Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 8. oktober kl. 19.00 ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 8. oktober kl. 19.00 ...

Referat fra bestyrelsesmødet

mandag den 8. oktober kl. 19.00

Lyshøjgårdsvej 43, 2500 Valby

Lokalforening Storkøbenhavn

Deltagere: Torben Gejl, Jan Fals, Ester Karup Thomsen, Lars Klarskov samt Lisbeth

Holmgaard

Afbud fra: Vivi Skelskov, Lene Juul, Søren Kirketerp, Henrik Ziehrer og Frederik Mellentin

1. Godkendelse af dagsordenforslag

Dagsordenforslaget blev godkendt

2. Korte meddelelser fra:

Formanden:

Ingen

Nyt fra bestyrelsen:

Lars:

Lars fortalte at det går godt på Hovedtroppernes møder onsdage – der

kommer mellem 10 og 20 personer hver gang.

De tilbereder selv mas – i samarbejder med personer fra URK (ungdommens

røde kors)

Der er åbent hver onsdag fra kl. 17 – 21, såfremt man ønsker at spise skal

man tilmelde sig.

For at minde hovedtropperne om, at der er møde har man oprettet en SMSordning,

således at alle dem der ønsker det er i en SMS-gruppe eller man

kan ønske at modtage en reminder via e-mail. Denne reminder udsendes

onsdag kl., 12.00

Lars foreslår at man indfører noget lignende blandt Hjerneskadeforeningens

medlemmer, således at flere så vil huske at komme de mandage hvor der er

møde.

Lars fortalte, at dette års brainstorm havde været en ”kanonfed” oplevelse –

så stor ros til arrangørerne.

Jan:

Det var et vældig godt møde da Søren Kirketerp fortalte om dette års brainstorm

– 11 deltog i arrangementer,

Jan har været på Kilden nogle gange, hvor han også har deltaget i madlavningen.

– Kilden er et sted for hjerneskadede. Jan lover at tage en brochure

med næste gang han kommer der – vi vil så skrive lidt mere om stedet.

Jan har tilmeldt sig det arrangement som Nordsjælland har arrangeret i

morgen på Nordisk Film

Lokalformand: Torben Gejl, Syvendehusvej 49G, 2730 Herlev

Tlf.: 44 44 02 49, Mobil: 51 23 43 88, E-mail: gejl@12move.dk

1


Ester:

Ester har meget lyst til en nærmere drøftelse af, hvorvidt Hjerneskadeforeningen

skal deltage i pårørendemøderne på Hvidovre hospital, som Lene

gav udtryk for på sidste møde.

Det går fortsat godt på Hvidovre hospital – det er meget forskelligt hvor

mange der henvender sig. Ester oplyser at når hun taler med folk, stiller hun

altid spørgsmål/”spørger ind til” i stedet for at give råd, hun mener derved

de pårørende bliver mere afklarede, og som Ester siger, det er jo ikke hendes

historie der er interessant ligesom Ester i sagens natur ikke kan svare tilstrækkeligt

professionelt på alle spørgsmål.

Økonomi: - Ansøgning om § 18-midler i Københavns kommune

Niels-Anton og Lisbeth har udarbejdet en ansøgning til Københavns kommune

om § 18- midler,. I forbindelse med denne ansøgning inviterede Niels- Anton

en embedsmand fra Københavns kommune til møde i lokalerne på Lyshøjgårdsvej.

Lars Klarskov deltog også i dette møde, som han betegner som

et rigtig godt møde, uden ar vi dog har fået tilsagn om økonomiske midler. §

18-ansøgningen drejer sig først og fremmest om tilskud til lokalerne, således

at Københavns lokalforening også fremover har et sted at kunne mødes.

3. Lokaleproblematik - status

Som aftalt på sidste møde, har vi opsagt vores lejemål på Lyshøjgårdsvej

med udgangen af november måned – vi håber dog på at vores ansøgning

til Københavns kommune vil resultere i, at vi også fremover kan benytte lokalerne.

Såfremt vi får støtte så det bliver muligt, vil det være rart, hvis vi kan

indrette lokalerne noget hyggeligere end tilfældet er lige nu, det vil formentlig

medføre at flere får lyst til at komme i lokalerne..

4. Udstillingen i Forum i dagene 5. -7. oktober – evaluering

Torben syntes at udstillingen var en succes, som han mener vi bør videreføre

til næste år.

Lars sagde også at det var forløbet fint, dog havde der i perioder været

vældig mange

5. Planlægning af arrangementer:

5. november

Lisbeth har aftalt med Eva Hollænder at hun kommer den 5. november og

fortæller om hendes arbejde som socialrådgiver i hjerneskadeforeningen,

som om hvad der i øvrigt rør sig på det sociale område.

Tilmelding til Vivi senest den 29. oktober.

Søren står igen for madlavningen

Jan låser op.

1. december – afholdes en lille julefrokost

Aftalt at vi får leveret maden fra ”Den sorte gryde”. Pris for at deltage i julefrokosten

bliver 50 kr. – drikkevarer kan købes.

Torben lover at stå for salget af drikkevarerne.

Tilmelding til Ester senest den 26. november og skal ske på

telefon 36 48 40 07

Lokalformand: Torben Gejl, Syvendehusvej 49G, 2730 Herlev

Tlf.: 44 44 02 49, Mobil: 51 23 43 88, E-mail: gejl@12move.dk

2


Generalforsamling 2008:

Generalforsamlingen afholdes på Lyshøjgårdsvej den 7. januar. Torben

meddelte, at han ikke vil fortsætte som formand, men gerne fortsætte som

menigt medlem.

6. Nyhedsbrev

I næste udgave af nyhedsbrevet skal vi bl.a. skrive, at man kan se referat fra

bestyrelsens møder på hjemmesiden.

7. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 29. oktober kl. 19.00 på Lyshøjgårdsvej.

Jan låser op.

Lisbeth Holmgaard

referent

Lokalformand: Torben Gejl, Syvendehusvej 49G, 2730 Herlev

Tlf.: 44 44 02 49, Mobil: 51 23 43 88, E-mail: gejl@12move.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines