Nr. 1 - DOF Østjylland

dofoj.dk

Nr. 1 - DOF Østjylland

Hugsten er fra distriktets side begrundet med,at mange flere træer end forventet var sunde,friske, af høj kvalitet og derfor af økonomiskværdi. Dette synspunkt udspringer af distriktetsanstrengte økonomi. En økonomi der synesmeget anstrengt, ikke mindst på SNS Søhøjlandet,på grund af de meget store naturskovsudlæg,og som i de kommende år frygtes atblive yderligere anstrengt, fordi de politisklovede kompensationer i forbindelse medstrategiens realisering, ikke er kommet distriktettil gode, og som desværre på længere sigt kanvise sig at udgøre en reel trussel for de værdier,man med strategien ønskede at beskytte.Konfliktpotentialet har ikke kun været knyttettil naturværdierne. Også blandt skovensansatte var der en udtalt frygt for, at strategiensindarbejdelse i driftsplanen - og dermed etvæsentligt reduceret areal med egentligproduktionsskov - ville medføre personalemæssigeindskrænkelser. Et meget forståeligtsynspunkt, der dog heldigvis viste sig ikke atholde stik. Tværtimod gav strategiens udmøntningog de deraf ændrede arbejdsprocedureranledning til en forøgelse af medarbejderstaben.Uanset disse vel uundgåelige interessemodsætninger,er strategien, set med lokale øjneet meget omfattende initiativ, der er fremmetaf to miljøministre, og som må anser for et afstørste fremskridt i landets naturforvaltning ide seneste årtier. Der er næppe nogen tvivlom, at der er tale om nogle meget spændendeperspektiver for fremtiden, som på både kortog langt sigt givet vil forbedre vilkårene forskovenes plante- og dyreliv samt give befolkningengode muligheder for spændende naturoplevelser.Silkeborg Nordskov. 230-årig bøg ved Sokær. Foto: Bo Ryge Sørensen17

More magazines by this user
Similar magazines