2-2005 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

2-2005 - Dansk Holstein

5 Sortbroget kvægSådan får du overblikover de nye avlsværditalAf Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, Afdeling for Specialviden, Dansk KvægAvlsværditallene for bådekøer og tyre ser anderledesud i dag, end de plejer. Avlsværditallenesspredning erblevet større, og det vil medandre ord sige, at de højesteavlsværdital er blevet højere,og de laveste avlsværditaler blevet lavere.Samtidig er køer og tyre sat iforhold til den samme base,hvilket vil sige, at avlsværditallenefor en ko kan sammenlignesdirekte med tyrenes avlsværdital.Hvorfor er avlsværditalleneændret?Beregningen af avlsværdital iapril 2005 var startskuddet tilberegningen af fælles nordiskeavlsværdital. Avlsværditallet forhunlig frugtbarhed og krop,lemmer og malkeorganer samtmalketid og temperament blivernu beregnet ud fra registreringeri Danmark, Sverige ogFinland. Alle andre egenskaberbliver stadig kun beregnet udfra danske registreringer.Samtidig med denne ændringbliver avlsværditallenes udseendeogså ændret. I dag har alleavlsværdital et gennemsnit på100 og en spredning på 10. Dettesker i alle de tre lande, og detbetyder, at for de egenskabersom beregnet fælles nordisk, viltyrene have de samme avlsværditali alle lande. For egenskaber,som endnu ikke beregnesfællesnordisk, kan danske, svenskeog finske avlsværdital stadigikke sammenlignes.Disse ændringer er den primæreårsag til, at avlsværditallenehar ændret sig.Tyrene er ikke bedreend køerneDen avlsmæssige udvikling foralle egenskaber undtagen ydelseer moderat, og avlsmæssigter tyrene derfor ikke væsentligtbedre end køerne. For disseegenskaber får ændringen afbasen derfor kun en lille betydningfor køernes og tyrenesavlsværdital. Som tommelfingerregelkan man sige, at fordisse egenskaber fordobles indeksernesafvigelse fra 100.En tyr som i dag har et indeksfor yversundhed på 120 havdesåledes tidligere ca. 110.Tyrene er bedreend køerneFor ydelsesegenskaberne har tyreneet højere avlsmæssigt niveauend køerne. Når tyreneudtrykkes i forhold til køernebetyder det, at de senest afprøvedetyre vil have avlsværditalsom i gennemsnit er over100.For ydelse er tyrene i gennemsnit11 Y-indeksenheder bedreend køerne. En gennemsnitligSDM-DH tyr vil altså i dag haveet Y-indeks på 111, hvor den tidligerehavde 100. Samtidig skerder dog det, at spredningenøges til 10. For de fleste af ydelsesegenskaberneer det en fordoblingi forhold til tidligere.En tyr, der i dag har 121 i Y-indeks,havde altså tidligere et Y-indekspå: (121 – 100 – 11)/2+100= 105.Ydelsesindekserne for køernevar også tidligere udtrykt på enkobase, og for køerne sker derderfor kun det, at indeksernesafvigelse fra 100 fordobles. Enko med et Y-indeks på 110 havdesåledes tidligere et Y-indekspå 105.Y-indekset har en stor vægt i S-indekset, og når tyrene i gennemsnithar Y-indekser på 111er det gennemsnitlige S-indeksfor de senest afprøvede tyre erca. 110. En tyr, som i dag har 120i S-indeks, havde tidligere et S-indekspå: (120 – 100 – 10)/2+100= 105.Det skal også bemærkes, at vægtningeni Y-indekset er ændret iretning af en større vægt påprotein, og det kan påvirke tyremed ekstreme forhold mellemfedt og protein.2 2005


Racens ToptyreAf afkomsinspektør Jacob Edstrand, Dansk Kvæg7 Sortbroget kvægSjældent – ja måske aldrigtidligere er der sket så megetmed tyrenes indekser påså kort tid. Tyrene er dogstadig de samme, og ændringerneder ligger tilgrund for de »nye« tal ændrerikke i væsentlig gradtyrenes indbyrdes rangering.Siden sidste SDM-blad i januar2005 er der beregnet indekser 2gange (1. marts og 15. april).Ved beregningen den 15. aprilblev avlsværditallene for førstegang offentliggjort som resultataf det nordiske samarbejdevedrørende avlsværdivurderingenmellem Finland, Sverige ogDanmark – NAV.I denne artikel vil vi koncentrereos om, hvad der er sket foreksteriøret. Her er det vigtigt athuske på, at flere faktorer spillerind på de ændringer, vi ser iindekserne.•Der er ændret i både spredningog gennemsnit•Der indgår eksteriørbedømmelserforetaget i Finland,Sverige og Danmark af tyrebrugt i flere lande (giverstørre sikkerhed)•Der er foretaget en harmoniseringaf avlsværdital forkrop, lemmer og malkeorganer.Vi har ændret i optimumog vægtninger for tyrenes avlemåde.SpredningDe lineære egenskaber for krop,lemmer og malkeorganer havdetidligere en spredning på 1 –men i dag og fremover er spredningen10. Det betyder, at et indeksder før var 110 i dag er 120,når vi udelukkende ser på detændrede gennemsnit og spredning.Gennemsnittet er 100, såspredningen vil også kunne sesi indekser under 100. Man ser idag indekser for nogle egenskaberhelt nede omkring 80.Optimum og vægtningerEt fælles avlsværdital for krop,lemmer og malkeorganer kræveren harmonisering på tværsaf landene. Man skal være enigeom optimum for den enkelteegenskab, samt hvilken vægtden skal have. I tabel i efterfølgendeartikel ses de hidtidige ognuværende optima og vægtninger.TabellenNår man ser ned over tabellen,kan det være svært lige at overskuetallene i forhold til, hvad vihar været vant til. Tyrene i toppenaf tabellen har vi efterhåndenlært at kende, men ligeefter dem ligger en gruppe på5-6 tyre med S-indeks 129-130(tidligere S-indeks 111). 22 aftyrene i tabellen er nye i forholdtil det sidste blad, og 7 af dissehar ikke tidligere har været med.De har 6 forskellige fædre ogspreder noget på eksteriør, defunktionelle egenskaber og anlægfor ydelse. Et par er helt nye,mens andre er steget grundetde nye beregninger i S-indeks.Nye tyreT Aaronson (D L Aaron ¤ ECelsius) S-indeks 130 og Y-indeks127. Indtil videre den Aaronsønmed det højeste S-indeks,som ved ændringer i beregningsmetoderer steget og nu atse i tabellen. Han avler dyr mednoget opsvajet kryds, rimeligelemmer og rigtige gode yveremed højt bagyver og stærktyverbånd. Brugsegenskaberneer absolut til den gode side medtemperament på 122 og malketidpå 116.V Eron (Luxemburg ¤ E Celsius)S-indeks 130 og Y-indeks126. En tyr der ikke tidligere harværet i tabellen, men som dennegang bliver tilgodeset grundethans P-indeks på 127 ogholdbarhed på 127. Generelt enpositiv tyr, dog med et temperamentpå 87. V Eron vil nok fådet lidt svært i konkurrencemed de andre Luxemburg-sønner,der dominerer toppen aftabellen.T 2000-54 (E Addison ¤ E Celsius)S-indeks 129 og Y-indeks2 2005


8 Sortbroget kvæg136. I øjeblikket den danske tyrmed de højeste anlæg for protein.Desuden er T 2000-54 særdelesgod med hensyn til kropog kødproduktion, men desværrefalder han igennem, nårvi ser på lemmer og malkeorganerog på flere af de funktionelleegenskaber.T Egmont – tidligere 2000-64(R Emerson ¤ Wells Cata) S-indeks129 og Y-indeks 131. Kun 2Emerson-sønner har fået beregnetS-indeks. T Egmont erden absolut mest positive, dersiden beregningen i marts harformået at fastholde sine indekser.Dog skal man være opmærksompå malkeorganer ogmalketid, begge på 91.Ældre tyreToppen er stadig de samme tyre,dog har de ændret sig i forholdtil hinanden. En enkelt hartaget et hop op, mens en andener faldet noget. Som fædre tilvores bedste tyre er det stadigLuxemburg og Lukas der dominerer.Racens toptyr er ved denne beregningV Exces. Han har satalle andre tyre til vægs med S-indeks 143. En tyr, hvor defunktionelle egenskaber er i topog et Y-indeks 138. Det svagepunkt er malkeorganerne, ogflere havde da også forventet, atV Exces skulle falde. I harmo-Racens toptyre april 2005. Minimum S-indeks 126 og minimum 127 forStb- Navn Bem arve- S- P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn.- Fødsels- Indeksnummer lige sygd. indeks indeks indeks indeks frugtbh. indeks indeks mastitisres242598 V Exces (TV 143 137 138 90 97 112 115 109239280 Lukas (TL 141 126 129 96 107 119 101 113241920 RGK Bob CV (CV 140 117 121 91 112 116 88 129242413 VAR Etlar (TV 136 127 125 92 108 101 113 107241941 VAR Elvis (TV 136 125 125 93 107 110 112 116241793 V Erik (TV 136 118 117 91 106 96 107 127242596 V Elo (TV 135 127 126 92 106 124 91 114244021 T Claus (TV 135 119 123 89 106 107 129 114241955 Jocko Besn (TV 134 146 142 97 83 118 104 90242130 RGK Bjørn (TV 134 139 136 92 93 107 96 102239267 D Novalis (TV 134 127 127 96 101 127 101 110241925 V Excel (TV 134 108 114 92 116 113 98 127242096 V Eaton (TV 131 130 134 88 82 97 96 111241759 T Svane (TV 131 133 128 90 102 121 99 98242897 Glory Box (CV 130 132 132 88 108 115 96 96244492 T Aaronson (TV 130 128 127 80 95 100 111 99242478 V Eron (TV 130 129 127 92 107 105 109 107240133 V Dahl (TV 130 125 126 92 95 111 105 115243967 A Tucano (* 130 114 123 84 122 118 106 103242586 RGK Dram 130 119 119 90 106 109 103 112244185 T 2000-54 (TV 129 140 136 81 87 110 92244484 T Egmont (TV 129 131 131 71 106 108 102243383 T Ulv (TV 129 124 127 90 100 101 90 110244659 V Globus (TV 129 127 126 84 103 118 113 102242206 VAR Epson 129 127 123 93 96 96 99 117242352 T Silver (TV 129 124 122 91 117 108 111 100242888 VAR Fast 129 115 117 92 105 123 106 102243734 RGK Didrik (TV 129 113 116 93 107 109 108 114242142 G Simon (CV 128 134 135 85 97 88 86 105243094 RGK Dumle (CV 128 129 133 90 100 101 88 109242497 TVM Holo (TV 128 124 132 90 94 99 102 95242874 T Taxi (TV 128 131 129 89 97 120 114 97242630 HMT Lasard 128 124 125 90 97 116 94 115240049 L Sunshine (CV 128 129 125 86 97 97 87 108237985 Luxemburg (TV 128 127 124 99 94 99 89 114243379 T Ulster (TV 128 125 123 91 101 110 120 107232851 T Funkis (TL 128 110 110 99 102 115 106 127238091 VAR Calano (TV 128 105 109 99 106 125 109 114238068 V Bojer (TV 128 113 109 99 111 118 115 114243938 V ForceSR (TV 128 106 108 92 116 118 108 119232247 VAR Virgil (TL 128 109 107 99 115 104 115 109244194 TVM Higale (TV 127 152 151 87 103 96 83 84243095 RGK Domino (TV 127 133 135 88 84 110 91 97241926 V Ersgard 127 127 125 91 104 116 105 102240050 V County (TV 127 120 119 91 91 110 112 102240223 T Officer (CV 127 116 118 91 99 103 97 107244426 RGK Elton (TV 127 113 117 84 103 118 119 110241702 V Ebert (TV 127 111 113 85 96 105 111 122241695 V Elton (CV 127 115 110 93 101 118 107 125231216 HMT Ambolt (TV 127 111 110 99 118 119 107 101243687 F Halling (CV 127 107 108 94 108 129 102 119240276 VAR Derek (CV 127 103 106 92 110 120 110 118243763 T Urbano (TV 126 134 134 89 82 100 80 104244221 V Farao (TV 126 128 131 83 88 85 97 103240020 V Curtis (TV 126 130 130 93 86 102 116 92242780 F Svingel (TV 126 127 126 90 96 108 120 92242397 RGK Bivo 126 120 124 92 113 115 91 109242760 V Epalier (TV 126 119 117 91 102 106 96 110243702 F Engard (TV 126 112 116 94 94 122 103 117242514 VAR Figaro (TV 126 117 114 91 113 107 107 108242764 V Epos (TV 126 104 109 91 115 112 109 115241696 V Eineman (TV 126 109 107 92 121 111 105 1132 2005


9 Sortbroget kvægCVM-tyreIndeks Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Tempe- Ant Far Navn MF Navn Opdrætterøvrige barh. mer org. tid rament bed døtre119 120 104 121 96 102 99 64 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup111 108 112 107 114 119 80 77 R Leadman Inspirat Gerd Sieckmann, VOST - Leer, Tyskland117 110 102 103 122 102 88 55 Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne113 103 113 118 114 127 74 76 Lukas M Aerostar Svend Krarup, Solbjerg, Erslev111 127 111 93 108 99 98 82 Luxemburg Dannix Christian Christensen, Torndalsgård, Hobro109 124 101 98 120 111 99 56 Luxemburg S-B Mascot Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping106 106 111 108 112 99 96 62 Lukas N Luke Peder V Laustsen, Ø Vedsted, Ribe114 93 107 95 122 102 83 W Convince T Funkis Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund97 122 108 100 101 96 123 456 Besne Buck Southwind Frankrig, Frankrig,102 105 112 93 112 111 100 77 E Mattie G N Luke Mts Busger op Vollenbr, , Holland115 125 93 95 108 93 99 121 C Target B Cleitus Nw Bottinga, Holland,113 110 100 112 116 101 78 76 Lukas M Aerostar Klaus Niermann, OHG, Tyskland108 110 110 101 113 95 109 55 Gibbon Belt Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping111 108 109 89 110 115 100 60 E Mattie G Esquimau Gregers Dam, Østergård Gjerrild, Grenå105 105 95 95 103 89 60 E Labelle Ugela Bell CH Tol, Holland,98 100 107 116 116 122 33 D L Aaron E Celsius Døssing Enggård I/S, , Kjellerup108 127 105 101 96 87 102 49 Luxemburg E Celsius Chr Christensen, Velds, Tjele107 116 109 89 101 97 116 47 Lord Lily G Slocum Kr O Dahlgaard, Harring Søgård, Snedsted109 114 114 97 93 110 46 O Tugolo Esquimau T+d Marinus-Visser, Holland,106 106 87 108 114 111 107 68 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted92 119 78 93 109 116 29 E Addison E Celsius Døssing Enggård I/S, , Kjellerup97 108 113 111 91 108 17 R Emerson Wells Cata Jens Pedersen, Esphøjgård Kokholm, Tjele106 106 103 100 110 94 111 75 T Eberhard Lord Lily Svend & Evald Kristensen, Sydgård Sønderholm, Nibe100 102 98 108 101 108 28 Jocko Besn Ne Maurice Pearl Breeding, v/ Jan & Diny Langedijk, Bylderup-Bov92 127 103 94 108 115 100 45 Luxemburg S-B Mascot Henning & Niels E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping109 119 109 99 102 98 107 53 Ha Manfred B Patron Jørn Erri, Danish Genetics A/S, Vildbjerg114 112 110 101 110 121 81 92 Lukas Tesk-Holm Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro106 108 108 121 118 97 96 Lukas Esentation Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft95 98 102 107 101 108 19 D Jabot Ugela Bell Afkalfb Nw Bottinga, Holland,108 84 101 88 109 102 68 Basar E Labelle P J Aalberts, Holland, Holland118 106 113 92 106 98 110 71 East Cash Sunny Boy Niels Hald, Enggård Stenildvad, Aars106 96 96 109 92 109 92 70 T Funkis Tesk-Holm Richard Sø, Tjele, Tjele108 112 115 96 101 93 127 74 Basar T Blakstar I/S S Andersen & H.B Andersen, Nygård Vinding, Sørvad102 110 101 112 116 107 108 41 Lord Lily Sunny Boy Mts Bekkenkamp, Holland,110 124 109 106 96 108 100 564 Ugela Bell Secret Holland, Holland,101 111 107 102 107 93 66 Lukas M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå122 126 105 116 109 99 84 12065 R Leadman B Cleitus Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund122 127 108 106 120 104 101 2037 Ked Juror B Cleitus Palle Trads, Tofte, Hobro122 139 112 93 114 103 105 5148 Ked Juror L Ares Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars119 112 101 111 114 112 100 47 T Funkis VAR Platin Leif Welling Hansen, Skodborghus, Vejen125 134 91 108 119 110 112 108 H Stardom Triple Hermann Rohde, Osnabrueck, Tyskland94 95 83 90 94 109 43 Igale Masc D Jabot Svend Krarup, Solbjerg, Erslev106 108 89 106 106 111 66 H Apollo Dannix G W Beltman, Holland, Holland100 101 110 105 103 98 95 62 Lukas S-B Mascot Søren Ernst Madsen, Tirsvad Holstein, Brædstrup120 110 99 106 107 120 102 60 East Cash R Leadman Kaj og Poul Erik Nielsen, Østergård Molbjerg, Nibe95 108 110 117 119 111 99 68 Lord Lily E Celsius J Esp Sørensen, Højgård, Vestbjerg106 115 92 114 102 118 20 Ked Juror VAR Platin Jens Mølgaard Kaasgaard, Herborg, Videbæk112 109 105 115 112 90 35 Lukas N Luke Tyskland, Tyskland, Tyskland127 112 106 100 109 98 100 48 Gibbon Ked Juror Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup122 127 104 109 105 119 107 264 T Blakstar B Cleitus Viggo Jensen, Østerild, Thisted121 104 101 123 111 107 105 99 RGK Pust Esquimau Herluf & Johs. Pedersen I/S, Hallingsnapgård Lindbjerg, Ølgod126 129 96 92 116 112 110 46 Lord Lily Southwind Jørn Erri, Danish Genetics A/S, Vildbjerg113 104 109 101 98 107 63 Basar E Celsius Frode Larsen, Damgård, Åbybro108 111 99 108 111 106 45 W Convince Gibbon Leif Sørensen, , Ringe118 96 107 98 99 121 96 63 East Cash B Mountain Lars Søndergård, Øls, Hobro102 96 102 101 100 121 101 64 E Mattie G T Burma Anders Kristian Lassen, Knudsgård Svingelbjerg, Farsø108 101 101 94 90 111 100 83 Lukas B Mountain Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft112 119 111 113 112 103 87 66 T Funkis M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå105 104 103 108 115 108 115 90 KOL Nixon Lord Lily Døssing Enggård I/S, , Kjellerup109 109 110 109 108 107 84 26 Lukas U Nick Rainer Engelke, ZEH, Tyskland110 117 98 103 118 104 95 68 Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted110 129 106 112 117 104 84 64 Lukas Southwind Walter Reinermann, OHG, Tyskland2 2005


10 Sortbroget kvægHitliste over alle SDM-TYRE på udvalgte egenskaberNavn S- Y- Krop Lem- Malke- Malke- Tempe- Hunlig Kælvn.- Yver- Sundh. Holdindeksindeks mer organer tid rament frugtbar. evne sundhed i øvrigt barhedY-indeksTVM Higale 127 151 95 83 90 94 109 103 96 84 94T 2000-19 122 140 106 86 90 104 117 81 81 93 102V Exces 143 138 104 121 96 102 99 97 112 109 119 120F Villads 122 138 108 99 87 106 124 94 111 83 90 86T 2000-53 122 137 111 86 94 106 114 85 88 95 99KropT Okking 110 107 120 96 87 97 95 108 103 100 116 103RGK Eros 108 117 120 100 97 109 114 76 98 89 95T 2000-54 129 136 119 78 93 109 116 87 92 92V Frederik 119 111 118 93 109 122 104 107 107 100 119V Eiffel 122 115 117 86 114 107 89 103 109 108 113 105LemmerT 2000-23 114 106 89 129 107 101 91 100 92 104 102T Umage 118 111 106 125 114 95 99 108 113 100 109HV Fjord 111 104 109 125 102 101 103 113 92 106 110 109T Solbjerg 117 104 84 122 107 116 84 117 98 115 112 104RGK Atlas 116 112 114 122 99 120 104 104 104 98 100 91MalkeorganerV Gadaffi 117 107 109 106 130 110 110 90 102 112 101TVM Hepon 115 109 97 97 124 104 104 96 109 110 108 103RGK Didrik 129 116 108 108 121 118 97 107 109 114 106T 2000-72 121 115 98 107 121 99 102 99 96 110 106VAR Calano 128 109 108 106 120 104 101 106 125 114 122 127MalketidHMT Lero 117 108 101 106 106 128 87 103 105 104 109 101VAR Etlar 136 125 113 118 114 127 74 108 101 107 113 103VAR Cornel 124 129 98 104 106 126 110 101 105 84 109 89T Solbak 117 123 105 111 85 124 98 95 95 101 99 103VAR Atlas 109 110 108 73 89 122 114 98 104 101 100 1092 2005


11 Sortbroget kvægTemperamentHMT Lasard 128 125 115 96 101 93 127 97 116 115 108 112TVM Hesne 121 117 112 94 115 111 126 93 108 103 109 107F Villads 122 138 108 99 87 106 124 94 111 83 90 86V Carry 122 188 109 87 98 107 122 96 102 114 105 106T Aaronson 130 127 100 107 116 116 122 95 100 99 98Hunlig frugtbarhedHV Farmer 123 112 101 118 107 72 94 123 110 111 105 115ØDA Bushy 125 118 114 91 106 79 94 119 104 112 110 113HMT Ambolt 127 110 104 109 105 119 107 118 119 101 122 127T Silver 129 122 109 99 102 98 107 117 108 100 109 119V Excel 134 114 100 112 116 101 78 116 113 127 113 110KælvningsevneVAR Calano 128 109 108 106 120 104 101 106 125 114 122 127V Elo 135 126 111 108 112 99 96 106 124 114 106 106V Elvivo 123 106 108 102 110 105 88 112 124 122 118 99V Fresco 119 104 100 109 100 99 82 108 124 123 118 114VAR Garff 123 112 115 111 115 90 108 113 124 110 102YversundhedV Erik 136 117 101 98 120 111 99 106 96 127 109 124V Excel 134 114 100 112 116 101 78 116 113 127 113 110VE Fort 125 102 107 106 114 120 106 117 106 124 112 114T Skjold 123 115 89 104 111 87 97 105 94 124 100 110V Elvivo 123 106 108 102 110 105 88 112 124 122 118 99Sundhed i øvrigtT Rash 112 107 108 77 101 119 96 98 113 105 129 102SDJ Ribus 119 104 107 115 102 95 89 114 109 112 124 117V Bojer 128 109 112 93 114 103 105 111 118 114 122 139VAR Calano 128 109 108 106 120 104 101 106 125 114 122 127VE Fame 118 121 110 92 101 110 106 96 102 99 122 97HoldbarhedT Lambada 125 110 102 104 117 106 114 110 113 108 113 143V Bojer 128 109 112 93 114 103 105 111 118 114 122 139V Eineman 126 107 106 112 117 104 84 121 111 113 110 129VAR Elvis 136 125 111 93 108 99 98 107 110 116 111 127VAR Calano 128 109 108 106 120 104 101 106 125 114 122 1272 2005


12 Sortbroget kvægniseringen mellem landene ændredeman i vægtningen forbl.a. malkeorganer. Man lagdemindre vægt på foryver ogyverdybde samtidig med merevægt på yverbånd. Ved kig i grafenfor V Exces’s avlemåde erdisse egenskaber netop ændretså de tilgodeser hans tal. Dethar selvfølgelig ikke været udgangspunktetfor ændringerne,men man har vel lov at være»heldig«.Lige efter med beskedne ændringer,set i lyset af den nyestørre spredning, følger de andrekendte tyre såsom VAR Etlar,VAR Elvis, V Erik og V Elo.T Claus har formået at fastholdesin position med et S-indekspå 135 grundet stigning i P-indeksog Frugtbarhed til trodsfor fald i eksteriør.I den »forkerte retning« kannævnes VAR Calano, som nuhar et S-indeks 128 grundet faldi Frugtbarhed og Krop. Han erdog stadig en tyr med mangegode egenskaber, som man ikkevil fortryde brugen af.Af lidt nyere tyre, der ikke kanholde niveauet, må nævnesRGK Elton der i forhold til sidstegang er faldet i Y-indeks, såS-indekset nu er 127.HitlistenAlle tyre med minimum 102 i S-Kokholm Cata Samuela er mor til den nye toptyr T Egmont. T Egmont stammerfra den velkendte kofamilie 656 fra Jens Pedersen, Kokholm.indeks og 100 i Y-indeks blivertjekket for at finde de tyre, derer på hitlisten. Ud over at tyrenehar høje indekser for enegenskab er der også skelet tiltyrenes S-indeks for at sikre dehar så høj kvalitet som muligt.For flere af egenskaberne, specieltkrop, lemmer og hunligfrugtbarhed, er der denne gangmange udskiftninger i de alternativetyre. Det var vel forventetpå grund af ny base, optimumog vægtninger ved beregningerne.Overraskende har detmåske været, at forholdsvis småjusteringer i optimum for krophar så stor effekt på en tyrs avlsværdital.Med et optimum forstørrelse på 146 avler de tyre,der tidligere havde de højesteavlsværdital for krop, alle forstore køer, og er nu afløst af tyreder avler godt middelstore køermed en stor krydsbredde. Forlemmer er det den større vægtpå hasestilling bagfra, der fårandre tyre til at toppe denneegenskab.Vi må huske at en tyrs avlsværditalfor eksteriør jo ikke er udtrykfor om tyren avler godeeksteriør-køer, men derimodudtryk for, i hvor stor udstrækninghan trækker racens gennemsnitfor de enkelte egenskabermod det ønskede optimum.AfslutningDer er ingen tvivl om, at så storeændringer som omtalt her oggennem andre medier vil giveanledning til diskussion. Vedberegningen den 15. april 2005gik startskuddet til NAV-samarbejdet,og der vil være ting manskal vænne sig til, og enddasøge indflydelse på, hvis der ernoget man ikke forstår eller ønskerændret. Brug eventuelt dinavlsrådgiver til en mere dybtgåendegennemgang, hvis dufalder over uklarheder, når tallenestuderes, hvad enten dethandler om tyre eller kvierne/køerne hjemme i stalden. De ertil for jer.2 2005


Delight-Tochter Delina (2. Laktation)Tunis-Tochter RondaDELIGHT13 Sortbroget kvægSRV-Spitzenvererber sichernhohe Nutzungsdauer830884 TL TVDecision x Bellwood x MascotHerausragende Kombination von Milch und Eiweißmenge mit konstanterTop-Exterieurvererbung. Super Nutzungsdauer (RZN 133). Aus bekannterSchausiegerin Miracle EX 94, 7 Generationen exzellente Kühe. Bullenvater.+1496 M-kg -0,39 F-% +23 F-kg -0,04 E-% +48 E-kg RZM 124RZG 142 M.Typ 124 Körper 107 Fundament 130 Euter 125TUNIS831030 TL TV MFNeuTugolo x Rudolph x DiapasonFrüher Tugolo-Sohn aus typstarker französischer Kuhfamilie.Hohe Nutzungsdauer (RZN 116). Exterieurvererber. Fundamentsverbesserer,gute Eutervererbung, sehr gute Eutergesundheit.+1069 M-kg -0,11 F-% +33 F-kg -0,02 E-% +35 E-kg RZM 118RZG 131 M.Typ 113 Körper 108 Fundament 139 Euter 122Alves-Tochter AltheaALVES830837 TL TVAmel x CMV Mica x OscarHohe Milch- und Eiweißmenge, gepaart mit sehr guten Fundamenten undbesten Eutern. Hohe Nutzungsdauer (RZN 118). Großmutter ist ehemaligeWeltrekordkuh Muranda Oscar Lucinda. Färsentauglichkeit. Bullenvater.+1872 M-kg -0,39 F-% +37 F-kg -0,12 E-% +51 E-kg RZM 127RZG 138 M.Typ 125 Körper 99 Fundament 125 Euter 125Alves-Töchtergruppe2 2005Sächsischer Rinderzuchtverband e.G. (SRV)Schlettaer Straße 8, 01662 Meißen, GermanyTelefon: +49/35 21 - 47 04 10, Telefax: +49/35 21 - 47 04 18http://www.srv.de, e-mail: info@srv.de


14 Sortbroget kvægSDM-aftenmødetAf landskonsulent Keld Christensen, SDM-Dansk HolsteinAt finde spændende og lokkendeindledere er svært, –vi er meget krævende (fint)og videbegærlige (helst nogetder er meget nyt), ogdet seneste nye fra sidsteuge har mange allerede læstpå forskellige hjemmesider.Derfor tænkte vi i væsentligtandre baner, og det flottefremmøde til aftenmødetkunne få os til at gentageeksperimentet, – for denmoralske oprustning, somCarsten Mørch gav os varrigtig god. Den traditionelleinformation om racens forholdvar vidt omkring, menCarsten Mørch havde noksom dreven jægersoldat tagetpippet fra de fleste.Mange af de yngste tilhørerebrugte 15-20 minutter af kaffepausentil at erhverve den bog,Carsten Mørch har udgivet. Ogdet må siges: det er fængslendelæsning, man bliver grebet afbogen fra første side.Med lyd, tale og kropssproghavde Carsten Mørch ingenproblemer med at holde tilhørernevågne, – for han rettedenemlig spørgsmål ud til defremmødte, så at sidde og »småblunde«var absolut svært. CarstenMørch har selv været gennemde hårdeste uddannelserinden for militæret. Som løjtnanti Jægerkorpset blev hanCarsten Mørch formåede efter alle kunstens regler at give nye input til dagligdagenblandt andet med ordene – Familien skal også have en plads i det daglige.udvalgt til en af verdens skrappestelederskoler, Ranger Schooli USA. Og på denne blev hanhædret som nummer et. De udfordringermed efterfølgendesucceser og nederlag brugtehan til at fortælle om sin motivationfor at løse store og til tiderskræmmende opgaver. Hanprøvede ihærdigt at give os nyeideer eller strategier til at overvindestore opgaver samt atkomme videre i hver vores dagligdag.Tiltro både til egne evner,men så afgjort også til demennesker vi omgiver os med –familie, medhjælpere, samarbejdspartnerem.fl. er vigtigtfor at store opgaver løses. Jo, detvar en meget spændende aften.Efter kaffen blev der så vist talog billeder om og af vore køerog deres resultater. Flotte ydelsesresultater,bemærkelsesværdigtflotte køer, stærke brugstyreog tyrefædre med fremragendeegenskaber for de megetessentielle sundheds- og reproduktionsegenskaberblev sat ifokus. De internationale relationerblev omtalt, og her står vigodt. Der er stor forståelse imange lande for vores avlslinie.Og vi skal bare holde fast, – vi erpå rigtigt spor.2 2005


Vi går efter boldenAf landskonsulent Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein15 Sortbroget kvægAvlsmålet hos Holsteinpopulationernei de forskelligelande er ikke helt ens. Der erforskellige produktionsforhold,omkostningsforholdog dermed krav til kvægavlen.Vi har årligt 60-70.000kårede køer til at give nyeog værdifulde data, og vihar ca. 375.000 kontrolleredekøer, der også bidragermed vigtige informationer.Beregninger og korrelationergiver efterfølgende vigtigtnyt til finjusteringer iavlsmål og S-indeks. Holsteini Nord- og Sydeuropasamt Nordamerika er ikkevæsentligt forskellige, mender er forskelle. Tænk påbedrifter i Californien medtusinder af køer og så familiebrugenei den østlige delaf USA eller også de forskelleder er i en række europæiskelande. Vi møder lidtforskellige krav, – og demprøver vi at tilpasse os. Menvi har fremtidens ko for øje.Vi sammenligner jævnligt kåringskaraktererog afgangsprocenterog finder f.eks., at køermed sprængt yverbånd (karakter1) afgår i væsentlig størregrad end køer med gode yverbånd.Naturligvis siger vi. Andreegenskaber er måske knapså soleklare for en række læsere,f.eks. er malkepræg stærkt negativtkorreleret med holdbarhed.Vi bruger også de forventninger,vi har til økonomiske forholdsamt lovgivningsmæssigeforhold omkring veterinæreforhold og dyrlægebehandlinger.Her er Norden væsentligforskellig fra mange andre lande.Strukturudviklingen i forskelligelande sætter ofte forskelligekrav. For bare 10 år siden havdevi en besætningsstørrelse på 30-35 køer, – i dag er vi tæt på 100,og det går stærkt i retning afyderligere større besætninger.Der bliver mindre tid til en godog individuel overvågning afkøerne end i de rare stalde med30-60 køer, – bundne eller i løsdrift.Blandt de »gamle« EUlandeer vi landet med det næsthøjesteantal køer per bedrift,kun overgået af England. Vi giverden enkelte ko væsentligfærre minutter dagligt til pasningog overvågning, og derforstrammes kravene til sundhedog reproduktion mere end tilbl.a. eksteriøregenskaber ellerkødproduktion.På nordisk plan har vi lavet nyesammenvejninger, og disse erbeskrevet andetsteds i bladet ogtidligere i diverse tidsskrifter.Væsentligst for denne artikel erændringer i eksteriør-sammenvejningerne,som skaber overraskelserhos nogle og tilfredseudsagn fra andre. Det afhængeraf »sporten«, som den enkeltekvægbruger lægger i færre sundhedsproblemereller bedre eksteriøri form af fortsat større ogbredere køer med flotte ben ogmalkeorganer. Vi har været enigeom dette på nordisk plan, oghvis vi kigger på en af de nyttigeog kendte tabeller, så viser densammenhængen for kropseksteriørover til primært holdbarhed,men også yversundhed.Optimum er 146 cmVæsentligste ændring er, at optimum(ønsket) for størrelse erændret fra 148 til 146 cm i krops-Hold- YverbarhedsundhedHøjde ÷8 8Kropsdybde ÷23 ÷17Brystbredde ÷10 19Malkepræg ÷15 ÷34Overlinie 3 6Krydsbredde ÷11 13Krydsretning 6 2Det fremgår af tabellen, at isærkropsdybde samt malkepræg ernegativt korreleret med holdbarhedog yversundhed, samtat også højde, brystbredde ogkrydsbredde har en mindre negativsammenhæng til holdbarhed.Derfor er disse forhold,der er af samme størrelsesordeni svenske beregninger, naturligvismedtaget i sammensætningenaf avlsværditallet for»Krop«.2 2005


16 Sortbroget kvæghøjden, – altså tyrenes avlsværditalfor Krop får ikke positivepoints, hvis døtrenes gennemsnitligestørrelse er over 146 cm.Det er en stramning fra tidligere148 cm. Ligeledes er optimumfor krydsbredde ændretfra 5,5 til 6,0 (ønskes lidt bredere)og krydsretning fra 5,0 til5,5 (en anelse mere hældende).Samtidig er lagt mere vægt påde to egenskaber for kryds, ogtil krydsets retning skal tilføjes,at forhold ved krydset jo ogsåspiller ind overfor bevægelsen,– derfor en måske ret stor øgningaf vægten.Krop NAV-vægtDisse ændringer har på tyre,der avler ekstremt store, bredeog dybe køer, givet voldsommeændringer. VAR Cornel havdetidligere i Krop 111, og nu eravlsværditallet reduceret til 98p.g.a primært en højde på 129.Nedenstående er vist S Morty,der tidligere havde Krop 113,men som nu har 106. S Mortyfår de færre points grundetstørrelse samt flere af kropskaraktererne,hvor han selvfølgeligi manges udtryk avler nogle»store, flotte velbyggede og malkeprægedekøer«. Sammenholdtmed undersøgelser i mangeAvlsværdital – tidligere Avlsværdital – NAV – i dagEgenskab Optimum Vægtning Optimum VægtningKrydshøjde 148 10 146 10Kropsdybde 6,0 17 6,0 15Brystbredde 5,5 12 5,5 15Malkepræg 6,5 18 6,5 15Overlinie 7,0 12 7,0 10Krydsbredde 5,5 10 6,0 15Afvigekoder 12 0lande er det dog i dagens kvægbrugikke det, der må forventesat give de mest holdbare køer,og derfor tildeles et »gult« kort.3-stjernetDet skal derfor understreges, atvi klart går efter at tilbyde avlsværdital,der lever op til de forventninger,vi generelt har omkvægbrugets udvikling og detilbud køerne gives. Der forventesikke altid tilbud om 5-stjernet niveau til køerne, menligesom vi godt kan finde os finttilrette i et 3-stjernet hotel medknap så mange tjenere til atspringe for os, så tilbydes køernelignende billigere rammermed mindre service. Og de, derså ønsker at leve med de 5-stjernedefaciliteter, har naturligvisfrihed til dette, men de generelleforhold er på fremtidenspræmisser, – uanset om det ermennesker eller køer.2 2005


19 Sortbroget kvægTabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber,Holsteingruppen. Tyre født i 1998 eller senere.Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.Canada 642 106,8 97,1 105,3Tyskland 1.794 104,5 99,5 100,7Danmark 676 102,4 100,2 100,0Finland 107 91,1 94,7 94,7Frankrig 1.080 104,4 97,5 96,4England 266 104,3 98,4 97,9Italien 773 103,7 98,1 99,8Holland 1.317 102,9 98,4 97,9Sverige 181 102,3 96,2 99,3USA 2.882 104,8 99,7 101,7os pænt, men de faktiske tal forprocent dødfødte hos især kviekælvningerneer for stor.Slutteligt kan de beregnede S-indekser sammenlignes. Da detnaturligvis er beregnet med deproduktionsvilkår vi har i Danmark,vil vore tyre ligge ganskepænt, her sammen med Holland,der grundet en meget højydelse scorer nogle gode pointstil det omregnede S-indeks påderes tyre.Tabel 3. Avlsmæssigtniveau for yversundhed,Holsteingruppen. Tyre fødti 1998 eller senere.Land Antal YversundhedCanada 656 96,4Tyskland 1.811 102,5Danmark 685 101,4Finland 121 104,9Frankrig 1.205 97,7England 250 99,1Italien 849 99,4Holland 1.336 97,9Sverige 171 100,6USA 3.481 99,1Tabel 4. Avlsmæssigtniveau for holdbarhed,Holsteingruppen. Tyre fødti 1997 eller senere.Land Antal HoldbarhedCanada 518 106,0Tyskland 2.022 102,7Danmark 754 100,0Finland 117 101,2Frankrig 1.419 98,5England 270 101,0Italien 1.024 103,9Holland 588 99,3Sverige 7 99,2USA 349 103,6Tabel 6. Avlsmæssigtniveau for S-indeks,Holsteingruppen. Tyre fødti 1998 eller senere.Land Antal GennemsnitCanada 320 103,1Tyskland 1.749 105,2Danmark 665 109,6Finland 118 100,5Frankrig 949 105,8England 175 107,4Italien 763 106,3Holland 1.264 110,0Sverige 170 106,4USA 2.634 106,4ske lande på middel eller bedre,– kun fulgt af Tyskland.Avlsværdierne landene imellemer ret jævne og ens bortset fraCanada, der synes at have ensmule bedre holdbarhed.For kælvnings- og fødselsegenskabernehar vi på det senestekæmpet for at forbedre disseegenskaber. Sammenligningenmellem lande viser, at vi klarerTabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsel- ogkælvningsegenskaber, Holsteingruppen.Tyre født i 1998 eller senere.Land Antal Fødselsindeks Antal KælvningsindeksCanada 805 96,9 750 101,1Danmark 294 100,7 817 101,4Finland 104 102,0 113 101,8Frankrig 1.103 96,5 626 99,3Italien 938 97,5Holland 1.076 97,2 23 104,2Sverige 209 101,0 205 103,9USA 3.402 98,2 1.032 102,22 2005


20 Sortbroget kvægEn gennemgang af de enkeltelande viser kun små ændringer:Grundet omlægning til NAVhar vi denne gang valgt at fjerneforskellen fra sidste kørsel tildenne kørsel, da dette vil give etforkert billede af tyrene. Sidstegang efterlyste vi lidt nyt til atafløse Lukas og D Novalis- afstamningen.Tilsyneladende erder lidt anden afstamning påvej da de første Jocko Besne, D LAaron, R Emerson og Convincer-sønnerer ved at være på Interbull-listen.USADen amerikanske liste er stadigpræget af Ha Manfred sønner itoppen. Den absolutte nummer1 er stadig Oman Justi. En tyrsom passer perfekt ind i detdanske system. En anden HaManfred-søn som kan blive aktueli Danmark er R Murphy. RMurphy er tillagt på en Luke-koefter den velkendte RicecrestSouthwind Kaye. R Murphy avlermiddelstore køer med primalemmer og et godt yver, godydelse med en svag tilbagegangi fedt og fremgang i protein.Lidt længere nede på listen finderman R Emerson – med sønnenR Emmett som giver en højydelse og et godt ekstriør. Yversundheder 96. Andre spændendeafstamninger er D L Aaronsønnerneog R Durham-sønner.R Durham-sønnerne harstadig lidt lavere ydelse, en godMascol er ny toptyr i Tyskland.yversundhed og et godt ekstriør.CanadaFor en del canadiske tyre ændresen del i S-indekset dennegang. Hos langt størstedelen aftyrene skyldes ændringen dentidligere omtalte ændring i sammenvejningaf krop. Tyre somavler store og meget malkeprægedekøer falder en del ikropskarakter, som videre sammenvejesi S-indekset. Flere tyrehar taget et fald på over 10enheder i krop. Set ud fra listernestår den bedste R DurhamsønM Magical i Canada. Tyrener født i USA men afprøvet iCanada. En tyr som giver engod ydelse, gode egenskaberomkring fødsel og kælvning oget godt ekstriør.TysklandEn liste med meget få ændringerdog er to nye tyre kommettil i toppen. Det drejer sig omMascol (Mtoto ¤ Rudolph ¤ Mascot).Mascol har 138 i Y-indeksog en god yversundhed på 112.Mascol avler middelstore køermed en god krydsbredde, godelemmer og et godt tilhæftetyver. En anden ny tyr er Jancker(Jocko Besne ¤ C Geoffry ¤Aerostar). Pt. er der bedømt 34døtre efter Jancker, som er middelstoremed et smalt og opsvajetkryds. Lemmerne er en anelserette og med en god parallelbenstilling. Malkeorganerne ergode. Der er en særdeles højydelse på Jancker med 141 i Y-indeks.2 2005


21 Sortbroget kvægHollandVed sidste kørsel i Holland komder flere nye tyre. Denne ganger antallet lidt mere begrænset.S Jordan 3 har dog øget bådeydelsen og dermed også S-indekseti forhold til tidligere cirka10 enheder i begge egenskaber.Blandt de nye tyre som sermeget spændende ud er LoeMartin (E Addison ¤ E Celsius).Høj ydelse med vægt påprotein, middelstore køer, enanelse rette lemmer og en anelsedybt yver.Generelt ser det ud til at de hollandsketyre er steget et par enhederi S-indeks i forhold tiltidligere.FrankrigNår man ser listen for de fransketyre mangler en del af tyrenelemmekarakter grundet mani Interbull har medtaget egenskabenhasestilling. På en delfranske tyre har man ikke denneegenskab med og det er derforikke muligt at beregne lemmekarakter.Der er ingen nyetyre denne gang fra Frankrig –det vil sige en del tyre er født iFrankrig men afprøvet i andrelande og er derfor at finde påden samlede liste med landekodeFrankrig. Det gælder f.eks.tyren Lombard (afprøvet i Tyskland).Datter efter Loe MartinEnglandP Shottle bevarer førertrøjen iEngland. P Shottle har i et stykketid ikke produceret sæd,men er nu atter kommet i gang.Efterspørgslen er meget stor eftersæden, der er derfor kunsælges i mindre portioner. Deefterfølgende tyre er som vedtidligere beregninger.ItalienEn del har haft kig på Italien,hvad ville der ske efter alle italiensketyre fik et stort dyk vedovergangen til Test-day model inovember 2004. En del tyre gik1-2 enheder frem i februar2005. Tilsyneladende har tyreneformået at holde ved udende større ændringer dvs. –1/+1.Der er ingen nye tyre i Italiendenne gang.Blå BogDa der er sket en del ændringer,har vi besluttet at udgive en ekstrablå bog i starten af juni2005. Den vil som tidligere blivesendt til alle som har købt 10doser importsæd ved KvægavlsforeningenDansire. Har du ikkemodtaget den blå bog kan dukontakte os eller dit sædleverendefirma, og du vil efterfølgendemodtage bogen.2 2005


22 Sortbroget kvægBesøg hos Anders og Verner Pedersen, Hauge ved KjellerupHOLSTEINstafettenSådan gør viAf avlsrådgiverHenrik Schøler Nielsen,Midt/Øst HolsteinJeg har besøgt Anders ogVerner Pedersen, hvor snakkengik på det daglige arbejdei stalden samt lidt omde resultater, som er opnåetefter mange års effektivtavlsarbejde.Den 1. januar 2004 dannede farog søn, Verner og Anders, et I/Somkring deres mælkeproduktion.I/S-et består af 2 nabogårdebeliggende i Hauge ved Kjellerupi Midtjylland. Ved dannelsenaf selskabet blev der opførten ny kostald til 130 køer vedden ene gård, og alt opdræt fra6 mdr. til 22 mdr. er opstaldetpå den anden gård, der er ca.200 meter mellem gårdene.Markplanen for 2005ser ud som følger:Majs17 ha.Helsæd byg 10 ha.Græs35 ha.Græsudlæguden dæksæd 7 ha.Brak7 ha.Eng10 ha.I alt78 ha.Herudover er der lavet dyrkningsaftalepå 16 ha med majs.Foderplanen består af en fuldfoderblandingmed 2/3 majsensilage,1/3 græsensilage, + 2 fe iroepiller/melasse, 3 fe sojaskrå,frøgræshalm og mineraler ogvitaminer i alt 18 fe. Derudovertildeles efter ydelse op til 5 fe ikraftfoder i malkestalden.Ydelsen er stadig stigende, og desidste 12 måneder har denværet på 10.271 kg EKM.Sundhed / reproduktionDer er en god sundhed i besætningen,og det gennemsnitligecelletal er de sidste 3 mdr. på219.000. Naturligvis skal vi helstunder 200.000, og det kommervi også, er de enige om på bedriften.Dyrlægen kommer fast 1 gangca. hver 14. dag, her tjekkes nykælverefor ketose i form af enmælketest, og samtidig mærkerdyrlægen til »stille køer« m.h.t.brunst. Er der en ko med forhøjetcelletal eller en yverbetændelse,tages en mælkeprøve,så den rigtige behandling kanforetages.Når ungdyrstalden besigtiges,er hemmeligheden ved succes-Ved starten i 2004 bestod besætningenaf 65 Dansk Holsteinkøer. I dag er der 117 køer, idetman har tilkøbt dyr fra 3 ophørsbesætningermed særdelesstort held. Der har således væreten virkelig god indkøring afde nye dyr. Kun 3 dyr er udsatud af 45 indkøbte, og ingen afde tilbageværende er p.t. på udsætterlisten.Kvoten er p.t. på 1.144.860 kgmælk, og der er lagt bud ind påyderligere 200.000 kg.Anders og Verner Pedersen med en god T Klassy – ko fra besætningen.Koen stammer tilbage fra Leadman-koen 530.2 2005


23 Sortbroget kvægsen hos malkekøerne nok den,at Anders og Verner er dygtigetil at passe såvel kalve som opdræt.Ungdyrene skal have detgodt og fodres optimalt gennemhele forløbet frem til kælvningfor at have den ydelse ogholdbarhed, vi ønsker.KvægavlsforeningenDansire / avlsrådgivningBåde Anders og Verner mener,at dannelsen af KvægavlsforeningenDansire kom på det heltrigtige tidspunkt. Med færremælkeproducenter er det vigtigtmed en stærk organisationomkring kvægavlsarbejdet til attage sig af tyreselektionen, såden bedste genetik bliver udnyttetmest optimalt.I Dansire er der dygtige inspirerendemedarbejdere, som giversåvel en god vejledning sområdgivning. Det betyder dog ikke,at besætningsejeren skal læggeansvaret fra sig med hensyntil avlen, men det er meget vigtigt,at man bruger avlsrådgiverensom sparringspartner, forpå denne måde opnår man detmest optimale resultat. Manskal gøre sig nogle tanker omhvilke køer, man ønsker sig istalden. På bedriften i Haugeønsker man middelstore køermed stærke lemmer, også engod yversundhed prioriteresmeget højt. Får man så kåret enko med 90 point, er det en finsidegevinst.Omkring det mere politiskemed hensyn til ET, kontraktdyrog vilkårspenge er det vigtigt, atder stadig er en gulerod til besætningsejerenfor at yde en ekstraindsats på dette område. Pådenne måde fastholder man såmange som muligt interessereti avlsarbejdet.TyrevalgDansire’s brugsplan benyttes,og der selekteres fra toppen udfra besætningens avlsmål suppleretmed en del ungtyre, ogkun meget begrænset brugesp.t. importtyre.Tidligere blev der brugt en delimportsæd i besætningen, mendet vurderes at den danskebrugsplan er særdeles konkurrencedygtig,og når der kommeren importtyr med dansketal, har vi tit fået nogle skuffelser.Siden nytår 2005 er de mest benyttedetyre F Engard, Var Elvisog V Exces. I besætningen erder i dag kontrakt på 2 køersamt 1 kvie til KvægavlsforeningenDansire.V ExcesEn af de mest benyttede tyre ibesætningen er V Exces. Dethar en naturlig årsag, da tyrener tillagt hos Verner. Koen, somer moder til Exces, har sin heltegen historie, Verner købte moderen,nr. 530, på avlsdyrauktioni Herning tilbage i 1993, davar hun en kvie på 11 måneder.Faderen var den berømte tyrLeadman. Kvien var tillagt i enmindre besætning hos ThorkildJakobsen, Lading. Vernerkendte på forhånd kviens familie,da han var kåringsdommer iområdet, og han gik kun efterdenne kvie på auktionen. Da530 kom til Hauge, blev hunskyllet, og en del afkom blev lavet.Koen har udvist en fantastiskholdbarhed og opnåede enLokale damefodboldhold med ko nr. 530på trøjen.livsproduktion på 87.565 kgmælk. I 2001 blev hun udnævntsom årets avlsko i Danmark.Verner har solgt 2 kvier efter530 på avlsdyrauktioner i Danmark,og en kvie blev solgt tilLuxembourg. Koen blev kåretmed 90 point for helhed, ogkvægavlsforeningen Viking lavedekontrakt på hendes egen 4.kalv, som var efter den hollandsketyr Luxemburg. Tyren blevdøbt V Exces og har i dag et S-indeks på 143 og er dermed denhøjeste S-indeks tyr i Danmark.At familien var glad for koenvidner et specielt sponsorat om.Ko nr. 530 er nemlig trøjesponsorfor det lokale damefodboldholdfra Thorning, som spiller iserie 3.Bedriftens målsætningMålsætningen med bedriftener, at der skal være harmonimellem antallet af dyr og jordarealet,så man kan dyrke grovfoderaf god kvalitet og dermedspare på det indkøbte foder.Stalden skal fyldes helt op, såder kan laves godt 1,3 millionerkg mælk på de 130 båse.Køerne skal have en god holdbarhedmed en lav dyrlægeregningtil følge, så det højestedækningsbidrag kan opnås istalden.2 2005


24 Sortbroget kvægHOLSTEINstafettenBesøg hos I/S Rønhave v. Jørn Kjær Madsen, Store DarumAf avlsrådgiverJens Erik Nielsen,AvlsforeningenVestjydens HolsteinJørn Kjær Madsen købte i 1997ejendommen Rønager, som dengangvar på 28 køer i bindestaldog 30 hektar jord. Efterfølgendeblev der købt alt det kvote,som var muligt, og i 2001 etableredesI/S Rønhave med JohannesLauridsen. Besætningen varpå dette tidspunkt vokset til 90køer, og med Johannes’ 50 køervar besætningen nu på i alt 140køer. Senere i 2001 byggedes nyløsdriftsstald med malkekarrusel.Ved udgangen af 2003kom endnu en ejendom med,idet Søren Henriksen, som havdekøbt Skølvadgård beliggendeved Gørding af Kvf. Dansire,blev interessent. Med de senestekvotekøb har I/S Rønhave idag et produktionsomfang på460 årskøer, 4,4 millioner kgkvote og 400 hektar jord. Skølvadgårdbruges i dag til goldkøerog kvier, alle kælvningerforegår således her, og når råmælksperiodener overstået flyttesde til ejendommen i StoreDarum.AvlsarbejdetHele besætningen ejerinsemineres,og insemineringstyreneudvælges primært på S-indeks,det giver totaløkonomisk størstfremgang og sikrer en avlsmæssigpositiv udvikling for alleegenskaber i S-indekset. Deranvendes således danske tyresåvel som importtyre. De mestanvendte tyre gennem den senestetid ses i tabel 1 og 2.Udover ovennævnte tyre anvendesder ungtyre til ca. 30%af insemineringerne, for tidenbruges hovedsageligt ungtyreefter VAR Calano. VAR Calanoer allerede anvendt en del i besætningen,og det er køer somtype- og brugsmæssigt leverfuldt op til Jørns avlsmål.Tabel 1. Mest anvendtedanske tyreNavn S-indeks Y-IndeksV Exces 143 138VAR Etlar 136 125V Erik 136 117VAR Elvis 136 125V Elo 135 126RGK Bjørn* 134 136V Eaton* 131 134* i mindre omfangTabel 2. Mest anvendteudenlandske tyre(gl. skala)Navn S-indeks Y-IndeksLaudan 118 107S Jordan 3 116 111Ramos 115 102Dynasty CV 112 113Orcival CV 112 111H Rafael CV 111 112AvlsmålJørns avlsmål er en passendestor ko på 148 – 150 cm, godfrugtbarhed, god sundhed, godelemmer samt et godt yver.Når der skal malkes op mod500 køer tre gange dagligt, skalmalketiden selvfølgelig være iorden. Temperamentsmæssigtønskes en ko, som under malkningopfører sig ordentligt,men ude i stalden må den godthave lidt temperament. Jørnfinder, at disse køer har mere»gåpåmod,« og derfor bedreklarer den indbyrdes konkurrenceom eksempelvis det bedstefoder. Koen må ikke være formalkepræget, det giver mindrerobuste køer og dermed flere»taberkøer«. Her kunne Jørngodt tænke sig, at dyrskuekøernei højere grad afspejler racensavlsmål, da fløjdyrene ofte erlangt større og noget mere malkeprægedeend racens avlsmål.CVM-tyreEt helt bevist avlsstrategisk valgsom Jørn foretager er at anvendede bedste CV-tyre. Filosofienbag denne strategi er, at de pålandsplan kun anvendes i beskedentomfang, og der vil såledeskun blive et mindre antalkøer efter dem. Er Jørn heldigat have en god højindeks CVMfriko efter en CV-tyr bliver denmåske en eftertragtet tyremoder.Mange af besætningens2 2005


25 Sortbroget kvægJørn og Henrik (Johannes var desværretravlt optaget af forårsarbejdet) ses hermed kvie nr. 1963 efter S Morty, mor erden kendte Lucky Leo-ko Goldmeise fraTyskland. Kvien er i øvrigt et resultataf embryoner købt gennem KvægavlsforeningenDansires embryonimport.og er i dag mor til ko nr. 1026(Bobstar 50) som også er i kontrakttil Kvf. Dansire. I tabel 3ses en oversigt over besætningensaktuelle kontraktdyr.højindekskvier er i øjeblikketefter CV-tyrene RGK Bob, MChuck, Dynasty og L Abrian.InsemineringsplanenTil at styre valget af insemineringstyrtil den enkelte ko udarbejderJørn selv en insemineringsplan.To gange årligt udskrivesstamtavler over allehundyr i besætningen, på stamtavlenfindes alle informationersom skal bruges, når den heltrigtige inseminerings-tyr findes.En vigtig information påstamtavlen er oplysningen omCVM-bærere i afstamningen,er der en kendt bærer kan derTabel 3. Køer og kvier i kontraktNr. Far S-ind. Ins.tyr2242 VAR Calano 117 Nombreux1026 Bobstar 50 113 Alves1110 E Addison 113 RGK Bob CV1354 R Emerson 112 Okendo1864 Oman Justi 117selvfølgelig ikke bruges en CVtyrpå den pågældende kvie/ko.Inden insemineringstyren vælgestjekkes indavl, at koens avlsværditalfor krop, lemmer ogmalkeorganer kombinerer medtyrens avlsværdital, og er det enko som er eksteriørbedømt, tagesder også hensyn til dette,stort alle 1. kalvs køer eksteriørbedømmes.TyremødreJørns første tyremoder var konr. 530 (VAR Platin ¤ NJY Ibra¤ NJY Hubert). Koen, som iøvrigt var indkøbt, blev somden første ko hos Jørn skyllet,AfslutningDer skal ikke herske nogen tvivlom at Jørn synes det er både interessantog spændende at arbejdemed kvægavl, men i taktmed at ejendommen og besætningener blevet større, er detmere den økonomiske kvægavl,der er kommet i højsædet, påbekostning af det lidt mere hobbybetonedeeksteriøravl. Generelter Jørn godt tilfreds medkvægavlsarbejdet og servicenfra kvægavlsforeningen, mender er dog en ting han megetgerne ser ændret, idet han finderden tostrengede opbygningoverflødig og unødvendig fordyrende.Jørn mener, at der erså store personsammenfald mellemAvlsforeningerne og KvægavlsforeningenDansire, at ensammenlægning er indlysende.De lokale avlsforeninger kan såledeserstattes af små aktivitetsudvalg,som kan tage sig af atlave arrangementer, hædre køerosv. Bladet Sortbroget Kvæg,som i øvrigt læses med stor interesse,kan erstattes ved atKvægavlsforeningen Dansiremedlemsblad Kvægavleren udvidesmed nogle sider om nytfra den sortbrogede verden,slutter Jørn.2 2005


26 Sortbroget kvægABS-GlobalAf Robert Tange, ABS-DanmarkABS blev stiftet i 1941 af J. RockefellerPrentice, hvis grundlæggendeprincip var at bruge afprøvedetyre. Dette princip varhan i starten meget alene med,idet de øvrige firmaer brugteden lette vej, – nemlig at sælgesæd efter ikke afprøvede tyre tilbillig pris. I 1944 blev der afprøvet5 tyre, dette tal har væretstøt stigende siden, og i dag afprøverABS-Global 440 Holsteintyre.I maj 1953 fødtes den førstekalv i Nord Amerika efter frossenABS-sæd. Metoden til nedfrysningaf sæd blev opfundet afpersonalet hos ABS, og fra 1958blev alt ABS-sæd opbevaret ogudleveret i frossen tilstand. Gennemårene har ABS være førendeindenfor udvikling af udstyrtil inseminering og ET samtprodukter til yverhygiejne, –såsom Valiant.I 1944 blev 1.399 køer insemineret,dette tal steg stærkt til9.910 køer i 1946/47. I dag omsætterABS Global 9 mio. sæddoserom året, og salget stigerstadig. Der sælges sæd eftersamtlige malkeracer og af demest udbredte kødkvægsracer.ABS opkøbes af GenusI november 1999 blev ABS opkøbtaf Genus plc. i England.Navnet ABS bliver fortsat brugtverden over. Genus’s ejerskabhar ikke ændret på hverkenABS’s eller Genus’ måde at arbejdepå. ABS-Global ejer i dagafdelinger i Canada, Italien,Australien og England samt harsamarbejdspartnere i Frankrig,Mexico, Chile og Brasilien.Derudover findes distributøreri 72 lande verden over, heriblandtDanmark.Kendte ABS-tyreDe mest kendte ABS-tyre gennemtiderne er: Bootmaker,Triple Threat, Sexation, LimeHollow, S-W-D Valiant, Melwood,Southwind, Ked Juror,Convincer, Lantz, og sidst menikke mindst P Shottle, som erABS’s seneste toptyr og tyrefar.Convincer nåede lige inden sindød at runde 1 mio. produceredesæddoser og er blandt andetfar til T Claus. Ked Juror har avleten del gode tyre verden over,– i Danmark har han bl.a. sønnerneVAR Calano, V Bojer ogRGK Solar.TyrefædreP Shottle bruges som tyrefar istort set alle lande verden over,– også i Danmark, men det variererfra land til land. Efterfølgendeet udpluk fra en rækkelande, hvor ABS afprøver ungtyre:USA: P Shottle, Die-Hard, R Detroit,E Boliver, Potter, L Burt,Laudan, Manager, O-Man Justy,Goldwyn, Juror Ford, Magical,Ramos, Oswald P, P Garrison.Canada: R Dundee, Roy, PShottleEngland: P Shottle, E Boliver, CBrad, M Lookout, V Eaton, Merinit,Laudan, Lucky Mike,Hanno, RGK Bob.Italien: P Shottle, Vantage Merchant,P Garrison, Goldwyn,Allegro.Australien: Goldbullion, Gale,Luckystrike, Gershwin, Princebul.Afprøvning af tyreSom før omtalt afprøver ABSca. 440 SDM-tyre i henholdsvisUSA (200), Canada (20), England(60), Italien (60) og Australien(100). I USA er de vigtigsteegenskaber sundhed, holdbarhedog frugtbarhed, samtidigmaximeres ydelse og detfunktionelle eksteriør. I Canadaer det vigtigste selektionskriteriumeksteriør og kofamilie. IEngland gælder det sundhed,holdbarhed, frugtbarhed, ydelseog eksteriør, i Italien eksteriør(malkeorganer, lemmer) ogydelse, og på den anden side afjorden – i Australien – er detprotein, frugtbarhed, krop, malkeorganer,lemmer, – sidstnævnteland med afgræsninghele året og kort kælvningssæson.Der afprøves også tyre af samtligeøvrige malkeracer og demest udbredte kødkvægsracer.2 2005


27 Sortbroget kvægUdvælgelse af tyremødreGenerelt bruges de bedste hundyri de aktuelle lande. 70% afalle ungtyre er tillagt på 2. kalvsog ældre køer, 20% på 1. kalvskøer og de resterende 10% påkvier. Generelt bruges for øjeblikketdøtre efter Rudolph, Patron,P-C Duster, Durham, BWMarshall og Storm som tyremødreI USA. De har rigtig godeindekser for sundhed, frugtbarhedog holdbarhed, – ikkemindst fordi det er ældre ogvelafprøvede køer, men ogsåfordi deres fædre har høje indekserfor disse egenskaber.I England findes verdens mestavancerede kerneavlsbesætningkaldet MOET. Indtil dags datoer der afprøvet 1.200 potentielletyremødre. Hvert år bliver derafprøvet 200 kvier af forskelliggenetisk afstamning fra Englandog resten af verden. Hovedpartenaf Genus’s ungtyrekommer fra MOET, idet dereschance for at blive brugstyre erca. 3 gange større end ungtyrefra andre avlsprogrammer.2 2005


28 Sortbroget kvægSDM-Årsmødetden 23. septemberSelvom der endnu er 4 månedertil at SDM-Dansk Holstein afholdersit årsmøde, har den lokaleAvlsforening i Sønderjyllandlænge arbejdet med de opgaver,der løses i forbindelsemed et arrangement af dennestørrelse. I den forbindelse harvi fra Sønderjylland hermedfornøjelsen af at i grove træk atredegøre for dagens program.Sidst vi havde Årsmødet var i1991. Da fandt det sted i det østligeSønderjylland. Derfor fandtman det passende at afviklingeni år blev i det vestlige. Såledesfinder selve årsmødet stedi Skærbæk Kursus- & Fritidscenter.Kvægavlsforeningen Dansirebyder på morgenmåltid, indenden faglige del af mødet begynderkl. 10.00 med den sædvanligedagsorden.Endepunktet på ledsagerturenbliver i år Møgeltønder. På vejderned køres der tæt ved diget,som holder Vadehavet på afstand,igennem det særprægedeområde, Ballum Enge. Guidernevil undervejs fortælle omområdet før og nu, oversvømmelser,fugleliv m.v.Utallige er de kvier, som gennemårene har fundet sommerføden iBallum Enge. Og i hvilken natur!I det 600 ha store område findesfred og ro.En enkelt bil kan ind imellem sesi det fjerne, men ellers høres kunfuglelivet .....2 2005


I Møgeltønder besøges MøgeltønderKirke, som fra 1661 til1970 hørte under Schackenborgv. familien Schack. I 1970 overgikkirken til selveje, og er sidenrestaureret for 17 mio. kr. Harligesom de fleste andre kirkeren spændende historie.Karakteristisk for den købstadslignendelandsby Møgeltønderer den brede slotsgademed de smukke lindetræer ogenetageshuse med muret kvist.Ved at følge gaden når man iden anden ende af byen frem tilSchackenborg, hvor der vil blivemulighed for besøg i slotsparken.Tilbage i Skærbæk vil der værefælles frokost på Kursus- & Fritidscentret,inden man bevægersig ud på besætningsbesøgene,som er hos:Wilma og Marcel van den Hengel,Hjemsted, som ligger i udkantenaf Skærbæk og på kantenaf Ballum Enge. Stammer,som det antydes, fra Holland.Kom hertil i 1993. De 65 køerfra dengang vil til septembervære på 200 i den nybyggedestald fra 2004. En familie, derom nogen er 100% integreret, –og det på rekordtid.I Kisbæk øst for Løgumklosterer der mulighed for at besøgeAnne og Vagn Møller, som startedei 1973. Anne og Vagn hyggersig med de 55 køer i båsestalden,– og sådan forbliverdet.Et par hundrede meter derfraåbner Gitte og Jens Lykou Petersendørene. Startede i 1984med 52 køer. Antal nu er 125,som malkes med 2 LELY-robotter.Det er planen at installereyderligere 2 robotter i den udvidedestald fra 2004. På en andenejendom produceres 240stk. »Dansk kalv«.29 Sortbroget kvægSidste mulighed for besøg erhos I/S Aslundgård v. brødreneSvend og Asmus Nørgård, Birkelundv. Bevtoft. I/S blev danneti 2001. Målsætningen er etmaximalt salg af tyre til kvægavlsforeninger.Det betinger enhel del ET og indkøb af recipienter.Recipienterne giver etvæsentligt bidrag til en yndethobby, som hedder udstillingpå dyrskuer. Her 75 årskøer.Der bliver 3 muligheder for overnatning.Hotel Færgegården påRømø har 33 dobbeltværelser.Skærbæk Kursus- & Fritidscenterhar 20 ferieboliger à 4 personer.Ribe Byferie tager imod resten,– også i 4 personers ferieboliger.Vil blive tildelt efter»først til mølle« – princippetfor dem, der måtte ønske det.Aftenfesten finder sted i SkærbækKursus- & Fritidscenter.Her vil orkesteret »Os 3«, som idagens anledning er blevet til 4,med garanti få alle til at glemme,at vi har været tidligt oppe!Endelig har foreningen væretaktiv i at indgå sponsoraftaler,hvilket jo betyder et økonomisktilskud, og ikke mindst lige såvigtigt, at en række firmaer kanpræsentere deres produkter pånogle af de nævnte ejendomme.Hermed har vi forsøgt at bringeen lille appetitvækker, som forhåbentligbetyder at vi fredagden 23. september kan bydemange velkommen! Vi håberpå en god dag i Sønderjyllland!I næste nummer af SDM-bladetvil vi bringe en mere uddybendeomtale af både Årsmødet ogde 4 besøgssteder. Tilmeldingsskemavil være både i SDM-Bladet og på hjemmesidenwww.sdm-dh.dkNiels E. Palle2 2005


30 Sortbroget kvægDyrskuedressKig på listenog brugbestillingsskemaetAlle priserer ekskl. momsBetaling:8 dage netto kontantLevering: Ab lager HerningTil dyrskuerne er der heldigvis nu bådetradition for og god grund til, at bådeudstillere og dyr er i fineste form vedpræsentation og bedømmelse.På Landsskuet kan alle hente hvide bukseri standen hos KOFA i Hal Q.Vi prøver så vidt muligt at være klarmed bukser til alle størrelser.Til fødselsdage for både børn og voksnekan der også i »tøjbutikken« være godegaveideer at finde i T-shirts, jakker oghatte såvel som slips og tørklæde.Bestillingsskema – se side 31kan også rekvireres hos KOFA Erhverveller hos SDM – Dansk Holsteinpå tlf. 87 40 50 00,– og bestilling af tøjforetages direkte hos:KOFA ErhvervMuseumsgade 337400 HerningTlf. 97 21 15 88Fax 97 12 28 452 2005


Bestillingsskema SDM-Tøj31 Sortbroget kvægDess. Artikel Mulige Størrelse Antal a Dkr.Størrelser Bestilling510 T-SHIRT, T-Time, hvid i 175 g kvalitet med sidesømme, S-2XL 46,75der sikrer perfekt pasform og lang levetid. 3XL-4XL 51,508420 HERRESKJORTE, Bosweel, hvid med korte ærmer i 37-46 175,0050% bomuld/50% polyester 48 201,2550-52 218,752420 HERRESKJORTE, Bosweel, hvid med lange ærmer i 37-46 175,0050% bomuld/50% polyester 48 201,2550-52 218,7578420 DAMESKJORTE, Bosweel, hvid med korte ærmer 36-48 175,00og skjult knaplukning i 50% bomuld/50% polyester72420 DAMESKJORTE, Bosweel, hvid med lange ærmer 36-48 175,00og skjult knaplukning i 50% bomuld/50% polyester612 HERRESKJORTE, Roberto, Oxford-vævet, hvid med S-2XL 110,00korte ærmer i 70% bomuld/30% polyester 3XL-4XL 121,00611 HERRESKJORTE, Roberto, Oxford-vævet, hvid med S-2XL 110,00lange ærmer i 70% bomuld/30% polyester 3XL-4XL 121,000600 SWEATSHIRT, Game, sort m/rund hals i S-2XL 105,0045% uld/55% polyester 3XL-4XL 115,502057 FLEECE-JAKKE, Image, sort u/ foer. S-3XL 175,00Antipilling kvalitet i 100% polyester0701 »NUUK« FLEECE-JAKKE, Rob Roy, sort. S-2XL 491,00Luksus antipilling kvalitet med vindtæt foer. 3-4XL 540,00Reflex-bånd ved ærmegab. 5XL+Mål 785,002702 »BOSTON« JAKKE, Rob Roy, sort vind- og XS-2XL 486,00vandafvisende med aftagelige ærmer. 3XL-4XL 535,00Reflex-bånd ved ærmepåsætning. 5XL-MÅL 680,002601 HERREBUKS, Kentaur, hvid i jeans-facon. 72-116 140,0065% polyester/35% bomuld2601 DAMEBUKS, Kentaur, hvid i jeans-facon med 72-116 140,00elastik i bag. 65% polyester/35% bomuld2603 SDM-SLIPS, Nyt design. Nobelt og eksklusivt i marine- 100,00blå med diskrete SDM-køer (levering fra medio juni)1000 SDM-SCORESLIPS med sjove køer. Farverigt design 80,00Sort SDM-cap med broderi 36,00Alle priser er ekskl. moms og fragtomk. – Skjorter, trøjer og jakker er inkl. SDM-broderi.Navn/gårdnavn kan broderes mod merpris.Navn:Adresse:Postnr. / By:Dato:Telefonnr.:2 2005


32 Sortbroget kvægStore forskelle på dødelighedeni besætningerAf Peter T. Thomsen, dyrlæge, ph.d.-studerende, Danmarks JordbrugsForskning, FoulumForskere fra Danmarks JordbrugsForskninghar undersøgtdødeligheden blandtdanske malkekøer. Resultaterneviser, at dødelighedeni væsentlig grad afhængeraf en række forhold i denenkelte besætning. Dødelighedenstiger eksempelvismed stigende besætningsstørrelse.Dødeligheden blandt danskemalkekøer er steget markantgennem den sidste halve snesår. I perioden 1990 til 2001 stegdødeligheden fra cirka 2 til 4procent. For at belyse årsagernetil denne stigning har forskerefra Danmarks JordbrugsForskningset på sammenhængenmellem en række besætningsfaktorerog dødeligheden blandtkøerne.Der er meget stor forskel på,hvor stort problemet er i denenkelte besætning. Næsten alleydelseskontrollerede malkekvægsbesætningeri Danmarkindgik i undersøgelsen. I altdeltog 6.839 besætninger. Kunmeget små besætninger og besætninger,hvor alle køerne varaflivet på grund af BSE (kogalskab),var ikke med i undersøgelsen.I 27% af besætningernevar der ikke en eneste dødeller aflivet ko i løbet af det årundersøgelsen omfattede. Tilgengæld havde mere end 10%af de undersøgte besætningeren dødelighed på over 8%. Forskellenmellem de dårligste ogde bedste besætninger var altsåtil at tage at føle på.Forskerne undersøgte en rækkebesætningsfaktorer, som kunnetænkes at påvirke dødelighedenpå besætningsniveau. De undersøgtehvordan mælkeydelse, celletal,besætningsstørrelse, andelenaf indkøbte dyr, staldsystem,afgræsning, race og økologipåvirker dødeligheden ibesætningen.Resultaterne viste at:•dødeligheden generelt er højerei store end i små besætninger•dødeligheden stiger med stigendeandel indkøbte køer•besætninger med Rød danskMalkerace (RDM) generelthar en lavere dødelighed endbesætninger med andre racer•besætninger i løsdriftsstaldemed dybstrøelse har en laveredødelighed end besætningermed andre staldtyper•økologiske besætninger og besætninger,hvor køerne kommerpå græs om sommeren,har en lav dødelighed•dødeligheden falder med stigendemælkeydelse og faldendecelletal.Forskerne har nogle bud på årsagernetil forskellene på dødelighedeni de forskellige typerbesætninger. Den højere dødelighedi de store besætningerkunne være et udtryk for, at deri disse er mindre tid til den enkelteko. Man har simpelthenikke mulighed for at tage specielthånd om en alvorligt sygko og vælger derfor ofte at afliveden i stedet. Baggrunden forlav dødelighed i besætninger medhøj ydelse og lavt celletal skalsandsynligvis findes i managementforhold.En lav ydelse elleret højt celletal har i sig selv ikkenogen indflydelse på dødeligheden,men en høj ydelse og et lavtcelletal er et indirekte mål forgodt landmandskab. Det kræveren dygtig kvægbruger at haveet lavt celletal og en høj ydelseog de der er i stand til at opnådet, gør åbenbart også et ellerandet, som påvirker dødelighedeni besætningen positivt.Undersøgelsen er en del af etph.d.-projekt, som fokuserer påde såkaldte taberkøer. Taberkøerer køer, som af forskelligegrunde klarer sig dårligt i konkurrencenmed besætningensøvrige køer. Danske mælkeproducenteroplever stigende problemermed taberkøer, menfænomenet har aldrig tidligereværet belyst videnskabeligt. Taberkoprojektethar til formål atkomme med en videnskabeligtbrugbar definition på en taberko,give et bud på problemetsomfang og udvikle strategier tilforebyggelse og håndtering afproblemerne med taberkøer.2 2005


FÅ DET HELE FOR MINDREDIN KVÆGAVLSFORENING ER GARANT FOR:ALLE BRUGSTYRE:Kun kr. 75,-ALLE UNGTYRE:Kun kr. 25,-✓✓✓✓✓Maksimal økonomisk avlsfremgangSunde køerKøer med funktionelt eksteriørKøer med høj ydelseKonkurrencedygtige priserHELHED I KVÆGAVLEN


34 Sortbroget kvægDanske mælkeproducenteri førerfeltetAf konsulent Martin Wegge, Dansk KvægDanske mælkeproducenterer blandt verdens bedstehvad angår produktivitet,og det er en af de væsentligsteårsager til, at vi klareros godt i den globale konkurrencetrods en højgældsprocent.Mælkeproducenter i Danmarker blandt de mest effektive i verden,når man sammenlignerden producerede mælkemængdemed det antal timer, derlægges i produktionen. Danskemælkeproducenter producerermeget intensivt og tilfører produktionenen række indsatsfaktorersom ny teknik, optimeretfodring og veluddannet arbejdskraft.Andre lande, der ogsåklarer sig godt, er Australien ogNew Zealand, som er kendetegnetved en ekstensiv driftsform,lav ydelse og lav arbejdsindsatspr. ko, samt USA, der har en højydelse og lav arbejdsindsats pr.ko. Det viser rapporten »Dairy2004« fra IFCN (InternationalFarm Comparison Network),der sammenligner mælkeproducenternei en række lande iog udenfor Europa.Samlet gældpå knap 50 milliarderDen høje danske produktiviteter primært opnået på baggrundaf store investeringer. Den senesteopgørelse fra Dansk Landbrugsrådgivning,Landscentret,viser, at danske mælkeproducenterssamlede gæld er påknap 50 milliarder kroner. Detsvarer til en gennemsnitlig gældpå 7.3 millioner kroner forsamtlige danske malkekvægsbedrifter.Den gennemsnitligegældsprocent er tilsvarende 64procent. Til sammenligning harFrankrig, Holland og Belgien,der kommer tættest på det danskeniveau, gældsprocenter på30-40 procent ifølge tal fra EU-Kommissionen. Danske mælkeproducenterligger dermedsammen med franske, spanskeog svenske i toppen, når detdrejer sig om kapitalindsats pr.100 kg. mælk – med op mod 25kroner for hver 100 kg mælk ien besætning med 150 malkekøer.I disse lande er der investeretnæsten dobbelt som megetpr. ko som i tyske, hollandske,engelske, australske og new zealandskebesætninger. Argentinafalder nærmest helt uden forkategorien med et meget lavtinvesteringsniveau.Figur 1. Arbejdsproduktivitet, produceret kg. mælk pr. time.Tallet efter landeangivelsen angiver antallet af køer pr. bedrift.Forrest medstrukturudviklingDen høje gældsætningsprocenthænger tæt sammen med enstrukturudvikling, som går iretning af færre, men størremalkekvægsbedrifter. Inden forEU-15 viser en opgørelse fraEU-Kommissionen, at strukturudviklingeni årene 1983-2004 er gået hurtigst i Danmark.IFCN-analysen viser, at Danmarker et af de lande med denhurtigste strukturudvikling, idet2 2005


Holstein Show 2005Tyskland35 Sortbroget kvægbesætningsstørrelsen er stegetmed mere end 5 procent årligtde seneste 15 år. Ser man på andelenaf bedrifter med mereend 50 køer, ligger Danmarkigen i toppen, hvor mere end 80procent af bedrifterne har over50 køer ligesom Australien,New Zealand, USA, Argentinaog England.Det er kombinationen af højproduktivitet og hastig strukturudvikling,som betyder, atdanske mælkebønder klarer siggodt i sammenligning med andrelande. Det er samtidig denhøje produktivitet og den laverente, som betyder, at den højebelåningsgrad ikke hæmmerdet samlede indtryk af konkurrencedygtigheden.8./9. juni 2003 i OldenburgWeser-Ems-Halle8. juni, 200515:30 MØnstringskonkurrence19:30 ”DHV-Genetik 2005“21:30 Reception - Samvaer9. juni, 20059:00 BedØmmelse af kØer13:00 Udpegning ”Champion 2005“14:00 Praesentation af afkomsgrupper -nye og kendte tyreNyheder: www.holstein-dhv.defra 9. maj 2005 auktionskataloget ”DHV-Genetik 2005“og oplysning om afkomsgrupperneDeutscher Holstein Verband e.V. (DHV) · Adenauerallee 174D-53113 Bonn · Tel.: +49-228-9144750 · Fax: +49-228-9144755e-mail: info@holstein-dhv.de · www.holstein-dhv.de2 2005Deutscher Holstein Verband e.V.


36 Sortbroget kvægMælkeproducenter med udsigttil bedre økonomi end forventetAf konsulent Hans Fink Pedersen, Økonomi og JuraDe første dugfriske regnskaberfra de danske mælkeproducentertyder på, atdriftsresultatet for 2004bliver bedre end forventet.En del af forklaringen er, atmælkeproducenterne harformået at tilpasse deresproduktion til et markedmed faldende mælkepriser.For fremover at sikre overskudskal mælkeproducenterneisær holde et vågentøje med kapacitetsomkostningerne.Uændret resultat i 2004Driftsresultaterne for mælkeproducenterneer kun faldetmed 100 kr. pr årsko mod forventet300 kr. For en bedriftmed 100 køer svarer det til forbedringaf indtjening i forholdtil det forventede på 20.000 kr.Det tyder på, at mælkeproducenterneformår at tilpasse deresproduktion til et markedmed faldende mælkepriser. F.eks.stiger mælkeydelsen pr. ko stadigvæk.De foreløbige tal viseren stigning på 90 kg pr. ko. Ogsåstigende priser på oksekødhar hjulpet mælkeproducenternepå vej. Med til forklaringenhører også, at de variable omkostningerog kapacitetsomkostningernekun er steget lidt iforhold til 2003 og at renteudgifterneer reduceret til trodsfor at mælkeproducenternesgæld stiger.Kapacitetsomkostningernenæsten i roKapacitetsomkostningerne påkvægbrugene er stort set uændredei 2004 i forhold til 2003.Mest bemærkelsesværdigt er det,at lønomkostningerne er faldetmed ca. 100 kr. pr. årsko. Det vilsige, at arbejdsproduktivitetenstiger hurtigere end lønudviklingen.En del af forklaringenpå de faldende lønomkostningerkan være, at udgifterne tilkøb af arbejde udført af maskinstationerer steget med ca.100 kr.Lille fremgang i 2005I 2005 bliver mælkeproducenternesindtjening ikke mindstpræget af de afkoblede EU-støttebeløb.Vi har tidligere beregnetat kvægbrugere totalt set vilfå en lille fremgang i indtjeningenfra 2004 til 2005. Det tror vifortsat på vil være gældende,men nogle mælkeproducentervil opleve mærkbare afvigelserfra den generelle prognose. EUreformenvil blandt andet giveøkonomisk fremgang for mælkeproducenter,der har størregrovfoderarealer i sædskiftet.Reformen påvirker også kalveprisen.Vi regnede sidste efterårmed en nedgang i kalveprisenpå 600 kr. fra 2003 til 2005. Detser indtil videre ud til at holdestik, da prisen på en 50 kg’s kalvligger på ca. 500 kr.På kvægbrug med 100 køer harTabel 1. Resultater for mælkeproducenter i 2003 og 2004*)Konventionelle mælkeproducenter 2004 2003Antal regnskaber 197 197Gældsprocent 66 67Areal, hektar 111 106Antal årskøer 100 97Kg. EKM pr. årsko 8.564 8.472–––––––– kr. pr. årsko –––––––––ºººººBruttoudbytte i alt 26.900 27.600- heraf bruttoudbytte kvæg 22.100 22.400Dækningsbidrag 17.700 17.800Kapacitetsomkostninger i alt -10.300 -10.100- heraf løn -1.600 -1.700Driftsresultat før renter 7.400 7.700Driftsresultat 2.000 2.100Landbrugsaktiver 147.000 128.000Gæld -108.000 -100.000*) Tabellen viser resultater for bedrifter, der før medio marts har indberettet regnskabfor 2004 til Dansk Landbrugsrådgivnings regnskabsdatabase, og som også sidste årvar med i databasen. Tallene stammer fra konventionelle bedrifter med køer af stor race.2 2005


Årsmødet i Svensk HolsteinAf landskonsulent Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein37 Sortbroget kvægKalve efter O-Man Justy, O Finley, Lancelot, Morty, Gubbilt m.fl. blev sat til salg på Ekerød Holsteins auktion.Vore racekolleger i Sverige harogså deres opgaver at tage varepå omkring stambogsføring,kåring og markedsføring af ra-Fortsat fra side 36mælkesalget ca. 10 gange så megetværdi som kød- og kalvesalget.I øjeblikket stiger kødprisernemærkbart. 10 procenthøjere kødpriser øger dissekvægbrugs indtjening med 200kr. pr. ko. i første omgang. Holderde højere priser, vil det formentligogså øge kalveprisen.cen. En stor aktivitet for dennye sekretær, Gill Zeilon, hargennem de seneste år været atbesøge de fleste af Holsteinklubbernei det store land.Husk lige – ca. 2.300 km franord til syd. Årsmødet fandt iår sted i Skåne på den smukkeøstkyst ud mod Østersøen, hvorder er en pragtfuld natur.Vi hørte om de effektive svenskekøer og deres flotte resultater.Vi ved fra data, at sundhedener rigtig god, og et udkastfra drøftelser i Avlsrådet blevlagt frem for deltagerne. Der erovervejelser i gang omkring ændringeri S-indekset (svenskeTjur-indeks) med mindsket vægtpå ydelse og dermed øget vægtpå en række sundheds- og reproduktionsegenskaber.Der vilisær blive lagt væsentligt merevægt på Døtrefrugtbarheden,for ar skabe den nødvendigeforbedring. Vægt på Kødindeksbliver foreslået fjernet. De foreslåedeændrede vægtningergav ikke anledning til diskus-2 2005


38 Sortbroget kvægsioner, men der var nok ogsåbegrænset tid dertil.Bestyrelsen for Svensk Holsteinfik i øvrigt fra flere sider af tilhørerskarenrosende ord medpå vejen i deres arbejde for racen.AuktionerDen efterfølgende dag var derbesætningsbesøg i den særdelesvelplejede besætning RamshillHolsteins. Den har en megethøj ydelse og samtidig er dersærdeles gode dyrskueresultatermed Champion og GrandChampion køer.Næste besøg var hos EkerødHolstein, og her var der auktionog bortsalg af 50 dyr. Besætningenhar 200 køer, og sælgersåledes en lille part. Der varmange rigtig spændende dyrunder hammeren, og gennemsnitsprisenblev 26.000 sv. kr(kurs 0,80 dkr.).I tilknytning til årsmødet varder på tredie-dagen yderligereauktion på Bokehill Holstein.Her var der også en flok spændendedyr under hammeren oggennemsnitsprisen blev 31.000sv. kr.Årsmøde 2006 mod nordÅrsmødet 2006 afholdes heltmod nord, – de nordligste repræsentanterhavde brugt 3 timersflyvetid til Malmø. Eftersvenske oplysninger at dømmehar de nordligste Holsteinkøeren utrolig høj ydelse, blandt deallerbedste i Sverige, og detfremgår også, at fedt- og proteinprocenterer lidt højere endgennemsnittet. Vi snakker omforskelle mellem Syddanmarkog Norddanmark med 350 kmafstand, her er der klimatiskvirkeligt andre forhold.Få meddelelserpå din mobilSMS-meddelelser sendes somen særdeles naturlig tingmellem unge abonnenter medmobiltelefon. Tommelfingerensuser hen over tasterne medlynets fart.Men rolig, - det forlanger viikke af dig, - men vi giver digmuligheden for at få enmeddelelse på DIN mobildagen før en aktivitet.Nyt vejskiltProduktionspris: Kr. 2.800,- exkl. momsBestilling hos SDM - Dansk HolsteinUdkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus NTlf. 8740 5000Tilmeld dig til denne gratismeddelelses-service, så du kandeltage i spændende aktiviteteri den lokale avlsforening.Giv dit mobilnr. samt navn tilden lokale avlsforeningssekretær,og du bliver oprettet påSMS-listen og modtagerpåmindelser om aktiviteter.2 2005


39 Sortbroget kvægKORTnytFuld fartpå eksportenAktivitetsniveauet hos DansireInternational har i årets førstemåneder været højt. Vores nyeforhandler i England er på pladsi form af Nick Kirby, der igennemhans firma Inimex nu harrettighederne til at sælge sædefter danske tyre i England. Aftalengælder for alle racer, ogforventningen er at øge voresmarkedsandele oven på en alleredestøt voksende interesse forvores sunde og funktionelle dyr.I Tyskland har vi besøgt forskelligedyrskuer og haft informationsmøderi samarbejdemed SDM - Dansk Holstein, ogdet er med stor spænding vi serfrem til årets højdepunkt nemligDHV Schau i Oldenburg ibegyndelsen af juni. Netop dérhar vi premiere på en ny, størreog forbedret Dansire Internationalstand, som vi glæder os megettil at vise frem. På de ca. 50m 2 vil vi være værter med fadølm.m. så kig endelig forbi i Oldenburg.Tyskland er det enesteland hvor V Eaton ikke rigtigthar slået igennem, hvorimodældre tyre med større sikkerhedgør det fornuftigt. Det gælderbl.a. tyrene T Lambada, T Eberhardtog TVM Hesne.Vi havde i april besøg fra Frankrigaf Sebastien Delaunay fraUNOG, en mindre kvægavlsforeningi Normandiet. Hansformål med besøget var, at hanville høre om vores avlsplan ogmere konkret om især de funktionelleegenskaber vi har avletefter i adskillige år. Hans egenavlsfilosofi var meget lig vores,og derfor var det meget naturligthan kom til os for at se,hvordan man bærer sig ad ipraksis. Tidligere har de anvendtEaton i deres avlsprogram,og som noget nyt får vi etpar tyre i deres tyrekatalog efterInterbullkørslen i maj.Blandt de nordiske lande er derfortsat stor efterspørgsel eftervores tyre, og det er glædeligt atse at i blandt de eksporteredetyre også er sundhedstyre og tyreefter danske tyrefædre at finde.V ForceSR og VAR Elvis ergode eksempler herpå, men ogsåT Umiaq er sendt af sted.De nye NAV-tal har som vi alleved betydet at avlsværditalleneskal læses på en lidt anden måde.Det gælder selvfølgelig ogsåfor vores udenlandske partnere,og derfor har vi lavet to sidersforklaring på engelsk vedrørendede nye tal. Denne informationer sendt ud både elektroniskvia vores Updates og i enpapirudgave. Indtil videre hardet ikke skabt forvirring, på enkeltetyre har vi dog skullet kiggelidt grundigere på tallene forat kunne forklare dem.På baggrund af de nye tal lavervi også et nyt tyrekatalog, selvom det »gamle« kun var et halvtår gammelt. Vi ville ikke kunnevære troværdige med et katalog,der viste tal på tyrene der erså markant forskellige fra de aktuelle.I løbet af maj og juni får vi besøgfra bl.a. Ungarn, Nordirlandog England og i forbindelsemed Landsskuet forventer vilige som de forrige år besøg framange udlændige. Til septembergår det igen løs med skueroveralt i Europa, det første erSPACE i Rennes, hvor vi vil havevores egen stand for førstegang.Søren Nørtoft Olesen2 2005


40 Sortbroget kvægKORTnytMila i MalmøFredag den 11. februar drog enmindre gruppe, bestående afKeld Christensen, Jan Duchwaider,Jesper Skovgaard og SørenChristensen til Mila-messen iMalmø. Det er et dyrskue og iår blev der også afholdt SvenskHolsteins vintermøde (kan sammenlignesmed vores vintermøder.)Dyrskuet var spændendemed rigtig gode dyr fraen række besætninger. På vintermødetblev en række forholdomkring avlsmål og nordiskavlsværdivurdering diskuteretmed de 50-60 fremmødte svenskeHolstein-folk.Ken Proctor, England, var dommerpå skuet, og senere på dagenvar han ligeledes indlægsholderpå vintermødet. Ken varsidste år med på det europæiskedommerkursus i Aars, så derforkendte vi en smule til ham i forvejen.På skuet var samtlige dyr, medundtagelse af 3 (en T Daimi, enCash og en Mtoto) efter canadisketyre. Hvorfor denne dominansved jeg ikke, men måskeer de svenske tyre ikke heltså type-stærke, da de i deresavlsarbejde har satset på lidtandre ting end eksteriøret. Vikan i hvert fald ikke se den sammedominans af import-tyre påde danske dyrskuer. Kvalitetenpå dyrene var noget svingende,men de bedste i holdene var påsamme niveau som topkøerne iDanmark. Som Champion udpegedeKen Proctor 488 Verna(Lee ¤ Skychief), fra RaamhillHolstein v. Tommy Bengtson.Koen, som havde kælvet tregange, var meget ædel og malkeprægetmed nogle helt fantastiskelemmer. Yveret var megethøjt ansat og var godt tilhæftetfortil. Dog var bagyveret nogetsmalt og smule kugleformet.På selve vintermødet havde KenProctor et indlæg om de engelskebedømmelser og undersøgelseromkring bevægelsen påkøerne. Han fortalte, at der iEngland er god sammenhængmellem klovhælding og bevægelse.Det var især Starbuck-afstamningernesåsom Aerostar,Prelude og Astre som klaredesig godt, mens især afstamningermed Chief Mark i blodet lå iden anden ende af skalaen.Dette stemmer fint overensmed de nuværende danske bedømmelser,så vi må håbe, atforsøget med kåring af bevægelseni Danmark kan give osnoget mere information omdette. Hvis ikke, kan jeg ikke se,hvorfor man skal bruge tid ogpenge på at bedømme egenskaben.Tommy Bengtsson, Ramshill førte sig vældig frem med flere af sine køer påMila-udstillingen. Championatet tog han hjem ved hjælp af 488 Verna(2795 Lee-Skychief).Efter indlægget om bevægelsevar der en orientering omsvensk avlsarbejde. I Sverige harman formået at sænke celletalletmed ca. 17% op gennem2 2005


41 Sortbroget kvæghalvfemserne til et niveau på ca.185.000. Ikke bare fænotypisk,men også genetisk har svenskerneformået at forbedre sigmed hensyn til yversundheden.Udover dette var der ikke såmeget nyt på mødet. Svenskerneog danskere ligner megethinanden. Det er i hvert fald desamme ting der diskuteres, nårder afholdes møde. Kåring, størrelse,kapacitet og holdbarheder emner, som livligt debatteresi begge lande.Mit indtryk var da også, atsvenskerne ligesom os glædersig til et bredere samarbejde iNorden. I første omgang i forbindelsemed etableringen afNAV, men senere et endnu tætteresamarbejde såsom fællestyrehold eller lignende.Søren ChristensenDyrskuei SachsenEn gruppe på 7 personer drogpå en 1,5 dages tur til Sachsenfor at deltage i et altid velforberedtog velgennemført dyrskuemed mange afkomsgrupper ogelitekøer. Her har Sachsen medDr. Edwin Brade i spidsen altidgjort et stort arbejde ud af atprofilere og markedsføre sin foreningog tyre. Blandt afkomsgruppernegav Manat medbrugstyredøtre og Delight medungtyredøtre et særdeles godtindtryk. Auktionen blev et tilløbsstykkemed 32 solgte dyr tilen gennemsnitspris på 6.300Euro, – 45.000 kr.!Udstillingen blev indledt medauktion om aftenen kl. 18,30, –dog forsinket en smule grundetmeldinger om mange trafikproblemer,som også generedeos en smule. Den schweiziskeauktionarius Andreas Aebi tog,efter en effektfuld sangduo ogsåfra Schweiz, fat på de mangedyr. De to første auktionsnumrevar første valg efter en rækkedrægtigheder af meget velkendtog eftertragtet USA-afstamning(de forventede fødte 12 drægtighederer ud af samme moder)Hammerslag faldt ved15.200 og 17.000 Euro (115.000og 125.000 kr.) – så der er storeforventninger til disse kommendekalve. Auktionens højestebud fald på en Durham-kvieog de hurtige bud stoppedeførst ved 18.500 Euro (137.000kr.), men så var kalven også levendeog så rigtig godt ud! Gen-Manat-døtrene gjordeet stort indtryk på publikum.2 2005


42 Sortbroget kvægKORTnytPamela løb med titlen Miss Sachsen.nemsnitsprisen blev som ovenfornævnt høj, og det er længesiden, en tysk auktion med såmange dyr har været på det niveau.Danske bud af den højekategori blev afgivet, men desværrevar de andre for velbeslåedetil, at vi kunne være med.På auktionen blev solgt en Stormatic-kvieud af WinchesterJenny på Stille-auktionen, – herkendes prisen ikke. Yderligerehavde Tirsvad-Anderstrup levereten Finley-kvie ud af JestherKimono og Lord Kim, ogher var det en nogenlunde tilfredsstillendepris på 4.600Euro.Aftenen sluttede med en receptionmed mad til de sultne gæsterfra mange lande. Her varder rig lejlighed til at genopfriskebekendtskaber fra mangesteder i Europa og USA.Manat og DelightstråledeBlandt afkomsgrupperne varder mange gode køer, men derer ingen tvivl hos tilskuerneom, at Manat og Delight stårklart i erindringen i en rum tid.Manat stillede med en stor gruppebrugstyredøtre, og et parstykker af disse blev også fløjkøerved bedømmelsen senere.Det er meget veludviklede ogharmoniske køer med rigtiggode lemmer og malkeorganer.Det forlød, at der vil blive præsentereten række rigtig godeManat-døtre på det tyske nationalskue.Delight (Decision ¤ Bellwood¤ Mascot) skulle jo teoretisk setvære umulig med positive resultater,hvis ønsket er gode køer.Men det lykkes her, idet deter særdeles velbyggede køer ianden laktation med fremragendelemmer og malkeorganer.På en række andre egenskaberer der gode eller pænetyske resultater.Øvrige afkomsgrupper gjordeogså gennemgående en flotpræsentation, men det skal liggehelt klart, at de to omtalte tyreoverstrålede alt.Miss Sachsener fra FrankrigI bedømmelsen indgik en rækkerigtig gode køer, og når vitænker tilbage til det første dyrskue,som repræsentanter fraDanmark deltog i i 1992 i Meissen,så er der sket kolossale forandringerpå både forhold ogdyr. Sachsen-området har væretsærdeles aktiv på mange felterudi markedsføring. Ogsåhvad angår import af anden ogny genetik, som altså også hargivet resultater.Skuet blev afsluttet med udpegningaf Miss Sachsen, en kon-2 2005


43 Sortbroget kvægkurrence hvor de 6 Sieger- ogReservesiegerkøer deltog. Efteren kort votering var det klart, atældste ko, Paola (Storm ¤ Zack),var selvskreven til denne titel ogmedfølgende hæder. Med 4kælvninger og en form og udstråling,der langt overgår mangeandre gode køer, samtidigmed at hun bar på skuets bedsteyver, var hun en fornøjelse at se.Og en sikker vinder. Hun er enaf de mange køer, som har fundetvej fra Frankrig til Sachsen.ForetagsomhedFor mange af os i kvægavlsbranchenstår Sachsen og klartpersonificeret gennem Dr. EdwinBrade som et ønskemål formange af os. Der står respektom deres arbejde, og for områdetog dets ledende personer erdet ikke et ønske om »at gøre ligesom de andre, men gøre detrigtige«. Det kan så godt værepå samme måde som andre foreninger,men der er mangeselvstændige og afvigende beslutninger– de allerfleste medefterfølgende godt resultat.Keld ChristensenSunrise Sale 10Det er nu tiende gang, at SunriseSale afvikles. Auktionenblev tidligere afholdt på en lokaliteti Slesvig, men er nu flyttettil samme tidspunkt somdyrskuet i Mecklenburg-Vorpommern.Derved er auktionenkoblet sammen med dyrskueog afkomspræsentation.Auktionen fik et godt forløb, ogden indbragte 3.610 Euro(27.000 kr) i gennemsnit for desolgte 32 dyr. Højeste pris på10.300 Euro opnåede en Titanic-kvieud af Goldstück. Til etpar af dyrene var der også danskebud, men vore medbragtepenge rakte ikke til hammerslaget.Afkomsgrupper var godeBlandt afkomsgrupperne imponeredeisær brugtyredøtreneefter Emil. Gruppen var så stor,at den blev delt i 2 mindregrupper med 5-6 køer hver. Degjorde en fantastisk indtryk, ogde besætningsejere, der på trodsaf CV har anvendt tyren og fåetafkom ud af det, kan forventeøget interesse for dem fremover.De var bare rigtig gode.Med afkom efter ungtyreinsemineringernegjorde især Douglas(Durham ¤ Blakstar ¤ NedBoy) sig stærkt gældende. 6 primakøer indgik i gruppen, ogde har både krop, lemmer ogmalkeorganer af særdeles højkarat. På udstillingstidspunktetforelå ingen officiel afkomsundersøgelserså vi afventer facts.Disse kom i maj, og de bekræfteret prima eksteriør (tysk avlsværdi134 – kan sammenlignesmed nye danske indeksnormer,idet Tyskland også har en spredning10). Ydelsen er kun på 102med tysk avlsværdital, så herstrander han en smule. Celletalog forventet holdbarhed liggergodt.Miss KarowSom Sieger og Reservesiegerblev udpeget døtre efter Manat,Lightning, Com Lee, Starleaderog Gelpro. Starleader-koen Beatrisblev slutteligt udpeget somMiss Karow, – en meget tiltalendeko.Som udviklingen er gået i såmange andre områder, – ikkemindst i de nye avlsforbund idet tidligere Østtyskland, stillerområdet her med særdeles godekøer. Som i andre østtyske områderhar det nok også hjulpet,at vesttyske kvægavlere eftermurens fald flyttede østpå forher lettere at klare udvidelserog på avls- og dyrskuesiden nokhar givet et godt indspil.For Tyskland samlet gælder, atde med de nye områder eftermurens fald i 1990 har fået sat2 2005


44 Sortbroget kvægKORTnytsig stærkt igennem i det tyskekvægbrug med store og effektivebesætninger. Avlsarbejdet erogså kommet på fuld omdrejning.Keld ChristensenDyrskue i VeronaEn række udstillere og lokaleorganisationer i Verona har satet forårsskue på benene og hertilinviteret udenlandske udstillere.Tidligere var Holstein-foreningenANAFI ikke særlig begejstretfor initiativet, men deter nu ganske velaccepteret.Foruden italienske udstilleremed 146 dyr kom der i alt 67dyr fra Belgien, Tyskland, Østrig,Spanien og Frankrig. Fraudlandet møder især Frankrigtalstærkt op. Den italienske organisationgiver til de udenlandskeudstillere økonomisktilskud til både udstillere ogdyr. Dog giver de italienskeIBR-forhold en række problemerfor udenlandske udstillere.Vinderen blandt de ældste køerRaphaela blev til slut ogsåGrand Champion. Hun er fødti Tyskland og solgt til Italien påen tysk eliteauktion i 2002 for5.400 Euro. Koen var efterdommerens kommentarer ensuveræn vinder, og hun har afstamningenLee ¤ Achiever.Hos de rødbrogede gjorde tyskekøer også et godt indtryk.Intet patentpå brug afenkeltkontrolleringeri EUCornell Universitet i USA hartaget patent på brugen af enkeltkontrolleringeri Nordamerika.Det er blandt andet tilbrug ved produktionsstyringog avlsværdivurdering. Patentethar en meget bred formulering,men har den konsekvens,at USA ikke må anvende ensåkaldt testdagsmodel til avlsværdivurderingaf ydelse.Universitetet har også forsøgtat få patentet til at gælde i Europa.Hvis dette sker, vil det betyde,at det vil være ulovligt atbruge enkeltkontrolleringer iden testdagsmodel, som vi forøjeblikket udvikler i nordisk regi– medmindre der betales forbrug af patentrettigheder tilCornell Universitet.Det har således stor økonomiskbetydning for dansk kvægbrugom patentet bliver godkendt.Dansk Kvæg har derfor sammenmed en række andre organisationeri Europa indsendtmateriale til afvisning af patentanmodningen.På et møde ved de europæiskepatentmyndigheder i Tysklandi januar 2005 blev patentet afvist.Ved behandlingen af patentanmodeningenhar CornellUniversitet givet udtryk for, atde snarest muligt igen vil ansøgeom patentet, så sagen er formentligikke helt afsluttet.Anders FoghAfdeling for SpecialvidenDansk KvægAfstamningenskal værepå plads, indenkalven er6 månedergammelFra 1. maj 2005 kræves forældreskabsbestemmelsefor atrette afstamning på dyr, der ermere end et halvt år gamle.Dansk Kvæg’s regelsæt for officielregistrering af afstamninghos kvæg tages efter en blødigangsætning fuldt ud i brug fra1. maj 2005.I oktober 2002 udsendte DanskKvæg et nyt regelsæt. Forud vargået længere tids diskussion omreglerne vedrørende indberetningaf insemineringer, løbningerog løbeperioder, som jo ergrundlaget for beregning af kalvensfar. Det endte med en regelom, at løbning eller løbeperiodeskal være indberettet indenden kælvning, den resulterer i.2 2005


45 Sortbroget kvægAnbefalingen er helt klart, atman indberetter straks efterløbningen eller start af løbeperioden.Reglen vedrørende insemineringerer, at de skal indberettesinden 6 uger efter at dehar fundet sted.Skulle det efter kalvens fødselvise sig, at der er problemermed afstamningen, giver reglernemulighed for at rette oplysningerinden kalven bliver 6måneder gammel. Efter kalvens6 måneders fødselsdag kan rettelseaf afstamning kun ske efterforældreskabsbestemmelse(DNA-test).Frem til 1. maj 2005 kan manstadig med behørig dokumentationfå rettet afstamningsoplysningerpå dyr over 6 månedergamle. Kilde: RYK Skejby11,7% af deisraelske køerhar ikke denforventede farUd fra DNA-oplysninger fraover 6.000 israelske køer ogderes forældre er det undersøgt,om den registrerede farreelt også er far til koen. Resultatetviste, at 11,7% af køerneikke har den forventede far.I Israel anvendes stort set ikkefoldtyre, og næsten alle kalve erderfor et resultat af inseminering.For at sikre, at afstamningener korrekt, foretages der enlogisk kontrol. Er der tvivlstilfælde,spørges kvægbrugeren,om han kan bekræfte, at det erinsemineringstyren, der er fartil kalven.Andelen af tilfælde, hvor der eruoverensstemmelse mellem denregistrerede far og den reelle fartil koen, varierer mellem besætninger.De 5 besætninger, derhar flest uoverensstemmelser,tegner sig for 14% af alle uoverensstemmelser,men mindre end4% af køerne.I forbindelse med insemineringener det dog ikke kun inseminøren,som kan lave fejl. Enkeltetyre har således dobbelt såmange forkerte registreringersom gennemsnittet. Dette kanskyldes en forkert mærkning afstrået på laboratoriet.Hovedparten af uoverensstemmelsernemellem den registreredefar og den reelle far kan iIsrael spores tilbage til inseminørenog laboratoriet.Der er dog sammenhæng mellemden registrerede drægtighedslængdeog forekomsten afuoverensstemmelse mellem denregistrerede og den reelle far.Der er således flere uoverensstemmelser,når den registrerededrægtighedsperiode er korteller lang. Det kan dog højstforklare 20% af de observeredeuoverensstemmelser.Fejl i afstamningsoplysningernepåvirker avlsværdivurderingen.Nedbringelse af andelen afuoverensstemmelser mellem denregistrerede og den reelle far fra11,7% til 8% vil øge den genetiskefremgang med mindst 1%. Ien engelsk undersøgelse er detfundet, at 10% fejl i afstamningenreducerer den genetiskefremgang med 3%.I Danmark er der i 2002 fundet,at 4% af brugskøerne har enanden far end den forventede.Det ser derfor ud til, at problemeter væsentligt mindre iDanmark end i Israel.J. Dairy Sci. 87:2627-2640.2 2005


46 Sortbroget kvægRegistreringaf hornløshedhos malkekvægAfhorning af kalve betragtes afmange landmænd som et trælsarbejde, og derfor er flere malkekvægsbesætningerbegyndt atanvende sæd af tyre med anlægfor hornløshed. Hornløshed erikke på nuværende tidspunktsærligt udbredt hos malkekvæget,men der er inden for racerneflere tyre i de kommende år,hvor vi forventer afkomsundersøgelser,så flere af disse kan væreaktuelle som brugstyre.Fra flere kvægbrugere er derudtrykt ønske om mulighedenfor at registrere denne tilstandaf hornløshed. For kødkvægetgælder, at dette kan indberettestil Kvægdatabasen uden at dyreter testet. Ved malkekvæg er det idag kun muligt at indberette tilKvægdatabasen, når der er laveten test på det enkelte dyr. Vi sergerne at malkekvæg får sammemulighed for registrering, dapollethed får større plads i enrække besætningers ønsker tilbrugstyrene.Vi ser det som en hjælp for debrugere, der vil udnytte de begrænsedemuligheder for at øgeinteressen for hornløshed, menvi er overbevist om, at DanskHolstein får nogle tyre at tilbydede kommende år. Avl efterhornløshed har nok ikke højesteprioritet i dag, men da tid ogomkostninger er vigtige forkvægbrugerne er her også et aktuelthjørne at tage fat på.Ovenstående er sendt som enopfordring til Dansk Kvæg, såregistrering kan være ens forkød- og malkeracer, og ligeledeshar vi opfordret til, at besætningslisterkan indeholdesådanne informationer.SDM-Dansk HolsteinIndberetning afafgangsårsagerI projekt »Taberkøer«, som omtalesandetssteds i bladet er lavetundersøgelse på hyppigsteafgangsårsager hos køer. Opgørelsenviser, at der hos ca. halvdelenaf køerne i undersøgelsenkun er een afgangsårsag, og atder kun er meget få køer medmere end 2 afgangsårsager. Demest hyppigt anvendte afgangsårsageri projektet om taberkøerer følgende:Reproduktionsstatus 35%Mælkeydelse 29%Eksteriør-Yver 23%Celletal 22%Klov-/Lemmelidelser 21%Mastitis 15%Malkbarhed 9%Temperament 4%Vi arbejder på at forbedre registreringenaf afgangsårsager, såbåde ledelses- og managementdelen kan gøres bedre (staldændringerog rutiner) men også atvi i avlsarbejdet kan forbedrevore beregninger på holdbarhed.Der er i dag allerede mulighederfor indberetning via staldregistreringsblokken,men detkan gøres lidt bedre. Det har vifat på sammen med bl.a. RYK.Keld ChristensenAtter en ko med200.000 kgmælk i livsydelseDen tidligere i »SortbrogetKvæg« omtalte rekordko i USA,Koepke 1660, har fået en alvorligkonkurrent.For 25 år siden havde Klaas v. d.Ploeg, Schalsum i Friesland,Hollands højestydende besætning:7.840 4,24 322 3,39 266 af155 køer.I Danmark kender vi bedst v. d.Ploeg som opdrætter af Chairman-sønnenF 16 Rocket, ud afFeikje-familien, der bl.a. talteden formidable ydelsesko Feikje24, datter af Elevation (ogmormor til F 16?).I 1991 udvandrede v. d. Ploeg tilstaten Michigan i USA, hvorhan nu er mælkeproducent med1.600 køer. Blandt disse findesen 15 år gammel Blackstar-datter,som netop har rundet de200.000 kg mælk i livsydelse.»Hun er kåret med 87 points,har et pragtyver, har aldrig haftklovproblemer eller mastitis.Højeste daglige mælkeydelse 80kg, giver i øjeblikket 30 kg, ogbliver hun drægtig igen, klarerhun nok et par år mere«, fortaltev. d. Ploeg til »Veeteelt«.Hvordan vægtesde enkelteegenskaberved eksteriørbedømmelsei Holsteinavlen?Vægtforholdet i eksteriørbedømmelsener til stadighed genstandfor visse justeringer som følgeaf ændrede avlsmål. Nedenstå-2 2005


47 Sortbroget kvægVægtforhold ved eksteriørbedømmelsen pr. 01.01.2005Malke- Lemmer Malkeorganerog klove Krop Kryds prægFrankrig 50 10 30 10 -USA 40 15 20 5 20Canada 40 25 - 10 25Irland 40 25 15 10 10Storbritanien 40 25 25 10 -SchweizLuxembourg 40 25 20 - 15TysklandØstrigUngarnItalien 40 20 25 - 15SpanienTjekkietHolland 40 30 20 - 10Sverige 40 30 30 - -Danmark 35 25 40 - -ende oversigt viser de aktuelleprocenttal, som jo fastsættes efterde pågældende landes synpå den enkelte egenskabers betydning.Både i Canada og USA kaldesegenskaben Malkepræg »DairyStrength«, som jo direkte oversatbetyder malkestyrke, men»malkepræg og rammer« er noket bedre dækkende udtryk.Kilde: Milchrind nr. 1, 2005og Holstein World, januar 2005Redigeret og oversat afAnders Vestergaard, TrueVerdenschampionfår ny farTidsskriftet Holstein Internationalhar i sit aprilnummer ennotits om championkoen fraWorld Dairy Expo 2003, Pine-Shelter Cheyenne Lee. En blodtypebestemmelsehar vist, atComestar Lee ikke kan værehendes far.I stedet er det en privatejet tyrefter Lindy på en ko af Fargofamilienpå Pine-Shelter Farm.En af konsekvenserne af detteresultat, men vel ikke den mestalvorlige, er at koen skal omdøbes.Krydsning,raceskift ellertypeændringSom bekendt foregår der – velisær i Californien – et eksperimentmed krydsning med bl.a.nordiske røde racer for at fremavleen stærkere ko. Ved en temaafteni organisationen CR-Øst iHolland var der – som vel vedalle sådanne sammenkomster –delte meninger om vejen frem ikvægavl.En kvægbruger fra Nordøstpolderener begyndt at bruge Groninger-tyretil to tredjedele afsine Holsteinkøer. (Groningerer en gammel mellemformålsracei Holland, sort med hvidthoved og hvide »sokker«).En anden deltager i temaaftenenvar den kendte tidligere opdrætteraf rødbroget kvæg, HeinrichBudde-Lohmann, Westfaleni Tyskland, som nu går indfor Simmental. »For 100 år sidenopstillede min farfar følgendeavlsmål: Et dybt, robustog kraftigt dyr med sundt ogkorrekt bentøj. Dette mål har viogså i dag, bare med en andenrace – fra MRIj over Red Holsteintil Simmental«.Nogle Holstein-avlere i USA eraf en ganske anden mening:»Krydsning er ikke løsningen,men vi skal avle efter en stærkeretype. »Twiggy« er ikke voresideal«.Kilde Veeteelt, marts 2005og Holstein World, januar 2005Ny triumf for»Guldstykket«Ved den tyske eliteavlsdyrauktion»Sunrise Sale« i marts blevhøjeste pris betalt for en 6 mdr.gammel kviekalv, datter af Goldstück(se »Sortbroget Kvæg« nr.1, 2005) og canadiertyren HartlineTitanic.Kalven havde katalognr. 13, hvilketviser at 13 ikke altid er etuheldigt tal!Goldstar, som er kalvens navn,kostede 10.300 a mod en gennemsnitsprisfor auktionen på3.600 a, men den kofamiliehun kommer fra er jo også nogetganske særligt med høje kåringstalog gennemsnitsydelserover 500 kg fedt.2 2005


48 Sortbroget kvægUNGDOMSforeningerneTeam FutureBreedersForåret har, lige som det sidstepar år, været i de helt ungestegn. Blandt andet har vi væretude med kalve, hvor kalvene erblevet klippet og mønstret. Fornogle var det første gang, og andrehar været med i flere år. Fordem, der har været med før,prøvede vi at lave en overlinjepå en kvie. Det var noget, dekunne lide, som Louise sagdepå vej hjem: »Det kan godt ske,mor ikke kan lide min kalv, fordiden ikke er helt lige i ryggen,men det betyder da ikke noget,jeg laver den da bare lige!!!!«Vi var også på besøg hos KvægbrugetsForsøgscenter, hvor børnenefik fortalt om hvilke forsøgder var i gang. De børn derhavde lyst fik lov at prøve atstikke en arm ind i en ko!!Tirsdag den 5. april var vi hosErnst Leif Nørgaard, hvor KennethKrog var for at fortælle omklove og klovsundhed. Denneaften var arrangeret i samarbejdemed Landbrug Ungdom.Til sidst har vi været hos Andersog Verner Pedersen, hvor vi isamarbejde med SDM Midt/Østhavde en dyrskueaften. Herfortalte Henrik Schøler, hvadhan ser på, når han udpegerkøer til dyrskue. Jesper Pedersenviste, hvordan man klipperen ko, og Bart Kooij viste, hvordanman mønstrer en ko. Visluttede denne dejlige forårsaftenmed pølser, kaffe og kage.Bart KooijTeamRingkøbingET – et spændende emneTeam Ringkøbing havde den 2.marts 2005 sat fokus på embryotransplantation.Vi trodsededen kolde vinter og besøgte I/SVolsgård, Torben Thorsen ogVagn Rasmussen ved Vinderup.Søren Ernst Madsen skulle værekommet for at fortælle lidtom ET, men måtte melde afbudpå grund af vejret. Da Søren ikkekunne komme, tog BendtDissing og Torben Thorsen over.Torben og Vagn startede med atfortælle lidt om, hvordan destyrede bedriften med malkekøerne,marken og kalveproduktionen.Vi fik lov til at besegården, som gav indtryk af, attingene var i orden her. Efter athave set på gården og ikkemindst køerne, tog vi til SevelKro og fik kaffe og brød. Detvar lidt mere behageligt i denvarme stue, hvor vi diskuteredeemnet ET sammen med TorbenThorsen og Bendt Dissing.ET er ikke nyt hos Torben ogVagn, som kunne fortælle omderes erfaringer med emnet. Dehavde udvalgt en gruppe køer,som vi så lidt nærmere på. Enting var sikkert! Selvom mantog det bedste af det bedste tilET, var man aldrig 100 % sikkerpå, at man fik topkoen ellerden kommende tyr på brugsplanen.Der hører lidt held til,hvis det skal ske.Et godt tema til unge kvæginteresserede,idet der var storspørgelyst til både I/S Volsgårdsamt det generelle om ET.Tak for en spændende aften og4 stjerner til Sevel Kro.Brdr. Mikkelsen, FjelstervangEn anderledesaftenDen 20. april var der lagt op tilen anderledes aften. Turen giktil Vind, hvor 20 forventningsfuldeunge mennesker besøgteVagn Hoffmann Hansen. Vagner den heldige ejer af en flokflotte Hereford-dyr og fortalteom, hvordan han driver sin bedrift.Mogens Hansen, tidligerelandskonsulent og dermed kødkvægsekspert,fortalte om besætningensnøgletal og om kødkvægsavli bred forstand. Hereftergik turen ud over en grønmark til en flok moderdyr, somgår ude hele året, – uanset vejret.Denne forrygende aften sluttedeaf med en konkurrence, hvordet gjaldt om at smage forskelpå grill-kød fra 6 racer, – kødkvægog malkekvæg imellemhinanden. Kødet, tykstegs filet,blev tilberedt på grill af to af voreegne dygtige kokke, og detvar fra racerne Hereford, Blonded’Aquitaine, Simmental, Jersey,RDM og SDM. Ingen gættedehelt rigtigt, men det varspændende at have mulighedfor at sammenligne racerne ogeventuelt finde sin favorit, hvisikke man havde en i forvejen.Henriette Kristensen2 2005


49 Sortbroget kvægLANDETrundtVendsysselHolsteinDyrskuerneer Landbrugets vinduetil det øvrige samfund!Tiden nærmer sig endnu engangsidste tilmeldingsdato tilHjørring Dyrskue – nemlig den7. juni. Skuet afholdes i år den 8.og 9. juli. Tilmelding til den lokalerådgiver eller Helle Kjærsgaardpå tlf. 9624 2534.Der er i år sket enkelte ændringer:alle kvier deltager i konkurrencen– »Fremtidskvier«,og reglerne er således, at dyretskal have deltaget på skuet minimumén gang som kvie for atfå del i pengepræmien. Der erheller ikke længere minimumskravtil S-indeks. Mød derforop med den kvie, du tror på ogholder mest af.Af hensyn til tidsplanen vil deratter være 3 hold dommere,hvor der sidste år kun var 2dommere.Såfremt du ønsker assistance tiludtagning af dyr, står jeg megetgerne til rådighed.Jeg håber, at vi igen i år kan bydenye udstillere velkommen.For mange besætningsejere erdet at udstille en stor oplevelse.På gensyn til et forhåbentligstort og godt Hjørring Dyrskue2005.100.000 kgKristian Andersen, Vittrup vedLøkken, samler sammen på100.000’ere. To køer er klar tilKristian Andersen, Vittrup.hæder. 722 har 3 gange fåettvillinger og en gang fået trillingerud af 8 kælvninger. I alt14 levende fødte kalve, det ervel i sig selv en præstation. 58134518-00581født 08.03.91. F:US Kansas. Ydelse11,8 år: 8591-4,89-420-3,56-306-726 F+P.34518-00722født 24.07.93. F:NJY Hubert.Ydelse 9,6 år:10846-3,71-403-3,00-325-728F+P.Hos Jens Haugård,Guldagerved Vrå, har37867-00700,født 24.01.93,F: VE Otto,præsteret 9,6 årmed 10634-4,54- 483-3,33-354-837 F+P.Ko 38478-00610hos Kjeld BeckHansen, Stenhøj,har også klaretden magiskegrænse. Ydelse i11,4 år: 8816-3,79-334-3,00-264-598 F+P.Hun er som såmange andreogså efter NJYHubert.er mormor til 1195, Funkiskoenmed S indeks 122 og Y indeks116.Mads Holm Danielsen2 2005


50 Sortbroget kvægLANDETrundtSDM – Vesthimmerlandog NordjyllandAGRO NORD 2005Skuet blev afviklet på en af vinterenskoldeste dage, idet temperaturenfra morgenstundenvar nede under 15 minusgrader.Det betød intet for den omfattendedyreudstilling, men derimodet lidt mindre besøgstal.Til gengæld har der sjældentlydt mere tilfredse bemærkningerfra udstillerne af maskinerog teknik til de voldsomt ekspanderendekvægbrug, end tilfældetvar i år. Mange henvendelserresulterede også i konkreteordrer.Dermed beviste Agro Nord endnuengang sin berettigelse someneste danske skue, der er direktemålrettet mod brugerne.Selve udstillingen af kvæget harværet omtalt i »Kvægavleren«,hvorfor der ikke her skal skrivesyderligere om de fremragendeafkomsgrupper og de særdelesgode elitekøer.Agro Nord har taget en drejningmod et egentlig SDM-vinterskue,hvilket bestemt ikkehar været et ønske fra ledelsensside. Men da såvel RDM somJersey har valgt Agromek somderes vinterskue, er udviklingenikke overraskende.Det er ingen hemmelighed, atder føres interne drøftelser iblandt andet KvægavlsforeningenDansire om fremtidens udstilllinger.Fuldt forståeligt, idetpengene skal anvendes mestfornuftigt.SDM NordjyllandOmvendt har AGRO NORD sidenvinterskuernes allerførstebegyndelse tilbage i 1982 forståetat udvikle sig og tiltrækkemange kvægbrugere fra nær ogfjern. Det vil derfor være ennæsten ubærlig tanke at lukkeen mangeårig succes, så derforarbejdes der stadig ud fra, at2006 også byder på en kvægudstillingi marts.FAMILIEAFTENAvlsforeningen for NORDJYLLAND inviterer alle medlemmertil den traditionelle Familie-aften.I år besøges en af de større kvægbedrifter, som tilhører MarianneChristensen og Torben Engemann. Gården hedderKastrup Mølle og er meget smukt beliggende mellemByrsted og Veggerby på Abildgårdsvej 73 .Mælkeproduktionen består af 290 SDM-køer med en mælkekvotepå 2,8 mio. kg, og malkningen foregår i en 50 staldsudvendig Westfalia-karrusel. Bedriften har et højt managementniveau,hvilket Marianne vil fortælle om.Vi vil som sædvanligt sørge for, at der både er dejlig grillmadog drikkevarer, som vi opkræver et mindre beløb for –50 kr./voksen og 20 kr./barn.Det hele sker ONSDAG DEN 10. AUGUST, hvor man ermeget velkommen fra kl. 19.00.Tilmelding er som sædvanlig nødvendig, og skal skeSENEST MANDAG DEN 8. AUGUST til sekretariatet påtlf. 9634 5112.Jens Holm Danielsen2 2005


51 Sortbroget kvægARRANGEMENTERDe to avlsforeninger afholderflere og flere arrangementer ifællesskab, hvilket er en bådelogisk og fornuftig udvikling. Iden forbindelse kan der sættesspørgsmålstegn ved, om denform for medlemskab, som idag er gældende for SDM –Dansk Holstein, er den optimale.Det var måske en overvejelseværd at »genindføre« en formfor aktivt medlemskab, såledesat de mest interesserede var detmedlemsgrundlag de lokaleforeninger rettede henvendelsetil vedrørende arrangementer,uden i øvrigt at ændre på bladforsendelse,valgmetoder ogvalgbarhed til Avlsforum og Repræsentantskab.En drejning iden skitserede retning kunne fåen gavnlig indflydelse på aktivitetsniveauet.100.000 KG’S KØERUnder et møde mellem sekretærernefor de lokale avlsforeningerblev der igen rejst spørgsmåltil de vaner, der anvendes,når livsydelseskøerne hædres.Kort og godt, det er et anliggendefor den lokale forening, og tilde sekretærer, der ikke mener athave tid til at deltage ved disselejligheder: overlad det trygt tiljeres folkevalgte, men I skal videat I negligerer et område, der erhøjt vurderet af de familier, forhvem det måske er den enestegang i deres aktive karriere deopnår at have en sådan ko. Derforfortsætter såvel Nordjyllandsom Vesthimmerland med overrækkelseaf både krans og indgraverettinfad.Jens Holm DanielsenI Vesthimmerland erto køer netophædret. VE OTTOkoennr. 741 hos Per Warming,og her var ogsågårdens tidligere ejermødt op for at deltage.Hos den anden familie,Arkesteijn i Guldager, varen større del af familie,naboer og venner mødt op,i alt 25-30 personer. Dethar givet ikke noget medøkonomisk avlsrådgivningat gøre, nej det er langtmere værdifuldt.I øvrigt var koen her efterNJY Hubert, der vel snarthar en rekord i antalletaf længelevende oghøjtydende døtre.2 2005


52 Sortbroget kvægLANDETrundtSDM DH-NordvestjyllandÅrsmødeForeningen holdt årsmøde den16. februar, hvor der efter enkort gennemgang af årets aktiviteterog spændende tyre tillagti området, var lagt op til endiskussion med Morten KargoSørensen, Foulum. Der blevdrøftet Avlsmål og Strategi forden enkelte besætning set i forholdtil kvægavlsforeningens tyrepolitikog avlsudviklingen generelt.Der var en god drøftelse,som også giver Morten Kargogode indspil til, hvilken vejforskningen også skal udviklesig. En rigtig god aften.100.000 kg’s køerHos Erling Krog, Fjallerslev påMors måtte ko 759 (HMT Ard)med ud i sneen, hvor sønnerne(f.v.) Anders (13), Søren (9) ogMorten (11) var klar til foto. Koenhar 10.649 kg mælk i gns.trods flytning i nye stalde et pargange.Jens Hansen med børnenePeter Kirk, Østerildlægen ved en mælkefeber for årtilbage, men ville det modsatte.DyrskueaftenTrods det lidt kølige forår, varErling Krog,FjallerslevEn af staldens roligste køer nåedede 100.000 kg den 6. februarom morgenen hos Jens Hansen,Torup på Mors. Faderen HMTRank gav de rødbrogede udspaltninger,som hun har arvet.Koen er den eneste som børnenekan malke – det er her Marianne(11), Klaus (8) og Tina (6).Koen var dødsdømt af dyrviheldige den 12. maj hos PrebenPoulsen, Lødderup på Mors.Her fik vi en rigtig god gennemgangaf dyrskue-finesserneaf Svend Hestbæk, Fjeldsø. Selvebedømmelsen af de 2 holdkøer gav anledning til nogen diskussion,hvilket er sundt foralle parter. Af de 27 tilstede varder flere nye udstillere og medhjælpere,så de fik nye ideermed hjem. En rigtig god aften.100.000 kg’s koKo nr. 889 hos Peter Kirk, Østerildved Thisted blev den førsteko malket i robot her i området,der nåede de 100.000 kg mælk.Hun er stadig stærk og mægtig,da hun rundede den 17. april.Her er hun rolig efter en lillerunddans.Palle J. Larsen2 2005


53 Sortbroget kvægSDM Midt/ØstHos I/S Døssing Enggård, Kjellerup, har R Leadman-datteren40934-00541 nu rundet 100.000 kgmælk. Koen er mormor til T Aaronson og T 2004-54 samt oldemor til F Engard. Trekløveret må gernesmile.Henrik Schøler NielsenMidt/Øst HolsteinDøssing Enggård,KjellerupOnsdag den 29. juni kl. 19.30 afholder Midt/Øst Holsteinden årlige grillaften hos I/S Skovgaard, Horsbjergvej 1,Loudal, Them.For et par år siden blev der bygget ny stald med en SACmalkerobot. Udover malkekvæg har Joan og Hans ogsåkødkvæg, kødet sælges i deres egen gårdbutik. Desudenopdrættes kalkuner og frilandsgrise, som også sælges igårdbutikken.Ydelse sidste12 mdr. 149,7 køer 9859 4.05 400 3.36 331 730Gns. kåring: Krop 82,6, lemmer 80,8, malkeorganer 81,3,helhed 82,0Tilmelding til den årlige grillaften senest 20. juni på tlf.87 95 94 00Der fremsendes særskilt indbydelse senere.Viborg/SkiveHolsteinForårsmødeTraditionen tro afholdte vi forårsmødetmed to besætningsbesøg.Ca. 50 personer mødte ophos Kristian Kjær, Sdr. Resen ogAage Steffensen, Mønsted, hvorde så to gode besætninger. Eftermiddagen havde avlsleder forSDM-DH Lars Nielsen et indlægom den aktuelle status i KvægavlsforeningenDansire SDMafdeling. Tak for en god dag.StudieturDen 10. marts var 30 personerfra Viborg/Skive Holstein ogMidt/Øst Holstein på studieturtil Vendsyssel. Turen var en heldagstur.Undervejs i bussen varder en utrolig god stemning,hvor faglige som ikke fagligeemner blev debatteret. Turensfire højdepunkter var besøgenehos Jan Nygaard Larsen, TronsmarkHolstein, Erik Rasmussenog Erik Madsen. Vi så fire veldrevnebesætninger med mangegode dyr, og fik alle steder engod dialog med ejerne. Dagensluttede med spisning på en kropå vejen hjem. Tak til de firevelforberedte besøgsværter ogtil deltagerne for en god tur.Grill-festenGrill-fest onsdag den 6. juli:Traditionen tro inviterer avlsforeningenalle til grill-aften. I år2 2005


54 Sortbroget kvægLANDETrundtKo nr. 42131-728 tilhørende Bent Jensen Visby, Åkjær(VE Otto ¤ NJY Hubert) Gens. 9,7 år 10.315 kg mælk –374 kg fedt – 329 kg protein.Ko nr. 42948-1314 tilhørende Borup Cotel I/S, Borup.(NJY Ingolf ¤ NJY Hubert) Gens. 9,9 år 10.167 kg mælk –399 kg fedt – 346 kg proteinbliver det med besøg hos Keld Sørensen,Vorde, Anders Ove Vestergaard,Fiskbæk og Claus KjærsgårdNielsen, Ravnstrup med efterfølgendeGrill i Stoholm Fritidsog Kulturcenter. (Nærmereinformation via indbydelse).100.000 kg’s køerDenne flotte præstation har iden forløbende periode overgået3 køer og 3 besætningsejere iViborg/Skive Holsteins regi.TILLYKKE. Thomas LindVestjydensHolsteinKo nr. 40943-630tilhørende Margitog Jørgen Døssing,Bøstrup (NJY Hubert¤ JY Wilow).Gens. 9,8 år10.219 kg mælk –457 kg fedt –356 kg proteinArrangementerForeningen afholdte først i februarmåned årsmøde med entilslutning på 80 deltagere. Dagenbegyndte med møde i HostrupForsamlingshus, hvor dervar indlæg ved foreningens formandPeder V. Laustsen samtområdets avlsrådgivere. På mødetblev der uddelt anerkendelserfor højstydende besætning2003/2004 til Anton Jessen,Rousthøje. Højestydende ko2003/2004 ligeledes til AntonJessen og højestkårede besætning2003/2004 til Knud J. Nielsen,Glejbjerg. Køerne, som iløbet af 2004 havde rundet enten10.000 kg værdistof eller100.000 kg mælk, blev ligeledeshædret med en anerkendelse, ialt 17 køer blev hædret for100.000 kg mælk, og en enkeltfor 10.000 kg værdistof. Om eftermiddagenbesøgtes tre afområdets gode og veldrevnebesætninger: Andreas Jørgensen,Kokspang, I/S Torrupvej,Torrup, og Richard Botterhuis,Toftnæs – en stor tak til besøgsværternefor det store arbejdeder er forbundet med et sådantarrangement.I begyndelsen af marts månedafholdtes besætningsbesøg/debataftenom krydsning. Der2 2005


55 Sortbroget kvæg10.000 kg værdistofindledtes med besætningsbesøghos Martin van Vliet, Krogager.Her så de ca. 70 fremmødte etveldrevet og højtydende kvægbrugmed 100 køer i nyere løsdriftsstald.Efterfølgende var derkaffe og møde på SøpavillonenKvie Sø. Som oplæg til diskussionom krydsning kom ClausPetersen (avlsrådgiver med specialei krydsning), Flemming Petersen(avlsforumsmedlem medSDM-DH besætning) og ErikHansen (SDM-DH raceformandi Kvægavlsforeningen Dansire)hver især med et indlæg. Vedden efterfølgende debat blevfordele såvel som ulemper vedkrydsning debatteret – en storCKR.nr. 43391-00455 tilhørendeKarin & JohnJensen, Gravlund,Føvling. Koen erfødt i 1990 ogefter NJY Hubert.Gns. af 12,4 år9.759 – 4,81 –469 – 3,53 – 344– 813tak til både besøgsvært og indledere.Først i maj måned afholdtes,som noget nyt, et kursus for avlsforumsmedlemmernei grovsorteringaf afkomsgruppekøertil udstilling på dyrskuerne – etsåkaldt »stubhøjdekursus«. Kursetforegik på Sydjyllands Landbrugsskole,Bramming, og havdeen veloplagt Erik Hansensom instruktør. Indledningsvisgennemgik Erik, hvad der skalses efter, og hvad der skal være iorden, for at en ko er egnet til atindgå i en afkomsgruppe. Efteren grundig instruktion skulledeltagerne gennemgå henholdsviset hold på 16 førstekalvskøer og et hold på 15 andenkalvskøer. Ved gennemgangenskulle hver enkelt deltager kategoriserekøerne på følgendeskala 1 lig »helt sikkert egnet« 2lig »måske egnet« og 3 lig »uegnet«.Køerne i kategori 1 og 2var således køer godkendt til denfølgende finsortering, hvorimodkøerne i kategori 3 definitivtvar frasorteret, og deltagerneskulle derfor begrunde,hvorfor koen var dømt uegnet.Efterfølgende gennemgik Erikalle køerne og forklarede, hvorforhan havde kategoriseret dem,som han havde – en spændendeog lærerig aften. En stor tak tilbestyrer Lars Jacobsen somhavde forestået arbejdet med atfinde og klargøre alle køerne,og Erik Hansen for den gode ogkyndige instruktion.KommendearrangementerDen 5. juli afholdes den årligegrillaften, i år foregår det hosAnette og Flemming Petersen,Bækvej 10, Steens, Ribe. Besætningener på ca. 110 SDM-DHkøer i nyere løsdriftsstald – sid-CKR.nr. 47197-00852 tilhørende Theodor Olesen, ØsterVedsted, Ribe. Koen er født i 1993 og efter B Cleitus.Gns. af 9,5 år 10.625 – 4,33 – 460 – 3,26 – 346 – 806CKR.nr.57871-02132 tilhørende Johannes Petrus Kuilboer,Strellev, Ølgod. Koen er født i 1993 og efter VE Otto.Gns. af 9,3 år 11.311 – 3,86 – 437 – 3,21 – 363 – 8002 2005


56 Sortbroget kvægLANDETrundtste års ydelse: 11.215 kg mælk,466 kg fedt, 379 kg protein, i alt845 kg værdistof. Efter at haveset besætningen og staldeneserveres der grillmad med diversetilbehør.Jens Erik NielsenIda Ringgård og Peter B. Sørensen,Alkhøjvej 7, Moesgård, 6933 Kibæk:Ko 53589-01470 født 01.01.1992Far: M Aerostar, MF.: Bell100.000 kg mælk den 03.01.2005Gns. af 10,8 år: 9.373 – 3,99 – 374 –3,16 – 296 – 670Peter B. Sørensen holder omkring koenog medhjælperen John Søndergaardstår bagved.1SDM RingkøbingKøer der har rundet 100.000 kg mælkI/S Junge, Stradevej1, Junge, 7550 Sørvad:Ko 59106-00575 født18.01.1994. Far: Elusive,MF.: B Cleitus.100.000 kg mælkden 26.11.2004. Gns.af 8,9 år: 11.329 –3,60 – 407 – 2,94 –333 – 740. LarsRemme Larsen harfat i koen, mensLars Bonde ser til.Alfred Nielsen Højager, Brejningvej 15,Brejning, 6971 Spjald:Ko 54243-00845 født 09.12.1991Far: ØDA Victor, MF.: RGK Jeriko100.000 kg mælk den 02.02.2005Gns. af 10,8 år: 9.308 – 4,07 – 379-3,31 – 308 – 687Koen i selskab med Alfred Højager, datterenAnnie og sønnen Nikolaj.12 2005


57 Sortbroget kvægSDM HærvejÅrsmødeI ly af en af vinterens snestormegjorde SDM Hærvejs formandSøren Knudsen status for åretsaktiviteter.Herefter var der uddeling af anerkendelsertil:Højestydende besætning – FamilienOppers, V. Bjerge. 93,7årskøer 11.737 kg mælk 904 kgværdistof.Højestydende ko – FamilienOppers, V. Bjerge. T Burma.Henning Dunker,Trabjergvej 7,Skave,7500 Holstebro:Ko 53983-01053født 18.10.1991Far: L Hawkeye,MF.: Starbuck100.000 kg mælkd. 15.01.2004Gns. af 11,0 år:9.794 – 4,42 –433 – 3,37 –330 – 76317.752 kg mælk, 1.350 kg værdistof.Højeste livsydelsesko – Hv Topas,Jørgen Jørgensen, Gårslev.Et stort tillykke med de fornemmepræstationer.Herefter var der et meget inspirerendeindlæg ved Claus Langdal,Kvægavlsforeningen Dansire,over emnet Krydsning –FUP ELLER FAKTA. En stor taktil Claus for et godt og inspirerendeindlæg over emnet.Klaus ElmelundKo nr. 23805 –1167 (NJYHubert) hosI/S Vitvedgård,Skanderborg.Gns. af 8,5 år:12.184 kg mælk.SDM-FynVelkommen lærkelil…Så er foråret over os og dermeddyrskuesæsonen og andre arrangementeri Avlsforeningen.Men først et lille tilbageblik påvinterens arrangementer.Viljen til sejrSåledes var titlen på det foredragden tidligere OL-guldvinderi roning Arne Nilson afholdti Landbofyns lokaler torsdagden 17. marts. Et fremragendeforedrag med alt for få tilhørere.Hvorfor??Måske er der ikke basis for arrangementeraf denne slags, menalligevel. Dette foredrag kunnesagtens bruges af enhver mælkeproducenti dagligdagen (efterfleres opfattelse). Vi håberpå bedre tilslutning næste år.For fælles arrangementer påtværs af aktivitetsudvalgene påFyn er super.Årsmøde 200517. februar afholdt foreningensit årlige årsmøde i Krarup forsamlingshus.Formand CarstenHedegaard afholdt en spændendeog meget faglig beretning,som berørte mange aspekter ikvægavlen og kvægbruget somhelhed. Som noget nyt på årsmødetvar alle ejere af 100.000kg’s køer indbudt særskilt, såforeningen kunne hædre dissepå mødet. Det er efter sekre-2 2005


58 Sortbroget kvægLANDETrundttærens mening en god måde athædre de mange kg mælk på,og den kan anbefales de steder,hvor man ikke allerede gør det.Inden årsmødet var der besætningsbesøghos I/S Søfælde iKrarup. Her kunne de fremmødtese et meget veldrevetkvægbrug med ca 200 årskøer igode rammer. »Chef« for køerneTorben Bebe fortalte omhverdagen med tre ejendommei samdrift og med dyrene pådisse. Meget spændende.Dyrskue 2005For nærværende er forberedelsernetil det Fynske Dyrskue ifuld gang. Tilmeldingen ser tilfredsstillendeud, selv om derdesværre er en lille tilbagegang.Lidt synd, men til gengæld erkvaliteten god!Så for de som lyster en godsommerudflugt er Dyrskuet iOdense den 10. – 12. juni et besøgværd.Sommerudflugt 2005Er berammet til den 16. juni tilVestjylland med besætningsbesøghos Gudmund Kristensen,Janderup, og Stortoft Holstein,Henne. Nærmere tilgår medlemmerne.Grillaften 2005Afholdes torsdag den 3. augusthos Birgit og Jørgen Nielsen,Gundersø. På Troelsmose bydesmedlemmerne velkommen i dennybyggede løsdriftsstald til 325køer. Alene synet når man kørerned af grusvejen er imponerende!Claus PetersenSDMSønderjylland100.000 kg mælkNr. 51138 – 00873 (SDJ Ovex ¤SDJ Depot) blev nr. 73 i rækkenaf 100.000 kg’s køer i Sønderjylland.Gns. af 8,7 år 11.527 kgmælk og kælvningsinterval 11,8mdr.! Bente og Flemming W.Skovsende, Agerskov, med døtreneLise-Lotte, Mia og Louisepå en kold, men alligevel dejligforårsdag!BedriftsbesøgLørdag d.19.februar fra kl.10-12havde foreningen inviteret til»åbent hus« hos Asta og PeterChr. Petersen, Hinderup v. Rødekro.I alt 165 tog imod tilbuddettil at se den fremadrettedebedrift med 200 køer, hvor2 2005


59 Sortbroget kvægNy SDM-tøjkollektionSDM har skiftet leverandør og kan nu tilbyde en komplet kollektion af smart fritidsogudstillingstøj. Skjorter, trøjer og jakker leveres med flot broderet SDM-ko,inkluderet i prisen. Den nye SDM-kollektion vil blive vist på SDM´s tøjstand i Hal Qpå Landsskuet i Herning.VarerPris1. T-shirt, hvid, forkrympet kraftigkvalitet, inkl. SDM-logo tryk . . . . . . . . . 46,75 kr.2. Bosweel-skjorte, hvid, med korteel. lange ærmer, inkl. broderi,. . . . . . . . 175,00 kr.fås også i damemodel.3. Skjorte, Oxford-vævet, hvid, m.korte og lange ærmer, inkl. broderi. . . . 110,00 kr.4. Sweat-shirt, sort, m. rund hals,god kvalitet, inkl. SDM-broderi . . . . . . . 105,00 kr.5. Fleece-trøje uden foer,inkl. SDM-broderi . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,00 kr.6. Luksus fleece-trøje med vindtætfoer og refleks, inkl. broderi . . . . . . . . . 491,00 kr.7. Jakke, sort, vind- og vandafvisende,m. refleks og aftagelige ærmer, . . . 486,00 kr.inkl. SDM-broderi8. Benklæder, hvide, jeans facon, . . . . . . 140,00 kr.fås også i damemodel med elastik i bag9. SDM-slips, nyt design, nobeltog eksklusivt, marineblå m. diskreteSDM-køer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kr.10. SDM-scoreslips med sjove køer,farverigt design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 kr.Alle varer (undt. slips) fås fra str. S – XXL(bukser 72-116).Overstørrelse fra XXXL + 10% (bukser 116-)SDM tøjkollekton – skjorte og fleece-jakke.SDM tøjkollektion – T-shirt, hvide mønstringsbukserog sort vindjakke med refleks og aftagelige ærmer.Alle priser er ekskl. momsBetaling: 8 dage netto kontantLevering: Ab lager HerningBestillingsskema kan rekvireres hosKOFA Erhverv eller hos SDM – Dansk Holsteinpå tlf. 87 40 50 00.Bestilling af tøj foretages direkte hos:KOFA Erhverv · Museumsgade 33 · 7400 HerningTlf. 97 21 15 88 · Fax 97 12 28 45Nyt eksklusivt SDM-slips.2 2005


60 Sortbroget kvægLANDETrundtHUSK:De tre storeskuer i Danmark:✰Roskilde3.-5. juni✰Odense10.-12. juni✰Herning23.-25. juniHusk også delokale dyrskuer(se kalenderen på side 62)malkningen klares af 3 LELYrobotter.Tak til Asta og PeterChr. for de åbne døre!Besøget hos Asta og Peter Chr.Petersen, Hinderup, fandt stedpå en herlig vinterdag. Ogsåudefra tog bedriften sig godtud!Besætningsbesøg +generalforsamlingTirsdag den 8. marts var der inviterettil besætningsbesøg hosLiane og Jos Kroot, Ballum. Joshar sine meninger om tyreanvendelse,og kvægavlen er enforunderlig ting, – der er mereend en vej til Rom! 15 gode køervar bundet op, og ingen tvivlom at her står en god besætning!Tak til Liane og Jos for»åbent hus«.Efter besætningsbesøget afholdtesgeneralforsamling på Landevejskroeni Døstrup. Anerkendelsefor højest kårede ungtyrdatteri Sønderjylland gik tilTorben Jensen, Daler, for ko nr.49879 – 01281 (V Epalier). Koener i øvrigt tyremor og kontraktkotil KvægavlsforeningenDansire.Bestyrelsen består fortsat af: CarstenPort (formand), AsmusPetersen (næstformand), OleM. Hollænder, Gudmund Katborg,Marcel van den Hengel,Kim Jørgensen og Jens LykouPetersen. Niels E. PalleSDM påØstlige ØerUdflugt til Østjylland15. marts drog en busfuld gladeog forventningsfulde sjællænderemod Jylland på foreningensårlige bustur. I høj grad enfaglig tur, men det sociale skalbestemt også være i orden for atfå ægtefællerne trukket med frahuse.Det første besøg var hos SørenKnudsen i Børkop, hvor deltagernebl.a. kunne se en megethøjtydende besætning, hvormalkningen af de ca. 65 køer sidenaugust 2002 foregået meden Lely-robot.Derefter kørte vi til KvægavlsforeningenDansire’s hovedkontori Assentoft, hvor FinnKjærsgaard, som blandt andetstår for pasningen af tyreholdet,og Jan Andersen for laboratorietfortalte om den daglige gangpå tyrestationen. De fortaltebegge livligt om alt lige fra sædtapningog sædforsøg til klovbeskæringog fodring.Dagens sidste besøg var hosHenning Fruergaard Pedersen iHvidding. Besætningen har gennemårene opnået mange flottedyrskueresultater. Dette kunnedeltagerne ved selvsyn se, dader stadig fandtes mange godeog stærke eksteriør-dyr i besætningen.2 2005


61 Sortbroget kvæg100.000 kg på SjællandRita og Henning Hansen præsenterer,sammen med deres børnebørn Kira og Lene,ko 13603-00627. Koen er født i 1991 og efterNJY Hubert. Gns. af 11.7 år: 8844 – 3,87– 342 – 3,23 – 286.Stor tak til besøgsværterne forat de ville åbne dørene for os,og tak til deltagerne for en rigtiggod tur.Flere dyrtil Roskilde DyrskueDe fleste dyrskuer rundt i landethar gennem de seneste årfået færre og færre udstillere ogdermed også et mindre antaltilmeldte dyr til skuet. Men dettegælder ikke Roskilde. I år2004 var der en fremgang på 10dyr, fra 93 til 103, mens der i årer tilmeldt hele 130 stk. Dette erfaktisk samme niveau som islutningen af 90’erne.Foruden de 27 ekstra tilmeldingerer der også 3 helt nye udstilleresamt 2 andre, der har holdten mindre pause på et par år.Vi glæder os selvfølgelig til at sealle, men byder specielt velkommentil de nye udstillere,som har valgt at tage kampenop med de mere erfarne. Heldog lykke med resultatet.Søren ChristensenTh. Aarups fondI Th. Aarups fond er der ca. 50.000 kr. tiluddeling hvert år.Pengene gives til personer, der gennemuddannelse vil dygtiggøre sig indenforHolstein Friesian-avlsviden i udlandet.Det kan være såvel teoretisk som praktiskviden.Vi får en del ansøgninger, men mange afdem opfylder ikke fondens krav om, at deter specielt SDM-viden, det drejer sig om.Fondens bestyrelse håber på, at potentielleansøgere er opmærksomme på dennemulighed for støtte.SDM-fondenSDM-fonden har ligesom Th. Aarupsfond en grundkapital på 500.000 kr.Fonden kan f.eks. søges af lokale avlsforeninger,der ønsker støtte til afholdelse afspecielle arrangementer.Ligeledes kan nystartede ungdomsforeningersøge om støtte til dækning afstartomkostninger. Der er allerede oprettetnogle ungdomsforeninger på tværs afracerne, som forhåbentlig kan være medtil at stimulere interessen for avlsarbejdet.For at kunne støtte disse foreningerkræver SDM – Dansk Holstein, at de ertilknyttet de eksisterende lokale SDMavlsforeninger.2 2005


62 Sortbroget kvægAvlsværdital, møder og dyrskuer 2005Måned Dato Aktivitet StedJuni 1. S-indeks3.-4. Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa3.-5. Roskilde Dyrskue Roskilde4. Nibe Dyrskue Nibe4. Dyrskuet i Hurup Hurup Thy4.-5. Lemvig Marked og Dyrskue Lemvig8.-9. Nationalskue Oldenborg Tyskland10.-11. Det Østjyske Fællesskue Horsens10.-11. Varde Dyrskue Varde10.-.12. Det Fynske Dyrskue Odense11. Silkeborg Dyrskue Silkeborg11. Fællesskuet Mors / Nordthy Thisted23.-25. Landsskue HerningJuli 1.-3. Dyrskuet på Bornholm Almindingen8.-9. Hjørring Dyrskue Hjørring15. S-indeks30. Hobro Dyrskue HobroAugust 2. Bestyrelsesmøde SDM-DH Skejby8. Interbull13. Dyrskuet i Aulum AulumSeptember 15.-16. Dyrskue Space i RennesFrankrig23. SDM-Årsmøde Sønderjylland SkærbækOktober 11. Bestyrelsesmøde SDM-DH Skejby14. S-indeksNovember 14. Interbull30. Kvægavlens Årsmøde/Avlsforum BrædstrupDecember 1. S-indeks6. Bestyrelsesmøde SDM-DHAjourført 1. februar 2005 med anmeldte dyrskuer.SDM på Landsskuet23.-24.-25. juni–Se annoncenpå side 22 2005


63 Sortbroget kvægDCSortbroget KvægSDM –Dansk HolsteinFormandPeder V. Laustsen, 7542 0804NæstformandHenning Fruergaard-Pedersen,8645 1518Palle Koller, 9888 1410Ewald Kristensen, 9834 1429Svend Hestbæk, 9864 7279Ole Kristensen, 9756 0357Kr. O. Dahlgaard, 9793 6546Peter Stephansen, 9783 6252Søren Knudsen, 7586 7089Peter Jørgensen, 7555 9061Carsten Port, 7483 4236Carsten Hedegaard, 6533 2624Peter Svendsen, 5966 8515Erik Hansen, 7484 1160Anton Hammershøj, 9854 8549Besøg SDM’s hjemmesideHar du besøgt SDM’s hjemmeside for nylig? Hvis ikke, så hardu noget at glæde dig til. Vi kan nu tilbyde en totalt opdateretSDM-hjemmeside på adressen www.sdm-dh.dk.På siden kan du læse om:O SDM’s organisation med præsentation af bestyrelsen ogmedarbejdereO SDM’s historieO Højtydende SDM-køer og -besætningerO SDM’s toptyre-liste – aktuelle avlsværditalO Bedste danske tyre med mulighed for at printe flotte farvebillederudO Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 4 gange årligtO Aktuelle nyhederO Spændende Holstein-links overalt i verdenO ArrangementskalenderPersonlige medlemmerOphør med mælkeproduktion – hvad så?Husk også adresseændringer.Bladet Sortbroget Kvæg tilsendes alle, der får insemineret medSDM-Dansk Holstein. Derudover betales IKKE for SDM-bladet.Ønskes bladet stadig efter eventuel ophør med mælkeproduktionkontakt da din lokale avlsforeningssekretær eller Avlsforeningenfor SDM-Dansk Holstein. Alle lokale avlsforeninger haren medlemsliste over interesserede medlemmer, og der er et begrænsetmedlemskontingent for personlige medlemmer.Avlsforeningen for SDM-Dansk Holsteintelefon 8740 5000SDM –Dansk HolsteinKontorets adresse:Udkærsvej 15, Skejby8200 Århus NTlf. 8740 5000Fax 8740 5089E-mail: sdm@lr.dkHomepage: www.sdm-dh.dkSDM-medarbejdereLandskonsulent Keld Christensen(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222)Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252)Sekretær Lone Frilund VitvedDansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåringog døtregruppebedømmelseAfkomsinsp. Per Key Kristiansen (Priv.tlf. 9862 1771 – Bil 4030 0250)Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)2 2005


MAGASINPOSTId-nr. 46.413Returadresse/afsenderPostbox 13258210 Århus VD A N M A R KLandmand Jens:“Med CANVAS og CLASSICfår jeg top-ydelse, top-eksteriør,og outcross-afstamningtil min besætning!”Delta Canvas RFSparta RF * Celsius * F WayneTyrfar til beggefarver verdenover!Delta Vera 3(Canvas)Mina 480(Classic)veje til rentabilitet5HG DanmarkArie RomboutsTlf. 24 45 77 45Fax 86 88 63 76Email hgdanmark@mail.tele.dkRegion nord: Tlf. 21 64 84 41 (Kristian Hansen)Region syd: Tlf. 30 66 43 38 (Stefan Rosing)www.hg.nlHG er en afdeling af CRV Holding BVPoos Stadel ClassicStadel * Camera * Detective * Triple ThreatTop-eksteriør tilbegge farver!Mød os på Landsskuet i hal Q1 Holdbarhed2 Sundhed & Frugtbarhed3 Ydelse4 Eksteriør5 Sikkerhed

More magazines by this user
Similar magazines