SKALFLEX ALT-RENS

skalflex.dk

SKALFLEX ALT-RENS

SKALFLEX ALT-RENS

Universal afrensningsmiddel

Produktinformation

Tekniske egenskaber

Skalflex Alt-Rens er et afrensningmiddel mod grimme

belægninger, fedtede overflader, trafikfilm og snavs.

Anvendelsesområder

Skalflex Alt-Rens anvendes til rengøring af alle facadetyper.

Kan desuden anvendes til rengøring af tagflader, terrasseområder,

vinduer, havemøbler, båd, campingvogn m.m.

Skalflex Alt-Rens bliver transperant ved optørring.

Opblanding

Skalflex Alt-Rens er et koncentrat og skal opblandes i

rent, koldt vand.

Påføring

Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller lavtrykssprøjte.

Ved brug af sprøjte bør der sprøjtes to gange

med kort interval i samme arbejdsgang. Anvendes sprøjte

anbefales brug af egnet beskyttelsesmaske og -handsker.

For at opnå optimal virkning skal produktet virke

2-5 døgn før rengøring med vand og børste eller

højtryksrenser.

Svære belægninger kan kræve 2 x behandling.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand efter brug.

Svære belægninger:

1 liter Alt-Rens til 10 liter rent, koldt vand (1:10).

Lettere belægninger:

1 liter Alt-Rens til 20 liter rent, koldt vand (1:20).

Klargøring af underlag

Området, der ønskes behandlet, skal være frit tilgængeligt

for Skalflex Alt-Rens. Dvs. at vegetation langs murværk,

nedfaldne blade på flisearelaer, løst snavs m.m.

fjernes før afrensning med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


09/2013

Skalflex Alt-Rens

Tekniske data

Anvendelse: Universal afrensningsmiddel mod grimme belægninger

Opblanding: Koncentrat.

Opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:10 eller 1:20

Forbrug:

8-10 m 2 pr. liter

Arbejdstemperatur: Min. døgntemperatur +5°C

Rengøring: Vand

Oplagring: Tørt og frostfrit

Mal-kode: Brugsklar blanding: Mal-kode 00-1 (1993)

Koncentrat: Mal-kode 00-3 (1993)

Sikkerhedsmærkning

2 liter, DB-nr: 5042132

FARE

I ufortyndet tilstand:

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker, -tøj, øjen- og ansigtsbeskyttelse.

P303/361/353/310 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret).

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Skyl/brus huden med vand.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

P305/351/338/310 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt

kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.

Indeholder:

Benzyl-C 12-16

alkydimethyl, chlorider, CAS.nr. 68424-85-1

Anvendelsesmuligheder

Rengøring af facader,

tage, terrasser m.m

Rengøring af vinduer,

havemøbler, stakit m.m.

Rengøring af campingvogn,

båd, trailer m.m.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines