Dommer - DcH Kreds 1

dchkreds1.dk

Dommer - DcH Kreds 1

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

Dommeruddannerne - kreds 1

Kreds 1, beretning dommerudvalget

Kredsens dommerudvalg

Skagen 12. december 2007

Udvalget har i løbet af 2007 igen bestået af Jytte, Michael og undertegnede. Som vanligt har vi haft et

godt samarbejdet og fordelt arbejdsopgaverne på fornuftig vis.

Det er altid rart når et udvalgs medlemmer arbejder godt sammen og det er mit indtryk, at det har vi

gjort.

Desværre stoppede Michael i udvalget på grund af manglende tid. En stor tak til Michael for hans store

indsats i udvalget – her tænker jeg ikke mindst på edbsiden, hvor Michael har været primus motor.

I stedet for Michael har Lars Walther Christensen sagt ja til at gå ind i udvalget, hvilket vi er meget

glade for – så velkommen til Lars.

Dommeraspiranter

Vi startede året med 3 nye dommeraspiranter Birgit og Kim Fauerskov samt Jeppe Jensen, der alle

startede uddannelsen i februar.

Desværre stoppede Jeppe kort efter pga. manglende tid.

Vi fik ikke nogen nye dommere i 2007 alene af den grund at vi ikke havde nogen 2. års aspiranter og

derfor heller ikke nogen oppe til dommerprøve i oktober.

Jeg vil her stærkt opfordre til at man ude i foreningerne gør en indsats for at skaffe nye

dommeraspiranter.

Vi skulle gerne have mindst en håndfuld her til februar 2008. Husk hvis ikke vi får nogen i gang, så

går der mindst 3 år, inden vi har en ny dommer.

Dommerefteruddannelsen

Efteruddannelsen for vores dommere foregik i øvelserne lineføring/fri ved fod, fremsendelse, og

eftersøgning. Endvidere havde vi fokus på skjul i eftersøgning samt påvisning af figurant og korte

pauser.

Vi havde planlagt 3 lørdage i klubberne Vesthimmerland, Sæby og Hjørring.

På grund af snestorm blev Sæby aflyst, og vi besluttede ”nøjes” med 2 gange, hvilket bevirkede at i

Hjørring var dobbelthold. Det gik dog uden problemer.

Vi havde nogle gode dage med rigtigt godt engagement fra dommernes side.

Dommercentralen

Den har kørt godt. Jytte har igen i år overtaget, når jeg har været fraværende.

Der er ikke mere at sige vedr. dommercentralen, udover at jeg håber at vores dommere i 2008 vil være

lige så flinke til at komme ud og dømme som i de foregående år.

Dommergerningen


Jeg har i årets løb modtaget mange tilbagemeldinger fra vores dommere i forbindelse med, at de har

været ude og dømme.

Der har været både gode og mindre gode tilbagemeldinger.

Jeg har hver gang enten mailet eller kontaktet arrangerende klub og underrettet om tilbagemeldingerne.

Jeg håber ikke at der er nogen, der har opfattet min henvendelse på en negativ måde. Det er ment

positivt og kun gjort ud fra det formål, at vores konkurrencer skal blive bedre.

Jeg vil gerne komme med et imødekommende tilbud til foreningerne.

Er man i tvivl om valg af arealer, opstilling af konkurrenceplads eller lignende, så kontakt endelig

dommerudvalget eller konkurrenceudvalget. Vi vil gerne hjælpe!

Vi har tidligere bestemt at klubber, der arrangere konkurrencer, kan indbyde dommere via e-mail.

Der var i 2007 en svipser, hvor en dommer ikke mødte op til en konkurrence, idet mailen – af en eller

anden grund – ikke var kommet frem til pgl. dommer.

Det er derfor meget vigtigt, at klubberne altid sørger for at få en form for kvittering fra dommerne. Det

kan være som kvittering for modtagelse af mailen eller man tjekker op telefonisk.

Vi her i år 2007 haft ”åbne kredsgrænser” i forbindelse med kredskonkurrencer. Det har ikke givet

nogen problemer – her tænkes på, om der kom for mange hundeførere til konkurrencerne.

Vi kunne komme i den situation, hvor vi ville komme til at mangle dommere, arealer eller hjælpere.

Det har ikke været tilfældet og ordningen kører videre i 2008.

Vi har måtte sige farvel til 2 af vore dommere, Inger Christensen og S A Nielsen, begge fra

Vesthimmerland. De havde besluttet at stoppe deres dommergerning med udgangen af 2007. En stor

tak til Inger og til SA for deres virke som dommere i DcH.

Vi har i 2007 været 30 DcH-dommere og 4 agilitydommere i kreds 1.

Protester/klager

Vi har i 2007 ikke haft nogle ”rigtige” protester. Der har kun været et enkelt tilfælde, hvor 2

hundefører følte sig bortdømt. Der blev ikke lavet en egentlig protest – men der har været en dialog til

de involverede parter.

Grunden til at vi ikke havde nogen protester, hvilket er meget glædeligt, kunne måske skyldes, at vi fra

året begyndelse gik over til at give dommerens karakter samtidig med tilbagemelding til hundefører –

såkaldt åbne karakterer.

Landsen

Vi havde i år 3 dommere, der dømte til DM.

Kurt Madsen, Michael Brandenhoff og undertegnede. Igen i år fik alle hundeførere oplyst sin karakter

sammen med tilbagemelding af dommerkommentarer, og alt tyder på, at åbne karakterer indføres i alle

kredse i 2008.

Sidste år skrev jeg i beretningen at der var lavet et udvalg på landsplan, der skulle lave et oplæg til en

ensretning af dommeruddannelse på landsplan.

Dette udvalg blev færdig i løbet af året, og der ligger en fælles uddannelsesplan klar for

dommeraspiranter fra januar 2008.

Agility

En af vores agilitydommere, Rikke Christensen fra Ålborg, valgte at stoppe sin dommergerning i 2007.

Jeg vil gerne her på kredsens vegne takke Rikke for hendes indsats indenfor dommergerningen i

Agilty. Dommerpåsætning mm. klares af Per Vestergaard i samarbejde med Mogens Brinck fra

konkurrenceudvalget, hvor Agility nu er kommet ind under.


Til slut vil jeg gerne takke alle vores dommere (såvel agility som DcH-dommere) for deres virke i

2007.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til foreningerne, der igen har været meget velvillige, når vi har

spurgt om de ville være værter, så vi har kunnet afholde efteruddannelser, udannelse af aspiranter eller

møder.

Per Nielsen

Dommerudvalget kreds 1.

More magazines by this user
Similar magazines