Hent analysen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent analysen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Uddannelsesfiasko i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdrengi Danmark får ingen uddannelseRegeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelseer langt fra opfyldt. Det er specielt indvandrerdrengene, som har vanskeligt ved at fåtaget en ungdomsuddannelse, når de har forladt folkeskolen. Næsten 4 ud af 10 drenge medindvandrerbaggrund, der forlader folkeskolen, har ingen ungdomsuddannelse som 26-årig.Det efterlader denne gruppe af unge uden uddannelse marginaliseret fra arbejdsmarked ogmed lavere indkomst end andre 26-årige.af privatøkonom Mie Dalskov Pihl,& stud.polit. Andreas Mølgaard & stud.polit. Ask Holme 1. februar 2011Analysens hovedkonklusioner• Hver femte afgangselev, der forlod folkeskolen for 10 år siden, har ikke fået en ungdomsuddannelse.Dette er langt fra regeringens 2015-målsætning om, at kun 1 ud af 20 måforlade folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse.• Det er specielt indvandrerdrengene, som har vanskeligt ved at få taget en ungdomsuddannelse,når de har forladt folkeskolen. Næsten 4 ud af 10 drenge med indvandrerbaggrund,der forlader folkeskolen, har ingen ungdomsuddannelse som 26-årig.• Analysen viser samtidig, at de indvandrerdrenge, der ikke har fået en uddannelse indende fylder 26 år, i høj grad er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Dobbelt såmange som alle andre 26-årige er hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse.• Den gruppe, der hyppigst opnår en ungdomsuddannelse, er danske piger, hvor andelenaf unge uden ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen er på 20 procent. Det skal dogbemærkes, at selv danske piger er langt fra målsætningen på 5 procent.KontaktDirektørLars AndersenTlf. 33 55 77 17Mobil 40 25 18 34la@ae.dkKommunikationschefJanus BreckTlf. 33 55 77 25Mobil 40 61 34 38jb@ae.dkArbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseRegeringens 2015-målsætning er langt fra i husDa regeringen i 2005 præsenterede sine målsætninger for uddannelsesområdet, indebar det, at 95procent af en ungdomsårgang skulle have en ungdomsuddannelse i år 2015. De seneste tal fra Undervisningsministerietviser dog, at den danske ungdom er langt fra at opfylde den målsætning. Hvis manser på andelen af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse 25 år efter de forlodfolkeskolen, er det omkring 16 pct. Dette fremgår af figur 1.Disse tal – som både anvendes i den offentlige debat og af regeringen – tegner imidlertid et skønhedsbillede,da der jo ses på, hvor langt en afgangsklasse fra folkeskolen er nået efter 25 år – altså, når deunge er blevet ca. 41 år. Ved at se på uddannelsesniveauet i overgangen fra ung til voksen, som i normalestatistiske og administrative afgrænsninger typisk er 25-årsalderen, er det i stedet en femtedel afen ungdomsårgang, der står uden ungdomsuddannelse. Dette fremgår af figur 1.Uanset om man ser på en ungdomsårgang 10 eller 25 år efter folkeskolen, står en ting dog klart: Danmarker fortsat langt fra at opfylde 2015-målsætningen.Figur 1. Andel uden ungdomsuddannelse 10 og 25 år efter folkeskolenPct.302520151050Pct.30252015105025 år efter 9. klasse 10 år efter 9. klasseAnm.: Tallene viser andelen af en ungdomsårgang, som ikke har taget en ungdomsuddannelse 25 år efter folkeskolen.Kilde: AE på baggrund af UNI-C og analyse, profilmodellen (2009).Indvandrerdrengene halter voldsomt efterTabel 1 viser andelen af en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse henholdsvis 10 og 25år efter folkeskolen, fordelt på herkomst og køn. Tabellen viser, at det specielt er indvandrerdrengene,der ikke kommer videre fra folkeskolen.På landsplan er det omkring hver femte 26-årige, som ikke får en ungdomsuddannelse, hvor det næstener 4 ud af 10 indvandrerdrenge, som ikke får en ungdomsuddannelse. Generelt har afgangselevermed udenlandsk baggrund sværere ved at komme videre fra folkeskolen, idet 32 pct. af afgangselevernemed anden etnisk herkomst ikke har fået en ungdomsuddannelse, mens det kun er knap 20 pct. afdanskerne.2


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseDen gruppe, der hyppigst opnår en ungdomsuddannelse, er danske piger, hvor andelen af unge udenungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen er på 17 procent. Det skal dog bemærkes, at selv danskepiger er langt fra målsætningen på 5 procent.Tabel 1. Andel der ikke opnår en ungdomsuddannelse25 år efter 9. klasse 10 år efter 9. klassePct.Alle 16,2 20,9Danske 15,3 19,7Udenlandske 25,1 32,1Danske piger 13,3 17,4Danske drenge 17,1 21,9Udenlandske piger 19,0 26,0Udenlandske drenge 31,0 37,8Kilde: AE på baggrund af UNI-C og analyse, profilmodellen (2009).Hvem er de indvandrere, der ikke får en ungdomsuddannelse?I Danmarks Statistiks registerdata er det muligt at undersøge, hvem indvandrerne uden uddannelse er.Dette afsnit viser derfor en række karakteristika for indvandrere og efterkommere i 26-årsalderen udenanden uddannelse end folkeskolen. 1 I det følgende bruges betegnelsen ”indvandrere” om indvandrereog efterkommere.Tabel 2 viser de 26-årige indvandrerdrenge og indvandrerpigers uddannelses- og beskæftigelsesstatussammenlignet med alle 26-årige. Hver tiende af indvandrerdrengene er under uddannelse, mens andelener tre gange større blandt alle 26-årige. Dermed er der en kraftig underrepræsentation af personer”under uddannelse” blandt de indvandrerdrenge, der ikke har fået ungdomsuddannelse. Dette ses vedet ”overrepræsentationsindeks” på -65,4. Det ses samtidig, at indvandrerpiger har en noget højeresandsynlighed for at være under uddannelse end drengene. For indvandrerpiger, der ikke er under uddannelseer der dog væsentligt højere risiko for at være arbejdsløs end blandt drengene.Tabel 2. De unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus (pct.)26-årige indvandrere Alle 26-årige OverrepræsentationDrenge Piger Drenge PigerUnder uddannelse 9,9 14,5 28,6 -65,4 -49,3Ikke under uddannelse 90,1 85,5 71,4 26,2 19,7Heraf- I beskæftigelse 54,3 41,0 54,7 -0,7 -25,0- Ikke i beskæftigelse 35,7 44,5 16,7 113,8 166,5I alt 100,0 100,0 100,0 - -Anm.: ”Overrepræsentationsindeks” viser, hvor mange procent andelen er større (+) eller mindre (-) for indvandrerdrengene uden uddannelse set iforhold til alle 26-årige.Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata 2009.1 En del indvandrere er dog først kommet til DK i løbet af det nye årtusinde. Derfor er der i undersøgelsen kun udvalgt de indvandrere, som kom tilDK senest i 1996, således at de har haft en mulighed for at gå i en dansk folkeskole fra 14-årsalderen.3


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseSom det fremgår af tabel 2, er andelen af unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse,36 procent blandt indvandrerdrengene, mens den er under det halve for alle 26-årige.De indvandrerdrenge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse, er dermed oftere uden for uddannelseog beskæftigelse end andre 26-årige.Hver 3. indvandrerdreng uden uddannelse er permanent uden for arbejdsmarkedetTabel 3 viser en underopdeling af de personer, der hverken er i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse.Som det ses, er der blandt indvandrerdrengene uden ungdomsuddannelse forholdsvis mangeikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, ledige og aktiverede.Blandt indvandrerpigerne er en endnu højere andel ikke klar til at deltage på arbejdsmarkedet. Her erdog færre på førtidspension. Den præcise opdeling er svær at konstatere, da en del af indvandrerpigernept. modtager barselsdagpenge, og det er ikke muligt at se, hvordan de vil være placeret, når barselsperiodener slut. Det skal dog bemærkes, at indvandrerpiger er markant underrepræsenteretblandt førtidspensionister, men da mængden af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtageresamtidig er meget høj, har indvandrerpigerne samlet set ikke en bedre arbejdsmarkedstilknytning enddrengene.Når man ser på andelen af førtidspensionister blandt indvandrerdrenge, der ikke er i gang med en uddannelseeller er i beskæftigelse, er billedet ligeledes, at andelen er højere end for alle 26-årige. Tabel 3vidner på den måde om, at en større andel af indvandrerdrengene, der ikke får en uddannelse, permanentbefinder sig uden for arbejdsmarkedet.Tabel 3. Socioøkonomisk status for personer uden beskæftigelse eller uddannelse (pct.)26-årige indvandrere Alle 26-årige OverrepræsentationDrenge Piger Drenge PigerKontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparate) 15,1 23,7 11,7 29,1 102,6Arbejdsløse (forsikrede samt ikke-forsikrede) 13,7 11,8 10,3 33,0 14,6Aktivering, Uddannelsesforanstaltning 13,4 11,8 7,7 74,0 53,2Førtidspension 12,0 6,6 7,8 53,8 -15,4Sygedagpenge 4,2 7,0 4,0 5,0 75,0Øvrige 4,6 3,5 4,7 -2,1 -25,5Barselsdagpenge - 11,8 6,8 - 73,5Introduktionsydelse til flygtninge - 0,4 0,4 - 0,0Øvrige udenfor arbejdsstyrken 37,0 23,2 46,7 -20,8 -50,3I alt 100,0 0,0 100,0 - -Anm.: ”Overrepræsentationsindeks” viser, hvor mange procent andelen er større (+) eller mindre (-) for indvandrerdrengene uden uddannelse set iforhold til alle 26-årige.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 2009.4


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseI tabel 4 fremgår det, at hovedparten af de 26-årige indvandrerdrenge, der ikke har en ungdomsuddannelse,bor i almene boliger. Andelen af 26-årige, der bor i almene boliger er mere end dobbelt såhøj blandt indvandrerdrengene uden uddannelse end for alle 26-årige. Andelen er ligeledes lav for indvandrerdrenge,der bor i ejerbolig.Tabel 4. 26-årige fordelt på boligtype (pct.)26-årige indvandrere Alle 26-årige OverrepræsentationDrenge Piger Drenge PigerAlmene boligselskaber 47,7 37,1 19,0 151,1 95,3Ejerbolig 16,1 10,8 36,1 -55,4 -70,1Ejerlejlighed 13,8 7,5 17,1 -19,3 -56,1Uoplyst 9,8 1,3 7,3 34,2 -82,2Private andelsboligforeninger 6,7 4,2 11,0 -39,1 -61,8Privat udlejning 4,4 1,9 8,5 -48,2 -77,6Offentlig myndighed 1,5 0,5 1,0 50,0 -50,0I alt 100,0 100,0 100,0Anm.: ”Overrepræsentationsindeks” viser, hvor mange procent andelen er større (+) eller mindre (-) for indvandrerdrengene uden uddannelse set iforhold til alle 26-årige.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 2009.Indvandrerdrenge uden ungdomsuddannelse har lavere indkomstTabel 5 viser, hvilke arbejdsfunktioner de 26-årige i beskæftigelse varetager i deres job. Indvandrerdrengeuden ungdomsuddannelse er i højere grad end andre 26-årige ansat til at arbejde med maskinereller transport samt inden for andet manuelt arbejde som f.eks. rengøring og lagerarbejde. Indvandrerpigerarbejder især med opgaver relateret til salg, service eller omsorg samt – ligesom drengene –med manuelt arbejde som f.eks. rengøring og lagerarbejde.Omvendt er de 26-årige indvandrere uden ungdomsuddannelse markant underrepræsenteret inden forledelse og arbejde, der kræver specialviden, men også inden for håndværkspræget arbejde.Tabel 5. Arbejdsfunktion for 26-årige i beskæftigelse (pct.)26-årige indvandrere Alle 26-årige OverrepræsentationDrenge Piger Drenge PigerArbejde, viden på højeste plan samt ledelse 1,1 1,0 9,9 -88,9 -89,9Arbejde, viden på mellemniveau 5,3 3,8 18,9 -72,0 -79,9Kontorarbejde 6,9 10,5 9,0 -23,3 16,7Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 16,2 38,1 16,1 0,6 136,6Håndværkspræget arbejde 5,3 0,5 12,8 -58,6 -96,1Maskinarbejde el. transportarbejde 13,7 6,2 5,0 174,0 24,0Landbrugs- og gartneriarbejde 0,2 - 0,7 -71,4 -Militært arbejde 0,7 - 1,3 -46,2 -Manuelt arbejde (fx post, lager og rengøring) 19,4 17,1 7,6 155,3 125,0Uoplyst 31,0 22,9 18,7 65,8 22,5I alt 100,0 100,0 100,0Anm.: ”Overrepræsentationsindeks” viser, hvor mange procent andelen er større (+) eller mindre (-) for indvandrerdrengene uden uddannelse set iforhold til alle 26-årige.Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata 2009.5


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseTabel 6 viser branchefordelingen blandt de 26-årige, der er i beskæftigelse. Som det fremgår, er indvandrerdrengeneuden anden uddannelse end folkeskolen i højere grad end andre 26-årige beskæftigetinden for ”Handel og transport m.v.”, ”Industri”, ”Erhvervsservice” og ”Kultur, fritid samt anden service”.Omvendt er de 26-årige indvandrerdrenge i mindre grad ansat inden for byggeriet, finanssektoren,den offentlige sektor og ”Information og kommunikation”.Ligeledes ses det, at indvandrerpigerne især er overrepræsenterede inden for ”Erhvervsservice”, ”Kultur,fritid samt anden service” og ”Offentlige administration, undervisning og sundhed”. Disse brancherpasser godt med, at disse grupper især varetager job som rengøring, omsorg og anden service.Tabel 6. Personer i beskæftigelse fordelt på brancher (pct.)26-årige indvandrere Alle 26-årigeOverrepræsentationDrenge Piger Drenge PigerHandel og transport mv. 45,6 30,5 28,0 62,9 8,9Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 19,9 7,6 12,6 57,9 -39,7Erhvervsservice 12,0 16,2 10,5 14,3 54,3Offentlig administration, undervisning og sundhed 9,3 30,0 25,0 -62,8 20,0Kultur, fritid og anden service 3,7 4,8 3,1 19,4 54,8Bygge og anlæg 3,5 0,5 9,2 -62,0 -94,6Information og kommunikation 2,3 3,8 4,0 -42,5 -5,0Finansiering og forsikring 0,7 3,8 3,2 -78,1 18,8Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,7 2,4 3,1 -77,4 -22,6Ejendomshandel og udlejning 0,2 0,0 1,0 -80,0 -100,0Uoplyst aktivitet 2,1 0,5 0,3 600,0 66,7I alt 100,0 100,0 100,0Anm.: ”Overrepræsentationsindeks” viser, hvor mange procent andelen er større (+) eller mindre (-) for indvandrerdrengene uden uddannelse set iforhold til alle 26-årige.Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata 2009.6


Uddannelse i DanmarkMere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelseTabel 7 viser den gennemsnitlige disponible indkomst for de 26-årige. Blandt de 26-årige indvandrere,der er under uddannelse, er indkomsten lidt højere end for alle 26-årige.Blandt de personer, der ikke er under uddannelse, har såvel beskæftigede som arbejdsløse indvandrerelavere lønninger end gennemsnittet for alle 26-årige. Dette billede brydes af indvandrerpiger uden arbejde,hvilket dog primært skyldes, at mange af indvandrerpigerne har haft beskæftigelse i en del afåret, men ikke i november, hvor beskæftigelsesstatus er opgjort.Tabel 7. Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. år26-årige indvandrereAlle 26-årigeDrengePigerUnder uddannelse 115.450 114.635 103.173Ikke under uddannelse 123.962 138.363 151.014Heraf- I beskæftigelse 150.812 154.944 170.421- Ikke i beskæftigelse 82.974 123.023 87.247Anm: Beskæftigelsesstatus er for alle personer fundet i den sidste uge i november. Indkomsten for indvandrerpiger uden for beskæftigelse er kraftigtpåvirket af, at mange har haft arbejde op til november.Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata 2009.Alle skal sikres en ungdomsuddannelseDet er alfa og omega, at unge ikke forlader uddannelsessystemet allerede efter folkeskolen. Prognoserviser, at arbejdsmarkedet allerede inden for en ti-årig periode vil komme til at løbe over af ufaglært arbejdskraftsamtidig med, at vi kommer til at mangle personer med erhvervsuddannelser og videregåendeuddannelser. Det er med andre ord sikkert og vist, at ufaglærte får det endnu sværere på fremtidensarbejdsmarked, end tilfældet allerede er i dag.AE har tidligere påvist, at ufaglærte har markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning end personermed uddannelse, hvilket betyder markant lavere indkomst gennem livet – både for samfundet og forden enkelte. Derfor er uddannelse en guldrandet investering for samfundet, da uddannelse er af de politisketiltag, man ved, vil virke. Dét at give en uddannelse forbedrer både privatøkonomi og samfundsøkonomipå en gang, og investeringen kommer flerfoldigt igen. Det kan derfor godt betale sig at brugeressourcer på, at give alle unge en uddannelse.7

More magazines by this user
Similar magazines