Bind 2 - oerred.dk

oerred.dk

Bind 2 - oerred.dk

m^

- 'r^=. ',^9t^^ . \r \

m

'\':\^ r .^

'»m


^^-""^^(^(uO


^attntdtls ^ifte,

l»effvet)ne

flf

g^ntxh ^xø\)n.

Stttbet »tttb»


COLl€CT!0N J


l^cUtØC^ fcCtlttC ^00

tiieb uffromtct ^'afneinmclujljeb oij .fienijiiumljeb.

— — Lectos ex omnibiis oria

Evehi8. et meritiiin, non qiiæ cunabula, quæris;

Et qualis, non unde i^atus.

Cluudiunui de laud. Stil,


4lbe

Jlnl>l)øHr-


6lbe 9lrh 2)eit niminfceltge |)CpUefl(v;nbev (Hippoglossus maximus

iiiiriQ.y + ooi

62be Slrt. (Blcft^nrren CRliombus vulgaris Yarr.), 405

eSbe 5irt. ^Mgi^rtncn (Rhombus maximus Linn.).424

64be 2lrt. 3Dcn lobne 9sanc (Rhombus hirtus Abildg.) , 445

65be $«rt, 'S^m HUe 2?arrc (Rhombus Cardina Cuv.) . . . 464

66be 2tvt» 'Ben almtnbdige ^lungc (Solea vulgaris Cuv.) . 467

67bc 9lrt» !Deu olminbeltge |)nyvfibbe (Cyclopterus Lumpus

Linn.}^ ..».....». 490

68be 5lrt» 5!}?ontflguø D^ingbug (Liparis Momagui Don.) . 519

69be 5Irt» 2)en niminbcligc Stingbug (Liparis barbatus Ekstr.) 534

©fffflten Lepadogaster. . * 538

70be IKrh Den almtnbeligc 2ax (Sahno Salar Linn.) , 540

71bc 5ht» |)bibDncbcn (Sahiio Trutta Linn.) ,»,,*.. 582

72be 2(it, aVaalaxen (Sahno Eriox Linn»?) . 602

73be $lv^ fSahxxi'cm (Sahno Fario Linn.) . , 625


XI. '^ørfkmcf^ ^amxik.

%vxifti{cox^icn (Gadus).

^re Df^pgftnncr, to ®ab()orftnncr/ Sfjceggetraab unbcr ^CLO^iXi.

4lbe %x[, ®ett almiitfecligc S^orff en, meb fremragenbe (Bnubej .^agetraaben

tang (iffe nteget lortcre enb ^yzt^ ©jennem-

fnit); §ooebet^2cengbe tnbe^olbeS omtrent fire

©ange i ^otaUængben, og oijergaaer ben ftorfte

J^øibej @abl>oret er anbragt omtrent i 9)?ibten af

^ o ta n een gb en.

$H9gf.i44-2o-[-i9j33r9pf. ipjSBgf.éj ©abbf,i9+i73$aTef.2 7*).

*) (Syempfcr jjaa 5ifye;lingcn i ^innenieé ©tracilctal funnc be nebcn*

jlaoenbe Slcellinger giye: be to forftc ere af ^aHiau fra Sofobeit,

be tre folgenbe af Xcrff fra £)refunbet, be eijrtge af £Jngel fra^^b«

lanbø og 9?orgeg 33eftfi)|l:

2:otaU.34 "; SH^gf. 14+20+19; 23r^ftf.20; 23ugf,6j ®abbf.23-M9; ^alef.25.

— 29 i''; — 15+18+19; — 20; - 6; — 21+19; - 25,

J^anmarF* Siffc.

II.

1


©ynonvmi ©(3joitevcI6e,


!j)a man allercbe øjcitttem mere cnb to Slortjunbrcbcr ^or betragtet iiritiffc

Gadus Morhiia og Callarias fom forffjcpUige Sirter, og benne 5tntagelfe ningcv.

l)ar funbet ^cbljolb feitt l[)03 »or 2;ibéalberø fortrinligfle 3c'^tl;v)OIog,

Øeofø €uviev*, troer jeg, at bet tffe s?il funne anfeeø o^erflobigt, om

jeg, t mit gorfcg \)aa at berigtige, ()ttab jeg betragter fom en 'oth Sliber

li;bt rebfceftet QSilbfarelfc, ftnber mig foranlebtget til at ttcere noget vibtloftig.

^clon yar ben forfie, fom — i 5Jfibten af bet fertenbc 2larl)un=«

brebc — bcflfvcv og afbilbebc ben^ormafXorffcn, bcrfitbv^anligtinfer jig paa

granfrig3 33cfth;fl.*) DaB(^onevel6cetl)abt9tarljunbrebefenerebef!icef^

tigebe fig meb Unberfogelfen af f)ertugbommerncg gtffe, troebe l^an i ben

t ©fterfoen forefommenbe ^orm, ber »eb S^riinalnaimc og ^artoe, almin*

beligcn ogfaa »eb ©torrelfe, abffilte ftg fra ^f^orbfocn^, at erfjenbe en n^

2lrt, f)»ilfet »iftno! ingenlunbe fan Icegge^ l;am tilSoil; faameget mere,

fom Ijan rimeltginié ilfe l)ar l)aft Sejligl^eb til at anfiitlenmibbelbar (5am^

menligning mellem bem, men til fcrffjcellige Xiber fiar feet %ahliauen

\)aa bet l)amborgf!e gijlfetors) og ^Toi-fTcit i ©tceberne »eb ©jlerfoen.**)

©(^oncvel^e's Slntagclfe billigcbeø af be efterfolgenbc 5c^tl)i;ologer,

blanbt l)»ilte ogfaa af 2ivtcbi , ber bog fnn fyncø at l)a»e nnberfogt

ben oflerfoifife ?5orm, eller vCoffiFcn, nojere, eftcrbi fun benne afbanbleg i

Ijanø Descriptiones Piscium. |)an^ 3lrtéf!jcelnemcer!e for G. Morhua

er ingenlnnbe tilfreb^ftillenbe, og tilfteber ingen Sammenligning meb G.

Callarias. ***) Da Hinné forfte ®ang nbga» ftn f»enffe ganna (1746),

*) ^an falbte ben Morhua vulgaris, maxima Asellorum species.

3D^eb |)enfvn til Drbet Morhua, fom l^ar ftn Dprinbelfc i ben

franffe 3:ri»ialbence»nelfe Morhue, fan mcerfe^, at alle be celbre

3c^tl;^olDger, ^clon, l^onbcht, Øcenct? o. f. ». xn'ciiillttcbi,

cre enige i at ffrt»e bet faalebeé, fom \)ex angi»et, l^»ilfen ©fri»e*

maabe oltfaa fi;neg at burbe foretraffc^. 93eb Hinné ble» ©fri-

»emaabcn Morrhua lierffenbe, jfjonbt man bog ogfaa ftunbom

][)o^ \)am — til ^ympd i Syst. nat, edit. Xllma — pnber

Morhua.

**) 2)et trebie (Si;non^m of ©(^onevel6e, Asellus Nanus, betegner,

efter min Wcninq, blot en )3atl)ologif! Slf»igelfe.


fjcnbtc ^iin enbitu fim ^rovfFert, nf \)in\Un W nllfrpbc tttltcjfrc t fiit

ølaubfTf 9?cjfe ba\?te ^mt en fort ^BcjTvivcIfc. :RabIiiauen c\>h\T^ ban

imitlcrtib }?avi 9(nbrc5 5lutcwtft cg mcb :2(i*tc5i'ø riovptofc (htn en

ringe (gvrcgfcrantring tiUcb ^an [tg i benne).*) 93icn cnbnu fnmme

3Iar ftf ban, paa [n\ fRej^t lang« cnbecl nf (gv^crrig? 93c|}h^i}, £ejligl;cb

til at unbevføge ben gif!, mait ber falbtc tEabltau. X^a ban efter

benne ^intcpii i^etble^ at betragte %


Morhua og Callarias funbe oltfoa inøenlunbe enbnu anfceø font od begnm«

bebe Sirter. ^Un, fammenligner mon berimob I)ermeb be Dtagnofer, J^inné

i ben [enere nbfomne tchk Ubga\)e af Systema naturæ og i anben Ubgaor af

Fauna svecica giyer for Gadus Morhua :

faa finber man bem berigcbe

meb et Xitlcpg, ber *?if}nof; naar bet blot Ijaufce |)jemmcl i 9?aturen,

maatte abffiUe Gadus Morhua fom egen 2lrt fra G. Callarias i ben

®rab, at iffe ben minbfle Slvti?! funbe bli»e tilbage, ^^g 1)0'^ oUerebe

anført livtcbVe X)iagnofe for G. Morhua, og gjort o^mcerffom paa,

at ^innéø tifcligfie X)cftnition af fnmme i^iflfeart fun afi^cg i enffe gauna ubtr^ffe^ ben faalebeø:

spinoso.

triplerygius, cirratus, cauda subæqvali : radio primo anali

35cb Xillffg af bet ene Crb anali foranbre^, fom man feer, Diag-

nofen albele^?. 5Jien ^»ab ^ar foranlebiget bette SliUceg? ^ar J^inné

foretaget n^e Unberfogelfer oi^er fin Morhua, l^ii^orijcb ^an er fommen

til bet anførte Jftefnltat? 2)ertil fan paa be anførte (Stcber intet »Spor

opbage^. Gller l^ar \)an maaffee laant bette €fj«lnemcErfe l^o^ nogen

anben forfatter? Dgfaa bet Uti tiftnof meb 33eftemt(}fb nægteø. Dg

Ijijorlebe^ j!al ba altfaa bette befonberlige — man funbe cnbog figc

©traaler i forfie ©abborfinne, og forener ben beéuagtet meb en

fra ^vHbi \)mict Diagnofe, ber ubtr^ffeligt gitter ben forfie ®ab-

borpnne 30(Straaler. ^tnlivttbi \)ax cgfaa l)aft en ganffe an-

ben 5(rt — Gadus luscus — for ©je. 2)cnne linnei)fc 23ilb-

farelfe er gaaet o»er t ben, 14 5lar fenere ubfomne, anben Ubga»e

af ben fyenjfe gauna.

*) ^»ab Uvubi, \)ot l)yem ^inné l)ar taget bette (Sfjcelncmcerfc

mener meb «radio primo spinoso«, er jeg iffe iftanbtil at opl^fe.


uimturligc*) — XiUaci tit ben HbligereDiflgnofe fornarcø? ©ette blt^

Der vtffnof meget tanflfeligt, om UU umuligt; ^yorimob man yel meb


lerø G. minutus Mot er m fBmdci eller Unge af G. Morhua ; i^i pan fccnne

pa^^tx ©tagnofen,*) men tffe paa ben norbiflfe f$if!, [om af Uilefon

anforeø unber SeiiCEiMtelfcn G. lusens, og af ^vice imber 9)ai)net G.

minutus, og fom fencre ffal bliye bejTrcycn.

X)et flaacr eubnu tilbage at betragte be Diagncfer, ^^jormeb i ben

[enere 3:tb VT^iløfoit Ijar troet at funne abffille %ah\iautn fra Cor?

fFen, (Sfter Ijam er ben ftbfle noget mere h)tma^tt, tjar flere fletter,

tfcer pm |)oi^ebct (^abliauen ffal [om oftejl Ⱦre uben ^Metter paa |)o==

Jjcbet), ©ibelinien mere bojet, ^alen Itge afffaaren/'"*) Cverfjceben Icen-^

gere, (Snuben [pib[ere; enbeligen er Unbcrfjoeben fortere enb |)oyebet6

|)olye :?fengbe og lig Slfflanben fra ©nubefpibfen til5)?ibten af ©jet.***)

— ^hn Slorffcnø 2;p!ma»et]^eb afl)oenger af, om ben o\)erl)0»ebet er feb,

og ifcer om ben I)ar59?a\)en fylbt meb et nyligt nebflugt23vtte eller Sugen ub^

fpcenbt af ^Hognfælfc ne o. f» \>, ; man trceffer ofte nof en [Innfen ^orfF og en tv;!-

mMit%ahli


8

^lan fiinbc manj!ec inbi^enbc mig, at ba VTilefon ()*ocrfcn niujii^ev

nogen Synonvrni til jtti G. Morhua (iffc engang Æinnés dl(i\>n tiU

fojciS) eller nogen 3lfbilbning, fi;nc^ Ijan rtt l;oyc en, fra be af tibligere

forfattere OcilfrciMtc, forffjælltgi^orm for©je, en j^orm, fom maaffeel;eUer in-

gen fenere iagttager t)ar trnjfct eller »ibfl at fTjcelne. 2)enne3nbi^enfcing

falbcr iniitlcrtib bort, naar ber IceggeS ^Rcerfe til, at Vtiløfon opfJiller

SofobenS Sfrej faa at ftge fom Z\)pni for fin G. JMorliua. 93eb at

oyerycere et goraarSfiflfcri i Sofoben, Ijyor jeg bagligt l)a\)be 2ej(igl;eb til

at fee Bftejcn i 2;itnfinbevtii^, og nojc unbcrfogte ben meb |)enf9n til

VTilefonø ^^aajlanb, fanbt jeg ingen tilflrcelfelig dirunb til at anfee

ben for en, fra S)fterfoeng 2orff forffjællig 2lrt.

3)c britiffe ^^annifler, fom tibligere l)a\)bc labet jTg neje meb Ga-

dus Morhua i bere^ j^ortegnelfer, begvnbte fra eenø Tocf?;

bet inl ftge, ben robbrnne 5lfart af XorjTen, fom opl)olber fig )fao. tent=»

ntelig lai>t 25anb nær i'anb mellem ^tangplanter. *) Sfter (Cuviet: ffulle

en upaatttiulelig tCorflP fra ©flerfoen (af 19^" £cengbe), ^»ié

|)Oijeb l;ai)be 5^" £cengbe, nbgjorbe Unberfjæbenø £cengbe 2%",

Slfftanben fra (Snnbefpibfcn til £)jcl)nlen^ bagejle 9knb 2\\",

Det førfie af bi^fe to 9)iaal paéfcbe altfaa paa niløfons ^a<

bliau, bet fibfle ncermerc "^aa Ijan^ Xorf!.

*) Unber famme 5(rtifel omtaler S^rtcceU en »eb 9}Znnbingen af

Xljemfen fanget Xorf! af et ufcpbvanligt Ubfeenbc, fom af nogle


9

^nbiyiber af G. Callarias forefommc paa gijletorttet i %^(\xii unbcr i8c^

naynelfen Faux Merian; men be faa Drb, Ijyormeb })an fcger at be^

tegne benne 5Ut, funne, faa^ibt jeg inbfeet; itU ontageé for tiljlrffffe==

lige til ben^ ^egrunbelfc.*)

(Snbnu troev jeg ot maatte omtde et n^ere joologij! SScerf, l)yori

G. Morhua og G. Callarias afl)anble5 font fcerflilte ?(rter; ba bette

SScerf, ber nijbcr Serommelfe formebelfl bete (13rnnbigl)cb og betø mange

gobe anatomifie gremftillinger, maaffee ogfaa fnnbe tillceggeg nogen

S5(jgt meb |)enfvn til bet })tx broftebe (£).^orgémaaIé ^fgjorelfe. ^et et

^canbt'ø og ^rtQebui'tj'e „mebijinifd)e 3ooIogie", jeg ftgter til.**)

SSeb nærmere 23eli;3ning i)ifer bet (tg tmiblertib, at forfatterne iffe t

bette gJunft fan tnbrommeé nogen


10

!I)e SHcfuUater, jeg troer nf bet ^orevjaaenbe ot fuiinc itbfcrac^e, ere:

1) al ber tffe giveø nogen G. Morhua, font fvarer til ben fenere Itnneiffc

!Dc[iinition; 2) at G. Morhua cg G.'Callarias tffe Ijibtil af nogen

3d}tljVL'l'?3 c'f'^ atffilte fra Ijinanben ycb tilflræffeltge og |?aalibcUge

©fjcelncmffrfcr, ligefaalibt anatomtffe font joologtffe*). Og berfor

forefomnter bet mig rigtigere at forene, tiuab ber tffe fi;neø at funnc

abffiUe^, enb ot fortfare nteb en ^onbring, ()Dt^ fornemfte ©totte blot

ntaa fogeS i en gjennem 5tarljunbrcbcr neban^et joologiff Srabition.

5)?cb |)enf\)n til ben fi;ilcinati|Tc S'^vivngii^ning tnaa jeg enbnu ht*

nmxte, at 93?eningerne maaffee »eb foreningen af G. Morhua og G. Callarias

funbetocerebeelteom, l;\?ilfetafbi«fe to -Rattne ber bor bel)olbe3. 3^9 tebarten C^amd Callarias er ifær tilegnet ©fterfoeø-gormen,

tilbeel^ ogfaa Ungen af 9?orbI;ai^^ gormen), fom l^ax en fiffer 23ett)bning*'*0 og

G, Morhua: ©mtbcn \ii\mp , 5!?^unben breb, (Sfjcellene fntaa,

f^iwe, ^alepnncn lige afffaaren. l^cengben 3'— 3^',

G, Callarias : ^JZnnben niibbelmaabig. ^aci ben l()^cebcbe 9?affe

en bv)b gnre. Sitelinicn bnet over Sri)ftfinncn. -^akn lige.

(Eiberne folijfarttebe eller brunagtige nteb gnnlagtigt^oliyen"

gronne og brune ^Mctter. J^cengben 16 til 24".

©et er icjncfalbenbc, ot be angiyne (Sfjcelnemcerfer (ber ere ub-

f!reync af ^'abeiO ^^^^^ ^^^^ tilftebe nogen »Sammenligning, becl5

ere ut'cefcntlige (til (Srem})el (Storrilfen, ^^^r^fn/ S'^affefuren, l)i>ilfen

fibjle, naar ben i^ifer |tg ufttb\)anligt tt)beligt, blot er et S^egn paa

gebme), beel3 gjcelbc begge Strter (faafom ben buebe »Sibelinie og

9?affcfurcn), beel3 mobfige anbre ^forfatteres X)iagnofcr (ben lige

affTaarne|?alcfinne crfaalcbcø i


11

(in fRct i nogle af be ianU^


12

3 ^J^or(jc træffet atff iftiQC. ^o3 oé uf/eubte, Sencct>neTfer : S

! r q *)

for ben jlore 2:orjlP, fom fan^c^ om goraarct; ^ropung 03

©runbung for (Smaatorf!en j Staretorff**) for ben robe

©maatorj!, fom te»er meCfem Skarer (Slangarter). 23enæ»=^

netfen ^tt tinger***), fom jlunbom f)orei5, er ^entet fra bet

Otbnorbif!e, 03 (betegner 8maatorff. ©^one»etbe for-

tætter (©i'be 18), at ©maatorf! »eb Snbtobet til dlhtn latb-

te^ ©cpfen, \>aa §etgoIanb ©atfen, 03 at SSejlfrtferne til

5an5 2:ib fatbte fmaa ^oibtinger, fom »are mtnbre enb et

@panb, ©abben. X)tt x>ax mig oi>erraf!enbe, at gjienftnbe

©poret af benne S3encci)netfe i ^inmaxUn : jeg "^orte ncemtig

giflfere i ^romfo tetegne fmaa Zox^ meb 23enceoneIfen ® e b b e r.t)

:eefTi-i»circ. 2)ennegif!i5 tangjlrafte, noget fammentrpffebe, teenbannebe

gorm er faa atminbetigt t)c!j[enbt, at bet mi Ⱦre ooerftobigt

at omtate ben nbforti'gere.

gar»en paa SJipg og ©i'ber gaaer tgiennem mange Stf^

flagninger oi)er fra et tpjl (5oti?graat etter iBtpantégraat næjien

tit bet S3egforte. 3J?an f^ne^ at funne f!icetne tigefom to Doer^

• gan^éræffer, ben ene gjennem bet ©uutgronne og morft Dtt^

»engronne, ben anben gjcnnem bruntigt 3?obt og 9)Zorfet)runt.

(En utattig ^D^oengbe uregetmce^ftge ^tetter af en guwt 5D?etat^

faroe ere ubjirocbe o»er (Svuttbfaroen^ jo tpfere ©runbfarijcn

er, JO t^betigere pteje biofe ^tetter at »ife ftg. ^ugen^ garoe

pr ^»tbagtig, titbeeté i bet ©uutagtige.

(Efter benne atminbettge 5tngii?etfe af gart>en og ben5 2tf*

*) Del iélanbffe &Hx\b bet^bcr ©tofjtiT,

**) VTiløfon anv^enbcr i pn ^robromu^ bette, tigefom flere norffe

9?ai)ne, urigtigt.

***) Sif bet iélanbffe Cl)Oi'fPf er ^ormtitbflclfe^crbet ^l)Vi-fTIingc

t)

fcannet, l)yilfet er Qciatt oyer til bet blobcre ZielitiQcr: og Zit*

9loøle flere S^riijialkucewnclfcr omtale^ nefceitfor (


13

»ejclinger, Qmx jeg en tnbicttuct S3ef!rioeffe af garijen ^oé

Sofobené ©!rej[, faalebeé fom jeg iac^ttCQ ben t gel^ruar 1839,

garden i?ar ^aa 9^93 oq @iber li^fegraa meb no^en ^e-

tatcjtanbS (føT^cjroa, titbcel^ t bet ©taalgraa) 03 bebceffet meb

en ntaUiQ 9)2cen3be temmeltg fmaa, ure^elmceéftge, mere etter

mtnbre reent mceéftngfartjcbe fletter j længere ncbe mob^ugen

»are ©iberne i en liben ©trcefninø af en renere 03 Ipfere @i?b'

fari^e uben fletter; SBngen af en fmnt reen 03 ^»ib (5mai(;

far»ej ^anben 03 ^o»ebeté (3tber af famme 5orfinne af ^in'b ^mai^

faroc, let ooerIot)et meb 9f{ofenrobt; anben @ab"borfinne mor*

fere, j^ærft fjobfaroet. $ele Se3emet ff933e^ foroon'gt af en

«tani3 3)?cen3be me3et fmaa, forte griffer.

Ubmaalin3er.

JotaKcettgbe A 34"; B 29i"5 C 15^'; D 13i"; E 28é'^*)

jlorfte ^ojbe (oijer 58rt)jl[tintcn unber fcrfle 9'tpt3ftmie) A7" j B 5§'';

C 3i"; D 31i'"; E b^"*

^ejbe om ^aUm A 6"; B 5"; G 2|''; D 29'"; E 4V",

|)C)be foran .t)flleft"- S^iJb A li"; B ii"; C 9'"; D8i'";E U"'*

jlørfle Dmfrebø A 19"; B 13"; C 8i"; D 6|"; E 14"'.

Slfjianb fra ©nubefpibfcn tii ©jællclna^ct^ bagcfle 9^anb A 9";

B 7i"; C 4i"; D 3|"; E 7^.'"

*) 2)et fan mcerfeø, at af be fem^nbiinber, l)\)tø ^?rtal })ct m^m^,

m A og B fnngebc i iicfoben (Bh-ej), C og D i ii^tefunbet

(©maatOffP), E tcpt »eb 33ergen.


14

Slffianb fra ©itubefpibfcu til forrcfJe IRafcbor A 25i'"; B 22'"-,

C 11'"; D 11'"; E H'".

ilorflc ©jcnnemfnttaf for, ^cefeb. A 1^'; B 1'"; C i'"; D f",

5iff^, meacm fem og bag. 9?fffcb, A 2'"; BH'"; C li'"; D 1"'.

ftorj^e ©jcnnemfnit af bag. S^ocfeb. A IV"; BH"'; C 1'"; DU'",

2lfjtaub fra bagcfle 9?Æ[cbor til ©|e]()ulen^ forrcfle J^anb A 1";

B 10'"; C 4V"; D 4'".

SlfjJanb fra ©nubefpibfeit til ©jeté fcrrefJe 3fianb A 3^"; B 2|";

C 19'"; D 17'"; E 2"^

5^ff^anb fra ®nubcfpibfeu til ©|et3 bagefJe Ølanb A 4|"; B 4'';

C 2i"; D 26'"; E 4'".

bet opf|)ilcbe®ab3f)ojbeA3i"; B 3^"; C 2^"; D 22'"; E 4"'.

bet opfpilebe ©ab3 33rebe A 3i"; B 3"; C li"; D18"'; E 2'".

s))]eUcmfjffbebenenccvecEngbe A.2i"; B25'"; C13'" ; D 13"'; E2i'",

Unberljceben« $!ffngbe A 4i"; B 3^"; C 25'"; D 22'"; E 3^'",

|)agetraaben3 £cfngbe A 1"; B 11"'; C 7'"; D 7i'"; E 1'".

sZ)jet3$!ængbegicitn6mfnitA16'";B 14'"; C9i'"; D 9i'"; E2"'.

S)|ete|)ojbegjenncm[nitA 14'"; B13V"; C 9i'"; D9'"; E 2"'.

gjanbené 23rebe melK ©fnene A 25"' ; B 21'" ; C 1" ; D 10.i'" ; E H"'»

Slfjianbcn fra©|et^ neberfle 9?anb til ^o\jebet3 Unberjlabe A 27'";

B 24'"; C 13'"; D Hi'"; E li'".

Slfj^anben fra ©|et^ bagefie Ø^anb til ^orglopllelaogeté bagejle Ølanb

A 2i"; B 21"; C 14'"; D 12'"; E 3'".

5lf(lanbert fra ©mtbcfpibfcu til forjle 9?^igpmieé Seg^nbelfe A 10";

B 8|"; C 4|"; D 4^^"; E 8i"'.

fcr[te3^i)gf.i^cpngbef}rcefmA4^'5";B4"; C24i'"; D21"';E3|'".

beu oprejilc fcrjle Øt^gf. |)øjbe A 3"; B 3"; C li"; D 18i"'; E 2|'".

^ffl. mel(. ferfie og anben S^ivsf. A i"; Bi"; Ci"; D4i'"; E i"'.

anbett Øli;gf. Sctngbefirctfn. A 7"; B S.^^"; 03^^"; D 32'"; E 5^'".

ben oprejfleanb.S^vgf. |)o|be A 2i"; B 2i"; C li"; D14'"; E2i'",

3Jff}. meU. anbctt og trebie SH^gf. A §" ; B 10'" ; C i" ; D 5 V" ; E 1"'.

trebie 9^9gf. £cengbcfirafm A 4^; B 4"; C 2i"; D22'"; E 4'".

ben oprejfle trebie fRnl |)ejbe A 2§"; B 2i"; C H"; D 1"; E 2"\

trebie 9l^gf.5lffl, fra |)alef. Øtob A li"; Bli"; C7"';D6'";E1|"'.

58ri)ftttnncrneg?mtgbc A 4 ,%"^, B 4"; C 25'"; D 22'"; E 3i"'.

Srpflf. 23rebe »eb Slobeit A 13i'"; B13'"; C 7'"; D 6'"; El'".

33ugf.W4r


15

S3«9ftiinertteg Jcengbc A 3§"; B 3i;" C 25'"; D 22'"; E 3^"',

Siu^f. Srcbc DebØtcbenA 7"'; B 5i"'; C 3i"'; D3i"'; E V".

5lf|lanbcn fra (Smitef)>ib[cn til ©abboreté fovrejle Ølanb A 17i";

B t4i"; C 7"; D 6"; E 12"'.

©flbborftg ^fcitijbcgjcnncmfnit A 3"'; B 2V"; C 3'"; D U"'»

forjlc ©abbcrf. ?cpitgbcf?rÆ!ii. A 6" ; B 5^" ; C 2|" ; D 2i" ; E 5i'".

ben 0}}rc)jle førjle ®nbborfirtnc5 |)o|be A 2§"; B 2i"; C li"; D

13"'; E 2'".

3If|}anbcn ntcKcm forfie og (inbcii ©nbbcrftnne A f"; B |"; C

i"; D 5'"; E li"',

anben ©abbcrf, ^ffngbefir. A 4i"; B 3|"; C23'"; D 19"'; E 4'".

ben cprejile miben ©abborpnneø ^ojbe A 2|"; B 2i"; C 15'";

D 12"'; E 2"'.

^abborf. W. fra|)alef.ØiDb Al}"; BU"; C 9'"; D 7'"; E 1'".

|)alefinnen3 £c?ngbe fra 9bben til ©ptbfen paa ©ibcrne A 5|";

B 4|"; C 2|"; D 28i'"; E 5'".

|)alef. ^ffngbe i 5}?ibten A 2i"; B 2i"; C 14'"; D13'";E 2i"'.

:^ O »eb et, ^i)ti5 Sængbe tnbe^olbeé omtrent 4 ©ange i

^otattcengten, ijan'erer temineltg nte^et meb ^enftjn til ©nu-

ben$ ©^ibé^eb oq Dijcrfjæbené gremracjen 05?er UnberfjiceSen.

Sccngben af ©nuben etter ben 2)eel af $o»ebet, fom ligaer

foran ©jet, tiltager meb Sliberen; t^t, nteben^ ^o5 et ganffc

un(jt 3nbtt)tb af et ^ar ^ommer6 Scencjbe 5lfjlanben fra ©nube*

fpibfen til ©jet omtrent er It'g meb ©j[et$ :i){amcter, er ben

famme Slfpanb ^o^ et jlort 3nbtt?ib omtrent 2| ©ange florre enb

|Z^j[et6 ©iennemfnit. ^oj^ebet er temmelig flabt foaoel ooen-

paa fom ^aa ©tberne, 03 fan i gorm fammenligneé meb

en noøet jlum^ ^iTe. $anben fttger fun ttbt neb, ^i)OP

tmob Unber!|æben^ Dpflii^en er enbeet ftcorfere. SDZcttem

©jinene er ^anben f[ab 03 titttge breb; bo^ maa, ^oab

bet ftbfle gor^olb angaaer, mccrle^, at bet tiltager meb ^tbc*

ren, ^mUtt oeb ©ammenltgntng af be anforte Ubmaalinger oil

Wt»c tpbeltgt. ©abet er temmeltø flort, o^fptTet af eKtptif!

gorm meb |iorre


16

iffc, ba SSfli^UimtyccMcntm nccpcn fa»nc opjligenbc 5Jpofpfe.

kæberne crc ^ubagtigc; bereé 9fJanb tnbtJenbigt bcbceffet

iiicb en ?D^vTn(]be fmaa i>ortea(jtt(je Se^ctncr etter ^opitter.

Stcenberne jiemme aUc ot>creené i gorm: be ere fpibfe C(j

noget tilbagefvumnicbe etfcr frcgbannebej berimob »i'fe be gor-

fijcci i ©torvelfe. '^^aa 9)?t'ttemfjcckt>cnene iagttacjeé en ^bre

dlciih af flerve S^cenber (omtrent tob tit femten ^aa '^oert

5??et[emfj;cet)ebceu) 03 bag benne flere tcetptttebe 9fice!fer af mm-

bre Stvcnber, ber banne en ^arte. 3 Unberfjiæben ftnbe^ !un

to 9lce!fer ^cenber j ben ^bre9?cc!fe bejlaaer af mi'nbre ^ænber,

ben bagede af florre, og biéfe ftbfte ttttage i ©torretfc fra 9??tb?

ten mob ©i'berne (^t?orimob gor^otbet er omt)enbt/ |oab 3)?et(emi

fjoebebeneneé jlorre ^anbrceffe angaaer). ^cenberne paa ^toug-

fljcerbenet banne et fmatt, itnber en ret 23in!et bojet, S3aanb, og

ubgjere to etter titbeel^ i>et enbog tre 9?a?!fer. ©ijcetgbc^

nene^ ^cenber ere flore, ftcerte og i temmetig betpbettgt

5tntat. 9)?unb^uten6 garoe er ^otb, i bet SfJofenrobe (etter

btegt fjobfarijet) j (5)anefegt fee6 tntet 8por ttt. lungen

tigger temmetig tangt tttbage, er ^»ib af Jars^e, breb, i Sn-

ben ftumpt afrunbet, nteb gtat, ttbt Ioniser Ooerftabe* Sf^cefe--

borerne ere temmettg fmaa, '^aoe en f!raa ©tttting og en

osjat etter ettiptiff gormj be forrejle, fom ere anbragte t '^auf

beftaben, og forf^nebe meb en, fra bere^ bagefie dian'o ubgiSa-

enbe, i (Jnbcn j^umpt tttfpibfet og temmetig ftor^^ubtap, ftaac

!2egemct^ 5D?ibbettintc meget nærmere enb be bagcftc; biéfe »tfc

ingen ©por af §ububi)ibetfe ^aa bereS bagepe Stanb* |Z)p

nene, fom ere af mibbetmaabig ©torrctfe, og ^m^ gorm er

temmetig frebérunb, ^a'ot ben oijerjle 9f?anb i ^anbeftaben, og

ere attfaa ^ojttiggenbe. ^upittenø (^jennemfnit ubgjior om-

trent «5)atobcten af ^jeté (55j;ennemfnit. Scengben af Unber-

fjlæben fpneé noget afoextenbe i gor'^otb til §o»ebet^ $!cengbe.

^oer af benS ©rene 5?ifer ^aa Unberftaben en Sccngberæffe af

rnnbe ^unfter (fer etter fpt)), ber fortfcette ftg i en frum Si-


17

tpbe ltbforinas?(]an(]e "for ©Iimfirtter. 2)ett tacj ^Joreningépunf*

Ut af Unberlicetené to ©rene anbraj^fe ^agetracib er tcnti

nictig Unc^, "bi^rpcformtgt ttlfpibfet, nocjet (»oTijecif^ttfjt t)it(5tet.

©jccHeaabnnt (jerne t)ibt lloftebe (omtrent i Iicje Si'nie nieb

3)?tbten af ^itt etTer meb ID»er!j;oet)ebeneneebet fremjliffer en langjlraft, no-

ejet fantmentrpft ^ecjte, |i?ié ©pi'bfe i?enber ta^ub. SfJp^jgen

CQ 33u(3en ere ftabt afrnnbebe. 33u3en er ioortgt mere etter

mi'nbre tp! 03 fremflaaenbe, ^ot'Ifet af^cen^er af^)on orj anbre,

alterebe oi^enfor (@. 7) antpbebe gor^olb. I^erefter '()Iioer ben "^ete

^^ah'tué temmelig foranbret, faa at ^i^cxt faaer et mere fort

orj plumpt etter langfiraft 03 f(an!t Ubfeenbe, 03 ben ftorjle

«£)oj;be fatber fnart nocjet Tcenijer fremme mob 9f?oben af 53rpp'

finnerne, fnart noget mere titbage mob bereiS ©ptbfe. ^c^^

faa feer $ooebet, fom S^'tge beraf, .ftorre etter mi'nbre

nb i ^Jor^olb ti( kroppen, gorfte 9fJt)gfinne, fom te-

gpnber Iibt bag 23rpftftnncrneé dWo, ^ax gorm af en ret^

tJinflet ^ri'angel, ^ot^ rette SSinfel i)enbcr bag og neb; ben6

trebiV tt'I femte Otraate ere be Tcengjle, bog tffe bobbelt faa

Tange fom ferjle; bagtil aftage ©traalerne meget betpbeligt i

Scengbej ben fibj^e og lortefie tnbe^olbe^ faalebe^ en :^aIo (3nee$

©ange i Scengben af fjerbe og femte ©traate. ©traalerne ere

anbragte ; temmelig lige 5Ifflanb fra '^oeranbre, og ere fnn Ti-

bet forgrenebe (be to forj^e og to fibjle enbog ftet iffe). ©traa-

lernet forbinbenbe ^ub er glat og, ffjonbt gjennemftgtig, tem^

meli'g tp! og flcerf. 2lnben DJpgftnne, ^oté 5lfftanb fra

førjle Dipgftnne lun er ubetpbetig, og fom tager fin S3egpnbelfe

ganf!e Itbt foran ©abboreté forrej^e SfJanb, fremftitter omtrent

en nligebenet triangel, ^016 ^opoinM er noget affiumpetj

ben^ forfie StraaTe er tffe meget fortere enb anben, og benne

lun ganffe Ii'bt fortere enb trebi'e^ trebie og fjerbe ©traatc ere

•I^aiimrtvb'é S«fFc, II.

2


18

be togfie, ben ftbj^e ©traote mcc^ii fort 03 ti^nb. 5[)?eb ^en-

fptt til ^effaffen^cben af t faa fang fom ben forfte, ^oitfen ooergaaer ben trebie fibt


19

i ?cengbe. ©abtorct er axibxa^t omtrent i 3)?ibten af Xo-

tatfccnc^bcn, bog, font bet fpneø, meb It'bt Slfoexling, faa atbet«

forrej^e 0?anb fnart falber Itbt foran, fnart h'bt tagoeb 2:otat^

lÆngbené 5D?ibbcIpun!t3 flunbom ftnbcr man bet bcrfor unber

anben ØJtjgftnneé fjerbe til ^^tU ©traale, punbom s?eb ^Beg^n-

belfen af anben Sf^pgftnne etter utctpbetigt foran benne. !Det

er temmelig ftort, af frebérnnb S^^^^t. ^atefinnen gaaer

meget langt o^ ^aa ©ibernea f §atn, og er i (5 nb en lige

afffaaren. :DenDcct af«5)alen, fom paa Siberne t'nbeffutte^ af

J^ateftnnen, "^ar omtrent Sorm afetSanbfeiern, og eraftigeScengbe

meb J&ateftnnen i SD^ibten. ©tbelinten er temmelig j^cerft

bojet ooer SBr^flftnnerne, etter tober ncer D^^ggen og :parattett

meb benne tnbtit omtrent anben 3f?pgfinneé 33eg9nbetfe, jlfraancr

berpaa neb, tnbtit ben er fommen fort)i 9)?ibten af benne ginne,

og fortfætter enbetigcn ftt Sob i ttge Sinie tit @nben af $aten

i omtrent tige 5tfftanb fra S^^g- og ^ugtinien. :Den ^oibc

©tribe, fom betegner (Sibetinien, oifer ftg brebere t benne ftbjlc

©træfning, tnbtit ben mob ^ateftnnen afbr^beé, og btioer

ittpbetig-

^orf!ené (5 1 i eet*) ere fmaa (be jlorpe^oébet florfie ub^

maatte 3nbioib omtrent 2|'" tange og 1|'" ^oje),**) tpnbe,

for florjle 2)eten af ooat etter ettiptif! S^^rm, bannebe af en

5D?cengbe foncentrijle Sf^inge (jeg tatte ^enimob 60 faabannc

SfJinge 'paa et ©fjcet), ber oocrfljæreé af en flor 5D?a:ngbe ub-

flraatenbe (Striber (metfem 80 og 90)***) af en botgeformtg

*) 3?cb en oj^mcfrffom (Sammenligning ))ax jeg fnnbet (2f|ceUene l()Oø

£cfDbené og ©fierfuené Xovjlf gan|!e o^ereen^f^emmcnbe meb Unb*

tngclfe af (Storrelfen, og i^i^ab bcrmeb fJaacr i i^cvbinbclfe.

**) SpQ^ et ^tt^i^ifc p(i


20

og ncc^d uvccctmceéftg SBeffaffen'^et). T)C fcttcentrijlfe dlinc^t

^i\c ftg unber 2)?ifrcf!opct fom ©nore af en neget morfere ^avo^,

cg faac, tbet be ocerflfjicereiJ af (Striberne, nogen ?ig^cb nteb

^^ertebaanb. WMUm ^t>er to ©triber og to DfJinge banneé en

UUc, Ipfere, ftirfantet ^tabe; Slntattet af faabanne^fabcr paa et

jlort (Bticcl maa tetobe ftg tt( mere enb 1000. T)ci (2ficet(cnc ere faa

fmaa, Mioer folgeligen bercé 5lntat fcetpbeltgt, men jeg er itk iftanb

til at teflemme BfJccffcrneé Zal nojagtigt; faamegct er ftffert,

at%ntaiict forrep fra 9f?pgftnnen til ©tbettnien ooerfttgcr tt)\?e,

og fra S^pgftnnen til iSugen trcbfinb^Jtpoe. ^aa ©iberne af

$o»ebet ftnbeé ©fjcet i'nbtif ^j[neneé bagefte 3fJanb og ^aa §0=

»ebeté Ooerflabe i'nbttl bereé forrcjie 9?anb5 Unberflaben faO'

ner bcrimob (Sfjæl.

iHgniuff. ^u gluten er \tox (ben6 ?cengbe omtrent lig meb §0==

tjebeté ?ccngbe etter meb ^ af ^otaKoengben), og flrceffer ftg et

temmelig langt Stpffe tag ©abtoret {)en oi?er ben forfie @ab=

"borfinne. S3ug"^tnben er fort, etter egenttigen pertemoberfar-

»et meb et fort £)oertrce!. S et) er en, fom tigger nnber og paa

©t'berne af5!)?ai)en, er meget por (ben firceffer ftg gjenncmnce^

flen "^ete iBug^uten, og bene »enfire Sap naaer enbog fortet ©ab^

t>oret), fifjoitbt bene ©torretfe, etter rettere bene Si)tbe, ttgefom

ogfaa bene gar»e*), afoerte meget efter 2tarétiben og ^^^reté

bermeb i Sort)tnbetfe j^aaenbe gebme. S)en er fortit afrunbet,

itnberneben nogen ^ocetoet etter fonoer, og bepaaer gjerne af

ten fonccntviffe Stingc og toogh;ye eller treogti)i)e ©traaler '^aa bc

flørjle c til forffjcellicjc Sibev af 2(arct, cg (tgelebc^

i forfTjcelligc 9tar, er noget, fom be ncrblanbffe gijfere, fer ^ijem ic"

toeren er of jtor 93tgtigl)eb til Xranbcrebning, meget agte paa* T)er^

for er bet, at be mob gifferitiben, naar be bcgv;nbe at fange enfeltc

^iff, tffe fitnnc ile iiof meb „at ftit'fc t>em op (o: o|)|1fjOEre bem), fot*

rtt fee, om tev er ^cvcv i bem."


21

tre Sd'ge, af ^i)i'Ifc ben mettemfle er fort 03 bret>; ben ^ejre

af t>e to (Bibefttcje er meget forterc enb ben »en^re; begge erc

treftbebc etter ^riémntiffej jlunbom beter ben »enpre jtg i to

minbrc gltgc. @atbet)tceren er af 9}ZibbeIporreIfe (^oé et

3nbit)tb ^aa tre gob omtrent af ©tcrretfe font en almtnbeltg SSat-

nob) , o^g- etter foetbannet, meb en lang, fmal Ubfon'ngégang,

bcr gaacr inb i S^pnbtarmen teet bag i?eb ^tinbtarmene og nce-

Pen mettcm bcm. ©piferøret er »tbt, fnn t)eb en ringe Qnb-

fnoring abf!iU fra 2D?ai)en» IDenne !nn mibbelmaabigt por

(bene ?cengbe er omtrent tig meb Sug^ntené ^atoe i^cengbe),

meget tpf^ubet, f!arpt afbeett i en florre ^'arbia!at'X)eet og en

minbre ^ortnerbeet^ ben forfte er rettet tige bagnb, ^ar tang*

ftraft (Bccfform, bog i ^nben tibt titfpibfet, og tjifer inboenbigt

et :Dufin botgcformige ?cengbefotber. ^ortnerbeten nbgaaer fra

^arbiafalbeten tibt foran ben^ ©pibfe, og er rettet fremab nnber

en fpiba SSinfet.

2)e meget talrige men forte ^tinb tarme, fom omgioe

portneren, cre beette i fem etter fer ftorre knipper, ber atter

forgrene ftg i minbre knipper. 3^9 '^fl^ tatt 207 S3tinbtarme,

atte teet forencbe »eb (Jettcoceo* gormen af bem er c^tin-

brif!, i (5nben afrunbet. 33ag SBtinbtarmene lober barmen

i tigc 3?ctning tit ©abboret, etter enbog tibt forbi bettc,

bøjer fig berpoa, og gaaer igjen op til portneren, ^5?or ben at'

ter gjor en S3oj:ning for at begioe ftg tit ©abboret; STarmen

beftaaer attfaa af tre parattettlobenbc, noeften tigeflore, ©tuffer

og to 53oj;ningcr; ben er ncefien af eené SSibbe, inbtit en

titte ©træfning fra (Uabboret, '^oor ben^ T)imcnfton for-

øget noget. Sængben af ben nbfirafte ^armefanal fra portne-

ren til ©abboret betober fig omtrent tit | af X^^reté ^otat=

tængbe etter tibt mere. 9)? i

t

ten, fom tigger tige ooeno^cr

9}?ai?ené bagefie X)icl, er temmetig flor, tangfiraft, trefibet-

priématiff, t (Jnben noget afrnnbet, af morft-robbrnn garoe.

2)en$ tøigbe nbgjor omtrent | af SBug^utcn^ Sccngbe, og ben53


22

S3rebc tnbe^olbe^ omtrent tre ©an^e i bene Scen^be. ^j[øn(J

bet ene ht\iaaz ^oé |)anncrne i et ^ar lange, baanbformicje

JiJegemcr, bcr cfter'^aanben tiltage noget i ^rebe forfra t)agtt(,

og ^t)ié fn'c 9^anb er lagt t ntangfotbige uregelmce^ftge golber

etter Itgefom frufet.*) SDZob ^nben ubbrebe bi'éfe i*egemerftg,

etfer banne et ^ax fmaa 33i(egemer, ber U'gne be florre i gorm.

garocn af ^eftiflerne er i gorptantningéttbcn et fmuf 1 2)?celfe'

^Jjibt. ^unncrneiJ 9fiognfælfe, ^ot'jj (Btorrelfe unber Segett-

ben er oocrmaabe ktpbelig, banne ttffamnten een ©cel, fom for=

ii\ er ffoftet i to afrunbebe glt'ge etter $orn/ og faatebe^ Uh

tibe foarer tit ben 23enceonetfe, man i bet bagttge Sio gioer

ben,**) Sargen er orangerob.***) — Urint)Iceren beftaaer

af tre |)orn, ber atte ^aoe 8ce!formj men af ^oi'lfe bet miV

terfle etter ben egentlige UrtnMo^re er bet tcengfle, ^oorimob

©ibe^ornene, fom ubfpringe tangt nebe mob Ubfortngégangen,

ibetmtnbpc fpneé at ^aoe tigcfaa flor SSibbe fom bet mibterfle.

Sta;)ningerne for ©enerationéorganerne og Urtnt)tceren fremtrcebe

nboenbigt i gorm af en UUc, rnnb ^api'tte. — SiJømme*

itceren :^ar en tjetpbetig Scengbe, ba ben i t^egge ^nber naaer

ub oijer 23ug^uten (fortit flrcelfer ftg inb itnber ©piferoret,

*) Derfor benffi^ner man l()oø oø i baglt'g XaU S^ejlifleruc l)o^ benne

giff :RrølIci*nc, og i bet f^blige 9lcrge %vufct* 3 Sf^orblanfcenc

og e^tnmarfen ^ax |eg bertmob \)cxi bem falbeø „2;crffen5 Dfel"

(et Drb, fom ogfaa er o))taget i ^allrtcjere norffe Drbfamling,

bog uben Stngiyelfe af bet^ Sti;molcgi eller ojjrtnbelige 33et9bning),

*)


23

bacjtit fortfcctteo et ©tpffe tnb i feen ^anat, ter baitneiJ af

$ate^\?ivi>Ierneo nebftigcnbe ^orneforTcen^etfer) j af gorm er ten

langfiralt fmat, fortil brcbcfl, i>a(^ti\ tilfptbfet; lan^^ 8tfcerne

er ben fceftet faa fajl ttt 33u(j^t?tr5[)terne5 ^»cerforlcencjetfer, at

ben itu Ut uben @ønberrit)elfe fan abjlfiKe^ fra btéfe» X)ené

forrefle 3?anb er Itbt ^abmaaneformtgt inb^øjet, og fra :^oert

af bene forrejle §][orner ubgaaer en lang, tpub, fnorbannet

gorlængclfe fremab mob $)ernef!atten, unber flere iSugtninger

og (Bamment)oinmger. 5D?eben5 S3toen$ neberfle 58æg er ntc-

get tp! og j^ærf, er ben ooerjle ben'mob færbeleé t^nb. ^n flor,

robbrun, ooal kirtel ligger forreft i ^Iceren, ubbrebt ^aa ben^

neberjle 33a^g. — S^^rerne beg^nbe \>cia fceboanitg 3[^aabe

jtcer bag |)j^ernef!allen nnber ^J^graben, ere fortil brebcfl, tebe

t gorm af to (Snore en ©træfning Tange ©iberne af SfJ^g-

^oiroeljlotten, forene ftg berpaa til een 9}?aéfe, og træbe inb i

ben af ^ale^oirolcrnc^ nebre S^orncfortcengelfer bannebe ^anal.

^ooebeté knogler ere, t ^Iminbelig^eb tatt, af en Ioi5 og ^^^^j'^^va«

tt)nb 93t)gning. QJ^eUemfjicebebenene (;a5?e fun omtrent |

af DoerfjicebebenencéSccngbe, ere forooen meget t^ffe og plumpe,

mob (inben aareformigt nboibebe )paa ben bagepe D^^anb; bere6

mob ^^anben opjligenbe ^Ipofpfe meget fort, af porre S3rebe

enb Soengbe. Doerfjio^bebenene ere for^olbéoiié af meget

fpcebere SSpgning enb 9^?cIIemficebebenene, men ligelebeiJ i ^n-

ben aareformigt uboibebe. ©ibenet i (Snben brebt afjlum-

pet og libt ub^utet. ^jerneflatfen ooenpaa meget flab, 2)e

forrefte og bagefte ^anbebeen fmaa, bet melUmfte

etter egentlige ^anbebeen meget ftort, af en noget trian-

gulær, meb ^oppunftct fremaboenbt, gorm, forfinet meb to,

ffraatubabliggenbe og berfortaoe Sibef jote, ^oilfe t omtrent

ben forfte ^atobeel af ^anbebenetsJ ^ængbe næpen ere parat-

tete, men berpaa bioergere ftærft, og fortfætte ftg paa ossa ma-

stoidea. ^anbeftabené 9}?ibbetf j[ot begpnber forfl at ^æoe

ftg fra 2)?ibten af ^anbebenet^ Sængbe, er temmelig Ux>f fort-


24

fcetter 'ftij paa 3ntev))avietal()enet, 03 fortcengej^ fca^jtil unber

^rianoelform lanøt ub oi?ev ^jernejlaflené t)agefle glabe, ^entmob

ben forjle SfJyg^Diryel^ J^t>xt ^ovneforlættQelfc. '5)Iou(jf fi^r'

^)e^et ^avgorm af en ^tlefptb^. S^lce fe benene ^ai>e en tern-

inelig ()eti)belt3 Otorrelfe, i\itx be nebcvfie. 5(f Unber-IZ^jebe-

ne n e, fom, fcx effer fpD i ZalUt, ganffe luffe |2^j;e§ulen forneben,

ci^erjjaaer bet forrefle be fefgenbe betpbeliijt iSterretfe. g or-

(jicelletaciøet er bet (^erjle af ©jceflelaaQéflpfferne, af ure(3el;

mæéfti3 J^alDinaaneform, tigefom »eb en ti(bagdi(3(jenbe ^ie>I

beett i en forrcjle 03 t)a(jef}e §atobeet. 2)et ecjentttge

©jcerietaagé ftpf f e er forneben ntcget t)rcberc enb forosen,

tnen tiUic^^ bpbt ubflfaarct nceftcn i ©affelform. Unber (jjæt'

I eta aQ et ooerijaaer bet egentlige ©ic^Udaao, i (Btorrelfe, 03

^ar en langjlraft, næften oc-al S^rm, fortil brebere enb bagtiL

SOJeUemgjcenelaoget er omtrent af IigeSa^njjbc meb Unber-

gjiceCelaaget, men meget fmaflere: bet^ j^orpe 33rebe inbe^olbeø

cmtrent fire ©ange i bet^ Sængbe.

£)t)erffulberbrabet er meget bpbt ftoftet i to^renej

cKer meb anbre £)rb, bet^ to ©rene ere faa ftore, at ©rnnb^

beten, fra ^oilfen be ubgaae, i (Bammenltgning nteb bem fun

er ut)ett)belig. ©fulberbtabet langfiraft, fmalt, fam^^

tttentri;ffet, forneben Ii'bt tilfpibfetj ben rai?nenoet>bannebe

Sorlcengetfe beftaaer fun af en enefte, noget lang, tpnb

og tilfpibfet knogle. Dgfaa Di^erarmen ^ar en meget be-

tpbeltg Scengbe. 5Ubuebenet er temmelig flort, men meget

tpnbt. ©traalebenet gjennemboreé iffe af noget |)ut,

men bete forrejle DfJanb er bpbt ubffaaren i §atomaaneform, og

ber banneé faalebeé en ftor, runb 5labning mettem bet og en

opjligenbc @reen af røuebenet* 33ce!f enbenene ere tpnbe,

meget forte men brebe, \iaa ben inbre 9?anb fortil ubffaarne,

faa at ber blioer et aaUnt fRwm metlem bem. «g)sj i ri) ler-

net fintal ^ar jeg funbet at i)ccre 53, af ^ot'Ife 18 tilhore

iBugen, 35 $alen. faa be fem ferfie S3ug(;j)iroIer ere 2;»cer'


25

fortogetferne ticejlen rubimentcerej ^aa be feicjenbe berimob

fulbjlcenbtgt ubt)iflebe, af brcb, f[obtn;ffct, mob (5nben tilfpib[et

gorm 09 ftærl 3393ning 5 ^aa fjette, føi)enbe 03 ottcnbe ^mn

uel ere be rcttebe ncejien l;ort5ontaIt mob (Siberne, ^aa be oo-

n'ge Irummebe mere etter manbre neb. dlihhcnenc ere bot^-

telte. X)e tolo ftbfte «5)ate^Di roter t;ene tit Unberftottelfe

for $aleftnnenø ©traater.

(Saaoel meb §enfpn tit Jorm fom meb ^enfpn tit garoc ^ifami*.

fan man abj!it(e ftere ^orfifeafarter. garrett*) mener )()Cia

©torbritaniené ^t;fler (\t tunne f!jioetne to tpbetigt t)etegnebc

5tfarter af ^at)tiauen: r/Ccn meb fpibé, foran ^yd fortcenget,

@nube, 03 kroppen af metjet mor!et>run garoe, ^otI!en fæboan^

tiQt fatbe6 2)03(jeré ^anfé ^at)ttauen; ben anben ^ax

rnnb 03 j^ump (Snube, lort og breb foran IZ^inene, kroppen af

en tt)^ (^nutagti'c}, af!egron garoe, 0(j tatbe^ ofte ben ffotffe

^abliau/' IDen ftbfte f!at efter gjarrett fordomme mere

norbIi{|t enb ben forfte. Ogfaa paa be jlanbinaoiffe ^pj^cr træffet

tttfoarenbc Jormer, nben at ber bog enbnu fan angtoeé nogen fiffer

Sf^ orm for bereé gcografiffe gorbeting. ^oor mange garoeafarter

man tor ffjætne, forefommer mig iffe tet at afgjorc. 3eg ^ar oftere

tatt meb norbtanbffe giffere om benne ©jenjlanb, men biéfetetragtc

fom fcerffilte Strter, §oab t;er fremj^itteé fom 5ifart: efter bem

tti'oer ©f rejen ben forileSlrt^ bog i?tbfte be tffe at angtoe te*

jlemte (Sfjcctnemcerfer mettem ben og be oorigej fnn beri i>are

be enige, at ben afgao en f(et gobej (Sttbtorff en**}, ub-

inccrfet »eb fin 33ug^ ^oib^eb og fm fortrintige @mag (f/tige^

) British fishes II, 149.

''*') 5lnfcve paoftobe, at Un biirfce Ijebbe ©iltotrjTeii, og at ben l)ai)be

[it dUm af at forfølge ©ilen — Ammodytes Tobianus — tffe

(Siltcn. Qtvøm (8onbmøré 23e|!ri»clfe I, 317} betragter ©Ffejcii

og Bil6torfTcn fom Itnberafbelinger af 2Suvivtovf!en, og abfliller

bem faatcbe^, at ben foifte fi^neé at maatte i^ffrc ibcutiif meb

^


26

font 2)?ar»'0 j?ar ben anben ^rt; ©ovttorffen, af nceftcn

t)egfort SariY, ben trebiej ben rcbe^^ar etorf! ben fjerbe^

ben grcia (Sanbtorf! ben femte 5trt. X)0(3 »arc itU ciiU%u

ffere enige i benne ^2(ntagetfe; nogte betragtebe faotebe^ (5 a nb-

torffen Olot fom Ungen af (Sorttorf!en. ^aa ben anben @ibc

f!jioefncbe man i Sofoben mellem flere (Blagé (5!rej[. (Sfter

@ra?é''9)?iéfe etter ©regoru' Dag (tol^k ^}axH), §eb bet,

tnbftnbe fig ©timer, ber ffjcelne fig fra be tibtigere i>eb gren=

nere gart)c og fpibfere ©nubej bi'éfe falbeé @rceé''5D?iéfe

^orf!. ^nbnn fenere lomme fortptcettebe ^orf!, ber 6tbe

graabtgt \)aa drogen, og, naar be ere fangebe, tojie §o»ebet

Pærft t>ag ooer („'bxætU S^^affcn'^ i gif!erfproget), og fpi'Ie 5D?nn?

ben op. 2)iéfe fatbeé S^^attergater, og „^aoetngen S^nnge//.*)

— Ogfaa ^oé o^ fTjIccIner man mettem flere ^orffcafarter. 3^bc

t'lJjlerfoen omfring 33orn5oIm forefommc faalebeé ibetminbfle to:

ben graa, fom op(;oIbcr ftg paa benne l^'é |2)pfi)ft paa Seertunb,

og er minbre »elfmagenbe; og en rob, ber trceffeé et ^ar ?D?iTe

SSej^ for Sanbet paa tangt^ci^orne (Btenrei). — SSeb ^e^nccé,

^ SD'^iil fpboft for ©tubbefjoting , f!joeIne %i^iXM mellem ftre

(Slag«3 ^orj!: gunlgronne, morfegronne, forte og ncellen l;i)tbc5

bc forfie ere be tebfle, be ftbjle be flettede og ,/falbe^ ©au-

ninger, forbt be ingen 2:unge :^a»e" **) o. f.

) T)i faafalbtc ©kap dUx Bftaap iibgjcre iffe en egen 5lfart, men

erefaabanne Zox^, fomblt^e tilbage, naarbeonbrefogeX)t)h£t, „forbi

be," faa fortalte man mig, „formebeljl ©pgbom iffe hmne folgc meb" ;

bi^fe gaae om (Sommeren Ijeelt inbe itnber $?anb, ere bcbfflfebe

meb i^iffeluué (Caligi), og iMfe [ig i bcreé Se^jcegctfer faa bofige

cg langfomme, at man ftunbom fra Sanbingébroerne hn jtiffe bem

meb 33aab^I)ager. (S-i^ommeblceren er Ijoé bi^fe cpfi;lbt meb en

t^nb, giiiilagtig ©Hm.

O Witl)'6 fortfattebe (Sfterretninger om gifferierne. .^foblj. 1802. —

(Sonberligt nof er bet, meb et faa jlort geOi]raft|if 9)icUemvitm at

gjenftnbe ben famme urimelige ^^aaftanb om Cofff ubcn ZunQc

t>.


27

"^aa Mie @teb maa enbnu xxoqU Orb ftnbe)$(ab^ om et

$ar 2Sanf!at)ntnr;er etter pat^otogijlfe Dnibcinnelfer af 2^orj!cn,

fom i Slar^unbreber :^ai)e opt>a!t Jifferneé Dptncerffom^eb, 03

gildet 5(ntebnin(5 tit atte^aanbe fabdai3ttge gortccttin^er. 1)m

ene af biéfe ubcjjorebefaafalbteSiff efonger. Unber bette 9?a5?n

forj^aaer ntan )(iaa ben norj!e ^pft*) (tbetmtnbfle paa be ©teber,

5»or jieg '§ar inb^entet mine Sfterretnuigcr, JP)animerfep, ^rctnfo,

Sofoben 0. f. i?.) faabanne Snbi^iber af en %xt, fom nbmcerle

ft(j s>eb en uaTmtnbettgt fort, ftum^ (Snube og ^itf^

let $anbe, eller oi)er§ooebet i^eb SD^onftrofttet af

^0 5? eb et, ^an Ijenber ^orffelonger, ©ej longer,

^pfelonger, S3ro^me!onger 0. f. ».**) 5ltminbe%en

torrer man biofe 33anf!a"bntnger, og op^a^nger bcm i ©o^ufene

fom et ©tag6 SD^cer!occrbigf;eb , f!j[onbt be bog Uh f!utte oære

faa fcerbeleé fjcelbne. almuen, for ^oié gantafi ben ^^uHebe

) Og, fom ^'rtbcc beretter (9?aturgefrf), b, i^tfclje 3élanfc^ (B. 105),

Itgelebe^ ))na 3^^anb.

*) 3 ^ft bergen[!e 9^htfcum \)ax jeg feet et meijet fmuft Srem)?Iar af

©ejFonøen ; l^ijcrimob jec^ enbmt iffe or egen 3(nfifuc(fef jenter ^y'fens

(Gadus Æglefinus Linn.) og ^voemene (G. Brosme L.) konger,

3?


28

^^anbe frenij^itkr en ^rone, hdva^Wx tern fom Slnferere for

giffeflimeruc, og mener, at ben, ter fanener en faaban, for grent-

tibcn t)Iii)cr ^elbt(3 i giffert. ^n i Sofoben fanget ^o rf fe-

fon gc, fom jeg er i 33eftbbelfe af, abffilter fig Hot beri

fra en alnu'nbdig 2^orf!, at ^anben er noget puflct, ©nuben

j^ejitt nebffpbenbe og Unbcrfj;cct)cn tænger enb Doerfjoeben. X)tt

©amme er S^ilfcelbet, ffjonbt i enbnu i^ojiere ©rab, meb et

(ixemplar fra |5refunbct *), :^oortil enbnu fommer, at kroppen

er ooerorbentlt'gt tynb og mager **)» ^en anben 5DZonPro(itet

er @ c^onei)elbe'$J Asellus Naniis, f/faafatbet, forbi' ben, fam^

ntenlignet meb ben atminbeltge 2^orf!, :^ar aUc ©ele fortere

og mere fammentrcengte ; enboibere §ooebet ftorre og $atett

Htgtet, fom om ben "^aa to ©teber i>ar forbrejet etter 'bræffet;

)paa ^pbf! ^ebber ben ^njergborfc^ og ^rumftert. X)m

l^olbeø for be anbre Zcx^^ Slnforer, i^oorfor ©pnet af ben er

giflerne et glæbeligt SSarfelj t^i be "^aat)e ba fnart at er^olbe

en rigeligere gangft. Derfor falbc ©leéoigerne ben ^eibfifct;."

©aaoibt @^oneoeIbe. S5anf!at)ntngen, rimeltgoiié fremfalbet

ijeb tilfcelbig ^bre 5BoIb, fremtrceber ^er i iH^graben iftebetfor )^aa

J^ jierneffatten j men be famme oi^ertroiffe 9}?eninger fee i?i ioorigt

gjentage fig. Det er '§ert;ib, at jeg, fom ooenfor temcerfet, ((Bibe

8, 5lnm.) troer at maatte §e.nt;cre en af garrell omtalt gorm.

ewrrcife. ^orffeu opnaaer en temmelig betpbelig ©torrelfc og SScegt.

Den jlorj^e, jeg feb :^ar nnbcrfogt, og fom næppe tleo ooer?

truffet af nogen blanbt be mange ^ufinber, ber famtibigt fan=^

gebeé unber mit Op^olb i !i!ofoben i?eb bet ftore goraaréfifferi.

*) ©fjønbt'CorfTefongcf nu og fca forefommf paa ijcre %jier, er bet

mig tffe befjenbt, at i>cre giffere tiltæggc bem noget fcerfifilt 9laint.

Smiblevtib [fitUe, efter ^aber (1. c), be jv;bffe giffcre, Hge faa gobt fem

be norffc cg t^Ianbffc, fni)ttc oi>crtro{|fc 9}hningcr til benne ^^orm.

**) Den oi^enftaaenbe 5l[bilbuiug af Xorffcfongeu er efter bettc fcbjle

Sxemjjlar.


29

|ai?be 4| gob^ Sccttgbe, 0(j i^ejebc ^enimob 50 $unb. Tlcn

man (;Qr forfatt ntig, at bcr i?cb gmmarfen itbe )^cia $ai^et

Punbom fangeé ^ovj! af ^ængbe font en ^ej; 9)?anb, etter ^cn^

tniob 6 S^bj

^i?tl!ct jeg ntaa tabe flaae oeb ftt ^i^ccrb. gjav?

rell omtaler en Sorff ^aa 60 ^»unb, ojj ^]3cnnant enbocj een

paa 78 ^nnb*). ^aa Spbtanbé SSeptpj^ et ^ar mk fra

Sanbet fanget atmtnbeligt ^orf! af tpi^e til trebioe ^unbs3 "^ctQt

og mere. Dgfaa i ^cittco^attQt er^olbeé ftor ^orff, feto )paa

40 ^^unb og beroijer; til fine ^iber og @teber enbog i tem^

melig 9)?cengbe; ©ct;one5?eIbe fortcttter om en 2:orf! \>aa ftre

gob, fanget t IDfterfocn »eb (Srfcrnforbe. 2)og ere be Sorf!,

ber fæboanligt forefomme tnbe i ^flerføen, famt ettere ncer ^t)^

perne i ©unbe, 33ngter og gjorbe, meget mtnbre, og oi?erftige

fjioelbent nogle faa ^^nnb^ 23cegt. —

^orf!ené Ubt^rebelfe mob 9^orb fan ibetmtnbpe anfætteé tit u&brct>c(rc.

72^ n. 33r. , ba ben forefommer, og bet i 3D?cengbe, s?eb

9?orgeé atternorbtigfie ^pfler**). 5!}?ob ©pb naaer ben gran!?

rig6 2Sefth;ft, men gaaer t!fe tnb i .9J?ibbeI§ai?et. 5}?ob 2Sej^

ftnbeé ben omfrtng S^tanb og ©rontanb, faas:)etfom ffere ©teber

t)eb 9^orbamertfa6 |Z^ftft)fl, |)Oor enbog, fom be^enbt, bet s;)ig'

tigfte af atte ^orf!eftf!en'er brt»e6***).

|)0($ o


30

feb ^eelt inbe i |2)jlerfeen omfn'ng iPorn^oIm. f/^orj! falbe^

talmmbelig^eb ^evttttanb^ gif!, faa at max gif! flet ^en ncej?-

neé, ba fovftaae^ bers?eb ^orjl, ba ben er ben alminbcltgPe 03

af attc 5lrter ot^erflobigpe gtjlf, :^er faaeé/' :^ebber bet i ©fougaarbé

23ef!n»elfe afS3orn^otm (®ibc 68). Smtblertib f!al

ben ncEJlen forf»inbe mob 23unbett af ben (>otttif!e 05 ftnffe SSugt.

^ct>cmartt»e. Xorflfcn U'ocx atminbeU^en felffal^ettgt i flørre etter mm*

bre ©timer, oq f^ueé at »cere en uflabig og omftrejfenbe gtf!.

Sbetminbfte forf^mber ben j^unbom t Icengere etter tortere ^ib

ttceflen ganfte fra et etter anbet ©teb, 03 t)ifer ft(5 tcjjen tige-

faa ptubfettgt fom ben forfoanbt, uben at man er t'ftanb til at

angttje ganfte ftffre (Brunbe bertif» — SDZange (Steber paa ben

banf!e ^pft, tfær i @unbet og S5cetterne, flat 2:orf!ené 2)^a?ngbe

i 5D^anbé 5D^inbc ^aoe tiltaQtt betpbeligt. ©om ^mi^ ^erpaa

fortatte gamte gif!ere i ©ncbterften mtg, at ^oaferne i 1790

og be ncermejl ^aofotgenbe 5{ar op!j;ct)tc ben faalatbte ©neb*

ferjlené ^orjl tit en ^ri'té af tre 9?igébater for ©nefen (om?

trent et St^punb) , og at ben i ^iot)en^as?n t'gjen tetatte^ meb

to tit ^atotrebie 5D?art for ^unbet*). ^o^man fortætter (paa

bet ooenonforte @teb) , at ber i ©ommeren 1810 o^j'^otbi ftg

en faa ftor ©time ^orjl i 3nbtot>et til Dbenfefjorben, at man

funbe fange ffere ©nefe i en ^ime, og om S^Jatten enbog funbe

^aa^ )()aa 2anb og fange bem. ©enere t)teo ^orf!en flere Max

t>orte fra be ^^unfter afgpen, ben ptejebe at Befoge; men 1822

fom ben igfcn i 2!)2oengbe, og oebMeo faatebeé be fotgenbe 5lar.

3 1836 fortatte en gifter mig, at ^^orften i nogte af be nccjl?

foregaaenbe Star enbog ^ax gaaet op gjennem ^ete Obenfeta-

naten i ©timer, og trcengt inb i ^aonet>afinetj :§er gjiorbe bet

*) !Dt^fe ciierbrcijne ^rifcr berocbc ijcl tmtblevttb fer cnSccl bcr|)na,

at iti^affvitc ciibnu iffc Ijai^bc bcgvnbt at l;cnte gift fra {^^ebfrit^*

l^ai)« og anbre (Stcbcr i ^kattegattet; maaftce ogfaa berj^aa, at

mnngc giffeve i biéfe 2laringer fore ttlfc^.


31

fcrjTe 2Sanb i iBcgpnbelfen en faaban SStrfning paa ten, at

ben, Itgefom fortumlet i ^OiJcDet, t>cnbte 23u(5en i 2Sej;ret, og

funbc ta(}cé nicb ^ccnberne. — Dgfaa 2lpenrabe fan aføtt^e

et fem)?et paa Dmjtiftnmg t ^orf!cft(!ertct. 3 ttblt^crc ^t^

bcr jlat bet bcr, efter :Dan!tt)ert^, I;aoe »ccret faa ri'^t, at

aarligen fterc Sabninjjer nebfaltebe^, 03 fenbte^ til ncertirj^enbe

(Sojleber. (Senere fangebeø ben'mob itk entjang tiljlrceffeli^jt

til 3nbi?aanerneé eget gorh'ug. — S bet norbfigpe Spblanb, t

Omegnen af grebert!é§aon, :^Qr man gjort ben (erfaring, at

^orjlen (ben ftorre ncemttg) om goraaret lommer norbfra meb

norbttge SSinbe, om ^fteraaret fpbfra meb fpblige og fi;bt)eft*

lige. $er f^neé altfaa at ftnbe en SnbtJanbrtng og Ubt>anbrtng

fra S^^orbføen tit kattegattet og om»enbt Oteb, afhængig af

5larétiben. 3eg '^ar oftere f)ort t)ore gij!ere ^jaa^aae, at bet

fanbt et @(agé 3SereIfor^otb ©teb mellem ^orf!en og ©ifben:

naar Oilben i ^cengbe ncermer ftg ^pflerne, jlal^orjlen nbe-

Um og omijenbtj og berfor ^ax jeg feet bem h\m miémo-

bt'ge, og fpaae et f(et (3i(Deftj!ert, naar ^orf!en fptbte ^Bunb^«

garnene. X)ttte ft)ne^ mig for faa i)tbt at funne 5?cere rigtigt,

fom ^orjlen, naar ben er tilftebe i ftort ^ntat, t)eb at fortcere

en anfelig 5D?a$Jfe (5i(b, maa forminbj!e bennet ©timer t)et9be^

ligt, maaf!ec ogfaa tilbeel^ fan gi»e bem en libt foranbret

SfJetning. Dm noget anbet S^^^^^^^ mettem bem ftnber 8teb,

er mig ubefjenbt*). :t)erimob forefommer bet mig iffe urime-

ligt, at 2:or(!eno gorfoinben et ©teb og 2:ilfpnelabelfe paa et

anbet fan af^cenge af, at (Stimerne, efter paa en@trcefning at

^a»e fortceret omtrent 2tlt, ^t)ab ber funbc tjene bem til ^æ^

ring, fege et n^t S^Stbijlrift.

X)it fpneé futbfomment afgjort, at ben faafatbte ©maa-

torff altib o^^otber fig ncer unber 2anb paa ringe iD^^be

*) (£t lioucnbc 3Se]reIfort)o(b antager man paa 58ovnt)olm mellem ^ax

og Xcx^. (5ee ©fouøarti-e^ø 23Drnl;olm3 23ejlfrivelfe ©ibc 69.


82

ntettcm ^attg»ccxter ; ben Pove ^orf! etter ^at)Iiauen beri-

mcb tccnc^crc fra l*anb Cj^ paa florre ^i^bbcr, 5D?ebené gt';

f!erne t (Sncbferjlecn i)eb bereé egen %fl paa fire etter fem

Jacne 3Sanb ert;otbe ben fcebi^anltge (Smaatorf!, funne be ber-

imob »cere fttfre )^aa at træffe fior ^ovf! »eb ben foenffe ^t)jl

paa en '^ati? ©nee^ S^t^ne 2Sanb etter Itbt mere. 23ip no! er

bet, at ben ftore ^orff ogfaa ttt ftne ^tber Ian Qaat (janf!e

ncer ^pj^erne, faat?et enfettsjti^ fom i ©timer, men 3?egcten

'himx bO(5 ben oi^cnanforte. ^D^anrje af »ore gt'jlere ftjcetne

megetnøte tmetfemben ftaaenbe ^orff o: ben fom (jeftanbtgt

ftnbeé ncer bereé ^pft, oq ben omftrc jf^t^^^/ ^^^^ ^^^ ttt-

fcetbig^tté i^i\cx ff(^. (Saatcbcé (]j:orbe en Ipnbtg %i\fcx i 5^?^^

'bcxc^ mig omccrffom paa , at man t ^unbgarnene fangebc

^orj!, ber t ©tørrelfe, %axi>t oq bet foccrere §0X)eb abjlfitte fig

fra ben ftaaenbe. 2Seb ©tttetcje t^etragte giflerne, tigefom

flwe ©tebcr, ben ftore ^orf! for egen 2(rt, forbi ben atbrtg

l^ar ben fmuffe robe etter guulgronne gar5?e fom @maatorf!en,

og forbi benne fibjle attib t)otber jig ^^aa ©runbene*).

*) 5^3 treer bog ftct iffe, at bi^fe Omftcenbicjijeber hmm anta^eg

fom talenbe fer, at Gadus Morhua cg G. Calliarias ere ab*=

ffitte 2trtcr. Zlji af bet ?^aftum , at ©maatorjfen bej^anbigt l^ol*

ber ftg nur ^i;fierne j^aa la^tSSanb, felger tngcnlimbc, at beri be^

flanbigt i^cbblii^cr at i^cere ©maatcrff; cg tfelge bet anbet j^aftitm,

at Stortcrffen i 9lcgclcn leijer paci 5Dv)bet, ter man iUc bencegtf,

at ben jo i en tibligere Stlbcr fan I)a\)e leijet paa la^t 25anb cg, fem

Selgc af D|)!)elbøfteb cg 9?certng, l;aft en anben ^^artte cg {betminb|te

tilbeel^ en anben ^^erm, enb ben fem »oren »ifer. !Dcg, faalcenge 'oci^

fentlige organiffc gerflfjælltgbcbcr I;e5 meget ncerflaaenbc 5^i;r iffe er

eftennfle, ter man iffe, efter tilfynelabenbe llcijereeuC^jlcmmelfer i

£ei3emaaben, abflfille bem, men fitn ben^eb tabe fig anfpere til en

nejagtigere Unberfegelfe af be crganiffe gerbolb. — ^^g l^elber

beøaarfag en ubferligere 5)reftelfe af bette eg lignenbe ^^unfter

fer cijcrflebig, Iigcfem ben be^uben i)itbc mebferc megen SSibtlof^

tig|)eb eg tnbebelbe meget I)i))jett)etiflf.


33

3 ©ommeren^ ^ebe fpt((er ^orjTen ofte i 2Sout)et6 ID&er-

flabe, 03 tigger ftunbom enbog pitfe, 9)?an fan ba, ^ijab j:eg

af egen (erfaring »eeb, roe ^en til ben, ffaae ben meb en 3lare

etter et anbet 9fJebf!at), og tage ben meb ^cenberne, meben^ ben

er fccbODet af Slaget, ^n gifler ^ar forfiffret mig, at ^n

engang t ©toretntlt ^ar feet ^orf!en ligge i 3Sanb(!orpen „i

^ufinbet^ué" paa en ftitte og »arm ©ommerbag*).

3 Sofoben paa^aac mange gt'jlere meb S3eftemtf>eb , at

SSaartorflcn gjennemgaaer et ©lagé ^rebélob meb |)enf9n til af-

tagen og tiltagen i gebmc; i bet ben i et i?ip %\\tai %ax

(ieg troer tre etter fire) meb ^»ert %ax Uix>tx febere, tnbttt

ben '^ar naact ftt ^utminatton^punft, ^oorpaa ben atter afta*

ger i h'gefaa lang ^ib. ©et (5anbe i (Bagen er »el ilot, efter

mere oplpfle og forboméfrie3«gttagere^ Ubfagn, at ^orf!en in«

gentunbe ^oert 5tar er af lige ©ob^eb og gebme**). 2)03

atterebe bette er »cerb at lægge 3)Zoer!e tit, ffjonbt Dmjlainbig-

^ebernc, ^oorpaa bette gor^olb beroer, iffe funne angioe^.

^orf!en ^orer upaat^ioleligen til be attergraabigjie Sij!e: i^«^i'»"3.

bet er iffe f;celbent, at en ^orf! tiber )(>aa drogen, for at H'

mægtige ftg et ut>et9beligt 239tte, uagtet ben atterebe ^ar "^a-

»en atbele^ f^lbt meb flere 9fiobfpcetter, ^oiblinger, dutter 0.

f.

». Oftere fanger man 2:orf!, ber ere faa futbproppebe, at

^atoparten af en gij!, fom 5D?a»en iffe ^ar funnet mobtage,

i @»oeIget maa oppebie ben fremffribmbe gorbojelfe. @et» i

Segetiben takr ^orf!en iffe ganffe SJJablppen, 5»i(fet tor ftut-

*) ©anffe t £)yercen^flemmelfe l^crmeb fortcelleS i -^ubcrl^'ø 33ef]fri-

yclfe af 2Sro (2ibe 14), ai ber ben 7be ^m\ 1788 faitgebeé en

oocnnnabe flor 5)?ffn3be 2;ovff i '^Qi^tn i^eb SSrc^fjcbing; '^x'i^tw

\^o. ligefom i D»ale, faa at man funbe iao^t nogle |)unbrebe meb

l^ccnbcrne.

**) St 2iar eit)oIbcr man faalebe^ en S^enbe Retoer af 200 %\^t ctler

eubog fcevrc; et nnbct 2Iar iibfcrbreø 4— 500(${f!e, for at tibeje*

bvinge bet famme ^ijautum ?ei?ev.

il^rtmiirtrh'é S«f?c, II.

3


34

U^ tcraf, at ycQ i ben (alterebe cijcnomtalte) flerj^e Zox^, j[eg

unbcr SofotéfijTcriet ^ai>be ^ejIiQ^^eb tii at untevfege, fanbt tre

^abh'au af atminbeltij ©tcrrelfe, bet x>il jtøe, «f ^cnintob 30

a:ommcr>5 ^crncjbc. 3f*^Ige 2:ovf!cné ©raabig^eb er bet let at

iubfec/ at ben i!fc er frcefen i SSalget af fme inccn'ngémibler,

men nebftugcr %U, ^i?ab ber fan forbojeé, 03, naar fovbijjetifje

©ienflanbe fai^neé , feb faabanne, bcr Mot funne tjene til at

fploe 3)?a»cn. 3)?an ftnber berfor ofte itk blot ^antj men

cgfaa @ruu^ og @tene i ben^ 3)?aoe, ocj mob ©lutnincjcn af

fiegetiDcn, et^ibépunft, :paa ^in'Ifet ^orj!en er ubfulten 03 af=

hæftet, fpneé bctte enbog nceften at funne lalbe^ et regelmceé^

ftgt gor^olb*). (Stunbom ere stenene faa pore, at be f^neé

at maatte forootbe gifTen megen Ulejlig^eb, om itk !t)obcn.

^oé en meget mager ^ovf! af to ^unH SBo'gt, fom fangebe^

i ^refunbet i IDftober 1837, fanbt jeg faafebeé ftere ©tene,

af :^oiI!e ben ftorj^e oar en fcerbeleé f!ar|3fantet gitntefteen af

fjorten Sinteré Soengbe og otte Sinieré 23rebe3 bet fpnteé tf fe )(>aa

nogen 5D?aabe tcenfeligt, at ben funbe jjaéfere gjennem ^armefa-

naten. — T)it er berfor jetter tffe ufceboanligt, at trceffe ^orjl,

^ot6 SD'^aoc og Starmefanal ere t en fi;gelig 2;iljianb, gjennem-

borebe af ffarpe ©jen^anbe, for^cerbebe, bebprbebe meb ^nuber

cg Ubi>oerter i port ^ntat 0. f.

'o. , :^oi(fe 2:ilfcelbe atte fpneé

fremfalbebe »eb gi^enø ooerbreone ©raabtg^eb. S'^C^i^ bog tffe

^eroeb antage for beottp, dt ^or^en puger ©tene og Itgnenbe @j,en*

panbe, for »eb bem at berolige hungeren j t^i bet er jo muligt,

at ben fun tilfcelbigt nebfocelger bem meb forpjcetlige mtnbre.

*) X>e fønbmørPe gipere putte berfor, naar be yeb at nnbne Xorpen

ftnbe ®ruué og


85

paa ^ajjetJj 33unb leijenbe :D9r. (BmaatorjTen, font IctJer blanbt

l^ammavter , fpncO fortn'né»it6 at ttccre ftg af fntaa ^ræSébpr,

^»orfra maaffee faatjel ben^ 5ari)e fom ben6 SSelfmaø ^ibrere.

^orflcn tc3i;nber at (ege i 3Qttuar, 03 ik'Qetiben t^ebijarer forplant,

til §cn i 5[)hvté 2}?aaneb, efler i?et ogfcia no^ct længere, ^»il*

Ut af^ccngcr af forffjoettige Ompccnbi'g^eber, tfccr jlormfulbt

og uroligt 3Sejr, fom fan aft>rt)be og forhale benne gorretning.

2)cn fiore ^orff ftiger 0^ fra ben t^etpbcltge ;Dt)l'be, );>aa ^»ilfen

ben ^ar {iaad be foregaaenbe ^tntermaancbcr, og affcetter fin

Siogn )f>aa tpoe tt( trebioe gaijne SSanb, tilbeelé i^et ogfaa paa

en ringere !Dt)()be. Om Smaatorf!en, fom ^e(e Staret igjieni

nem op^otber fig )(>aa nogle faa gaoncs? iDpbbe, foger enbnu

grunbere (Steber for at lege, ^ar jeg itk funnet erfare*). ^orf!en^

forbaufenbe grugtbar^eb er befjenbt nof. SeuttJen^oe! t)tl

:5>aoe funbet ^enimob 9| 5D?illioner 5(5g t en ^abliau af SSli'O'

belflorrelfe. '^aav man ^ax feet ben ot)erorbentIigt flore S^ogn^^

waéfc, en ^at)(iau fan inbe^clbe, t>tl man tffe ftnbe benne %n:

gi^etfe utrolig. !Den IcUh^x ftg flunbom t;o^ en gif! af nogle

og ft)rret90e $unb tii f/orten ^unb etfer tit omtrent en ^rebiebeet

of ^ele giffené SScegt. — ^oor tibligt ^orffen er fovptantningé-

*) 3 :2anbl)uu^I)DlbningéfeIjlfa&cté (^frifter III, 305 Berettet, ot nogle

giffere \^aa ^atoct inik |)ayc hmæxht , at Xcx]hn l)eljl leger paa

(Santgrunb: ,,t!)t, faafnart |)imnen Ijar gt)bt fin S^ogn, fommcr

hannen flra): bng efter, 03 gi;bcr fin 9}?celf o»er 9?ognen, cg ber>

paa meb 9?æfcn eller (^»nuben vælter (Sanb bereder, fer at forfare

famme, l)»t(fet ej laber ftg gjore paa Ijaarb 33iinb." Denne 25e*

retning forefommer mig ncf)>pe pnalibelig. — ©fter ^cnnant ffal

Xorffen paa ben engelffe ^t)jl affcette fin dloc^n paa nja^m ©runb

mellem ^li|3|)er. 5!J(nnffce bør man beg ^cllcr iffc i benne pen*

nants 5tngiyelfc tvcc, at finbe en 9?cgel for Sorffcné (forplantning

nbtr^ft, Det er npaotoiyleligt, at Xorffen forplanter fig baabc

i>aa (Sanbbunb og paa iHipt^ebunb, og btéfe Oor()olb fnnnc altfoa

iffe betragtet fom fønbcrltgt vcffcntltge.

3*


36

t%tiQ, fan ieø Hk aføiorc; ntan ftnbcr mtttertib fRcQU^- 03

9)?ctl!cfce!!cne tybettgt ub»i!kbe t;cé 5nbu>iber af omtrent en

gobé !i!æu(jbe. 8maator(!cn forplanter ftg no(jet fenere cnb

ben flore ^orjT, 0(j man træffer ben enbnn meb S^ofjn i ©tut^

ningen af

2(pritj en (erfaring, fom tmtbtertib fun tefrcefter,

^\jab man ^oé forfficetttge anbre giffe ^ar {a9ttai3ct, at bc

celbrc 3"^i^t'b^i' ^qc \sruar meb

Siénccttct, ginnerne mcbreijnebe !un ere fire S^ommer lange,

cg, t Ooercenéftemmelfe meb gi'ffcné Segetib, omtrent maa

»cerc et %\x gamle**)." (5fter gjarreU ere Ungerne om

©ommercn omtrent fer bommer lange, og naae ub "paa ^oj^en

tolo til fjorten ^ommer^ Scengbe***). S!)?ine egne (erfaringer

\iaat omtrent mibt imettcm be anforte: fire ^orjleunger, fom

fangebc^ i Siimfjorben oeb kigger ben fjortenbe og femtenbe

©eptemt)er, og altfaa i?el oare fem til fer SD^aaneber gamle,

^aobe attc en Storretfe af omtrent fem bommer j af otte anbre,

tagne »eb S3ergen ben trebie ^iili, x>ax ben j^orfte 2| ^omme

tang, ben minbpe 1| ^omme, og bette oar omtrent tre 3}?aaneber5

*) 3 Sofoben l;av ntan gjort en, efter bc ($iffenbeg ^aaflanb mcijet fif*

fer, erfaring: nt be ftørftc 3^Dr|! ijife ftg fibfi; l)»orfor man, ^aa^

fnart ret flor $lor{l fangeø, »eeb, at giffertet flunber mob Snben.

J)enne (Srfaring f^ne^ at mcbftge, tjyab oijenfor er angivet om

i$crj)lantningéttben for be forffjællige Stlbre« Dcg Un ^nt^t an='

feeS fom afgjort berv»eb, eftcrbi jeg ingen ^unbflab l[)ar om,

l)i)ori)ibt bi^fe ftbfle jJore Xorf! enbnu ere forfpnebc meb dioo^n og

5}?fflfe, eller aUerebe l)a»e leget. 3^^i^igt fvnteø Xalen mere at

»cere om enfclte giff enb om tjele ©ttmcr.

**) i^f^vøm, fiffene i 5)?orfø (gfjdrgaarb, tt)bffe Dijcrfctttelfe, ©ibe

233.

***) British fislies, Vol. II, 148.


37

23cext. Zox^t af omtrent 11 ^tommer^ ^Scengbe, fom ^ano^Cf

fceclis ©tønrelfc. 3^aia*cU Brit. fishcs

II, 148-149.


38

man ptcjer ai ubtrt)!fe jtg, t be ?[)?aaneber, ^t)té S'^ami intet

91 ^ar. 2Sifino! er SSmteren bene bebfte ^ib, og efter Scv^nin--

gene ^ifenbcbrtncjelfe "beftnber ben ftg, font bemcerfet, i en me^

øet ubmagret S:ilftanb; men ben naaer bog fnart til ^ulb

iQicn, og 9?egclen forefommer mig i ^ojiere (Drab at paéfe for

(Smaatorffen, fom ftaaer paa laot 3Sanb nær ^pf^en, enb for

ben jlorre ^orf! \>aa b^bt SSanb. — ^orf!ené ©ob^eb fan t

^Iminbelig^eb fcebommeé af $ooebet5 gor^otb til kroppen: er

^ooebet flort og kroppen ti^nb, ba er gtflfen ffetj :^oornnob et

liiU ^ooeb, en tpl og trinb ^ro]p, ifær mob^alcn, og en b^b

gure i Sf^affen*) ant^be en feb og gob^orf!. £)gfaa garoen,

ber jiaaer i gorbmbelfe meb i^p^olbéjleb og ^læring, gtoer no^-

gen Sinoiioning til at funne bomme om benne giff^3 ©ob^ebj

ben graa etter :^oibgraa 2:orf! er i 9?egeTen minbrc oelfmagenbe

cnb ben gnnlgronne, forte etter robagttge**). Zox\t af Wo'

betftorrelfe (bet ot( fige af en ^alo Onecé ^unb etter noget

mere), anfeeé af ^jenbere, nnber toortgt Itge gorl;otb, for

be fcrtrmligj^e ***). ^orjlen bor fomme, faa at ftge, le-

*) 9lf et fanbant ^nbisib gjor linné i ©cj^cjota Ølcfan, e, fortalte man mig, gjcr nu Ubflaget:

jo Qvønnevc (Sfjcer bette Ijar, jo bcbre anfre^g giffcn. X)c faa^

lebeø nbfaarebe giffe fifulle Sjcrne iffc letteligen funne bei^ægc^

til at fælge, l)*?iltct ibetminbfte infer bereé egen 2;illib til iljenbe^

mcerfct^ Ubebragcliglieb.

***) 2:orff af faaban(Storrelfe fætter man i ^Hmiubeligl^eb iffe ^Hii^ vaa

i ^JDben^atn, fom ^ølge af be Icfalc j^orljclb; ba be ncemlig iffc


39

t>cttbe i ^jlebelen, naax ten f!at h'(frcb


40

gi'ffebjiørnc*), ber fcefle ftcj );>iiU ben cnc troeffe$3 paa @j;cct(erne (Lernæa branchialis),

ben aitben tfcer t 9)Zunb^uIen (Ancliorella uncinata)**). 5lf

*) Æga Psora Lin. ocj Rocinela Stfomii Kr. (en ni) 5(rt) eve fce

l^9|>})tgf}c ; bog forcfomme cntmi et ^ar 5lrter.

**) Caligus curtusl)ar jeg bcffvcijct og ofbilfcct i 9!atur^ifJoriff Xibøjfrift

I, 619—623, Tab. VI fig. 2; Lernæa branchialis junior [omme

(Steb (Sibe293— 95 Tab. III fig. 10 (ben »Ojrne ftiibe^ afbilbet i Zoo-

logia danica tab. 118 fig. 4) ; Anchorella uncinata i [amme ©frift

eibe 290—93, Tab, III fig. 8. — f)er ijil jeg give en S^otice gjlabé,

fomblei)migmebbeeUibetnorbI{gfle5flDrge(ginmnrfen)nfi)(iaIibelige

5[)?ffnb: be fortalte mig, at man iinbcrtibcn træffer 3:orj!, bev erc

laabne eller befatte meb brune ^paax i ©abet; giffernc jTulle troe,

at faabanne Sorf! l)«pe c^bt IXlcnne^cv, og bc fpife bem bcrfor

tffe. Da |eg forgjcetteø l;ai?be giort mig Umage for at er'^olbe en

faaban Xorf!, j^rcebte jeg, ibetminbfle at pnbe en rimelig Ubt^b*

ning for benne gaabefulbe ''I'Jebbelelfe, og troebe maaf!ee at turbc

gjcette, at ^nbiviber af 2:orf!en, ber ijare fcerbeleø rnnbeligt for^

fpnebe meb 5lnd^orellaer i 5J?unben, htnbe l)aye foranlebiget benne be=»

fønberlige goreftilling, ibet bi^fe Sernceerø i^bre 3(Sggefctffe af gi [ferne

funbe »cere betragtebe font ^aar (ber bog — jeg tor iffe nctgte

bet — toilbe ijcere temmelig ^^lum^c). dt (£teb i S'^^^^'^ Scffri*

i)elfe af 3^^^"^'^ Sif^c ((2ibe 106) fyneS bog at give en antage'^

ligere ^Jorllaring, og jeg ^jil berfor mebbelc bet: „en anben ^ab*^

liau, font be i^lanbffc giffere bragte o3, anfee be for et Unber,

og falbte ben Sticelget; jeg

fanbt beønben Soeiniingerne af bette fmuffe 2)i)r, fom jeg iffe Ijatibc

troet at træffe faa \)c\t mob 9^orb , i 5tabliauenS 5)?aye." Den

rnbelige 5lfgjørclfe af


41

Snbijotbéornte fortjener tfoer at t^emcrrfeé Echinorhynchus acus,

font ftnbeé i jior 5D^ccngbe oc^ fccrbete^ atminbeh'gt i ben^ ^ar-

mefanal (ben ^ar olbrig ntnncjtet i noget af mig unberfcgt 3«-

bt'oib, fem itu J?ar (janf!e ungt). 3)?tnbre ^pppigt forefomme

Cncullanus foveolatiis, en Botnocephalus og en Tetrarhyncbus i

S^armene, Ascaris clavata og Distoma scabrum t 9)?ai)en o. f. ».

Dgfaa i 2:orffena IZ^je trcrffer man meget ^\'^i(it Snboolbé-

orme, ibetminbfte tit »iéfe ^iber af 5(aret.

Det nebcnflaaenbe 2:icefnit fremfitUcr ben cngelffe (Dogger-Saufå?)

^abliau efter 'S^avvcU , til ©flmmenligning meb ben ®tbe 1 afbilbebe

©refunb^-SorjIf.


42

12be $lrt. ^uUcrcn (Gadus Æg^lefinns liinu) *>.

2tném(rrhV. 9^99C


43

©d)oncveie)e, ©ibe 18: Asellus minor. Bvnonvrni.

Pontopptbans banffe 2(tlao I, 648: G. Æglefiuus.

muUei'6 ^vobr. it, 347: G. Æglefinus.

(Dlrtviuø/ Sfagené 33cf!riyelfe (Sibe 164 n. 17: G. Æglefinus.

3Io(^, bie gifc^ i:cutfd)Iaiibé iah. 62. 2lfbil5nin.

ger.

X)tnnc gi|75 (5i;noni;mi frcmb^ibcr iiiijcn 3^yil^l cKev S3an)7f(igt)e-

bcr, (jtøovfor Siuforclfcu af be oycnflaaenbe govfvittPre fpnc^ nibeleé til-

jircef!eltg.

©et er mig iffe Utim'ot, at benne $lrt Manbt banffe Si--^^'J-j;r"^^'

f!ere i kattegattet "^ax noget anbet S^Jaon enb buller*),

©en'mob maa bet, for at nnbgaae 5D?iéforftaaeIfe, i?el mcerfe^, at

ben famnte lano,^ 3^blanbé 0(j (Sleé^tgé 23epfpft ooeralt !atbe^

^i> tb lin 3**). 'faa ben norf!e ^pjl benceoneé ben almtnbe-

It'gen ^i)fe Oétanbf! Ise, gæroif! Huisa), efter nogle gorfat-

tereé Slngt'oetfe ogfaa ^olje. X)Oi^ ^ar jeg albrtg fcio :^e!rt

bet fibfte^^aon anoenbtj enbnu mtnbre f/^oHje meb %icd/'

1)'oi\Ut afD^tUfon (Prodr. Ichth, scand. pag. 42), nteb gor-

t)tgaaelfe af |)9fe, anforeé font bet enefte norf!e3^ax>n***). 3

SIten og ^tenforbe- Sugten '§cb ben )(>aa (B(?^onei?etbe'é

^tb „^olt," t ^lelert^ugten v2Bi)btogen." ^n til T)ac{€

*) dlaax ^rtber (bie gifrf)c ^^^^nb^ fte 33c|!ri-

i>clfe af fiffene ycb 23ergcu (et ^\ir £)vb cm benne nebenfcr nn-

ber Gadus minutus) at »cerc, \)s>cx bette Tin^w finbe«*.


44

f!al ben paa ftbflncctjnte ©teb, efter en ?D?et)beteIfe fra 3uf^itta=

rtué 33 o te, falbeé ,/33ierog." gor be tt)bf!tatenbe 3nbi>aa'

nere paa ^ertugbenimernesJ 33eftf|)fl er ben kfjenbt unber 'tRa'o-

tiet 8 ej) ellfifc^.

»ef?rivci(c. X)cn, fom !un ^ar feet kutteren )(iaa »ort StfTetori)/ t)tt

itk ftnbe bene ^bre me(jet tiKolfenbe. Tlan ntaa ^a»e t)etra(j^

tct ben i ^at)et, etter ntebené ben Iei?enbe trceffeé op af bette,

for at oj^ert^be ftg om, at ben, ffjionbt meb libt ^lamp^cb t

gormen, er en fmu! gif!.

gari^en )(}aa S^i^ggen morfc^raa i bet SSioIette, ©tberne

foto


45

bet opfp. ®nb^ |)É»jbe tnbijenb. A13i'"; B9r'; C Si'"; D19'";

bet o))|>. ©abé 5Bvebe tnbyeitbigt : A9'"; B7'"; C6i'"; D 14'" ;

enubcf. grcmr. fcvait Unbcrrjceb. A 5'"; B3'"; C 2"'; D 6^";

^tUcmtiæUUmm^ Socngbe: A 7'"; B 5'"; C 4^"'; D 11'";

£ffngbcn af 9}?cacnif. 5(pofv[c: A 3d'"; B 2'"; C 2"'; D 5^";

£)»crf}cebebntcnc5 ecengbc: A 11'"; B 7V"; C 6V"; D 16'";

Itnberfjæben^ \?CEngbe fva Spifcfcn iU ?ebfOvbinbe(fen : A 14"';

B 10^"'; C 9^"'; D 20'";

|)agetraabeng Sæmjbe: A 2"'; B U'"; C U"'; D 3"';

21 f^ f.®nubef, til forr. 3^cefebor: A8^"'; B6'"; C 5'"; D12'";

jtorfle ©jcnnemf. af forr. 9]cE|ebDr: A 1'"; BV"; CV"; Dl'";

5tf[t. mcUem fen. og bag. 9?cefcbor; A|'"; Bi'"; C i'"; Dl'";

jtorj^e ©jennemf* af bag.9?ce[cbor: Ali'"; Bl'"; Cl'"; Dlf";

inbbt)vbe^ Slfftanb mellem bet forrefte ^ar 9?ctfeborer : A 7'"; B 4i'"

C 4i'"; D 9'";

tnbbv;rbeg 5lfftanb mellem bet bagefte ^at 9^cefeborert A 8V";

B 5i'"; C 5i'"; D lOi'";

Slfftanfccn fra bagefte IRcefebor til ©jet^ fomjle Ølanbt A 5"';

B 3'"; C 2i"'; D 7'";

5lfftanben fra ©nubefpibfcn til ^i^t^ forrefle Ølanb: A 14i"'; B

9V"; C 8i'"; D 20V";

©jet5 ?ttngbegjennemfntt : A 9'"; B 7^"; C 6^"'; D 12'";

Ejet^ ^i?jbeg|cnnemfnit : A 8i'"; B 7'"; C 6i'"; D 12'";

^anben^ 33rebe mellem ©jnene : A 10'"; B 7"'; C 6'"; D 14'";

|)oyebetg f)øjbe ov^er m^ttn af ©jet: A 20'"; B 12'"; C 11"';

D 2rV';

5lfftanten fraCjet^ bagejle ^anb til ^orgjællelaageté bagcjle D^anb

A 8i"'; B 5f'"; C 5i'"; D 13'";

5^fftanben fra ©mibef).nbfcu til førjie 9tt)gfinneé SSeg^nbelfct A3f";

B 2i"; C 21"; D 5i";

forfte tiin\\u Sttngbeftrcefningt A20"'; B lU'" ; C 12^'"; D25i"';

ben cprcjfte fcrpc $Ri)gfn..^cjbe : A24'"; B 17'"; C 14'"; D31'";

Slfjl. mellem for. cg anben 9i^^øfn. A6"'; B3'"; C2i"'; D7i'";

auben D^^gfiu 2ængbc|trcefning: A2|"; B 23'"; C22"'; D3|";

ben c|jrejjic anben 9fli>3f. ^ø|bc : A12'"; BIO'"; C 8"'; D18'";

5lfftanbcn mellem anben cg trebie Dbgftnne ; A 5'" ; B 2^'" ; C

1'"; D 7'";


46

trefciejntjgftn-^ctngbeflvæfn.: A 24"'; B 17'"; C 17r'; D 30'";

ben 0})rejfte treb. OlvSftn-l''>)>e- All'"; B 8^'"; C7é; D 15'";

tvcb»9]p#i. 5(fft.[ra|)a(cftn. 9Iob: AS'"; B5'"; C 3'"; D8i'";

^Bvvflpmicvncg Sængbe: A 23"'; B 15"'; C 13'"; D 3";

33n;jlftnnerncø 33rebc veb OU^ben: A 6'"; B 4'"; G 3^"; D 8'";

SBugftn, 5lffianb fraenubcfp. : A 3"; B 25i"' ; C 21'"; D 4^";

33Ui3Pitncrne5 Sængbc: A 17'"; B 12^"'; C 12'"; D 24'";

33ugfinncineø 23rebe ycb Sleben: A 3'"; B 2'"; C 1|'"; D 31'";

Siff^anb fra ibfen til ®abt)oret^ fovtefle Ølanb: A 5iV';

B 31"; C 3i"; D 7^";

®abboreté£ængbegjennemfntt: A2§'"; Bli'"; C U'"; D 3r '

Sifftanb fra OabboretS bagejle dian'c til ®abborfinnen^ 33egi)nbelfe j

A n'"; B li"'; C U"'; D 2r';

førfie ®abbf, i?ffn9beflrce!n.; A 3"; B23r"; C 21^'"; D 3/,";

ben Dpr. førfie ©abbf.|)o|be: A15'"; B 9^'"; C 10'"; D 22'";

^ffl. meU. førfte og anb. ®abbf,: A 4"'; B n'"; C 0; D 5'";

anben ®abbf« ?ffngbeflrce!n. : A 24'"; B 17'"; C 18'"; D 30'";

ben D|?r. anb» ©abbftn. |)øibe: A 10'"; B 7'"; C 7'"; D 16'";

anb. (^abbf. 5lfft. fra |)alef» Ølobt A 7'"; B 4'"; C 2'"; D 8^'";

^flleflnnené :2cengbe fra Øioben paa ©iberne til ©pibfen: A 2§"j

B 20'"; C 19'"; D 3|";

|)aleftnncnø Sængbe {5}?tbtent A 9^"; B 7^'"; C 7'"; D 15'";

ben ubfpcenbte ^paleftn. Srcbc: A 2i'"; B 18'"; C 16'"; D3r;

Dvbbenof|)alef, Snbffjctring: A5i'"; B 3^'"; C 2^'"; D12'";

^ o i? eb et ^oé benne 5lrt ^r noget Sjenbommeltgt i fin

^brc '^oxm, 3'^ogct, ber foreiommer mig at minbe om knur-

ren (Trigla) etter enbO(j om $ a j er n e. Dette Itgger i'fcer ben',

at ^oDcbet unberneben er ganffe flabt, og at ©nuben lægger

ftg ub oi?er begge tjce'berne, itk blot fortil, menogfaa \>aa Siberne,

faa at 3)?unbett faaer Ubfecnbe af at »cere anbragt ^aa ^ooe-

bet^ Unberflabe. gra '^atUn jitger ^ooebet^ oore glabe flfraat

neb ti't ©nubefpibfen i en SSue; 'paa Stberne er ^oocbet tem-

melig fammentn;!!et, og ©ibeflaberne parallele eUer lobret neb-

jligenbe. ©nuben er fort*), breb, t ©nben jlumpt afrunbet,

*) 5lfflanben fra


47

o»enpaa nocjet ^»æbet. ^^attben er ntettem ©inettc fcreb*)

03 flabj I>ag øjnene Mtoer ^oi?cbeté iDoerflabe ^i)cel»ct etter

enbog Icingé ^ibbettitu'en Ijolbannet, )()aa @runb af ben ^ccxtt

uboiflebe Crista occipitalis. **) ®a^tt er, i ©ammcnlignm^

meb aofTittige anbre Xov(!eavteré, temnieltg Iibctj naar9}?unben

er luffet, rccffer £)i>er!iæf>e()enene^ hac^t^e S^anb næppe i Ii'cje

liJinie meb |Z)ieté forrefte 9fJanb. ***) £)t)erf}ækn rarjer fcctybe^

tt(jt frem foran Unber!jce"ben , faa at SC^ettemficefcebenene meb

bereé ^ccnber ere ganjle frie, naar 3)?unben er luffet 9)?cttem'

IjioeSebeneneé ^cenber banne en ^artej man fan i ben ftorjle

©trcefntng ffj;oetne ftre 3?ceffer, benene bag ben anben, af^t>ilfe

ben forrefte beftaaer af omtrent en ©neeé temmelig fiore, Itbt

tiltagefrummebe, c^lmbriffe, blot i (Jnben ttlfpibfebe ^cenber, fom

(jrabei)n'é aftage i ©torrelfc '^enimob 5D?unbs:)igernej be tre ba-

gepe 9?ceffer ^cenber ere meget minbre, 3 Unberfjcebcn

banne Si^cenberne to meget uregelmceéftge S'laber, ber omtrent

ere af gorm fom ben ^berfte tRæih i Doerfjiceben ; bog ^i\e bc

nogen tnbbprbeé (Storrelfeéforffjccl, og be fior^e ^cenber ere

pittebe bageft. Sæberne ere af mibbelmaabig ^pffelfe, tæt

befatte meb fmaa ^apttter paa ben fnbre ©ibej i Unberfjceben

finbeé enbi)ibere lignenbe fmaa ^apitter bag S^anbrcefferne; ber-

fønberligt mere enb j\ af Xctallcengben, og Slff^anben fra ©nubc-

fpibfcn til fcrrcjic 9]arfebLn- er tf fe flerre enb Bjtt^ diameter.

*) ^anben^ Srebe mellem ©juene cyergaacr l)cé j^ørre ^nbiyiber

jøjet^ 2){ameter, l)Cé minbre berimob iffe.

*) X)ct er benne '^ox^fjcel i 23eenbi;gningen mellem ^^erffen cg kul-

leren, i (^C'rlnnbclfe meb en ftorre 23rebe nf forjie 3h;i5ftnnc^ førjlc

3ntcrfpinatbeen l;c^ fibfte, bcr l)c^ ben ene feranlcbiger 9?affen3

Jlcengbefure, l)cø ben nnbcn bringer ben tit nt forfioinbe*

*•*) Sftcr mine Ubmanlinger fi;ne3 bet ojjfpilebe ®al^ |)øibe i tege-

len at ubgjore omtrent i', of ^^ctaltcengben, eller, meb anbrc Orb,

^ahd [yneé at \)cere omtrent ligefaa mange Sinicr Ijnjt, fom giflens

Soengbe ubgjor Jiommer.


48

imob mangler ben ^06 mange gtflfe bag ^cenberne ubfpcenbte

^ub ^cr, faai>ct i Doer- fom Unbev!j[cct>en. ^cfnberne paa ben

forre^e 2)cel af "53Iougf!j:a?rbenet ere fun tiljlebe i ringe 2(ntat

(omtrent en ^ab ©neeé) og temmelig. uorbentltgt anbragte 3 be

funne imibtertib figeS at banne een, )^aa 2)?ibten oinfelformigt

bojiet, fHiitU. lungen, ber, tigcfom ben oorige ^unb^ute, er

of ^t>ib gari^e, fibber temmelig langt tilbageø gormen er breb,

meb (^ærlt fonoer, gtat Doerftabe, fortit noget tilfpibfet (bog

i (Snben ligefom afftumpet) og abjlfilt fra Unberfjiceben. @ » ce I g-

benene i Doerfjceben, af ^oilfe )()aa ^oer Oibe ftnbe^ tre,

fom forenebe banne en O'oal, ere Ⱦbnebe meb et meget betp-

beligt 5lntal flore, ficerfe, temmelig cplinbriffe ^ænber, og frem-

flitte faalebeé to farter. 3 Unberfjioeben er paa ^oer ©ibe et

©ocetgbeen, ber ^ar gorm af en meget breb og tat), ffraatftil-

tet triangel; ^oié ©runblinie ligger 0^ imob ben inberfte

(^icettebue, og fom fortil ftober fammen meb triangelen fra ben

mobfatte ©ibe; bi^fe to ©ocelgbeen banne ligelebeé farter, et=

ter ere to^t ^i\attii meb ^cenberj ben inberfte bagefte ^anb-

rce!!c oDergaaer be eorigenogct i ©tørret fe, (5Jj|cetIebuerne

ere paa ben inbre ©ibe forfin ebe meb tanb^ etter tornebcerenbe

^nuber, fom paa ben ^berpe og inberfte (Bic^tUhm paa ^i>er

©ibe fun ubgjore een dlicfh, paa be mettemtiggenbe berimob

to 9?æ!!crj ben pberfie (SJjcettcbue paa ^v^er (5ibe bcerer be^uben

en D^Jcelfe gortcengelfer af 33orfteform, etter nojagtigere fom meget

tangftrafte, fmatte og tilfpibfebe iStabe. ^agetraaben

meget fort, ligefom bcfiaaenbe af to iDete, ba Snoben er tem^

melig t^f, (Jnben plubfeligen borfteformig. X)e forrefte S^ce^

feborer, fom tigge noget ncermere iZ^jeté forrefte 9fJanb enb

©uitbefpibfen og meget teet oeb be bagefie 9^cefeborer, ere enbeet

minbreenb biéfefibfte, og ^at>egorm af en f!raatftit(et £)oat, ber

bebcefte^ af en tilfpibfet §ubtap, frembragt »eb Uboibelfe af

S^^cefeboreté bagefte 9fJanb. X)c bagefte ^'læfeborer ere

mere fjernebe fra ^3anben^ ^ibbettinie enb be forrefte, ^aoe


49

Itgelcbcé ^(^{jfovnt , ntcn t>ifc atbeteé intet ^©por til ^Up ctfcr

^ububiM'bdfe. |2^j nette crc nocjlen futbfommcnt frcbérunbe, af

temmeli(3 l^ctptettg Storrelfe *), ^oitpiKcbe, faa at bere^ ©»erjle

9fJanb Itgc^cr i ^attbcflabcn. ©jlccUeftraalerne fabelbannebe

@j;oeneaat)nin(jerne ere af ^X'^ibbelporrelfe, bcQpnbe omtrent

t Sinie meb 9)?ibten af ^j;et, 0() ophore paa ^ot^cbeté Unberflabe

Itgekbe^ omtrent unber |Z5iet6 5[>Zibte.

5 or f te ^'go^^innc, fom taijer fin ^e(jt)nbelfe o»cr ^fjo-

ben af iBrpftftnnerne, etter bog !un tibet bocjbiéfe, 03 fom iffe

»eb noijct fcetpbettgt ^ettemrum abf!ittei3 fra Crista occipitalis,

^ar attib ftorre ^oj[be enb Sængbe, 03 ubmærfer ftg t>eb en

fptb^ ^n'angetform. gorpe ©traate ^ar omtrent | af anben

er

9)?ifrojtcpeti5 'S)j[cetp for at erfjienbe betj be fotgenbe ©traater

ere ftoftebe, men fun t ringe ®rab ; fibfte ©traate fpnejJ atter

at tjccre enfcttj ibetmmbfle ^arjieg iffe, feto unber 2)?ifrof!opet,

futtttet erljenbe nogen tpbetig ^toftning. — 5tnben tfipQf

finne, fom meb et ringe 9}?ettemrum (fire etter fem ©traater

»ilbe lunne ubfptbe bet) ab|!itteø fra forpe, er meget taj^ere, men

titttge meget tcenger enb bennej gormen fremftttter en tas? ^rtan-

get, ^t?i5 forrepe ©ibe er meget tortere enb ben Bagefte. gorfie

©traatc i^ar nceppe | af anben ©traateé ?cengbe, benne om?

trent | af trebteé, ^oi'tten er ut»etpbettgt tortere enb fjerbe;

fierbe tit fjlette ©traate be tængfte, inbbprbeé omtrent tigc

*) ^c^ jlorre ^"^i^^iber {nbcl)oIbcé bcrcé ©jcnnemfnit omtrent 4^ ®angc

i |)0t»ebct5 Sængbc, 013 !;o5 minbrc ^o^i^ti^fi-" ubgjur bet ntere enb

i af ^^oi^cbet^ Scen^bc* 5lf|lanben fra ©jet? bagcftc dlan'o til ^^or*

gjcpllclaagcts bai3c|le dlant ex bc5 f^ore ^n^i^-'^^cr Itbt flcrrc enb

©jct!3 Diameter, \)c^ fmaa ^nbi^iber minbre enb SjctiJ Diameter.

^TanmarFé Sifl'c.

II.

4


50

fange \ be fetgcnbe grabe\?ité oftagcnbc, fna cit fibftc !un :§or ^

til J af fovftc 8traaleé !8ængbe. J^oab imettem forfteog anbcn. ^rcbte 9?93'

finne er meget fortere cg noget taoere ent) anbcnj gormen

nregetmccéftgt tn'angulcer meb omtrent bol^tH^tt faa flor Scengbc

fom ^ojibej ©traaterneé gor^olt) frembt)bcr ingen inxfentlige

5lfoigelfer fra anben 3fJt)gftnne. — 35ripftftnnerne, ^oit>eIt faa lang

fom pbpe ©traate. — ©abtJoret er ant)ragt i (Jnben af

S^otattængbené forpe f j io^i t)ag bet, og tibt .bag anben S^pg-

pnneiJ 23eg9nbelfe, tager forfte ©abborfinne pn iBeg^n^

belfe. :t)enne pemmer i gorm, Scengbe, $oibe og ©traaletal

omtrent meb anben S^pgpnnej bog maa bi(3fe gor^otb iffe t)e-

tragtens fom ganpe tonpante, \\)i fnart inbtager SJ^gpnnen en

* ) 23n;ftfinnernc5 :l?cengbc inbc]()o(tCi3 omtrent fcx til otte ®angc i

XotaUffUv^bcn; l;oø ftorc 3n^i*-'ibcr ft)ncs3 23ryftftnnevuc forliolb^iMiig

at yjo^re jlcrvc enb l)o^ fman.


51

litt (}ørrc Sicn^bcjlræfnfng eub ©abborftnnen, og fnart ftnber

bctDmijenbte 8teb; web ^enfpn til -5)oibe fpneé ©abtorftnncn

i Syjcijclcn at §at?e Dt^er^acinb. gorjlc ©traale er fort (fun

omtrent 4^ af beu tæn(j(^e, men ibetminbfte bobbelt faa lang

font ben fibjlc); be folgenbe i?o;ce i ^^cengbe tnbtil fpoenbe eller

ottcnbc, l;\>orpaa folge tre tit fire af Ii'gc Sængbe; enbeligen

aftage be oori'ge (be fire efter fem. fttfte i ficerfere gor^otb enb

be foregaaenbe). ©traaterne ere lun i meget ringe @rab flof-

tebe, enbeet enbog faa ut^beltgt, at bet fun mcb SSanffettg^eb

iagttaget; et fax af bc forfie ere enfette. Stfj^anben mettem

forf^e oganben ©abborftnnc er ubetpbetig, men loorigt

noget i)arierenbe; ben fibfte er taabe meget kortere og laocrc

enb ben forfte, ^^orimob ben meget nær pemmer meb trebte

3?9gfinne, faai^et t biéfe gor^otb fom i ^txaaUtal og gorm;

anben (Uabt)orftnneé ^fflanb fra ^atcftnnen^ dlc\> er i JKegeten

Ii'bt ringere enb trebte ^ipgftnuea 2tfjlanb for famme 5 ^o5 t)egge

er benne Slfflanb meget ringe, ffjionbt noget florre enb ben inb-

l)prbe6 5tfilanb mettem 3?pgftnnerne og mettem @abt)orftnnerne.

^atefinnen gaaer ooermaabe langt op paa ©i'berne af $aten,

er i ^nben juj^ itk b^bt, men bog ret fjienbettgt ubjTaaren

t §atomaaneform. ©en Scengbe, i i)'oiltcn ^ateftnnen gaaer

op )(>aa ^aten^ (Si'ber, er omtrent Iigefaa f^or, fom Sa?ngbcn

fra 8pibfett af $aten tit ©pibfen af .J^ateftnnen paa ©iberne,

og meget j^orre enb Scengben fra ©pibfen af $aten tit 3}?ibten

af ^atefinnen^ bagejle 9tanb,

©ibetinien er itk Uot iojnefatbcnbe »eb benø mor!?,

mere etter minbre fortagtige, %ax'oc, men tiUic^e »eb en temmelig

betpbctig ^rebej i ben atter^orj^e X)eet af beni5 Ubjlræfning er

ben S^pgtinien meget nccrmere enb SBugtinicn, itben bog at tot>c

parattctt meb ben forjle; ben ftabe^rnnmingr fom ben banner,

jlræffcr ftg fra ben^ ^eg^nbetfe ooer ©JÆttetaageté t)agefie

3?anb, inbtil omtrent ooer ^Dlibten af for)le ©abborftnne. —

4*


52

^ Uben at Sfjærienc ^o« benne gif! funnc fatbeé (iorc*), er

@ficel()encebnm(jen bog meget tpbeh'gt fremtrcebenbe, ifocr ^oø

jlørre SnbiiJtber. ©ficettene bebcelfe ^o»ebet )(>aa 8iberne inb-

tii IZ^ieta bagejie 9Janb (tilbeelé noget Icenger), og "^^anbeflaben

enbog en Strælning foran IZ^jeté forrejTe 9Janb 5 ^aleftnnen er

i en jlor ©trcefning ffjcelkbceffet, SWtjgftnnerne ^aj?e enbeeT

Sfjicel s?eb Snoben, ifccr )j>aa ben forrefte T)^d, og Srpftftn-

nerneSØiob Dtfer Iigelebeé Sfjcet, faa»e{ ^>aa ben t)bre fom i'nbre

©i'be. (Sfjiccttene ere taglagte j bog gjore be meget fmaa (Sfiæl

neberj^ )^aa J-orgjIccttelaaget Unbtagelfe: bi'éfe ere nebfcenfebc i

^uben »eb ©i'ben af :^inanben meb temmelig fiore ?!)?ellcmrura.

Dgfaa er bette tilbede 2:tlfcctbet meb


of

5^

tttc(jct forjliætlig ©terrelfe, ben '^ejre me^ct mtnbre enb ben

»enjire) foruben ab(!it(igc ntinbrcgtige; ben ^ejre J^ot>ebIap er

flab 03 noget breb; ben »enjlre noget ^jn'^mattfl, i (Jnben

afjiumpet etter Ii'bt ubranbet, Seoeren^ mibterjle !Deet etter

^orpué er ^»cct5>et fortit 03 nnberneben. ©atbebtccren er

meget jlor, fæfbannet og forftjnet meb en meget tang og t^nb

©atbegang, fom aat)ner ftg i ^pnbtarmcn ganfle teet »eb

S5tinbtarmcn. 5D?a»en er omtrent af famme gorm og SBe-

flfaffen^eb fem ^06 ^orf!en ; ben$ Scengbe omtrent tig meb SSug-

Rutene ^at»e Sængbe 3 t ben^ ^arbiafatbeet ^ar jeg t^emccrlet fer

Scengbefotber. portneren omgioe^ af en ^reb^, bannet af

et ftort %ntai oeb (^et(ei)cet) forenebe Stinbtarme, fom ere beette

i 23unbter og Smaabunbter fom ^06 ^crj!en ; ogfaa f^neiS

5tntattet nceflen at t)ccre tigefaa jlort (j[eg ^artattl92). ^armen

gj[or tigefom ^oé ^orf!en to S3ugter, og »ifer faatebe^

tre ^a rattet ttot enb e Stfbettngerj ben^^ Scengbe er ttfe fonbertigt

fortere enb gij!eni5 2:otattoengbe. 2)en forefommer mig for^otbé-

i>ii^ at »ære noget »ibere enb '§0$ ^orf!en, men ^ar meget

t^nbe og f!iore 2?cegge, faa at ben tettetigen fønberri»e5»

9)?ttten, afrøbt)rnngar»e, trejlbet priématiff gorm og mibbet-

maabi'g ©torretfe (^06 et 3nbi»tb );>aa 16" omtrent 1" tang

og |-" t>reb), tigger nnber (3oømmet)tceren otter ^armen$ to

forfie ^arattetttot>enbe (Btrætninger, toet l>ag ©atbebtæren og

foran ®eneration$organerne. ^nnnerneé 9?ognfcef ^ar ncepen

famme gorm fom ^o5 ^orffen, bog er ben jlcerfere ftoftet og

lun fammenttoxet t en titte ©trcelntng t>agttt, ^^or ^»er af bene

^ahUU ubfenber en titte, tiget>agubrettet 6pib5 etter ^orn.

Uringangen er tang 5 Urtnt)tceren :^ar jeg funbet temmc*

tig titte, trefpattet etter »eb ^nben forfinet meb to SSeb^oeng,

ber bog tun »are fmaa , bet »enjire noget minbre enb bet

^ojre. 9fJ ørerne forefomme mig atbeteé itU at »ifc nogen

Ⱦfenttig Stfoigetfe fra famme 9lebf!at)er ^o^ ^orf!en. X>^X'

imobfanmeb ^enfi^ntit ©»emmet>tceren, fijionbt ben ogfaa


54

»ifer megen £)»ercen$)lctnmctfc meb 2:orf!etté, ntccrfeiS, at bc to

fremabrcttebe ^ovn, fom u^aa^ fra J^j[ørnerne af bene

forrefle Sfianb, ^er ere mcQct forte (fun omtrent 5"' lange ^o5

et Snbiotb af 13" Scengbe), og at ©»ommeMvxrené ©iberanbe,

:^t)or be ^ccfte ftg tii 3^i;gt;otr5)terne5 ^»cerforlcengelfcr, »ife en

meget Pcerft frcmtrcebenbe og t^bettgt faugtanbet gorm; en

(5genf!ab, fom J?et ogfaa erljcnbeé t)0^ Sorjien, men i meget

tingere @rab.

»ccnbvg' 3)ZeIIemfj[cet)c'benene5 2a?ngbc ubgjor omtrent | af

^iæ^c'bencne^ ^cengbe; berejs o^abrettebe etter t)agitbrettebe

$tpof9fe er for^oli?^i)u'5 meget toger og ttttige af mi'nbre

^Tump gorm enb ^o^ ^orj!enj ben^ l^cengbe §ar jeg omtrent

funbet Itg meb 5D?cf[em!icet)et)enened ^abe Sængbe. Dtjerfjcete-

t>enenc forefomme mig, fammcniignebe meb S^orflfenø, at »cere

Brebere, ^»ab ben o»erpe ^rebiebeel angaaer; tpnbere og mere

fKabe etter I)Iabagttge, ^'ocCo be to nebcrjie ^rebiebete Mxcc^cx,

^oab ber ifa;r er betegnenbe for J^jicernejTatten ^oé ncerocerenbe

Slrt, i ©ammenligning meb foregaaenbe, er ^ojben af Snter-

partetatt)enet^ ^rij^a etter ^jol, mebemJ famme ^o6 ^orf!en er

meget tibt fremtrcebenbe (etter nccflen rnbimentcer) )(>aa ^oJ^ebet^

£)i?erf[abe. ©jcetlelaagiSftpflerne ere ganflfe af famme

gorm fom ^oé^orflen: gorgicettelaaget flort, ^alomaancbannet,

teftaaenbe af to ^faber j bet egentlige ©iænelaagé*

ft^ffe titte, forosen fmalt, forneben breberc, ben neberj^e DJanb

ubf!aaren, ^oorocb to temmelig fpibfe gigger banneéj Unbcr*

øjceUelaaget ^ar gorm afentangPraft S^riangelj ^D^eHem-

gieeUelaaget meget fmalt, ncefien tiniebannet, fortiHibt til-

fpibfet. Di)erffnlber()labet^ neber^e^recn^ar omtrent ben

øt)erfte5 |)abe Sængbe. Ofulberbtabeter temmelig fort, (Icerf t,

treftbet, forneben tilfpibfet. Doerarm'benet afgorm nceften

fom^o5^orflen,men af noget ftccrfere og t^ffereiBtjgningj 2lltu e^

h^ntt^ og Straalebcnet^ gor^olb ganjTe fom |)0^ ^orffen.

X>en raoncncetbannebe gorlængelfc er ligelebed fom


55

2^orf!en, fun at bc bøtgcbannctse S3u3tnin3er i (Enben fa»nc5.

33æ!fcnet frembpber inc^cn 5lft>t(jelfcr. 9?9(j^t>trt>Icrne5

%ntal ^ax jeg funbet at »cere 53, af ^t>i(!e 20 tilføre SBugen,

33 |)alcn. gor^e 9?9g^5?ir»elé opptgente ^ornefortfccttelfe er

temmelig ^oj (fun h'bt laj?ere enb Crista occipitalis) cc^ fammen-

trplfet fra ©ibcrnc; anben ^ovnefortfccttclfe er fcrtere enb

førjle og trebie atter fortere enb anben, men be fcTgenbe tiUac^^

berpaa atter t Sccngbe, inbtil be naae berei5 porj^e ?cengbe==

ubi?if(ing >(>aa be fer etter fpi) forfte $ale|i?tr»ter. X)c tre forjie

5Bug§iM'rj?ter 5?ife ingen (Spor ti( ^ocerfortfcettelferj i^aa fjerbc

^oiroel er ^ocerfortfættetfen enbnu meget fort, fptbé, fammen-

truffet t JHetntngen forfra bagtil ^ be fofgenbe tiltac^^ i ©tor^

relfe, tnbtit be fra tolote til f^ttenbe ^oiroet opnaae bereaa be to forpe oifer D^ingen en ejien^

bommelig Sorm, ibet ben er flo^rft fammentr^ffet forfra t)agti(,

og )^aa ^oer @ibe forneben forftjnet meb et fremfpringenbe

^jiorne. :De tob fibjle ^ale'^oiroler tjene til Unberftottelfe for

^alefinnen.

5lf benne %i^ ^ax jeg ingen Sifarter feet, og 'jetter ingen Tifartci«.

funbet ti^beligt betegnebe '^o^ anbre gorfattere. SSel paaftaaer

goter*), at ben iolanbffe dutter r/afoiger meget fra ben

banj!e,'' faa at ^an enbog ubtr^ffer gormobning om, at ben

mutigen funbe ocere en n^Slrt, f!jonbt ^an laber ftg nojemeb

foretobigt at betragte ben fom en „llimatif! SSarietet," 5Wen,

*) 2)ic %i']å)t S^laufcø,


56

ba '^m^ ©ef!nJ?ctfe e{jentltcjen ^ntct inbe^otber til Unbcrpet-

telfe for benne 3)?cnin9*), ba ^an ingen umtbbelt^ar (Sammen-

ligning ft)ttc6 at ^a»e anjlittct metfem banf!e og i^tanbf!e Qn-

bi'oiber, ba i^ané ^jenbffab til be banf!e giffe »ar meget ringe

for ^ané £)p^oIb paa 3^^^"^/ »^B ^« enbeligen butleren i bet

norbtig^e S'Iorgc lommer oi^ereené meb ben ban{!e: mener jeg,

ot ^an5 ^aajlanb tffe fan ttttceggeø nogen fonberlig SScegt.

2)eéuagtet f!ulbe jeg ^ai)e onflet, i)eb Unberfogetfc af lélanbfle

3nbioiber ganfle at ^ai?e ^ccoet at 2:oioI o»er bette ^unftj

^oab jeg bog ith ^ar't)ceret ipanb tih ba bet fongelige jooto*

gijTfe 5D^ufeum fai?ner (Sremplarer af ben lélanbjTe dutter.

etøvvdfe. ^uUcren Paaer i ©torrelfe temmelig meget tilt)age for

2^orf!en. T>ct ftorf^e Qnbioib, jeg feto ^ar unberfogt norrmere,

:§a»be en Scengbe af omtrent 28 bommer og en SScegt af :§enimob

fer ^unb. :^og naaer ben ^pppigt nol en ©torrelfe af tre gob

etter »et enbog noget mere, og man træffer j^unbom dutter af

tretten til fjorten ^unbé 23ægt, fijonbt nceppe paa be banf!e

^pfter. £ut(er af fire til fem $unbé SScegt forelomme ille fjætbcnt

'§0^ oé, forncemmetigen \)Cia S^btanb^ og ©teéoigS SSe^fpft.

Soi-c« X)entte Strt ^ar omtrent famme Ubprcelning fra ^ox'o

Foittmcii.

mob S^b fom ^orjlen. 3^3 ^^^ truffet ben et ^ar WliU uben^

for 8pitét)ergen )(>aa omtrent 77° n» S3r,j tang$ ^ete ben

norfie og engeljle ^pfl er ben '^^^pig, og )(>aa granirige SSeft-

f^fl tfle ficetben. Dm ben fongeé );>aa ben fpanffe og portu^

) |)ané Stitijittelfe, at ben islanbfle ^uUci: ncejlen ene ncercr (tg af

©lalt^r, ben banffc mejl af gifle, er urigtig for ben [ibfle, og fv;nc5,

l;»ab ben forfic angaacr, i (£trib mcb, I)^^ab '^cin fcly j^aa ben fol*

øenbe


57

giftfie SSeflfpl^ er mig utjefjenbt; berimob antaget bet for af-

gjort, at ben itk naaer inb i 2D?tbbcI^a5?et. ^»ab Ubbrebclfen

i ^P

og 33ej^ aitgaaer, fan ben iffc fammenligneé meb ^orffen;

ba ben »el enbnu feeé )paa Séfanba Slpfter, men berimob itk

er ia^ttciQct »eb ©rontanb*) etter anbre amerifanffe ^pfler.

^nbnu maa mærfe^, at ben itU trioeé t braft SSanb faa gobt

fom 2:orjlen, og berfor itU forefommer "^9^^igt i ^fterfoen

(fljøttbt bet itk fan t>et»it?te5, at ben jo nu og ba fec^ ber), og

tffe gaaer langt inb i bette ^a'o, 2)et er enbog temmelig fiæl-

bent i |Z5refunbet at træffe ben fpb for ^oeen.

Kutteren er en fetf!at>etig gijTf, fom attfaa gjcrne træffet fiimc^ £cvcmaat>c.

^iUj ben op^otber ftg i S^iegeten >^aa b^fet 33anb og nærSBun-

ben, og gaaer iffe faa tangt inb ^ao ©runbene fom ©maa-

torffen **). 2)en er ioorigt meget uflabig og omPrejfcnbe i fin

@ang unber ben6 Dp^otb nær Kpjlen. f/3^g :^ar tibt anmærfet

paa anbre ©teber," fortætter Otaoiué***), ni ^enfeenbe tii

fmaa Kutter ifær, at, eubfljoubt man )paa een !5)ag^ar fanget

meb Sine 6—700 ©tuffer, ^aoe gifferne 2)agen efter, og "paa

fetofamme (5teb, iffe fanget unbtagen nogte faa. (Baa uflabig

er benne giffeart.'' S^^ogte ©teber )(>aa »or Kpfl, til (^rem^jet

»eb ^ornt)æf, forefommer Kutteren i^ete 5taret igjennem, men

fanget bog fnart i fiorre, fnart i ringere SD^ænge, 5tnbre

©teber i\>aa ^ertugbommerne^ SSe^fpft) nccrme ©timerne ftg

*) ©en grenlanbffe %i^, (i>tto ^abticiue anto^ for Gadus Æglefinus,

er en n^ 2lrt (Gadus agilis Rhrdt.).

**)Unbtai3eIfcr bcrfra forefommc Del; faalebe^ \)Cix |cg feet etiffrrin^c

2lntal fanget meb gipbcjttaabbene i>eb Stalbcef. ØTegelenø Qh)U

fctg^eb \mik^ bog iffe ijeb benne Unbtagclfc, men ftnbcr fit 33ei)ii^,

bceld i ben almtnbcltgc 5)iaabe at fange benne giff paa, ncemlig ijeb

^un6^coge (o: ^rcge, fom ligge }>aa|)aybunben); beel5 i bet fabs

yanltge3nb{)oIb af bene 2^armefanaI,tc[faUcbe23Iobbi)r af(Slc5gtevnc

Cardium, Tellina o. f* i), blanbebe meb D^nb.

***)6fagcné 33eflfvi»elfc, @ibe 189.


58

?anbct to ®cin(jc om Slavet: forfie ©anrj fra gcbruar etter

^axié Hi ^aUin T)CiQ'^ anben ©an^ fra £Dttot>cr tit §cuimob

3uut. — ^aa flere ©trcefnin^er af i)ore Slpfter ^ar man t)emccr!et,

at Jlutteren albctesS er Me^en t)orte i en dl(stk af Stor. (Baa^

tcbeé fortatte man mi^ i Statbce!, at for trtbts^e Star ftben

forefom 5?eb Slotbcc! fmaa dutter i en faa oi^erorbentlifj d^ccnQt>Q,

at giflerne atbeleS f(oge 2Sra(j )paa bem. ^erpaa bteoe be torte

t omtrent t^H Star (fom giflerne forftarebe bet, i\&lQQ en gub*

bommetuj ©traf), ^nbett^en fom be atter tftSoge, men i?arc

tangt ftorre enb titforn. ^enne fibfte ^aapanb t)eoi|ie5

mig uimobft{|eIi(jt beraf, at be nu maatte ant)enbe florre ^rorje

tit gangfien enb tilforn. Sn anato(j ^jenbéf^jierning beretter

Stagaarb*) fra 3Sefth;j^en af Qpbtanb: f/for notjen ^ib fiben

ijare butlerne en ^atJ? (Sneeé Star t)orti?efjne :^erfra ©tranben;

nu (1802) ere be igjen fomne titbage, og befanbteé oeb

^ittjagefomften ftorre enb titforn.'' Va Dtat)iué

ubgas? fin ©fagene 23ef!rioetfe (1787), i?ar kutteren forfounben

fra ©fagene ;^-gnen: f^gtojlen ^ar, efter be fi>enf!e gif!ere6

S5eretning, ftaact ftg ofier oi^er, og tober iffe Qpbtanb nccr-

mere, enb tit ben faafatbte ^æs^fo-Stal" o. f. ». — giffere i

greberi!i$^ai>tt fortatte mig, at be florfic dutter atminbetigen

fangejj ncermcft Sanb. iDcrfom bette er paatibctigt, fortjener

bet at mærleé; ba bet flriber imob, :^oab meb be ftcfte anbre

gif!e er ^itfætbet. — ^arrett anfcrcr**), atttanbt be gifle,

ber i^otbtcé i ben ooenfor (Sibe 37) omtatte 8atti?anbé'^ara,

t)tei?e kutterne tammefl, og toge Ono'gte af $aanben, een efter een.

vxa^vm- $igefom STutterené ©ah for^oIbøi?ii'$ er minbre enb itor-

flené, faatebeé er ogfaa bcu5 (5)raabig^cb minbre, etter, maaffee

rigtigere fngt, inbfTrcenfet tii minbre X)\)X. (Si af bene fornemfte

S^Æring^mibtcr, forfljccftigc ^D?uétingarter, ^>in'lfc ben nebfluger

*) ^eflfriyclfc ci.^cv Zij'^c,


59

^ele, er attercbc attj^toet. 5D?en foruben bti^fc fcger ben ogfaa

£)rme (i'fcer Ampliitrite auricoma, af ^t)té 3?cr man cftc fiubcr

talrige iSrubjlplfer i ben5 ^armefanat), ^ra?t>ébpr cj^ miubre

gifle. %t (5ilb, ^ot)ifcr 03 ©tranborme (Arcnicola pisca-

torum Lam.) aføi'^e fortrinlig 3}?abbtng for ben, betM'fcr bene

gorfjærlig^eb for benne 5^^^-

Stngijjelferne oi)er Segetiben ere noget afoigcnbe: mcbené ^'^.IJlIg"^''

^ennant fætter ben for fiore dutter fra 5D^ibtcn af 5^oi)cm'bcr

til ^nben af Sanuar, falber ben efter ^arrett t gebrnar 03

^axU, efter g at) er i ^pril og 9?^aj[. 2)en ftbjle 2(ngioeIfe

ftemmer tebfl nteb min egen (erfaring, og jeg mener enbog,

berfom min J^ulommelfe itU fluffer mig, at ^aije truffet ^un=

nermeb gt)befccrbig 9?ognenbmt noget fenere*). (Sfter gjarrelt

er gjngeten fer bommer lang t 33egv;nbelfctt af (Septcmf)er.

^^ m i 3«"» ^Wk^ ^^^ f^^^ dutter af omtrent 8 2:ommer5

Scengbe paa ben norf!e SSejlfpft, fpne^ anbre gor^olb ber at

maattc t)cere gj[celbenbe, efterbt bet nccppe fan antageé, at en

itng dutter i en ^tb af ti 5D?aaneber fun jlutbe »ore to ^om^

mer i Scengbe.

kutteren ft)neé i be ftefle ^enfeenber at lunnc an»enbe§ fomi(nveut)circ.

2^orf!en. 3 ^joben^at^n er ben temmelig ringeagtet fom 'jRcc-

ringémibbel; ^i^ilfet i)el for en ©eel teroer berpaa, at ben i!fc

pleier at er^olbeé ganf!e frif!**) 3 men feli) i bene futbfomnejle

*) 3 5(nlebning af ^uUeren3 dlco^n 'cii jeg anfctc en !)3?ettiitg l)05

JVbflfe gtffere om benne giff^ Ub^ifltng* S)a 9lognfcrnencø ©torrelfc

^03 en StnlUx, fom en gif!er renfcbe, ttUraf fig min Dpmærffoml^cb,

fjjurgte 5)ianbcn mtg, om jeg »ibfie, „ot ber qH tre ^orn til l)i)er

buller." 3fg Vttfcbe Zml tmob Øligtigtjeben ^crof; men \)an for^

flarebe mig, „at et ØJognforn gaaer til ilroppen, og et til \)\icxi af

JDjnene»"

**) (Sfter l)i3flb 5lyafe|lfi})j)crc l)a\)e berettet mig, ffal ben tffe ubl)olbc

Xran^})Orten mcb ^A^afcvne, og ^ifev fnalebcø, ligefom meb f)enfi;n

til Ubbvebetfcn, en vingere 3«tenfttet af ^i»øfraft cnb 2:orffcn. Dog


60

^itflonb jlaaer bcnnteget ti'Itjacjcfor ^orffcn i 93clfnta(j ; ben ^ar

itofjcn Si^^eb i ©mag meb ^tM'btinfjen, men er bccj o^faa meget

ringere enb benne. SSore '^i^^vi pnbe ben tmiblertib, og

jeg ^ar ^ort bem terømme ben, f^forbi ben atttb er Itge

gob, bommer faa^elfom SSmter,'' mebeniJ 2:orf!cn berimob tater

{tg om (Sommeren. Sebj^ er ben af et "^^ar ^nnb^ 23oegt.

jDen »tgtigfle Slufferfangjl ^os5 o^ bn'oesJ »eb bet norbltge og

j>epiige Spbtanb , famt paa gano. Ubb^ttet af bette gijTferi

tørret for ben atterjlorfle !DeeI, og afgioer en ^anbel^arttfet,

ifcer paa iv;bf!e og f(eé»igf!e 9)?arfeber.

SjcnDcr. kutteren ^ar omtrent be famme gjenber fom Sorffen ; og

bette gjcelber itk Uot meb JP)enf9n tit be Porre ©ob^r, ber

lunbe falbe^ ben^ t;bre gjenber, men ogfaa ^'oa'o ©nplte-

borene angaaer. @aalebe6 træffet Caligus curtus )^aa J^nben,

Lernæa branchialis paa ©jcenerne, Ascaris clavata i 2)laoen,

Echinorhynchus Acus og en Bothriocephaliis i ^tarmen o. f, ».

\>il iec[ enbmi iffp, efter be Inbtil ciuflinebe i^ox\6Q, anfec bet for

afgjort, at ben er ubrugbar for ^yafcl;aubckn.


61

43bC %xt, @lt)fctt (Qadus miniitus liin*?).

3^99gcn rcbtt(jt Quutb run uben 5D?armorerin3,'^«*f*»"«»'p«-

SBugen^iJib, ©tbctinien brun. ^agetraaben m tb bet-

inaabi'gt lang (længer enb |2)iet6 ^ai^c X>iamctix),

S^i^t^ ©jlennemfuit ubgjør^ af ^ODcbcté Soengbe,

og er ftørre enb 5tfftanben fra @nubefpibfen til

^ytt^ forrefteSfJanb. c Scengbe.

©abboret fun libtbag^nben af totalt cengbenS

forfte Xrebtebeel. ^ateftnnen^ bagcfteD^anb me-

get foagt inbboiet.

9?9gf.i4-h83+2i;33r9ftf.i8j^gf.6j@abbf.«7+2ij$aref.25*).

*) gølgenbe JcfKingrr 0|)lt)fe5lf»erliiigent ginnerne^ ©traaletar, jfjønbl

be ncppjjc funne anfeeø fem tiljlrffffelige til at begrunbe en 9?crm:

3:otaU.8é"; ^gf. 154-25+22;23rftf.{|;5Pgf.6; ©fcbf.28f23; |)f.jf; (55j|l4

— 7r; - 15f23+19; - 17;- 6; — 26+22;--i|; - ?!

72//.

•s >

7r; - 15+21+21; - 19;- 6; - 26+22;

14+234-21; - {|;- 6; - 28+21 ;-i§; - 7,

7A";- 12+23+21; - 18;- 6; - 27+21;

13

;

12 .

T3 )

- 7.

- 7' - 14+24+19; - 18;- 6; - 27+21;- j|; - 7.

er; - 14+19+21; - 18;- 6; - 25+21; ;I 7

13 ) — '•

7"; - 13+20+20; - 18;- 6; - 25+21;

I 3 a

T3) — o.


62

6v"0iivi"i. ^iitné : Syst. nat. edit. Xma pag. 438, Gadus minutus (tilbccB ?)

•^rtllrtøer: 23c[Fr. cocx giflfcne ijcb ^Bergen (9)iaiiuffvi})t) Gadus

Kollje*).

VTilefons ^rcbr. (£ibe 41: Gadus luscus,

S^aiTell: British fishes, II, 161: Gadus minutus. '

^viee : SFnnbtnai.ncn5 giflfar, 4be ^ceftet, ©tbe 78, G. minutus.

7irini5iiiiig. Svic^ "^9 fZfiivøm: ©fanbinaiJicn^ ^i^


63

9)?cn bet ev iiicjcnhinbe afvifort, at 9)iMbbeniai^rt5 Gadiis niinutus cUcr

Capellan er ibcntiff mcb ten norbiffe *=*); cg for faa vittman inlbc bcit^

trvii^c ben linnciffc Diavjncfc Mot tH 9)iibttit)ay'3flj!cn (Ijyab Ijnni Drb

i iMSifc 9)?nnber tcrcttiijc tiH, bicij bft mci]ct tinyifomt, em brt af l)am

l)cntcbc (Spnon^m liortc l)crlnb. 9}?cb 2(ftcbi er bcrimcb gerbolbct

anbcrlebc5, ba !)an forubcn 7\onfeeIct citerer VDiUutjbby f>c\ ^aj, l;tit^

Poor eUcr Power upaatinylcliijt er itentif! meb v*cr norbiflegi)!. 3'"'b''

(ertib |.HU^fcr !)au5 X)iai]neff ttte i aUe yunftcr **). ^Icx^Ø Gadus

minutus ter je^j iffe antage for l;erI)ibl;orenbe***),

©fjionbt benne gif! nccppc ^ar noget banj! ^amx, mnncjler 23cr«»vncU'

ben itu norbifle 5Sena?t?nctfer, 3 S3er3en^^cgnen er ben befjenbt

unber 9f^at>net ^alje. 23eb ©tat^cinger ^ax jeg ^ort ben

falbc$5 33ergtaj:; men jeg tor iffe paajlaae/ at bette 9^a»n

ubehtffenbe tilfommer ben, og i'ffe fnarere ^^aa forff|cettige ©teber

af ben norffe ^pPJlrocfniug titta:ggc5 forfficetlige, mmbre ^pppigt

forefommenbe/ gij!earter. 3 ^n'fiianiafjorben :^ar jeg erjoibt

ben unber 5f^a»nene 9?obfnccffe og ©9 pi g et). T)e foenj!e

giffere i ben ^o^uéldnjlfe 8fccrgaarb t)enoei>ne ben, eftergrie^,

©IpéfoUa og®It)fatt). (Jfter 9^iHfon ffalogfaaSubb

5?ccre foenfft 3^at?tt for ben.

2)et liHe


64

benne %xt^ gjbrc; ^»ortit bog enbnu fontmcr %av^in c


65

5(ff}oitb fra Unbcrfjcpkn« (S)jibfc til bcn^ Scbforbinbelfc : A 11'";

B lOi'"; C 9§'";

5([jianb fra enubcf. til fcrrcfle 9?ctfebor: A4'"; B3^'"; C 3^'";

l^ørfte ©jcmicmfnit af forre j>e 9?fffeborj A f'"; B §'"; C §'";

5lffJanb nieaem forrejlc cg bagcfle 9?cf fcbor : A ^'"; B f" ; C i'"

fJorfJe ®jennemfnit af bagej^c 9?Æfcbor: A |'"; B |'"; C §'";

iiibbvrbeé 5tfft. mellem bet forr. ^ ar 9?æfeb. : A 4|'" ; B 4'" ; C 4'"

tnbbi;rbeé 5lfjlanb mellem bet bagej^e ^ar 9?a;febcrer: A 5^'";

B 4V"; C 4|'";

Slfflanben fra bagefte IJJcefebor til ^IH^ forrefte 9]anb{ A li'";

B 1'"; C li'";

5lffJanben fra (Snubefpibfen til £)im forrejJe 9?anb: A 6^'"; B

©jet« Sængbegfennemfnit ; A 8^'"; B 7|"'; C 6i"';

Ejete |)oibegjennemfnit : A 8'"; B 7'"; C 6|"';

^anben^ SBrebe mellem ©jnene: A 5i'"; B 5"'; C 5^'";

|)0i5ebet^ |)øjbe oijer 5)iibtcrt af ©jet: A 14"'; Bl"; C llf";

Slfftaiibeit fraS^jet^ neberfte 9^anb til |)Ci?ebet^ Itnberflabe: A 6'";

B 5'"; C 5i'";

5lffiajibeit fraS^jet^ bagefJeOknb til ^JJ^iJJ^llelaaget^ bagcf}e9?anbj

A 4'"; B 4i'"; C 3^'";

SlffJanbett fra ©nubefpibfcn til fcrfic 9^99!^««^^ 33egt)nbelfej A2i";

B 23i'"; C 21^'";

forflc 9It;gf(mieø ^cengbejlrÆfning: A 1"; B 11^'"; C lOf";

ben cpreji^e forjie ^t;gfinne^ |)cibe t A 1"; B 13"'; C 11'";

3lfj!anben mellem fmfe og anben9h;gftmte: Ali'"; Bli'"; Cl'";

aubcu Shnjfimte^^ ^æitgbrfh-cpfuing: A 2" ; B 22i"'; C 20^"';

ben oprejfle anben 9h>3ftnnc^ |>cjbej A 8'"; B 8^'"; C 6i"';

^Ifftanben mellem anben cg trcbie Si^gftnnc : A2'"; Bl§'"; C 2'";

trebic 9ivgfinnc5 :eoEngbejlrcffning : A 16'"; B 13|"'; C 12'";

ben oprejfJe trebie 9^i;gfinne^ |)ojbet A 8'"; B Tf"; C 7^;

trebic 9Ii)gftnneé 51 fflanb fra |)aleftn. Ølob : A4'"; B4i'"; C3f'";

^n;ftftnnerne^ Sungbe: A 16'"; B 16'"; C 14'";

^rvftfinnerne^ 33rebc i^eb ^ebcn: A 4'"; B 3|'"; C 3'";

33ngfinncrneéTOanbfra(2nubcfpibfen: A 21i'"; B 19'" ; C 17"';

5Bugfinnerneø ?cengbc: A 13i'"; B 12'"; C 10|'"

SBngftnncrneiJ SBrebc ijeb Øioben: A U'"; B U'"; C li"';

iBnmimi-t'é Siflc, II. 5

;

;


66

5(f|la«b frn ettubffpibfcn til 03ntbcrft5 fcrrrfle 9^anfc: A 3"; B

31'"; C 3()V";

Cs^citbcTcK^ i'ffnflbfojcmicnifnit; A 3'"; B 2^'"; C 2^'";

Slfftvinb fva ©nbbcrct^ Imijcjlc Dknb til ©abborfinncné 23cQvnbplK»

A 2"'\ B IV"; C n'";

feifc ©abborfinnc^ ^'crngbcftrccfning t A 29'"; B 25"'; C 23'";

ben c)3rcifte fcvftc ®rtbbcrfinnc5 |>DJbc: AlO'"; B 9^"'; C 7§'";

?llftanb mcncm fcrjlc Cij anbcn ©abbf.: A ii"'; B 2'"; G 1'

(inbcn ©abbcvfinncé ^crnjibcjluTfnincj: A 17'"; B 14"'; C 13'

ben oprcjffe nnbcu G5abbovfinnc5 f)DJbc: A 7i"'; B 7'"; C 6'

©nbborftmicii^^ffrtanb fra.f>nlcftn. .^?cbt A 4'"; B 3|'"; C 3^";

^ntf finnen^ Scciiijbe fra Dlobcn \^^C[ ©iberne til (Spibfnt? A 17'";

B 15 V"; C I3i'";

.S'>alcfinncn$ Uwc^H i gi^ibten: A 8'"; B 8'"; C 7'";

ben itbfpcrnbte .^olpftnne^ SBrcbc: A 15"'; B 13'"; C 12"';

T)i;bbcnaf|)aH3iib|!jcErim3i(inbcn*)t Al'"; B li'"; C 1^'";

f>alf f. Sffttiibcj}r


67

(;aft)c ^crngbe; 23rcbcn er noget ringere enb ^ojben, men ub-

gior bog mere enb | af benne. 5^aar 5Dhtnben er luffet, naaer

Oi^evfjccbebenet jnft tffe ^en unber 5!)h'bten af |Z)iet, men bog

nb ot>cr ^uptKené forrcftc 9?anb. 5D?unbcniJ gremfft)beltg§eb

er fun meget ringe. 9}?encmfj;cct)ebenenc ^ax>Q en i)bre

9?cef fe af ftorre, i>ibt fra ^oeranbrc fttffebe, noget foniffe og Iibt

frumme ^ænbcr (omtrent et ^ufm \>aa ^i>ert ^^ettemfiætet^een)

og l^ng benne fterc 9?æffer meget ftnc, tcctpidcbc S^ænber.

©fjonbt ^ænberne t ben pbre SfJæffe ubmo'rfc ftg t^eb Storretfe,

aftager benne bog meget bett)beltgt fra SDZibten mob 2)?unbi)i-

gerne. 3 Unberfjcctjen finbeé/ Iigefom ^o^ be foregaaenbe ^Ir-

ter, to O^^ceffer Stænber, en minbre foran og en jlorre bagj be

ftorre ^ænber UM^ fig omtrent tilfammen til trebii^e (Staffer

t I)cgge Unberfjæbené ©rene. J^ububotbelfe tag $la?nbernc

fpore^ tffe. ^ænbernc ^aa ^(ougf!j;a:rl>eneti3 forrejle ©eet

banne, fom fæboanligt, et unber en ret 3Sin!et tojet fmoTt

S3aanb. ©ocelgtenene faaoelfom ©iceHetuerne fore-

fomme mtg i alt 23vTfentIigt ganffe at m'fc bet famme gor^olb,

fom iagttages^ ^oé kutteren, og atterebe er tef!re»et (@ibe

48). ^unbt;u(en og Stungcn ere ^t>ibej ben fibjle ^ar

en noget tangjlraft og fmal 3orm, meb glat, ^Ⱦloet Di>erf(abe,

fortil noget tilfpibfet og i^et abfftit fra Unberljiceten. — SJf^ce-

feborerue ere anOragte nær Øjet, )^aa ^anbené ©iberanbe,

omtrent i Stnte meb S^i^t^ øj^erfte dian'o, og »if^ ^q\aIe, f!raatfti((ebc, bet forrefle mtnbjl,

bagtil forft)net meb ett§ububi)ibelfe etfer :Da?ffef(ap. ^TSjnene

ere meget ftore*), ttcejlen Ireborunbe, meb ben oi)er|le S^anb i

*) 5?jet^ ©jcnncmfnit ex ith Hot, fom allcicbc i 2)ia(5itcfcn kmap

id, floirc frtb ©mtbcn^ ^ccitcjbc til iOjct^ fovveftc dUnt, nicit og^

faa ftovic enb ^panbcnø 5i?icbe tmcKcm rjucitc, cg jlovvc enb 2tf*

ftanbeu fia ©jicl;ulcnd nebevftc dlaixt til ^ci>ebct3 Unbeiflabe,


68

^anbeflfabcn. ©jicctteaabntnocrnc crc forot?cn og bagtil

Itøftebc omtrent i Sime mcb ^D^ibtenaf ^Z^jet^ forncbcn 03 bagtil

naae be berimob i'ffc gan(!e Øiet^ 3)?ibtc.

9?9ggen j^iger fra Sf^atfen mob forfie SfJpgftnne libt t

5Bciret, og er tag^ etter fabbclformig. gorfte 9h;gftnne

beg^nber ganffe \M bag (^nben af ^otatIccngben


69

ler ere cnfclte, be ant»re fleftcbc. Slfftanbcn ntctfcm nnben cg

trebte Slpgftnne er i Siegclen noget jlorre enb mettem forfle og

anben. ^trebie Slpgftnne^ Scengbeflræfning noget (lorrc

enb forjle^ men meget ringere enb anbenjJ; '^ojben er ncepen

fom anben^ JKpgfinneé og Itgelebe^ gormen. gorjle ©traate

^ax omtrent | af anben ©traate^ \!cengbe, og benne er atter enbeel

Jortere enb trebte j fjierbe Otraate ben længde j ftbfle ©traalefem

etter fer ®ange tortere enb forj^ej be tre forpe ©traater ere

enfelte. Slffianben mellem anben S^^gftnne og J^ateftnnené SWob

er omtrent bobbett faa flor fom mettem anben og trebie di^^-

ftnne. 23r9ftfinnerne, Joié Sccngbe mbe^olbe^ omtrent fer

©ange i ^otattcengben, og ^i>i^ S3rebe nbgjor ^enimob | af

'So^ngben, ^at)e ben for ©tccgten fæboanlige, langfiralt ooale,

noget tilfptbfebe %oxm, og naae temmelig langt forbi ©abboret,

ligefom ogfaa forbi Opibfen af ©abborftnnernej forflc @traa(e

enbeel fortere enb anben ^ benne \it)t fortere enb trebie; trebie

og fierbe be Icengpc; be fotgenbe jlcerit aftagenbe og be ftbftc

©traater berfor meget fortere enb forjlej forj^e og anben

©traale enfelte, be oorige floftebe. 23ugfinnerne, ^^i^XiU

^ceftning omtrent er i Cinie meb ©icettelaageté bagede JHanb,

ere noget fortere enb S3r9Jiftnnerne , og nbgiore iffe fonberligt

mere enb J af S^otattcengben j ogfaa ere be for^olbéoii^ meget

fmattere, ba bereiJ ^rebe fun omtrent belober fig tit | af bere6

Scengbej bere$ ©pibfe naaer forbi ©abboret til S3egpnbelfen

af forjle ©abborfinne j forjie ©traale er iffe meget fortere enb

anben; benne ^enimob bobbelt faa fang fom trebie og fem

©ange faa fang fom fiette; be to forjle ©traafer enfeftc.

©abboret er, fom i iDiagnofen bemccrfet, anbragt fibt bag

(Jnben af ^otaffængbenjJ forj^e 2:rebiebeel, og |iar en temmelig

bet^belig ©torrelfe ; bag bette frcmtrccbe ©eneration^organerneé

?(abning fom en UUcfaif^iU^, gorfte ©abborfinne ot)er-

gaaer anben S^pgftnne noget baabe i Scengbe og ^ojte, men

'^ar omtrent famme Jorm; 8traalerne tiftage i ?cengbe inbtif


femte 0(j

70

fjctte, font ere be Iccngjle; ferjle 8trctale ^ar omtrent

I af anben @traate^ Sccngbe, benne atter | af trebieé, ^t>iiU\x

ub(jjiør|af fierbe^; ben ftbfte ©traale meget tortere enb forfie j

be ftre forfte ©traaler enfette*). Stfflanben metfem forjle 09

anben ©abfcorftnne fpne^ t Snegelen at »cere noget mi'nbre enb

meliem anben og trebie 9f{t)gftnne. Slnben ©abborftnne

er omtrent af famme Scengbe font trebie jyjpgftnne elfer lun

ganffe utet^beligt Icenger, men berimob libt laoerej gormen er

ttceften fom trebte SfJpgftnneiJ j forpeStraate lort, fnn ^alot faa

lang fom anben, men bog et $ar ©ange Icenger enb fibjle

©traalcj anben ©traale ^ar | af trebteé Scengbe, ^oillen atter

er Iibt fortere enb fierbe; fjerbe til ottenbe be længfte, inbbpr*

beé omtrent h'ge (ange. 2)e tre forfte


n

mm af en lantjflraft %ac^tit t>rebere, temmcHg uretjetmccøfig

gorm*). $t)ab gormen 05 5(ntat(et af bc foncentnjTe 23æxt'

pn'ber 03 be fra 3}2ibtett ubgaaenbe ©traater angaaer, ba ev

gor^otbet omtrent fom ^0^ be forecjaaenbe Strter (Iigefom o^j-

faa ttieb ^enf^u til ©fjiccttene^ ^ipnb^eb) ^ men i ben^enfeenbe

f^ne^ be at frem()t)be en ^Ifoigetfe, at )^aa aUc be flerre Siiccl

SScextn'ngene 03 ©traalerne ere ubftettebe )iaa (5fj[cetlet^ SD^ibtc,

5t)ori?eb en fterre etter mtnbre bar, flioIbformi(j $Iabe opftaaer,

5»tlfen cm3tt)e$ af en breberc etter fmattere 33orb. (Snbs^tbere

ub'breber ©ficet^eftoninoen fig mere paa ^o»ebet, ba ben )()aa

(Bnuben naaer langt frem foran ^(t\chi>xcxm nceften til feloe

Sptbfen, 0{j paa 8iberne af ^ooebet enbnu tan forfoT(je$ paa

be forrefte ^jebeen. ^aa ^ateftnnen


72

UUx ^cett neb tit ©abt>orct, Uya ftg bev, cg gaaer o^ tt( 9)?aiJcn,

5t)or ben atter teier ftg, for t(jj;en at rette ftg mob @abt>oret j om^

trent |" fra bette gaaer ^^nbtarmen ot)er i ben meget J^tbe, fæffor*

tnige ^^ftarm, ^m« ©jennemfnit nceflen er Itgefaa fiort fom

5D?at)en^. Scengben af ben ubftratte 2:arme!anat fra (Bpiferø^

retd 25eg9nbetfe Hi ®abt)oret er omtrent tig meb ^Oængben fra

Snubefpitfen tit ©^tbfen af J^aten (tffe af ^aleflnnen). Se-

tteren er 5»tb etter guutagtigt-^t^ib af gar»e, bot>t)eIt MappH,

ben i?enj^re Sap meget tcenger enb ben ^ojre, treb, forneben

»eb etSttbfnft beett t to forte, brebe men tttfpibfebe (etter tri^'

ongutcere) gtigej ben ^ojre 2ap beflaaer af to tange, fmatte,

fpibfe gttge. ® a tb e b t ce r e n ^ar unbgoaet mm Opmcerffom^

^cb, ffjonbt ben t^'ftno! maa i^cere titjlebe. 9)?itten, fom tig-

ger omtrent mibt )(>aa 3)?ai?cn^ ^ojire ©i'be, er titte, robbrun

af gart?e, og ^ar gorm af en trefitct "J^pramibe, ^"oié ©pibfe

er rettet tag. ^cn tpnbe, foti?far»ebe ©»ommefctære ^xcch

fer fig fra @piferoret6 S3eg9nbetfe tit tangt t^ag ^nben af

SBug^uten (omtrent tit (5nben af forfle ®abt)orftnnc) j fortit er

ben fmat (nceften tiniebannet)j bagttt, ^oor ben omftutte^ af

§»ir»terne5 gortcengetfer, btioer ben fptformigt titfpibfetj o»er

©ptferoret er ben )^aa ben nebabi?enbte 2Sa?gi5 inbre ©ibe for-

finet meb en por, robbrun ^i'rtet. Sf^yrernejS ^oi)ebmaéfe

jiaaer ^eett op tit ^{cerneffatten j ben unber Sfjpgraben tobenbe

2)eet er t^nb, ncejlen traabformigj Urtnbtceren trefpattet,

men (5ibe§ornene fmaa. SfJognfæffene orangegute meb farmtn-

robe^tarer, i 5D?ibten forenebe, i begge @nber abffittej beligge

omtrent mibt os?er (SJabborct, faa at bereé ene ^att>beet er

foran bette, ben anben bag bet. ©ceffeneé forrej^e S^refjerbe-

beet ^ar een6 ^pffetfe i ^ete ^Jcengben, og er meget t^ffere enb

ben bagefte 55i^^bebeet.

•^iiogicbv«' 5D?ettcmfioebcbenene ^a»e en fpoebere og foagcre 239g-

ning enb ^oé kutteren, og abffitte ftg ifær ber\?cb, at ben iia-

gepe ^eet^ aarebtabbannebe Uboibetfe er mere tangjlraft, fmat


73

00 minbre ^U obflfitt fra ^not^Tcné $ot>ebbecT. Ot)er!j[oe'

tetenene ere fun Wot Icencjer enb 3)2ellem!ji(ebctenene, fpccbcve

03 mtnbre ^labeformtjjt ub5>tbebe enb 5^é J^utoen. ©iete-

neneé ^jicebe ^ax jeg funbet bannet af \^x> ^no^jter, Manbt

5»t(fe ben forrefle ^ax en Ian(jflra!t og fmat gorm* gor-

g i ælt eta aget omtrent font ^06 butleren, bog tibt ntere tojet,

forooen fmattere, ben ^bre ^tabe for^otbéoité noget trebere.

©jiættetaaget noget mere trtangutcert enb ^oé kutteren j af

be to neberj^e gttge etter ©pibfer, fom oeb Ubfnittet banneiJ,

er ben forrefte for^otbéott6 tcenger, ben tagefle lortere enb ^o5

kutteren 5 Unbergjcettetaaget ttbt mere fmatt og tangflraft j

men tfcer er ^J^ettemgjicette taaget forffjcettigt fra ^utte-

ren5, ba bet er meget tortere og trebere, i tegge ^nber af-

Pnmpet, og attfaa af noget ftirtantet gorm, bog mcb ben ne*

berPe ffian\> temmettg ficerft ubtojiet etter tonoer. ©jcette-

ftraaterne ftabe og fatetbannebe. ^jicern ef! atten ^ar

fa:rbetc5 megen Sig^eb meb ^utteren^, og 3nterpan'etat!n'jlaen ^CC'

»er ftg ibetmtnbjle ttgefaa meget fom ^0$ benne. Doerffut-

berttab og ©lutberttab ganjTe fom ^oé ^ntteren. Doerarmtenet

nbmcerter ftg bertmob taabe oeb Sipnb^eb og oeb

abjlttttge 2}?obtftfattoner i gormj bet er noget tortere og tre-

bere, fortit minbre nbtrulfet og tit fpibfet, ben tagene -neberjle

SBtntet trebt afrunbet og meget minbre fremragenbe 0. f.

Unberarmen^ S3een otfe ogfaa, ttgefom S3æ!tentenene,

ttogte fmaa 9)Zobifttationer, ber bog ere faa ntetpbetige, at be

»anftetigen frcmj^itte^ tpbettgt oeb Drb, uben at bt^fe optpfe^

»eb SlfSitbning. 9? ^g råben ^ar jieg funbet fammenfat nf 50

^otroter, '^ooraf femten ^ore tit 33ugen, 35 tit aa fjette S3ug-

"^oiroet, etter ere i a\t gatb )(iaa femte enbnu nceflcn uma?r!ctigc.

^ojben af be ooerjle ^ornefortfÆttetfcr aftager fra forjle tit fjerbe j

femte, fjette og fyoenbe ere be taoefie, ^oorpaa be fotgenbe atter

i>*


w

»ox'c i $oibe; cmtrent femtenbe tit t^^enbe erc be ^oiefle.

2)e neberfte 2:ornefortfa:ttetfer ^o


75

ta(^c^ ^ppptgt )()aa ben banffe ©i'be cif benne ^atjtngt. Sijtere

t)cb kutten Ja^c fortalt nu'j], at bcu ilat forefomme ber, men

Jeg t)eeb tntet (^xempct paa, at ben er fanget t |2)refunbet og

enbnu mfnbre i |Z)perfoen*). 23cb be fpbttge eugelfÉe ^pftcr

forefommer ben jceonttgtj og bermeb er ?l(t anfort, ^'oa\> om

ben^ Ub()rebetfe er mig tefjenbt.

Dm bene Seoemaabe oeeb jeg mtct 5tnbet at anfore, enbecwcmaa^c.

at ben, fom norf!e gif!ere ^ai^e berettet mtg, atti'b op^olber ftg

i fmaa ©timer \iaa bpt)t SSanbj ^oilfet be flutte beraf, at be

albrig (etter bog !un |>oift fjælbent) fange ben meb SSaab »eb

^pfterne, men berimob meb @nore );>aa omtrent en ©neeé gaone

SSanb. 'S)9pptgj^ ffat ben fanget oeb 23eg9nbelfen af (Jfter-

aaret. 2lf ben Omjlcenbig^cb, at jeg blanbt et itk ringe fin-

tal Sttbioiber itk I;ar trnffet en enefte |)an, lunbe man maa-

j!ce ffutte, at ^jonnene, ibetminbfle en :Deet af 5taret, teoe

offonbrebe.

3 5!)?aoen ^ar jeg attib fiinbet fmaa ^rcebébpr (Idotliea, nivi-ing.

Gammarus o. f.

5?).

Va jeg ^o^ atte, i iBegpnbelfen af 3«^ ^aaneb un--

^-^J^/^^J'^'

berfogte, ^unner ^ar fnnbet ^Jognfæffene (^ccrlt uboiflebe, troer

jeg meb ®runb at funne antage 3uni SD^aaneb for Segetiben **).

*) 33el omtalci- 3Io(^ ben af l)am he^txmu og afbilbebe G. minu-

tus (bie gifdje 2Dcut[c(i(anb^ II, 167 sequ. Cij tab. 67) fom forc-=

fommcnbe i ©flevfccn; men bcttc hcx bctj iUc, eftev min 9}ieuing,

antaget fem neget 23eyii^ fer, at ^^iffen inrfeligert negenfinbe cv

fanget bev, ba ^Iocl)'ø 5(ngii?elfe rimeligyii^ Hot jlotter fig ber-

t-Hia, at I;an urigtigt antngev ©(^oncv>elfee'ø 5u)eftj6ovf(^ for

ibentiff meb G. minutus. Dgfaa fevet'ommer bet mig meget ufanb^

ft;nligt, at ^Io(^'6 G. minutus cv ibentiff meb ben l;ev kffrei?nc

i^\\f, berfem I;ang 5(fbi(bning Met befibbev en vinge (JJrab af9?oj'

agtigl;eb. S)et i 23effriye(fen nngiyne "Straaletnl pa^fev ogfaa k^

bvc \>(ia ^)Jhbbel{;ayeti' 5lape(lan (eftev ^viinni^'^ eg ^liøfo'ø 2in-

giyelfev) cnb [Hxa ben nevbifte giff.

*^*) (Sftcv ^'vieø eve Otognfcettene f^lbte i j^etnuvu* og 5^iavt^, Ijyoifev


76

Kiivcii&cifc, 3 S3cfC^tt ^^^ i^Q ^^^^ ^^""^ 5^'f^ ^^f^ \^^ wc(3et »et-

fmagenbc og fom en fortrinlig ©pgcfpife, ba ^jiobet enbnn ffat

»ccre mere letforbojetigt enb ^oibd'ngen^, til ^^ilUt bet toorigt

ncermer ftg i (Bmctg.

Sic»it>cr. 3 Setteren 03 S3u(j^uten ^ax jeg funbet gilarier, i %^n\)'

tarmen en Echinorhynchus.

l)an flitfceitcr J?c3etiben til bc forfJe goraarébngc. Itnber ben ^er


77

44be %xt, :r^cn fottfnubcfec*) 2;orfP (ciadus

garden rebligt-brun i bet ©uulagttgc, Ipfcrc^dténKriPc.

mot>S3u(jen, ^ift og ^er anIof>en blaagraatj en fort

^Icct i?eb Sf^oben af SBrpftf innertte. ^agetraaben

tan(3. ^jeté ® iennemfnit ubcjjor ^ af ^ot)ebet$

Sængbe, 0(5 ^o»ct>eté SceuQbe ^ af^otanæn^bcn; ben

ftorfte^ojbe erftorreenb^ot^ebet^Scengbe, og

tnbe^otbeé 3.J ©ange i SiotaUcengben. 8tbftc

9^90' 03 ©abtorftnne triangulcere, meb ben tageftc

?tnte nceften lobret.

$Rf. 11+20+16 j 33flf. I85 S3(jf.6; ©bf. 33+19 j $f. 21**).

^inné: Systeina naturæ, edit. Xma, Gadus luscus; Bynonvmi.

— — — — — Gad. barbatus (ttlbeel^j

^loc^: 9?aturi3efd)id)tc ouél. gifc^e II, 105, Gadus barbatus?

^Aber i Jitjf. for 9?aturi>ibenjTfaberne V, 219, Gadus luscus,

S^rtcrell: Brit. fishes II, 157, Morrhua lusca.

3^rtn*cU I. c. (berefter bet ottenflaaenbe S^rccfnit). TifbilOniug.

*) (Saalebeé bencEtoncr ^rtbcc ben, eg bctte ^am laber jeg 5lrten

l)cr bel^clbe, ba intet anbet ncrbiflf 9?avn for ben er mig bcfjenbt.

**) 5lvt^mfcrfet tilligemeb bet anforte ©tvnaletd er Ijæntet af be 5(ng{»elfer,

fem ^^rtcceirø S8ef!n«elfc inbeljelber. "Jtftcbi angiver (5traa(efhUet

faalebc^ i

mgf. 13+24+20; 53niflf. 19; 23ugf» 6; ©abbevf. 31+21.

(20-21)

;


78

Asellus lusens en ^^ovffcavt, fem poa yu^ftcrnc nf (ScvnivaU cv bcfjcnbt

uiitcr 33ciioci>iic()'fvuc Bib Cj] Blinds. UtiVi^cvcii af \t>inugl)bv'e iHiy

tiijc 2?HTvf, ten ifccv font SvRcmntifcr bcfjcnbtc Tiay, cptcg i et nf l)am

v^cbfcj/t 5fp))cntiv en )>(ia bet Icnbonffe giffetcry [jiTlbncve forefommenbe

^iff, fem bev betegnet meb 9?aintct AVliiling Pout*). 3Den vj-^perliijc

3cl)t()veleg ^fl•tc^i l;elbt \ic\ fer e\>eikiMift em, at bi^fc te^iffe fun ub^

fljevbc een Wvt**), men epfti((cbebcm{mit'(rrtit'enb}ntnnbcrtefev|1fjfelHi]c

9?umevc. 5if £inné feroijebeC^ ivjjen ben gennvvini^, fem llvtcbi liav^be bej-jt^nbt

nt lefc, tbet Ijan iffe Mct beljelbt begge 3lvtevnc, men tillige unbev G. barl)atiis

fammenblanbebc flere 5liter, eg fevtvængtc ben nrtebiffe X)iagnefc meb en

anben, fem famtev nit .^araftcviftifT. 3Ioc|) ferenev i.^et be Gngclflfe^

Bib eg Wbiting Pout efter 2(i*te6t6 iMnf, men fammenblanbcr tillige

i Si)nenwnien enbeel anbve giffenvter meb fin G. barbalus. .^i>ab

l)nnø 33effriyelfc eg 5lfbilbning nngnnev, ba fyne^ be vel cit fremftillc

en meget nævftaaenbe germ ; men ben Dmftrt?nbigl)eb , ot l}an hut nn^'

giyer 25 (Straaler fer ferftc (s3abberftnne, gjor ^^entiteten af l)a\\^

G. barbatus meb be engelflfe gaunifterC^ G. luscus noget ufanb=

fvnlig. :fefaliteten for bet beffreync 3»'^i^


79

ninn fr^i>^lcc^ S' ,^«bei% inbfurt, fem oDenfcr m-

Qmt, i lib^ffrift fcv 9?atnnnbcnffa6crite: „eii giflfcr |.nia ©fnijcn bvnijte

mig*) en 2;cvfffart, fem vnr miij iiktjcnbt. giftevnc fjcnbtc ben o^eiv

l)OVicbct l;cUcv iffc; fini Snfelte meente, nt bc fcv I;ni>bc fanget 9?og(e.

2;inijlrnabtg i iVflcmmelfen af 5lvten, intfenbtc jeg ben til bet soolegijlfc

9)htfenm, |)i?or ben ontoge^ fer at va^ve Gacliis luscus L." — Dette

er bet enejle mig bcfj'enbte (Erempel ^^cia, at G. luscus er fanget i 9?er^

ben (faafrcmt ncenilig bet faberffe 3nbiijib inrfcligcn falber ^nmen mcb

bc engelffe ^^annifteré Bib) ; tl;i niFøfon'ø G. luscus niaa, fem oi^en^

fer (Sibe 62) bcniffrfet, benfereø til G. niinutus; eg ^ricø anferer

i^el i en Duerfigt eyer Xerffe-elfe af giffen, fem ^ahcv l)cix

letjcret |.Hia bet ei^enanferte ©teb.

,/5lrtmccr!e. 5D^cb Zxaa'o 0(j 3 DfJijgftnner. ?cgemct flor--

,/f!iæt(et, ©nuben fort, Svinene ftorc, 5i)?unbcn It'Kc. "^JlniUn

fffjiolet. 23u(3ftnnerneé forjle ©traaler langtraabcb^."

/.53ef!riDelfc."

n®. 5. 9?f. 13. 26, 20. 33rf. 18. S3f. 6. 2lf. 32. 21. |)f. 32.-

f/^egcmct ftccvft faminentvt)!t In-cbt, mob J^alcftnncn flfraat

ntitlctenbc, mcb flove fantebc (Bticbct

vfort, faitimcntr^fl, ©niibcn mc{jct fort, ncbt>0}ct foni »eb Auanii

O 3 mi\ Waaneb 1827.


80

„Lupus, furet; i ben (^crfle Jure Itgger teet foran S^jnene bc

»/bobbcltc 9^ccfeborer. ^unben (itte. Dcerfjæbentccngp; bcijge

„Sljcebcr mcb flere Sangé-Jurer, 0(5 §i?cr af bem meb een 9f?ce!!c

r/fraflaaenbe, fpibfe 03 tnbabtrjcbe ^a:nber. 3 ©anen tigete-

f/bcé en3?ceffe ^cenber. S^un^jen flab, tilfpibfet 03 Qiat. ^i-

„nene nietjet Pore 03 nær 5?eb (Snuben, faa at be ti'lbeeté ligge

„inbenfo^^^unbingen, ^upidcn blaa, 3^5 P^^^ % foto^otb.

„S'^affen ffarp fjolet font »eb kulleren, og iffe fom t)eb be o»?

„rtge ^or(!earter furet, ©jlæltelaaget tt>ebeelt, bet l)agej^e t^oje-

„ligt, 5lat)ningcn flor. S^J^ggcn ^oj[, ffarp, bagi?eb ben 3btc

f/9?i;gfinne noget furet og nebtrpft. ©tbelinten Itbt runbet, af

„Vcgcmet6 J^aroe, er noget bojet ooer S3rt)ftftnnerne. 5lnu^

f/langt frcinfibbeuDe, naaer mob ©ptbfcn af 55ugftnnerne. Un^

f,berh'5?et fremtruffen, SfJ^gftnncrne 3, tcetftbbenbe, bog abffilte.

„Den Ifie 9^f. Itgeotjerfor 53r9J^f. er ^oj og focerbfor-

„nu'g, ben 2bett dil lang og fmal, bannet fom og ftcbenbe

f/ltgeooenfor ben Ifte 5lnalftnne: ben 3bte 9?f. er noget ftir-

„tantet, ^ar Dannelfe og Sob fom ben 2ben 5lf., og enber me-

f,get fort foran $aleftnnen» iDenne er lun Itbet tnbjiaaren.

„SBr^j^ftnnerne f!raa ccgformtge. 33ugftnnerne fmaa, men be-

„re^ anben ©traale meget langtraabet."

„garoen er omtrent fom >()aa ^oiblingen: $os?eb, 9f?9g

„og bennet @iber, famt iBrpjlftnnerne, guulgraae. 3)?unb og

„Soælg ^oibgraae. ©jceHelaaget, Segcmeté (Biber og Unberli-

„t)et famt S3ugftnnerne folo^i?ibe meb mange morfc ^3rtffer,

„ifær >^aa ©icellelaagct og »eb Ø^oben af SBr^ft- og S3ugftn'

„neme. D^pgftnnerne og ^aléftnncrnc guulagttg gronne mcb

„morfere ©pi'bfe. 5lnalftnnerne meget gronpriffebc meb Ipfere

„3fJob og ©pibfe."

„?egemet3 Somgbe 9 S^ommer. ^ojiben o»er ^r^pet 2^

„^omme, |)oj:ben foran ^aleftnnen | ^omme."

„|)uben o»er ©inene og Snuben flccrft opblccft ligefom i

SSabler. :Det »ar en §un fulb af SfJogn,"


81

$t>ab ber i g)arreir^ SBeflfmelfe fptteé at pWbc mob

ga^ cr6, foruben @traQlerneibe*) og Sornten af jtbpe ^93^- 03 ©abtorftnne: er ©fjær^

Tene, ^»t'Ife ^arreU ancji^cr font fmaa**). Soorigt er gjar-

reU'y S3eflfrioeIfe, Iigcfom gagere, meget for fort, tit at

mebbele en fulbjio^nbig gorcpitling omgiften. 5lrtebt angiver

©ibelmicn font fiisca etter nigrescens, niebené ga^«r HUc^Q'

ger ben famme gari?e font kroppen; gorreU onttaler flet

iffe benø garoe.

garrett tiTbcter benne ^xt 48 ^oiroler^ Sir te bi 49;

»eb bette fintal, font er ringere enb ^01$ be oortge 5lrter af

SorjTe' og ^oibtingflccgten, fpneS ben meb temmelig megen (Sif-

fer^eb at maattc fnnne abflitte^ fra aUc, ^ibti't tefjenbte, nær^

flaaenbe, norbif!e Strter.

(Jfter at ^aoe anfort, ^oab ber tfær forefom mig tjenligt

til at gioeiDpIpéntng om G. lusens***), ffutter jeg meb at fce^e

£)pmccrffom^eben )(>aaj at, ba be for^aanbenocerenbe 9)?ateriater

iffe tor anfee^ tilj^rcef feltgc , til ftffert at afgjore, om bett

engetffe og ben banffe G. luscus er ibentif!e: bette $unft

*) Sftcr 7ivHbx inbe!)oIbe^ |)DJbctt enbcg fun tre ^an^c i ZoiaU

Icengben. 5J?flaffee fr |)0v I;am Uh |)fllefinnen^ Scengbe mebre^net

t Xotallcengben*

**) |)er ncErmer Hvttbi ftg til^rtbci*, ba \)an kffriyer ©flceHene fom

satis magnæ. ©et f^neé miij ioijrigt 5?eb bette dx^mpd at hiiu

ret tnblvfenbe, at alle faabanne ^tbtn;! fom „ftore," „tcmmcltg

ftcre" og „fmaa" tntct bet^be i en 23e|fni?clfe, naar be iffe nm"

mere o})lv;feg, toeb at Ijenforeø til beflemte ^aai.

***) 5 UXuUcvQ Prodromus ftnbe^ unbev Addenda, (5tbe 278, fol*

geiibe Diagncfe j

„Gadus luscus tripterygius cirratus radio ven-

tralium primo setaceo. N. Smelte, Noss." Dm benne miillciifc

G. luscus, fem, fircenøt taget, tffe ijebfcmmcv ben banffc gauna,

er tbentijf meb nccvtoffreube 2lrt, eller maaffee meb fcregaaenbe,

i>il jeg iffe tiltnge mig nogen beftemt 5!J?ening om. ^eb ^jcell) af


82

itu fi^nc^ at funtte tmgcd paa bct9?ene, før ben faterffe

giff atter trccffeC paa »ore^^fter, 03 t)h'»er®jien'

ftanb for en neiagtigere Unberføgelfe,

be norflfc 3^n&tdnfttotte turbe bet tmiblertib i^csxt let nof, at ht'ngc

bette ^uttft til SIfgjorelfe; ba Xtliillct: formcbcntligt l)av c))tnget

giflen efter en flfriftUg 5JJebbeklfe fra •^anø Btyømf)*

f) ®cc: ^0 ©nmliiifl flf bet itonflclige notfTc 9SibcnjTn6eté @c((Tn66 ©frtfter

I, i'»6. Strømé 5lnfliDerfe nf ^ttnnUtaUet i furftc ©rtfftorfinnc (rt^er fors

nlp^p, rtt Ijnn ^nr fjnft G. minulus for fig.


83

^i}iblin^H


84

©Vtionymi. ©d^onci>eI6e, ©ite 17: Asellus candidus primus*),

pontovpibrtns SlHa5 I, 648: Gadus Merlangiis.

mullers ^^rebv. n, 354: Gadus Meriangus.

Olavim, Sfagcn^ 33cffriyclfc e, 165 \u 21 : G. Meriangus,

hofman i SibCfr, f.

9ktuvij, II, 365: ^ijiblingciu

:wfbiit>nin» ^,.jee og /^ffti-øm, ©f(inbinfli)ie«s giffar tab, 18,

ger.

:ecn.rviici. ^ijtbttng er t kattegattet, (Sunbct otj S5oetterne ben

atminbclicjc 23cncci?nclfe for benne gif!. ^w^^'^^^^^^i^ ^^^' K9 ^^"^^^

gif!ere t ^jei)cn^ai^n at betej^ne ben meb ftre forfi^iccfligc ^f^oonc,

i'fcer efter benné Omegn**), faa en X)eel

af g^blanbé Seftfpp (^^planb) falbeé ben ©ecr***), meben$5

berimob '^Ram^i ^j)ibttng ans[>enbeé ^aa ^uUeren, fom

2:otaUJOr;9tgf,14-l-19-M9; 35rf.l9; 3?ugf. 6; ©nbbf. 3H23; |)lf.27,

29.

— 9|" ; — 14i23-h21; — 20; — 6; — 354-22 — 5

— 14^/'; — 15i22-M9; — 21; — 6; — 33+21; — 29,

— 2ir"; — 134-194-20; — 21; — 6; — 354-23; — 27,

*) ^rtbetr frcmfc^ttcr ben 35cmffrfntng (3^tanbé giflfe net ^løjtcc ffal betegne be minbfte ^inblinger af omtrent fire

til fem 2;ommerø ^cengbe, \^ihcv be libt jtorre Qpaa fer til otte

Siommer'), nben at gifferne er ijtanb til at angive nogen anben

gorflfjcel mellem bem, BIutjl)r>i6Iinøer falbeS be ftorfte af fjor^

ten til femten Xommer og beroyer, Z

taleé noget ncermere nebenfor, \)au almtnbeligen en Soengbe af en

l)al»


85

OJ?eufor hcmccvUt, T)i 33cnce5[>nelfer , jeg )^aa ben norf!e ^pfl

^ar ^ørt an»eubeé for ben, erc: t bet f^bltgjie cg f^bttefHtgjle

'^oxc^c SSttttng*), ^oith'ng 0(5 ^i?itltng**), i S3ergené'

flift 53 1 ege og S3Iefe, »eb ^romfo Spfing.

gormen er mere lattgjlraft, flan! og ftirltg cnb ^o3 ^nh JSefTi-iveifc.

lercn etter ^orj!cn.

garden )^aa ^pggen graaligtgrøn, meb 9)?oeéitngjTicer mob

©ibcrnej tre mccøftngfaroebe, noget :6otgebannebe (Striber lang^

:^oer (Stbej mettem biéfe (Striber ere (Siberne fobfarocbej

S3ugett af ^oib, (inml (ignenbe gar^e. ©ibelinten maJ^ltng-

faroet etter Iigefom forg^tbt; en graafort "J^Icet »eb SBr^finner-

uc$ 0?ob*). |2)iet^ ^]3upttte morlebtaa, J^orn^uben ^otb, foro=

»en meb gronne, robe og forte (Bfpgger. 3?9gftnnen tpjl gron^

graa meb ben ooerj^e 9lanb emaitfaroetj S3rpjlftnnerne grott-

graa; 35ugftnnerne emailfaroebe, unberttben ogfaa fjobfaroebe ^

©abborftnnerne ^oibagtigc meb emaiU;oib SfJanbj ^ateftnnen

grongraa meb ben bagefie C^Janb fort, — $otbImgen$ garoe er

ingentunbe atttb lige fmnl og teoenbe. ©e i |Z)refnnbet fore-

lommenbe ^al^oibh'nger oi'fe ingen tåbelige, mcc^ftngfaroebe

Scengbeftriber, men berimob Mot et g^Ibent ©fjcer paa @j[æl-

letaaget, oeb ^r^Pftnnerne og tilbeetS langé ^enab ©ibernc;

og ifcer nbmcerle be ftg »eb en 3)?cengbe forte f riffer, af (Btor-

relfe omtrent font fmaa ^na^^penaaB^ooeber, ftroebe ^tft og ^er

)^aa 9?9ggen, ©iberne, dJjiceUelaaget og aU^ ginnerne, SBngftn-

*) Wibfet'nø, bcr af Wløfoit angiye^ font fccn cncfte norfFc^Bcuæb-

nelfe, Ijar jeg berimob itU \)6Xi*

**) ^crmcb fJcmmer ben af lanbt ((Sibe 277) angiyne fcfvoiffe Se-

ncEttucIfe


86

itenie uubtcigtie. 35ucjen ^ax jej) funbet fobfari^et — ©Iitø-

^»iblingerneé gar^ebrogt fpne^ enbnu no(jet flmpterej bet

fi^Ibnc ©fjiær paa ©tbcr oø ^ot>eb Mit)er (»agere, etter for-

f»tnber »el enbog ncefien o^^f^^? iSugen er fmuft ^»i'b, bor; uben

©oli:)' etfer ^ertemcbergtanbé. Sftebetfor ^al^oibltngené forte

griffer, fom ^er fa»neé, ^ar jeg paa ©rcenbfen tnettem ©p

ternet ©el»far»e cg bugene ^»ibe gart>e iagttaget en SD^oengbe

nteget ftne, fortagtige ©tcenf.

Ubmaatinger.

SlotairoEngbet A 15^"; B 9f"; C 14^"; D 16^";

fJorfte ^ojbe (oi^cr ©obboret) A 3^^"; B 22'"; C 3"; D 3i'";

|)oibe cijcr fcng. (gpibø nf Crista occipitalis A 2|" ; B 19V" ; C 2^"

|)øibe fora« |)aleftitncn^ S^iob A 10'"; B 6|"'; C 9'";

fiørjle Xyffelfe (otoer ©abbcret) A 20'"; B 12'"; C 18'";

£)nifrebfen famme (^teb A 8i"; B 4|"; C 7^";

Sijffclfen foran .f)alcflmtcné 9^ob A 5i"'; B 3'"; C 4|'";

røanb fra ©nubefptbfen til ®]>Ue(aaget^ bagefte Øianb A 3H"|;

B 30|'"; C 3/5"; D 4t"';

Wanb fra ©nubefpibfen ttl kaffen*) A 3f"; B 29'"; C 3^*5";

bet ojjfpticbe ©ab^ |)o|be inbijcnbtgt A 22'"; B 15"'; C 21"'; D 2"';

bet o))fpilebe (^aU Srebe inbijenbigt A 16'"; B 9"'; C 16'"; D li'"

©nitbcfpibfen^ ^remragning foran Hnberf jceb, A 4'" ; B 2i"' ; C 3i"'

SO^eKemfjcebebenenee ^cengbe A 15'"; B 9i'"; C 13^'";

^ecengbcn af g}]ellem!|cebcbeneneé Slpof^fe A 3V"; B2|-"'; C3i'";

Di^erfjffbel'cncneg ^^cengbe A 18'"; B 11"'; C 16'";

5lfftanb fra Itnbcrfjcebcnø ©ptbfe til benø Scbforbinbelfe A 2"; B

15'"; C 22"';

5lfftanb fra 8nubefp, til for. DTcefeb, A 10'" ; B 7'" ; C 10"' ; D 1'"

florfle ©jennemfnit af forrej^e 9?cefebor A f"'; B i'"; C f"';

§lfftanb meltcm forrefte og bagefte 9]cefcbor A 1'"; B f"; C 1'";

porfte ©jcnncmfnit af bagcfle 9Zcefebor A Ij'"; Bl'"; C H'";

tttbbyrbeé SlffJanb mellem bet forrefte %\\x 9la;fcborer A 7^'"; B

53"'; C 7'";

*) t)ti Jjil fiøc: til ben bagefte ©pibfe af Crista occipitalis.

;


87

inbbijrbe^ 5lff^anb niellcm bet bogefle ^ar 9Zcpfefcorer A 9i'"; B

Gi'"; C 9'";

Slff^anb fm bagefJc 9Zcp[cbor til ©jct^ fomjie 9?anb A 4f'"; B

3"'; C 3i'";

Wffianb fra ©nubefpibfen til Øjeté fortefte SfJanb A 18'"; B 11"';

C 16'"; D 1|"';

£)jet5 Sængbecjiennemfitit A 9"'; B 7'"; C 9'"; D 1|'";

©|et^ |)øjbeg|enncm[nit A 8^"'; B 6i'"; C 9^'";

;

^anbeiié $8rebe mcircm ©jitcne AlU'";B8i"'; C11V";DH"';

|)Oi)ebcté |)fijbe c^er 5D?ibteit nf ©jet A 20'"; B 14i'"; C 20'";

Slfjiattben fra ©»jetø neberjle Oianb til f)Oijebet^ Unberflabe A 10'";

B 7i'"; C 9'";

Slfflanben fra ©jeté bagcfte 9knb til gorgloeltclaageté baijejle Øtanb

A 13"; B 8'"; C IH'";

5tfjlaiibcit fra (5niibcf|)ibfen til forjle 9lv;gftnncé 5Bcgv)nbelfe A 4|";

B 35i'"; C 4i"; D 5i'";

førfie 9fli;i3ftnneg SÆiujbeflræfning A 23^'"; B 13'"; C 22'";

ben oprejjle førfie Oli)gftnneé ^ø|be A 15'"; B 11^'"; C 16'";

5lff}anbeu mellem førfte cg anbcn Ølt)gflttne A7'"; B 4"'; C6i'";

anben ^vgft»"eø Scengbeftrcefning A 3i"; B 24'"; C 3i'";

ben Djjrejfie anben 9fii;gftnne5 |)ø"][be A 14i'"; B lOi'"; G 12'";

5lffJanben mellem anben og trebie gfl^gftnne A 5^'"; B2'";C3"';

trebic 9ti>gftnneé £oengbeftrafning A 2i"; B 17'"; C 32i"';

ben oj^rejfte trebie 9^i;gftnneé |)ø|bc A lli'"; B 7^-'"; C 8i'"

trebie 9?t)gftnneé 5lffianbfra |)aleftnnené dioh A 6'"; B3'"; C 4^"';

23n;fiftrtnerne^ Sctngbe A 23^"; B 16'"; C 23i'"; D 3'";

S3rt;flftnnfrneg Srebe sjeb Sfloben A 6i'"; B 4'"; C 6^"

23ug[tnnerneø2lffi4ra(5nubef^ A 3§'"; B 30'"; C 3i"; D 31'";

^ngfinnerne^ :ecengbe A 18'"; B lU'"; C 16'"; D 2i'" ;

5Bugfinnerneg Srebe \>th Snoben A 2^'"; B 1^'"; C 2'";

5lfftanben fra @nubef|)ibfen til ©abboret^ forrefte 9ianb A bi";

B 3^/'; C 5"; D 5^'"

(iJabboret^ i!crngbegjennemfnit A 2'"; B f'"; C 2'";

Slffianben fra ©abfcoreté bagefie S^lanb til ©obborfinnen^ 58egi)nbclfe

A 3V"; B li'"; C U"';

ferfte ©abborftnne^ :ecengbcftræfning A 5^" ; B 3^" ; C 5'"

ben oprejfle fwfte ©abborftnnce f)øibe A Hi'"; B 8é"'; C 9'";

;

;

;


;

88

anbcn Cs3abl)Crf{mic^ ^cpiiijbcflvccfning A 2i"-, B 20'"; C 2^"';

ben oprcjf^e anbcn ©abbcrftnnc^ ^ojbe A 11"'; B 8"'; C 9"';

©abborpnnen^ Slfftanb fra^')alcpnneng9tDb A3i'"; B 2^"'; C 3'";

^deftnnen^ 5?oencjbe fra O^oben |jaa (piberne til (^pibfen A 31'";

B 20'"; C 29"; D 3i'"

^alcflnncn^ ^ffngbe i 9}ftbten A 13^'"; B 8'"; C 12'";

ten nbfpcenbte .f)alefinneø 23vebe A 2^"; B 18'"; C 2";

3Di;bben af |)alefinnene ^nbffjcevin^ A 3'"; B 2i'"; C 3'";

|)akf» S(jngbe|l. langø |)enab |)alené (Siber A 15'" ; B 10'" ; C 14'".

J^oi)ebet^ ?cett(ibe ubcjjcr omtrent J af ^otattænfjben,

etler atminbeltgen enbog It'bt mere, mebené Sejjemet^ flørj^e ^ejbe

fun ubgj;er omtrent |- af $totat(ccngbcn. ^ooebet^ %oxm er

temmettg regetmcc^ftgt filcbannet, {"i^ct Di^erflabeu jii(jer neb

meb temmelig yc^'on' ©fraaning, og Uuberflaber fti'ger i SSejiret

omtrent meb en Kgnenbe; fra ©i'berne er §ooebet fammentr^!*

fet, ©tbeflaberne lobrette, fon^ergerenbe It'bt fortit^ ^ot)ebet6

Doerflabe t)tfci^ eit ret tpbeltg Scengbefure 'paa SDJtbtcn, fom

j^rcelfer f^g

omtrent fra Øjeté bagede SfJanb til ©jæHetaaget^

i)ageile 9f?anb ; ©nuben noget ftumpt afrunbet. Ooerljcetcn ra-

ger f5>ri{( temmelig Pcerft frem ooer Unberfjceben , og ©nuben

rager atter frem ooer Doerlicekn, ffjonbt lun i ringe ©rab.

^ojibcu af bet o^fpilebe @at> er noefien lig meb^ooebet^ ^aloe

Scengbe, og meget porre enb ^^ ^f ^otaCtcengben; iSreben ub?

gjor omtrent | af §oiben. "^cenberne ere '^oé benne 5trt

for§oIbé»n'^ ftørre enb ^o^ nogen af be foregaaenbebe

Slorflearter, og iO^erycekn frummebe ftcerfere tiltage,

i Unberliækn berimob lige. Soorigt er S"?r^otbet omtrent bet

fceboanlige: )(>aa ^oert 5D?ettemlj[ækbeett en pbre dicstk ftore

S^cenber, t^ej^aaenbe omtrent af et 2)njtn, og bag benne enbeet

fmaa Scenber; i Unber!j[a:ben berimob fmaa ^ænber foran ben

jlorre SJcelfe; paa $tongf!j[aJrbenetjJ forrefte


89

^ulcn er, faai?eIfom jungen, ^»ib; benne jtbjle noget tilfpib-

fet, meb loni)ey, gtat O^erflabe, fortil abf!i(t fra Unber!j;cct)en.

^agetraab fai?ne5 i)el ofteft t>eb JJi^^^^ntnijen af Unberfjceben^

©rene fortil j men bet er iniiblertib bO(3 iffe faa ganjle fjælbent at

trceffe en me(jet lifte J^agetraab, eder, ij^ebet for benne, en titte

lonif! ^nnbe )()an betSteb, ^t)or ^agetraabcn ettere er anbragt.

^aa Unberftaben ere Unberfjccben^ ©rene forfpnebe meb en

OJceffe fmaa men bog tpbctige ^^unfter (UbforingiJaabninger for

^irtter), fer etter \x)'o i battet, i^ængben af Unberfj[cEt)en5 ©rene

er omtrent tig meb bet o^fpitebe @at)3 §oj[be, etter tig meb

^oi^ebeté ^ahc lOcengbe. 5^cefet>orerne i)ife i be atfefteftc

^enfeenber bet fceb^antige gor^otb: be ere tibt ncermere |Z^;et

enb (Bnnbefpibfen, bet forrefie minbre enb bet t^agefte og hac^til

forfinet meb en titte ^ububi)ibelfe o. f. t). , fun beri fpnesS bet

forrefie mig at af»ige, at bet iffe er ^iUd fenbertigt ffraat,

men ncejlen efter giffen^ Scengbe. S^yd er fnn af ^JJibbcIftor-

retfe^ 1)0^ t)orne 3«^t»tber er bet^ T>ia\mtcx meget fortere

enb 5tfilanben fra 8nubefpibfen til ØjetS forrejle 9f?anb ihn

omtrent ^atot faa tang).

Sørfte 9ipgfinne, fom begijnber tibt 'bag 53r9flftnnerne5

9?ob, og i^rceffer ftg ^en omtrent ooer førfte ©abborftnne^ totote

©traate, ^ar gorm af en ncejlen tigcbenet Srianget, '^'oi^ Scengbe

er noget fiørre enb ben$ ^øibe, ^oi6 So^punft er noget af-

runbet, og ^t)ié boge|le Sinie er ffraat ncbtobenbe (iffe tobret

itebftigenbe). ^rebie tit femte ©traate ere bc tceng^e, inbb^r-

beø omtrent tige tange, lun tibt to^nger enb anben, men om-

trent i ©ang tcenger enb førfie (Btraatej fjette tit nienbe

©traate aftage iffe jicerft i ?oengbe, be fotgenbe berimob bejlo

mere, faa at ben ftbjie tnn omtrent ^ar | af ben trebie ©traa*

teé Scengbe. T)t to forjle ©traatcr ere iffe' ftcftebe, og bette

fyneS tigetebeø meb be to ftbjlc at oa?re gor^otbet*). Stnben

*) £)gfaa l)oé be smc^c '»ixiihk %imm ia^ttagc^ bet famme govl^otb.


90

tfi ^ 0,^ i nwQ, fom »eb et itU ubctpbelt^t 9)?ettemrum er abfft'U

fra forfte, er meget tceitQere, nteit Iibt ladere, enb benne, cg ^ar

gorm af en U'o triangel, ^»lé bagefte 8tbe er meget tænger

enb ben forrej^ej bene (Straater ere meget fTraatftiflebe og mob

(Jnben af ginnen enbog gonfle nebh'ggenbe. gorjie @traa(e tffe

meget fortere enb anben; anben tit fjcrbe be Icengftej be fot-

genbe ja?t>nt aftagenbej ben ftbjle tnbet;oIbeé omtrent fem etter

fer ©ange i i^cengben af ben trcbie. ^fftanben mettem anben

og trebie 9f?i;gftnne er rtngere enb metlcm forjle og anben,

og f^neé enbog ganffe at forfotnbe, \>aa ©runb af be fibfle

@traaIcr


91

ternet gor^otb er bet for ^crffearterne aTnu'nbel'ige; ben fibjlc

tnbet;otbc^ omtrent tre ©ancje t ?cen(jben afben anben. ©ab-

boret, font er an()rvigt oeb (Snben af ^otattccncjbcné fcrfte

S^rebtebect (cKer ganffe Ii'bt Tccnger tilbage), omtrent unbcr forfte

JHpgftnncé trebte cg fjierbe ©traate, '^ar en temmetig bet^bettg

(Storrelfe; ©enerat tonéaabn ingen t>tfcr ftg fem en IiKe

^i)ccrfpatte \>aa en D|.^(;oining etter ^api'tte. gorfte ©ab-

borftnne er meget langftraft (bcné ?cengbepræ!ning nbgj;or

I af ^otaltcengben) nten U'o , af en uregelmcci^ftgt ftirfantet

gorm meb noget afrunbebe SSinfler; forjl;c ©traate meget fort;

be folgenbe yx'owt tiltagcnbe mbtit nienbej ntenbe ttt tot»te be

Icengfle; berpaa aftage (Btraalerne grabei)u6 og meget ft)agt;

ftbjle ©traate er tmibtertib fortere enb for^e. 5lfpanben mettem

førjie og anben ©abborftnne meget ringe. 5Inben ©ab-

bor finne meget fortere enb forfle (omtrent ^a\'oi faa lang),

men ncejTen af famme vl^ejbe og Iigetebeé af en urcgetmceéftgt

ftirfantet 5^^^^ f^^P^

©traalc fort, anben omtrent bobbelt faa

lang, trebie omtrent faa lang fom forfie og anben tilfammen;

fjierbe tit fjctte be tcengfte og fun libt tænger enb trebie; ^f-

jlanben fra anben ©abborftnne tit ^ateftnnené 9?ob er noget

ringere enb trebie S^^gftnneé 5tfftanb fra ^atftennen^ 3f?ob.

^atefpibfen er, uben ai regne .5)ateftnnen meb, af Sancct-

form, og $ a t e f i n n e n naaer, fom ^06 anbre ^orf!earter, meget

tangt op paa (Bioerne af §atefpibfen; i ^nbcn er ^ateftnnen

foagt ^atomaaneformigt ubffaaren. $oé ci\it ginnerne er ben

©traatcrne forbinbenbe .5)ub temmetig tpf og pcerf. — ©ibe=

tiniené forfte !Deet banner en foogiSue(bog \\\\i iffe parattel

meb Sf^pgtinien), ^oitfen fortfcetteo inbtit mob (Snben af anben

9?9gfinne ] ben oorige ©træfning af ©ibetinien er omtrent »anbret.

@fj[cElbebcef ningen "^oé benne giff naaer paa '53^nben

faaijetfom paa ^ooebeté @iber tangt frem foran Øjnene og

ncej^en til ©nubefpibfcn ; tigetebeé ere UnberfjicebeniJ ©rene fficet-

bebceffebe tige tit gorenin^en. X^et er C[U\o^Ci fun en meget


3M&rc :Bvg-- cbet, font er fri for ©fjccl, ba til (Sxcm^cl

feb ©jccKeftraaterne ere ffjcrtbeba'ftc (bog iffc ben l^lobe «^ub

imcttcm bcm). Ogfaa Snoben af atlc gtuncnie er i ftorre etler

nttnbrc Ubjlrcefning forfpnet nteb (Btyccl, ^j??cn ©fjjæncnc

ere fmaa*), tpnbe, letaffatbcnbe ; itagtet be, i ^(tminbeltg^eb

talt, ere ta^Uc^tt , faa fpnc^ bctte bog iffe at gjcclbe for aUt

(BticctiiiK i^^aa §ooebet og >(>aa D^obcn af ginnerne, gormen

afSfjættene er i 3ftegelen mere eder nu'nbre ooalj paa et ^ffcel

afben nebenangiijne


9a

benbc Sccn^jbcfotbcr, bev fortfortte ftg, f!jenbt mtnbre pccrfttigc

tii IBunben af 9[)?ai>en. 2)enne, ^i)t


v"m!r

•94

?X)?eT(emfj;æf)ct ettene ere tf!e titeget forterc ettb OiJcr-

fj;cct)et)eneitc (bercé ^ocnrjbc for^olbcr ftg iitbbprbe^ ortttrettt fottt

femtitfex)? i (Jnbett ^a5?ebeben fcrbtjanlicje 5lare6Iabéforttt j bog

faalebe^, ot bcit Ubijibetfe, font frcm^nnger benne gornt, er lang-

j^raft og fmat (omtrent font ^oé G. minutus); bet bpbe men

fmatte Ubfni't, font tilbeeliJ abffiKer ben tiabbannebe Ub^ibelfe fra

knoglen, ^ax tun omtrent |- af Ubotbetfcn^ ^cengbe. ^en mob

"JJanben rcttebe 5(pofpfe er fort, fom ^o3 be foregaaenbc 5lrter

(ben^ Sængbe inbe^olbcé omtrent fem ©ange t ^D^ettemfjiæte'

t)cneneé So^ngbe). Di^erfjiæbe'benene ere mere fmatte og

langflratte enb ^oé bulter en, etter omtrent af famme gorm

fom ^o5 ©Ipfen. :^e neberfte 9^cefet)cen meget pore,

langpraft'trtangutcere. %\ ^xi^xaoxhitalhetn ftnbeé lun ftre,

af ^otlfe bet aitbet er porre enb bet forfie, be to i^agejle, fom

fceboanligt, meget fmaa. §oab ©jcenelaogéftpfferne

og ©jcettejlraaterne angaae, i?eeb jeg ingen tojnefalbenbe gor-

picet at angtoe mettem benne 5trt og be foregaaenbe ^ovffcarter.

Snter^artetaltenet^ 9}?tbbeIfj[oI er ^ojcre enb ^o3 ^or--

flen, men tabere enb 'i)t>^ ^uUeren og ©I^fen.

§»iri)terneé 5intat ^ar ieg funbet at i?cere 55, '§ooraf

be forfie t^oe ere 33 ug ^

i) tot er, be oijrige 35 $ate^»tri)-

ler» T>i forfie ftre 33ug^otroIer »tfe nceppe noget (3por tit

2;ocerfortfættcIfcr ; bertmob fan paa femte ^oiroel en ^ocer*

fortfccttetfe tåbeligt erfjienbeé. X)e ^Jinge, fom banneé af ^ate-

^oiroterneé ncbpigenbe ^ornefortængclfcr, ^a»e, ffjoubt grabe-

»tté aftagenbe, en temmelig tetpbelig (Storrelfe )(>aa be fpo c((er

otte forj^e ^ate^oiroler; ingen af Stingene t)efibber frcmfprin-

genbe Sibeoinfferj ben forfie 9^ing nærmer ftg til ben frcb^-

runbe gorm, »ifer ingen for neben fremtrcebenbe S^orn, og ^ar

temmelig tt)nbe Ø^anbej be folgenbe ere mere tangflrafte efter

ooa lefornebcn tilfpibfebe og nbbragne i en ^orn, fom ^o5

bc paa ^oeranbre folgenbe Stinge efter^aanben tiltager t

!i!cengbe, mebené D^ingene^ ©torrclfe aftager, ^aa fjiette til


95

ottenbe ^aU^m'od ^a»e bt'éfe ^^ornefortogetfer naaet bereé

Pørjie UbJ?ifIin(], ^»orpaa be atter aftage, ©e fjorten fibfle

^ale^ijtroler tjene tit (BtctU for ^aleftnnen.

^i)or»eI |)in'blingen »tfer nogen gart)efor(!j;cct(t(j^eb, 03 ^tfamr.

naQkt man Punbom trceffer 3nbtoibcr meb en It'tte J^acjetraab,

tor jeg bog tffe afgjore, om man er krettiget til at tale om

t)ejiemte ^Ifartcr af ben. ^^i^^t^^^i^ forefommer bet mig, fom

om ben os?enfor omtalte ^a 1:^5? tb ting er en temmelig fon?

Pant S'^rijeoarietetj og oi?er^ooebet fan bet t^emærfeé, at be

mceéfingfarj?ebe SBoIgeftriber Iang6 tbltngen folger rtmetigoti^ ^ele ben norjfe ^pp, og ut>brct)c(rf.

naaer i)et faalebeé 72*^ n. S5r. j tbetminbpe ^ar jeg feb tjæret

SSibne ttX at ben fangebe^ t)eb ^romfo (omtrent 69J® n. 33r.)

og ben t^etragtebe^ tffe ber fom nogen ©joelben^eb. :t)en fore-

fommer i)eb bet fi^blige S^Ianb, »eb gceroerne, ^i^aa be engel(!e

*) pennant angtvev ogfaa, at l)ar\ tffe l)ar feet nogen ^inbling af

mere enb 20" Scengbe, og anfcetter 10—12" fom |)i)ibHrtgettø al-

minbeltgc Scengbc ijeb be engelffe ^vfter.

**) (Sfter 3^


96

^9ficr 05 ben frnnfle SSeftfpj^, men (jaaer næ^pc inb i 9)?tbbet'

'^at'ct*). S^eb bet e^cntli'i^e X)anmcirf 03 i^ertugbommerne træffeé

ben oiH^rciU (faat)ibt iejj »eeb, c^ycx ene 53orn^oIm en Unbtagelfe),

flionbt nicve etter mi'nbre t;pppi(5t**).

^cvcmaa^c. 3 2es?emanbe fpneé |)iM'b(in(jen at jlemme temmelig mec^et

05?ercen^ mcb ^utteven^ ibct ben j!al »ære uftabtg t (In ©ang,

0(3 ^olber ftg ncer SBunben paa b9t)t 58anb» ©en fpne^ imiblerttb

at foretrocffe jSanbbunb. 9}2an træffer beni(5ttmer ligefom be

ftej^e anbre ^orjlfearter, og ben i?ifer fig l;pppigjl ^oé cé i (Som-

mermacincberne, fra 5D?fli af at regne, giflere \)aa @jæt(anb6

9f?orbft)fl og t IZ^refunbet l)at^e niebbcett mig ben SBemccrfning, at

be fange be ftefte ^Dtblmger om Sommeren, men be ftorftc

om 23tnteren***). ^fter en 9)?ebbelelfe fra 3wi^ittariu$ 33 o te

fangcbe^ i Slutningen af Januar 1833 en ftor 3}2viengbe ^oib-

U'ngcr t) »eb ^iel unber 3fen meb ^rog, ^oorpaa, efter ^n-

Diténing af en norj! gtffer, !cgte 9)?uélinger »are anbragte fom

S)?abbing. ©eraf, faa»eIfom af ftere Itgnenbe ^jienbégjerntnger,

fremgaaer, at §otbIingen tffe forfaber »ore ^ipfier om SSinteren.

*)^igfo l;ar \jel bcffvev^et en S^orffeart fra S^ijjacgncn unfcev 9?at)net

G. Meriangus , men 'i)an fcrmcber fcl» , at ben er forf!|celttg fra

ten norbijTc ; l)iMtfcn gcrmctning faa»cl l>cb anbre Omflcenbigljcbcr

i SBcffiii^cIfcn be|}i)vtct\ fom ifccr ber^eb, at ten hm l)ar ti (Straalcr

i anben 9^H3pnne. Cur>i'ef fi;neé blot at fjenbe |)inblingcrt fom

forcfommenbe |.^aa granfrtvjø S5eftfv)jl.

**) „9?cb be Deftlige ^\.)\tcx af ben eimlniffe |)altto ft)neø ben tffe at

leijc", t)ebbcr bet l)05 Jabei- C3^5lanbé %i\ic,


97

^»iblmgen er, ^»ab aUcrebe tcb ^ejlaffcn^cbcn af bene nfl?riiig.

Øat) antpbeé, en gtubj! 03 o^^'^^^B S^i^« ^^"^ fornvTmjie cg

tivcrepe S^cering fi;ne$5 imiblcrtib ^oé ocn cfterftrccbcr bog ogfaa begjccrligcn Sii^^/ f'^^-

faai)ibt ben(5 8terrctfe ttttaber bet, og tager if!e mi'nbre til-

talfc tneb £)rme og 23(obbpr.

Segetibcn lubtroeffer t goraaret (2)?avto og ^Xprtl). 3 (Slut-Sorpinntcife.

ningeu af 3«ti '^ar gngelcn omtrent ^at\?ajiben ^ommeé ^oengbe*).

Om ben aHerebe i Oftol^er 9)Jaaneb naaer fire tit fem ^om=

') Da jeg )3aa en fmuF, jlillc !l)ag (ben 26be ^u\\) roebe omfving i

5lobbcnni3cn(pna IiojvetSibc af ^Invmocn, mellem (Stavanger og SBergen)

fer at fange 93? eb nfer,|)aa l;y{Ife jeg atter fegtc^V)|.>eriner; gforbc

jeg tilfælbigini« en ^f^fl^tagclfc, fem 'ocix mig lige faa oi^erraflenbe

font intereéfant. 3^et |eg ftnf ©fefarret nnber be i |)aijflaben fijcm-

menbc ©opier, og berpaa lagbe biéfe meb Hnbcrflaben i 95ejret paci en

af53aaben5 Scftcv, bemærfcbe jeg, at I;!c»er Qjople i Snegelen vtar leb*

faget af een eller io fmaa gif!e» ^cx^ trocbc jeg, at bt^fe i^ifle til*

fælbigyiié Ijavbe fctinflet ftg

i ©oplerncgØlanbtraabe, men,\>eb ncermere

at iagttage ©opierne i SSanbet, crl)olbt jeg Di)erbe\)ii^ning om, at

giffene fwommebe frit omhing unber bern* ©et er ofte temmelig »anfltc^

ligt atkjtemme ^^M'^'^VnSf^/ ^^ J^S

^^^^ berfor nogen Xib i 2^i){i^l, om

jeg jlulbe Ijcnfore bit^fe (Smaaftf!e, af l)ttilfe be flejte fnn Ijavbe ferten til

fv;tten Sinicrø2cengbe,og ingen oi)crj!eg IjalvanbenXomme, til ^nlleren

filer f)5jiblingen. 2)c manglcbe be, fjjr begge 5lrterne faa faraf--

tcriftipfc, ^v(cftter, men ncermcbe ftg faa meget til ^nlleren i ^^ormen^

^lumpljcb, at jeg antog bem for Unger af benne, inbtil jeg »eb at

to'lle


iiMvcnt»circ.

9S

mani^Tcr jeg C^vfarin^^cr ii\ at (jclrccftc.

^^1. gj. ^ji^jjc^. bcfictibt, at ^in'blinf^en nføt^cr et taabc

i^cTfnui53enbe cg mc(}et let forbøjieli^jt S^ocn'ncjémibbcT. 33ore

gi|1erc Icrgi^c tnu'blcrtib iffe [onbcrli'gt ^i'nb \iaa bcné S^ngft

ubcn pfla faabanuc ©tcbct; Boer ^ilccr^cbcn af ftorrc 3^t>cr

forft'ffvcr bcm 5lffcctntU|3 tii gobe ^rifer; ba bcné rinc^c Stev-

rclfc ctleré iffc »tibe fuime gj;c


af

99

Ubmaaltitgcr

fioifc |)ojbe (omtrent oi>cr ©nbborct) S'";

^ojtc foran ^')aleftnncnt^ 9U^b 2i'";

^tfjlanb fra ©nubcfpibfen ttl ©jcellclaagct^ bagcftc d\anbt lOi'";

bet o|?fpilcbc (3ahi f)ojbc inbijcnbtgt: 5^'";

bet o|)fpilebe ®abé 23rebc inbycnbigt: 3|'";

5ifftanb fra Unbcrf;>benø ®)^ibfe til bene Sebforbinbelfe : 5i'"; '

5(fftanb fra ©nubefpibfen til forreftc 9?a;fcbor; 2^'";

^tfftanb fra ©nubefpibfcn tit ©jet5 forrefte 9ianb; 3i'";

SDjet^ ^ffncjbegjennemfnit: 2|-'"

^anben^ ^rebc meHem ©|«cne: 3i'";

3If]ianbctt fra ©mtbefpibfcn til forftc 3^i;gfinne^ SSeg^nbelfe : 11|'^';

forfte 9l*^3finncS Sængbcjlræfnini] : 4^'";

ben o|3rejj}e forflc ^i;gftnncv |)o|be: 3i-"';

^fftanben mellem forfte og anbcn 9?t)i3ftnne: i''';

nnben Slij^ftnne^ :2ffngbeftr(r!ning ; 81-"';

ben oprejfte anben ^Z^gpnneø |)o|bet 3'";

^Ifftanben mellem anbcn og trebie 9^^gfInnei ^'"

trcbic 0?V)gfin"c^ ^ffngbej^rirfning : 6|'";

ben opreifte trebie 9li)gfinne5 |)øibe; 2i'";

trebie Ol^igftnne^ Slfftanb fra ^alepnnen^ S^lob: U'";

33TVfJ^it»fnte^ Scengbe; 7'";

23ngftnnerne^ 5lfjianb fra


100

1 ten ft^itc TiciUc, Pil fil meiict Fort ^nøctrArt^. ©abet er ftcrt , ta

^ft^ ^f}ic , naar tct ot?fpilft% er liij .^olH'tcU^ Kibc JJcfiiijbc. Ojet^

(J^jcnnfnifnit utiijuv | af ^^ciu^bctt^ ^ffiifltr.

^CffJc Tivøjinnc h'jjpiitcr tæt hig S8ri)Jifijntcrnc:? 9U^t litt tc»»i»

e^iitbiHctv^ fcvic|lc ^uinbr brn banner en S^rianijcl, l;\,n5 Jlvfnv^bc er

nOijet jlcrve eitt .^ujben cg \}'o\i bagcflc (Sibe, naar ginnen tcpnteiJ

ef?rcjfl, er lebret, "^traaleantallct 14. — linbixx ^ygjtnnc banner en

meget langfiraft cg lai? 3'riangel, hn^ bagefte (2ite cmtvent gjcr en

Itgefaa flcv (Jfraantng fem ben fcrrefte. ^inncrnc^ (2tvaa(etal er 20;

ben begvnber temmelig langt bag ©vibbcrct cg forfte ©abbcrflnne, cg

rntcr noget fcran Snben af f^rfte (^abbcrfinnc, — ^Crc^ie ^^f^ji'nne

fremftiUcr en ffjo^is n^cgct nregelniff^^fig giirfant, cg er neget fcrtere cg

Ivivcre enb anben ^^»»gpnne; jeg \}ax talt 19 i^traaler t ben. ^vy^-

finnerne, b*.M^ ^itngte nbgjer ^ af JetaKo'ngben eller libt mere, liat>e

fa-biHinlig %i!xm, eg ):i^^\i\[z af 19 Spitfer et


101

Sffngbe Cij iStraalctal o, f* y. ^ra ^tottlingen, fom bet bog ncfrmet fig

D\jcrmnabe meget til, f^iieé bet at fjerne fig ^eb en ganj!e fcrffjctUig

^ari^e, \jeb jJorre 23rt)jl^ cg Sugftnncr, i^eb en fortete forfie ®abborfiinne og

veb .^agetraab, X)i5fc 5«>i^|1j(jUigt)ebcr bet^be i?el l)»er for fig iffc meget:

|)»iblingen Ijar jo til Srempel ogfaa flunbom en fort |)agetraab, Sr^jl*

og 33ugftnnerneé ©torrelfc fan tilflrbeø ben "i^hqxc Sliber*) o. f. «;

men tilfammen f^neø bc bog at fortjene nogen D|>mar!fomljeb. ^tet jeg

iffe i>oi?er meb ^eftemtl)cb at erflcere bet omtalte 3nbi5?ib for en 93arietct

af |)\jiblingen (l^yab bog fv;nc5 mig bet Sltterrimeligfte) ; tilføjer jeg

enbnu fun, at jeg, ijeb at be}.^onerc bet i bet fongelige joologiffe ^Dhtfeum,

I)ar bejhcebt mig for, at aabnc enl;^cr 3t^t'^)9'>^*JiJ^^Jf" til nærmere, fcly*

flirnbig ^^roijelfe.

*) ^0^ anbre S^orffearter, til (Srcm^^elGadusPollachius, \)([x jeg til^

beelé iagttaget lignenbe Slfvigclfer mellem nnge og gamle ^nbiviber

meb |)e«fvn til


102

•2irtém5+2 2;J^aTef.29*)*

©^oncpeI6c,


103

niullci-ø f\otx. II. 3o2: Cadus virens c^ n. 363: Gadus Car-

bonarius.

Olaviue, ^fagene 23cflfriv^clfc, ©ibe 104 n. 20: G, virens.

^lo(^, 91atm-ijc[d)id;tc bcv gifcl;i: £)citt[c^lanb^, IL, 164: G.Car-

bonarius.

^rtbet-, ©ic gifd)c 3^^'^"^^/ ^» 9^* G* carbonarius og ®. 99:

G. virens.

^'abciv 2^{tøj!vift [or ^latunMbcnfTfabcvnc, V., 231: ©vavifcjcn.

duvicv, Kgn. anim.2éme ed. pag. 332 : G, carbonarius og pag. 233

^Kmu. 1 : G. virens.

niléfon'6 yiobv. S> 43: G. virens og (£.44: G. carbonarius.

3^arreird british fisbes, II, 169: G. carbonarius, og II, 175:

G. virens.

llecanim tab. 23 (mibbclmaabig 5i[bi(bntng af m ung ecj -) : ^^''^'^J.'J.'""'

3^Ai*i*eU II, 175 (ligclcbci' en, ifcfv l)Vab ginncntc angaacr, uiiojngtig

^Ifbilbning nf bcu unge) og II;, 188 (faiafteviftiff 5(fbilbiung af ben

yorne); ^lo^ tab. 66.

(5oil)o(bct af be to Hnnctjfc Sirter: G. Carbonarius og G. virens, 'KritifFc

cr X flere Apf^Kcntcr cu (5))cntagcl|e af bet oijenfor ub^jiiicbe 5ori;oib gci-,

lucllcm G. Morhua og G. Callarias. ^elon cr bcu forf^e, fom omtaler

Bejcnj mcu bcu 93ilbfarclfe, at abffiUc ben i to 3lrtcr, ubgaacr fra be«

ellert faa fortjente B(^oncr>el6c, ber angiver G. Carbonarius fom en ^Torb--

l;a\)^ ^i\t, G. virens fom forcfommenbe paa |)ert«gbommcrneé ©jlh;jl. -^ait

fi)ue^ imp[K feb ai \)Mt fcet ben forfie, og omtaler ganflfe Forteligt, at

ben ftunbom fanget inh ^elgolaub, f^ax fj-ubfere f)oyeb og minbrc (3)a0

eub ^abltauen, og er af fortagtig i^ari^e. G, virens kffri»er l;att berimob

«bforligere,faaijel meb ^enfvtt til ^bre fom inbre8i)gning, og faalebe^,at

bet fijue^ næfleu umuligt at mi^ljeube ben. d}Un l)er bor 'od mmh^, at

\)an iugcniunbc fammculigncrben mcb ben forljen omtalte G. Carbonarius,

men berimob mcb ©jlerfoen^ ^^^^/ J>g ^^^^v augii''cr be fammc ©fjielne*

mcerffrr (et fptbfere |)Otocb og minbre ^ah) mellem bi^fc io, fom mellem

^abliaueu og G. Carbonarius. ©(^oncpelbe l)ar altfaa opflillet be to

5(rtcr, men iugcniunbc angiv>et ©Ijcelnemffrfcr mellem bcm. — livttbi (Syn.

Piscium. ediu altera, pag. 3o) begif ben llagtfomljcbC^fejl, at l;eufore, fTjonbt

*) Det Urigtige i ^(øcaniiiø'e^lfbilbttiug bcjlaaer ifa:r beri, at ben ffraa

Dpftigeu af f)ov>ebetø Hnbcrflabe ifh er tilborligt angivet, og at

Oijcrljcebctt cr albele^ fortegnet.


104

mcb Zml, S^onerclfece G. virescens til G. Pollachius (uagtet PJ's

«btri;ffdigcOrfc : linea [lateralis] recta candicans) ; Ijvcrimet })an ganffe

fcrbigavicvQi^onevelbeøAsellus flavescens, fem rr ibcntift'mcbGadus

Pollacliius. ©erijffc er igjcn pontoppi6i*afc*

I)efrn), cg font crc laante af ©^oncvelfec, h;beligt ncf, at l[)an^ G. Polla-

chius, ibetmtntjle tilfccc(^5, falber fammcH mcb ©'ø. Asellus virescens.

Hinné antager berimcb, efter Ixciye ^xcmpcl, G. virens cg Carbonarius

fer te færffilte 5trter ; ben fibfte, fan man iffe fpcre, at \)an felv })ax feet ; ben

fcrfte ](jar Ijan berimcb nnberfogt (fce Fauna sveciea, 1746, pag. 111),

men fnn nnge 3»biinber (Piscis magnitudine Percæ, cre l;an^ Crb).

^ané ©tagncfcr inbcljclbe ^ntct, fem fan tjene til at abffide be to Slr-^

ter; ") eg nutvle? hox frcmbekv, at '{^an enbnu i ben anben Ubga\)c af

Fauna sveciea fun fjcnbte ben ene 5(vt fem nerbif! (G, virens). Dgfaa

Tiecaniue fjenber fun een ncrbiff 5lrt, eg benne falber l^an efter £inné

G. virens. 5(f

bc te 9?atonearter, fem IXliilkv anferer, l)ar l^an feet

ben ferj^e, eg i)cin bertger ben^ Diagnefe meb et gebt Xillceg (cauda

bilurca**). ©en anben fnnc5 l)(in biet at c}.^tage efter pontowibrtit

meb bennet ^Iriyialbcnirynelfer eg meb ben linneiffcX)iagnefc. .^locb

forbigaaer G. virens meb 2;aH^l)eb unber G. Carbonarius, men nceinter

ben i negle fritiffc ^emcerfninger unber G. Pollachius (1. c. © 173),

beg faalcbeé, at |)an erflo^rer : at !l;an iffe l)ar feet G. virens, cg berfer

iffe ter liai^e negen ©em et^er ben. Uagtet ^ahcv \^aa bet ct»eneiterebc

©teb l;ar beflrcijet baabc G. Carbonarius eg G. virens, erflcercr ])(\\\

beg meget beficmt, cg efter min 5ln|fuelfe tillige meget rigtigt, at bcr

ingen anben Ubi^ej giyeS af ben geryirring, fem Ijerffer Ije^ ^crfatterne,

cnb at betragte bi^fe te fem nbgjerenbe een 51rt, \)iin i en celbrc, benne

i en tjngre 5llber. ^cy Cuvicv trceffe in i^el atter begge 9?a\jne, men han

fvne5 iffe at fjenbe G. virens nben af ^teCAniue'e unejagtige 5lfbilbning,

og l[)an5 ©cm er berfer i bette ^unft af minbre 33Ægt. VTilefoii berimcb,

*) Gadus virens: tripterygius, imberbis, dorso virescente.

Gaclus Carbonarius : tripterygius, imberbis, maxilla inferiore

longiore, linea laterali recta.

**) 33el at motrfe: gebt fer at abffillc G. Carbonarius fra G. Pollachius

og anbrc nctrf^aacnbe 5hter, men iffe til at abftillc G, Carbonarius

fra G. virens.


105

bcr \)ax imbcrfoi3t begge ^rter i 9?atiiren, og fem \jnx utFaftet ni;e 1)ia^

gnofcr for bem, Un gjere flovve i5"?i^^f'»i5 P^(^

DprncerFfoniljeb. ^)hn

fammcnligncé biéfc ©ingnefer, [ecr man, at j^orflfjccUcit nteUrm be to

5htcv ene inbffriinfer [ig til noget loingcre lliibcvfJÆbc og noget morfevc

gartte I;o5 ben (Ibjle; bog bette ev fkt iffc anbct cnb inbiyibucKe ^ox^

ffjælUgl^ebcr, og bet f^ncø Hgefom at v^cere i 23eijitftbeben om bc to SlvterS

©ammenflvben, at nilsfon bar f!ubt G. Pollachius inb imellem bem

fom et ©Hllerum; 0)1, at G, Pollachius flulbe banne et Cvcrgang^^

let mellem bem, fan i^l næppe ycere l)an5 'D?ening. 3^arreU tilftaacr,

at l;an Uh [eb Ijar [eet G. virens, og at I)an, i at opftille ben fom

egen 2(rt, blot folgev be novbiffe 3oologev^ 5lntoritet, ba berimob i|)an»

Sanb^manb Couc^ betragter tm fom Ungen af G. Carbonarius. —

Dg iubtil bet U;neiJ 9?ogcn, at angtyc gi)Ibigcre, af en nmibbclbarSam^

menligning Ijcntebe, ®rnnbe til ^Ibffillelfen mellem be to 5lrter, eni? ber

Ijibtil ere fremfatte: bli»cr bet sjifinof rtgttgji at forene bem,

!Dett almfnbeligfle S3encci)nelfc '§0^3 o6 ^aa benne gtffeart 23eiurvnei»

er, faa^ibt mig befjienbt, (3ej[ eller @raafej[. S)?uner

an(5t»er, efterven top pib an, ^ollemiofe 03^ otte mob er

fom banjfe Sf^a^ne for Gadus Carbonarius; feb ^ax i^c^ ^crt

nogle gijTeubfo^lgerc paa bet fj[ot)en'^aonj!e Stffetort) falbe ben

^oUemnte, anbre S«l>l)e*). 5Beb5lgger t)encci^neé benSpr?

feji 03 ^JD^Uttfe**); tnboibere ttllceggeiJ ben i ^^planb 9Zaonet

*) 9it 9?ai)net iiiibbe, fom ellerå paa »ort gijletori) er ben foebsjonligc

23enceynelfe for Gadus Pollachius Linn. , ogfaa tillcegge^ (Sejen,

ll)ibrorer maaffec fnvircfi fra Ui.>ibenl)eb i be norbfjællanbjle ^ijTe;

pvarxQtvt faai>elfom bt^fe^ |)aanblangere, ^ijTeubftrlgevne pna

bet fjobent)a»nf!e ^^ijletori) , ere for ftorjle -Delen tffe feli) giflere,

og bereø 5!)?ebbelelfer fan man tlfe fcefte ubetinget ?tb til.

**) J^Vffej er bannet ijeb gorbinbelfen af 9?ai)nenc ©ej og ÆvV) bet

fibjle, fom iomigt er ubeljcntt l)0^ oS, er i 9?ovgc bet alminbeligc

^am for Gadus Pollachius, — £)m ben UTunt'e, fom i Pont-

ovpibAite 5ltlaé (I, 655) anforeS blanbt ubeftemmelige gifte, falbcr

fammen meb ben oijenanforte tlTunfc eller , meb anbre Crb , meb

Bejcn, maa enbnu labe» uafgjort.


106

S3Iaafeer (efter 5ia(jaarb). 9kar 8 c^ o net) etb e taber

3tpenrabcaa et i>ift 8teb.


107

at Qimnmc^aaz ben meb ^cnfpn bcrtil. (5n (^ej af omtrent

3" Scencjbe, fom yiQ idQttoc^ Ici)enbe, ubmærfebe ficj J>cb nicv3ct

Pienne, metattiflfe gartner, af ^»i'lfe ntan T;oare

gulbfart)ebe nteb Dcergang til bet Drangefart^cbe (i @pin'tuet oi^en- fom nebenfor Sibetmicn, fanbtc^

en 2)eel uretjetmccéfige , fobfari^ebe 03 perlemoberffmncnbe

*J5(ætterj S^ydi ^npitte fort/^orn:^uben moréffngfarijet mcb forte

©f^gger. 2)en ^er angione gari^ebragt ft;neé enbnu fjoé S«-

bt^ioer af 4" Sccngbe at i)cere ben alminbelige, 013 trcejfe^,

ffj[ønbt ficclbnere og mtnbre reen, ^Oi5 3"^toiber af O til 7

^ommersJ Scengbe. ^0^ 3nbti)ibpr af 5" og berot>cr ^ar jeg

alminbetigen fnnbet 9f?9ggené Sart)e fmnft græi^gron elter fnia-'

ragbgren, ©tber og Sug fol5?fart>ebe. 2)ogmaa ^eri?elmccrfei3,

at bet lun er cm leoenbe 3«bi»iber, at bette gjcelber ; meget

fort efter at :Dpret er bobt, antager bet ganf!e ben fammegart^e,

fom tagttageø ^oé 3nbii)iber af 2 til 3 gob : 3f?pggen hlmx fort

etter Maafort, ©i'berne M^antégraa og fun 33ugen ^otb. ^tKerebe

Jo^ 3nbt)iber af omtrent 6" Sccngbe finber man ©nuben og (3a^d

forte, ffjionbt juft Hk i lige ^oj @rab. $oé gamle 3nb;oiber

er attib ^anben fortegraa, ©nuben og Scenerne forte, ©jlcette-

laagene ffibent folijfaroebe', tilbee!^ meb S3roncef!iccr, ©trutten

cg ©ioette^ben af en mere reen ©otofarsje ; Sf^ijgfinnerne i)run'

graa eto fortegraa, J^ate-, SBr^ft- og (Dabborftnnerne mere

fortttaa, be jibjle meb ffinncnbe ^i)ib3^obj S3ugftnncrne ^m'bej

33ugen beftrøet meb mange, meget fmaa, graaagtige ^^unfter;

©ibeUnieu er altib folofart^et.

Ubmaating af 3ttbun'ber af forfficcHtg 5Uber:

Ictaltænflbet A39'"; Bo^"; C8i"; D 1I|"; E3G"; F .25^";

frøvfte ^øjfcc (om (53abbcret) : A7i'"; B 12^/"; C 25'"; D2i";

E 7"; F4i";


108

^e\H cm 9kffcn A Ci"'; B 10^"; C IV; D 23^''; F 4";

^ujbc fermt |)nlcpnitcne 9{ob |.Hia 8ibcnic: A2'";B 3i'"; Ci ";

D 7'"; E If'; F J^';

ftcrjlc 3^v)ffflK (omtrent over ©abbcrct eller litt foran): A 4i'";

B7'"; C 13'"; D ti'"; F 2V';^

rmfretfen fmnme eteb; A 20'"; B'2f"; C5é"; D5f"; F12";

'Xvftclfcn [eran -palcf. 9U>b \^aa eib. : A 1"' ; B If '" ; C 3^'" ; D 4'"

5l[ftanb fra ItnbcvfjccbcniJ 3pibfe til ©jceUclaaijct^ bai}e|le Dknb:

A 9i'"; B 14i"'; G2"; D 2|" ; E 8i"; F 6^-";

5lffJanb fra UnbcrfjÆbcn^ ebet^ Unbcrflabe t A2'"

B 3"'; C 5'"; D 5^"';

;

;


109

9^ff}anbcn fra S^jct^ bai^eftc SRaitb til ^i^ri^jccKcfnvij^ct^ fcnijcftc Sllnnb

A li'"; B 4'"; C G^"; I) 8^"';

Slfftanbcn fva 3[t, |)øjfce: A4"'; Bo"'; C 7'"; D12'"; E3i";

9lfftanbcn mcllnn fovfte cg anben Ølt)gftnnc : A f"; B2"'; C 3'";

D 4'"; E U"; F §";

onbcn 9iv)gftimcø Socncibcftrccfnini}: A 9'"; B 12|"'; C 1|"; I)

2^2"; E 8"; F 5^";

b. oprcjfte anb. Øiygfi. i^cjbc t A 3^'"; B 4'"; G 7^'"; D 12'"; E 3";

Slffianbcn nicHcm nnbcn cg trrbic S^^gfinne: A 1'"; B 1^'"; C

4i"'; D 4^'"; E 1"; F 10"';

tVf.9^9gt.$?CEngte{l.:A5|'";B8'";C13l"';D19'";E4^"';F3i";

b. cprcjftc trctic 9ii)gf. ^^cjbc : A 2i-"' ; B 3^'" ; C 5'"; D 8'" ; E 2"

trebic 9tt)gfinncé Slfftanb frn |)oIefinncn^ 3icb: A H'"; B 2^'";

C 4'"; D 5'"; E H"; F §";

5Brv)j>ft. ?cengbc: A 5|"'; B8|'"; C 13^"; D 18^'"; E4";F3|";

33rttflfinnernc5 SBrcbe »eb Dlcbeit: A li"'; B2^'"; C 4"'; D5"';

18ugfi»ncnte5 5lrTtanb fra rejf}e anben ©abbcvpnnc^ .f)ojbe: A 2i'"; B 3'"; C 5'";

D 6"'; FJ4'";

; :


110

63nbbovftnncn^ 9lfflnnb fvn f^alcfinncn^ m^: Å U'"; B 3"'; C

3V"; D 5'"; E 1^; F 5";

|)iilcpmicn^ ?cengbe fra D^cbru ]>([a ©ibcriic til ©pibfcn: A 7.^'";

B 12"'; C 19'"; D 20'";

^^iJcpnncnø i^itngbe i mtUnt A 2^'"; B 3f'"; C 5"'; D 7i"';

E U"; F 1";

b. itbtpcrnbtc ^%ilf f. 33vfbf : A 6i"' ; B 10'" ; C 18'" ; D 26"' ; E 6^"

i'^aicfinncnv ^^ocnoibcfh-afninij lnm3!?l)cn nb ^'^i^c"^ ©t'bcr; A 4"';

B 64.'"; C 10'"; D 12'"; E 2|"; F 2";

®i)l'bcu nf ^^a(ejtnncni3 ^^^f^^j^i^ina ^ Snbcn : A Ij'"; B 2^'";

G 3'"; D 5"'; E H";

gorntcn cif bcunc 5(rt cv tcmnieltg lanj^jlralt 03 titligc

fammculrpffet, boij fnalcbc^, at fcaabe 9?9g= 03 S3ui]ftabcn cre

ofvuiibebe Cij trmbc. ^ot>ct)ct fvcmfttttcr gornicn af en ^iU,

03 opalen, bcr (^rabcm't'ii^ t>tit>er tpnbere og fpibfere, trccncjcr teet

1)0(3 f^'^P^ ^^^0' ^G ®abt>orf(nne inb t ^atcftnncn, ber ligcfom

en Sfebe tnbcffuttcr ben et langt St^ffc op ab Siberne. ^en

Porfle ^ojbc fan i ©jcnncmfntt figc^ at inbc^olbcij fem ©angc

i S^otattccngben j tmiblcrtib tvceffer ntan ^^^ptgt no! SlfoigcTfer

tU Uc^c^c Sibcr, jaa at ^ojiben finnbom nccjlen ubgjor en gier-

bebcel af ^otatoiijbcn , finnbom nccjlen inbe^olbeé fcx ©ange

i benne. X)en florfle ^^Helfc itbgjior omtrent ^alobelen af

ben florflc $oj[bc.

^00 eb et tnbe^otbcé fccbuonligcn Itbt oi?er fire ©ange i

^otatlccngbenj fjio^tbent er bet bcn'mob, at J^oi>ebet$ Sængbe

fov^olber fig til ^otatlo^ngben fom een tit ^, 3 gortfættelfe

mcb ben, itU tiot i SSvebe- men ogfaa i Sccngbcretntngen, meget

!ont>exc Sftygflabe, fiiger ^Vinbeffaben neb meb ft^rf ©fraaningj

ogfaa pfgcr ^o»ebet5 Unberffabe f!raat opab (flfjonbt i ringere

©rab), og bet er beroeb, cit ^oiu^bet^J kileform "betinget, ^an^

bcf(aben er, Itgc fra S'^aff'en ttl ^j[eti5 forrefie D^anb, lonoer

paatiHtré , og gaaer meb Sf^nnbing ooer t ^ooebcté (Sibeflaber.

C)gfaa ©nnben er fonoer, t (Jnben ()reb og finmpt afrnnbet.

^D?ob Unberflaben er §o»ebet jiccrfere fammentrptfet enb foroi>en^

;


111

0(j Untcrftabrn oltfna nu'ntrc brcb cnb *^\int^cflatcn. (^cibct

er noget ffroat iicbjli()cubc, mittflmnabiQt flcrt, mav bet cpfpi-

Icé fom fvTb5?auIij]t af ct)a( Jovm ^ i'bct ^cjbcn itk Mot o^er^

fttgcr S5rcbcn meget, men cgfvia for-oj^en er ficrre cnb forneben j

frcmffpbeiS fan bet nccften f(ct iffe, ba ^D^cftemfjcebcbencneé 5ipO'

fi;fc er meget fort. ^J]aar 9)?unbcn er luffet, naaer (Jnben af

C)i^erfjock'bcncue It'bt hac^ ^yd^ forrcfte 9^anb. Unbcrfj[cC'

ten er i dUo^dcn (ctuger enb Docrfjrtten, bog i forjlfjiætttg

©rab. 3^0 f^S^^

^ S'^egelen, forbi jeg »irfeligen nojc '^ar un^

berfogt fmoa 3nbitM'ber (af inbtil 8" ^^vvngbe), ^oé ^i?tlfe Un-

berfjivkn iffe i\ix Ictngft, ja ^t>or jeg enbog »ar meget tilbojc-

lig tii at ftgc, at Snnben ragebe h'bt frem foran Unberfj'ccben.

^oi3 anbre ligcfaa fmaa, etlcr mtnbre, 3ttbit?{bcr fanbt bcrimob

bet regelmæj5fige Jor^olb 3teb, men, fom afferebe oi)enfor be^

mcerfet, i forffjccnig ©rab. S^i^^^^if^i^ fi"^^^ U^

^^^^ tilboje-

lig ti( at troe, at Um^erfjæben^ grcmragen t 5((mtnbeltg^eb

funbc fige^ at tittage noget meb fiberen ^ t>i|^ er bet t alt galb, at

ben ^oé gamle 3tt^ii>tber er mere lojnefalbenbe og tybeltg. Itn-

bcrfJÆbeniJ ©rene i)ife, tigefom ^o^ be foregaaenbe ^orjTearter,

en J^ængberceffe af '53unfter. ^cenberne ere af mibbetmaabtg

©torrclfe (etter fort;Dtbéoii6 'od fnarere fmaa), fpibfe, titbagc-

frummebe ; "paa 9)Jettemficet)eknene ere be anbragte i ftere fRæh

fer, i'fær forrefl, og bannc en ^arte; paa ^lougjlfjurbenct^ for^

rejle ^nbe, ^5?or be ere minbfl, fibbc be i to 3^ce!fer, og bannc

et ^aanb, fom ^^aa SD^tbten er bojet bagub unber en ftump

SSinfetj tUnberfjæben banne be to, noget uregetmccofige S^ceffer,

og ere tcrtj^ittebe, tfccr forrefl i ^unben; jeg ^ar tatt nogtc

og fprretpi^e Stænber i ^oer af Unberfjccbené ©rene, o»er 80

paa ^i^cxt ^ettemfjcebebeen og trebtoe etter bcro^cr )(>aa ^toug^

jljcerbenct. ^re @5?cctgbeen )(^aa ^oer Sibe oi)en i 9)?unben

bannc ttlfammen en ot>at ^Mabe, ber er teet befat meb en

^D^o^ngbe fpibfe 21a?nber ; ogfaa neben i 5D?unben er gor^otbet bet

fæboantige. JDen forrejle 2)eel af &ahit og Xungcn« 6ibcr


112

cre cttminbcTigctt fortcMaa/ tcn6 £>t)er- og Unberftabe benniob

(;i>tbe. lungen Icinc|flraft , fortil noget ti'Ifpibfet, i?cl at-

f!(ft fra llnbcrtii-cben, mcb foagMon^cr, gtcit Drerffabe. 91 cc-

fcborcrne cre tcnimcttg fmaa ^ fee forrefle, cKcr,. font be efter

bcre5 (BtiUinc^ ogfaa funne falbcé, bc tnbcrjle bog mi'nbre enb

be t^agc^c^ begge ^ar af temmelig runb gorm, bet forrefte for-

finet meb bet fcebi?anligc @por til en §ububi)ibelfe et(er^tap.

IDjnene cre af 5D?ibbeIftorreIfe (^06 jlore 3"^i^^'^^'f inbe^oIbciS

bereé Soengbcbiametcr mere enb fer @ange i $ooebet3 So'ngbe;

i)o^ fmaa lun omtrent tre @ange, og oi?ergaaer ba 5lfpanben fra

©nubefpibfen tit IZ^jcté forrejle S^anb), temmelig frebérunbe,

ubf^tbe ganffel^ie^uten, og ligge meb ben ooerfte S^anb i ^an-

beftaben. ©jceUeaabningerne naae forneben omtrent ^en

nnber|2)j[eti3 tmgefte Dlanb, forooen og bagtil naae be libt ooen*

ot>er ^iet5 05?erjle S^^anb. ©jceUeftr a a lerne i?ife ben

fccb^anlige ©abelform, og (5)j;oenet)uerne cre »cebnebe meb

en bobbett 3?cef!e tornebccrenbe ^nuber (omtrent en ©neeø ^nu-'

ber i ^t>er dic^tk) , nnbtagen ben pberpe ©jceftebue, ber ^ar

en cnfelt fflccik ^nuber, men berimob tittige en dixth lange,

tilfpibfebe SBIabe (to eHer tre og trebioe).

gorfte S^^ijgfinne, fom tager ftn 33eg9nbetfe libt foran

(Enben af ^otatfcengbené ferftc ^rebiebeet, temmelig langt foran

©abboret, og omtrent ooer Opibfen af iBugftnnerne, er, ligefom

ginnerne ^0^ benne 5(rt i 5i(minbelig^^eb, temmelig Iit(e. X)en^

So^ngbcftrccfning inbe^otbeé omtrent ni til ettcoe ©ange i ^o-

tatto^ngben, og ben6 ^ojbe er tibt ringere enb bene Sccngbejlrce!-

ning. gormen er triangulær, ben bagcfte Sinie ncej^en lobret,

naar ginnen rejfet i fejret, gorfte ©traale ^ar mere enb

ben anben (otraaleé i)a\^c lOccngbej benne er noget fortere enb

trebicj fjierbe og femte be tccngftc/ fibfte ben fortefte (inbe^olbe^

tre etter fire (5)ange i Sængben af forfie Straale). X)e to

forfte @traaIer^ cre enfelte, be fotgenbe fi?agt floftebe inbtil be

to fibfte, fom atter fpneé at mx^ cnfelte. I^et^aabne 3^um


113

mcHcm fcrjlc og onbcn 9?t)of'^""c ^^ otmi'nbctigcn i!fc (løvrc,

cttt) at ftre Stracilcr pmtrent »ilbe utf^tt^e tct. ?Cnbcn 9?93'

finne i)ax omtrent botklt faa flor SiTni3be(ircc!nin3 fom forjle,

nicn er Qmnc noget taocre, og oi'fer gorm af en meget lang*

flraft og lao triangel, meb ben bagepeSibc meget længer enb

ben 'forrefiej forjle Straatc ubgjor omtrent | af anben ©traa-

le^Sccngbc; benne er ubetpbeltgt forters enb trebi'e, fom er ben

lantgfte; nogte af be fibfte ©traatcr ligge horisontalt ncb. Sæng=

ben af ftbfte Straale inbe^oIbc


114

fra ©nubcf^i>fcn er Uq mcb |)(mebet6 ^ccngtc, cffcr Wot fovterc

enb tennc. S»?^^i'»l^t ubmccrfc 53uc|ftnnernc fti^ l?cé benne 5trt

[ammenltgnct nicb be fove^aaenbe 2;orf!earter, Dcb beve^ ^ort«

^cb, ba be alminbeligcn inbe^oIbe^S os?er tols? ©an^^e i S^otaf^

Iccnc^ben, 0^5 ^oé ftore 3"^»^i^'^i^ enbcg ncj^ct mere. Slffianbcn

of bereé @p{bfe fra ©abborct er Iiøefaaftor fem bere^ ?cenj]be,

etter i)el enbog fli?rre. gornien, fom fæbjjflnligt, lancjf^raft cg

fmatj anben ©traale fun Iibt Iccngcr enb fcrpe cg trebtc (ber

inbt>i;rbcé cmtrent cre lige Tange), cg neget mere enb botbelt

faa lang fom fjette. ®ab"t)creté 5(fftanb fra Snubcfptbfcn

ubgjcr mere enb A- af ^ctatlccngben, men minbrc enb ^. (5n

Iitte ^opiHc antpber bag ©abboret ©enerattcné- cg Urtnaab?

ntntjen. gcrfte ©abbcrfinnc ^ar neget jiorre Scengbe?

Prcefning enb anben S'tpgftnne (mebeno benne ftbpe atti'b er fcr^*

tere enb ^ocebet, er ^i'in berimob alttb neget (o^nger, etter nb*

gjcr gierne It'bt mere enb J af ^ctattccngben) , ^ecrmiob ben

fcebcanltgt er tibt lat»ere. gormen er triangulcer, beg Iibt fer#

f!icet(tg fra anben DJtjgftnneé, tbet ben ferrcjle 8ibe ferf clbécu'^

er længer )()aa @runb af ©traalerneé mere grabcctfe S^iUagen

i ^cengbe. ©traakrne i?ere fra ferpe til femte 5 femte til fycenbe

ere be IcenijPc, inbbprbeé ligclancje; fibftefStraale t!fe "^alet faa

lang fem ferfte; meb «^enfi;n til Sltcftningcn af ©traalcrne er

ger^elbct fem ^eé SfJpgftnnerne. ^Ifjianben mettem ferjle cg anben

©abbcrftnne er omtrent lig meb ben mettem anben cg trebte

Sipgftnne, etter h'bt rinj^cre. 2lnben ©abborftnne fpned

meb 5ttberen fer^elbécit^ at aftage i Sængbcflro^fning, t^i me*

benS ben Jc6 pngre 3n^it>iber er mere enb ^atct faa tang fem

ferfte ©abberftnne, er ben ^c^ cetbre minbre enb ^atct faa tang j

:^eé ^i'ne inbe^etbeé ben 6:J

tit f^t) ©ange i ^ctattccngben, ^e6

btéfe otte tit ni ©ange. germen uregetmceéftgt ftirfantet ttge*

fom trebie 3f?t)3ftnneé j ©traaterne tittagenbe i tøtgbe inbti't

femte, fem er ben tccngjie, omtrent tre@angc tænger enbforflc;

fibfte (Straate næppe ^atet faa tang fem ferj^ej ^tfflanben tit


115

^aleftntienS 9?ob omtrent font §od trcbie 9f?9(jflnnefi. ^alefin«

nen naacr, Iigcfom ^06 be forcgaaenbc ^ovffcartcr, langt op

>(iaa 8i'berne of ^alcn, men ubmcerfer fteb fin bpbc, goffet^

bannebc Snbjljccring, bcr tåbeligt fremtræbcr ^oé 3"biJ?iber af

en^oer ^Iber, og faatebe^ aføioer et af bc fortrnittgjle ©fiæl*

nemoerfer for 5lrten. J^aleftnnen^ florjle Sængbe \>aa ©ibernc

tnbe^olbeé noget mere enb fem ©ange (jlunbom 5^ ®ange) i

^otattcengben, og ben minbfle Soengbe i 9)iibten er n'ngere enb

A af ben florl^e Scengbe, gorubcn be fiorre ©traater i 2)?ibten,

^oié 5tntat atmmbeKgt er 29 til 31, ftnbe« ipaa ^oer 8ib€

fjorten tt'l femten fmaa.

SibeltnteniJ 9?etntng fra ben5 ^egynbelfe ooenooer

@ja?nelaaget tnbti( ^aleftnnen er (ibt f!raa, men ganf!e uben

nogen 33oj[ntng ooer ^Brppfinnerne. T)Htc, tittigemeb bene ^ot'be

garoe, abf!it(er »eb forfte ^ida^ benne %xt fra foTgenbe.

(Sticelt ef (cebningen naaer )paa ^ooebetd ^anbe? 03

©tbcffaber (men ith ^aa Unberf(aben) noeften tt'KSnubefptbfen,

etter bog langt foran 3^æfe6orerne, !an forfotge^ )^aa Sfloben af

3?9g^, ©ab'Sor- og SBrpflftnner (^osS be fibflc bog fun paa pbre

©ibe) , og flrceffcr fig langt ub paa ^oteftnncn , ifær forooen

og forneben.

©ficellene Itgge temmelig bpbt mb^ptlebe i $uben, faa

at fun en ringe Deet af bem rager frem; bc cre, fom ^od

anbrc ^orjlfearter, tpnbe, ^ubagtige, i gor^olb tit giflen^ ©tor-

relfe temmelig fmaa (be fiorfle :^o6 et 3nbiotb af 26" Scengbc

3'" lange og 2''' §oj[e), of ooal gorm, fortil fpibfere, tagttl

brebere. ^aa 3)?tbten af kroppen og en :DeeI af ^alen ere ©!j[cel'

lene fierj^, minbjl paa ^ooebet og paa JHoben af ginnerne.

^0$ et Snbtoib af otte dommere Scengbe, ^oi^ jlorjle ©fjcel §aobe

omtrent I}'" ftorfte X)tameter, talti jeg paa biéfe nogle og

trebioe foncentriffe 9?(nge og 65 ©traaler. ©ibelinten gjen-

nemt)orer ingen af ©fjoettene.

8*


116

fit(j fps) stemmer lm(j ©abtorct, t)0^ et 3"^t'i^ib of ni bommer

^cni'mob to Somntcr hciQ Oabtoret. ^^tnijbcn nf §cle 33itgt)utcn

fra SD^effcmrjuIoet ubtjjcr mere enb ^ af ^otatlccngben. Se^c-

ven er, font fcebijonlicjt, beelt i to ?ap|?er; t'cggc btj^fc ftrccffe

ftj3 lige til (Snben af SSitg^Ien, og ^at)e attfaa Uqz IVtnc^be,

men ben ^ojre er t^nb, treftbet og enber tilfpibfet; ben »enftre

er meget l>rebcre, og enber mcb en Uboibelfe, ber er temmelig

flor, og !an fammenligneé meb ^ooebet af en ^it'I, tbet ben

tagti'I er tilfptbfet, ^t>or ben tigger op mob 5)?at)en bertniob

forfinet Itgefom meb to «f)agcr. @albel)lccren er temmelig

iitic (^0^ et 3nbioib af omtrent 9" Sccngbe nceppc 3'" tang

cg 1'" keb), af tangjiraft (Scefform. 9?? ilten langflraft,

treftbet prii^rratijl, i t^egge (5nber tilfpitfet. (3 piferoret

»ibt, tnb^enbigt forfinet meb fjorten til ferten ftne Sccngbefot-

ber» ^at)en ubfenber ben ftcerft tilfpibfebe fortne rb eet

omtrent i | af fin ^Oængbe. 23Iinbtarmene banne en meget

teet ?D?aéfe, ^oio ftne forgreninger t)aabe inb'bprbe^ ere teet for-

enebe, og tilbeet^ ere fammenooxcbe meb Seoeren. ^cq ^ar for^

fomt paa frif!e ^^r at for^iéfe mig om S3Iinbtarmeneé Slntal,

og finber bet t!!e muligt, at ongii^e bet meb D^ojagtig^cb efter

fmaa, i ©piritué opbeoarebe, S^^i^i^^y- ^oorfor jeg inbjirænfer

mig til ben S3emær!ning, at %ntaUct forekommer mig at »cere

porre enb ^o$ nogen af be ^ibtit omtalte ^torffearter, ligefom

bc enfelte Slinbtarme for^otbéoiiS finere, barmen afbete^,

fom fceboanligt, »eb to 33oj[ninger i tre paraHelttobenbe ©tpffcr

bene 3Sægge ere t^nbe. ©»ommetjiceren, fom jeg ^oé et 3n^i^ii>

af 43.5" Sæng^e fanbt at ubgjorc 16i", etter mere enb en Zxc^

biebeet af ^otattcengben, ^ar !un foage 8por af be ^o5 abffittige

anbre S;orf!earter fra be forrejle J^jorncr ubgaaenbe §orn etter

fnorbannebe gortcengetfer , men ubmærfer fig berimob oeb ftere

uregelmæéfige 3«bfnoringer, ^Jjoroeb ben belei5 f!raat tigefom i

;


117

ftre 5tft)clingcr j ben (^ngcpe ^abbcct af ©i^i^mmcMccren , effcr

en enbnu noget jiorre OtrccfniUij af ben, er uben Qnbfnonncjer.

50? e n e m ! i CC b e b e n e n e ere fun It'bt fortete cnb D^erf tcc- ^f,?'!^^'^*

bet)cncne; ben opabrettebe 5{poft)fe er fort 03 Orcb, Itgelebe^

ben aarcl^Iabbanncbc UbDibelfe mob ^nben. Di^erfjæbebe-

net tcmmeli{j lant^ftraft 03 fnialt. 3ntcrpartetaTbencté

^jof er laj) (omtrent fom :^oé ^orj!cn), 03 ^anbct>eneté f


118

fem ct(cr fex ferPc ^oTe^oir^ter. ^ccerfortfocttclfer fai)ncé paa

bc fire ferjle Sitg^»irDler; et 9f?ubimcnt fremtræder paa femte,

og paa be foTgcnbe tiltage te grabe^iié i ©tcrrelfe. gra ot?

tenbe 5)i?ii^»f^ ^It'^e Sii^ccrfortfitttclfcrne bot>be(te o : en Ii'ffe gort-

fccttelfe »ifer fig en (Strcefning tag ben porre, og bette gor-

^olb ^ax jeg iffe alene iagttaget "paa atle be felgenbe 33ug^t?iri^?

ler, men ogfaa )i>aa be ftre forjie ^atc^oiroler, ^oi^ nebabrettebe

gortfcettelfer forene ftg til langftraft-ooale Øtingej biéfe 9iinge

^ooe bet (Boeregne, at ber inb5?enbigt i SfJingen, fra 2)?ibten af

ben5 nebcrjle $Haub, rejfer fig en Uth 23eenpig i SSejret, fom

bog tfcer er tåbelig paa be to ferfte JJlinge, men ^oé be folgcnbe

Hioer temmelig rubimentcer. X)e fjorten fibfte ^ale^oirolcr

tjene til (3totte for ^alefinnen.

ufavtcv. ©ejen oifer temmelig megen inbim'buel ^foexU'ng og en-

beet Sorffjcel efter 5l(ber, fom aQerebe ooenfor bemccrfet. Dg-

faa er onfort, at man jlunbom træffer 9)Zonftrcftteter af ben

(©ejfonger, 8ibe 27). (egentlige Sifarter ere mig berimob iffe

I)e!jenbte.

etørrcifc. ©fjonbt Sejen (laaer tilbage for S^orflfen i ©torrelfe, og

enbnu mere i SSccgt, naaer ben bog en ret betpbelig Soengbe.

2)en f^ørjle, jeg erinbrer at ^aoe ubmaalt, ^olbt omtrent 1-1

S^ommer. SSccgten ooerjliger »el nceppe nogte og t^oe ^unb.

^tt ©ej af en 5llené Sængbe ^ax jeg funbet at »eje omtrent

ftre ^unb.

^'^mJn'"' men. ^f «tte tefjenbte giflearter ^orer ©ejen Manbtbe mej^norblige,

og ben oar, tittigemeb en Siparié^Strt, ben enejie giff, fom

$^ippé*) traf oeb bet norbligjie ©pitébergcn, etter paa en

norblig 33rebc af ooer 80^. 2)2ob ©pb naaer ben ibetminbjle

tigefaa tangt fom ^orjlcn, kutteren og ^oiblingen, bet oil ftge

til granfrig^ SBeftfppj ja, berfom D^iéfo'é Stngioelfe er paa-

*) Voyage towards tlie North -Pol c.


119

h'belig, forefommcr ben cnboi] i ^ibbet^aijet*). 9)?ob 23e|l

fee6 ben cnbnu »eb be (^u^nlanbffc ^pjier**). — Denne giff

er i S^orbctt ooermaabe t^yppig, oq fom Sol^e beraf meget t^ig-

tuj, ba ben paa mange ©trcchiinrjer, ^aa at figc, ubgjor bet

baglige 23vob. $oé o5 er ben langt mere fporfom, jTjionbt

ben fee^ ij^aa at(e t>orc mob Slattegattet og 3fZorbfoen (iggenbe

^9Jler, og feb til ftne ^i'ber træffcé i |?refunbet i fmaa (Sti-

mer. 3 |Z)fterfoen gaaer ben meget ficetbent inb, og uben at

jeg ml t^etoitjte 3?Ioc^'é 5IngioeIfe, at ^an ^ar er^otbt ben fra

SiiOed, maa j[eg bog forfafte gjarreU'^ "^^aapanb, at ben t

Sperfoen forefommer ooerflobigt (aboiinds).

©ejien leoer lige fra bene tibtigfle 'Gliber i flore (Btimer/cvcmart&c.

og 2)ngeten ^olber fig jiabigt meget ncer ^yflerne, ^ooroeb

gangftcn af ben ()etpbeligt Icttesp***). 2)en ftorre ©eji gaaer

*) Hisfo optceUcr baabe G. Carbonarius cg G. virens blanbt bc

i)eb 'iHiiia forcfcmmcnbe %iiltc (ben ferffe mei3et [jælbcnt, ben an-

ben l)i;)?)){i3t). 9}?cn, ibctminbjle Ij^jab ben fovfle nnvjaaer, ^s^m^

bet temmelig fiffcrt, at ben iffc l;orer l;erl)ib, ba ^tsfo givicv ben

24 ©traalcr i forfle 9^V)g[tnne.

**) Uttber SBenceiJuelfcn Meriangus virens ftnbe^ ben optaget i l^tin-

I)ar6t6 i^ortegnelfe o^er gronlanbffe gtffe, SSib. ©clff. nat« cg

matf). 5lflj, 7bc X)eel e. 115.

***) llnber et fcrt Dpl)olb i 5(alefunb i 9}?ibtett af ?{pn(, Icjebe jeg et

^ax ^avle til at trceffc meb en HUe SSaab lige ubenfcr Dcren af

bet ^uu^, i l>\)tlfct jeg cpljclbt mig. 3 to 33aabbrag, bet til^*

fammen barebe en Ijab S^tme, cvljolbte^ 3^ Xonbc 5)Jcrt eller

Unger af ©ejen, blanbt l)»ilfe ingen l)ai)be mere enb fey til fv«

2;ommer3 £cengbe. (Sn faaban 93?ffngbe fan aKcrcbe fcrbaufc ben

Ibante; jlfjonbt bet 5tnforte bliyer ganjfe ubetybeligt, naar bet

fammenligne^ meb Pontoppidans Slngi^etfc (^crgeå natnrlige

|)ijl. II, 231), at man nnbertiben i flere 33aabbc „\)ax braget cijer

200 2;cnber ©ej pcia een X)xceL" ©timerne ffuUe ftnnbcm gaac

faa tÆt, at enbeel gifte Web 2;n;lfet af be cmgivcnbe IcfteiJ ep c\>er

.^a^flabem Dgfaa i bet ncrbligjie ilattegat »ifc ftg nnbertiben


120

kerimob tccngcr nb )(>cia T^'gUt, 5i>or ben boij ^ofbcr fig

j)eb Ørunbe og ©fjiær, og nærmer fig fun Jilanbet til oiéfc

^iber, til fempet naar ben folger ©ilbepi'merne. X)en gaaer

gjerne 'jjojt i SSanbet*), og fpn'nger meget omfrtng i SSanb^

fforpen, ifcer om (Sommeren. 5f^cgle Stni'er af ^cter 2)afé

maa finbe*}5Iabé ^er, |)»erfen for berejs poetiffeSfjon^cb, e((er

for ben filofoftflfe 33etrQgtning , ^oormeb be ftutte, men forbi

be ret anf!neligt ffilbre bette gor^olb.

2)it fpraicnbe be glemt

Vin \)Cppentt ^pxinQen og IpRigc ©fjernt

Ubi mine (Sfrtfter at tetgncj

|)»or fmuf er bin Danø alt om 5)?ibfommcr5 2ib,

9iaar (Solen er ffinnenb' cg S^ejrct er blib

(?t 9}?ennej]fe5 fjerte maa fvcicjne (o: 0})li»e!3).

|)ttDr tit l)ar feg funbet S)ig fpringe l^erom,

51t ^asict jlob ganfife t fraabenbe (2fum

$llt omlrtng ben taarefulb ©falle (o: ©fjcer)

9?aar Xn t)ayer Segen i^aa Ijcjcfle ^at,

X)\i yeebft e| for ©arnct er nnber Dig fat,


121

Uqq tilhtnbo, cg ^crpaa kroer tifbcdé en, pna ben norj!c ^i;j^

meget brutjciig, 2)?avite, at fange tennc^ifl*). Dm ©ej, fem

l^^olbteé i €^alt5^anb(?bamme, fortvvKer JjavrcU**): u'cc i^arc

briftigc cg tiltibéfutbcj (»cmmebe onilrtng, longfcmt cg maje-

ftcctiff, inbtti man faftcbc ncgcn gcbe til bem; benne bcmccgti-

gebe bc fig graabigt, enten ben Oej^ob af ©falbpr eKer(5fit)é'

tcebaf. 2)c nccrmebe ftg cgfaa \m cg ba S3rcbbctt, cg toge

gcbe af ^aanben."

T)a ©ejicn minbrc enb abffitlige anbre S^crffeartcr o^^ot^ næring,

ber fig )^aa S^ci'octé 23unb, maa bene SRocring hcftaac af faa-

banne T)i)x, ber lece \)^t i Sanbet. Smaa giffe, cg if^r

©i'lb cg S3riéling, fpneø at rccre bene ^ocebncering; bog ^ar

jeg cgfaa, feb ^o^ flcrre S^^^i'^tbcr/ fnnbet ?D?acen ft;Ibt nteb

fcvfliccHige^rceK^bpr (af ©Icegtcrnc 3iysis, Hippolylc, Crangon

0. f. ».)? bii^feé Stimer fcrfclger ben i?iftnc! tfær t en pngre

5nber, ^i?crtmob ben meb tittagenbc ^xxt i 9?cgclen retter fine

^fterflrccbelfcr mob be coenncccnte cg anbre giflfc.

Segettben f!al, efter ^cab norjlfe giffere ^at>e angtcet mig, ^^\^l^g^'

inbtræffe i ^'jcrtet af SSinteren, og ©ejen f!al atferebe ^aoe

f/Ubgpbt" ceb ^ynbelmtéfe (fcrj^ i gebrnar). ^og fan jeg itk

^crmcb bringe i Ocereenéftemmelfc, at jeg poé 3«^j'»tber af

mere enb to gobé i^ængbe, fom jeg ^ar unberfcgt mob (3fut^

ningcn af ^j^ocembcr, f)ar funbet ^jenébelene ganffe unbt»iilebe.

3 bc fcrj^e X)age af 3uH ^ar jeg tcb Sergen fannet en jlcr

9}?ccngbe gjngel af ly^ tii 2i" \!ccngbci i 9)?ibtcn af Slpril

^ar jeg feet ©timer ^\?ié S^^i^^^^'^^^ ^^^'^ meKem 5 og 6''

lange. 3«^i^^i^^^ ^f omtrent 8" Sccngbe i^ar jeg feet baabe

goraar cg ^fteraar***).

*) Sficcmlig nicb ©


122

linvcn^cifc. (5ej[cn afgiwcr »et et funbt ^^ænnc^amtbbct, mcu ben er

minbre »ctfmagenbe enb atte te for^e« omtalte S^orffcarter j

^»orfor ben »tftnol i 2llmmbeti3(;eb, font ^pontoppiban ub-

trpffcr ftg, rri'ffe fpifeé nben afSonbcr 03 ^iencftefolf." Dog

er ben i en pngre 5llber (fom S^ort 03 "JJale) minbre ut^e-

^a(je(i(], enb naar ben ^ar naaet fin fulbe ^ccxt. 2)en 9)?ocn3be,

5»ori ben forefommer, og ben Ik't^eb, ^oormeb ben fangciJ,

(jjior, at ben t mange (Igne er af

(;oj; 25tgtig§eb, ba ben taabe

I)e|lt)tter be fattige (Btranbboere mob ^ungerénob, og bene

toer titd'gc pber bem ^ran, tit t be lange 25interaftener at

opl^fe bereé ^^gtkx, (5ej[en tan loorigt tiloirfe^ )^aa be famme

5D?aaber fom ^orf!en»

Siciit)cr. !^enne S^orfTcart fpneS meget mtnbre ubfat for ©n^ttebyr

enb mange anbre: bet ^ar unbret mi'g, albrig at t;aoe truffet

nogen ^aligué )(iaa bcn5 ^ub et(er nogen Sernce ^aa bcniJ

©jætter, ^an fmber »et ^^ppigt not gitarter i bene S3ug-

^nU, ^»orimob jeg tun en!ette@ange^ar feet Echiuoihyuchus

Acus i ^armefanaten.

hm alterebe i Slitgufl 3 til 5 Slemmere Sctngbc, cg bc anr^gamlc

erc efter \}am 8 til 15 S^ommei: lange.


123

47be 5(rt. Cnbbcn (Meriangus Pollacliias liin.)*

Sibelinicn bi)j[et cotx 33r9f tfinnerne/ mce^-^ivtinuvvVe.

fingfar^et. Unberfjccben i Snegelen meget længer

enb D i>er!][(ct>en. ^atcfinnen ut)et9belt(3t inbffaa*

ren tCfnben, ^aaS^pggen alminbeltgcn ftt^D^cengbe

fmaa forte *ptcetter, paa ©t'berne SD^armorering

eTIer 53øt(3eftriter af 5D?ccéftngfart>e; S^^ggené mer-

fere gar»e ffarpt afgrccnbfet fraStbernciJ Ipferc.

^o»ebeté Sængbc er fterre enb ben ftorfte ^øj[be,

03 inbe^oIbeiJ omtrent firc@ange i Sotallcengben.

S5ucjftnnerne meget forte(be inbe^olbeé 15 @ange

eller berooer t ^otallcengben), af titfpibfet gorm,

men uben tetpbeh'g Sorlcengetfe afanbenStraale.

Sfjgf. 1 3+18+19 j S3rjlf. 18 j33gf. 6 jObbf. 28+20j§f. 29*).

©(^onereie)c, (Sibe 20, n. 9: Asellus flavescens. Svnonvmi.

^iniié, Syst. nal. edit. Xma pag. 254: Gadus Pollachius.

*) Xil (Sammenligning tjene fclgcnbe 3:ceUtngcrt

3:otaU.13i"; JHgf. 13tl9fl7j58vfif.l8j 23Gf.6} ©bhf. 29-M7i^If. 31.

15";

15§"i

21'S

12f";

12rS

- 12+18+20; - u; - I;

- 14+18+19} - 18} - 6j

- 12+15+19} - 18j - 6;

- 13+19+19} - 17} - 6}

- 12+18+18} - !§} - 6}

- 12+18+17} - 18} - 6;

29+19; - 29.

30+20} - 29.

28+18} - 29.

28+20} - 31.

28+20} - 29.

28+20; - 29.


124

Hecamm, Icon. rer. natur. fase. Illus, pag. l: le Pollak.

muUei-e frobr. n. 353: G. Pollachius.

(DIavtue, (SfaijcuiJ 23cffr. iSite 155: ^oj.

^ofmrtrt, Jib^fTr. f. y?atury. II, 367: G. Pollachius.

^rtber, Xib^llr. f. Siiatuvij. V, 215: G. lycostonius.

_ _ _ _ V, 251: ^D)f»

2ifi'ii&iiin* ?r


125

ten Tcttcrc ^Iffortnincj r;ceb bet

Ii'tte $ot>eb***}, be fmaa gmncr ocj ben fremragenbe Unbcrfjcc'be.

gort^en i)av jerj \^aa dl\)C[c^(n Qlmiubeli(]en funbet olt^en-

gron, etter f)Oé mcijet ftore CSrempIarer fortei^raa. (Sibcrne

fremtn'fe et 8(aij


126

griffer j ©abt^orftnncrnc 03 JF)citcftnncn omtrent fom SWpnP"'

neme, bo^ Itbt mtnbrc ntprfe og ntcb Snbblcinbing of noo^tt

JWobtigt etter SBrunt. SæOerne 03 ifcer ©pibfen af Unberfjccten

inorftoIi»enfar»ebe*). |Z)j[et^ 'JJupitte morfettaa, ^orn^uben

mccéftnofaroet, oijertrutfet meb 2)?orfe^runt ^0^ flore Snbt-

»iber er garoen i bet J^ele ta^d merfcrc otj niere nreen enb

^0(5 fmaa. ^o5 gonfle unge Sn^t^^'ber (af 3 til 4" Scen^be)

i^ar jeg funbet garden orangereb meb ©utbglanbé: berimob

^ar jeg albri'g feet florre S^^i^i^«^^ «f

;

llbmaalinger

; :

XctaUæni^bc: A 15"; B 12^"; C 21";

^^«ne garoe.

jJerjle |)ojbe (cnitvcnt unbcr forfie 3flvv^finne5 fcrrcjleØlanb): A3";

B 2|" ; C 4f "

^^^jbe nm 9?affcn: A 2^"; B 2\"

.^pjbni foran |)alcftnncnei 9lob: A 10'"; B9'"; C 15"';

florfie %\)tUl)e Q\>aa fainme (Eteb [om ben ftorfie ^ojbe); A U";

B 18'"; C 2^";

Tmfrebfen famme ofvfc: A 2y"; B 3'";

£)^erfjffbebcncncé Sængbe: A 15'"; B 13"'; C 20"';

5lffianb fra Unberfja;ben^ >S|.nbfe til bene Sebforbinbclfe: A 2";

B 20'"; C 2i";

") 3^arcell ancji^cr Wunb og Sceber fom robe, I)Vnlfet (^orl)olb |eg al^

brig l)ar iagttaget*

**) Dette 9}?aal i^ifcr ftg temmelig forffjælligt, efterfom bet tagc^ i?eb

luffet 53?unb (faalebe^ fom ficbfc er Xilfarltct inceryarcnbetSfrift),

eller i>eb aabent &\d\ ba bet i faa i$alb blii^cr enbeel fiorre.


127

§(ffJnjtb fva (Smibcf. Hl fcmfc 9?ccffbcr: A iO^"; BIO'"; Cl";

\tcxfk ©jciincmfnit nf fiMrcftc 9?cpfcbcr: A i'"; B V;

5(f|}anb mcKcm fervcftc c^ hivicjle 9?offcbor: A §"'; B ^"'; Cl'";

f^piTtc (s)jcnncmj'itit af Imgcftc 9?æfcbcr: A^l'"; B f"';

tntbvrbe^ 5lfft. mcUcm bet [crr. ^ar 9?ff fcb. : A7'"; B6'"; CIO"';

tnbbi;rbeé 5lf|lanb ntcUcm bet bagefie ^or 9?ccfcbover: A8f"';

B 8'"; C 11"';

Slfftanbcn fva ba^^ejTc 5]cEfcbcr Hl ©jet^ fmefJe 9^nnb: A 4'";

B 3i'"; C 6"';

^Ifflanbeit fra ^nubcfpibfen til S^jet^ forrefle ^an'oi A li"; B

14'"; C 11";

r|ft5 ?iTngbcv3Jemiemfnit : A 8'"; B 7^"; C 11'";

£ict^i l^ojtcijjcnnemfntt : A 9"'; B 8§"' ; C 11|'";

^\inbcné 5?rcbe mcUcm ©jncnc: A 11^'"; B 9^'";

^oi^cbeté |)DJte oycr 9lJitten af ©jet: A 1|"; B 16i'";

2lffi. fra ^jm itcbeif e 9knb tilf)0i>ebct3 llnberflabe : A 9"' ; B 8^'"

Slfftanben fvaSjct^ bagcfteØkub til gcrgjcellelaagetø bacjcfte Dianb

A 1"; B 10'";

5lf)lvinben fra(Smibef)>ibfeu Hl fs>rjle 3Ivdfinnf^^f9^nbelfej A4|";

B 3f"; C 6^,";

fcvfie «)ii;gfinnc5 ^eoeitgbcjircefning: A li"; B 14"'; C 2";

ben c|.ncjfte ftnftc 9^^gfinnc5 l^cjbe: A 1"; B 13'"; C 2";

5lff}aiibcn mcUcm fcvftc cg anbcit 91^9^""^* A §" ; B 5'" ; C 9"';

anbcii Oi^^gfinncé Sirngbcftvcffning: A 35'"; B 28'"; C 3.i";

ben c}>rcjfte anben Olvjgfinnev^ f}Dr|lc|)øibe: AlOi'"; BllV"; C2";

2lfjlanben mcUcm anben cg trebic 5h;gftnne : A 7i"' ; B 6'" ; C 15'"

trebie 9ii>3finnc^ ^cengbcftvcefning : A 1|"; B 18"'; C 2i";

ben cprcjfte trebic Dl^gpnncé ftcrftc^cjbe: A 8"'; B 9"'; C li";

trebie 9{i;gfinnc^ 5lfftanb fra ^lalcfin. 3icb t A8'"; B6"'; CH"';

23ri)Rpnncrne5 ?ængbe: A 2"; B li"; C 2i";

23rvftfinnerneg 33rebe i^cb 9U>bcn: A 6"'; B 5"';

Siigfinncrne« Slfft, fra UnbcrficcbcnS Spibfe: A3|"; B3"; C4|";

SBugfinncrnc^? ^a;ngbe: A 11"'; B 10'"; C 14'";

23ugfinnerncø 33rcbe i^eb D^cben: A li'"; B 1|'";

5lf)}. fra Hubcr!. -Si). Hl ®abb, (crr. 9knb : A5,'5"; B4i"; C7i";

©abbcretS 5!cengbegjennemfnit : A 2i"'; B 1|"';

Slfjlanb fra ©abbcret^ bagcfle 9knb til ©abbcrftnnené 23egi;nbelfe:

A 2i"' ; B 2'"


128

tcii c^rcjjlc foifc (^)atbev[tiinc^ .v>ojbc: A I"; B 15"'; C If";

^IfRanbcn mdlcm fcif c Cv^ antrn ©atboifinnc: A^"-; Bi"; C 7'";

nnbcn ©atbcrpmic^ ^cprnjbcfiræfniiu] : A 2"; B UH'"; C 2i\";

ten cprcjj^c^nnbcn ©atbcvftnncé |)cjtc; A §"; A ^"; C H";

©vitbLMfinncn^ 5lfftaiib fra .^alqutncn^ 9]ob: A ^"; B G'";

.^nlcf. l\3bc. fra 9U>tcn ).HVa Piberne til Sp. : A 2?"; B 26-''"; C 3^';

^->alcfiininiy 2itiu:\tc i 9?iibtni: A 11'"; B 10"'; C 15'";

ben ubfpiTiittc y^alrn'nnciJ 23rcbc: A 29"'; B 28"';

^'>alcf. $?ccnjibffl:roEh Iaiii|5ljcnnb|)alcné!Sibcr: A 14'"; B 12^"';

3:i;bbcn af ^alcftnnen^ 3nb|fJÆring: A 5"-; B 3"'; C4 "'.

^otjcbet, t;iM'é ^ccngbe inbc^oItciS fire ©angc i ^ctal-

Tccnj^bcn ctlcr Iibt miubrc, er cf en tangjlraft, fammcntr^ffet,

tilfpitfct 5t>^*^^/ almtnt^etti^cu mcb jlocrft frcmrai3cube Unber^

!j[cr(>e*). ^Dcnne jTbftc ftijjcr op mcb tncgct flocrfcrc Sfraaning

enb '^^anbcn fttrjcr ncb/ J^oocbct^J Ds)erfiabe er meget ^^oac^t

^i?crl5?et, uben ©por til noc^cn ?ccnfjbefure t 9'iaffen, nicb trebt

afrunbet efler flump (Snube, t)i^orimob ben fremraijenbellnberfjiccbe

er tilfpibfct. ©abet, af ben fæbt^anlige ot^ale, foroi^en neget

'brebcrc §orm,er temmelig ftort; opfpilet er bete^ §ojbe omtrent

lig $oi?cbet^ ^abe l'o^ngbe^ luffet naaer (Siibcn af ©»erfja^te-

benet libt bag ^idé forrcfle S^inb, etter ncejien til ^upitlen^

forrefte 3fJanb. Ds?erlcrben meget libt nbm'flet. Il nb er-

læben temmelig tpf og fjobagtig; en 8?cc!fe ^unfter etter

^irtelaabninger \^aa Unberfjcebené ©rene. ^ænberne erc

meget fmaa, bog for^olbéi>iii5 flccrfe, fpibfe, meget tilbagefrum-

mebe; paa 3D?eIlem!jvTbebenene ftbbe be tætjTuttebe i flere DfJorffer

(tre til fire), eller banne en SfJafpj i Unberf)oeben ubgjore be

!un een 9^æffe, uubtagen maaffee atterforreft i9)?unben; Sjattet

er omtrent 22 etter 23 i ^i>er af UnberfjvcbeniS ©rene. ^aa

^lougff jo^rbenet ere ^cenberne/ fom fibbe i to 9?oc!fer, ab^

*) f)eé ganjTe unge 3"fci«^'bcr (af omtrent 3" ^ænvjbc) l)ar jcij hm

funbct UnbcrfjiTben meget libt fremragenbc foran £)\}ertja;bcn.


129

flfilte »eb et j^ort ciabcnt 9)?eGctnrunt. 2!}?unbcn5 3nbrc er fort-

Qgtiij, faai>ctfom ^un(jen6 D^erfTabej fun unber ^un(5en cg

^)aa bene Sibcr ftnbca en ^JjtbStrccfnmg; af gorm er lungen

langflroft tt(fpibfet,ftabj ben ftbber langt iilhac^^, 03 er fortit t)el

abf!tU fra Unbcvficet)en. Sf^æfeborerne, antracjte i $anbe^

ffaben mob bennet ©iberanbe, omtrent bobtett faa ncer Øjet

fom (Snubefpibfen, ere meget fmaa, ifcer be forrejie, fom ^a'oc en

ufceboanligt jlcerft uboiflet ^ubta)) )^aa ben tagej^e dlan'o, 09

ere runbagttge, mebené be fcagepe ere ot)aIe. Solrigt t)ife be

(janjle ben fccboanlige ^ef!affen^eb. |25j[nenc ere fun of

5!)JibbetjlorreIfe (bereé ^cengbegiennemfntt inbe^olbeé fem dJangc

etter mere i ^ooebeté Scengbe, er meget lortere enb $anben5

33rebe metfem S^jnene 0. f. i>.)/ temmelig frebérunbe, meb ooerjlc

9?anb i ^^anbeffaben. ©iceUeaatningerne naae forneben

omtrent '^en unbcr IZ^jet^ 5D?ibte, tagtil og forooen ere be t

Sinie meb ®j;eté ooerfte 9?anb. gor^olbet af ©jlceUeftr aa-

lerne*), ©iceltetuerne meb bereø ^ornefnuber 03

©oælgbenene meb bere6 ^anbbeocel^ning t)ifer ingen mcerfe*

lig ^foigcTfe fra gormen ^0^ be tibtigere omtalte 2:orf!earter.

gorfte 9f?

9 g finne begt)nber tibt foran (Jnben af ^otat-

Iccngbené forjle ^rebiebeet og noget foran ®abt)oret, og er temme-

lig titte, ba bene Sangbeflrccfning inbe^otbe^ ti tit toto dJangc

t ^otattoengben ; ben ^ax gorm af en ^rianget, ^^i^ $oj[be er

tigcfaa Por, etter bog nceflen tigefaa flor, fom Scengben. Jorjle

(BtxaaU 1)ax omtrent ? af anben ©traate^ Scengbe**), benne

*) 5littt en [jælbcu ©ang tcelle^ fer ©jdUejtraaler iflebetfor bet regel-

ntff^fige 5intal fi^y*

''*) ^avvell ftcjer (1. c. pag 174): „ben forfte (Stiaale i I)yer ^vgpnne

ben Icengfic". 2)ctte ev ganj!e urigtigt, eUer i nit i^aih \)C[x jeg

nibrig funbet et faabant ?5'>i^^)'^^b "^J^^

banflfe eUer ttorffe ^n^i^^iber

nf lubben, SSeb famme SejUgt^eb fnn bet een fer nRe ©aitge

mcerfe^, at 3^'e 2:ceUingcr af StraalctviUet i ginnerne alminbcHgeit

fi;ne^ ganfTe npantibeltge.


180

er tibt forteve enb trcbte; trcbic 03 fjierbe te Tccngfie, inbtprte^

cnitrcnt Uqc lanrjc. Sccnrjbcn af fibjlc Straole inbet)oIbc^ fcx*

tit otte ©ant^c i forflcs?. ®e to fovftc ©trantcr O13 ten ftbfle

cnfcltc, bc niettemlicjcjenbe bcriniob Koftebc. X>cix ©traalcrnc

forln'ttbfnbc $ub er tpf Oi} fun libct gicnnemftijtijj, ^mlUt oi>er=

^oi^ebct er 5ltlfcctbct ^0^ aUc gumcrnc, ifccr be t)erttfale. ?((-

jlanbeit ineKem fcr^e 013 nnbcn DfJpgftnnc fan tffe falbc^ albcteé

utett)bctii3, ba ben ubt)eU

faa (ani3 fom forjlc (fnart Itbt mere, fnart libt minbre), men

Oicrne Itbt Ias:>ere, af lanøflraft S^rianoelform j forjle Otraalcé

Sccngbc nbgior omtrent | af anben6 ; benne er ttbt fortere enb

trebte ; trebtc til femte bc længfie, ben ftb^e meget fort (inbc-

^olbe^ omtrent fer ©ancje i forjle). 9)?eb §enfi;n til ^loft--

ntngcn af ©traalerne maa mccrfcé, at ene ben forfte (Straate

er enfcU. ?lffianbcn mctlcm anben x>q trebie 3?V)Qfinne er i

9ie(]clen t^etpbeligt ftorre enb mcflem forfie 03 anben» ^ reb te

Oti;3finne er noget Icengere enb forfie, men meget fortere enb

anben, 03 fallere enb t^egge, af 2:riangeIform (bog ©pibfcn af

ben (>agefie 33;nfet afffaaren), ben i^agcpc @ibe omtrent ligefaa

jfraa fom ben forrejle; forfle 8traale næppe :^aIot faa fang

fom anben j

benne ^ar omtrent |- af trebie ©traaleé Scengbe, ^x>iU

fen atter er enbcet fortere enb fierbe; fjerbe og femte (Straate

be længftc. ^cn fibjle ©traale meget fortere enb nccftftbftc

(^»or5?eb §tnncn er^oiber ben bagtil afjfaarnc gorm) og tre til

ftre dJange fortcre^enb forfie. De tre forjle (Btraatcr enfelte,

be oorige floftcbe. T)a trebie 9h;gftnne er meget fortere enb

anben, og bog ^ar omtrent famme ©traaletal, Mioer bet en

Sebfolge, at ©traalerne fibbc meget nccrmere '§i>eranbre. Sif-

flanben fra ^ateftnnen gierne meget minbre enb 5tffianben mettem

anben og trebie 9^t)gfinne. 23r9ftfinnerne, fom fæboantigt

af langflraft -Mgform, naae meb bereé 8pibfer ^en ooer ®a':^'

t>orct; bcreé Svcngbe fpne^ enbect inbioibncf Sorjljæftig^eb nnber-


181

faftet (be inbe^olbea fra fpt) tit ni @nn(je i 3:otatot()ben)j

førpe ©traaTe enbeel fortcrc cnb anben, {;tn'Ifen er ganjlfe ube?

tpbeli(3t forterc cnb trebi'e^ fjerbe tilfjettebe tcengjie, inbSprbeé

omtrent lige longe/ meget Iibt længer enb trebi'e og f^oenbc^

ftbfle Janb fatber ganfle tibt t)ag (Snben af

^otattvcngbené forjle Srebiebeet og omtrent unber forjle S^Jpg-

ftnneé trebie etter fjerbe (Straate. gorfte ©abtorfinne^j

ScengbePrcefning ooergaaer tjetpbetigtSængbepræfningen af anben

S^pgftnne, og t)eto6er attib mere enb J af ^otattængben. gormen

tangftraft, uregetntce^ftgt ftirfantet meb afrunbebe J^jornerj bc

forfie ©traater meget forte, og faatJet berfor, fom forbi bc, fom

fæboantigt, ere inbfoøt)te i en tp! $nb, meget »anffetige at tætte

^) Uagtet anben ©traatc fim er Ii6t længer cnb trebie, faa l^ar jeg

bog dtib funbct ben lirngeu (cg jeg Ijax itnbcvfci3t mange 3"bt^

sjibei) : I)r>oi'foc jeg iriQtnlunbe fan tiltvsvbc ^vies'ø lin-

givelfe C^fanb. ^i]tcix, © 90), iføløe I)r>iIFen trebie Gtrartic

fFal v«i'c feen I


132

fiffert ubcn T>i^^dthn ] (BixaaUxm naac meb ntcnbe og ti'cnbc

t)crc6 porflc Sccngbcj ftt)|^e er tibt fortcrc enb forjlej be to

forjle ©tvaoTcr uKeftcbe. 5(nben ©abborftnneé Sccngbe-

flvocfning er forterc enb ^alobclcn af forjle ©abtorftnne^

toi^bcftrccfning, men omtrent Tig meb Scengbeftrcclningen af

trcbie S^tjgftnne, ^oitfcn ben ogfaa pcmmer oocreenS meb i

^ojibej forfte ©traale meget fort, iffe ^atot faa tangfom anbenj

benne ^ar omtrent f af trebie Straaleé Scengbe j fjerbe til fjette

be Icengjlej be to forflc ©tvaaler ere f ^nben nftoftebc, ^ale-

finnen er Itgefom ^^atcfpibfen af ben fceboantige S8ef!ajfen^eb.

SfJaar ^aleftnnen nbfpænbeé flccrlt, forfomber albeteé Ubf!iccringen

af bene l^agcfte S^anb, ^oormiob nnberginnenø natnrltge ^tiU

Img iagttaget en ti;belig, f!j[onbt temmelig foag, ^alomaaneformig

3nbt>oj[ning.

©ibe linien er tojet ooer SBrpjlftnnerne omtrent )paa

famme 5D?aabe fom ^oé ^oiblingen. ©liceUeflcebningen

inbtager itk blot ^ro^pen og ^ele ^ooebet (meb Unbtagetfe af

^j[(et)et)enene, Sæberne og $ubcn mettem dJicenepraaterne), men

ogfaa en ftor ;DeeI af atte ginnerne^ fort)inbenbe |)nb, )(faa

S3ngfinnerne nær. ©Ijiænene ere Wobe, ^ubagtige og temmelig

fmaa, fljionbt ret tpbelige*). Uagtet fun en litte Deel af bent

er fri, ftbbe be bog iffe fonberligt fajl i ^uben. $o5 et 3«-

bioib af 21 ^ommeriS Scengbe taiU jieg mibt )f>aa to))pen i

en ©træfning af 1" txttUn (5fj[ceL gormen er langpraft meb

meget porre Scengbe enb ^ojibej fnart reftangulær, fnart nregel-

mæéfigt ftirfantet (t^reberc i ben frie @nbe), fnart ooal, i begge

(Snber noget tilfpibfet.

3n5i'c 23vg-- ^ng^nten^J Sccngbe b^é et S^tbioib af 13 dommere

togbe ubgjor omtrent fire Stommer, ^ooraf mere enb §aIobeIen

*) :De ftorj^e ©fjæl I)Oé et 3ttbi»ib pm omtrent 12" l)avbe IV" fii^ngbe

og i'"

jtcrftc 33rcbe,


133

Iiijijer taen-

mclbte 3"bit)ib, etfcr fun meget libt fortere enb 53ug^nlen**),

teftaaenbe font fcebijonligt af to Sa^^per, bijjfeere ^o^ benne 5(rt

tegge meget jlore (ben sjenjlre fun Iibt Iccnger enb ben ^ojre), brebe,

i C^nben Iibt ttlfpibfebe***). Selerene mettemfte Deel etter

^orpno, fom er ftcerft ^ocetj?et fortit 03 forneben, er i temmettg

50/ ®rab nboiftet, Oij ffjntcr itk blot 5[^aoen og en :Dcet af ^arme-

fanaten, men tebccHer titttgc en X)eet af ^linbtarmene. © a tb e-

b teer en iiUi (!nn tibt mere enb i ^omme tang), fccfformig,

forfinet meb en tang og t^nb ©at begang. 9)?ttten, fom

tigger teet nnber ben t^enj^re Set>ertap og ooenoijer 9y?aoen, ^ar

ben fccboand'ge, treftbet-priématiffe, bog temmettg j^cerlt ftab-

tr^ffebe, t (Jnbcn tibt ftnmpt tilfpibfcbe '^oxm, en fmuf rob-

trnn etter pnrpurrob garoe og en mibbetmaabig (Storretfe (9'"

Svcngbe, 3'" Jlorf^e iBrebet). © piferøret ct)tinbrijl, tænger

enb 9}?aoen, meb meget tplfe S^ccgge, inboenbigt forfijnet meb

otte Sitngbefotber. Tla^^n af 3)?ibbetftorretfe (li" tang t;o^ bet

omtatteS^bioib af^enimob 13", ^iJorSpiferoretéScengbe nbgjorbe

1|'0/ tangflratt'fcefbannet, meb afrunbet 33unb og meb meget

tpnbere SScegge enb ©piferoret, og uben inboenbige gotber. SDm-

*) |)o^ et Snbiyib af 21" fovtfatte SSugljuIcn ftg omtrent 5" t>ag

©atboret,

**) |)05 et 3nHyib l^cia 15|" })ax fcij cnbOvj funbet Seijeren^ ycitfJvc

Sap oycr 6" lang cg 2" bvcb*

***) Sei^evenø j^crm infer megen inbiyibuel Stfyexling, |)Vntfct ogfaa

(;d5 anbre 2;oipfeartev er SilfiTlbct j jeg tjvir faalebeø flimbom funbet

2ei)eren3 yenftre 2a|) i mere enb beué Ijnive UbjlrvtFning beelt i to

tJligc, ben ene treftbet-jjri^^matiff , bagtil Hgc afftaaren, ben anben

flob cg tvnb, Imgtil afrunbet.

i) |)c^ et 3nbiyib paa 15|" sjar miitm 19'" tang; \)Q^ etanbetaf

I;enimob 12 2;ommcr 10"' lang.


184

trent fra 9)Zi'^ten af fcené Unberflabe ubgaaer ben ttlfpitfebe

^ortnerbceT, fom i>eb en §ubflap abf!iKes3 fra 2:arnten. :Denne

i^ar for^olbéotté mecjet rtn^jere :Diameter enb S^armen i)0^ for-

f!j;cet(i(je anbre ^orflearter, til Sx\ kutteren, men berimob mecjet

tpffere S^cetj^e. ^armefanaten U[taatx x>ch (t'^efom fæb^anltgt

er ^ilforlbet af tre, omtrent paratteltløbenbe ©tpffer, men bog

)(>aa en noget forjljccftig 3}?aabe : ibet be to forfte ©tyffer ftrccffe

ftg longt bflij ©abboret, 03 ere noget nogteformtgt fammen-

ruttebe i 23ng^ulené l)a(jepe (Snbe. 23Itnbtarmene banne

ben fceb5?anli(je ^rebé om portneren, ere fmaa 03 tpnbe, og ub-

giøre et tetpbeligt fintal (}cg ^ar talt 310*)- (3 J? omme-

i>((eren meget tang (^0$ et 3nbiotb )(>CiCi ^eni'mob 16" af om-

trent 9" Scengbe), bagtit meget ttlfptbfet, for at funne optaget

i ben af ^oirolerneé neberfte Jortfættelfe bannebe ^anat. X)cn

i){fer "^i^erfcn Sni^f^^ri^^g^tt f


135

^etUmfjæ "betjen ene enbeel fovtere eub D^l^x^(^Mc^ ^-Vcnbyg.

ncue, af temmeltg \^a(^ ^^Quinc^, ben aarebcinnebe Ubsjibelfe

fort. 2)e ncberfte 9^oefet)cctt temmelig ftore, t)eboe!fe nce-

fien ganffe Ooerfjæbebenene, naav ^DZunben er tuffet; ISjete-

neneé ^jccbe t^epaaer af fem ©tij)!fer, ber atte ere fmaa (feb

bet forfie otJerrjaaer tffe be anbre i ©torrctfe) , fma((e/ lang-

flratte. ©jcenetaatjéf'nogterne h'(3ne fccrbeleé meget be

tilfoarenbe^ete ^oé © e ji en, !un forefommer bet egentlige @j;ce^

lekagøppffe mig for^olbiJoiié at xxxu libt minbre og ifcer af

noget ringere ^rebe. gor^olbct af ©iceHeftraater, ©jcel-

levner og (Socclgteen er ganffe bet fo'btjanlige. ^jerneflal-

Tene SD^ibbenjiol er fun af ringe $ojibe fortil, men ^ceoer jtg

tagtit enbeef.

$)j ir »ternet 2tntal er -54, t;»oraf 21 ^ug^oirS[)ter og

33 «^ate§i?iri?ter. gorp ^aa fiet^e S3ugl;oiroel fremtra?be tp-

betige ^OÆrfortfættetfer j be fe;: forfte af bi^fe S^i^ccrfortfcettelfer

er lorte, i)rebe og ftabe; ben fv;oenbe fclioer bot)l>eU, etter ^ar

en iiUc iSifortfoettelfe, ^oitfen ligelebeé ftnbeé paa be øi?rigc

S3ng^oiroter, og fet^^ fan forfotge^J );)aci enbeet af $aIe^oir»'

terne (omtrent en ^alo ©nee^ af be ferfte)» ^f

be opftigenbe

^ornefortfcettetfer er ben forfte fortere enb anben og trebie,

fom inbt^rbeé er lige lange 5 fjerbe til fpoenbe aftage i Scengbc,

^oorpaa be folgenbe atter »oxe, inbtit be paa be to ftbfle^ng-

^oiri)Ier og ftre etter fem forfte «g)ate^oirs?Ier naae berei^ florfie

Uboifling. faa be fex forPe §ate^in'roter ere be, af be neb-

j^igenbe gortfættelfer bannebe, S^linge temmelig pore, af ooat

gorm, uben en faaban tnboenbigt fremfpringenbe ^orn, fom

©eien »ifer paa be tre forpe. De pbpe fjorten ^oiroler nn-

berpotte ^alepnnen.

5lfcaniuj3 pger ipaa bet oi^enanforte ©teb) om ?n()t)en: Jifavtcv.

il y a deux sortes, la blanche et la jaune. 2Seb ben forpe

forPaaeé ben alminbetigt forefommenbe garijej en guut SSarie-


136

Ut i)ax jeg 5i>er!cn fett? fect, etter ^o^ giffere funnet er^otbe

nogen Unberretnmg om. Dertntob ^ar jeg ooenfor (@it>e 126)

tentitrfet, at JJngeten »ifer rodlig gari?e meb 5D?etaT(jTant»^*).

etørrcife. 2)enne S^'f^ P'f^i^r

t'^fs ^ Sf^egeten at naac en faa tetpbetig

©torrelfe font ©ejen j feb ^ar jeg iffe feet noget Snbtotb af ooer

en 5llcn3 Sccngbe. 3nttbtertib ^argatcr i bet norbttge ^atU^

Qat unberfogt Sxemptarer af ooer 3| ^o)) Sccngbe, og *5>^ennant

omtaler, bog efter 5Jnbre6 3}?ebbeTetfe, en ^nhU af nccpen 28

engelfle ^unbé 35cegt**). Dgfoa );iaa be franjle ^t)Per trccffe^^

ben af tre tii ftre gob6 i^cengbe. 5!)?en bette er faaoet )(faa

»ore fom ^aa be oori'ge ffanbinaoif!e ^^fter en ufæbtjanlig

©torretfe. ^^Pl^tgfl feer man ben af tolJ? til fej:ten dommere

Scengbe.

u^brc^cl^c. 3 C^ograftf! Ub'Srebelfe fpneé benne %i\t at j!aae tiTSage

for S^orjlen, autoen, ^t^ibtmgen og Sejen. 3eg "^ar itk

fnnnet forfotgc ©poret af ben norb for ^n'ftianéfunb. 25eb

^pflerne af S^Ianb og gæroerne er bet mig itU t^efjenbt, at

ben nogenftnbe er trnffet, og enbnu minbre »eb be grontanbjTfe

ctler anbre amertfanffe ^pfler. ^en'mob er ben ret ^pppig

)()aa be nor(!e ^^fler fra ©onbmor f^befter, ^aa aUc engel |!e

^^fler (feb omtn'ng ©rfenoerne) og ben franffe SSepf^j^, og

forefommer ti'getebe^ i 3}ZibbeI^aoet/ berfom Sf^téfo'é G. Pol-

lachius J)irMigt er ibentif! meb ben norbif!e***). — 3^«tte^

*) |)ermeb fv;ncø mig at jlemmc, l^ijab €cu6;) cinforer 0)o^ S^rtiTcIl

1. c.) : the smaller ones, which occupy such a station (blviubt

^lijjper) covered with oreweed, have their colours very bright,

and the bel ly of a saffron yellow.

**) Srt Svr t3aa ][)enimob ferten Xcmmtx , fem jeg unberføgte, Jjejebc

!utt li ^unb; en anben |jaa 21 2;ommer omtrent 4 ^nnb.

***) ^iefo's ^Beflrioelfe ft)ne5 yel nt |.>aéfe; men bet Un iUc fpove^,

at €uvicv I)ar fjenbt lubben fom en 5)^ibbeIt)vry5^gi)T, ba 'i)an

i Regne animal (2éme edit. II, 333) Hot aii^mx ben fom fo^

vefommenbe i bet atiantiffe f)ay»


137

c^ciiki er lOubbcn almint>elt(j , og trceffe$ enbog punbom i Um^

iiteltg t)et^bcti(je (Stimer. 3^9 ^«^ faoTcbc^ ben 16bc 9)?aj[

1834 3Sibnc til, at 600—700 Staffer \>aa een ©ang fange--

bc5 i et SBunbgarn ^cb Svebertcia, og berpoa faIbt)obcS t iSt)en,

fire (Stplfer for een SftCing. SSeb ©fagen og ^irté^otmene

f!a( ben tfo^r otfe ftg )^aa ©t. $ansbagi5 ^ib. 3 |2^refunbet

er ben tngenlunbe fjicelben, og man plejer i Oftober og 5^0-

»ember bagligt at funne tro^ffe ben >()aa bet fj;oben§aonf!e '^U

f!etoro ^o6 g{f!erpigerne fra @!co6{)OS?eb og ^orbce!*). Sjætbs

nerc gaaer ben inb i iZ^flerfoen: ^io^ ^ax er^olbt ben fra

Siibecf, og efter en ^cbbelctfe af $r. iBoic fangebeé ben 9bc

5D?art^ 1831 to Snbiotber oeb ^jet.

lubben trceffe^ oel ^PVptgt no! i fiore ©timer, men ogfaa ^cvcmnat>e.

ofte cnfelton^ etter t fmaa 8eljlfaber. 2Seb Kippefulbe Stranbe

^otber ben ftg meget ncer Sanb, og man plejer faalebeé ocb bet

fpbttge 9Jorge ^ele klaret igjennem at funne fange ben enfeltmU

meb ©nore, j^aaenbe paa en fremfprmgenbe flippe etter

et ©fjia?r» ZU forfljiceKtgc ^iber af klaret, bog mej^ om ©om-

meren, gaaer ben i pore ©timer fra bet aabne ^ao inb mob

^9ften, og fotger ba ©timerne af minbrc gif!e, (Bii^o, 23ri^(ing

0. f.

i>. ©tunbom fee^ ©timerne at fpitle i SSanbjlforpen, og

^oppe omlring ligefom ©ejen. De ffutte ifo^r elf!e ©tebcr,

^oor ber er Peer! ©tromgang. Subben er ioorigt en bripig

gip, fom biber begjcertigt paa drogen.

Subben'iJ fornæmpe Skæring bepaaer i minbre ^i^c, faa- via^tins.

fom ©ilbearter, ^obifer, ©morbuttinger, famt gjngeten af porre

gipe, ^0^ yngre 3n^t'oi^eif træffet 2)?aoen gjerne fylbt meb

9?ejier, tanglopper og anbre fctbébyr.

3eg ^ar funbet $unnerne$ 9?ognfa?fte meget pcerhtboiftebe ^*JJfI;^"'

i be pbpe 2)age af ^al (Sfter nor^e giperc^J ©igenbe er

*) T}cn fannet tilfdtiijt i Icvffcgavncnc.


138

Scijunti^cn forti oeb @t. «^ian


139

^ttmærfninrt over 3lcef5tctttc fiiaduK oq Slerlan^us.

93cb en opmærffom ©nnimenligning nf fciafe (Slægter, troer jeg,

man i)i( finte, nt fce itk frembt)be j^erre SIpigelfer fra l^inanben, enb

eu\)'ocx af be to (2Icegteré 3(rtcr inbbttrbeø*); eller, meb antre Orb, at

ber fa\)ne^ lio'fentlige 5laraftereri til bereé Sltilillelfe, fcb anatcmiffe.

Xtt cnc^tc, afCupiec angivne, S^fjcelnemærfe mcUem 'Slægterne, ^age='

trrtrtbcn, fvncø af ringe fv)tologif!23etvbntng, eg er begubeniffe albeleø

fonfJant, ba^yiblingen nnbertiben l)ar|)agctraab. Uagtet jeg l)er, forbi

(S^^flematifen i et fauniftiff 5(rbejte er en 33{fag, \)ax funbet bet unob-

tenbigt at afyige fra (Luvicve ^n'^teUriQ, ffulbe jeg bog t ^Iminbelig-

t)eb Ijoltc bet for rigtigere, efter fries's (£rem|)el, at forene Slægterne

Gadus ogplerlangus (unber bet fcellebø ^ia'on Gadus.)

*) Gadus Æglefinus er faalebeø, efter min 5}?en{ng, i lige faa ][)oj

®rob forffjæUig fra be anbre 5lrter af (Slægten Gadus , og Mer-

iangus vulgaris ligefaa forffjællig fra be anbre Sorter af Slægten

Meriangus, fom G, Æglefinus og M, vulgaris inbb^rbe^ o. [, 'o.


140

SfttlltmlesSIO^c^tett (Merluccius Cuv.).

Sto D^pofinner, een ©ab^orftnnc, ingen ^(jQetraab.

48be 2lrt

^ctt almtttbcUøc kulmule (Heriuccius

vulg-aris Cuv.).

itrtnm^ifc. 8ibcr 03 ©ug ftctrft folijgltnbfenbej 9??unb.'

^uTe, ^ungc 09 @j[oeneIaaøeneé tnbre gtabe fut-

fortej Unberljiccten tænger cnb £)t)er!ice6en; (Stbc-

Itnten ^J?ib, uben ©ojntngj ^alefinnen ncpften tige

offfaaren. ©ugfinnerne meget [tore (nceften nf

Scengbe font S3r9ftfinnerne), i(^nben afrunbebe, meb

fpj) Otraaler. ^o»ebeti5 Scengbe tnbe^olbe^ om^

trent fire ®ange, ben ftorfte $øj[be omtrent f^y

©ange i ^otattcengbenj bet opf|)iIebe (Dabé ^ojbe

ftiorre enb ^oi)ebet$ ^al^je Sccngbe.

9^9Gf' s>+4o j ©r^pf. 1 5 j ©^gf. 7 j @abt)orf. 40 j ^atef. d 8 *).

*) ®et 3"biijib, l)cé I;inlfet bet oijcnan^iyttc ©tradetal er iagttaget,

|)ai)be omtrcttt to ^^^^bø Sceiigbe; l;o^ et anbct, af 14 Slommcvø

2(?ngbe, var 3^a(lct af ^tmtcrncø ©traaler felgenbc:

««i;gf. 10+39; 23n;ftf, 15; ^iigf. 7; ©abborf. 39; |)alef. 20.

3eg l)ar beéijcerre forfcmt at optegne flere ©traaletcelltnger* 5lt

benne 2;orf!eart Difer enbeel 5lfyerltng i ©traaletaltct, fan feeé af

BunbcvaU'ø, fra oijenjlaaenbe noget afyigcnbc 5(ng{yelfe {^i^w^

bina\)iené giflar, eibe 145): 9h;gf* 10 til 11 og 37 til 39;

S3ri;ilf. 14; 33ngf. 7; ®abborf. 37 til 38» 3^rtCfeU'd Unojag-

tigljeb i ^traaletcellingen i 5Uminbeligf)eb I;av jeg allerebc gjort


141

tYlMleve ^robr. n. 342? Gadiis Merliimus (jern norf?). eynonvrni.

%uf;t 9]aturh b. ^cvjo^tljiimcv, iI^lIius

SBtcinbt gtf!evne t ^et fpblige ^attc(jat fpneC benne gifif, ivnrt^xmcu

formebeift bcué Sicclbcn^eb , at mangle ^am] ibetnu'nbpe er

bettc ^ilfætbet i?eb ©iltcfcje og^ovntcef; paa ^irt^^olmcn og

t grcbcn'!øl;ai^n ^ar jeg ^ovt ben tenceone^^ kulmule*), ^aa

en ^eet af S^bTanbéSejlfpfl er ben ret »el Oefjienbt unber 9lot)net

23ltfter**). ^n %i^, fom unbertt'ben fanget »eb ganø, og

ber tjenceDneé @oIofiff, ^ar j[cg, efter ben mig niebbeette Un-

berrctning, troet at maattt ^en^ore til ncert>vtrenbe ^rt^ bog

er bette en Hot ©léning, fom trcenger til nærmere Unberfo?

gelfe. @om norjic ^encconelfcr for ben angioei5 Spfing,

^utmunb og ^ergtax.

go r men langj^raft og tn'nb, meb flabtrpffet $ooeb og iVfrnrcrff.

fammentr^lfet ^ale***).

cpmoprffcm i>nn, og i?il berfov ilh o}jl)oItc mig i^cb \)an^ })0)^ af-

vigcttbe 5lngis?cl[e.

*) T)cik ^am, fom ant^ber en meget tcjnefalbenbc S|cnbommcltgl)eb

f)c^ i^i\tcn, fvne^ mig paa benne ©ntnb at burbe forctrceHe^ fom

Slrt^namt fer bet felgenbe, t)i?i(fct maaf!ee ^ax en flcrrc Ubhc*

belfe 1)05 o5»

**) S^g ^


142

gari?cn pan ^antr, 9'?t)(5 flabe, 9?t)Qftnncr, §aTcftnncr 03

^n>flftnncr oiraa i bet 5>nme etter ©ortac^tiijc; ebe nteb flan! ®Uinb5. 33ui3finner 0(3 ©abbov-

fiunc h;fe. 9}htnb(;u(c, ^'un^c O15 ®jæMaai]ene^ iubre Stabe

nf cu nieijct Teoenbe, fiilfcrt garoe. ^tijctcbci? iM'fe 53n;jlftnncnic

^jaa ben inbrc etter mob Xlrcpvcu i)enbte gtabc en bpb fort

gan^e, forueben nteb ly^ DJanb. S'f^^ ^^^»^ W'c^ 9}?vei3finijjlficcr,

*J3npittcn morfettaa.

STetalUTiuibc A 24§"; B 1-i";

flmfc ^->c)tc A 3.i''; B 2";

Ubmaat{ni3er.

fltnfc :A>>ffd|c A 3^"; B 1^";

Dmfrctfcn A D^"-, B 5f";

^cjtc feian ^MlcfinnciK^ i)Iob A 12'"; B 7'";

fva Untcifja^K (Jpitfe til ©jitUcIaaii. hac^. Otanb AoJV'; B 3^";

.S>o\}cbcU^ |)ujbc over 9}hbtcu af ©|ct A 2"; B li";

.^ci?cbfU^ $>cjbc am 'MUcn A 2§"; B 1§";

.C->ciH'tcK^ ^vcte cinn- a^jiTUcIaa.^cU^ bajjcjic ?^inb A 3"; B 1-|;

tct cp[).nlcbc (^nnb^:? .f^ojbc A 3"; B 2";

bet c).^[pi(cbc ©ab^ SPrcbc A 2^'; B 18'";

9}hilcmfJÆbcbcncncv ?ængbc A 2i"; B 18'";

riHnfia?bcbcncnc5 $!Æni}bc A 2i"; B 17^"';

UnbcifiiTbcni? )'vvcmvav\nini3 feran Di^crfjo^bcn A U'"; B Ij'";

fva UnbcituTbciu^ *5pib[c til \mc\ic 5uT[cbev A 21'"; B 12'";

flcvflc ©jcitncntfuit af fovvcfte 9?æfcbcv A ^'";

^Ifjlanb mcUcm fcncftc do( bacjcflc 91iTfcbor A V";

ftorflc (N^)cnncnifnit af bavjrflc ??iTfcber A 2'";

iitbbmbct^ 5lf|lanb nuilcm bet finrtf c ^ar ?Iirfcbcrcv A14'"; B9'";

inbbvrbc^^ 5(f|lanb mellem bet bavjeftc fax ^loefebcrcv A 14^'" ; B 9'";

W- f^« l'rtS- 9?iricbin- til rjcl;iilcne fcvvcflc 9knb A 5'"; B3'";

fra nnbcr!ja;ben^^ epibfe til £^jct)ulcn5 forrcftc 9^inb A 25'" ; B 16'"

rjet^ 2iTni}be»3ienncmfn{t A 12"'; B 8'";

Cjet^^ .^ojbeeijcnuemfnit A 10'"; B 6i"';

fra Itnberf. epibfc til forflc 9^.u3finne^1 3?cg\mbdfe A 6|" ; B 4"

fcrjlc ?tvon"»P^ Scpiujbeftro'fnin^ A 24'"; B 15'";

;


143

fcrflc 9flVflftnncg |)cjbc A 28'"; B 16'";

94fftanbcn mcUcm fovfte cg anbcn 91t)ii[inne A 8'"; B i'";

nnbcn Sfycjftnncv ^ccngbcftrcefning A 10^"; B 6";

oiifcni J)h;gjtnneg .f)ojbe A 20"'; B 13'";

nnbcn 9?t)i3finnc3 ?(fjlanb fra ^alepnncn^ 9]ob A 1"; B 4"';

Sn>frfinncrncø ^ccnnbc A 3?"; B 2,1";

5i3n)ftfinnirnc>:? $I3rcbc i)cb Dicbcn A 7"'; B 5"';

fra nnbcvfjiTbcn>5 ^pibfe tit 23noftnnfrnf^ 9?eb A 5^'; B 3";

Sugffnnerncv^ im^'ce A 3i"; B 2;V";

33unpnncvnc5 23icbe l^b Skbcn A 5^'"; B 3'";

fra llnbcrrj, epibfc til r^3vibborft5 forrcftc 9knb A Id^'; B .V^";

ben) , hao^tii ^ax bet omtrent Slroppenø

^rebe. Unberfjceten er Ii'bt tænger enb £)»erfj[cet)cnj

benne fibfte ben'mob libt Brebcre, faa at bene S^cenber lægge ftg

ub o»cr Unberfjæbené. (^ahit fttger faa ftcerft ep, at (Sptbfen

af Unberfjceten, naar 9)?unben er luffet, nceften tigger i ?inie

meb '55a«beflabcn j bet er meget jlort (bete florfte 2)iameter,

naar bet opfpite^ , jlorrc enb JF)ooebet^ ^atoe ?cengbe), af ooal

etter næften ettiptif! gorm. S^aar bet er tuffet, ftræffer (5pib=

fen af IDoerfjæbcbenet fig tangt nb ot>er 5D?ibten af IZ^jet. Sæ--

bcrne ere tpnbe og §ubagtige. ^oenberne fiorre enb ^oS

nogen af be foregaacnbe ^orffearter, ftoerfe, meget fpitfe,


144

libt frummebcj te crc anbra{jtc i to tRcctkx faa»et i IDtJer-

fom Unbcrfictbcn 05 v"Bi^i«^^^^"^t ^^C

temmetic} urcgct-

mccéft(jt ; \^aa ^t>crt 3D?ettem!iæt)et>een ^ar jc^ talt omtrent 40

^ccnber, og i ^oer ^alobeel af Unberfjccten omtrent 30; )paci

^Iou3J!j;oert)cnct ooer 30, orbncbe i gorm af et tojet 23aanb

etter en ret 5Bin!e(. gor ben jlorj^e :DeeI ere ^ænberne teoccge-

iic^c, etter funne Icofjge^ neb i 3)^unben (naar bc 6oj[eé neb, reife

be ftg atter i?eb ^rajlicttetett af bere^ gor"6mbeIfe meb ^no^j-

lerne). S)en X)cd af ^Ioufjf!j'cert>enet , fom er m'hmt meb

^ænber, fli!!er meget paafatbenbe af mob bet oorigc ©ooctjj »eb

fin robltcjt^otbe S^roe. jungen er flor, breb, flab 03 o^lat, oel

f!i(t fra Unberfjæt)en, ocj enber fortil meb en fort ©pibfe. ^en,

mettem Unber!jiæSen6 ©rene ubfpccnbte, ^nb, fom f!j[ttle6 af

Stuntjcn, er ^oibacjtig; mcbcn^ berimob bet oortfje ©ocetg 03

Svungen, ligefom ogfaa ©jættetaaget^ tnbre ©ibe, fom atterebe

t ^rtémcerfet anfort, ubmcerte ftg oeb en meget bpt og reen,

tlaaltg-fort 5?aroe. ©»ætgbeneneé ^cenber ere temmelig

fmaa; ioorigt er gor^olbet bet fæboanlige. Sf^æfet^orerne

ftbbc nær Øjnene, )(>aa ©rcenbfen af ^ot>ebet$ ^anbeflabe og

©tbeflaber, bet tagejle ^ar ganjlfe M oeb bet forrefle; menbe

»ife i flere ^enfcenber ^fotgelfer fra bet gor^olb, fom ^0^ be

foregaaenbe ^orfifearter er iieffreoet. X)et forrefte S^^cefe^

bor er meget h'tte, frebérunbt, nben ^ububotbelfe af ben ba*

gejle 3fianbj bet bagefte 9^ o: fe bor er bcrimob meget flort,

ooalt paatoccr^ ] 9'^cefeborerne(3 ©titting er faalebeé, at ben inb'

bprbeé 5lfpanb mettem forrefte ^ar og ben tnbb^rbeiJ 5lffianb

mettem bagejle ^ar omtrent er ligeflor, og at ^tx altfaa itk

funbe Ⱦre XaUn om et inberpe og et ^berjle $ar 9f^cefeborer.

©inene, ^oi3 ooerjlc 3'lanb ligger i ^anbeftaben, og ^oi^

li!ængb eb ia meter er meget fienbeligt ftorre enb ^ojbegicnnem-

fntttet, ^aoe 5D?ibbelfiorrelfe ; bere3 Svtngbegjennemfnit inbe^ol-

be^ fem til fer ©ange i ^ooebetiJ totgbe. © i celle aab-

n in gerne er meget flore, bagtil i Sinie meb S)j[et^ ooer|le


145

$Ranbj fortit naae be frem i Smi'e mcb Sieté forrcflc 9?anb,

5>tM'Ifet tffe er ^ilfætbct ^o5 no^en af be foregaaenbe ^orffc*

arter, ©jicelteftraalerne, fpj? i Zatict, ^at)e ben fæbcan-

lige @at>eIform. £)m ©iæUebuerne fan ntcerfe^, at ben

9?Æffe tanoPralt'ttabbanncbe SfJebflafcer, ^tjormcb ben ^ber^c

©iættet)ue \>aa ^i)er 8ibe er forfinet (foruben meb en tnbre dicdU

^nuber), ^oé benne 5Irt fun banner af omtrent en ^ato ©nee^

©tuffer, altfaa er meget mmbrc taln'(j enb ^o3 be foregaaenbc

Sirter af Samid'en.

gorfte JRpgfinne, fom toger ftn S3egi^nbelfe ganffe Iibt

bag @j[ajttelaaget^ "bagePe 9f{anb og noget bag (Enben af Xo^

tatlcengbenS forjle gjierbcbeet, er temmelig fort (ben^ JOængbc-

Prccfning inbe^otbei^ omtrent 11 til 12@ange i^totattcengben),

af^riangelform, meb ligefaaflor etter fierre ^ojbe enbScengbe.

gørfle @traate er iffe meget fortere enb anben, fom er ben

Icengftej be foTgenbe aftage i et jlcerft gor^olb, faa ot ben fibjlc

(ni'enbe etter tienbe) tnbe^otbeé fcx til fp^ ©ange i ben anben j

forj^e ©traate nfloftet. Sifj^anben mettem for-jle og anben SfJ^g-

finne er temmelig Ii'tte (ben inbe^olbeé tre til fire ®ange i førfie

9?9gfinneé Scengbeftrcefntng). 5Inben 3'i9gftnne begynber U'bt

foran ©abboret, og ^ar en ScengbePrcefning/ ber »el er enbeel

ringere enb ben ^altje ^otattcengbe, men fom bog o»crgaaer

forfie SJJpgflnneiJ Scengbefircefning omtrent fem @ange; bertmob

er ben Iibt fadere. 5lf gorm er ben uregetmce^ftgt fttrfantet,

meb ben oi^erfle tUm'D noget fonfao etter inbbojiet, og be to

o»erftc SSinfter afrnnbebe. gerfle ©traale er tibt fortere enb

anben, benne Itbt fortere enb trebie, og faa frembeleé inbtif

nienbe; ^erfra aftage ©traalernetnbtitben eenogtpt^enbe, ^j?orpaa

be atter ooyc t So^ngbe, inbtil be omtrent meb ben f9J>ogt9J?enbe

naae bere^ florjle 2oengbeub»if(ing, og ot)ergaae ^ojben af di%»

finnenø forre^e :Dect j be tre fibjie ©traater ere be fortene. —

33 r^ft finnerne ere af en langjiraft-ooat Jorm og af tem-

melig bet^belig Scengbe (bereø Sci^ngbe inbe^olbeø iffe fulbt fv»

iDnmnarfé Siffc, IT. 10


(Banede i ^otatfccnobcn) ,;

146

'ooq ttaae U iffe (jaiijTe ^cn til ©ob--

borets forrcjlc S^nnb. gorjle (Btrnate er tticgct fort, fortcre

cnb ftbftc, og tnbc^otl>c5 tre tit ftre ©aitfjc t anbenj femte

til f9X)cnbe©traaIe be tcrngjle. ©traolernc ere ffoftebe unbta-

gen be to forjle og ben ftb^e. S3ugfhinerne, (;»ié 3?ob er

anbragt itfctlot foran 23 n;flfinnerne6 9fiob, men ogfaa en ©tnv^-

ning foran ©jættclaagct^ bagcjle 9?anb, omtrent mi'bti>ei55 mcttem

©^ibfen af Unberfjccben og ®abboret§ forrejie 3?anb, t;oi>e en

temmelig betpbetig Scengbe, og ^aac i faa ^cnfeenbe htn Iibt

tilbage for S3r9fifinnernej bere^Sængbe inbe^oIbe3 omtrent fpi)

Hi 1\ ®ange i^otattcengben; imiblertib ere be langtfra, nub

(Bpibfen ai naac ^en H\ ©abboreté forrejie 3f^anb, ^oab ber

ifær nbmcerfer bem, er, at bebeftaaeaf f^^ ©traaler, ^»ilfe

atfe ere tpffe og ftcerle, og i Scengbe iffe J?ife nogen meget be-

tpbetig gorflfjæl; forj^e er imiblertib ben !orte(le, fjerbe og

femte be Tcengfle, anben Tigcfaalang fom ft)oenbe, trcbie af lige

Sængbe meb fjicttej be to forjie ere uftoftebc i ^nben, be o»=

rige fbftebe, bog lun enfelt unbtagen ben femte, ber fpne^

bobbelt floftet. ab bo ret temmelig ^^ort, frebérnnbt, bag^

tit forfinet meb en titte ^apil; bet^ forrejle 9?anb tigger

omtrent i(5nbcn af ^otattccngbeng forf!e |, etter i?et enbnn tibt

tænger titbage. ^cct bag ©abboret tager ©abborfinnen

fin SBegpnbetfe. 3 Sccngbeftrcrining , Stfflanb fra J^ateftnncn^

9fJob og i gorm femmer ben omtrent meb anben 9?pgftnne,

men er bog tibt taoerej be to fibfte Straater ere be lortejie,

ben trebie-fibjle omtrent tig meb ben forjle i So^ngbe. Scengben

af ©traaterne tittagcr ioorigt fra forfte tit etleote, ^oorpaa bc

tgjen aftage, for atter at t>oxe mob (Snben af ginnen tigefom "^o^

anben SR^gftnne. ^ate finnen^ 23effaffen^eb er omtrent fom

5>o5 be foregaaenbe ^orffearter; benS bagede Sf^anb tige afffaa^

ren, etter bog fnn meget ubett)betigt inbbojet ; foruben en (Snee$

toengere


14T

ninrj ticb fra 3^a!fctt, og er i fin ottcrfiorjle ©tvcelm'ng noget

ncernicre DJ^glinien enb SBugtmien; for|^ efter at '^atje paéferet

omtrent fo* Xrebtebele af ©abtjorftnnen 03 onben D^pgjtnne, le-

ter ben mibt imcnem 'begge.

©ficellene ere af mibbeTmaabtg ©torrelfe (§oS etSnbi-

i)ib af omtrent to gob ^at>be bc ftorjlc ©fjcct Iibt mere enb

3"' !i!cengbe og 2'" $>oibe), tpnbe, taglagte, let affalbenbe, af

mere etter mmbre oi^al '^oxm, bog uregelmceéftgt, meb affiums

pebe 33mfler, ^ijoroeb gormcn fnart ncermer ftg

't)it gemfantebe,

fnart bet giirfantebe. SD^eben^ (Sfjcettene ^0^ aUc be ^tbtt(

omtalte ^orj!earter ^aoe meget flor inbt)prbe^ 2ig|)eb, faa at

be iffe uben 2Sanf!eItgt;eb i)iTte htnne abf!it(eéj ere be ^o^^nU

mulen, faa at ftge, t)9ggebe efter en ganjle anben ^Un, ^oorfor

et toft f&lit paa et af @!]ce(tene a(ene t>t( »a?re tt'ljlroeffetigt til

at ffjioelne benne 2lrt fra be foregaaenbe. :De mangle ncemltg

albeleé be fra5D?ibbetpnn!tet ubgaaenbe^traater, og be foncen-

triffe 3^inge fremtroibe ^aa en faa uregelmceéftg og foroirret

^aabe, at bet iblioer umuligt at forfolge bemj ^»or be funnc

ffiætne^r ^aoe be en meget langftralt-ooal %cxm, og ere i ben

ene (Snbe (ben forrefte etter ffjutte) noget afrunbebe, i ben an-

ben (ben bagefie etter frie) tttfpibfebe etter ubbragne i en 2Sin^

fet ; men fnart banne be en 23otgegang, fnart ere be fotbebe t

SSinfter, fnart ttanbe be fig fammen paa en tabprint^if! 5D?aabe

0. f.

i?., ^oorfor ©Ijcettene unber SD^ifroffo^et ^aoe nogen Sig?

§eb meb et ftint-i^atret iBaanb. 2!)?cerfe^ fan, at ©fioettene

^05 unge 3nbioiber tJife en (lorre Sfiegetmce^ftg^eb i S^Jingene^

5lnorbning enb ^0^ cetbre.

S3ug^uten er inboenbigt fulfort. !Den6 Scengbe 5o3 et3n^t:c:5v3'

SnbtiJtb af togob betober fig omtrent tii 8", ^ooraf 2'' ligge

tag (5Jabt>oret. 25ug§uten er attfaa fortere i gor^otb til Zt)-

tatfængben enb ^0^ abffittigc af be foregaaenbe^orffcarter, og en

ringere X)eet af ben tigger bag C^Jabboret. 2 egeren er, fom

fæbt^antigt, af bet^betig ©torrelfe, af §t)ibguutgaroe, beett i to

10*


148

Sapper, af ^'oiiU ben §øj[rc er mcQct ntmbre enb ben t>enPre.

©ptfcroret temmelig fort 03 »tbt. 9)2at>en fælbannet, naaer

omtrent ^cn tii ©abtoret, og ubfenbcr barmen jTf ben for--

rcpc (5nbe af fin Unbcrftabe. ^armefanalen, ber øiør to

SBoiningcr, er lun forfinet meb en encfte iilU 33Itnbtarm.

©enerat i oniJorganerne ^oe ben for ^orjlearterne almiiu

beltge gorm ; bog fan mcb ^enf^n tii ^unnerneé Sflognfcef

mccrfe^, at ben er meget b^t>t ftoftet foran ©abt^oret, ^oori-

mob bcniJ t)ageile ^orn ere forte, jinmpt afrunbebe. (Bo øm*

met)tceren inbtager ^ele 2^ugl;uteni5 Sængbe, §ar meget t^lfe

SScegge, og er paa fceboanttg 3)?aabe ^ceftet til ^otroterne« ^^ocer-

fortfættetfer; Snbfnortnger ^ar jeg iffe iagttaget, Iigefaa U'bt

fom §orn, ubgaaenbe fra ben5 forrefle (5nbc.

^m"S^' '5D?enemfjiæt)eSenene ere of en langjlraft, tpnb og tit-

fpibfet S^rm, omtrent af tige Scengbe meb OtJerfjce'betcnene,

ttben nogen egentlig aare"btabbannetUboibeIfe, men i benneé ©teb

tjcetnebe meb en h'Ke, ftabtrplfet, i @nben afrunbet, ffraat^agnb-

rettet S^orn etter ©pore. 9)?e((emfjce6et)eneneé opabrettebe SIpo-

fpfe meget Ittte, b^t)t f loftet, Ooerfj[cebet)enenc ere oeT

ogfaa langjirafte og tpnbe, tnen antage bog mob ^nben 5(are*

form. 5if be knogler, fom banne en ^jicebe unber og

t>ag Sie^uTen, er ben forjle meget flor, ifoer ooermaabe lang-

l^raft (ben§ Scengbe ^o5 et 3ttbioib af 2" omtrent bottelt faa

por fom IZ^ie^utcna Scengbe, og tre®ange faa j!or, fom ^nogtené

egen florfle ^ojbe) j be oorigc ^jefnogter foTge paa ^manben t

©torretfe i fotgenbe Orben: trebie*), fjerbe, anben og femtej

benne ftbj^c er meget Ittte. ® iceHetaagSft^fferne ub-

mcerfe ftg forj^ og fremmefl oeb bereé tet^bcltge, ncepen ffjæt-

agtige S^^nb^eb og ben beroeb t>etingebe jiorc Sfrotelig^eb, i^ccx

^oab 9^anbcne angaaer. gorgjicenelaaget er titte, af fceb^

oantigj£)alomaatteform, men iffe, fom ^0^5 benne gamitie^ fore-

gaaenbe 5lrter, bannet af to , paa |inanben lagte ^(aber j ben

*) ©emtc beflaacr egcntligcn af to, teet forcnefcc ^noglfv, og ^n^xci'

orbitalfjcpben dii^M af fcy ©tjjfffr*


149

forrej^e :5)eel ev fuu bctv^eligt t^ffcrc enb ben tajjepe, 03 for«=

fpnet tneb nc^Te Snbjutin^^er paa ben pbre glabej ben t^agejlc

:^eel »ifer et meget jiort 5Inta( ftne 8traater. T)d egentlige

(DjccnelaagsJft^ffc er ftort, ^ar en uregclmceéjtg, tmngu^

to gorm nteb ^ugtebe etter itbflaarne 3?anbe, og er Ⱦtnet

meb to pore ^orne, af ^oilfe ben ene er rettet tagub, og lig-

ger ooer Unbergj[cc((claaget5 ooerpe-^agefte 9?anb, ben anben er

rettet lige neb ooer Unbergjceltelaaget. X)itti ^ax en

temmelig bet^bcltg ©torrelfe og en uregelmccéjlgt-ftirfantet,

t)agtil f!raat aff!aaren gorm. 3D?cIlcmgjætIetaaget er en-

beel minbrc enb Unbergiættelaaget, af triangulær %oxm, meb

^oppunf tet rettet fremab. ^anbcbcnet banner paa ^h'bten

en ^ule etter gorbptning, i^oitfen paa ©tberne tnbejluttc^ af

to meget laoe og I)rebt afrunbcbc (i!fe flfarpe) ^ammej biéfe

bit)ergere fortil, ^oorimob be bagtil ftobe fammen unber en mc*

get fpi'b^ SBinfcl (omtrent af 30 ©råber), og fremt^ringe en

Crista occipitalis ; be to Sibefjote paa J^ooebet^ Doerflabe ere

meget fmaa. Dt>erffulberblabet af fceboanlig gormj

Scengben af bet^ ooerjle dJreen for^olber fig til ben neberpe

omtrent fom fire til tre. (BInIberbtabet af lige Scengbc

meb D»erf!utberMabet , temmelig flabtr^tfct og tpnbt. 2)ett

raJ)nenÆ^bannebe gortfcettetfe er for:§oIb5oii^ meget

Titte (af lige !i!vcngbe meb @!uIberMabet etter Dt>erf!ttlberblabct)/

tpnb, uben nogen Uboibelfe fortil, frnmmet, ganf!e afgorm fom

et D?i6"6cen. Ot>erarmtenet er mibbelmaabigt ftort, temme-

lig t)rebt men t^nbt og foagt, bct^ to t)agefte;ooerfle SSinller

ftærft ubbragne. ^Itue^enet meget floerft fortoget fortil

(bett)betigerc enb ^oi5 nogen af be foregaaenbe ^orffearter) j

ogfaa fpringcr betiS tagefte 33infel temmelig jlcerft frem. 33 ce!*

fen benene ere for^olbooiii^ af j^cerf iB^gning og noget ej[en-

bommelig gorm, ibet be to (5)renc ftobe fammen nnber en net-

jlen ret (libt ftum^) 23infel; ben ^bcrfte-bagefte (Dreen er t^f,

treftbet pri^JmatijI, fortil lige afflaaren; ben (jage^e^^nberfle


150

®reen mcve t^nb, flabtrplfet 03 mob Snbcn tilfptbfet. ^In-

tatfet af ^ i? t ri) terne er 50, ^i^oraf 24 tilføre ISucj^uten,

26 ^aten. :©c fer forfte f8no,\)'oix^Uv mangte ^5?cerfortfcetteIfer

(be to forpe »ife bog et IttteO^ubiment, fom \amt^ ^0^ be ftre

foT(}enbe) j ^ocerfortfccttelfernc ^a»e atterebe nnaet bere^ j^orfte

Ubotfltng )^aa etletJte, tots?te 03 trettenbe JP)in'r\)et, |)5?orpaa be

atter aftage t'Otorrelfe, og efter^aanben Mtoe meget fmaaj af

gorm ere be meget brebe t bereé ^ete Scengbe, ooenpoa flcerft

!ont)ere, )(>aa Unberffaben f!eeformigt ub^ulebe, i ^nben trebt

afrunbebe, dlihhtmxtc ere enMte, ogo^^ore atferebe meb ben

menbe ^oi'roet; be ftre forjle ere forte og for^oTbiSoii^ t^tU'', be

øi?rige togere og t^nbere. X)c forjle J^aIe(;oiroIer§ nebabret-

tebe gortfcettetfer banne iffe egentlige 9fiinge, men fnn nt trian-

gulær ^anal, ^ottfen aKerebe ^o^forjle $aIe§oirJ?eI er meget Ii(fe.

T>t otte ftbfle ^ale^J? troler tjene Hi ©totte for §aleftnnen.

etømife. kulmulen naaer atminbeligt "paa be franfle og engelf!e

SorcFom

men.

^pfler en ©torrelfe af tre Hi ftre gob, eto maaflfee enbog

noget mere. (Sfter t)ore gif!ere5 ^tngi'oelfe er ben^ fccboantige

Sængbe i)eb be jpbf!e ^^fler trebioe tt'I fer og trebioe S^ommer.

2)enne %i^ f^neé iffe at ^aoe en faa »tb Ubtrebetfe mob

Sji^orb fom be ffej^e anbre, '^er om^anbtebe,,2:orjlfearter. T>m

trceffe^ ^aa ben norffe^^fl inbtit @onbmor*) (omtrent 62|


151

(JitQlanb*) Ci^ S^^^^^'^'G cntj^irenbc, ^ai), ctj f!flT, efter duiJiev,

»cere Ki^cfaa ^pppig t 9)^*bbeI^aoet fom i ?(t(antevt;n\)ct.

Ofjlonbt bet ifte er muj "beficubt, at ben noc^enftnbe trccffe^J

t Kattc(5Qttet i ©timer, er bet boø Hk ttie(jct fj'ælbcnt, at fce ben

euMtoii^ i bet itorbltjjfie ^attejjat. (3cialebe$5 faae jeg ben 17be

3uU' 1836 i grcberifét;ai)n et Snbiin'b af omtrent 30 S^om-

mere tøi^be, fom oar fancjct t gfpnbergarn, 0(] et |^ar ^Da^e

fenere et anbet of 11 ^ommerø CvTngbe paa ^trté^clmcn, lige-

lebeé fanget i J^Ipnbergarn. Sangt fjicetbnere forefommer ben t bet

fpbltije ^attei^at; jeg ^ar fnn (Srfarmg om, at ben er fanget

et ^ar ©ange oeb ©ilteleje om (Sfteraaret ((September) t Silbe^

@arn og een ©ang i ©refnnbet oeb


n«?rin«.

152

^utntuTcn er en mecjet graabig %i]t, font nærer ftg af

nti'nbre %i\tt, ^J?i3 Stimer ten forfetger. 8aabanne ere '^a-

frelerne 03 ftere (Bilbearter (paa ben engetjTe ^p^ ifccr ben

faflfalbtc^U^arb). ^ouc^ fortætter f^oe g) arrell 11,178),

at ^an ^ax feet f^tten ^V'tt^arb'er tagne ub af 3)?aJ?ett paa en

^utmute af atminbclig (Storrelfe.

Sorpirtntdfe. Segetiben angis?e$ af dou^ at inbtræffe fra 3«^^^^^ ^^'^

Stprit. 3 benne Zio f!al %i]tcn taU ben Øraabig^eb, fom ettere

er faa farafteriflij! for ben, og op^otbe fig ncer S3unben.

linrcn^eI^c- 2)en alminbettge 5Intagetfe om ^utmulen, at ben afgioer

en flet S^be, ba bene ^job er groft og btebt, tigefom flimet,

fan jeg efter egen erfaring 6e!rcefte. ^og Ian bemcerfeé, at

man paa S^btanbé SSef^fpj^ anfeer ben for en tæffer gi'fl, og

foretræffer ben for ^ot)Iianen. Dgfaa be fonbmorffe 33enber

fcette, efter Strøm, ^xii^ )(iaa ben. ^»or ben fanget i

SJJcengbe, fan ben meb gorbeet t)trfeé tit ^orftf!.

Sicii:)cr. $o5 aUi i^orre St^^^^^^tber af ^utmnten ^ar jeg jlabigt

truffet fCere (^xemptarer af Chondi'acanthus Merluccii i 3)^unb'

^uten*). Om 3nbt?otbéorme ^00 ben t)eftbber jeg ingen egne

(erfaringer. 3'^ubotp^i ^ar i ben§ 2^arme!anat funbet Echino-

rhynchus Acus, Scolcx polymorphus og Bothrioccphalus cras-

siceps, og i bene ^eritonceum en ukj^emt ^^matoi'i}.

O ^cc Slatiir^ijlorijTf 3:ifc^{Tfnft I, 278 flgt.


153

Siittf^efio^gten

(Lota Cuv.*).

2:0 S^pgfinner, een ©atbcrftnne, Zxaa'a unbcr ^agcn.

49be 5lrt. ^cn almittbcliøc trange (ijota Molva Cuv.).

Dt)er!icE6en Icencjer enb Unberficeben. D^^ij o 3 -urrtmircFc

^alefinncr nteb en breb, mcrf^ant, fom atter i nbfatte«

af en fmal, ^5?tb D^anb. ^agetraabené

Scengbe ibetminbfte Hq nteblZ^iet« Scengbcgienneni'

fnit. §ot)ebetø Scengbe inbe^otbeé fire tit fem

©ange i ^totancengben. Unbcrliæben Icenger enb

$o»ebet5 ^aUe Ccengbe. 5lnben gf^p^f^'^"^ ^'^^^^^^

enb ben 5alt>e 2:otancen3be, men Icengere enb

©abborfinnen.

^nl 14+6 5 5 25ri)jlf. 19 ; Suijf. 6 ; ©abbcrf. ei j 5atcf.46 **).

S^onepcl6c, ©ibe 18 n. 4; Asellus longus, cinc Senge,

Pontoppidans Mai I, 648: Gadus Molva.

*) Uiløfon cg ^efnl}ar6t knitijne benne (Slcegt Molva, men Curici?

l)ar titltgcrc tillagt ben 5?aiMtet Lota, liinlfetfccrfcri^illigt ferctrocffcv^.

**) Sjrcm^Icr paa Slfvcjlingcn i StraalctviUct give fclgcntc iTiiIliiujcv

2:otaU. 64i"; 9^*^3f. 13-h65; 33rvf}f. 20; ^ugf.6; ©atbf. 61; ^alcf. 46.

- 25i"; - 15i63; - 19; - 6; _ 59; - 46,

- 22i"; - 14f68; - 19; - 6; - 63; - 46«

-^ 18r; - 164-66; - i?; - 6; - 64; - 46.

- 121"; - 164-61; - 19; - 6; - 60; - 46.

evnonvmi


154

m{i\Uv^ ^Hcbr. n. 343: Gadus Molva.

OlciViue, Sfnijcii^ 23cjTv. Stbe 165: G. Molva.

2tri>ilt)iuii3. 3Ioc^, bie 3i|'d;e 2)ciit[cl)lanb^, tab. 69.

i^ciiivviicu goruben ben, ^oé o$ lil^cfcm t ^ele S^lorben, fcruijeltgc Se-

ici*

ncci?nelfe for nccvi^ccrenbe giff, ^an^je, ^ar jeg ijeb ©iMqe

^ert 55tiTerne tiftoc^ge ben 9^at?net 23Ian(3.

:^cfTnocifc. T)en mcijet tancjjlrafte, fortit tn'nbe, tacjtil fammcntr^!'

febe gorm i gorening mcb bet flabe og fmatte J^oi?eb ubmccrfer

ifcer benne ^(rt.

gorubcn ^oab ber atterebe oi?enfor er angivet om garden,

maa enbnu tilfojeé, at 23r9ftftnncrne ere graalicje, ntob (Bptb-

fen gule, S3ui3finnerne ffibcnt^^tbe nteb robtigt ©fjær, Sft^cj-

ftnnernc6 Siob ^m'baijttg, ©abborfinnen^ dian't) aKcrbagefi !j[ob'

fartet; ^itptflcn hUa, omgioet af en fccrbele^ fmal, gulbfar^et

diinQ'y J^ornt;ubcn »i'fer en 23Ianbin(5 af ^Uat og en meget

mor! S3roncefari?c. Unge 3ni>i5)iber ere i 3fJegeten meget tp'

fere enb gamte, fnart graaagtige, fnart guulagttge (ifatelfar^ebe).

Ubmaalmger

3:ctaIIan9be: A 64i"; B 22^'; C ISf; D 25i'", E 12f"-;

$)ø|be »eb forflc 9h>3finne5 ^cgi;nbelfc: A 8i"; B 2|"; C 2";

D 3V'; E 14'";

^cjbe cyev 9Mtcn: A 6''; B 2é"; C 1|"5 D 2i"; F 11^'";

^øjbe foran |)aM, 9lcb : A2i";B13i'"; CII'"; DU"; E7'";

%\)nt\\t (»eb forfie 3iv)9f. SScijijnb.) : A5i"; Blf"; Cif"; E12"';

Cmhcbfcn fammc Stcb : A 24" ; B 7i" ; C of" ; •

|)0vebetv3 fiovfle X^ffclfc (oijer ©IceHcIan^i^fh^Hct) : A 6"; B 2";

C If"; E 12i"';

XyHelfcu foran |)alcf. Dlob |.^aaetb. : A 15"' ; B 4^'" ; C 4'" ; E 2i"'

Slfftaub fra ©nubcfptbfcn til ©lællelaaget^ bageftc JRanb : A 15"

B 4i"; C 481'"; D 5^"; E 2^/';

5lf^ fra (gnubefp. til matten : A 13§" ; B 4i" ; C 3i" ; D 5" ; E 31i'";

bet cpfpiL mh^ f^ojbe iubv. : A 7i" ; B 2i" ; C 25'" ; D 2i" ; E 1 i"

^er maa mcerfeé, at bet ufæb^Hanliijt rtuvjc 2(utal »Straaler i aiiben Divg^

finne I;cøribfte3nbiinbfi)utc»Jfcvan(cbii3ct ijcb en tilfælbi^ Scftabigelfe.


155

bet ovfpiletc ®aH 33rebc iiiH.: A6''; Bli"; C 15'"; El IV";

©mibcfp, ^^remrnau.formtltntcvf.J A7'"; B 1'"; C1V"; El'";

mc\{m^aUbcm^K^ ^cpiti^be: A 3i"; B 13'"; C 1"; E 8'";

CmnaUUmmi ^ffngbe: A 6"; B 1|"; G 18"'; E 12i'";

Stfflvittb fra UnbcrfjcEbcné (Spibfe til ben^ Sebforbinbelje : A 8^';

B 31i'"; C 26"'; D 2|";E 18^";

^agctrnabenv^ 2m\ci,Ui A 2"; B 1"; C 11'"; D li"; E 8"';

5lfj}anb fra (Snubef).nbfcn til forrej^e SIcefebor: A 3i"; B l"r

C lOV"; D 1^"; E 7'";

florjlc ©leitnemfnit af forrefle 9?ce|ebor: A 2'"; B i'"; C §'"

2lf|l. mfltem forvejle oø bagefie 9^ff[ebov: A 3'"; B U"'; Cl'";

D U'"; E 1"';

ftørfle ©icnncmfnit af hiw\tt 9]ce[ebor j A 3"'; B 1"'; C 1'" ; DU"'

inbbijrbeé 3(fftanb ntellem bet forre(le ^ar S^cefeborcr: A2i'2";

B 8i'"; C6f'"; D |"; E 4^" .

inbbv;rbe^ ^fflanb mellem bet bacje|!e ^ar 9lcEfeborert A 2i"

B 10'"; C 8'"; D |"; E 5V";

5lf|lanb fra bagejle 9]cefebcr til ©jet^ fcrrefie Ølanb: A 1";

B 3i"'; C 2i'"; D i"; E 1|"';

5lf[tanb fra Snubcfpibfen til ©jetø forre|le S^anb; A 5"; B 19'";

C 15V"; E lOi'";

©'ietø$?ffngbegiennemfmtt A2"; Bil'"; C9V"; D H^/"'^ E7i'";

j??icté|)øjbegjemtemfmt: A20'"; B 8^" ; C7i'"; ©8'"; E5V";

^^anbene 23rebe mell. SDjrtcttej A3"; B 11'"; C8i'";D 1";E5"';

Slfjlanbeit fra ©jet^ neberfle Dlanb til|)oyebet^Unberflabe: A2|";

B 9'"; C 8'"; E 4r';

Slfflanbett fra ©jet^ ba^jefie Oknb til gorsjotllelaacietø bagcjle S«anb i

A 4^'; Bjr; c 13f'"; E 9'";

Slfjlanben fra emibefpibfen til fcrjie 9flv;gftrtneg33egi;nbelfe: A 19";

B 6J"; C 5r; D7r; E 3,V';

f, «)h;gft. Sængbeftr. : A 7|" ; B 30^" ; C 26^'" ; D 2|" ; E 17'"

beit o)3rejfte forflc ^^gfinne^ ftorfte ^øjbe: A3i"; B14'"; CII'";

D li"; E 8'";

Slfflauben mellem ftjrfte cg anbeit i)ii;gpnne: A^"; B2i"'; CU'"^

D ^'"; E ^'";

aiibcu mnl Sængbcft.: A29"; BlOr; C8r'; D12"; EG^";

beit oi^rejjle anbeu JR^gfinneø ftorjle -f^øjbe: A 3i"; B 1"; ClU'";

D U"; E 7^'";


156

anbcn 9?tj9ti»»f^ ^Ifflaitb [vci i^nlcpnncuiJ ^obi A i" ; B 2'";

C 1'"; D ^"•, E 1"';

33n;f}ftnnentc^ Scpngbc: A7i";B27^'"; C 23'"; D2i";E15'"

23n;j}fimterncg SBrcfce »eb 9bbcn: A 2|"; B 8'"; Cej'"; E4'"

SQu^U 2lf|l. fra enubefijibfen : A 15^"; B4r; C3f"; E 32'"

^mjfinncrncø iæno^U: A 5"; B 21"; C22i"'; D2i"; E 16^"'

SSitgpnncrncé 58rcbe \)cbJ)^Dbnt: A 10^"'; B 4"'; C 3"'; E 2"'

IMfflanbcn fra ©mibcfptbfcu til QJnbborct^ forrefle 9knb: A 32^"

B 10"; C 8i"; D lU"; E 5|";

©abborctø Scengbegjennemfnit: A 10"'; B 4"'; C 4"'; E li"';

5J[tftanbcit fra ®abboret6 bagejle Øtanb til ©abborfinncn : A i";

B 2"'; C 2"'; E 2"';

®abborftm2ængbc|}r*t A 22"; B 8^"; C 7i"; D 10"; E 5|";

ben Dprejfle ©abbcrpnneé jlcrfle |)ø|be: A 21"; B 9^"'; C 8"';

D 11"'; E 5i"';

O^abborf. W- fr« l>ebet flabt, inbtil Unberfjæben

be^ipnbcr at jlt'ge f!raat opab, otiitrcnt i 2mie meb S)j[etø forreflc

Sfjanb. $ot)ebeté Sibeftaber bijjertjere tibt i DfJctningen ovenfra

nebefter, '^ijon'mob be i Sf^etningen ibagfra fortit fon^ergere (janffe

libet. ©nuben er tcmtttetig J>reb, fitabt- fonder/ It'bt tilfptbfet,

i ^nben puntpt afrunbet, frcmrajjcnbc oijer iDt^eryæben , font

igien er It'bt længer cnb Unbcr!j[æben, ligefom ogfaa noget

trebere. iD»erIæ()en tpnb og ^ubagtig, Unber læben mere

*) 2)e oijcnpaaenbe Ubmaalingcr infe cu 3^w'^t«crm mellem omtrent

4i og 4i


15T

meb ^id^ J[?(cnot>ebiamcter etter ftcrre)/ titen t^nt), tilf^tbfet,

torfteagti^. !Derfom (Bliintaat^itinijcr finbeé lait^^J Unberficcbcnø

©rene, faa erc be i ait galb |)»er!en faa tpbeli^jc etter faa

re(jelinccs5fttjt anln-agte foin ^oé ^orf!en, kutteren o. f. y. @ a^e t

er jlort opfptlet af etti))ti|! S^^^/

bete ^eibebtametcr omtrent

It(5 meb ^ci>fbeté ^ati^e Scengbe, bog Iibt fortere enb Uitber^

fjoeten^ 2(5n^be. 3f^aar 9^?unben tuffeé, JtOG^r D^erfjætje-

t)enct$ t)a(jefte S^Janb omtrent unber 9)^tbten af |2^j[et. ^æn-

berne ^)aa 9)?eKemfj[æt)el)enene ere fmaa (be forrejle bog meget

florre cnb be fcagejle), tætpitfebe t mange dl^cttcx, og banne en

^arte. 3 Unberfjice^en ftnbe^ en dicctU ftore, Itge, noget lancet?

bannebe, »ibtjlttlebe ^o^nber (omtrent en ©neeé i ^oer af Unber*

fjcebcn^ ©rene), foran §oiIfe er ant>ragt en SfJæffe meget fmaa

S^cenber. ^lougfljærtenet ^ar en fRcetU meget flore ^cen?

ber (ttlfamtnen omtrent et !Dufin), ^oilfe ere jltfiebe i gorm af

en ^efleffoj foran og meKem be flore ^o^nber bemcerfeé en !2)eet

meget fmaa, $1 ung en, fom ligger temmelig langt tiltage i

9)Zunben, er fpiD^, flabt-fonoer, glat, »et abflilt fra UnberfjCEt^en

fortit, ©aaoet ^unge fom 3)?unbt;ute ere ^oibe, Jor^otbet af

©sjætgtcenberne omtrent bet fæbt^antigej bog ftnbe^ paa ^ocr

©ibe i Di)er!icet>en fire knogler ocetnebemeb ^ccnber: næmtig

en tilte, ifoteret fjierbe ^nogte t>agoeb be tre, tit en £)oat for?

enebe. JJ^æfeSorerne ere, fom fæbi^antigt, ant^ragte nærmere

^Z^jct enb Snubefpibfen, bet forrejle ^ar omtrent i 3?anbett af

^anbeftaben, bet bagefie Iibt nebe )i)aa §os?ebet6 8iber; be

forrefte Slcefetorer ere minbre cnb be bagepe, runbe, og^aoe

Jorm af fmaa ^ubror, ber bagtil ere ftcerft fortcengebe i en

©pib$. !De bagefte ^f^cefeborer fibbe temmelig tangt fra bc

forrefle, og ere ooatc efter Segemeté togberctning. ^ububoi-

betfe fa^ne be ganf!e. grinene :^aije en ooat gorm meb meget

porre SÆngbe- enb :£)oibegienncmfnit, og ere fortit tibt taoerc enb

Hq-, bc tigge meb ben overile 9?anb i ^anbeftaben ®ie§uten


158

gjør cnbcg et titte Snbfntt t ^anbet>enet) ; bere$ ©t^rrctfe cv

mibbclmaabtg, men temmelig meget afi^eytenbe efter 5l(beren*).

©jiccUeaabtttngernc naac i^et paa ^oi?ebet^ Unberftabc

fitn omtrent ^en unber Øj[et^ t^ogejle DfJonb, men ere iffe bejlo-

minbre me(}et Pore, forbi ben ^ub, fom for!>tnber ©joette-

ftraaterne inbtprbea og ©joeMaagct mcb ^o\?ebet, ttljleber en

l>eti;beti(3 Ub^tbetfe. ©iælte'buerne i?ife t to J^enfeenbcr

§lfot(jeIfe fra be forben omtalte ^orjTeartcr ; forft ben', at Sin-

taltet af be torneijcelmebe ^nnber t l^oer Oiærfe !un er omtrent

en'^ato ag ?D?ibten af ^r^ftftnncrne^ Sængbe og fun

Tibt foran ©ptbfen af 33ugftnnerne. ^en^ Scengbcprcefntng,

fom omtrent inbc^olbeé otte til ni ©ange i ^otattccngben, er

mere enb bot^ktt faa ftor fom ben6 $oibe^ ben er afrunbet,

etter, meb anbre Drb, naar ben er oprejijl, banner ben5 øt^erjle

Sl^ianb en Jceon S3ue uben fremtræbenbe SSinlter. @ibjle ©traale

er ben fortejle, forfte og næpfibjle omtrent tige lange j anben

©traate er en !Deet (cenger enb forjle (omtrent ^) og atter

trcbie en T)cc\ tænger enb anben; be fotgenbe t)0):e berimob i

en meget ringere @rab inbtit ottcnbe og nienbe, fom ere bc

tængfle; be fire forjie ©traater faaoetfom ben ftbfte fpneé en-

lette, etter ere i att %a\\> meget ntpbetigt ffoftebe* 2)en for^

binbenbc ^n\> er, tigefom ogfaa ^o3 be o»rige ginner, t^t og

f^iO« 5lfftanben mettem forpe og anben 9?pgfinne meget ringe.

*) Itbmaalingevne Difc, at bereé £cengbcbtameterl;oé meget jJorfSnbi'«

vibcv tnbet)olbe^ 7^ ©ange i |)ci^ebctd ![!cEngbe, mcben^ ben }}0^

minbve 3"^i^»^f'^ f"« inbel;elbce omtrent fem ©ctngc i fnrnme*

*-^) Dcre^ 9lfflnnb fva ltnbcvf|cfkiie ©pfbfc tnbeI;olbe5 omtrent 3^

(^angc i S^otciUængbeii,


159

etter i>ct cnbog aIt>eTeé fovfiM'nbenbe , ba en lifte ^ububi)ibetfc

oftere forbinber ginnerne meb t)inanben. ?tnben Sf^t^gfinncé

SiTnj^bcjlrcclning iibj^ier nccftcn ,J)att)beten af ^otaKccn^ben ; i

JP)t>ibc ftemmcr ben omtrent nicb forftc 9lt)(3finnej bcn


160

fcrjle .^alobcet j tnettcm ©abborct 03 ©aHorftnnen »ifer ftg et

tpbeli^t, fTjonbt fun fort, 5)?ettemrum. ©abborfinnen noget

forterc enb anbcn Sf^pgfinne (ben fcegpnbcr omtrent nnber^Kp^^

ftnnené ti'enbe Straale), og ti'tttge Itbt ta»ere^ bene Soenøbc-

flrccfninø itbgjior i'ffe meget ntereenb iaf ^otatfoen^jben. -^ojben

J?ifer i ^ele Ccengben fun meget ubet^belig 5lfoexting. gorfte

Straate ^ax omtrent anben ©traale^ ^atoe Scengbe; benne

omtrent | af trebieé, ^»itfen er ganjle libt fortere enb fierbej

tneb benne flbjlc ^at>e (Straalerne omtrent naaet bereé (iorfle

Scengbej be tre forjle ©traaler :^ar jieg funbet ufloftebe, Iigefom

ogfaa ben Ittte fibfle, ber er enbnu fortere enb forjle. Slf^nnben

fra Oabtorfinnené D^or ttl ^aleftnnen^S SJJob er i SfJcgetcn

noget f^erre enb 5lfpanben fra anben D^J^gftnne til J^ateftnnenø

3f{ob, ^aUfinnen gaaer, Itgefom ^0^ aUc foregaaenbe ^orffe-

arter, meget tangt 0^ )paa ©iberne af J^alen (bene ©tricfning

lang^ Siberne af ^aten er i 3?egelen jlorre enb ben^ Scengbe

i 9)?ibten), men tJi'fer ftg i ben «^enfeenbe af»igenbe, at ben er

af en oijal %oxm, i (5nben afrunbet, et(er meb be meUemjle

(Btraaler U'bt mere fremragenbe enb 8tbeflraalerne. Stntattet

af bene aabe jlore og fmaa mebregneé, ^ar

ieg fnnbet at UhU jtg tit 46, af §i){Ife omtrent beSimettemj^e

ubmccrfe fig »eb en ^et^beligere Scengbc.

©ibeltnien wbgjor omtrent en ret Smie, eto banner

albele^ ingen ^onoerttet ot>er S3rp(iftnnerne ; tmiblerttb Begpnber

ben i Øl^gflaben, eKer bog paa bennet ©rcenbfe, og er i en

meget tang Stræfning 9?pggen nærmere enb 25ugen. !Den

»ifer fig fom en meget fjenbetig gure, ber forfoinber Iibt foran

^alefptbfen, efc foran ^aleftnnené 9?ob i ^^Jtbten.

Sf i cellen c erc meget fmaa. $o§ et S^bitJib af om-

trent 19 dommere Sængbe ^ar jeg talt ooer 30 ^ticcl )(>aa

en Scengbejlrcefntng af en blomme, og omtrent ligefaa mange

^aa en lignenbe 33rebejlræfning. X>cttc gjælber om ©ficettenc

i bere^ taglagte etter ttl^ceftebe ©tttttng. Soére^ne og unber-


161

fegte unbcr ^ifrof!opet, ^ax jeg funbct be fler|!e @f)[cet ^oé

bet oijenmelbtc SnbtDib af Ii'bt mere enb 1'" Sccngbe og af om-

trent '4'" SBrebe. (Bficelteflcrbningen fan forfor^e^ paa ^an-

beffabctt langt foran øjnene, og Itgetebc^ ere ciU^ be »erttfafe

ginner rigctigen fcrfpnebe meb @ficel, J^tifc inu'blertib erc

faa fmaa, og faa bi;^t ffjutte i ben jTimebe^ub, at be itU let

iagttaget, for §uben er torret. 5)téfe Sfjcct ere be6uben for

en i^or Deet i'ffe taglagte, men Itgge frit oeb (Biben af ^ocr^

anbre. 5ifSorm ere 8!ioeItene i DfJegcIcn meget langftratt ooatc

(Sccngbcn ibetmmbfte bobbelt faa fior fom ^ojben), bog mere

eder minbre regetmceéftgt, fmatfere t ben forrejle f!j;uUe ^nbe

cnb i ben t^agejle fremragenbe. :^e jlorfle (Bfjæl ftnbeé i(>aa

^alen. %xa SJJibbelpunftet ubgaaenbe ©traaler iagttagc6 iffe,

men Uot !oncentrif!e 9f?tnge, ber oeb ^ocerjin'ber ere beelte iU

gefom i et uenbeltgt 5lntat ferler, ^(ntattet af be foncentrif!c

9f{inge er tf!e fcerbeteé fiort (^oé bet angione S^biotb §ar jeg

itu tatt fTcre enb omtrent 30); paa ben forrejle (Snbe af ^oert

(Btycel tættet fcerre cnb )paa ben ()agejie ()rebere.

$03 et Snbioib af 19'' i^cengbe ubgjor Scrngben af SBug-^n^v^^vs-

^uten omtrent 7", ^ooraf Iibt mere enb 2" (igge t>ag ©ab-

toret, ^eritonæum er af ^oib garoe. Seoeren offer bet

^o3 2^orf!efanuItcn atmtnbeltge gor'^olb; bet ott ftge, ben ht^

j^aaer af to Salper, af ^ot'Ife ben i^enjlrc er meget (iorre cnb

ben ^ojre (ben naaer ^en til ©abtoret)^ af garoe er toeren

fmuft ^oib, tiaar Jijlen er t gob S^ilftanb, rob, naar ben er

ubmagret. filten tigger tangt tilbage mob @abt)oret, ^ax

ben fceboanlige robbrune gnroe, er af langjlraft og fmat, fortil

tilfpibfet, Ho,til mere afrunbet gorm; faaoel ben ooerfte

fom ben neberjle gtabe noget ^oceloebe, bog !un i en ringe @rab.

©piferoret og ?D?aoen banne ti'tfammen en tangjlraft, fmat

cg Ii'ge Scef, fom naaer ^enimob ©abboret (^o5 bet ooenan- .

gione 3nbiotb oar Sænken af benne @ce! omtrent 4.|'0j ben

^ar tpffe SScogge, og er inboenbtgt lagt i Scengbefotber ; omtrent


162

2" foran §[l?ai>cné bagcfle (f'nbc ubf^aacr ^ortnerbcfcn, fom

cnii^iocé af nocjte og trebt5?e 23 linb tarme, barmen banner

bc fa^boanti(je 23ej[ningcr, cc{ er, naar ben itbftræffc^ , itcepen

af Ii(]e ^æujjbe mcb gijlfené ^ototlccngbe ; ben ^ar fun ri'nc^e

35ttbe r>Q t^nbc SSo^g^je. ©cncrationéorganerne »ifc in--

gen mccrfdig ?lftM'geIfe fra gamtltcné fa'b5?anli(3e gorm ; ^i?t('

let ogfaa gja:Ibcr om "iRprernc. Urint)Irt^ren er ftcr, bcctt

i to §orn. ©i^ommcblceren omtrent af lige Sccngbe mcb

S3«g'^utcn, fortil forlænget i to forte, foniflfc §orn; ben l^e-

f^aaer af en tp! og faft (Subftan^, og 5[>ifer ioorigt bet fceb-

oanlige gov^olb.

tvsmng. 9)^11 em fjcct) ct^en ctte ere forte, og ubgjore fun | af

Docr!j[ætct)cneneé Scrngbe, etter enbnn minbre; ben aareMab-

bannebe Uboibelfe er jlor, af langftraft, l^agtil jlæont afrunbct

Jorm, bpH abffilt (i omtrent -I af beno ^ængbe) fra 5D?etIem-

fj'æ'be'bcneté ^ooebbcetj Stpofpfcn, fom fra ^D^eKcmfj[cct)ebenet [ti-

ger op mob ^^anben, er oel fort, men itbgj'or bog omtrent | af

3?Zel(em!j\Tt?ct)enet^ Sccngbe. £)oerfj;cei)et)enene ere aflange

ftraft, tpttb, libt frummet gorm, i (^nben t^agtit meget ficerft

ubtn'bebe; Uboibelfen er faa ibreb og fort, at ^ele Doerfiæte-

tenet faaer nogen Sig^eb meb en ret SSinfeL Sf^ce fe benene

ere temmelig ftore, af langjlraft og fmat gorm. IZ^iebene-

neé ^jccbe beftaaer fun af ftre, meget fmaa og fmaU'e ^een;

bet trebie i 9?iTffcn, etter bet næ^bagefte, ooergaaer be oorige

libt i 23rebe. S^^ci^^^^cJooset er titte, tpbetigt bannct

af to ^taber, af tjoilfe ben i)bcrfle-forrefte bog for^otbéoii^

fun bebceffer en tif(eS)ect af ben ncberfle^ bagede; benne fibfte

iibmcerfer ftg »eb et temmetig bpbt, '^atomaaneformigt llbfnit i

ben bagefte S^Janb. Dgfaa bet egenttige © jætte ta ag é-

ft^ffe er titte, af uregetmceéftgt ftirfantet Jorm, ben neberjle

58infet, tigefom ogfaa ben bagefte, t;oer ubbragne i en'JJig/ bog

faatebeij, at ©jættetaagéfipffet^ 3fJanb» mcttem biéfc to |M'gger

fun i en fcerbeteé ringe ©rab ev inbboj[et. Itnbergjicctte'


163

laajjet maa fovf)otbét)i{6 !atbelabet temmelig ftort og ftcerft, af ftabtrpffet

Jorm (etter bog fun meget utpbetigt treftbet). X)en rao-

nencet)bannebe gortfcettelfe er t^nb fom et ^ihUitt og ncejlen

af famme gorm, bog ubmcerfet bert^eb, at ben forrefle ^eet er

Sformigt tojet. Doerarm "benet af ftcerf 23t)gning, om-

trent fom |o^ kutteren. 23 cef fen ben et kftaaer, fornben af

en temmelig jior, fiirfantet 9?obbeet og to fra benne nnber

en ret SSinfet ubgaaenbe, i (Snben afftumpebe


164

in'fh'ng paa fcmtenbe etter fextente. 9? i Henene frcmtrcebe

]iaa trebte §i?irt>ct, ftnbe^ \>aa aiU ftjlgcnbe 35u3^»troter, cg

ere i t;eTe ©trcefnincjcn bott^cttcj S5trit)Benene erc aUc tpnbe

03 f»a(je men tange; be egentlicje JWibken forte, men be

fire etter fem førjle temmelig t^fte og ptumpe. §06 fangen

»t'fer ftg enbtJibere bet ufæb^antige gor^otb, at ogfaa ^ate-

^i>iri)Ierne tilbeel3 (tbetminbfle be fem etter fer ferjle) ere for*

fpnebe meb^^ittjccn, f!jonbt meget t^nbe og f^age. ^e Dfitnge,

fom banneo af be ferfie $aTc^s?trt)fera nebftigenbe ^»cerfortfcct*

telfer, ere fmaa , af nccjlen triangulcer S'^rm, forneben tilfpib-

febe, temmelig (icerft fammentrpffebe t 3fJetningen forfra Bagtil,

^e femten etter ferten flbfte J^ale^v>tri)ter tjene til (Bt^tU for

^aleftnnen.

iifartct. Sifarter af Sangen fjenber jeg i'ffe; t^i 2Sa = ?angen,

fom ©trom lalber en SSartetet ((Sonbmoré 23ef!r. I, 321

2lnm.)/ er blot Ungen, og be )^aa ben norffe ^t)p meb 9^ai)net

©frot)()elanger og %\tUanQix betegnebc Qn^i^i^er fore-

fomme mig itU at Ⱦre anbet enb fpge gif!e, fom efter Seg?

ntngen ith funne fomme til ^rcefter tgjen, og fom f»are til

be ovenfor ((5ibe 26 2lnm.) omtalte ©laap og @!raap

Manbt ^orflene. 3^9 '^(^^ fect en Sange meb tre Sipgftnner,

bet t)il fige, ^06 ^^ilfen anben Oipgftnne^ forrefle ©eel (be nt

førjle ©traaler) »eb et temmelig »i'bt 3)?ettemrum »ar abffiTt

fra ben oorige gtnne; ^oilfet imiblertib, for faa »ibt bette

Sor^olb tffe ^ibrorte fra en tilfcelbig S3ef!abtgelfe, bli»er at

betragte fom en 9)?onflrofitet.

©tørrcifc. 5llminbeltgt feer man Sanger af tre til fire, fjælbnere af

fem til fer ^oH Scengbe; be j!utte enbog funne naae fp^S^bj

bog ^ar jeg iffe fel» truffet nogen af benre 8torrelfe. giffere

i bet fpblige S^orge ^a'oi fortalt mig, at be '§aoe fanget Sanger

af inbttl 60 *}5unbø SScegt. ;^en minbjle Sange, jeg |>ar un-

berfogt (fanget t SBegpnbelfen afSu^i) ^


165

$tommer^ Sccn^bc. 5D?artffee tor benne anfeeé for eu omtrent

narégammcl Unj^e (fce nebenfor unbcr gor])tantningen).

Sanijen er alminbelig »eb ^ele ben norfie ^yj^, Oij naaer ^'^,'JfJ,'j''"*

oltfaa tbetminbfte 72** n. 23r.*); ben er enbiJibere ^pp^i'ø jjeb

be engeljTfe og irfle ^pjler 03 »eb granfruj^S 3[$efth;flj efter

9ti5fo 03 anbre gorfattere forefommer ben Iigelebeé i ^it>-

bel^a»et**}» SD?ob SSefl fee^ ben enbnu »eb aUi lélanbffe ^9-

j^er (jlionbt mere etter mi'nbre ^pppt'gt), ^oorimob paah'bclige

efterretninger om bene gorefommen »eb ©ronlanb fpnesS at

fat)nei?. — |)o5 0^ fangeé ben faa»ct i ^atkQatid fom i 5Se^

Per^aoet, ^ppptgfl maqflfee »eb Sfvigen


166

(Jfter gaber afutttes JKcgncn taa ^anvjarter, efter ^Unnant

locjjvjeo ten paa Met . mutrct 3?unt. ^t^ilfcn af biefc faa-

{lånte ter er ten rtijtiijc, eller cra te te^jijc tefitte Øpltuj^et

?ct 3i>cn af ^manten , fai^ncr je^ (Erfarinjjer til at afijjcre.

Saaiuart D^e^ncn er affat/ f!ullc .^annerne fjxrne fuj fra hun-

nerne*),

zinraisciiv. fangen anfee»5 fer en mci^ct niaatetig Opi'fe ferf!; tcjj

ffutfc Uttvjerne s>ctrc Tan^t at fcretroeffe for te ^Bcrne. 2:il?ir'

Ut fem ^lipfif! afijieer ten en affoeftelig ^antelei^are. ^ereren

inteScIter, fcrncrmraeh'ij fra S^ccjsntelfen of ^arct til ^en i

9Kaj ^I'^aanet, mecjen 2:ran.

5icn?cr. ©ocl^unte, .2)elfinarter Cij ^ajer recjnes Mantt ten^ »cerfte

9tre glenter. 5lf Sn^Itetpr er ten tilteeli; ntevjet ftcerft placjet.

!P?an feer teniffefjctltent, faa atficje, tetcEffet af Caligus ciirtns,

ifcer te flcrre ^ntieiter. ^aa ©jætterne trcrfeé en Octobotlmuni.

S

^armefanaten 5?^r man, fcruten ten ^C5 cceften aUt Zcx^tc-

arter forefommentc Ecliinorhynchus Aciis. funtet tre X^ifrcma-

?lrter ;d. fulmra. tecatum 0*3 scabnim).

LtOta Raptor ^'ilss.

VT^iUfon Prodromus Ichth. Scand. pag. 46} bat fcet en, cm

SSintcren i .^atre^anei**) fanget, 2-aiv^caTt, hAiUn ban farafteriferer

faafetel

^or»enp«a ^rv^vtbruun, nebcnunbec bvibi Un^erFivrben bety6c-

ligt lo-ncter; ben forrefte "Hygjinnc bojeiTj tt tJefre finner me6

me^ct ficre, men tillige litr flunfne, fem em alterete cnteel af

SSggenc i?arc utHctte. Xerefrcr f':ner Scgetitcn tiltecU^ at be^

9«?nfcé i Slutningen af 5?iaj.

*) pcnnÆHt, British Zoology III, 161,

**) ^'scx i Kattegattet, eg unter bsilfc ^crl^elb, ongiuel iffe. ^erfaa*

titt ten firfeltgen ber tanne en t^^n 5lrt , tilbercr ten naturlig*

iiié, ifølge jit gintefrct, ligefaat^cltcntaiufefcmtenf^cnjfc^amia;

eg tftfer emtaUv ten ber.


16t

(ovr^orb, inbr^ttet mc6 cnbvi6^An6j øctbborftnncn omtrent

met> ^) Striaalec. ^ccngbcn 4—3 ^ob cg bctovtv.'

„(>)jirUf|rr. 7; fR^c^^, 12-h65; ^n?m- 1"; ^u^h 6; (»atbcrf. G2.-

t)eTtiI fejes rnbnu „at ttn ex tsffcrc cnt te fcrr gaacnte ^.tnjjcanfr (Lota

Molva cg Lota abyssorum), ^ar ^cnc c^ brctcrc .pc«cc, fem utgjer |

af IctiiKcpn^tcn; ai lliitcrfjirbfn iit^jur y^, af ^ei>itcr5 £crn9tc. Dg at

???cUcmnmimct mcllfiu Cjnfnc er ligt mcb I af r'cv'fCfti' \:æn|Jite til

9?affcn."

91f

tisfc 5tngt)?cIfcT ff^5, ai L. Rnptor i 5an>cr i>9 ^traalctal

ftfmntrr mrt L. 3Iolva ; te anforte SXaal funne niPppc benvtre* til Ilt*

ffiUcIfe mclTrm tcm, brilfct, jc^ mener, ?il intfeei' ijct Sammcnliv-tninji

mct mine Utrnaalinc(craf Sangen. 3i(tfaa blhcx ten longere Un^crfi^bc

og ^e^ l>)3jcrc fi?i*ffe ^rgftnnc tilbai3c fom 2fia^lncmirrfcr. Ta tngea

anten 3'^'^^'^3 ^"^ VTilefon bar (ret tennc Qi\t (ibetmiiitfrc iaa *itt

mig befjentt), cg ta ce ^iftexc taa te tanjfc pg ncrffeavjier, fem jeg

bar atfpurgt cm en faaban Sange, flet itfe fvnci' at fiente ten : Kit ten

^crmctning paatrcengt fig mig , cit ten muHgen funte i'»rrc en 5)icn*

fhcjttct, et 3lagv ^ixngcFonge*). x^tt skilte f^re meget enffeligt,

em d^ntntcrcn af tenne nsc %xt silcc mettelc rigeligere Cpblninger

cm ten, ent te, \^{in bar netlagt i jln *yretrcmu'5,

.^tjrfclfltl^cn (liOta aI)y§soram Xilss).

!l:'en Sangcart, fem );>Ci af Brr^m i bane

(icntmcr^^ 33cj!ri*jelfe (I, 275"), men fenere ble»j utferligere cg rigtigere

bcffreyet af barn i tet S^rentbjemjle 3clj!abc Sfrifter (III, 446 flgt,**),

fiintc muligen nu cg ta tro-jfec i^et ten ncrtligfrc jvtiTc .^v^'t***)*

bvcrr'cr jeg iffc treer tet cverflctigt, bcr ai mettelc tene i^aT»ifrcrifrij!.

*) 3}?vin erintrc, at 2^erjTcfcngcn , 5ejfcngcn c. f. v. iitnivTrfe jlg

i>et en Icengcrc Unterfjcrbe. v^ee Site 27.

*3 5^ereftcrcvtagct i^^iutlere ^.Hetrenub^Crt. 346), tcg iiten illrtcnaiMU

^) 5''d h"^^ *f^ ^ffc ff^i> feft ten natligere ent i^et l^crgen, bfcr ben

ftuntem fan tropjfe-^ paa^ifTcrer.^et; meji tcg mener jeg, at tengaaer

cnteel Ktngermet Svt, o'^'''^"""t|lc f;en?ie ^iffevnc paa ^^armm^n

(i 3tayanger 5lmt) m ^angcvui untet '^encei^nelfen ^ivfcKangc«


168

^Avvcn bfunagtig, nc?iitn cene overalt. UnbecFjivbe n r«»n=

Qcv enb (DverfiÆben. ^aQetvaabcn Foct (meget fortcre cnb

Øjete (Sjennemfnit). '^ovebets j^^rnøbe mbcl)ol6e9 omtrent 4^

(Ban^e i ZotaUc^n^bcn ^ Unbei-fj^vben I^'ngcir enb^ovebeté I)Alrc

4!


50bc %xt.

169

^Vabbctt (l.ota olgaris Ciiv).

8nttt)en ftump, meget fort (fortere en^ 'J^anbené^irténKrvFc.

23rebe nteltcm Øjinene, ^i)it!en ubgjør nceflen |- af

^o»ebct$ Sccngbe); £)i?er!j;cef)ett længer ent) Unt)er'

!j;cet)en. J^agetraabeu meget (cenger enb |2)jieté ftør*

fte ©jennemfnit, og fun Iibt fortere enb ©nubcn«

Sccngbe. 2)e forrefte 9^cefet)orer meb traabformtgt

forlcenget $ubut)i)tbelf e. Otpg- og ©abborfinneti

fammenooxebe meb ^atefinnen. garoen almittbe-

tigen guutt og fort marmoreret. !Det flabe ^ooeb,

:^i)i$ Sængbe omtrent inbe^olbeé fem ©angc i ^o-

tattcengben, ^ar Itgefaaftor etter ftorreS3rebe enb

$^ibe,

9^9gf. 42+70J S3r9flf.i9j S3ugf.6; ®abt>of. 68^ $atef. 40*).

©d)oner>cIfee, (Sibe 49, n. 1 1 Mustela varia vel maculosa. sv»oiivmi.

Pontoppibane Sttlo^ I, 648: Gadus Lota.

7l6caniu9, Icon. rer. nat. III, 5 : la Lotte, Lake.

muUetrs ^robr. it, 344 : Gadus Lota.

2(agaac6, SerningS £el)n5 SBeflfriyelfe, ©ibe 220 j 3{a(ef»abkrt ?

2(6caniu6 Icon. Fase. III tab. 28. - (Sfanbinoi^ifnégiffartab. 42,'JtfiMit>niii--

*) Sxempler \i([a ben Uh ubeh;bclic|e Slfingelfe i giunerneé (£tvaale>

tal giije bc folgcnbe ScrUiiti^ev:

Sotall 18^'; ^gf. llfTlj ^Brftf. ITj SBugf. 6} ®bbrf. 66 j f)alef.4a

- - - 13+69; - 19; - 6; - 69; - 4L

- I3r'> — 14+735 - 21i - 6j - 70j - 41.

7"j - 12+69j — 19j - 6; - 65i - 40.

gei*.


170

5U ©d)oneveI6cø IMustela varia vel maculosa ex ibeiUifl mcb

niTUHtrcntc '}\xt, fvin, cftcv te aiivjiync Jviiualiuiync o, [. i\, anfec^? fov

altclct^ flfi3J«?vt, uacjtft I;au in^cn 23i-[fviyc(fc nf benne gifT mcbbclcr.

Siijcfaa liten (s^runb til Z\>vA frembtjbc Pontoppidan 0*3 niullei%

X)cvimcb fiintc ten af '2(aga

minteli^bet i ^M'ft'if^ gorefcuunen , l^aniS Crb [»^ne^ at nntijbe (fec ne--

benfov (^ite 181): (ete til ten gevmotninn / nt l;vin iffe viijtivjt l;ar

beftemt ten giff, Ijan l;av Inaft [ov Tjej l;i>ilfet jeyi imitleitib notci? til

fov S^jeblift'et at latc uafijjovt.

33cn^^yncU ^^»atbe C13 5(alef»abbe cre be atminbelt(je S3encci)ncT'

fer for benne Sif^ ^^^ ^^*)' 5Hcaniué angiver cnbDtbcrc

(1. c.) f/fvanff dJjiebbe" fom banf! ^am for ben; :^oiIfet

jeg iffe en'nbrcr, not^enfinbc at \)a'o^ ^ort ani?enbe. 3 'BUn-

bert?or(j'(5i3nen ^cbber ben ^nube. 3 S'Iorcje fatbe^ ben, Ii'ge^

fom i Soern'g, 2a!e.

23ci7riveifc. ^et flabtrt)!te, t)rebe |)Oi?eb, ben forte, flnmpe ©nubc cg

ben temmelig ftccrft fremtræbenbe 33ug : fpne^ mt'g at »cere bet

mcfl 33ete3nenbe i benne giffsJ ^cre; Iigefom ben oi>er§oi?cbet

abj!if(cr ftg fra Sangen s:>cb en forteve otj noget pinmpere gorm.

§ari?en er alminbeligt en ^Marmorering af @uult og

©ort; bog faatebe^, at S3ugen og ^ugfinncrne gierne cre t;oib-

agtige nben forte *3?ta:tter, SBrpftftnnerne )^aa ben inbre ©ibe

blaaagtt'ge, og at )^aa be lobrette §inner be forte S^r^er ere

trængte mere ub mob ^J^anben, be Ipfe bertmob inbtage Dtoben.

3eg ^ar bog ogfaa feet Snbtoiber, ber »are tfat)etfaroebe, ganffe

uben 5)?armorertng, og anbre, ber j?are nceften fulforte, ligele-

be^ uben Isætter ; anbre forfattere omtale enbnu flere S^rsjefor-

anbringer. ^upitlcn er fortMaa mcb en fmal, gulbfari>et Øiing j

^orn^uben gnutagtig, oi?erff^>gget mcb ©ort.

glevc fnltflffntivje Ja;Uinvjcr er jevj iffe fer Jitcn i 2?efittclfe af.

^iin finter jcvj blantt mine Optegnelfcr, at jeg Ijav unberfccjt^n^

biiMtev, fem i forfte DUnjP'^"^'

^^^'-' l'a^^te mere enb ni C13 ti iStraalcr,

*} 3 Pontoppi^an6 "litia^ (inc^v:cv T^vahhe fem alminteliij tanff

23encEynel[c, 2talefvabbe fem ^ct j'.^tffc 9kiMi* X)eg tijivlev jeg

meget paa S)iigti^l)etcn af tenne 3lbffillelfe.


171

2:otal(cen55be: A 13»"; B ISi"; C 7";

ftcvftc ^ojtc (omtrent i?cb forjlc Sf^vjgfiii^c^ SevjiNUbclfc) : A2^"; B

2if' ; C 1 ^

C^ojbc mx 9laffcn: A If'^ B If"; C 10"';

^øjbeit fcvnii ^alcftnncn^ Dicbt A 9'"; B 12'"; C 5"';

ftcrftc 5: t)ff. (omtrent ijcb fcrfJc 9^v9fitn. ^cvj^nbclfc): A2";C9^'";

rmhcbfcn [amme ^teb : A C)§" ; C 2^" ;

inu^ebcti? florfle 53rcbe (feranSBrvftfi-): A If"; B 2^"; C lOi'";

5:v»el[, foran ^dcftnnen« 3tob}.ma Piberne: AS'" ; B 2^"'; C U'";

5(f[tanb fra (Snubefpibfcn til ©jæKcIaagct^ bagcftc Slanb: A 2|";

B 3i"; C 17^'";

5(ff}anb fra Snubcfpibfen Hi DIaffcnt A 2^^"; B 3^"; C i6"'*,

bet opfpilebc ®abi> |)ojte inbycnbijjt: A li"; B 1§"'; C 8i"';

bet opfpilebc ©al>5 5Brebe tnbycnbtcjt: A 11'"; B H"; C C";

(Snubefptbfen^ i^rcmragning foran Unberfjceben: A li"'; C §"';

?D^eUcmfjcrbebencnc5 Scfnijbe: A 8i"';

d^crfJÆbebcncncø ^cencjbc: A lU'";

5lf|l» fra llnbcrL Spitfe til ben^^ebforbinbclfe: A 16"'; C 8V";

^^agetraaben^ ^^ffngbet A 7'"; B 8'"; C 3"';

5«f|lanb fra


172

vééi

S)icl;ulcn^ ^ccnijbcgjcmtenifnit : A 4i'"; B 5'"; C 2h'

Oicl)ulen5 ^cjtcvjjcnnemfnit: A 4'"; BJ'" ; C 2i'";

^anben^ 33rebe mcUcm ©jncnet A 10'"; B 13'"; C 5"';

///

5tff}. tva ©|cté ncbcvfte 9kiib til|)o\>cbetéUubcvf(abe: A8"'; C 3'

5lf|lanbcn fra^ietø Isigefte Dlnitb til gorgjccnclaagct^ bagefte 5Linb

A 9'"; C 5'";

5iff}aiibcn fra


173

^ o i? eb et er fl[abtrt)f!et, l>rcbt (bcté 33rcbe jlcrre enbbet^

^øjibe), nieb nteoct treb, ^ortjontat •JJonbe; fort, fcrcb, pumpt-

afrunbct @nubej ©ibcftaber, fom bis)er(}ere fs^ogt i 9?etninr|ett

ncbnb, og bertmob foni^cv^cre Iibt i didninc\£n fremab; 0(j en-

beti(jcn f!raat opftujcnbe Unbcvflabe. X)eté SoenQtJe inbe^olbeé

omtrent fem ©angc i ^otcittcengbcn, C(j bet maa, fammenli^net

meb ^roppen^ ?!)?aéfe, ftgeé at treere temmelig tibet. ©nu^

ben er fortere enb "^^anbené 33rebe mettem |2)j[ncne og fortere

enb Slfjlanben fra |?j;cté tagefte 9?anb til S^^'Gl^f^f^oQg^té ha-

gefie S^anb, famt nceppe ^a\^t faa lang fom 5^fPanbett fra

©jiet^ tagcPe S^^anb til ©j^netaageté t)agefle 9^anb. 3^9 ^of

attib funbet Dtjerfjceben fjenbeligt Icenger enb Un^

bcr!j;ce()en*). ©abet er af 5[)?ibbeIftorreIfe ; naar bet op=

fpilec^, »i'fer bete «&J?ibc ftg Ii'bt ringere enb §oi)ebeté ^ati>e

Sængbe; ^»erf^ceten lægger ftg iffe Hot fortit, men ogfaa paa

©iberne, ub ooer Unberfjceben. '^aax 9)?unben er luffet, ræffer

(Snben af OJJerfJcetebenet ^en unbcr 5D?ibten af S^jet. Zccn-

bernc ere meget fmaa og fine, men i langt ftorre fintal enb

^oé nogen af be foregaaenbe ^orffearter, |)Oorfor be iffe tfot

banne et meget irebcre S3aanb \iaa S)?eltemfj:æt>e'becn, Unber-

fj;cet)eteen og ^tougf!j:oer'6een, men tidige en langt fufbfomncre

9lafp/ ba be ere pittebe meget tcetj be funne lægget neb i

^unben, eUer ere te^cegel'ige. Slntaltet af ^anbrccfferne er iffe

let at tejlemme; bog ffutbe jeg mene, at ^centcrne ibetminbpe

ubgjore fpj? 9fJoeffcr, forfaai?ibt nogen Orbcn i ©tiCingen fan for-

følget, ^anbtaanbet paa ^piougfljcerbenct fremftitter iffe eii

SSinfet men en ^ejicffo etter en $al»maane. @i)oeIgbenene$

^anbfor^otb er bet foeboanlige. 51: ungen, fom meb ©pibfen

ligger op til ^tougf!jicert>eneté ^anbbaanb, er ()reb, flab, fortil

*) ^^ijcrfor jeg mener, nt ber ev al ©runb til a\ fcrfa|}c Hiløfonø Ub-

tn;f i Diagucfcn „maxillis subæqvalibus," cg eitbnu mere ^lo^'e

„maxillis æqvalibiis."


174

ofntnbet, etter fun i en mc^ct vinge ®rab ti(fpibfct, t^cl ab-

f!(U fra llnbcr!jicct)cn ; ben^J gari^e ^»i'b nicb nogle fortagtt'ge

SDZarmoren'ngcr ^ ten i?t>ri(}e 3)tunb^ute l;t>tb. ^cjgetraaben

t^nb, tilfpibfct, borflebannet*). ^e forre fte 9?oefet)orer

tigge omtrent nu'bt imcttcm ©nnbefpibfen og IZ^jnene, etter bog

fun tibt nccrmere be fibfte, ere af mibbetmaabig Storretfe, runb

gorm, t^agttt forfpnebe mcb en traabformig etter rettere taanb-

formtg**) §ubfortcengetfe , ^i^itfen, naar ben tæggeé ncb, om-

trent naaer ^t'bten af t^agefte 9?cefet>or. :Dette, font om*

trent tigger nu'bt imcttem forrejle 5f^a?fcbor og IZ^ieté forrejlc

S?anb, og mere ubab enb forrefle S'^cefctjor, er meget jlort, af

coat gorm, uben §ububt)tbetfe. ^egge ^f^ccfet^orerne t>ife ftg

io»rigt tigefom ant^ragte i en gorbt)t)ning etter (Druide ^aa

(Snuben, ^j[et, fom t;ar ben oj?erj^e S^Janb i ^^anbeftaben, er

temmetig frebérunbt, men tibet, ba bete porfte ©(ennemfnit,

efter 3nbioibet$ forffjcettige ©torretfe, inbe^otbeé fpj? tit ni ©angc

i ^ooebetS ^ocngbe. tinbernc, etter ben I)ect af §oi^ebet, fom

tigger tag IZ^inene inbtil @j[ænetaag


175

nteb en tpbcTifj ^crn^bcfurc. ^rop^en xMii ©a^torftnnpn

temmelicj t\)t 03 tri'nb, almmbcHgt meb noget frcmflaaeubc33u(3j

^(iTen Pærft fammcntvplfet, fniJ?$t)Iabt>annct. — Jørfte

9?^ ufinne (jcgynbev temmcluj langt tiU>age HM foran (Jn-

ben af 2:otattccn(}t)ené forfte Srcticbeel), 03 er fun af ringe

@torrdfe; bcné Scengbeftrccfning minbre enb «£)oocbet(? (^abe

?cengbe etfcr nu'nbre enb -^^ af ^otat(cengben ; bcnrcb/ oi>at gorm, og naac

meb bereé ©pibfe ^en nnber forjle 3?pgfinne5 S3eg9nbelfe (om*

trent unber benneø onbcn etter trebie ©traaic). ©traaterne

tiltage grabeoiié inbtit fpi?enbe etter ottcnbc; tre etter fire

©traater ere bcr^^aa inbbyrbcé omtrent af tige Sccngbe, {)»orpaa

be atter aftage i et flccrft gort^otb, faa at ben ftbfte er ffere


176

(Uan(}c forteve cnb ben ferfle. @{raalernc ere titbccB jlctrft

fori^rcncbc (ifccr en ^cib Oneeo @tv)!fcr i ?D?ibtett cif ginnen)»

^ugfinnerne cre anbrofjtc et @tpffe foran 33rpftftnncrne

Ci3 foran ©jiccnclaa^eté l^aQCpe S^lanb/ fiaae notjet, (Tfjonbt i'ffe

fjetpbelicjt, ttlbajje for ^rpftftnncrne i ^^ceitj^be (be tnbc^olbeé otte

til elleoe ©ange i ^otaltængben), oø ^at^e en flcerft tilfptbfct

gorm, i'bet anben ©traale o^crcjaaer bc ct>xic^t t)et9bett(jt i

Scengbe, 03 altfaa rager langt frem (næflen traabformigt) af

ben forbinbenbe §ub; forfte og trebte ©traale Iigctangc, men

førfie ^ax en X)u\ af fin Spibfe fri, etler frempiffer ttgc-

fom en tommelfinger, om jeg faa maa ftge, mebené trebic

bevimob næften ganj!e er (!j[itU i ben fort)inbenbe $ub 5 be fol-

genbe tre ©traater aftage flærft i tøigbc. (55 ab^ or et lig-

ger noget foran ^nbcn af ^otattcengbcné forjle §atobeet, un-

ber SSegpnbelfen af anben 9?pgftnne, og er af frebérunb Jorm

t(tt tag ©abboret feeé ben litfe, unbertiben foagt fremragenbe,

® eneration^aa'bning; It'bt t)ag benneUrinaatningen,

og atter M bag benne bcgpnbcr ©abbor finnen, fom er

cnbeet fortere enb onbcn S^pgftnne og Iigctebeé noget tai?ere, men

forrejlen omtrent af famme S8cf!affen^eb, og Iigefom benne fam^

meni)Oxet meb «g)alefinnen» X)enne ftbj^e, ber, fom fcebijan-

Iigt, gaaer langt op )^aa @ibcrne af J^alefpibfcn, og fom hm

abffttfe^ fra anben OJ^gftnne og ©ab'borftnnen oeb et otnletfor-

mtgt Snbfnit i ben fort)inbenbe §ub , ^ar, naar ben ubfpcen-

be5 ftoertt, en rnnbagtig gorm, men oifer ftg ef(er^ noget tit-

fpibfet eller taneetbannct. 2)en tpffe, fd'mebe §ub, fom inb-

^ptter benne 5"^""^/ h'gcfom be eori'ge, gjor bet oanfleligt uben

2)i^fe!tion at tcetfe ©traalerne meb 9^ojiagtig^eb. — ©tbe-

linien oifer ftg fom en Sure, men er tilbeeU temmelig utp-

belig; ben begpnber i 9?pgf[aben bag 5'Zalfen, og [tiger jlfraat

neb (bog uben nogen SSojning etter ^on^eyitet) inbtil en ©trcef=

ning bag ©abboret, §i?orpaa ben antager et ^orijontaU ?ob iiX

^alcfpibfcn.


177

Sfjæltcne*), fom Uh Mot bebcrffe kroppen, ntcn cg-

faa ^aa §os?ebet funne forfolge^ nceften til ©nubefptbfcn, famt

Tangt ub paa aUc gt'nncr, cnbog SBugftnnerne: ere for en ^or

^ecl i!!e tac^la^ti, men Iigc^enbe t)cb Siben af ^j^eranbre,

)(>aa mange ©teber (§o»eb og ginner) meb t^et^betigt ^ettem-

rum mettem be enfette 8fioeI, :^i?or5?eb ^uben faaer et ej;en*

bommetigt, tigefom fo|?arret, Ubfeenbe. S^i^^igt ere @!icet(ene

meget fmaa (be porfle ^oC et 3«^ii?ib af omtrent 14'' Scengbe

nceppe f" lange), ^ubagtige, af runbagtig S^^rm, fnart mere

etter minbre frebSrunbe, fnart meb S^ilnærmelfe til bet D»ale.

©traatcr mangle be ganffe, ^ijorimob be t)ife enbeet, meget re-

getmce^ftge, !oncentrif!e D^ingc (^enimob 30 )^aci be (lorRe ©ficet).

Sængben af 35 gluten ^ar jeg funbet at ubgjere ^"^'''^"^„'i^.g^'^«'

trent i af ^otaUængben C4|" ^o5 et3nbit?ib af 13 J" Scengbe);

SBug^uten jlrælfer |tg !un et titte Otplfe bag ©abtoret (nceppe mere

enb ^ af fin egen So^ngbe). S3ug^inben ^»ibj Set) er en tem-

melig flor (bog ingentunbe faa flor fom ^o^ be ftefle' af be for-

ben t)ef!ret)ne ^orflearter), beelt, tigefom fceb^antigt, i to Sal-

per, af 5»il!c ben i?enflre er flor|l, men bog tangtfra iffe naaer

tit(5)abboret5 ben6gars?e er ^»ib meb robtigt Sfjioer. ©atbe*

b tær en temmetig flor, af fa?bt)antiggorm oggor^otb. ^iit^n

ooat, flcerft f[abtrt)!!et, robbruun, tiggenbe tibt o»er og foran

2:armen6 forjie krumning, ©piferøret i?tfer inbt?enbigt et

:Duftn Sængbefotber , :^t>ilfe iffe fortfcette ftg inb i 9)?at)en.

Wla^tn fa?fbannet, meget »ibere enb ©piferoret, meb temmetig

tpnbe SSægge, ^ortnerbeten nbgaaenbe omtrent fra 3)?ibten af

ben(5 neberjle gtabe. S3 ti nb tarm ene ere ufccbt)antigt flore,

menberimob, for^otbéi^ii^ tit mange anbre ^orf!cartcr, jufi iffe i

flort^tntat (jeg "^ar fun tatt 38). 2: ar men gjor be to fæb-

tanligc 53oittinger, og beflaaer attfaa af tre parattete ©tuffer j

*) Dymaffcube er tct, at ^ranbt cg '^a^thuvQ ncpgtc »Sfjcele ZiU

jlcfceyærclfc l)oé ^»abbcn (^eib fc^uj>))cnIoø* )!)?cbic.3ocl. II, 63)

il^rtmnrtvf* Siffc, II. 12


178

bcna ?ccn(}^c fra portneren tit ©abt^orct ^or j[c3 fitnbct omtrent Uq

ntet Srotnttvcngbcn , bcn^ SScccje ere tpnbc j fecni^ SStbbe inifcbclmaa'

big, bO(3 meb Unbtcicjclfe af ben atlerftbfle X)ecl foran ® abtorct, font

er nOijct focfformiijt nboibet. (Uene vat i onéor^janerne l^a'oi

omtrent gamilicmS fvvbtjanli^e 55orm, Sf^Oijnfccffcne titlige ben

oranijcrobe '^an'^c-^ tmibfcrtib fan mcerfcé, at be mc^et ftorc,

lantjpraft'Ooale 9{c()nfcc!fe fun ere fammeni^oxebe atlerbacjejl (i

ben fibj^e 51^^^^- ^^^^ Sf^^^^^^f^ ^f ^^re^ Sccnijbe) , og berfor

ganffefaonebe tagejle^orn. (Soommeblceren tnbtager SBug-

'^nlen^ ^ele Sccnijbc, mangler ^orn etter gorlcengelfer af ben

forrefle 3?anb, :^oorimob ben otfer bet ganf!e nfæboanlige gor-

'^otb, at ben i 5!)2tbtcn af ftn Scengbe er ti'bt fammenfnoret etter

tnb!net)et, mob begge (Jnberne berimob uboibet. Dgfaa ^o^

9] ørerne iagttaget et nfæboantigt Jor^otb, tbet be atfert)a=

gejl i S5ug§nten, foran forjle ^ate^otroet og bagoeb (Soomme-

btæren (^ottfen itU trænger inb nnettem ^oiroterneé nebabret^

tebe gortfcettetfer), foutme pcorft o^, og fremflttte en por, noget

tn'angntcor 3)?aéfe. Urtnt)tæren ^ar jeg fnnbet af en ooer-

maabe t)etybettg ©torrelfe, fæfformig, men uben ^orn*).

iMj(sgict)vs» 9JJettem!tcebebenene ere enbeet fortere cnb Ooertfcc*

mug. ^ ^

Rebenene, men af ^xxt iS^gning, ben aareblabbannebe Uboi-

^etfe meget tangflraft og fmat, i)eb en fcerbcteé bpt> ^toft ab-

flitt fra ^nogten og tangt fra at naae til (Snben of benne.

Docrfj-cet) etbenet tangjlraft, t^nbt, ttbt fremab-lmmmet, i

(Snben aarebtabbannet. 5^a: fe tenene temmetig jlore, bet ooerjle

mob (Biberne pcerft opabbojet etter ncejlen frcemmer^unéformigt

fammenrnttet. X)c fem ^nogter, fom banne en ^jæbe nnber

©jet, ere forte, men temmettg brebe, tfær be to forjle. |5j[e^

Rutens ooerfle 9^anb frennterct etter ubffaarcn i fmaa

*) :5vanbfe og ^rtQebut^tj'ø 5tfbitbning (9J?cb. 3coU II. tab. VIII.

fig. 3, nn) angiver ben meget lille, aUfaa,fom jicg formober, ten

ufctbtianligt fontrrtt)erct lilftanb.


179

©augtcenber. gorgjænetaaget er trebt ^abmaancbcinnet,

ben ^berj^e.'forrejle ^(abe meget t)el abftilt fra ben unberPe-

bogej^e, men langt mmbre enb benne, ©jceltelaagéf tøf-

fet uregctmceéftgt'ftirfantet / fortil og forooen fmattere, lige

af jtaaret j bagtit og forncbcn brebere, temmelig bpOt inbjlaaret,

x>æ^mt meb to fremfpringcnbe SSinfler etter ^orne. Unbergjænetaaget

brebt, fonoert, triangulært, Opibfen rettet

bagub. 2[^enemgjcEnetaaget IvgetebeS triangulært, men

minbre og fmattere, ©pibfen frcmabrettet. (Sibenet »ifer

to, )()aa .5)ooebet5 Doerflabe fremfiaaenbe, tpnbe men temmelig

i^øie, li'bt ubabrettebe ^jole. "^^^^^^P^^^"

faoner ganf!e 3)?ib-

belfjiøl, Iigefom ^ilfcelbet er ^oé Sangen og S39r!e(angen j

berimob otfe (Btbefjiolene et ganf!e anbet gor^olb, ibet be

atterforreft \)Cia ^anbebenet ere (obret oppaaenbe, temmelig ^oj;e,

berpaa afbri^bejJ og bti'oe ncejlen horisontale, men faalebeé, at

biéfe nebliggenbe (Bibcfjole fortil enbe meb en brebt-afrunbet

glabe, og at be t bet §ele taget ^æoc ftg noget ooer 2)?ibtett

af ^anbeftaben. IDoerffulberblabet omtrent fom ^oé San-

gen, bog libt plumpere, ^oab ben forte ©reen angaaer; ©ful?

berblabet libt minbre ftabt og mere ttlfpibfet i ^nben; ben

raottencebbannebe gortfættelfe af gorm omtrent fom et

[Wibbectt, uben Sformtg krumning og uben fonberlig Uboibelfc

i ben forrefle (5nbej i ben bagepe (Snbe bolgeformigt boj;et It-

gefom ^06 ^orffen. Ot>erarmen ubmcerfet ifcer t)eb fin me^

get fmaHe og langflrafte gorm, ffjionbt ogfaa i anbre .^enfeen*

ber afoigenbe fra Sangen, 5llbuebeen og ©traalebeen

omtrent fom §o5 Sangen j bcrimob er S3ceffenbenet meget for?

ffjioelltgt, tbet ben tnberjiemeberpe ©reen forfoinber, eller bli'oer

meget rubimentcer, og ^noglené ^ooebbeel ^ar meget jlorre

Scengbe enb 33 rebe 0. f. ». SfJ^g^otrolerneé 5lntal er 58,

^ooraf 21 fomme paa 23ug^ulen, 37 paa $alen. ^ocerfort-

fcettelferne fremtræbe foagt paa fictte ^oiroel, tåbeligt paa

fipoenbe; meb fiortenbe eHer femtenbe ^aoe b^ omtrent naaet

12*^


180

tcrcC flcrfle UbDiflinQ; t>e forcfommc ntt^ for^ott>6t>itcerc

enbcci fortcre enb ^od fangen. X)c ovftigcnbc ^ornefort^

fættctfer crc, It'jjcfom ^o3 Sangen, ^ccvU, forte, f!raat tift»aj3ct>o;ctc.

'faa førjie $alc^i>iri)et ^ar ieg funbet to $ar

nebftigenbe ^ornefovtfcettelfev, af ^otlfc t>0(3 fun bet

fcacjeflc^ar banner enO^'ng; benne er os?at, fornebcn tilfpibfet,

Pcerit fammentrplfet i Sletningen forfra 4^agtit og altfaa meb

treb Snbfatning. faa be folgenbe ^afe^oiroler Mi'oer ftray

^anoten meget inbf!r(vnfet. Si^i'^f« ^oiroter unberjlotte ^ale-

finnen. SfJt'btene ne ere flccrfe, if^r i SSegpnbelfcn, og til-

lige temmelig tange j jeg ^ar funbet nitten ^ar. S^rfle 9f?pg^

ftnne bcgpnber ooer tienbe o^ftigenbe ^ornefortfcettelfe, og op-

horer foran fj[ortenbe.

ewrreifc. ^oab()en naaer ^oé oé nnbertiben en Scengbe af ^aloanben

^*^mcn."^''

5Uen og en SScegt af ^enimob ii ^unb, 2)og er en faaban

(Storrelfe mftmt en OJÆlben^eb*), (5fter '^aUa^ Umx

^oabben i 3rtif(^ inbtil to 5ilen lang.

-^^^ ^^ "^^3 ^^^^ t)e!ienbt, at nogen gif!, fom teoer i ferf!t

SSanb, :^ar en jlorre geograftf! Ubtrebelfe enb benne, etter enbog

Mot lommer ben na?r i faa ^enfeenbej berfom man ncemtig

tor flote )paa 5tngioetferne ^oé be forffjicettige forfattere. 2)en

forelommer næpen i '^ete (Europa; ibetminbfle fra bet norbtige

Statien inbtit ginmarlen**). 3)?ob S|^ naaer ben tangt inb

i Sibirien, og trojffe^ i mangfotbige glober og ©oer tige inbtit

*) 5^9 i^f^b fim et cneflc (Sycmt^el l()0ø o3 |jaa en^i.>abbe af om tren

ti ^unbé 33cfgt. 3 ^uuvfccn blit»cr ben, efter £)|?gii>clfe nf hn^

tige g-i[fere, omtrent et l)al«t ^i5}.ntnb ijctgtig. X£f(>røm fcrtffl^

ler, at I)an feb Ijar fanget een |?aa ellei^e ^unb.

**) 3^9 ^ar fannet forfølge bene pf>x i be norfie gjelbføer inbtit

en l)ab (Sneeé tWile fi;b for |)ammerfefl, eller til omtrent 70° n,

23r,, og ben nnaer enbnu l)cr, ).^aa ©ro^nbfen of fin norblige Ub*

brebelfe, fem til fejr ^nnb^ S3ctgt.


181

Sena*). 3^ f&U^ anc^mx enbcg (efter 33onttu^aa

mcijcn ZiUxo,

§0^ o5 forefommerbcn oct atjlfi(titje©teber, men fpnco bog

i bet egentlige X)cjnmarf fjcetben**). ^e @tcber i ©jættanb,

^'oox jcg ftffert i?eeb, cit ben træjfcsS, ere S^^ur-^cen, ©orø^-So

Oi3 3:it$3'6o***). Dm ben ftnbe^ i %i)^n, er nii'g ut^cfjenbi.

3 3ybtanb er ©fanbevt^orgé Dmcgn bet enejTe ©teb, jeg ^ax (efter-

retning om, atbenforefommer. 3 f» f!riftItg5D'?ebbefeIfe^ebberbet:

//^cr gi»cs$ to 5lrter, en florre og en mi'nbre; ben jlorre ftnbe(Sø l)ar |eg feet ben en eneflc ©ang meltciu ©faltei*;

f)

fra 2:ii3«=©ø ligelcbeø een (Sflitij, fantjct i SSaab* 3 guur*


182

Xi't jeg bcigtigt ^ar feet ben paa bet ^am^orgf!e SijTetoro.

Dgfaa i fiberen f!at ben, efter 8c^onei?etbe, jicei?nlt(jt fore-

fomme.

4^cvcmart5c. ^»at)bcn ubmccrfev ftg atlerebe ^øjligcn berjjeb, at ben er

ben enepe 5lrt af nceri)a:renbe gomilte, fom te^er t ferf!t SSanb.

3 ^cii>tt forefommer ben nceppe *) , ocj felt) i braft SSanb fp*

neé ben meget f|celbcn. Qbetminbfte er mig fun et enefie (ix-

empel befjenbt )?aa, at ben er fanget tS^Perfeen i^eb be banf!e

^pfter**), — 3 en ung 5llber ^otber ^t^abben fig paa Ia»t

SSanb, men begiver fig meb Sliberen \)aa jlcrre cg ftorre S)S)bbe.

^en flat eljle flart 23anb og Steenbunb, og »cere en træg gi'f!.

©fjiult paa S3unben nnber ©tene eHer anbre ©jenflanbe, lurer

ben )f)aa et forbigaaenbe S3ptte, og j^^rter frem, naar ben be-

mærfer et faabant. — Hoabben f!at i?oere meget fejglioet, ^oor-

for ben ogfaa let fan :^oIbeé teoenbe i $t)ttefabe.

*) S5fl l)c(ber B(^onci?eI6e ben for en piscis anadromus, fem ifær

i^cb SfteraavéjcEinitcgn gaaer fra9?orbfocrt op i Glben cg Stberen,

og ijcb 23interfoIt)i^cery atter »enber tilbage i |)a»et, 9}?en, ba in*

gen onben forfatter, faayibt mig befjcnbt, berører et faabant gor-

l)oIb, og jeg )^dhx itU feb bar fannet erfare 9^cget om benne

g{|!3 ^orefommen i S'Zcrbfoett etter kattegattet paa banffe eller

norffe 5lt)fter: maa B(^onev>eI6c u))aati)i»leligt tocere bleyen Dilb*

lebet l^eb urigtige ^Beretninger*

**) Unber et £)tjl)Dlb i 3?cnne paa 2?ornbolm i 5D?ibten af^uli 1835,

bleij jeg en Siften unberrettet om, at ber uar fanget en ganffe be=

fønberlig giff, fom intet 9}?ennef!e fjenbte* S^g

il^be begjcerligt

til ©tebet, og fanbt — en meget fJor ^yabbe* ^^an bai^be

feet ben i ^amtn , gaaenbe paa 33unben, og ba^be taget ben

utcb en 5laletang, 9iimeligt»ii^ er ben fommen ub fra en af

globerne i ^^ommern, længere inbe i ©flcrfoen, )^'cox SSanbet3

(Saltbolbigbeb naturlig'oii^ er enbnu ringere cnb V»eb SBornbolm,

fvne^ ten alminbeligere. ©aalebeé ffat ben , efter }Zf(ivøm,

træffet jævnligt i ben f»en[fe ©fjærgaarb cpcit mob i5tofl)olm»


183

t)cn ttcerer ft{j beeT(3 af anbre %i^e, bccté og forttvtmmeliQ tiÆTing.

af 55tfffrogn, tfcer ^Sorren^ og nogte ?axearter6; ogfaa tager

ten ttUaffe nteb Orme og Snf^^^^^- 3 "Jjpttefabc plejer man

at fete ben meb fmaa(!aaren Dxetc^er og ^jeb. Snbeligt ^ar

man (erfaring for, at ben ene ^5?at)k i gangenf!at) finger ben

onben, ligefom »et ^tlfælbet er meb bc fCcjle ^or|!earter.

3 December- 9)?aaneb ^ar jeg funbet ^^ognfæffene meget ^"^Ji?/,g"^'

jloertt uboiffebe og ncejlen gpbefoerbtge. Dgfaa antaget Scgeti-

ben, efter Sinteren^ forf!jccCtge temperatur, at inbtrceffe fra

Snben af December tii S3eg9nbelfen af 3)?arté. Sf^ognlorneneS

5lntal er, fom ^oø ^orf!carterne i 5l(minbelig^eb, meget Port*).

3 @oer f!at hegningen foregaae paa flor X)pbbe, t globerne

^aa faa laot SSanb, at gij!ene unbertiben unber Segningen ere

inbefroéne, faa at man '^ar funnet ^ngge bem nb af 3f^n **). 1£flan

»il ^at)e funbet §ermafrobtter blanbt^oabberne, Iigefom btanbt

^orffene. 3 ^obcnfoen j!utte Ungerne i bet trebi'e 2lar s?eje ooer

et gjcrbingpunb, og »cere forplantntngébpgttge.

Stnoenbelfen af benne Sif! fommer ^o6 oé !un Iibet i S^e- :uinjent»cife.

tragtning. 3i^iblerttb !an mcerfeé, at ^jobet alminbeligt

angioeé fom '^oi'bt, letforbojctigt og »elfmagenbe, at Seceren,

ber ogfaa anoenbe^ til Sægebrug (mob ©jenfpgbomme), anfeeø

fom en flor Socffer^eb, og at Oiognen af be ftefle forfattere

betragteé fom ffabelig etter fet» giftig, meben6 bog enlette,

ttt (5y. 5{^caniu3, ogfaa anbefale benne fom en meget gob

©pif^.

S3tanbt gijlene er tfcer ©jebben at betragte fom en frpg- sicnt)er.

tetig gt'enbe af ^oabben. dt jlort Stntat 3«^i>«>^^^«>^tt^e ^^^

*) ^an \)ax beregnet 178,000 9^cgnforn \)0i en ^imbbebun.

**) "Dette er efter -^actmrtnnø 5{ngii^elfe. Sfter !Zf(ivøm foijer

.^yabben, ogfoa i (Søerne, 8tefcer meb lavt 33anb og Secrgrunb,

for at affcfttc fin SHcgn.


184

mon funbct ^ojJ ben; næmttg ftre %xUx Echinorhynchus (E.

tereticollis, nodulosus, angustatiis, ovatus, bc tre ferjle i 2:ar-

wcfanaren, ben jibpe i 33it9^inben) , to %xkx Ascaris (tenuis-

sima 0(j mucroiiata) i Xavmcn, Cucullaniis elegans, Itgelebe^

i S^armen, Bothriocephalus rugosns i 33U'nbtarniene. 3 tø^-

ren ffutte ^^batiber forefomme, paa ©jicetterne en ©iccnelrcet)^.


185

^a^^tabbciiccc^ten (Mottlla Cuv.*)

^0 9?9Gpnner, af ^»ilfe ben forre^c er meget ta» effer

ncEJ^en rubimentcer ; een @ab()orftnne j Sfjcccjcjetraab uuber ^a^tn

og titttge traabagttgc gortogelfer paa (Snuben.

olbe 2lrt. :£)cn femtraat)cbe ^at)fi)abbc (MoteiBa

Mustela liinn.).

gem 8f jiceggetraabe: een ubgaacnbe fra ^age-icrtfrn^riFe.

fpibfen, to fortere fra ©nubefpibfen, 03 to fra be

forrcfte 3^cefetorer5 bagefte 9?anb. gorfte di^^-

finneiJ forrefte 8traate nceppc ^aX\>t faa lang fom

ginnen^ Sængbeftrcefning. garoen ()runa(jtt3 i

forffjoentge S^uancer, men uben noget (Bpor til

5D?armorertng. OJZunb^uten og (DiceUelaaget^

inbre gtabe ^oibe. $ot?cbet6 Scengbe inbe^otbe^

omtrent fer @ange i ^otattængben. Ooer^iæben

Icenger cnb Unberfjiceben. Øjnene Irebérunbe eUer

af nceften h'gefaa f tor ^øjbe- fom Ccengbebiameter.

gorrefteD'^cefetor ncermereØjet enb ©nubefptbfen.

©ibeh'nien noget ut^belig, t>uet oi?er 33rpftfin-

nerne.

S«9gf. 5 6+5 + ; 53r9ftf. 17 j SBpgf.«^ ©abtorf. 45 j $alef. 28.

*) Da benne ©Icegt^ Strter iffe, faa^itt mig befjenbi, beftfcbe fiffre

cg beflemtc ncrbiflfe 9ki>ne, \)ax jeg ynigt at ktcgne ©lo-gtcit meb

bet af ^Io(^ cg anbre ti)bj!e gorf'atteve antagne Diaijn ^avFvabbe,

og cii abflfille Sltteicne yeb Sfjceggetraabeneé 5intaL


186

Synoiivmi. ^ftiité, Syst. nat. edit. Xma. pag. 255: Gadus mustela.

2(fbiit)itin.

6c^oner>eI{)e, ©ibe 49 n» 2: Altera Mustela, vulgaris Ronde-

letii ? ?

Pofttoppibans Sltloé, I, 648: Gadus Mustela??

ITliiUf i'ø ^robr, n» 345 : Gadus Mustela ? ?

Pcntirtnt, Brit. Zool. III, 268: Five bearded God.

S


187


188

(


189

^ffit^ben nf forrcflc 9?fpfcbcr3 trnobfcrmiijc ^orlcpngelfe: 3'^';

^ngctrnabcn^ i'ctnijtcj 3'";

tct cpfpiicbc mahi ^cjtc 8V";

bft c).*fpi(cbe ©at5 23rcbe 6'";

9)?cncmfjfcbcbeitencC' ^ffngbc 4'";

d^crfjffbcbcnciicS i^opngbc 6'";

llnbcrfjcfbcné :Offitgbc Hl ^'ébfcvbinbclfcn : 8^'";

5(ff}anb fra enubcfpibfcn til STjct^ forrcf^c Dknb; 4^'";

JS?|et^ :i?a;ngbegi'cnnem[nit: 2^'";

JØjetø |)cjbci3Jenncm[ntt: 2J'";

Slfft. fra ©jet« bag. DKmb til ^crgiffllclaagctø bag SRaubt 6^

^anbcnø 23rcbc mellem Øjnene: 4|'";

5lff}anb fra ©jet^ neberfte 9knb til ^ci^ebet« llnberflabe: 4'";

$lffJanb fra ©nnbefpibfcn til fcrj^e 9h;gfinne5 23cB^nbelfe: 16^;

førfie Øtvgfinncé ilcEngbeftræfning: 12'";

£(ini3ben af forftc Olvsf'n"'^^ f'^'^f^'^ Straale: 51'";

Sifflanben mellem fcrf}: cg anben ?it)gfinne: 1^'";

anben 9U;gfinnc^ iScfngbeftrcefning: 4|";

nnben 9^i;g[tnne^ ftcrfte .^øjbe: 4^'";

onben ?lt)gfinneé 5lfjlanb fra |)alefinttcn^ 9^ob: 0;

23ri)ftfinnerneg ilcengbe: 12V";

5Brt)fiftnnerneø Srebe i^eb Oloben: 4"';

33ugpnnernee Sltftcinb fra Hnberfjcebené ©})ibfe: 13V";

^ngftnncrne^ ^cengbe: 13"';

23ugfinnerne^ Srcbe i?eb Ølobenj 2'";

Slfflanb fra ©nubefijibfen til ©abboretå furrcjle 3fianbj 3i";

©abbcretø i?ffngbegjennem[nit: H'";

©abbcretø Slfflanb fra ®abbcrftnnené 23egt)nbe(fe: li'";

®abbor[tnnen3 :2cengbeftrfffning : 3i";

©vibborfinnenø fturjle |)ojbe: 4V";

©abborfinnen^ 9-lfftanb fra |)aleftnnen^ ^cb: 0;

f)alepnnené i^cengbe |)aa ©iberne til (Spibfen: 19^'".

|)alefinnené :2cengbe i 9}?ibten: lU'";

^alcpnnen^ Strcefning lang^ |)alen^


190

^^cjtc*), ^Qv cn f[ab 09 albclc^ ^orijontat ^anbc. @ibcrnc

(^iijciuxfcntobvctnct), Oi]tH\3Vnt)e forjl fra C^jncnc«? toijci^c 9?anb

ficnbcliijt at fonocrijcvc i DU^tm'iujcn frcnmb; ^ot)et)ct\S Unbcr-

fTabc fiij3cr ep mcb tcmmcltij iHipbcIiQ tofraantng. ^Bag H^p

ncne Un $oi>cbct fdjc^J at iwrc tcmmctuj rcijclmit^fii^t futn'ff,

ta bcté jlmfe §oibc C13 por^e i^vcbe omtrent ere Iiijc; fra

^jttcne frcmftiltcr bet cn fort 03 flump ^c(jte. @nubcn er

nicijct !crt (bene ^ænijbe ubijier x\iX\>\^c i af §oi>ebetcn, mcb Iibt frcmraijcnbc (Snubc. 2)ct cpfpilcbc®at>

coalt; bet^ ^ejbcbfamctcr Ii'bt nu'nbre enb $ot>cbcté ^att?c

Svtncjbe; naar 3)?unben er luffet, luy^cx Docrfivctebcnet^ tajjcpe

3fJanb mtftcn unber IDjctiJ tacjcPc 9?anb. Sæberne tcmmcttg

t^ffc; CvcrtvvK^n »M'fcr tnbocnbujt cn 9^æffc fmaa ^Viptftcr.

S^OJnbernc ere fmaa, men for(;otbé»tiiJ fio^rfc, cg bannc i

bi\3i3e ^ixUx et brcbt 33aaub, t>cjiaacnbc af ftre SfJccffcr. faa

^Mougffia:rt>enet


191

Panb er noget mi'nbrc enb bere« Sccng^c. (Snbetigen ubgaacr

et ^ar «^ubforIængcIfer fra be forrefte 5Ræfetoreré ba3epc9?anb;

bi'éfc ere »eb SfJobcit temmelig brebc, bli'^e berpaa borjleformicjt

tilfpibfebe, 03 ^at>e omtrent lige ^ccngbe meb ^agetraaben.

S'^ccfeborerne ere anbracjte ^aa foeb^anlig ^aabe i ^anbe=

ranben ncer |2^jet, be bagede noget ^berttgere enb be forrefte;

gormen temmelig freborunbj be bagefte forefomme mig iiU

at i)cere flørre enb be forrefte (maaf!ee enbog fnorere Ii'bt minbre);

\>aa bereo forrefle 9?anb §ar jeg bemcerfet et 3f?ubiment af en

^ububt)ibelfe, ^oi'Ifet, forubfat at bet »ifer fig fonfiant, ubgjor

en (5)enbomme(ig, jeg ith ^oé nogen af be foregaoenbe S^orfTe-

arter ^ar funbet (5por tit. IZ^jnene ere meget fmaa (berejJ

ftorfle ©iennemfnit tnbe^olbeé nccjien otte Oange t ^oi^ebeté

!i!vvngbe) , temmelig frcbørnnbe (cUer ^ccngbegjcnnemfnittct !un

ubetpbcligt ftcrre enb .^ojbegjennemfnittet), meb ben ooerfte 9?anb

i ^anbcflaben. ^anbené 33rebe mettem |2^jnene er mere enb

bobbclt faa ftor fom ^yd^ ©jennemfnit, og noget ftorre enb

Stfflanben fra |Z^j;eté neberpe 9f?anb tii $ot)ebet^ Unberftabe,

men bertmob enbeel fortere enb ^tnbené l^ængbe (5(fftanben fra

Sjd^ bagejle 9?anb ti( gorgjættelaaget^ bagej^e 9f?onb). ^i'nben

»ifer, Iigefom ogfaa Unberfjcebené ©rene, enbeet fmaa ^unfter

etter ^irtelaabninger. © jicetleaabntngerne ere bagtit !nn

omtrent i Sinte meb 2)?ibten af IZ^jet, og paa ^oi^ebeté Unber*

ftabe naae be langtfra ith ^en tit 2^iet6 bagejie 3?anbj tmib?

lertib tttfteber ben (ofe, ©jcetteftraaterne omfattcnbe, $ub en

betpbelig Uboibelfe. ©j ælleftraalerne ere af fæboantig

©abelform; meb §enft)n til ZaUd maa jeg bemcerfe, at jeg

!nn ^or funbet fer ©jæKeftraaler;*) om bette er bet regel-

mceøftge^ntal, etter blot at betragte fom en abnormitet, fan

*) Slngiyelfcn^ JRigticiljeb er upaattoittlelig , ta jeg I)Oé bet unber*

føgte (S]reni|)(av pna begge (£iber b*"^ bi^feferct ^traalcvne ub

of |)uben.


192

ic(j, t ^atti^ct af (Sxemplarer, i!fe tejlcmme. ©jælte'bu erticC

{nbrc glabe ^av "btct tornct^cerenbe ^nubcr (ingen Mabbannebe

gorlccui^clfcr )^Cia ten ipbre SBue$ pbrc SfJanb) 0(j biéfe t rtnge

%ntaU ncc^^pe en ^ab ©neeo i ^t)er dlcctk (jeo ^ar lun talt

otte i ^ux fRcctU),

91^9 g g en er fra 9f^a!fen til anbcn Sf^pgftnne^ SBegpnbetfc

meget flab, ntcn tiKfge forfinet meb en b^b Sængbefure, i^t)ori

ben førfte, rubimentcereSfl^gfinne ncej^en ganfle er ffjult.

X)enne, fom (jegpnber (tbt foran (ByicUdaao^ct^ Ijage^e 9f{anb,

0(j '^'oU tøtgbepræfntng inbefjolbeé omtrent nt ©angc i Xctah

længben og ^enimob fem ©cingc t anben S^^gftnneé Scengbe, er ab=

fTiIt fra fibfle oeb et tåbeligt 5D?ct(emrum. iDené forjie ©traate,

ber lige ttt ^oben er affonbret fra be folgenbe, ooergaaer oel

bi'éfe ffcre ©ange t Sccngbe, men ^ar bog ncc^pe forpe O^pg^

finnet ^atoe Scengbe; oeb Snoben er ben for^olbéotié temmelig

flær!, men tilfpibfe^ cfter^aanben torjleformigt; ©^or til ^toft-

ning i ^nben oifer ben i!!e. X)c folgenbe ©traater ere iffe

'bht færbeteé forte (^oorfor be itU funne tættet meb 3f^pj;agtig'

l^eb uben 2)iéfeftion, ba be ffjiule^ i SfJpggen^ %\xxq), men tittige

ooermaabe ftne, og maa fnarere betragtet fom $ubtrceo(er enb

fom egentlige ©traaler*). 5lnben 9?t)gfinne/ ^oi^ Sængbe-

Prceltting libet ooergaaer ben ^atoe ^otatlængbe, er oet HU faa

itoje forenet meb ^atefinnen fom ^o^ ben alminbetige ^oat)^e,

men j^cbcr bog meb 9f?oben o^ til ben, meben^ et oinlelformigt

3nbfnit ettere abflilter bem. ©traalerne, ber for en flor ©eel meb

©pibferne rage libt frem af ben forbinbenbe ^nb, ooxe grabeoii^

tnbtil fyocnbe, ^oorpaa be i en lang ©træfning oeblige^olbe famme

^ojbej omtrent trebiote tii fprretpoenbe ©traale ere fjcnbe-

ligt, ffjonbt iffe tetpbeligt, toger enb be foregaaenbe,^oorpaa

*) S^vi^ unbcv 5)?ifrcf!op og i>cb ^jctlp nf ^^Æ^ning bcmffv!c5, fccg

temmelig iih;belige, ®}Jor til, at bi^fc 5;')ubtrffltlcnnrfcligcit unbcr^

jtøtteg af ^ncgtcfiiaalcr. ^n^f^fpinal^cncnc funne bcrimob er-

fjenbe^ feb meb Mette ©jne.


198

?oen(jbcn atter aftager. T)c to forj^e ©traaler ere, Iigefom ben

ftbj^e, ufløftebe. S3r^ftfinnerne, ^»1$ Sænijbc omtrent tn-

be^oIbcS otte ®an{je t ^otatlcengben, ere af en temmelicj breb,

oi)algorm; Straalerne tjore tnbttl fpoenbe^ f^oenbe og ottenbe

be længfte, tnbb^rbe^ Itge (angej be foTgenbe grabeoué aftagenbe-

trcbtc^ftbfte omtrent af ItgeScengbe meb for^e; ferpe og ftbjle uflof-

tcbe. SSugfinnerne ere anbragte langt foran SBrpjlfinnerne,

omtrent unber Sorgjcettetaaget^ bagefte 9?anbj be ere meget

fmalTe, men i Sængbe Itge meb S3rpflftnnerne, etter oocrgaae

enbog bi'cfe ttbt, §oi'l!et beroer )^aa ben anben (Straate6 meget

bet^bcltge gortccngelfe; forfie ©traate/ fom for en j^or X)eet er

frt, etter abffift fra anben, og fremragenbe af S3mbe'^uben, er ben

næfttcengjle ; anben ©traatcé bagefte (Dreen er faa otbtabf!itt fra ben

meget tcengereforrefte, atmantet fnnbe frt^e^ tit at antage ben for

en fcerflilt (Btraate, og faatebeé tosU^ f^o ©traater t^Bngftnnerne;

be fotgenbe ©traater aftage ftcerit i ?ængbe. @abboret5

forrefte Df^anb fatber tibt bag (5nben af ^otatfængben^ for(!e |,

omtrent unber anben 9?t)gftnneé f^oenbe (Straatej betiS (Btorretfe

er iffe ubetpbetig. ©abborftnnen, ber forj! beg^nber om^

trent nnber anben dl^^^finnc^ eUcoh ©traate, er fotgetig enbeel

fortere enb benne, men ^r omtrent famme $oj[be, og otfer i bc

atterftej^e ^enfeenber famme gor^otb^ bog er ben ttbt mere ab^?

f!itt fra ^atcftnnen. ^atefinnen naaer ^o3 benne 5trt iffe

faa tangt op \)aa ©iberne af $aten fom ^o^ be foregaaenbe

^orf!earter, etter, om man t)it, J^aten er mtnbre tttfptbfet og

fortcenget i (^nben enb fceboantigt ^06 benne S^mitie ^ ^ateftn-

ncnégorm er j^umpt afrunbet, bemtbterjleStraater betcengjle;

foruben ferten etter fptten tcengere ©traater i Wli'okn, txUii

)^aa ^i>er (3i>e fer etter ft)0 forte.

(S ib et in i en er temmetig utpbetig, og banner egenttigen

af enbeet, inbbprbe^ ifoterebe, fmaa Sængbepreger ; ben beg^nber

ooenooer ©iæUtUac^H^ bagefte D^anb \)aa ©rcenbfen af D^J^ggen,

fiiger forP flfraat neb omtrent oeb SSeg^nbetfen af anben di%'

TtamuavYi Si{fc, II. 13


194

finne, CQ tanner faaTebcC en ^ritmnin^ af temmelig betptclig

Ubflrcflnincj. 5ra©abtorct er beniS 9f?etntng ^ort^ontat cg tcn$

Slfflanb fra SWpg- og iBuglinte omtrent lige flore.

©fjicctlene er taglagte (itnbtagen paa ^ooebet og ^in-

neme), men af ringe (Storrelfe: te fiorj^e "^o^ bet bcffreone

(Jremptar, ^JDi'Ife fanbteé paa ©ibcrne af33ugcn, ^a»be omtrent

I'" Sængbe og i"' 23rebe. ©fjlælbeffccbningen j^ifer to^^rigt

itu ben Ubj^rcefning , fom ^oé be ftejle anbre Stcvf!earter: )^aa

^ooebetø ^anbeftabe ^ar jcg næppe funnet forfolge Sfiocttene

til ^jeté forrefle 3?anb j paa bet^ ©ibeflabcr forft?inbe be enbnu

'langt ti'bligere, faa at^inberne nceflen ere atbeleé uben


195

to eller tre flerre gitge bannebeé, foruben abflittige fcerbelee

fmaa (fr^nbfeagtige). ® a I b e b t æ r e n, af tf fe uBetpbeti^ ©ter--

relfe (omtrent o.J"' tang) 03 af fceboantt^Sorm, Itgger paa ben

inbre @ibe af ben ^ojre ^eoertap. 2>? ilten, af niorf ^Jurpur^

faroe, tigger ooenoocr 3D?aoen, Ii'bt tif ^ojre, omtrent i3)?ibten

af bcniJ Sccngbe j gormen tangftroft, treftbet priématiff, i tegcjc

^nber noget tilfpibfct; Scengben omtrent 7'". (3)) i feroret

meget fortere og tifttge enbeel tpnbere enb3}?aoen; bet^^cengbe

omtrent |"; inboenbigt fanbt jeg f^o, meget ftccrft fremtrce-

benbe, Scengbefotber, fom fortfcette ftg ncejlen lige tiT 9)?aoené

23unb*). ^aoen lang^raft-f^^formtg (ooer i'' fang); i

omtrent | af fin Sængbe nbfenbcr ben, i S^Jetningen fremab, ben

tilfpibfebe ^ortnerbeel, 53Iinbtarmeneé Sfntaf er fun

n'ngc (jeg ^ar iagttaget ti)-, men berimob ere be af tetpbelig

©torrelfe, ffjenbt iffe affe af lige tøigbc: ben porj^e ^aobe

ncepen 1" ?cengbe, ben minbjle nccppe 9'". ©om fceboanligt

:^o6 benne gamilie gjor 2:armen to 33oininger, og banner tre

paraMe ©tpffer. Scengben af ben ubprafte ^armefanal fra

S3Iinbtarmene tii ©abboret 5", etter omtrent lig meb | af

2:otarfvengben. 9^ o g n f cef f en e, fom, naar be ere fufbt uboiffebe,

inbtage mere enb | af 33ug^ulen5 ?cengbe (^oe bet unberfogte

Snbioib oare be 2'' lange), forene ftg forjl attert^agejl i ^ug^nfen,

og faonc faafebe^ be fcagejie ^orn j bereé forrefte ^nbe er tem-

melig jlocrft tiffpibfet. ©oommeBIceren faoneé. (^n tetp-

belig ©eet af D^premaéfen ligger afferbagejl i ISug^uten. Urin-

gangen er fort; Urinblæren af mibbelmaabig ©torrelfe,

forfinet meb to (lore, uregelmceéfigt fammcnfrummebe ©ibe-

^orn, af ^oilfe bet oenflre er enbeel fccnger enb bet ^o/re.

*) 3)e fem (jijerflc, fem fvcmtræbc tnbijenbigt j^aa 9)?ni)ené di^^^ og

©ibcflabcr, naat VMrfcIigcn bene 23unb ; be to ncberjle c))l)cre bcr*

tmob, ()i)cic ^aun t^jcr ftg, fct at banne ^ortnerbeletu

13^


196

9}l cHcm !ji ccb C bctteit C ^a»c fim omtrent | af C)5?ev!j:ceVc'

•Knogicbvg^

»»"3-

()enencé ^ccn^bc, men en temmelig pierf S3p(5nin(5; fccn oave^

Mabbanncbe UbtJibelfe er meget fmat og Icingftraft (ben nacier

næpen til Snben of 5[)?cnemtjoet)et)enet), »eb et bybt og Iini'ebannet

3n^f«^^ ^*^ffi^^ f^^ ^"^O^*^"- Doevfjicebcbenene tangflrafter

flabe, tpnbe, oarebnnncbe, tffe Irummebefremcib fom^oc- ben atmtn--

belige Sange, ^jebenene^ ^iæbe bejlaacr ciffcj; ^tpHcr, of

:^t>ilfe bet fovrcfte er ficrt, af meget langjlraft Jcrm. g o r g i cc II e-

taagct omtrent af famme gorm fom ^oé ^oabbcn, temmelig

ftort. jDet egentlige ©jcetlelaagéft^He berimob meget

Ittte, trionguiccrt, mcb ben neberfte-bagefte S^Janb bpbt inbjTaaren,

og 23in!Ierne berfor jiccrft fremfpringenbe. UnbergjccUcIaa^

get er Port, SD^eHemgiceUetaagct liKc, begge ioorigt af

gorm omtrent fom '^oé ^oabben. ^anbebenet f(abt, ah

beleiJ uben 9)^ibbetyotj ©ibefiokne tigge horisontalt ub mob

©iberne, og ere næften univcrfelige. IDoerffulbcrblabet,

©futberblabet ogStrmen s?ife ingen moerlelig 5lfoigeIfc

fra be ncermejl foregaaenbe ^rter^ ben raonencebbannebe

gortfcettelfe er meget litte, t^nb, noget frummet, uben nogen

Uboibeife fortil, hac^tit fimpelt tilfpibfet. JH^g^tjiroIernc^

Slntal betober ftg fun til 48, af ^oilfe 14 tilhore S3ug^nTen, 34 §a^

lenj forfte 9?9gfinneé forjle ©traate er anbragt mettem forjle oø

anben S3ug§oiroeT, anbcn ^Jt^gftnne^ forj^e ©traate meKem

nienbe og tienbe S5ng^oiroeT. ©por H\ ^ocerfortfættelfer t)ifer

ftg )()aa fjerbe >£)oiroeI. 9fJib benene begpnbe )^aa trebie

^oiroet iaU\aa toto ^ar paa 33ug^oiroIerne) j be ere bobbelte,

meb Unbtagetfc af forjle ^ar. 5D?cEr!e^ maa, at S3iribbenene

fortfætte ftg paa enbeel af $ate^oiroIerne; enbnu paa ben tienbe

af bi^fe J^oiroler '^ar j[eg ia^ttac^Qt ribbeenbannebe ^Beb^ceng. 2)en

forfie ^ale^oiroelé neb f ti g e nb e go r t fæ 1 1 etfe banner en 9Jing

af meget aftangt'ooal gorm, meget jlcerft fammentrplfet i Slet-

ningen forfra haQiii] ogfaa be folgenbe Slinge ere ftcerit fam=


197

ntentvpffcbe, men af enbnu mere langj^raft govm, fom titttge

\>imx trianguTcer. 2)e ni ftbjle ^aU^'oix'oUx unberftotte §aleftnnen.

@fter ^ennant f!at benne 5lrt naae atten til nitten etøiTeife.

dommere \?cen(jbe. T)oc^ ^ører bctte t^ipnof fctanbt ©jcetben^e-

ber. ^ené fvTb»an%e ©tcrrelfe fpne^ at cccre otte ti( ni

2^cmmer.

:Den er tcmmetio atminbelig i?eb be ftefle en^eljTe ^pjler, Sor^Fom.

fclt> omfrin^ ^rfenøcrne (efter Sott?). $aa gcereerne fpne^

man iffe at fj[enbe ben, nattet ben upaatoioletigt forelommer jceon-

lic^t i bet omcjioenbe §at). X^i i ^axict »eb bet fipbliije Sélanb er

ben '^pppi^/ ffionbt man 'jetter if fe fanger etter fjenber ben ber;

^oorimob ben unbertiben om 23interen brioer i Sanb efter jlcerf

(Storm ,fi ^nnbrebeoiié" (ga(>er). Of^faa »eb ©rontanb ffal

ben, efter 9f{ein^arbt, feeé.*) S^cj ^ar t;oer!en felo truffet ben

^aa 9?orgG5 ^Beftfipfl, etter »eeb at anfore no^jen t)eflemt ^jenb^gjer-

tiing for, at ben ber er fanget fiben ® t r o m é Xi'o, 3 bet norbligfle

Kattegat f^'neé ben ooermaabe fjicelben.**) ^aa S^blanbé 03 J^er^

tugbommerne^ SSeftfpil er bet mig iffe bef/enbt, at ben nogen-

finbe er truffet.

Den o^^olber ftg ifcer )^aa ^li^pegrunb mettem ^ang, og ;eeucmrtat>f.

f!juter jtg ofte unber ©tene ligefom ^angfprælten ; ^oorfor ben

t dbbetiben beet^ ffal ftnbe^ unber bi^fe, beeté unber S^ang-

t)uf!e. ^aa ^rog tiber ben atbrig eller pberfl fjcetbent.

Sf^ceringcn f!at fornemmelig beflaae i fmaa, t^nbflfattebe n^^fir.g.

^rcft)éb9r og gijlepnget «5)o6 bet unberfogte 3^^t^t'b fanbte^

t 9)Zaoett et S^bioib af en ^ippol^te-^lrt*

Segetiben angioe^ at inbtrceffe om SSinteren. Sorpiant'

(Sfter Sott) f!at benne gif! ocere meget »elfmagenbe ; ^'oiU'Unvcn^cHe.

fet imibtertib, paa @runb af bene ringe ©torrelfe og meget

ficclbne gorelommen '^05 oé, Ian anfeeé fom temmelig tigeg^Ibigt.

*) æibcnff.


198

52tie 2lrt. £»cn fttctraabcl»e Jpa^jfvabbc Cxiioteiia cim-

iivt5m»?rFc. %ivc ©{jioeggctr a abe: een ubgaaenbe fra ^a^e-

fpibfen, een fortere fra 2)?ibten af (Snubefpibfcn,

to meget lange fra be forrefte SflcefetoreriS bagefte

Sl^Janb* gprfte Sfitjgfinne^ førfte ©traale ouergaaer

bet^beltgt i Scengbe ^pgfinnenS Scengbeftrcefning,

cg naaer felgelig, naar ben lojgge^ neb, et ©tplfe

bag anben Sfjpgfinne^ S3eg9nbe(fe. gart?en i)ifer

intet (5por ttl 2}?armorertng, men almtnbeh'gt en

SDZængbe forte griffer. 9)?unb^uten og ©iællelaa-

Qeneé tnbreglobe forte. J^ooebeté Sccngbe inbe^ol-

be^ omtrent 5j @angc i ^otaltcengben. Doerfjce-

ben længer enb Unberfjæben.- IZ^jnene o»a(e, af

meget ftorre Scengbe- enb ^ojbebiameter. gorrefte

Sf^cefebor nærmere (Bnubefpibfen enb g^jet. ©i'be-

Hnten ffraat nebfttgenbe (næp))e hu^t), bannet af

tjibtabffitte Sængbef^aUer.

IH^gf. 42+46; SBrpftf. i5 ; 53ugf. 6 ; ©abborf. 4i j $atef. 24*).

*) !De folijenbe ^txaaUiÆnQtx l)ar jeg til forflf|fpUigc Zittx c|>tcg*

net mt'g:

SotaU. 12^") ^99f. ? f48;23rvfif.l4; 23ugf.6; ©abbf. 41 ; f)alef. 24.

_ 11 >/. _ 9+46; ~ 13; - 6; - 41; - 2L

- 13i"; — ? -i-50; — 15; _ 6; - 45; — 24.

- 11|"; - ? 4-47; - 13; - 6; - 41; - 24.

- lOi"; - 43+46; - 15; - 6; - 41; - 24.


199

^inné, Syst. nat. edit. Xllma I, 440; Gadus cimbrius. Sviionrmi.

GtcuøfenfcIt,(Sy.35ct.5icab.|)antI. 1773Site22:Gaduscimbrius.

©(^neifeer i^Io^'øSystema pag. 50: Enchelyopus cimbricus.

VTiløfon'ø ^rctr.


200

fpneS flt Ija^e fjenbt benne ^i^,*) ff|onbt ben juj^ tffe fan figc^ at

Jjcere oijermaabe fjcelben l)o^ c^. Dgfvaa i be engelflfe gauniftev^ gtflfe^

fovtcgnclfer \as>m^ ben inbtil ben allcvfenejle Zih, og at ben \)ax ycevct-

Cut>icu ubefjenbt, fee^ beraf, at 'f)an fammcnblanber ben meb foregaa^

rnbe 2(rt.**) 2)et er u\ benne [t'fcfte Dm[tcenbigl)eb , ber l^ar foranle-

btget ^einl)at:6t, i ][)ané 9bcenftcn af niløfone ^vobromu^ C^aci-

nebéf!. for J^itter. 5te nax^. 3bie |)fffte ©ibe 248) til folgcnbe ^ttri'ng :

„»i fa»ne i Slrtømcerferne af Motella cimbria og Mustela faabanne

n^e ^jenbetegn, fom funbe ijcere til 23etøii^ imob be 3d)tl)t)ologerg ^c

ning, ber anfec begge fom 5lfi)igelfer af en og famme 2lrt. ©et fi;ne^,

[om govfatteren iffe \)ax Ijaft £cjligl}eb til en omfattenbe (Sammenlig-

ning." X)ette fibjle fpe^ ogfaa at maatte anijenbeø paa 9lccenfentcn,

forfaai)ibt l^an ijeb biéfe i!inicr l)ar i^tllet ubtn;ffe en Xmi mob be to

Slrter^ 5orf!jceUigl)eb. dn omfattenbe Sammenligning »ifer næmlig be

omf)anblebe Sirter faa ffari^t affonbrebe fom l[)yilfejbml;elft to 5lrter, ^en-

][)ørenbe nnbcr een ©rupjje af 2:ov|!efamilien.

»cn^^unei.- dt 3nbit)ib af benne 2lrt foløteé nttg ^aa bet !iø6en|a»nf!e

. gijlfetori) unber 9^fl»net r/^ulbem^nbe"; bog er min ^jcem-

ntelémanb for bette S^ajjn for Iibt paaltbelig, til at ieg S)oi)cr

ot Iccgge SScegt )(iaa ^and Ubfagn, ba ieg itU ^i'bttt Jar funnet

©tr» 1)ax erI;olbt be to gijlfe meb et gJar 2larø 5«ellemrnm, og

l;ar maaffee enten flet tffe fammenlignet bem umibbelbart, eller

fammenlignet bet fibjl er^olbte friffe ^nbiyib meb tct tibligere er-

l;olbte torrebe, l;ijilfet letteligen fnnbe bringe enminbre oijetUnberføger

i SSilbfarelfe,

*) mth minbre ©(J)onet>eI6c ffulbe \)ciH ftgtet fnarere til benne

2lrt enb til foregaaenbe ijeb l)an^ Mustela altera; l)^iiht, unber

bc to i^orubfcetninger, fcrfJ, at Ijan ijtrfeligen mener en Mustela,

og bernceft, at Ijan iffe unber et ^aim \)ax fammcnManbet flere

Sirter: fnnbe fi;neg ret troligt. Wan fammenligne, l^yab neben-

for unber ^en^x'VitcIfc og ^oi-efommett fi'nbeé anfort,

**) Ciiviei^Regne animal, 2iéme edition, II, 334 not. 3 : Ajoutez

aux motelles ie Gadus cimbricus, Sclin., pi. 9; ou G. qvhi-

qvecirratiis^ Penn. Brit. Zool. pi. 33, nommé mal å propos

mustela par Bloch et Gmelin. 5}Jen \)enn


201

fpore, at i>ore %i^cx^ fjcnbe S3encc»nfTfen. ?5'f^^^"^ ^ Dieter-

fjorben ^\xUi (efter 33 o t e) fatbe ncert)ocvcnt c %xt (£ e e q u a p p e.

goruben be t 5trtémcer!et ncc^nebe (^tcnborømeh'cj^cber ab-- :£.cf?i'ivcife.

f!tffe en ntere langjiraft C(j fma( Si^"^/ c" pcerfcre fremratjenbe

Dt)er!j[cetc oø ben i ^oji @rab :^j?cet5?cbe ©nube benne 5trt fra

foregaaenbe. 3fcer øttjer fibfle gor^olb bene gbre no(jet ^aa-

falbenbe oø Ufæbtjonltøt.

garden er ^aa S^^^Qøen brunøraa, ^aa 8tberne (juut^

graa^ nnber SBngen i^cibagttg, bog t!fe reen, men i bet ©raa?

Itge; fcrfle Sfl^gftnne^ førj^e @traa(e fulfort 3 anben S^^gftnne

omtrent af SRpggené S^r»e, men Itbt I^fere og nieb en j^or, fort

^Jlcet atterbageji (ubbrebt omtrent ot)er en ^a\t> (Bnce^ af be

fibfle ©traaler).*) (53ab()orftnncn^ forrefte X)cel er Ip5, ben

tagejle fortagttg (gflri^en, yo Icenger tilbage, bcfto b^bere) meb

I95 D^iob og fmat Ip^ 9f?anb; ^ateftnnen foroi?cn graabruun,

forneben fort. S3rppfinnerne graabrune, tilbeelé ooerIi?bnc web

©ort, ifcer ipaa UnberfCaben mob (inben^ ^ugftnnerne Ipfe.

(in 5l}?oengbe fmaa, forte griffer, minbre enb ^nappcnaalé^o-

»eber, ere almmbettgen jlroebe omfn'ng )(>aa ^iygftnne, SKpg,

©iber, 23r9jlftnner og ^ooeb. (Bom ooenfor bemcerfet ere

2J?unb^nIen og Svungen forte (i bet 23(aalige)5 ogfaa ©jcette-

Taagene X)i\t inboenbtgt en fort garoe, fljonbt minbre b^b.

Ubmaalinger,

2:otaU(3pngfce: A lOi"; B 13V'; C 11";; D 12f';

fiorj^e |)øjbe : A 16^'"; B 19^'"; C 18"'; D 16'";

^ujbe cm DIaffcn: A 14'"; B 17'"; -

|)DJbe foran |)a(eftnneng JRob: A 6'"; B 8'"; C 6'";

^rD)3))cnø fievfte Ji^ffelfe: A 10'"; B 13"'; C 10"'; D 12'";

2;t)ffelfen oijer ® jceMaagct^ bag. Ølanb: All'"; B 15'"; CIO'";

*) ©gfaa bflv jcg, bog fun l)03 ct^ntit^ib, bcmcevfct en fort^Mcet af

^cxm og (Størrelfc fom en 2Grt paa aubcn 9?i)gtt"»e^ nittcnbc


202

Xi)nel\cn om |)alefpttfen : A V"; B U'"j C 1'";,

Slfftanb fra ©nubefpibfen Hl ®|æUeIangeté..bflgcftc fRanii t A 22'"

B 2t" ; C 23'" ; D ; 2i" *)

C)t?erfjffb. gremragn. foran Unberf j. : A 2"' ; B 3i"' ; C 2"' ; D 3"'

2lffl. meU. forr. og bag. 9?opfebor : A H"'; B2V"; C 2"'; D2"'}

Slfflanb mellem bagejle D^cefcbor og ©jet^ forrcflc Dtanb: A 2"';

B 2"'; C 2"'; D 2"';

tnbbi)rbe5 Slfft. meU, forr. ^ar ^Me^'^^r- A 3"'; B4V"; C 4"';

inbbvrbe^ Slfftaiib mellem bag. ^ar 9?cefeborer: A 5i"'j B 7V"5

jlørfJe ©jennemfnit af forrej^e 9?cefebor: A |"';

ftørfle ©jennemfnit af bagefie 9lfffcbor: A li"';

Ccengbeit af forr. 9?cefeb. |)ublat) : ATV"; B8i"'; C 7'"; D9'";

5iff}. mell.forr.9?æfeb.og!2nubené|)ubtraab: A2i"'; B 2.J'"; C 3'";

emtbctraaben^ ^cengbe: A 3"'; B 3^'"; C 2i"'; D 2^'";

|)agetraabené ^ængbe: A 4"'; B 4'"; C 3i"'; D.3f'";

bet opfpilebc (53ab^ |)øjbe inb^enbigt: A 14i'"; B 17'";

bet opfpilcbe (3ah^ S3rebe tnb»enbtgt: A 10'"; B 12'";

93?ellemfjcebebenene5 £cengbe: A 7'"; B 10^";

Ctierfjæbebeneneé ^ængbe: A 10'"; B 14i"';

Unbcrf|0Ebenø Scengbe til iiebforbinbelfeit : A IH"'; B 17"';

Slffianb fra ©nubefptbfen til ^ict^ forrefte 9?anb j A 6'"; B 8^'";

C 6'"; D 7"';

©jetg 2a;ngbeg|emiemfuit: A 4§'"; B 6f"'; C 5'"; D 7'";

©jct^ |)øibegjcnnemfnit: A 3^'"; B 4^'"; C 4'"; D 4^'";

Slfflanben fra£)jet^ bagejie Ølanb til gorgjællelaageté bagejleølanb:

A 7|'"; B 9'";

^anbené 33rebe mellem ©jitenej A 5§"'; B 6§"'; D 6^'";

5lfjlanb fra ©mibefpibfcn til forjle Ølt)gfinne^ Seg^nbelfe: A 19'";

B 27'"; C 20"'; D 2";

forjie D^vgftnneg Scengbeftrcefn. j A12'"; B 14'"; C 13i'";D15'";

^Æiigben af forfte 3ftt)gfinne5 forfie ©traale: A 18'"; B 25'";

2lffl. mell. forfie og anben 9h;gpnnc t A 2'" ; B 2^'" ; C 2'" ; D 3'"

anbcn 9ii;gftnnc3 Sængbeflrcefning: A 6"; B 8"; C 6|"; D 7^";

anben ah;gfinne6 florflc |)o|be: A 5i'"; B 9'"; C 6'";

Slfflanben mellem anben 9iv)gfinne og |)alefinnené 9iob: 0;

*) i'xJé et Snbiyib'^paa 11|" MX |)0ijebet5 2ængbe 2i", droppene

jlorftc .^ojbe 1|".

; ;


208

58n;j}fintterncg Sæitgbe: A 16i'"; B 19'"; C 16'"; D 18'";

23n;j^ftnnenteg 23rebe »eb gfJoben: A 4^'"; B 5'";

Sugftnnerncø 5lfftanb fro Unberfj'ctbeng (gpibfe : A 18V" ; B 24'"

C 22'"; D 22'";

Sugftnnernc^ Sængbe; A 9'"; B 12'"; C 10"'; D 11'";

23ugfinncrneé Srebc toeb O^obent A 2'"; B 2^"';

2lfjlanb fra (5nitbef})tbfen til ®abborct^ forrefJc 3'lanb: A 4";

B 4i"; C 4i"; D 5";

©abboretø Scengbegjcnnemfntt: A If"; C 1'";

Oabboret^ Stfflanb fra ©abborftnncnø SSegtjnbelfej A 1'"; D U"';

©abborftnnenøSffngbeflrfffmngt A 4/^"; B6|"; C 5"; D 5|";

©abborfiuncng jlorjle |)ø|be: A 4'"; B 7'"; C 5"'; D 6'";

©abborftnncnø ^fjlanb fra ^aleftnnenø dlobt 0;

|)a(efinnen5 Ccengbeflrcefntng fra vSiberne til (S>))tbfen: A 20'";

B 22i'"; C 21"'; D 19'";

^flleftnnené Sffiigbe i 9}?tbtcn: A 14'"; B 16^"'; C 14"';

^alcfiinnené (Stræfntng langø galene (Sibcr A 7'"; B 6'".

^0

5) eb et, ^»té ^cenøbe t D^egelett fpne^ at inbe^otbeé

omtrent 5| ©ange i ^otatlcengben, cg ^oi3 otte of mig unber-^

fegte 3nbt»(ber otjergif ben perfie ^ejbe temmelig tetpbeligt,

er langflraft og noget fammentrpffet fra (Stberne. ^anbefla-

ben ^orijontal t Scengberetningen, men fonoex etter afrunbet

mob (Stbcrnej Unberflaben Itgetebeø noget ^oceloet. ©nuben

er lort (omtrent \ af §ooebet6 Sængbe, forterc enb Slfflanben

fra Øieté tagene DfJanb Hl gorgjcettetaogeté ibageflc ØJanb, og

itu meget tetpbeltgt Icenger enb 2^j[et^ Scengbcbtametcr), t en

meget t)ett)belig @rab ^ocetoet, næpen puflet, fortil lobret neb-

Pigenbe og attfaa Itgefom afflnmpet. gra SD?tbten af ©nu-

ben$ neber^e dian\> fortil ubgaoer en lort, bor^eformig, neb-

abrettet ^ubtraab, Sig efom (Snuben rager frem foran Doer-

Ijiceten, faalebe6 rager benne atter fcetpbeligt ub ooer Unberl;ce=

ten, faaoet fortil fom paa ©iberne. Sæberne ere temmelig

Pore, ifcer banner Unbcrlæbcn en ret tett)beTig |)ububoibeIfe

);)aa ^'on @ibe. T)tn ©Ijccggetraab, fom fremtrcober fra

Sorettingen af UnberyceknjJ to $atobele, fpneé altib at ocere


204

tojjer ent) ^nubenS ^ubtraab, Cij aUit> fortete enb ©iet^

Scengbcbiameter. *) ^eu tilfpibfe^ o^xa'umi^, oc^ Umx i ^n-

ben fcerbelc^ t^nb 0(j fptbé ; ba ben tmtbtcrttb ^ar en temmelig

betpbeltg ^pffelfe 5jeb Snoben, funbe ben maaf!ce meb (iorre

9?et ftgeé at sjcere tongf^raft-'fonif! enb 'Derftebannet. Zæn^

bernc banne t 5!)?et(emfjEccbeknene en D^aép, etter ubgjore ffere,

tcctj^tttebe dicctUxj ba ^anbbaanbet er meget brebere i 3)2ibten

enb »eb ©tberne, er noturItgt)ttJJ dicttkvm^ %ntal porffc ^aa.

førjlc 8teb. ^cerle^J maa, at ben ^berpe ^fJceffe t^eflaaer

af m^Q^t ftorre 2;cenber **) enb be følgenbe, og at atter t benne

};)berfie 9? ce!!e be mibterjlc t^et^belt'gt ot^ergaacbe ^bcrfte i Stor-

relfe: tre etter fire ©tuffer paa ^i?ert 9)?ettem!jiæt)ct)een fpneiS

cnbog at lunne fortjene ^a'on nf ^unbetcenber. 3 bet §ete

ta^tt ere ^ccnberne ftævfe, fpibfe, libt frummebe. 3 Unber^

fjceben banne ^ænberne ingen dia€\>, men nbgjore fun to

9?æ!fcrj S^cenberne t ben bagefie ^æffe ere meget ftorre enb i

ben forrefle. ^aa ^longfficerbeneté forrejle @nbe ^ ar jeg

!nn bemærfet en enejle 9?cef!e fmaa ^cenber, ber fibbe i en ret

33infet5 bet ^ete Stntat ooerj^iger ith et 2)ufin.***) goran

5D^cttem!j;cebebenene^ ^cenber bcmcerfeiS en diiXtU fmaa ^apitter,

og bag SIcenberne ^ar jeg funbet en titte .5)ububoibetfe etter et

rubtmentÆrt ©anefejt (bet forjle ©por bertit ^o^ benne ga-

*) S^^^'iflt ft'nbcr enbcel tnbiijtbiiel i^crjTjæUig'^cb (Steb, faa at 2^raabenc

flunbom ere aBfoIut tcengere l^oø et mtubrc enb l^.oø et jlørre 3nbt»ib,

l^inlfet be oioenjlanenbe Itbmaalinger ogfaa ancjiye et S'jrempel paa»

**) S^ffitbevne i bfitne di^ttt ere l^cø ten fviffe gtf! af en Kiorf^uv*

))uvfavi)e.

***) Det 5lnførte ijifer, i t;vn(fen beti;bettg ®rab 2:anbfcrl;olbet l;og

ncfrijcerente 5Irt er forpfjceKtgt fra bet l^oé forcgaaenbe 5trt, faa at

be ene berijeb mere enb titfiræffcligt !nnne abffiUcé, T)a imifcter^

tib 2^anbforl)D(bet^3 fanbe 33c|!affcn!)cb er noijet i^anfJcUg at tngt


205

tntlt'e). ^utt^ett fitbn* langt tilbatje, er (lor, breb, flcerft

^ijcebet, atterforrefl ttbt ttlfptbfet eg abf!tlt fra llnber!ia:()en$

23unb. ©»celgbenene »tfe ingen Slfotgelfer fra bet almm-

beltge gor^olb ^oé benne ganu'Iie. ;^e forrefte SRæfeborer

ere anbragte næjlen i Snben af (Snuben, etter ^»or ben beg^n-

ber at fitge lobret neb, og be lunne alt^aa tngenlunbe :^er/ fom

cKeré '^c^ 2;orf!earterne, ftge^ at Itggc i ^anberanben^ be ere

af nttbbelmaabtg ©torrelfe (maaffee fortjene be enbog atfalbeS

pore) og nceftcn frcbérunbe; fra bereé bagefie og pberj^e S^anb

nbgaae be borfteagttge |)ubforlcengeIfer, ber nbntcerfe

fig t)eb en bctpbclig (Storrelfe, faa at be i!!e blot oi^ergaae

be anbre ©ficcggetraabe i Scengbe, men ogfaa ©jeté Scengbe*

btameter i en tf fe ringe @rabj naar be lægget tilbage, naae

be Tangt forbi 5D?ibten af ^jH^ ?oengbebiameter. I^e bage-

fte S'icefeborer ligge omtrent i Sinie meb ^jeté neberfte dlan't),

mibt imeltem be forrefle og ^(eté fcrrejle 3^anb,*) men noget

mere ub mob (Siben enb be forrefte (altfaa meb j^orre inbbpr-

beé 3}?cttemrum) ; be o^ergaae biéfe meget i ©torrelfe, |>a»c

en ot>aI gorm (efter ?egemeté ?cengberetning), og »ife )paa ben

forre^e D^Janb et D^ubiment af en ^ubub^ibelfe etter en nceflen

nmcerfelig ^ubftig. g^jinene, ^m^ ø^erjle 9f?anb ligger i

^anbeftaben, ere af Tangjlraft, oi>at gorm, bagtil noget ^ojere

enb fortil (eKer meb anbre Drb : Doalen^ @|)ibfe »enbt fremab),

^anbené ^rebe mellem IZ^jnene j^aaer libt tilbage for ©nuben^

Scengbe (fra IZ^jet^ forre^e 9?anb), og benne atter for ^inbenS

Scengbe (fra IZ^jeté bagejle 9?anb til gorgjæKelaaget^ bagede

9?anb). ©jcelleaabn in gerne funne iffeftge^ at S[)cere Porrft

floftebe, ba be bagtil og foroi?en fun ligge i ?inie meb ^yct^

5D2ibte, og fortil fun naae ^en nnber gorgjætlclaageté bagefie

9f?anb; iffe be^ominbre tilpebe be en betpbelig Ubtjibelfe.

*) gorbolfcet fi;nc^, efter mine Ubmaalinger, nt mxc nogen inbiinbuel

5lf»?f):Iing unberfaflet.


206

©jccncftraatcrne, i Snegelen fpt) i battet,*) crc temmetig

tpnbe Oi] fra(je, ifccr be to eto tre jtbj^e; at(e erc be fat>cla3-

tiQt frummebe. ©jceUetuerne 5at>e omtrent ti tornebcerenbe

^nuber (cKer oe( enbcg et noøet ringere 5lntal) i ^i>tx tficdh '^

uagtet ^nuberne i ben j^berjle S3ueé ^berfle 9?oeffe crc noget

mere langPrafte og flabe enb be oon'ge, funne be næppe fortjene

at falbeé Mobbannebe (og enbnu meget mi'nbre traabbannebe).

Snbnu maa, inben jcg fortaber ^ooebet, temcerfeé, at bet3

Doerflabe er forfinet meb en ftor 5D?cengbe ^irtelaatnmger:

een dicctU folger Unberfjiæben^ ©renej en anbcu, langt talri-

gere, iagttaget langé ©nubené neberj^e Ø^anb, tæt ooenooer

Doer!icet>en j abf!ir(igc ^irtetaabninger feeé ooenpaa ©nuben j paa

^inberne banne Stagningerne en nceften regctmceéftg ^rebø o. f. o.

^i^ggen oifer tag Staffen en bpt) gure, ^oori forfte

SfJpg finne optaget. 2)enne, ^oié ^Ocengbepro^fning omtrent er

lig meb |)ooebeté ^atoe Scengbe (fnart, [om bet fyneé, Itbt

fortere, fnart libt længere), begpnber libt foran ©iæltclaageté

bagede 9^anb, og ubmcerfer jig oeb ben futforte garoe og Socng-

ben af forfie ©traate, ^oitfen, naar ben tceggeé fremab mob

©nubefpibfen, rceffer be t^agepe 9f^æfet)orer, og, tagt tiihaQi

tang$ Qf^^ggen, naaer anben Ø^pgftnne^ trebie etter fjerbe StxaaU.

2)en er temmetig tpl oeb 9?oben, men meget btob og bojetig*

:De fotgenbe ©traater oife ganjle fammc gor^otb fom ^o^ fo-

regaaenbe 5trt. ^nben Sf^pgfinne, fom lun oeb et ringe

2D?ettemrum abflfitteé fra forfie, og ^oii3 Scengbcflrcelning attib

temmetig t>ett)betigt ooerfliger ben ^atoe ^otaflcengbe, t)egpnber

tibt foran Snben af 33r9|^ftttnerne, og naaer tigc tit 9^oben af

^ateflnnen, fra ^oitfen ben fun abffitte^ ocb et ointetbannct

Sttbfnit. 2)en(5 (Btraater ^aoc en meget f!raat titbagctiggenbc

(Stitting; enbeet af be ferfie rage tibt frem meb ©pibfernc af

ben fort)inbenbe ^^ub j ^oorimob i ginnen^ ftbj^e ^atobeet nccppe

*) |)05 et nf be unbcrføtjtc 3n^'»ibcr fanfctc^ Uin fex ©jceUejlraatcj:.


207

no(jet ©por '^craf »ifet jTg. ©traatcrne ere fleftcbe i (Snben

tncb Unbtagelfe af ben førfie j bc tre etter ftre førjle ©traater

0(j bc ftre etter fem fibfle ere fjenbetigt tortere cnb be øttrige,

^oorimob btéfe tun »tfe ntc(jet rtn^je inbbiprbeé gorfljæt. SSrpft-

finnerne temmelig forte (almtnbeligen inbc^olbe^ be otte

(Dange etter tibt mere i ^otattcengben), brebe, os?atej fy^enbe

cg ottenbe ©traaler bc tcengj^e, inbbprbeiS Itge tange. 33 u g-

finnerne, ^t)ié 9?ob omtrent er anbragt unber ferjle S^pg-

ftnneé forf^e ©traate, ere meget tortere enb SSr^fiftnnerne (be

ubgiøre næppe |- af biéfcé Scengbe, og inbe^otbeé tretten tit

fjiorten @ange i ^otattccngben) j be J?ife tre af ^uben tangt

fremragenbe @pibfer (ferfie/ anben og trebie ©traate, ^»orimob

be fetgenbe fremrage libet etter f(et itte), af t)oit!eben for an-

ben (Straate er ben tccngfte; forjle (Straale er tortere cnb tre-

bie, men omtrent ligelang meb ficrbe. Slfjlanbcn fra S3ugftn'

nernc^ ©pibfe tit @ ab boret er nccjlen bobbett faa tang fom

^ugftnnerneé Sccngbe. ©abboret tigger omtrent unber anben

9?9gftnneé tienbe etter ctteote ©traate, tibt foran (Jnben af ^o*

tattcengbené forpc s fioetbnere i (Jnben af bene forjlc trebie-

beet; bet ^ar en itfe nbetpbetig SSibbe. ^æt bag bet fremtrce-

ber ©enerationéaabningen fom en UUi $apit, ber fan

t>eb et ringe ^JJettemrum abflttteé fra ©abborfinnené SBegpnbetfe.

©abborfinnené Scengbej^rcetning ubgjør »et att b mere cnb

j af ^otattcengben, men attib minbrc enb ben ^atoc ^otat(ængbe,

og er attfaa meget tortere enb anben 9?9gftnnc, nnber '^'oi^

etteote etter toti?te ©traate ben fijrft pteicr at tage ftn SBcgpn-

betfe; ftjønbt ben naaer tit ^atefinnenS 9?ob, ja »et enbog tibt

op paa (Siben af benne, opfører ben bog tibt foran anben ^1%-

ftnneC Dp^ør. S-^øjbe paaer ben tibt tilbage for anben DfJyg-

ftnne, tigefom i Scengbc, men ftemmer i be øvrige gorbolb mc:«

get ncer o»ereen^ meb ben. ^atefinnen gaaer »et temmetig

tangt op paa ©ibcrne af ^aten, bog itU mere, enb at bene

?ocngbe i 5D?ibten er bobbett faa fior fom ben6 Sængbe tang6


208

|)atené Stber, etter enbnu.noQet røerej bend mitterne ©traatcr

ere be Iccngfte, 03 gormen Umx attfaa noget lancetbannet, bog

nieb afrunbet (Bpibfe.

©tbettnictt tseg^nbcr ot)enooer ©icetteaa^nmøernc og

3}r9fiftnnerneé DfJob, 03 attfaa i D^^gftaben etter bog paa ben-

net ©rcenbfer; men, ibct ben grabei)iié fttger neb, banner ben

ingen cgenttig 23ue etter t^bettgt fonoey i^inte font ^oj5 fore-

gaaenbe 2(rt; fttarere bertmob en ©fraaning/*) inbtit ben ttbt

foran 3)?ibten af SfJpgftnnené ^cengbe fcttoer ^orijontat. 2)en

teflaaer il!e af en uafbrubt forttot>enbe ^mte, men banneé af

en 5D^cengbe, tnbbprbc^ »eb et oibt ^ettemrum abf!itte, ^irtet-

aabm'nger af en meget tangftralt og fmat gorm. Stntatfet af

biéfe ^irtetaat)tt{ngcr betot)er ftg paa ^oer @tbe omtrent til

trebtoe**)^ bere^ !i!cengbe !an omtrent anfcetted ttt en Stnte;

bereé inbbyrbe^ ^2lfflanb, ffjønbt ingentnnbe tigepor, er attib

meget tetpbettgere enb bere^ Scengbe (inbtit omtrent 4'" etter

oet enbog mere)j paa 5P?ibten af kroppen ^ax jeg funbet bem

meft fjcrnebe fra ^oeranbre. De ubmcerfe ftg toortgt ^0^ ben

frt'jle gif! oeb en robguut garoe,

©fjcett^eftcebn ingen er maaffee rigettgere enb ^c& no-

gen af bc ^ibtit omtatte ^orf!earterj t^i ith t)tot ere^ooebetS

Doerftabe og ©ibeftaber bebceffebe meb ^^^i lige tit Ooertce^

l)ené 9^anb, men Unberftaben oifer tigetebe^ @!icet baabe paa

Unbcrycetené ©rene og bc mettcmtiggenbe btobe :Dete tige til

^agetraaben. ^nben IJtpgftnne og $atcftnnen ere rigetigen

forftjnebe meb ©Ijicet paa ben ©traaterne fort^inbenbe $ub nce-

*) !Dcg er benne ^fraaniitg jufl tffe iitm , men meget ubeh;belig

infctil c^cv ©abbcret, l;vov ©ibelinien, eftercit \)au l^olbt ftg ncev

9li)g{5en, fcvjl fjenbcligt beijv)nbev at flige neb.

**) !Dcv3 fijneø bet at ^cerc eubeet 2tfyc]iltng unbevfajlet iiben ^eiifi^n

til ($i|!en5 ©tcvrelfe ; tl)i, meben^ j[eg l)05 et florre 3itbi\)ib hm fanbt 23

til 24, tnltc |eg !)0é et minbre ^nbiyib 33 5labniitger jjaa ben ene

(Sibf, men fim trebi^e lang^ ben anben.


209

flen Hi 9? vinben; bcrimob ^ar jcij paa ©abborftnnen fun fun-

bet 8fivTt nieftem be toh tii femten fibfte Straater; S3rpjl-

finnerne t^tfe fnn (3fioe( ]^aa ben pbrc (5tbe t omtrent -J- af

Socnrjbefircefrtingen, C(3 Snijftnnerne mancjie ganffe 8ficct. (3fj;oet'

Tene ere o((e tagfa^jtc, felo )^aa 8nube[pibfcn cg JP)oi>ebeté lln=j

berflflbe; løs^riijt ere bc fmaa ccj, ^ubarttujc. :^e jlorfte Sfjioet

^oé et SnbiotD af Iibt mere enb ti S^ommeré 5i?ccnt3be fanbt jeg ^y"

lange cg f'" trebe. gormen en ret fmuf cg regelmccijftg Di)a(.

©traaler m'fe (Sfj'oeflcnc i'ffc, men fnn et 5(ntal foncentriflfe Slinge

(^enimcb trebioe ^^aa ©fjcet af ben anga^nc Stcrrelfe). 23eb

en mere efter minbrc fulbftcenbig (alti'b beg, faa»i'bt mm (erfa-

ring gaaer; t 3}^ibtcn afbrnbt) Scengbeftrtbe bete^ ^cert ©fiæl,

cg tigctebeé en^cer af bc !oncentrtf!e 9fJinge, i to Iigeftorc

T)'cU. ^cengbeflriben, ber, fom bemcerfet, atti'b er afbrubt,

lurbe maaflce, netop paa @runb beraf, t;er(ere betragtet fom

to ufifi;cengige ©tribcr, faamegct mere fom ben bti'oer brebcrc

i begge (Snbcr mob periferien af SfiæKet, finere og fpibferc

mob 9}?ibten. 3 ben forrefle etter ffiutte (inbe af (5fj[cettenc

er ii!inten attib meget brcbcre, mere fanatbannet, om jeg faa

maa fige, enb t ben bagefte, fremragcnbe (Jnbe, og ophorer beé^

iiben fortit meb et titte Ubfnit i ©tjcettet^ 3?anb. 2)enne ftbj^c

Sjenbommetig^eb gjor bet tet, ene »eb Unbevfogetfen af @fj[cet*

lene at abflfitie ncerbærenbe 5(rt fra atte foregaaenbe ^orjTearter.

^oé et 3nbioib af lOf" itbgjorbe ^cengben af S^ug^uten, 3"^«23v5-

fom fun fortfcettcr ftg meget ubetpbettgt bag ©abboret, tffe

futbt 2i-", attfaa minbre enb ^ af ^otattcengben. 33 ug*

(;inben er fulfort, Selerene gor^otb for faa oibt bet fceb^an-

tige, at bene oenftre ![!ap er ben to^ngj^e; men bet afoiger ben', at

ben er temmetig titte, ba ©pibfeu afben »enflreSap nceppe naaer

ub ooer 2)?ibtett af 33ug^utcné Scengbe. SDHtten omtrent 7'"

lang og 2'" breb, af trefibet priématif! gorm, i Snbernc no-

get tilfpibfet. 8 pi fe ro ret og 9)? atten omtrent af tigc

^vengbe faaoetfom SSibbe (titfammen omtrent 1" tange) nteb

S^rtiinirti'h'5 Siife. II. 14


210

nicijct t^if!e Svxgijc. T)c fcx mcf^et ftcrrft frcmtrccbcnbe ^ceng^e-^

folbcr, fom 'oi\c ffr; "t^aa (Spifcrorcté intve Sl^^te, fovtfcctte fig

It'ge til 33uubcu fif ten jlumpt afrunbctc 9^?at?cfcTt 9(>oxU

nerbelen, fom ut^^aocr omtrent fra ^I^^iDtcn af ?D?ai)cné Un-

berftabe, etter mnaffee neget nccrmcrc bene forrepe ^nbe, er itU

af fonif! etter jceunt ti'lfpibfet gorm, men t^cljclber ftn S5rebe

inbtit (Suben, ^i>cr ben plubfettgen inbfncrci? ftocrft; bene ^n^^c

»ifer fex Socnrjbefolbcr, Iigefom ben t'oxic^t 5D?avc cc^ iSptferø-

ret, beg nu'nbre ficerft frenitrcebcnbe. ^Iinb tarm ene- ere

futt f9»

i Spatiet, men bercé ©tørrelfe er fer(;otbe»iié bet^be-

It'g (9 tit 11'"). i^ccngben af 2:a rmefanolen fra SBIinb^

tarmen tit ©abborct ubgjer omtrent 7" etter Iibt mere enb |-

af ^etattcenijbenj bene S?ibbe er iffe ubetpbettg ; meb ^enfpn

ttt S3oj[ninger »ifer ben bet fubi:)antt43e Jer^olb, etter banner

tre parattete Otpffcr. M'ggefcef !enc ganflfe af famme

S3ef!affcn^cb fom t;e$3 foregaaenbe %xt Sn titte ©»omme^

t) tee re (omtrent 10'" tang og 4'" breb) ftnbeé anbragt i

3)2ibten af 33ug^utené Sængbe j ben ^ar en noget ftabtrpft ^ære^

form, og ubfenber fra fin forrcftc, tilfpibfebe (gnbe i DfJetningen

fremab en troabformig gorto'ngctfe ; beni5 SScrgge ere temmetig

tpffe. ^flprernc Jji'fe en bet^betig Ubn'fltng, ibet be ith btot

forrefl og bageft i 33ugt;ttlett banne ftore 5!)^acfer, men ogfaa

Tang


• SJipg^oirplerneé

211

ub»tbet i (Jnbcn (bet er ben forre^e SfJanb, font ubt)iter ftg).

^oocbcté ^notjier Mt»e »anjTeltge at unbcrfø^e formebclfl bet

tpffe ^Q(j af (2Itmfirtter,. fom bcbceffcr a\U C'^oi^ebeté Dele i

:^e;cre @rab enb (;oé nogen forecjaacnbe Storffeart (ffjonbt be

to jlbjl {)ef!rei>nc ^(rtcrbo^ x>tfc en S^ilnccrmclfe til bette Jor^otb).

^ieOeneneé^ticebc banner af fe,r tpnbe cg fTjiccIagttgc knogler;

ben forrefte er meget lang, men tillige meget fmal (benS

Sccngbe fire til fem ©ange ftorre enb ben^3 S3rebe)j be anbrc

alle fmaa. ©joellelaagiJftpfferne frembpbe omtrent famme

gorm fom ^oé foregaaenbe §Irt, eller ficerne ftg bog !un meget

nK'tpbeligt berfra. 5?oefel) eneneé (Biber ere bojebe ftcerft i

SScjret, faa at to kanaler ben^eb banneS. |)j[erneffanen5

^anbeftcibe er noget mere foni-^ex enb .^oé foregaaenbe 5lrt,

men Iigelebeé gan[!e uben ©por til 2)2ibbc!fiol ; Otbefjolenc

albele^3 rubtmentoere, faa at ©poret af bem »anfleltgen opba^

geé. 3^^ri3t ubmcerfer ^jerneffalilen ftg i?eb to meget nfceb^

»anlige gor^olb : forfi t)eb ben ringe 33rebe af ^anbebenet mellem

IZ^ie^ulerne , ^oi'lfen fun omtrent ubgjor en S^rebiebeet af ben

53rebe, "J^anben oi'fer, for be blobe X)ele ere bortfjærnebc (^o^

Snbioibet A 1-J"', ^o^ B 2i"0j berncejl »eb en 2;orn eller

^tg, fom frcmrager fra ben ooerfte D^anb afCrista occipitalis.

X)et er forjle ^fjpgftnneé forfie ©traale, fom »eb $^tgamenter er

i^Æftet til Cr. occipitalis, ber frembringer benne ^orn, '^oorttl

»el ftnbeé @))or §05 foregaaenbe 21rt, men meget foagt.

§oé anbre ^orjTearter ^ar jeg iffe bemccrfet noget Stgnenbe*

@!ulber- og Slrmapparatet fremb^be ingen mcerfeltge Sif-

»igelfer. Den (SJreen, fom 53ce!!enbenet nbfenber )(iaa ben

inbre @i'be, er meget tang og tpnb, famt bojet Ii'l't tilbage,

faa at ben banner en noget pump SSi'nfel meb «-^ooeb!noglen.

5(ntal 52, nccmlig 16 Sug^oiroler og

36 ^»ale^oiroler. X)ct forjle ^ar SfJi'bbeen |ar jeg funbet

l^ceftet til ben trebte ^oi'roel^ forjle SfJpgfinneé forpe (Straaic

er anbragt medcm forjle og anben ^oiroel, anben Dfipgfinne^

li*


212

førjle 8traate niettcm fi;i?enbc cg ottende ^»trott. Zi\ ^»cer-

fortfccttelfcr »tfer atlcretie ben femte ^»ir»cl Spcr; beg

blt»c be fcrjl ret ti;beli(je ipaa ben ottcnbe, cg ttaac itk bereø

flerjle UbiM'fling for )iaa be tre fibjle 23itg^t)i>Ter; be ere fcr^

t;oIb^ii>iié Porre enb |>oé fcrcgaacnbe 5(rt, ftabc*) cg t^rebe, i

(Jnbeu titfptbfcbe. ©en forjle $alct;yin>clé nebfttgenbe SfJtng

banner en meget langjlraft Ocat (uben nogen i bene 3"^^^

frenttrcebenbe Storn) nieb t)reb Snt^f^'^tning, efterbt 3fJtngen er

pccrft fammentrpffet i Sfictningcn forfra fcagtit. ©amme gor^

^olb »i'fe et ^^ar af be folgenbe S^Jtnge, fun at be ere minbre.

S)et ^ar iffe i?ccrct mig muligt at opbage 9?tbbeendignenbe

SSeb^ceng )(iCici nogen af i3ate^t)iroIernc, cg jeg troer at turbc

antage, at be ^o^ benne 2{rt ganffe faone^. X^c ti ftbj^c ^ate-

'^»irijlcr afgt5:e ©totte fer ;5)ateftnnen.

etøn-cife. (Btorrelfcn angaaenbe i)eeb jeg 3ntet at feje ti( bet, fem

angioeé s?eb be ccenfor anforte Ubmaaltnger, ^ocrefter ^iV

bettcengben t>Itcer at anfætte omtrent til en gob.

SorcFom« gcrfl for nogle faa 2Iar fiben bemcerfebe^ benne 5lrt )^aa

ben f!otffe ^t)R, ba ben ttbltgcre Mot \?ar fjenbt fom ffanbina^

»tf!, ©en forefommer fra bet norbligfle S^orgc, etter omtrent

72^ norblig 33rebe, til en ©trcefning neb t ©j^er|oen.**) |)t)p-

pt'gj^ fpneé ben §oé cé at trccffcé t iZ^refunbet cg i flere S3celt.

3 ?ot>et af tt til tolc 5(ar ^ar jeg fun feet ben fanget ft)»

etter otte ©ange )paa »ore ^^fter.

Hirnng r)m bene ?eoemaabe ^ar jeg ingen (erfaringer; ben f^ne^

Og

£ct>cmaat>c. at c|)^oIbc fig paa bpbt 5Banb, cg tiber nnbertiben )(iaa ©unb*

") !l)cg er Cv^crf(aben lifct fcnVfj:, Unbevflabcn fsa^t fcnfat>«

**} (5)c{y er jco^ i 23cfttbclfc af et Sycmjjlar, fanget i 2i;n3ené^5j"'rb

i ginmarFen. ©ftcr 9}hfcbcle(fc af ^r, 3oie fancjebeé et ^nti'^

i)ib i ©flcrføen l^cb ilicl ben JObc 3uli 1824. 2)tt^fc to gafta

angiyc altfaa nojagtigt ©i^tntfcn fcv bcn$ Itfcln'cbelfc i 9kn-b og


213

froge. 3 ben^ 3)ht>e ^av je^ funbet fmaa ^rcetob^r oq to-

ffatlcbe Sløbb^r.

JOeqctibeit er enbnu utef ienbt. *) Sorpiant*

*^

lung.

^nt ttCtraabct>C ^aijfvabbc (Motella tricirrataBlocli).

!Da benne 5(rt fee3 temmcliij vilminbelicjt ncijle Stcfcer |>via ben

fVbligc engclffe ilyf^, eg ta ben tiKtge tvceffcé paa ^lorgcé $Bcftfv)ft*='},

er bet iffe itrimeHijt, cit ben cgfaa ftunbom in( fLH-cfonime vcb 2?efti'ibeu

af ^V^l^^"^ Oii^ertugbommerne; l)»crfor jeg anbcfcilcr ben til fremttbige

ttnberføvjere^ Dpmcevffcml^eb, VTtløfott mebbeler (^^robr* Sibe 48)

felijenbe 9(vt^mcerfe for ben;

^'Avpen guiilbrim meb temmelig iiove, forte pfiVttcrj %]c?s

hn'nc lige lange 3 to ^raabe paa (Dvevfjcvbeti og een •o«øc*

ti'artbj ^ivngben en ^ob.

^oa ben engelffe 5l»ft trceffeé ^nbiyibcv af inbtil fptten lommer^

$?(ingbe. Gfter ^^ai-i-ell (Br. fishes II, 189) ijife be fcvte ^Mcetter fiij

førfl \)ci 3nbii)iber, ber I;aye naaet fey til fi;» Xommery Scengbe. 3

^orm i 5llminbeligl)eb ligner benne 5lrt meget be to fcrcgacienbe; maa*

ffee er ben beg fcrl)olbé»iié libt fortere cg plum|)erc; cgfvia fi)neø ferjle

9?Vgfinne5 forf^e iStvaale cit vcfre libt fcrtere enb feb l)cå ben femtcaa*

bebe lErabbe.

*) 23el l;ar jeg, fem ol^enfcr iinber be inbre DeleS $8effri\jelfe nnt^'

bet, unberfegt en ^m\ meb flcerft ubinflcbe Øiognfctlfe ; men jeg

faijner fiffer Slngiyelfe af bette ^nbioibS i^t^osninS-tib, ffjonbt jeg

mener, at Ija^e nogen ©runb til at anfcette ben til ben fibfte |)alo*

bcel af ^^laj eller ben forjle .pabbeel af ^uni.

**3 Sfter niløfort ffal ben enbog tocb Sergen i^cere befjenbt unber et

eget Vlasiixt ©teenlange, (5eb l)ax jeg imiblertib iffe funnet fomme

paa (Spor efter ben nnber bette 9]avn, og bet er btrfor no'pjje ine*

gct ubhebt.


214

aa fibfte Stcb.

2)cn naaer omtrent to ^cb^ i^cengbe. Uagtet ben3 ^bre i abffidlge

^enfeenber minbcr om :EurmiiIen C^Ierluccius viilgaris) , gjor Sug*

ftnnerneé 58effaffenl)eb ben beg l^eb forftc £)jefaft fjenbelig btanbt alle

norbijl'c Sorffcartcr. gra en 93i{bbc!imi^i?^5(rt af famiuc Slcegt (Pliycis

mediterraneus Lar.) abffiUe^ ben let, iffe blot i^cb ben meget betv^be««

Itgere £cengbe af Sugfinnernc (bcbbctt faa lange fom (^ov^ebet) , men

ipgfaa !oeb forftc ^^ygfinne^ Ijoje og tilfpibfcbe gornu


215

^*?^*W\«

^VtJ-gmcflceejteu (Brosmius Ciiv.).

(Sen tang SfJygfinncj een ©cibborftnnc^ (Sfjceggetraab un-

ter ^atjctt.

53be 5(rt. ,^V0


216

Briicnvtr.i. :2(ecnni'uø, Icon. rer. natur. Fase. Hus. pag. 7: le Brosnie;

Gadus Brosine.

llluUei-e fxoix, n. 340: Gadus Brosine.

— — n. 341: Gadus Brosine.

\tHU tenne "?lvt untev to 'i)htmevc, fijonbt

meb fammc •'taini. (Dlaviue'ø 5(n3i\>c(fe, i^i^U^c Iv.nlfen bcv veb ^fa^

gen fanvjCfS noi^le mecjct fmaa Sanger, „\)in\k \ii^k i 3^>(anb fviltciJ

%e]\cv", fan tillncf meb ben fiovfJe ©vab af Stimclis^beb lienbrajjciJ til

S^ro^:?men, cftevbi netop benne blantt be tiJlanbffe i^iffevc cv befjenbt niu

ter !i)?ai.Miet ^cjla. C^j bctte antav^et, bliin-v (DlaiMiis at betrarjte foni

2)Jcb vpenfvn til be anfovte 'Ia?(iinv}er Un nuTvfe^^, at jcvj, l;yab

før^e, trcbie ocj fjcvbe 3ii'^i-''i^ angaaev, ev fultfomment oyertvbct

em Diii^tigl^eben of be anc^it^ne lal, eftevbi Ja:llinv3en er foretacjet

paa (Sfeletter, ellev botj efter SScrtprcpparcrinijcn af ben ^traalernc

beto-ffenbe^pnb. Sp'^Mit berimob bet anbet3nbiyiD i Cvbenen anjjaaer,

[omvifer faa bctvbelivj ^Ip.Mvjclfe fvateovrii^e, ba bar netop ^Ifyi^jel-

fen fremfalbet Z'A'A l;oi5 mijj om ^ticjtirjljcben af benne Sajdinj],

fom er fovetavjet for abffillivjir 5lar tilbaije og nben Di^feftion, og

[om jeg nu for Xiben tffe fan unberfajle Dteyifion. ^£c\ Ijar imiblcrtib

l)eUere inllet l;ibfiTtte ben meb Sini^t, cnb ganffe forbigaae ben, og

anferer cnbnu, at fovf}e og anbet 3"^i'-'ib l;ibvore fra go^roevne,

trcbie cg fjcvbe fra 9?orgeiJ 3?cftf\)|l.

*) Pontoppt'brtn omtaler ben vel abffillige 5lar tibligerc, men iw^cii

iBefTrioelfe (y?orgeé '?lat. fp\\t, II, 178).


217

ten, tcv fcvft l;nv tcrijif t 'ocx '^cimxn nifb 53vc^men, cftcrfci fce nntve, oijenfcr

oiijcrtc, ^crfnttcre fim fjfiite ten fem norff. ^uvicv , ter iffe [eb

l;av I)nft l'cjliol^et til nt anftidc iitRrafte Uiitcvfcorlfcr c^er 23rcømcn,

rg fiMii fvnc5 nt l;nye c*jev|eet, at nUercte 'Jvctjiue*) crfjcntte ten af

Ufi!Vl)i-afcn**) linter 9?ayuet GadusLub bejTreiMie ^^iff fer en cilmin-

telijj 23rOtfme: \)ax troet at maatte optage tenne G. Lub fom egen 2lrt,

tcg vigttgncf fim met Iin^f (il parait & cæt.).

2)ani!e '^a^nc for benne SijT fientcr jeg iffe.***) 3 ben ^«"^j:"ci-

get^cborgf!e (Sfjccrijaavb ^cbbcr ben ^ubb; ipaa ben ncrffe

^i;|} C(j paa gæreerne 35roénic, ^i)il!en S3enæynetfe ben egfaa

t;ar paa S^Ianb, foruben bet atfercbe bemccrfcbc ^Jlai^n ^ei'Ia.t)

3 gcrmen i '^Unu'nbeltgt)eb ftnacr benne %xt nær fangerne :ecfirrivcifc.

C13 Stoabbcrne, fun at ben er af fcrtere 03 plumpere gor^clb.

2)^eb J^enfpn til gcroefcrbelingcn ncermer ben fig meg.et til San-

jjen, ifccr ^i?ab be t^ertifalc ginner angaaer.

$cé Iei?cnbe eder npli'gt fangebe 3"^^^^^^^/ ^i" i^G ^^^

^aft Seili\3^eb til at uuberfc^e/ 5?are •0?P3 cq (giber nf en Iio-

") Fauna svecica, edit. Illia. 1600.

**) Nov. Aet. R. Acad. Sv. 1794.

**'^) 35cb tenne l!e](igf)eb inaa anfovc^ en, mig af %\\Uxc paci ^irt^«'

l[)oImen metteeft, efterretning, ifolge I;inlfen en Ti\\f, fem ter pOvi

Stetet er befjentt unter 9?aynet Hovzvt eder Hotvt, cm 3}inte-

yen, ifær i gebrnar cg T'tavt^, ffal trille |)aa l'anb efter fi^cere

nertlige Stenne i [ter 5?Jcengte. (Saavitt jeg af Sif^^^ney 23e*

ffviyclfe \)ax fnnnet fluttc, maa tenne '^i]t utcn liji-ol bf»|)ørf tit

Jerffenev^ gamilie, eg enten fa(i:e fanmien mct 23rccmcn, eller

maaffee meb en af te ci^cnfor cmtalte ^aijfvabbe-Slrtcr. Umnlig=«

l[)cben af at fvemfalte negcn Xecltagclfe fer »itcnffabelige Unter^

[øgelfer i næiycercnte Sfiift^ 3ictning, l;ar l^intret mig i at ep*

flare tette ligefem flere ^Mmfter i 'ocx giffc^Jaima, uagtet 2;il^

bejcbringelfen af tet tertil nettoentige 5[)iateriale iffe ioilte .t)a\jc

negen SSanffcligljeb for yetfommente (Sgnc'3 3?eboere.

t) ^Via Crfnei? ^ cg (Sl)etlantø = £erne bobber ben ^orf? cg Zu{lr,

Dm bette er at betragte fem neget S^ilfcpltigt, eller fem et (Svem^

pcl \>m 5lrtenai.Miencé Iran^migraticn, maa jeg tabe unfgjcvt.


Itg graoOrun g

218

et roe, ^ugeit ^»ib; 5 cftev O brcbc, ijummi*

gutfartjebe 2^Ⱦrt)aanb pr^bebe ^J?cr (5ibe, ci] ubftral'tc fijj tf fe

Mot oi)er ^ro)?pctt, men ogfaa ot?er S^^gftnncrtj benne [ibjle,

faat>eTfom ©abborftnnen og ^aleftnnen, »are loorigt brunag-

tige nteb fort ^ant og en final, (;i)ib S^lanb; ^rpjlfinnerne Ipft

graabrune, 23ugfinnerne graa ineb fort ©pibfe. |Z)j;cté ^u-

piKe fortagttg, ^orn^uben fmuft bronccfaroct. — ^roppenø

gule Siocerbaanb ere forreten itU faa fonjlante, at be nieb

fulbfommen ©iffer^eb funnc benptteé fom 5lrtémoerfe. 3are eené?

faroet graabrune etter 'brunligt-graa uben ^ocerbaanbj anbrc

of en l^jl'flibenguul garoe, Iigclebe^ uben ^ijccrbaanb.

Ubmaalinger

2;otancEngbct A 37"; B 14i"; C 12^'; D 12";

jjøvfte ^cjbe (omtrent ci^cx 33v«jlpnnen^ bagefie SRvinb): A 8i",; B.

2|"; C 2"; D 23^'*;

f)o|bc Otter D^iffen: A 6"; B 2"; C If"; D 1|";

|)ojbc foran .^alepnncné ^ob: A 2^"; Bl"; C 8^"; D 9'";

2:t)fffl|e*) (etter SrvM. bagefie ^anb) : A 5" ; B 2" ; C lé" ; D li"

Dmfretfen famme ^teb: A 21f"; C 5^"; D 5-^;i

2:vnclfen otter ©abboret; A 3^"; B H"; C Ij"; D 14J/"j

Z\)iU{\en foran ^aleftnnenS 9tob: A 7"'; C 2"'; D 2"';

9^flanben fra UnberfjæbenS ©intfe til ©jceKelaagetø bagefie dlan'ox

A 8|"; B 3|"; C 3"; D 35"';

n\% fra eniibcfp. til 5Mfen; A 6^'; B 3^^"; C 2^'; D2|";

bet opipilebe ©ab3 ^cjbe inbttenbigt: A 4f"; C 1§"; D 1§";

bet 0)?fpilebe(5)abg33vebe inbttenbigt t A 4^"; C Ij"; D 14^"';

Unberfjceb. gremragn. foran (Snubefpibfen : A 3"'; C f "' ; D f"'

5}JeUemfjæbebenencg Scengbe: A 2f"; C 9é'"; D 9"';

Sængbcn af 9}?eUcm!ia?bebeneneg Sipofvfet C 3"'; D 3"':

Dtterfjffbebeneneø £cEngbe: A 3f" ; C 13i"'; D 13"';

*) l>oé fvlbigc ^nbittibcr falber ben ftorftc X'^itd\c Otter SBr^ftfinncr'

ne^Spibfe; l)oé fdmfnc ^nbtttitcr berimob ottcfbi^fegiiutev^^ob.

:

;

;


219

•^Ifllant fva Unfccvfja;bfiiv5 (^pitfc til teni £'ebfovbiubclj"e : A

C 20|'"; D 20r";

i^ageh-aabrné ^crnGbc: A 1|"; B §"; C 6'"; D 5^";

5^";

5lfft fva Snuteft). til fcir. 9?cf|cbov : A 1 1" ; B i" ; C 5V" ; D 5é'"

j^ørfle ©'jeimcmfnit af fcrrcjle 9?æfcbor: A 1'"; C i'"; D i'";

Slffl. mcK. forr. cg Iniv^cfle 9KT|clun-: A4'"; B 2"' ; C 1|'"; D 1?'";

j^tnfie ©jfniicmfiiit af ba.jeile 5?cp|cbcr: A li'"; C -5-'"; D ^-'";

intb. ^Ifft. mellem bet ferr. ^ar 9?ce|cb. : A 17'" ; B |" ; C 6'" ; D 6'"

inbb. 5lf|^.mell.betbag.^nar??ocfcb.: A2";B 1"; C8r"; D 8'";

Slfl^anb fra bagefte D^cefcbcr til ©jct^ fcrrejle dian'ot A 8'"; B

2///. c If"; D H"';


220

brn D}?r.©abfcorf. P(jrrte|)j?ibc: A 23'"; B 9'"; C 6^3"'; DGi"';

(i)atbcrpnncn^ Slff^finb fra |)a(c[innfn^ 3f?cb ; O

^alcfiuneii3 ^CEii^jbe fra dWocix \}aci ©iterne til Subcn : A 4^">

B 2"; C li"; D 20'";

^alepnnen'3 2ctno,U i 5D?ibtcn: A 25'"; B 9"'; C 9"'; D 9"';

ben utbrebte |)aleftnneé 5Brcbe: A 4"; C 14"'; D 15'".

^o\)et)et^ ^cciijjbe tnbe^clbe^ omtrent fire ©anc^c t ^o-

tatfccncjben , 03 bet er altfaa for^orbéJ?u'é jii?rre enb ^cé ^a'O'

focit)berne 013 ^atiijerne; bet(3 23rcbe er I13 meb droppene, cflcr

»et enbcg Iibt fiorre.*) gormen er flabtrpffet meb ^ortjontal

^]^anbe, (janjfe uktpbeltfjt nebftigenbe, fort 03 breo ©nube, tem^

meli'fj pærftopfttijenbeUnberflabe; ocjenbcligcnmcb @ibcf(ober,fom

bioergere Iibt i DfJetniiiQcn nebab, men ben'mob fonoergere t 3^et'

itincjen fremob. Sængben af (Snuben fra Di^erfjæbené Opibfc

(lemmer omtr-entmeblZ^ietéSoenQbcbiameter.**) Di^erfjæben er

atti'b, ibetmiubfle ^ax bet i)Cieret ^ilfætbet ^oé at(e af mig ncermere

unberfogte 3^^^^^^'^^^/ ^^'^^ fortere enb Unberfjæben, men ben'mob

brebere. X)ctte gor^olb falber j[ujl HU flcerft i'lZ^ie; imiblertib

»tt man, »eb at betragte ^cenberne^ ©titting, naar 9)?unben er

Mfet, let oi^ertpbe ftg om bete 33irfeli{|^cb5 t^i, Iigcfom t faa

^ilfcelbc ^cenberne i Oyerfjccben )^aa @iberne Uxqqc ftg ub

ooer Unberfja'bené ^anbbaanb, faalebeé fprt'nge be forrcfle

2:oenber i Unberfioeben frem foran Doerfjæbené forrefle S^cen-

ber. Sæberne ere temmelig flore, Doerlceben !un tpnb, Un*

berlceben ben'mob tpf. ^agetraaben, fom alminbeli'gen er

fortere enb |25iet6 Scengbcgjiennemfntt, yax en meget langftraft

*) 2)ct er altfaa ganflfe uben ©runb, at ^abei« (9?aturi3. b. (^M'djc

5Slanbé) tiUcrggcr benne Slrt DIaynct: bcr fleinfcpftge Dcrfd>

**) 5)kn crinbre, tjttab oi^enfor (Sibe 172 2lnmO er bcmcerfct om

©nubcn^ i!ængbc, fammenlignet meb anbre ^laal. T)ct funbe

tmiblcrtib t)(tnbe ftg, at bet ovenangiime ^^orljolb er nogen gor-

anbring unberlajtet efter 3n^t^i^crne5 (gtjjrrelfe, faa at l^o^ ftorc

3nfciiMber (^nuben er Icenger enb Øjeté Ccengbebiameter,

3


221

fonijT?^orm, 03 enber fvtrbcte^ ti(fpit)fet. @at)ct er temmelig

Port, bet5 ^ejbeijiennemfnit, nncir bet opfpifeé, flerrc enb ^o-

»cbeté ^att^e Svvngbe og omtrent I13 meb Unberficctené^ccngbe j

max ?[)?unben luffe«, naaer Doerfjoebebencté bagefte 9?anb om*

trent ^en unber ^jeté ^i'bte. ^aa ^D^ettemficrbebenenc bonnc

Sicenberne et temmelig brebt, bog i ben bagefie (Enbe noget

tilfpibfet, 53aQnb; forrejl ubgjore 5tcrnberne fer 3f?ceffcr, bagtil

fan tre etter ftre; ben tjberjle 9?vcfie ooergaaer meget be oorige

i ©torrelfe, og i benne $Hcef!e ere tgjen be mibterfte S^ænber

jlorjl. S

Unberfja^ben itbgjere 2'crnberne i SDh'bten fire etter

fem Silccffer, mob ©teerne fun tre etter to; ja tilfibft næppe

mere enb een 9f?ocffe; ben bagefie ^anbrceffe er meget florrc

enb be foranjliltebe, og fpneo fett) at ooergaae ben forrefle )^aa

2'?ettemfj;vcbebcnene tibt. :Den forrefle (5nbe af ^tougftjcer-

benet er i?cebnet meb to S^ceffer 2:oenber, ber ere ftifiebe om*

trent i gorm af en ^ejicfro; ben forrejle ^cctk^ S^ocnber ere

meget fmaaj i ben bagefte 9fJoeffe ^aoe ^cenberne berimob ©tor-

retfe fom ben bagefte fficsth t Unberfjæben, 9)Zunb^utcn cg

lungen ere af t;oib §an^c; ben fibfle ftbber meget langt ti't*

bage, er flabt-fonoer, trtangntær (o: i>eb S^^oben breb, grabe*

ijiié tilfpibfct fremefter), »et abffitt fra Unberljceben. ©s? eet g«

beneneé ^ccnber ere ftcerfe og ti'Ibeel6 af en temmelig anfettg

(Storretfe. X)e forrefteS^^cefe borer tigge t ^ooebetéOoer-

ftabe, noget ncermere |2)jet enb ©nubefpibfen, ere fmaa (meget

mtnbrc enb be bagefte) , omgione af et titte ^ubror, fom bag-

tit fortcengcr ftg ii't en fort og breb, t (Jnbcn ti'bt tilfpibfet 2ap.

5tfflanten mettem be forrefle og bagefte 9^cefeborer er be-

tpbettg. *) X)z ftbfle tigge noget tcenger ubab mob ooebet$

©iber, ere temmettg flore og ncejlen af freb^runb gorm. 55 i-

*) ^c^ minbrc 3»^»«ifcct \)ax jccj funbet benne Stfftaiib lig tneb Sif--

flnnbcn fra Imgcflc 9?cefebor til ©jet, fom bc oycnftaacnbc Ubmaa'*

Itnger »ifc ; l)Dd et meget flcrt-3nb{*>ib berimob hm \)a\'ot faa lang.


222

nenc cre af en mcc^H tpbcltgt ctti'ptif! gorm, ^5?tlfcn bog frcm^

trcebcr jlcerfcre ^oé fmaa cnb ^oé ftore 3«bioiberj bereé c^crjle

3ffonb It'ggcr i ^J^cinbeflabcn ; bcrcé (Sterrctfe er tetpbelig, men

flfocxlcnbe temmelig meget efter 5((beren.*) Snubené ?cengbe

er omtrent lig meb ^inbené Sccngbe, etter mcb 2tf|lanben fra

|Z)ieté tagene 9^anb til gcrgjærielactgeta Ijngefte 5Janb; t)eggé

ere fortere enb I af §oi?ebeti; Scengbe. "J^anbcu f(ab cg treb.

©jceltcaabntngerne begpnbe t^agtif og foroi^en omtrent i

Sini'e meb ^{ct^ ncberfte 3fJaub j fortil og forncben ere be

atterebe fammens?cxcbc, tnben be naae IZ^jeté bagefie 9f?anb ; uagtet

bereé tilfpnelabeube ringe Spaltning i (Bammcnitgntng meb

anbre Sirter, tiljlebc be beg en beti)beh'g Uboibdfe. ©jccne-

ftraalernc, '^»lé Stntat jeg ufraotgeligt :^ar funbet at t>corc

fpt), **) ere aHc fabelbanncbe. @ ocllebuerne ere \>aa ben

i'nbre ©ibc blot »æbnebe mcb tornebocrenbe ^nuber (omtrent

ti i ^oer dlitiU), men »tfe intet (Spor til blabbannebe gor-

Icengelfer.

kroppen er foran ©abboret temmetig trtnb, bag bettc

focerbformigt fammentr^ffet; 9?t)ggen foran afjpgfmnen flab

og breb meb en litle ^ængbcfure i 9?affen. ØJ^gfinnen,

^i?ié 33eg9nbetfe falber li'bt bag 23r9Pftnnerneé 3fJob, noget bag

totalt cengbené forfte gjerbebeeL men foran (Snben afbene forfie 'Zxc-

biebeel/ firæffer ftg meb temmetig jcecn §oj[be ligetil §aleftnnen/

*) Ubmaalingcrnc infe, at mcbcnS berc^ ^cpngbpgfcnncmfnit \)C^ 3n=»

biiMbcr af omtrent en gob tnbcBcIbc^ 4^ til 5 ©angc i |5c\)cbct^

iCcpngbc, tnbel)clbcé bet 1)d6 3»^


223

incb ^Jjilfcn ten for en ^eet er fammcnt)oret (bet »{nMformtgc

Snbfni't fem tilficnbe^ioer 5it?fTit(eIfen tncKem bcm, naaer iffc

til bcreé 9ficb). 2)eusJ SccnijbefiriThiing xib(]j;etr mere enb ben

^alDc ^otaKccni^bc, etter omtrent f af ^otattcengben. :De fem

etter fer forfte Straoter i^ore fjcnbetiQt i ^ccncjbe, ticjefom et

^arafbefibjle ©traalerfjienbettgt aftage; toortgt frcmt)i;be(3traa^

terne i'ncjcn ret lojnefalbenbe gorf!jcet, ffjonbt en nærmere Un-

berfogetfe »ifer, at ginnen 'bac^tii ^ar tibt fierre ^lojibe enb

fortit. Sltte Straaterne erc floftebe; for en ftor 2)eet ra(je bc

meb 3|>tbferne ti'bt ub"hf ben fort)inbenbe |)ub. iBrpftfin^

neme, ^oi'é Sængbe omtrent inbet;otbcé otte tit nt @ange t

^otattccngben, cc^ ^oi'é S3rebe »eb Snoben nbcjjor | af bereé

Sængbe, etter oet enboij tibt bero^er; ere af ooat, i (5nben brebt

cifrunbet gorm. Straaterne tiUaQ^ i Scengbe fra forfle tit ot«

tenbc; ottenbc tit tolvte be tængfle, i'nbbprbeé af ttge ^Occngbe;

be fetgenbe aftagenbe, ftb^e tibt fortere enb forfte; atte 8traa^

Terne floftebe. ^ugfinnerne, ^oi'é 3f?ob er t;ccftet foran

SBrpflftnnerneé, omtrent i ^i'nte meb ©jcettetaageté tagejle 9f?anb,

^a»c It'ge ^cengbe meb S3rt)ftfinnerne, etter ooergaae biéfe enbo^

ofte tibt i ^cetiijbe, men ere af langpraft 03 fmat gorm (bereé

SBrebe »eb 3?oben inbe^otbeé f^t> tit otte @ange t bereé Sængbe)

be enbc meb fire, tpbetigt af ben forbinbenbe |)ub fremragenbe,

©pibfer 09 en femte meget fort, nctjlen nmcertetig. ©traalerne

loife lun ringe inbbprbeé Scengbeforffjcet; be fire forfie fnnnc

enbog ftge^ at »ccre omtrent lige tonge, og ben femte j^aaer

itu meget tilbage for bem. X)et er uben 2)iéfeftion atbeted

umutigt, formebetfl ben tpffe tnb^pttenbe §ub, at tæUc ©traa-

terne meb ©iffer^eb, og feto »eb !l)téfe!tton er bet mutigt at

foroitbeS beroeb, at (Straaterne tettettgen ftofte ftg tige tit

JRoben. ($n nojagtig Unberfogetfe gtoer fmibtertib fem Straa*

ler fom fiffert S^efuttat. *) ©abboret er anbragt omtrent i

*) ^rtbec angiver urigtigt fer (bie %\\å)e ^^lan'oé).

;


224

5D?ibtcn af 2!otat(orn(}bcn ctfcr cftcft, fem bet fpnc^, Ii'bt foran

(Jnbcn af SlotatUtni^bcniJ ferflc jr)ntobect; bet er temmclicj ftort,

frebCruubt , af ^»tb garoe. ©abbor f i nnené ^iTngbcPrccf-

ntng ubgjor mere enb a af ^ctatlVcncjben (omtrent |); iot^rtgt

i)ifer ben flor ^{(^(jcb meb 9^i;i3ftnncn, cc^ er, Iigefom benne,

fammen^oret meb ^atefinnen. 2)enne ftbftc gaaer meget

longt op paa (Bibcrne af ben i Snben boIfformtQt tilfpibfebe

S^aU, 09 er af j[æt)nt afrnnbet gorm ubcn fremfprinrjenbe SJinf-

ler.*) :Dené ftorfte $?a'n()be, reijnct fra Snoben vc^ci (^i>erne,

er ibetmtnbjle bot^belt faa ftor fem bene ^ccncjbc i 5)iibten.

© ib e I i n i e n begpnber i 9^a!fen, ^ojt oi)eno»er ©iccT-

Teaabnincicn, ftiger neb meb rincjc 03 jæon (Bfraaninij i'nbtit

Ii'bt foran ©abboret, anta^jer berpaa plubfeli(jt i en titte ©trce!-

nin(5 (omtrent tit (5)abborfinnen(5 i^coipnbetfe) en mcQct betpbe*

tigere Sfraaninrj, cq fortfætter enbetiijen ftt Sob t;ori5ontaIt tit

:^enimobvJ)atefpibfcn.**) T)cn banner toorigt i §ete jin Sccngbe

en rrt !j:enbett'ij gnre.

(5!jcett)e!tcebn ingen er meget rigctig, ba ben iffe Hot nb-

flrccffer ftg oi)er kroppen, ^ot^ebete^ Ooerftabe og 8ibeftaber, men

ogfaa tnbtager ^ete Unberffaben, faa at fun Sæberne tittigcmeb

ben spberjie ©nubefpibfe fat)ne ©fjæt. Cgfaa cre S'innerne for

en flor S)eet fTjætrtcebte, fcto S3ugf{nnerne )paa Unberftaben

ncejlen tige tit ©pibfcn. 3 S^egeten ere Ofjættcnc tagtagtcj

!nn (Snnben og $ooebet$ Unberflabe i>ife berfra titbeetibere ere be temmctig fmaa og atbcteé ^nbagttge:

jeg ^ar funbet be florfte Ofjcct (^oé et 3nbtin'b af 12" Sængbe

If" tange og |"' brebej beraf fetger, at be ere tangfirafte

*) nilsfoiie llbtn;! i Diaijuofcu: cauda rotundato-angulata, fy-

nc^ ttfe flt grunbe ftg paa Untcvfegclfcn af friffc (ixcmptarcr.

^*) 9iigtic|nof t;ar jeg bcmcprfct en lille 23cjnijtg cKcv 23iu^t af


225

CQ fmntfe. Jormcn fvcmftittcr en uregctmæéftg/ i ben forrcjle (5nbc

fmotterc, v«^« 9)h'btcn Iibt hwQtct eder mbbojet IDt)aI ; ©traaler, ub* •

gaaenbe fra ?D^tbbetpitn!tct fai?ucé j be !oucentrij!e Slinge, ^»{6

Slntal jcg §ar fitnbet at »ccre nogte cg trebir>e, tigne ^er(et)aanb.

5>o5 et 3"bt»ib af toto 2;ommer^ Soengbe (;ar jeg funbct3"^i:c2rvs^

S3uQ^uTené i^ccngbe at ubgjcre næflen 4 bommer etter omtrent

i af ^otattvcnijben; ben cnber ganffe teet bag ©abboret. 23 u g-

^inben ^oib, ^erlemoberfan^et. 2ei?eren er noget tortere

enb 23ug^ulcn, og ubgjor altfaa nu'nbrc enb ^ af ^otaflcengben,

men bog mere enb |.*) :Den ^ojre ^a\> enber tilfpibfet; ben

»enpre, ber, fom fccboanitgt, er ben Icengfie, ^ar jcg t (gnben

funbet floftct i to tilfpibfebe glt'ge. ©albeblceren af mib-

belmaabtg Storrelfe og fosboanlig gorm. ©ptferøret meget

i)ibt (U'gefaa oi'bt fom SJJooen), men fort (omtrent af 9}?aoen5

^aloe Scengbe), tnboenbigt forfynet meb et jlort 5Intat frem-

fpringcnbe ^ccngbcfolber (en ©neeé ftore forubenatflfiflige mi'nbre),

Diéfe golber fortfcette fig itk paa ^aocné i'nbre £)oerf[abe,

fom oifer et Irnfet etter nregelmæoftgt nctformigt Ubfeenbe.

^ortnerbeten nbgaacr fra 5D?aoefce!fen5 atterbagejle (Jnbe,

og omgtoe^ of et 2)u{in, temmelig lange 23Itnbtarme. Zax^

men banner be to fceboanlige SSoiningerj nbjlraft ubgjor benS

Vcengbe fra ^h'nbtarmene til (Sabboret omtrent |- af Stotaltceng-

benj bcn


226

^"mn^^' ?D?enemfiæbebcncnc ^ai^e omtrent f af Cmfiorbc*

t)cnene3 Scengte; ben aaret)tabtanncbe UbtM'^cIfe , t;\?ié Imgeftc

3^anb er bojet uuber en pump 23tnfct, er lantjjlrcift oc^ fmal,

naaer omtrent til (Jnbcn of 9)?ef(cmfjiiTbet)enct, 03 objlfille^ fra

titti t?eb et b^pM, iM'ufelfornu'ijt (etler mob ^nben {)rcbere) Ub?

fnit. IZ^jeSenene^ ^jiccbe l^efiaaer of fer ©tuffer, af §t?ilfe

bet forrejle §ar en fccrbcleé lantjfiraft 03 fmal Jornt. gor=

Qjcctlelaagct ^ar 5D?ibbeIfiorrelfe, en temmelig jlcer! S3t)5'

nincj, ben ^berfte ^piabe i)et abf!ilt fra ben inbcrfle og itk i

nogen meget betpbeltg ©rab minbre enb benne. (BictUt-

Iaag6ftt;!fet ft)nc6 at »ccre af noget flccrfere 33t)gning enb

'^oé ab]1ftltige anbre SorjTcarter, nten berimob af ben fccboan-

Itge nregetmccofige §orm, ben ncberjle-tjagepe OJanb jlcorft tnb-

bojet og SSinflerne fremtrvTbenbe font ^orne. Unbergjcctte'

laaget banner en noget uregelmceéftg, flfjceo giirfant af lang-

jlraft Sorm, meget fpibfere i ben bagede enb i ben forrejle

Snbe. ?D?enemgjce(IeIaaget fremj^ito en uregetmceøftg

Ooat/ ^oié forrefte ^nbe er tilf^Jtbfet, ben bagefle noget af-

Pumpet. 9f?æfebenene ere bojebe Ircemmer^uuéagtigt i SSej-

ret. ^anbebenet fortit lige afffaaret, brebt; (Siberan*

bene forfpnebe meb fire etler fem fmaa 3n^Pivtrtnger. gorrefl

)oaa Coerflaben fremtrcebe ncer 9)2ibbeninien et ^ar fmaa,

tfoterebe, ubabltggenbe ^jole; be egentlige ©ibefjote ere forjl:

t en Ii'Ite ©træfning tnbabbojebe, bernæft i en (Strcefning

lobrette men meget laoe, enbcltgen ffabt ubabliggenbe (j!)ionbt

ret tpbelige), meget pcorit bii^ergerenbe i Sletningen bagtil.

!Den bagejie X)eel af ^^anbebenet^ Doerflabe er, ligefom ogfaa

Snterparietalbenet, i en meget ringe ®rab fon»er, og

funbe maaf!ee ftgeø at J?ife 9f{ubimentet af en 5[)?ibbel!j[ot. ^Den

i 9la!fen fremragenbc ^yol er meget flor, pærl, og ^ceoer ftg

tibt ooer ^anbef(aben. Doerffutberblabet »ifer ben ^0^

be nærjlaaenbe 5lrter fceboanlige gorm; ©fulberblabet er

jlort, ftærft, temmelig ffabtr^ffetj b^n ra^nencebbanncbe

\


227

gortfcettcffe lang nten tpnb, forttf Iibt ub»tbet 03 libt

SformtQt t»ej;ct; Oi>erarnten6 neberfle-tjcigejle SSinlet trebt

afrunbct S3cEff enbenet t>ejlaaer af to, temmelig t^nbeGJrenc,

ber forene fig unbcr en næficn ret SSinfel, §t?{^ i^bre bierne

er Iifct ptabeformtgt uboibet, og »cctnet meb en ^og^ og ubab-

rettet 2:orn. Slntotlet af 9l9g^otrs)Ierne er 66, ^»oraf 20

S3ug§oiri?Ier og 46 J^ate^otroler. ^ooerfortfcettel ferne

»tfe ftg

i S^ubiment ^aa femte SSug^otroet, og ere enbnu meget

fmaa )^cia fjctte og fpoenbej )paa be fire fibjle 53ug^otro(er naae

bc bereé j^orfte l^Tngbeubtjiflmg. gorfle ^aU^'oix'otU nebab*

Vettebe 33 een rtn g er flor, af ox^al gorm, meb t?reb S^^f^t-

ni'ng, fornebcn ubfenbenbe en ^ornj ogfaa be to folgenbc

QfJinge ere temmelig j^ore, ??orjle 23ug^i?troe(é opftigenbc

^ornefortfcettelfe omtrent af lige Scengbe meb anben^j

be fotgenbe aftage grabeoii'^ i ?oengbe tnbtil fpoenbe, og ()egt)nbe

forjl tgjen at ooxe meb fjortenbe etter femtenbe. D^Jibbeen*

agttge 5Seb|>ceng iagttaget )^aa enbcet af be forfie ^ale-

^oirijler (ibetminbj^e ^aa be tolo etter tretten forfie ^alc^oirs)-

ler ^ar jeg tunnet forfotge bem). 2)e tretten fib^e >^ate§oir»*

ter unber^ottc §alefinnen,

SSeb ben norjic ^pj^ naaer S3roémett atmtnbetigt no! en ewi-rcifc.

Soengbe af ^enimob tregob: i en gangj^ af et ^]3ar @nefe, fom

jeg unberfogte, ^aobe omtrent ^rebtebeten en faaban ©torretfe,

SDJen benne fpne^ itfe t)eti;betigt at ooerfltgeo, ibetmtnbj^e ^ar

jeg intet S^btoib feet, fom t Scengbe ouergif bet ooenfor itb-

maaitc )iiaa 37 bommer, (in 33roéme af ^entmob tre gob^

^cengbe ^ar jeg funbet at oejc zU^^c tit tot» "^^unb,*) S5roé*

mer af een gobo Sængbe ere atterebe forptantntngébpgtige*

S3roémenS geograftffeUbt) rebet fe fpne^ noget mere tnbj!rcen' ^'^^^J,^."^'

f) |)cr bor imiblevtib moerfcf^ at )cg })ax i)ejet 3«^t^^»^^^/ f"?*" ^^tig

Ijav^bc lec^ct, 03 fom fer ilfgetibeu injlncf inlbe 'i)aH i>cpret nogle

^mi'ii ijocgtigcie, ifcjr .^unnfnte,

13*


228

fet cnb t>e flcfle anbre ^orf!cnvter5. Seem atic^mx Un fom

forefommcnbe i gmmarfcn, 03 ben fotoer facilcbc^ maaf!ee ^flc

ben norflfe ^^^, 3nttbtertib »ceb jcg tlfe, cm ben jufl er ^i;p'

:p{g t bet norbltgjle S'^or^je^ fcb ^ar jeg itk feet ben fanget

ncrbligere enb ' »eb ^viftianéfunb, '^t?ab bog macjffcc Mot er

ttlfcctbigt, 23eb @tat og f^bcfter fi)neé ben at tlt>e atmmbe-

Itg^rc, og er enbnu ret hyppig

i S^crbfoen s?eb Stavanger 5Imt

(59*^ tt. SBr.), ^»or jeg engang ^ar feet tre ^ccnb t nogle ^t'mer at

fange trcbi^e ©tuffer. 3 bet norbligjie Kattegat trccjfeé ben

fjcelbnerc, fanbfynlig^ué forbi benne §a»bugt hin faa ©teberfrem-

t)5^bcr en faaban^t)bbe, fom ben foger; jeg s?eeb intet (trempel paa,

at ben er fanget i bet fybltge Kattegat. iDerimob f!at ben gaac

en ©træfning neb ab Spblanb^ SSeftfpfl.*) 3?2ob 33e|l ubtrc*

ber ben ffg ti( 3^^onb, '^»or ben f!at »cere ^^ppt'g paa ben f^b-

Itge og »efKige ^pft, fjcelben berimob paa ben novblige og ofl-

Itgc (efter gat)er). ©enere Pibere (erfaring fpneS HU at te-

fræfte ben^ gorelommen »eb ©ronlanb.**) £}m!ring gccrocrne,

©|)ettanb^oerne og ^rfenoerne er ben ^t)ppig/ fjcelben berimob

»eb be f!otf]fe ^pfter, og forf»tnber maaf!ee atbele^ »eb bet egents

lige ^nglanb.

Xcvcmrtrtt)c. S3roémen eren©9t>»anbé=i5»ff,bogfaaIebeé, atbe^ngreSnbi-

»i'ber, fom fceb»anligt, "^olbc fig paa ringere :^pt)be enb be celbre:

Sroémer af en gob^ Scengbe |>ar jeg feet fanget paa 40 5«i>iie5

!^pt)be, S5roémcr af to til trejobé Soengbe paal205ne. 2)ett

Ie»er felffabetigt, men banner »el næppe faa pore ©timer, fom

enbeet af be tibligere omtalte ^orflearter. (Sfter norf!e gif!e-

reé Uofagn foger ben ifcer faabanne ©teber, ^»or ©runben er

*) (£fter en flfriftlig 5[liebbcle(fc af .^r. ^oic l^av l;att frI;oIbt en

23vDøme »eb gevringfo i norfcre 9iingfjcbing4lmt („tøcn ben %{'

fd)ctrt gelicfert ein Gadus Brosme")*

**) ^abciciue anfører ben Mct efter ©ronlctnberneé SØcretntni].


229

t>e»oxet nieb ©etvceer (©orøonter o. f.

».) X>^n fpne^ ai ijcere

en trcTjj 03 It'tct (jeocrgettg gififj tmibtcrtib gacier ben bOQ i

SSf^jpn^etfen afklaret inb (mob ?anb ctler op poa ©ruiibe, 03

træffer forfl ntob (Juben af (Sommeren t^jen lænder ub )(>aa

2)pl)et Uagtet ben jlore :X)9bbe, ^»or)3aa ben Ie»er, er ben

bog iffe ftffret mob Snboirfuingen af (Storme, men brioer ofte

efter Uoejr bob \^aa Sanb t ftor 5D?cen(jbe, et(er feeé flpbenbc

paa ^;)atiit^ £)i)erflabe.*) 9^aar ben fanget, eUer »eb anbre

tilfcelbige Starfacjer (fom til fe bet npltg omtalle Uoejr) ^ur-

tigt fra ^aijbunben bringeé tii Ooerflaben, fl^beS 9)?as?en ub

af 9}?unben,**) 03 iZ^jnene foutme ftcerft op, etter ncejlen tige-

fom brit)eé ub af bereé J^uter.***) !Den fpne^ toårigt fejg?

Tttjet, ba man ^ar trempler pna, at ben i ^oofer er bragt

leoenbe fra bet norbligjle (Sfottanb til Sonbon. Snbnu i)it {qq

temcsrte, at ^lobpiTen (Sebastes norvegicus), ^etTeftpuberen 03

flere S^offe-^lrter jceontigt fanget fammen ntcb S3roémen.

^aa ©runb af ben n^Iig bemærtebc Dmfto^nbig^eb, at n:fl?i-ing.

23roémen ffpber 5D?aoen ub af 9}?unben, inben ben naaer 3San=

bete Ooerftabe, h\mv man fat ub af ©tanb tit at erfare,

^5?ort ben


230

tiocn^cife. SBro^men aføioer j[u(l intet jTet5'?a:rin(56mibbct, menjlaaeir

toij tilt>age for ^orf!cn: t>en er af fajlere, ^ciarbere 03 terrcre

^j;ob (etter, fom jeg ^ar '^ert Jifferne uttrpffe ftg, f/nu'nbre

feb"). ^iiittt etter titiJirfet fom ^Ii'pfif! anfce^ ben for bebre

enb ferff. Seoeren gtocr, tigefom ^oé anbre 2! orffearter, gob Zxan.

5icn5)cr. SJoffer, ^ajer og ^cU^^'^n't^xt funne moaffee anfee^ fom

benne 5trt^ »oerpe gienber Manbt giftene. Qoorigt er ben Pun=

bom ^)taget af en, tf fe ncermere unberfogt, 3«bootbC^orm, fom

^ax jtn 23otig unber bene ^w't), og freml)ruiger tigefom SSpIber

etter Ophobninger paa benne, i^ernoeer etter fatiguéagttge Snyt-

teb|?r ^ar jeg atbrig iagttaget ^o5 ben.


231

SSel!^f(a?gteit (Raniccps Cuv.*).

^ot>ebct brebcre etib kroppen, mere flabtrpffct enb (;o5

ncgen af benne gamih'c^ forccjaacnbe (BIceøter. ^o SfJ^ijftnner,

af ^Di(fe ben forfie er rubimentcer; e^n ©abtorftnne; SBugfin-

nevnc3 anben ©traate nuc^zt P-^rft fortcrn^et. Sfjcc^cjetraab

unbcr $acjen.

51be 5(rt. ^ctt fprte 35cl$ (Raniceps fuscus Strom),

garoctt fort. Oi?cr!j;cct>en teen (jer enb llnber'7(rtvm


232

It(jc Scentjbe nteb S3n;ftftnncrne, l)'oiitc inbc^otbeé

fcjc ©anjje i ^otallcenijbcn. ^nlefittueu cegbanncf,

flfrunbet i (Jnben,

dl%l 3+6 4 5 33r9ftf. 2j; ^ugf. 6; @cibf)orf. ssj ^alef. so.*)

Svnonvini. B^oncvclbc, Sibe 78: Dlralfhn?

XVtnlhve 53iobv, n, 359: Blennius raninus,

— — n, 360; Blennius fusens.

^nmni(^ tDanffe SPib. C[a ben anbcn Sitc fjenber jeg tngen onben norbiff

%\\i , pcta I;i)l(fen Bcbonevelbe'ø £rb paéfe kbrc eller Mot lige faa

*) ©e faa (StraalctCfUtngcr, jeg Ijar i^ævet iftanb til at tilyeiebringe,

cre [olgenbc:

SoM. lOf"; 9]gf. 3163; 33rftf. \{', 33ugf. 6; ©thf. 58; .f)alef.30.

— 9i": — 3+64; — 21; — 6; — 61; — 30.

— 8r,' — 3f62; — 21; — 6; — 56; — 30.

— 7i"; - 3164; — 21; — 6; — 58; — 30.

**) ©(^onevelbe'ø £)rb cre bi^fe: piscis est totus ater, capite

Scorpio niarhio similis, glaber et lubricus. (instar Tincæ) sed

sine aculeis et squamis, ventricosior tamen et circa caudam

gracilescens, pinnas mineres håbet qvam Sco?yius, sed caput

æque grande.


20O.

do

gobf« 'Xl)\, fov itu at cpI)o(be 11119 i^ct gangen cc^ ben t^nbc spdc, \aa

er 93elfcn t friff liljlanb Qcc^ fc(y cfte, naav ben \)ax li^jgct længcve SiD

i (Spiritus) mci^ct gUit og flimct, cg i)ifcr ringe Sj^cr til (Sfjcel, faa at

bet meget i^el funbe vcere tillnbt giffcrne, Ijiné 23r[hiVHlfe er,

cit ncegtc ben (S fjæl. Dg |^o\jebet3 gcrm ligner upnatvivleligt meget

lltfen^, fnnlebeé fem bet [cebynnligt infer fig, efterat benne gif! ircb^=

fam}:cn Ijar nlfpilct ©jceUelaagene. — UluUev cg ^vunni^ anfaae

S>elfen fer ttentiff meb^inités BI. raninus, ungtet l)an angiver benne

fem en i5c'^ff^


ftMU tct v»i)Rf

234

bcniif ?lvt tiltfcUc 'OU'on iffi* at fiiiinc fiMiuuc i "iVtiMj^t-

iijnij, ffjoutt elleve mcijft j-M^fcntc. ra ©trcmt? 5lvU^navu t'uscus cv

cmtvfiit fjtntiMi ?Iav crltrc cnb pcnnante trifiiroatus, fovtvcv 5?i(li5]bctiu

tct intfat i \inc ilictti^jbctcr, liyoviH'I ten |.HMiiuintiTc ^I^iuTOiidfc \'\\\,^uy

itef er lucvc lu-fjcutt utciifoi: ^Fantiiinyicn. *)

i>cna-viici. 9fJay?nct SS c 15 er fevvutct fra 23iunni6, fom fcrtvvtlcr,

iVr.

7 1 -vil

at j^ijlere fra C^rcf""tct ^cii>i bra^t i;am gijTcn inx'tcx tcttc

9Zai>n. (Seb ^av jCij (;i>crfcn p^i^ ^^' banffc cilcr lunjtc ^yjlcr

funnct cvfarc iicjjcn l^ruijclii) S3ciUTiMidfe for ben.**)

i^Mfrivcifc. 5^rt?cn, ben fa:rbctc


235

ftcx^(2\)m\t (cvcr 03jcfl(clnaget3 bagffteXcfl): A 2^"; B 2|";

C 21'"; D 18'";

£mfrcb)'cn [amme ^tcfc: A 7i"; B G|"; C 4^";

2i)ffc(|cn forait |)a(cfinncn3 SfJot: A If"; B li'"; C l'"i

Slfftanbcn frn 2nittc|>it|'cn til ©jæUelangctø bagefte 3tanb : A3^";

B 2^"; C2i"; D 2";

5(fR. fra Snitte|>. til 9?affcn: A S^V'; B 2^"; C 2"; D 20'";

tet cpfpil. (^nbø |)ojte tnt\.\; A 24'"; B 22'"; C 20'"; D 1.V";

tet c>)fpilcte Giabø Srrte tnfcijcnbigt: A 22"'; B 21'"; C 15'";

enubefpibfen^ J^rcmragn. foran Unfccrfj. : A 2|"'; B 3i"' C 2'";

5)hUemfjabebencncé l'cengbc: A 15"'; B 13'"; C lOi'";

l'cpiigben af 9}?fllemf jcfbebcnenc« 5lpcfvfe : A 4'"; B 4'"; C 3^'";

S:»cvfjffbcbcncnc^ :eæiigbe: A 18'"; B 15i'"; C 13'";

Slfftanben fra Unberfjctben^ ^pi^ff til benéSecforbinbelfe: A 1]";

B 18'"; C 15'"; I) 11'"; .

|?ogetraaben« l'cengbe: A 3"'; B 2i'"; C 2'"; D 2'";

5lfitanb fra Snubcfp, til forrefte 9^ct|cbDr: A 6'"; B 6'"; C 5'";

ftcrfte fi^jennemfnit af fcrrcfte 9?cpfcbor: A^"'; B ^"'; C i"';

$lfil. mell. forr. og bag. 9?cp|cb, : A li'"; Bli'"; Cli"';DU'";

ftorfte ®jennemfnit af bagcfte 9?CEfcbcr: A ^"'; B i"'; C i'";

tnbbyrbcg 5lfftanb mellem bet forrefte ^^ar D^cefcbcrer: A 10'";

B 8|'"j C 7'"; D 6"';

iitbb^rbe^ 51fftanb mellem bet bagefie ^ar 9?æfeborer: A 13^";

B 11"'; C 9i"'4 D 9'";

SIfft. fra bag. 9læ|cb, tilEjetø forr. Sflanb: A li"'iB U'"; C 1'";

§lfftanb fra Snubefpibfen tii Bjeté forrefle 3flanb: A lOi'"; B 9i"';

C 7§'"; D 6'";*)

£jet3 ^ecengbegjennemfnit: A 6^'"; B 5V"; C 5'"; D 5'";

B}tti |)ojbegjennemfnit: A 5^'"; B 5"'i C 4^"; D 4'";

^anbenéSrebe mellem Ejnene: A 12i'"; B 11'"; C 9'"; D8"';

f)0i)ebetg ^ojbe gjennem Ejet: 14'"; B 14'"; C 11"';

Slfjlanben fra ©jet3 neberftc 9knb til ^oKjebet« Unberflabe: A 8'";

B 7i'"; C 5i'";

} 2)et bor tel erinbreé, \)'ocx fcerbeleé ffraat bettc 93?aal bli»er paa

©runb flf Snubenø ^Brebe, og l)»cr langt bet altfaa er fjernet fra

at ubtr^ffc (Snutenj *?irfelige ^io-ngbe, fom fim omtrent ubgjor I

af bet.


236

5lfflantcit fvaEjctg bagcfteSlanb til 5«>rG)3f(nncé ^cengbcilræfning: A 3'"; B 2i'"; C U'";

ben ot-T. forfle Ø^ViJfi""«^ l^'Jlfce * A li'"; B 4"'} C 2^'"; D 3'";

5lf^ melL foifc cg anbnt 9M- A 5^"'; B 2"S Cli'";D2"';

Oitben 9h;gftnncé?ijngbcflvcfhiingt A5|"; B 4^"; C 4i"; D4"j

ben opr. anb, 9^, ftcrfte |)DJbe: A 7"';. B6r"; C6'"; D5i'";

(inbcn 91t)gfiunc^ 5(fj^anb fra ^aleftnnen^ 3flcb : Aé'"5 BO; C i'";

58n;jJftnncrneS Sangbe: A 20^"'; B 18"'; C 15^"'; D 12"';

93rt)ftpnnmicø SBrcbe i.>eb DIcbcn: A 7i"'; B 7'"; C 6"';

2([ji. fiaSnubcfp. ttl33itgftnnfnieg9bb:A30'"; B 29^'"; C21"';

æugftnnerncS ^cengbe: A 1|"; B 16^'"; C 14'"; D 14'";

23iig[tnncrneé 23rcbc ycb SRoben: A 2^"'; B 2'"; C 1§'";

Slfjianb fra eb)eté Scengbe tnbe^olbeé omtrent 3J tii 3| ©an^e

i ^otattcengben, og 3SeIfcn ooertrceffcr altfaa aUe j?ore anbre ^or-

ffeartcr i benne 2)imenfton. 9^en enbnumere ubmccrfet er|)0'

Joebet t>eb ftn S3rebe, fom ubgjor | afSccngben eller enbnu noget

mere,*) 05 ooergaaer t)aabc ^roppen^ iBrebe og ben5 florjlc

") 58rebcn f'^nc^for|)oIb^i){{5 at tiltage meb !Dt)rctC» ©turrelfe. Wen Jt-tce

angiyer SSrcben jlorre enb $!ængbcn (®fanb, i^i^. ©» 92), l)iji(fet

ftviber mob aUi mm Ubmaalinger.

; :


237

^ojte. fertil fonimer cnbnu, at bet er meget ftabtr^ff et, *)

i^mlkt, i ^orbmbelfe meb bet^ i)r eb ta fru nb eb e, omtrent ^ejleffo-

bannebe/ Dmrib5, (ji»er bet en ith ringe Sig^cb mcb gcrnten af et

55rct^oi)eb, cg faatebeé^arfcranlebtget bet cuijierfle @Iccgtéuat?tt.

T)tn f(abtrpffebe 5^^^ bei?trfer, at^oycbeté Otbepaber ncejlen

ganffc forfm'ube, cg at ber Itgcfcm fun blider en Dt)erf(abe cg en

Unberflabe tilbage, bcr afrunbet gaac oi)er i ^tnanben. ©nu-

ben er ct>ermaabe fort (ben6 ^a:ngbe ubgjcr fun cmtrcnt -J

af |)oocbeté ^ængbe), men ben'mob fcerbeleé brcb (bcn^ 5Brebc,

maalt teet foran øjnene, er omtrent tre ©ange faa flor font

bcn6 Sccngbe)j le^rigt er ben !ont>cx/ brebt^afrunbet, og rager

meget beti)betigt frem oi>cr Unbcrfjiæben, faai^el fortti fem )pcia


238

fenbe mob ben pbre forte 5ari?c; imiblertib ^ar jeg dtbri'g fun^

bet ben futbfomment reen, men aittb §tjl 03 ^er f»ccrtet, et(er JDan-

ftrct t>cb forte Sfjolbcr faai^et paa ©anen font ^uncjen; ^06 et

Qnbtoib "oax enboij ^PJunb^uIcn nce^en (jonjle fort tog ^3Ioug?

flficcrl>enet6 ^ænber og fra ^itngefpibfen. ^ccnberne >(>aa

2)?ct(cmfj[cet)ctenene banne et S3aanb, ber fortil er t^rcbt, mob

©ibcrne og bagtil W'ocx fpibji; ^anbrceffcrncé 5lntat er i?an*

f!eligt at bcjlcmme; jeg §ar fortil htnnet fTjicelneftre; 2:ccnbernc

crc jlccrfe, fptbfe, i en temmelig ^oj[ ©rab frummebe; ben

pberfie JKceffe (omtrent en ©neeé 8tpffer paa ^tjert ^ctlem-

fjcebeSeen ^oé ftorc 3nbiiM'bcr) ot^ergaaer be fotgenbe betpbeligt

i 8torreIfe. Unberf j[æ()en ^ar to §?fef!er i^ænber, af ^oilfe

ben forrejie rtfer en tetpbelig (Btorrelfe mob @iberne (fortil

berimob, etter i 9}?tbten af 5D^unbett, er ben nceppe fjenbettgt

ftorre enb ben anben). ^anbl^aanbet paa ben forrefte 2)eel af

^tongffjicert)enet beflaaer af tre 9^ccffer, og banner en me-

get aahcn SSintel etter en fun i ringe @rab fcojet ?inie; ogfaa

^er ere STcenberne temmelig ftore og ftcerfe. lungen fibbet

langt titt)age, er fcerbeteé lort, meget treb, ftab, !un ganjTc

Iibt abffttt fra Unberfjceben fortit- ©»cetgbenene frem jli'ttc

t Doerljicetjen to ftore Ooater, i Unberfjceben to triangler, og

ere s?cctmebe meb et meget flort ^Intat, fmaa men ficerfe, ^ccnber,

^agetraaben fort, nceppe faa tang fom §ati)beten af|2)j;eté

?ccngbebiameter; »eb S^Joben er ben temmelig tpf, t (Jnben borfte^

agttgt tilfpibfet.

^e forrefte5^cefet)orer fibbe »etncermerc

iZ^ieranben enb ©nubefptbfen, men berimob omtrent i tige 5Ifs

jlanb fra |Z)j;eranben og 3)?unbranben; be ere fmaa, treb^runbe,

og banne et ^ar meget torte JP)ubror, ^in'5 bagejle DfJanb ub^

»ibeé tit en noget trtangutcer 2ap. X)e bagefte "^ce^cho^

rer, fom ganj!e faone ^ububi)ibelfe, men ere tibt j^erre enb

be forrejie, tigge faa tangt ubenfor btOfe, at be ^0^ benne gi'f!

meb tigefaa ftor 9?et funne fatbe^ be pberpe. ©in ene ere

fmaa (t)05 ftorre 3ttbiotber tnbe^otbe6 bere^ ?crngbebtameter


239

fexQanijc, ^06 nn'nbrc omtrent fem ©anøe i ^oi>ebet5 Sccngbe)

imittertit) er bercé ^oensbecjjennemfnit, ber, fom fæboonli^t,

o^erijaacr ^cj'beijjennemfntttet, Ii^efaa lon^t fem @nubcn, 05

©»erijacier Slfflanbcn fra bcreé D^Janb tit 3)?unbranbcn meget.

^anbené 23rebe metlem øjnene ubcjjcr omtrent i af ^ofebetS

Scengbe, 03 er ^oé flore 3nbioiber bobt^elt fcia (lor fom ^jet^

Scenøbcbiameter (§oé mmbre ben'mob itte), ^tnben (;ar eit

mc^^et betpbelig ScrngbePrccfning, fom enbog os?er(}aaer 'J^anbeniS

5Brebe meflem IZ^jnene enbeel. ©jceUeaabningerne meget

Pore; fcacjttt 03 foroocn fcegpnbe be omtrent t ^i'nie meb IZ^jet^

øoerfle 9?anb, eficr bog fun h'bt neben^or benne; fortil naae be

^en unber ^{H, 03 afgi»e faatebeé, formebeift 8nubeno ^ort-

^eb 03 Jvi'nbené Ubftræfning f)06 benne Hrt, en betpbclig Bpaite.

©icoHeftraa lerne, fom fccboanitgt :^cé gamtlien, fpt) i

ZaUd 03 af Satelform; ben forflc ubmoerfer ffg »eb S3rebe,

ben fibfte »eb ^ort^eb. ©iceHebuerne s?ife en ^al» ag @)æaelaaget5 U^

gefte S'^anb, omtrent o»er 5Brt)fiftnnerne^ 9?ob, i ^nben af^o-

tatta:ngben6 forjle Strcbicbeet, eder libt foran ben. ©enne

Ia»e og forte ginne er inb^pttet i en faa tp! ^ub, at man

forj^ oeb ^léfeftion Blioer tpanb til at tcefle ben6 Straaler;

jeg ^ar funbet tre, af^oi'Ife ben forfte er ben tpffejle og togfle,

men itu fpnc^ at »i'fe noget 8por til at »ccre artifuleret,

:§oab ben'mob ^oé be to anbre »ifcr ftg tpbeligt nof. SlbfJiI-

lelfen metfcm forfte og anben D^pgftnne er noget ut^belig og

;


240

iit)cpemt formetdfl ben ginnerne inb^pt(cnbe §nb3 ^pf^cb.

Sinben D? 90 finne, ^in'é ^ængbeprcefninc^ jeg aUi):> ^ax futt'

bet jlorre cnb ben ^alj?e Sotcttccngbe, fortfcetter fit Sob tit

^atcfinnen, bc(j faalcbcé, ot ben nnbcrtibcn i^eb O^oben er for-

enet mcb benne ftbfte, unbcrtiben abjiilt »eb et gan(!e ntetpbe^

\\Qi 3}?cttemrum. 2)en3 aa en gorlcengelfe etter ligefom en

5lrm, '^»oroeb, faaoelfom »eb anbre ^jenbommelig^eber, ncer»0C'

venbe ©loigt ft;ne5 at banne en ^ilncsrmelfe til ^ntlingerneé familie,

©traaterne tiUa^c i Scengbe tnbtil ottenbej ottenbe til tret-

tenbe (Btraale ere be Icengjle, inbbt)rbe6 omtrent lige lange j

be fotgenbe aftage faa jicerft, at fibpc nccppe er ^al»t faa

lang fom forjle. ©e mibterfte ©traalcr ere temmelig ftccrft

forgrcnebc, og atte ©traalerne mere etter minbre floftebe, unb-

tagen for(ie. — ^aa ©runb af §o»ebeté 53rebe bli»er ogfaa

53ugflaben inbtil ©abboret temmelig breb, og 33 ng finnerne

ere ^ilt^ fra ^inanben »eb et »ibt 9)?ettemrum. :De ere an-

bragte langt foran S3rpjlftnnerne og ©icettelaageté bagejle dian^o^

men bere§ dio't) er beénagtet noget nærmere ©abboret enb (Snu=j

befpibfen. gormebeift ben bet^beligc gorlængetfe af bere6 an-

ben ©traate ftemme be omtrent meb SSrpjlftnnerne t Sængbe,

etter flaae bog !un ganffe tibet tilbage for bemj berimob


241

cvc be of fmal oq (nncjftraft S


242

i Qhnhcx etter gorbybntnj^er i^b 8iben af ^oevcinbre ] forreften

ere be taglacjte, bog i forffjccttti] @rab, futbflccnbigft ^aa ^aUn,

©fjænenc ere mcj^ct tt)ttbc 03 tcmmcltij fmaa (be fterjie, ^cé et

3nbit>tb af t;ein?eb ettci^e ^cmnievo Scruj^be, fanbt jeg 1.^" lange cg

1'" bvebe). ??ormcn er atnu'nbetigeit ct^at, etter rettere langflratt'

fiirfantct meb afrunbebe fjerner; fra 5D?ibbetpunftct ubgaaenbe

©traaler faiMieé ganffc, cg be fcneentrijTe Sh'nge ere lun tit-

jiebe i ubetpbetigt Stntal (cftejl itU flort mere enb^eu t)ato

©nee6 ©tpffer), forbi en ftor ^M \>aa efiættcté 5D?ibte

alminbcligen er glat. Stingene ere enbctbere neget ureget^

niæøfigc, Iigefom ©tjættcne fnarere fiirfantebe enb ocate, cg

banneS3ctgeh'nier etter 3tgs^gtinier, ^ooroeb ©ficettcneé Ubfeenbe

nærmer fig noget tit (Sfjættene ^cé ^utmnten. S}Zen bet gor|)ctb, font

ifcer ubmoerfcr bem, cg font itfe, faaoibt mtg befjenbt, ftnbeé '^oS

nogen anbcn ^orjTeart, er, at bere^5 tagej^e 9^anb atnu'nbcltgt

s?tfer ftg forfynet meb mere eto minbre tåbelige, frumme Svorne et=

ler tigefom ^toer (jeg t;ar iagttaget inbtit atten), en (Jgenffat),

fom ene er tilftræffetig ii\ cd a't]U\ii nccrt>ccrenbe 5trt.

3nt>rc r>vg' §oé et 3nbioib af iOf ^ommer^ ?ængbe nbgjorbe SBng^

Rutene Sængbe omtrent tretommer; ben opt;orer ta:t bag @ab-

boret. 33ug§inben er ^oib (uben (Sotofaroe, men meb ©itfe-

etter ©ta^glanbé). Seoeren af meget betpbetig ©torretfe,

totappet, fom fceboantigt^ kapperne inbffaarne etter beeltei min-

bre ©maafiige, ben ^ojre ^ap (mob Sæboane) jlorjl, naaenbe tit

^nben af S3ug^iiten, men fmattere enb ben »enftre. ©pife-

roret af en ooermaabe t)ett;bettg 3Stbbe (tigefaa t)ibt fom 2)?ai

»en), men meb temmelig tpnbe ^^cegge, fun Tibt tortere enb

^Diaoen,*) inboenbigt forfinet meb et Port 2tntat m.eget fine

Sængbefotber (jeg ^ar tatt omtrent 50). ^l'Jaoen fæfformig/

') $)Cy bet c^-'*ciuinv)ii.Mie ^"^'-''^ f^i"tt jcij Scfii^ben af Spifcvcrct c>3

5[!^ai>en tilfatiintcn nt utijjove 21" , l)ycraf onitvfut 1" fom \\ia


243

nicti mci}ct t^)!fcre cg nterc muffulefe ^ccc^qq enb (Bpifcreret,

iui)Ocnbit}t urcgelmccéjTgt r^nfct; tcné olterbagefte X>ecl forneben

bcjct frem, t;i^or»eb en niC(3ct fort, tilffi'bfet 'fortne rbeel

banne


244

meli'o Port; bete t)bcvf}e ^labc 5jel abfh'lt fra ten inbcrftc, men

niecjet titte t ©ammcnliijning meb benne fibfle, ^"oU Di?erf(abe er

ftribet, efler tæt bebcetfet nieb t)acjubrettebe ©tranter/ ccj ^ar ben

'bagejle D^anb fu'nt fau3ta33et, en Dmftænbi^^cb, fom, (!i!?nbt me-

get ti;beli


245

t>enct ran mccrfci?, at bet bcjlcjQcr af to, unber en ret 2SinfcI

forcncbe, Ii'^e 03 temmelti] tpube ®rene, fov()unbne »eb et

?f)JibbcTppffe af xin^z Ubjlvcefning; ben tnbabrettebe @recn er

meijct Iccnf^er c^ tyffere enb ben bagubrettebc. ^^pgraben fam-

menfætteé af 45 $»ir»(er (bet rint^cpe 5lntal ^ci? nocjen nor-

bi'f! ^orfFeart), af ^oilfe fnn 11 tt'I^crc 25u3§ulcn, 3i §alen.

X)cn forjlc oppigenbc Slornefortfcettelfe er meget ftcerf,

af betpbclig ^rebe (t ^JJetni'nijen forfra tacjtil) j be felgenbe tiU

tacje Ii'bt i ^cenribe i'nbtil fj;crbe cfj femte, ^oorpaa be atter af;

ta^c j ferfie 9f^pgfinneé ferfie ©traale er anbragt coer fjette ^orne=

fortfccttclfe. ^»ærfor tfættelfer i)ife ftg ferft paafjette Sug-

^»iroet, ccj ^aoe atlcrcbe paa ottenbc naaet bere


246

^onn\?a((, men ten betrcjcjtc^ font „tn cif be ficetbnefle enc^etffe

giffcavtcr". T)ctU er 51U, ^v>ai) bcr \)i\)tii er nu'j} tefjcnbt

om bcno fjCCj^rafiffe Ubt^rcbclfe, cg tcrcfter fpneé 8fanbinain'en

flt maattc betrai^te^ fem ten^ egentlii^e ^"^jem. ^(;t, itagtet

ten in'llnof er langt fra at i>cere alminbeh'i] nc(3et Steb paa

i?ore ^pflcr, Ian ben paa ben anben 8ibc felter tffc !albe


^\


248 '

55be %xt, 9^ui>t>ættcit (Platessa vulgarls Vu\.}.

jd-tétiKvrFc. garijen almtnbelifjt oTis!>ent>run ni eb omtrent

fex dicsticx orangegule ^(cetter. kroppen o^iat'^

ipaa ^ooebeté faroete @ibe en dicettc S3ccu!nuber

(iategelen fex)/ ber ftrceffer fig

t en 23ue fra ©ibe-

linien til IZ^inene, 03 mellem ti'éfe fortfcettesS font

en fremragende ^jiol. ©fjioerctoe nber i ^j:oet)erne,

ftabe ^center (igefom ^inbtcenber ^aa (B^ceic^hc-

nene. (3ibetinten fttger libt neb ooer 33r9f tf inneme,

men uben at banne nogen tåbelig 23ue.

S3ag ©abboret en 23eenpig, fom bog ofte er ffiult

unber^uben. ^'^^^^f ^^ '^^"C^'^ inbc^olbeé omtrent

fire ©ange, ben ftorfte 5*^)^'^ omtrent 2\ @ange

i S^otallcengben.

9?9gf. 70 j SBrpftf. V"; 53iigf. 6; ©abborf. 5-25 ^olef. 20*).

Svnonvmi. B(^onev>eI^e,


249

^abei-, 3:ib^i!r. f. 9?atun\ V, 2U n. 7: Pleuronectes borealis.

— - — — V, 245 it. 8: Pleur. Platessa.

— 3fii3 1828 3. 865: Pleur. Platessa, og e» 868: Pleur.

horealis.

Øottfcfee, 9i}iei3mann^ 5lrd;iy 1835, II, 136: Platessa vulgaris.

^lod) tab. 42 (luinbrc ijcb), Xrocfiiitttt cyenfor efter Cvijjinal^

2lfbil&niiu

^^^''

tegning (ganffe itngt 3^^^^^^^^ i naturlig Stcrrelfe)«

5(t ubrebe ©djonerelfee'ø glt;nbernrter l;ar temmelig jtcrc 25an[fe^ jscmorFu.

ligbebcr af to Q)ritnbe. go^f^ f^nbi l)an, meb Unbtagelfe af Salingerne, gyuon.

l)enforer vore anbre 5(i;nbre til to rs3ru|)pcr*) : Pihoinbi, fem Ijaye 9}iun»

ben brejet til ben l;ojre Sibe, og Passeres, hc^i Ijvilfe ben er brejet

til 5>cnrtre, ''Men bctte ^orljolb er iffe gauffe fenftant, ba man t)05

famme Slrt flunbom trceffcr^nbiviber meb 5??unbcn til 3?enftre ogEjnene til

.^ojre, og anbre, \)0^ Ijinlfe bet 5)k'bfatte finber Stcb;*-') Iji^orfor (S.

ogfaa optæller nogle 5lrter bcbbelt, eller anforer bcm nnbcr begge ©rup*

per. (in anben 63runb til 2?an|lfcligl)eb rejfer fig beraf, at (S, nctppc

l)ar l;aft en faa nojagtig ^unbffab om benne gamilie, fom om obffil-

ffillige anbre; og berfor. fi;ne6 \)(in bcelø at tillcegge een 51rt, byab ret^

teligcn tillommer en anben ;*^*) beelé iffe altib at Ija'oc Ijenfort %x^ '

terne til ben ©ruppe, l}i)ori be, efter bet af l;am antagne Sv;ftem, l)ore,

Sjette fitfic er tilbede Silfælbet meb 5^obfpfftten ; \\j\ (S'^ øoIi>butte,

l[i*,nlfen Imn angiver fom l;v)ppig baabe paa 2?e|i' og Efth^ften af ^er^

tugbommernc , er aabenbart, faasel efter 9?ainiet fom efter 58cffrii^elfen

(aureis punctis notati rhombi og qvi flavis maculis insigniuntur),

ibentiff meb Dtobfpcettcn. ^et ^porg^maal, Ijvorfor l;an ba l)enforev

ben blanbt Rhombi, tftebctfor at forene ben meb finQi^oUe: fan ene

finbe


:ecM^^vncu

250

at \)nni (Solthuttc i'fiiltc yctvc cii fort'eei-t ^vøbfvnvtte (.): cii 3(ot-

fpættciiu'b Cjnriie pavi ten tciiftrc ^Site), tiKntcv (Boltbuttene ?1U

iuinfccli^l)cb Cjj ^2;jcc(tcnl;etcn af te foi't'ecrte ^c6(p;^ttec iffc, —

Den fra te øyviijc 3c*i"fattcre Iicentctc "Swiicni^ini er iiujcn Z'ovA cUn

^^an\tciic\[)ct unbcrfafict. X)t ©riinte, ifolcje l;yilfe jcj^ , met ntl6'=

ion, Øott)'cl)e 03 5()ttre, forener ^'abere Pleiir. borealis meb diot'

fpccttcn^ blii^e nctenfcr (faavcl i 23rffrii>e(fen fem itntcr ?lrtifc(en 2lf*

aftcr) ncermcre anQtvne.

T)enne 5(rt er af be tcinffe Stffcre Mei?en c\?ermaabe ntn--

bcliv^t h'(30»et meb 5^at>ne. Slt)nber fpne^ tmiblcrttb, fijonbt

ofte l^riujt om ffeve afgomih'en^ 5(rter, at »ci're bcné rette Oi]

oprinbeIi(}e banffe 5^ai)n, oi] bette er enbnu manrje Steber bet

gjcclbenbe, ifær ^aa be ][i)bf!e ^yftcr. (3d;oncoe(be anferer

(Bd;tfpleber fom bet til i)ci\\^ S^i'b brugeU'i^e bauffe 'JJami

(i ©leiJoi^). 3 ^joben^at?« benæijner man ben almuibelicjcn

3fJobfp eet te; bocj ^jcelber bette fornccmmelicj be mi'nbre Snbioiber

(inbti'I af omtrent et ^ar ^Mmbé ^So'i^t), ^t>ori'mob be fiorre 0(5 t

garoe Ii'bt foranbrebe ^ebbc ^]3rccftefl9nbre. X)t^^fe ftbfte

falbe$5 i bet norbtujfte ©iæKanb, t^eb grebcrtfé^ai>n 03 paa

^trté^olmen $anfer, .^ anf tnger og ^ponf t'nger, pcia

Sce^o '!B?anfort;orn,*) oeb SlalKx! Ofrntter. ^J^aa gano 03

nogte anbre|Z)er t)eb(3Iei?otgo SSeftfpft ^cbbe 3^øbfpa?ttcrne ©ful-

-ler 03 Sobffuner**), i bet norbh'ge gi;en, efter ^ofman,

*) Gftcr ^ing l;ebter 9]øtfpÆtten paa ^oeéo ©piftte.

**) BFulIc er bet tvbffe ©d?ol(e. (3ccj v>ceb bcrfor iffe, {;ycrfcr

lllolbci^ — 5Dia(cft'l!cvicen ^ite 504 — ferctra;ffcr at ffriyc

Bfulfec, faaycl mob Ilttalen fom mob ben alminteli;]c


251

©tremmer no^ S tete fer, hUnM jr)ertui3bommcrnc6 ti)bjTta'

Icnbe 3nbt>aanere ©olbtnitt (meft paa Cl^ftfanteti) cg@cf;oHc

(mere poa 33cfl!anten). Snbnu QbffiKi\3e nnbre ^Raone tittceQ-

(]ce\\ 5(rt tttte 'DTiUmi ('3(tf. I, 6'\9 n.

b); l)UiiD i^flfiiii fiu^ec Uiitfrnottrlfc i rii -??lf^^fll(^f ni 23cic, ifplfle

iH'ilffii 23afn"'»Ucn |Tiil i'orrc iJorlDfn vci '5rtnp, luj i i'tt ^^^cjnle itjc

;


252

(itctim'nbftc i ^attcijnttet) om^untc of en h;^ d\my %i^in^

^oibc Oibe ^ax j[c.)\t ex i^encty*

nclfc for OfcbfpiTttcn i ^(fminbclij^heb,

'^) Tmtrcnt Hirllcm 9h)i3ttnncni? nicvjt^ycnbe cUcv trcbiytc Cij ©abbcr*

finnens ticnbc citer ellevte iStraalc.

3'^^'*'^'i}^

in^*^ mcerfci?, at l^cb

ben flinjle C^cjte fovftaacS blot 5lrcppcni? I^Dit-e (ubcn ginner),

l)inlfet crifaa vjjcelber olie fcL]cnbe 5lrter nf benne ganiilie.


258

.^ojtc cm 9]affcn*): A G"; B 4i"; C jj|"; D 12i'" ;

|)ø)>e ci>rr ©atbcnn^gcn: A 6^"; B 5"; C 6^"; D 13^'";

|>i3jbc foran |>alcflnneii^ 9^ob: A 19^'"; B 17"S C 18'"; D4'";

fJorfte Zi)ihlit (o»cr gornJcrUcInacjctø l^ngcjic D^inb) : A 17'"; B

12"'; C 14^'"; D 3'";

2:vffd|c fcrnn .^nlcfi'nnnui 9?ob: A 3i"'; B 3'"; C 3'"; D §'";

3lfftanb fra ^luibcfpibfcn til rsijÆKcIaa^ct^^ bav]cfte Dtanb: A 4§";

B 3i"; C 3^"; D 9i"';

^cycbeté ^cjbe o»cr SDjucncé ?3Hctc: A 2"; B 17'"; C 20i'"j

D 4V"»

bet cpfpilebe ©ab^ .^-^ojbc: A 15'"; B 10'"; C 13'" i D 2i"'i

fcct cm^ilcbc mh^ ^rcbc: A 12'"; B 7'"; C 10"'; D.1V"5

9)?c((emf)\Tbeb.l'cengbe j^aa ben farycbcSibc: A6i"'; B 5^"; C6"'i

53knemfja^bcb. l'ceiii^be vaa ben l;yibe (2ibe: A 11"'; B 7^/"; C 9^")

Ci^crfjæbcb. ?cfnv3be ^ia ben farvebe (£ibc : A 10^'"; B 7|"' ; C 9^'" j

Dscrfjccbcb. ?ængbc ^ma ben (;inbe (gibc: A 12i"'; B 8^'"; C lU'" ;

i'ængben af 9}ieUcmfjcrbrbenct^ ^(pcfvfe: A 5^'"; B 4^'"; C 5"';

llnbcrfjæb.^^cengbc til ^htifiilaticnen : A 18'" ; B13'" ; C 1 7'" ; D 3i-'"

;

Qtfftanb fra Snitbcfpitfcn tilfcrrejtcD^fffcbcr: A8i'"; B 6'"; C6i'";

ftovflc 63jcnnemfnit af ferrefle D^cefcbor: A ^'"; B i"'; C §'";

Stfftanb mcllnn fcrrefte cg bag. 97 cefcbcr: A li"'; B 1'"; CU'";

bagefte 91a;fcbDrø ftcrftc ©jcnncmfnit**) : A U'"; B 1'"; C li'";

iubbyrbe^ 5lfft. mcK. forr. ^^ar 9?ctfcbcrfr : A 8^/"; B5'"; C6|"';

inbbDrbee 3lffl. mcU. bag. ^ar 9?CE[cb.: A KH"'; B G'"; C 7'";

5lff^anb mellem bagcftc S^Æfcbor cg £^jet^5 fcrrefte dianit A 4"';

B 2i'"; C 2i'";

5lfflanb fra Snubefpibfen til ncbcrflc S^icljulcé fcrrejle 9ianb: A

101'"; B 7'"; C 8'"; D 1^'";

gclmÆC^ftgc 5'>i^l)icer i^arc A

og C ^rceftcflvnbre).

*) X)ennc ^cjbe er maalt bag |)ci>ebet5 bagefie SScenfnube,

**) X)e ftb^e fire ^Jlacil gjoclbe 9?oefcbcrerne ).Hia ben faryebc (5ibp,

ligefcm Otierl)0*oebet alle 5!J?aal \)Ci glynbrene, cm l;inlfe ingen

iicfrmere Slngittelfc tilfejc^. Det fcrffjcellige gorl)clb af 9?cefebo>

rerne paa ben li^fe (2ibe cmtale^ i 3?e[friyclfen.


254

Slfflnitb fvvi (Sniitcfpitfeii til oycvfte £^jcl)iili\^ ferrcftc 9^^nb: A

13'"; B 7'"; C 9i'"; D 2i'";

ctocifc B)(\), $?ffni3ba3)'cniiemfn.: A 1"; B9'"; C 1U'"> r) 2^'";

pycifeGjcl;.^pojbc9Jcnncniin.: A 81"'; B Gj'"; C 8'"; D2'"';

ncbfifcE)jcl;.Sffnfltc3Jcunemfu.: A 11"'; B 8^"; C Hi'"; I) 2^";

nebcrftc ^\d). i^ojbcvijcnncinfit.: A 8^/"; B 6"'; C 8'"; D 2'";

itcbcvftcrjc^Scenobci^jcuncmfnit: A 8'"; B 5^'" ; C 6|'"; D 2"';

^\iitbcn5 23rcbf iiicUem Cjnciic (iffc infllcm rjcl;ulcvnc}: A 5"';

B 3^'"; C 2i'"; D r";

5lfitanbcu fva ncbcvftc STjcljitlfé Kij^efle 91anb til 5'^i"^h'f^^fi^'^A>-'l^

haiy\k Slanb: A 17'"; B 12"'; C 14^'"; D 3'";

Slfftanb fva n eb rv fte ©jc^ nebcrftc 9Iaiib til i'^o^cbet^ ncbcif^c D^inb:

A 8^"; B (H"'; C 8^"'; D 2"';

(^idlclaai3«ft»ttctø jtcrj^e 23vcbc: A14'"; B 9-1'"; C 13'"; D 2.1'";

3([ftaiib fva (Smibefptbfeu til Sly^finneu^ 33cv3i)nbclfc: A 1^"; B

11^'"; C 13"'; D 2f'";

9]Vv3ftnneng ^ocngbeftvccfniiifl*) A12r'; B9i"; CH"; D 27'";

9h;3finnc^5 ftmftc ^S^cjbe: A 2"; B 17^'"; C 2"; D 4^"'

e^iVBfinncns 5lfft. fva .^alcfinucn^ 9U^b : A 13'" ; B 8'" ; C 9'" ; D 2 "

33rvf^ftnnené l^O'ngbe ).ma ben favv>ebe


255

6)abborpnnnt3ecrn)}bcrtrcrfniiii3J AO^"; B7"; C 8^/'; D 20i"';

G3atboifinnfii6 f^Lnftc |)ojbc: A 2"; B 18'"; G 2"; D 4^'";

(s3atbcrpnncti5 Slffhinb fra |)alcpnucné 3iob; A 11'"; B 7'"; C

8i'"; D U"';

^^atcftnncitii fUnfle ^ccitiibc fra DU^beit ^^aa (^iccrnct A 3|"; B

31i'"; C 3f"; D 8"';

^-^nlcftnncn^^ Socngbe t9}fibtcn: A 3,\"; B28i"'; C 3i'"; D7'";

bni itbfp. .f>alc[innc5 flovftc 33vfbc: A 4^"; B 2f" ; C 4"; D 9'".

§oi?ct)ct, ^mi ^ccngbe atminbelffjen tnbe^olbcjj noget

mere enb fire ©anøe (beg maa(!ee ncc^^e nc{;enjtnbe 4i ©ange)

i ^otaHæni^bcn , ^ar gorm af en ftærlt fammentrpffet, bagtit

afrunbe't ^iU, ©nuben er meget fort (bene Sitngbe inbc-

"^olbeé mere enb fem (55ange i >^or)ebeté ?ccngbe, og er fortere

cnb |Z?j;ncne6 ?oengbcbiameter), i ^nben ftitmpt afrunbct. X)a

Q^ahct er meget ftcerft cpj^igenbe, etter 2)?unbfpaUen nccjien

lobret, Tcegger Unberfjccben ftg, naar ^htnben er luffet, frem

foran Oocrficebenj bog ^oé na^ri?ccrenbe 5lrt fun i ringe (SJrab.

^nben af Dt^erfjicEbebcnet flutter ftg temmelig teet op til ne-

berPe IZ^jeé forrefte 3f?anb, naar 3)?unben er luffet, -fiojben

af bet opfpifcbe ®ah tnbc^olbeé ^enimob fire @ange (ot>er SJ

dJange) t J^oi)ebet5 l\iengbe, og o^ergaaer (5}al>cté S3rcbe no-

get, ffjonbt iffc tett)beligt. Sce terne temmelig t^ffe og fjeb-

fulbe. ^ænberne fmaa, tætftiEcbe, faa at be banne en uaf-

brubt 9?CEffc, ganffe af gorm fom (Sfjæretccnber (d: fam-

mcntrpffebe fra (Btben, og attfaa fmatte i ^i^ærretningcn, bog

dronen brebere enb 3^oben; i Sletningen forfra bagtil l;ar SfJo-

ben bcrimob en bett)beligere Ubpræfntng, cg dronen er mcffelfor*

migttilffjiærpetfamtlibttilOagebojet). ^enfavocbe ©iteé 'D^eltem-

fjcebebeen ^ar inbti'I otte meget fmaa ^o^nber ] -jD?cIIcmf)\-cbebcnet i^na

ben ^»ibe ©ibe i'nbtil 28, enbeet ftorre; biefe tiltage i Storrclfc

fra forfie til fjerbe; fjerbe tit ti'enbe etlcr totote erc be florfie,

be fotgenbe aftage grabe^iié ; enbi?ibere er om benne 2!anbrceffe

at mcpvfe, at ben fibber tangt foran ben )()aa ben fart^ebe @ibe.

^anbrceffen i UnberfiæbemJ ^i?ibc ©ibe beflaaer af i'nbtit 28


250

^icnbcr; ter cocri3aae ^3}?cncnif]a!t>c(^cnct'3 ^anitev h'tt i ^fer-

relfc, nicn { cbc @ibe, og bccrtcé titbeel^ af en titte, fra ben for-

refte 9^anb nbgaaenbe, tilfpibfct $nbf(ig. 5tnbet 9lcefcbor

\>aa ben far^cbe ©ibe tigger omtrent mibt imcrtcm begge IZ^inene,

i


257

bog Icenrjcr fra bt'éfc cnb fm forreftc 3^æfcborj bet fauner

^ubror, men ^ax en ^crrc ^(atMu'nr; enb bet forrefle ^(>aa §oi?ebet tag |Z^j;ncne inbti't ©tbetinicné 23egt)n'

betfe, unber gormaf enttbt tuet, meb abffttttge S3ecn!nubcr

t^cebnet, Sinie**). 5tntatfet af biéfe S3een!nuber er temmetig for?

ffjætd'gtcfra to tit ft)0,men oftcft fer)

; bc §aoe berei3 florjle Ubjlræf-

tttng i ?cengberetningen, og en^i)er af bem er atminbetigen beett

t ftere mi'nbre ^nuber (i'nbtit fire ettern fem ***). Dgfaa foran S^iet

iagttaget en, mere etter minbre ftærft fremtrcebenbe, S5eenfnube.

*) D^vct fan imitlcrtib efter (yobt&eftntentc [liibc bem frem eller

trttlfc bem tilbnjje i SDjcljulen*

**) X)en bngefte nf biøfe ^nitbcr er bog iffc anbrfli3t pcia febe f)|cr^

neffallcu men pact Di>cr[fiilbcrblabet»

***) 33c|lemmel[en nf itnuberncø 3lntal er berfor yiflncf neget uilfaar-

Hg, Ijyilfct ben nærmere 53effriyelfe af et for mig Itggenbe 3"^i*

»ib fem Sremi^el hn 0}:U;fc: teet bag Djueuc fee3 en meget lille,

entelt5Vnubc; omtrent 1 i 2inte bag benne en meget langflraft^lnubc,

be|iaaenbc af tre, teet forenebc


258

51 1 nb en i){fcr en fjctpbelig Ubftrccfning (Hfftanben fra neberfle

^ii^nU^ bagefle fHaw't) til govrjjccnclaagcté bogefte JKanb ub-

QJ[or omtrent ^ af J^o^ebet^ ?a?ni3be). ©iceUcfpaltcn ^ar

ben'mob fun ringe ©torrelfe: lacf^iii 03 foroi)en k^jynber ben

omtrent i Sim'e meb 9)?ibten af bet neberfle ^je; men fornebcn

UiU^ ben atterebe unber ben forrej^e SRanb af gorgiccfieIaaQetciv

Icbcå bet i mange Slilfælbe fcin nfljccnge af Itnberføgercnø ©obtbe-

finbenbe, om l;an i^il vegne en iTnube fcv en fcevffilt 5lnube, eller

foi en Sjeel af en ftcvtc Euube. —Spc^ be bobhdtcl!iøb^\>


259

Ter. StraoTcrnc rage atfe ntcb t)cn Ipfcrcfar^ebc ©pibfc frem

oocr ben jorbinbenbe |)ub, bog t en meget ^cerfere @rab t ben

forflc Deet af ^imxm enb mob (5nben af ben* Dgfaa ben' jlcmmc

(Straaferne ooereen^, at be alle ereufloftebe, SfJpgftnnen prcef-

fer fiij oel nccr ^eit mob ^aleftnnen^ SfJob, men er bog »eb et

tpbeligt 5D?etfemrum abjIiU fra benne. — S3rpftfinnerne,

fom ere anbragte mcb ben forrepe !DeeI af bereé dio'o teet nn^

ber ©)cclictaageté bagefie 9f?anb, noget ncermere S3uglinien enb

SJJpglini'en, ere forte (bcre6 ^cengbe inbe^olbe^ gjerne etoe tii

tot» ©ange i ^otatfcengben), brebe (23reben »eb SfJoben ubgpr

^ af tøigben eHer li'bt mere), af noget o»aI, bog i (^nben

firaat afffaaren gorm. gorf^e ©traale er fort, tffe ^aht faa

lang fom anben, ber fun paaer libt tilbage for trebiej fjerbe

ben længjle*), bog fun meget ti'bt længer enb trebte og femte,

ber inbbprbe^ ere Itge lange; be folgcnbe rafrt aftagenbe; fibjlc

(BtxaaU ganffe libt fortere enb forfte, men ncejljtbjle enbeet

fænger enb forjle. !De tre til fem forfte Straater ere iffe ffof-

tebe, be folgenbe fire tii fer enfelt fleftebe, ben ctfer be fibfle

atter uffoftebe; forjle (Straate ligger teet op tit anben. — :Det

yittil 5(nforte gjiælber bog fun 53n;jlftnnen paa ben far»ebc

Øibe; paa ben '^»ibe Sibe er S5r9ftftnnen enbeet fortere**) men

næjleu af famme 33rebc, og §ar i S^Jegeten een ©traale fær-

re***), gormen er afftumpet, forfie ©traafe ben fortene (for«

tere cnt) ftbjle), femte til fpoenbe be Icengjle; (Straaferne enten

jTet iffe floftebe, etter bog fun faa af bent (fiette til nienbe) 03

*) Unbcrtibcn n trcbtc ©traale ben Iccngfle; fom oi^cvl;Di)ebct [lige

3ovt)cIb Uh pUft at tocerc ganffc fcnftantc.

**) !Dctte gorbolb er tnbiinbuel ^fjevltng uubevfajiet; iiinnffee fJancv

bet eubcg pcia novjcn 9}hiabc i gcrbinbelfc meb Stibevcn, fna at

1)00 ftcrc 3»i^t^^»bev 23vi)ftfimtcn paa ben I;i^ibe Stbe er fcrteve.

***) ©jfflbent trÆffeø to ©traaler flere |jaa ben fari>ebc (£ibe; enbnu

fjælbncre een ©traale mere paa ben l^uibc 8ibe. Gammenliijn

(Straaletcellingevne Otoenfcr*

17«


260

bt'iSfe i rtn^c ©rcib. — S3u(>.ftnncrne ^a»e berc$3f?obIibt foran

23rt)flftnnerne5 0(5 foran @),cct(eTaa(}ct$5 tcigcfie ^a\\)>, orj naae

met) bere^ Optbfe forbi ©abborct; i Sccncjbe j^aae be tf!e betp-

bcligt tilbage for 23rt)ftftnnernc, ntcn cre bcrimob cnbecl finaHcre,

og bere^ gorm mere tilfpibfct-ooal. 3 S^^egelcn er forj^e

Straalelibt Icengcr enb fibfle, 03 ^ar nccjlen | af atiben ©traa^

U^ ^ccngbe; benne er fun libt fortere enb trebie, fom er ben

Iccngj^ej fierbe ©traale er na'j^en af ligeScengbe meb trebie og

femte m eb anben*); atminbeligen ere ingen afStraalernc Hof-

tebc (nnbertiben er bet bog i ringe ©rab 3:ilfcelbet meb ben

femte). @ ab boret, ber i 9f?egeten er anbragt omtrent i (Sn-

ben af 2:otattængbem5 forfte gjerbebeet**), unber ©jætlelaaget^

bage(^e Sf?anb og SBrpftfinnerneo D^ob, etter t)cl enbog libt foran

biéfe, aabner ftg fom en temmelig ftor tøtgbefpatte paa ben

^oibe (Sibej ^oorimob Stabningen for Urinroret frcmtræbcr if>aa

ben faroebe Oibe omtrent i Sinie meb ©abboreté bagejle Sf?anb

i gorm af en lide, tilfpibfet fapit af robagtig garoe. l^ibt

tag ©abboret og ganfle M foran ©abborftnnen^ 33eg9nbelfe

i?iferftgen33eenpig, ber er rettet fremab og libt ffraat nebab^

^oé nnge 3ubioiber er benne altib meget fpib^ og tpbcligt frem^

trccbenbej ^0^ Pore 3«bioiber ftnbeé ben meget ofte afjlumpet

og ffiutt af ben omgioenbe §nb. — ©abborfinnen, ^oi^

:i!a:ngbeflræ!ning, maatt i lige Sinie, altib ft)ne«5 a,t ooergaae

ben '^aloe ^otattcengbe (frjonbt lun nbetpbeligt), og fom begyn-

ber ganfle libt bag ©jættelaaget^ bagefte 9^anb, omtrent i Sinie

meb 5D^ibten af S3r9ftfinncrne6 3?ob og SfJygftnnend tpoenbe

©traate, ^ar meget jlor Sigbeb meb ^f^ygftnncn, men nærmer

*) ^iéfe goil)o(b crc bog libt goranbrtng imbcrfajlcbcj unbertibcn

);)ax jeg fitnbet fibftc (Stvaalc længcv enb furflc c, f. »

^•") $!iTnv3bcn at ben jlraa £inie fra Unbcvfjcebené ©ptbfe til ©abbo-

xtti torvejle Sfianb itbgior bcviniob mere enb i men niinbre enb i

af XotaHængben.


261

fig X tficQzUn (janjle tiU ntcve til |)aleftnnen^3 o?ob, Stxaa-

lerne »oxe omtrent til ffxtenbc etter fi)ftente, ^»orpaa tre etlev

fire cre nccflen af

It(je VccHf^be; bc fot^enbe aftac^c atter, forjle

(Btraale er iffe fonberligt mere enb (;at»t faa lang fom anben,

C3 inbe^olbeé 05)er ftreøange i Svcngben af ben fpttenbej men

ben er mere enb bot)beIt faa lang fom ftbfte, 03 omtrent lige-

tang meb ben fj^erbcftbpe. (Straalcrnc ere atle ufloftebe, 03

rage meb ©pibfernc frem af ben forbinbcnbe ^ub. — §ate-

finnen er J^iftefotmig, bens5 bagej^e 9^anb libt lont)ex etter

«bt)uet, og aU\aa be længjle


262

tierne anc^aatx, ta ere di^- 03 ©abborftnnen );iaa ben far»cbc

©ibe forfpnebe meb tocjIaøteSficelrceffcr ^aa enbeet af ©traa^

(erne*), men HU \>aa ben mettemlicjgenbe §ub, Iigefom ogfaa

ben ^»tbe ©i'be er albele^ uben (SficeT, ^alefinnen er rigeli-

gere fficclftcebt enb be ctjrige ginner, 03 omtrent eenéformigt

)paa t^egge ©i'ber; et ©tpffe of bene 9f?cb er ganflfe teet t)encebt

meb tagtoQte ©fjcet, 03 forøDrigt ftnbcé tacjtagte (Bfjoetræf fer

UuQ^ meb @traaternei3 ©ibcr, cg, for faa »ibt be ere fløftebe,

ba tilbeeB i be bert)eb fremt)rcigbe ^D'JeCemrum. Dgfaa SSr^ft-

og S3ngfinnerne i?tfe @vor tit (Bfjcetbeftccbning ^aa ben far*

»ebe ©ibe, bog fun foagt og ifcer inbjircenfet tit 9?oben og en?

felte (Straater (33ngftnnen$ trebie (Btraate ti\ ^rempet). —

©fj[cett>e!toebningen )()aa ^rop og §ot>eb fan i bet $cte taget

næppe ftgeS at occre tagtagt, og ^oor (Bfiættcne oirfetigen t)e-

bceffe '^oeranbre, er bet bog fun i en meget ringe Ubftrccfning.

©fjcettene ere fmaa (be jl:orpe 1)o^ et 3nbioib af (;cnimcb 14"

Scengbe fun tibt mere enb een ?inie tange) og tpnte. gormen

paa SDZibtcn af kroppen ftirfantet meb afrunbcbe ^jorner, ^cengben

fun tibt jlerre enb 23reben; mob ^aten bIioer@fjicetteneé gorm

meer tangjiraft^ffirfantet, tiitieU i ben ffjutte (forref^e) (Snbe

noget titfpibfetj paa $ooebet nærmer ben flig bet Duateo.f. 0.

©fjcettene ere forfpnebe meb en SBiftc, 'i)'oi^ ©traater ubgaac

fra et "J^unft, ber er nær ©fj[æt(et^ Oagcfte etter frie (Snbe, og

[om ophore i Sfjættet^ forrej^e etter ffjulte D?anb. ''2{ntaU^t af

SSiftejlraaterne er temmetig forffjættigt (omtrent fan bet an=

fætteé tii 25— 30)j atminbetigen inbtage be iffe btot ben

forrefle S^anb af ©fiættet, men ogfaa ben ooerfle og neberj^ej

*) Øottfi^c itbtn;ffcr ftc; Ifier meget for alminbcligt, fom om alle

©tvartlcrite Mxc l>celniebc meb ©fjcclvceffcr; bette er iiigenliinbe

Xilfcflbet; govl)oIbet fljælber fitii cm w^U nf ©traalerne (i ^e^

gelen ncef^pe ^ of bem) , og navnlig be ntibtcvjlc og liinglle; be

fcvvefle og tageftc 'Stuinlci i en lang (Stvafning l;ar jeg funbct

uben Sfjfel


263

^cle ben ©trcrfntnj^ of ©fj'crtfene^ SHanb, 5^or StftcPraaterne

enbe, er Ootjjeformt^jt Ijugtet, ben !Deet berimob af ben bagejle

9?anb, font fai?ner SSiftej^raaler, er jceont fonder uben 3"bbcj[s

ningcr. (Jt meget jiortSlntal o»crmaQbe ftne, foneentrif!e 9f?ingc

t>ife fig paa ©ficcftene; ba bet (Jentrum, ^»oront btofe SflinQC

ere bragne, er metret nærmere (Bfjcctfeneé t)agepe enb forrefle

3f?anb, tceKe^ naturltgi?us5 et jlørre ^tntat DfJincjflrtber foran

9)?ibbetpunftet enb ha(^ bet, ^tt^ fjcelbent træffer man SfJob-

fpcetter, ^oé "^»ttfe enbeel ©fjcel paa ben far»ebc ©ibe, ifccr

\^aa ^ooebet, \?eb D^pg- og ©abborftnnen^ dioh o. f. i)., ere

noget jlorpe for golelfen. SSeb nærmere Unberfogelfe ftnber

man bii5fe @!j[æt cilierebe >()aa ben tagejle OJanb, eKer forfpnebc

meb et ?Intal (to tit fer) opretftaaenbe ©maapigger.

33 u g ^ u I e n ^ar for^oIbéi)u'^ fun en ri'nge Sccngbe men en ^et9be'^"^,',*f„^^^'

ttg $ej;be *). S3ng^inben fort )^aa ben fari?ebe @ibe, ^oib paa ben

tpfe» ?e»eren af robt)run, itk reen etter fmu!, gari)e og !un af

^Q^tbbelj^orrctfc (ubbrebt 2" breb og 34^" tang), beftaaenbe af to ^ap-

per, af ^»ilfebcn^ojre, ber enberafrunbet^titfpibfet, er meget for^

tere enbbcni?enjlre, bertitttgeerfærbeteé breb, og enber afftumpet.

©atbebtæren af meget betpbettg ©terrelfe (15'" tang, 10"'

breb), af ^tommeform, meget mer! gar»e, forfinet meb en

lang (Dalbegang (omtrent 20"' tang), fom gaaer inb i barmen

tæt bag»eb be rnbimentccre23Imbtarme. SD^ttten, af fortbrun

gar»e og ^gform (omtrent 10"' tang og 7"' breb), paa ben

ene ©tbe meget flærlt ^oætoet (næftcn ^att)!ugteformtgt), paa

ben anben ftab, tigger mettem ben )?enflre SeJ^ertap og (Datbe-

btceren, famt metlem ben ftbjle 2)eet af Wlaun og 33eg9nbetfen

of barmen. S^armefanatené Scengbe er, naar Tla'ocn og

*) -f^oø et 3»t>»^i^ af l()enimob 14 Slcmmcv^ ^Ofitc^be betob 33u(^!)u-

ten5 J?cciu:jbe fim to Xcmmcr, bcitiJ ^^cjbc bcvimob 2f 2^cmmcr.

2)c cinige 5)iaal^an(]iyclfcv oycr 3iibi^o(bcuc crc af et 3»biijib pna

atten 2;ommerS Sc^ngbc,


264

Spiferoret mebve^^nc^, omtrent ti^ nteb ^otcittængbcn (?[)?ai)e cc\

©ptferor lun omtrent 2'', barmen altfaa omtrent 10"). 2)et

er »anflfcligt at fajlfcette ©rocnbfen mettcm @p i feroret 03

5D?aoett; imiUertib er bet forj^e enbeet fortcre enb ben fibj^e,

men tbetmtnbjle af famme SSibbe. ^I)?aoen fccfformic^, ab-

f!ttt fra alarmen oeb en titte 3"bfnorin(]. @aaoct ©pifcror

fom 3)?aoe erc inboenbi^t forfpnebe meb ti, færbetcé flært't frem-

træbenbe, Mgcfcrmifit bugtcbe, J^ccnrjbefotber ; S3e39nbetfen af

Si^armen, ber tbetminbjlc er ticjefaa oib fom 5D?aoen, er test t)a


265

^ooJ^annerne |iubc5 ini^ctt ttgnenbegorlvcnrjclfclirjcfom ben ^cKer

itk er ucbsDcnbig ifohjeS^ejlinernejS inbffrccntcbc


2m

Jorm (ben fremt)t)ber jlor ^ig^cb nteb 23 tabet af en |?xe) ; ben

neberfle Sf^anb fonoex, taktil itbbra^et i en ncepen traabacjtig

Sortængelfe. ^eWcmo^icelUlaaQct fiort, af noget flcer-

fere S393nin3 enb Unberc^iceMaajjet, uregetmccj^ftgt lancjftraft-

ftirfantet, fortit taoere enb tag, ben fcagcj^e S^^anb nojjct mb-

tojet, faa at be to bat^efle 35infler fremtrccbe temmelig fpibj^.

©iccttetaagéji^fferne ]^aa ben Minbe @ibc ere It'bt mi'nbre enb poa

|2)icftben, og m'fe ogfaa nogte fmaa 9}?obiftfationer t gorm,

bog tf fe meget ocefentltgc^ ben oigtigjle er moafTee, at gorgjcel^

lelaaget, ffjionbt meget fortere enb bet )(iaa IJjiefiben, er enbeet

fcrebere. Doerffulberttabet er temmelig lort men flærlt,

uregetmceéfigt og fnubret, forneben brebt, forosen ttlfpibfet, fffe

gaffetformigt floftet (t alt galb er ben ene ©reen albeteé rn^

bimentær). S fulbert) I ab et omtrent af tige Scengbe meb

Ds?erf!utbert)tabet men mtnbre pærft, botfformigt, forneben tit-

fpibfet. ©en raonenæbbannebc 5?ortfoettelfe er tang,

t^nb, af gorm ncejlen fom et diihh^cn, uregetmccoftgt frummet,

ben forrePe ^nbe tilfpibfct. 5trmapparatet fremb^ber io^rigt

intet 9}2ccr!etigt. 23ceffent)enene ^a'oc gorm af to meget

tangflrafte ^riangter, meb ©pibfen rettet lige ioejret, ben for-

tepe ®ibe tibt fonfat), ben bagej^e tibt fonoex, en tang, tpnb,

nebabrettet ^orn iibgaaenbe fra ben bagede ©ibc tibt oocno^er

ben neberfte-bagefte SSinfet.

9tt)g^oiroternei3 ^ntat er 43, ncemtig tretten iBug-

^oir^ter og trebioe >5)ate^otroter. ^»cerfortfcettetferne

ere atterebe )()aa trebie §oirt>et temmetig flcerft uboiftebej af

gorm ere be »eb Sf^oben brebe og ftabtr^ffcbe, i ^nben fam-

mentrpffebe og titfpibfebe. SfJibbenene tpnbe og foage, og i

Sor^otb tii 23ugt;utené «5)oibe titiic^t meget forte; forftc 3^ib'

been er ^æftct tii anben 9?pg^i)iroet«5 forrefle DfJanb. ©e op=

ftigenbe ^ornefortfættetfcr tiitac^^ grabet?iié i $oj[be

tit ben attenbe ();iaa femte .S)ate^oiroct), men jlaae i Ub»ifting

tangt tiihcic^i for be nebftigcnbe. gorfle ^ate^oiroetS ncbfti*


267

genbc ^orncfortfocttetfc er af en o^ermnabe kt^bclig

Sccngbe (omtrent Uq ^nlobclcn af VcgemetiS ftorfte ^C|be*), 03

fan ft^ci? at bonne en fcerbetc$S lang og fmal ^rianget, ^oi5

STop^Junft er rettet lobrct neb ;

ben(5 forrefte glabe er flccrtt nb^ulet/

for at optage ^pojlabbominalfnogten ; ben ^anal, ^5)oraf benne gort*

f^ttelfe gicttnembore^, er meget h'tte. 2li( benne 5"^vtfættelfe erc

^æftebe otte S^terfpinalbeen C^^of^at)bomtnaI!nogIen mebregnet)

fom hccvc clteJ^e ©traater. "J^ofia'bbominalbenet er af ooeror-

bentd'g ©torrelfe og ©tt)r!e, frnmmet fremab, og enbenbe meb

ben af^uben ofte fremtrccbenbe, jlnnbom ogfaa fTjuTte, Stnalpig.

2)a ^aleftnnen flet itU gaaer op paa ©iberne af $alen, tcereS

ben blot af fibjle J^aIe^oirt)eIj benne er berfor færbeleé flccrft

fammentrpffet, og banner en »tfteformig Uboibelfe af meget

bet^belig ©torrelfe.

Sngen gorfatter ^ar an»enbt faa tnegen gtib poa en mi- ^ifartcu-

agttg 35eftemmelfe af benne 2trt^ 5tfarter fom ©ottfcf;e.

Smtblcrtib fan jeg iffe t atte (Snfelt^eber bifatbe be af ^am

angi'one 9f?efuUatet, §»tlfe l;an beiikt

gor^olD ^an betragter bem til be to forben fom SSarieteter

*) ©c fctgcnbe aftage gvafccijti^,

**) 1. Exemplaria ciliata. 2. Exemplaria decolorata, l;yibc ^aci

bcgije it(x itbcu ^vjcettcv, 3. (Srcnn^lavcr , fom crc favycbe og

^asit y Iccttcr paa Icggc ^im\ 4. ^oi-fccftc T\øbi\>iVttn\ fom ®»

\tk \)ax fcct, men anfom efter anbvc govfatteveé ?(ugi\)c([er. 5»

9}?Dnftvc[itcter, ifa^t af gimievne.


268

anforte gornicr. Scg t)t( fiben fomnic tiltoge til biofe 6ut>'

»arieteter, ntcn omtatcv forjl ^rccftcfh;ubcren og (Blcet^

ff rut) ten, te enejle 3Sarictcter af benne 5Irt, j[eg (;ibtil mb-

feer nogen ©runb til at opjlilte.

g at) er, faaoibt mtg tefjicubt ben forflc J^orfattcr, ber^ar^en-

i)cnbt Dpmcerffom^cbcn )()aa ']? rccfteflpnberen fom en focvffilt

gorm, nKcnte, at maatte betragte ben fom en fra 3^ obfp eet ten

biftinft 5lrt, og farafterifcrebeben faatebcé Oftél.c): f^fex'SBecn-

fnubcr tag og een utpbelig foran IZ^iet; J^cgemet tre @angc faa

langt fom ^ojitj ^ccnbcrne ftumpe; $(nalpiggen jlump, i^iult;

Sccngben inbtii trcgob*)." :Set er t og for ftg felo let at inbfce,

^oor Ii'ben 33cegt be ^er angtonc (Sfjcetnemcerfer metlcm ^J^rcc-

pcfl^nberen og 3?obfpcctten l;aoe, og jeg Ian faameget Rettere

unblabe, oibtloftigere at omtale bem (;er, ba be enfeftou'O ere

berorte, ^oert poa fitvgtcb, i ben forcgaaenbe Seffrioetfc. 23cb

feto at unberfoge "J^irccjieflpnberen nojagtigt, ^ar jeg Iigcfaalibt

fom @ottfcf;e fannet opbage tebre ©fiælnemccrfcr, ^ocrfen i

pbre gorm etter tnbrc 23t;gtting : j;cg feer berfor jetter ingen ©runb

tit 5lrtoabf!itteIfe, for ^^logen maattefunne cfteroife faabanne**).

^rceflcffpnbeveu fpncé at forefommc t;o5 oé ncej^en ooeratt, ^oor

*0 "^fix Øicbfpætten gtacr l)an fnmmc


269

D^vebfpccttcn forcfontmcr*), tog faalcbc^, nt ten fcrjlc tct?cr

paa tpbcvc ^Banb, cg fun fjælbncrc rg nicve cnfcUin'i6 fliger

op paa faabanne ©runbc (mcb ftre tt( fcx gai?nc ^vinb), ^t>or

3iobfpccttcn til i.n'éfc2:it)t'r afSlarct famler jTg. ^^^rccFteflpnbercn

Paaer berfor, faai?ibt j'eg fan ffionne, omtrent i famme gor^olb

til 3^obfpiVttcn, fom ©tortorffen el(er ^abh'aiteu til ^arctor^

f!en: be erc itk forffioeKtge 5(rtcr, men gormcr af famme 5lrt,

ben forfte mere ejenbommeltg for bet aabne ^a)> og bet bpbcrc

SSanb, ben anben for ftabere ^v;jler og ©runbe. 5)?en, berfom

man fporger, om ^"»rccjlcflpnbercn fobe^ og bejlanbigt (e5?cr \>aa

bet bpbere S^anb, etter om SHobfpcctten meb Sliberen og »eb gor-

anbring af Op^olbøfteb t)Itoer en ^]3roepef(pnber, faa ti'ipaaer jeg,

at jeg intet Seftemt »eeb berom. Slun faameget m'I jeg bcmcerfe,

at jeg albrig ^ar feet noget ungt 3«^i^i'^


270

1)Qn anbcn 5Sar;ctct, fom giflerne i ^rcfunbet t^cncrt>nc

(5Icetfifntt)t)e*), itbmcrrlcr fig i?cb, ^(la ben farocbe ©i'be ai

»ceve tcDccl^nct meb cntcet cilierebe ©fja:!, ^im'(3 23cffaffcn^eb ah

Icrebe ovenfor er omtalt. §oor bettc gor^olb fremtrcrbcr ficcr-

fejl, finbe^ foabanne ©fjccl paa en jlor 2)ce( af illc

JO ligejiovc^nbtyiber aUib infc ftg ibcntiffc; et(cr, meb anbrcDrb,

faa Qmi ber ingen fmaa ^nbivtiber af ben i^oxm, ber er betegnet

iieb 9?aynct PI. borealis, cg benne er ba Mot Ubtr^ffet for ben

Ijojere ^llber^

*)


2T1

©e paa Oci^oc Sibcr ^»ibe S^obfpcctter ktrarjter jeg iffe

font bannciibe en iSartetct, men fom analorjc mcb anbrerøino'cr.

!Dc |)aa 1>C33C Oibcr farocbe fyneé nu'^, ba be ti'flijje ^a\)e ^nuber

);^aa Icø^e ©ibcr af §0Debet, fnarcre at maattc t)etra(3te6 font

nionllrofe cnb font en^anctct. gorf eerte 3f?obf)3cetter Jar jie^

albn'() funnet opbage, Itjjefaaltbt font @ottfd;e, 03 be ntaa

berfor rimdiøm'ié fun forelomme meget fjioclbent

3?obfpcctteu naaer omtrent en ^cengbe af tre gob, 03 ooer^ etørccifc.

ffn'ber iUe I;o^ oé (efter ^oab giffere paa ^irté^olmen ^at)e

forftffret mig) en 3Scegt af f^o ^unb*).

^en forefommcr fra bet norbligfle S^^orge (omtrent 72^ Soi-cFom.

n. 53r.**) tit bi)t)t inb i 5DJibbeI^aoet. 5D^ob 2Se|^ naaer ben

be lélanbjie ^pjler. 3 bet norblige Kattegat, faaoelfom paa

SSeflfanten af3t)blanb og^ertngbommerne, er ben fcerbeteé ^9P*

V^'g***)/

^^tt aftager maaffce i bet f^bltge Kattegat, og trænger

iffe faa bt)bt tnb i IZ^jlerfoen fom et ^ax anbre ^rter af nceroo?^

renbe gami'Iie (ben fpne^ cnb tffe at naae ^orn^otm, faa »ibt

jeg ^ar funnet erfare)* jetter iffe plejer ben at gaae langt

tnb i Siorbe og S3ugter. (Sfter (Ujennembmbbet »eb 5(gger er

ben t)Ieoen meget almtnbelig t ben »enlige (5nbe afStimfiorben/

^jjor ben tilforn atbrig faae^.

*) faa fcc cnijclffe ^i;jlcr ffai, efter pcnnant (lll, 187), fanget

9?ubfpfftter af tnb til femten (cngelffe) fuiiH 93cecjt, beg fjælbent.

**) 3^9 ^^^ 5jeb ^ammerfcfl feet 3ntiytber af bcti;belig ©tørrelfe og

fortrinlig C|3cbt)eb, Ijenl^ørenbe til formen PI. borealis Fab. X)cn

f^nei^ imibkvtib itk meget l)V)p|.ni5 ber* — X)a mnn i bet norblige

og ijeftlige DZorge i ?ilminbelig()eb hm Iffijger libt 23inb |>aa gtijn-

bevfiffcii Of)ellcfIi;nberen gjør en Itnbtagelfe), l)ax jeg iffe ijceret

iftanb til, ber at famle ret mange 93emceifninger otoev ncerijærenbe

i^amilie^ 5(vter; og maa faalebcé oi^erlabe forffjælliijc ©porg^maal

om ^rterneé Ubbvebelfe 0. f, y. til fencvc Unbcrfogcrc^ Stfgjorelfe.

***) „5iaar bev fanget meb 33aab 1000 til 1100 5K;nbre meb een Drcet,

falbe^ bet gobt giffevi," iuø, eiageuø ^ejfr. ©. 179*


272

£ctanbrin|>cr, i?cb (jin'ifc

5Binbcné SfJctning, cftcv giffcrneo (5rfarin(j, fpi'dcr cu bctybch'cj Stolte.

(BaotcbesJ antagen? bet i Omc{jnen af grcbcriré^a^n for af^lort

cit be om goraavet fomme norbfr« mcb ncrbtig SStnb, og om


r/baabc ben t^epiige 03 fpblicfe gipnbevffoj; olene i^eb en Omoexlnig

of fpbop: Stnb forlob @tebet, for at avancere t)tbere fonberi;b."

(Snbm'bere ^ar 23armen ^"bflpbclfc X)aa D'^cbfpætternc, ^t>ab og

tilbede gjælber anbre glt)nberarter. £)m ^Sinteren op(;oIbe be ftg

nccmiig paa bptt SSanb, fomme om goraaret op )()aa grunbcre

(3teber meb ftrc til feje Jat^ne 5>onb, træffe fig atter i ben

t;ebepe (Sommer ub ^aa T)V)hct, men s?tfe ftg mob (Sftcraaret^

SBe3t)nbeIfc tgjen )^aa ©runbene. 3 Snegelen er bet ^ilfcelbet

meb 3fJobfpcctterne fom mcb anbre gi'jTe, at be florjle 3nbioiber

trceffe^ Iccngft fra Sanb eller paa bpkft Sanb. Unbertiben for-

Tabe be en Slpftfirccfning t længere ^ib, ubcn at man bcrttt

Ian angtoe nogen ftffer 5lntebning. ^an fortalte mig faalebe^

i ?laH)ccf, at gipnberne engang ,/^a5?be i^ccrct albcleé borte fra

(Jgncn t ferten 5lar." D^Jobfpætten er en meget fej;gtit)et gifp,

^»ilfet faa»el i)ifer ftg beroeb, at ben Hi^er ilit)e mange 2;imer,

efter at Ⱦre toget af23anbet, fom ogfoa ber5?eb, at ben meget

»et itbt)oIber 2:ranéporten i ^ooferne. Dgfoa f!a( ben lunne

trti^eé »el i gerffoanbé'2)amme*).

n/ moa bere^ Skæring notnrtigctié »ære inb-

ffrænfet til fmoa, ti'bct t)e»ægeligc ©pr, fom opf>oIbe (tg paa

§a»tninben. Stoflfattebe ^lobbpr, ifær af Slægterne Tellina,

*) '^civvdl kvcttet (Br. fishes II, 213), nt man i ej^^SrivManb

\)ax nujtiUct gorfcg bevcvev, fom I;a»e I)aft l)clbigt llbfalb»


Mactra, Mya o. f.

2t3

o., fpnciS at itbc^Jorc bcreé ^oDebncermg^

tCQ crc be tngcnlunbe 1 33al(3ct af bcrco gebt inbf!i'Cpn!ebe tnbcnfor

en fn(t»>er ^rcbé: oKcfTag^ £jrme og fcb abf!i((tne ©traaleb^r

(Spatangcr, §cIot{)uricr, £)fturer o. f.

i?.) ere bcm t^elfortine;

Cttbog ^lantcfobc f^nc^ be uti^enTunbe at forfmaa, ba man

cfte ftnbcr minbre gangarter fiDcIesfericr, ©tgarttncr o.f. »,) i

^armcfanatcn. gifferne i^lalKx! l;ai^e fortalt nu'g, at bc, naat

et gartoji, tabet meb ^orn, fottifcr )fiaa berciS ^p|^, ere forfif*

frcbc om ypperligt %i^iQxi af DfJobfpÆtter 03 anbre gltjnberar*

ter; be paafiaae cnbDibcre, at be t?cb at aabne 9?obfpcEtterne

t)aoe fuubet ^orn t bereé 5f)?ai>e. t)o^\aa »eb Jpjerting paa

3pblanb^ SScftfpft §ar man (erfaringer for, at gfi^nberftflfertet

tU'oer meget rigt efter ^ornftranbtng. Stgelebe^ t>ar Dtasjtu«

atterebc, efter egne Unberfogelfer , ot^ertpbet om 3?igtig^eben

(;cvaf ; ja »itbe eubog itbfirceffe (erfaringen ubenfor gtpnber^ga*

tnid'en*). SSflan !unbc maaffee troe, at bet lofe ^orn fnart af

SSetgerne maatte abfprebeé t>ibt tit alte kanter; men rime(t'g»u5

jliuleé bet, ibetminbfie tilbcel^, s?cb glyi^efanbet, ^oorfra bet fenerc

itbgrat)e^ af gt^nbcrne.

!^egctiben mbtrvvffer ti'bltgt om Joraaret, bog upaati?toIeIigt Sovpiant.

meb en tf fe utetpbclig gorffjcel i Xi^ efter temperaturene afocxlenbc

(Btrceng^eb i be forfljoettige 5lar**). 3 9??tbten af 2)eceml)er

ere SfJognfceffcne atterebe p^rft ubi)tf(ebe» ^ixi Jeg ^ar imib*

*) (SFflijen^ 58cpfr/®. 178. „1)cn ^Inmcerfntn«^ er cg rigtig, at iiaar

ter intfiranfce ©ftbe meb .tornyarer, t)i»Draf ^asiet Hitter meget

til 23i;tte, ba j^aafolger ufejlbarligt gobt gifferi, [om f. (Sr. 1785,

efter at (BUhd (5cl)cfmeraab Bteman, meb ben ftore iiibel;a*

i)enbe .^ornlabuing, blctt flaaet i (Staffer; og \)ax |eg i ben ^en-

fecnbe iffe alene aabnet gli;nbre, cg bcri befunbet 9hig cg ^i^cbe,

men cg i Xcrflf, l^angcr og anbre ^^iffearter unber lige 2Si(faar»"

^*) pennant angiver Segctiben til februar , D^nrceU til gebruar cg

9}Jarté; ^abec berimcb til IHaj, l)ttilfet nceppe unber neget ger-

l)D(b Ian yceve rigtigt,

ir^anmarfé S«ffe- TI. 1^


274

Uvti'o tii fine ^ibcr eiibnu funbet bcm fplbtc i 5D?tbtcn af

?J)?art^. 3 milbe SSintre bcrimob ^ax j[cg atlerebe mibt i 3«-

nuar ^oé 3"^»'?^'ber af fcxtcn til atten 3:ommcrø !i!ccn(jt)e fun-

bet 9?ct3ncn tilbcc(ibucl J^^'W^'f^'fll^f^ ftnbcr

©teb, ^i?tlfen bog iffe fpne^ at af(;cen3e atcne af ©terrclfcj

ii)i man finbcr j^unbom DfJogncn i temmelicj afoii^enbe ^ilpanb

^oé 3«bt»tbcr af famme Sterrelfe til famme 2:ib. ^0(J ^rcc*

flejTpnbercn §ar jeg funbet 3?ognen tieb netcp paa famme ^ib

fom ^OiJ 9?obfpcetten. — ©tbj^ i ^nU |at)e 9flebfpcettenerettet mig, at be fcebpc

JKobfpcetter ffutte fatbe paa Seer^ etter X)9nbtnnb**). 3 Wlai

SKaaneb antaget 9flebfpa?tterne at ^aoe naaet bereS §ojeflc gutb^

*) 3^9 figei^ ialminbelii^l^efc, forbi jeg fccg [lunbom l;ar fpiifl ^xa^c^

fltjnbrc, ber ubetinget funbe fcetteø i>eb »Siben af be bebftc JHcb-

fpcptter. ^abcc fortccller (3fté 1. c), ot $!a?oboerne fpot»ii^ on-

»enbc bet 9lni?n, be tiUceggc benne 5Ifart, \iaa fruentimmer, fom

erc ftorc cg jicerfe, men cUeré ingen tilloffenbe Sgenffaber beftbbe,

**) gifferc i 9^i;borg })au faalebeé forfiffret mig, at Otøbfpættcruc i

benne 23t)eé Omegn ere bebrc enb »eb ^lerfor, forbi |)ai»et ijeb

førjlc (©teb \)ax Vijnhhimb, »eb fibftc (gteb (»anbbunb.


275

!ommen(;eb*). ^»or fccrbele^ betpbclig 3^obfpættcni5 ^iwcxu

bdfe i fn'f! ^tlflanb er ^oS oé, og (;»ilfen SfJoffe ten fpider i

^i?afcfartcn, er bcfienbt nof; og ben Sct^cb, J^ormeb ben,

Mot i^cb forring, bcoare^S, naar og §oor ^Iffcetning for ben t

frifl 2:ilflanb faoncé, forogcr meget bene SScerbi for gifferne,

g}?ebcn(5 9?obfpcettett , )(^aa @runb af fit titfc @a() og fit sicn^tfr.

rolige O|)^otb paa ^a'oct^ S3unb, itk fpneé at funne »cerc

farlig for anbre gijTe uben t bereé meget fpæbc Gliber, gjorben^

23ærgcIo6^eb ben feto til et dico for mange ftorrc ©obpr. 2lf

(£nt)(teb9r trccffciS en Chondi-acanthus {Ch. cornwtusMiiW.) ^'i))^'

^3igt paa ©iæfternc af jlorrc Snbioiber, og enbnu :^t)ppigerc

en Caligtts (C. pcctoralis Miill.) paa bercé gbre**). 5(f 3nb*

»otb^ormc ^ar man t !^armefanaten funbet en Disioma (D.

arcolatum R.), en Scolex (S. polymorphus), en ut^eftcmt Echi-

norhijnchus og en Cuciillanus***),

") !Dettc fortjener at bemccrfeS, forti bet ijif^iiof maa xcc^mi blaiibt

fjælbne llnfctn^clfcr, at en gif! naacr fin fortrinligfte (ycfcl[|cb faa

[uart efter Sctjetiten.

**) (Sjctlbcnt ijil man fcge benne ftb|le for^joeije^unber 23ri;(i'»og 23itg«'

finnerne af ficrre ^n^i^ifeff*

*^*) Denne Cucullanus, fem Ijibtil^elleriffeijarn ærmere beftemt, erben

cnefle of oijcnnctinite ftrc^nttoolbéorme, fom jeg ^r truffet iØtøb-

fpcetten^ Xarme, l;iJor ben efter min erfaring er meget alminbclig;

bet vnl pvje, jeg l)ar fect ben nceflen i enl)»cr Øiobfpcette, jeg Ijar

aabnet, ffjonbt iffe i jlort Slntal. Den fvneé mig i alle ^en^

fccnber faa neje at fremme oijereen^ meb Cucullanus foveolatus

(afbilbet i Zool. dan. fase. I. tab. 38), faa at jeg iffe ia^cx i

23ettEnfning, at l)enføre ben til benne 5lrt. Sefcnberli^t er bet, ot

muller, fom l)ar cj^baget be tre forfl omtalte ^nbijolb^orme \)C$

Dlobfpætten, albrig ^ar iagttaget pbfle 3Irt ber, men angiver Zcx"

ffen^ 3:armefanal fom ben5 (^inbefleb.

18*


276

iiwwife;

56te ^vt. (SftuHett (Platessa Flesiis I^in,).

2(rtémaa t)e3ge

©iter, bog i meget forfficeHig @rab, ocet^net mcb

tornebe 23eenlnuber, ifcer langaSft^gfinneni^ og ©ab-

l>orfinnen$ 9lob og lang^ ©tbeh'nien. Øipg- og ©abl^orfinnen

ganf !e btottebe for (5fj;cel. ^aa$ooebeté

faroebeSibeenfntm, fflugtaggetS3een!ioI, boguben

nogneS3cen!«uber. (Bfjlceretcenber i diæterne, flabe

2:cenber paa ©ocelgtenene. ©tbelinten meget ut)e'

tåbeligt bojet ooer 23r^f tfinnerne. goran ©abtor-

finnen en mere eller minbre ftccrft fremtrcebenbe

IBeen^ig. ^ooebeté Scengbe tnbe^otbeé omtrent

fire ©ange, ben ftorfte $oj[be alminbeligen 2 .J

©ange i ^^otatlcengben.

fRnl 57; ©abtorf. 40 j 23rt)Pf. ij; 23ugf. e; §alef, 18*).

*) ^S)or, i bc fclgenfcc ^tn^itoelfer nf (Strndctallet, be bobbclte ^^tit*

ncré (Straaletd er ubtri;ft unber gorm nf SBref, betegner bet øtoerfie

$lal elter Xælleren altib gor'^olbet paa ben farijebc (Sibe, bet «e*

berfJc X(d i^oxl)olt(t paa ben l^i^ibc (Stbe,


2T7

©d^one vclbc


278

fiMU I)vir rjncne |>nfl Ijcjre (5ibe, cg ijifcr glatte røcUcniritm iiicUnii

!Xcrncffjce((ciie, cgbcnfalbcr fainnifu mcb ©ottfc^Je'ø inubberjTrubbe.

^c i iDfJcrfccn forffommcnbe Rhonilii, [em \)ai\ bcnccyncr ©tfuffbuttf/

piaten, @an6tfd.)af6cn cg ©rtnbtbntte, ere »cl fccrimob ru cg ffavpe

©FrubbermcblZ^jnenc til 3>cnf}rc; l;i^cn>fbfanniffrlc^, rttmcbcn3bftfcr|lc

S'iainuibftrccffcrftgcycrljfle^lrtcn, fcetrgncbctc fibftc ben gcrm, fem ifcfr

trcrffcij pna ©iinblntnb, cg pintcn nnti)bcr hm, [aavibt jfg fan flutte,

be fmna 3"i^i^'*ibcr of itbmcfrfet ^cbme cg GJcbljcb, fem Icyc langt tnbe

i gjiJrbcnc. Gnbcljgm er ©(^one\?eI6e'ø Bc^\ban cpfercr benne 3irt nnter te 9?ai>ne, efterfem ben l)ar Cjnene \>^a

Ijejre Sibc (PI. Fiesus) eller ^aa i^enftre (PI. Flesoides). IXXulkv,

I)i)i^ ^^rebremu^3, faa\)ibt giffcnc betrceffer, i 9icgelcn er cpftaaaet l^eb

at ubffvivepontopptbanø 9?aynefertegnelfe cg iiinne'ø Diagncfer, meb

Silføjen af [enere gercgelfer i?eb HdC^niuQ, ©trøm c, f. »., nbjlrafte

jtne egne 23effjcpftigcl[er meb fiffene egentligen hm til llnberfegelfen

«f 3"ti^elb!5erm':ne l;e3 enbeel af i>ere alminbeligere 5lrter, cg l^an

fr t be allerflcl^c 2;ilfeelbe albelc^ afbængig af 3lnbre5 2lngii^cl[er. Dg-

faa l;er ubffviyer \)an PI. Fiesus og PL Limanda af pontoppi6rtn/

ben [ib[}e Strt meb 2:inceg af 9laynet ©frubbe, fem pontoppiban

urigtigt gilder ben, cg tilføjer iiinneø X)iagnefe efter ben 12te llbgaye

flf S^^ftemet, l)yilfen imiblcrtib iffe lo-ngcr (faolcbcsJ fem !l;iagnofen i

©\;[tcmeté tienbe Ubgai^e) paS[er ).ma ©Icettcn, men upaatDivlch'gt er cp^

ftaaet berveb, at £inné \)(ix foryerlet et c»eralt ffarpt S'remplar af PI.

Fiesus meb PI. Limanda. niullera PI. Limanda falber berfer fam*

men meb l)an5 PI. Fiesus**), eller, berfem man vmI gjore ncgen ^cr-

* [Jjcel mellem bem, [lemmer l^an^ PI. Fiesus ncermeft meb


279

ncppije hM'tilf^; bcvimob er jccj tilbcjclicj til flt I;enfcre l;an5 PI. Fiesus

til en anten ?(rt, l;vilfct i tet folvjentc ncevincre inl bliye ubDiflet. 3lt

'^ofmanø Qfrubbc er PI. Fiesus, ter fiftevt nntncje^, ccj nt gorf,

I;ar beit.t*?nct ben mefc SlrtiJnaynet Limanda, terocr blot bcrjjaa, at l;nii

i fine (5M'^^"I''fR'^»""f^K'^ '^"^ l^^f l^^'^f^ niullefS yrobromuø til SSejlebniiig.

(Btxnh^i er, li^efom beit atminbclij^jle oj^ bebft kficnbte^f"^""^^'

S3cncc5?nelfe for benne %xt ^oé oé, nmaffec ocjfaa at anfee font

ben ntejl paofenbe, ba ben §ar fin Dprinbclfe fra en meget let

erfjenbelifj Sijenffab i giffené g)bre: be ffarpc ^ornefficet.

5D?ubberffrubbe, ©anbffrubbe, ©ubeffrubbe cre

9?a»ne, fom be fiælfanbffe giflfere tiTtcrijge ben efter Dp^olb^-

l^eb 03 anbrc gor^olb. S^orbligjl i §:attcQatkt ^ebber ben

©anbffpnber, 03 ben (jtattere gorm enfelte ©tcber (5{albcef,

©fagen) 5(oIeflt)nber. 2)et er upaatt)iotetigt 3nbi5?iber af benne

5(rt, fom paa 3pblanbé25eftft)i^ »eb^Iitmotter falbe^ 5faf fer*).

9(^aa %am 03 ^am ^nr jecj ^ort ben benæone Ofojert 03

SBotte**). 33(anbt ^ertugbommerneé tpbfftalenbe 3tt^^«^«cre

©lette nid;t fcUte gefnnnt !;aben;" men, cit IHuUef ligefaalifct

I;ar Ijaft PI. Platessa fom PI. Limanda for ©jc, vtifer ben of

i^am tilføjcfce Sinmcerhiiitg: „oculis sinistris cum dextrorsa in

Dania et Norvegia liaud infrequens ;'' I)uiIFen ene labcv fig

«tir)en6e \>Aa Bfrubben, 09 nltfaa iffe giver ^(ab^ for nogcu

Z'oM om, l^ijilfen 9(rt lUiilWv bar meeut.

*) 2(rtgrtrtl•^6 93effr. oyer %\}i)c, ©itc 44.

**) pontovP'^^^" tiUcegi^er ben Dkynenc .Sutte, ©Fey og ©anb*

fFiebIc, af f^'oiih be to førfie aabenbart falbe [ammen meb bc

o»enftaaenbe, og uj?aattiii?leligt ere mebbeelte^. af Ijan^^crrefpon-

bent, ZlHiUn


280

^cfeber ben SB u 1 1. (5nbnu fan mcerfeé, at9?ai?net9f?aabmanb

(Ejccrtemmbe-SfJaabmcenb, 9?oéfiIbC'9f?aabnuTnb o. f. ».)/ fom ab-

fliKtgc (Stcber tiUceQc^ci fmaa ^(ynbre af fortrinlig @obl;cb,

ber fangcé b^bt inbe i Jiorbe, gjælber benne 5(rt; 03 bet er

enbi?tbere famme^rt, fom paa 33orn^oIm fatbeé 5^^^^^^ i^^'^"

t)iberc ^itlccg.

:cc(Frivcifc. gormen Penimer i ^otjcbfaijcn merjet ncer o^ereen^ meb

9fJebfpcetten$, faa at bi'sfe to 5{rtcr i mange ^ilfcrtbe maaffee

hurtigere abffideé oeb ^jcclp af gofetfen enb »eb (Bpnet.

»5 ar »en er i Sf^egelen movfere og urenere enb ^o3 5^ob'

fpo^tten, graabrun meb fortebrune 8ft)gger og 9}?armorcringer,

ftunbom ogfaa meb S^^cerjlriber etter Svvngbcftrtber. Ofte er

faa»el kroppen fom Slpg- og ©abborfinnen forfpnebe meb gute

^tætter, ofte fa^neo be berimob ganfle. 5D?en, naar bc ftnbe^,

ere be bog attib, ibetminbjle faa »ibt mine 3^G*^^0^^^^ naac,

meget minbre tpbetige enb ^06 3f?obfpoetten; af en tangt btegere,

ffibentguutS^^^^- ^c banne gjerne een ^mt 9f?ceffe ^aa 9?t)g^

finnen, een )(>aa ©abborfinnen, to o»er 8tbetinien og to unber

benne, bog btéfc fire fibj^e meget uregetmcei^iTge. 8fjættenet

Dmn'bé er tpbetigt betegnet meb en mortere garoe. ;^cn ^m'be

^ifit »ifer ofte en 2)?cengbe morfe ^tcetter, ftunbom meb rob-

øuut 3ttbfatning, og bet er tf fe meget fjcclbent, ai ben ^oibe

gar»e nceflen ganjTe fortrcengeé, og faatebeé begge (3iber btioe

far»ebe. ^upitten er morfebtaa, omgtoet af en fmat, mceéfing-

fartet 9^ing; §orn§uben broncefar^et. 9'Jt)g', ©abbor^ og

^^atefinnen ere atminbetigt omtrent af famme gar»e fom ^rop-

^en; flunbom ^ar jeg funbet bem robltgtguulgraa meb forte

^tcetter (foruben be robe), ^an trccffer 3«btoiber, fom paa

ben far»ebe ©i'be ere ncej^en futforte uben ^tcctter etter ^P^ar-

itu ferfcgc at gjcettej bevimob funbe bet i?cerc t)cnfigt^mce^i'tgt at

gjørc o|)mcErffom paa, at 23ilbfarclfen gjennem ITTuUefljarubbrcbft

fig

til molbec^'s banjle Drbbog (H* 344, unbcr StVubbe).


281

moren'n^; cq enbcltijcn an\xQ, ^imU fl^tftcnt, font er ^»tt)e

Ubmaa!int3er.

S-otaUceitgbe: A lOi"; B 9|"; C 4{i"; D 34'";

fttnftc .^ojbe (emtrcnt iinter 9i\>flpnnen^ 26fce— 28t'e Stvaalc): A

4L"; B 3r'; C 22'"; D 13"';

.f)ojbe oiHT 9]affcn: A 3t"; B 2f"; C 16'"; D 10'";

kejten foran |)alctinncné ^tob : A 12'"; B lU'"; CO'"; D 3^'"

ftcrjle %\)\h\\e iom (^iMUhd^m \oxxc\tc Xccl) : A 10'" ; B 10

C 4^'"; D 3'";

Jvffclicn fovnn ^dcftnncn^ JRcb: A2i'"; B 2i"'; C|'"; Di"';

5(fftrtnbni fra emibffpibfe« til @ja«elaai|ct5 Kiaefie 3]anb j A2§";

B 2A"; C 133'"; D 8^"';

f)oyebf t§ .f)cjbc D»er ©jnenc5 5«ibte : A 12^"' ; B 12^'" ; C 7"' ; D 5'"

bet oKpKcbe ®ab3 ^ojbe: A 8^'"; B 8i"'; C 4'"; D 2"';

bet opfpilebe &aU Srebe: A 6'"; B 6i"'; C 2'"; D U"';

5)?eUemfjcebcbcneneg Scengbe paa ben faryebe (Sibe: A 4|"'; B

93?e((cnif|cebebencneø ?ængbe paa b. fjyfbe (Sibe : A 5^"' ; B 5'" ; C 2 J'"

Cc»crtitTbcbcncté2cenc5be paa ben fart>cbe(S{be: A7^"' B7'"; C3"';

€oerf]\Tbcbenet^5 2ængbe paa ben IjwibeSibe: A7i'"; B7^'"; C3"';

Itnberfjcebeng l^ceni3be tilSebforbinbelfen: A 10^'"; B 9'"; C 5

Slfflanben fra(2nubefpibfen til forrcj}e 9?cefebcr: A 4^'"; B 4^'"

fcrrcfle 9lÆfcbcr5 fiørfte ©jennemfnit: A V"; B V";

5(ff}iinb mellem fcrrejle cq bagcfle 9?cefebor: A li"'; B 1'";

l^orfle ©jennemfnit af bagefie DIcefebcrj A li"'; B 1'";

tnbbi;rbe^ 54fftanb mellem bet forrefie ^ar 9?0Efebercr : A 4'"; B 3f'"

inbbvrbe^ Slfjlanb mellem bet bagcfte ^ar 9?cefcborcr : A 5^'" ; B 4i'"

Sifftanb fra bagefteDlo'febor til ©jct^ forrcfte DIanb: A 1"'; Bl'"

5lffianb fra


282

neberfle JDjcljuIc« f^ojbcbtamcter : A5i'"; B 5"'; C 2'"; 1) I i"';

ncberjle^jcU^eocngbfcjjcnncmfnit: Ab]"") B5'"; C2i'"; 1) li|'";

5lff}anb fra ncbrrjJc ©jel;ulct5 bagcfJc 9lanb til gorijjirllclaajjc^^

KigcRc 9knb: A 9; B 9^'"; C 5'"; D 2^";

^^flnbcn^ 58rebe mellem ©jncne: A 1'"; B 1'"; C i'";

SlfPnnb fra neberfte Cjeé ncberfle 9tanb til .^cyebct3 ncbcrftc J)?anb;

A 5i'"; B 5i'"; C 2i^'"; D 2^";

©jffllelnac}v^|}vffct5 j^erflc 23rebe: A 9V"; B9'"; C i"'; D 2^/"

Slfftanb fra ©niibefpitfcu til Slvgfinncnd 23eijv"belfe; A 9i'"; B

8^'"-, C 4r"; D 3'";

9Tt?gftniicju^?Æmjbejlroefning: A 7^''; B Gfj"; C 3r; D 22^/";

9%fimien5 ficrf^c ^^ojbe : A 15'"; B 15'"; C 7'"; D 4|'";

fHi;ijfimieng 5lff}. fra|)olcp. 9U>bt A9'"; B 10?"'; C5'"; D 2i'";

^ri;j}fimien5 ^ffngbe Jjaa ben farijcbc (Sibe: A 14"'; B 13i"';

C 7'"; D 3V";

Srvftfimten^ Srebc Veb 9?ebcit paa ben far^cbc (5ibe: A 4'"; B

3i'"; C 2'"; D 1'";

IBrvflfiJt. Sditgbe j.>aa b. l)lnbe eibe : A 13^"' ; B 1 1'" ; C 6'" ; D 3'"

iBrvftfinncné ^rcbc veb Dkben paa ben l;\?ibc (Sibc: A4i'"; B 4"';

C 1^'"; D 1"';

5lfjlanb fra (Snitbcfpibfcu til Sugfinnerncd 9kb : A 2^\" ; B 29'"

C 14'"; D lOi"':

33uiifinnerne5 ^cpngbe: A 11"'; B 9|"'; C 5i"'; D 3'";

SBitgftnnerne^ 5Brebc »eb !Roben: A 2>'"; B 2i"'; Cl'"; Dg'";

©obboret^Slffl. fra S3ugfln, 9Icb: A4i"'; B4§'"; C 2'"; Dl'";

©abbcreté ?ceitgbc[iræfmng : A 4'"; B 4"'; C ^"';

SlflJanb mellem (Sabboret cg ©abborfinnen^ ^egi;nbelfe: A 5^"';

B 5'"; C 2.i'";

©abbcrfinncng ^Æitgbel^rcefning : A 5"; B4|"; C2i"; DIG'";

©abborfinnent^ flcrfie ^S'^cjbc: A 16'"; B 15"'; C 7i"'; D 4|'";

©abborfim 5lffl. fra^alepn. 9?ob : AU'"; BIO'"; C 5'"; D2'";

^alepimcn^ ftorfJc ^Icengbc fra diobcn \>aa ©iberne: A 24'"; B

23'"; C 12'"; D 7|'";

^aleftnnenéSængbe tWibten: A23'"; B20i"'; CII'"; D6f'";

ben itbbrcbtc |)alef(nncg 23rebe: A 36'"; B 32'"; C 14'",

^ooebct, §»i'$ Ccengbe iube^otbe^ fire ©ange i ZctaU

tccnøben etter litiet mere, ligner meget IRebfpcetteniJ {)ot)eb i

;

N


283

5orm, fitn at en jlfarp P.ytl i)tx trocbcr i Stcbct for ^uut^crne.

©nu ten fort, font>cr, ftumpt afrunbet. &ai>(t UUs] bet($

^ojfcc, naar bet opfpilcij, inbc(;oIbeC omtrent 3\ til 4 ilJan^e

i J^oj?ebeté Sængbej bet^J 33rcbe er ^oé perre 3"bi»tber ith

betpbeligt ringere enb $>øj;ben, 03 J^'^"^^"

berfor en fortDoal;

^055 fmaa ^nbioibcr bcvimob fpneerf]vTbcbenet paa ben farj?ebe (Sibe naaer

itu ^en unber 2)Jibten af bet neberPe IZsje^ neberPe 9?anb,

Sæberne temmelig tt)ffe og fjobfulbe. S^ænberne paa 3)?el'

lemfjæbebenene og t Unberfjæben ere tætpiHebe ©ficeretcenber, bog

ith ganpe faa tcctpt'Kebe fom ^06 5Hobfpcctten, ifær i'Unberfiæ-

ben*)/ og beéuben rneb faaban gorpjcedig^eb i JS^rmen, at Sir-

terne ene bcri?cb »i'Ibe funne abpiffeo: benD^^anb, ^oormeb^æn-

berne enbe, er ncemlig iffe ganpe ti'ge afpaaren, men fon»er

etter ubbojet og i 2)?ibten Iibt tilfpibfet, paa ben faroebe ©i'-

be^ 5D?eCemf;æbebeen |ar jeg talt 7 til 10 Stcenber, paa ben

^oi'be 6ibeé M ti( 18; i Unberfjæben paa ben faroebe ©ibe

11 ti'I 13, paa ben §oibe 15 til 18**), (5aa»et i Ooer- fom

t Unberfjæben ftnbe5 bag ^cenberne et ^jæbefejl ubfpænbt.

fKunb^uIen ^otb. Svungen langt tilbage i 3)?unben, liUc,

fammentrpffet, Iibt tilfpibfet, »el abpilt fra Unberfjæben. De

*) (Stitnbcm er bered (Stilling cntcg temmelig itregelmædfig, faa at

fce ncePcn ligefom taune to diaHQX, ^iinlfet allerefce of (Sottfcfee

er bemærfet.

**) St faa port 5lntal 3:ctnber, fom bet af


284

tre ©»cctgOccti )(iaa ^»er ©ite t 0»erfjvTben banne en IDcaO

tæt ^ixhxict mcb ^cenber, bcr for jlerjle Delen ere f(abe (negle

faa fpibfe ^ccnber ftnbc^ paa ben forrejle, flere paa ben ba-

gefle, ingen ben'mob paa ben niettempe knogle), ^aa ben for-

refle knogle banne ^ænberne to til tre 3?ccffer, paa ben mel-

leraj^e tre, )^aa ben bcigefle tre tt( ftre 9?ccffer; ben mcU

lempe knogle ^ar be porj^e, ben bagefte be niinbfte ^ccn-

ber. ©»celgbenene i Unberfjiceben fremftiKc to brcbe, fammen-

jlebenbe, meb ©runbflaberne ub- og noget fremab»enbte2:n'ang'

ler, »cebnebe ^»er meb oi>er 50 ^ænber, ber ftbbe (tbetnu'nbfle) i

femSccngbercelfer; be porfle ^ccnber crecinbragte forrej^ og inberp.

!Dc forrefte 5fJcefeborer bonne fniaa §ubror (bog meget

ufutbfomnere )^aa ben "^otbe enb )()aa ben fari?ebe aa ^oijcbet met(cm

IZ^jnene, omtrent i Stnte meb bereé forrcpe 9f?anb, og fortfortter

ftg Itge til $o»cbet


285

trcbe i?cb 9?cbcn, grobct^ii^ tilfpibfcbe mob Snbcn, ©icellc-

buevne iHtrc, ntcb Unbtcigclfe af bet inberfte^ar, ^ocr fun een

9?æ!fe ^nuber ubcn ^ornej O^crfferne bejiciae of omtrent en

()aU> 8ncc5 ^nubcr; fun ben t;berjle ^ax et jlorre Slntal (jicg

(;ar talt fcytcn), cg ^nuberne JJife tiUige en meget tangftraft

foniff gorm.

9? t) (3 f tn n c n, ^t^ié Scengbcftrcrfning ubgjiør |- af StotattiTnf^^

ben etter uktpbclij^t mere, becjpnber tibt fcag bet o»erfte E'jeé for^

vefle 9?anb, oq op|)crer i en 2lf|lanb fra ^ateftnncné 9^ob, ber

almtnbeligen er noget mtnbre enb Jjialeftnnené ^a(i?e Sa?n(}be.

StraaTernc ere aQe enfette, alteleé glatte, »ibtfiittebe (unbtagen

be alterftbfle), frcmragenbe meb 8pibferne af ben forh'nbenbe

Jf)ub, ttltaijenbe i ?c?n(jbe omtrent ttl ben 30te etter 31te iidlt-

gelen ft;ne5 3ite— 33te at t?ccre be Icengfte, j^unbom berimob er bet

ben 28be etter 29be), og berpaa atter (lærlt aftagenbe, faa at

ben fibpe er meget fortere enb forfie*), §i)ié Scengbe inbet;oIbeé

omtrent fem ©ange i tøtgben af ben 31te (Btraate. Cf^^gftn-

nené jlorjlc ^ojbe fatber meget tangt bag ©abboret men foran

(Siiben af STotatfængbené for(le J^ai^beet. — SBrpft finner-

neé Scengbe tnbe^olbes gierne Si tit nt ®ange i ^otattængben;

i (5nben ere be ffraat afftumpcbe, og bcre^ Srebe »eb S^^oben

inbe(;otbeé alminbcligt mere enb tre ©ange i bereé Scengbe.

gorjle ©traate ^ar mere enb anben ©traale^ ^atoe Scengbej

benne er fun tibt fortere enb trcbic, bentængjle; fibjle ©traate

lortere enb forfie, Ve to forjle og be to ftbfle (gtraater itU

ffoftebe, be meltemttggenbe floftebe enfett og lun i en titte

8trce!m'ng (mi'nbre enb $ati)beten af (Btraaterne^ So^ngbe),

S3rt)Pftnnen v^a ben ^t)ibe ©tbe (bet "^tbtit Slnforte gjcclber

SJrppftnnen \^aa ben faroebe (5ibe) flaaer iSoengbe fun Ii'bt tit-

bage for ben beffreone, og ptejer enbog at ot)ergaae ben tS3rebe,

^i?orfor gormen er noget ^)tumpj atminbetigt tætter ben een

*) di^xU' e\Ux fcmtfpbftc


286


287

t?ifer (tg i ben fvttCQuIigc, fammenfolbebc ^iljlanb tt'fjc ofjlfaaret

t C^nbcn; (;ooriniob ben tacjejie dian'^ tlioer nofjct !on»cj: eder

Ijvibmaancfcvim'ijt ubbejct, naar S»""fn ubfpilcé. ^aleftnncnd

S3rcbe i>eb ^iobcn er omtrent Ii(j nteb benS ^abe ^ccngbe; bene

S3rcbc iCfnben, naax ben ubfpiIeS, meget f^ørre enb bené^ccngbe.

X)ené tob niibtcrjle ©traaler ere enfclt floftebc omtrent til

SDh'bten af bereé Socngbe, be tre pbcrjlc \iaa ^»er 8ibe berimob

ufloftebe.

Sibelitttcn er !itn fcerbeteé foogt ^ojet etfer fonj?ex

ocer 5Bn;ftfinnerne (nceflen enbnu ntinbre enb ^oé ^obfpcetten),

og fortfvTtter iovrigt fitSot) ganjTe t>anbret/ iffe tiot til Gnben

of .J)aten, men ogfaa ub paa ^oleftnnen Itge til bennc(3 ba-

gefie D?anb.

gor^olbet af @fj[ceI6ef(ccbningen ^oS benne %xt er {nbtM'f-

let og noget )janf!eligt at fremflifte. gorjl fan benuTrfci^, at

©fjællene for jiorfle iDelen f(et tffe, tilbeeB fun i ringe

©rab ere tngtagte. ©por til S^agtcegning bemccrfciS ifccr nær

(Bibelinien, paa ben bagejle ;^eel af .^alen og paa ^alefin-

nen*). 5lbf!iCige "J^^rtier faone ganf!e 8ficc(, etter tjife en

glat, nogen ^ub: bette er gjerne^ilfælbet meb J^ooebetjJ ^oibe

(Bibe, naar fem eKer fer »ibtobf!iUe (Bfjcct paa Jj'i^giÆlIcIaaget

unbtogeé, famt nogte faa »eb S3een!jølené forrefte (Snbe. ^aa

ben faroebe @ibe finbe^ ingen ©fjcet foran IZ^jinene; ogfaa ^aoe

^inben og^icettelaagéjl^fferne nogne partier, og J^oi^cbeté Un-

berftabe meb ©iæKe^nben er ganfle nogen, ^alefinnen er ben

enejle af ginnerne, fom er forfinet meb Sfjccl (ifcer »eb 9?oben),

^oorimob be oorige ginner gonffe og albeteé fasene ©fjcel^ fun

fan angaaenbe SSr^jlftnnen paa ben faroebc ©ibe moerfeé, at

ber (lunbom »eb bennet 9?ob (iffe paa feloc ginnen) fee^ et

Port 2:orneiTf{ccI efter »ef enbog ftere (inbtif tre ^ar jeg lagt-

*) 30 glattere ^»ti'^il'^nc crc, bejJo tcttterc og mere taglagt fvnc^

3fj(c(bcncrbiniti^cn at blive.


288

taget). 3}?cb ^pcufpn til 23cilfaffcnt;ct» maa 8ficct(enc bcTcé t

to ©Icij}^: [implc Ofjccl cg torneoccbncbe ©fjæl, bet

er tct forflfjicenigc inbbijvtré gor^elb meb ^enft)n ti\ ^alrt'g^

^ebcn of ^i^crt ©lagé af bi


289

web Sibelmicn oJ^enfor og nebenfor benne, bettc faaijel paa

ben ^t?ibe font paa ben favt)ebe (5ibe; cnbiJibere paa ben far-

t)ebe (3tbe ^(Jrncfnuber »eb ^oi?ebet(J 23eenfiøt, ber Punbom

ubfirccffe fig ot>er nceflen ^ete ^ovcbet(3 fari?ebc 8ibe. diæh

ferne Iang5 3?90' cg ©abborftnnen erc ofte i en florrc etter

nu'nbreStrccfningbobbelte 05 trcbottette (bog faalcbe^, at ben

^berj^e diccik befiaaer af be jlorflc ^nubcr), og tabe fig gjerne

ct(3t9!fe foran ginnerne^ (£nbe ; be Porfie^nuberfinbeé i3)?ibten

af3fJæffen,(;oortmobi?nuberne mob begge (Jnber aftage i @torrelfe.

S^ornefnuberne Iang6 ©tbelinien frempitte oftejl en meget langjlraft

2;riange( meb ©pibfen »enbt bag 5 etter, om man jetter ot'I, bet

IBaanb, fom be banne, bh'oer hac^tH fmattere og fmattere, tVt

be forrej^ ubgjore fire, fem etter f[ere Scengbercef f er , bagtil ef*

ter^aanben tre, to og een, inbtil be albeleé forfoinbe. 9)?ettem?

rummet mettem ©ibeh'nicné S3eenfnuber og be oeb S^^oben af

9?t)g' og ©abborfmnen ubft;tbeé, ^0$ forjlficetttge 3«bioiber i

forffjccttigt S«^'^^^^^/ flf ftmptc @fiæl, ^orneffjæl og tilbeelé,

ifcer ooer 23ugfaoiteten , af abfprebte ^ornefnuber. ^aa ben

^oibe ©ibc tiltager altib gor^olbet of be ftmple Sfjicel mob

S^ornefTJoettene og ^ornefnuberne*

23ug^ulené ?cengbe ^0^ etSnbiotb paa lOJ bommer er 3"t>rci3vg.

omtrent 1 J ^omme, ^ojben 2| bommer. S3ug^inben folofaroet,

'"^'

ooerlobet meb ©ort. Se o er en robbrun, beftaaenbe af en me*

get ftor og breb , fammentr^ffet i?enj^re Sap (noejlen ^aloanben

2:omme lang og ooer een ^ommc breb), og en meget fort og fmal

^øjire 2ap. ©albeblceren, fom It'gger unber 2eoeren


290

rigtigere unber Styrerne, næftcn lige til (Jnbcn of 23ug§uTcn,

cg »ife ^i?erfen i bere^ ^bre gorm etter inbre Sor^olb noget

2;egn til 5lbf!ittelfe, men gaae umit?bett)art o»er i liinanben ] t»e

?cengbefoIber, omtrent otte i Zatid, fom fremtræbe paa ©pife-

rørets inbre glabe, fortfcctte fig aU\aa til (Snben af 3)2at>en.

J^ccngbcn af barmen fra portneren til ©obt^oret ubgjorbe ^od

bet t)cflfre»ne3nbioib ^enimob ti bommer; altfaa lun libet minbre

enb ^otalto^ngben. S^armené bugtninger i?ife omtrent famme gor-

l^iolb fom ^05 3^obfpcetten : ben ftiger fra 23ug^uTen5 esjerjle 2)eet

lige neb til ©abboret, gjor en SBojning og ftiger igjien op mob

5D?a»en, banner ber en tide ^rebé etter ©tojfe, og begiver ftg

berpaa atter neb, for at aaimt ftg i ©abt^oret. ^pnbtarmen,

ber Tige fra 23egpnbelfen er af florre SSibbe enb 9)?a»en, ab-

f!ito fra benne uboenbigt »eb en 3«bfnoring, inboenbigt »eb

ctt $ortner!tap. 5lf bc tre rubimentcere SI in b tarme, ber

»ife ftg »eb S'pnbtarmen^ S3egt)nbetfe, fibber ben ene, ben

Porjie, tfoleret )(>aa ben ene 8ibe af barmen, bc tt> onbre,

meget minbre, teet »eb ^inanben paa ben anben (5ibe; mettem

cg tiOige libt 6ag biéfe ^ar jeg t)emcer!et en Iit(e ^nube (lige^

fom ©por til en fjerbe 23Iinbtarm). ^-ggefceffenc (af 3i

^ommerø Scengbe og "§al»anben ^omme^ §ojibe) flemme i

gorm mcb 9f?obfpcctten$, og bette fi^ne^ ogfaa i atte ^enfeenber

at »cere 2:ilfcelbet meb ^^J^rerne og UrinHceren.

Biiogicbyg.

llilig.

^nogte'bftgn ^ ingen fco5 benne 5trt »ifer ftor C»ereen^'

y KJ KJ y II

flemmelfe meb Stobfpcettené, faa at ben, i^oab ^o»ebet^ Seen

ftngaaer, itfe gioer mig 5tntebning til anben IBemcerfning , enb

ot Unbergjænelaaget i ben forrejle ^nbe er fcrebcrc enb

^06 9f?obfpætten , og 9)?ef(emgiceMaagetJ3 bagefie 9?anb b^terc

tnbffaaret. D»erffulber'btabet, paa ben far»ebe ©ibe me-

get lort, trebt, Inubret, meb to fmaa, tilfpibfebe etter torneag-

tige Ub»cexter, ubgaaenbe fra 9?obbeten^ ^bre ©ibe. £)»er|Tut'

berttabet paa ben ^»ibe ©ibe meget tænger enb paa ben far-

»ebe. ©futberHabet ftabt, i>rebt, botfformigt titfpibfet.


291

2)en ra»ttcncet)bannebeS^^^fvctteIfe Sfcrmigt ftuntitict,

ub^itet mob ^nben foran (gpibfen. 5lrmeué cj^rtge I^eTe 03

SB CC f f c n 6 e n e n c (jonjTc fom l;oé3fJcbfpcctten. 9fJp3^5?iri?IerncC

§Intal 38, nccmti^ ctlct^e ^U(}(;tM'n^Icr, fcmogtpijc $ate^otri?Ier.

:Dc opfti(3cnt>c ^orncfortfcettelfcr opnaae bcre5 fiorfle

^cjbc mcb ben toI\?te (etter meb forfteSugUM'roet), 03 tjeblujc;

^cl'be omtrent faninie ^ejbc i'nbtil fextenbe cfier fpttenbe >^5:>iri?eL

gerfte ^ornefortfccttelfe mecjct Ia», fnn omtrent ^cilot faa \)oi

fom anben. D^Jpijfinnené ni forfte S^^f^fri'^^^^'^«^" c^c ^ccftebe

til ^lernefTatten. ^»ccrf ortfcettelfcrne erc attercbe tpbe^

li^je paa anbcn SBntjljijin^eT, or; UIUqc i Sccnijbe tit ottcnbe

cKer nicnbe. gorfte ^ar dlihh^cn er ^ceftet til onbcrt

|)oirJ?eti5 forrcjle S^tanb. X)e nebftigenbe ^ornefortfcettelfer »ifc

famme gorm 03 gi^^^^^^ fo"^ §0^ D^obfpcctten ^ bo^ fpne6 ben

forfie forf;oIbét>;ii5 at tjccrc libt brebere s?cb9fJoben ^oé (Bfrnbben.

^of tabbominalt) enet, ber tiniijemeb be fpt) foTgenbe 3ns

terfpinalbeen Ktreé af forfie nebftiijenbe ^ornefortfcettelfc, ftem^

mer ganffe oocreens3 meb famme ^nco,U ^oé 9f?obfpcotten. ^a^

leftnnen bccreé blot af fibfte^ate^oiroel^ t^iftebannebeUb^ibctfe*

3)?an fan maajTee mebgoje antage to5lfarter afSfrubben: ^if


292

fremfcettc nogen fiffer Sfjeget for tiéfe to JormerS Sorbeh'ng

web ^enf^tt til Sofalitet, etter tiot t?oi)er teftcnU at paaf^aae,

ot ter »irfeligt gioe^ nogen faoban SfJeijel: er jieg bog tilbojie?

tig til at troe, at ben gtatterc mere er en gevjToanbé' etter

S3rafi?anbi^''gorm, altfaa ^pppi'gi^ fee^ t gjorbe, glober, Staer

og fets? t 3nbfoer*), og fom gotge beraf Jccontigt te»cr )(>aa

SDtubberSunb ; ^oorfor bet iffe »il »cere npaéfcnbc, at tabe ben

te^otbe bet 9^at>n, fom finnbom gtoe^ ben of fjættcinbjlfc gifferc,

cg ^i?ormeb ©ottf^e atlercbe t;art>etegnetben, nccmtig 2)2nb-

berffrntjbe. 2)en ctnben gorm, ben egen ttige (5!rnbt>e,

fan maajTec antaget mere ubctuffenbe at tilhore J^aoct, og teoe

paa (Sanbbunb. ?D2ubberffrnt)t)en f^ncé, tbetminbfle efter min

erfaring, oftefl at §aoe morfere ganger meb minbre tpbclige ^tætter,

og iffe at naae en faa l^etpbetigStorretfe fom ©anbffrnt>t>en.

S3egge gormer ^a»e IDjnene fnart )(>aa ^ojre, fnart )^aa t^enjlrc

(5ibe **). @ o 1 1 f ^ e troer enbnn, foruben gorffioetfen i 8farp*

^eb, at ^a»e ubfunbet et ©fjcetnemcerfe meflem biéfe to gormer

ticemttg, at ^0$ ben gtatte ben florfte^oibe fatbero^erøabbor-

^tggc«/ §0^ ^^" ffrnt)t)ebe bag ©abborpiggen. 3eg tor iffe

tittceggc bette 8ficetnemcerfe noget SSccrb, ba jeg atti'b, 5^$

bc af mig unberfogte SJJubberflrnttJer , ^ar funbet ben j^erjlc

^ojibe at fatbe tag @abt)or^iggen, ganffe tigefom ^o$ ben egent-

lige. (3frut)t)e. ©futbc jlnnbom et anbct gor^otb finbe ©teb

*) ©anjTfc anologt Ijcrmeb l^ar jeg l)o^ o6 funbet gcrl)0lbet af ben

trepigge6e^un6e|>cile toSSanctetert ben glatte (Gasterosteus

leiurus Cuv.) l)ar jeg i Ølegelcn truffet i 5lacr, G)rofter o, f. !>.,

ben bcpAiibøcebe (G. trachurus Cuv.) i ^a\>ct.

**) |)^|)))i9Ji iagttaflc« boginflnofbctforflegorljolb, S'Znar (Bottfc^e an-

giver bet fom farafterifttflf for ben egentlige ©fyubbe elter @an6*

fYrubbeit, almindeligt at \)a\ic Cjnenc jjaa »enftrc (Sibe, Un

jeg iffe anfcc bettc fem rigtigt* SO^eget ncermcre ©anbljeben er

upaat^ii)Ieligt ^(ibcvQ Stngiijelfe, at næjlen en JCrebicbecl l)ax

©jnene til SSenjhe.

j


293

(§t»orpaa i^c^ t^i^Ux, ba bet fpnesS Pntenbe mob S3cent'^(}nm-

Qcn), fan bet bog fun betragtet fom en UnbtagcTfe.

gaber tejTmer (bie gifd;e 36Tanbé (3. 146) en '^ow

Profttct af benne 5lrt, fom ^an er(;oIbt paa ben ipbfle |Z^ftft)jl

i ©ommeren 1821: ^aten »i'fte ff^ ^aa en uregelmcc^ftg 5D?aabe

tnbboict mettem ©abborfinnen og ^ateftnnen ^oS bette3nbtJ?tb,

lii^efom 0(3faa JJ^^^en i-^«^ ufvebt^anlig*).

:Denne 2(rté alminbelige ©torrelfe §oi3 o5 er ti tt( tob størrcifc.

2'ommer; fjcclbent naaer ben tnbtil femten dommere Vængbe

citer Iibt berooer**). ^ennant bemærfer (III, 187), at ^an

atbrtg '^ar ^ort taU om ©frubber, fom »ejebe mere enb fer

(engelffc) $unb. 3 ^^^^ 23anbe f^neé man ith at fjenbe

©frubber af fejere enb omtrent to ^unb6 ^ccc^t, 03 feb benne

SQxQt »it ubentoiot »cere en ©j;ælbent;eb.

©frubben fpncé tffe at Qaaz meget ^ojt mob S^Jorb; feto iJcrcFom-

^ar jeg tffe )f)aa ben nor(fe ^pjl fnnnet forfotge bene ©por

norbltgere enb til ^ronb^jem, og 5?aber anfører ben blot ^aa

celbre gorfattere^ 5lutoritet bfanbt i^ranbffe giffe, faa bc

engelffe og i)ej^Iige franffe Sli;fter er ben atminbetig; om ben

naaer 2J?ibbeI§ai?et, f^ne^ tffe afgjort***), og i a\t galb er

ben iJt^nof ber fjicetben. ^oS 0^ er ben overalt meget atmtn^

*) „(Siteltntcn, ^1%" og ©abbovfiiiiten l)Vnbe, foroiien nteb mhlU

grnnbrime ^Hætter, ©en ©ed af .kroppen, l;yiJrti( fci^fe ginner

grffubfe, })ax fammc garwc. ^alcpnnen meb mange nmbe, gule

**) ^abef angt'yer atten Slemmer fom ©rcenbfcn for ben3 (2tørrelfe,

3egerinbrer iffc, at l^a^c feet noget 3nbiinb af ben Scengbe* ©t)bt

inbe i ©fterfoen o\)erjltger bene i?ccngbc nc^\>pc ni til ti Slemmer,

***) 3^9 ^fcb ncemltg iffe, om bet tør antaget for fiffert, at Kigfo's

Pleuronectes Passer er ibentif! meb ^Io(^'ø PI. Passer eller,

meb anbrcTrb, meb ncerijoerenbe 5lrt.


294

bdtg, mancj^t 8tcber ^xCooc^ ten afminbetigfte ^^»"^f^^rt

!Dcn gaacr meget langt inb i|Dfterfeen, og fpneé at naae nce-

ften inbtit S3unben af bette §a». (Enbnu »eb 33ovn^oIm ev

ben l;v;ppig*).

£crnnaat>c. @fvubkn er Manbt aUe i-^cre gtynberartev ben, foni ve?

getmceéfigt Umx )(!aa Iat)eft 5>anb, Oij fom bcbfl tn'»eé t ferf!t

SBanb. gra tibligt { Sovaaret til feent nb paa J^ojlen fccé

ben tæt inbe unber iL^anb poa et ^ax gobé X)pt>bc etter enbiiu

nn'nbre; Uxi fra S^oi)ettiter til 2)Jarté tra'ffer ben lib paa

nogle Sa»neé 2)t)t)be. 5itnu'nbeligen ligger ben om Sommeren

f!j:nU unber @anb cKer 2)i;nb, fna at lUt IZ'inene rage frem,

^Q Ua

^ar ^;^rt oore gifferc paaftaae, at be Sfrubber, fom

finbeé liggenbe frit ooenpaa (Janbet, ere magre og forfuUne.

^oor(S()k ftnberStcb, Mioer©frutben ofte i?D?ocngbe liggenbc

tor (fun bebceffet af @anb) »tb ubfalbenbe SSanbe. X>en gaaer

ith blot langt op i glober, men feto i ganffe ubetpbeligc 33æ!fe,

og fra biéfe jlunbom inb i 3»bfoer iti\ (trempel i ©aarbo-So,

SpbTanbé norbtigfte 3nbfo). J^oor S^^f^f^ ^iBG^ J^^^ ^^^^ t*9

fTabe (Btranbbrebber, foreé ben til fine ^iber oeb Doerfoonu

melfer af^aoet inb i 3nbfoerne, t;oor ben ba Ie»er og trioeé,

feto efter atSSanbet igjen er bleoet fer(!t. Ofrubben fan^ccoe

*) rS^Vnbvcv eve i jlcr ^JJcen^bc ritnbt om £a»bct/'' ©fotigaarbs

33ornl)cImé Scffr. ®. 66. ^rtbec aitgiv^er (Sfrubbcn fom fjcrlb^

nere v>cb be [jcellanbfle^yficr eiib ijcb i5t)cn cg 3^blanb, og mener,

at D'Jcbfpcetten cv !)i;})pii3eve. ©cm et (Srcm)>cl paa, \)i^cx Ij^Pl'ig

Sfrubbcu til fine 2;tber er ijeb


295

fi^ nofjet iSSanbet, f!imtbt man t ^Itniiubcljg^cb feer ben rofig

paa ^unben. (BcjgliJ^et er ben i temmelig ^pJ ©rab.

. 2)enue 2(rt^ ^f^vtrntij kjlaacr forncemmeltg af tof!atIebc n«?viiig.

5S(obbpr, ifvcr ^en^orenbe tii @(ccgterne Mytilus, Tellina, Mac-

tra 0. f. »., !^»orfor matt almtnbeli'gt fiubcr ^ormefanaten

fiplbt meb Srubj^tjffer af biofe Dpré 8fatler. X)orj trceffeé

ogfaa at(e ©(ajjé Orme 03 anbre ©maabpr t ben6 9)?at>e, Ii-

gefom feto ^tantebelc. X)et paojlaaciS enbcliijen, at ben forfcl-

{jer fmaa gifTc*).

Om gorptantningétiben ere 2(nijii)clferne forfficetticje. 3n^^ ^'^nlng!'^'

iOperfeen affccttcr 8frut>kn, efter (ifftrøm, SRognen i 9)Zaj[

5D?aaneb ^aa (jrceébe^oyet ©anbbunb meb U'ot 23anb, cg ^t)or

^ai)bunben ^ar en ringe (Bfraantng. (^fter gjarrelt bertmob

leger ©fru'Sben )()aa be engelffe ^i;fter t geOrnar cg SJ^artø,

og man træffer Ungerne nbtlÆffebe meb ^nbcn af5(prt(. !Denne

Itbfle ^ibéangicelfe fpne^ at ftemme ccerecni5 meb gcr^clbet i

^atti^attit cg @nnbct. 5D?cb (Stntntngen af Sanuar ^ar j[eg

(ibetminbfle i mttbe SSintre) ^cé aUz unbcrfcgte §nnner funbet

SfJcgnfceffcne meget ftccrit nbciflebe, ffjonbt 9?cgnen enbnu tffc

tieb; i be fcrftc 2)age af 5?ctruar car ?D^ceIfen ffpbenbe ^oé

abflitlige^anner, jeg aabnebe. 3 5!)?ibten afScmmeren ^arjeg

i kattegattet fanget 3nbtciber af omtrent t;aTctrcbiett( tre fem-

mere Scengbe, ^cilfe npaatcicletigt oare af 5lareté gjnget ; anbre

of ^eni'mcb fem ^ommer^ Scengbe, fem fangebe^ ti( fammc

^ib, treer jeg at funne tiKoegge en SHber af omtrent fexten

3[^aaneber.

^er er maaffee ingen anben af ocreSiff^/ ^^^ itnberoiéfe2(jivciit>circ.

Scr^olb er faa foragtet, unber anbre faa ^i>it looprifet fem benne*

Dm SSinteren og tibligt );>aa geraaret ^elber man ben for faa

*) it'^^' 3c6fc beretter, at (;nn I;nr fect €hubben forfolv^c Glritfer

(Cvprinus Phoxinus L.) meb jter |)(j[ttgl;cfc" o, f. i^ D^aiTcH'ø

British fishes II, 216.


296

flet, at 3"3^" ^»^ fp^ff ^f"/ Cj5 flt fet» (BtJinene, efter ^oab

mange giffere ^ai>c forfiffrct tni'g, i^rajje t>cn, naor ben t)i;bc5

bem to Vac^i i JJJab. 2)erfor feer man ben ogfaa ofte ftrcet

i ^unbrebeoii^ J3eb ^anbtng^plabferne i gifferlejerne*). 3)?en

tet gamle banffe 5D?unb^cIb: ..glpnberen jTjenne^, naar ©fo5?en

grønneø," jlfat ifcer ftnbe 5(nt>enbelfe ^oa ©frutbenj paa ben an-

tpbebc^ib er bet, at ben gaoer inb )^aa (at>t2>anb, cg^oreSif^fre

antage bet for afgjort, at ben er beflo bebre, jo nærmere Sanb

cg paa jo laoere SSanb ben fanget, ^aa abftittigc |2)er, fom

cmgi'oe^ af ©anbgrunbe, tiltocgge^ ©frubberne berfor en meget

flor (t mine ^anfer ttfltge meget coerbre5?en) ^erommelfe, tit

dx, paa ©amfo, (5nbelas?e, Jano, 3}Zano**) o. f.

». 2)?en

cgfaa i enbeel Sjorbe jTutte be om ©ommeren opnaae en ^ej[

gortrintig^eb, og jeg ^ar atterebe ooenfor berort be faafalbte

S'^aabmo^nb***). (Stegte, etler fattebe og rogebc, betragtet

faabanne gipnbre runbt om i ^rotn'nbferne (i ^jcbcn^aon f^neé

man !un Ii'bt at fjienbe og at ffatte bem) fom et fiort Sæfferij

*) !Dct er iffc biet i?eb Olccrft*, a\ ^iffcrite labe Sfriibbcrnc (^aac itb

af ^mitgarnct i^jcn: jeg l;vir [cct tct Samme flere Steter, til

Sr. vcb (£trib i 2\iU'^(sUy og ^oOpnan anfcrer fcet fem ^tlmiti-

beltgt, flt 5"if^f'^"f bcrtfajle be (SfruK'cr, fom fangeiS i 23iinbgarii

iibcnfor £"bcnfcfjcrben.

**) 3^0 h"^^

^ftffc Ijaft ?ejh\3l;eb til at fmage biiJfe faa flærft berøm^

mcbe 5^^>^trc, til Sr. baabe \>cia ©amfø og (E"nbeIflV»c, })inlh ©er

\}S}(x fer ftg gfore ^\iaflanb )?aa, nt beftbbc bc fortriulig(le


29T

cg efter ^T^cni^manttS 5o^P^^i*'"3 f^^ ^c regcbe (BhwhUx ti^e

foa gobe fom røget Say.

Sernceer etter faliguSagtigc ©npttebpr ^ar jeg fffe iagttaget Sicnbcp.

^oS tennc %xt, og oeet) ^eUer iffe, at 5lnbre ^a»e funbet faa-

banne. SJJubolp^i angiver fem 5lrter 3nb»oIb5orme ^o5 benj

tre i 2!armen (Ascaris collaris, Cucullanus hctcrocbrous og

Ecliinorhynduis angustatus) , to i 9??ai?en (Ecliin. tcreticollis

og Distoma Atomon). 5lf bi'éfe ^ar jeg ^t'btil !un gjenfunbet

to, Ase. collaris og Ech. tereticollis ; ben (ibftc ^ar jeg imib-

lertib albrtg iagttaget i 2)?aoen, men jlebfc i ^^pftarmen, i

temmelig tet^belig 2)?cengbe og faa ncer Oabboret, at jlunbom

ben l?age[le(Snbe af een eKer fCere Orme faaeiJ fremragenbe af

bette.


298

57be ^xt, (Slætten (Platessa I^iinanda ArU},

iivumofvvc. gart)en tt)ft (^uultrun, almtnbelioen nteb cnbect

ttcgo"^^ "JJtcEtter. (Bficeltcnc ba^^til torne»ccbnebe,

03 ^ro^pen berfor ru, naax ben ftr^ge^ fra ^aUn

mob J^oi)ebet. J^o»ebct3 35een!iøl fun meget (»agt

frcmtræbenbe, uben noj^ne ^nuber elter ©aucjtagj^

Qcr. Sænberne baabe t ^jceberne 03 ©»cetget h'bt

tilfpibfebe 03 titbeet« noget abffilte. ©tbeltnien

banner o»er SSrpftf tnnerne en meget t)etpbetig iJ3uc

(nceften en §al»freb^>). S3ag ©abtoret en S3een^

pi'g. §o»ebeté ^ængbe tnbe^olbeé omtrent fem

©ange, ben ftorfte ^ojibc omtrent 2\ ©ange til

tre ©ange i 2:otattcengben. X)et opfpitebe ©a6é

^ojibc ubgior omtrent en 2!rebtcbeel af ^ooebetS

Sængbe.

fR%l 74; SBr^l^f. 10; 23ugf. 6j ®abt)orf. 545 $alcf. 48.*)

*) 3 be felgenbe 5tni3iyelfer of €traalctal(ct er 5^ii)f^[inncritcg (Btxaa-

letal fim ubtr^Ft fem 33røf l)Oé be Onbiinber, I;\)or bet \>aa ben

](jtoibe ©ibc vnfie ft'g afyigeitbc fra bet \^(ici ben fari3ebe Gtbc iagt=

tagne; be })eU Zal tt(fienbegt»c altfaa, at 2:aUet i^ar bet fammc

\>(ia begge ©iber.


299

©(^c>itcveI6c ^tbe 61 : Passer asper sive squamosus. Sv'ionvmi,

Pontcppi^a^6 5ltl. I, (349: Pleuronectes Limanda.

Olrtriue, Sfiiijfii^ 53efrv. 8. 166 n. 2s: pi. Rhombus, Sletter.

^c\m(in, Xitc^ff. fer 9ktuvv\ 11,369: Pleur. Rhombus, Slettciu

^'abeiv Xit^flf. f. 9tatiinn Y, 245: Pleuronectes Limanda.

— 5|t^ 1^28 8. 880: PI. Limanda.

— 9?atuvj]. b. 5'h1'p 3^f


300

'» Gnljijcr,

ber mcb Cpmccrffcml;eb benytter \)(\n\, fnart feer, hm to |^cyctFi(tcr for

(ine banflfc giffe, ©c^oncvelbc og 2lvtebi; ben fitfte ^»vuittcv bog

fun for faatøibt, at pontoppifean bruger bane Synonymia Piscium til

at bejlemme be I;o5 ©(^onevel6c forefommenbe Slrtcr. Cg faalcbeé

blider pont.'S PI. Limanda, l)VoryeI ben er betegnet meb et urigtigt

banf!9kyn*), ibentiff meb ©cb.'s Passer asper. — ?(t ben Jifif/ [lmu

(DIrtVtuø falberBIiTtte, iffe crQI^^tvavren, Iji^ab bet af l)am angiync

fi;ftematiffe ^am, PI. Rliombus, !unbc Icbe til at formobe , men ncer*

tjcerenbc 2lrt; gjore^ ibetminbjle o^jermaabe rimeligt ijeb ben af (Dlarfuø

tilføjebe SBcmcerfning, at ben „er lige faa talrig fom (^frubber og DU^b*

ftxitter." Gnbnu minbre XwA er bet unberFafiet, at -^ofman'e Pleur.

Rhombus eribentiff meb PI. Limanda. ©ottfc^e ft)ncé at fremfcette ben

yaaftanb, at ^rtber'ø Pleur. pjatessoides iffe lierer l)ert)ib''*), bog

Mben normere at be\3ife eller ubijifle benne ^aaflanb. ^an \)ax fRei

for faa sjibt, at en !Deel af Råbers (Si;nont;mer (noDmlig alle be, ber

angaae ben gronlanbflc ^auna) iffe uebJomne ben ii^lanbffc ^^iff, eller

PI. Limanda. 93?en paa ben anben (£ibe er bet gauffe fiffcrt, at ben

télanbffe %\]t, fom ^rtbei: beflfriver unber 9?a\jnet PI. platessoides, tf fe

er anbet cnb PI. Limanda.

23cii^^t?tici- ©Icette er i bet fpbttgc Kattegat, 3fina » M

norbltge,

ben alnu'nbeltge S3cnce5?nelfe for nceri?ærenbe 5lrt. 3 ^i^e''33cclt

(»eb ©trib) tittccggeé ben S^Zai^net $Icebe. SSeb %ger ^ax

jeg ^ørt ben falbes3@anbe 03 (Banbtibe***), 0(j beglpnbre.

*) ^Abec ).^aaf}oacr toel (9?at« b. ^i\å)t 3^lanbå


301

font i?cb ^fitmottcr fattet 5D?absSj[enfener (efter Slagaa rb*),

fpneé 0(jfaa at ^ere ^er^i't). (3 clouet) elbe fipnejJ itU at

^a»e fjienbt no^et tanf! S^iatn forSIoetten, men angioer Kl et*

fcf;e fom bet Hanbt (BleiJs^igerne alminbeligc**). ^aa bc

norflfe Kyflcr ^ebber ben glynbcr 03 ©anbfl^nber, ^aa

Sélanb Kolt og Suro.

(3ibetmicn3 ficerfe SSojning o»er SBrpjlftnnerne er ene tiU 23cfrnx)cif«.

(Irccf f eti(j , tii »eb forjle ^lefajl at objTitte 6 1 eet ten fra atte

bc ncerpaaenbe gipnberarter.

garden er almmbettgen et Ipfl ?e»ert)runt, ber fnart

{jaacr o»er i bet ©raatrune, fnart i bet DIioenfar»ebe, og )paa

forffjccrtige 9}?aaber er nuanceret tjeb nterfc (Sfper og Marmo-

reringer. 3 Snegelen wbmcerfer benne ^rt fig i?eb en Ipferc

Sar»e enb be to foregaaenbe. (Btunbom faone^ ^(cetter ganf^e,

men oftcfl er Kroppen temmelig teet t)ejlroet meb fmaa, tteg«

gule ^lætter meb morf 3"bfatning; j^unbom iagttagers i(le*

betfor gu(e ^Icetter Mot fortagttge (maajTee ifcer |o6 pngrc

3nbiotbcr). ^oert enfelt (Bticel tnbfatteS af en mor! 3fianb.

SSeb at unberfoge 2)9ret meb Supen, opbage^, at ©runbfaroen

er ^»ibguul meb uenbeligt mange, tcetj^iHebe, morfe ^unfter.

55tttnerne ^a»c omtrent famme gartje fom Kroppen. |25inened

^upitte er morfcblaa, t'nbftuttet af en fmal, mceøflngfar»et 3^i'ng j

^orn^uben broncefari?et.

Ubmaaltnger.

2:otaU


302

ftox\U |)o|bc (Htt hdc^ 58n>ftflmieritesJ epitfc) : A A]'", B 4"; C

|)oibe om 9kffcit: A 3"; B 2f"; C 16'"-, D 10^" J

|)øjtc foran ^alcfimtcng 9lob: A 13^"'; B IP/^j C 6'"; D4i'";

jloifc 2vJf* (oi?cr ©iccUeliing.^ftO : A 10"'; B 8i'";C4i'";D 3r';

Ivffdfe foran |)a{cfi'nncnsJ $)^ofc : A 2?'"; B 2'"; C 1'";

5lfftanfc fra ©nubcfpitfen til ©ia^llclaavjctiJ tni^jcflc Dianb: A 27'" j

B 24'"; C 12i'"; D 9"'^-);

^mUté ^niH o»er ^jnenc^ ^JJitte: A 13i'"; B 12'"; C 7^'"}

D 5r"}

tft oj-^fpilete ©aM ^ojbc: A 9i'"; B 8i'"; C 4^'" 5 D 2^"«

fcft oKpiIcfce ©ab5 33rcbc: A 6'"; B 5^/"; C 2^"}

^^eUcmfjffbebcnet^ ?ctn9be )}aa tcnfarttcbeeibe: A4'"; B 3§"';

Cvcrfjffkbcnet^ Sfpngbe }jaa ben farycbe (5itc : A 7^"'; B 6I"';

Cijcrfjccbebcnctg i?ifngbe [^aa ben IjVtbe (Sibe: A 7i"'} B 7'";

^^icllcmficebcbcnct^ ^^^ngbc \^aa ben l^yibe (Sibe: A 6"' ,2///

5 B 5§

Jcruijben nf 9?Jcllcmfjffbfbencté 5(poft)fe: A 3^'"; B 3i"",

Unt crfjceb. Scengbetil Sebforbinbelfen : A 10'" ; B 9'" ; C 5'" ; D 3i"

Slfftanb fra


sos

$lffiflnb fvn (Snubcfpitfen til ncfcerjle 5?jc^ulcg fcrreflc Ølanb: A

5'"; B 4r"; C 2i'";

Slfftnnb fra ibfen til øuerjle ^jel;iikø forrcfic Slanb: A

7r'; B 6^'"; C 3r";

ci^crfte ©jcb. Sænabejjintncmfii.: A 8'"; BTf"; C4f'";D3r";

cmfle |?jcint. |)ojtc9)enncmfn. : A 6'"; B 6'''; C 3^"; D2i'";

TtcbcrfJc rjeljuU^l'Æni^bcoicnnemfnitj A 7.1'"; B 7i'"; C4i'"-,

ncbcvftc ejcl;ii(c5 y>ojbccjjcnncmfnit; A5i'"-, B 5V"; C3i"';

nebfrftc£^jc3?ffni3bccjjennemfnit: A 5|'"; B5f"' ; C 4'";D 2i'";

^anbcnS 23rcbe mcUcm ©jnfiie: A 2'"; B 1§'"; C §'";

5lfjJanben fra nebcrfle S)jel)ulc^ bagefie SHonb til ?5'?f9lffl^«^t«^9f^^

bagcfle 9]anb: A 8i'"; B 7'"; C 3^'"; D 2i"';

G3jce(ldaa3v^f}vffetji flcr|le 23rebc: A8^"; B 7A'";C3r"; D2|'";

5lfftajib fra ©nubefpibfeit til 3fiv)gfiuneit3 5BegynbeIfe: A 9^'"; B

8i'"; C 5'"; D 3i'";

3h>3ftnncn^£ffn9bef}ra;fning: A 8" ; B 6|"; C 3|"; D 2|";

9]V3fi»"en5 ftijrfle ^^cjbe: A 16'"; B 16'"; C 7i"'; D 4J"';

0^i,H3pnncné 5(ffl. fra $>alefijtnf iiiJ Dicb t A 8'" ; B 6'" ; C 3i'" ; D 2'"

^rv)|lpnncn5 ^Ccencjbc )jaa ben fartebe


304

|)alc|imtend flørjJe ?tti^bc fra dioUn |)fla ®icer«c: A 27'"; B

25'"; C 13'"; D 8?'";

^ale|imtcné?cpn9fce{D)fittcu: A 24'"; B22i'"; C 12"'; D7^'";

ben «bfpanbtc ^alcfinncg f^orfte 5Brcbe: A 2|"; B 30'".

^oijcbct^ ?cen(jbe inbc^olbeé omtrent fem ©an(je i 2:0'

tattængbcn, og bet er altfaa ^o^ nccrs?a'renbe 2lrt noget minbre

enb ^o5 be to foregaacnbe. 3)?unben fttger jlccr!t op, og Spibfeu

cf Unberfjiceben rager fom JoTge beraf frem foran £)oerfj;æbcn,

jlfionbt itu i nOi3en bet^belig @rab. $ojben af bet opfpikbe

©ab inbe^olbe^ nceppe tre ©angc i J^ooebeté 2oent3be, ogSSrc-

ben ubgior itU ganf!c |- af ^ojiben. ©aUt er ioortgt meget

f!j[ccot, faa at, naar bet opfpiIeS, SWanben paa ben ^ojre 8ibc

rager langt frem foran 3f?anben paa ben oenflreSibe. (Baafnart

5D2nnben er luffet, naaer Snben af Doerficebetenet paa ben

faroebe 8ibe omtrent ()en nnber ^upiHené forrejle 9?anb. !2ceb em c

temmelig tpnbe. ^cenbcrne ere lange og fmatte, og j^aac i

gorm meget nær til ©frubbenø ^a:nber: be ^aoe ncemlig, om

cnb itu dUi faa bog for en jlor^eel, i^ancetform, etter tli'oe

noget breberc mob (Jnben enb oeb 3?oben, og banne berpaa en

mere etter minbre afrunbet (Bpibé (tilbeeté ere be enbog af-

Pumpebe*). X)^ ftaac iffc ganfle teet til ^oeranbre, ^oilfet

bog meejl gjælber ^cenbernc i Unberfjiæben paa ben ^oibe ©ibe

og noget minbre paa ben faroebej i Doerficeben paa ben faroebe

(5ibc funnc be berimob nceppc meb goje falbeé abffirte« 2}leb

^enfpn til ^ntattet, ba ^ar jeg paa ^e jre 9)?ettemfioebebeen talt

tnbtil etteoe 2:ænber, paa oen^re inbtil ftreogtpoe, i Unberfjæben

paa ^ejre 8ibe inbtil ferten, paa oenflre inbtit to og tpoe. ^cen*

*) 9laar fcg nøjagtigere ffulbe awc^m eJcrfTjallcn mcUcm SFcubbcn^

og BI


305

berne aftcij^e i Sccnijbe mob ©ibcrnc, bog fjenbeligere i £Ds5evs

fjitbcn enb i UnberfjocOen. — (5t liUc ^icc()efej[I temcer!c5

baj} ^ccnbcrnc fnas^el i Dt^cr- font i Unberfj[ccben (jlorjl ^aa

for{le @teb). S^itngen langt tilbage, meget fmat, Iibt fon»c):,

fortit t)e{ abffiU fra Unberfjccben. @»celg benene i O^cx*

fjiccben s?tfc )^aa |>5?cr©ibc tvc, fra §i)eranbreoittabf!i(te, ^»ccr?

rccffcr afSTcenbcr, een3f?ccffe ^aa t/ocrtSt>ccIgbeen; i en^t^er af

be to forrcftc 9?a?f fer ^ar jeg talt fpo 2:vcnber, i ben bagepe ni j

i ben forrepe DfJcetfe ere S^crnberne ftorjl, etter tbetmtnbjle lige faa

jlore fom i ben anbenj i ben bagefie ftnbeé be niinbjlej toårigt

ftbbe be flerfte ^ænber tnberfl i ^i>er 3?cr!fe, og ^cenberne aftage

grabein'ia ubefterj be ere ftccrfe, foniflfe, meb tibt tilha^Q^^di^

©pi'bfe; uagtet be funnc ftgecrt ©occlgbeen, og berc^ 5lntat er meftem tpoe og trebii?e (jeg

^ar talt 25 til 26). 2)et forrefte far S^cefeborer ^ar

9?orform; bog er bet lun paa ben fari^cbe ©ibe, at ber banneS

et fort, men bog fuIbPsrnbigt, 9^ør meb en titte, frebérunb

5labning i ^nbenj :paa ben ^»ibe ©ibe er ^uben blot j^cerft

uboibet omfring ^Jlæfeaabningen^ bagejle og ^berpe 3f{anb, og

banner attfaa egentd'gcn !un en jlor ^(ap. X^d bageftc

S^icefebor )(iaa ben faroebe @ibe ligger nceften miet imetteni

IZ^jnene (bog libt nærmere bet neberfte), er jlort, coaXt, meb

^abranben libt nbm'bet fortil; paa ben §i?ibe ©ibe ligger bet

i Sinie meb 9f?t)gftnnen , tibt foran benne. Øjnene ere libt

jierrc enb ^oé be to foregaaenbe 5Irter; bet ot^erfle ligger lun

i meget ringe ©rab bag bet neberfle, etter, meb anbre Drb,

SDjneneé ©titting er næjlen atbete^ Uh f!raa. f anbefjofcn

er mettem l^jnene ffabt og brebt afrunbet; bag Øjnene er ben


306

nceflen umccrrett(3 'haa))^ for ©t)tt 03 %oU\\c, © i æ H e a a t n 1 n^

gerne "teg^nbc foroi?en omtrent i ^int'e nieb ncbcrftc IZ^jicé o»er|le

fRan'o, 03 tnffe^ forneben mob ?;or


307

Svcngben). gorjiC ©traalc tovtj onben 0(j trebte te Tcengjlc

(mere eub to ©cinge, etter omtrent 2J ©ctnge, faa (attge fom

forjlejj be folgenbe aftage atter, men fibf^e er bog alttb noget

Tænger enb forjlc; be to forfte ©traater og ben fibj^e ere en^

fcltc, be mettcmitggenbe noget floftebe i (Enben. Ofjonbt

S3ri)j}finnen paa ben ^oibe @ibe i O? c gelen ^ar fammc

©traaleantal fom paa ben faroebe (fom allerebe ooenfor fce^

ma'rfet), er bcn6 5?orl;oIb i anbre §enfeenber temmelig forfljicel-

ligt^ ben er abfolut fortere men re(atiot breberej gormen ber?

for temmelig plump, ©traalerne »oye t Scengbe tnbti't femte

etter fjette, og forjie ^BtvaaU er i Snegelen (ffjonbt i'ffe altib)

meget tænger enb ftbjle, bcr ofte enbog er faa Ii'tte, at ben oeb

en ffjiobeoloo S^cctting let fan ooerfeeé. ©tunbom ere atte

Straalerne enfclte, men fæboanligft ere bog nogle ftoftebe t

(Snben (fra fj[ette tit ni'enbe tnflufioe). 23ugftnnerne$

Sccngbe inbc^olbeiJ gierne etteoe til tolo (5)ange i ^iotattcengbenj

inbb^rbeé pemme be temmelig ncer oijereené baabe i ©torrelfc

og gorm (^oi'lfen ftbfte er tangjlraft, fmal, titfpibfet)j trebtc

©traate er ben Icengfte, ffjionbt iffe meget Icenger enb anbeit

og fierbe; flbfie ©traate Iibt fortere enb forfie; anben, trebte

og fjerbe ©traate Iibt floftebe i (Snben , bog faa ubetpbeligt,

at bet meget let fan ooerfeeé (feb meb Supen), ifcer paa ben

^oi'be ©ibe. SBugfinnerne naae meb bere^ ©pibfe (iJabtorftn^

nen6 ^egpnbelfe (omtrent SfJoben af bene trebie ©traate), 03

ffjule ganffe (^Jabboret. X)itk, fom Tigger paa ben ^otbc

©ibe, omtrent mi'bt tmettem ^Bugftnnerneé 9?ob og (SJabborftn-

nen6 ^egpnbelfe, banner en ret betpbcTig tøtgbefpaTte. ©en

Titte, Tpftfaroebe, titfpibfebe Uret^raTpapit fmbeS paa ben

faroebe ©ibe, omtrent i Sinie meb @abt)oret6 t>agejle SfJanb.

(^jabborpiggen er fnart fremtrcebenbe, fnart ffjuTt unber

^uben, jiunbom lige fremabrettet, (lunbom meget jlraat nebjli?

genbe. (Dabborfinnen begi;nber Iibt bag 33rppfinnerne§ dioh,

omtrent unber S^pgftnnené t^oenbe ©traale; ben^ i^cengbejlrce!'

20*


308

nin(j oi)cv{\aaer bcn^ottje^otatlccn^be; 8traaTcrne cpnoac bcrc3

pørj^e {:)oibe omtrent ntcb nittenbe O13 tpocnbe, :^»orpaa bc atter

aftoije. (Sibfte ©traale uibe(;otbc$ mere cnb to ©ancjc i for-

ftcé §cen(jbe, fom otter noe)jpe ubt3ior en ^rcbiebeel af tpi>enbe

(BtraaTeo ?cencjbe. ©traalernc erc aUc enfclte. ©abborfinnenS

5(fftanb fra >^alcftnnen er omtrent Ii|3 9^t)(]ftnnené, Oi] ubgjer iffc

flort mere cnb J^aTeno :^QToe§oj;be foran ^atcftnncné 9?ob. ^a-

leftnnen^ ^o^ngbe inbe^otbeé omtrent 5 til 5.^ ©anrje i Zo-

tattccngben. !Den er ioori^t af gorm fom ^oé be fore^aaenbc

gtpnbcrartcr / oiftcbannet, ben fcacjepe S'^anb h'bt ubbojict ctfcr

fonoex, (Btraalcrne ffcftebe i (Snben meb Unbta^clfe af be tre

^bcrf^e )(^aa ^"oex (3ibe.

Stbcttnten banner, fom atferebe ooenfor 6emccr!et, en

ntec^et tetpbclicj 03 tojncfalbenbe ^rumntn(] ooer ^rppftnncrne,

l^oilfcn Slrumnmg begynber flrar haQ $oocbct, men enber libt

foran ^rt)ftftnncrneé ©pi'bfe (^æncjben af ^rumnintjen ^oé et

3nbioib af omtrent tilommer telober ftg til 15Sinier, §ojben

til 6 Sinter). 3^^i^^i'3^ ^^ Sibetinten albeteé oanbret, 0(j flrceffer

ft^ Ii(je til Q:nben af ^alcfinnen, fol^enbe ben neberfle 9?anb

af bennet ni'enbe ©traate^ ben ra^er i ^ele Sængbcn Iibt frem

fom en tpnb (Snor etter ^raab, og (jj[ennemt>orer en 3^cclfe af

bptt ffiutte (Sfjæt,

@!}cclt)e!tcebntn3cn er ^o§ nceroærenbe 2trt rigetigcrc

enb ^o3 be to forcgaaenbe: )()aa ^ooebet ere ith t)tot ©icetfe-

taagéflpffcrne, ^inbcrne og dammen metfem£)jnene teet ffiætOe-

bccffcbc (futt gorgjcettetaageté tagcfte 3?anb oifer ftg nogen),

men ber ftnbcé ogfaa enfctte ©ficet );iaa 9?ccfctenene, Doeryce-

Mcmt og Unbcr!j;cet)eni5©recn paa ben faroebeSibe; ^aa ben

"^oibcSibe ^ar ^ooebct ftere ncgne ^Hoctter, og paa t)egge ©tber

af kroppen er ©abboreté nærmcfteDmgioctfe (bog !nn i en meget

fmat (Btrccfntng) uben @fj;CEt. 9?9gftnnerneé ©traoter ere t>e!Icebte

^»er meb een 9?æffc 8fj;cct (be otte etter nt forjleStraater og be

tot» ttt fjorten fibfle unbtagne) , ber \)(ta be tcengjle ©traater


309

naae nxften tit 8pit)fcn, men, eftcrfom ©traalenie^ Sccn^be

aftaøcr, lubflfrirnfc ftj} nicvc 03 incre tii dioiMcn, ©amme

gor^olb m^cv ©atborfinnen, hlot met> ben3)?otififation, (it y^c^

hnx af be for^e Straalcv ^ax funbet to ganffe ubcn Sfiæl. X)et om

biéfe to Sinncré ^ticcl ^ibtil 5lnforte (3j[ccltcr Uxn ben farocbe Sibe;

:paa ben ^'oit^c Oibe er et meget ftovre %nta\ ©traatev uben Sfjæt/

03 fcb be nu'bterftc i?ife !un (Bfjoet omtrent t ben neberjle

gjerbebeel af^ænrjben. S3r^ftftnnett ^»aa ben faroebe (3ibe t;ar

cgfaa Sfjcel ipaa en :Dec( af ©traalernei5 pbre ©tbe, bog

meb inbioibucl 5'^^ffi^'cttiC^f^

• ftunbom '^av ieg tf fe fannet iagt-

tage (SfikTl uben )paa be ftre elter fem forpe ©traater, fiunbom

\iaa atfe, tiot be to ftbfte unbtagnc. "^f^x^ic 8traafe plejer at ^csxc

fTj;ceIfIvTbt ncEJien tii 6ptbfen, anben ©traale i | af Scengben

etter mere, be fotgenbe i en fortere ©træfning, ^aa ben ^m'be

©i'beé 33r^flftnne ^ar jeg tffe iagttaget ©fjæt. i)en farocbe

©ibeé SSugftnne tJi'fer gjerne en 3^ceffe ©fjæt )i^aa anben, trebie

og fjerbe (BtxaaUy 33ngftnnen '^aa ben ^oibe ©i'be berimob

ingen. (Jnbeligen ere aVie ^atefinnené ©traater fliælbeftccbte,

be t)berfte tii ©pibfcn, be mibterjTe t | etter | af Scengben. —

5D?eb|)enf9n til^effaffcn^eben af ©fj'ættcne fan forft mccrfcé, at

be ere temmelig ftore (be porfte 1)0^ etSit^ioib af lOj dommere

Svrngbc If

i^inie tange, 1-^ ?inte brebe) fljonbt tynbe og ^ub^

agtige^ be ftorfle ©fjiæt ftnbeé )^aa ^aten, et fcix bommer

foran di%^ og ©abborftnnené Op^or, na:r ©ibetinien. %xa

©ibetinieno S5egpnbctfe tii $>ateftnnené Df^ob ^ar jeg tatt i en

9?æffe omtrent 80 ©fjcet, ooer droppene fiorjle S3rebe fra ©i-

betinten tii 53ugen 32 tii 34 og fra ©ibetinten tit D^J^ggen 30.

©fjonbt ©fioettenc i bet^ete taget ere tagtagte, bemcerfeø bog

Unbtagetfer berfra, faafom i?cb ©ibettniené krumning, ifær

nebenfor benne og unber 23ri^ftftnnerne. 3 ^oxm funne ©fjæt-

tene i 5tfmtnbclig^eb fammentigneé meb en \>aa ^?ibten ooer-

ffaaren (Sttipfc, ibet be fortit ere afrunbebe, bagtit temmetig

tige afffaarne. ©fjiætfene »ife vqI foncentriffe ©triber, men


310

bféfe cre faa fine, at be UU Dcl funne tcctfeé 0(^ ofte enb iffe

fiffert ffiælneéj ten forrefte (Jnbe of @fj;vTttene er forft)nct nicb

en flor 2Sifte, ^oi6 ©traaler (ofte t j^ort Slutal, 40 eKcr bev-

coer) bog itk wbgaae fra 2)?tbten af Ofjæliet men fra bennet

|ja(]efle Sfjanb. £)fte cre faaocl (Btraatcrne fom be fonccntriffe

Sf^mge ligefom ubffettebe \>aa 9J?ibten af ©fjicefiet t en ftor

©trvctntng. ^oab ber tfcer ubmcerfer SfiæKcue ^o^ ett og barmen tilfammen ^aoe en Sængbe af omtrent

11 bommer, eQer ooerpige ^pret^ ^otattængbe noget. $eraf

wbgjore igien ©pifcroret og 9)?aoert omtrent IJ ^omme. ©pi-


311

ferøve t I;ar itU fenbevtt^t mere enb 9)Za i^ e n ^ ^abe Scengbe,

men jiaaer i SSttbe itk tilbage for ben; l^erj^^e ere rettebe Itge

'bac^n'o mob ^nbeit of 33ug(;u(eu, 03 ub(3iøre en uafbrubt (Jp-

Iinbcrj tii inboenbicje Sccngbefotber »tf^ ^^ nccjlcn in(jcn ©por,

og S$vV(j(jette ere temmelig t^nbe* Uboenbigt er !j)?Qoen abfftit

fra barmen i)cb en Qnbfnortng, inb^enbigt i^cb en ^lap. Dm-

fn'ng ^^armcn6 23cgpnbiifc ere anbragte tre 33 Ii nb tarme, og

t et 5!)?et[emrnm af omtrent en ^alo 2;omme fremtrceber en

fjierbej ffjionbt biéfc 23Iinbtarme ere fmaa, ere te bog for^olbé-

oii^ enbcel fiorre enb I)05 be to foregaaenbe 5lrter, og fnnnc

nceppe fortjene at falbe^ rubimentcere. 2; arm en ^ar en bct^be-

lig SSi'bbe; ben retter ftg forfl lige neb mob ©abborct, banner

berpaa en jlor ^reb^ mob ^ejre, fom fotger iSug^uIcné Dm'

freb^, og enbeligen en minbre ^rcb^, fom ligger inbeni ben

florre, og ganffe ubfplber benne ; ^ 9 f t a r m e n er abflilt fra S^pnb-

tarmen oeb en ^(ap. 5D?ilten ligger mob (5nben of Wlax>cn,

jtebenfor benne, mettem 33Iinbtarmcne, "^aa ^ojre ©ibe af Seoe-

ren; formen er runbagtig, noget fammcntrpffet; Jaroen meget

mørft robbrun» ^^prerneé garoe er ogfaa meget morft rob-

trun; be banne toorigt en por, trcfibet-priomatiff SJJaofe, fom

jlræffer ftg gjennem t;ele 23ug^ulen nnber Sf^^graben; Urin*

fctceren er langjlraft, tarmeformtg. ©enerat lonéorganeme

af gorm fom ^0^ be foregaaenbe Sirter men of ringere

Ubftrcefning (Diognfccffen ^o5 en $un of 9 Sommer !un om-

trent 2 S^ommer lang i gebrnor 9}?aaneb).

SOJellemficebebenene fpnc6 ot oa?reminbreilcerlt!rnm^*^';j^.9^g^^^^^^

mebe i (Snben enb §o5 be to foregaaenbe ^rter, Itgefom ogfaa

bereé ^pofpfe for^olbéoiié ot »cere libt fortere; )(iaa ben far-

»ebe ©ibe faoner ^D'^ettemfjiæbebenet ncej^en olbele^ ben aare=

Mobbonnebe Uboibelfe, men skifer en foabon libt tåbeligere paa

ben ^oibe (3ibe; bet forfie ubgior nceppe | af bet fibjleé Scengbe.

Doerficebebenet paa ben faroebe 8ibe ubmcerfer ftg i?eb

nceflett at iJOJre gan(!e lige iHh tojet tetpbeligt i nogen ^d-


312

nitiQ)] bet ficmnicr i ^ccngbe paa tet 9?ccrmcPe nicb bet paa

ten ^tJibe (5ibe, men ot)eri3Qfler tet \it)t i $(ai;eblabeté 53vcte.

gorgjcctlela ogct jncrjct fmalt, nerien tnnucnbe en vet ^tn;

fel, fcroi)cn fi;Iformtcjt fovlccngct, ben neberfte @reen fortil no-

(jet afrunbct. X)C corijje :De(c of (5)ic?nelaagct omtrent

fom ^05 D^obfpcetten, fan at ®iæiiciaa(^^\t^Uci^ ba-

(jefte-'neberfie S^anb er mi'nbre bpbt ubffaoren og 5Bin!(erne gonfle

afrunbebe. Di?erffulber Håbet liffe, jloerft, bol!formii]t,

meb albclcé rubimcntccr S3t3recn, i ben otu^rfte (5nbc trcfibet

tilfpibfet. (5fulbert)labet libt teender enb Doerfiulberblobet,

men mere fmalt, foagt, ftabtrprfet. 2(rmbenet nærmer ftg

meget til at bcinne en ret ^infcl/ 03 er forov>cn ubbragct i en

lang ©pt'bé. X)en meget lange og tpnbc rasjnencebbannebe

gortfcettetfe er );>aa 3)iibtett bojiet libt til en ftump S^infct,

og beénben \i1)t bolgeformigt bugtet nb og tnbj ben er tilfpibfet

faat)et i ben forre^e tpffere fem i ben bagefte tpnbe Q;nbe,

S3cen en benene ere af Jorm fom §0^ ©frubbcn. 9ipgra^

ben beftaaer alminbeligt af 40 J^oirt^ler:' ti 9?pg^i.n'ri?Ter og

trebi»e ^alc^oiroler*). Stjcerfortfættelferne oife ftg al-

Terebe ret tpbeligt )(>aa anben ^oiroel, og forfte |)i)iroel fa5?ner

itu albele^ (3por af bemj gormen omtrent fom ^oé be fore?

(jaaenbe 5lrtcr, bog ere be maajlec for^olbéoii«^ libt brebere.

jDe opftigenbe ^ornefortf cettelfer tiltage i «5oj'be om-

trent til ben fjortenbe^ be ftre forfle ere fammentri)ffebc fra

©iberne og af (Sabelform j be folgenbe ^orncfortfættelfer paa

S3ug^i?iroTerne ere fammentrpffebc forfra bagtil, ncef^en albeleé

ith tilfpibfebe i Snben, men bojebe libt fremab, faa at be banne

enfoag33uc. gorfte §ale^i?iroel$5 nebftigenbe Sornefort^

fcettelfe bærer fex ^ntix[)()inalhitn, ^ o ft ab bom in al-

*) Unfcertifcnt ialiti hm 39^invi^lcr, ??aav berimob ^Io(^ anøii.>cr 51

^i)ir»lcr, faa grimber bettc fig natitrligviiø enten |3aa m (BUv^e*


313

benet mcbrecjnct, 3*^^-i^*G^ f^ gtr(;oItet omtrent fom (;oi? te

to forcgaacnbc %xt(v.

©eftcmtc 5lfiUtcv af ucen\Ti*enbe %ri er itk tetjcubte. 'i'tartcr.

(£-ftcr ITJili^fon*) ffal man unbcrticcn i ^attci^attct træffe for-

kerte ©tætter, ^t?ilfe tog [i;ne§ at i^ærc mei3et fjcclcne; feb

l;ar jqq ibetmintrtc entnu itU feet faabanne.

(5 (æt ten fync«^ tf fe bett)beli(jtat operffn'te en gi^té ^ænijbe, ©t^nnvifc

0{j \>ct jlerjie fintal af be Sn^i^'i^^^/ \^^ bn'ngeé tit ^or»3

l;05^ o


314

pt^r men \?ibeiJ itk at fovefemnic i 5!}?tttd()aiH^t, r^ l;av aU^cia

ixiQcn jlor fpbliij Ubprccfninc]. 5D?ob 33cft er ben cnbnu mci^ct

fllmtnbetig mange ©teber ^aa ben iotanbffeS^pft, ^t?orimob man

itk ^ax funbct ben i bet (jrønlanb(!e §iu\

^0^05 er ©Icetten en af bealmi'nbeltgftc*) gft)nbcrarter

t kattegattet og 35cf}er§a»et, Iigc[om ben cgfaa trcrffc'5 t ^fter-

føenj røonbt ben beg langtfra itk tra:nger faa bptt inbibette

$a» fom (3f rn()ben**).

^cT?cmrtrtt)c. ©I eet ten op'^otber ftg aTminberigi>iié ^aa 8anbt)unb, om

(Sommeren tat inbe nnber ^anb, i 23intcrmaancberne ^aa noget

florre iD^tbe. 2)en teoer ttlbeeB fammcn mcb ©frul>ben, og

fangeé jlunbom t ©elf!ab meb benne, men gaaer bog tperfen

op paa faa ringe !Dptbe, etter faa langt tnb i gjiorbene, og

Jjifer ot)er^ot>ebet ingen faaban ^ilbojeltg^cb for bet ferffe ^anb.

Dgfaa er ben meget mtnbre fejglioet.

vticviug. ^f^æringen bejlaaer i atte^aanbe fmaa §at)bt)r j bog "^ar jeg

'^^ppi'gjl truffet ^nneliber og Qbot^eer i ben6 5!)?ai>e, be ftbflc

Punbom i meget tetpbeltg^cengbe, og t^Ianbebe meb ©maahn'fle af

be ^tangplanter, mettcm §oiI!e be op^tbe fig. 2)^aaf!ee funbe

man antage, at toffaltebe S3Iobbpr ^o^ benne 5lrt ubgjiore en

mi'nbre betpbeltg 5liibeel af 9f?ceringcn enb ^oé be to foregaaenbe

Sirter j ffjonbt man i>ifino! nu og ba ftnber Snbiin'ber af ©Iceg-

terne Lacuna, Mactra o, f.

i>. i bene ^armefanat.

Sovpiaiit« l^egettben inbtrccffer i Tlai oa 3^^"^ altfaa noget fenerc

cnb ^0^ be to foregaaenbe Hrter. 3 3«"t 3)?aaneb ^ax jeg

t bet fpbltge Kattegat fanget Unger af omtrent 2.J ^ommer^

*) ^rtbec antager ben for ben alminbcHgfle 2{rt 5>cb 3v^tanb^ ©{}«=

fvfJ efter Bffubben, 3^9 ^^^ imitlcrtib paa mine Sefcg ber

3ntet fcet, ber Funbc bringe mig til at antage, at ben er li)Vl-^pi=

gere, eller blot lige faa b^^Wg^ fc''" ^«^5fp


315

Jcengbe, ^^iiU jeg |)cltcr fer gu(jel fra forccjaacnte 5(ar. 3«-

t>it>iber af omtrent fire Stoaimcrol^rnQbe, fangede fammcn nieb

biéfe, fv)ncé aUfaa at maattc tiUceggcé en ^^Iber af omtrent

to §(ar. Gr benne ^httninfj i?cl grunbet, faa er ^Slccttcné

fBcixt langfomnterc enb bc to fore^jaaenbe ^Irtero.

^om S^æn'ncjcmibbcl fcctter man i CEnglanb (efter ^ e n '2i„v.cnt>circ.

nant og garrell) j^orre ^xii^ )(iaa ©I eet ten enb "paa be

to foregaaenbe $J[rtfr, og bettc er ligclebeé, efter ^n o ter, ZiU

fvvlbct i ^axi^ f; forbi ben bebre taaler brandporten.'' Dgfaa

1^0^ oé træffer man gttringer ttl ben^ gorbeel. DIa»tu$3

finber faalebcé f>cit ben er febere 03 mere bclifat til 3ptfe"

enb (Sfrubkn og 3f?obfpictten. 9)?en 't)ctU er bog langtfra at

»ære ben alminbelige ^?ening, og ifc?r t ^j;':ben(;aon fpneé ben

fnn at ocere Ii'bet agtet. !l)en er i fin fiorfte gulvrcmmen^cb

i 9J?aanebcrne gcbruar, -D^art^ og 2(prit, taber ftg efter Sege-

ti'bcn, og f!al ith ganffc gjenoinbe ftt JP)utb i be oon'ge @onu

mermaancbcr. 3 fcrff Silftanb fpifei? ben gierne flegt. 9^unbt

omtn'ng i gtflerlejcrne, ifær i Spblanb, torrc^^ cnbcci til Sinter^

forbrug. 9^aar g«^^^'^ angtoer (Sfcrtten r,fom be novbltgc

i^bffe giffereé fornvTmftc 5^vcring Oommeren igjcnnem" (3iié

1. c), ffulb.e i'cg troe, at ^an, rimeligotié forankbiget i^eb ti(-

fcelbige Dmftænbig^eber, bruger meget for jlærfe Ubtrpf. 3bet'

minbfte ^ar jeg i ftere ©ommere befogt bc »tgtigfte norbjpbjie

gifferlejer (§irtC>^oImen, Stalbcc!, (Bfagen 0. f. 0.), og opl;oIbt

mig længere ^ib t abf!t(lige af bem, ubtrn atl;ai?e funbet ga-

ber^ ^aajlanb befrceftet.

X)et er mtg i'ffe befjeubt, at 3«'^i?oIb6orme ere angbne af ^icn^cy

nogen forfatter for benne 5lrtj ibetmtnbpe anforer S^ubolp^t

ingen. 3niibterttb er Scolex polymorphiis ^pppi'g i bene ^ynb-

tarm, ifccr tæt bag ^ortnerflappen i>eb SSfinbtarmene. (^nboi-

bcre ^ar jeg funbet en Ascaris i barmen. 2lf ^bre ©npltebpr ^ar

jeg en enefte @ang truffet etSnbioib af Chondracanthiis cornutiis

paa©j[cetterne3 Iigetcbe^ fun en enefteØangenCaliguspaa J^ubcn.


316

5Sbe %xt, ^}tatcH\)nt>CVcn (Platessa microceplialus

noBi.)>

'Unima?vVc. gari?en alnu'nbeltcjt rebOrun eller graabrun,

ftunbont meb It)fe "JJtcetter, Slrcppen cegbannet, me-

get otat. 9^P0' *^G

©flbborftnnena. ©tra aler nub

mange S^ccffer ©fj[cel, bev tilbeetiJ ubbvcbe ftg

o»er ben forbinbenbe §ub. S^Gf« tpbelig ^een-

fjel bag |2)inene. 2:cetfluttenbe ©fjo^retcenber i

^jiceberne (bet ^iijre ^D^enemfjcebebeen fa»ner 2: cen-

ter), fptbfe Stcenber paa © »celgbenene. Sibelini'en

nceften Itge (c Her bog lun ft> agt bejet o^er SSrpft-

finnerne), ©abbor^tggen albrfg fremtrcebcnbe.

.^ooebeté Scengbe htbc^olbe^ fer til fpi) ©ange,

ben ftørftc ^ojbe 2^ til tre ©ange i ^otaUceng-

ben. 9J?unbfpaIten meget lille, temmelig lige eller

^orijontat, meb ligefom opf»utmcbe ^ccber og

begge ^iceber omtrent lige lange; JP)oj;ben af bet

opfpilebe Q^ah inbe^olbe^ omtrent fire ©ange t

^ooebet^ Scengbe.

OJ^gf. 9-2; S3rt)ftf. 40; 35ngf. 5; ©abborf. 73; ^alef. 19*);

*) etraaktaUet fvitcé l;o^ benne ^Ivt Uh at yccvc mcijct beh;bc(lg 5if-

i>cxliitg imfccvfnflct, l}vilfet o|.^Ittfeg »eb be fclijcnbe (J,vcm}>lcr;


317

\:f€nn(int, Brit. Zoology. (1769) III, 189: tlie Smear-Dab. evnonvrn«,

^ul)rtmef/rraité des Péches, III,IX, 2G8: la vraie Limandelle.

jToitovrtit, INat. hist. of Brit. fishes, pi. 42 : Pleur. microce-

phalus.

«^oHbcrg, (Detl;cborij. iu;a l^nnlHiigar (1821), lY, 59: Pleur.

Quenselii.

Fabricius i i^ibcnff. Sclf!. nahirij. cg matljcm. 2(fl;


318

ten jlbflnce^itte forfatter tillige a[Hlbft ben, men ingen af bcm tilbeelté

ben et fi)fteninti(l 9iayn. X)aCuriet: fcl» angi^ev fin PI. Pola [cm ibentiff

uieb irul)Amel9 vraieLimandelle, falber PI. Pola nltfoa ogfaa fammcn

mcb ver niareflynbcr. 2lf novbiffc ^'^'^l'^Sf^' Ij^i^ ijij^no! (Dtto ^'a-

bffciiie titligft erfjenbt benne ?{vt, ba han allerebe 1797 ert)clbt et, i

(Snnbct fanget (tJ^vret cg nfulbfto^nbigt fLMifevi.>cret) 3"biv>ib; men \)cin^,

i 2?itenffabcrnci5 8e(ffab fremlagte, 33cftrt*,^clfe befjciibtgjcrbeS ferjl feent

v»cb Xx\)ftm^}, ^'nbei* bibrog bet^bcligt til gonnrringen af næx'oce^

renbe 2lrt, cg, fer at finbe nb af benne ^^"Ji^yirring, maa bet erinbred,

at bet ftbfttrv)fte af benne g-crfatter5 tre ci^enfor citerebe SIrbrjber er bet

tibligji [!rei.me**). (vftcrat Ijan i „^ølanfeø ^ijTe" Ijai^be bcffrcvct

5htenmeb bet ben af ^abciciuø tilbeelté 9^ayn, l)avbe l)an2cjligl)eb til,

t bet norbltge Kattegat dt unberfege en, fem l)an fcrmobebe m;, ^^Ivnberart,