Bygninger i FOT & BBR - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Bygninger i FOT & BBR - FOTdanmark

Bygninger i FOT & BBR

indlæg ved

FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 18. april 2013

/ Lars Misser


Arkitektur for geokodning af bygninger

En arbejdspakke under Grunddataprogrammet

Vores mål er at skabe en

ensartet entydig relation mellem

BBR-bygning og FOT-bygning


Et mål vi er fælles om

Den strategiske målsætning for ejendomsdata i MBBL er:

”at samordning og digitalisering af data og processer

vedrørende bygninger realiserer økonomiske gevinster

for borgere, virksomheder og myndigheder.”

Formålet med FOT-samarbejdet er:

”at sikre en omkostningseffektiv og standardiseret dækning

af den offentlige sektors behov for geografiske data (…)


Bygningsbegrebet under forandring

Ændringer i krav til bygningsregistrering

1975: En bygning er en sammenhængende

bebyggelse af ensartede materialer.

1977: Udhuse, skure m.v. registreres ikke.

Rækkehuse på samme matrikel er én bygning.

1996: En bygning består af en eller flere

konstruktioner, som skærmer mod vejrliget.

2012: Alle bygninger registreres på nær

kolonihavehuse og bygninger under 10 m 2 .


Bygningsbegrebet under forandring

Eksempler på uklarheder


Bygningsbegrebet under forandring

Med grunddataprogrammet løftes ansvaret…

…og dermed behovet for mere utvetydig

registrering af bygninger.

Vi er nødt til indenfor de nærmeste år, at blive enige

om, hvad en bygning er – og hvor den ligger.


Der er penge i bygninger

Nogle digitale skridt på vejen:

• Kommunernes indscanning af

byggesager.

• Kombits Byg og Miljø.

• Digitalisering af bygningens

omgivelser fx matrikelkort,

spildevands- og forsynings- og

lokalplaner.

• Kommunernes løbende

geokodning af bygninger.


Der er penge i bygninger

En af idéerne i Grunddataprogrammet er at

offentlige data stilles frit til rådighed for offentlige

og private - og det kan give grundlag for nye job.

Neelie Kroes – Vicepræsident

i EU-Kommissionen:

”Data er det nye guld”.

Men hvis data er guld – hvorfor er der så ingen

penge til kommunernes geokodning?


Der er penge i bygninger

Businesscase for

landsdækkende

geokodning 2011 En klassisk

høste-og-så

problematik.


Bygningen som administrativt knudepunkt

Vi etablerer en national standart for geokodning med

revideret bygningsdefinition, fælles kvalitetsmærkning

m.v. Formålet er at den eksisterende geokodning skal

kunne anvendes på tværs af kommunegrænsen.

Vi indkøber en kort-komponent, som kan understøtte

stedfæstelsen af BBR’s bygninger. Kort-komponent stilles

frit til rådighed for kommunerne og kan fx indarbejdes i

BBR’s sagsbehandlingsklient.

Vi tilpasser FOT og BBR, så de kan håndtere den

entydige relation til hinandens bygningsregistreringer.


Bygningen som administrativt knudepunkt

FOT bliver lager for bygningens geografiske

repræsentation i form af en flade, mens BBR

alene lagrer bygningskoordinater.


Bygningen som administrativt knudepunkt

Når infrastrukturen er på plads kan gennemføres en automatiseret

proces. Målet for FOT-arbejdsgruppen er, at 75% af BBR’s bygninger

har en koordinat i 2014 og dermed en entydig relation til en FOTbygningsflade.

Vi håber at få stort set alle parcelhusene med. Det er ved parcelhusene,

at de største værdier i en geokodning kan identificeres.

Et andet meget vigtigt mål er at gøre det så nemt som muligt for

kommunerne at vedligeholde den geokodning, der allerede er udført.


Hvornår bliver det obligatorisk at geokode?

Kommer der et lovkrav?

I dag er geokodning frivillig og vi har ikke

businesscasen til at ændre herpå.

Hensynet til slutbrugerne af vores grunddata taler

imidlertid for, at man bør have en varedeklaration.

§ §

Hypotetisk eksempel:

”Kommunalbestyrelsen skal

sikre, at alle bygninger i

BBR med anvendelseskode

120 (parcelhus) er forsynet

med en koordinat indenfor

bygningens ydervægge.”

§ §


Hvornår bliver det obligatorisk at geokode?

Men kommer der et lovkrav?

Måske kunne vi bruge geografiske nøgler mere

aktivt til at forbinde vores grunddata.

Hvis sagsbehandleren udpeger bygningen på et kort,

kunne man måske fjerne en andre registreringskrav?

Bygningskarakteristika, bebygget areal, tagmateriale

Beliggenhedsoplysninger, matrikel, ejerlav osv.


Hvornår bliver det obligatorisk at geokode?

Et andet perspektiv ved obligatorisk geokodning…

Hvis det offentlige kan enes om at forpligte hinanden til at håndtere

bygningskoordinater, kan det legitimere et lovkrav ift. ejerne.

Vi kan flytte en del af ansvaret for geokodningen ud til

bygningsejerne – måske i første række bygherrerne.

Et af de første steder vi kan komme til at se noget af den art kan

være Kombits nye byggesagsstyringssystem Byg og Miljø. Men

også en fremtidig digital BBR-meddelelsen vil være et oplagt sted.


Hvornår bliver det obligatorisk at geokode?

Hvis vi forstår at udnytte landsdækkende

fangstmetoder kan vi lette kommunernes arbejde

– og det er det vi alle samme har fokus på i øjeblikket.

Vi kommer snart til at se, at ejerne begynder at forholde

sig til deres bygningers geografiske beliggenhed i FOT,

ligesom de i dag forholder sig til registreringerne i BBR.


Hvornår bliver det obligatorisk at geokode?

Den længe ventede integration mellem BBR og FOT bliver til noget.

More magazines by this user
Similar magazines