Åben blad som PDF - IPA Danmark

ipa.dk.dk

Åben blad som PDF - IPA Danmark

nytINTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 • 2011M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r kStørre tilskud til GimbornkurserPolitiseminar i Holland en succesBrügge er et besøg værd


Annonce


INDHOLD66 ÅRETS IEC MØDE i Rumænien9 NY CHEF på IBZ Schloss Gimborn11 KYRSUSGEBYR PÅ GIMBORNbetales nu af IPA12 GENERALFORSAMLINGER 201212 TURLEDERE13 SIDNEY AUSTRALIA friendship week15 FORELØBIG PROGRAM FOR IPASektion Danmarks 50 års jubilæum16 1ST INTERNATIONAL YOUNG POLICEOFFICERS’ seminar in the Netherlands21 KONSTRUKTIVT HB møde i Odense22 PÅ PATRULJE i Phoenix25 INTERNATIONAL Jule- og Nytårshilsen27 350 ”LEGEBØRN” med IPA i DjursSommerland29 FLOT GESTUS fra IPA i København30 ”RØDE MØLLE” lukker som IPA hus33 ADRESSELISTE for IPA husene34 BRÜGGE - et ukendt rejsemål for mange38 ET SMUT til ”Broderlandet”39 STUDIER i malt, humle og gær!40 DYPPET I TJÆRE og kroppen delt42 IPA-VENNER fra Budapest42 FLYTTEMEDDELELSEUDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark163429IPA-NYTHJEMMESIDE www.ipa-dk.dkE-MAIL mail@ipa-dk.dkANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne DavidsenSyd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa,Haderslevvej 52, 6200 AabenraaTlf. +45 56423201, mobil +45 2550 2010e-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dkREDAKTIONSSEKRETÆR Svend SandbergVedbæksallé 76, 8700 HorsensTlf. +45 7564 3781, mobil +45 2672 3781e-mail: editor@ipa-dk.dkANNONCEEKSPEDITIONIPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 8793 3786e-mail: info@ipa-nyt.dkTRYK Zeuner • Eftertryk må kun ske med kildeangivelse.Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladetssynspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar forpriser, annoncer mv.INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 1/2012 skal indsendestil redaktionssekretæren inden d. 27. januar 2012FORSIDEBILLEDET Patriotisk velkomst ved IPAs receptioni Edinburgh.IPA-nyt • nr. 4 20113


4 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


Sig nærmertiden...L E D E RJa, Blichers indledende ord til Trækfuglene passer på mange måder godt på både IPA’s venner og situationen i den danskesektion. De kommende to år bliver i sandhed år med turbo på!Som du vil kunne læse i bladet er flittige og entusiastiske IPA-venner i det nordsjællandske i fuld gang med at line op til etstorslået arrangement i forbindelse med vores halvtredsårsjubilæum i 2012. IPA er jo en organisation, som lever i og i pagtmed politiet; derfor har vi været nødt til at udsætte jubilæet, som egentlig er den 19. februar 2012, til efteråret på grund afEU-formandskabet. Dette vil med garanti ikke gøre fornøjelsen mindre, og jeg håber, at så mange som muligt vil deltage ifestlighederne.Samtidig begynder vi på næsten én og samme tid opløbet og slutspurten til IEC 2013, der skal holdes i København. Efter indledendeforhandlinger med videre kan vi så småt begynde at danne en projektorganisation, og det vil være ganske sikkert, atder vil være brug for mange flittige IPA-hænder i denne forbindelse. I vil givet høre herom fra jeres lokale tillidsmænd i denkommende tid.Midt i al denne festivitas og praktik skal vi selvfølgelig ikke glemme at kigge videre fremad. Jeg er glad for at kunne sige, atvi på vores netop overståede hovedbestyrelsesmøde havde mange gode drøftelser om fremtiden for arbejdet i IPA – bådepå nationalt og internationalt plan. Vores hovedmål er stadig at skabe en sund balance mellem det faglige og det socialefællesskab i IPA, sådan at vi ikke alene fodrer vores sociale gen, men også har fokus på den faglighed, som i høj grad knytteros sammen. Du vil kunne læse om vores drøftelser på mødet i dette blad, og det er mit håb, at den debat, vi har haft, også vilkunne sprede sig ud lokalt.Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle IPA-medlemmer og deres familie for et godt 2011. Vi har endnu en gang i 2011 bevist,at vi er en levedygtig organisation, der trods krise, et stadigt stigende antal tilbud til fritiden med videre, formår at øge voresmedlemstal.SERVO PER AMIKECOMichael BoolsenPræsidentAnnonceIPA-nyt • nr. 4 20115


Den danske delegation.Festligt, når de mange uniformer vises frem.1. vicepræsident, Jan Richter Henriksen deltog for første gangsom observatør i et IEC møde og skriver her om sine betragtninger.Jeg fik lidt uventet tilbudt at deltage i mødet, og var ikke sen tilat sige ja tak, set i lyset af at Sektion Danmark i 2013 har ansvaretfor det næste IEC møde.Det første som slog mig, var det enestående arbejde der sker optil et møde. Det er et kæmpe apparat, som skal fungere op til ogunder et møde. Der er en logistik med rigtig mange detaljer, ogrigtig mange frivillige hænder skal der til, for at mødedeltagereog ledsagere skal føle at ”det klapper”. En stor ros til de frivilligehjælpere. Jeg ser frem til, at vi også til vores møde i 2013 vil kunnetrække på Jer.Det 37. IEC møde var henlagt til Bukarest, hvor vi alle skulle bopå ”RIN Grand Hotel”.Hotellet har 1.085 værelser, 5 restauranter og 45 konferencerum,hvilket gjorde, at vi også kunne benytte stedet til selve konferencen.Det var også muligt at benytte hotellets andre faciliteter.Skulle læseren have lyst til at kigge nærmere på hotellet kan detfindes via hjemmesiden www.rinhotels.ro.Inden mødestart var alle deltagere inviteret til den officielle åbning,som foregik i ”C A Rosetti Hall” i Parliament House – det blevbygget under Nicolae Ceausescu – et kæmpe bygningsværk,som kun overgås af Pentagon.Efter åbningen blev der ved et monument for ”Den Ukendte Soldat”nedlagt kranse, og her var der mulighed for gruppefoto.Selve mødet blev afviklet på hotellet. Den InternationaleIPA præsident, Michael Odysseos ledte mødet på sin egenmåde, og det er ”kun” PEBog præsidenterne somhar taleret, med mindre Michael Odysseos giver tilladelse hertil.Der var tolke, så det var muligt at følge med på engelsk, tysk,spansk, russisk og fransk. Så på med headsættet og indstil påden rigtige kanal. Der var deltagelse fra 57 medlemslande, ogdet var pudsigt at fornemme, at der i en venskabsorganisationer så meget ”politik”.Dagsordenen var på 23 punkter, og diskussionslysten var svingende.Heldigvis var der indlagt et gruppemøde, hvor landene imindre grupper redegjorde for de løsninger man benyttede somkommunikation til medlemmerne. Det var et godt afbræk.Der var præsentationer af de kommende arrangementer, hvilketblev gjort på forskellig vis, lige fra filmklip, powerpoint til tale.Der var brugt forskellige virkemidler for at sælge varen.Israel gennemgik, hvad de har planlagt til verdenskongressennæste år – et møde, der indholdsmæssigt svarer til vores landsmøde.De havde stort set tænkt på alt, men vores præsident fik spurgt,om de også havde tænkt på et program for Young Police Officers.De havde svært ved at acceptere, at de tilsyneladende ikke havdetænkt på dette, så nu må vi se. Der er planlagt venskabsugei forlængelse af kongressen.I 2014 skal IEC mødetforegå i Potsdami Tyskland,og i 2015 skalverdenskongressenforegå på Cypern.Årets IEC møde6 IPA-nyt • nr. 4 2011


Den internationale præsident på podiet.Som nyt medlemsland blev Macao hyldet på bedste vis. Og flerelande arbejder på at blive optaget som medlemslande, blandtandet lande i Sydamerika og Afrika. Men mange har store politiskeproblemer, som ikke er forenelige med IPAs holdninger.Tyrkiet havde fremlagt et forslag om ændring af lovene vedrørendebegrænsning af den periode den internationale bestyrelse kanbestride en post. Men det kunne ikke behandles på dette møde,da lovændringer kun kunne ske på verdenskongressen.Den internationale hjemmeside er under kraftig forandring, ogden nye webmaster Andrea Quattrini præsenterede siden, somfindes på www.ipa-iac.org. Den er et besøg værd, og giver en vifteaf muligheder, herunder hvad der sker af arrangementer rundt ihele verden samt f.eks. hvad der findes af IPA huse.Mødet var, som møder nu en gang er, og det er i den henseendeligegyldigt, hvor i verden det foregår. Det, som sker mellem ogefter møderne, er også i dette forum en vigtig del. Der bliver kommunikeretpå kryds og tværs af landegrænser, og jeg fik mangetilkendegivelser fra udenlandske IPA-venner som havdemødt danske IPA-venner. Der var mange, som med glædeerindrede vores tur ”Danmark Rundt”, og mange så frem tilat deltage i både jubilæet og i venskabsturen i forlængelseaf IEC mødet i 2013.Der blev uddelt mange pins,visitkort osv.Ud over mødet var der fra arrangørernes side planlagt en guidettur lørdag formiddag i Bukarest. Vi kørte først til Parlamentet,hvor vi modtog en rundvisning i en lille del af dette imponerendebygningsværk. 200 arkitekter og 20.000 håndværkere har byggetdette ”monument”.Vi kom dertil via en 4 km lang og 120 m bred boulevard medspringvand og fontæner. Indvendigt var der marmor, krystal ogtræ. Det giver tanker om et undertrykt folk, men fornuftigt nokhar de efter Ceausescu brugt dette bygningsværk, i stedet for atrive det ned.Efter rundvisningen gik turen rundt i byen, hvor vi fik set ambassader,museer og gjorde stop blandt andet ved triumfbuen. Vistandsede også på revolutionspladsen, hvor diktatoren Ceausescuden 22. december 1989 talte til befolkningen, men ikke kunneskabe ro. Han flygtede derefter i en helikopter, men blev fangetog henrettet den 25. december 1989.Turen rundt i byen henledte tankerne på det, som rumænernehar været igennem. De er i færd med at genopbygge landet. Rumænienblev optaget i IPA i 1996 efter de via den græske sektionsiden 1992 var blevet guidet. I dag er der ca. 60.000 IPA medlemmeri Rumænien.Lørdag aften var en festaften, hvor de fine uniformer og gallakjolerneblev vist frem. Desværre for generalsekretæren kunne hanikke nå at deltage, da han skulle med et fly lørdag eftermiddag.Og præsident Michael Boolsen og jeg havde også en rolig og kortaften, fordi vi skulle forlade hoteller kl. 0330 og med et tidligt fly.Men det må have været en god fest, for ikke alle havde fundetderes værelser, da vi forlod hotellet.Det fantastiske parlament.i RumænienIPA-nyt • nr. 4 20117


8 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


IBZ Schloss Gimborn.Ny chef påIBZ Schloss GimbornDe imponerende faner i slotsparken.AF Bent Frandsen, der repræsenterede IPA Sektion Danmark ved generalforsamlingen på Gimborn den 22. oktober.Generalforsamlingen i år var noget særligt, idet vi skulle tage afskedmed Schloss Gimborn´s direktør gennem 31 år, Klaus-UlrichNieder og samtidig tiltrådte den nye direktør, Gabriele Bischoff.Som det efterhånden er blevet en tradition afholdtes generalforsamlingenpå det nærliggende ”Schlosshotel”.Det var utroligt flot vejr med frost om morgenen og solskin opad dagen, men koldt.Den første time gik med afsked og velkomst. Mange sektioner ogmedlemmer medbragte gaver, og det var en meget rørt Klaus-Ulrich Nieder, vi tog afsked med. Efterfølgende holdt han enmeget fin takketale.Klaus-Ulrich skal tiltræde en stilling i Bonn som direktør for enlandsdækkende institution indenfor europæisk borgerlig uddannelse.Den nye direktør præsenterede sig selv og kom med bud på,hvilke ønsker hun har for fremtiden.Gabriele Bischoff er 48 år og har en universitetseksamen i undervisning.Hun kan tilføre Gimborn en stor personlig og professionelerfaring bl.a. indenfor systemrådgivning, familie terapi, socialledelse og HR-udvikling.Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt med 13 punkterpå dagsordenen.IPA Danmark havde den 8. oktober 2011 afholdt HB II møde iOdense, og ved mødet blev det besluttet at 2. vicepræsident,Bjarne Davidsen overfor ledelsen af Schloss Gimborn skulle på-pege, at der var problemer med at sende deltagere til de enkelteseminarer, når udmelding af kursusindhold blev udsendt så sent– ofte kun ca. 4 uger inden seminarets afholdelse.Overskriften på de udbudte seminarer er ganske kortfattet, ogfortæller ikke, hvad de enkelte kurser omfatter. Når man modtagerselve kursusindholdet og navnene på foredragsholderne, skalder være tid til at søge frihed o.s.v., ligesom det er væsentligt, atman kan præsentere kursusindholdet for sit tjenestested.Bjarne havde udfærdiget en skrivelse til Schloss Gimborn – Vorstandomkring emnet.Allerede fredag aften mødte jeg formanden for Schloss Gimborn,Peter Nevels og forespurgte, om han havde set skrivelsen fraBjarne Davidsen.Peter Nevels oplyste, at han havde fået skrivelsen, der alleredehavde været med på ”Vorstandstreffen”. Der var enighed om, atdet var noget, som der skulle gøres noget ved, og de ville tageinitiativ til, at det allerede sker næste år.Det var et gennemgående problem, som han udtrykte det, bådefor os i Danmark, men også for andre medlemslande. Kollegernehavde svært ved at få fri til seminarer, som man ikke reelt kendteindholdet af.Under generalforsamlingen gjorde Peter Nevels opmærksom påden fremsendte skrivelse fra Danmark og takkede for den. Hanoplyste, at forslaget var blevet vel modtaget, og at man allerede i2012 vil forsøge at udsende informationer om kursernes indholdlangt tidligere end før.Fra Danmark deltog Walther Dam Larsen og Kirsten, Lone Preisler,Erik Nielsen og Annemette, samt min hustru Rita og jeg.IPA-nyt • nr. 4 20119


10 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


kursusgebyr på Gimbornbetales nu afIPa!AF 2. vicepræsident Bjarne Davidsen.På hovedbestyrelsens møde i oktober fremsatte jeg et forslag til beslutningom ændring af tilskudsreglerne for deltagelse i kurser ogseminarer på IBZ Schloss Gimborn.De hidtidige tilskudsregler var et resultat af en beslutning taget på etHB møde før 1995 og det gav mulighed for refusion af 60 % af deltagergebyretfor IPAs medlemmer.Efter vedtagelse af mit forslag på HB i 2011 refunderes der nu 100 %af kursusudgiften for de medlemmer, der deltager i sådanne kurser.Kursusudgiften dækker også opholdet. Eventuelle ledsagere skal fortsatselv betale for deres deltagelse.Disse nye tilskudsregler gælder dog kun for kursusafgiften for kursertil ordinær pris, dvs. for 2012 op til 260,- EUR pr. ugekursus.Denne ændring er naturligvis motiveret af et ønske om at endnuflere vil blive inspireret til at prøve eller genopleve et kursusopholdpå Gimborn i fremtiden.Desuden har jeg på vegne af den danske sektion fremsat en opfordringtil Gimborns kursusadministration.Det gik ud på at Gimborn skal søge at publisere kursusbeskrivelse,indhold og lærerkræfter noget tidligere, end det hidtil har været tilfældet.Når materialet først er tilgængeligt ca. 1 mdr. før kursusstart, er detvanskeligt, nærmest umuligt for tjenestegørende medlemmer at gennemføreen ordentlig og reel forberedelse til evt. deltagelse. Herunderikke mindst frihed, ansøgning om tjenestefrihed, tilskud fra kredse/lokalforeninger osv.osv.Kursusadministrationen er imødekommende og vil i fremtiden forsøgeat udsende oplysningerne om kursernes indhold tidligere.EN aPPEtItvækkER!Her et udpluk af kurser i 2012 – alle på både tysk og Engelsk:IPA 09 Police Missions – concepts, objectives and experiences – preparationand evaluation – an instrument of development policy?05. – 09.03. Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA).IPA 22 Organized Crime – a challenge for police and jurisdiction inthe era of globalization/ Seminar for unge politifolk op til 35 år. Herbetaler IPA alle udgifter - henvendelse til 2. vicepræsident.18.–22.06. Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA).IPA 23 Productpiracy – an increasing threat to our wealth and Security– prevention and repression as a task for Customs and Police.02. – 06.07. Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA).IPA 26 Social unrest as a challenge for the Police in Europe – Economicdecline and imperfect multicultural integration.27. - 31.08. Kursusgebyr 260,- EUR (IPA): 330,- EUR (Non-IPA).IPA 36 Police and Human Rights – police acting in democratic andconstitutional societies – challenges, problems and concepts (EN).19. - 23.11. Kursusgebyr 220,- EUR (IPA): 295,- EUR (Non-IPA).Se tilmeldingsprocedure m.v. og tilmeld dig på www.ipa-dk.dk=>Medlemsinfo=>kurser.IPA-nyt • nr. 4 201111


Generalforsamlinger 2012Generalforsamling i IPA Kreds 5, Syd- og SønderjyllandAfholdes torsdag den 23. februar 2012 kl. 1830i IPA Center Esbjerg, Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg.Alle medlemmer er velkomne.Dagsorden ifølge vedtægterne.På bestyrelsens vegneBent Frandsen, kredsformand.Generalforsamling i lokalforeningen IPA KøbenhavnAfholdes torsdag den 26. januar 2012 kl. 1500i kantinen på Station City.Dagsorden:1) Valg af dirigent.2) Godkendelse af fuldmagter.3) Formandens beretning.4) Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent.5) Indkomne forslag.6) Foreningens fremtidige virke.7) Valg af formand, fire bestyrelsesmedlemmer, regnskabskontrollanterog suppleanter.8) Eventuelt.Alle lokalforeningens medlemmer er velkomne.Bent B. Sørensen, formand.Generalforsamling i IPA Kreds 11, KøbenhavnAfholdes torsdag den 26. januar 2012 kl. ca. 17:00i Kantinen på Station City - i forlængelse af Lokalforening Københavnsgeneralforsamling.Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsættesskriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Godkendelse af fuldmagter.3. Formandens beretning.4. Kassererens beretning.5. IPA – Arresøhus.6. Behandling af indkomne forslag.7. Valg jf. § 6.8. Fastsættelse af tilskud til lokalforeningerne.9. Eventuelt.Alle kredsforeningens medlemmer er velkomne.Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning skaltilmelding ske til IPA Lokalforening København ellerCBH004@politi.dk eller tlf. på 2525 1448 senest fredagden 20. januar 2012.Carsten Holk, formand.TurledereIPA har behov for flere nye voksne turledere ved afviklingen afde årlige ungdomsture. Turene i 2012 er som sidste år samt enNordisk Camp:• Sommerlejr i IPA Center Esbjerg fra 1. til 7. juli 2012for de 9-12 årige.• Sejltur rundt i det sydfynske øhav fra 22. til 28. juli 2012for de 13-15 årige.• Aktivitetstur i Tjekkiet fra 1. til 7. juli 2012for de 15-18 årige.• Nordisk Camp i Fredericia fra 5. til 11. august 2012for 16-17 årige.Fra turledernes side forventer IPA almindelig god ansvarlighed,sund fornuft, almindelig organisationstalent, lyst til at være sammenmed de unge, og gode samarbejdsevner i relation til deandre turledere.IPA forsøger at sammensætte holdet således, at der altid er rutineredekræfter med på turene, så din erfaring på området behø-ver ikke at være i top – bare din motivation er det. På sejlturen erder to faste personaler, kendskab til sejlads betyder derfor ikkeså meget.Den nordiske camp bliver afviklet med Fredericia som base ogmed fem unge og en leder fra hvert af de nordiske lande.Jobbet som turleder er ganske ulønnet, idet turen og oplevelsernemed de unge, de andre turledere samt rejseselskaber m.v.beriger og giver inspiration i den travle hverdag.Som turleder betaler du naturligvis ikke for turen, og du harfortrinsret til i rimeligt omfang og mod betaling at lade egnebørn, der opfylder betingelserne, deltage på den tur, hvor duer leder.Er du interesseret i at være turleder i 2012, så send snarest ansøgningtil Søren Dam Mortensen, KTC-Syd via e-mail youth.travel@ipa-dk.dk.Du er også velkommen til at ringe på tlf. 2010 8927 for nærmereoplysninger. Inden udgangen af januar bliver det afgjort, hvemder skal med på turene som leder, og alle får svar.12 IPA-nyt • nr. 4 2011


GENERalfORSaMlING I IPa-kluB fREdERIkSBERGAfholdes fredag den 20. januar 2012i IPa-lokalet på frederiksberg.Dagsorden ifølge vedtægterne.Alle klubbens medlemmer er velkomne.Finn Jensen, formand.GENERalfORSaMlING I IPa – aRRESøHuSAfholdes mandag den 16. januar 2012 kl. 1700i IPA-huset, Arresødalsvej 101, 3300 frederiksværk.Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Valg af stemmeudvalg og referent.3. Godkendelse af fuldmagter.4. Formandens beretning.5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab.6. Indkomne forslag.7. Valg af kasserer, to revisorer og en revisorsuppleant.8. Eventuelt.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal værebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra navngivet medlem.Den skal være dateret og højst 2 uger gammel.Alle er velkomne, men kun IPA-medlemmer i politikredsene København,Københavns Vestegn, Nordsjælland og Køge/Roskilde fra MidtogVestsjælland kan stemme.Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning, skal tilmeldingske til Aage Poulsen, e-mail: Aage.poulsen@e-box.dk eller tlf. 60630412.Bent Sørensen, bestyrelsesformand.Sidney australiafriendship Weekfra den 7. til den 14. oktober 2012Charles Buttrose fra Sidney, der tidligere har besøgt lokalforeningen i København, inviterer IPAs medlemmer til venskabsuge med et rigtigtspændende program med ”Cruise in the Famous Harbour”, ture til en række udvalgte attraktioner i og omkring Sidney, besøg hos politietmed præsentation af udstyr og arbejdsvilkår, samt socialt samvær med IPA-vennerne ”down under”.Du kan se mere om det udførlige program ved opslag på www.ipa-australiapolice.com.au og følge linket til ”Sidney Friendship Week”IPA-nyt • nr. 4 201113


14 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


Foreløbig program forIPa Sektion50danmarksårs jubilæumForeningen blev stiftet den 19. februar 1962, men for at undgå sammenfald med EU’s formandskab,har vi valgt at fejre jubilæet i dagene fra onsdag den 19. september til søndag den 23. september 2012.Basen for jubilæet er LO-skolen i Helsingør.Programmet lægges på IPAs hjemmeside, www.ipa-dk.dk og vil løbende blive opdateret.Deltagerprisen forventes at fremgå af hjemmesiden før årsskiftet.Vi opfordre derfor medlemmerne til at holde sig ajourført på hjemmesiden.ProgrammetoNSdAG dEN 19. SEPtEmbEr 2012.Modtagelse og velkomst på LO-skolen i løbet af dagen.Aftenspisningen foregår i Helsingør eller omegn.torSdAG dEN 20. SEPtEmbEr 2012.Københavnerdag med Havnerundfart, Tivolibesøg, spisning på Rio Bravo.frEdAG dEN 21. SEPtEmbEr 2012.Besøg på Vikingeskibsmuseet.Via Fredensborg til Kronborg slot, hvor der er reception.Festbuffet på LO-SkolenlørdAG dEN 22. SEPtEmbEr 2012.UHB-mødet fra kl. 0900 – 1600.Ledsagerne på tur kl. 0900. Der køres i 2 busser til København.Efter frokost:Havnerundfart efter ønske.En bus kører til Louisiana.Den anden bus kører til LO-skolen efter havnerundfarten.Ledsagerne er tilbage kl. 1600 på LO-skolen, hvor der er kaffe.Festmiddag.SøNdAG dEN 23. SEPtEmbEr 2012.Hjemrejse.Vi håber rigtigt mange medlemmer vil være med til at fejre foreningens jubilæumsfest.Festudvalget.IPA-nyt • nr. 4 201115


Henrik Vising, Kees Sal og Henrik Revsbech.Kees Sal, der er medlem af IPAs internationale professionelle commission,betegnede på IEC-mødet i Rumænien seminaret i Holland som en overvældendesucces med et stort fagligt udbytte.Fra Danmark deltog pb.erne Henrik Vissing og Henrik Revsbech, som var udvalgtefter indstilling og lodtrækning. De danske deltagere fortæller her om deresoplevelser.Spændte stod vi søndag den 28. august i Billund Lufthavn ogventede på at stige ombord på flyveren til Amsterdam. Vi snakkedeom alle de ting, vi havde glemt at pakke, men blev enigeom at den næste uge nok skulle blive ganske god alligevel.Vi landede i Schiphol Lufthavn i Amsterdam først på aftenen efteren times flyvning, og her mødte vi Orlando fra lufthavnspolitiet.Han kørte os til Flådebasen midt i Amsterdam, hvor vi skulleovernatte den næste uges tid. Vi ankom som de sidste sammenmed den norske og de maltesiske deltagere. Resten af selskabetsad på en flydende kinesisk restaurant og ventede på os.Vi fik udleveret et program for resten af ugen. De næste fire dagevar der arrangeret foredrag og oplevelser fra kl. 0800 om morgenentil 2200 om aftenen. Men vi skyndte os over til restauranten,hvor de andre var godt i gang med nudler og frølår.Der blev også tid til en øl på en af de lokale barer, inden vi hoppedei seng med det pakkede program i vente.Mandag regnede det, da vi kørte til den officielle åbning af seminaretpå Politiskolen i Amsterdam. Der blev budt velkommen,og vi fik hilst på Kees Sal, præsidenten for IPA Holland, dergennem de sidste tre år havde arbejdet på at forberede netopdette seminar.Der blev snakket landene imellem og taget billeder de næstetre timer. Billeder til officielt brug og billeder til erindring omturen.Efter åbningsceremonien på Politiskolen, gik turen til Den Haag,hvor vi skulle besøge Den Internationale Domstol. Inden vi nåededomstolen svingede bussen ind forbi politiets vagtcentral i16 IPA-nyt • nr. 4 2011


1st International youngPolice Officers´Seminar in the NetherlandsHaag, så vi kunne se hvordan den så ud. Holland er opdelt i størrepolitiregioner end Danmark, og vagtcentralen var som følge herafogså noget større. I Holland er brandvæsenet også en del af vagtcentralen,så alle enheder bliver styret fra samme sted.Domstolen nåede vi en times tid senere. Der blev vist rundt idet fantastiske Fredspalads og forklaret, hvordan defleste lande havde haft indflydelse på udsmykningenaf paladset, dels i form af sten- og træmaterialer, ogdels den megen kunst der fandtes i bygningen.Guiden oplyste, at de 15 dommere, som DenInternationale Domstol består af, sidderen periode på 9 år ad gangen. De behandlerbåde krigsforbrydelser og uenigheder imellemlande. Domstolens afgørelser bliver normaltrespekteret af verdens- landene, mender var eksempler på lan- de, der ikke villerette sig efter en afgø- relse.Efter besøget i Den In- ternationaleDomstol blev der taget gruppebilleder foran fredspaladset. Efterfølgendekørte gruppen til strandpromenaden i Haag, hvor dervar spisning og taler resten af aftenen.EtNICItEt OG SEkSualItEtTirsdag formiddag var vi tilbage på Politiskolen, hvor der skulleholdes oplæg om diversitet i politiet.47 politifolk fra hele verden sad i deres respektive uniformer,drak lidt morgenkaffe og diskuterede verdenssituationen.Der var trods alt politifolk hele vejen fra Japan, NewZealand, Australien, Sri Lanka og Hong Kong, så dervar jetlag og politiarbejde nok at snakke om.Kort efter ankom oplægsholderne, to uniformeredehollandske kolleger.Den ene, Jacqueline Kroek tog ordet og begyndtepå sit oplæg om det at være homoseksuelog ansat ved politiet. Meget åbent fortaltehun de næste 20 min. om, hvordan deresnetværk ”Pink in Blue” består afca. 10 % afden hollandske>>IPA-nyt • nr. 4 201117


18 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


”Pink in Blue” og kolleger fra Surinam.Exstacyblander, opstillet på brandstationen.Smuglerbukser.Gruppen foran domstolen i Den Haag.politistyrke, og hvilke udfordringer de møder arbejdsmæssigt.”Pink in Blue” bliver af den homoseksuelle befolkning i Hollandbrugt, når de er ofre for hatecrimes. Her kan man som offer bedeom at indgive sin anmeldelse til en fra gruppen, hvilket har vistpositive resultater i anmeldelsesstatistikkerne. Førhen var der etenormt mørketal vedr. anmeldelser inde for hatecrimes. Bageftersupplerede hendes mandlige kollega med hans oplevelse af atvære politielev og homoseksuel.Der blev klappet, stillet spørgsmål og spist kage, inden næstetaler var klar.Denne gang var det repræsentanter fra netværket ”Surinam ogde Nederlandske Antiller”. Det handlede om, hvordan det varat være født og opvokset i en hollandsk koloni i Sydamerika ogefterfølgende rejse til Holland og blive betjent.Det sidste oplæg var fra en lokal ghanesisk præst, der manede tilsamarbejde og dialog i belastede områder mellem beboere ogpoliti. Tirsdagens foredrag gav os et indblik i, hvordan politiet iHolland matcher sammensætningen i befolkningen, både hvadangår etnicitet og seksualitet.Alsidig brandstationOnsdag var der som de øvrige dage morgenmad kl. 0700 påflådebasen.Dagens program bød indledningsvist på en bustur til Brandstationeni Zaanstadt, hvor resten af dagen skulle tilbringes. Brandstationen,der var nybygget, fungerede ligeledes som undervisningsstedfor dele af politiuddannelsen. Blandt andet havde deen masse beslaglagte maskiner til fremstilling af ecstasypiller, dervar sat op som et laboratorium.Der var også et fuldt ud funktionsdygtigt væksthus til hampplanter,så politieleverne vidste hvordan sådan noget ser ud, og hvadder skal bruges for at bygge det.Lokalerne bliver ligeledes brugt af de ransagningshold, der beskæftigedesig med narko. Laboratorierne var sat op med fiktivefælder, der afspejlede de realiteter politiet møder, når de ransagernarkolaboratorier.Brandvæsnet foreviste en overtænding af et rum, imens vi stodi det. Narkohundeafdelingen foreviste den nyeste mode indenfor”smuglerbukser”, ligesom de viste hvordan deres hunde kanfinde narko på et gerningssted – dog ikke særligt overbevisendeset i forhold til danske narkohunde.Herefter var det tid til kage og et par timers foredrag omkringsyntetiske rusmidler og bekæmpelse af dette.Om aftenen blev vi kørt til KLPD i Driegenberg (svarende til rigspolitietsungdomsforening, hvis en sådan fandtes), hvor der blevgrillet, spist og drukket øl.Torsdag blev vi kørt til Schiphol lufthavn, hvor lufthavnspolitiet,de Koninklijke Marechaussee stod klar med underholdningenresten af dagen. Alene i Schiphol er der en politistyrke på ca.1.700 mand, såkaldte Marechaussee, som sammenlignet meddanske forhold er militærpolitiet. Men de har bemyndigelse overforcivile, primært i lufthavne samt ved grænsen. Der blev holdtoplæg om dokumentfalsk, og bombehundeførerne fortalte omderes arbejde.Om aftenen var der overraskelsesmiddag på en kanalbåd, hvorvi blev sejlet rundt i Amsterdams kanaler. Der blev sagt tak for engod uge, og der blev udvekslet souvenirs med Kees Sal som takfor et godt seminar.Efter middagen på kanalbåden slap IPA-Holland os ud i Amsterdamskulturberigede natteliv, ligesom som de foregående aftener.Fredag aften var der spisning med flere højtstående IPAmedlemmer fra Holland, og efterfølgende blev der uddelt beviserfor et veloverstået seminar.Det var en rigtig spændende uge med gode oplevelser. Vi mødteen masse kollegaer fra hele verden. Det kan kun anbefales, at demder har mulighed for det, søger næste seminar for unge politifolk,som finder sted i 2013 i Australien.Tak til IPA Holland for et godt og vel tilrettelagt seminar, og taktil IPA Danmark fordi vi fik muligheden for deltagelse.IPA-nyt • nr. 4 201119


20 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


konstruktivt HB mødei Odensegeneralsekretær Konstruktivt HB mødeAF generalsekretær Niels Henrik Bak, Sektion Danmark.i OdenseLørdag den 8. oktober 2011 var IPAs hovedbestyrelse samlet på Politigården i Odense, hvor vi drøftede, hvad der var sket siden voreslandsmøde i foråret, samt mere væsentligt kiggede fremad imod de kommende spændende opgaver i fremtiden.Nedenfor er hovedparten af de umiddelbart vigtigste punkter opstillet, og de gav anledning til en konstruktiv debat og mange godedrøftelser.• Professionalisering – hvordan får vi flere til at deltage i kurser på IPA Schloss Gimborn?• Hvordan gør vi IPA nyt mere professionelt? Kan vi sætte flere faglige ting i bladet? Vil medlemmerne læse dette?• Hvordan kan lokalforeninger og kredse gøre IPA mere faglig? Kan de lave faglige arrangementer, blandet med det sociale –og hvad? Skal vi have et Dansk IPA Akademi?• Det blev besluttet, at i fremtiden vil IPA Sektion Danmark dække det fulde deltagergebyr til standard kurser på IBZ Schloss Gimborn.Søg derfor om at komme med på kurserne.• Unge medlemmer (under 35 år) – gør vi nok for at inddrage dem i de styrende organer? De skal gerne bruges som fremtidigeambassadører!!• Styrkelse af den internationale profil - Skal IPA bruge flere penge på det internationale arbejde? Skal vi sende flere ud og deltagerundt omkring i verdenen? Har vi råd? Har vi råd til at lade være?Økonomien viser umiddelbart et overskud for første gang i flere år, men budgettet for 2012 viser et underskud på mere end 175.000kroner… Kan det accepteres – og skal kredsene igen have mindre i tilskud? Nej, blev der sagt, hvorefter mange andre gode forslagkom frem for at rette op på underskuddet. Budgettet viste derefter fortsat et underskud, men betydelig mindre.• IPA Danmark har igen fået flere medlemmer og er nu oppe på 9.347 – Alle medlemmer skal huske at underrette IPA såfremt deskifter adresse…• IPA MC klub Midt- og Vestjylland er nystiftet og blev godkendt af hovedbestyrelsen.• Røde Mølle lukker som IPA hus ved årsskiftet, men kan fortsat lejes af IPA medlemmer til favorabel pris (se IPA’s hjemmeside).• IPA Japan – takkede til det internationale IEC møde Danmark for støtten til deres katastrofeofre. Takken viderebragt til lokalforeningen i København, som havde støttet i Japan.• Internationalt IEC møde skal i 2013 afholdes i København. Der forventes ca. 3- 400 deltagere i 5 dage.• IPA Sektion Danmark – har 50 års jubilæum i 2012. Det fejres i september måned. Nærmere kan læses på hjemmesiden og andetsted i bladet.• IPA nyt og evt. ny kontrakt blev drøftet. Skal indholdet ændres til flere faglige og internationale indlæg? Der er løbende behov for,at medlemmerne skriver i bladet. Nye ideer blev drøftet.• IPAs hjemmeside www.ipa-dk.dk blev kort drøftet og webmasteren redegjorde for forbedringer og evt. fremtidige ændringer.• Afskedigede IPA medlemmer (p.g.a. besparelser og udlicitering) kan som følge af dette umiddelbart ikke længere være IPAmedlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede derfor at afskedigede medlemmer kan søge om fortsat medlemskab ved at indsende enansøgning til kredsformanden, der indsender ansøgningen med påtegning til FU. FU træffer derefter afgørelsen og de afskedigede,som vurderes egnet til fortsat medlemskab overgår til pensionistgruppen. Ordningen er gældende frem til næste Landsmøde,hvor lovudvalget har færdigbehandlet lovforslagene.Såfremt du ønsker at få hele referatet fra mødet, kan du sende en mail til mig på secretary.general@ipa-dk.dk – så vil du få det tilsendt.I kan også spørge jeres egen kreds- eller lokalforeningsformand. På IPA’s hjemmeside www.ipa-dk.dk findes vore mailadresser.Præsidenten lytter opmærksomt.Mødedeltagerne var engageret– næsten alle!IPA-nyt • nr. 4 201121


På patrulje i PhoenixAF Sheena Elisabeth Andersson og Henriette Brodde, IPA København.Det hele startede med PLOV-uddannelsen. Vi var i gruppe med enkollega, som fortalte om et ophold i USA, hvor han gennem IPA havdefået kontakt til politiet i USA, og hvordan han i USA var kommet medpå patrulje og havde været med på fængselstur. Vi lyttedemeget interesserede, han havde jo så mangespændende historier.Henriette og Sheenaprøver udstyr.Efterfølgendegik planlægningen i gang. Viville begge rigtig gerne til USA, og vi vidste,at vi begge ville have en lang sommerferie i forbindelse medPG3, så det var et perfekt tidspunkt. Der var dog næsten et år til densommerferie!Vi blev anbefalet af føromtalte kollega at vælge en by sydpå, hvis viskulle med på patrulje i USA, da der er mere frie tøjler end i de storebyer som Los Angeles og New York.Efter nøje overvejelser valgte vi vores rute! Planen var et road trip medstart i Los Angeles, videre til San Francisco, Yosémite, Las Vegas, GranCanyon, Phoenix, San Diego, og turen skulle så ende i Los Angelesigen. Vi valgte, at komme på patrulje i Phoenix. Nu var spørgsmåletbare hvordan vi kom i gang med IPA.Efter at have søgt på både internet og intranet, fandt vi frem til tilmeldingsblanketterne.Det varede ikke længe fra vi havde sendt tilmeldingsblanketterne,til vi havde vores medlemskort.Nogle måneder inden afrejsen fandt vi på IPAs hjemmeside blankettenmed anmodning om rejseassistance i et andet land. Vi udfyldteblanketten så godt, somvi nu kunne og sendte den til IPA Danmarken søndag aften. Allerede mandag morgen fik vien mail, hvor vi kunne se, at mailen var blevet videresendt til IPA USA,og mandag aften fik vi svar på mail fra en kontaktperson ved IPA iPhoenix. Det hele gik bare så nemt!Barb fra IPA Phoenix skrev, at hun havde nogle yderligere spørgsmålom vores ophold, og inden længe var vores tur på plads. Vi havdepå blanketten anmodet om at blive huset hos et IPA medlem, og fiktilbud om at bo hos Barb og hendes mand i Phoenix. Det tilbud togvi selvfølgelig imod. Så mailudvekslingen kørte fint frem og tilbage,og Barb fortalte om deres liv, og det virkede allerede som vi var ”venner”.Fra v. Henriette, Maria,Barb og Sheena. Pigerne sammen med SWAT-gruppen i fængslet.GæStfRI MOdtaGElSEEn tidlig aften godt halvvejs inde i ferien ankom vi til Barbs hjem iPhoenix, og blev gladelig modtaget.Det var virkelig en fornøjelse at møde Barb og hendes mand, sombegge arbejder inden for Marycoopa County Jail i Phoenix. De varvirkelig gæstfrie. Henriette og hendes søster Maria blev indlogeretpå et værelse, og jeg (Sheena) fik mit eget værelse. Den første afteninviterede de os ud at spise på en Mexicansk restaurant.AnnonceAnnonce22 IPA-nyt • nr. 4 2011


Endelig kom dagen,hvor vi først skulle på fængselsbesøgog siden på patrulje. Maria havde fåetlov til at være med hele dagen, så vi var tre spændte piger klar tilen lang og lærerig dag.Dagen var planlagt med start kl. 7 om morgenen, hvor vi kørte indtil fængslet og mødte en mand, som fortalte om sit arbejde medterror.Efterfølgende stod det på rundtur i fængslet. Vi blev præsenteretfor et SWAT-team, som arbejdede inden for fængslet, og som skullefølge os rundt under turen i fængslet. De var alle fuldt udrustede ogklar til kamp! Under turen rundt i fængslet kom vi helt tæt på det hele.Vi kom ind ved cellerne med de psykisk syge afsonere, og kunne ståog kigge på dem ansigt til ansigt med en dør med glasrude imellemos. Vi kom helt ind til fangerne, hvor de er på ”gårdtur”. Deres ”gård”består af et større rum uden for cellerne, hvor de har borde og bænkeog hvor der lå et par bøger og et gammelt TV. SWAT-teamet stilledeop foran os, og så kunne vi ellers stå og kigge på fangerne, som varde dyr i bur.Bagefter gik vi op i kontroltårnet, hvorfra vi havde udsyn til ”gården”og cellerne. Cellerne er ikke med lukkede døre, og det er derformuligt at se ind til fangerne - hvor de har deres seng og et toilet.Fangerne har derfor intet tidspunkt, hvor de kan være sig selv ogikke var overvåget. De kan ikke engang gå på toilettet uden det kanses af fængselsbetjentene (og af os for den sags skyld!)Efter fængselsbesøget gik turen til det SWAT team, som operereruden for fængslet. Vi ankom til deres lokationer, og så gik den storeforevisning ellers i gang. VI fik set en masse af deres udstyr, fik hilstpå en af deres politihundeog fik set deres køretøjer. Det kantilføjes, at de bestemt ikke mangler noget! De var allesuper venlige og meget åbne.Slutteligt skulle vi på patrulje. Vi kørte ud til en af politistationerneog mødte den betjent, som skulle have os alle tre med på vagt heledagen. Han havde fået lov til at køre i hele området, så vi kunne efterønske deltage i alt hvad der skete i hele Phoenix.Det var en fredag eftermiddag, så forventningerne var store! Desværre(for os) sker det også i Phoenix, at de har dage, hvor der ikkesker så meget – og det var netop en af disse dage. Der var dog etshoot-by-skyderi under vores vagt, men da meldingen kom, lå vi iden modsatte ende af byen, så vi kørte ikke med på det. Betjentenfortalte, at der normalt er skyderi i Phoenix hver fredag og lørdag.Vi udvekslede en masse erfaringer om arbejdsmetoder og tjenesteforholdmed betjenten. En af de ting, som er ret anderledes i USA er,at betjentene i uniform ofte spiser ude på byens restauranter. Deter helt normalt for dem, og de får endda gode rabatter stort set allesteder, hvilket er anerkendt i befolkningen. Politiet er generelt retvelanset i Phoenix.Patruljeturen sluttede kl. 2330, hvor vi blev kørt hjem til Barb efteren lang og spændende dag.Vi har nu fået en masse gode kontakter i USA. Alle var åbne og gæstfri.Flere har tilbudt, at hvis vi kommer til USA igen, så skal vi bare sigetil, så kan vi altid bo hos dem.Efter hjemkomsten skrev en af betjentene, som vi var på patruljemed, at hvis vi kom til Phoenix igen, kan han arrangere en tur medderes Air force, altså med helikopter. Så der er allerede en massegode grunde til at komme tilbage til USA.Vi takker IPA for virkelig godt og hurtigt samarbejde, og vi kan stærktanbefale andre kollegaer at blive medlem af IPA!AnnonceAnnonceIPA-nyt • nr. 4 201123


24 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


Internationaljule- og NytårshilsenIPAs internationale præsident, Michael Odysseos har bedtos bringe en Jule- og Nytårshilsen til alle organisationensca. 390.000 medlemmer, fordelt på 63 medlemslande.I sin skrivelse gennemgår han årets væsentligste begivenhederog fortæller om sine IPA-holdninger.Han slutter med på vegne af hele bestyrelsen (PEB) at ønske alle medlemmersundhed, lykke og fred i det kommende år, og for dem, somfejrer julen ønskes en Glædelig Jul.Ønsker du at se hele præsidentens skrivelse, er den lovet at blive publiseretpå den internationale hjemmeside, www.ipa-iac.orgAnnonceAnnonceVi sætter pris på trykte og digitale medierAnnonceBugattivej 8, 7100 Vejle Telf. 7585 7788www.vejleamtsfolkeblad.dkAnnonceAnnonceIPA-nyt • nr. 4 201125


26 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


350 ”legebørn” med IPA iDjurs SommerlandLækkerierne nydes.Travlhed ved grillen.AF Jan Richter Henriksen, IPA Århus.”IPA Kreds 2, Østjylland” havde søndag den 4. september inviteret tilet medlemsarrangement i Djurs Sommerland.De tre lokalforeninger i Randers, Grenaa og Aarhus, som tidligerehver især lavede udflugter dertil, har nu for 2. år gjort turen til et fælleskredsarrangement - en dejlig tur til denne pragtfulde park, hvor”børn” i alle aldersgrupper kan udleve deres lege.I år var vi mere end 350 legende, og hvor var det hyggeligt ung somgammel at opleve den hyggelige stemning. På denne dejlige dag møderman kolleger, nogle er pensionerede og andre helt unge familiermed deres små børn.Turen var planlagt således, at de tilmeldte fik udleveret billetter ogfrit kunne bestemme, hvornår det passede dem at møde. Arrangørernehavde reserveret et grill-hus, hvor vi mellem kl. 1230 og kl. 1400kunne få grillstegte pølser, salatbord, brød og kartoffelsalat og hertilen sodavand eller en øl.Stor tak til ”kokkene” og de som lige gav en hånd med ved bordeneog grillerne. En særlig tak til Tanja med familie, som en stor del aflørdagen snittede salat, kogte pasta, osv. Også tak til Niels Erik medfamilie, som klarede indkøb af kød, øl og vand. Niels Erik kørte søndagmorgen til havnens fiskehus og fik et læs is, så varerne kunne holdesig friske og kølige hele dagen.Vi havde alle en dejlig dag i legeland, hvor der ikke var det helt storepres på aktiviteterne, så vi undgik lange ventetider ved forlystelserne.Arrangørerne fik helt fortjent megen ros, og en del medlemmer tilbødat give en hånd med næste år.En stor hilsen til jer alle og jeres familier for den god stemning og detdejlige samvær.AnnonceAnnonceIPA-nyt • nr. 4 201127


28 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


Flot gestus fraIPA i KøbenhavnKvitteringen for indbetalingen til Røde Kors overrækkes.Kim Torp fortæller, at godt 450 glade kollegaer og deres familiemedlemmeri efteråret besøgte Cirkus Benneweis fordelt over to dage.Det var som altid noget særligt at komme i cirkus med den dejligeatmosfære, som ikke findes andre steder.Billetprisen var sat til 50 kr. og Cirkus Benneweis donerede hver enkrone til Røde Kors.På fotoet ses Kim som repræsentant for IPA overrække kvitteringen fraRøde Kors på i alt 23.136 kr. til Freddy Kolding fra Cirkus Benneweis.IPA-København supplerede indsamlingen med 50 kr. pr. deltagendeIPA-medlem, så det samlede beløb blev næsten 26.000 kr.Annonce Annonce AnnonceIPA-nyt • nr. 4 201129


”Røde Mølle”lukker som IPA husDen snart forhenværende formand for foreningen”IPA hus Røde Mølle”, Egon Sigvardt Andresenfortæller, at IPA huset lukker ved udgangenaf 2011.”Røde Mølle” ved Hvidkilde Gods.Grev Christian og bestyrelsen konstaterede i efteråret2010, at vi ikke kunne nå samme omsætningsom i 2009, - et niveau på 300.000 kr. i lejeindtægter,som var Grevens ønske.En gennemgang af Røde Mølles statistik viste, atantallet af hverdagsudlejninger blev mindre ogmindre. Det samme gjaldt antallet af udlejninger tiludenlandske IPA medlemmer. Men det var ikke kunRøde Mølle, der havde de problemer. Det gælderogså nogle af de andre danske IPA huse.Ser man på antallet af tyske IPA huse, er der ifølgeden internationale guide kun 16 tilbage, mod 29 dader i slutningen af 1990’erne var flest i Tyskland. Defleste af dem var dog ikke anerkendte IPA huse, men var privat ejetog blev lejet ud til hvem som helst for at få en fornuftig økonomi.Husfolkene i Tyskland er for 95% vedkommende i aldersgruppen 70år og derover.Holland har sat det store IPA hus ”Welgelegen” til salg. Også her erder problemer med belægningen. Men væsentligst kniber det med atfinde afløsning for ”de gamle”, som for år tilbage startede huset op, ognu trængte til at nyde en vel fortjent pensionisttilværelse.En anden årsag til den manglende udlejning skyldes, at unge familierofte foretrækker at betale lidt mere og i stedet leje et sommerhus elleren lejlighed, hvor de ikke skal dele køkken og badefaciliteter medandre gæster.På et møde i november sidste år meddelte Greven, at han ønskede etstørre dækningsbidrag på investeringen i Røde Mølle. De seneste århavde det kun været på højst 1%, ja enkelte år endda underskud. Medudsigt til en snarligtiltrængt udskiftning af en stor del af inventaret,der er nedslidt efter mere end 20 års brug, er det nødvendigt meden øget indtjening.Ikke kun inventaret trænger sig på, også udendørs er der en del projekter,der trænger til en kærlig hånd. Bl.a. trappen ved den gamle broover åen øst for huset skal renoveres, men også de to broer, der førerover åen til bl.a. tørrepladsen, trænger til en alvorlig overhaling medbehov for udskiftning af belægning og gelænder. En del af termoruderneer punkteret og bør udskiftes. Dørlåsene i de udvendige dørepå sidefløjen er slidte og vanskelige at låse. Og der kan nævnes flereomkostningstunge reparationer på det gamle hus.Vi har de senere år, altså bortset fra 2009, leveret mellem 240.000 og260.000 kr. i lejebetaling til Hvidkilde Gods. Penge som IPA medlemmernehar betalt for leje af IPA huset.Greven havde flere forslag til, hvordan indtjeningen kunne forøges.Bl. a. foreslog han, at vi selv (sektionen) lagde penge i kassen, hvisAnnonce Annonce Annonce30 IPA-nyt • nr. 4 2011


Her er nydt mangedejlige IPA-måltider.mindstebeløbet ikke blev nået. Detafviste vi som utænkeligt, da jeghavde erfaring fra tidligere med,hvor svært det er bare at få 10.000kr. til hvert af IPA husene, selvompengene bliver brugt til gavn forIPA medlemmerne. En overførsel tilHvidkilde Gods vil aldrig blive godkendti sektionen.Greven foreslog også, at vi lejede udtil andre end IPA medlemmer. Ogsådette forslag blev forkastet, idet vi fratidligere vidste, at sektionen ikke vilgive det førnævnte tilskud til IPA huse,som lejer ud til ikke IPA medlemmer.Endnu en mulighed blev drøftet, - atHvidkilde Gods selv står for udlejningenog rengøring i de tre sommermåneder, juni, juli og august. Voresfrygt var, at en stor del af Røde Mølles mange hjælpere/viceværter såvil melde fra og heller ikke deltage i de årlige rengørings- og maledage.Det var vores indtryk efter et møde for nogle år siden, hvor Grevenførste gang luftede tanken om ”fremmede” i huset. En sådan løsningville også medføre, at Røde Mølle ikke længere kunne betragtes somet IPA hus og derfor ville miste IPA flag og IPA skilt.Da vi ikke kunne garantere en lejeindtægt på 300.000 kr. om året,blev vi på mødet enige om at lade kontrakten udløbe ved udgangenaf 2011.Grev Christian sluttede mødet med varmt at takke bestyrelsen ogdens hjælpere for et godt samarbejde i alle årene. Han var ked af, atsamarbejdet med IPA ophørte, og gav udtryk for at han helst havdeset os fortsætte. Greven havde været glad for at se huset blive brugt. Vihavde været nemme lejere, som selv kunne finde ud af at holde huseti en god stand, så det så pænt ud, når man kørte forbi.Grev Christian sendte en mail efter mødet og skrev: ”Det er fortsat minholdning, at vi kunne have fundet en løsning, hvis viljen fra IPA systemethavde været til stede – og det ærgrer mig lidt at ingen tør sige det højt.Det gamle regelsæt har vist sig ikke at kunne forrente sig – ikke skaffetilstrækkelig indtægt til IPA husene, hvorfor de lukker på stribe. Hvorforkunne huset ikke have været et IPA hus i 8 måske 9 måneder om året – ognoget andet i 4 måske 3 måneder?Jeg mistede en god lejer og I mistede et godt klubhus.Ingen har vundet - grundet rigide regler.”I de efterfølgende måneder blev forskellige muligheder undersøgt.Ombygning til kontor, lejligheder eller værelser for at nævne nogen.I løbet af foråret og sommeren 2011 fik Grev Christian forhandletsig til en kontrakt med et udlejningsbureau, som flere andre godserbenytter sig af, når de skal have lejet nogle af bygningerne ud tilferiegæster.Den hyggeligegårdsplads.Bureauet hedder ”MOB sommerhusudlejning”,Hasselvænget 1, 5500 Middelfart, tlf. 6441 2322, og nu kanhuset lejes af alle, hvilket giver et meget større kundeunderlag.Grev Christian har ikke glemt IPA og har sammen med mig overbevistMOB direktøren om, at IPA medlemmerne skal have mulighed for atleje Røde Mølle til en særlig IPA pris. Altså billigere end for ikke IPAmedlemmer.En forlænget weekend, fra fredag kl. 1500 til mandag kl. 1000, kosterfra uge 2 til og med uge 25 med enkelte undtagelser 7.000 kr. og igenfra og med uge 35 og til udgangen af året 7.000 kr.I ugerne 1, 14, 15, 26, 27, 32, 33, 34 og 42 er startprisen 7800 kr.I juli måned er prisen som for alle andre knap 17.000 kr. for en uge.Til priserne lægges rengøring og forbrug, hvilket er nyt i forhold tiltidligere på Røde Mølle.Sammenlignet med alle andre får IPA medlemmer mere end 3000kr. i afslag. Dette er vel et bevis på, at Greven ikke er eller har væretutilfreds med vores tilstedeværelse, men gerne ser IPA medlemmernefortsætte med at bruge Røde MølleI efteråret arrangerer Røde Mølles bestyrelse en fest for viceværter,tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanterfra godset.Det bliver med tilskud fra Greven og fra Røde Mølle-foreningens kasserer.Vi vil i fællesskab sørge for, at det ikke bliver en sørgmodig fest.Der er i skrivende stund enkelte ledige weekender i december, mendet er der nok gjort noget ved inden artiklen bliver læst.I januar 2012 tømmer vi Røde Mølle for de ting, som venner af RødeMølle har haft ”udstillet” i huset, og gør ”udflytningsrent”.Herefter går godsets folk i gang med at hænge nyt op og tilføje ”nips”,hvor de synes, der mangler noget og evt. male, hvor de skønner, deter nødvendigt.Fra 15. januar 2012 vil der igen være mulighed for at leje sig ind iRøde Mølle.IPA-nyt • nr. 4 201131


32 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


adresselistefor IPa husene”AtrIumGårdEN”, NordSøvEj 59, SøNdErvIG, dK-6950 rINGKøbING, tlf. 9733 9152booking: børge Sørensen, markledet 47, dK-6950 ringkøbing,tlf: 9732 2723, tlf.arb. 9732 1448,E-mail: atriumgaarden@mail.dk eller borge.sorensen@mail.dk___________________________________________________________________________”IPA-CENtEr ESbjErG”, SANAtorIEvEj 28, HjErtING, dK-6710 ESbjErG, tlf. 7511 6666booking: Svend larsen, mob.tlf. 2984 6666.E-mail: ipa-centeresbjerg@ipa-dk.dk____________________________________________________________________________”IPA-ArrESøHuS”, ArrESødAlvEj 101, dK-3300 frEdErIKSværK, vICEvært: mob 2167 2369booking: Erik bryld, Knøsen 99, 2670 Greve, mob.tlf. 4020 4214,E-mail: bookingarresoehus@ipa-dk.dkAnnonceAnnonceAnnonceAnnonceAnnonceAnnonceIPA-nyt • nr. 4 201133


Brügge– et ukendt rejsemålAF Anette Sylvest, IPA i Hillerød. – Fotos af Helle Fokking.”Gør som de kloge: Rejs med Aage”, og det gjorde vi – 44 forventningsfuldepensionister fra IPA Hillerød med start søndag den 21. august.Busrejsen var tilrettelagt af Aage Poulsen fra Hillerød i samarbejdemed De Grå Busser. Larsen Busser stod for transporten med Claus, derhar en fortid i politiet, ved rattet. Den pensionerede gymnasierektormed speciale i historie, Poul Møller Petersen var rejseleder.Rejseselskabet skriver, at Belgien er lidt ukendt for mange danskere,og det er synd, for her er meget at opleve. Så det har vi taget til os.Efter opsamling i Hillerød og Høje Tåstrup går turen til Rødby medfærge til Puttgarten, og videre gennem Nordtyskland over LüneburgerHeide og det smukke Weserbergland til overnatning i Ruhrområdet,nærmere bestemt på Schloss Gimborn i Marienheide nærKøln. Middagen på slotskroen nås lidt forsinket p.g.a. kø igen og igenpå de tyske motorveje. Det er blevet bælgmørkt, så kun konturerneaf slottet kan anes.Trods det bliver vi godt modtaget af det venlige værtspar Klaus-Ulrichog Marianne Nieder samt den tjenende sjæl Petra Kreuzer.Walther Dam Larsen, som er en af rejsedeltagerne, var fra 1993-97 ibestyrelsen for IBZ Gimborn, og siden vice-chairman indtil 2003.Første gang Walther besøgte Gimborn var i 1989. Derfor kunne hanfortælle lidt historie om stedet og slottet, som igennem årene harværet brugt af internationale IPA-medlemmer til forskellige seminarerog kurser. Flere gange er værelseskapasiteten udvidet for at imødekommestigende interesse fra ”non-German members” indenforIPA-organisationen.I øvrigt er IPA-Køln den næststørste IPA-afdeling i Tyskland med ca.1.500 medlemmer. I hele Tyskland er der ca. 59.000 medlemmer.Efter middagen på slottet går turen til baren, hvor dagens førstegode tyske øl skal smages. Og så er der ellers en flok, der er klar til atsige godnat.BelgienNæste morgen går turen efter morgenmaden mod Belgien. Nu kørervi øst om Køln gennem Bergisches Land over Rhinen, som danner enkulturgrænse - germansk-romansk. Vi passerer Liége og følger flodenMeuse mod Ardennerne.Vores ”historielærer” fortæller, at Belgien er 3-sproget, fransk, flamskog tysk. Landet blev løsrevet fra de nordlige Nederlande (nuværendeHolland) og blev kongedømme i 1830 (Leopold den 1.) med religiøsemodsætninger mellem katolikker og reformerte. Den belgiske kongefik tildelt kolonien Congo som sin personlige ejendom. Kolonien blevselvstændig i 1960. Belgien er nu ved at blive opdelt i to stater, Valonien(fransksproget) og Flandern (nederlandsksproget).P.t. har landet været uden regering siden april 2010, hvor premierministerenindgav sin afskedsbegæring til kong Albert den 2., og ledesnu af et forretningsministerium. Den stakkels konge skal i sin nytårs-34 IPA-nyt • nr. 4 2011


tale på tre sprog hilse godt nytår til folket på flamsk, fransk og tysk.Vores ”lærer” fortæller videre om Ardennerne, som i 1. og 2. verdenskriglagde jord til nogle af historiens voldsomme slag.for mangeSå er der frokostpause i Durbuy S/Ourthe, der omtales som Belgien´s– måske verdens – mindste købstad. Indbyggertallet er omkring 500. Iløbet af eftermiddagen kører vi videre gennem Namur, forbi Bruxelles,langs den franske grænse til Brügge, hvor vi skal bo i tre nætter.BrüggeHotellet, Portinari nås til aftensmaden. På pladsen, hvor hotellet liggeri centrum af byen, er der et stort og flot springvand, som består af firegrupper, ”De badende kvinder” - som er en hyldest til Flanderns firebyer Brügge-Gent-Kortrijk-Antwerpen, ”Flamsk landskab”, ”Fiskerne”- som symboliserer Brügge og havet, samt til sidst ”Cyklister”. Dissespringvand og figurer blev udarbejdet i 1985-86.Brügge, som også kaldes Lille-Venedig p.g.a. sine mange kanaler, harca. 120.000 indbyggere og blev i året 2000 udpeget som UNESCOkulturarvby.Så er vi nået til tirsdag, hvor regnen siler ned fra morgenstunden.Men DMI har lovet tørvejr fra kl. 10, og klokken 10:10 stilner regnenså meget af, at selskabet begiver sig til fods på byrundtur. Der skalkøbes belgisk chokolade og andre belgiske rariteter.Brügge har to fantastiske middelalderpladser, Grote Markt eller bareMarkt og Burg, der er centrum for byens administration.Midt på Markt står to statuer, af Jan Breydel og af Pieter de Coninck,som var de to ledere af ”slaget om de gyldne sporer”, der fandt stedi 1302. Torvet er domineret af det 83 meter høje ottekantede tårn,hvorfra man har en fin udsigt over hele byen og dens omgivelser.Burg - altså Rådhuspladsen med bl.a. ”Det hellige blods Basilika”.Ifølge legénden blev ”det hellige blod”, som er et af Belgien´s vigtigsterelikvier, bragt til Brügge af grev Derrick af Alsace i 1150.Once Lieve Vrouwkerk (Vor Frue Kirke) har også et højt tårn, 122meter, og rummer værker af stort set alle flamske mestre, f.eks.Michelangelo´s ”Madonna med barnet”.Trods den stadig silende regn begiver nogle af selskabet sig på kanalrundfart.>>IPA-nyt • nr. 4 201135


36 IPA-nyt • nr. 4 2011Annonce


Belgien er kendt for sine øltraditioner.Det flersprogede landkræver særlig skiltning.Forstå det, hvem der kan!Andre besøger det gamle bryggeri ”De Halve Moon” (den halve måne)fra 1856. Her serveres god og stærk belgisk øl. Brugge zot (Brügge´snar), som er en lys øl på 6% og Brugge zot double, som er den mørkepå 7.5% og ikke at forglemme Straffe Hendrik, som er på 11%! Der er109 bryggerier tilbage i Belgien. Man siger om disse øl, at de er ”bryggettil himlen men djævelsk lækre”.Byturen afsluttes for de feminine gener med kig på lækre tasker, sko,tøj, diamanter og kniplinger.GentOnsdag starter som tirsdag med den ændring, at i dag styrtregnerdet fra morgenstunden. I dag har vi bestemt at køre til den gamleresidensby Gent, som tidligere var en af de mest betydende byer ihele det nederlandske område (3/4 mio indbyggere). Gent er en storindustriby med bl.a. kornhandel samt universitetsby. Byens kanalsystemfører ad floden Schelde ind i Holland.Vi besøger den mægtige Sint-Baafs katedral med den berømte trefløjedealtertavle ”Lammets tilbedelse”, malet på egetræ af brødrenevan Eyck i 1432. Farverne er sammensat af mineralske farvestoffer meden tørrende olie som bindemiddel. Ligeledes ses et Rubens-billede.Tæt på katedralen findes det imponerende Belfort Klokketårn med 43klokker og på toppen en gylden drage, der vogter byen mod djævle.Herfra er der naturligvis en storslået udsigt.I Gent, der betragtes som en gastronomisk højborg, findes der 350restauranter. Vi nåede desværre ikke dem alle!Tilbage i Brügge sidst på eftermiddagen opdager vi, at der har væretmarked på vores plads foran hotellet, hvilket igen får købegenerne igang hos de kvindelige gæster. I de endnu ikke lukkede boder findesalt fra tørklæder, bælter, krydderier, grønsager osv.Efter aftensmaden er der gåtur til tårnet på Markt hvorfra der kl. 21 erfirhændigt klokkespil i en halv time, - meget fascinerende.Dagen sluttes i hotellets bar med snak om dagens oplevelser.LierSå oprandt endelig en morgenstund med guld i mund. Men i dag skalvi jo også starte hjemturen!Afgang kl. 09:15 mod Lier (35.000 indbyggere), som anses for Belgien´ssmukkeste og mest idylliske by. Vi bliver en del forsinket p.g.a. opgravningeri byen, så det er svært at finde en p-plads til vores store bil! Detlykkes lidt udenfor centrum.Det var her i Lier, at Christian den 2. søgte tilflugt, da han blev fordrevetfra Danmark.Byen har et berømt ”verdensur”, noget lignende Jens Olsen´s ur påKøbenhavns rådhus. Uret sidder på Zimmer Tower (tidligere CorneliusTower) og er et livsværk lavet af Louis Zimmer (1888-1970) i 1930 oglavet som 100 års jubilæumsur til byen Lier. Det var med på Verdensudstillingeni Bruxelles i 1935. Louis Zimmer var urmager, selvlærtastronom og iværksætter af de tre berømte værker, Hundredårsklokken,Astronomisk Atelier (1932) og Det Astronomiske Ur.Hver dag på slaget 12 går uret i gang. Låger åbnes, og de fire livsstadieri form af figurer viser sig. Barnet Bertha slår det første slag (forførste kvarter), den unge Anton det næste (for andet kvarter), denvoksne metalarbejder van Boeckel det tredje (for tredje kvarter), ogtil sidst den gamle Mr. Pirroen, en person skabt af forfatteren FelixTimmermans, slår de 12 slag.Efter slagene kører uret rundt og viser billeder af de første tre belgiskekonger, Lier´s hær og til sidst de seks borgmestre, der har styret Liersiden Belgien´s selvstændighed. På pladsen foran tårnet kan man seen model af solsystemets ringe samt planeternes bane.HjemturenSidste eftermiddag i Belgien går turen videre mod Eindhoven i Hollandog videre mod Tyskland. Vi slutter i Bramsche (nord for Osnabrück)ved 18-tiden til sidste aftensmåltid og overnatning på hotelIdingshof.Denne aften er så skøn lun og stille, men trykkende med ca. 28º, såhele selskabet foretrækker at sidde udenfor restauranten efter spisning.Fredag er sidste dag. Der er tidlig morgenmad og afgang fra hotelletkl. 08 i håb om at undgå for megen kø på motorvejene.Turen går langs Weserfloden mod Bremen-Hamburg-Lübeck, og ”frokostpause”,varm middagsmad i form af en kæmpe wienerschnitzel, iAlte Gasthaus 16 km fra Puttgarten.Vi når den bestilte færge mod Rødby kl. 14.EfterskriftTuren bød på meget dårligt vejr, megen regn. Og lange køredage ibus. Af de i alt seks dage blev mere end fire tilbragt i bussen, og detvar lidt for meget. Man kunne ønske sig mere tid til fordybelse af f.eks.Schloss Gimborn samt Brügge.Claus var en rigtig god og habil chauffør, som ikke var uden lune. Hanberettede, at dette var hans sidste turisttur, idet han var ved at starteeget firma.Poul Møller Petersen var en dygtig rejseleder, som oveni at være gymnasierektortillige var historiker, hvilket betød mange sjove og interessanteberetninger langs den kørte rute. Han var meget begejstret forat rejse med så voksne mennesker. Alle overholdt tiderne, og det varhan bestemt ikke vant til med gymnasieelever.Aage Poulsen fra IPA Hillerød fortalte, at dette også var hans sidstetur som tilrettelægger af disse herlige rejser, hvilket vi er mange, derbegræder. Men også en stor tak til ham.Belgien er – med de mange spændende byer – bestemt et land, derkan anbefales som turistland. Ikke at forglemme et udvalg af mereend 400 gode ølmærker, som selskabet kun smagte en lille del af.IPA-nyt • nr. 4 201137


Et smut til”Broderlandet”AF Christian Harre, IPAs hobbysekretær.Jeg besøgte i Juli måned Stockholms Politi og Politimuseum. Herkommer kun ganske få facts omkring politiet i Stockholm Län, idet defleste sikkert har kendskab til svensk politi, der jo på mange områdertil forveksling ligner dansk politi.Svenskerne har selv den mening, at de er alt for mange mennesker i etalt for lille land - men det har de langt fra ret i. Sverige er det 5. størsteland i Europa, og i hele landet bor ca. 10 millioner mennesker. Grundentil at de ikke mener de har plads nok er, at hovedparten af indbyggernebor i de 3 store områder - Stockholm, Malmø og Göteborg.I Stockholm bor 1.949.516 personer, og det er rent faktisk ensbetydendemed 21% af landets befolkning. Heraf er 20% med ”udenlandskbaggrund” (i alt har 16% af den svenske befolkning udenlandsk baggrund).Der bor 289 personer pr. kvadratkilometer, og Stockholmfylder faktisk kun 2% af hele landets areal.Stockholms Län består af hovedstaden, omkringliggende forstæderog 24.000 øer.Svensk politiI Sverige er politiet ledet af Rikspolitistyrelsen, svarende til Rigspolitieti Danmark. Der er 21 politidistrikter, sammenfaldende med antallet afLän (kommuner), og sidst men ikke mindst som en selvstændig enhedStatens Kriminaltekniska laboratorium.Der er i alt 28.000 politiansatte i Sverige. I Stockholm alene er der7.200, der bearbejder 27% af alle anmeldelser til politiet.I Stockholm modtages årligt 16.797 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere.Politimyndigheden i Stockholm ledes af Länspolismästare Carin Götblad.Stockholm er en metropol, hvor der dagligt opholder sig menneskerfra 180 nationaliteter. Hvert døgn passerer ca. 850.000 biler gennemområdet, og der er ca. 73.000 overnattende gæster.Stockholm betjenes af to vagt- og alarmcentraler - länskommunikationscentralernapå Kungsholmen og Arlanda. De registrerer på et årca. 380.000 anmeldelser.Länskommunikationscentralen på Kungsholmen modtager næsten600.000 telefonsamtaler og mindst lige så mange radioopkald omåret. 110.000 af anmeldelserne kræver omgående udrykning, mensresten er af varierende karakter.Svensk politi råder over 6 helikoptere - hvoraf 2 er stationeret i Stockholm,en i Göteborg og en i Malmø. De sidste 2 er i de nordligereområder.Svensk politi uddanner selv bomberyddere, der rekrutteres blandtældre erfarent personale.PolitimuseetStockholms Politimuseum ligger ca. 40 minutters gang fra centrum(evt. med bus 69) - en smuk gåtur langs vandet og forbi Vasamuseet,som jeg skal komme tilbage til. Museet er beliggende Museivägen7, og er indrettet meget lignende det danske, om end ikke nær såomfangsrigt.På politimuseetshjemmeside http://www.polismuseet.se/sv/ kan man seaktuelle aktiviteter,events for børn, priserm.v.Christian ved patruljevognen i museet.En af politiets 6 helikoptere.Politimuseet er opbyggeti to plan ogser ud til at være afnyere dato. I grundplanenfinder manreceptionen, hvorman modtages af engod gammel sort/hvid malet SAAB patruljebil og en spritny modelaf den seneste patruljebil, som må benyttes af børnene til at kravlerundt i og lege politier.I forhallen er endvidere en aktuel udstilling - som under mit besøg varpolitihundene og deres arbejde.Når man kommer ind i museets egentlige del er der tre rum, der erbygget op som et par stuer og et rum med høretelefoner og brochurer.De to første rum er kopier af stuer, hvor der er foregået kriminellehandlinger. I høretelefoner får man på svensk fortalt værelsets historie,- så man skal holde tungen lige i munden.Det sidste rum viser lidt om, hvad du kan og bør gøre, og hvad resultateter - anmeldelser m.v. Herefter går man ind i ”hallen”, hvorsvensk politis uniformer gennem tiderne står i montrer. Der kørerogså forskellige film, eksempelvis ser man hvorledes politiet iklædersig til aktioner m.v.På første salen er der to rum - et der viser fotos/film, der levende beskriverpolitiets hverdag og opgaver, samt glasplader i gulvet, hvorder ligger forskelligt af politiets udstyr og ting, der er beslaglagt iforskellige sager.I det andet rum er der centralt lavet et lille gerningssted for at beskriveen situation, og rundt omkring små montrer, der indeholder ting, somer konfiskeret i flere sager samt beskrivelse af sagerne og opklaringen- bl.a. mordet på den svenske politiker Anna Lindh.I rummet er der endvidere en skuffevæg, som var under opbygning,hvor man kan kigge på andre sager.Er man i Stockholm, kan et besøg på Politimuseet være interessantbåde for store og små. Undervejs kan man aflægge et besøg på Vasamuseetog se det stolte svenske krigsskib ”Gustav Vasa”, der aldrigkom på langfart, men sank ved søsætningen.Skibet blev lokaliseret og senere hævet i 1961. På grund af brakvandeti farvandet ud for Stockholm er skibet yderst velbevaret og absolutet besøg værd.Generelt må man sige at Stockhom er spændende at besøge. Der ermange museer, smukke bygninger og til fruerne rigtig mange butikker.Er man i Stockholm, kan en smuttur med ”Siljaline” til enten Ålandeller Finland varmt anbefales.38 IPA-nyt • nr. 4 2011


Studier i malt, humle og gær!AF Jan Egelund Jensen, IPA København.Vores lokalforening inviterede i april medlemmerne til årets storesmagsoplevelse inden for dansk bryggerikunst ved Bryghuset Braunsteini Køge. Nu tænker du som læser vel straks på øl og dansk mikrobryggeri,men Braunstein er meget mere end det. Braunstein producererbåde øl, snaps, gin, cider og whisky.Bryghuset ligger idyllisk på Køge Havn, hvor medlemmerne blev modtagetaf personalet i bryggeriets besøgscenter.Her føler man sig straks som en del af processen, da man frit kankigge ind i bryggeriet og samtidig øjner en bar med bryggeriets sortiment.Efter en kort velkomst og introduktion af personalet blev de fremmødtemedlemmer delt i to grupper, så alle kunne få mest muligt udaf rundvisningen. Inden der blev givet adgang til selve bryggelokalerne,måtte deltagerne iføre sig blå plastik overtræks sko af hensyntil renligheden i bryggeriet.Guiden lagde ud med at introducere rundvisningen som en gennemgangaf øllets tilblivelse trin for trin, og så kunne vi lige se på nogenaf råvarerne på lageret.Grundelementerne i ølbrygning er vand, malt, humle og gær. Vi fikpå lageret lov til at studere malten som lå i sækkevis på hylder, klartil at blive en del af processen i øllets tilblivelse. Fra lageret gik turentil den store kobbergryde som flere af jer kender fra billeder og film.Gryden indeholder varmt vand som tilføres malten fra lageret, efterden er malet, og så starter mæskningsprocessen.Her omdannes maltens stivelse til maltsukker, som senere sparkergang i gæringsprocessen. Den færdigkogte grød skal efterfølgendesies - urtseparation, hvor den flydende del sies fra masken. Urten kogesnu sammen med humle, som afgiver sin aroma til urten, hvorvedsmagen af den endelig øl fremkommer. Bagefter sies væsken endnuengang.Vi rykkede nu frem til gæringstankene, hvor øllet bliver kølet ned. Detkan så bliver overgæret til ”ale øl” eller undergæret til ”lager øl”, altefter den smag og øltype man ønsker. Dog skal væsken være nedkøletinden gæren tilsættes, så der kan dannes alkohol og kulsyre.Ved et blik rundt på deltagerne kunne man se, at de havde fået varmen,så guiden besluttede, at de lige skulle have lov til at træde ind ilagringshallen. Her opbevares øllet i temperaturer tæt på frysepunktet,og da alle var lettere påklædt, var der ikke mange spørgsmål.Vi endte i tappehallen, hvor øllet ankommer efter den sidste filtrering.Braunsteins tappehal gør ikke meget væsen af sig, men er moderne.Mandskabet i tappehallen og ved samlebåndet er i øvrigt medlemmeraf Køge Roklub. De står også for kvalitetskontrollen – mange flaskerkasseres på grund af fejl ved etiketten og kan derfor ikke sælges, menmå destrueres!!!Tilbage i besøgscenteret blev gruppe to sendt på rundvisning i bryggeriet,og vi andre fik lov til at smage flere af Braunsteins produkterinden for øl, snaps og gin. Vi fik også mulighed for at handle i dereswhisky butik, og flere sikrede sig en god flaske.Besøget sluttede kl. 20.00 efter en god og uforglemmelig oplevelse igodt selskab og med ny eller opdateret viden om ølbrygning.Deltagerne fortsatte derefter til Slagter Sti & Co’s, deli, brasserie ogmeget mere på den anden side af gaden.Her ventede personalet med en lækker menu, som selvfølgelig blevskyllet ned med et glas fadøl fra Braunstein.Nu vil nogen formentlig tænke, ”Hvad med whiskyen?” - Og ja, denkommer helt sikkert på som et program for sig selv inden længe. Såfølg med på hjemmesiden, i postkassen og i din indbakke.Vil du vide mere, så besøg endeligwww.braunstein.dk og www.slagterstigogco.dkDet vel udstyredebesøgscenter.Gryden – ja, lad os bare kalde den det!Der var køligti lagerhallen.IPA-nyt • nr. 4 201139


dyppet i tjæreog kroppen delt --!”Stirling Castle”AF politiassistent R. Stiig Ørndrup, IPA København.Midt i september mødtes vi i Kastrup Lufthavn for at flyve til Skotlandvia Amsterdam. Turen var arrangeret af Rudolf Skjødt med 22 deltagere.Det var den 19. årlige tur for kolleger fra den tidligere ”Rigsfærdsel”,men alle IPA-medlemmer kunne deltage.Ved ankomst til Edinburgh stødte endnu to deltagere til rejseselskabet,og her blev vi modtaget af en kvinde, der skulle være voresguide på turen.Guiden var meget vidende, hvilket gav sig udslag i, at hun talte uafbrudt,så man skulle tro hun havde fået Duracell batterier isat ommorgenen.Hun førte os hen til bussen, der skulle køre os ind til vores hotel iEdinburghs bymidte.Men da vi var nået næsten ind til byen, vendte bussen, og kørte tilbagetil lufthavnen. Det viste sig, at hun havde okkuperet en forkert bus.Efter omlastning af bagagen, fik vi en sigthseeing-tur på 2-3 timer,inden turen gik mod hotellet. Vi nåede frem uden flere overraskelserog checkede ind på hotel ”Point”.Næste morgen mødte vi frem hos politiet i Edinburgh til et foredragom deres arbejdsmetoder, ligesom vi fik forevist deres materiel.Dele af materiellet var af høj elektronisk standard.Ved forspørgsel om forsikring under kørsel, blev det oplyst, at manhar omkring 1 million forsikringssager om året. Man har ikke som iDanmark en forsikring tilknyttet bilen, men i stedet skal den der førerkøretøjet tegne en forsikring.Hvis politiet møder en bilist uden forsikring, får vedkommende enbøde. Køretøjet sikres af politiet, hvis ingen kan køre det væk. Efterfølgendeer køretøjet i politiets varetægt til det afhentes, ellers sælgesdet på auktion eller skrottes.Besøget hos politiet var både interessant og lærerigt, og resten af dagenkunne vi på egen hånd gå på opdagelse i den spændende by.dEN StORE udfluGtSdaGLørdagen var den store udflugtsdag, idet vi startede med et besøgpå Stirling Castle, der er beliggende på en vulkansk klippetop midt idet åbne landskab.Borgen stammer fra det 12. århunderede, men de nuværende bygningerer opført mellem 1490 og 1600.Historisk har Stirling Castle været hjemsted for flere af Skotlands regenter,ligesom stedet har været genstand for krige og fredsaftaler.Den mest kendte, der førte krig med slottet som base, er nok Skotlandsnationalhelt William Wallace, der kæmpede mod den engelskekonge om et frit Skotland.Filmen ”Bravehart” med Mel Gibson er netop om William Wallace,der blev taget til fange af endlænderne den 5. august 1305 og henrettet.Hans krop blev delt i fire dele og sendt ud til rigets hjørner. Kropsdeleneblev sendt til Newcastle upon Tyne, Benwick-upon-Tweed,Stirling og til Aberdeen. Hans hoved blev dyppet i tjære og sat på enstage på London Bridge.Ikke langt fra Stirling Castle er rejst et monument for William Wallace.Efter besøget på Stirling Castle kørte vi til Loch Lomond, den største sø40 IPA-nyt • nr. 4 2011


Idylliske Loch Lomond”i Storbritanien. Desværre valgte guiden at køre os til en lille havn vedsøen og ikke til et sted med mere udsigt over den flotte sø.Her sang Bent Normann fra Københavns Politisangkor sangen omLoch Lomond, med kor på omkvædet. Skotterne kiggede noget overraskedeog applauderede efterfølgende.Turen fortsatte til Old Mill, hvor frokosten ventede, og derefter videretil whiskydestilleriet Glengoyne, hvor vi fik en rundvisning, efter athave prøvesmagt whiskyen.En sød guide, der var godt inde i fremstillingen af whisky, viste rundt.I selve destilleriet skulle mobilerne slukkes, ligesom brug af kameraerikke var tilladt p.g.a. eksplosionsfare. Luften var så tæt af spritdampe,at man nærmest fik en lille en på ved rundvisningen.Efterfølgende var der mulighed for at købe whisky i butikken indenturen gik tilbage til Edinburgh.Whiskydestilleriet ”Glengoyne”Søndag aften var der arrangeret en IPA reception, så vi kunne mødede gode skotske kollegaer.Vi blev budt velkommen af en sækkepibespillende skotte, hvoreftervi gik til lokalerne, hvor der var disket op med sandwich og snacks.Baren blev flittigt brugt så man kunne skylle maden ned.En virkelig hyggelig aften, hvor der blev sunget, bl.a. sangen om LochLomond. Sækkepibespilleren gav et par numre.Sluttelig blev sangen ”Skuld gammel venskab” sunget på ”skotsk”.Rudolf med gaver til værterne.Næste dag rejste vi hjem via Amsterdam, hvor vi tog afsked med RusuDan og Svend Otto, der skulle en anden vej.En rigtig god tur var slut, og nu ser vi frem til en ny tur næste år.IPA-nyt • nr. 4 201141


IPA-venner fra BudapestAF Bent Sørensen og Inge Sørensen, IPA København.Lokalforeningen i København indgik i februar en samarbejdsaftalemed lokalforeningen i Budapest på det faglige, kulturelle ogsportslige område, og heri indgik en aftale om genbesøg eftervores besøg hos vennerne først på året.Sidst i september havde vi fornøjelsen af genbesøget fra IPAs lokalforeningi Budapest, repræsenteret af formanden Tibor Kozak,hans hustru Ibolya Kozak Tiborne, næstformanden Maria HorvathJozseftne, kassereren Richard Balogh samt to tolke (danskog tysk) Orsolya Denne og Kassai Alexander.Vores gæster blev hentet i lufthavnen og kørt til Hotel Skt. Thomaspå Frederiksberg Alle, hvor de blev indkvarteret.Herefter var der en kort velkomstceremoni, hvor formanden forIPA Kreds 11, Carsten Holck bød gæsterne velkommen, hvoreftervi i samlet flok gik til værtshuset ”Frederik VI” på hjørnet af Alhambravejog Frederiksberg Alle - mest kendt som Dan Turèll`sstamværtshus. Her nød vi god dansk øl inden vi brød op.Næste dag blev delegationen fra Budapest hentet på hotellet af KasperDahlsgaard, Allan Valkki og Mads Sehested Gregerslund fra stationCity som viste dem rundt på Christiansborg.Turen fortsatte til Politigården, hvor pensioneret politiinspektør TorbenJuhl Andersen viste rundt og dagen sluttede med en bådrundfart,så gæsterne kunne danne sig et indtryk af København.Om aftenen var der fællesspisning i IPAs klublokaler på Frederiksberg.Fredag blev delegationen afhentet på hotellet af Carsten Holck og ErikStig Hansen som tog vores gæster med på en tur over broen til Malmøog gennem Sverige til Helsingborg, hvorfra de sejlede til Helsingør ogkørte videre til Hornbæk og København.Om aftenen havde IPA København arrangeret vinsmagning med spisningi IPA lokalet, så gæsterne fra Ungarn også kunne få indtryk af dendel af den danske kultur.✂✂FlyttemeddelelseNavn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………Postnr.: ……………………… By: ………………………………………………………………………………………………………Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………(Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt)Meddeler hermed at jeg pr. ………………………. flytter til:Hyggeaften i ”det lille tjenestemandshjem”.Arrangementet var foruden vinsmagningen krydret med en fantastiskmenú, der var tilberedt af Tove Kragh og Jytte Borup, uden tvivl assisteretaf ægtefællerne Erik Kragh og Kæld Borup.Det var en dejlig lun aften, nærmest ”Indian Summer” og stemningenvar helt i top blandt de næsten 50 deltagere.Der blev holdt taler og udvekslet gaver, så denne fantastiske aftenlover godt for det fremtidige samarbejde.Om lørdagen fik gæsterne mulighed for at gå på indkøb og på egenhånd opleve det pulserende liv i København.Men om eftermiddagen tog vi dem med i Det Nye Teater til musicalen”Annie” og besøget sluttede under mere private former hjemme hosformanden, således at gæsterne også kunne få indtryk af, hvordanman lever i et tjenestemandshjem.Næste morgen rejste gæsterne hjem efter et meget hyggeligt besøg.Korrekt navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………Postnr.: ……………………………………… By: ………………………………………………………………………………………Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………(Notér venligst det korrekte navn og adresse)Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk42 IPA-nyt • nr. 4 2011


Annonce


MAGASINPOST SMPID-NR. 46558AnnonceAnnonceAl henvendelse til: IPA-nyt, c/o Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund

More magazines by this user
Similar magazines