28.03.2014 Views

infomøde referat - Kulturstyrelsen

infomøde referat - Kulturstyrelsen

infomøde referat - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REFERAT<br />

MØDETITEL<br />

Digitalisering af Bygningsfredningsarkivet – informations- og spørgemøde<br />

TID OG STED<br />

9. oktober 2012 kl. 13.00-15.00, <strong>Kulturstyrelsen</strong>, H C Andersens Boulevard 2, 1553<br />

København V<br />

DAGSORDEN<br />

13.00 Velkommen<br />

13.10 Introduktion til arkivet<br />

13.20 Besigtigelse af arkivet<br />

14.00 Udbudsbetingelserne<br />

14.10 Kravspecifikationen<br />

14.20 Spørgsmål<br />

10. OKTOBER 2012<br />

KULTURSTYRELSEN<br />

CENTER FOR BIBLIOTEK, MEDIER OG<br />

DIGITALISERING<br />

H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2<br />

1553 KØBENHAVN V<br />

TELEFON 33 73 33 73<br />

MØDEDELTAGERE<br />

Fra udbyder:<br />

Kim Minor Funk, Styrelsen for Slotte og Ejendomme<br />

Vibe Ødegaard, <strong>Kulturstyrelsen</strong><br />

Kristine Hoff Meyer, <strong>Kulturstyrelsen</strong><br />

POST@KULTURSTYRELSEN.DK<br />

WWW.KULTURSTYRELSEN.DK<br />

Repræsentanter fra:<br />

Dansk Scanning<br />

Scanning.dk<br />

Iron Mountain A/S<br />

Data Scanning A/S<br />

Recall A/S<br />

Konkat<br />

Det Kongelige Bibliotek<br />

Statens Arkiver<br />

FORHINDREDE<br />

Ingen<br />

REFERENT<br />

Kristine Hoff Meyer<br />

DIREKTE 33 74 51 74<br />

KHM@KULTURSTYRELSEN.DK


1. Under besigtigelsen af arkivet blev der spurgt til, hvordan <strong>Kulturstyrelsen</strong><br />

havde målt arkivet op, og hvordan man definerer en hyldemeter.<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> har opereret med et cirka mål indtil nu, men spørgsmålet giver anledning<br />

til en præcisering.<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> definerer en hyldemeter som 100 cm kompakt arkivmateriale.<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> vil hurtigst muligt foretage en ny opmåling af arkivet baseret på<br />

denne definition, og vender tilbage med mere information i uge 43.<br />

2. Leverandørerne udtrykte ønske om selv at få lov at opmåle arkivet og foretage<br />

en mere grundig besigtigelse.<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> vil gerne imødekomme dette ønske. Allerede efter mødet fik leverandørerne<br />

derfor adgang til arkivet og mulighed for at måle op.<br />

Der afholdes endnu en besigtigelse med mulighed for opmåling d. 26. oktober kl.<br />

13-15. Leverandører, som ønsker at benytte sig af denne mulighed, kan kontakte<br />

Kristine Hoff Meyer på khm@kulturstyrelsen.dk.<br />

3. Hvor mange sager er der i arkivet?<br />

Det ved <strong>Kulturstyrelsen</strong> ikke. Sagerne varierer meget i størrelse, og kan fylde alt<br />

fra et ganske tyndt læg til flere hyldemeter. I pilotprojektet er scannet ca. 130 hyldemeter,<br />

hvilket har resulteret i ca. 11.400 journalsager.<br />

4. Kan Statens Arkiver byde på opgaven, selvom de har gennemført et pilotprojekt?<br />

Giver det dem ikke en fordel?<br />

Konkurrencen er åben, så Statens Arkiver kan byde på opgaven. <strong>Kulturstyrelsen</strong><br />

gør hvad der er muligt for at eliminere evt. konkurrencefordele, som Statens Arkiver<br />

måtte have.<br />

5. Findes der en rapport om resultatet af pilotprojektet?<br />

Nej, der er ikke udarbejdet en rapport på basis af pilotprojektet. De erfaringer,<br />

som <strong>Kulturstyrelsen</strong> har gjort sig, har dannet baggrund for udformning af ud-<br />

SIDE 2


udsmaterialet. Desuden svarer <strong>Kulturstyrelsen</strong> gerne på spørgsmål om pilotprojektet.<br />

Spørgsmål sendes skriftligt til khm@kulturstyrelsen.dk.<br />

6. Kan Leverandørerne få adgang at se det allerede digitaliserede materiale?<br />

Ja, <strong>Kulturstyrelsen</strong> vil gerne give adgang til at se de digitaliserede dokumenter,<br />

som er resultatet af pilotprojektet.<br />

Nogle få af PDF filerne er uploadet til styrelsens websted ”Fredede og Bevaringsværdige<br />

Bygninger”. Man kan derfor starte med at kigge på følgende links:<br />

Rådmand Halds Gård, Århus:<br />

https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=1097113<br />

Hotel Frederiksværk:<br />

https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=5525865<br />

Havnepakhuset i Dragør:<br />

https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3595137<br />

Det fulde materiale findes endnu kun lokalt i styrelsen. Hvis Leverandøren gerne<br />

vil have adgang til at browse igennem det fulde materiale, kan man få adgang til<br />

dette i forbindelse med besigtigelse af arkivet d. 26. oktober 2012 kl. 13-15. Tilmelding<br />

til Kristine Hoff Meyer, khm@kulturstyrelsen.dk.<br />

7. Hvilke dele af arkivet ønsker <strong>Kulturstyrelsen</strong> digitaliseret, hvis man ikke<br />

kan få det hele for 3 millioner? Må Leverandøren selv bestemme?<br />

Nej, <strong>Kulturstyrelsen</strong> vil udpege, hvilke dele der skal digitaliseres. Der må ikke sorteres<br />

i materialet. <strong>Kulturstyrelsen</strong> ønsker at få digitaliseret hele kommuner ad gangen,<br />

dvs. alt materiale indenfor en kommune. Vi starter fra en ende af med Københavns<br />

Kommune.<br />

Bemærk at Københavns Kommune ikke er pakket i arkivkasser, og derfor kan<br />

kræve ekstra opmærksomhed i forbindelse med transport. <strong>Kulturstyrelsen</strong> har ikke<br />

ressourcer til at rydde op i arkivet før udlevering til digitalisering. Materialet afhentes,<br />

som det er, og leveres tilbage i samme orden.<br />

SIDE 3


8. Der blev spurgt ind til opgaven med gennemsyn for oplysninger af personlig<br />

karakter. Hvilken grad af tolerance har <strong>Kulturstyrelsen</strong> – er det godt<br />

nok, hvis Leverandøren fanger 80 %, 90 % - eller er kravet at materialet er<br />

100 % renset for personoplysninger?<br />

Ja, kravet er at materialet er 100 % renset for personoplysninger. Bemærk Kontraktens<br />

afsnit 2.3.3.<br />

9. Hvad er erfaringerne fra pilotprojektet med hensyn til gennemsyn for<br />

personoplysninger? Hvordan er det gjort, og hvor meget tid har det taget?<br />

Hvor meget materiale har man fundet, som er blevet undtaget for offentliggørelse?<br />

I pilotprojektet er alle dokumenter manuelt gennemlæst. Statens Arkiver oplyser<br />

at det har taget ca. 1 time per arkivkasse. Resultatet fra pilotprojektet er, at ca. 5 %<br />

af de skannede dokumenter er markeret med ”Må ikke offentliggøres” i metadata.<br />

10. Der blev spurgt til, hvorfor <strong>Kulturstyrelsen</strong> har valgt tildelingskriteriet<br />

”Laveste pris”?<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> har valgt tildelingskriteriet ”Laveste pris” fordi vi har vurderet, at<br />

opgaven og den ønskede kvalitet er så velbeskrevet i kravspecifikationen, at det er<br />

vanskeligt at finde målbare kvalitetskriterier, som kunne udsættes for konkurrence.<br />

11. Er der krav til tidsplanen ud over at projektet skal påbegyndes senest 1.<br />

februar 2013?<br />

Nej, det står Leverandørerne frit for at planlægge projektets tidsplan, så det passer<br />

til deres specifikke produktionsapparat.<br />

12. Hvorfor er der ikke krav til opbevaring af materialet, mens det er i Leverandørens<br />

varetægt?<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> har valgt ikke at stille helt specifikke krav til Leverandørernes opbevaringslokaler.<br />

I kravspecifikationens afsnit 11 ”Sikkerhed og korrekt behandling<br />

af arkivalierne” er der et generelt formuleret krav om at Leverandøren udviser<br />

den størst mulige agtpågivenhed mens arkivalierne er i dennes varetægt.<br />

SIDE 4


I kontraktens afsnit 5.2 ”Kundens kontrol og godkendelse” specificeres det, at<br />

<strong>Kulturstyrelsen</strong> kan aflægge uanmeldt besøg hos Leverandøren med henblik på at<br />

kontrollere, at arkivalierne håndteres og opbevares betryggende.<br />

Kristine Hoff Meyer<br />

Projektleder<br />

SIDE 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!