Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

om.coop.dk

Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året / CSR – Ansvarlighed

/ årsrapport 2012 / Årsregnskab

Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

Noter

12 Egenkapital – fortsat

(mio. kr.)

Moderselskab

Nettoop- Reserve Foreslået

skriv. efter for finan- udbytte

Selskabs- indre værdis sielle kon- Overført for regn-

kapital*) metode trakter resultat skabsåret I alt

saldo pr. 1.1.2012 102 288 -122 1.830 700 2.798

Udbetalt udbytte 0 0 0 0 -700 -700

Årets tilgang 0 0 -77 0 -77

Årets resultat 0 153 0 -62 65 156

Udbytte fra dattervirksomhed 0 -231 0 231 0 0

skat af indtægter og

udgifter ført på egenkapitalen 0 0 19 0 0 19

Saldo pr. 31.12.2012 102 210 -180 1.999 65 2.196

*) selskabskapitalen består af 3 aktier à 33 mio. kr. og 3 aktier à 1 mio. kr. og er ikke opdelt i klasser. der er ikke sket ændringer i

selskabskapitalen siden stiftelsen af selskabet.

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

13 Udskudt skat

Udskudt skat 1.1.2012 96 54 75 19

tilgang ved fusion 0 0 0 19

regulering vedrørende tidligere år 14 1 14 1

skat på egenkapitalposter -19 -57 -19 -57

regulering sambeskattede virksomheder -17 -27 24 42

Årets bevægelser 57 125 5 51

Udskudt skat 31.12.2012 131 96 99 75

Koncernens udskudte skatter er opgjort som midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af hovedsagelig

goodwill, bygninger og andre anlæg samt fremførbare skattemæssige underskud.

14 Andre hensatte forplitelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til retssager, retlige forpligtelser, renoveringer og lukninger af butikker, fratrædelser

samt huslejereguleringer.

15 Langfristede gældsforpligtelser

Koncern Moderselskab

2012 2011 2012 2011

gæld, der forfalder efter 5 år, specificeres således:

prioritetsgæld 1.640 1.645 1.596 1.480

1.640 1.645 1.596 1.480

/ årsrapport 2012

regnskabs- og noteoversigt / resultatopgørelse / Balance / pengestrømsopgørelse / Noter

40

More magazines by this user
Similar magazines