REFERAT - Jægersborg Boldklub

jb.bold.dk

REFERAT - Jægersborg Boldklub

REFERAT

Generalforsamling 2012

Jægersborg Boldklub

torsdag d. 28. februar 2013, kl. 19.00

Åbning af Generalforsamlingen

Formand Per Høiler bød alle velkommen. Der var fremmøde fra 31 deltagere, heraf seks fra den siddende Bestyrelse.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Madsen som Dirigent. Mogens Madsen blev valgt pr. akklamation. Dirigenten kunne konstatere, at

Generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt, og at ingen forslag var modtaget udover Bestyrelsens egne.

2. Bestyrelsens beretning 2012

Formand Per Høiler, Kommunikationschef Hans Henrik Køster og Ungdomsformand Ulrik Mardahl afgav Bestyrelsens årsberetning

(se denne). Beretningen blev godkendt. De fremmødte bemærkede sig den fortsat glædelige fremdrift i brobygningsaktiviteterne

mellem senior og ungdom, som i 2012 igen satte nye rekorder, med ungdoms deltagelse i seniortræninger, og seniorer som

ungdomstrænere m.v.

3. Fremlæggelse af regnskab 2012 og kontingent 2013

Kasserer Anders Højlund Rasmussen fremlagde årsregnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 (se dette), som endte med et

positivt årsresultat på 18.044,00 kr. efter en omsætning på ca. 1,2 mio. kr. Egenkapitalen er på godt 195.000 kr. Det bemærkedes, at

trods tab af et par lukkede seniorhold samt stagnerende sponsorindtægter, så var resultatet forbedret pga. lavere omkostninger i 2012

samt nok et år med enorm gang i svingdøren, hvor der har været historisk stor både tilgang og afgang. 98 % af egenkapitalen står

fortsat i banken og det er der næppe nogen anden dansk idrætsforening, som kan prale af. Økonomien er således yderst sund og

regnskabet blev godkendt. Endvidere har man brugt året 2012 til at skifte til Danske Bank. Herpå orienterede Anders Højlund

Rasmussen om budgettet for 2013 hvor man budgetterer med et lille underskud på små 3.000 kr., som man dog forventer indhentet på

yderligere fald på administrationsomkostningerne i 2013.

4. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen orienterede om, at man ønskede to ændringer.

ÆNDRING 1) - Første punkt i Vedtægternes § 2 ”Formål” ændres:

FRA: ”Udbrede kendskabet til og færdigheder i fodbold.”

TIL: ”Udbrede kendskabet til og færdigheder i fodbold og futsal.”

ÆNDRING 2) – § 4.2 ændres:

FRA: ”Kontingent opkræves halvårligt og betales seks måneder forud. Ændringer i kontingentet fastsættes på

generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal efter Bestyrelsens indstilling. Kontingentet forfalder til betaling ved begyndelse

af hver betalingsperiode. Restance betragtes som gæld til klubben (jf. § 5). Alle ordinære kontingenter, der ikke betales via

pengeinstitutternes automatiske betalingssystem, pålægges et administrationsgebyr pr. kontingentopkrævning.”

TIL: ”Kontingent opkræves halvårligt, og betales seks måneder forud, men kan ændres til helårsopkrævninger. Kontingentet kan

hvert år automatisk reguleres med forbrugerprisindekset med minimum 30 dages varsel på klubbens hjemmeside.

Ekstraordinære ændringer i kontingentet fastsættes på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal efter Bestyrelsens

indstilling. Kontingentet forfalder til betaling ved begyndelse af hver betalingsperiode. Restance betragtes som gæld til klubben

(jf. § 5). Alle ordinære kontingenter, der ikke betales via pengeinstitutternes automatiske betalingssystem, pålægges et

administrationsgebyr pr. kontingentopkrævning”.

Dirigenten påpegede, at vedtægtsændringer kræver fremmøde af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, og af disse skal 2/3 af de

afgivne stemmer være for forslaget. Er dette ikke mulig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages

med simpelt flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst to uger og

senest fire uger efter den ordinære generalforsamling.

Da der ikke var fremmøde af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, udsættes behandling af dette forslag til en ekstraordinær

generalforsamling til gennemførelse tirsdag d. 19 marts 2013 kl. 19.00 i klubben

5. Valg af Kasserer

Anders Højlund Rasmussen var på valg, og ønskede at genopstille. Anders Højlund Rasmussen blev genvalgt pr. akklamation for en

ny toårig periode frem til februar 2015.

6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Ole Witmeur var på valg, og ønskede at genopstille. Ole Witmeur blev genvalgt pr. akklamation for en ny toårig periode frem til

februar 2015.

1


Hans Henrik Køster var på valg, og ønskede at genopstille. Hans Henrik Køster blev genvalgt pr. akklamation for en ny toårig

periode frem til februar 2015.

Fripladsen som Ungdomsrepræsentant er nedlagt iht. de nye vedtægter anno 2012, hvorfor Ulrik Mardahl må udtræde, og pladsen

sættes på valg. Bestyrelsen foreslog Ulrik Mardahl valgt som nyt Bestyrelsesmedlem, selvom han ikke har været medlem af JB i

mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. Dirigenten påpegede, at Generalforsamlingen godt kunne forhåndsgodkende Ulrik

Mardahl her og nu, men omstændighederne taget i betragtning, skulle den endelige godkendelse indgå som del af den ekstraordinære

generalforsamling, tirsdag d. 19 marts 2013 kl. 19.00 i klubben.

7. Valg af Revisor

Søren Askly var på valg og ønskede at genopstille. Søren Askly blev genvalgt pr. akklamation for en ny toårig periode frem til

februar 2015.

8. Valg af Revisorsuppleant

Niels Raaschou var på valg og ønskede at genopstille. Niels Raaschou blev genvalgt pr. akklamation for en ny toårig periode frem til

februar 2015.

Herefter består Bestyrelsen af:

1. Per Høiler Formand (2014)

2. Anders Højlund Rasmussen Kasserer (2015)

3. Hans Henrik Køster Medlem (2015)

4. Henrik Lykkesteen Medlem (2014)

5. Jan Meier Medlem (2014)

6. Ole Witmeur Medlem (2015)

7. Ulrik Mardahl Medlem (2015)

- Michael Laumann Suppleant (2014)

- Søren Askly Revisor (2015)

- Niels Raaschou Revisorsuppleant (2015)

9. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at såfremt Vedtægtsændring 2) vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, tirsdag d. 19

marts 2013 kl. 19.00 i klubben, at efterårskontingentet kan blive reguleret med forbrugerprisindekset med 30 dages varsel. Satser for

Jubilæumsfonden, Passive samt Indmeldelsesgebyr ikke vil blive berørt. Kontingentet skal i givet fald rundes af til nærmeste 10 kr.

Forslaget blev vedtaget.

10. Eventuelt

Der lød opfordring fra salen til at overveje sænkning af kontingent hos gode rettidige betalere. Der lød også opfordring til at evt.

reguleringer skete som et gennemsnit: fx en 2% gennemsnitstigning kunne udmønte sig i 4% hos betalere endnu ikke på NETS, mens

NETS registrerede betalere slap for regulering som belønning.

Ole Witmeur benyttede lejligheden til at invitere Generalforsamlingen til Danske Bank aften d. 6/3, hvor U19 landsholdstræneren og

FCK’s kommercielle direktør kommer og holder foredrag.

Elo Andersen bad om en orientering om det glædelige samarbejde med FC Barcelona om en sommer camp i Jægersborg, hvilket han

fik.

Bestyrelsen takkede for alle de fremførte synspunkter og opfordrede alle til fortsat at tænke fremad i helheder, så vil JB ikke kunne

undgå at komme styrket ud af processen. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, man holdt fast i processen og i endnu højere grad

udlevede: "Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub".

Afslutning af generalforsamlingen

Formanden lukkede generalforsamlingen med at takke Dirigenten og de fremmødte. Herefter rejste alle sig og udråbte et ”JB længe

leve – hurra, hurra, hurra – JB”.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 19.55.

Hans Henrik Køster

Referent

ÅRETS BREDDEKLUB 2009

- i Dansk fodbold

2

Mogens Madsen

Dirigent

More magazines by this user
Similar magazines