26.04.2021 Views

Rød+Grøn - april 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEDER: BØRN SKAL BÅDE SES OG HØRES<br />

APRIL <strong>2021</strong><br />

# 224<br />

GIV BØRNENE RET!<br />

Selvom vores samfund er fuld<br />

af ressourcer, lever mange børn<br />

under fattigdom og utryghed.<br />

<strong>Rød+Grøn</strong> kaster et blik på børns<br />

rettigheder og vilkår i <strong>2021</strong>.<br />

Tema side 12-23


Redaktør: Simon Halskov<br />

Redaktion:<br />

Sarah Glerup Kristensen,<br />

Astrid Vang Hansen,<br />

Frederik Kronborg,<br />

Lars Hostrup Hansen,<br />

Lole Møller, Anne Overgaard<br />

Jørgensen, Maria Prudholm<br />

og Jon Burgwald.<br />

Art Director:<br />

Maria Prudholm<br />

Kontakt:<br />

medlemsblad@enhedslisten.dk<br />

ISSN: 1903-8496<br />

Abonnementspris:<br />

Uden medlemskab af<br />

Enhedslisten: 150 kr./år<br />

Institutioner: 250 kr./år<br />

Medlemmer modtager<br />

automatisk bladet.<br />

Administration/<br />

abonnement: 33 93 33 24<br />

Næste deadline:<br />

11. juni<br />

Udgives af: Enhedslisten<br />

Forsidetegning:<br />

Luka Hejl<br />

INDHOLD<br />

AKTUEL POLITIK<br />

3 Siden sidst<br />

4 Oprør i sundhedssektoren<br />

5 Urafstemningsresultatet<br />

6 Boligudspil uden forebyggelse<br />

7 Ø ud af affaldsforlig<br />

7 Kort nyt fra Folketinget<br />

8 Fremtidens landbrug<br />

10 Ansvarsløse arbejdsgivere<br />

11 EU’s skattehul kan lukkes<br />

ORGANISATION<br />

24 Handikapområdet ud af kommunerne<br />

25 Kulsort vanvid på Lolland-Falster<br />

26 Netværk for kvinder og kønsminoriteter<br />

28 Nyt fra ungdomspartierne<br />

30 Partioffensiv i august<br />

31 Annoncer og meddelelser<br />

32 Kulturfestival er online<br />

TEMA<br />

12 Giv børnene ret!<br />

Selvom vores samfund er fuld af ressourcer, lever<br />

mange børn under fattigdom og utryghed. <strong>Rød+Grøn</strong><br />

kaster et blik på børns rettigheder og vilkår i <strong>2021</strong>.<br />

13 Børneomsorg med mørke skygger<br />

14 Regeringens børneudspil<br />

16 Når tvangsfjernelser tager fejl<br />

18 Joannahuset<br />

19 Børnefattigdom<br />

20 Transkønnede børn<br />

23 Børnene ud af fangelejren<br />

Oplag: 8.550<br />

Tryk: KLS Grafisk Hus<br />

BØRN SKAL BÅDE SES OG HØRES<br />

Lisbeth Torfing<br />

Medlem af Enhedslistens<br />

hovedbestyrelse<br />

Som samfund har vi pligt til at hjælpe<br />

og sørge for alle børn, men det står ikke<br />

altid klart, hvordan vi bedst gør det.<br />

Børn er mennesker, som endnu ikke er voksne. Vi voksne mener<br />

som regel meget om børn, men børnene har også selv<br />

en stemme, hvis vi lader dem komme til orde. Så jeg spurgte<br />

mine egne børn, hvad de mener er vigtigt for børn.<br />

Min datter på 10 svarede: Det vigtigste er, at der er nogen,<br />

der tager sig af én. At de holder af én, og at man føler sig elsket.<br />

Det er også vigtigt, at man kan gå i skole og lære noget<br />

– selvom det ikke altid er sjovt. Min søn på 12 tilføjede:<br />

også, at der ikke lægges pres på, at børn skal være på en<br />

bestemt måde ud fra ens køn, f.eks. at man skal spille fodbold<br />

som dreng eller kunne lide bestemte farver.<br />

Deres svar peger på nogle helt grundlæggende ting i et godt<br />

børneliv: at have en tryg base, kærlige relationer til andre,<br />

muligheden for at udvikle sig og lære, og sidst, men ikke<br />

mindst, retten til at være dén, man er.<br />

Som samfund har vi pligt til at hjælpe og sørge for alle<br />

børn, men det står ikke altid klart, hvordan vi bedst gør<br />

det. Nogle ting er åbenlyse: Børn får bedre mulighed for at<br />

udvikle sig og lære, hvis der er ressourcer nok til at tage sig<br />

af dem. Derfor skal vi have ordentlige normeringer i dagtilbud,<br />

en langt lavere klassekvotient og rimelig forberedelsestid.<br />

Vi skal også sænke arbejdstiden til 30 timer. Det vil bl.a.<br />

give familierne mere tid og overskud i hverdagen. Og så<br />

skal vi fortsat arbejde for ligestilling og imod kønsbestemte<br />

forventninger overalt i samfundet. Det vil være til<br />

gavn for alle.<br />

Men hvad med de børn, der slet ikke kan komme i skole, og<br />

de familier som slet ikke fungerer? Hvad med de børn som<br />

oplever uoverensstemmelse mellem køn og krop? Her er<br />

samfundet nødt til at tage stilling til beslutninger, som er<br />

langt mere indgribende for det enkelte barn. Og det kan<br />

være svært. Vi skal respektere børns ret til have indflydelse<br />

på eget liv, men vi skal også tage det voksne ansvar for<br />

børn, som er i klemme. Det bliver aldrig en nem balance,<br />

men det kan gøres bedre end nu.<br />

Og så skal regeringen naturligvis bringe børnene hjem fra<br />

de syriske fangelejre. For børn er børn, og de har ikke ansvar<br />

for de voksnes handlinger, men vi har ansvar for dem.<br />

2


Vi har ikke kunnet se nogen juridiske veje i Red Barnet til at hente børnene<br />

til Danmark uden deres mødre. Og selv hvis man fandt en juridisk vej, der<br />

ikke var i strid med konventionerne, så ville det stride mod vores anbefaling helt<br />

klart. Simpelthen fordi børnene vil blive traumatiseret yderligere af at blive adskilt<br />

fra deres primære omsorgsperson – i dette tilfælde mødrene.<br />

Johanne Schmidt-Nielsen,<br />

generalsekretær<br />

i Red Barnet, om<br />

de danske børn i Syrien.<br />

Foto: Martin Bubandt<br />

DEN GODE NYHED<br />

IA vinder valget i Grønland. Inuit Ataqatigiit er Grønlands<br />

største parti efter det netop overståede valg til Inatsisartut,<br />

Grønlands parlament. Venstrefløjspartiet, der bl.a. arbejder<br />

imod et stort mineprojekt i landet, blev størst med 36,6 procent<br />

af stemmerne. Dermed leder partiet i skrivende stund<br />

regeringsforhandlingerne.<br />

– Det blev debatten om socialpolitikken, minedrift og fiskeriet,<br />

der afgjorde valget. IA lagde stor vægt på, at der<br />

ikke skal graves uran i Kvanefjeld. Det var mere end 70 procent<br />

af grønlænderne enige i, forklarer Christian Juhl, grønlandsordfører<br />

for Enhedslisten.<br />

DEN DÅRLIGE NYHED<br />

Regeringen svigter klimamål. Klimarådet har i en rapport<br />

konkluderet, at regeringen med dens nuværende initiativer<br />

ikke er på vej til at nå 70 procent-reduktionsmålet i 2030.<br />

– Regeringen har et kæmpe problem. Nu må den forklare<br />

sig over for Folketinget, hvor et stort flertal har vedtaget klimaloven.<br />

Klimaministeren skal give konkrete bud på, hvad<br />

regeringen vil gøre for at leve op til klimaloven – og det skal<br />

gå stærkt, understreger Mai Villadsen, politisk ordfører for<br />

Enhedslisten.<br />

SIDEN<br />

SIDST<br />

MODSTANDEN FORTSÆTTER I SLAGET OM LÆRKESLETTEN<br />

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget den endelige lokalplan, som blåstempler byggeri på 219.000<br />

kvadratmeter af Amager Fælleds natur. Befolkningen gør dog stadig modstand. Støt kravet om folkeafstemning på nettet<br />

– søg efter ”Lærkesletten folkeafstemning”.<br />

Foto: Maria Prudholm<br />

SIDEN SIDST 3


OPRØR I SUNDHEDSSEKTOREN<br />

Sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomsten.<br />

En fjerdedel af jordmøderne har skrevet under<br />

på en radikal protest imod dårlige arbejdsforhold.<br />

Et borgerforslag om opgør med ulige løn har samlet<br />

mere end 50.000 underskrifter. <strong>Rød+Grøn</strong> har talt<br />

med Frida Groth, som er en af initiativtagerne<br />

bag borgerforslaget og kontaktperson<br />

for Enhedslistens faglige netværk for sundhedsfag.<br />

ARBEJDSMARKED<br />

Astrid Vang Hansen, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Frida går lige til sagen, da jeg ringer til<br />

hende for at tale om situationen i<br />

sundhedssektoren.<br />

– Sygeplejerskerne er blevet kastet<br />

rundt det seneste år. Jeg har talt med<br />

barselssygeplejersker, der i 30 år har<br />

arbejdet med ammerådgivning og<br />

KOM MED I NYT SUNDHEDSNETVÆRK<br />

med at håndtere sår efter kejsersnit.<br />

Pludselig bliver de sat ind på corona-afsnit<br />

og skal stå med lungepatienter.<br />

Så kan det godt være, at man for<br />

30 år siden fik en generel sygeplejeuddannelse,<br />

men det er stadig hårdt at<br />

blive kastet rundt på den måde, forklarer<br />

Frida, som er selv er jordmoderstuderende.<br />

Der er andet og mere på spil end<br />

corona, vurderer Frida.<br />

– Med #metoo-protesterne er mange<br />

kvinder i sundhedsfagene, ligesom i<br />

samfundet generelt, blevet mere op-<br />

Også i Enhedslisten er der nyt på den sundhedsfaglige front: der er opstartet<br />

et nyt fagligt netværk for sundhedsfag. Her samles sygeplejersker, jordemødre,<br />

fysioterapeuter m.fl. for at koordinere og dele erfaringer. Netværket har<br />

holdt et enkelt møde med mange deltagere.<br />

Arbejder du i et sundhedsfag? Så kom med i Enhedslistens<br />

faglige netværk for sundhedsfag.<br />

Kontakt Frida Groth på telefon 60 52 20 90<br />

eller e-mail fridagroth@gmail.com<br />

4 INDLAND


Det viser, hvor stor<br />

frustrationen er blandt<br />

jordemødrene, og hvor langt<br />

man er villig til at gå. Vi elsker jo<br />

vores fag og vil enormt gerne<br />

arbejde på fødegangene.<br />

Alligevel står vi sammen om at<br />

sige nej til job. Det er et nødråb.<br />

Frida Groth<br />

mærksomme på kønnet ulighed. Derfor<br />

er de også blevet mere opmærksomme<br />

på, at den dårlige løn og de dårlige arbejdsforhold<br />

som de oplever, er et<br />

strukturelt problem, der handler om sexisme<br />

og ulighed mellem køn, siger hun<br />

og uddyber:<br />

– Pludselig blev det sexet at tale om<br />

tjenestemandsreformen fra 1969, der<br />

stadfæstede den ulige løn mellem kvindefag<br />

og mandefag. Det var det godt<br />

nok ikke for få år siden, griner Frida.<br />

Nødråb fra jordemødrene<br />

Der findes ca. 3.800 jordemødre og jordemoderstuderende<br />

i Danmark. 1.071<br />

af dem har skrevet under på en erklæring<br />

om, at de ikke vil tage job i det offentlige<br />

sundhedsvæsen, før de er blevet<br />

sikret et markant lønløft og bedre<br />

arbejdsforhold. Frida var en af de første<br />

til at skrive under.<br />

– Det viser, hvor stor frustrationen<br />

er blandt jordemødrene, og hvor<br />

langt man er villig til at gå. Vi elsker jo<br />

vores fag og vil enormt gerne arbejde<br />

på fødegangene. Alligevel står vi sammen<br />

om at sige nej til job. Det er et<br />

nødråb.<br />

Frida var også blandt initiativtagerne<br />

bag borgerforslaget om et opgør<br />

med tjenestemandsreformen. På kun<br />

otte dage samlede forslaget 50.000 underskrifter,<br />

og nu har gruppen bag taget<br />

det næste skridt.<br />

– Frem til den dag, Folketinget skal<br />

behandle vores borgerforslag, vil vi stå<br />

hver tirsdag kl. 15-17 foran Christiansborg.<br />

Vi kalder det Tjenestemandstirsdag.<br />

Formålet er at lægge pres på politikerne<br />

bag kravet om ligeløn. Jeg håber<br />

selvfølgelig, at mange af Enhedslistens<br />

medlemmer også vil dukke op og<br />

demonstrere sammen med os.<br />

URAFSTEMNINGEN<br />

OM FOLKETINGS-<br />

KANDIDATERNE<br />

I tre uger har Enhedslistens medlemmer stemt på deres<br />

favoritkandidater til Folketinget. Her er afstemningens<br />

top 21, som danner grundlag for valget af spidskandidater<br />

– skulle der blive udskrevet valg i løbet<br />

af det næste år.<br />

1. Mai Villadsen, Brønshøj-Husum<br />

2. Victoria Velásquez, Vesterbro<br />

3. Rosa Lund, Blågård<br />

4. Peder Hvelplund, Hjørring<br />

5. Rune Lund, Brønshøj-Husum<br />

6. Søren Søndergaard, Gladsaxe<br />

7. Jette Gottlieb, Christianshavn<br />

8. Ibrahim Benli, Herlev<br />

9. Søren Egge Rasmussen, Aarhus Øst<br />

10. Poya Pakzad, Vesterbro<br />

11. Rasmus Vestergaard Madsen,<br />

Ydre Nørrebro<br />

12. Sinem Demir, Nordvest<br />

13. Christine Lundgaard, Blågård<br />

14. Aida Ammary, Ydre Nørrebro<br />

15. Maria Temponeras, Skanderborg<br />

16. Anne Hegelund, Aarhus Vest<br />

17. Mathilde Vinther, Indre Nørrebro<br />

18. Leila Stockmarr, Indre By Kbh.<br />

19. Astrid Vang Hansen, Aalborg<br />

20. Maja Albrechtsen, Aarhus Nord<br />

21. Eva Milsted Enoksen,<br />

Christianshavn<br />

Efter urafstemningen har Maja Albrechtsen<br />

trukket sit kandidatur. Den<br />

endelige kandidatliste skal afgøres af<br />

de delegerede på Enhedslistens<br />

årsmøde den 22.-24. maj.<br />

DE STOPPER I FOLKETINGET<br />

Fire nuværende folketingsmedlemmer stopper efter næste<br />

folketingsvalg, da de falder for rotationsprincippet. Det drejer<br />

sig om:<br />

• Pernille Skipper<br />

• Eva Flyvholm<br />

• Christian Juhl<br />

• Henning Hyllested<br />

• Jakob Sølvhøj har valgt at stoppe som folketingsmedlem.<br />

INDLAND 5


Foto: Maria Prudholm<br />

REGERINGENS BOLIGUDSPIL HAR<br />

INTET AT GØRE MED FOREBYGGELSE<br />

BORGERFORSLAG FORKASTET<br />

Regeringens udspil om et tillæg<br />

til parallelsamfundsaftalen,<br />

populært og stigmatiserende<br />

kaldet ”ghettopakken”, er en<br />

ærgerlig cocktail af dårlige<br />

tiltag med enkelte lyspunkter.<br />

BOLIGPOLITIK<br />

Simon Halskov, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

55.000 mennesker havde underskrevet et borgerforslag, der ville<br />

stoppe nedrivninger og salg af almene boliger og afskaffe de<br />

tre ghettolister. I <strong>april</strong> blev forslaget dog stemt ned i Folketinget<br />

– hvilket bl.a. ærgrede Enhedslisten.<br />

– Nedrivninger, salg af boliger, konvertering af boliger skaber<br />

utryghed lokalt for mange tusinde mennesker. Mange tænker:<br />

”Hvem bliver de næste?”. Der flyttes hele tiden på målstolperne,<br />

så beboerne bliver tabere i en politisk konkurrence om at være<br />

hårdest overfor bestemte boligområder, påpegede Enhedslistens<br />

boligordfører, Søren Egge Rasmussen.<br />

Regeringen lader endnu flere almene<br />

boligområder få et mærkat – nu hedder<br />

det så ”forebyggelsesområder”.<br />

Det kan jo lyde tilforladeligt, men bag<br />

navnet gemmer sig ikke en styrket boligsocial<br />

indsats, en hjælpende hånd til<br />

jobskabelse blandt unge i områderne<br />

eller et løft af nærpolitiarbejdet og<br />

SSP-arbejdet.<br />

– Regeringens opfattelse af forebyggelse<br />

ligger milevidt fra Enhedslistens.<br />

Regeringen vil udelukkende bruge pisken<br />

og mangler fuldstændig tiltag,<br />

som rent faktisk vil være med til at<br />

løfte områderne, konstaterer Enhedslistens<br />

boligordfører Søren Egge Rasmussen<br />

og fortsætter:<br />

– Det er jo bemærkelsesværdigt, at<br />

der intet står om en boligsocialindsats,<br />

endsige om indsatser til at løfte beskæftigelsen<br />

eller uddannelsesniveauet<br />

i områder, som regeringen jo<br />

mener er en del af problemet.<br />

Et enkelt lyspunkt i udspillet<br />

I stedet lægger regeringen op til nogle<br />

mildest talt voldsomme tiltag, som<br />

omfatter obligatorisk fleksibel udlejning,<br />

stramning af reglerne for kommunal<br />

anvisning, mulighed for godkendelse<br />

af nedrivning af almene familieboliger<br />

og genhusning efter samme<br />

regler som gælder for udsatte boligområder.<br />

– Regeringens såkaldte forebyggende<br />

tiltag efterlader mig med det<br />

store ubesvarede spørgsmål: hvor skal<br />

alle de mennesker, som nu heller ikke<br />

må bo i de nye 58 ”forebyggelsesområder”,<br />

så bo, spørger Søren Egge Rasmussen.<br />

Regeringen peger på muligheden for<br />

at anvise ind i store private udlejningsboliger.<br />

Dette finder Enhedslistens boligordfører<br />

rigtig positivt.<br />

– Det har Enhedslisten længe talt<br />

for. Det er et tiltag, som er helt nødvendigt,<br />

hvis vi for alvor skal begynde<br />

at få mere blandede boliger. Men vi<br />

mangler nu at se, om det kan dække<br />

hele det store behov for boliger, som<br />

dette udspil og den oprindelige parallelsamfundspakke<br />

efterlader, påpeger<br />

Søren Egge Rasmussen.<br />

6 INDLAND


SORT TRANSPORT-<br />

UDSPIL<br />

Med milliardstore investeringer i nye<br />

motorveje vil regeringen forsat have<br />

bilen som det primære transportmiddel.<br />

Enhedslisten ønsker i stedet en visionær<br />

mobilitetsplan, hvor klimaet er<br />

i højsædet.<br />

– Vi har i 60 år forsøgt at bygge os ud<br />

af trængselsproblemerne på vores<br />

veje, men problemet er kun blevet<br />

værre. Der er brug for en helt ny tilgang<br />

med fokus på miljø, natur og<br />

klima, siger transportordfører Rasmus<br />

Vestergaard Madsen.<br />

NEJ TIL MILITÆR-<br />

OPERATION I SAHEL<br />

Regeringen vil sende danske specialstyrker<br />

til fransk militæroperation i Sahel.<br />

Det er dybt problematisk og sker<br />

ikke med Enhedslistens stemmer, garanterer<br />

forsvarsordfører Eva Flyvholm.<br />

– Danmark burde gå foran med humanitær<br />

bistand og politisk støtte til<br />

forandringer, i stedet for at følge efter<br />

Frankrig som en lille krigshungrende<br />

hund, mener hun.<br />

KAN FORTSAT LUKRERE<br />

PÅ SOCIALE TILBUD<br />

Enhedslisten kunne ikke samle flertal<br />

for et forbud mod at trække profit ud<br />

af sociale døgninstitutioner og andre<br />

sociale tilbud. Det betyder, at griske<br />

ejere stadig kan blive millionærer af<br />

skattekroner, der burde gå til udsatte<br />

børn.<br />

– Jeg er rasende på især DF og Radikale.<br />

De snakker og snakker om at<br />

være sociale, men når det kommer til<br />

stykket, så vil de hjertens gerne lade<br />

ting som det her fortsætte, konstaterer<br />

Pernille Skipper.<br />

NYT FRA<br />

FOLKE-<br />

TINGET<br />

ENHEDSLISTEN FORLADER AFFALDSFORLIG<br />

Sidste år gik Enhedslisten med<br />

i en affaldsaftale for at forhindre<br />

en privatisering og sikre<br />

en grønnere, mere klimavenlig<br />

affaldssektor. Nu presser<br />

konkurrenceudsættelse partiet<br />

ud af aftalen.<br />

Simon Halskov, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Da affaldsaftalen blev forhandlet, ville<br />

Enhedslisten give kommunerne en<br />

chance for en planlagt afvikling i stedet<br />

for den skadelige privatisering, som der<br />

hele tiden har været flertal for. Det lykkedes<br />

efter hårde forhandlinger at få en<br />

chance for en offentligt styret proces<br />

om nedlukningen af anlæg. Kommunernes<br />

Landsforening fik opgaven med at<br />

lave en liste over de forbrændingsanlæg,<br />

der skulle lukke. Sidenhen afviste<br />

Energistyrelsen dog KL’s lukkeliste.<br />

– Enhedslisten har stillet en lang<br />

række spørgsmål og påpeget uklarheder<br />

og fejl i Energistyrelsens afvisning.<br />

Alle vores spørgsmål er desværre blevet<br />

ignoreret, og forligskredsen går videre<br />

med konkurrenceudsættelse. Det<br />

kan Enhedslisten ikke støtte op om.<br />

Derfor har vi trukket os fra forliget, forklarer<br />

klimaordfører Peder Hvelplund.<br />

Mange rædselsscenarier<br />

Konsekvenserne af markedsgørelsen<br />

kan hurtigt blive grumme:<br />

– Forbrugerne kan få ekstraregninger,<br />

der falder helt tilfældigt rundt om<br />

i landet, afhængigt af om det lokale<br />

anlæg overlever eller går konkurs med<br />

en kæmpe gæld. Nye og miljøeffektive<br />

værker med stor gæld kan lukke, mens<br />

gamle og miljøskadelige værker, der<br />

har betalt gælden ud, kan fortsætte,<br />

nævner Peder Hvelplund og fortsætter:<br />

– Vi kan se værker, der går helt til<br />

grænsen for, hvad de må udlede af<br />

skadelige stoffer. Og dansk affald, der<br />

sendes på kryds og tværs i Europa,<br />

mens de nationale anlæg bliver nødt<br />

til at importere mere affald for at<br />

holde kedlerne i gang og undgå konkurs.<br />

Nye og miljøeffektive værker<br />

risikerer at lukke, mens<br />

gamle og miljøskadelige<br />

værker, der har betalt<br />

gælden ud, kan fortsætte.<br />

Foto: iStock<br />

INDLAND 7


NY LANDBRUGSREFORM<br />

SKAL DEMOKRATISERE<br />

ADGANGEN TIL JORD<br />

Mange landbrug står til at<br />

skifte ejer de næste ti år, og<br />

udenlandske kapitalfonde står<br />

på spring. Der er brug for en<br />

omfattende reform, som både<br />

kan sikre et bæredygtigt landbrug,<br />

demokratisk kontrol over<br />

jorden og fornyet liv til landområderne.<br />

LANDBRUG<br />

Rasmus Vestergaard Madsen,<br />

miljøordfører for Enhedslisten<br />

og økologisk landmand<br />

De fleste danske landbrug er i dag så<br />

store, at kun bugnende kapitalfonde<br />

har råd til at opkøbe dem. Og de står<br />

på spring med pengepungen fremme,<br />

når halvdelen af de danske landmænd<br />

over de næste ti år går på pension.<br />

Med den udsigt risikerer vi, at udenlandske<br />

investorer og kapitalfonde tager<br />

magten over vores natur, klimaet,<br />

fødevarerne, drikkevandet og livet i<br />

landdistrikterne. Og vi risikerer, at kapitalfondene<br />

sætter deres enøjede fokus<br />

på profit over en hurtig grøn omstilling.<br />

Med de kommende landbrugsforhandlinger<br />

har vi en unik chance for at<br />

gentænke landbrugssektoren og gennem<br />

en jordreform sikre, at jorden<br />

kommer på fællesskabets hænder, at<br />

vi når i mål med den grønne omstilling<br />

og genskaber livet på landet.<br />

De usikre globale finansmarkeder<br />

og den lave rente gør landbruget til et<br />

interessant investeringsobjekt for kapitalfonde.<br />

Kinesiske, engelske, tyske<br />

og hollandske rigmænd nyder godt af,<br />

at skiftende regeringer gentagne<br />

gange har åbnet for godteposen og liberaliseret<br />

landbrugsloven. Kapitalfondene<br />

og udlændinge har allerede<br />

taget for sig af retterne og opkøbt et<br />

areal større end Bornholm.<br />

Ambitiøs jordreform<br />

De sidste liberaliseringer af landbrugsloven<br />

blev lavet på et bagtæppe af<br />

galoperende jordpriser og dårlige investeringer<br />

fra landmænd før finanskrisen.<br />

Her blev kapitalfondene<br />

udset til at redde landbruget. Længe<br />

havde det nemlig været svært at tiltrække<br />

kapital, da afkastet er højere<br />

på obligationer end på landbrugsdrift.<br />

Skiftende regeringer har ønsket, at<br />

landbruget skulle ende som investeringsobjekt<br />

på lige fod med anden<br />

storindustri. Mens det stort set er blevet<br />

umuligt for unge landmænd at<br />

overtage et landbrug på grund af gårdenes<br />

størrelse, høje jordpriser og<br />

store kapitalkrav fra bankerne.<br />

I forståelsespapiret er det aftalt mellem<br />

støttepartierne og regeringen, at<br />

regeringen skal tage initiativ til en jordreform.<br />

Det er samtidig aftalt, at der<br />

skal laves bindende reduktionsmål for<br />

landbrugets udledning af drivhusgasser,<br />

og at landbrugsstøtten skal bidrage til<br />

en mere bæredygtig produktion.<br />

En jordreform har potentiale til at løse<br />

den alenlange række af problemer, som<br />

ligger i slipstrømmen af industrilandbruget.<br />

Problemerne her handler nemlig<br />

ikke kun om kapital og ejerskifte. Årtiers<br />

fokus på vækst, effektivisering og en<br />

overudnyttelse af naturressourcer har<br />

resulteret i, at jorden er udpint, at ha-<br />

Årtiers fokus på vækst, effektivisering og en<br />

overudnyttelse af naturressourcer har resulteret i,<br />

at jorden er udpint, at havene belastes af alt for mange<br />

næringsstoffer, at vores drikkevand bliver fyldt<br />

med pesticider, en massiv klimabelastning<br />

og alt for lidt plads til naturen.<br />

Foto: iStock<br />

8 KLIMA OG MILJØ


Foto: Maria Prudholm<br />

Foto: Maria Prudholm<br />

Hvis jorden har stor<br />

naturværdi eller er lavbundsjorde,<br />

skal de tages ud af<br />

drift og gøres til naturområder<br />

på ny. Ligesom jorde i jordbrugsfonden<br />

også kan bruges<br />

til jordfordeling ved udtagning<br />

af natur- og lavbundsjorde<br />

hos andre landmænd.<br />

vene belastes af alt for mange næringsstoffer,<br />

at vores drikkevand bliver fyldt<br />

med pesticider, en massiv klimabelastning<br />

og alt for lidt plads til naturen.<br />

Samtidig har landområderne oplevet<br />

en befolkningsflugt. Mange vil væk<br />

fra gyllestanken og politikernes nedprioritering<br />

af landdistrikterne.<br />

Et nyt grønt danmarkskort<br />

De store jordreformer i 1800- og<br />

1900-tallet blev formet af folkelige<br />

krav om ejerskab og mulighed for at<br />

skabe et godt liv for den brede befolkning<br />

på landet. I dag er det et stærkt<br />

folkeligt krav om at afværge klima- og<br />

biodiversitetskrisen. Det kalder på en<br />

bæredygtig jordreform.<br />

Ejerskabet over de danske jorde<br />

minder nu uhyrligt meget om ejerskabet<br />

over jorden i den feudale middelalder.<br />

0,6 procent af befolkningen ejer<br />

60 procent af jorden. Og når vi kigger<br />

på et danmarkskort, er det altovervejende<br />

marker med foder til den enorme<br />

animalske produktion, vi ser.<br />

Tiden er inde. For i disse år er pensionsmodne<br />

landmænd klar til at sælge<br />

deres landbrug for at komme ud af erhvervet<br />

og ind i pensionisttilværelsen.<br />

Ofte er pensionen bundet i gården.<br />

Hvis vi ikke igen laver regler om, hvor<br />

meget jord, der må ejes – og af hvem –<br />

så er sandsynligheden for, at kapitalfonde<br />

opkøber hele Vendsyssel eller<br />

Fyn og omdanner det til en stor majsmark,<br />

ikke længere blot en teoretisk risiko,<br />

men et realistisk skrækscenarie.<br />

Et første skridt i en jordreform er en<br />

genindførsel af tidligere regler i landbrugsloven<br />

om, at der er en grænse for,<br />

hvor stort et landbrug må være. Samtidig<br />

bør der oprettes en statslig jordbrugsfond,<br />

som tilbyder at overtage de<br />

pensionsmodne landmænds jord. Det<br />

bakker nu også De Radikale op om.<br />

Brugsret over jorden<br />

Hvis jorden i den statslige jordbrugsfond<br />

har stor naturværdi eller er lavbundsjorde,<br />

skal de tages ud af drift og<br />

gøres til naturområder på ny. Ligesom<br />

jorde i fonden også kan bruges til jordfordeling<br />

ved udtagning af natur- og<br />

lavbundsjorde hos andre landmænd.<br />

De resterende jorde kan udstykkes<br />

til unge landmænd efter jordrenteprincippet,<br />

hvor landmanden ikke ejer<br />

jorden, men årligt betaler en afgift til<br />

staten for jordens værdi og får brugsret<br />

over jorden. Det vil give unge landmænd<br />

en chance for at få jord under<br />

neglene. Der skal selvfølgelig samtidig<br />

stilles krav om, at jorden dyrkes økologisk<br />

og på en bæredygtig måde, hvor<br />

der bindes kulstof i jorden og vandløb<br />

ikke forurenes.<br />

I mange landsbyer vil det betyde, at<br />

der ikke længere vil være én stor svinefabrik,<br />

men at jorden kan fordeles<br />

på flere hænder. Det vil kunne lokke<br />

flere familier tilbage til frisk luft og<br />

åbne vidder. Det vil give mulighed for<br />

flere arbejdspladser i landbruget og<br />

for mere lokalforarbejdning af fødevarer.<br />

Herved vil livet i landsbyerne igen<br />

kunne blive attraktivt, så der kan holdes<br />

liv i den lokale skole og købmand,<br />

og det vil samtidig sikre flere skattekroner<br />

i landkommunerne.<br />

Med en ambitiøs jordreform kan vi<br />

demokratisere adgangen til jorden i<br />

Danmark. Vi kan skabe arbejdspladser,<br />

liv i landdistrikterne og i fællesskab afværge<br />

klima- og biodiversitetskrisen.<br />

Nu mangler vi blot den politiske vilje<br />

hos regeringen til at lave århundredets<br />

jordreform og skabe fremtidens grønne<br />

Danmark.<br />

KLIMA OG MILJØ 9


ARBEJDSGIVERE LØBER<br />

FRA ANSVARET<br />

I de senest år er platformsøkonomien<br />

for alvor vokset<br />

frem. Via en app på telefonen<br />

er det nemt at bestille alt fra<br />

rengøring af sit hjem til den<br />

hurtige aftensmad. Desværre<br />

sker det på bekostning<br />

af medarbejdernes løn<br />

og arbejdsforhold.<br />

EU<br />

Frederik W. Kronborg, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

I årevis har det været muligt at bestille<br />

en pizza over telefonen og få den leveret<br />

med et bud. I dag er servicen flyttet<br />

over på apps – knyttet til online platforme.<br />

For kunden er der ikke den store<br />

forskel. Det er der til gengæld for dem,<br />

der leverer pizzaen.<br />

– Tidligere var budene ansat af f.eks.<br />

restauranten, enten som bud eller i<br />

forbindelse med servicearbejde. I dag<br />

arbejder budene for platforme, men<br />

platformene påtager sig ikke et arbejdsgiveransvar.<br />

De vil gerne trække<br />

overskuddet fra forretningen hjem,<br />

men de vil ikke påtage sig ansvaret i<br />

forhold til at sikre ordentlige arbejdsforhold<br />

for medarbejderne, forklarer<br />

Henning Overgaard, der er forbundssekretær<br />

i 3F.<br />

En hurtigt voksende forretningsmodel<br />

med alvorlige konsekvenser<br />

Hvis platformene nægter at betragte<br />

sig selv som arbejdsgivere, er det også<br />

ret svært at få placeret arbejderne på<br />

platformene som lønmodtagere med<br />

de rettigheder, der følger med – herunder<br />

ikke mindst retten til at organisere<br />

sig og tegne en overenskomst.<br />

Platformsøkonomien i vækst. Den<br />

breder sig til et utal af brancher og undergraver<br />

retten til kollektive forhandlinger<br />

og overenskomster.<br />

– Når de store platforme ikke er en<br />

del af systemet, skabes der ubalance i<br />

hele arbejdsmarkedsmodellen og et<br />

ulige forhold for de arbejdstagere, der<br />

tilbyder deres arbejde. På lang sigt er vi<br />

bekymrede for, hvad en sådan udvikling<br />

betyder for hele arbejdsmarkedet, når<br />

arbejdsgiverne ikke tager deres ansvar<br />

på sig, siger Henning Overgaard.<br />

Platformene er samtidig grænseoverskridende<br />

og hører måske slet ikke<br />

hjemme i det land, hvor de har deres<br />

forretninger.<br />

Danmark løser ikke problemet<br />

alene<br />

– Vi kan ikke klare det i Danmark alene.<br />

Vi hænger sammen med det arbejdsmarked,<br />

der er omkring os. Hvis man<br />

kigger på f.eks. Uber, så er de registreret<br />

i Holland men tilbyder deres service<br />

i andre lande. Det betyder, at vi skal<br />

løse problemet på tværs af grænserne,<br />

siger Henning Overgaard og<br />

fortsætter:<br />

– Det kan koges ned til, at hvis både<br />

Folketinget og EU virkelig vil hjælpe de<br />

prækært ansatte på platformene, så<br />

skal vi først og fremmest løse den gordiske<br />

knude, at platformene tror, de<br />

kan konvertere lønmodtagere til selvstændige<br />

– altså det, jeg kalder falske<br />

selvstændige.<br />

Ifølge Henning Overgaard er løsningen<br />

først og fremmest, at flere falske<br />

selvstændige defineres som lønmodtagere.<br />

– Kun på den måde kan vi få styr på<br />

begreberne og sikrer, at platformene<br />

får arbejdsgiveransvar for deres ansatte.<br />

10 INTERNATIONALT


EU’S SKATTEHUL KAN LUKKES<br />

Tidligere var budene ansat<br />

af f.eks. restauranten,<br />

enten som bud eller i forbindelse<br />

med servicearbejde. I dag<br />

arbejder budene for platforme,<br />

men platformene påtager sig<br />

ikke et arbejdsgiveransvar.<br />

For første gang i utroligt lang<br />

tid ser det ud til, at der blæser<br />

nye skattevinde i EU-systemet.<br />

Med en forandringsparat administration<br />

under Joe Biden i<br />

USA og med nyfundne stædige<br />

kræfter i EU-Parlamentet ser<br />

det ud til, at EU for første gang<br />

kan spille en positiv rolle i<br />

kampen imod skattely.<br />

EU<br />

Frederik W. Kronborg, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

EU er i dag en af de mest væsentlige<br />

årsager til verdens enorme problemer<br />

med skattely. Ifølge Tax Justice Network<br />

står landene inden for unionen i dag<br />

for hele 36 procent af de samlede globale<br />

midler, der er i skattely.<br />

Det har i årevis været et kendt faktum,<br />

at EU har holdt hånden over skattely<br />

og har sikret, at egne medlemslande<br />

har kunnet agere som skattely.<br />

Men årtiers kamp for de rigeste spekulanter<br />

bliver nu udfordret.<br />

Nye vinde i USA<br />

Som en del af sit nye kabinet har USA’s<br />

præsident Joe Biden udnævnt den tidligere<br />

Harvard-professor i økonomi Janet<br />

Jellen som ny finansminister.<br />

Selvom amerikansk økonom og venstreorienteret<br />

politik ikke helt plejer at<br />

rime, så er det tilfældet denne gang.<br />

Jellen har som sit første statement<br />

fastslået, at USA skal arbejde aktivt for<br />

en international fælles bund under<br />

selskabsskatten. Det kan betyde, at<br />

det arbejde, der i årevis er foregået i<br />

OECD, nu kan blive til virkelighed.<br />

Et af de afgørende problemer med<br />

de største skattely er, at multinationale<br />

selskaber i dag kan flytte deres<br />

profit fra det land, pengene er tjent i,<br />

til et land med en meget lav selskabsskat.<br />

Med en indførelse af de regler,<br />

der ligger fra arbejdet i OECD, vil man<br />

kunne opkræve den aftalte selskabsskat<br />

i landet, pengene er tjent, hvis de<br />

flyttes med fokus på en lavere sats.<br />

Det vil fra den ene dag til den anden<br />

kunne fjerne de multinationale selskabers<br />

mulighed for at spekulere i selskabsskat<br />

og sætte en prop i et stort<br />

skattehul.<br />

EU-Parlamentet skifter kurs<br />

Da det i januar lykkedes at samle et<br />

flertal i EU-Parlamentet for at anerkende,<br />

at EU-lande, der agerer som<br />

skattelylande, også skal behandles<br />

som skattelylande, var det et nybrud i<br />

systemet.<br />

Forslaget havde været til debat i<br />

sidste valgperiode og var faldet på<br />

målstregen, fordi det nødvendige flertal<br />

ikke kunne findes. I år blev det vedtaget<br />

med flere hundrede stemmers<br />

flertal. Det er et brud med den almindelige<br />

logik i et ellers meget økonomisk<br />

højreorienteret EU-Parlament.<br />

Det afgørende spørgsmål er nu, om<br />

det også kan lykkes at samle det nødvendige<br />

flertal for at indføre forslaget<br />

om selskabsskatten.<br />

EU har sikret, at egne<br />

medlemslande har kunnet<br />

agere som skattely. Men<br />

årtiers kamp for de rigeste<br />

spekulanter bliver nu<br />

udfordret.<br />

Henning Overgaard,<br />

forbundssekretær i 3F.<br />

Foto: iStock<br />

Foto: Wolt.com<br />

INTERNATIONALT 11


Børn har ret til at lege og have fritid.<br />

Men det bliver svært at lege med<br />

den ødelagte jord i vores hænder.<br />

Tegning: Frida, 13 år<br />

12 TEMA


GIV BØRNENE RET!<br />

Selvom vores samfund er fuld af ressourcer, lever mange børn under fattigdom<br />

og utryghed. I månedens tema kaster <strong>Rød+Grøn</strong> et blik på børns rettigheder<br />

og vilkår i <strong>2021</strong>.<br />

BØRNEFORSORG<br />

MED MØRKE SKYGGER<br />

Vi skal passe på ikke at gentage fortidens fejl<br />

ved at glemme forebyggelse til fordel for<br />

tvangsfjernelser. Månedens tema ser på børns<br />

rettigheder med afsæt i regeringens udspil ’Børnene<br />

Først’.<br />

Lole Møller, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Efter 14 års kamp fik Godhavnsdrengene sidste år endelig<br />

deres undskyldning for de overgreb og den misrøgt, de<br />

havde oplevet i statens varetægt i 1960’erne. Men deres historie<br />

er ikke enestående. Der kan skrives et jammersminde<br />

over de mange børn, der udsat for børneforsorg fik et liv<br />

præget af omsorgssvigt og hårdhændede opdragelsesmetoder.<br />

Børnene skulle opdrages til flid, orden, renlighed, lydighed<br />

og disciplin. Prygl og tæsk hørte til dagens orden på mange<br />

børnehjem. Oftest i det skjulte. Men da den socialdemokratiske<br />

folketingsmand Peter Sabroe tilbage i år 1908 åbnede<br />

en pakke med halvrådne fedtegrever i folketingssalen, gav<br />

det genlyd: Det var daglig kost for de børn, som levede under<br />

kummerlige forhold i den indremissionske opdragelsesanstalt<br />

Hebron.<br />

Bedsteborgere som selvbestaltede vogtere<br />

Filantropiske og kristelige foreninger har spillet en stor rolle<br />

som ”børnereddere”. De ville ”uskyld værne og ukrudt fjerne”,<br />

som Kristelig Forening til vildfarne børns redning skrev i deres<br />

blad omkring år 1900. Samme formål genfindes i den første<br />

børneforsorgslov fra 1905. Loven gav mulighed for at<br />

straffe kriminelle børn og redde forsømte børn. I begge tilfælde<br />

var svaret ofte anbringelse uden for hjemmet.<br />

Beslutningen lå hos værgerådene, som bestod af sognets<br />

bedsteborgere og det var deres småborgerlige pænhed,<br />

moral og menneskesyn, der blev bestemmende for, hvornår<br />

og hvordan der skulle gødes og luges. Der blev udfyldt skemaer<br />

og afgivet forklaringer og vurderinger, som både afspejlede<br />

fordomme og forudindtagethed: ”Hjemmet er i høj<br />

grad snavset og uordentligt. Moderen er drikfældig, en<br />

mandsperson, der hører til kvarterets værste bærme, har<br />

tilhold hos hende”.<br />

”Hjemmet er pænt og velordnet”, ”Moderen har sorte<br />

negle”, ”Barnet lyver, skulker fra skolen og har stjålet 4 kr. fra<br />

moderen”.<br />

Hjælp frem for tvangsfjernelser<br />

Børneforsorgens indsats har især været rettet mod fattige<br />

og ressourcesvage familier.<br />

Først med børneforsorgsloven i 1964 er det ikke længere<br />

formålet at fjerne og anbringe, men tværtimod at bevare<br />

børn i deres eget hjem med en helhedsorienteret hjælp til<br />

den sårbare og belastede familie. Og først med Bistandsloven<br />

bliver børneværnsarbejdet professionaliseret.<br />

Godhavnsdrengene har fået deres historie og tunge<br />

barndomsminder på udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum.<br />

Men der kommer stadig alt for mange nødråb fra boog<br />

opholdsstederne om overgreb og svigt. De sociale tilsyn<br />

har sidste år registreret magtmisbrug på 70 ud af 614 døgninstitutioner.<br />

Regeringen har netop fremlagt deres reformudspil ’Børnene<br />

Først’, hvor der nu lægges op til flere og tidligere<br />

tvangsfjernelser. Men vil reformen sikre bedre børneliv og<br />

bedre anbringelser?<br />

Vil udsatte børn og sårbare familier få bedre hjælp og<br />

støtte? Enhedslistens bekymringer knyttet til udspillet og en<br />

status på børns rettigheder generelt er omdrejningspunktet<br />

for månedens tema.<br />

Til dette tema har vi<br />

fået børn til at lave<br />

tegninger. Tegnigerne<br />

har ikke nødvendigvis<br />

noget med artiklerne<br />

at gøre.<br />

TEMA 13


’BØRNENE FØRST’ MANGLER FOKUS PÅ<br />

Regeringens anbringelsesudspil rummer gode<br />

intentioner om børnerettigheder og stabilitet,<br />

men der mangler fokus på forebyggelse<br />

og ressourcer til ordentlig sagsbehandling.<br />

Anna Berg, socialpolitisk rådgiver<br />

Selvom der er gode takter i regeringens udspil til en anbringelsesreform,<br />

’Børnene Først’, kommer vi aldrig i mål uden at<br />

afsætte de nødvendige ressourcer til at styrke sagsbehandlingen<br />

og nedbringe arbejdspresset for socialrådgiverne.<br />

Det mener Enhedslisten, der desuden savner fokus på forebyggelse,<br />

tidlig opsporing og samarbejde med familierne i<br />

regeringens udspil.<br />

Rettigheder og sagsbehandling kræver ressourcer<br />

Hvis vi skal lykkes med at give udsatte børn en bedre hverdag,<br />

hvor børnene mærker deres rettigheder, er det afgørende at<br />

nedbringe arbejdspresset og det antal sager, den enkelte<br />

sagsbehandler sidder med. Socialrådgiverne på børneområdet<br />

er en af landets mest stressede faggrupper, og det siger<br />

sig selv, at man ikke kan sagsbehandle i høj kvalitet eller<br />

møde udsatte børn og deres familier med det nærvær, der er<br />

nødvendigt, når man skal tage sig af 35-40 sager ad gangen.<br />

Det skal sikre mulighed for sparring mellem sagsbehandlerne,<br />

forebygge fejl og forkerte afgørelser og desuden skabe ro<br />

og kontinuitet for udsatte børn i mødet med kommunen.<br />

For Enhedslisten er hovedfokus i forhandlingerne om en ny<br />

anbringelsesreform derfor at sørge for, at det bliver afsat de<br />

nødvendige ressourcer til, at socialrådgiverne har tid og kompetencer<br />

til opgaverne. Ellers risikerer vi, at de gode intentioner<br />

og flotte ord aldrig bliver til virkelighed. Konkret foreslår vi<br />

et lovbestemt loft over, hvor mange sager en socialrådgiver<br />

på børneområdet må sidde med. Tallet kan variere en smule<br />

efter sagsbehandlerens anciennitet og sagernes kompleksitet,<br />

men bør gennemsnitligt ligge på 25 sager pr. sagsbehandler.<br />

Desuden foreslår vi, at der altid kobles to sagsbehandlere<br />

på anbringelsessager. Det skal sikre mulighed for sparring<br />

mellem sagsbehandlerne, forebygge fejl og forkerte afgørelser<br />

og desuden skabe ro og kontinuitet for udsatte børn i<br />

mødet med kommunen.<br />

Behov for forebyggelse<br />

Et vigtigt mål med en reform af anbringelsesområdet må<br />

være, at børns mistrivsel opdages så hurtigt som muligt, så<br />

vi kan sætte ind med de rigtige indsatser, før problemerne<br />

vokser sig så store, at en anbringelse er nødvendig. Derfor<br />

er det ærgerligt, at de tidlige og forebyggende indsatser er<br />

fuldstændig fraværende i regeringens udspil.<br />

14 TEMA


FOREBYGGELSE<br />

Vi skal selvfølgelig fjerne børn, når det er nødvendigt, men<br />

hvis en anbringelse kunne være undgået med anden hjælp,<br />

så er det børnene, vi svigter.<br />

Selvfølgelig findes der forældre, som svigter. Og selvfølgelig<br />

er det for nogle børn bedst at vokse op i en anden familie<br />

end den, de er født ind i.<br />

Der findes allerede gode erfaringer med at have socialrådgivere<br />

tilknyttet folkeskoler og daginstitutioner. En sådan<br />

tværfaglig indsats kan hjælpe pædagoger og lærere med at<br />

støtte udsatte børn og tale med familierne om barnets behov.<br />

I Københavns Kommune har man eksempelvis fået kendskab<br />

til dobbelt så mange udsatte børn ved at tilknytte socialrådgivere<br />

til skoler og institutioner, ligesom børnene er<br />

meget yngre, når hjælpen sættes ind første gang. På den<br />

måde kan vi forhindre, at børns mistrivsel forværres. Det er<br />

god socialpolitik, som vi skylder udsatte familier.<br />

Alle børn har ret<br />

til et godt liv.<br />

Tegning: Luka, 10 år<br />

Forældre til udsatte børn er ikke fjender<br />

I regeringens udspil tegnes desværre et billede af udsatte<br />

børns forældre som fjender, der står i vejen for børns trivsel<br />

og udvikling, fordi de har interesser i modstrid med børnenes.<br />

Så simpel er virkeligheden ikke.<br />

Selvfølgelig findes der forældre, som svigter. Og selvfølgelig<br />

er det for nogle børn bedst at vokse op i en anden familie<br />

end den, de er født ind i. Disse børn skal naturligvis have<br />

et andet hjem, i en plejefamilie eller på en institution. Det<br />

betyder imidlertid ikke, at det altid vil være sundt for sådanne<br />

børn at ’kappe båndene’ til deres biologiske forældre.<br />

Børn er ikke små planter, der bare kan ompottes: lidt<br />

frisk jord, og så er den hjemme! Nej, børns problemer med<br />

og kærlighed til deres forældre forsvinder ikke, fordi vi giver<br />

dem et nyt hjem. Og hvis vi fjerner børn fra forældre med<br />

tvang, når der kunne været givet hjælp og støtte på anden<br />

vis, så træder vi på børnenes rettigheder.<br />

Derfor bør fokus i en anbringelsesreform være en indsats<br />

for hele familien, uanset om barnet skal bo hos sine forældre<br />

eller andetsteds. En god relation mellem forældre, socialforvaltning<br />

og plejefamilie er en vigtig forudsætning for<br />

en rolig og stabil anbringelse og derfor bedst for barnet. Regeringens<br />

skræmmebillede af udsatte børns forældre og<br />

dertilhørende fokus på tvang kan desuden skræmme forældre,<br />

der har det svært, fra at søge hjælp. De kan jo frygte,<br />

at kommunen automatisk vil fjerne deres barn. Det må ikke<br />

ske, for det vil stik imod intentionen stille udsatte børn<br />

endnu værre.<br />

I stedet for at gå efter flere anbringelser skal vi gå efter<br />

rigtige anbringelser, hvor det er absolut nødvendigt. På den<br />

lange bane bør målet for et samfund som det danske være,<br />

at færre børn anbringes, fordi vi lykkes med at støtte og<br />

hjælpe udsatte familier i tide.<br />

TEMA 15


FOREBYG FREM FOR<br />

AUTOMATISK AT FJERNE<br />

Børn har ret til et godt liv. Børnene<br />

har det ikke godt i flygtningelejren,<br />

men det er også synd, hvis de skal<br />

hjem til Danmark uden deres famlie.<br />

Tegning: Sara, 10 år.<br />

Når regeringen vil tvangsfjerne flere, kan det<br />

gå ud over børn, hvis forældre ikke matcher<br />

forestillingerne om den klassiske kernefamilie.<br />

Det har spastiske Mulle og hendes datter<br />

oplevet – og selvom fejlen blev rettet,<br />

er sporene varige.<br />

Sarah Glerup, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Mens mange hylder regeringens børneudspil, er Mulle Skouboe,<br />

34, og hendes 13-årige datter Jasmin bekymrede. De<br />

anerkender, at tvangsfjernelser kan være på sin plads, men<br />

ved bedre end de fleste, at der kan ske fejl. For i 2015 blev<br />

Jasmin fjernet, bl.a. fordi hendes mor er spastiker og ifølge<br />

fordomme en dårlig forælder.<br />

– Der er så mange folk, der kigger ned på os. Mig fordi jeg<br />

har ADHD, og mor fordi hun er handikappet, fortæller Jasmin<br />

over Zoom.<br />

Hun sidder lidt uroligt foran en seng, i hvad der for mig ligner<br />

et tjekket teenageværelse. Jeg kan i hvert fald spotte en<br />

uglebamse og en meget pink plyskat.<br />

Mulle giver sin datter ret:<br />

– Både i børnehaven og skolen har jeg skullet løbe stærkere<br />

for at blive anerkendt som mor. Jeg har fået mange<br />

fordømmende blikke, og vi er blevet undersøgt i hoved og<br />

røv.<br />

Det siger sig selv, at det er en mundfuld at få barn, især<br />

når man behøver kørestol og handikaphjælpere i hverdagen.<br />

Det var Mulle faktisk den første til at indse.<br />

Burde du steriliseres?<br />

– Jeg var kun 20 år, da jeg stod med en positiv graviditetstest.<br />

Dengang var jeg dum og naiv, så jeg tænkte: ”OK, jeg<br />

går på kommunen og beder om hjælp”! Det skulle jeg aldrig<br />

have gjort.<br />

Resultatet blev trusler om at fjerne Jasmin fra fødslen.<br />

– De mente, at når jeg behøvede fysisk hjælp, så kunne<br />

jeg ikke tage vare på et barn. Da jeg så havde født Jasmin,<br />

og hun lå i mine arme, kom en læge og sygeplejerske ind og<br />

spurgte, om jeg har overvejet at blive steriliseret, så jeg ikke<br />

sætter flere børn i verden? Da jeg fik min yngste seks år senere,<br />

var der gudødme en sygeplejerske til, der stillede<br />

samme spørgsmål!<br />

Jasmin blev ikke fjernet fra fødslen, men i 2009 laver man<br />

en forældreevneundersøgelse af Mulle, som hun dumper<br />

med et brag:<br />

– Jeg skulle bl.a. lægge puslespil på tid. Og jeg er altså en<br />

sprællemand uden snor, så selvfølgelig dumper jeg! påpeger<br />

Mulle, hvis spastiske arme netop flagrer vildt, når hun<br />

fortæller.<br />

Havde myndighederne fjernet Jasmin i 2009, kunne Mulle<br />

til dels forstå det, da Jasmins far var voldelig. Men årene gik,<br />

og Mulle får rettet op på sit liv. Hun finder en ny, stabil mand,<br />

får endnu et barn, og alt fungerer – til en mandag eftermiddag<br />

i 2015.<br />

– Jeg var syv og kom hjem fra skole via bagvejen. Fra haven<br />

hørte jeg min mor græde. Jeg spurgte, hvad der var galt,<br />

og så fik jeg at vide, at jeg ikke skulle bo hjemme ved mor<br />

16 TEMA


SÅDAN HAR BØRNENE OPLEVET NEDLUKNINGEN<br />

MARIUS SAVNER SELSKAB<br />

Marius Halskov, går i 7. klasse på Michael Skolen i Herlev<br />

og far længere. Så begyndte jeg også at græde, fortæller<br />

Jasmin, der aldrig blev glad for at bo hos plejeforældre.<br />

– Jeg ville bare gerne have, at det var overstået, for det<br />

var ikke særligt sjovt at være der.<br />

Tør aldrig bede om hjælp igen<br />

Der skulle gå 2 år og 7 dage, før Jasmins bøn blev hørt. På<br />

det tidspunkt havde nogen i kommunen indset, at forældreevneundersøgelsen<br />

fra 2009 var ubrugelig. En ny undersøgelse<br />

uden puslespil viser nu, at Mulle er egnet som forælder.<br />

Jasmin kommer hjem – men tvangsfjernelsen har sat<br />

varige spor.<br />

– Jeg husker, da kommunen endelig meddeler Jasmin, at<br />

hun skal hjem og bo. Jasmin rejser sig, tager et stykke papir<br />

og en kuglepen, lægger dem foran sagsbehandleren og siger:<br />

”Jeg vil gerne have, at du skriver det ned, for så kan du<br />

ikke løbe fra aftalen.” Hun var kun ni år! siger Mulle, der stadig<br />

har mareridt om Jasmins afmagtsskrig den mandag i<br />

2015.<br />

Resten af familien er også påvirket.<br />

– Min mindste begyndte at udvikle angst og sagde som<br />

3-årig: Jeg tør ikke blive lige så gammel som Jasmin, for så<br />

tager de måske også mig, fortæller Mulle.<br />

Selv er Mulle blevet bange for at bede kommunen om<br />

hjælp.<br />

– Jeg bad jo om hjælp. Jeg var åben og en holdspiller. Jeg<br />

søgte om aflastning, men det blev til tvangsfjernelse. Jeg<br />

bad om at få Jasmin udredt, for allerede i børnehaven bemærkede<br />

de, at hun var ustyrlig. Samtlige pædagoger og<br />

PPR slog det hen med: ”Det er, fordi mor er handikappet og<br />

har hjælpere i hjemmet.” Der gik fem år, før nogen lyttede til<br />

mig og konstaterede, at Jasmin såmænd bare har ADHD!<br />

Lyt og spørg<br />

Med regeringens børneudspil risikerer flere som Jasmin at<br />

blive anbragt – eller bortadopteret, så der ingen vej er tilbage.<br />

Alene frygten for tvangsfjernelser kan føre til, at flere<br />

ligesom Mulle ikke tør bede om hjælp, selv når hjælp er barnets<br />

tarv.<br />

I stedet for automatisk at fjerne mener Mulle og Jasmin,<br />

at myndighederne skal forebygge.<br />

Mulle ønsker at blive set for mere end sit handikap, mens<br />

Jasmin vil have kommunen til at lytte til børn:<br />

– Jeg synes, man skal tjekke ind hos barnet hver måned<br />

og høre, hvordan det har det. Selvfølgelig skal kommunen<br />

tage højde for, at børn kan blive tvunget til at lyve, men så<br />

kan de spørge dem rundt om barnet. I min alder fortæller<br />

man f.eks. sin bedste veninde alt – så de kan bare spørge<br />

hende!<br />

Jeg nåede lige at melde mig til teater på ungdomsskolen, før<br />

alt blev lukket ned igen. Møderne i FDF blev også stoppet, så<br />

pludselig var alle dem, jeg plejede at være sammen med, væk.<br />

Det har været et ensomt år, selvom jeg bor i en stor familie.<br />

I <strong>2021</strong> kan jeg forhåbentlig begynde til teater. I denne<br />

weekend skal jeg på lejrtur med FDF – men vi må kun være<br />

ude og skal holde god afstand. Alligevel glæder jeg mig vildt<br />

meget. Vi har været til onlinemøder under corona, men det<br />

er slet ikke som de fysiske møder.<br />

Jeg har spurgt Valdemar og Esther fra min klasse, hvordan<br />

de har oplevet nedlukningen. De har også mest af alt savnet<br />

det sociale. Men at gå i skole via Zoom har også været<br />

svært.<br />

Isoleret og distraheret<br />

– Jeg synes, at den manglende rytme har været sværest.<br />

Det har også været svært at komme i gang med opgaverne,<br />

fordi når man er hjemme, så kan man lave så mange andre<br />

ting, oplever Valdemar.<br />

– Jeg glæder mig til at se mine klassekammerater igen, og<br />

til at rytmen bliver bedre og nemmere. Og til, at man ikke<br />

bliver så distraheret, siger han.<br />

For Esther har det sværeste under corona været, at der er<br />

så mange mennesker, hun ikke kan se.<br />

– Jeg føler mig bare meget isoleret og alene. Det, jeg glæder<br />

mig mest til, er at se alle mine venner og socialisere med<br />

en masse mennesker. Fordi det har vi som mennesker brug<br />

for, for at holde os mentalt stabile, siger hun.<br />

I <strong>2021</strong> ønsker jeg først og fremmest, at corona går væk. Eller<br />

i hvert fald kommer til at fylde meget mindre. Jeg håber, at<br />

vi kan komme igennem noget af året, uden at vi skal tænke<br />

os om, hver gang vi overvejer at kramme et andet menneske.<br />

Siden marts sidste<br />

år har landets børn<br />

måttet tilbringe<br />

usædvanligt meget<br />

tid hjemme.<br />

Vi har bedt tre børn<br />

skrive lidt om,<br />

hvordan de har<br />

oplevet coronanedlukningen.<br />

Det fleste af<br />

mine venner<br />

har det lige som jeg:<br />

Vi har virkelig savnet<br />

at være sammen<br />

med andre på<br />

vores alder under<br />

nedlukningen. Nu kan<br />

vi heldigvis begynde<br />

at ses lidt igen.<br />

Tegning: Arthur, 10 år<br />

TEMA 17


VI KALDER DET ET ”HELLE”<br />

Joannahuset er Danmarks første krisecenter for<br />

børn og unge. <strong>Rød+Grøn</strong> har talt med Mette Bak,<br />

som er omsorgsfrivillig i Joannahuset, om hvad<br />

det er for et behov, som dette nye initiativ skal<br />

afhjælpe.<br />

Astrid Vang Hansen, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Joannahuset åbnede i august 2020 og har på et halvt år taget<br />

imod mere end 100 børn med akut brug for hjælp og<br />

støtte. Mette Bak, der er socialrådgiverstuderende, meldte<br />

sig som frivillig allerede inden huset åbnede.<br />

– Joannahuset har åbent døgnet rundt. Børn og unge kan<br />

henvende sig på eget initiativ. De har også mulighed for at<br />

være anonyme, hvis de ønsker det, fortæller Mette.<br />

– Børnene kan få omsorg og tryghed. Et måltid mad og en<br />

seng at sove i. De kan også bare slappe af og f.eks. se en<br />

film. Samtidig kan de få rådgivning om deres rettigheder.<br />

Mange af Joannahusets børn kommer fra hjem med misbrugsproblemer<br />

eller vold. Men der kan også være andre<br />

grunde.<br />

– De kommer, fordi de står i en situation, hvor der er<br />

utrygt i deres hjem. Derfor er det også meget vigtigt, at Joannahuset<br />

kan være et ”helle”, hvor det er trygt og rart at<br />

være.<br />

Der er altid to omsorgsfrivillige til stede i huset, fortæller<br />

Mette.<br />

– Vores opgave er at skabe ro og hygge for de børn, der<br />

kommer. F.eks. laver vi mad eller spiller spil med børnene.<br />

Samtidig er vi blevet klædt på til at tale med børnene, hvis<br />

de pludselig begynder at fortælle om deres situation. Når<br />

børnene opbygger en relation og føler sig trygge, begynder<br />

de ofte at fortælle.<br />

Kender ikke deres rettigheder<br />

Mette er ikke imponeret over det offentliges håndtering af<br />

børnesager. Selv for voksne mennesker kan det være svært<br />

at forstå, hvordan kommunen fungerer, og hvilke rettigheder<br />

man har, fremhæver hun.<br />

– Det kræver tid og opbygning af tillid og relationer at<br />

hjælpe børnene til at forstå deres rettigheder. Den tid har<br />

de kommunale sagsbehandlere sjældent. Vi har ansatte i<br />

huset, som tidligere har arbejdet med børnesager i kommu-<br />

18 TEMA


DET ER TID TIL AT AFSKAFFE<br />

BØRNEFATTIGDOM<br />

Du kan komme<br />

i Joannahuset,<br />

hvis du er<br />

under 18 år.<br />

De seneste års reformer af kontanthjælpsloft,<br />

integrationsydelse og starthjælp har ført<br />

tusindvis af børn ud i fattigdom. Den udvikling<br />

har fået Børnerådet og 17 andre organisationer<br />

til at efterlyse et endeligt opgør med<br />

børnefattigdom i Danmark.<br />

Du behøver ikke<br />

fortælle dit navn,<br />

eller hvor du bor.<br />

Du kan komme<br />

og gå, som det<br />

passer dig.<br />

Du kan tale med<br />

en og få en seng<br />

at sove i.<br />

Du må komme,<br />

uanset hvor i<br />

landet du bor.<br />

nerne, så de kender reglerne og systemet ud og ind. I Joannahuset<br />

bruger de den viden til at være på barnets side, og<br />

vi tilbyder også børnene at tage med som bisiddere til møder<br />

med kommunen.<br />

Samarbejde med kommunerne<br />

Hvad kan Enhedslisten gøre i kommunerne for at sikre bedre<br />

hjælp til udsatte børn?<br />

– Nu er jeg jo selv socialrådgiverstuderende, siger Mette<br />

smilende og fortsætter:<br />

– Så selvfølgelig mener jeg, at socialrådgiverne skal have<br />

mere tid og bedre arbejdsforhold. I dag har de alt for mange<br />

sager, og der sker alt for mange skift undervejs, hvor barnet<br />

får en ny sagsbehandler.<br />

I Joannahuset er de altid på barnets side.<br />

– Vi kommer med som bisiddere, og vi har stor viden om<br />

børnenes rettigheder, som vi kæmper for at kommunerne<br />

skal leve op til, forklarer Mette og uddyber:<br />

– Børn har selv et perspektiv og en holdning. Det lytter vi<br />

til i Joannahuset. Og det burde lovgivningen og kommunerne<br />

også i højere grad tage udgangspunkt i.<br />

Simon Halskov, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Ifølge AE-rådet levede der 31.700 danske børn i fattigdom i<br />

2001. Året efter blev kontanthjælpsloftet og starthjælpen<br />

indført – og 16 år senere var antallet af fattige børn vokset<br />

til 61.200.<br />

Når man som barn vokser op i en fattig familie, kan konsekvenserne<br />

være meget alvorlige. Børnefattigdom forringer<br />

et menneskes muligheder, bl.a. i form af dårligere uddannelse,<br />

løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere<br />

indkomst.<br />

Men også i barndommen forringer fattigdom tilværelsen.<br />

– Størstedelen af familierne oplever, at den dårlige økonomi<br />

påvirker børnenes trivsel negativt, og at fattigdommen<br />

giver forældrene mindre overskud til børnene, skrev 18<br />

organisationer i december i et åbent brev til statsministeren.<br />

En undersøgelse foretaget af Mødrehjælpen viser, at 55<br />

procent af de fattige familier, som fik julehjælp sidste år,<br />

ikke kan købe nødvendige ting som vintertøj til deres<br />

børn. Mange har heller ikke råd til at holde børnefødselsdage<br />

eller sende børnene til en fritidsaktivitet. Hele 72<br />

procent af familierne har haft problemer med at få råd til<br />

en bolig.<br />

Statsministerens vigtigste opgave<br />

En lignende undersøgelse fra 2018, foretaget af Institut for<br />

Menneskerettigheder, konkluderer, at familier på integrationsydelse<br />

ikke har råd til at dække basale behov som mad,<br />

tøj, medicin og bolig.<br />

De 18 organisationer finder det utroligt, at et velstående<br />

land som Danmark kan tillade så mange børn at vokse op i<br />

fattigdom. De ser det som den vigtigste opgave for ”børnenes<br />

statsminister” at sætte en stopper for børnefattigdommen<br />

herhjemme.<br />

Regeringen har nedsat en Ydelseskommission, der skal<br />

se på kontanthjælpssystemet og blandt andet tage højde<br />

for, ”at alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold<br />

og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.”<br />

De 18 organisationer ønsker også en officiel fattigdomsgrænse<br />

genindført, så man kan følge udviklingen.<br />

– Vi kan og skal give disse familier både en indsats og en<br />

forsørgelse, som forhindrer børnefattigdom, understreger<br />

de.<br />

TEMA 19


BØRN OG UNGE SKAL HAVE RET TIL<br />

AT SKIFTE NAVN OG CPR-NUMMER<br />

Ifølge FN’s Børnekonvention har børn og unge ret<br />

til selv at definere deres kønsidentitet.<br />

Hvis Danmark vil efterleve konventionen,<br />

må vi ændre vores lovgivning, mener transkønnede<br />

børns familier.<br />

Helge Sune Nymand, næstforperson<br />

i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn<br />

De sidste par år har der været en del debat i de danske medier,<br />

der handlede om børns ret til at ændre deres juridiske<br />

køn. I praksis handler det blot om at børnene skal have lov<br />

til at ændre deres CPR-nummer, men hvorfor er det nu vigtigt?<br />

Mange bliver forvirrede af ordlyden og tror, at man<br />

tvinger børn til hormonbehandling uden om lægerne. Det er<br />

ganske misforstået. Et juridisk kønsskifte handler udelukkende<br />

om at få et nyt navn og CPR-nummer, så man også<br />

på papiret fremstår som det menneske, man er af sind og i<br />

nogle tilfælde krop og udtryk.<br />

Giv transkønnede børn lov til at være børn<br />

For personer, der ikke er transkønnede, kan det virke som en<br />

underlig og ligegyldig ting at gå op i, om det sidste ciffer i<br />

ens CPR-nummer er lige eller ulige. Det må da i højere grad<br />

komme an på, om omgivelserne er gode til at støtte og beskytte<br />

børnene? Om de så at sige lader børn være børn.<br />

Det sidste er netop grunden til, at mange transkønnede<br />

børn brændende ønsker sig at få lov til at ændre det sidste<br />

ciffer. For tallet bringer dem gang på gang i ubehagelige eller<br />

sågar farlige situationer, hvor læger og paskontrollen<br />

ikke tror dem, når de fremviser sundhedskort eller pas.<br />

Når skolerne systematisk opfører dem forkert på en kønnet<br />

klasseliste, så de går glip af fødselsdage og sociale aktiviteter.<br />

Eller i idrætstimer og når svømmehallen tvinger piger til<br />

at klæde om i drengenes omklædning eller omvendt. I de situationer<br />

føler børnene netop ikke, at de får lov at være<br />

børn på lige fod med andre.<br />

Juridisk kønsskifte er mere end sund fornuft<br />

Går man op i børn og unges mentale og fysiske helbred, så<br />

er der mange gode grunde til at lade dem ændre CPR-nummer,<br />

når de har behov for det. Erfaringer fra udlandet har<br />

vist, at det nedsætter risikoen for angst, depression, selvskade<br />

og selvmord blandt transkønnede børn og unge, når<br />

man vælger at støtte op om deres behov for at udtrykke et<br />

givent køn i stedet for at modarbejde det.<br />

Juridisk kønsskifte er dog mere end sund fornuft. Det er<br />

implementering af grundlæggende menneskerettigheder for<br />

barnets bedste. FN’s Børnekonvention slår fast, at børn og<br />

unge har ret til selv at definere og italesætte deres kønsidentitet<br />

og opnå den behandling, de selv synes er nødvendig.<br />

SÅDAN HAR BØRNENE OPLEVET NEDLUKNINGEN<br />

CORONA GAV MIG FLERE<br />

KLASSEKAMMERATER<br />

My Hørby Mikkelsen<br />

Mit navn er My, og jeg går i hjemmeskole i 8. klasse. Det har<br />

jeg gjort i over fem år, fordi jeg er autist, og folkeskolen ikke<br />

fungerede for mig. I de sidste 2 ½ år har jeg også haft klasser<br />

i en international onlineskole.<br />

Min onlineskole er meget forskellig fra den hjemmeundervisning,<br />

andre danske børn og unge har fået under nedlukningen.<br />

Al undervisningen er planlagt til at foregå online, og<br />

både lærerne og eleverne brænder for lige denne måde. De<br />

Siden marts sidste år har landets børn måttet<br />

tilbringe usædvanligt meget tid hjemme.<br />

Vi har bedt tre børn skrive lidt om, hvordan de<br />

har oplevet corona-nedlukningen.<br />

fleste af mine lærere underviser kun i dét, der interesserer<br />

dem allermest, og der er mange flere forskellige baggrunde<br />

end i de danske skoler.<br />

Kun positive ændringer<br />

Da andre elever blev sendt hjem på grund af corona, var<br />

20 TEMA


Går man op i<br />

børn og unges<br />

mentale og fysiske<br />

helbred, så er der<br />

mange gode grunde<br />

til at lade dem ændre<br />

CPR-nummer, når de<br />

har behov for det.<br />

Tegning: Eva, 8 år<br />

Når det nu er 30 år siden, Danmark tiltrådte FN’s børneresolution,<br />

så er det vel også på tide, at vi handler derefter og<br />

giver børn mulighed for at ændre CPR-nummer i henhold til<br />

det køn, de identificerer sig med uden aldersgrænse eller<br />

andre restriktioner. På den måde kan vi beskytte børnene<br />

mod de ubehagelige oplevelser, de ellers får – nogle af dem<br />

på daglig basis og med alvorlig mistrivsel som konsekvens.<br />

Læs mere om Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn<br />

på www.fstb.dk<br />

<br />

Da andre elever blev sendt hjem<br />

på grund af Corona, var den “største”<br />

ændring i min hverdag, at min onlineskole fik<br />

mange flere elever.<br />

den “største” ændring i min hverdag, at min onlineskole fik<br />

mange flere elever, og at det gav tekniske problemer i starten.<br />

Der var mange elever, som ikke var vant til at få undervisning<br />

over internettet, og det var lidt kaotisk, indtil de<br />

lærte det hele at kende.<br />

Siden har jeg næsten kun oplevet positive ændringer, f.<br />

eks. at der kom flere danske onlinetilbud og flere gratis tilbud<br />

til børn og unge online. Min onlineskole blev også udvidet<br />

med lærere fra flere lande, hvor de før var fra USA og<br />

Canada, så nu passer mine timer bedre med vores tidszone.<br />

Fordi mine venner også er ramt af nedlukning, har de<br />

mere tid til at mødes online på Zoom. Især min canadiske<br />

veninde og jeg har haft meget mere tid sammen. Når vi mødes,<br />

er det aften i Danmark og frokosttid i Canada. På grund<br />

af nedlukningerne har hun færre aftaler og tit fri, så vi kan<br />

snakke i timevis.<br />

TEMA 21


LIVET SOM BARN I AVNSTRUP<br />

Muhammed, der er<br />

palæstinenser, er 7 år og<br />

født i Danmark. Han bor<br />

på Avnstrup Udrejsecenter<br />

sammen med sin familie;<br />

mor, far og lillebror.<br />

Muhammed har tegnet<br />

sig selv i skikkelse<br />

af Handala, som er et<br />

palæstinensisk symbol på<br />

det palæstinensiske folk.<br />

Det er ham, der står bag<br />

træet og kigger på sin<br />

klassekammerat og hans<br />

famile, der lever deres liv<br />

i samfundet.<br />

Tegning: Muhammed, 7 år<br />

SÅDAN HAR BØRNENE OPLEVET NEDLUKNINGEN<br />

GIV BØRN I RISIKO RET<br />

TIL VACCINE!<br />

Maise Brostrøm-Nolan<br />

Jeg hedder Maise og er 11 år. Jeg har muskelsvind og er derfor<br />

i risikogruppen i forhold til corona. Derfor har jeg været<br />

hjemme i isolation, siden Mette Frederiksen lukkede Danmark<br />

ned, så over et år. Jeg var lige i skole i to måneder efter<br />

sommerferien, fordi der ikke var så meget smitte, men så<br />

måtte jeg tilbage i isolation og har ikke været i skole siden.<br />

Det har været meget kedeligt.<br />

Forsøg med skolerobot<br />

Jeg har fået tiden til at gå med online-skole, og så har jeg<br />

været kreativ. Jeg maler, syr, og tegner. Men det er svært at<br />

blive ved med at finde på nye ting at lave. Jeg har kun set<br />

mine venner få gange. Jeg savner meget at være i skole og<br />

være sammen med mine venner.<br />

Jeg har været med i et pilotprojekt i Muskelsvindfonden<br />

og fået en robot ovre i skolen, som gør, at når min klasse har<br />

Siden marts sidste år har landets børn måttet<br />

tilbringe usædvanligt meget tid hjemme.<br />

Vi har bedt tre børn skrive lidt om, hvordan de<br />

har oplevet corona-nedlukningen.<br />

været i skole, har jeg været med online. Det er en lille, sød<br />

robot. Den er lidt som en computer, men den kan dreje hovedet,<br />

så jeg kan følge med i det, de andre laver. Jeg kan se<br />

dem, og de kan se min robot. Den kan lave ansigter som<br />

glad, sur, trist, og når man vil række hånden op, så lyser<br />

dens hoved. Robotten har hjulpet, men nu kan jeg snart ikke<br />

holde ud at være hjemme mere.<br />

Ja tak til vaccine uanset risiko<br />

Jeg har brug for, at jeg snart får den vaccine. Det er uretfærdigt,<br />

at jeg ikke kan få den, bare fordi jeg er 11 år. Det ville<br />

give god mening, at børn som mig fik den, da børn ofte ikke<br />

bliver særligt syge af vacciner. Jeg bliver i forvejen vaccineret<br />

mod lungebetændelse og influenza.<br />

22 TEMA


RED BØRNENE UD AF FANGELEJRENE<br />

De 19 danske børn, der er fanget i syriske fangelejre,<br />

skal hjem omgående. Det handler om<br />

grundlæggende menneskerettigheder: retten til<br />

et trygt liv, skolegang, mad, vand og medicin,<br />

påpeger Rosa Lund.<br />

Simon Halskov, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Enhedslisten har siden 2018 arbejdet på at få danske statsborgere<br />

hjem fra IS-fangelejre i Syrien.<br />

– I Enhedslisten mener vi, at børnene skal hjem. Jo længere<br />

tid, børnene bliver, desto farligere er det for sikkerheden<br />

og for børnene selv. Vi mener også, at mødrene skal<br />

hjem, og så må de retsforfølges i Danmark. Det har vi tidligere<br />

set, at de danske myndigheder godt kan klare, fremhæver<br />

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund.<br />

Vender børnene ryggen<br />

For nyligt kunne Ekstra Bladet afsløre regeringens kendskab<br />

til, at Islamisk Stat kidnapper børn fra fangelejrene i Syrien.<br />

Formålet er at træne dem til at begå terror i de europæiske<br />

lande, hvor de er statsborgere.<br />

– Det er en af de værste krænkelser, jeg kan forestille mig<br />

at udsætte et barn for, og det er også en trussel for Danmarks<br />

sikkerhed. Statsministeren vender børnene ryggen<br />

ved ikke at handle nu, mener Rosa Lund.<br />

Enhedslisten opfatter det som et retspolitisk, udenrigspolitisk<br />

og sikkerhedsmæssigt spørgsmål at få de danske børn<br />

hjem.<br />

– Det handler ikke om udlændingepolitik. Vigtigst af alt er<br />

det et spørgsmål om helt grundlæggende menneskerettigheder,<br />

som alle børn bør have: retten til et trygt liv, retten til<br />

skolegang, retten til mad, vand og medicin, siger Rosa Lund.<br />

Ingen tid til syltekrukker<br />

I slutningen af marts aftalte regeringen og en række partier<br />

at nedsætte en taskforce, der endnu engang skal undersøge,<br />

om det er muligt at få de danske børn hjem fra Syrien<br />

uden deres forældre. Aftalen betyder blot, at de danske<br />

børn kommer til at lide endnu længere tid i syriske fangelejre<br />

uden sikkerhed for at komme hjem, vurderer Rosa<br />

Lund.<br />

– Jeg er rigtig bange for, at det her er en syltekrukke, og<br />

at regeringen lige nu bare trækker tiden ud til stor skade for<br />

børnene. Vi har allerede vendt hver en paragraf for at se,<br />

hvad der kunne lade sig gøre, og eksperterne siger, det ikke<br />

er muligt at hente børnene hjem uden mødre, siger hun.<br />

– Vi er i Enhedslisten klar til at diskutere alle muligheder<br />

for at få børnene hjem. Og vi stopper ikke, før alle børn er<br />

hjemme i Danmark, garanterer Rosa Lund.<br />

Sideløbende fastholder Enhedslisten presset på regeringen<br />

i sagen om de lækkede oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste.<br />

HJÆLP OS MED<br />

AT LÆGGE PRES<br />

PÅ REGERINGEN<br />

Underskriv borgerforslaget<br />

om at hente de<br />

danske børn hjem.<br />

Du kan finde forslaget<br />

på Internettet ved at<br />

søge på<br />

”Borgerforslag 06866”<br />

<br />

Og jeg er helt klar til at få vaccinen! Det ville være fedt,<br />

hvis man selv kunne vælge at få den og tage risikoen,<br />

selvom den endnu ikke er godkendt til børn. Jeg ved dog<br />

ikke, om mine forældre ville være med på det? Det første<br />

jeg vil gøre, når jeg får vaccinen, er, at jeg vil i skole, hvis skolerne<br />

er åbne. Ellers vil jeg få en legeaftale – det savner jeg<br />

meget.<br />

Tegning: Maise, 11 år<br />

Mød Maises skolerobot på www. muskelsvindfonden.dk/artikler/robotterne-kommer-heldigvis<br />

Jeg har været med i et pilotprojekt<br />

i Muskelsvindfonden og fået en robot<br />

ovre i skolen, som gør, at når min klasse<br />

har været i skole, har jeg været med online.<br />

TEMA 23


Foto: iStock<br />

BORGERFORLAG: FLYT HANDIKAP-<br />

OMRÅDET FRA KOMMUNERNE<br />

Et borgerforslag om at flytte<br />

handikapområdet fra kommunerne<br />

har opnået mere end<br />

50.000 støtter og skal førstebehandles<br />

i Folketinget 4. maj.<br />

Sarah Glerup, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Flyt handicapområdet, så kommunerne<br />

ikke længer sidder med beslutninger<br />

om hjælp til børn og voksne<br />

med handikap. Det er pointen med et<br />

borgerforslag, der i skrivende stund<br />

har samlet over 53.000 støtter og<br />

snart går til førstebehandling i Folketinget.<br />

Borgerforslaget er stillet af forældre<br />

til børn med handikap, som påpeger,<br />

at kommunerne efter 14 år stadig ikke<br />

magter handikapområdet. Så sent som<br />

i efteråret kom det frem, at når borgere<br />

i 2019 klagede over afgørelser i<br />

sager på voksenhandicapområdet,<br />

fandt Ankestyrelsen fejl i 46 procent af<br />

dem.<br />

Det handler om retssikkerhed<br />

De mange fejl går ud over livskvaliteten<br />

for mennesker med handikap, siger<br />

borgerforslagsstiller Monica Lylloff:<br />

– Det kræver enorme ressourcer at<br />

få den hjælp, man har behov for og ret<br />

til, hvis man har et handicap. Enten<br />

skal man være heldig, eller man skal<br />

kunne læse lovgivning, have stærke<br />

pårørende eller penge til at betale for<br />

en advokat. Det har intet med retssikkerhed<br />

at gøre, fastslår hun.<br />

– Derudover er det så tilfældigt,<br />

hvordan sagerne afgøres. Kommunerne<br />

laver fejl i ca. halvdelen af de<br />

sager, der ender i Ankestyrelsen. Men<br />

hvad med alle de sager, der ikke påklages?<br />

Statistikkerne viser kun en lille<br />

spids af et stort isbjerg. Der mangler<br />

faglighed og viden på området,<br />

selvom kommunerne har haft muligheden<br />

i 14 år til at løfte ansvaret. Det<br />

er nok nu. Mine børn og alle andre i<br />

samme situation vil ikke kunne<br />

kæmpe deres egen kamp, og det skal<br />

de heller ikke.<br />

Borgerforslaget tager ikke stilling til,<br />

hvorvidt handikapområdet skal flyttes<br />

til regionerne eller staten. Uanset hvor<br />

området ender, er det vigtigste, at beslutningerne<br />

ikke træffes af dem, der<br />

skal finansiere hjælpen. Kun på den<br />

måde kan vi det økonomiske incitament<br />

til at begå lovbrud over for borgere<br />

med handikap.<br />

Følg forslagets færd ved at søge efter<br />

”Borgerforslag B139”.<br />

24 RUNDT I Ø-LANDET


EN KULSORT<br />

VANVIDSLØSNING<br />

Regeringen har besluttet at<br />

anlægge en ledning med fossil<br />

gas til Lolland-Falster.<br />

<strong>Rød+Grøn</strong> har talt med<br />

kommunalbestyrelsesmedlem<br />

Bente Borreskov om projektet.<br />

Lole Møller, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Sukkerproduktionen skal støttes til at<br />

omlægge til mere klimavenlig produktion.<br />

Ellers flytter de. Sådan begrunder<br />

klima-, energi- og forsyningsministeren<br />

etableringen af en gasledning til<br />

Lolland-Falster.<br />

– Sukkerfabrikkerne har tyske ejere,<br />

og de truer med at lukke, hvis de ikke<br />

får energien fra den nye gasledning. De<br />

har fået Dan Jørgensen til at lægge sig<br />

fladt ned uden et eneste modkrav, fortæller<br />

Bente.<br />

Fabrikkerne vil ikke samarbejde med<br />

andre om at finde alternative løsninger.<br />

En stribe af rådgivere står ellers<br />

parate til at hjælpe med en elektrificering.<br />

Men det er helt andre forhold, der<br />

bestemmer deres dispositioner.<br />

– Sukkerfabrikkerne er trængte, fordi<br />

sukkerstøtten er næsten afviklet. Konkurrencen<br />

på verdensmarkedet er<br />

hård. Brasilien og Indien leverer langt<br />

billigere sukker. Derfor nedlægges der<br />

sukkerfabrikker overalt i EU, påpeger<br />

Bente.<br />

Sukkerfabrikkernes ledelse betragter<br />

imidlertid produktionen i Nakskov og<br />

Nykøbing F. som lukrativ.<br />

– De befinder sig i en egn, der er berømt<br />

for at have optimale jordbundsforhold<br />

for roedyrkning: Danmarks stiveste<br />

lerjord! Derfor satses der på<br />

netop de fabrikker, forklarer Bente.<br />

Vil gå forrest med klimaløsning<br />

Nakskov Sukkerfabrik orienterede i februar<br />

2020 kommunens tekniske udvalg<br />

om, at de gerne ville bygge en<br />

naturgasopbevaringstank – et<br />

LNG-anlæg – til 100 mio. kr. for at indfri<br />

nogle af EU’s umiddelbare emissionskrav.<br />

– Men hvis man i stedet kan få ELnet<br />

og Dan Jørgensen til at bygge en gasledning,<br />

så er det selvfølgelig mere<br />

rentabelt for dem. Sådan er deres spil,<br />

vurderer Bente.<br />

Lokalt har Enhedslisten fra dag 1<br />

kaldt sukkerrøret et vanvidsprojekt,<br />

som fortsat skal bekæmpes.<br />

– Vi skal kæmpe sammen med modstanderne<br />

af Baltic Pipeline, og vi kan<br />

Dan Jørgensens forkærlighed for gas gjorde ham til ”posterboy” i en<br />

guerilla-kampagne, som skulle afsløre misinformation om fossil gas.<br />

støttes os op ad kritikken fra Klimarådet,<br />

DTU og forskellige forskere. Vi skal<br />

vise, der findes alternativer, siger Bente<br />

og fortsætter:<br />

– Vi vil en elektrificering med varmepumper.<br />

Det er en optimal klimaløsning,<br />

der bygger på lokale ressourcer.<br />

Sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster<br />

kan blive de første i verden, der bygger<br />

på vedvarende energi. Et eksempel til<br />

efterfølgelse, der får sat Nakskov og<br />

Nykøbing F. på landkortet, slutter hun.<br />

FULD GAS PÅ AKTIVISMEN<br />

Mere end et dusin europæiske byer vågnede i <strong>april</strong> op til over 100<br />

”guerillaannoncer”, der udskammer virksomheder for deres vildledende<br />

markedsføring af fossil gas. Aktionen bringer den fossile<br />

gasindustri direkte i skudlinjen, da ’ren gas’ ikke findes.<br />

Plakaterne viser twistede reklamer og slogans fra kendte virksomheder.<br />

Formålet er at afsløre omfanget af misinformationskampagnen<br />

for den fossile gasindustri, som forsøger at vildlede<br />

offentligheden med påstande om forpligtelse til en fremtid med<br />

lav CO2-udledning.<br />

RUNDT I Ø-LANDET 25


DET, VI KAN SAMMEN<br />

Illustration: iStock<br />

I november mødtes omkring 70<br />

kvinder og kønsminoriteter via<br />

Zoom. Vi mødtes for at tale om<br />

det, de fleste i Enhedslisten er<br />

enige om, nemlig at sexisme og<br />

overgreb skal bekæmpes, også<br />

internt i Enhedslisten.<br />

Marie Lassen, Kvinde+arbejdsgruppen<br />

Når nu de fleste er enige om at bekæmpe<br />

sexisme og overgreb, hvorfor<br />

er det så vigtigt med et møde, hvor kun<br />

kvinder og kønsminoriteter var velkomne?<br />

Det korte svar er, at det er vigtigt,<br />

fordi det er det, der skal til.<br />

Vi beskriver i vores feministiske delprogram,<br />

hvordan sexisme ikke handler<br />

om, at mænd er nogle idioter, men<br />

om strukturer indlejret i det kapitalistiske<br />

samfund. Det er ikke strukturer,<br />

vi står udenfor i Enhedslisten. Vi har<br />

også blinde vinkler og risikerer, at sexismen<br />

individualiseres og gøres til<br />

den enkeltes problem, hvis ikke vi aktivt<br />

arbejde på at nedbryde disse<br />

strukturer.<br />

Historier afslører problemerne<br />

Det var ikke tilfældigt, at vi mødtes.<br />

Det var et resultat af, at kvinder fortalte<br />

deres historier med en forvisning<br />

om, at de var en del af et fællesskab.<br />

Først i #Metoo-bevægelsen og senere<br />

i #Enblandtos-erklæringen om<br />

krænkelser og overgreb i politik, som<br />

en del af os skrev under på. Først når<br />

historierne fortælles, opdager vi problemets<br />

omfang. Så vi begyndte at<br />

snakke sammen. Vi oprettede en Facebook-gruppe<br />

og stablede stormødet<br />

på benene.<br />

På mødet blev der snakket om måderne,<br />

sexismen viser sig på i Enhedsli-<br />

En af de vigtigste beslutninger<br />

handlede om at<br />

blive ved med at snakke sammen,<br />

fordi det er den måde, vi<br />

kan holde fokus på sexismen,<br />

synliggøre problemerne<br />

og arbejde med løsningerne.<br />

26 RUNDT I Ø-LANDET


sten. Der blev udviklet idéer og truffet<br />

beslutninger om, hvad vi kan gøre ved<br />

det. En af de vigtigste beslutninger<br />

handlede om at blive ved med at<br />

snakke sammen, fordi det er den<br />

måde, vi kan holde fokus på sexismen,<br />

synliggøre problemerne og arbejde<br />

med løsningerne.<br />

De ramte har løsningerne<br />

At kvinder og kønsminoriteter organiserer<br />

sig, er en anden tilgang end at<br />

forsøge at løse problemet fra oven. I<br />

kølvandet på #Enblandtos diskuterede<br />

underskrivere af erklæringen<br />

med partiets ledelse, hvordan udfordringerne<br />

skulle gribes an. Vi mener,<br />

at det er afgørende, at dem, der rammes<br />

af sexisme, også er dem, der definerer<br />

problemet og peger på løsningerne.<br />

Det betyder naturligvis ikke, at ledelsen<br />

ikke skal tage ansvar. Men<br />

#Metoo og #Enblandtos har vist os, at<br />

selvorganisering er et af de væsentligste<br />

redskaber, vi har, når vi vil bekæmpe<br />

sexismen.<br />

Desværre er det i modsætning til<br />

vores vedtægter at oprette netværk<br />

og udvalg, der ikke er åbne for alle. Det<br />

er skidt, fordi det forhindrer os i at<br />

bruge selvorganisering som redskab.<br />

Derfor er der stillet et forslag til årsmødet,<br />

der undtager særligt undertrykte<br />

grupper fra dette.<br />

Vi mener, at det er<br />

afgørende, at dem, der<br />

rammes af sexisme, også er<br />

dem, der definerer problemet<br />

og peger på løsningerne.<br />

ET NETVÆRK FOR KVINDER<br />

OG KØNSMINORITETER<br />

Flere medlemmer af Enhedslisten<br />

har underskrevet<br />

#Enblandtos-erklæringen<br />

om krænkelser og overgreb<br />

i politik, sammen med flere<br />

hundrede andre politisk aktive<br />

kvinder. Det er baggrunden<br />

for dannelsen af et medlemsnetværk<br />

for kvinder og<br />

kønsminoriteter i Enhedslisten.<br />

Lone Degn, kvinde+arbejdsgruppen<br />

Netværket organiseres i Facebookgruppen<br />

“En blandt os i Ø”, som er for<br />

kvinder og kønsminoriteter (i mangel<br />

af bedre beskrivelse). Gruppen har 142<br />

medlemmer fra alle dele af landet og i<br />

alle aldre.<br />

KVINDE+NETVÆRKETS<br />

ARBEJDSGRUPPE<br />

Marianne Mose, Tønder.<br />

Marie Lassen, Aarhus.<br />

Anna Berg, København,<br />

Lisbeth Torfing, Horsens.<br />

Rosalina Svane, Aalborg.<br />

Lone Degn, Aarhus.<br />

Ligebehandlingskomité, handlingsplan<br />

og uddannelse<br />

Netværkets arbejdsgruppe har, i samarbejde<br />

med hovedbestyrelsen, udarbejdet<br />

et forslag om en ligebehandlingskomité,<br />

der skal undersøge sager<br />

om sexisme. Med forslaget ønsker vi at<br />

sikre en uafhængig undersøgelse af<br />

konkrete sager, der ikke påvirkes af<br />

magthierarkier i partiet. Forslaget har<br />

nr. 3.1 til årsmødet.<br />

Med inspiration fra Arbejdstilsynet<br />

udarbejdes en handlingsplan som beskriver,<br />

hvordan sager om krænkelser<br />

forebygges og håndteres, samt hvor<br />

man kan henvende sig med konkrete<br />

sager.<br />

Arbejdsgruppen har desuden fremsendt<br />

to uddannelsesforslag til hovedbestyrelsen:<br />

Et om uddannelse af organer,<br />

der har opgaver i forhold til<br />

krænkelsessager, samt et om skoling<br />

om feminisme og sexisme mere generelt<br />

for alle i partiet.<br />

Den første tirsdag i hver måned arrangerer<br />

netværket desuden stormøde<br />

(via Zoom) for alle Enhedslistens medlemmer.<br />

Links til møderne sendes bl.a.<br />

til alle kontaktpersoner og ligger i Facebookgruppen<br />

”En blandt os i Ø”.<br />

Medlemsundersøgelse og kønsstatistik<br />

Arbejdsgruppen har på baggrund af<br />

det første stormøde i netværket defineret<br />

formålet med en tilbagevendende<br />

undersøgelse om sexisme. Hovedbestyrelsen<br />

har nu ansvar for udførelsen.<br />

Der er ligeledes udarbejdet en<br />

kønsstatistik på bestyrelser, lokalpolitikere,<br />

ansvarsområder mm. Resultatet<br />

er, ikke overraskende, trist.<br />

Et interessant aspekt ved kvinde+arbejdet<br />

er, at vi er ret enige på tværs af<br />

vanlige politiske skel. Det er fedt at<br />

opleve, at vi har et godt samarbejde<br />

og eventuelle uenigheder udforskes og<br />

bruges konstruktivt. En anden positiv<br />

erfaring er, at mange tager ansvar. Når<br />

arbejdsgruppen lægger en opgave ud,<br />

så er der nogen, der løser den.<br />

Illustration: iStock<br />

RUNDT I Ø-LANDET 27


RGU’s forretningsudvalg (fra venstre): Anne Björk Eskelund, Rasmus Juhl Nielsen, Shila Pourdeylami, Emilie Payami, Frederik Dahler, Mikkel Skovgaard, Martin<br />

Thing og Lasse Andersen.<br />

KLAR TIL AT RYKKE LANDET<br />

I DEN RIGTIGE RETNING<br />

I weekenden 20.-21. marts<br />

holdt vi vores første landsmøde<br />

nogensinde. Knap en<br />

tredjedel af vores over 500<br />

medlemmer deltog – enten<br />

alene hjemmefra eller i små<br />

satellitter af op til fem unge<br />

socialister.<br />

NYT FRA RGU<br />

Rød-Grøn Ungdoms forretningsudvalg<br />

Uanset om vi sad i Haderslev eller Hillerød,<br />

i Viborg eller på Vesterbro kunne<br />

vi være med, da diskussionerne gik om<br />

klimasvigt, klassekamp og kønskvoter i<br />

organisationen. Mange medlemmer<br />

har været med i skriveprocessen, stillet<br />

ændringsforslag og deltaget i debatten,<br />

så vi er endt med et gennemarbejdet<br />

og ambitiøst principprogram.<br />

Det er vores vision om en moderne socialisme,<br />

der viser vejen til forandring.<br />

Og med en ny fælles årsstrategi for<br />

<strong>2021</strong>-22 har både medlemmer, afdelinger<br />

og hovedbestyrelsen en klar<br />

ramme for arbejdet det næste år. Otte<br />

af os blev valgt som forretningsudvalg<br />

– fire nye og fire gengangere. Vores opgave<br />

er at lede organisationen igennem<br />

dens andet leveår og første valgkamp.<br />

Vi skal vise vejen frem<br />

Der er nok at tage fat på. Unges<br />

mistrivsel er eksploderet, udsigterne til<br />

klimahandling er dystre og regeringens<br />

angreb på vores fælles boligsektor<br />

fortsætter. Derfor har vi på landsmødet<br />

også vedtaget vores politiske krav<br />

på bolig-, klima- og sundhedsområdet.<br />

Som venstrefløj kan vi nemlig ikke<br />

nøjes med at kritisere alt det, vi er<br />

imod; vi bliver også nødt til at vise,<br />

hvad vi er for. Gratis psykologhjælp, en<br />

boliggaranti for unge, omlægning af<br />

landbrug til vild natur, gratis tandlæge<br />

og klima på skoleskemaet er bare<br />

nogle af de ting, vi vil tale med unge<br />

vælgere om, når vi skal til at besøge<br />

uddannelsessteder, lave uddelinger på<br />

gaden og banke på døre i kollegier og<br />

ungdomsboliger.<br />

Vi kribler alle sammen efter at<br />

komme væk fra skærmene og gå i<br />

gang med at stable et brag af en kampagne<br />

på benene. Vi skal lade os inspirere<br />

af vores søsterpartier, prøve nye<br />

ting af, klatre i lygtepæle, holde fester<br />

og meget mere. Sammen med jer i Enhedslisten<br />

glæder vi os til at bygge en<br />

valgkamp, der kan rykke hele landet i<br />

den rigtige retning.<br />

Du kan læse Rød-Grøn Ungdoms principprogram,<br />

årsstrategi, politiske krav<br />

og meget andet på rgungdom.dk.<br />

28 RUNDT I Ø-LANDET


JEG ELSKER DANMARK,<br />

MEN JEG HADER DANMARK<br />

Danmark er fremmedfjendsk,<br />

og det kan have store konsekvenser<br />

for fremtiden. Hvis<br />

Danmark ikke vil lukke sig om<br />

sig selv, skal vi sige fra nu.<br />

NYT FRA SUF<br />

Yannic Cyrus Bakhtari, SUF<br />

”Ghettoloven”. Nedrivning af almene<br />

boliger. Udskamning af unge mennesker<br />

med såkaldt ”ikke-vestlig baggrund”.<br />

Meget bureaukrati og stramme<br />

krav til at få dansk statsborgerskab.<br />

Udrejsecentre og udvisning af flygtninge<br />

til usikre og farlige områder. Racisme<br />

og udgrænsning. Vold og had<br />

mod minoriteter. Det er kun nogle af<br />

de problemer, udlændinge og andre<br />

minoriteter skal døje med det. Hvorfor<br />

egentlig? Burde statsborgerskab og<br />

nationalfølelse ikke være ligegyldigt<br />

for vores liv i fællesskab?<br />

Nye kriterier for racisme<br />

Racisme og diskrimination rækker fra<br />

de primitive former til de mere sofistikerede,<br />

som gemmer sig og sniger sig<br />

ind i sproget.<br />

Selv højtuddannede reproducerer<br />

racisme og opfinder nye kriterier for<br />

den. I 2013 skrev Berlingske i artiklen<br />

”Du er ikke racist alligevel” om et forskningsprojekt<br />

fra Henning Bech, professor<br />

i sociologi ved Københavns Universitet,<br />

og Mehmet Ümit Necef, lektor ved<br />

Center for Mellemøststudier på Syddansk<br />

Universitet. Ifølge avisen konkluderede<br />

de begge, at forskningen på<br />

området har været farvet.<br />

– Mange forskere registrerer en bekymring<br />

hos danskerne og fortolker<br />

den automatisk som racisme, citerer<br />

siger Necef.<br />

Forskerne mener, at en far, der siger,<br />

at det »vender sig i ham« ved tanken<br />

om, at datteren fandt sammen med en<br />

mørk kæreste, eller en diskoteksejer,<br />

der afviser at lukke mandlige indvandrere<br />

ind på diskoteker, ikke er racistiske.<br />

Undskyld mig, hvis ikke det er racisme,<br />

hvad er det så?!<br />

Vi burde fokusere på kampen for et<br />

grønt og socialt retfærdigt Danmark<br />

for alle – uanset hudfarve, alder, køn,<br />

seksualitet og herkomst. I stedet dominerer<br />

hadprædikanter som Pia Kjærsgaard<br />

og Pernille Vermund med skrækhistorier<br />

om flygtninge, der tager vores<br />

job, eller udlændinge, der kun tager til<br />

Danmark for at udsuge det gode, danske<br />

hjerte.<br />

Indvandrere er arbejdere<br />

Jeg flyttede til Danmark fra Tyskland<br />

som udvekslingsstuderende i 2018,<br />

fordi jeg gerne ville lære sproget endnu<br />

bedre. Selvom jeg elsker Danmark og<br />

har opbygget mig et nyt liv her, føler<br />

jeg mig ikke særligt velkommen. Ikke<br />

engang mit eget parti vil rykke sig offentligt<br />

fra den dominerende mening<br />

om, at man skal gøre sig fortjent til<br />

statsborgerskab fremfor at se det som<br />

en selvfølge at kunne deltage i det demokrati,<br />

man er en del af.<br />

De fleste indvandrere og deres efterkommere<br />

er også en del af arbejderklassen.<br />

Det bør de såkaldte<br />

arbejderpartier huske. Hvis Danmark<br />

ikke vil isolere sig endnu mere, er vi<br />

nødt til at ændre vores syn på udlændinge.<br />

Statsborgerskab og nationalfølelse<br />

burde være ligegyldigt<br />

for vores liv i<br />

fællesskab, mener Yannic<br />

Cyrus Bakhtari fra SUF.<br />

Foto: iStock<br />

RUNDT I Ø-LANDET 29


FÆLLES OFFENSIV FOR KLIMA<br />

OG SOCIAL RETFÆRDIGHED<br />

Til efteråret skal vi på<br />

gaden sammen med<br />

bl.a. Mai Villadsen<br />

og Rosa Lund.<br />

Foto: Kantinka Klinge<br />

I slutningen af august lyder<br />

startskuddet til en bred partioffensiv,<br />

der skal sikre et godt<br />

resultat for Enhedslisten ved<br />

kommune- og regionsvalget<br />

den 16. november.<br />

Finn Sørensen,<br />

medlem af hovedbestyrelsen<br />

Årsmødet 2020 besluttede, at der i begyndelsen<br />

af <strong>2021</strong> skulle gennemføres<br />

en bred partikampagne for at styrke<br />

billedet af Enhedslisten i den brede befolkning,<br />

som partiet der konsekvent<br />

kæmper for grøn omstilling og social<br />

retfærdighed.<br />

Hovedbestyrelsen har besluttet at<br />

udsætte kampagnen til efter sommerferien<br />

<strong>2021</strong> og at den skal tænkes sammen<br />

med mobiliseringen af partiet op<br />

til kommune- og regionsvalget den 16.<br />

november.<br />

Hovedbestyrelsens plan er, at vi går<br />

ud i en koordineret partioffensiv, der<br />

består af tre elementer:<br />

• Den 21.-22. august afholdes der<br />

”kickoff-weekend” for den kommunale<br />

og regionale valgkamp i form<br />

af et stort træf for kandidater og<br />

aktivister.<br />

• Op til den weekend afholder folketingsgruppen<br />

sit sommergruppemøde<br />

og sætter fokus på nogle<br />

få centrale finanslovskrav, der relaterer<br />

sig til fire hovedtemaer.<br />

• Samtidig starter en fælles kampagne<br />

for hvervning af nye medlemmer<br />

og en økonomisk indsamling.<br />

Materialerne hertil vil være<br />

klar i midten af august.<br />

Der er således ikke tale om to på hinanden<br />

følgende kampagner, som oprindelig<br />

tænkt i arbejdsplanen fra årsmødet<br />

2020, men om én samlet, fælles<br />

offensiv, hvor alle led og niveauer i<br />

partiet spiller sammen for at sikre et<br />

godt resultat ved kommune- og regionsvalget.<br />

Det politiske indhold vil være de<br />

overordnede temaer for kommune- og<br />

regionsvalget, som hovedbestyrelsen<br />

fastlagde i efteråret 2020: Grøn omstilling,<br />

velfærd, lighed og demokratisk<br />

ejerskab.<br />

Budskabet vil være, at hvis man vil<br />

styrke kampen for grøn omstilling og<br />

social retfærdighed, så er det ikke nok<br />

at sætte et kryds ved valget. Det er<br />

også nødvendigt at være politisk aktiv,<br />

melde sig ind i Enhedslisten og deltage<br />

i vores arbejde for at styrke de folkelige<br />

bevægelser, der kan ændre på<br />

styrkeforholdene.<br />

30 ANNONCER OG MEDDELELSER


KRV21 HJÆLP OS MED AT FYLDE BILLEDBANKEN<br />

TIL KOMMUNALVALGET<br />

Så send det til billedbank@enhedslisten.dk<br />

De politiske temaer for KRV21 er:<br />

• Grøn omstilling: Klima, miljø, natur.<br />

• Udbyg velfærden: flere hænder og lige adgang til sundhed<br />

• Lighed mellem mennesker og mellem land og by<br />

• Demokratisk ejerskab – mindre magt til markedskræfterne<br />

Det er vigtigt, at du selv har taget billede. Skriver i mailen, at du stiller det til<br />

rådighed for Enhedslisten, og hvordan du vil krediteres. Hvis der er genkendelige<br />

mennesker på billedet, skal du sikre dig, at du har lov til at bruge billedet.<br />

LEDIGE JOB PÅ CHRISTIANSBORG<br />

I maj kan du søge nye job i Enhedslisten. Vi forventer blandt andet<br />

at opslå to stillinger i folketingssekretariatets ledelse samt<br />

job på økonomikontoret til besættelse 1. august eller snarest<br />

muligt. Læs mere på: vores.enhedslisten.dk/job-i-enhedslisten<br />

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN<br />

Husk, at man kan finde hovedbestyrelsens dagsordener og<br />

referater på mit.enhedslisten. Man kan i øvrigt melde sig som<br />

gæst til HB-møderne.<br />

KOM MED PÅ ENHEDSLISTENS SOMMERLEJR!<br />

UGE 27 ELLER 28 PÅ FAXEHUS EFTERSKOLE<br />

Vi byder på en lille uge med spændende workshops, børne- og familievenlige<br />

aktiviteter og hygge.<br />

Programmet vil byde på et dagligt tag-selv-bord af politisk indhold samt<br />

mere sociale aktiviteter. Kompetente børnepassere vil hver dag stå for en<br />

række spændende aktiviteter for alle børn over 3 år. Der vil dog også være<br />

masser af tid til afslapning, badning og socialt samvær.<br />

Tilmelding foregår på mit.enhedslisten.dk<br />

ER DU DET NYE MEDLEM AF DANMARKS RADIOS<br />

BESTYRELSE?<br />

Enhedslisten skal finde et nyt medlem til Danmarks Radios bestyrelse for<br />

perioden frem til 31. december 2022. Bestyrelsen står for det overordnede<br />

økonomiske og programmæssige ansvar for DR, der er Danmarks største<br />

kulturinstitution med et budget på ca. 3 mia. kr. og over 2.500 ansatte.<br />

Bestyrelsen har 11 medlemmer, herunder 1 fra hvert af de 6 største partier<br />

i Folketinget, og mødes 5-8 gange om året. Bestyrelsesarbejdet kræver en<br />

del forberedelse og giver et vederlag på ca. 100.000 kr. Enhedslistens medlem<br />

betaler partiskat efter de sædvanlige regler.<br />

Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser<br />

eller Europa-Parlamentet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.<br />

Arbejdet i DR’s bestyrelse kræver at du:<br />

• har konkret erfaring med bestyrelsesarbejde fra en selvejende institution,<br />

en interesseorganisation el.lign.<br />

• har interesse for medie- og kulturpolitik<br />

• har interesse og sans for økonomi og ledelse<br />

• har politisk flair og kender Enhedslistens mediepolitiske synspunkter<br />

• er indstillet på tæt samarbejde med Enhedslistens kultur- og medieordfører.<br />

Send din ansøgning til sekretariatsleder Pia Boisen elpibo@ft.dk mærket<br />

”DR” senest 7. maj kl. 12. Enhedslistens forretningsudvalg indstiller en til<br />

posten inden pinse.<br />

VISIONÆR DEBAT OM NORDISK SOCIALISME<br />

Nordisk socialisme” er titlen på en ny bog af Pelle Dragsted,<br />

debattør og tidl. MF. Her argumenterer han for, at kimene til<br />

en ny demokratisk socialisme allerede findes i de nordiske<br />

velfærdssamfund og i vores erfaringer fra andelsbevægelsen,<br />

kooperationen og vores fællesejede offentlige sektor.<br />

MØD PELLE DRAGSTED TIL DEBAT:<br />

18. MAJ KL. 19.00-21.30 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE,<br />

FÆLLEDVEJ 12, KØBENHAVN<br />

– gennem porten, til venstre i gården. Kommentar: Holger K<br />

Nielsen, tidl. formand for SF.<br />

19. MAJ KL. 19.00-21.30 HILLERØDSHOLMSKOLEN,<br />

HILLERØDSHOLMSALLÉ 2, HILLERØD<br />

– kantinen. Kommentar: Per Clausen, byrådsmedlem Ø.<br />

20. MAJ KL. 19.00-21.30 BYENS HUS, STÆNDERTORVET 1, ROSKILDE<br />

Kommentar: Finn Sørensen, tidl. folketingsmedlem Ø.<br />

De fysiske møder kan være med begrænset deltagertal eller<br />

blive aflyst. Derfor tilmelding: per@bregengaard.dk<br />

Det er også muligt at deltage på zoom. Kontakt for et<br />

link: per@bregengaard.dk – angiv mødet.<br />

Arrangementerne vil blive optaget og optagelserne<br />

offentliggjort. Tilmelding og Zoom-links fra 4. maj.<br />

Arrangør: Enhedslistens afdelinger på Nørrebro, Aalborg, Hillerød<br />

og Roskilde samt Politisk Økonomisk Udvalg<br />

Medlemstal<br />

Enhedslisten havde den<br />

18. <strong>april</strong> 9.416 medlemmer.<br />

ANNONCER OG MEDDELELSER 31


<strong>Rød+Grøn</strong><br />

Studiestræde 24, 1. 1455 København K<br />

Magasinpost SMP<br />

Id nr: 42332<br />

KULTURSTAFETTEN <br />

ENHEDSLISTENS KULTURFESTIVAL <strong>2021</strong><br />

ER ONLINE<br />

Fotos: Pia Funder<br />

De mange COVID19-restriktioner betød, at der måtte tænkes nyt,<br />

hvis den fjerde kulturfestival ikke helt måtte aflyses.<br />

Lole Møller, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Det blev hurtigt besluttet at tilrettelægge et program, der kunne ses på Facebook og YouTube. Det blev<br />

på selve dagen set af flere end 1000 og de efterfølgende dage af et tilsvarende antal. Og det kan stadig<br />

ses. Gå ind på www.Kulturfestival.enhedslisten.dk og mød forfatterne Knud Romer, Kirsten Thorup,<br />

Lars-Martin Sørensen, René Karpantshof, Gertrud Tinning, Peder Frederik Jensen og Søren Kolstrup. Underholdende<br />

indslag med Karina Willumsen, Anne Marie Helger og Bente Kure og Leif Ernstsen.<br />

PurePrint® by KLS – Produceret 100 %<br />

bionedbrydeligt af KLS Grafisk Hus A/S<br />

RØD+GRØN SØGER SKRIBENTER<br />

Har du lyst til at bidrage med artikler til rg.enhedslisten.dk og magasinet <strong>Rød+Grøn</strong>?<br />

Så send en mail til medlemsblad@enhedslisten.dk, hvor du fortæller lidt om de områder,<br />

du særligt interesserer dig for. Du må også meget gerne medsende et eksempel på noget,<br />

du har skrevet.<br />

EU-artikler er støttet af Europa-Nævnet.<br />

32 BAGSIDEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!