Samle- og brugsvejledning

tvshop.com

Samle- og brugsvejledning

BrugsanvisningSamle- og brugsvejledning1


FORSIGTIGFør du starter, skal du læse denne vejledning grundigt igennem, og seinstruktions-DVD’en for at få en klar forståelse af, hvordan du bruger dinAb Circle Pro.Ab Cirde Pro er designet til brug af personer på maks. 125 kgFølgende advarselsmærkater kan ses på din Ab Circle ProTM. Læs dem,før du tager maskinen i brug.! ADVARSELFor at undgå alvorlige kvæstelser skal du læse instruktionsvejledningenog alle advarsler på dette produkt, før du tagerdet i brug.Denne maskine har bevægelige dele, der kan udgøre farefor knusning eller klemning. Hold hænder og fingre væk frabevægelige dele.Hold altid børn væk fra maskinen.Inspicér maskinen før hver brug for at sikre, at den er i korrektdriftstilstand.For at undgå kvæstelser og skader på udstyret må maskinenikke bruges af personer, der vejer mere end 125 kg.Ikke tiltænkt kommerciel anvendelse. Udskift mærkater, hvisde beskadiges eller er ulæselige.! ADVARSEL! ADVARSELBEVÆGELIGE HJULHOLD HÆNDER VÆK FRASPORET, NÅR DU BRUGERMASKINENHOLD BØRN VÆKFRA MASKINEN!3


Vig t i g e Si k k e r h e ds a n v is n i n g e rInd h o l d s f o r t e g n e l s e• Læs ALLE advarselsmærkater på maskinen.• Læs og følg brugs-, pleje- og vedligeholdelsesinstruktionerne i dennevejledning, før du tager din Ab Circle ProTM i brug.• Hvis du under træning føler dig svag eller svimmel, eller får smerter, skaldu stoppe og kontakte din læge.• Hold børn væk fra maskinen. Hvis maskinen bruges i nærheden af børn,skal de overvåges af en tredje person.• Bær ikke løse eller hængende beklædning eller smykker, mens du brugerdenne maskine.Før du går i gang..................................6Reservedelsliste...................................7Samleinstruktioner.................................8Træningsrutine.................................. 1 1Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner............. 14• Hold fingrene væk fra bevægelige dele.• Inspicér maskinen for slid eller løse komponenter før hver brug. Strameller udskift løse eller slidte dele før brug. Udskiftningsdele kan fås frawww.tvshop.com• Opstil udstyret på en fast og plan overflade.• Overskrid ikke den maksimale vægtgrænse på 125 kg. Hvis den maksimalttilladte vægtgrænse overskrides, kan det resultere i beskadigelse afudstyret og alvorlige skader på brugeren.• Ab Circle Pro er designet udelukkende til privat brug, og må ikke anvendeskommercielt.! OBSVEDLIGEHOLDELSESADVARSEL:RENGØR STÅLSPORET PÅ AB CIRCLE MEDVAND OG SÆBE EFTER HVER BRUG. DETTE VILBEGRÆNSE OPHOBNING AF SNAVS OG SIKREEN LANG PRODUKTLEVETID.TV-shop.©2008 and 2009 TV-shop. Alle rettigheder forbeholdt.Ab Circle ProTM er et varemærke tilhørende Fitness Brands, Inc. Ingen dele af denne vejledning må producereseller bruges i nogen form eller på nogen måde, hver elektronisk, mekanisk eller på anden vis, udenforudgående skriftlig tilladelse fra ophavsrettighedsindehaveren.4 5


Før du gå r i ga n gSNAK MED DIN LÆGE, FØR DU GÅR I GANG MED AT BRUGEDETTE ELLER ET ANDET TRÆNINGSPROGRAM FOR AT SIKRE, ATDET ER SIKKERT FOR DIG AT TRÆNE MED DENNE MASKINE.1. Snak med din læge for at sikre, at du er i stand til at træne, og ikke har nogeneksisterende helbredsproblemer, der kan medføre, at du kan komme til skade,når du bruger denne maskine.2. Læs denne vejledning nøje igennem, og se instruktions-DVD’en for at sikrekorrekt og sikker brug af din Ab Cirde ProTM. Følg alle sikkerhedsinstruktionerpå advarselsmærkaterne, der er påsat din Ab Cirde ProTM.3. Brug Ab Circle Pro på en plan overflade.4. Glem ikke at varme op. Gå på stedet i 1-2 minutter for at øge blodcirkulationeni hele kroppen.5. Husk at gøre det langsomt, når du svinger fra side til side på maskinen. Hvisdin maskine bevæger sig, mens du kører på den, er det tegn på, at du bevægerdig for hurtigt fra side til side. Bevæg dig langsommere, så vil maskinen ikkehoppe, rykke eller bevæge sig.Lis t e ov e r be v æ g e l i g e de l eSvingarme(2)Knæskåle(2Rød skive(1)Hætter(4)6. Ab Cirde ProTM hjælper brugeren med at svinge kroppen fra side til side,hvilket kan være en bevægelse, din krop eller muskler ikke er vant til at lave.Vær derfor meget forsigtig, når du begynder at bruge denne maskine. Hvisdu bliver øm eller det begynder at spænde i nederste del af ryggen, skal dustraks holde op med at bruge maskinen. Hvis du føler dig svag, svimmel ellerfår smerter, skal du straks holde op med at bruge Ab Cirde Pro. Forkert elleroverdreven træning kan være farligt for helbredet.TV-shop påtager sig intet ansvar for personskader eller ejendomsskader, derer resultat af forkert brug af dette produkt. Dette produkt må ikke bruges afgravide eller personer med et eksisterende helbredsproblem.Knæskålskruer (2)Låsestifter(4)Forkrometbøsninger (2)Knæskål midterstehætter (2)Knæskållåseværktøj (1)Højre håndtag(1)Venstre håndtag(1)Fitness-computer(valgfri)U-bolte (2)Midterste låsstift (1)6 7


Sam l e i n s t r u k t i o n e rForreste benFør en sikkerhedsnål ind i de forreste huller1, 2, eller 3, afhængigt af det ønskede modstandsniveau.Førstegangsbrugere bør startei position 1.Sam l e i n s t r u k t i o n e r fortsatForreste hætterAnbring plastikhætterne sikkert over deåbne ender på de forreste rør.Position 1BegynderBegynderposition bør sættes i hul 1.Bageste benFør en sikkerhedsnål ind i de bageste hullerpå begge af de bageste benPosition 2ØvetØvet-position bør sættes i hul 2.Position 3EkspertEkspertposition bør sættes i hul 3.Bageste hætterLigesom på de forreste ben føres plastikhættersikkert over de åbne ender på debageste ben.8 9


Sam l e i n s t r u k t i o n e r fortsatSkru knæskålene påFør en knæskålskrue ind i kraven ogfastgør knæskålen vha. knæskålenslåseværktøj til hver svingarm på basisenheden.Anbring en midterhulshætte overhver knæskålsskrue.Træ n i n g s r u t i n eLæs og følg alle sikkerhedsanvisninger på maskinen og i denne vejledning.Midterste låsestift: Hold stifterne låst fastfor alle grundlæggende og begynderbevægelserpå din Ab CirdePro.Montér håndtagFør det venstre håndtag (markeret medL for enden af håndtaget) ind i åbningenpå venstre side og det højre håndtag(markeret med R) ind i åbningen påhøjre side, så håndgrebene vender indad.Justér håndtagene til den ønskede længdevha. U-boltene baseret på din højdeog komfortniveauet, der ønskes, når dubruger maskinen. Sørg for at U-bolteneer ført helt ind i begge sider af røret.Foretag visuel kontrol for at sikre, at alle dele er samlet korrekt.Det anbefalede minimumsområde for adgang og sikker betjeningaf maskinen er 64,52 cm.Hovedposition: Anbring knæene inde iknæskålene, og hold hænderne ensartetpå håndtagene. Hold kroppen balanceretover midten af maskinen, og hold hovedetoprejst og vendt fremad.Bevægelse mod højre: Sving langsomthele underkroppen mod højre, så langt dukan komme uden at overbelaste dig selv.Med tiden vil du kunne svinge længere,når kroppen bliver vant til den sidelænsbevægelse.10 11


Træ n i n g s r u t i n e fortsatBevægelse mod venstre: Sving langsomt hele underkroppenmod venstre, så langt du kan kommeuden at overbelaste dig selv. Med tiden vil dukunne svinge længere, når kroppen bliver vant tilden sidelæns bevægelse.Træ n i n g s r u t i n e fortsatBalder & lår: Fjern den stift, der holder de tosvingarme sammen, fra venstre svingarm, ogopbevar den i hullet over højre knæskål. Foretagbevægelse af inder-/yderlår ved at rulle hvert benop mod toppen af maskinen.Kravlebevægelse mod højre: Fjern den stift, derholder de to svingarme sammen, fra venstre svingarm,og opbevar den i hullet over højre knæskål.Løft langsomt dit højre ben mod toppen af maskinen,mens dit venstre ben følger med lige efter, sådu simulerer en kravlebevægelse.Kravlebevægelse mod venstre: Løft langsomt ditvenstre ben mod toppen af maskinen, mens dithøjre ben følger med lige efter, så du simulerer enkravlebevægelse.Avanceret bevægelse mod højre: Brug sammemaskinindstilling som balder & lår-bevægelsen(låsestift i hullet over højre knæskål), sving langsomthele underkroppen mod højre, så langt dukan uden at overbelaste dig selv. Med tiden vil dukunne svinge længere, når kroppen bliver vant tilden sidelæns bevægelse.Avanceret bevægelse mod venstre: Brug sammemaskinindstilling som balder & lår-bevægelsen(låsestift i hullet over højre knæskål), sving langsomthele underkroppen mod venstre, så langt dukan uden at overbelaste dig selv. Med tiden vil dukunne svinge længere, når kroppen bliver vant tilden sidelæns bevægelse.12 13


Ple j e- o gv e d l i g e h o l d e l s e s i n s t r u k t i o n e rRegelmæssigt eftersyn af din maskine er vigtigt fordin sikkerhed og for sikker brug af maskinen.Din Ab Circle Pro er professionelt designet til at kræve meget lidt pleje ogvedligeholdelse. For at sikre dette anbefaler vi, at du gør følgende:Før hver brug skal du inspicere maskinen for løse dele, og stramme eventuelleløse dele.Kontrollér regelmæssigt alle motrikker/muttere, bolte, skruer og stelletfor at sikre, at de er stramme og sidder fast, og ikke er blevet slidt, dadette kan ødelægge maskinen.Hvis der er beskadigede dele, må du IKKE bruge maskinen, før de erblevet udskiftet.Brug et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel på plastikoverfladen til atfjerne støv, sved og mærker fra maskinen efter hver brug.Før hver brug skal du kontrollere hjulene under knæskålene for at sikre,at de er stramme og sidder godt fast, og ikke er blevet slidte.Hvis dele af din Ab Circle Pro er blevet beskadiget eller synes at fejle,skal du kontakte vores kundeservice på www.tvshop.com14


Distributor:Guthy-Renker Scandinavia ABSE 201-20 MalmöKundservice:customerservice.no@tvshop.comtlf: 815 65 128customerservice.dk@tvshop.comtel.nr. 702122433ML.INP001

More magazines by this user
Similar magazines