Views
3 years ago

Fjernvarme er ekstremt interessant - Fjernvarmens Udviklingscenter

Fjernvarme er ekstremt interessant - Fjernvarmens Udviklingscenter

Fjernvarme er ekstremt interessant - Fjernvarmens

FJERNVARMEN | 1 2010Fjernvarme er ekstremt interessantRektor ved Ingeniørhøjskolen i Århus, Ove Poulsen, er ikke i tvivl om, at fjernvarmen haret stort potentiale. Systemtænkning skal gøre fremtidens fjernvarme mere effektiv.UDVIKLINGAf journalist Lone Völcker,Dansk Fjernvarme- Jeg tror på de her systemer. Såenkelt er det, siger rektor vedIngeniørhøjskolen i Århus, OvePoulsen, og giver dermed den heltkorte forklaring på, hvorfor han harsagt ja til at være med i bestyrelsenfor Fjernvarmens Udviklingscenter.Ove Poulsen mener, at der er alle muligegrunde til, at Ingeniørhøjskolen ermed i Fjernvarmens Udviklingscenter,der er et nyetableret samarbejde mellemfjernvarmeværker, leverandørerog uddannelsesinstitutioner.- Fjernvarme er et væsentligtansættelsesområde for ingeniører.Der er mange arbejdspladser i fjernvarmebranchen,og omstillingen tilfremtidens energisystemer vil væreinteressant for dygtige unge ingeniører.Vi er også med i FjernvarmensUdviklingscenter for at udvise samfundsansvarlighedsamtidig med, atsamarbejdet giver os en bedre kontaktmed de mange interessante virksomheder,der er i branchen.Effektivisere energiforbrugetOve Poulsen er meget optaget affjernvarmen, og ikke mindst af detpotentiale, der er i næste generationaf fjernvarmesystemer.- Fjernvarme er helt ekstremt interessant,fordi den i mange sammenhængekan bruges til at gøre voresenergiforbrug mere effektivt. I dag erdet sådan, at halvdelen af verdenssamlede energiforbrug går tabt, ogdet kan fjernvarmen være med til atlave om på. Desuden vil fjernvarme- Vi er der, hvor der er sjove mennesker, der vil noget. Derfor er vi en del af FjernvarmensUdviklingscenter, siger rektor Ove Poulsen, Ingeniørhøjskolen i Århus.fungere som en buffer i mange sammenhænge.Eksempelvis i forhold tilstigende mængder vindmøllestrøm.Fjernvarmesystemer vil komme til atspille en mere central rolle fremover,og udbredelselsen vil blive større,fordi det er økonomisk favorabelt.Integrerede energisystemerSelvom ingeniørhøjskolens rektor harmeget godt at sige om fjernvarme,mener han også, at der er behov forat tænke anderledes, når fremtidensfjernvarmeteknologi udvikles.- Fjernvarme er unik, fordi det ermuligt at gemme energi i rørene,og jeg er sikker på, at væske somenergibærer er kommet for at blive.Fjernvarmenet er utroligt interessante,og det store spørgsmål er, hvordanvi kan gøre dem mere effektive, sigerOve Poulsen.Hans eget bud er, at fremtidens fjernvarmesystemerskal tænkes ind i enstørre sammenhæng med blandt andetbiogas og industri. Virksomheder, derproducerer overskudsvarme, skal placeresved siden af virksomheder, derkan bruge energien.- Vi skal tænke i integrerede energisystemer.Udviklingen har været styretaf industrien, der laver fremragendekomponenter hver især. Mendet hele skal spille mere sammen,og leverandørerne skal tilpasse deresprodukter, så de passer ind i de nyesystemer. Det vil være virkelig interessant,hvis vi kan få Danmark somet lille testområde, hvor vi anvender8www.danskfjernvarme.dk

Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
NCC, Kim Petersen - Fjernvarmens Udviklingscenter
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Møderækker 2013-2014 - Pædagogisk UdviklingsCenter
Gladsaxe Fjernvarme Tekniske Specifikationer
Programmet for dagen - Europas Maritime Udviklingscenter
håndbog i mikrolån - Socialt Udviklingscenter SUS
Brugerindflydelse på dagsordenen - Socialt Udviklingscenter SUS
Kys Frøen - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
pjece om KUBI - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Hent som PDF - Socialt Udviklingscenter SUS
Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme - Frederikshavn ...
Afdækning af social IKT 2013 - Socialt Udviklingscenter SUS
Tekniske besTemmelser for fJErNVArME, VArMt VANd BilAg - hofor
Fjernvarme betaler sig. Aug 12 web.indd - Aarhus.dk
Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand. - hofor
Fjernvarme - SAV-Danmark Trading A/S
Halvtreds år med fælles varme - Viborg Fjernvarme
FJERNVARMENS UDVIKLINGSCENTER
brev - Fjernvarmens Udviklingscenter
Grontmij - Fjernvarmens Udviklingscenter
Fjernvarmens Udviklingscenter er for alvor i gang
FVU nyhedsbrev, Januar 2012 - Fjernvarmens Udviklingscenter
FVU Nyhedsbrev, marts 2012 - Fjernvarmens Udviklingscenter