Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe.

sbib.dk

Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe.

..

>

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

ERE TILDELTE

KENDINGSSIGNALEB

ALFABETISK REGISTER OVER HANDELSSKIBENE

MTTEXDE LlHiAVK

JA NU AR 1909

FORHANDLES FRA

DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

KJØBENHAVX


FLAGTABEL

TIL DET

INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM

SYSTEMFI/A&

OG

SVARSTANDER

Anvendt som Systemflag

hejses denne Stander

under Nationsflaget.

Anvendt som Svarstander

hejses den paa

Mastetoppen eller hvor

den bedst ses.


DANMARKS

HANDELSFLAADE

I AARET 1909

UDGIVET

EFTER FORANSTALTNING AF

INDENRIGSMINISTERIET OG MARINEMINISTERIET

VED

REGISTRERINGS- OG SKIBSMAALINGS-BUREAUET

KJØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

JANUAR 1909


INDHOLDSFORTEGNELSE.

Indledning.

Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe.................................................................. V.

Det internationale Kendingssignal-System........................................................................................................ VI.

Signalering med internationale Signalstationer ................................................................................................. VI.

Danske Kyst-Signalstationer ............................................................................................................................. VII.

Danske Stormvarsel-Stationer ........................................................................................................................... VIII.

Engelske Kyst-Signalstationer........................................................................................................................... X.

Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret............................................................................. X.

Afdeling I.

Fortegnelse over Kendingssignaler for Skibe under dansk Flag.

Afsnit A. Kendingssignaler for Krigsskibe.................................................................................................. XVI.

„ B. Kendingssignaler for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Dan-

mark, Færøerne undtaget .............................................................................................................. XVII.

„ C. Kendingssignaler for Handelsskibe, hjemmehørende paa Færøerne,

Island og de dansk-vestindiske Øer .............................................................................................. XXX.

Afdeling II.

Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag.

Afsnit a. Dampskibe 1 ) af og over 100 Register-Tons Brutto ...................................................................... 2.

„ b. Dampskibe1 af under 100 Register-Tons Brutto......................................................................... 54.

„ c. Dampskibs-Rederier1).................................................................................................................. 60.

„ d. Motorsejlskibe1).......................................................................................................................... 70.

„ e. Sejlskibe1) .................................................................................................................................. 77.

„ f. Sejlskibs-Rederier1).................................................................................................................... 101.

„ g. Færøske Skibe ............................................................................................................................ 106.

„ h. Islandske Skibe...........................................................................................................................111.

„ i Dansk-vestindiske Skibe ............................................................................................................115.

1 ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget.

Tillæg.

Kongeriget Danmarks Handelsflaades Størrelse d. 1. Januar 1909................................................................... 116.

Tilføjelser og Rettelser...................................................................................................................................... 116.

Side


INDLEDNING.

Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe.

Som Tillæg til „International

Signal bog“ skal der, ifølge derom af-

sluttede internationale Overenskomster, af

hver Søstat med passende Mellemrum

udgives Lister over sammes Krigs- og

Handelsskibe, som ere tildelte Kendings-

signaler efter det internationale Signal-

system, til Brug for Skibe i Søen og Sig-

nalstationer.

I Overensstemmelse hermed indbefatter

de under Afdeling I (Afsnit A, B og C)

optagne Lister alle Danske Skibe, der

ere tildelte Kendingssignaler efter dette

System, ordnede efter Signalbogstavernes

alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse

Signaler hurtig kunne findes og aflæses;

dog er der her, for ikke at gøre Listen

vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført

Navn, idet Skibets Art eller Takling, i

Forbindelse med Nationsflaget, der selv-

følgelig bør iagttages af de signalerende,

vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til

Rapportering af det paagældende Skib.

Ønskes imidlertid nærmere Underretning

om Skibet, f. Ex. om Rederiet, Hjem-

stedet, Tonnagen m. m., opsøges saa-

danne Oplysninger i de under Afdeling II,

(Afsnit a, b, c, d, e, f, g, h og i) optagne

alfabetiske Lister. For straks at kunne

eftersøge det paagældende Skib i den rette

Liste er der føjet Bogstavet „D“ (for

Dampskibe), eller „M“ (for Motorfartøjer)

til de Navne, som føres af disse Skibe.

Findes der flere Skibe af samme Navn,

vil Signalbogstaverne (Registreringsbog-

staverne) straks vise, hvilket Skib det er,

hvorom der er Spørgsmaal.

As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l

Code of S i g n a l s a Code List, con-

taining the names of ships to which Code

Signals have been allotted, ought, according

to international arrangements, made to

that effect, to be published at proper

intervals by the maritime powers, which

have adopted this system, for the purpose

of enabling Officers at Signal Stations on

shore, and Masters of ships at sea, to

signal and report passing ships.

In accordance herewith the present

Code List contains the names of all

D a n i s h ships, to which signal letters

have been allotted; but, to avoid too

much prolixity, in this edition the Port

of Registry and the Registered Tonnage

has been left out, partly because these

data can be found by referring to Part II,

(Section a, b, c, d, e, f, g, h and i),

containing the Lists of steamers, motor-

boats and sailing vessels, separately arran-

ged in alphabetical order, and partly be-

cause the rig, together with the national

flag, which of course will be observed by

the signalling parties, will suffice to report

the ship in question.

In order to know immediately in what

List the ship in question is to be sought

for, the letter „D“ (for steamers), or „M“

(for motor boats) has been added to the

names carried by these ships. In case

of more than one ship bearing the same

name, the subjoined signal letters (letters

of registry) will immediately show what

ship is the right one.


VI

Det internationale Kendingssignal-System.

Ifølge den fra 1. Januar 1902 gæeldende „International Signalbog“ benyttes det

engelske Alfabets samtlige Bogstaver — der svare til det danske Alfabets 26 første Bog-

staver — til Signalering paa Søen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en

Stander af forskellig Farve og Mønster 1 ). Signalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig:

To-Flags Signaler, Tre-Flags Signaler og Fire-Flags Signaler. Naar Flagene ikke kunne

skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller Semaforsignaler 2 ). Skibes Kendings-

signaler bestaar af 4 Bogstaver — Konsonanter. Naar der øverst vajer en Stander (svarende

til Bogstavet G) er det paagældende Skib et Krigsskib; naar der øverst vajer et firkantet

Flag (Stutflag) er Skibet et Handelsskib. Fire-Flags Signalerne fra GQBC til GWVT

(1440 Signaler) ere saaledes tildelte Krigsskibene, og fra HBCD til WVTS (53040 Signaler),

Handelsskibene som Kendingssignaler.

Enhver Stat har fri Raadighed over samtlige Kendingssignaler til Fordeling blandt

de Skibe, som føre dens Flag. Skibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme

Kendingssignal. Skibe af samme Nationalitet derimod aldrig.

Skibe, som modes paa Søen, kunne altsaa ved at vise deres Kendingssignal give

og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, Tonnage o.s.v. Ere de ikke i Besiddelse

af det paagældende Lands Skibsliste, bør dog saavel Signalbogstaverne som Skibets Nationa-

litet og Art, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering

efter Ankomst til Havn.

Ethvert under dansk Flag farende Handelsskib af eller over 20 — islandske Skibe

30 — Register-Tons Brutto tildeles der af Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet

i Kjøbenhavn et Kendingssignal. Signalbogstaverne (Registreringsbogstaverne) ere indførte

i Skibets Nationalitets- og Registrerings-Certifikat, samt indhuggede i Dæksbjælken i en Dæks-

luge, og følge saaledes Skibet, saa længe dette eksisterer. For Skibe, hjemmehørende i

Kongeriget Danmark, begynder Kendingssignalerne med NBCD og slutter med NWVT;

for Skibe, hjemmehørende paa Færøerne, begynder Signalerne derimod med KBCD, for

Skibe, hjemmehørende paa Island, med LBCD og for Skibe, hjemmehørende paa de dansk-

vestindiske Øer, med MBCD.

Signalering med internationale Signalstationer.

Paa de fleste Søstaters Kyster. navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet inter-

nationale Signalstationer, til hvilke passerende Skibe af hvilken som heist Nationalitet.

ved Hjælp af deres Kendingssignaler i de respektive Staters Skibslister samt af „Inter-

national Signalbog“, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-Tonnage, dels

modtage eller afsende Telegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede

efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger,

som staa til Signalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. l. 3 ).

Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige

Signalflag. Paa længere Afstande anvendes Afstandssignaler eller Semaforsignaler 2 ).

Stationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske Telegrafnet,

befordre videre de dem fra Søen signalerede Meddelelser, enten pr. Telegraf eller pr. Post;

pr. Telegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har

tiltraadt den internationale Telegrafkonvention.

Saadanne Telegrammer benævnes i Telegrafsproget „Signaltelegrammer“ og skal i

Indledningen til Telegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til

Skibe i Søen, skal indeholde Oplysning om Skibets Navn, Art og Nationalitet.

1 ) Se Flagtabel paa Bindets 2den Side.

2 ) Se „International Signalbog“, Side 551.

3 ) „ „ „ „ 567.


VII

Telegrammerne bør være affattede enten i det Lands Sprog, i hvilket den paagæl-

dende Signalstation er beliggende, eller i Signalbogstav-Grupper efter Bestemmelserne i „Inter-

national Signalbog“.

Telegram fra Skib i Søen befordres i Signalbogstaver kun. naar dette af Afsenderen

udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt Sprog.

En stor Del Signalstationer rapportere til Offentliggørelse i Søfartstidender Navnene

paa de Skibe, der, idet de passere Stationen, hejse deres Kendingssignal og Nationsflag.

I et til Skib i Søen bestemt Signaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om:

Skibets Nationalitet, Kendingssignal. Navn, Takling samt Hjemsted. Hertil føjes som

Del af Adressen „Signaltelegram“ samt Signalstationens Navn.

Med Hensyn til selve Signaleringen er at bemærke:

1) Naar et Skib kun vil vise Kendingssignal, hejses dette i god Tid paa Stor- eller

Krydstoppen, medens samtidig Nationsflaget hejses under Gaflen eller paa en

Stang agter. Kendingssignalet maa ikke nedhales, førend det er besvaret fra Sta-

tionen med Svarstanderen.

2) Vil Skibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendingssignalet, og samtidig her-

med bør Systemflaget vises under Nationsflaget. Naar Kendingssignalet er besvaret,

vises de andre Signaler under Iagttagelse af, at intet Signal nedhales, forinden det er

besvaret.

3) Naar en Signalstation har Ordre til et Skib, maa det Signal, som angiver Havnen,

hvortil det beordres, gentages af Skibet.

Taksten for hvert Telegram, der udveksles med Skibe i Søen, er 1 Franc (Kr. 0,75).

Dette Beløb lægges til Telegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræ-

ves hos Afsenderen for de til Skibe i Søen adresserede Telegrammer, og hos Adressaten, for

de fra Skibe kommende Telegrammer.

Danske Kyst-Signalstationer.

Stats-Signalstationerne i Kongeriget Danmark ere for Tiden følgende:

Hanstholm. Signal-Apparatet er anbragt NV. for Fyrtaarnet.

Hirshals. „ „ „ Ø.t.N. „ „

Skagen. „ „ „ paa en Klit Ø. for det ny Fyrtaarn.

Fornæs. „ „ „ ØSØ. for Fyrtaarnet.

He1singør. „ „ „ paa Kronborg-Pynt Ø. for Slottet.

Hammeren. „ „ „ NV. for Fyrtaarnet.

Stationerne modtage og afgive Signaler og Telegrammer fra Solopgang til Solned-

gang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere Statio-

nerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyr-

skibes Inddragelse, Isforhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods, Bugser-

damper m.m. Uden at afvente Forespørgsel signalere Stationerne hurtigst mulig til ethvert

Skib Underretning om Farer ved Sejladsen.

Skibe, der under Forbisejlingen af en af disse Stationer vise deres Kendingssignal,

ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12M.D. blive meldte pr. Telegraf til Børserne i Kjøbenhavn

og Aarhus, og Meldingen offentliggjort samme Dags Aften i flere Blade, deriblandt „Berlingske

Tidende“ Kbhvn. Meldingen optages desuden i „Hamburgischer Correspondent, Neues Børsen

Halle“ og i „Shipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List“.

Ønskes et Skibs Forbisejling meldt pr. Telegraf direkte til Rederen, maa vedkom-

mende Signalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa Skibet begære dette ved

Signaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere

og Andre kunne ligeledes signaleres.

Alle danske Fyrskibe ere forsynede med „International Signalbog“ *) og ville, naar

et Skib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse Signalet JD „De stævner mod Fare“.

*) Foruden de foranførte Stats-Signalstationer er endvidere Sejrø Fyr, Fakkebjerg Fyr samt Skallingen Fyr for

synede med „International Signalbog“.


VIII

Danske Stormvarsel-Stationer.

I Kjøbenhavn, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg, ved

Skagen Fyr og Blaavands-Huk Fyr samt paa Fyrskibene „Horns-Rev“ og „Vyl“ er oprettet

Stormvarsel-Stationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra Meteorologisk Institut i

Kbhvn. saavidt mulig at give Underretning om Storme, som nærme sig. Paa hver Station

i de nævnte Byer findes en Signalmast med Raa, en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejr-

kortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt Sted i

Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende Steder:

Kjøbenhavn. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen

ved Gitterporten foran Meteorologisk Institut.

Helsingør. Masten er anbragt paa Kronborg Slots store, firkantede Taarn. Opslagskassen ved

Havnekontoret.

Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslags-

kassen paa Toldbodbygningen.

Aarhus. Masten er anbragt Syd for det S.-ligste røde Fyr paa S.-Molen. Opslagskassen paa

Havnekontorets Mur.

Aalborg. Masten er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa

en Mur ved Havneingeniørkontoret.

Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den S.-lige Moles Inderende.

Opslagskassen paa Toldboden i Nærheden af Havnekontoret.

Skagen. Masten (Vindsemaforen) er anbragt paa en Klit, NNV. for Skagen Fyrtaarn.

[Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og Styrke ved Hanstholm og ved Anholt.

bestaar af en Gittermast med en Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en

mindre Gittermast og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver

Side af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret angive Vindens

Styrke. Forsiden af Semaforen vender mod Ø.

Paa N.-Siden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa denne Side angive

Vindens Retning og Styrke ved Hanstholm; paa S.-Siden af Masten er anbragt et A, der betegner, at

Viser og Arme paa denne Side angive Vindens Retning og Styrke ved Anholt.

Paa den N.-lige Raanok er anbragt et θ og paa den S.-lige et V til Hjælp for Aflæsning af Vind-

retning, naar Semaforen ses bagfra.

Ses Semaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter, angiver Viseren den

Retning, hvorfra Vinden kommer. Set V. fra vise derimod de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre,

de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa

Raanokkene anbragte Bogstaver Ø og V.

De vandret stillede Arme angive Vindstyrken, saaledes at hver Arm betyder 2 efter Beaufort's

Skala. Stille angives ved, at Viser og Arme vende nedefter. At intet Signal kan gives betegnes ved,

at den øverste Arm er stillet 450 over vandret. og de øvrige Arme samt Viseren nedefter.

Viser og Arme indstilles efter Telegrammer fra Hanstholm og Anholt om Vindens Retning og

Styrke].

Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Gnisttelegrafering, er anbragt N. t. V. for

Fyrtaarnet.

Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. for Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagt-

huset V. for Dokslusen.

Paa Fyrskibene „Horns-Rev“ og „Vyl“ hejses Stormvarsel-Signalerne om Dagen

under en Raa paa forreste Mast, om Natten paa den agterste Mast.

Stormvarslerne vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses

følgende Signaler:

1 Ballon, der betyder: Uro i Vejret, saa Storm kan ventes, se Telegrammer".

1 Kegle med Spidsen opad, der betyder: „Storm fra NV.“

1 Kegle med Spidsen nedad „ „ „Storm fra SV.“


IX

2 Kegler med Spidsen opad, der betyder: „Storm fra NØ.“

2 Kegler med Spidsen nedad, „ „ „Storm fra SØ.“

Ballon og Kegler ere sorte.

Under den anden Raanok kan samtidig hejses:

1 rødt Flag, der betyder: „Vinden drejer til højre“ (med Solen).

2 røde Flag, der betyder: „Vinden drejer til venstre“ (mod Solen).

Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse Signaler med en rød

Lanterne.

For at undgaa Forveksling med andre Fyr, er, hvor det gøres fornødent, Lanternen

skærmet

i Retning af Indløb til Havn eller over Farvandet.

I Kjøbenhavn, Helsingør, Odense, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg

vises tillige Signaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af

følgende

Steder: Hammeren, Gjedser, Fornæs, Skagen, Hanstholm og Blaavands-Huk.

Signalerne gives med Flag, der hejses paa Toppen af Stormvarsel-

Signalmasterne,

undtagen ved Helsingør, hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karantænehuset paa

Havnens S.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes Tegning og Farve

angiver

det Sted, hvor der er haard eller stormende Kuling, saaledes som nedenstaaende Tabel

udviser:

Vindstyrke

Sted (Beaufort's Skala)

7—9 10—12

Hammeren..............................

Gjedser ...................................

Fornæs....................................

Skagen....................................

Hanstholm..............................

Blaavands-Huk........................

sort gult hvidt rødt

(B)


X

Signalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte Steder.

De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert Tilfælde ved Mørkets

Frembrud.

(Jfr. „Efterretninger for Søfarende“ Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. Decem-

ber s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905 og Nr. 24 af 13. Juni 1906).

Engelske Kyst-Signalstationer 1 ).

„The Society of Lloyd's“ har paa de engelske Kyster oprettet følgende Signalstationer:

Southend Pier. Tynemouth*.

Dover*. Flamborough Head.

Sandgate. Spurn Head.

Dungeness. Aldeburgh.

Beachy Head. Roche's Point (Queenstown).

No-Man's Fort* (Spithead). Brow Head*.

St. Catherine's Point (I. of W.). Old Head of Kinsale*.

Needles (I. of W.). Fastnet*. Irland.

Portland Bill. Tory Island.

Prawle Point*. Malin Head.

The Lizard*. Inishtrahull*.

Penzance. Torr Head (county Antrim).

Scilly Islands. Kildonan (Mouth of the Clyde).

Lundy Island. Butt of Lewis (Hebrides). Skotland.

Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth).

Mumbles Lighthouse. St. Abb's Head.

St. Ann's Head (Milford Haven).

Udenfor England findes endvidere ca. 150 Stationer, der sende eller modtage Rap-

porter og Meddelelser til og fra Lloyd's.

Skibe, som vise deres Kendingssignal under Forbisejling af de ovennævnte Sta-

tioner, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i „Shipping & Mercantile Gazette

and Lloyd's List“ samt i „Lloyd's Weekly Shipping Index“.

Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til Skibe maa adres-

seres til „The Secretary of Lloyd's, London E. C.“, der giver Oplysning om Betingelserne for

Signalering fra Stationerne til forbisejlende Skibe.

Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et Skib ved en af Lloyd's Signal-

stationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til Sekretæren, der besørger dem

videre til Stationen, og de maa ikke sendes direkte til denne.

Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med „The International Code

of Signals“ og ville, naar noget Skib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse

Signalet J D „De stævner mod Fare“ og, om fornødent, affyre Skud eller opsende Raketter,

indtil Signalet besvares.

Oplysning og Forklaring.

angaaende Benyttelse af alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag, forsynede

med Kendingssignal.

Afsnit a.

Spalte 1. Se „Det internationale Kendingssignal-System“, Side VI.

Spalte 3.

Aab. betyder aaben : uden Dæk. S. betyder Skruedampskib.

Bk. „ Bark. S. (2) „ „ med 2 Skruer.

Bjærgn. „ Bjærgningsdampskib. Sandg. „ Sandgravemaskine.

Bugs. „ Bugserdampskib. Sandp. „ Sandpumpemaskine.

Fg. „ Færge. Sk. „ Skonnert.

H. „ Hjuldampskib. Trawl. „ Trawldampskib.

M. „ Mast. Uddybn. „ Uddybningsmaskine.

Redn. „ Redningsdampskib.

1 ) De med * mærkede Stationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendingssignaler fra Dampskibe, og

Lloyd's anmoder derfor Dampskibsselskaberne om at faa meddelt, hvilke Natsignaler deres Dampskibe benytte.


XI

Spalte 4. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste Tal den nominelle

Hestekraft (Lloyd's nominal horse power); det underste Tal den indicerede Hestekraft,

der er angivet overensstemmende med den af Skibets Rederi i Henhold til Lov om Sønæring

af 25. Marts 1892 § 19 afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem

Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerialtidende

Nr. 35 af

3 /11 1900 optagne „Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indi-

cerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe“).

C. betyder „Compound“-Maskine. H. betyder Højtryks-Maskine.

Cy. „ Cylindre. T. „ „Tripie expansion“-Maskine.

Spalte 5. Bygningsstedet er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. I Tilfælde

af Ombygning er Stedet for denne betegnet ved Ob.

Spalte 6. For Kortheds Skyld er her kun angivet Aarstallets to sidste Ciffre. I Til-

fælde af Ombygning er Bygningsaaret anført over og Ombygningsaaret under en horizontal Streg.

Spalte 7.

A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet.

Awng. D. „ „Awning Deck“, : fuld- Pt. „ Partial.

stændigt Overdæk af let- Sp. D. „ „Spar Deck“, : fuldstændigt

tere Konstruktion.

Overdæk.

B. „ Bøg. Stl. „ Staal.

BH. „ „Bulkheads“, : Vandtætte T. „ Teak.

Skodder. Wd. „ „Well decked“ Skib, : Skib

E. „ Eg- med udækket Rum mellem

Elek. L. „ Elektrisk Belysning. Bak og midtskibs Overbygning.

F. „ Fyr. y. „ „Yellow“, : forhudet med

G. „ Gran. gult Metal.

J. „ Jærn. z. „ zinkforhudet.

Kl. „ Klink.

Spalte 8, 9 og 10. Vægt-Tons : Tons DW. Det Antal „tons deadweight“ (à 2240 Ibs.

= 2032 danske Pund), som Skibet efter Angivelse fra Rederiet (evt. efter „Lloyd's Register

of British and Foreign Shipping“), henholdsvis kan føre i de permanente Kulrum (bunkers)

— Spalte 8 — og kan rumme i „water ballast tanks“ — Spalte 9 — samt kan bære under

almindelige Forhold (med fyldte „bunkers“), altsaa dets „Carrying Capacity“ i engelske Tons

Vægtgods — Spalte 10.

APT. betyder „After Peak Tank“.

DBT. „ „Double Bottom Tank“, : Dobbelt Bund til Vandballast.

DT. „ „Deep Tank“, : Almindelige Vandballast-Rum (Højtank).

FPT. „ „Fore Peak Tank“.

Spalte 11, 12 og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 engelsk Fod = 0,971

danske Fod = 0,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til

Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædnin-

gerne, [(o. Hj.) : Bredde over Hjulkasserne]; Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks

Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. For Skibe med „Spar“- eller „Awning-

Deck“ er endvidere under en horizontal Streg anført Dybden fra saadant Dæks Underside til

Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I Skibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden

angivet til den øverste Bund samt i Parentes til Yderklædningen. Forskellen mellem disse

2 Dybder angiver Bundtankens Højde.

Spalte 14. Den i Parentes anførte Tonnage angiver Summen af Rummet under

Hoveddækket + Vandballast-Rummene i den dobbelte Bund.

1 Register-Ton = 100 engelske = 91,59 danske Kubikfod.

Spalte 15. Brutto (Gross) Register-Tonnagen saavel for Damp- som for

Sejlskibe angiver Summen af:

1) Tonnagen af Rummet under Hoveddækket.

2) Tonnagen af Mellemdæks- samt Overdæksrummene, for saa vidt saadanne forefindes.

3) Tonnagen af de paa eller ovenover øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og dæk-

kede Rum.

Spalte 16,17 og 18. Dampskibenes Netto Register-Tonnage bestemmes ved i Brutto

Tonnagen at fradrage saavel Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug

for Skibets Fører og Mandskab samt til Skibets Navigering m. v. (Sp. 17), for saa vidt nævnte Rum

(B * )


XII

fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser, som ogsaa Tonnagen af det eller de

Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft (Sp. 16). Ifølge den her i Landet

fra den 1. April 1895 genindførte, saakaldte „British Rule (a)“ (Merchant Shipping Act 1894,

Sect. 78 (1.) (a.)) gives Fradrag for sidstnævnte Rum i Skruedampskibe med 32 pCt. af Brutto

Tonnagen, naar Tonnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrum (ekskl. Kulrum) udgør over 13

men under 20 pCt. af Brutto Tonnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pCt. af Brutto

Tonnagen, naar Tonnagen af Maskin-, og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20 men

under 30 pCt. af Brutto Tonnagen. Undtagelsesvis — nemlig naar det egentlige Maskinrum

enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort — kommer den i fornævnte engelske Lov

under Sect. 78 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er

overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895 gældende, saakaldte

„Danube Rule“, anvendes for Skruedampskibe, naar Tonnagen af Maskin-, Kedel- og Aksel-

rum (ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pCt. og derunder, eller 20 pCt. og derover af Brutto

Tonnagen: idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1¾ Gang Tonnagen af

sidstnævnte Rum; samt for Hjul dampskibe, naar Tonnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl.

Kulrum) udgør enten 20 pCt. og derunder, eller 30 pCt. og derover af Brutto Tonnagen, og

Fradraget gives da med 1½ Gang Tonnagen af disse Rum.

Fradraget for Rum optagne af eller førnødne for den bevægende Kraft i Dampskibe

maa dog ikke overstige 55 pCt. af den Tonnage, som bliver til Rest, efter at alle andre

fradragsberettigede Rum ere fradragne Brutto Tonnagen. Denne Begrænsning finder ikke An-

vendelse paa Bugserdampskibe. Overfor Skibe, som ere byggede før d. 1. Maj 1907, træder

Begrænsningen ikke i Kraft før d. 1. Januar 1914.

Hvor der foran Tonnagen findes anført et „c.“ („circa“), er det paagældende Skib

endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-Certifikat i Henhold til Lovene

af 13. Marts 1867 om Skibes Maaling og af 1. April 1892 om danske Skibes Registrering,

men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-Certifikat.

Spalte 19. Efter Rederiets (eller Ejerens) Navn er anført Skibets Hjemsted. I

Parentes foran dette er anført bestyrende Reder, Direktør, Forretningsfører o. 1. samt dennes

Hjemsted, forsaavidt dette ikke er det samme som Skibets. Kbhvn. : Kjøbenhavn.

Afsnit b.

Spalte 1. Se under Afsnit a.

Spalte 2. En Stjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører.

Spalte 3, 4, 5, 6 og 7, se under Afsnit a.

Spalte 8, se under Afsnit a, Spalte 11, 12 og 13.

Spalte 9 og 10, se Afsnit a, Spalte 15 og 18.

Spalte 11, se under Afsnit a, Spalte 19. Kbhvn. : Kjøbenhavn, Svendbg. : Svendborg.

Afsnit c.

Herunder er optaget Rederier med Tonnage af og over 100 Register-Tons Brutto,

ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Brutto Tonnagens Størrelse.

Indenfor hvert Rederi ere Skibene ordnede efter Brutto Tonnagens Størrelse. Det efter

Skibets Navn i Parentes tilføjede Stednavn og Tal betegner henholdsvis Skibets Hjemsted

og Netto-Register Tonnage. Telegramadresse, Kontorflag og Skorstensmærke er optaget efter

Rederiernes Anmeldelse.


XIII

Afsnit d.

Spalte 1. Se under Afsnit a.

Spalte 2. For Fiskerfartøjer er angivet: Fiskeri- (Havne-) Kendings-Bog-

staver og Nummer, nemlig: A.: Aalborg Fiskeri-Registreringsdistrikt (Tolddistrikterne

Aalborg, Løgstør, Viborg, Skive, Nykjøbing M., Struer, Hobro, Mariager, Randers, Grenaa og

Ebeltoft). A. S.: Aarhus (Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding og Samsø). — E.:

Esbjerg. — F.: Fanø. — F. N.: Frederikshavn (Frederikshavn, Sæby og Læsø). —

H.: Helsingør (Helsingør, Frederiksværk, Frederikssund, Roskilde, Nykjøbing S., og Holbæk).

— H. G.: Hjørring. — K.: Kjøbenhavn (Kjøbenhavn, Kjøge, Faxe, Præstø, Vordingborg

og Stege). — K. R.: Korsør (Korsør, Skjelskør, Næstved og Kallundborg). — L.: Lemvig

— L. N.: Løkken. — M.: Marstal (Ærø) — M.T.: Middelfart (Middelfart og Assens).

— N.: Nakskov: (Nakskov, Bandholm-Maribo og Nysted). — N. F.: Nykjøbingp. F. (Nykjøbing,

Stubbekjøbing og Gjedser). — N. G.: Nyborg (Nyborg og Kjerteminde). — 0.: Odense

(Odense og Bogense). — R.: Ribe. — R.I.: Ringkjøbing. — R. U.: Rudkjøbing. —

R. Ø.: Rønne (Rønne, Hasle, og Allinge). — S.: Skagen. — S. E.: Svaneke (Svaneke,

Gudhjem, Nexø og Kristiansø). — S. G.: Svendborg (Svendborg og Faaborg). — T.: Thisted.

— V.: Varde.

Spalte 3. Se under Afsnit b, Spalte 2.

Spalte 4. 1m eller 2m Ff.: En- eller tomastet Fiskerfartøj. — Kv.: Handelskvase. Tallet:

Den af Rederen angivne effektive Hestekraft. (2): 2 Skruer. (Se tillige under Afsnit e, Spalte 3).

Spalte 5, 6 og 7, se under Afsnit a.

Spalte 8. Dybden, der er angivet i engelske Fod, er maalt midtskibs i Last-

rummet fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved Siden af Kølsvinet En Streg —

betegner, at Skibet er maalt efter Regel II, i hvilket Tilfælde den ovennævnte Dybde ikke

kan angives. 1 engelsk Fod = 0,971 dansk Fod = 0,305 Meter.

Spalte 9 og 10. 1 Register-Ton = 100 engelske = 91,59 danske Kubikfod. Ved-

rørende Skibe under 20 Register-Tons Brutto, se Lov af 1. April 1892 om danske Skibes

Registrering, § 8.

Spalte 11. Er Rederens Navn efterfulgt af et Stednavn i Parentes, angiver dette

Rederens Hjemsted. Aalb. : Aalborg, Aggers, : Aggersund, Esbj. : Esbjerg, Fredhvn. : Frede-

rikshavn, Lemv. : Lemvig og Skag. : Skagen.

Afsnit e.

Spalte 1. Se under Afsnit a.

Spalte 2. Se under Afsnit b, Spalte 2.

Spalte 3. Se tillige under Afsnit a.

Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kuttergalease (Yawl).

Db. „ Dæksbaad. Kv. „ Handelskvase.

Ev. „ Evert. Lgt. „ Lægter.

Evgl. „ Evertgalease. L.Y. „ Lyst-Yacht.

F.Sb. „ Fuldrigget Skib. Pr. „ Pram.

Gl. „ Galease. Skbg. „ Skonnertbrig.

H.S „ Hjælpeskrue. Skkf. „ Skonnertkuf.

J. „ Jagt. Sl. „ Slup.

Jgl. „ Jagtgalease. Slgl. „ Slupgalease.

Jsk. „ Jagtskonnert. Tjk. „ Tjalk.

Kf. „ Kuf. 1m. „ Enmastet.

Kfgl. „ Kufgalease. 2m. „ Tomastet.

t. „ Kutter. 3m. „ Tremastet.

Spalte 4 og 5. Se under Afsnit a, Spalte 5 og 6.

Spalte 6. Se under Afsnit a, Spalte 7. Hvor der for Træskibes Vedkommende

intet findes anført angaaende Bygningsmaaden, er Skibet bygget paa Kravel.


XIV

Spalte 7. Se under Afsnit d, Spalte 8.

Spalte 8. Se Afsnit d, Spalte 9 og 10.

Spalte 9. Et Sejlskibs Netto Tonnage bestemmes ved i Brutto Tonnagen at fra-

drage Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Skibets Fører

og Mandskab samt til Skibets Navigering m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne

Fradrag stillede Betingelser. I Tilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et

Sejlskibs Netto Tonnage ansat lig med dets Brutto Tonnage. (Se tillige under Afsnit a,

Spalte 18, 3die og 4de Stykke).

Spalte 10. Ejes Skibet af et Aktieselskab, er dette betegnet ved : (Akties). Naar

der foran Skibets Hjemsted i en Parentes findes angivet et andet Stednavn, betegner dette

Rederens Hjemsted

Afsnit f.

Herunder er optaget Rederier med Tonnage af og over 50 Register-Tons Netto,

ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter Netto Tonnagens Størrelse.

Indenfor hvert Rederi ere Skibene ordnede efter Netto Tonnagens Størrelse. Det efter Rederiets

eller efter Skibets Navn i Parentes tilføjede Stednavn betegner Rederiets eller Skibets Hjem-

sted. (M) betyder Motorfartøj.

Afsnit g: Færøske Skibe.

Afsnit h: Islandske Skibe.

Afsnit i: Dansk-vestindiske Skibe.

For Dampskibes Vedkommende:

Spalte 1. Se under Afsnit a.

Spalte 2. Skibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. (Hv.)

betyder Hvalfangerskib.

Spalte 3, se under Afsnit a, Spalte 4. (For islandske Skibe er Hestekraften

angivet i Henhold til. islandsk Lov om Sønæringen af 10. November 1905).

Spalte 4, 5, 6, 7, 8 og 9, se under Afsnit a, henholdsvis Spalte 5, 6, 7, 13, 15 og 18.

Spalte 10. Rederierne ere ordnede efter Brutto Tonnagens Størrelse, se iøvrigt under

Afsnit a, Spalte 19.

For Sejlskibes Vedkommende:

Se under Afsnit e. (M) betyder Motorfartøj.

Tegnet — i nogen af de foran nævnte Spalter angiver, at den paagældende Oplys-

ning savnes.


Afdeling I.

Fortegnelse over Kendingssignaler for

Skibe under dansk Flag.


GRBH til GSDP

Signal-

bogstaver

Skibeta Navn Art

XVI

Afsnit A.

Kendingssignaler for Krigsskibe.

Dimensioner

i Meter

Længde Bredde

Dyb-

gaaende

agter 1 )

Register-Tonnage

Brutto

Netto

(British

Rule)

Deplacement

i

engelske

Tons

(dead-

weight)

Maskinens

indi-

cerede

Heste-

kraft

GRBH Skjold..................... Panserbatteri ....................... 69.36 11.61 4.18 878 391 2160 2400 10

— K Odin ....................... panserbatteri ....................... 73.44 14.75 5.01 1378 618 3180 2300 16

— L Heimdal ................. Krydser af 3die Klasse........ 70.62 10.36 3.61 875 436 1320 3000 14

— S Hekla...................... Krydser af 3die Klasse........ 70.62 10.36 3.45 874 434 1300 3000 14

— T Geiser..................... Krydser af 3die Klasse........ 70.62 10.36 3.45 875 458 1260 3000 14

GRCD Esbern Snare......... Torpedoskib (Skoleskib)..... 45.77 7.92 3.32 344 137 590 500 2

— F C. F. Grove ............ Fyrinspektionsskib.............. 39.41 7.65 2.83 220 118 375 470 —

— H Kattegat ................. Fyrtransportskib.................. 32.68 5.81 2.98 159 69 263 200 —

— J Nardsöen................ Fyrtransportskib.................. 32.68 5.93 2.73 150 57 268 260 —

— K Islands Falk ........... Fiskeriinspektionsskib ....... 52.00 8.93 4.47 632 108 760 1100 2

— Q Willemoes .............. Opmaalingsskib .................. 34.73 5.18 1.91 113 47 160 240 2

— T krieger.................... Opmaalingsskib .................. 34.73 5.18 1.95 109 43 170 240 2

— V Marstrand ............. Opmaalingsskib .................. 34.73 5.18 1.99 113 47 170 260 —

GRDH Gorm...................... Panserbatteri ....................... 71.74 12.21 4.39 937 395 2310 1600 12

— K Thyra ..................... Kutter (Skoleskib) .............. 15.06 4.78 — 28 28 — — —

— L Falster ................... kanonbaad........................... 34.29 8.84 2.64 196 73 380 500 7

— N Öresund ................. kanonbaad........................... 26.10 8.00 2.14 115 42 240 200 7

— P Store Belt ............... kanonbaad........................... 26.10 8.00 2.22 115 41 240 200 7

— S Ingolf...................... Skonnert (Skoleskib) .......... 59.00 8.53 4.16 530 206 1000 600 11

— T Lille Belt ................ Kanonbaad.......................... 26.10 8.00 2.22 115 42 240 200 7

— V Lövenörn ............... Vegerinspektionsskib ......... 38.10 6.13 — 177 96 — — —

GRFD Svanen.................... Kutter (Skoleskib) .............. 10.45 3.47 — — 12 — — —

— H Dannebrog............. Dampskib (til Hs. Majestæt

Kongens Brug).................... 71.64 8.16 3.17 853 497 1090 950 2

— J Grönsund............... Kanonbaad.......................... 36.28 6.12 2.48 157 59 240 300 4

— K Guldborgsund ...... Kanonbaad.......................... 36.28 6.12 2.43 158 69 260 380 4

— L Sleipner.................. Torpedotransportbaad......... 22.26 4.50 1.79 — — — 110 —

— M Iver Hvitfeldt......... Panserskib........................... 74.02 15.12 5.60 1842 697 3390 5100 18

— N Valkyrien............... Krydserkorvit...................... 81.29 13.23 5.54 1890 1065 2970 5200 20

— P Valkyrien............... Dampminebaad................... 38.29 6.77 2.28 211 110 283 330 3

— Q Beskytteren............ Dampminebaad................... 40.80 7.56 3.22 310 80 410 620 3

— S Herluf Trolle ......... Panserskib........................... 82.86 15.07 4.97 1657 646 3490 4400 26

— T Olfert Fischer........ Panserskib........................... 82.86 15.38 5.04 1675 668 3590 4500 22

— V Peder Skram 2 )....... panserskib........................... 84.00 15.70 4.92 c. 1720 — 3670 4600 16

GSBF Sværdfisken .......... Torpedobaad af 1ste Klasse 33.50 3.53 2.04 — — 58 600 1

GSCB Delfinen.................. Torpedobaad af 1ste Klasse 33.58 3.64 2.08 — — 66 670 1

— D Hvalrossen............. Torpedobaad af 1ste Klasse 34.52 3.71 2.04 — — 73 660 1

— F Stören..................... Torpedobaad af 1ste Klasse 39.65 4.21 2.21 — — 108 1200 2

GSDB Stölöven ................. Torpedobaad af 1ste Klasse 39.65 4.21 2.20 — — 106 1200 2

— C Narhvalen .............. Torpedobaad af 1ste Klasse 41.11 4.21 2.29 — — 115 1200 2

— F Havhesten .............. Torpedobaad af 1ste Klasse 41.11 4.21 2.17 — — 107 1200 2

— H Springeren............. Torpedobaad af 1ste Klasse 36.28 3.95 2.11 — — 88 800 2

— J Nordkaperen ........ Torpedobaad af 1ste Klasse 42.68 4.34 2.22 — — 126 1300 2

— K Makrelen ............... Torpedobaad af 1ste Klasse 42.68 4.24 2.22 — — 126 1300 2

— L Hajen...................... Torpedobaad af 1ste Klasse 43.89 4.63 2.47 — — 139 2000 2

— M Havörnen .............. Torpedobaad af 1ste Klasse 44.36 4.73 2.37 — — 140 2000 2

— N Söbjörnen .............. Torpedobaad af 1ste Klasse 44.36 4.73 2.37 — — 140 2000 2

— P Ormen.................... Torpedobaad af 1ste Klasse 38.00 4.25 2.60 — — 103 2100 —

1 ) Fuldt udrustet, 2 ) Under Bygning.

Antal

Kanoner


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

XVII

Afsnit B. 1 )

Kendingssignaler for Handelsskibe,

hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget.

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NBGF til NGWM

Skibets Navn

NBCF Sylfiden NBPQ Activ (D) NCJD Christine

— H Comet (M) — W Kronborg (D) — L Mjölner (D)

— R Rosenborg (D) NBQJ Yrsa (D) — Q Rusland (D)

— W Jane — K Haabet — S Tyr (D)

NBDC Anna — S Chr. Broberg (D) — T Thora (D)

— Q Romanus — V Alice (D) NGKF Öresund (D)

— R Julie — W Hansigne — G Alf

NBFD Ane Marie NBRC Anna Willy — J Mercurius

— M Amor — G Aarhuus (D) — L Nordvest (D)

— R Aurelia — J Luvise (M) NCLD Karen Marie

— S Fredensborg (D) — K J.C.Jacobsen (D) — F Anna & Mathias

— V Immanuel (M) — L Rasmus Stolt — K| Ella (D)

NBGF Nökken (M) — P Nielsine — P Forældres Minde

— J Marie — Q Havörnen (D) NCMB Thor (D)

— M Cathrine — w Ellen — F Pröven

— R Maria NBSF Nidaros (D) — G Thy (D)

— T Charles — H England (D) — P Elise

— W Agnete — M Falken (D) — Q Skandinavien (D)

NBHC Ourö (D) — W Paquet Margrethe — T Freden

— K Kruse NBTC Nordcap (M) NCPD Frem (D)

— P Victoria — J Elise — H Ellen

— Q Hildur — L Marie — L Valkyrien (M)

— V Aron — S Hamlet (D) — V Hosanna

NBJC Russia (D) NBVG Coureer NCQD J. B. Berggren

— D Spurgeon (M) — H Baron Stjernblad (D) — F Dorthea

— F Karen — K Andrea (M) — H Christian

— P Douro (D) — R Svanen — R Immanuel

— S Alfrede NBWQ R. P. Pedersen — V Gotfred

— T Ane Chathrine NCBD Rasmine Marie NCRH Jenny

— V Charlotte Sophie — J Haabet — J Á. Ásgeirsson (D)

NBKJ Julie (M) — K Rovang — L J. L. Ginge (M)

— L Randers (D) — Q Enoch — S Oluf Bager (D)

— Q Marie — S Nordpolen (M) NCSB Ægir

— R Riborg NGDB Marie (D) — D Harriet

NBLG Brage (D) — G Robert (M) — G Fiona (D)

— H Anna — P Expres — J Nauta (D)

— J Constance NCFG Emanuel — K Nicoline

— P Haabet — J Brödrene — M Ivarine Cathrine

— V Albertine — L Nordland — T Camilla

— W Katrine — M Maren Christine NGTH Ane Kirstine

NBMC Dagmar (D) — P Maja (D) — K Vega

— H Fremad NCGD Ruth — L

— J Helsingör (D) — K Vulcanus (D) NGVH Stevns (M)

— K Pregel (D) — L Mary (D) — J Venners Minde

— L Anna Kirstine — M Hekla (M) — Q Grane (D)

— R Marie — P Pella (M) — T Osmund

— S Immanuel — R Heimdal — W P. Schou

NBPG Duen — V Robert Schou (M) NGWD Laura

— K Cecilie NCHS Martin — F Kattegat (M)

— M Marie — W Theodor — M Clara

1 ) Se „Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe", Side V. (C)


NCWQ til NGCK

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XVIII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

NCWQ Mærdor NDTL Dania NFMT Rita (D)

— T Elise — R Saga — W Urda

NDBC Niels NDVC Fredshaabet NFPC Niels

— F Margarethe — G Elisabetha — K Alexandra (D)

— J Marie Mölgaard (M) — L Fortuna — T Agent Petersen

— K Lilly — P Danmark — V Sarpen

— S Freia (D) — R Marie NFQB Hjælperen (D)

— T Anna Caroline NDWB Diana — G Saga

NDCH Holger (D) — F Emanuel — L Inger

— P Neptun — J Marie Regine — R Johanne

NDFB De fire Brödre NFBK Hercules — V Helge

— M Anne Sophie — L Nordstjernen NFRB Kvik

— Q Spurven — Q Botnia (D) — G Elias (M)

— T Caroline — T Argo — Q Niels Juel

— V Fanny — W Ludvig — S Erna

— W Else Marie NFCB Emma — T Thyra (D)

NDGR Ida — D Venus — V Noah

— W Thabor (M) — H Ingeborg NFSB Mariane

NDHF Frederikke — J Hermine — G Elna (M)

— K Juliane — M Argus — H Boreas (M)

— Q Emma — S Susaa (D) — K Uffo

NDJP Sörine NFDB Marie — M Emilie

— Q Kolding (D) — Q Anna — R Expres (D)

— S M. Davidsen (D) NFGD Frem (M) — T Tobias

NDKB Thea — M Familiens Haab NFTH De tvende Brödre

— F Alpha — Q Concordia — J Anna Maria (M)

— G Hans — T Flid — K Gudrun

— J Hjemmet — W Olga — P Anglo-Dane (D)

— L Carl NFHB Maria — R Nyholmstrand (M)

— P Mary — M Vera (D) NFVB Ingeborg

— T Hebe — R Kristine — D De fern Brödre

NDLF Herman Olsen — V Nikoline — G Frode (D)

— J Möen (D) NFJC Christine — J Juno

— K Enigheden (D) — H Sigurd — L Thorvaldsen

— R Cecilie — K Söstjernen — S Kureren (D)

NDMC Johanne Marie — P Wilhelmine — T Prinsessel Marie

— H Viking (D) — R Nordlyset — W Emilie

— K Laura — S Salvador NFWB Kirstine

— L Thomas — V Thyborön (D) — D Magnet

— P Marie NFKC Maracaibo — J Martin

— Q Marie — H Hans Emil — L Katrine

— S P. M. Asp (M) — L Haabet — P Marie

— V Elisabeth — M Laura — Q Haabet

NDPB E. C. Benzon (M) — P Trafik — T C. P. A. Koch (D)

— L Ceres — S Emilie NGBC Anna

— M Ask (D) NFLD Meta Anna — D Kamilla

NDQF De tre Sødskende — G Martha — F Mindet

— J Kronprinsesse Louise (D) — J Emilie — J Herman

— M Fredensborg — Q Langeland — K Neptun

— S Gæa — R Johanne — S Anne Cathrine

NDRL Anna Margrethe — T Morsö — T Johanne

NDSB Prins Valdemar — V Energi (M) — V Thora Johanne

— F Hermia (D) NFMB Holland (D) NGCD Anna

— M Astræa — C Carl Hecksher (D) — F Wilhelmine

NDTF Nestved — G Freia — H L. P. Holmblad (D)

— G Venus — L Svalen — J Nerma (D)

— K Margrethe Cecilie — R Pröven — K Augusta


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XIX

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NGGM til NHTB

Skibets Navn

NGCM Anne Kirstine NGRM Alma Marie NHJD Albertine

— P Anna — Q Kristine — F Familiens Haab

— R Danmark (D) NGSC Dag mar — G Laurine Mathilde

NGDH Samsø (D) — K Skirner — M Copley

— M Mette — M Blomsten (M) — P J. P. Holm

— P Ino — P Pawel Andrejeff (D) — V Mjölner (D)

— V Augusta NGTD Nordlyset (M) NHKB Alf

— W Fox II (D) — F Marie — F Kjöbenhavn (D)

NGFB Danmark — K Maryane — G Kjöge

— H Birgithe Sophie — L Johanne — L Lillebelt (D)

— L Brödrene — P M. C. Holm (D) — S Dania (D)

— P Petra — Q Fremad NHLG Ane

NGHC Ansgar NGVF Havila — J Clara (D)

— L Johannes — P Jylland (D) — K Schrödersee (M)

— P Tjalfe — Q Hilda — S No. 14

— Q Christine Amalie NGWC Annes Minde — T No. 15

— T Caroline — H Karen Kirstine — V Örnen (D)

NGJB Valkyrien — K Marie NHMC Vestkysten (D)

— D F. C. Andersen (D) — R Christine — D Falken

— H Marie — S Agnete (D) — F Emilie

— M Örnen — V Jupiter — G Gribben

— Q Immanuel NHBD Freden — L Lucinde

— T Tyr (D) — J Familiens Minde — P Solon

— V Condor — V Uranienborg (D) — Q Else

— W Ceres NHCB Otto — R Veset

NGKL Olga (M) — D Sophie — W Lovise (M)

— T Alexander Shukoff (D) — J Bornholm NHPB Graadyb (M)

— V Jenny (M) — Q Lilli — K Anna

NGLF Fremad (D) — S Paris (D) — L Ebenezer

— J Munkebjerg (D) — V Thorvaldsen (D) — M Enigheden

— K G. R. Berg NHDF De trende Brodre — Q Fortuna

— R Abba — G Margrethe — R Neptun

— S Mercantil — K Harald — S Alf

— V Vordingborg (D) — M Frem (M) NHQB Clytia

NGMB Ulfsund (D) — P Thor — D Jægersborg (D)

— C Marie — S Gerda (M) — F Klampenborg(D)

— F Fylla — T Ellen — G Marie

— H Juliane — V Marie — K Concordia

— L Gabriel (M) NHFG Albina — L Nummer 12

— S Lykkens Pröve — D Magda — M Nummer 13

— V Anna — G Ingeborg — P Alfen (M)

— w Oline Dahl — J Thyra (D) — R Berthine

NGPF Föniks — K Kama — S Kastor

— Q Ida — P Rut (D) — V H. C. Christensen

— R Esther — Q Laura — W Hermod

— S Vera — S Sirene NHRB Sigurd (D)

— W Lars Jörgensen — T Horsens (D) — L Anne

NGQB Hans — V Karen (M) — Q Nelly (D)

— K Skjelskör (D) — W C. A. Wichmann NHSB Argus

— M Asnæs (D) NHGB Johanne — C Ragnar (D)

— P Dan (D) — C Peder — D Frisia (D)

— R Tre Sönner — D Josefine — G Fremad

— T Orrest — F Julie — J N. J. Fjord (D)

— W Johan Siem (D) — K Karen Nielsen — Q Reform

NGRC Ansgar — L Karoline Marie (M) — R Louisiana (D)

— D Kathinka — T Marie — W Thora

— F Hjemmet — V Alexandra (D) NHTB Agda (D)

(C*)


NHTC til NJWC

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XX

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

NHTC Ebba (M) NJFG Hvalen (D) NJPG Lucina

— D Marie Sophie(M) — H Hjeilen (D) — H Frits Juel (D)

— K Dannebrog — K Kentucky (D) — L Adolph Andersen (D)

— L Activ (D) — L No. 17 — M Albert

— M Berthai — M Russ (D) — Q Nordlyset

— P Bertha — P Niels — S Hans

— Q Ficaria (D) — Q Dagny — W Haabet (M)

— R Jomsborg (D) — R Faders Minde NJQB Mira

— V Falken (D) — S Cæsar — D Anna Kristina (M)

NHVG The Duke — T Anna — H Anna

— D Amalia — W Neptun — K Louise

— F Helene (D) NJGB Stege (D) — L Nordhavet (D)

— J Agnes — C Anne (M) — P Dorthea (M)

— L Rolf (D) — D Pampa — R Mary

— M Skarodde (D) — K Mathilde (M) — S Skjold (D)

— R No. 16 — L Henry — T Villemoes (M)

— T Lodsen (D) — M Imanuel (M) — V Familien

— W Paquetten — Q Rudkjöbing (D) NJRB Nymindegab (D)

NHWB Nordkap (D) — R Jensine — C Louise

— C Nordboen (D) — T Frederik (D) — D Anna (D)

— D Meta (M) NJHF Familien — G Zoar (M)

— F Magda (M) — K Arkansas (D) — L Solide

— G Siloam (M) — M Else — P De syv Södskende

— J Alvilde (M) — Q Alma — S Turisten (D)

— K Caroline Marie — S Cimbria (D) — T Paul & Anna

— L Anne Dorthea — V Kristian — V Peru

— M Familien — w Veile (D) — W E. M. Dalgas(D)

— S Jacob Andersen (M) NJKB No. 18 NJSB Danmark (D)

— T Eleonora — D Johanne Kongsbak (M) — C Energi (D)

NJBC Hirtsholmen (M) — G Kjerteminde — D Flora

— G Cura — L Söstrene — Just Nielsen

— K H. C. Örsted (D) — M John Harry (D) — K Julius Holmblad (D)

— M Triton — P Louise — M Henni

— P Senator — Q Enigheden — Q Andreas

— Q Caroline — S Anna — T Nordfarer (D)

— R Nazareth — V Diana — W Tranekjær (D)

— S Marselisborg (D) — w William NJTC Vulcan (D)

— V Haabet NJLB Sjælland (D) — G Bangsbostrand (M)

— w Grethe — D Sandormen (D) — H Charlotte Olsen (M)

NJCD Laura 63 — H Enigheden — K Hafnia (M)

— F Nordland (D) — K Charlotta — L Emaus (M)

— K Enigheden — M Peter — M Kathrine

— L Willi — P Louise (D) — Q Carl & Nanna

— M Caroline — S Marie — R Maria Magdalene

— P Ellen — T Hólar (D) — S Rolf (D)

— T Marie — V Skálholt (D) — V Elna (D)

— V Marie — w M. Hay — W John Hintze

— W Bien (D) NJMB Siam (D) HJVC Gottrup I (M)

NJDB Guldborg (D) — C Eline — H St. St. Blicher (D)

— G Leda — K Fortuna — K Carl

— K Anna Breum — P J. P. Kongsbak (M) — L Lars Kruse (D)

— L Nautik (D) — Q Carl — M Johanne

— R Nicotines Minde — R Högen (D) — P Freden (M)

— S Tuborg (D) — S Zephyr — R Heimdal

— T Cimbria (D) — T Harriet (M) — W D.D. K.No. 1

— V Margrethe Marie — V Juliane NJWB Godthaab (D)

NJFD Skibladner II — W Johanne — C Kronprins Frederik (D)


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXI

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NJWD til NKVJ

Skibets Navn

NJWD Mariane NKGD Laurine Mathilde NKPQ Ingrid (D)

— F Apollo — F Xantho (M) — V Canadia (D)

— G Sikar (M) — H Henrik Bödker (M) — W Skandia (M)

— H Thérèse (D) — J Mercur (D) NKQC Alfa

— M Ingeborg — L Stören (D) — D Johanne Olsen (M)

— P Kodan — M Anna Cecilie — F D. F. D. S. 12

— Q Fylla (D) — P Olga — J Ellen Margrethe

— T Polarstjernen (D) — Q National — L Elise (D)

— V Wladimir Sawin (D) — s Carla (D) — M Ariel

NKBC Frem — V Volunteer — R Marie Magdalene (M)

— D Karen — W Gefion — S N. Laursen (M)

— J Margrethe Helene NKHB Maagen (D) — T Hammershus (D)

— L Freja (D) — C Tordenskjold (M) — V Ane Maries Minde

— M Cimbria (M) — D Falken (D) — W Caroline

— S Flandria (D) — G Niord NKRB Sofie

— T D. F. D.S.I — L Elona — C Th. Brönnum (M)

— V Augusta (M) — M Ceres (D) — D Niels Ebbesen (D)

— W Edske Smit — P Enigheden — F Diana (M)

NKCB Patria (M) — Q Margrethe — G Möen (D)

— D Marie (M) — R Sandormen (D) — H Patria (D)

— F Haabet — S Olga (M) — L Heini (D)

— G Birgitte — V Aage (M) — M Berthel

— J D. F. D.S.2 — W Freya — P Gustav (D)

— L De to Brödre NKJB Söborg (D) — Q Nordkap

— M Kirstine Marie — G Nancy (D) — S London (D)

— P Vestjylland (M) — D D. F. D.S. 10 — T Edison (D)

— Q Marie — G Svend (D) — V Föniks (M)

— S Birgitte (M) — H Immanuel — W Vigilant

— T Florida (D) — L Margrete (M) NKSB Yrsa (M)

— V Poul Breinholt (M) — M Texas (D) — C Adolf (D)

— W Vagn Jacobsen — P Titus — D Oline Jensine (M)

NKDB L. H. Carl (D) — Q Heimdal (D) — F Fred

— G Hejmdal (M) — V Kirstine Jensen — H Sallingsund (D)

— F Brattingsborg (D) — W Vesta (D) — J Elise

— H Marselisborg (D) NKLB Osiris — L Andreas

— J Else (D) — G D. F. D. S. 6 — M Ærö (D)

— L Marie — F Jens Krogh (M) — Q Hercules

— M N. G. Petersen (D) — G Köge (D) — R Forældres Minde

— P Caledonia (D) — H Frederiksborg (D) — V Jörgine

— Q D. F. D.S. 3 — M Agnes (M) — W Standard

— s Bien — P Beira (D) NKTB Agnes

— T Ansgar (M) — Q Euxinia (D) — C Falster (D)

— V Hermann (D) — T Viking — D Martin Nisson

NKFB D. F. D. S.4 — W Algarve (D) — F Magrethe

— G D. F. D.S. 7 NKMB Dagmar (D) — G Spera

— D Arno (D) — H Haabet (M) — H Erna (M)

— G Enigheden — J Danneskjold — J Mogens Smidt

— H Urania (M) — L Bornholm (D) — M Margrethe (M)

— J Johanne Marie — Q Sif (D) — P Esbjerg (D)

— L Haabet — R Niobe (D) — R Dania (M)

— M Fransiska — S Emma — S Ternen (M)

— P Anholt (D) — T Esperance — V Anna Fabricius (M)

— S Freia (D) NKPD Fremad — W Hans Peter

— V Vestervig — F D. F. D. S. 11 NKVF Karen (D)

— w D. F. D.S. 5 — G Rebekka Thorsöe (M) — G Henry Brooke

NKGB Hejmdal — H Enigheden — H Hermod

— C Marstal — M Svip — J Wilhelmine


NKVL til NLSR

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

NKVL Halmö NLFM Knud II (D) NLMB Sophie

— M Haabet — P Erik II (D) — C Helfort

— P Kattegat (D) — Q Iris — D Vera

— Q Johanne — R Mols (D) — F Benedikt (D)

— R Eos (D) — S Sarpsborg (D) — J Vera

— T Ivigtut (D) — V Kai (D) — K Julie Hedegaard

— W Adele — W Habil — Q Bethel

NKWB Cathrine (D) NLGB Svend II (D) — R Karens Minde

— D Mester — C Nexos (D) — S Carl

— F Caroline — D Laurentine Emilie — V Norma

— G Bethania (M) — F Elvine (M) — W F. N. Halmöe

— H Granaria (D) — H Niels NLPB Gratia (D)

— L Ane Cathrine — J Flora — C Strib (D)

— M Ane Marie — K Kay (D) — G Albertha

— P Silkeborg (D) — M Seth — J Hertha

— R Karen Margrethe (M) — P Valkyrien — K Smart

— S Laura Marie (M) — Q Erhardt — M Agnes

— T Niels Ebbesön (M) — R Delos — Q Hejmdal

— V Pallesen — S Nordsöen (D) — R Gæa

NLBC Debora — T Fremad — S Kronprins Frederik (D)

— G Christian — V Chrestense (M) — T Væring (D)

— H Betty (M) — W Agnes — V Minerva

— K Helga (M) NLHB Victoria (M) — W Erindring (D)

— P Maren — C Vesta NLQB Thrym (D)

— Q Nordlyset — D Erik Hansen — C Nicoline

— R Thor — G Norden — D Asa (D)

— S Pauline (D) — J Haabet — F Stirling

— T Thor (D) — K Henry — G Flynderborg (D)

— V Hroar — M Lovise — H Dagny (D)

— W Argo — P Dannebrog (M) — J Carl Mörk

NLCF Dronningmölle (D) — Q Emma — K Anna Marie

— G Thora (D) — R Mercur — M Althæa

— H Anna Christine — S Emilie — P Daglyset

— J Debora (M) — T Elise — R Esbjerg (M)

— K Lizie — W Augusta — S Dana

— M Havörnen (M) NLJB I. A. Kroman — T Atlantic

— P Kjerstine (M) — C Peder — V Slesvig

— Q Thyra — F Martha NLRB Carmen

— S Freden II — G Ajax (D) — C Husavik

— T Erik (D) — H Adele — D Marri (M)

NLDC Flower — M Marie — H Elena

— G Dagmar (M) — P Marie (M) — K Elise Bay

— H Ulfsborg (D) — Q Frieda — M Gloria

— J Enigheden — R Marthing — P Broholm (D)

— K Store-Bælt (D) — T Sarmatia (D) — Q Emanuel

— M Martine — W J. C. la Cour (D) — S Marie (M)

— P Hekla NLKB Jens Nielsen — T Agnete (M)

— Q Enok — C Echo — W Amelia

— R Marie — F Hjelm (D) NLSB Georg

— S Freja — G Rolf — C Svend

— V Claudia — H Vega — D Rota

NLFB Magda (M) — J Progres (D) — F Lorenz

— C Lassö (D) — M Phantom — G H. H. Petersen

— D Harris — Q Hydra — J Castor

— G Quldborgland (D) — S Karen — K Skandia

— H Thor — T Kallundborg (D) — M Fox (D)

— K Ring Andersen — W Ingeborg (D) — R Zampa


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXIII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NLSV til NMQW

Skibets Navn

NLSV Viola (M) NMCP Kronprinsesse Louise (D) NMHT Normandiet (D)

— W Rossing — Q Bretland (D) — V United States (D)

NLTB Diana — R Belona NMJB Gefion (D)

— C Abelone Margrethe — S Kristian1 — D Marie

— D Ruth — T Johannes — G Ane Marie

— F Yrsa — V Slesvig (D) — H Napoli (D)

— G Moder — W Isabella — K Elise Marie

— K Ingolf NMDC Capella — L

— M Oscar II (D) — F Titania (M) — P Olaf Rye

— P Falken — G Noah — Q Chr. Christensen (D)

— Q Valkyrien — J Duen (M) — S Johanne

— R Merkur — K Britannia — T Ludvig

— S Anamba (D) — Saron (M) — V Harald (D)

— V Fremad — P Najaden — W Freja (M)

NLVB Caroline Kock — Q Edith (M) NMKB Valkyrien (M)

— C Veritas — R Deto Venner (M) — C Agnes (M)

— D Eos — S Rolf (D) — F Newsky

— F Activ — T Cimbria (M) — G H. Pontoppidan (D)

— G Yrsa — V Thora (M) — H Ragnhild

— H Hilda — W A. H. Friis — J Nordstjernen (D)

— J Svanen NMFB Dagny — L Anne

— K Johan Schylander — C Alf — P Fortuna

— P Valborg — D Chr. H. Rasmussen — Q Skibladner

— Q Carl — G Hvitfeldt (M) — T Berlin (D)

— R Vilhelma — H Fortuna (M) — V Niels

— T Naja II — J Kronen — W Diogenes

— W Karl — K Nathalia NMLC Jens

NLWB Stella Polaris (M) — L Roma — D Clausens Minde

— F H.C. Andersen (D) — P Nanny — F Hansine

— G Danmark — Q Hellig Olav (D) — G Marie

— H Anna Elisabeth (M) — R Ingeborg (M) — H Prins Christian (D)

— J Asger Ryg (D) — T Vigilant — K Bölgen

— K Nanna — V Christian — P Niels Juel (M)

— P Dagmar (D) — W Marie — S Sylvelin (M)

— R Rise NMGC Christine Marie — T Pacific (D)

— S Rekna (M) — D Lindhardt — V Alma

— T Vega — F Sörine (M) — W Astoria (D)

— V Mette Hedevig — J Emanuel NMPB Alexy (D)

NMBD J.P.Thorsöe (M) — L Fyen (D) — F Prinsesse Alexandrine (D)

— F Frem (M) — P Roska — J Leif

— G Laura — Q Margrethe (D) — L Björn (D)

— H Svend — R Olga — Q Danmark

— K Mohawk — S Skagen (M) — S Prins Hamlet (D)

— P G. Koch (D) — V Ellen (D) — T Sigrid

— Q Toto (D) — W Riis Skov (D) — V Confidence (M)

— R Hans Tavsen (D) NMHB Gratia (M) — W Dagny (M)

— S Hans Juul — C Pollux (M) NMQB Verdandi (M)

— T Dagmar (M) — D Cimbria — C A. L. B. (D)

— V Helsingborg (D) — F I. Koefoed — D Ellen

— W Alva (D) — G Hans Ditlev — G Nordsöen (M)

NMGB Peter Willemoes (D) — J N.F. Höffding (D) — J Levise

— D Union — K Helgenæs (D) — K Axel (D)

— G Maius Bay — L Aggersund (D) — L Nauta

— H Prammen (M) — P Freir — P Laura

— J H. C. Grube — Q Lodsen — S Svalen

— K Svanen — R Brödrene — V Zenitha

— L Fyen (M) — S Estonia (D) — W Triton


NMRB til NPKS

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXIV

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

NMRB Karl NMWJ Ella NPFT Argo

— C Victoria — K Grönsund (D) — W Isabella

— D Amalia — L Charis NPGB Skandia (D)

— F Salus — P Limfjorden (D) — C Falken (D)

— G London — Q Egholm (D) — D Freja (D)

— J Anna Lovise (M) — R Cito (D) — F T. M. Werner (D)

— K Agnes — S Knudsine — J Christian IX (D)

— L Niels R. Finsen (D) — T Livonia (D) — K Havlitten (M)

— Q Limfjorden — V Sigrid — L Michail Ontchoukoff (D)

— S Henning (D) NPBC Anne Louise (M) — M Holger Danske (D)

— W Dagny Olesen (M) — D Sejerö (D) — Q Fionia (D)

NMSC Maagen — G Johanne (M) — R Likka

— D Willemoës — H Ulvsund (D) — S Chr. Gylstorff (D)

— F Krydsjagten (M) — J Petrolea (D) — T Aurora (D)

— G Lucy Andersen (D) — K Freja (D) — V Lillestine (M)

— H Argo — Q Sara — W Nordamerika (D)

— J Haabet — S Paket NPHB Star

— L Sara (D) — T Capduen (M) — C Nielsine

— P Meta NPCB Esther — D Embla

— Q Kaj — D Flindt (D) — F Anna

— R Zampa (D) — F Acacia — G Generalkonsul Pallisen (D)

— T Vesta — G Dagmar (D) — J Ferdinand

— V Ruth — H Viking (D) — L Robert

— W Christine — J H. V. Fisker (D) — M Vildsund (D)

NMTB Bodil (D) — K I. D. S. Adolph (D) — Q Wemyss Castle

— C Atlanta (M) — L Lilly (D) — R Volmer (D)

— D Drogden (D) — H Inga — S Vildanden (D)

— F Margrete — Q Riberhuus (D) — T Vildanden (D)

— H Garibaldi — R Christian (M) — V Selandia (D)

— J Thisted (D) — S Olga (D) — W Ulf (D)

— K Vagn (D) — T Katholm (D) NPJB Kamma

— L Christiansted (D) — V Vesterhavet (D) — C Omine

— P Tove — W Anne — D Ami

— R Simone (D) NPDB Arken — F Herkules

— S Tjaldur (D) — G Esbjerg (D) — G Marie

— V Dragör (D) — G Generalkonsul Elissejeff (D) — H Wladimir Reitz (D)

— W Apollo — J Dansborg (D) — K Helmer Mörch (D)

NMVB Sigrid Marie — K Jacobine Christine — L Ulrik Holm (D)

— G Jörgen Ring — L Avance (D) — M Odin

— D Jensine — M Alfred Hage (D) — Q Urania

— F Skjold (D) — Q Alfa — R Wilhelm

— G Lovise — R Hans Egede (D) — S Anna

— H Anna — S Emma og Marie (M) — T Gotfred

— K Bryssel (D) — T Kirstine — V Casper

— L Kamilla — V Hamlet — W Kirkholm

— P Fram (M) — W Hans NPKB Esbern Snare (D)

— Q Vega NPFB Union (D) — C Hjortholm (D)

— R Vestkysten (M) — C Arietis — D Waldemar (M)

— S Jeanne (D) — D Maagen — F Herns Rev (M)

— T St. Clemens — G Else — G Ulf (D)

— W Passepartout (D) — J Henny (M) — H Doris Gretha

NMWB — K Petrine — J Birma (D)

— C Georg (D) — L Isöre (D) — L Eros

— D Sönderjylland (D) — M Industri — M Rigmor

— F Bonavista — Q Sandsugeren (D) — Q Sibirien (D)

— G Kronborg (D) — R Kristine — R Svanholm (D)

— H Leif — S Roma (D) — S Ebba (D)


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXV

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NPKT til NQGJ

Skibets Navn

NPKT Ane Kirstine NPSH Austa (D) NQBJ Tunö (D)

— V Wilh. Colding (D) — J Queen Alexandra (D) — K Sprogö (D)

NPLC Viola (M) — K Mary — M Taasinge (D)

— D Dana (D) — L Uffe (D) — P Viking

— F Ærö (D) — M Brockenhuus Schack (D) — R Freya

— H Ellen — Q Tranquebar (D) — S Josey (D)

— K Taarnholm (D) — R Danmark (D) — T I. P. Justesen (D)

— M Kejserinde Dagmar (D) — T Kathinka — V Skjoldborg (D)

— Q Argus — V Odin (D) — W Ivar Hvitfeld

— S Urania (D) — W Farmatyr (D) NQCB Öresund

— W Cicilie (M) NPTB Delfinen (M) — D Hebe (D)

NPMB Scot(D) — D Jylland — F Frankrig (D)

— C Najaden — F Magnus (D) — G Gerda

— D Emanuel — G Sakuntala — H Karen

— F Kong Helge (D) — J Dora (D) — J Signe Marie

— G Vesta (M) — K Stegelborg (D) — K Standard

— H Ofelia — L Taarnborg (D) — L Sterling (D)

— J Maagen (M) — M Veratyr (D) — M Höneborg (D)

— K Cambodia (D) — Q Esther — P Skjold

— L Ane Helene (M) — R Martha — R Jens Bang (D)

— Q St. Knud (D) — S Maria Kristine — S Vera (D)

— R Protector (D) — V Kong Haakon (D) — T Emilie (D)

— S Ægir (D) — W Frederik & Ane — V Svendborgsund (D)

— T Birgitte NPVB Zeus — W Chr. Jensen

— V Klara — C Kotonia (D) NQDB Absalon (D)

NPQB Christiane — D Secalia (D) — C Mars

— C Bien (D) — F Yrsa — F Saxo (D)

— D Cecilie — G Alta — G Hans Illum

— F Energi (M) — H Moders Minde — H Lauritz

— G Spica — J Stanton (D) — J C. M. Petersen

— H Levi — K Nakskov (D) — K Viking

— J Alfa — L Haabet — L Mars

— K Henriette — M Lisbeth — M Gaiathea

— L Zeus — Q Axel (M) — P Valdemar

— R Martha — R Frumentia (D) — R Nordlyset (M)

— S Cyrus (D) — S Dronning Maud (D) — S Philadelphia (D)

— T Severine — T Frem (M) — T Daisy (D)

— V Th. Lohse — W Primula — V Johanne

— W Kastor NPWB Stella (M) NQFB Haabet

NPRB Peter (M) — C Boscia (D) — C Allan (D)

— C Carl Hansen (D) — D Frederikshavn (D) — D Ellida

— D Aron — F Bovbjerg (M) — G Cathay (D)

— G Elna — G Alma — J Hugo (D)

— H Schach Steenberg (D) — H Vesterhavet (M) — K Hulda

— J Ovine Marie (M) — J Peter Mærsk (D) — L Psyche

— K C. F. Tietgen (D) — K Europa (D) — M Pennsylvania (D)

— L Angantyr (D) — L Lady Furness (D) — P Jason

— M Dan (D) — M Nykjöbing (D) — R Stjerneborg (D)

— Q Cornwall — Q Halfdan (D) — S Skakkeborg (D)

— S Fylla (D) — R Gerda (D) — T Elisabeth

— T Lilian Drost (D) — S Emmy (M) — V Saga (D)

— V Oda (M) — T Tyskland (D) NQGB Amalie (M)

— W Bogatyr (D) — V Aggersborg (D) — C Brynhild (M)

NPSB Anna (M) NQBC Salvage (D) — D Leif (D)

— C Cathrine — F Aros (D) — F Faaborg (D)

— F King Edward (D) — G Margrethe (M) — H Norman (D)

— G Caroline — H Bertha — J Aurora (M)

(D)


NQGK til NRBM

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVI

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NQGK Neptunus NQLJ Valkyrien (D) NQSM Ketty (M)

— L Britta (D) — K Anne Kirstine (M) — P Argo

— M Ally (D) — M Hans — R Mary

— P Ingolf (D) — P Egen — T Maren

— R Bogö (D) — R Cito (M) — V Gerda (M)

— S Danske En — S Karen (M) — W Fear not (M)

— T Confidence — T

Sophus Danneskjold Samsöe

NQTB Ruth (M)

(D)

Skibets Navn

— V Danske Fire — V Louise — C Fremad

— W Thor II (D) — W Fortuna — D Helene (M)

NQHB Thorseng (D) NQMB Maran Atha (M) — F Inga (M)

— C Clara (M) — C Newton (D) — G Margit (M)

— D Dorthea (M) — D Ella — H Langeland (D)

— F Eleonora (M) — F Baldor (D) — J Delfin

— G Belgien (D) — G Motor (M) — K Californien

— J Emanuel (D) — H Timsah (D) — L Sverige (D)

— K Pampa — K Bintang (D) — M Anna Marie

— L Anine (D) — L Island (M) — P Vega (M)

— M Familiens Haab — P Guldborgsund (D) — R Bölgen

— P Neptunus — R Duen (M) — S Hvalfisken

— R St. Jan (D) — S Frederiksholm (D) — V Olga (D)

— S De seks Brödre (M) — T Teilman-Friis (M) — W Martha (D)

— T Svava (D) — V Siris NQVB Hathor

— V Annette Furness (D) — W Asta (M) — C Apollo

— W Union NQPB Ellen (D) — D Skinfaxe (D)

NQJB Baldur (D) — C Samui (D) — F Bertha (D)

— G Otto Rud (D) — D Snorri Sturluson (D) — G Caroline Maria

— D Florentine — F Washington (D) — J Havlitten

— G Norden — J Laura — K Poul (M)

— H Langey — L Alfa — L Minde

— K Cecilie — M Merkur — M Else

— L Columba — R Ellen — P Tyr (D)

— M Hedvig — S Hammershus — R Ester (M)

— P Löven — T Capella — S Arthur (M)

— R Henrik Bjelke (D) — V Ærö — T Dronning Olga (D)

— S St. Thomas (D) — W Nymölle NQWB Rimfaxe (D)

— T Evald NQRB Ane Marie (M) — G Karoline

— V Indien (D) — C Erna (M) — D Vendsyssel II (M)

— W Jeannette (D) — D Bölgen — F Naomi

NQKB Mathilde (D) — F Mars — G Emilie

— C Ivar (D) — G Kattegat — H Sif

— D Cort — H Tirsbæk — J Tumleren (M)

— F Juelsminde (M) — K Anna — K Guldborg

— G Olaf Petersen (M) — L Constance — L Charlotte

— H Hengest (D) — P Sapa I — M Hvalen (D)

— J Ove Gjedde (D) — S Excellence Pleske (D) — R Sölöven (D)

— L Ætna (M) — T Kristine — S Söbjörnen (D)

— M St. Croix (D) — V Ceni (M) — T Helsingör (D)

— P Danske Tre — W J. Lotz — V Alert (D)

— R Danske Seks NQSB Ebenezer NRBC Skarö (M)

— T Solon — C Ellen (M) — D Rudolf (M)

— V Maria — D Felix — F Duen

— W Fulton (D) — F Anne — G Dragen (D)

NQLB Venners Minde (M) — G Signe — H Grenen (D)

— D Hans — H Lyö — J Svendborg (D)

— F Hesselö (D) — J Kirstine — K Christine

— G Laurits — K Elna — L Christian IX (D)

— H Foniks (M) — L Inger (D) — M Gudrun (D)


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NRBP Hajen (D) NRGL NRLH

NRBP til NRSD

Skibets Navn

— Q Makrelen (D) — M — J

— S Jylland — P — K

— T — Q — M

— V — S — P

— W — T Juliette — Q

NRGB — V — S

— D Anna — W — T

— F NRHB Ane Marie — V

— G — C — W

— H — D NRMB

— J — F — C

— K Nicoline — G Christian — D

— L — J — F

— M — K Frigga (D) — G

— P Fortuna — L Lykkens Prøve — H O. B. Suhr (D)

— Q — M — J

— S Ekliptika (D) — P — K

— T — Q — L

— V — T — P

— W — V — Q

NRDG — W — S

— F NRJB — T

— G — C — V

— H — D — W

— J — F NRPB

— K — G — C

— L — H — D

— M — K — F Östersöen

— P Valborg — L — G

— Q — M — H

— S — P A. N. Hansen (D) — J

— T — Q — K

— V — S — L

— W — T Elise — M

NRFB — V — Q

— C — W Hertha (D) — S

— D NRKB — T

— G — C — V Anne Kirstine (M)

— H — D Kammerherre Schütte — W

— J Fredericia (D) — F NRQB

— K — G — C

— L — H — D

— M — J — F

— P — L — G Fanö (D)

— Q — M — H

— S — P — J

— T — Q — K

— V — S Karen — L

— W — T Prøven — M

NRGB — V — P

— C — W — S Marie

— D NRLB — T Dannebrog

— F — C — V Anna Dorothea

— H — D NRSB

— J — F — C

— K Castor — G — D

(D*)


NRSF til NSMT

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVIII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NRSF H. P. Prior (D) NSBD NSFV

Skibets Navn

— G — F — W

— H — G NSGB Asgeir litli (D)

— J — H Marie — C Anna Elisabeth

— K — J — D

— L — K Skirner (D) — F

— M — L — H

— P — M Genius — J

— Q — P — K

— T J. M. Nielsen — Q — L

— V Freyr — R — M

— W — T — P Storebelt (D)

NRTB — V — Q Moskov (D)

— C Phönix — W — R

— D NSCB De to Söstre — T

— F — D Ella — V

— G — F — W

— H — G NSHB

— J — H — G

— K — J Karen — D

— L — K — F

— P — L — G

— Q — M — J

— S — P — K

— V Hjalmar — Q Cito — L

— W — R — M

NRVB Oline — T — P

— C — V — Q

— D — W Nordpol (D) — R

— F NSDB — T Constantin (D)

— G — C — V

— H Marie — F Alfred — W

— J — G Ansgar (D) NSJB

— K — H — C

— L — J — D

— M — K — F

— P — L — G

— Q Jörgen Larsen — M — H Erik

— S — P — K

— T Interessenten — Q — L

— W — R — M Knuthenborg (D)

NRWB — T — P

— C — V — Q

— D — W — R Kirstine (M)

— F NSFB Ellen Kirstine — T

— G — C Amor — V

— H — D Kiana — W Meta

— J — G NSKC Alf

— K — H — M Vega

— L — J — V Dagmar

— M — K Marie (M) NSLB Peter

— P — L — G Vega

— Q — M Azela — J Store Nordiske (D)

— S — P NSMJ Frits Emil

— T Dronning Louise — Q — K Margrethe (M)

— V — R — R Argus

NSBC — T — T Emanuel


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXIX

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NSMV til NWDB

Skibets Navn

NSMV Aerial NTPC Marie NVJW Makrellen

NSPB Frederikshavn (M) — L Dorthea NVKC Nordjylland (D)

— C Masnedsund (D) NTQB Margrethe — H Fuglen

— D Jyden (D) — F Perm (D) — Q Rödkilde

— G Johanne NTRD Ægir (D) — T Tvende Brödre

— H Uller (D) — F Hals (D) — W Orrik (D)

— V Elise — V Kasan (D) NVLB Em. Z. Svitzer (D)

NSQD Brödrene NTSF Dannebrog — F Octa (D)

— F Kjerteminde (D) — H Hjalmar (D) — G Svanen (D)

NSRC Hertha — M Vendsyssel (D) — K Skanderborg (D)

— H Expres (D) — P Ingeborg (D) — T Martin

NSTF Kursk (D) — R Dagny — W Mine

— K Niels Brock (D) — V Fremad NVMD Gjertrud Dorthea

— L Juno NTVD Hermod — F Hanne

— M Stubbekjöbing (D) — F Norden — G Christine

— Q Horns Herred (D) — G Perwie (D) — Q Fladstrand

NSVB Agnete — H Havfruen — R Emma

— L Kiew (D) — J Ur da NVPB London

— T Mathilde — M Jylland — G Lucinde

— W Thor (M) — P Stærkodder — H Augusta

NSWH Laura (D) — W Signe — L Edwards

— P Emanuel (M) NTWF Morso (D) — Q Anna

— T Stine Marie (M) — G Anna Dorthea — R Inca

NTBC Caroline (M) — K Maren NVQD Mercur (D)

— D Haabet — M Korsor (D) — F Pröven (D)

— G Emanuel — P Nyborg (D) — M Sophie

— L Læsö (D) — R Flora — W Forældres Minde

— Q Georgine NVBG Johanne NVRB Amalia

NTCB Fransiska Marie (M) — K Laura — G Plucky (D)

— D Marie — P Rota — F Poul

— G Màlfridur — Q Klara Marie — G Saga (M)

— K Ydun NVCB Cecilie — H Karla (M)

— Q Kirstine — D Hans — L Ebenezer (M)

NTDB Haabet — G Nordenskjold — M Peder

— P Lolland (D) — K Elise Marie — P Enigheden

— S Haabet — L Marie — Q Christine

— W Kirstine — M Eden — s Karoline Marie

NTFQ Saltholm (D) NVDB Danmark — w Lodsens Minde (M)

— R Valdemar — C Metha NVSB Marie

NTGD Georg Stage — G Nummer 8 — D Concordia

— F Frederiksværk (D) — T Ib — H M. G. Melchior (D)

— H Union NVFB Mjdlner (D) — J Notos

NTJD Fylla — K J. N. Madvig (D) — P Anna

— F Kalifen — L Amalienborg (D) NVTC Valdemar (D)

— L Enigheden — Q Helsingborg (D) — D Wien (D)

— S Laura (D) — W Skirner — H Helga (D)

NTKH Frode NVGK Frigga (M) NVWG Thor (D)

— J Dannebrog — L Doris — J Irene

— L Seierskransen — P Ignatz Breum — K Anna

NTLC Kathinka NVHC Eliza NWBC Familiens Haab

— K Bornholm (D) — F Regina — F llwo

— M Fyen (D) — L Æro — J Gefion (D)

— S Swarland (D) — P Anker (M) — Q Ane (M)

— V Frejr (D) — S Zephyr NWCB Solon

— w Hjalmar NVJB Omsk (D) — J Anna

NTMH Hveen (D) — G Dan (D) — S Anne

— W Peter — T Bryderen (D) NWDB Skjoldnæs (D)


NWDG til NWVS

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXX

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

NWDG Ægir NWKD Ella Alexia (M) NWQR Dannebrog

— K Thea — F Harald Klitgaard (D) — S Olaf (D)

— M Minerva — P Esbjerg — T Edel

— P Castor (D) NWLF Olga (M) NWRD Inverurie

— Q Pollux (D) — G Helga — F Alfa (D)

— R Sirius (D) — H Dania (D) — G Franziska Helene (M)

NWFB Anna — M Nordjylland (M) — H Karen (M)

— C Thora (M) — R Nora (M) — L Skodsborg (D)

— D Karen — S Nordsöen (M) — P Primula (D)

— J Olga — T Nordlyset (M) — S H. J. Jensen

— L Amanda (M) NWMC Elida (M) — T Henner Friser

— V Dagmar & Elisabeth (M) — F Johanne — V Nordby (D)

NWGB Familien — P Fylla (M) NWSG Helge (D)

— C Harmoni (M) — Q Fyen (M) — H Activ

— D Moody (M) — R Ydun — J Carbonia (D)

— F D. F. D. S. 9 — S Hebe (D) — K Karen Sophie

— J Esperance (M) — V Fulvia — P Hafnia (D)

— L D. F. D. S. 8 NWPB Sæby (M) — R Erna

— M Lilly (M) — C Tjalfe (M) — v Skjold

— P Undine — J Leopold II (D) NWTF Eliezer (M)

— R Rigmor — Q Dronningen (D) — K Ingrid (M)

— V Dannebrog — S C. Mollerup (M) — L Argo (M)

NWHB Jylland (M) — V Tiber (D) — S Nicolai II (D)

— C Thora (M) NWQB Magda (M) — V Polyxene (D)

— D Gudmund — C Sleipner (D) NWVG Debora (M)

— G Anine (M) — D Anna — D Nordhvalen (D)

— K Emilie (M) — F Freia — H Stærkodder (D)

— L Frem (M) — G Gallia (D) — J Christian IX

— M Nevada (M) — H Fjælstauvnin — K Harboöre (M)

— P Jörgen Olsen — J Kronborg (D) — L Alma (M)

— R Sjælland (D) — K Jolantha (D) — M Danske 107

NWJD Mariane — L Najaden — P Fædres Minde

— S Faders Minde — M Normannia (D) — R Meta (M)

NWKC Antwerpen (D) — P Georgios I (D) — S Garonne (D)

Signal-

bogstaver

Afsnit C. 1 )

Kendingssignaler for Handelsskibe,

hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk-vestindiske Øer.

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Færøske Skibe

KBCF til KBTH

KBDG

— J

— L

Peder

Frederiksvaag

Immanuel

KBFH

— L

— M

Grace

Sandoy

Dauntless

— M Beautiful Star — N Nordstjornan

KBCF Surprise — N Nordlyset — Q Laila Rookh

— G Marshall — P Örvingur — S Emerald

— H Våbingur — R Delphinen — T Dart

— M Foringur (D) — T Robert Miller — V Regina

— N Munken — W Prosperous KBGC Jubilee

— P Sudringur KBFC Don — D William Clowes

— W Fawn — G Streymoy — F Th. Charlton

1) Se „Internationale Kendingssignal-Liste over Krigs- og Handelsskibe" Side V.


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXXI

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

KBGH Johanne KBMN Hurricane KBRP Mercur (M)

Skibets Navn

— L Spurn — P Galway — Q Elizabeth

— M Hjarigrimur — Q Sunbeam — S Queen

— N Vágoy — R Boneta — T Sigmund Bresturson

— P Smiril (D) — S Research — V Port Jackson

— Q Westward Ho — T Vigil Star — W Borðoy

— R Tjaldri — V Grani (D) KBSG Ruth

— V Docea — W Ben Stark — D Emma (D)

— w Snowdrop KBNC Golden Harp — F Hvalen (D)

KBHC H. M. Stanley — D Jane — G Isabella Innes

— D Carl — F Jane Elizabeth — H Maritana

— F Guiding Star — G Kara — J Ørvur

— G Sylvia — J Hákelling — L Else

— J Laura — L Pröven — M Frugvin

— L Vestmanna — M Dimon (D) — N Sea Bird

— M Galatea — P Kolter (D) — P Atlanta

— N Nordingur — S City of Norwich — Q Bàran

— P Only Sister — T Traveller — R Karen

— Q Lundin — V Anna — T Urd (D)

— R Kittiwake — W Karen — V Skuld (D)

— T Suduroy KBPC King Arthur — W Norddeble (D)

— V Petra — D Venus KBTC Selvik (D)

— W Súlan — F C. & M. Slater — D Dannebrog (D)

KBJC Ternan — G Oscar — F Funding (D)

— D Energy — H Ingrid — G Skjold (D)

— F Sildberi — J Pilot — H Eliida (D)

— G Falkur — L Ruth

— H Riddarin — N Suderö (D)

— L Trongjisvingur — Q Thekla (D)

— M Heimdalur — R Express

Islandske Skibe.

LBGD til LCBP

— N John Brown — S Zion

— P Prince of Wales — T Burton LBCD Sljettanes

— Q Albert Victor — V Silver Belle — J Skrúdur

— s Daggry — W Haakon — M Vonin

— V Livingstone KBQC Otaria — N Poseidon

— w Olivia — D Maria Elizabeth — P Emma

KBLC Atlantic — F Nólsoy — Q Asa

— D Phebe — G Mazeppa — R Thjalfe

— F Helene — H Warden — S Phönix

— G Saltaire — J Little Emma — T Ragnar

— H Agnes Louisa — L Herkules — V Reykjavik (D)

— J W. G. Marshall — N Skugvur — w Sæborg

— M Egeria — P Orion LBDC Racilia

— N Nellie — R Boreas — F Haffari

— P Tre Söskende — S Henry Freeman — J Isafold (D)

— Q Connisboro Castle — T Prinsesse Marie — K Kópanes

— s Zealous — V Mary Boyes — M Hvassanes

— T Inflexible — W Mariana — N Sigridur

— V Ellen KBRC Dora — P Hilda Maria

— W Vidoy — D Havgàsin — Q Louise

KBMG Queen Victoria — F Britannia — R Hovgaard (D)

— D Speedwell — G Teistin — S Gudny

— F Dugvan — H Spy — T Rósa

— G Arizona — J Valderö — V Lovisa

— H Prima Donna — L Fame — W Sigurborg

— J Mistletoe — M Alexandra LBFC Haffrúin

— L Ragna — N Thor — D Geir


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXXII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

LBFG Rosamunda LBNG Egill (D) LBTH Surprise

— R Isafold (D) — R Ane Mathilde — K Grimsey

— T Isafold — T Island — M Hvanney

LBGF Nora (D) — V Jón — N Tordenskjold (D)

— K Margrethe — W Stjernö — P Julius

— Q Gylfi LBPG Gerda — Q Greta

— R Hjálmar — H Haraldur — R Hildur

— T Victoria (D) — M Bergthóra — S Katie

— W Frithjof (D) — N Sjana — V Agnes Turnbull

LBHD Snorri Sturluson (D) — Q Josephina — w Isabella

— F Toiler — R Guðrun Soffia LBVG Milly

— G Mosvalla (D) — S Sigriður — G Ragnheiður

— J Egill — T Friða — H Valtyr

— K Familien — V Guðrun — K Esther

— M Olivette LBQG Ingebjörg (D) — M Haganes

— N Svanen — F Skallagrim (D) — N Portland

— P Helga — G Einar Simers (D) — R Engey

— Q Talisman — H Kveldulf (D) — S Langanes

— R Samson — K Barden (D) LBWD Kjartan

— S Alaska — P Nansen (D) — F Pollux

— V Robert — R Mjölnir (D) — G Gunnvör

— W Lottie — S Talkna (D) Niels Vagn

LBJG Súlan (D) LBRC Katrin — J Björn Ólafsson

— D Skutulsey — D Asta Borghildur — K Morning Star

— G Resolute — F Arney — P Varanger (D)

— H Erling (D) — G Bjarney — Q Pasvig (D)

— K Geir — H Drangey — R Urd (D)

— M Sea Gull (D) — K Golden Hope — S Verdande (D)

— N Ragnar — T Sigurfari — T Skuld (D)

— P Maria — V Hafsteinn — V Arthur & Fanny

— Q Sea-Gull — W Valdimar LGBD Edward and Sophia

— R Reidar (D) LBSC Björgvin — G Örnulf (D)

— S Wilhelm (M) — G Guðrun Zoöga — H Onsó (M)

— T Jón forseti (D) — H Helga — J Njàll (D)

— V Geraldine (D) — J Jón — M Hekla

— W Marz (D) — K Palmen — N Coot (D)

LBKC Islendingur (D) — M Svanur — P Leslie (D)

— D Naddoddur (D) — P Victory

— F Ingólfur (D) — Q Egill

— G Valur (D) — R Ágúst

— H Hans (M) — T Keflavik

Dansk-vestindiskeSkibe.

MBCDtilMBTQ

— J Harald — V Velocity

LBMK Calli — W Njàll MBCD Viking (M)

— S Gunna LBTC Sjöstjarnan MBSV Vigilant

— V Ingolfur (D) — D Himalaya MBTG Jolly Companion

LBNC Island (D) — F Skarphjedinn — H Mary

— F Leif (D) — G Robert — Q Eduardo


Afdeling II

Alfabetisk Register over Handelsskibe

under dansk Flag.


Afsnit (a. 1 )

Dampskibe af og over 100 Register-Tons Brutto,

hjemmehørende i Kongeriget Danmark Færøerne undtaget.

A A

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

Code-

Signal

N C R J

N R J P

N B R G

N Q D B

N K S C

N J P L

N P W V

N G W S”

N L J G

N G K T

N H G V

N F P K

Dampskib

Steamer

Fører

Master

A

Á. Ásgeirsson

H. J. Gregersen

A. N. Hansen

P. J. Paaske

Aarhuus

P. Schmidt

Absalon (ex Joseph Merry-

weather)

E. Grau

Adolph

B. C. Jørgensen

Adolph Andersen

C. O. L. Schubert

Aggersborg

L. C. Jørgensen

Agnete

A. N. Petersen

Ajax

L. J. C. Brorson

Alexander Shukoff

L. C. Dahl

Alexandra

J. S. Nielsen

Alexandra

M. P. Hansen

Art

&

Takling

Rig

S

3 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

Tankskib

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

Maski-

nens

Heste-

kraft

m. m.

Horse-

Power

etc.

134 C

420

4 Cy.

217

C

600

4 Cy.

108

C

325

4 Cy.

220

1075 T

3 Cy.

25

C

125

2 Cy.

110

545 T

3 Cy.

126

700 T

3 Cy.

120

T

500

3 Cy.

111

T

450

3 Cy.

178

C

500

2 Cy.

162

1050 T

3 Cy.

145

500 C

2 cy.

137

620 T

3 cy.

Bygnings-

Built

Vægt-Tons

Tons D W.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

Deductions

(British Rule)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Place

Bygmester

Builder

Renfrew-

Henderson, Coulborn & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

Stettin

Nüscke & Co.

Kiel

Howaldtswerke

Newcastle

William Dobson & Co.

W. Hartlepool

E. Withy & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Aar

Year

69

84

77

78

65

78

Materiale m. m.

Material etc.

Kul-

rum

Bunkers

Vand-

ballast

Tanks

Ladning

Carrying

Capacity

Længde

Length

Bredde

Breadth

Dybde

Depth

Under

Hoved-

dækket

Brutto

Oross

Maskin-

rum m.m.

Engine etc.

Folke-

rum m.m.

Crew spaces

etc.

J. 5 B H. 140 DT 210 850 202.5 28.3 15.1 638 849 272 66 512

J. 6 B H. Sp. D. 163

FPT 30

3 DT 380

APT 16

1477 250.8 32.1

17.0

23.9

1002

(1015)

J. 4 B H. 28 — 241 161.3 22.0 13.0 270

98 Stl. 5 B H. 420

DBT 607

APT 54

99 Stl. 5 B H. 16 FPT 15 284

98

00

Stl. 4 B H.

Wd. Pt. Elek. L.

174

Stl. 4 B H. Wd. 114

FPT 30

DBT 242

APT 18

FPT 60

DBT 372

APT 12

3080 290.3 42.1

1226

19.0

(22.6)

1959

(2086)

1479 473

Register-

Tons

Netto

Net

(British

Rule)

90 916

380 122 38 221

2144 686 105 1353

122.4 24.2 9.2 21 2 246 79 38 130

209.3 32.2

2086 239.7 35.9

94 Stl. 4 B H. Sp. D. 140 DBT 211 1450 214.7 30.9

89 Stl. 4 B H. Wd. 220 DBT 155 1245 209.3 30.1

81 J. 4 B H. Wd. 390

95

92

03

Stl. 6 B H. 2 Dæk.

Wd. Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

286

DBT 365

APT 37

FPT 30

DBT 232

APT 63

1970 254.9 34.6

3169 296.0 40.1

20 DBT 50 100 212.0

26.2

(43.9

o. Hj.)

14.0

(17.7)

16.2

(19.6)

12.1

18.4

(21.5)

14.8

(17.9)

17.9

(19.8)

19.8

(23.0)

746

(834)

1077

(1174)

580

(616)

790

(825)

1330

(1431)

1904

(2034)

981 314 54 614

1408 451 87 871

1127 361 62 705

1029 329 57 643

1659 531 100 1029

2567 822 99 1646

11.7 471 490 181 40 269

19

Rederi

Owners

Hjemsted

Port of Registry

Handelsfirmaet Á. Ásgeirsson.

Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Frederikshavn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Skjalm Hvide“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

„De danske Sukkerfabrikker“.

(G. A. Hagemann, Kbhvn.). Nakskov.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Randers.

„Dampskibsselskabet Neptun”.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

„Damp ski bsselskabet Torra“.

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Ajax“.

(Svendsen & Cliristensen, Kbhvn.). Helsinger.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibsselskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Masnedo.

N M P B

Alexy

P. Lorentzen

S

2 M

Sunderland

S. P. Austin &. Son

91 Stl. 4 B H. Wd. 200

FPT 52

DT 69

DBT 343

APT 22

1250 225.2 33.4

13.9

(17.2)

838

(932)

1127 361 81 686

„Aktieselskabet Dampskibsselskabet

„Dania“.

(C. Andresen). Esbjerg.

N W R F

Alfa

H. P. Lauritsen

S

2 M

100

440 C

2 Cy.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

86 J. 4 B H. 90 DBT 125 670 176.6 29.0

11.3

(14.0)

466

(494)

630 225 57 348

Dampskibsselskabet „Vesterhavetu.

(L. D. Lauritzen). Ksbjerg.

N P D M

Alfred Hage

J. Eliekilde

S

2 M

191

800 T

3 Cy

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

05 Stl. 4 B H. Wd. 106

FPT 62

DBT 429

APT 65

2168 249.1 37.5

15.9

(19.2)

1226

(1336)

1755 562 98 1095

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn

N K L W

Algarve

H. P. N. Borries

S

2 M

177

T

800

3 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

99

Stl. 4 B H.

2 Dæk. Pt.Elek.L.

200

FPT 18

DBT 225

APT 22

1240 229.4 33.9

15.1

(18.2)

937

(1004)

1274 511 83 680

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

1) Se “Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret” Side X.


A 4 5 A

1

Kendingssignal

2

Dampskib

Fører

3

Art

&

Takling

4

Maskinens

H. K.

m. m.

5

Sted

Bygmester

Bygnings-

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

Tons DW.

9

Vandballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i engelske Fod

11 12

Længde Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14 15

Under

Hoved- Brutto

dækket

Fradrag

efter

British Rule

16 17

Maskin- Folkerum

m. m. rum m m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

NBQV

Alice

H. V. G. T. Schultz

S

2 M

90

T

350

3 Cy.

Kiel

Howaldtswerke

89 Stl 4 B H. Sp. D. 164 DBT 146 1240 198.2 30.7

10.5

17.7

20.7

500

(539)

968 310 68 591

„Dampskibsselskabet Torm“.

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

NQFC

Allan

J. C. Nielsen

S

2 M

119

700 T

3 Cy.

Alloa

Mackay Brothers

07 Stl. 4 B H. 147

FPT 47

DBT 295

APT 44

1843 230.0 34.4

15.7

(18.7)

1020

(1102)

1285 411 67 807

„Dampskibsselskabet

Ocean“ Aktieselskab.

(J. A. Christensen). Aarhus.

NQGM

Ally

R. Clausen

S

2 M

42

240 T

3 Cy.

Trondhjem

Mekaniske Verksted

90 J. Stl. 3 B H. 20 — 120 96.2 16.8 9.7 92 108 56 20 32

„Aktieselskabet Portland-Cementfabriken

Norden“.

(D. Berg). Aalborg.

NMBW

Alva

H. P. C. Jørgensen

S

Bjærgn.

2 M

19

90 C

2 Cy.

Åmål (Sverige)

76

99

E. F. J. 15 — 185 102.7 21.4 8.1 114 136 28 25 82

Internationalt Dampskibs- &

Bjergnings-Comp.

(A. og H. Christensen). Kbhvn.

NVFL

Amalienborg

N. Pedersen

S

2 M

129

500 C

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

84 J. 4 B H. Wd. 185

DBT 360

APT 20

1675 248.8 33.1

15.5

(18.8)

1025

(1096)

1344 430 77 837

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

NLTS

Anamba

E. Juel Hansen

S

2 M

116

T

833

3 Cy.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

02

Stl. 4 B H.

Awng. D. Elek. L.

187

FPT 58

DBT 358

APT 22

2313 265.0 37.2

14.5

21.5

(25.0)

1135

(1234)

1816 581 76 1158

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

NPRL

Angantyr

A. J. Holm

S

2 M

130

T

580

3 Cy.

Kiel

Howaldtswerke

06 Stl. 4 B H. Wd. 285

FPT 22

DBT 400

APT 18

1865 231.7 36.1

16.5

19.7)

1102

(1188)

1359 435 79 845

Dampskibsselskabet Gefion, Aktieselskab.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

NFTP

Anglo-Dane

J. A. H. Wincke

S

2 M

107

390 C

4 Cy.

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Burmeister & Wain

66

74

J. 5 B H. 114 DT 120 786 208.5 28.4 14.8 602 808 258 63 486

Det forenede Dampskibs-Selskab.

NKFP

Anholt

C. Christensen

S

Bugs.

1 M

47

C

250

2 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

98 Stl. 4 B H. 40 — — 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

(C. M. T. Cold). Kbhvn

NQHL

Anine

A. Leth

S

2 M

130

610 T

3 Cy.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

07 Stl. 4 B H. 300

FPT 83

DBT 400

APT 13

2730 234.3 35.7

16.2

(19.2)

1080

(1178)

1299 416 99 785

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

NJRD

Anna

L. O. Jensen

S

2 M

172

650

C

2 Cy.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

82 J. 4 B H. Wd. 170

DBT 390

APT 22

1950 250.2 35.0

16.5

(19.6)

1178

(1251)

1499 480 107 913

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

NQHV

Annette Furness

A. Larsen

S

2 M

165

890 T

3 Cy.

Hylton

Osbourne, Graham & Co.

07 Stl. 4 B H. 168

FPT 60

DBT 460

APT 30

2978 279.3 40.2

18.2

(21.3)

1719

(1818)

1874 600 123 1151

Internationalt Dampskibs- &

Bjergnings-Comp.

(A. og H. Christensen). Kbhvn.

NSDG

Ansgar

H. Jørgensen

S

2 M

120

550 C

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

79 J. 5 B H. Sp.D. 150 3 DT 400 1450 235.8 33.1

15.8

22.7

902 1347 431 76 840

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

NWKC

Antwerpen

J. M. Madsen

S

2 M

130

T

1000

3 Cy.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

87

J. & Stl.

4 B H. Wd.

222 DBT 270 2060 265.5 35.1

16.6

(20.4)

1320

(1389)

1637 524 88 1026

NJHK

Arkansas

P. A. Petersen

S

2 M

280

1300 T

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

97

Stl. 6 B H.

Awng. D.

Pt. Elek. L.

335

FPT 58

DBT 631

APT 83

4165 329.3 45.2

21.4

29.2

(32.6)

2564

(2712)

3635 1163 121 2351 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NKFD

Arno

W. J. G. Strubberg

S

2 M

192

T

800

3 Cy.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

98

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Pt. Elek. L.

180

FPT 44

DBT 293

APT 13

1370 229.2 33.9

14.3

21.3

(23.7)

909

(995)

1386 490 71 825

NLWJ

Asger Ryg

E. S. Thorkelin

S

2 M

110

T

550

3 Cy.

Tønning

Schømer & Jensen

02 Stl. 4 B H. Wd. 187

FPT 42

DBT 347

APT 12

1263 218.1 33.0

13.4

(16.6)

814

(901)

1101 352 77 672

Dampskibs-Aktieselskabet „Skjalm

Hvide“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

NDPM

Ask

C. G. L. Abildgaard Hansen

S

2 M

104

C

500

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

91 Stl. 4 B H. Sp. D. 153

FPT 21

DBT 49

APT 13

1147 200.3 29.7

13.7

20.7

546

(571)

937 300 49 588

„Aktiv“.

(C. Hassager). Randers.

NMLW

Astoria

H. E. Neergaard

S

2 M

340

1700 T

3 Cy.

Port Glasgow

Russell & Co.

03 Stl 6 B H. Sp. D. 420

DT 816

DBT 899

APT 71

6380 345.0 49.9

18.6

25.9

(29.6)

3649

(3858)

3912 1252 130 2530

„Dampskibsselskabet Østersøen“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

NPGT

Aurora (ex Iørgen Iensen)

Kr. Fischer

S

2 M

125

600 T

3 Cy.

Kiel

Howaldtswerke

05 Stl. 4 B H. Wd. 100

FPT 26

DBT 214

APT 80

1100 196.9 32.1

12.7

(15.7)

608

(658)

768 246 60 462

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NPSH

Austa

Johannes Bagger

S

20 M

130

700 T

3 Cy.

Sunderland

Shipbuilding Co.

06 Stl. 4 B H. 107

FPT 48

DBT 289

APT 56

1793 229.0 35.0

15.2

(18.1)

1001

(1087)

1119 358 68 693

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Frem.

(J. Svendsen). Kbhvn.


A-B 6 7 A-B

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NPDL

NMQK

NQJB

NBVH

NKLP

NQHG

NLMF

NMKT

NQVF

NQMK

NPKJ

NMPL

NMTB

NPRW

NQGR

NTLK

NKML

NPWC

NFBQ

NBLG

Dampskib

Fører

Avance

A. C. V. Ibsen

Axel

C. N. Christensen

B

Baldur

H. C. Jørgensen

Baron Stjernblad

L. P. Therkildsen

Beira

L. Lunge

Belgien

A. J. Nielsen

Benedikt

A. E. Jespersen

Berlin

E. Krogh

Bertha (ex Stromo)

N. Leo

Bintang

J. F. Gabe

Birma

C. J. Jensen

Bjørn

C. Danholt

Bodil

H. C. Uldall

Bogatyr

V. Egenfeldt Nielsen

Boge (ex Brookside)

Chr. Dam

Bornholm

A Abrahamsen

Bornholm

A. D. Thorsen

Boscia

J. Skovgaard

Botnia

W. T. A. Rasch

Brage

P. Pedersen

Art

&

Takling

S

Sandp.

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

4 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

Maski-

nens

H. K.

m. m.

20 C

106

2 Cy.

112

550

3 Cy.

T

86

C

320

4 Cy.

130

T

700

3 Cy.

177

800

T

3 Cy.

130

T

650

3 Cy.

67

T

380

3 Cy.

186

T

800

3 Cy.

34

T

250

3 Cy.

252

T

1150

3 Cy.

568

T

3200

3 Cy.

131

T

675

3 Cy.

81 T

340

3 Cy.

130

T

580

3 Cy.

60

C

325

2 Cy.

85

320 C

2 Cy.

117

735 T

3 Cy.

192

T

860

3 Cy.

138

T

1050

3 Cy.

67

250 C

4 Cy.

Bygnings- Tons DW.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Klydedok og Skibsværft

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Gøteborg

Mlotala Mek. Verkstad 90

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Aar Materiale m. m.

Kul-

rum

i

05 Stl. 3 B H. 16

04 Stl. 4 B H. 82

Vand-

ballast

FPT 3

APT 4

FPT 13

DBT 314

APT 29

Ladning Længde Bredde Dybde

194 96.3 22.6 8.1

1448 212.8 34.1

13.5

(16.7)

Under

Hoveddækket

132

(136)

770

(847)

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

154 63 33 58

950

304 65 581

76 J. 4 BH. 30 DT 75 385 170.6 23.1 11.6 308 455 146 40 269

99

Stl. 5 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

07 Stl. 4 B H.

01

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb. 96

Port Glasgow

W. Hamilton & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Glasgow

Fairfield shipb. and

Eng. Comp.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kiel

G. Howaldt

Kiel

Howaldtswerke

Glasgow

John Shearer & Sons

Kiel

G. Howaldt

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Blaskinb.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

155

200

285

54

366

DBT 194

APT 25

FPT 18

DBT 225

APT 22

FPT 22

DBT 425

APT 18

FPT 12

DBT 41

APT 6

DBT 515

APT 20

1190 203.9 31.3

1240 229.4 33.9

2065 241.2 36.1

15.8

(18.7)

15.1

(18.2)

16.5

(19.7)

266 149.8 25.0 9.9

2784 280.1 40.5

16.1

(18.9)

774

(825)

937

(1004)

1172

(1259)

259

(275)

1505

(1619)

991 317 62

612

1273 511 81 681

1432 458 97 877

337 128 34 175

2187 700 87 1400

92 Stl. 3 B H. 60 — — 98.9 20.1 12.3 142 147 67 25 55

07

94

Stl. 5 B H.

Awng. D.

Stl. 9 B H.

Sp. D. Elek. L.

400

1550

04 Stl. 4 B H. 140

FPT 30

DBT 535

APT 15

FPT 80

DBT 723

FPT 34

DBT 385

APT 24

4050 310.0 44.2

4650 415.0 45.7

1760 232.7 34.4

88 Stl. 4 B H. Wd. 225 DBT 120 1000 193.5 30.1

06 Stl. 4 B H Wd. 285

03 Stl. 4 B H. 30

FPT 22

DBT 400

APT 18

FPT 25

APT 5

1865 231.7 36.1

17.5

25.2

(28.6)

20.2

27.9

(31.0)

16.4

(19.5)

14.0

(16.6)

16.5

(19.7)

295 135.3 23.1 9.5

83 J. 5 B H. Sp. D. 118 DBT 192 1040 201.7 26.3

99 Stl. 5 B H. 26

06 Stl. 4 B H. 217

91

04

Dundee 65

Ob. Kjøbenhavn 75

Stl. 5 B H.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

140

DBT 14

APT 39

FPT 25

DBT 541

APT 59

FPT 15

12.8

19.4

(21.7)

174 156.4 26.8 10.3

3858 281.7 42.1

24.9

(28.4)

1830

(1967)

2812

(2982)

1029

(1120)

639

(685)

1102

(1188)

218

(228)

510

(525)

248

(251)

2492

(2623)

DT 200

DBT 30

APT 15

610 244.1 31.0

15.5

23.0

788

(809)

2859 915 131 1813

4596 1471 195 2930

1163 372 87 704

763 244 68 451

1360 435 80 845

300 181 37 81

840 269 54 517

456 209 45 202

2624 840 119 1666

1206 386 70 750

J. 4 B H. 20 — 140 145.1 19.9 10.4 185 227 88 20 119

19

Rederi

Hjemsted

G. L. P. Nielsen.

Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Europa“.

(H. A. Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

„Dampskibsselskabet Mercur“.

(N. P. Nielsen). Khhvn.

G. E. Forum.

Esbjerg.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“

(H. N. Andersen). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Viking“.

(A. O. Andersen & Co.). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Dampskibsselskabet Gefion, Aktieselskab.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Vejle Dampskibsselskab“.

(F. Hansen og P. M. N. Warrer). Vejle.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholm

af 1866.

(J. H. B. Lyngberg). Rønne.

„Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Frederikshavn.


B-C 8 9 B-C

1

Kendingssignal

2

Dampskib

Fører

3

Art

&

Takling

4

Maskinens

H. K.

m. m.

5

Sted

Bygmester

Bygnings-

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

Tons DW.

9

Vandballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i engelske Fod

11 12

Længde Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14 15

Under

Hoved- Brutto

dækket

Fradrag

efter

British Rule

16 17

Maskin-rum m. m. Folke-rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

NKDF

Brattingsborg

M. N. Suenson

S

2 M

281

T

1200

3 Cy.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

96 Stl. 5 B H. 256

DBT 731

APT 53

4744 324.4 47.0

21.5

(25.4)

2865

(2992)

3078 985 103 1991

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

NMCQ

Bretland

J. F. Olsen

S

2 M

215

T

1050

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

02 Stl. 4 B H. 200

FPT 50

DBT 609

APT 28

2800 280.0 40.3

18.8

(22.6)

1691

(1826)

2003 641 120 1242

Aktieselskabet „Det Danske Kulkompagni“.

(A. H. Ostenfeld). Kbhvn.

NQGL

Britta (ex City of Liverpool)

S. M. Nielsen

S

2 M

64

T

450

3 Cy.

Govan

Mackie & Thompson

98 Stl. 3 B H. 80 — — 140.6 23.9 10.1 218 253

129 30 95

„Island-Færø Kompagniet,

Fiskeri- og Handels-Aktieselskab“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

NPSM

Brockenhuus Schack

M. H. Marcussen

S

2 M

55

C

280

2 Cy.

Haarlem

W. H. Jacobs

06

Stl. 4 B H.

Elek. L.

12 APT 10 30 105.3 19.2 7.8 92 111 51 11 48

Sydfyenske Dampskibsselskab.

(H. Ipsen). Svendborg.

NLRP

Broholm

S. Thøgersen

S

2 M

123

C

550

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

83 J. 4 B H. Wd. 190

DBT 280

APT 20

1560 236.9 33.1

15.1

(18.8)

992

(1060)

1321 423 81 817

Dampskibsselskabet „Steam”,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

NVJT

Bryderen


S

2 M

203

C

1000

2 Cy.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

84

J. 4 B H.

Pt. Elek. L.

76

FPT 20

DT 85

APT 12

85 135.9 32.2 14.1 352 407 288 35 85

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NMVK

Bryssel

H. H. Kaas

S

2 M

168

T

750

3 Cy.

Antwerpen

Le Vulcain Beige

Hoboken

04 Stl. 4 B H. Wd. 165

DBT 352

APT 20

2195 240 3 37.2

16.6

(20.0)

1215

(1320)

1329 425 75 829

„Dampskibsselskabet Vulcan“.

(N. P. Nielsen). Kbhvn.

NPRK

NFWT

NKDP

NPMK

NKPV

NWSJ

NFMC

NKGS

NQFG

NKWB

NKHM

NBQS

NMJQ

C

C. F. Tietgen

A. G. Thomsen

C. P. A. Koch

H. O. H. Egense

Caledonia

L. Storm-Hansen

Cambodia

C. J. L. Knudsen

Canadia

C. E. Jespersen

Carbonia

W. J. Mathiasen

Carl Hecksher

A G. Starck

Carla

L. J. Holst

Cathay (ex Kitai)

J. T. B. Thomsen

Cathrine

J. C. G. Olsen

Ceres

H. C. Gad

Chr. Broberg

O. C. Mortensen

Chr. Christensen

P. C. Rasmussen

S (2)

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

947

2T

5000

6 Cy.

162

T

1250

3 Cy.

199 T

800

3 Cy.

273

1400 T

3 Cy.

326

T

1650

3 Cy.

106

T

500

3 Cy.

159

T

650

3 Cy.

33

C

200

2 Cy.

327

T

1500

3 Cy.

20

C

95

2 Cy.

198

C

800

2 Cy.

116

T

620

3 Cy.

183

T

800

3 Cy.

Belfast

Harland & Wolff

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stockton

Ropner & Son

Dumbarton

A. Mc. Milian & Son

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Tønning

Schømer & Jensen

Leith

Ramage & Ferguson

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

97

93

Stl. 8 B H. 3 D.

Awng. D. Elek. L.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

1422

98

98 Stl. 4 B H. 235

95 Stl. 5 B H. 2 D. 398

99 Stl. 6 B H. 2 D. 296

95

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

92 Stl. 5 B H. Wd. 215

99 Stl. 3 B H. 39

98 Stl. 6 B H. Sp. D. 755

00 Stl. 4 B H. 11

82

89

J. 5 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

Stl. 5 BH. Sp. D.

Pt. Elek. L.

FPT 96

DT 1050

DBT 1028

APT 73

FPT 18

DT 245

APT 10

FPT 50

DBT 471

APT 64

DBT 587

APT 91

DBT 868

APT 84

7568 469.4 53.1

22.0

37.3

(41.2)

4247

(4559)

8173 2615 410 5147

645 228.6 31.5 14.7 660 1065 443 72 551

2765 278.6 40.4

5182 330.1 45.0

6504 374.2 48.6

225 DBT 365 1800 238.7 34.5

110

201

FPT 47

DBT 322

APT 20

FPT 24

APT 5

DBT 880

APT 55

FPT 21

APT 6

FPT 20

DBT 225

APT 9

FPT 20

DBT 246

03 Stl. 4 B H. 255

FPT 40

DBT 456

APT 25

2050 259.3 35.8

17.3

(21.3)

27.0

(30.6)

26.4

(30.0)

22.6

(25.6)

16.6

(19.9)

1653

(1800)

3279

(3420)

4046

(4320)

950

(1039)

1239

(1302)

1815 58 90 1144

3579 1145 103 2331

4323 1383 142 2797

1494 478 75 941

1665 533 91 1041

372 130.1 22.9 10.5 249 316 101 36 179

5245 370.0 46.6

18.4

26.4

(29.7)

159 99.6 19.6 9.3

790 229.6 30.6

1174 218.8 31.1

2045 250.2 37.2

14.6

21.6

(24.3)

12.8

2574

(2697)

124

(129)

708

(811)

4108 1315 144 2649

142 68 17 57

1166 373 62 730

694

20.1 1225 392 72

(743)

(23.8)

16.3

(19.3)

1187

(1288)

761

1461 467 82 911

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Inga“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

„Fanø Dampskibsselskab“.

(P. N. Winther). Nordby p. F.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Cathrine“,

Aktieselskab.

(O. B. Muus). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

2


C-D 10 11 C-D

1

Kendingssignal

2

Dampskib

Fører

3

Art

&

Takling

4

Maskinens

H. K.

m. m.

5

Sted

Bygmester

Bygnings-

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

Tons D W.

9

Vand-ballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i engelske Fod

11 12 13

Længde Bredde Dybde

Register-Tons

14 15

Under

Hoved- Brutto

dækket

Fradrag

efter

British Bule

16 17

Maskin-rum Folkem.m.

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

NPGS

Chr. Gylstorff

S. W. Schmidt

S

2 M

124

T

600

3 Cy.

Sunderland

Shipbuilding Co.

05 Stl. 4 B H. Wd 100

FPT 26

DBT 214

APT 30

1100 194.5 32.0

13.7

(16.3)

657

(713)

812 260 59 493

Dampskibs- Aktieselskabet „Progress“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

NPGJ

Christian IX

S. C. Holm

S

3 M

176

500

C

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

75 J. 6 B H. Sp. D. 110 DT 330 1150 230.8 30.1

16.5

23.3

822 1232 394 75 763

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NRBL

Christian IX

J. C. Breum

S (2)

Fg

370 2T

1978

6 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

08

Stl. 7 B H.

Elek. L.

100 2 DT 104 460 290.0 48.6 17.2 1395 1504 721 192 590

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

NMTL

Christiansted

N. Jessen

S

2 M

60

T

300

3 Cy.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

04 Stl. 4 B H. 31 DBT 47 250 141.1 24.6

9.8

(11.0)

220

(229)

322 116 39 167

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

NJDT

Cimbria

P. Poulsen

S

2 M

241

T

950

3 Cy.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

91 Stl. 5 B H. Wd. 253

DBT 562

APT 31

4098 313.5 40.5

21.1

(24.8)

2215

(2344)

2873 919 98 1855

„Dampskibsselskabet Østersøen“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

NJHS

NMWR

NHLJ

NSHT

NPQS

NKHB

NPCG

NBMC

NLQH

Cimbria

A. Skow

Cito

N. Jepsen

Clara

P. Magleby

Constantin

L. Frandsen

Cyrus

L. R. Schmidt

D

Dagmar

J. F. Larsen Bøgvad

Dagmar

H. M. Mathiasen

Dagmar

A. J. Nielsen

Dagny

A. C. Fischer

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

H

F g

S

2 M

176

T

1050

3 Cy.

112

T

520

3 Cy.

116

C

490

2 Cy

194

C

800

2 Cy.

186 C

670

4 Cy.

160 C

500

2 Cy.

80

T

320

3 Cy

139

C

480

2 Cy.

133

C

600

2 Cy.

Renfrew

Lobnitz & Co.

Greenock

Scott & Co.

Stockton

M. Pearse & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

Denton, Gray & Co.

Kiel

G. Howaldt

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain.

Ob. Kbhvns. Flyded. og

Skibsv.

Paisley

Mc. Intyre & Co.

97

Stl 4 B H.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

83

93 Stl. 4 B H. Wd. 173

74

FPT 22

DBT 125

APT 15

DBT 148

APT 14

267 214.2

32.1

15.5

21.2

(24.2)

977 212.4 31.3 14.0

J. 4 B H. Wd. 200 DBT 210 1370 234.8 31.1

80 J. 6 B H. Awng. D. 115

76

89

72

91

J. 6 B H. Sp. D. 225

FPT 20

DBT 127

DT 250

APT 8

DT 400

APT 60

865 230.0 30.2

1850 251.7 32.0

J. 5 B H. Awng. D. 139 DBT 180 1161 224.7 31.1

88 Stl. 4 B H 127 DBT 225 1000 193.6 30.1

89

04

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

82 J. 5 B H. Wd. 200

16 DBT 70 90 206.4

DBT 250

APT 18

26.3

(43.4

o. Hj.)

1400 235.8 32.8

15.4

(18.6)

14.2

20.7

(23.9)

17.6

24.5

15.0

21.6

(25.0)

14.0

(16.6)

655

(691)

674

(713)

893

(947)

696

(749)

1056 438 66 552

867 277 53 536

1148 367 71 710

814 324 61 429

1060 1516 485 89 941

787

(842)

643

(683)

1170 374 75 720

768 246 468

10.9 424 438 162 38 238

13.7

(17.5)

932

(1018)

1090 349 72 669

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aalborg.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aalborg.

Aktieselskabet „Dampskibet Cyrus“.

(Kampmann & Herskind). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania“.

(Chr Andresen). Esbjerg.

Aktieselskabet

NQDT

Daisy

H. C. Lagesen

S

2 M

130 T

610

3 Cy.

Newcastle O. T.

Wood, Skinner & Co.

07 Stl. 4 B H. Wd. 290

FPT 62

DBT 360

APT 24

1710 335.0 35.0

16.5

(19.6)

1086

(1162)

1227 393 114 721 Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

NPRM

Dan

Th. H. Petersen

S

2 M

195

T

950

3 Cy.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

06 Stl. 4 B H. 171

DBT 540

APT 28

2849 280.3 40.0

18.1

(21.4)

1684

(1807)

1869 598 106 1165

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl). Kbbvn.

KPLD

Dana

J. S. Schmidt

S

2 M

170

T

920

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

05 Stl. 4 B H. 170

FPT 40

DBT 385

APT 26

2080 255.0 37.2

17.1

(20.6)

1285

(1381)

1590 509 74 1007

Aktieselskabet

„Det Danske Kulkompagni“.

(A. H. Ostenfeld). Kbhvn.

NHKS

Dania

P. Petersen

S

2 M

276

T

1200

3 Cy.

Port Glasgow

Russell & Co.

95 Stl. 6 B H. 2 Dæk 320

DBT 701

APT 55

5150 339.2 42.9

26.3

(30.1)

3160

(3317)

3462 1108 112 2242

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

NGCR

NPSR

NJSB

Danmark

C. M. Kraemer

Danmark (se Sejlskibe)

A. E. Trolle

Danmark

J. Iversen

S

2 M

S

Bk.

S

Bjærgn.

2 M

198

T

890

3 Cy.

22 H

98

1 Cy.

132 T

800

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Peterhead


Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

93 Stl. 6 B H. Wd. 310

55 E. F. —

98 Stl. 5 B H. 85

FPT 54

DBT 486

APT 75

2800

284.2 38.2

17.3

(20.8)

1529

(1624)

1875 600 89 1186

— 450 122.5 30.2 17.5 373 451 84 51

5 DT 143

DBT 26

90 154.6 26.1 13.2

349

(387)

362 220 49 92

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H Carl). Kbhvn.

„Danmark-Expeditionen til Grøntands

317 Nordostkyst“.

(E. S. Henius). Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

2*


D—E 12 13 D—E

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NPDJ

NPTJ

NBJP

NRBG

NPVS

NQVT

NWPQ

NJRW

NPKS

NKRT

NMWQ

NRCS

NCLK

NQPB

NJTV

NKDJ

NVLB

NQHJ

NQCT

NJSC

NBSH

Dampskib

Fører

Dansborg

G. S. M. Kühl

Dora

C. von Brockdorff

Douro

O. Mortensen

Dragen


Dronning Maud

K. T. B. Gjerløff

Dronning Olga

Chr. Petersen

Dronningen

J. J. Hansen

E

E. M. Dalgas

J. H. Møller

Ebba

P. N. Meinertz

Edison

Hj. Sørensen

Egbolm

M. Jørgensen

Ekliptika

H. Hemmingsen

Ella

F. Jacobsen

Ellen

T. Basse

Elna

E. Rathje

Else

J. A. Villadsen

Em. Z. Svitzer

S. Nielsen

Emanuel

H. L. Hansen

Emilie

B. K. Pedersen

Energi

A. M. C. Svane

England

A. Andersen

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (2)

Uddybn.

S

2 M

S

2 M

H

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

4 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bjærgn.

2 M

S

2 M

S

1 M

S

2 M

S

2 M

Maski-

Nens

H. K.

m. m.

233

T

1050 3

Cy.

145

T

680

3 Cy.

63

T

490

3 Cy.

100

2C

400

4 Cy.

485

T

2450

4 Cy.

— T

3 Cy.

122

480

2 Cy.

C

160

T

750

3 Cy.

156

T

900

3 Cy.

122

T

550

3 Cy.

136

700

3 Cy.

227

T

900

3 Cy.

54

240

2 Cy.

79

438

3 Cy.

137

650

3 Cy.

T

C

T

150

T

550

3 Cy.

129

600

2 Cy.

131

650

T

C

20

125 C

2 Cy.

122

498

3 Cy.

T

T

98

400 T

3 Cy.

Bygnings- Tons D W.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted Bygmester Aar Materiale m. m.

Blyth

Shipbuilding Co.

Sunderland

R. Thompson & Sons

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kinderdijk

J. en K. Smit

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Middlesbro'

Sir Raylton Dixon &, Co.

Grangemouth

Dock Yard Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

South Stockton

Richardson, Duck & Co.

Antwerpen

Chantier Naval Anversois

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Middlesbro'

Sir Raylton Dixon & Co.

Sunderland

J. Blumer & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Flensburg

SchifTsb. Ges.

Newcastle

William Dobson & Co. Ob.

Burmeister & Wain

Kul-

rum

04 Stl. 5 B H. Wd. 167

81 J. 4 B H. Wd. 168

89

Stl.5 BH.Awng.D.

Pt. Elek. L.

84

00 J. 4 B H. 57

06 Stl. 5 B H. 150

Vand-

ballast

DBT 556

APT 51

FPT 40

DBT 265

DBT 152

APT 23

FPT 20

APT 40

FPT 17

DBT 288

APT 14

08 Stl. — —

76 J. 4 B H. 30 —

98 Stl. 4 B H. 200

FPT 41

DBT 392

APT 17

Ladning Længde Bredde Dybde

3433 287.4 43.2

19.5

(22.6)

1682 268.5 33.7 16.6

716 180.7 28.7

313 159.8 32.1

900 273.0 38.2

12.5

19.9

(23.2)

Under

Hoved-

dækket

2028

(2166)

1146

(1202)

477

(515)

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

2183 699 95 1389

1509 483

100 926

807 258 58 490

— — 360 173 80 106

22.8

(26.l)

1013

(1083)

1761 793 97 871

— — — — — 2518 — — c. 1629

30 179.2

22.3

(40.6

o. Hj.)

1850 253.7 36.8

88 Stl. 4 B H. Wd. 96 DBT 379 2404 259.9 36.9

88 J.&Stl.4 BH. Wd. 220

04 Stl. 4 B H. Wd. 325

97

90

Stl. 4 B H.

Turret D. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

350

60

07 Stl. 4 B H. 65

98 Stl. 5 B H. 200

DBT 319

APT 27

FPT 50

DBT 340

APT 12

FPT 70

DBT 410

APT 45

FPT 9

DBT 39

APT 12

FPT 39

DBT 237

APT 26

DBT 310

APT 50

1580 232.3 33.4

1675 229.8 35.6

3150 290.3 38.8

10.5 276 379 140 45 193

18.1

(21.3)

16.5

(19.8)

15.0

(18.1)

14.6

(18.0)

20.2

(23.5)

430 148.5 24.1 10.9

1135 211.2 30.7

1800 239.4 35.6

90 Stl. 4 B H. Wd. 250 DBT 346 2050 249.7 35.2

85 J. 4 B H. 50

07 Stl. 4 B H. 202

07 Stl. 4 B H. 14

98 Stl. 4 B H. 346

90

97

FPT 8

DBT 70

APT 2

FPT 24

DBT 366

APT 22

FPT 20

APT 7

DBT 310

APT 28

13.1

(16.2)

16.7

(20.0)

16.6

(20.0)

160 138.6 25.4 12.5

1448 226.3 34.9

96 86.0 18.0

1154 219.2

34.9

Stl. 4 B H. Wd. 145 DBT 266 1300 238.9 29.2

12 4

(15.8)

7.8

12.6

(15.8)

12.6

(15.9)

1338

(1447)

1312

(1385)

930

(999)

998

(1100)

1677

(1788)

264

(281)

677

(736)

1165

(1233)

1215

(1270)

263

(289)

825

(912)

86

(93)

788

(868)

715

(785)

1472 471 72 929

1747 559 83 1105

1195 382 70 743

1202 385 88 729

2110 675 102 1333

368 118 30 220

786 251 91 443

1333 426 74

1665 533 96

269

832

1037

132 49 88

1284 411 79 794

110 40 20 50

1104 353 66 685

1014 325 64 626

19

Rederi Hjemsted

„Dampskibsselskabet Neptun“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Spero“.

(Robert Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.). Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dansk-Belgisk Dampskibsselskab“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Kallundborg.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet „Jylland“.

(F. V. Greibe). Esbjerg.

„Dampskibsselskabet H. Kirschner, Aktieselskab“.

(H. J. O. Kirschner). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam“, Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

Aktieselskabet „Aalborg Dampskibsselskab“.

(N. K. Ströyberg). Aalborg.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Emanuel“.

(N. J. Ohlsen). Marstal.

„Dampskibsselskabet Cathrine“, Aktieselskab.

(O. B. Muus). Kbhvn.

Firma „H. C. Christensen“.

Marstal.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.


E—F 14 15

1

Ken-

dings-

signal

NDLK

NKVR

NLCT

NLFP

NLPW

NPKB

NKTP

NPDC

NMHS

NPW K

NKLQ

NQRS

NSRB

NGJD

NKTC

NPSW

NHTQ

NCSG

NPGQ

NKBS

2

Dampskib

Fører

Enigheden

R. M. Jensen

EOS

J. B. Techau

Erik

J. Poulsen

Erik II

A. C. S. Mahncke

Erindring

N. P. Nielsen

Esbern Snare

H. Petterson

Esbjerg

A. Strufve

Esbjerg

H. J. Jensen

Estonia

P. Winckler

Europa

R. J. Hansen

Euxinia

Chr. Lund

Excellence Pleske

R. Rasmussen

Expres

J. Snedker

F

F. C. Andersen

P. J. R. Jans

Falster

P. Clausen

Farmatyr

A. H. Nielsen

Ficaria

P. Thidemann

Fiona

G. Nielsen

Fionia

A. S. Hansen

Flandria

A. P. Hansen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

F g

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

84

C

420

2 Cy.

203 C

775

2 Cy.

146 C

500

2 Cy.

198

T

850

3 Cy.

129

T

600

3 Cy.

80

C

320

4 Cy.

62

C

300

2 Cy.

26

C

95

2 Cy.

196

T

875

3 Cy.

130

T

650

3 Cy.

314

T

1500

3 Cy.

203

T

950

3 Cy.

180

C

670

2 Cy.

73

T

400

3 Cy.

50

C

225

4 Cy.

130

580 T

3 Cy.

265

T

2000

3 Cy.

120

T

510

3 Cy.

123

T

650

3 Cy.

121

T

600

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Port Glasgow

Cunliffe & Dunlop

Kiel

Germaniawerft

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Kiel

Howaldtswerke

Newcastle

Tyne Iron S. B. Comp.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

91 Stl. 4 B H. Wd. 130 DBT 182

APT 16

81 J. 5 BH. 2 Dæk 85 FPT 30

DBT 170

72

83

J. 5 B H. 200 DT 340

APT 30

00 Stl. 4 B H. 250 DBT 540

APT 35

01 Stl. 4 B H. Wd. 350 DBT 357

APT 50

75

92

72

83

J. 4 BH. Awng.D.

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

810 185.5 30.1 11.7

(14.6)

835 220.4 29.8 15.2

(18.6)

14

Under

Hoved-

dækket

Registe-Tons

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

Fradrag

efter

British Rule

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

493 672 215 44 413 Firma „H. C. Christensen".

Marstal.

708

(779)

838 329 65 444 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

1550 237.7 32.1 16.9 1011 1340 429 92 819 Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

2800 280.0 40.1 18.2

(21.3)

1490 229.7 36.7 14.2

(l7.3)

60 DT 140 365 170.2 23.7 12.0

18.0

J. 4 BH. 50 FPT 8

DBT 75

APT 15

1677

(1795)

954

(1047)

530 175.9 26.9 12.8 380

(402)

1918 614 102 1202 Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

1229 393 75 760 Firma „H. C. Christensen".

Marstal.

334 399 128 43

453 145

04 Stl. 4 B H. — — — 87.7 20.1 5.1 71 101 47

03 Stl. 4 B H. Wd. 184 DBT 560

APT 37

06 Stl. 4 B H. 285 FPT 22

DBT 425

APT 18

99 Stl. 6 BH. 2 Dæk 404 DBT 807

APT 62

3016 281.2 42.2 18.4

(20.7)

2065 241.2 36.1 16.5

(19.7)

5296 347.0 48.0 23.9

(27.9)

86 Stl. 4 B H. 220 DBT 483 2677 275.3 37.3 17.8

(21.8)

81 J. 4 BH. Awng.D. 105 FPT 18

DT 297

DBT 31

APT 8

93 Stl. 5 BH. Wd. — DBT 98

APT 10

565 210.1 27.5 13.6

20.2

1800

(1937)

1172

(1259)

3396

(3660)

1575

(1661)

526

(556)

775 170.0 25.2 11.7 435

(462)

1936 620

1432 458

3649 1168

2059 659

629 236

66

77 J. 4 BH. 15 — 80 133.8 18.6 9.0 128 160 57

06 Stl 4 BH. Wd. 285 FPT 22

DBT 425

APT 18

96

Stl 6 B H. 2 Dæk

Sp. D. Elek. L.

90 Stl. 5 B H.

Elek. L.

05 Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

188 FPT 22

3DT 280

DBT 93

APT 35

30 DBT 9

APT 5

83 FPT 24

DBT 366

APT 22

98 Stl. 4 B H. 110 FPT 57

DBT 320

APT 41

2065 241.2 36.1 16.5

(19.7)

872 270.9 34.1 14.7

21.9

(25.2)

1157

(1248)

878

(897)

230 160.6 24.1 11.2 256

(259)

1447 226.5 35.1 12.5

(15.8)

1840 233.9 35.5 15.7

(19.0)

769

(855)

1027

(1127)

228 Det forenede Dampskib s-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

53 255 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aarhus.

14 40 Chr. Filtenborg.

(Aarhus). Nordby F.

83 1234 „Dampskibsselskabet Inga“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

97 876 Dampskibsselskabet „Europa“.

(H. A. Christensen). Kbhvn.

148 2333 Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

E—F

102 1298 Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

55 339 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbbvn.). Aalborg.

590 225 40 325 Aktieselskabet s. s. F. C. Andersen.

(H. Svarrer & Co.). Kbhvn.

1426 456

1524 744

366 150

957 306

1150 368

22 82

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Stege.

80 890 Dampskibsselskabet Gefion, Aktieselskab.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

87 693 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

29 186 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Frederikshavn.

65 586 „Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

61 721

„Dampskibsselskabet Inga“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.


F 16 17 F

1

Ken-

dings-

signal

NPCD

NKCT

NLQG

NLSM

NGDW

NQCF

NBFS

NRFJ

NJGT

NKLH

NPWD

NQMS

NKBL

NPBK

NTLV

NCPD

NHSD

NFVG

NPVR

NQKW

NMGL

2

Dampskib

Fører

Flindt

H.C.L. Munck

Florida

H. V. Andersen

Flvnderborg

M. H. Larsen

Fox


Fox II (se Sejlskibe)

H. J. Andersen

Frankrig

R. A. Friis

Fredensborg

H. C. Fischer

Fredericia

G. J. Nagel

Frederik

H. P. Thomsen

Frederiksborg

H. I. Albertsen

Frederikshavn

M. P. C. C. Møller

Frederiksholm

C. Møller

Freja

E. Haack

Freja

P. K. Nielsen

Frejr

H. M. Hansen

Frem

P. Sørensen

Frisla

H. Nielsen

Frode

N. W. Schmidt

Frurnentia

C. F. Andersen

Fulton

J. Jørgensen

Fyen

R. Andersen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Sk. 3M

S

Sk. 3 M

S

2 M

S

2 M

H

F g

S

3 M

S

2 M

S

Bjærgn.

2 M

S

Sandp.

2 M

S (2)

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bugs.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

190

T

700

3 Cy.

335

T

1600

3 Cy.

170

T

700

3 Cy.

17

C

150

2 Cy.

50

C

230

2 Cy.

130

T

650

3 Cy.

145

700

T

3 Cy.

102

300 C

2 Cy.

177

490 C

4 Cy.

207

900 T

3 Cy.

86

330 C

4 Cy.

51

325 T

3 Cy.

240

1400 2T

6 Cy.

32

200 C

2 Cy.

85

360 C

2 Cy.

60

260 C

2 Cy.

164

670 T

3 Cy.

198

T

890

3 Cy.

200

950 T

3 Cy.

148

650 T

3 Cy.

135

490 C

2 Cy.

5

Sted

Bygmester

Stockton

Richardson, Duck & Co.

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Aberdeen

Alex Hall & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

De for. Oplagspladser

og Værfter

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Elbing

F. Schichau

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

John Priestman & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Thorskog

Mek. Verkstad (Sv.)

E. M. Larsson

Renfrew

Løbnitz & Co.

Oskarshamn

Motala Mek. Verkstad

Sunderland

Osbourne, Graham & Co

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kiel

Norddeutsche Schiffsb.

A. G.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

90

98

7

Materiale m. m.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Sti. 6 B H. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

8

Kul-

rum

305

600

01 Stl. 4 BH. 100

55

86

9

Vand-

ballast

DBT 428

APT 30

DBT 927

APT 27

FPT 39

DBT 357

APT 62

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

iengelske Fod

12

Bredde

2500 270.0 37.1

6400 378.9 48.0

2100 251.5 36.1

13

Dybde

I7.1

23.8

(27.1)

27.6

(31.7)

16.9

(20.3)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

1376

(1491)

4159

(4319)

1239

(1327)

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

Fradrag

efter

British Rule

17

Folke-

rum m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rvle)

1848 591 85 1171

4335 1387 121 2827

1387 444 85 858

T. E. — — — 120.5 24.3 11.5 177 186 60 17

93 E. F. T. 4 BH. — — 330 144.7 28.0 15.1 354 405 130 47

07 Stl. 4 B H. 285

89

Stl. 4 B H.

Wd.

172

FPT 22

DBT 425

APT 18

DBT 369

APT 44

2065 241.2 36.1

2100 251.5 34.7

77 J. 4 B H. 25 — 80 138.9

72

87

26.2

(44.5

o.Hj.)

16.5

(19.7)

16.2

(19.8)

J. 5 B H. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5

89 Stl. 4 B H. Wd. 240 DBT 473 2910 280.1

76

89

J. 4 B H. 40 —

07 Stl. 4 B H.

98

Stl. 7 B H.

Elek. L.

40

50

04 Stl. 4 B H. Wd. 60

83 J. 4 B H. Sp. D. 90

FPT 14

APT 11

FPT 40

APT 20

FPT 15

DBT 74

APT 12

FPT 16

DT 168

APT 6

39.2

1172

(1259)

1173

(1250)

10.8 287

16.6

(19.6)

1431

1568

110

228

458 97 876

502 84 982

295 148 27 121

821 1112 356 75 681

1585

(1711)

2077 665 82 1331

100 130.0 21.8 12.0 204 212 93 34 85

360 137.0 27.6 9.3 274 349 139 49 161

50 220.0 31.6 12.9

245 149.5 25.2

510 165.4 26.5

11.3

(14.1)

13.3

19.7

505

(518)

339

(369)

405

(413)

883 451 97 336

429 137 36 256

485 155 59 271

90 J. og Stl. 17 — — 86.5 19.6 10.3 107 115 78 14 23

88 Stl. 4 BH. Wd. 210

93 Stl. 6 B H. Wd 310

06 Stl. 4 B H. 299

07 Stl. 4 B H. 266

74

89

DBT 335

APT 35

FPT 54

DBT 486

APT 75

DBT 555

APT 58

FPT 26

DBT 415

APT 15

2300 254.7 37.1

2800 282.4 38.2

3826 285.6 42.2

2000 237.9 36.7

J. 6 B H. Sp. D 155 DT 350 1700 231.5 32.5

17.2

(19.8)

17.3

(20.8)

25.7

(29.1)

14.2

(17.5)

17.8

24.6

1333

(1400)

1529

(1624)

2490

(2598)

1033

(1152)

1701 544 79 1078

1875 600 90 1185

2639 844 114 1680

1318 422 86 810

973 1391 445 76 870

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet Flindt, Aktieselskab.

(Carl Drost). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-S el skab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

Kryolith Mine og Handels Selskabet.

(E. Fogh). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Europa".

(H. A. Christensen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

A. V. Stoffregen.

Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

AKtieselskabet

Dampskibsselskabet Frem.

(J. Svendsen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

Aalborg Havneudvalg.

Aalborg.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet H. Kirschner,

Aktieselskab“.

(H. J. O. Kirschner). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Havet“.

(A. M. L. Andersen). Kbhvn.

3


F—G 18 19 F—G

1

Ken-

dings-

signal

NTLM

NPRS

NJWQ

NMBP

NWQG

NWVS

NMJB

NWBJ

NPDG

NPHG

NMWC

NWQP

NPWR

NJWB

NKWH

NCVQ

NLPB

NRBH

NJDB

NKRP

2

Dampskib

Fører

Fyen

I. T. Jensen

Fylla

J. Thøgersen

Fylla

C. N. Bloch

G

6. Koch

I. C. Jørgensen

Gallia

N. L. Nielsen

Garonne

C. L. Kromann

Gefion

L. E Holst

Gefion

R. J. Voigt

Generalkonsul Elissejeff

(ex Svendborg)

K. K. Kofoed

Generalkonsul Pallisen

C. Christensen

Georg

H. Buhr

Georgios I

N. B. Sørensen

Gerda

N. Iversen

Godthaab (se Sejlskibe)

J. Stocklund

Granaria

P. J. Jørgensen

Grane

A. Kreipke

Gratia

S. P. L. Sørensen

Grenen

S. Henriksen

Gudrun (ex Calabria)

M. A. Olesen

Guldborg

C. Ørbeck

Gustav

L. S. Hansen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

2 M

S (2)

Cddybn.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Sk. 3 M

S

2M

S

Bugs.

Isbryder

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Tankskib

2 M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

55 C

24.0

4 Cy.

79 T

438

3 Cy.

67 C

195

4 Cy.

170

T

700

3 Cy.

188

T

710

3 Cy.

200 T

1000

3 Cy.

149

C

510

4 Cy.

64 C

300

165 T

625

3 Cy.

225

T

1250

3 Cy.

157

C

600

2 Cy.

138 T

850

3 Cy.

79

T

438

3 Cy.

45

C

240

2 Cy.

307 T

1300

3 Cy.

50

C

300

2 Cy.

176

T

800

3 Cy.

60

T

300

3 Cy.

— T

3 Cy.

134

T

600

3 Cy.

25

C

120

2 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Whitby

Turnbull & Son

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Newcastle

R. Stephenson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Helsingør

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Sunderland

J. Crown

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

and Eng. Co.

Kiel

Norddeutsche Schiffsb.

A. G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Sandefjord

C. C. Framnäs

Port Glasgow

A. Rodger & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

J. Crown

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Selby

Cochrane & Sons

W. Hartlepool

Irvine & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

rum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

Fradrag

efter

British Rtde

17

Folke-

rum m. m.

67 J. 4 B H. 17 — 40 127.7 19.4 11.8 156 163 89 20 54

06 Stl. 4 B H. 65

63

81

88

FPT 39

DBT 237

APT 26

1135 211.2 30.7

13.1

(16.2)

667

(736)

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

775 248 72 455

J. 4 B H. 26 — 140 I36.2 21.2 9.9 186 218 83 30 102

Stl. 4 B H.

Wd.

271.

97 Stl. 4 B H. 150

99

74

02

Stl. 4 B H. 2

Dæk

Wd. Pt. Elek. L.

J. 4 B H.

Pt. Elek. L.

l82

DBT 342

APT 16

FPT 45

DBT 636

APT 49

DBT 333

APT 12

2230 258.9 37.0

2950 278.3 39.5

1668 249.7 35.2

20 — 80 192.6

23.1

(41.5

o.Hj.)

16.3

(17.8)

17.9

(21.9)

15.5

(19.0)

1362

(1425)

1702

(1814)

1102

(1186)

1609 515 76 1018

1862 596 83 1183

1491 530 71 890

10.2 295 362 134 34 194

85 J. & Stl. 7 B H. — — — 154.7 29.6 13.4 338 378 197 29 152

02

05

75

88

Stl. 4 B H.

Wd.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Wd.

Pt. Elek. L.

217

150

DBT 401

APT 40

DBT 605

APT 65

1783 250.5 35.8

3550 294.7 42.0

16.1

(19.3)

19.5

(22.8)

1171

(1263)

1971

(2094)

1469 470 113 886

2130 682 98 1350

80 DT 240 865 210.9 28.5 14.7 636 772 247 57 468

236

06 Stl. 4 B H. 65

FPT 33

DBT 350

APT 47

FPT 39

DBT 237

APT 26

1964 260.8 34.2

1135 211.2 30.7

16.2

(19.8)

13.1

(16.2)

1180

(1275)

667

(736)

1601 512 74 1015

775 248 72 455

98 EF. 2 B H. — — — 112.4 25.1 12.7 210 287 92 34 162

94

Stl. 2 Dæk. 5 B

H.

327

3 DBT 570

APT 66

4873 324.5 43.2

26.4

(29.7)

3042

(3187)

3180 1017 118 2044

91 Stl. 3 B H. — — — 83.2 21.9 11.1 120 120 94 14 12

01

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

138

FPT 31

DBT 452

APT 48

2512 2578 38.0

16.3

23.3

(26.3)

1304

(1423)

1882 602 109 1171

08 Stl. 4 B H. 30 APT 4 100 120.9 21.4 10.1 156 237 106 31 99

05 Stl. 4 B H. — — — — — — 220 — — c. 92

90

Stl. 4 B H.

Wd

99 Stl. 5 B H. 15

250 DBT 416 2200 249.5 35.1

FPT 15

APT 4

16.4

(19.8)

285 122.4 24.2 9.2

1215

(1276)

210

(222)

I569 502 85 982

244 78 38 128

19

Rederi

Hjemsted

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aalborg.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen, Kbhvn.). Odense.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Øresund“.

(J. D. Krogh). Kbhvn.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.). Frederikshavn.

„Dansk Dampskibsselskab Rossia“.

(M. S. Hveissel). Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Inga“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Østersøen“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

„Aktieselskabet

Kjøbenhavns Fiskeforsyning“.

(L. C. Hansen, Kbhvn.). Skagen.

M. A. Olesen.

Esbjerg.

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

„De danske Sukkerfabrikker“.

(G. A. Hagemann, Kbhvn.). Assens.

3*


H 20 21 H

1 2 3 4 Kendingsmaal

Fradrag

Register-

19

Bygnings- Tons DW.

Register-Tons

i engelske Fod

efter

Tons

Maski-

British Rule

Ken-

Art

Dampskib

Nens

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rederi

dings-

&

Fører

H. K.

Under

Netto

Hjemsted

signal

Takling

Sted

Kul- Vand-

Maskin- Folkem.

m.

Aar Materiale m. m.

Ladning Længde Bredde Dybde Hoved- Brutto

(British

Bygmester

rum ballast

rum m. m. rum m. m.

dækket

Rule)

NLWF

NJBK

NRSF

NMKG

NPCJ

NWSP

NPWQ

NTRF

NBTS

NKQT

NPDR

NMBR

NMJV

NWKF

NQCD

NWMS

NKJQ

NKRL

NHVF

NVTR

H

H. C. Andersen

C. Rasmussen

H. C. Ørsted

F. C. G. Ørsted

H. P. Prior

Th. Glüsen

H. Pontoppidan

C. J. Klitgaard

H. V. Fisker

J. O. Thomsen

Hafnia

C. F. Hansen

Hajen (ex St. Louis)

K. Krønke

Halfdan

C. S. Hansen

Hals

J. Andersen

Hamlet

E. Reese

Hammershus

E. H. Hansen

Hans Egede

H. V. Bang

Hans Tavsen

N. C. Klaaborg

Harald

C. A. Schmidt

Harald Klitgaard

J. Rasmussen

Hebe

N. H. Gregersen

Hebe


Heimdal

A. P. Jensen

Heini

N. C. Pedersen

Helene

J. Sørensen

Helga

P. Vaaben Hansen

S

2 M

S

Kabelskib

2 M

H

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

136

T

600

3 Cy.

176

500

C

4 Cy.

388

750

C

4 Cy.

193

800 T

3 Cy.

140

T

700

3 Cy.

160

650 T

3 Cy.

S —

S

2 M

S (2)

Uddybn.

S

2 M

S

2 M

S

Sk. 3 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

2 M

S

2 M

S

1 M

S

2 M

S

2 M

150

763 T

3 Cy.

120

400 2C

4 Cy.

127

570 T

3 Cy.

70

350 T

3 Cy.

106

450

T

3 Cy.

168

600 T

3 Cy.

196

T

850

3 Cy.

151

500 C

2 Cy.

79

438 T

3 Cy.

97

410 C

2 Cy.

86

350 C

4 Cy.

20

95 C

2 Cy.

100

640 T

3 Cy.

127

534 T

3 Cy.

Ayr

Mc. Knight & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Helsingør

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Alblasserdarn

Jan Smit & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Hull

Earle's Shipbuilding

& Eng. Co.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

R. Thompson & Sons

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Delfshaven

Maatschpy de Maas

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Elmshorn

D. W. Kremer Sohn

Kiel

Howaldtswerke

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

88 Stl. 4 B H. Wd. 250

72

04

DBT 220

APT 17

1700 245.0 34.2

15.8

(18.8)

1033

(1102)

1328 425 83 820

J. 4 B H. 90 DBT 130 680 182.3 28.2 15.5 544 716 229 134

78 J. 3 B H. 70 — 300 201.7

03 Stl. 4 B H. Wd. 290

90 Stl. 4 B H. Wd. 238

DBT 561

APT 44

DBT 442

APT 22

88 Stl. 4 B H. Wd. 261 DBT 324 2000

99 Stl. —

06 Stl. 4 B H. 158

24.1

(42.5

o. Hj.)

2810 274.8 41.1

2512 270.0 37.0

260.7 36.0

14.2 486

17.8

(21.5)

18.3

(20.8)

16.7

(19.9)

1643

(1759)

1432

(1501)

1234

(1306)

353

544 201 47 296

1837 588 97 1152

1749 560 89 1101

1619 518 88 1013

— — — — — 195 — — c. 71

FPT 59

DBT 391

APT 31

2042 240.0 36.5

16.8

(20.3)

1165

(1286)

1305 418 88 799

83 J. — — — 135.2 26.3 10.5 278 285 101 60 125

90

Stl. 5 BH. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

180

99 Stl. 4 B H. 16

05 Stl. 6 B H. 2 Dæk 120

89 Stl. 4 B H. Wd. 268

03 Stl. 4 B H. Wd 155

84 J. 4 B H. Wd. 255

07 Stl. 4 B H. 65

FPT 36

DBT 250

APT 22

DBT 10

APT 7

FPT 20

DBT 92

APT 15

DBT 361

APT 33

DBT 535

APT 35

DBT 394

APT 45

FPT 39

DBT 237

APT 26

1500 225.6 32.1

18.7

(22.0)

124 126.2 20.8 9.3

470 184.0 34.7

2212 268.8 36.6

2845 280.5 41.5

2050 260.0 38.1

1135 211.2 30.7

17.8

(21.2)

17.0

(20.1)

18.4

(21.5)

16.3

(19.7)

13.1

(16.2)

651

(720)

141

(145)

710

(738)

1269

(1363)

1704

(1823)

1381

(1473)

84 J. 4 B H. 20 — 20 162.3 20.2 8.6 190

73

82

J. 3 B H. 20 — 150 136.3 21.3

99 Stl. 2 B H. 12 FPT 12 138 96.6 19.8 7.9

96 Stl. 4 B H. Sp. D 220

97 Stl. 4 B H. 200

FPT 32

DBT 368

APT 20

DBT 355

APT 24

2350 240.5 36.0

1700 232.3 34.0

667

(736)

1150 368 62 720

235 100 25 110

811 290 69 453

1704 545 83 1076

1955 626 121 1208

1799 576 82 1141

775 248 72 455

220 82 29 110

9.7 181 245 79 26 141

12.6

20.3

(23.5)

16.6

(19.6)

102

(107)

143 46 21 76

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab“

(Aktieselskab).

(E. Suenson). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.) Frederikshavn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Atalanta“.

(M. Nissen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

A/s Fiskeriselskabet „Norden“.

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Aalborg Havneudvalg.

Aalborg.

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

det østbornholmske Dampskibsselskab.

(M. Sonne). Nexø.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

„Aktieselskabet Dampskibsselskabet Carl“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Kallundborg.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholm

af 1866.

(J. H. B. Lyngberg). Rønne.

„Heinrich Pingel & Co Aktieselskab“.

(H. F. C. Pingel). Kbhvn.

839 „Dampskibsselskabet Torm“.

1567 502 66 1000

(915)

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

1046

(1101)

1182 378 79 725

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.


H 22 23 H

1

Kendingssignal

2

Dampskib

Fører

3

Art

&

Takling

4

Maski-

Nens

H. K.

m. m.

5

Sted

Bygmester

Bygnings-

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

Tons DW.

9

Vandballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i engelske Fod

11 12 15

Længde Bredde Dybde

Register-Tons

14 15

Under

Hoved- Brutto

dækket

Fradrag

efter

British Rule

16 17

Maskin- Folkerum

m. m. rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

NWSG

Helge

H. S. A. Olsen

S

2 M

144

T

650

3 Cy.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

95 Stl. 4 B H. 220

FPT 74

DBT 432

APT 53

2600 271.6 38.1

23.5

(26.8)

1412

(1533)

1805 577 78 1149

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

NMFQ

Hellig Olav

J. P. Holst

S (2)

2 M

1450

2T

8500

6 Cy

Glasgow

Alex. Stephen & Sons

03

Stl. 9 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

1549

DT 684

DBT 1313

APT 52

6950 500.8 58.3

29.2

37.6

(42.0)

6506

(6798)

10091 3699 327 6065

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NPJK

Helmer Mørch

O. Thorsøe

S

2 M

225

T

1250

3 Cy.

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

& Eng. Co.

05 Stl. 4 B H. Elek. L. 150

DBT 605

APT 65

3550 294.7 42.0

19.5

(22.8)

1971

(2094)

2127 681 97 1349

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

NMBV

Helsingborg

B. L. A. Stuhlmann

S (2)

Fg

140

2C

700

4 Cy.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

02 Stl. 4 B H. 39 2 DT 49 80 177.0 32.1 13.9 490 530 286 58 187

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Helsingør.

NVFQ

Helsingborg

E. C. E. Ruge

S

2 M

55

240

C

4 Cy.

Gøteborg

(Lindholmen) E. Talander

84 Stl. 3 B H. 13 — 55 144.4 20.5 9.5 144 178 73 28 78

„Dampskibsselskabet Øresund“.

(J. D. Krogh). Kbhvn.

NBMJ

Helsingør

H. P. Hansen

S

Bjærgn.

2 M

86

310

C

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

68

87

J. 4 B H. 40 — 100 132.2 21.4 12.0 207 213 93 38 83

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

NQWT

NQKH

NMRS

NQJR

NDSF

NPBM

NQLF

NTSH

NLKF

NPKC

NJLT

NPGM

NFMB

NHFT

NQFJ

Helsingør (ex Plower)

C. Hansen

Hengest

H. R. S. Munch

Henning

H. K. Klemmensen

Henrik Bjelke

G. L. Hansen

Hermia

H. J. Hansen

Hertha

H. F. Rasmussen

Hesselø

L. Christiansen

Hjalmar

C. K. Holsøe

Hjelm

O. V. Sørensen

Hjortholm

M. P. Clausen

Hólar

A. Hansen Svan

Holger Danske

N. Tønnesen

Holland

H. Poulsen

Horsens

H. P. Madsen

Hugo

O. C. Steen

S — Hull 98 Stl. —

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Sandp.

1 M

H

Fg.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

146

C

580

2 Cy.

68 C

300

2 Cy.

130

T

650

3 Cy.

59

380 T

3 Cy.

30

C

96

2 Cy.

30

188

C

2 Cy.

139

C

480

2 Cy.

40

200

C

2 Cy.

167

T

800

3 Cy.

60

340

T

3 Cy.

67

T

450

3 Cy.

117

T

650

3 Cy.

67

C

250

4 Cy.

130 T

580

8 Cy.

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co.

Kiel

G. Howaldt

Kiel

Howaldtswerke

Kiel

Howaldtswerke

Thorskog

P. Larsson

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Elbing

F. Schichau

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Kristiania

Nylands Mek. Verksted

Oskarshamn

Ob. Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister &. Wain

Kjøbenhavn

Ob. Gøteborg

Kiel

Howaldtswerke

76

87

J. 5 B H.

Pt. Awng. D.

100

82 J. 4 B H. Awng.D. 105

07

Stl. 4 B H. 285

92 Stl. 4 BH. Sp.D. 130

— — — — — 180 — — c. 49

FPT 16

DBT 50

APT 14

FPT 5

DT 104

DBT 38

FPT 22

DBT 425

APT 18

2 DT

DBT 162

900 211.9 27.4

890 202.9 26.3

2065 241.2 36.1

1350 212.3 29.4

15.8

22.7

10.6

17.1

(18.7)

16.5

(19.7)

12.0

17.9

(20.7)

601

(619)

752

(760)

1165

(1250)

538

(569)

700 260 61 379

804 257 37 509

1427 456 98 872

1046 335 61 650

02 J. 4 B H. 20 FPT 15 230 100.6 22.6 9.9 154 191 61 31 99

07 Stl. 4 B H. 18 DT 17 182 100.9 21.7 8.4 141 174 64 29 81

83 J. 4 B H. Pt. Elek. L. 20 — 90 166.0

01 Stl. 3 B H. 32

05 Stl. 4 B H. Wd. 134

93 Stl. 4 B H. 77

70

86

FPT 30

APT 30

FPT 68

DBT 446

APT 62

FPT 32

DBT 71

APT 13

26.6

(42.9

o. Hj.)

300 132.8 25.1

2366 252.0 38.2

11.7 320 332 177 32 124

9.6

(10.3)

16.1

(19.2)

603 160.4 27.1 12.8

233

(242)

1257

(1381)

370

(412)

J. 2 B H. Elek.L. 13 — 75 136.7 21.6 9.1 140

92 Stl. 4 B H. Wd. 197

72

82

07 Stl. 4 B H.

FPT 30

DBT 240

APT 20

J. 4 B H. 25 — 153

FPT 22

285 DBT 425

APT 18

1300 225.8

31.8

13.6

(16.6)

755

(815)

286 91 36 158

1400 448 104

848

548 175 51 321

193 96 37 60

1060 339 49 672

152.7 20.1 9.3 184 230 74 21 135

2065 241.2 36.1

16.5

(19.7)

1166

(1248)

1422 455 98 869

A /s Fiskeriselskabet „Norden“.

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aarhus.

Aktieselskabet „Aalborg Dampskibsselskab“.

(N. K. Strøyberg). Aalborg.

„Dansk Dampskibsselskab, Aktieselskab“.

(Oscar og A. F. Andersen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm“.

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Frem.

(J. Svendsen). Kbhvn.

„Aktieselskabet Dampskibsselskabet

Hesselø“.

(P. Christiansen, Hellerup). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

Dampskibsselskabet „Steam“, Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Aktieselskabet „Turisten“.

(Axel Olsen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.) Svendborg.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.


H—I—J 24 25 H—I—J

1 2 3 4 Kendingsmaal

Fradrag

Register-

19

Bygnings- Tons DW.

Register-Tons

i engelske Fod

efter

Tons

Maski-

British Rule

Ken-

Art

Rederi

Dampskib

Nens

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

dings-

&

Hjemsted

Fører

H. K.

Under

Netto

signal

Takling

Sted

Kul-

Vand-

Maskin- Folkem.

m.

Aar Materiale m. m.

Ladning Længde Bredde Dybde Hoved- Brutto

(British

Bygmester

rum

ballast

rum m. m. rum m. m.

dækket

Rule)

NQWM

NQCM

NPCK

NQBT

NQJV

NTSP

NQSL

NQGP

NKPQ

NQKC

NKVT

NBRK

NLJW

NVFK

NMVS

Hvalen (ex Campania)

Th. J. Mathiesen

Høneborg

L. C. ChriStlansen

I

I. D. S. Adolph

H. F. Fenger

I. P. Justesen

G. M. Mathiasen

Indien (ex Livonia)

H. P. V. Berg

Ingeborg

I. T. Jensen

Inger

L. P. Larsen

Ingolf (ex Charente)

F. T. Schiøttz

Ingrid

P. L. Winther

Ivar

L. B. Juul Larsen

Ivigtut (se Sejlskibe)

H. J. N. Andersen

J

J. C. Jacobsen

C. Petersen

J. C. la Cour

J. J. Warrer

J. N. Madvig

J. G. M. Hahn

Jeanne

F. L. Løffler

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

F g

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bk

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M


141

T

734

3 Cy.

190 T

800

3 Cy.

156

T

800

3 Cy.

450

T

2400

3 Cy.

139

C

480

2 Cy.

79 T

438

3 Cy.

96

550 T

3 Cy.

148

714 T

3 Cy.

225 T

1050

3 Cy.

55

C

280

2 Cy.

116

620 T

3 Cy.

613

T

3600

3 Cy.

187

C

765

2 Cy.

143

T

600

3 Cy.

North Shields


Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Elbing

F. Schichau

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

KriStlania

Nylands Mek. Verksted

Sunderland

J. Blumer & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Helsingør

Ob. KriStlania

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

94 J. — — — — — — — 139 — — c. 35

96 Stl. 4 B H. Wd. 127

04 Stl. 4 B H. Wd. 107

DBT 360

APT 16

FPT 62

DBT 429

APT 65

1973 240.6 34.2

2168 249.1 37.5

14.1

(17.5)

15.9

(19.2)

93 Stl. — — — — — —

02

83

Stl. 6 B H. 2 Dæk

Awng. D. Elek. L.

J. 4 BH.

Pt, Elek. L.

797

08 Stl. 4 B H. 65

95

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

88 Stl. 4 B H. Wd.

07 Stl. 5 B H.

75

85

90

01

DBT 878

APT 10

5803 389.7 49.2

20 — 90 166.0

165

FPT 39

DBT 237

APT 26

FPT 42

DBT 196

APT 20

1135

26.2

(43.9

o. Hj.)

211.2 30.7

1085 201.3 30.0

380 DBT 324 1720 247.6 35.2

189

FPT 55

DBT 635

APT 72

3271 285.3 43.2

32.7

(36.3)

954

(1040)

1226

(1336)

4080

(4148)

1144 366 85 693

1756 562 96 1098

1898 — — c. 1201

5554 1777 164 3613

11.3 320 332 177 39 116

13.1

(16.2)

12.4

(15.4)

15.5

(18.5)

18.8

(22.2)

677

(736)

608

(679)

1088

(1148)

1938

(2065)

786 251 91 443

946 303 37 606

1514 485 87 943

2139 684 126 1328

Eg. 72 — 328 137.8 30.7 15.9 396 456 146 44 266

Stl. 5 B H. Sp. D.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H. 2 Dæk

Awng. D. Elek. L.

201

175

84 J. 5 B H. Sp. D. 230

04 Stl. 4 B H. Wd. 152

FPT 20

DBT 246

FPT 28

2 DT 163

2 DBT 145

APT 16

FPT 70

DT 500

DBT 69

APT 32

FPT 62

DBT 359

APT 25

1174 218.8 31.1

575 270.7 36.7

2260 266.9 35.3

1798 232.0 35.0

12.6

20.1

(23.8)

15.0

22.9

(24.8)

16.5

24.1

16.6

(19.6)

694

(743)

954

(995)

1127

(1147)

1039

(1127)

1226 392 73 760

1615 841 102 673

1764 564 96 1103

1171 375 76 720

A /s Fiskeriselskabet „Norden“.

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

Dampskibsselskabet Høneborg.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Atalanta“.

(M. Nissen). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn). Fredericia.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(T. E. Tulinius). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Jylland“.

(F. V. Greibe). Esbjerg.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Kryolith Mine og Handels Selskabet.

(E. Fogh). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

NQCR

Jens Bang

J. Kudsk Jensen

S

2 M

148

650 T

3 Cy.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

07 Stl. 4 B H. 266

FPT 26

DBT 415

APT 15

2000 237.9 36.7

14.2

(17.5)

1025

(1119)

1543 494 74 976

Aktieselskabet

„Aalborg Dampskibsselskab“.

(N. K. Strøyberg). Aalborg.

NGQW

Johan Siem

J. S. Nielsen

S

2 M

167

560 C

2 Cy.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

83 J. 4 B H. Wd. 260

DBT 333

APT 30

2100 257.6 34.7

17.9

(21.0)

1299

(1389)

1680 538 79 1064

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

NWQK

Jolantha

C. Simonsen

S

2 M

110

C

400

2 Cy.

Blyth

Shipbuilding Co.

84 J. 4 B H. Wd. 84

DBT 134

APT 25

756 187.1 29.9

12.5

(15.0)

554

(586)

740 237 51 452

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

NHTR

Jomsborg

J. Mathiasen

S

2 M

188

770 T

3 Cy.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.I

96 Stl. 4 B H. 150

DBT 560

APT 55

2900 279.3 39.2

18.9

(22.2)

1736

(1834)

1888 604 81 1203

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.


J—K 26 27 J—K

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NQBS

NJSK

NSPD

NGVP

NHQD

N L F V

NLKT

NKVF

NTRV

NPCT

NKVP

NLGK

NPLM

NJFK

NSVL

NPSF

NHKF

NHQF

NLFH

NSJM

Dampskib

Fører

Josey

A. P. G. Damm

Julius Holmblad

K. R. Olsen

Jyden

J. P. Jensen

Jylland

H. P. Pedersen

Jægersborg

E. Larsen

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Fg

Isbryder

S

2 M

Maskinens

H. K.

m. m.

175

T

980

3 Cy.

138

T

650

3 Cy.

55 C

220

2 Cy.

179 C

900

2 Cy.

188

C

640*

2 Cy.

Bygnings- Tons DW.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Kiel

Howaldtswerke

Port Glasgow

Wm. Hamilton & Co.

Rostock

Rostocker A. G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

E. Withy & Co.

Aar Materiale m. m. Kulrum

07 Stl. 4 BH. 2 Dæk 350

98

Stl. 6 B H.

Elek. L.

158

Vand-

ballast

FPT 47

DBT 556

APT 58

DBT 361

APT 57

Ladning Længde Bredde Dybde

3800 285.6 42.2

2000 249.2 36.0

25.7

(29.1)

16.8

(19.6)

Under

Hoved-

dækket

2479

(2598)

1269

(1370)

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

2625 840 114 1671

1464 468 70 925

80 J. 4 BH. 60 DT 80 375 153.2 24.1 13.4 361 378 121 37 220

94

Stl. 4 B H

Elek. L.

100

83 J. 4 BH. Wd. 200

FPT 24

APT 110

DBT 354

APT 20

160 180.0 36.0 17.9

2350 264.6 35.5

K !

Kai

N. L. Hansen

Kallundborg

H. M. Nielsen

Karen

F. H. Eriksen

Kasan

S. H. Hansen

Katholm

P. A. J. Petersen

Kattegat

0. Pedersen

Kay

J. P. Petersen

Kejserinde Dagmar

A. Carlsen

Kentucky

J. P. Andresen

Kiew

Wm. Jørgensen

King Edward

J. C. P. Norsk

Kjøbenhavn

J. A. Jørgensen

Klampenborg

C. Thygesen

Knud II

H. H. Meyer

Knuthenborg

C. S. Hansen

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bjærgn.

2 M

S (2)

Sandp.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

S

2 M

141 C

513

2 Cy.

156

T

850

3 Cy.

146

650 T

3 Cy

217

C

750

4 Cy.

136 T

700

3 Cy.

120

560

C

4 Cy.

40

2C

248

4 Cy.

190

T

800

3 Cy.

280

T

1200

3 Cy.

217

C

750

4 Cy.

157

T

700

3 Cy.

360

C

1300

4 Cy.

160

T

800

3 Cy.

198

T

850

3 Cy.

105

C

450

2 Cy.

Sunderland

Osbourne, Graham & Co.

Port Glasgow

R. Duncan & Co.

Stockton

Craig, Taylor & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Antwerpen

Chantier Naval Anversois

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Glasgow

R. Duncan & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Hylton o. W.

Osbourne, Graham & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Tyne Iron S. B. Comp.

W. Hartlepool

W, Gray & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

83 J. 4 B H Wd. 307

98 Stl. 4 B H. 200

87 Stl. 4 B H. Wd. 220

83 Stl. 5 B H. 110

04 Stl. 4 B H. Wd. 325

73

82

J. 5 B H.

Pt. Elek. L.

45

01 Stl. 3 B H. 16

05 Stl. 4 B H. 290

97

Stl. 6 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Pt. Elek. L.

644

81 Stl. 5 B H. Wd. 110

06 Stl. 4 B H. Wd. 141

95

89

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

FPT 35

DBT 375

APT 10

DBT 359

APT 23

FPT 66

DBT 319

APT 18

FPT 35

DT 250

APT 16

FPT 50

DBT 340

APT 12

FPT 7

DBT 54

FPT 40

APT 5

DBT 471

APT 56

FPT 58

DBT 631

APT 83

FPT 35

DT 250

APT 16

FPT 50

DBT 344

APT 78

1693 241.9 34.2

2400 259.3 37.1

1910 234.3 33.5

17.9

(21.6)

16.3

(19.6)

18.0

(21.3)

16.7

(19.3)

1140 236.3 30.1 14.9

1675 229.8 35.6

14.6

(18.0)

70 138.6 25.2 12.3

687

(721)

1416

(1504)

1090

(1190)

1488

(1593)

1113

(1204)

781

(796)

998

(1100)

244

(265)

716 412 50 253

1797 575 86 1136

1391 445 87 858

1590 509 77 1004

1429 457 85 887

1099 352 69 678

1201 384 89 728

250 127 42

384 128.0 28.5 9.0 268 307 113

2410 260.2 37.2

4106 330.3 45.2

18.2

(21.3)

21.4

29.2

(32.6)

1494

(1592)

2558

(2724)

1603

3622

82

54 140

513 81 1009

1159 112 2351

1140 236.6 30.1 14.9 796 1115 357 69 690

1859 235.3 33.9

60 — 280 274.0

194

00 Stl. 4 B H. 250

80 J.5 BH. Awng. D. 40

DBT 422

APT 21

DBT 540

APT 35

DT 130

APT 8

34.0

(58.0

0. Hj.)

2500 264.6 36.6

2800 279.7 40.1

520 180.2 26.4

15.0

(17.9)

1017

(1092)

15.2 1013

16.2

22.7

(25.7)

18.2

(21.3)

13.3

19.6

1310

(1379)

1675

(1792)

425

(429)

1278

409 52 817

1091 538 129 425

1785 571 78 1137

1915 613 101 1201

517 212 49 256

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Danske Kulkompagni“.

(A. H. Ostenfeld). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

„Dampskibsselskabet Neptun“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“.

(Holm & Wonsild). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Neptun“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Akti eselskabet

Dampskibsselskabet „Jylland“.

(F. V. Greibe). Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam“,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hekscher). Kbhvn.

„Ny Kalkbrænderi“.

(Vald. Petersen). Kbhvn.

„Alfred Christensen & Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Alfred Christensen &Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

4*


K—L 28 29 K—L

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NPTV

NPMF

NTWM

NPVC

NWQJ

NBPW

NLPS

NJWC

NMCP

NDQJ

NFVS

NSTF

NKDB

NGCH

NPWL

NQTH

NJVL

NTJS

NSWH

NQGD

Dampskib

Fører

Kong Haakon

M. P. Møller

Kong Helge

H. C. Jensen

Korsør

H. Sørensen

Kotonia

C. F. Rasmussen

Kronborg

G. Jensen

Kronborg

C. A. Jeppesen

Kronprins Frederik

H. O. Andresen

Kronprins Frederik

E. O. Møller

Kronprinsesse Louise

C. E Nielsen

Kronprinsesse Louise

C. E. J. Dalgas

Kureren

C. L. Hansen

Kursk

P. Gommesen

L

L. H. Carl

J. M. Petersen

L. P. Holmblad

C. A. Svane

Lady Furness

K. T. Bredahl Klausen

Langeland

E. Knudsen

Lars Kruse

E. H. Mathiesen

Laura

J. F. Aasberg

Laura

H. J. Hansen

Leif

C. Huus

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

2 M

H

Fg

H

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

Maski-

nens

H.K.

m. m.

485 T

2450

4 Cy.

95

C

480

2 Cy.

360

C

1300

4 Cy.

192 T

860

Cy.

292

T

1300

3 Cy.

139

T

60

Cy.

151

T

700

3 Cy.

126 C

500

2 Cy.

162 T

700

3 Cy.

144 C

500

2 Cy.

296 C

1000

4 Cy.

217

C

750

4 Cy.

198

T

850

3 Cy.

162 T

1000

3 Cy.

160

T

800

3 Cy.

22 C

110

2 Cy.

160

T

800

3 Cy.

217 C

750

4 Cy.

32 C

145

2 Cy.

236 T

1200

3 Cy.

Bygnings- Tons DW.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rude

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stettin

Vulcan

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Grangemouth

Dock Yard Co.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Blyth

Shipbuilding Co.

Marstal

Staalskibsbyggeri

Greenock

Carmichael, Maclean &Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

South Shields

J. Readhead & Co.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Aar Materiale m. m.

06

84

83

Stl. 5 BH.

Elek. L.

Stl. 5 B H.

Sp. D.

J. & Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

Kul-

rum

150

150

06 Stl. 4 BH. 2 Dæk 217

99 Stl. 5 B H. 302

88 Stl. 4 BH. Wd. 250

01

98

02

91

93

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

Vand-

ballast

FPT 17

DBT 288

APT 14

DBT 180

APT 15

Ladning Længde Bredde Dybde

900 273.0 38.2

1120 203.6 27.9

60 — 250 250.0

235

FPT 25

DBT 541

APT 59

DBT 737

APT 82

DBT 336

APT 31

DBT 382

APT 36

34.2

(58.0

0. Hj.)

3858 282.8 42.1

5398 329.0 47.1

2050 246.7 34.2

1965 250.8 36.0

20 — 100 176.5

220

81 Stl. 5 B H. Wd. 110

98 Stl. 4 B H. 166

93

Stl. 6 BH. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

DBT 406

APT 27

26.2

(43.9

o. Hj.)

2280 265.7 37.2

16 — 100 206.8

26.2

(43.9

o. Hj.)

22.8

(26.1)

18.5

(21.8)

Under

Hoved-

dækket

1013

(1083)

872

(916)

Brutto

Maskin-

rum m. m.

14.7 892 945 485

24.9

(28.4)

24.7

(28.2)

16.8

(19.9)

14.2

21.1

(24.6)

2492

(2623)

3185

(3335)

1218

(1302)

1063

(1152)

11.9 392

14.2

21.2

(24.3)

50 FPT 4 20 200.6 24.6 11.2

217

06 Stl. 4 B H. Wd. 107

FPT 35

DT 250

APT 16

DBT 541

APT 35

FPT 57

DBT 520

APT 20

FPT 53

DRT 341

APT 72

08 Stl. 4 B H. 20 APT 6 140

98 Stl. 4 B H. 185

82

76

89

J. 5 B H. Awng. D

Elek. L.

210

J. 4 B H. 45

07 Stl. 5 B H. 196

FPT 84

DBT 384

APT 32

FPT 22

DBT 239

AFT 8

1140 235.8 30.1

2884 279.6 40.1

2633 280.1 37.6

1743 234.6 34.5

2265 252.5

590 220.8

1152

(1261)

11.9 490

326

(327)

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(Brituh

Rule)

1761 793 97 871

883 283 67 533

2624 840

3412 1092

1507

1638

96 364

116 1668

112 2209

482 81 944

524 82 1032

414 202 42 170

1843 590 91 1162

513 190 38 285

507 188 41 278

14.9 796 1118 358 67 694

18.3

(21.3)

17.7

(21 4)

151

(18.2)

1692

(1811)

1557

(1675)

1000

(1089)

1916 613 104 1198

2134 683 101 1350

1259 403 60

100.0 20.0 8.1 98 161 61 29 71

36.6

30.1

17.5

(21.0)

14.5

21.4

(24.7)

DT 10 275 135.3 21.2 10.3

FPT 72

DBT 599

APT 28

3454 284.6 43.6

19.0

(22.7)

1328

(1439)

661

(708)

205

(207)

1936

(2088)

796

-

1460 467 67 926

1049 336 63 650

270 86 32 151

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(T. E. Tulinius). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korser.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

„Det Helsingørske Dampskibsselskab“.

(P. Brown jun. & Co. Kbhvn.). Helsingør.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Helsingør.

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Kallundborg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampkibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Internationalt Dampskibs- og

Bjergnings-Comp.

(A. og H. Christensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Langeland“.

(L. F. O. Fabricius). Rudkjøbing.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Laura“.

(P. M. Møller). Svendborg.

2134 683 112 1339

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Viking“.

(A. O. Andersen & Co.). Kbhvn.


L-M 30 31 L-M

1

Ken-

dings-

signal

NWPJ

NPRT

NHKL

NPCL

NMWP

NMWT

NTDP

NKRS

NJLP

NHSR

NMSG

NLFC

NGTP

NDJS

NVSH

NPTF

NCFP

NMGQ

NCDB

NKDH

2

Dampskib

Fører

Leopold II

T. Rasmussen

Lilian Drost

P. Hedegaard

Lillebelt

G. J. Nagel

Lilly

M. J. Nielsen

Limfjorden

F. C. Rasmussen

Livonia

A. P. Skov

Lolland

O. Nielsen

London

P. G. Bom

Louise

J. Kruse

Louisiana

B. M. R. Ørsted

Lucy Andersen

H. Nielsen

Læsø

M. Nielsen

M

M. C. Holm

H. P. Hagelberg

M. Davidsen

E. H. Hansen

M. G. Melchior

J. Hardt

Magnus

A. S. Hveysel

Maja

J. Jonsen

Makrelen (ex St. Paul)

J. Halvorsen

Margrethe

C. A. Lund

Marie

C. Schmidt

Marselisborg

A. Andersen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

Bugs.

4

Maski-

nens

H K.

m. m.

138

850

3 Cy.

190

800

3 Cy.

101

300

2 Cy.

128

550

3 Cy.

98

580

3 Cy.

206

900

3 Cy.

105

410

2 Cy.

139

650

3 Cy.

170

500

4 Cy.

255

1500

3 Cy.

134

650

3 Cy.

47

250

2 Cy.

T

T

C

T

F

T

C

T

C

T

T

C

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Edward Shipbuild. Co.

Newcastle

J. W. Richardson & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kiel

Howaldtswerke

Paisley

H. Mc Intyre & Co.

Sunderland

J Blumer & Co.

Ob. Flensb. Schiffsb. Ges.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Sir W. G. Armstrong & Co.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

88

92

7

Materiale m. m.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Wd.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

8

Kul-

rum

236

203

9

Vand-

ballast

FPT 33

DBT 350

APT 47

DBT 406

APT 40

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1964 260.8 34.2

2747 275.6 36.8

72 J. 4 BH. 25 80 139.9

26.3

(41.0

0. Hj.)

90 Stl. 4 B H. Wd. 197 DBT 314 1450 229.6 34.3

04 Stl. 5 B H. 62

04 Stl. 4 B H. Wd. 326

82

90

99

72

84

96

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

80

FPT 7

DBT 34

APT 17

DBT 497

APT 8

FPT 14

DT 80

DBT 40

APT 6

265 161.0 25.8

2974

285.6 42.3

510 173.7 26.6

Stl. 4 B H. Wd. 220 DBT 352 2280 243.8 37.1

13

Dybde

16.2

(19.8)

16.3

23.2

(26.3)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

1189

(1275)

10.7 287

13.8

(16.8)

10.4

(11.7)

17.8

(21.4)

13.1

19.5

16.5

(19.6)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16 17

Maskin-

rum m. m.

1450 (1562) 1961 628

887

(961)

290

(300)

1730

(1852)

406

(424)

1196

(1268)

Foike-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1612 516 74 1022

77 1256

295 155 33 108

1150 368! 63 719

397 144 48 204

1879 601 102 1175

471 176 40 256

1475 472 74 929

J. 5 B H. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5 823 1108 355 71 682!

Stl. 5 BH. 2 Dæk

Pt. Elek. L.

260

04 Stl. 4 B H. Wd. 160

DBT 620

APT 45

FPT 44

DBT 269

APT 17

4540 319.8 46.0

1290 220.4 35.0

23.2

(26.7)

14.0

(17.2)

2824

(2963)

840

(934)

3015 965 111 1940

1052 337 78 637

98 Stl. 4 B H. 40 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C M. T. Cold). Kbhvn.

Dsmpskibsselskabet Drost, Aktieselskab.

(Carl Drost). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania".

(Chr. Andresen). Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn ). Thisted.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn".

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Nakskov.

„Dampskibsselskabet Vulcan".

(N. P. Nielsen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Lucy Andersen".

(H. Svarrer & Co.). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

219

S 990 T

17.5

Stockton

Stl. 5 B H.

DBT 557

1788

Dampskibsselskabet „Norden".

94

294

3306 287.3 42.1 24.4

2458 786 99 1572

2 M 3 Cy. Richardson, Duck & Co.

Pt. Awng. D.

APT 62

(1929)

(P. de Nully Brown). Kbhvn.

(27.9)

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S.

2 M

S —

S

2 M

S (3)

Fg

Isbryder

S

2 M

64

350

2 Cy.

C

189

1350

2 Cy.

150

763

3 Cy.

54

240

2 Cy.

122

550

2 Cy.

175

900

6 Cy.

C

T

C

C

C

246

1100

3 Cy.

T

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Shipbuilding Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Hull

Earle's Shipbuilding

& Eng. Co.

Stettin

Vulcan

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Kbhvns. Flydedok

og Skibsværft

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

91 J. & Stl. 5 B H. — DBT 14 — 126.1 20.4 9.4

85

Stl. & J. 5 BH.

Awng. D. Elek. L.

93

06 Stl. 4 B H. 158

90

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

60

FPT 15

DT 232

APT 16

FPT 59

DBT 391

APT 31

FPT 9

DBT 39

APT 12

752 220.8 30.1

2042 240.0 36.5

450 148.5

15.0

22.4

16.8

(20.3)

24.1 10.9

99 Stl. — — — — — — —

82 J. 5 B H. Sp. D. 160 DBT 383 1525 231.9 31.3

90

05

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

98 Stl. 5 B H. 243

45 DBT 69 180 199.8

DBT 684

APT 38

31.6

(43.0)

4260 316.8 46.4

13.9

20.9

(23.7)

12.0

20.7

(24.4)

138

(142)

680

(689)

1160

(1280)

264

(281)

782

(916)

516

(532)

2556

(2667)

209 88 21 100

1138 364 70 704

1297 415 86 796

369 118 28 223

195 — — c. 71

1241 397 80 764

553 371 38 144

2761 883 103 1775

det østbornholmske Dampskibsselskab.

(M. Sonne, Nexø). Hasle.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl".

(L. H. Carl). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

A/S Fiskeriselskabet „Norden".

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

Aktieselskabet

„Aalborg Dampskibsselskab".

(N. K. Streyberg). Aalborg.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

„Dampskibsselskabet af 1896".

(C. K. Hansen). Kbhvn.


M—N 32 33 M—N

1

Ken-

dings-

signal

NQTW

NCGL

NSPC

NQKS

NKGJ

NPGL

NCJL

NLFR

NTWF

NSGQ

NMHJ

NKDM

NHSJ

NKJC

NMJH

NCSJ

NJDL

NGCJ

NQMC

NLGC

2

Dampskib

Fører

Martha

J. Christensen

Mary

J. Borch Clausen

Masnedsund

G. J. Nagel

Mathilde (ex Augusta)

E. Poulsen

Mercar

J M. Mortensen

Michall Ontchoukoff

C. L. L. Harboe

Mjølner

K. Johansen

Mols

L. C. Nielsen

Horsø

I. P. Oest-Jacobsen

Møskov

C. F. V. Meldabl

N

N. F. Heffding

F. J. v. Deurs

N. G. Petersen

C. H. Bloch

N. J. Fjørd

S. J. Kolster

Nancy

Th. Nielsen

Napoli

N. Th. Brinch

Nauta

P. M. Møller

Nautik

N. T. Nielsen

Nerma

M. S. R. Schiff

Newton

A. Andersen

Nexøs

T. Basse

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

127 T

490

3 Cy.

74

T

380

3 Cy.

56

C

240

4 Cy.

18

C

95

2 Cy.

75 C

300

2 Cy.

225

T

1250

3 Cy.

177

C

900

2 Cy.

50

243 C

2 Cy.

73

C

250

2 Cy.

160

C

500

4 Cy.

189

750 T

3 Cy.

120

600

T

3 Cy.

265

T

2000

3 Cy.

151

700 T

3 Cy.

76

300 T

3 Cy.

40

180 C

2 Cy.

127

600 T

3 Cy.

90

380 C

2 Cy.

148

650 T

3 Cy.

122

590 T

8 Cy.

5

Sted

Bygmester

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

North Shields

Ths. & Wm. Smith

Kjøbenhavn

Barmeister & Wain

Kiel

NorddeutscheSchiffsb.A.G.

Ob. Helsingør

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

& Engineering Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Gøteborg

Eriksbergs Mek. Verkst.

Paisley

H. Mc Intyre & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

Renfrew

Lebnitz & Co.

Sunderland

S. P. Austin

Kiel

G. Howaldt

Kiel

Howaldtswerke

Greenock

Carmichael,Maclean & Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsvæft

og Maskinbyggeri

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

rum

97 Stl. 4 BH. 165

90 Stl. 4 BH. Wd. 123

9

Vand-

ballast

DBT 355

APT 25

FPT 18

DBT 122

APT 10

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1700 232.3 34.0

677 174.0 28.2

13

Dybde

16.6

(19.6)

11.5

(14.6)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

1046

(1101)

441

(478)

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

80 J. 4 BH. 25 APT 10 50 120.0 22.2 10.7 196 245 93

71

89

84

98

05

90

J. 3 BH. 25 FPT 3 210 114.6 18.9 9.4 144 181 58

J. 3 BH. 110

Stl. 4 BH.

Elek. L.

Stl. 4 BH.

150

70

00 Stl. 4 BH. 14

83

80

J. 4 BH. Awng.

D.

Stl. & J. 6 BH.

Wd.

50

110

03 Stl. 4 BH. Wd. 115

98 Stl. 4 BH. Wd. 165

96

Stl. 6 BH.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

110

88 Stl. 4 BH. Wd. 246

DBT 150

APT 7

DBT 605

APT 65

FPT 20

APT 80

DBT 6

APT 3

FPT 50

DT 55

APT 24

FPT 30

DT 320

APT 25

FPT 48

DBT 419

APT 30

FPT 35

DBT 345

APT 20

FPT 20

DT 440

DBT 55

APT 10

DBT 367

APT 22

700 178.6 27.8

3550 294.7 42.0

12.5

(14.8)

19.5

(22.8)

100 140.0 33.3 14.7

36 102.7 19.6 8.6

630 171.9 25.9

13.0

19.7

472

(517)

1971

(2094)

395

(412)

100

(104)

Fradrag

efter

British Rule

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1182 378 80 724

580 186 50 344

642 205

2118 678

486 319

158 67

19 133

28 95

45 392

87 1354

44 124

18

72

428 677 217 46 414

1050 226.8 30.1 15.9 813 1039 333 60 647

2250 249.0 37.0

1975 238.3 36.2

650 261.1 34.0

1650 231.3 35.1

15.8

(19.2)

16.8

(19.8)

13.6

21.4

(24.8)

14.5

(18.0)

1208

(1322)

1164

(1246)

798

(872)

897

(963)

1693 542 92 1060

1282 410 69 803

1425

676 96 653

1311 419 80 811

88 Stl. 4 BH. 225 DBT 120 1000 193.5 30.1 14.2 650 775 248 66 461

91 Stl. 4 BH. 49 2 DBT 60 450 139.2 23.2

97 Stl. 4 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

93

Stl. 4 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

200

111

07 Stl. 4 BH. 266

00 Stl. 4 BH. Wd.

FPT 31

DBT 253

APT 16

2DT —

DBT 205

FPT 26

DBT 415

APT 15

1480 225.3 34.1

839 188.1 29.8

1812 237.9 36.7

11.2

(14.3)

13.6

(16.7)

10.9

(14.4)

14.2

(17.5)

296

(314)

830

(879)

516

(553)

1033

(1126)

DBT 262 13.0 755

204 1196 122.5 31.6

APT 31

(16.2) (837)

358 115 26 217

1081 346 49 686

689 220 45 424

1318 422 86 810

1013 324 55 633

19

Rederi

Hjemsted

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania“.

(Chr. Andresen). Esbjerg.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

P. Poulsen.

Vejle.

„Esbjerg Dampskibsselskab“.

(Pagh & Qvist Pedersen). Esbjerg.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Aarhuus-Bugtens Dampskibs-Selskab.

(J. P. Petersen). Aarhus.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dam pskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

„Dampskibsselskabet Nauta“.

(E. Torm). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

„Dampskibsselskabet H. Kirschner,

Aktieselskab“.

(H. J. O. Kirschner). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

5


N 34 35 N

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NWTS

NBSF

NSTK

NKRD

NMRL

NKMR

NPGW

NHWC

NJST

NJQL

NWVD

NVKC

NHWB

NJCF

NSCW

NMKJ

NLGS

NCKL

NQGH

NMHT

NWQM

Dampskib

Fører

Nicolai II

O. A. Clauson-Kaas

Nidaros

N. P. C. Sørensen

Niels Brock

A. S. Severinsen

Niels Ebbesen

H. F. Ishøj

Niels R. Finsen

C. Madsen

Niobe

H. J. Jessen

Nurdamerika

P. N. Schmidt

Nordboen

P. Sonne

Nordfarer

W. Olsen

Nordhavet

J. Jansen

Nordhvalen

H. Hansen

Nordjylland

N. Kragh

Nordkap

A. F. Laraen

Nordland

J. H. Meller

Nordpol

C. L. Hyllum

Nordstjernen

H. Biilmann

Nordssen

C. N. Gram

Nordvest

P. C. C. Petersen

Norman

J. H. Rasbæk

Normandlet

H. Schmidt

Normannla

E. E. Erichsen

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

Maskinens

H. K.

m. m.

162

1000

3 Cy.

138

875

3 Cy.

T

T

100 C

450

2 Cy.

177 T

1250

3 Cy.

204

T

850

3 Cy.

160

660

2 Cy.

C

164 T

1100

3 Cy.

246

1100 T

3 Cy.

325 T

1600

3 Cy.

305

T

1400

3 Cy.

267

T

1000

3 Cy.

167

C

510

2 Cy.

290

1300

3 Cy.

T

116

T

680

3 Cy.

156

C

540

2 Cy.

228

1000 T

3 Cy.

120

T

560

3 Cy.

153

650 T

3 Cy.

189

950 T

3 Cy.

136

600 C

2 Cy.

220

1100 T

3 Cy.

Bygnings- Tons D W.

Kendingsmaal

iengelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Renfrew

Løbnitz & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Renfrew

Løbnitz & Co.

Alblasserdam

Jan Smit

Aberdeen

Hall, Russell & Co.

Sunderland

J. L. Thompson & Sons

Stockton

Richardson, Duck & Co.

Newcastle

Palmer's Co.

Port Glasgow

W. Hamilton & Co.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

Sunderland

J. L. Thompson & Sons

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Hylton O. W.

Osbourne, Graham & Co.

Hartlepool

E. Whity & Co.

Kiel

Howaldtswerke

Aar Materiale m. m.

95

90

04

81

99

Stl. 2 Dæk. 6 BH.

Wd. Pt. Elek. L.

Stl. 5 BH. Wd.

Elek. L.

Stl. & J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH.

Awng. D. Elek. L.

Kul-

rum

286

139

Vand-

ballast

FPT 30

DBT 232

APT 63

FPT 15

DT 170

APT 17

Ladning Længde Bredde Dybde

3169 296.0 40.1

19.8

(23.0)

— 219.4 29.1 15.4

25 FPT 12 250 164.5 25.0 11.5

76

04 Stl. 4 BH. 170

FPT 18

DBT 108

APT 14

FPT 28

DBT 515

APT 40

83 J. 4 BH. Wd. 75 4 DBT 252 1875

05 Stl. 5 BH. 273

96 Stl. 5 BH. 410

98 Stl. 6 BH. 2 Dæk 559

98 Stl. 6 BH. 2 Dæk 270

95 Stl. 5 BH. 2 Dæk 393

84

J. 5 BH.

Awng. D.

78

96 Stl. 6 BH. Sp. D. 308

97

Stl. 4 BH

Pt. Awng. D.

234

79 J. 4 BH. Sp. D. 214

03 Stl. 5 BH. 179

01 Stl. 4 BH. Wd. 221

90

Stl. 5 BH. Wd.

Pt. Elek. L.

257

07 Stl. 4 BH. 168

77 J. 4 BH. Wd. 160

FPT 40

DT 616

DBT 720

APT 46

DBT 702

APT 71

FPT 97

DT 579

DBT 901

APT. 80

DT 488

DBT 727

APT 77

DT 287

DBT 598

APT 58

FPT 86

DT 185

DBT 60

APT 12

DBT 692

APT 43

DT 38

4 DBT 380

DBT 285

APT 10

FPT 58

DBT 578

APT 91

DBT 259

APT 37

DBT 323

APT 35

FPT 60

DBT 460

APT 30

DBT 290

APT 20

97 Stl. 5 BH 307

FPT 48

DBT 817

APT 28

284 200.3 31.2

2930 274.8 41.1

248.7 34.1

4397 315.1 46.5

3705 310.4 44.3

5641 363.5 47.4

4875 328.9 45.6

4907 329.5 43.0

1002 209.0 28.4

5412 349.3 44.0

2000 250.4 36.0

1836 245.0 32.5

3675 291.7 42.6

1180 222.9 31.7

2263 260.2 36.0

2978 279.3 40.2

1590 244.0

31.9

4000 312.5 45.0

13.5

20.7

(23.8)

17.8

(21.5)

15.9

(19.5)

20.8

(24.4)

20.3

(23.8)

25.3

(29.1)

24.2

(27.4)

26.1

(29.4)

14.6

20.8

18.5

26.4

(29.7)

14.2

21.1

(24.5)

15.3

22.0

(25.0)

19.0

(22.8)

12.9

(16.2)

16.7

(19.9)

18.2

(21.3)

17.0

(20.1)

20.5

(24.0)

Under

Hoved-

dækket

1904

(2034)

692

(703)

302

(306)

573

(611)

1637

(1759)

1088

(1154)

2464

(2635)

2254

(2383)

2345

(2534)

3045

(3190)

3116

(3248)

636

(648)

2281

(2431)

1072

(1148)

957

(1027)

1959

(2136)

790

(867)

1223

(1310)

1720

(1819)

1021

(1093)

2409

(2563)

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

2567 822 99 1646

1024 328

66 631

433 186 37 210

869 420 65 384

1839 589 113 1138

1437 460 91 886

2647 847 114 1685

2417 773 97 1647

3744 1198 149 2397

3357 1074 124 2159

3297 1055 121 2121

942 301 53 587

3550 1136 120 2294

1650 528 80 1042

1421 455 81 886

2130 682 110 1338

1055 338 53 665

1749 560 91 1098

1874 600 127 1148

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

Det forenede Dampskibsselskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aarhus.

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Norden“.

(P. de Nully Brown). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Norden“.

(P. de Nully Brown). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Norden“.

(P. de Nully Brown). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet“.

(L. D. Lauritzen). Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Norden“.

(P. de Nolly Brown). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Ocean“Akt'ieselskab.

(J. A. Christensen). Aarhus.

1198 383 73 741

Aktieselskabet

„Det Dansk-Franske Dampskibsselskab“.

(J. J. W. Schmidt). Esbjerg.

2598 831 107 1660

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

5*


N—O—P 36 37 N—O—P

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NTWP

NPWM

NRMH

NVLF

NWQS

NPCS

NQTV

NCRS

NVJB

NVKW

NLTM

NQJC

NQKJ

NMLT

NHCS

NKRH

NLBS

NGSP

NQFM

Dampskib

Fører

Nyborg

L. C. Jensen

Njkjøbing

L. A. Liehmann

O

O. B. Suhr

J. Frisenette

Octa

J. Rasmussen

Olaf

J. P. Jergensen

Olga

A. N. Ankersen

Olga (ex Golden Hope)

D. P. Thomsen

Olaf Bager

C. Bonnesen

Omsk

A. Harder

Orrik

L. Andersen

Oscar II

J. V. Hempel

Otto Rud

A. V. Hauch

Ove Gjedde

P. Jans

P

Pacific

E. Suenson

Paris

H. P. E. Tholander

Patria

L. Dam-Larsen

Pauline

N. P. Isaksen

Pawel Andrejeff

L. Tannebæk

Pensylvania

P. Getsche

Art

&

Takling

H

Fg

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

Maskinens

H. K.

m. m.

363

C

1300

4 Cy.

100

480

3 Cy.

T

217

C

600

4 Cy.

39 C

190

2 Cy.

198

T

750

3 Cy.

157

C

600

2 Cy.

S —

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S(2)

2 M

S

2 M

S

2 M

8(2)

Kabelskib

2 M

S

2 M

S

2 M

S

1 M

S

2 M

S

2 M

64 T

510

3 Cy.

180

C

800

2 Cy.

48

C

200

2 Cy.

1452

8350

2T

6 Cy.

130

T

650

3 Cy.

130

T

650

3 Cy.

310

2T

1700

6 Cy.

106

T

500

3 Cy.

248

T

1100

3 Cy.

24

C

80

2 Cy.

233

T

860

3 Cy.

340

T

1800

3 Cy.

Bygnings- Tons D W.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Malmø

Rockums Mek. Verkstad

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Kiel

Norddeutsche Schiffsb.

A. G.

Beverley

Cochrane, Cooper &

Schofield

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Glasgow

Alex. Stephen & Sons

Kiel

Howaldtswerke

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

Elmshorn

D. W. Kremer Sohn

Sunderland

J. Laing

Newcastle

William Dobson & Co.

Aar Materiale m. m.

83

J. & Stl. 4 BH.

Pt. Elek L.

Kul-

rum

06 Stl. 4 BH. Wd. 132

78 J. 6 BH. Sp. D. 163

85

J. 4 BH.

Pt. Awng. D.

Vand-

ballast

Ladning Længde Bredde Dybde

60 250 250.0

39

97 Stl. 4 BH. 170

75

J. 4 BH.

Pt. Awng. D.

91 J. —

90

84

85

02

Stl. 5 BH.

Elek. L.

J. 5 BH. 2 Dæk

Sp. D.

J. 5 BH.

Awng. D.

Stl. 9 BH.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

FPT 34

DBT 283

APT 24

FPT 30

DT 380

APT 16

FPT 7

DT 80

APT 7

DBT 528

APT 38

80 DT 240

30

210

48

1549

07 Stl. 4 BH. Wd. 285

07 Stl. 4 BH. Wd 285

03

Stl. 5 BH. Sp. D

Elek. L.

290

34.2

(58.0

o. Hj.)

1048 201.2 31.6

1477 250.8 32.1

346 129.5 23.7

2800 280.0 39.2

980 210.9 28.5

Under

Hoved-

dækket

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

14.7 892 945 485 96 363

11.3

(14.4)

17.0

23.9

11.1

17.6

18.6

(21.9)

14.7

21.5

592

(665)

1004

(1015)

239

(241)

1716

(1807)

918 294 55

569

1482 474 89 919

281 90 29 162

1890 605 91 1194

636 777 249 58 471

— — — — — — 158 — — c. 60

DBT 9

APT 5

DT 475

DBT 40

DT 85

APT 20

DT 620

DBT 1281

APT 55

FPT 22

DBT 425

APT 18

FPT 22

DBT 425

APT 18

FPT 15

DBT 320

APT 36

230 162.3 24.1 11.2

1590 250.8 33.6

430 144.2 23.9

6051 500.8 58.3

2065 241.2 36.1

2065 241.2 36.1

1380 264.6 35.8

94 Stl. 5 BH. Wd. 250 DBT 350 1700 232.1 34.3

92 Stl. 6 BH. Wd 204 DBT 616 4154 311.0 41.0

16.5

23.5

11.1

17.5

29.2

37.6

(42.0)

16.5

(19.7)

16.5

(19.7)

14.2

21.5

(24.4)

13.7

(17.2)

20.5

(23.8)

98 J. & Stl. 2 BH 20 FPT 4 220 109.0 21.0 7.7

87 Stl. 4 BH. Wd 260

07

Stl. 6 BH.

2 Dæk. Elek. L.

488

DBT 341

APT 40

DBT 720

APT 85

2700 276.7 37.2

5712 354.2 48.0

19.2

(22.8)

25.9

(29.8)

256

(259)

1037

(1047)

275

(280)

6518

(6810)

1148

(1248)

1165

(1250)

954

(1043)

931

(1012)

2204

(2320)

137

(140)

1605

(1707)

3480

(3668)

366 150 29 186

1574 504 79 992

327 105 33 190

9975 3567 315 6093

1411 452 81

1426 456

878

98 872

1570 667 175 728

1192 381 67 743

2886

165

924 109 1864

58 13 93

2063 660 77 1325

3704 1185 133 2385

19

Rederi

Hjemsted

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn). Korsør.

Aktieselskabet

„Nykjøbing Mors Dampskibsselskab“.

(A. P. Rasmussen). Nykjøbing M.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Aalborg.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Odense.

G. E. Forum.

Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Vejle.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dansk Dampskibsselskab (Aktieselskab)“.

(Oscar og A. F. Andersen). Kbhvn.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab“.

(Aktieselskab)

(E. Snenson). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Vulcan“.

(N. P. Nielsen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Østersøen“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

P. E. Petersen.

Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.


P—Q—R 38 39 P—Q—R

1

Ken-

dings-

signal

NTQF

NTVG

NPWJ

NMCB

NPBJ

NQDS

NJWT

NBMK

NWRP

NMLH

NMPS

NMPF

NLKJ

NPMR

NPSJ

NHSC

NBKL

NPCQ

NQWB

2

Dampskib

Fører

Perm

O. Christensen

Perwle

C. V. Ægidiussen

Peter Mærsk

J. C. Børgesen

Peter Willemøes

A. Albertsen

Petrolea

J. S. Schack

Philadelphia

(ex Pennmanor)

E. Horn

Polarstjernen

C. C. M. Brandt

Pregel

L. Iversen

Primula

C. J. Nielsen

Prins Christian

A. Kofoed-Hansen

Prins Hamlet


Prinsesse Alexandrine

R. Andersen

Progres

L. P. Nielsen

Protector

J. Christensen

Q

Queen Alexandra

Jøh. Ovrebeck

R

Ragnar

L. P. C. Holst

Randers

J. P. Larsen

Riberhuus

H. Bønnelykke

Rimfaxe

S. E. Faber

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Tankskib

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (1)

Fg

H

2 M

H

Fg

S

1 M

S

Bjærgn.

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

217

750

C

4 Cy.

41

C

240

2 Cy.

143

T

750

3 Cy.

185

T

750

3 Cy.

72

T

402

3 Cy.

340

T

1800

3 Cy.

280

T

1500

3 Cy.

63

T

490

3 Cy.

266

T

2000

3 Cy.

415

2000 2T

6 Cy.

32

T

110

3 Cy.

509 T

2200

3 Cy.

18

C

83

2 Cy.

161

T

1050

3 Cy.

140

T

650

3 Cy.

198

T

870

3 Cy.

40

C

120

2 Cy.

125

C

580

2 Cy.

100

T

495

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

Malmø

Kockums Mek. Verkstad 83

Capelle an der Ysel

C. A. Vuijk & Zonen

Stockton

Richardson, Duck & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Sunderland

J. Blumer & Co.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

Renfrew

Løbnitz &, Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kiel

Howaldtswerke

Elbing

F. Schichau

Ob. Helsingør

Hoogezand

C. J. Boon, Molema &

Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Dundee

Ob. Kjøbenhavn

Dundee

Gourlay Brothers & Co.

7

Materiale m. m.

8

Kul-

rum

83 Stl. 5 B H. Wd. 110

J. & Stl. 3 BH.

Wd.

60

06 Stl. 4 B H. 170

88 Stl. 4 BH. Wd. 300

04 Stl. 7 BH. 35

01 Stl. 6 BH. 2 Dæk 303

98 Stl. 5 BH. 2 Dæk 251

89

97

96

03

92

03

05

Stl. 5 BH. Wd.

Stl. 6 BH. 2 Dæk

Sp. D. Elek. L.

Stl. 6 BH.

Elek. L.

Stl. 4 BH.

Elek. L.

Stl. 6 BH.

Elek. L.

110

190

114

9

Vand-

ballast

FPT 35

DT 250

APT 16

DT 80

APT 7

FPT 58

DBT 376

APT 30

DBT 412

APT 50

FPT 27

DBT 10

APT 19

10

Ladning

DBT 928

APT 82 6097

DBT 695

APT 40

DBT 238

APT 21

FPT 22

DT 280

DBT 93

APT 35

FPT 61

APT 72

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskin-

rum m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1140 235.8 30.1 14.9 796 1123 359 68 696

520 150.3 23.5 12.3 314 395 126 31

2080 241.3 36.6

2350 260.3 37.1

465 155.9

349.6 46.5

5300 329.5 45.3

750

220.8

16.7

(20.1)

17.4

(20.7)

27.9 12.0

28.2

848 270.9 34.1

10 120.5

114

FPT 50

APT 50

26.7

(30.5)

26.3

(29.8)

14.8

(18.2)

15.9

21.9

(25.2)

400 285.0 44.9 21.1

400 333.8

16.5

(27.1

o. Hj.)

36.1

(56.0

o. Hj.)

1207

(1304)

1423

(1541)

385

(397)

3610

(3790)

3183

(3292)

724

(785)

878

(897)

1636

(1650)

238

1352 433 89 830

1825 584 85 1157

480 179 69 231

3815 1221 118 2476

3379 1081 99 2199

977 313 58 607

1524 744 89 691

1824 997 141 686

6.7 88 123 60 14 49

18.7

1554

(1580)

1733 872 185 677

77 J. 3 BH. 10 110 115.6 16.8 6.4 93 100 32 18 49

06 Stl. 5 BH. 180

06 Stl. 4 BH. Wd. 202

96

56

76

75

84

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

250

FPT 12

DBT 39

APT 47

FPT 24

DBT 366

APT 22

DBT 480

APT 64

240 185 29.9 14.0

1328 226.3 34.9

2850 273.7 39.6

12.4

(15.8)

16.8

23.6

(27.3)

513

(539)

825

(912)

1536

(1641)

542 314 84 145

1282 410 79 793

2123 679 144 1300

J. 4 BH. 13 63 107.4 16.4 8.2 99 119 42 12 64

J. 5 BH.

Pt. Awng. D.

78 3 DT 244 442 198.8 27.2

FPT 46

Helsingør 12.5 684

08 Stl. 4 BH. Wd. 191 DBT 311 1249 211.3 32.1

Jernskibs- og Maskinb.

(15.5) (738)

APT 13

13.6

20.2

507 627 241 46 340

1052 337 78 638

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs - Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(T. E. Tulinius). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Svendborg“.

(P. M. Møller). Svendborg.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

C. V. A. From Holm.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Ocean“.

(P. L. Fisker). Kbhvn

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

„Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Gjedser.

Aktieselskabet „Turisten“.

(Axel Olsen). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Gjedser.

C. L. P. Nielsen.

Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

„Alfred Christensen & Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold".

(L. H. Carl). Kbhvn.

Firmaet „C. Wienbergs Stenhuggerier“.

(Kbhvn.). Aalborg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Esbjerg.

Dampskibs-Aktieselskabet „Skandia“.

(Schnch Steenberg & Co.). Kbhvn.


R—S 40 41 R—S

1

Ken-

dings-

signal

NMFT

NMDS

NJTS

NPFS

NBCR

NCJQ

NJFM

NBJC

NQFV

NTFQ

NQKM

NQHR

NQJS

NQPC

NPMQ

NKHR

NPFQ

NHSL

NLJT

NQDF

2

Dampskib

Fører

Rita

V. E. Schibby

Rolf

E. Olsen

Rolf

J. P. Petersen

Roma

J. v. Thun

Rosenborg

A. E. Schultz

Rusland

C. Th. Madsen

Russ

N. M. Petersen

Russia

P. A. Poulsen

S

Saga (ex Scotscraig)

J. C. Wiberg

Sallholm

J. P. Nielsen

St Croix

A. N. Christensen

St. Jan

A. K. Ingemann

St. Thomas

H. J. Hansen

Sainul

P. de F. Licht

Si Knud

J. A. Riddersborg

Sandormen

J. C. Jensen

Sandsugeren

J. P. Hyldahl

Sara

J. Jensen

Sarmatia

P. C. M. Pedersen

Saxo

L. P. Larsen

3

Art

&

Takling

S

2M

S

2 M

S

Sandp.

S

2M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2M

S

2M

S

2 M

S

2M

S

Dddybn.

S (2)

Sandp.

S

2M

S

2 M

S

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

43

260

2 Cy.

190

800

3 Cy.

32

170

2 Cy.

193

800

3 Cy.

145

700

3 Cy.

80

328

2 Cy.

C

T

C

T

T

C

238

960 T

3 Cy.

160

T

650

3 Cy.

93

580

T

3 Cy.

79

C

380

2 Cy.

281

T

1360

3 Cy.

281

T

1350

3 Cy.

281

T

1360

3 Cy.

252 T

1150

3 Cy.

45

200 C

4 Cy.

24

C

125

2 Cy.

46

C

250

4 Cy.

150

750 T

3 Cy.

224

1000 T

3 Cy.

95

550

C

2 Cy.

5

Sted

Bygmester

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Alblasserdam

Jan Smit & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Middlesbro'

Sir Raylton Dixon & Co.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Greenock

Grangemouth & Greenock

Dock Yard Co.

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og SkibsværfT

Kiel

Howaldtswerke

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

92

7

Materiale m. m.

Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

8

Kul-

rum

77

03 Stl. 4 B H. Wd. 156

9

Vand-

ballast

FPT 18

DBT 68

APT 19

FPT 31

DBT 549

APT 61

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

650 174.1 27.1 11.7

3044 280.2 40.3

18.0

(21.4)

14

Under

Hoved-

dækket

395

(414)

1688

(1811)

Register-Tons

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

98 Stl. 4 B H . 16 APT 8 400 121.1 27.1 8.8 215 241 105

05 Stl. 4 B H. Wd. 225

89 Stl. 4 B H. Wd 172

DBT 433

APT 40

DBT 369

APT 44

2175 251.4 37.8

2100 250.8 34.7

16.3

(19.4)

16.2

(19.8)

1244

(1348)

1173

(1250)

90 Stl. 5 B H. Wd 130 3DT 317 1050 200.8 28.7 14.4 668 854

97

89

Stl. 5 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Wd.

300

257

04 Stl. 4 B H. Wd. 86

82

07

07

07

07

65

81

J. 3 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Elek. L.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Elek. L.

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Elek. L.

Stl. 5 BH.

Awng. D.

DBT 621

APT 81

FPT 32

DBT 323

APT 32

DBT 282

APT 10

3750 314.1 43.0

2000 260.7 35.9

1229 200.2 32.5

20.5

(23.5)

16.7

(19.9)

13.1

(16.2)

2310

(2421)

1228

(1337)

668

(729)

Fradrag

efter

British Bule

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rute)

530 170 51 310

1916 613 101 1202

1507 482

1566 501

2458

1617

15 DT 11 75 135.5 22.4 8.9 157 219

505

505

505

400

FPT 20

DBT 435

APT 5

FPT 20

DBT 435

APT 5

FPT 20

DBT 435

APT 5

FPT 30

DBT 535

APT 15

2720 310.7 40.7

2720 310.8 40.7

2720 310.8 40.7

4050 310.0 44.2

18.8

(22.8)

18.8

(22.8)

18.8

(22.8)

17.5

25.2

(28.6)

1787

(1938)

1778

(1938)

1787

(1938)

1830

(1967)

J. 4 BH. 25 130 133.1 18.5 10.6 158

99 Stl. 6 B H. 20

05 Stl. 4 B H. 35

04 Stl. 4 B H. Sp. D. 220

01 Stl. 5 B H. 204

07 Stl. 4 B H. 66

FPT 7

APT 1

FPT 27

APT 16

FPT 32

DBT 871

APT 19

DBT 620

APT 40

DBT 134

APT 29

150 102.6 26.2 9.0

2100 241.4

3576

834

125.0 28.2 9.0

36.0

302.2 43.0

190.0 29.9

20.1

(23.8)

19.8

(23.1)

10.9

(13.5)

45 91

88 937

78 987

273 61 520

786 95 1577

517 78 1022

899 288 65 546

99 26 95

2487 796 97 1594

2478 793 88 1597

2487 796 97 1594

2859 915 129 1815

189 70 22 97

181 190 85 36 70

239

(249)

838

(910)

2122

(2266)

498

(538)

275 102 57 117

1573 503 82 988

2275 728 109 1438

703 256 46 401

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.). Kbhvn.

„Ny Kalkbrænderi“.

(Vald. Petersen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Mercur“.

(N. P. Nielsen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(K. Reinhard og Chr. Jensen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Øresund“.

(J. D Krogh). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Rudkjøbing.

Statens Vandbygningsvæsen

(Kbhvn.). Helsingør.

Statens Vandbygningsvæsen.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm“.

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

6


S 42 43 S

1

Ken-

dings-

signal

NPRH

NPMB

NPVD

NPHV

NJMB

NPKQ

NKMQ

NHRB

NKWP

NMTR

NJLB

NWHR

NQFS

NJLV

NVLK

NPGB

NCMQ

NQVD

NSBK

NMVF

NQBV

2

Dampskib

Fører

Schach Steenberg

V. C. Theilland

Scot

J. V. Krøyer

Secalia

A. A. Jensen

Selandia

C. Troensegaard

Siam

J. B. Cortsen

Sibirien

F. J. P. Madsen

Sif

C. Larsen

Sigurd

P. L. Petersen

Silkeborg

N. Pedersen

Simone

J. Heller

Sjælland

J. A. Sonnichsen

Sjælland

C. G. Rasmussen

Skakkeborg (ex Guido)

A. O. Grove

Skalholt

J. S. Larsen

Skanderborg

C. A. Jensen

Skandia

T. J Pihl

Skandinavien

Th. Ibsen

Skinfaxe

E. K. Vilandt

Skirner

E. Jessen

Skjold

T. V. Stabell

Skjoldborg

M. Sørensen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bjærgn.

2 M

S

2 M

H

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

102 T

550

3 Cy.

191

970 T

3 Cy.

200

950 T

3 Cy.

131

650 T

3 Cy.

370

T

1600

3 Cy.

326

T

1600

3 Cy.

45

C

245

2 Cy.

198

T

800

3 Cy.

155 T

646

3 Cy.

143

T

610

3 Cy.

119

470 C

2 Cy.

360

1300

4 Cy.

167

870 T

3 Cy.

55

330 T

3 Cy.

C

180

T

750

3 Cy.

129

T

740

3 Cy.

67

C

210

4 Cy.

148

T

650

3 Cy.

230

T C

800

4 Cy.

143

760 T

3 Cy.

126

704 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

Palmors Shipbuilding

& Iron Co.

Kiel

Howaldtswerke

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Sunderland

James Laing

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Kiel

NorddeutscheSchiffsb.A.G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stockton

Craig, Taylor & Co.

Kristiania

Nylands Mek. Verksted

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verkst.

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Shipbuilding Co.

Stettin

Oderwerke

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kul-

rum

88 Stl. 4 BH. Wd. 160

95 Stl. 4 BH. Wd. 126

06 Stl. 4 BH. 2 Dæk 299

05 Stl. 4 BH. Wd. 207

98

94

Stl. 6 BH. 2 Dæk

Sp. D. Elek. L.

Stl. 6 BH. 2 Dæk

Elek. L.

618

9

Vand-

ballast

DBT 186

APT 11

FPT 94

DBT 290

APT 48

DBT 555

APT 58

FPT 24

DBT 366

APT 22

DBT 775

APT 35

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

940 199.6 30.0

13

Dybde

14.0

(16.5)

1994 250.6 36.3 18.3

3826 285.6 42.2

1323 226.3 34.9

5300 368.6 46.2

325 DBT 610 4758 335.0 42.6

25.7

(29.1)

12.4

(15.8)

17.6

25.9

(29.7)

26.8

(30.2)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

662

(703)

1212

(1265)

2490

(2598)

826

(913)

2426

(2553)

2973

(3131)

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

Fradrag

efter

British Bule

17

Folke-

rum m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Hule)

856 274 46 536

1561 556 76 929

2639 844

99 Stl. 4 BH. 7 APT 4 23 96.0 18.6 7.5 74 105 67

96

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

250

90 Stl. 4 BH. Wd. 128

04 Stl. 4 BH. Wd 152

72

98

87

J. 5 BH. Sp. D 215

Stl. 2 Dæk

4 BH. Elek. L

03 Stl. 4 BH. 145

92 Stl. 4 BH. 90

97 Stl. 4 BH. 150

05

Stl. 4 BH.

Elek. L.

58 J. 4 BH.

08 Stl. 4 BH.

DBT 480

APT 64

FPT 35

DBT 363

APT 36

FPT 62

DBT 359

APT 25

DT 300

DBT 90

2850 272.9 39.6

3272 265.6 35.6

1798 232.0 35.0

1700 231.5 32.5

60 250 250.0

37

FPT 102

DBT 382

APT 82

FPT 21

DBT 67

APT 13

FPT 21

DBT 530

APT 34

FPT 15

DBT 18

APT 15

34.1

(59.0

o.Hj.)

2515 259.8 38.3

560 161.3 25.8

2900

180

279.4 40.5

16.8

23.6

(27.3)

16.5

(19.6)

16.6

(19.6)

17.7

24.6

1536

(1641)

1325

(1417)

1039

(1127)

961

(984)

14.8 897

17.9

(21.1)

12.7

18.0

(21.5)

169.8 27.5 10.6

1454

(1557)

355

(382)

1697

(1792)

276

(279)

111 1683

1043 334 80 629

3875

1240

146 2489

3137 1004 111 2023

2119 678 141

1785 571

1169 374 77

1406

12 27

1300

70 1144

718

450 75 880

958 506 85 367

1585 507 127 951

524 168 50 306

1890 605 90 1195

534 214 47 274

— — 100.2 21.8 11.5 132 136 51 28 57

246

79 J. 4 BH. 60

04 Stl. 4 BH. Wd. 158

FPT 26

DBT 415

APT 15

FPT 60

DBT 379

APT 6

FPT 49

99 Stl. 4 BH. 121 DBT 348

APT 34

1804 237.9 36.7

100 200.6

24.1

144.0

o.Hj.)

2160 240.0 36.5

1999 239.3 35.8

14.2

(17.5)

1033

(1126)

1544 494 86 964

11.5 347 546 202 39 305

16.8

(20.3)

16.1

(19.2)

1169

(1283)

1098

(1179)

1300 416 85 798

1439 460 84 895

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibs-Aktieselskabet „Skandia“.

(Schach Steenberg & Co.). Kbhvn.

„Dampskibet Scot“.

(Kampmann, Møller & Herskind).

Aarhus.

„Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen). Kbhvn.

Sydfyenske Dampskibsselskab.

(H. Ipsen, Svendborg). Nakskov.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet at 1896“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm“.

(Chr. Kraemer). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn). Korsør.

Dampskibsselskabet Skakkeborg.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Dampskibs-Selskabet paa Bronholm

af 1866.

(J. H. B. Lyngberg). Rønne.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Skandia“.

(Schach Steenberg & Co.). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

Dampskibsselskabet Skjoldborg.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

6*


S 44 45 S

1

Ken-

dings-

signal

NWRL

NWQC

NMCV

NQPD

NQLT

NPVJ

NJGB

NPTK

NJTB

,NQCL

NQFR

NSGP

NLDK

NSLJ

NLPC

NTVP

NPKR

NQHT

NKJG

NLGB

NRBJ

2

Dampskib

Fører

Skodsborg

A. M. Agerlin

Sleipner

H. W. Petersen

Slesvig

H. A. Svarrer

Snorri Sturluson

(ex Pointer)

G. J. Gudbjartarson

Sophus Danneskjold Samsøe


Stanton

A. B. Svendsen

Stege

N. E. Nielsen

Stegelborg

P. N. Lund

St. St. Blicher

C. E. Kristensen

Sterling

Chr. E. Nielsen

Stjerneborg (ex Henry)

H. N. Lund

Storebelt

H. R. Andreasen

Store-Bælt

H. Geisler

Store Nordiske

C. Petersen

Strib

J. Pedersen

Stærkodder

A. Greiffenberg

Svanholm

Th. Knudsen

Svava

P. R. Ungerskov

Svend

A. P. Schmidt

Svend II

C. W. Jensen

Svendborg (ex Catania)

N. C. Pedersen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

2 M

s

2 M

H

2 M

S

2 M

S

Isbrvder

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

Kabelskib

2 M

H

Fg

S(2)

2 M

S

2 M

S

Bjærgn.

1 M

S

3 M

S

2M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

202

900

3 Cy.

324

2000

2Cy.

105

400

2 Cy

70

400

3 Cy.

230

800

4 Cy.

108

540

2 Cy.

50

260

3 Cy.

188

875

3 Cy.

108

600

3 Cy.

148

820

3 Cy.

167

870

3 Cy.

180

710

2 Cy.

366

1400

4 Cy.

161

540

4 Cy.

146

500

2 Cy.

T

C

C

T

C

C

T

T

T

T

T

C

C

C

158

600 2C

4 Cy.

l67

800

3 Cy.

64

47 5

3 Cy.

146

500

2 Cy

205

930

3 Cy

S —

C

T

T

C

T

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Kish, Boolds & Co.

Hull

Cook, Welton &

Gemmel.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

W. Doxford & Son

Kjøbenhavn

Arentz & Rosenfeldt

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Grangemouth

Dock Yard Co.

Leith

S. & H. Morton & Co.

Stockton

Craig, Taylor & Co.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

02 StL 4 B H. Wd. 298

96

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co. 80

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Ob. Kjøbenbavn

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Renfrew

Henderson, Coulborn

&Co.

Sunderland

John Priestman & Co.

Hull

Watson & Bird.

Stl. 5 B H.

Awng. D.

135

83 J. 4 B H. Wd. 166

9

Vand-

ballast

DBT 419

AFT 56

4 DT 274

APT 10

DBT 230

APT 20

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

2400 270.3 38.0

265 165.2 40.3

1234 220.1 31.6

13

Dybde

18.6

(21.8)

17.0

24.0

13.4

(16.0)

00 Stl. 4 B H. 85 2 DBT 10 115 125.0 21.6 11.6

76 J. 4 B H. 60 100 200.6

23.1

(43.0

o. Hj.)

70 J. 4 B H. 132 — 1200 219.5 28.6 17.0

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

1547

(1652)

97 Stl. 4 B H. 20 2DT 22 20 87.9 20.5 8.6 99

06 Stl. 4 B H. 147

98 Stl. 4 B H. Wd. 165

90 Stl. 5 B H. 2 Dæk 210

03 Stl. 4 B H. 145

00

80

01

04

J. 5 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

J. 5 B H.

Awng. D.

DBT 534

APT 90

FPT 57

DBT 321

APT 30

FPT 18

DBT 50

APT 20

FPT 102

DBT 382

APT 82

2963 280.0 39.1

1535 224.7 34.2

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskin-

rum m.m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Hule)

1697 543 88 1066

620 1000 703 121 176

780

(837)

206

(211)

954 305 60 589

228 116 33 80

11.6 350 524 194 32 298

18.8

(22.1)

13.6

(16.6)

820 210.0 30.1 20.2

2515 260.0 38.2

96 DT 183 544 189.8 27.1

55 170 274.7

34.7

(58.0

o Hj.)

— DT — 715 192.0 29.1

Stl. 4 B H. 21 — 206.1

83 J. & Stl. 4 B H. 50

05 Stl. 4 B H. 134

07 Stl. 4 B H. 40

72

83

FPT 20

APT 40

FPT 8

DBT 446

APT 62

FPT 15

APT 11

J. 5 B H. Wd. 200 3 DT 364 1550

00 Stl. 5 B H. 364 DBT 644

01 J. — —

26.6

(43.9

o. Hj.)

100 156.5 28.0

2366 252.0 38.2

45 106.5 22.1

17.9

(21.1)

14.1

21.0

706

(754)

1723

(1827)

840

(942)

941

(957)

1459

(1562)

499

15.2 1036

13.5

20.4

796 255 76

1

152

1881 602

1098 351

1030 330

80 14

466

58

103 1176

68 678

65 635

1592 509 128 955

599 254 53 292

1114 552 132 431

489 832 160 50 621

11.9 494 508 188 50 270

12.2

16.1

(19.3)

9.5

349

(360)

1257

(1381)

148

(154)

522 263 41 218

1400 448 104 848

156 85 33 38

236.8 32.2 16.9 1005 1335 427 87 820

3236 288.9 42.3

17.9

(22.2)

1919

(2058)

2104 673 114 1316

— — — — — 197 — —

c 69

19

Rederi

Hjemsted

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kbhvn.

AKtieselskabet

„Det Dansk-Franske Dampskibsselskab“.

(J. J. W. Schmidt). Esbjerg.

Aktieselskabet P. J. Thorsteinsson & Co.

(V. E. A. Meller). Kbhvn.

A. J. Andersen.

(Kbhvn.). Korsør.

„Dampskibsselskabet H. Kirschner,

Aktieselskab“.

(H. J. O. Kirschner). Kbhvn.

„Møns Dampskibsselskab“.

(J. W. Christensen). Stege.

„Dampskibsselskab et Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(T. E. Tulinius). Kbhvn.).

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Nakskov.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab“,

(Aktieselskab).

(E. Suenson). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Fredericia.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Korsør.

Dampskibsselskabet „Steam“,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen). Kbhvn.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl“.

(L. H. Carl). Kbhvn.

D. P. C. Müller.

Svendborg.


S-T 46 47 S-T

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NQTL

NTLS

NQWS

NKJB

NQWR

NMWD

NPGF

NPTL

NPLK

NQBM

NKJM

NJWH

NCMB

NVWG

NLBT

NQGW

NBCV

NCMG

NFJV

NHFJ

Dampskib

Fører

Sverige

H. F. Eriksen

Swarland

A. Jørgensen

Søbjørnen (ex Catalonia)


Søborg

A. M. Hansen

Seløven (ex Lucania)

H. Sørensen

Sønderjylland

C. G. Tvergaard

T

T. M. Werner

F. Hansen-Holm

Taarnborg

C. F. Matzen

Taarnbolm

H. Nielsen

Taasinge

(ex County Clare)

P. Houmann

Texas

J. E. Lissner

Thérèse

Izard Pedersen

Thor

B. Stuhlmann

Thor

A. D. Thorsen

Thor

G. Hansen

Thor II

N. J. Jørgensen

Thorvaldsen

H. J. Nielsen

Thy

L. P. Olsen

Thyborøn

L. A. Mecklenburg

Thyra

J. Mikkelsen

Art

&

Takling

S

2 M

S

3 M

S

S

2 M

S

S

2 M

Maski-

nens

H. K.

m. m.

226

T

1300

3 Cy.

138

C

450

4 Cy.

52

340

3 Cy.

210

850

3 Cy.

48

320

3 Cy.

97

580

3 Cy.

S

2 M 191

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S(2)

Uddybn.

S

2 M

800

T

T

T

T

T

131

T

600

3 Cy.

167

T

800

3 Cy.

54

350

2 Cy.

314

1600

3 Cy.

137

650

3 Cy.

C

T

T

195

C

900

2 Cy.

84

510

2 Cy.

52

325 T

3 Cy.

87

420

2 Cy.

C

C

177

C

500

4 Cy.

67

C

250

4 Cy.

73

500 C

4 Cy.

132

C

398

4 Cy.

Bygnings- Tons D W.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Register-Tons

Fradrag

Efter

British Rule

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Henderson, Coulborn &Co.

North Shields


Sunderland

Short Brothers

North Shields


Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Middlesbro'

W. Harkess & Son

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Ardrossan

Dry Dock & Ship-

build. Co.

Glasgow

C. Connell & Co.

Middlesbro'

Sir Raylton Dixon & Co.

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

North Shields

Edwards Bros.

Marstal

Staalskibsbyggeri

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Kbhvn.

Aar Materiale m. m.

08

67

72

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Kul-

rum

30

Vand-

ballast

2 DT 65

APT 21

Ladning Længde Bredde Dybde

Under

Hoved-

dækket

Brutto

Maskin-

rum m. m.

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

Netto

(British

Rule)

95 210.0 33.2 13.8 518 686 332 83 271

J. 5 B H. Wd. — DT 150 900 199.8 28.4 14.8 620 826 264

98 J. — — — — —

99 Stl. 5 B H. 105

DBT 713

APT 100

94 J. — — —

04

Stl. 5 B H. Wd.

Elek. L.

60

05 Stl. 4 B H. Wd. 107

06 Stl. 6 B H. Wd.

05 Stl. 4 B H.

122

134

00 Stl. 3 B H. 50

99

Stl. 6 B H.

2 Dæk

334

98 Stl. 5 B H. 200

90 Stl. 4 B H. 70

86

J. & Stl. 5 B H.

Pt. Awng. D.

20

FPT 9

DBT 37

APT 16

FPT 62

DBT 429

APT 65

DBT 409

APT 14

FPT 68

DBT 446

APT 62

FPT 23

APT 5

DBT 1044

APT 48

DBT 360

APT 50

FPT 20

APT 80

3295 284.9 43.1

18.4

(21.8)

1948

(2057)

71 491

157 — — c. 57

2108 674 100 1333

— — — — 144 — — c. 59

270 164.8 25.8 10.5

2168 249.1 37.5

1859 230.0 35.6

2366 252.0 38.2

15.9

(19.2)

15.2

(18.0)

16.1

(19.2)

370 135.0 23.1 9.5

6666 373.8 49.9

1800 239.4 35.6

25.5

(29.6)

16.7

(20.0)

100 140.0 33.3 14.7

120 130.2 21.6

10.0

17.0

288

(306)

1226

(1336)

950

(1038)

1281

(1375)

212

(219)

4039

(4285)

1165

(1233)

99 Stl. — — 115.9 21.3 11.0 172 205 96

07 Stl. 4 B H.

71

89

69

84

31

FPT 10

J. 5 B H. Sp. D. 180 2 DT 225 1280 221.4 30.1

J. 3 B H. 32 253 142.6

92 Stl. 5 B H. 90

66

83

FPT 20

APT 50

395

(412)

290 129.7 23.9 10.6 211 273

610

16.1

233

396 150 49 196

1755 562 98 1096

1232 394 65 772

1424 456 123 845

308 187 35 86

4446 1423 148 2875

1333 427 75 832

485 317 39 129

158 277 121 35 122

33 75

122 30 121

815 1217 389 82 746

20.6 10.0 205 304 97 37 169

166.2 34.3 11.0

494

(513)

635 373' 48 215

J. 6 B H. Wd. 110 DT 120 730 209.6 28.3 14.8 602 828 265 61 502

19

Rederi

Hjemsted

„Dampskibsselskabet Øresundu“.

(J. D. Krogh). Kbhvn.

„The Anglo Dane Steamship Company Limited“.

(A. Abel). Aalborg.

A/S Fiskeriselskabet „Norden“.

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

A/S Fiskeriselskabet „Nordenu“.

(O. Nicolaysen). Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Kolding.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Neptun“.

(C. K. Hansen). Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam“,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl). Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.). Helsingør.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholm

af 1866.

(J. H. B. Lyngberg). Rønne

Internationale Havundersøgelser.

Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Thor„.

(V. Lange). Svendborg.

„Dampskibs-Selskabet Thorvaldsen.

Aktieselskab“.

(Th. Rasmusen & Sønner). Korsør.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold, Kbhvn.). Skive.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.). Lemvig.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(C. M. T. Cold). Kbhvn.


T—U 48 49 T—U

1 2 3 4

Ken-

dings-

signal

NFRT

NWPV

NQMH

NMTS

NMBQ

NJSW

NPSQ

NJDS

NCJS

NGJT

NQVP

NPWT

NPSL

NPHW

NLDH

NPJL

NPBH

NPFB

NMHV

Dampskib

Fører

Thyra

C. Jørgensen

Tiber

J. P. Beck

Timsah

N. Langgaard

Tjaldur

V. J. Prom

Toto

N. Lisborg

Tranekjær

P. L. Hansen

Tranquebar

C. v. Deurs

Tubørg

E. T. Schmidt

Tyr

C. Thanning

Tyr

A. V. Heise

Tyr

F. Schjerning

Tyskland

K. P. Danstrup

U

Uffe

J. P. Lorenzen

Ulf

C. Drescher

Ulfsborg

J. Mollerup

Ulrik Helm

H. P. Warling

Ulvsund

C. Pedersen

Union

C. Riise

United States

J. C. Wulff

Art

&

Takling

H

Fg

S

2 M

S (2)

Tankskib

2 M

S

2 M

S

Tankskib

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

Bugs.

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (2)

2 M

Maski-

nens

H. K.

m. m.

145

C

500

2 Cy.

192 T

800

3 Cy.

66

2C

330

4 Cy.

154

T

800

3 Cy.

19

C

116

2 Cy.

64

T

350

3 Cy

382

1700

3 Cy.

T

168

675 T

3 Cy.

96

500 T

3 Cy.

183

900 C

2 Cy.

75

C

450

2 Cy.

130

T

650

3 Cy.

195

950

3 Cy.

T

146

T

760

3 Cy.

192

700

3 Cy.

T

167

T

800

3 Cy.

68

375

3 Cy.

133

500

4 Cy.

T

C

1450

2T

8500

6 Cy.

Bygnings- Tons DW.

Kendingsmaal

i engelske Fod

Registt-Tons

Fradrag

efter

British Ride

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Blyth

Shipbuilding Co.