Referat af den stiftende generalforsamling afholdt ... - Den lille turisme

den.lille.turisme.dk

Referat af den stiftende generalforsamling afholdt ... - Den lille turisme

Referat af den stiftende generalforsamling afholdt 14. oktober 2010

for foreningen ”den-lille-turisme

Susan havde et lille indlæg med forklaring om, hvorfor vi skal være en forening:

1. for at lovliggøre os og være juridisk korrekte i forhold til de midler vi administrerer

2. for at kunne gennemføre den LAG-bevilling vi har med Visit Guldborgsund

3. for at kunne søge tilskud i fonde og banker til forskellige aktiviteter

Jesper Ginnerup, advokat på Lolland og Falster valgt som dirigent, Ulla Petot valgt som

referent

Jesper konstaterer, at der er foretaget rettidig / fyldestgørende indkaldelse til den stiftende

generalforsamling.

Ingen modsigelser

Jesper ledte den stiftende generalforsamling – Susan læste paragrafferne i forslag til vedtægt

op og supplerede med nødvendig information.

Beslutninger:

§§ 1-5: ingen kommentarer, vedtaget.

§ 6: Spørgsmål vedr. tidsfristerne i ordlyden: Hvordan kan forslag, som ønskes behandlet på

generalforsamlingen kræves indleveret 3 uger før afholdelsen, når afholdelsen blot skal varsles

2 uger før

Svar: Generalforsamlingsdatoen vil altid være fastlangt og meldt ud i nyhedsbrev i god tid,

således at man kan tælle til de 3 uger før. Fordelen er, at ændringsforslagene kommer på

dagsordenen, og at bestyrelsen kan have overvejet en indstilling, evt. forslag til beslutning.

Formuleringen godkendt. Vedtaget.

§§ 7-10: ingen kommentarer, vedtaget.

§ 11 punkt 1: Debat vedr. antallet af medlemmer i bestyrelsen. Der blev efterlyst et max.

antal. Indtil videre fastholdes formuleringen. Det betyder fx at bestyrelsen kan blive ret stor,

hvilket ønsket om at indtræde i den første bestyrelse viste. Se senere, da dette ikke vedr.

godkendelsen af vedtægterne men foreningens/de fremmødtes første handling: iht § 7: Valg af

den første bestyrelse og revisor.

punkt 2.: Tilføjelse i tilfælde af mere end 5 bestyrelsesmedlemmer: Det 6. bestyrelsesmedlem

vælges i ulige år og det 7. i lige år. Vedtaget.

§ 12: Vedtaget.

Herefter er vedtægterne for foreningen ”den lille turisme” vedtaget.

Foreningens første valg til bestyrelse gennemføres.

Det besluttes, at første valgår går fra konstitueringen indtil generalforsamlingen i 2012, dvs.

ca. 1 år og 4 måneder.

Da der - som ovenfor nævnt - ikke er noget max-antal i § 11, blev der valgt 7 medlemmer og

2 suppleanter.

I henhold til § 7, stk. 1 Valg af dirigent og referent: uændret fra den stiftende

generalforsamling

I henhold til § 7, stk. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

(navnene i den rækkefølge de blev nævnt)

Dina Falbe Black

Tina Charlotte Kofoed (suppleant) Valgt for et år

Elisabeth Jart Kastrup


Birgit Hansen

Finn Arnesen

Ulla Petot

Susanne Debel Holmgaard

Ulla Schmedegaard (suppleant) Valgt for et år

Susan Odborg

Bestyrelsen er herefter på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne indkaldes til

bestyrelsesmøderne.

I henhold til § 7, stk. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Frans Balzer Hansen

Suppleant Niels Hansen

Konstituering og valgperioder

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til § 11 den 9. november kl. 19.00 hos Susan

Odborg.

Det afgøres hvem, der er valgt for 1 år (in casu 1 år og 4 måneder) og hvem, der er valgt for

2 år (in casu 2 år og 4 måneder).

Revisors og revisorsuppleants første valgperiode er 1 år og 4 måneder, herefter 1 år.

I henhold til § 7, stk. 4 Budget for 2011 og kontingentfastsættelse:

Susan Odborg fremlagde forslag til bruttobudget og fremtidigt kontingent på 1.100 kr.

Forsamlingen var utryg ved den stramme økonomi. Et fremsat ændringsforslag blev vedtaget,

således at det årlige kontingent fra 2011 er kr. 1.250,- pr. medlem.

Kontingentet dækker optagelse i brochuren 2011, foreningsinformation, deltagelse i

medlemsmøder/generalforsamling og et beløb til annoncering af udstillingsarrangementer og

til drift af hjemmesiden. Deltagelse i udstillingsarrangementer og oprettelse på hjemmesiden

er ikke indeholdt i foreningskontingentet.

Susan oplyste, at bestyrelsen også for 2011 skal søge eksterne midler til forskellige aktiviteter.

More magazines by this user
Similar magazines