COMMUNICATION Design - Keablogs

keablogs.dk

COMMUNICATION Design - Keablogs

6.3 Kampagnekommunikation (10 ECTS point) på 6. semester

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

EMNEOMRÅDE:

Kommunikation, strategi, effektmåling, mediaplanning, afrapportering, Cross Media, problemidentifikation,

målgruppeanalyse, innovation, mediesociologi.

STUDERENDES FAGLIGE FORUDSÆTNINGER/ ANDRE MODULER SOM DET KNYTTER SIG TIL:

Forløbet er PBA’ens afsluttende modul, hvor færdigheder og kompetencer fra alle tidligere moduler bringes i

spil.

INTRODUKTION:

I starten af forløbet introduceres de studerende til strategisk kampagneteori, efterfulgt af to dages

virksomhedsbesøg til hhv. et firma med speciale i kunder fra erhvervslivet, et andet med speciale i kunder fra

det offentlige.

I andet modul introduceres mediesociologi og media planning. Modulet afsluttes med undervisning i Cross

Media-­‐teori og cross media-­‐storytelling, samt projektarbejde med opgaven.

Opgaven præsenteres mundtligt med skriftlige handouts.

FORMÅL:

Undervisernes mål med dette modul er :

• At tilegne sig værktøjer til at håndtere kommunikation på flere platforme samtidigt.

• At bibringe den studerende færdigheder i at identificere platforme som er relevante for målgruppen

• At give den studerende kompetencer i formulering af realistiske succeskriterier og afrapportering til

rekvirenten.

• Færdigheder i research og evne til at formulere ideer på baggrund af relevante cases.

• Kompetencer i anvendelse af værktøjer til kampagnestyring tænkt over et længere forløb.

MÅL/ INDHOLD:

Ved afslutningen af dette modul har den studerende en overordnet forståelse for eksekvering af kampagner

med afsæt i en god idé, for den relevante målgruppe og med forståelse for afsenderens problem(er).

• Kunne argumentere for strategi og fravalg.

• Kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet, brand og specifikke problemer

• Formidle komplekse projekter på en letforståelig måde.

EVALUERINGSMETODE

Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende sit projekt, der vurderes som bestået/ikke-­‐bestået.

Læs mere om viden, færdigheder og kompetencer samt forståelsen af ETC Point i KEA, Studiehåndbogen

KEA 2012 / 8

Similar magazines