Charter for kulturel mangfoldighed [PDF] - Center for Kunst ...

kunstoginterkultur.dk

Charter for kulturel mangfoldighed [PDF] - Center for Kunst ...

Charter for mangfoldighed i dansk kulturliv

Offentlige og private kulturinstitutioner, kulturorganisationer og kulturvirksomheder – i det

følgende benævnt ‘kulturinstitutioner’ – skal forholde sig strategisk til kulturel

mangfoldighed*. I forhold til såvel programvirksomhed og publikumssammensætning som

medarbejderstab og ledelse skal der være bevidsthed og synlighed omkring, i hvor høj grad

institutionen ønsker at afspejle og forholde sig til den kulturelle mangfoldighed i befolkningen

i det geografiske område, som institutionen servicerer. Både fordi mangfoldighed betaler sig i

hver enkelt institution, og fordi det betaler sig for samfundet at bruge alle ressourcer.

Som led i arbejdet med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kunst- og kulturliv er dette

charter udarbejdet i samarbejde med såvel offentlige som private kulturinstitutioner.

Formålet med charteret er:

• At styrke adgangen til den danske kunst- og kulturscene for publikum og professionelle

kunstnere uanset kulturel baggrund og således bidrage til, at det danske kulturliv præges af

en mangfoldighed af stemmer. Lige adgang til et rigt og varieret udbud af kulturelle

udtryksformer fra hele verden og kulturernes adgang til udtryks- og kommunikationsmidler er

vigtige elementer i styrkelsen af kulturel mangfoldighed.

• At igangsætte konkrete, målbare indsatser i kulturinstitutioner for at styrke

mangfoldigheden på alle niveauer, herunder i ledelse, administration og personale, publikums

sammensætning, programlægningen og produktionen af kulturprodukter samt i ansættelses-

og personalepolitik.

• At kulturinstitutioner styrker det kreative potentiale, der ligger i kulturmødet og den

kunstneriske og kulturelle hybridisering, dette medfører, og således fremmer mulighederne

for at skabe fælles kulturelle udtryk. Det indebærer en anerkendelse af lige værdighed og

respekt for alle kulturer, herunder mindretallenes kulturer.

Vi, der tilslutter os charteret, forpligter os til at gøre en konkret indsats for at styrke den

kulturelle mangfoldighed i kunst- og kulturlivet. Indsatsen tilpasses virksomhedens vilkår, for

eksempel brancheforhold, nuværende andel af personer med interkulturel baggrund i

ledelsen, med videre.

Vi forpligter os til:

• Inden et aftalt antal måneder efter underskrivelsen af dette charter at udarbejde en

strategi eller en række målsætninger for kulturel mangfoldighed, herunder hvordan og i hvor

høj grad der i ledelse og medarbejderstab, produktion af kulturprodukter og program og i

publikums sammensætning ønskes en afspejlning af befolkningens kulturelle mangfoldighed i

forhold til det geografiske område, institutionen servicerer, samt igangsætte initiativer

herfor.

• At offentliggøre og synliggøre denne strategi eller plan på institutionens hjemmeside.

• At udvikle og opstille mål og/eller konkrete måltal for hvilken andel af personer med

interkulturel baggrund, der inden for et fastsat tidsrum ønskes på udvalgte ledelsesniveauer, i

Side 1 af 4

1. april 2011


medarbejderstaben som helhed og/eller på bestemte fagområder, samt i talentpools,

uddannelses- eller indslusningsordninger.

• At sikre en personalepolitik, som fremmer lige karrieremuligheder for personer med monokulturel

og interkulturel baggrund, herunder:

• At ansættelsesprocedurer bidrager til at synliggøre talenter blandt ansøgere med

interkulturel baggrund.

• At fastsætte et minimum for antallet af interkulturelle kandidater, såfremt der

gøres brug af headhuntere til rekruttering af ledere.

• At skabe rammer for den enkelte medarbejders karriereudvikling gennem netværk,

mentorordning eller andre konkrete initiativer.

• At tilskynde mangfoldighed som et produktionsudtryk og at den kunst, kulturinstitutionen

produverer og de kulturelle udtryk, den fremviser, rummer og afspejler denne

mangfoldighed.

• At dele erfaringer og resultater fra den indsats, som sker på baggrund af strategi og charter,

for eksempel ved at bidrage med evalueringer, årsrapporter, referater og andet materiale til

den løbende nyheds- og vidensformidling om kulturel mangfoldighed på www.cki.dk.

• At offentliggøre tiltrædelsen af dette charter dels ved at sætte ‘Kulturel mangfoldighed’mærket

forsiden af institutionens hjemmeside, hvor der etableres et klikbart link fra

mærket til charterets ordlyd, eller til en underside, som linker til charteret, dels ved at

synliggøre tiltrædelsen og charteret i så mange andre relevante sammenhænge som muligt.

En liste over alle, der har tiltrådt charteret, offentligøres og opdateres løbende på

www.cki.dk/charter

En strategi eller plan for kulturel mangfoldighed offentliggøres og indsendes til Center for

Kunst & Interkultur på emailadressen charter@dcai.dk senest den

Vi tiltræder Charter for kulturel mangfoldighed

_________________________

[Dato og år]

_______________________________________________________

[Kulturinstitution / -organisation / -virksomhed / -forbund]

_______________________________________________________

[Underskrift(er)]

Side 2 af 4

_________________________

[Dato og år]


Definitioner

* I UNESCOs Konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers

mangfoldighed forstås ved

“Kulturel mangfoldighed”: de mange forskellige måder, hvorpå gruppers og samfunds

kulturer og menneskehedens kulturelle arv kommer til udtryk. Disse udtryksformer

overleveres internt i grupperne og samfundene og disse imellem. Kulturel mangfoldighed viser

sig ikke kun i de forskellige måder, hvorpå menneskehedens kulturelle arv kommer til udtryk,

beriges og overleveres i kraft af de forskellige kulturelle udtryksformer, men også - uanset

hvilke midler og teknologier der anvendes - i de forskellige former for kunstnerisk kreativitet,

produktion, formidling, udbredelse og anvendelse.

“Interkulturalitet”: det forhold, at der findes og foregår et ligeværdigt samspil mellem

forskellige kulturer, og at der er mulighed for at skabe fælles kulturelle udtryk gennem dialog

og gensidig respekt.

www.cki.dk/vidensbase/rapporter/unescos-konvention-om-kulturel-mangfoldighed

“En person med interkulturel baggrund”: er udtryk for, at personen enten er “indvandrer”

eller “efterkommer” ifølge den definition af de to begreber, som Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration og Danmarks Statistik følger.

En “indvandrer” er ifølge ministereriets definition “en udlænding, der er født i udlandet”,

mens en “efterkommer” er en “udlænding, der er født i Danmark”.

Personen kan være født uden for Danmark, eller én af personens forældre kan være født

uden for Danmark med andet statsborgerskab end dansk.

www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/tal_og_fakta/2007/tal_og_fakta_november2007/ht

ml/chapter02.htm

Om dette charters gyldighed

I UNESCOs Konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers

mangfoldighed fastslås det:

Artikel 6 - Parternes rettigheder på nationalt plan

Enhver part kan som led i sine kulturpolitikker og -foranstaltninger og under hensyntagen til

egne forhold og behov træffe foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme de

kulturelle udtryksformers mangfoldighed på den pågældende parts område.

www.cki.dk/vidensbase/rapporter/unescos-konvention-om-kulturel-mangfoldighed

Side 3 af 4


Mærke for mangfoldighed i dansk kulturliv

Charterets mærke findes i en mangfoldighed af variationer over temaet fra forsiden af

UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed.

Alle mærker findes i store og små udgaver, som vektorbaseret PDF eller jpg,

og kan downloades fra www.cki.dk/charter til brug for hjemmeside og publikation på

tryk.

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines