4108 - Enviro GulvplejePlus - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

4108 - Enviro GulvplejePlus - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD4108Enviro Gulvpleje Plus1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandørenLeverandør: SAMSON-ENVIRO ApSBøgeskovvej 7DK-3490 KvistgårdCVR: 31327164Telefon: (+45) 49139700Fax: (+45) 49138040Email:info@samsonenviro.dkProduktnavn: Enviro Gulvpleje Plus(Oplysningerne gælder det koncentreredeprodukt. Se afsnit 16 for dosering.)Pr-nummer: Under anmeldelseUBA.nummer:2. Sammensætning/oplysning om indholdsstofferFarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.Navn CASnrButylglycol 111-76-2EINECS203-905-0Vægt%Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:3. FareidentifikationFaresymbolR-sætninger


SIKKERHEDSDATABLAD4108Enviro Gulvpleje Plus10. Stabilitet og reaktivitetStabilt under normale forhold.11. Toksikologiske oplysning (sundhedsfarlige egenskaber)Indånding:Indtagelse:Hudkontakt:Øjenkontakt:12. MiljøoplysningerButylglycol:Ingen under normale forholdKan forårsage kvalme.Ingen under normale forholdStof i øjnene kan forårsageirritation.Er let vandopløseligt og tungt fordampeligtog vil derfor overgå til vandigt miljø. Biologisknedbrydelighed er god; over 70 %.Fisketoksicitet (guldkarpe): LC50 1395-1575mg/l Dafnier EC50: 1815 mg/l. Toksiskgrænsekoncentration for Pseudomonasputida: 700 mg/l14. TransportoplysningerTransport kan finde sted i overensstemmelse med ADR forvejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.Ikke klassificeret som farligt gods.15. Oplysninger om reguleringFaresymboler:IngenIndeholder:R-sætninger:IngenS-sætninger:Pr. Nummer 1585363Anden mærkningKodenummer (MAL-Kode)Ingen kendt skadelighed13. BortskaffelseSpild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes tilkommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.16. Andre oplysningerFuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:Anvendelsesbegrænsninger IngenKrav til særlig uddannelse: IngenAnvendelsesområde: Kombineret rengørings- ogplejeprodukt. Velegnet tilklinkegulve og ubehandledetræoverflader.Branche:Rengøring/vedligeholdelse.Dosering:Fortyndes fra 1:100 op til1:200 alt efter behovUdarbejdet den: 09.09.2003Erstatter udgave: 19.08.2003Opdateringer september Opdateret i afsnit 22003:Udarbejdet af:Luckow ApS, KonsulentfirmaTlf.: +45 48 48 12 94Fax.: +45 48 48 12 52Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt National lovgivning. Brugerensarbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendessom angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvarat opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, derstilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.4108 - Enviro Gulvpleje Plus.doc - Side 2 af 2Samson-Enviro ApS * Bøgeskovvej 7 * DK-3490 Kvistgård * DenmarkTlf: (+45) 49139700 * Fax (+45) 49138040 * www.samsonenviro.dk * info@samsonenviro.dk

More magazines by this user
Similar magazines