Planstrategi - Reerslev.net

reerslev.net

Planstrategi - Reerslev.net

Borgmesterens indledning munen er afstanden til vandet lang – selv fra de allerøstligste dele af kommunen er der højdedrag og udsigtspunkter, hvor kystnærheden fornemmes. Kystnærhed har betydning for kommunens udviklingspotentiale på flere måder, både når det gælder bosætning, turisme og erhvervsliv. I dag er det ikke længere fiskeriet og de tilhørende erhverv, der får folk til at bosætte sig nær kysten. Det er herlighedsværdier som masser af lys, frisk luft, havudsigt og korte afstande til nærmeste badestrand, der gør byer, landsbyer og fritliggende ejendomme langs kysten attraktive. Vi kan med en fornuftig planlægning skabe meget attraktive tilbud til især familier i hovedstadsområdet, der ønsker at flytte ud til vandet i boliger, der ligger i et overkommeligt prisleje. De mindre havne har med deres individuelle særpræg og bevaringsværdige kulturmiljøer betydning for udviklingen af bosætning og turisterhvervet. Det er vigtigt, at havnenes særpræg bliver bevaret så hvert sted har sin autensitet – der skal være forskel på at besøge Havnsø Havn og Mullerup Havn. Ved at opdyrke det individuelle særpræg, formidle stedets egenart og betydning på en spændende og aktivitetsskabende måde, får vi lokaliteter, som folk husker og får lyst til at besøge igen. Industrien og uddannelse Industrien sætter sit præg på Kalundborg Kommune. Det er kendetegnende for de store virksomheder, KALUNDBORG KOMMUNE I FREMTIDEN Novo Nordisk, Novozymes, Statoil og DONG Energy, at produktionen er placeret i Kalundborg, mens forskning og udvikling typisk sker andre steder i koncernerne. Produktionsvirksomhed betyder i dag procesvirksomhed – en udvikling, der stiller stadig flere krav til arbejdskraften. Tilstedeværelsen af de store virksomheder trækker flere til. I den sammenhæng har ikke mindst Kalundborg Havn afgørende betydning som en meget central spiller i den industriudvikling, der finder sted i disse år. Kalundborg Kommune har udlagt arealer til placering af virksomheder, der ligger i den tunge ende for så vidt angår miljøbelastningerne. På dette område har vi mangeårige erfaringer f.eks. når det gælder avanceret spildevandsrensning. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne er vigtigt bl.a. i forhold til rekruttering af fremtidens arbejdskraft. Fra lokale undervisningsprojekter har vi praktiske erfaringer med samarbejde om uddannelse. Netværk og tværfaglige erfaringer kan være med til at realisere projekter, som f. eks et lokalt Science Center, der kunne samle kræfterne om at drive et tidssvarende læringsmiljø med udstillingslokaler, skolekonsulenter, undervisningsmaterialer og moderne udstyr. En skoletjeneste i kombination med virksomhedernes udstillinger af miljøteknologi og bæredygtige, højteknologiske løsninger. Et mødested for læring og udvikling, et formidlings- og oplevelsescenter for besøgende, hvadenten man kommer som skoleelev, turist eller som del af en forretningsdelegation. Energi og miljø Kalundborg Kommunes potentiale som centrum for udvikling af miljøteknologi og vedvarende energi er en nærliggende mulighed, som der på mange måder er grøde i. I Vækstforum Sjællands 0-punkts program for 2007 er biobrændsel og biobrændstoffer nævnt som et af de områder, der skal prioriteres. Udviklingen af Symbiosen, tiltrækning af miljøvenlige virksomheder, demonstrationsforsøg med miljøvenligt byggeri, der tager hensyn til natur og landskab er alt sammen områder, der er nærliggende at arbejde videre med. Kulturarven og historien Vores landskab vidner om, at mennesker langt tilbage i tiden har fundet ophold og levesteder her. Morænelandskabets bløde bakker med fortidsminder, kirker, råstofgrave, herregårdsmiljøer og bevaringsværdige kulturmiljøer i de mange landsbyer. Historien afspejler sig også i form af markante bygningsværker som Vor Frue Kirke og Højbyen i Kalundborgs centrum med rødder tilbage til Esbern Snares befæstning af stedet ca. 70. “Fortællingen” er et vigtigt aktiv for kommunen. Oplevelsen af sammenhæng, fast forankring og dybe rødder tilbage i tiden kan formidles til en nutid, hvor meget går stærkt, er overfladisk og flygtigt. Fremtidens turister, måske især den ældre generation, kan kombinere sommerhusophold og rekreation langs kysten med kvalitetsbetonede, kulturhistoriske oplevelser i by og på land. De, der besøger vores kommune skal

Similar magazines