Teknik- og miljøforvaltningen - Spildevandsinfo.dk

spildevandsinfo.dk

Teknik- og miljøforvaltningen - Spildevandsinfo.dk

Teknik- og miljøforvaltningen!"# $ %&' ( (

) ) ) ( (

Tandlæge Frank Dalsten

Dyssegårdsvej 123

2860 Søborg

27.11.2003

Spildevandstilladelse til Tandlæge Frank Dalsten, Søborg Hovedgade 35

Gladsaxe Kommune giver hermed tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

for tandlægeklinikken, beliggende Søborg Hovedgade 35, Søborg, matr. nr. 1d,

Buddinge i henhold til kapitel 4 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Materiale i sagen

Oplysninger, der har ligget til grund for Gladsaxe Kommunes behandling af sagen:

1. Dentotal: brev af den 13.10.2003 om ansøgning om udledningstilladelse på vegne af

tandlægeklinikken, beliggende Søborg Hovedgade 35, Søborg, ved Tandlæge Frank

Dalsten.

2. Telefonnotat af den 15.10.2003 med Erik Schmidt, Dentotal ApS.

3. Telefonnotat af den 21.11.2003 med Erik Schmidt, Dentotal ApS.

Oplysningerne er sammenfattet i den vedlagte spildevandstekniske beskrivelse og miljøbelastningen

vurderet i den miljøtekniske vurdering.

Spildevandstilladelsens vilkår

På det foreliggende grundlag giver Gladsaxe Kommune hermed tilladelse til tilledning af spildevand

fra tandlægeklinikken, Søborg Hovedgade 35, matr. nr.1d, Buddinge, til det offentlige

kloaksystem. Tilladelsen gives i henhold til kapitel 4, § 28 i miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets

lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 på følgende vilkår:

1. Indretning og drift

1.1 Klinikken skal have installeret amalgamudskiller med tilhørende rørsystemer m.v. således,

at alt spildevand indeholdende amalgam ledes over udskilleren inden tilslutning

til offentligt spildevandssystem.

J. nr. 06.01.15P19

Sag: 2003/0005544-005


1.2 Installationen skal være godkendt efter ISO Standard ”EN ISO 11143:1999 Dental

equipment – Amalgam separator” eller overholde de specifikationer, der er fastsat i

”Specifikationer vedrørende afprøvning af amalgamudskillere” af den 28. juni 1990,

udarbejdet af Århus Tandlægehøjskole.

1.3 Amalgamudskillere skal installeres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

1.4 Amalgamudskillere med tilhørende rørsystemer m.v. skal installeres således, at det er

muligt at udtage vandprøve af spildevandet umiddelbart efter amalgamudskilleren og

inden tilslutning af andet spildevand.

1.5 Den daglige vedligeholdelse og drift af amalgamudskillere skal udføres i overensstemmelse

med leverandørens anvisninger, som beskrevet i brugervejledningen til udskillerne.

1.6 Amalgamudskillere med tilhørende installationer, herunder buffertank, skal tømmes /

udskiftes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

1.7 Brugervejledningen til amalgamudskillere skal forefindes i klinikken og personale som

håndterer amalgamholdigt spildevand / udskillere skal være bekendt med vejledningens

retningslinier.

2. Egenkontrol

2.1 Klinikken skal føre driftsjournal over tømning / udskiftning, serviceeftersyn samt eventuelle

driftsuheld med amalgamudskilleren.

2.2 Driftsjournalen skal opbevares mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Generelle oplysninger og klagevejledning

Der gøres opmærksom på reglerne om håndtering og bortskaffelse af affald, herunder opbevaring

af dokumentation for bortskaffelse af amalgamholdigt affald, som fastsat i Gladsaxe

Kommunes regulativer herfor.

Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til at ændre vilkårene i denne tilladelse, såfremt miljømæssige

forhold taler herfor.

Denne afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klageberettigede er enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i

miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer mv. i det omfang,

de er klageberettigede i den konkrete sag.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Gladsaxe Kommune, Rådhuset,

2860 Søborg. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 08.01.2004. Kommunen

sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, som er indgået i

sagens bedømmelse.

2


Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene.

Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder

efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest 28.05.2004 eller, hvis sagen påklages,

inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Carsten Sølyst

/

Bolette Halfdan-Nielsen

Følgende er blevet underrettet om spildevandstilladelsen:

• Lynettefællesskabet I/S, Refshalevej 250, 1432 København K

• Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Stationsparken 27, 2600 Glostrup

• Embedslægeinstitutionen for Københavns Amt, Islands Brygge 67, postboks 1896,

2300 København S

• Arbejdstilsynet kreds Københavns Amt, Dyregårdsvej 5, 2740 Skovlunde

• Hovedstadens Udviklingsråd, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

• Friluftsrådet Københavns Amt, v/ Gunnar Brüsch, Bastkær 1, 2765 Smørrum

3


Spildevandsteknisk beskrivelse til tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige

spildevandsanlæg for tandlægeklinikken, Søborg Hovedgade 35, Søborg.

1. Beliggenhed

Klinikken er beliggende Søborg Hovedgade 35-37, matr. nr. 1d, Søborg. Området er separatkloakeret,

og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten og derefter til Øresund. Ejendommen

er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og indenfor indvindingsoplandet til

Søborg Vandværk.

2. Baggrund

Klinikken er en nyetableret virksomhed i en ny etageejendom fra år 2003.

Klinikken ønskes etableret med 4 behandlingsenheder.

Spildevandet fra de 4 behandlingsenheder indeholdende amalgam vil blive ledt over fontæne

på hver enhed og efterfølgende til en fælles buffertank med en maksimal kapacitet på 10 liter.

Afløb fra buffertanken er placeret i bunden af tanken, hvorfor der ikke opstuves amalgam i

tanken. En sugemotor leder spildevandet fra buffertanken til amalgamudskilleren.

Klinikken har ønsket at lede skyllevand fra rensning af klinikredskaber, hvorpå der sidder rester

af amalgam, over fontæne.

Dertil har klinikken ønsket at lade de enkelte behandlingsenheders sugefilter renses i fontæneskålen,

således at amalgamrester opsamles i udskilleren.

Leverandøren har estimeret, at amalgamudskilleren bør udskiftes hvert kvartal, grundet den

forventede belastning med amalgamholdigt spildevand fra 4 behandlingsenheder, skylning af

filtersug og klinikredskaber.

Spildevandsteknisk vurdering

Klinikken ønsker at installere en amalgamudskiller af typen Dentec 99. Denne amalgamudskiller

er godkendt af Århus Tandlægehøjskole.

Buffertanken inden amalgamudskilleren sikrer, at et maksimalt vandflow på 6 liter pr. minut til

amalgamudskilleren ikke overskrides.

Miljøafdelingen vurderer, at kviksølvholdigt spildevand som ledes over den ønskede amalgamudskiller,

sikres en tilstrækkelig rensning, såfremt anvisningerne fra leverandøren overholdes.

Der er ikke stillet krav til indholdet af kviksølv i spildevandstilladelsen eller om analyser

af spildevandet. Miljøafdelingen vurderer, at krav til drift af udskiller sikrer kvaliteten af spildevandet.

4

More magazines by this user
Similar magazines