A. Feddersen, FISKEAVLEN, efter M. V. D. Borne ... - Runkebjerg.dk

runkebjerg.dk

A. Feddersen, FISKEAVLEN, efter M. V. D. Borne ... - Runkebjerg.dk

48

U dklækl1ing'srummet og der altsaa opstaar en voldsom Bevægelse

i den nedre Del af Cylinderen. Endvidere maa Tilløbsrøret

være fast i Eorbindelse med Vandledningen for at ingen

Luft skal trænge ind med Vandet, men herved bliver Apparatet

ubevægeligt og dets Indre temmelig utilgængeligt. For

at undgaa disse MangleT har v. d. Bornt' indrettet en SPI\,­

rE'llser. der stemmer overens med det kaliforniske Trug.

Fig. H. v. d. Bornes selvrensende Udklækningstrllg,

Selnenseren A (Pig. 14) bestaar af en ydre Kasse b og

Cylinderen, Stigerøl'et c, der let kunne skilles ad, men hvis

Tude passe vamltait i hinanden. Den ydre Kasse ",r 15 Cm.

bred, 20 Cm. lang og 53 Cm. h(1j; Stigerør",t har l ° Cm. i

Tværmaal og 40 Cm. i Højde. I et saadant Apparat kan

rummes 50,000 Hæltæg. Dette Apparat er det allerbedste til

1J dklækning af alle Slags Æg af Coregoner.

Dersom man gjør SUgerøret videre end 10 Cm., bliver

Strømmen uregelret. E'or at undgaa dette har Y. d. Borne omgivet

Stigerørets øvre Kant med en ringformet Afløbsrende af

5 Cm. Brede øg Dybde, saa at Vandet overalt løl)e.!' af over

More magazines by this user
Similar magazines