BL 3-16, 4. udgave af 31. januar 2005

slv.dk

BL 3-16, 4. udgave af 31. januar 2005

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for offentlige

flyvepladser, som anvendes til erhvervsmæssig

transport af passagerer, post og/eller

fragt med luftfartøjer med en maksimal tilladt

startmasse på 10 tons eller derover eller med

20 eller flere passagersæder.

4. Ansvar

4.1 Den, der har tilladelse til at indrette

og drive flyvepladsen, på militære flyvestationer

den civile havneledelse, i det følgende

kaldet koncessionshaveren, skal sikre, at der

gennemføres forebyggende foranstaltninger

til nedbringelse af risikoen for kollisioner mellem

luftfartøjer og fugle/pattedyr under hensyntagen

til arten og omfanget af det lokale

fugle- og pattedyrliv.

Anm.: Nærmere oplysning om forebyggende

foranstaltninger findes i ICAO Doc 9137,

Airport Manual, Part 3, Bird Control and Reduction.

4.1.1 Det påhviler herunder koncessionshaveren

at skaffe sig kendskab til omfanget af

det eventuelle fugle-/pattedyrproblem.

4.2 Foranstaltninger, der har til formål

eller må forventes at øge bestanden af fugle/

pattedyr, herunder fodring og udsætning af

fugle/pattedyr, samt etablering af vådområder,

minkfarme, dambrug og fuglereservater,

må ikke finde sted inden for flyvepladsens

område.

4.3 Koncessionshaveren skal holde sig

orienteret om samt søge at påvirke den offentlige

planlægning således, at lossepladser,

der tilføres spiseligt affald, fuglereservater og

foderpladser for fugle ikke placeres nærmere

flyvepladsen end 10 km eller ikke placeres

således, at der er risiko for, at fuglene overflyver

flyvepladsen på vej mellem lossepladsen/fuglereservatet/foderpladsen

og eventuelle

rugesteder.

4.4 Endvidere skal koncessionshaveren

holde sig orienteret om samt søge at påvirke

den offentlige planlægning således, at mink-

BL 3-16 / Udg. 3 / 25.9.1996 / 2

farme, dambrug, kunstigt anlagte søer, herunder

vandfyldte grusgrave, mergelgrave og

lignende, ikke placeres/er beliggende nærmere

flyvepladsen end nævnt i pkt. 4.3, eller ikke

placeres/er beliggende således, at der er risiko

for, at fuglene overflyver flyvepladsen på

vej mellem minkfarmen/ dambruget/søen/

grusgraven/mergelgraven og eventuelle rugesteder.

4.5 Koncessionshaveren skal holde sig

orienteret om samt søge at påvirke den offentlige

planlægning således, at der ikke i det

område, der er nævnt i pkt. 4.3, sker beplantning

i større omfang af bærbærende træer og

buske.

4.6 Der skal ske indberetning til Statens

Luftfartsvæsen, hvis koncessionshaveren ikke

ved henvendelse til den myndighed, der er

ansvarlig for lossepladsens/fuglereservatets/

foderpladsens/søens/grusgravens/mergelgravens/beplantningens

tilstedeværelse, kan

opnå fjernelse af losseplads m.v., der er omfattet

af bestemmelserne i pkt. 4.3 og pkt. 4.4.

5. Godkendelse

5.1 Dyrkningsplan

5.1.1 Koncessionshaveren skal i samarbejde

med den konsulent, der er tilknyttet

flyvepladsen, udarbejde en dyrkningsplan for

flyvepladsens område efter nedenstående

retningslinier. Dyrkningsplanen skal godkendes

af Statens Luftfartsvæsen.

5.1.2 Arealer uden fast belægning, beliggende

inden for flyvepladsens område op til

banen/banerne og ud til en afstand af 150 m

fra dennes/disses begrænsninger:

a. Arealet skal udlægges med græs,

medmindre den naturlige vegetation,

f.eks. i form af lyng, efter Statens

Luftfartsvæsens skøn i tilstrækkelig

grad tjener til ikke at gøre arealet tiltrækkende

for fugle/pattedyr.

b. Der skal anvendes stive græsarter,

f.eks. stivbladet svingel og rødsvin-