30.08.2016 Views

Hans Grohe Flyer

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kom og bliv inspireret<br />

i vores showroom<br />

Vi har udvidet vores showroom med endnu<br />

flere produkter fra mærkerne <strong>Hans</strong>grohe<br />

og Axor. Så kig forbi vores udstilling og få<br />

inspiration og vejledning til badeværelse<br />

og køkken.<br />

Besøg også vores hjemmeside:<br />

www.hansgrohe.dk<br />

Forhandler:<br />

Du finder os her:<br />

<strong>Hans</strong>grohe A/S<br />

Jegstrupvej 6<br />

8361 Hasselager<br />

Tlf.: 8628 7400<br />

E-mail: info@hansgrohe.dk<br />

Vores åbningstider:<br />

Vores showroom har åbent på hverdage mellem<br />

kl. 8.30 og 15.00 (fredag til kl. 14.00). Ønsker<br />

du vejledning af <strong>Hans</strong>grohes produktspecialister,<br />

er henvendelse inden for følgende tidsrum dog<br />

bedst:<br />

• Tirsdage kl. 8.30-15.00<br />

• Onsdage kl. 8.30-15.00<br />

• Torsdage kl. 8.30-15.00<br />

Du er velkommen til at ringe og aftale en tid.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!