29.12.2020 Aufrufe

THW_04-2020

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

THW journal BY 4/2020

BY

SS-0954-5884

4 argang

042020


THW

Liebe THW-Kameraden und -Kameradinnen, liebe Leserinnen und Leser,

ergangenet Gegenart nt

ne eenoge de r ae enen nterede nate at Ot t ert n der nt erennen ee

edetng de ergangenet at de r ete Gegenart nennen

n deer Gegenart erndern de arnengen Setertndeten erden ert nd t ener edetng

ereen de ee or e aren on o an ne etrtten orden re

a t de ane de a der een edroenden nd r ee tden andee ert

er en ann eder ernen da e aene t de H nt gt get nd da ee H no ange en nd

Gete e gergt on der erttng de anderen enen en er der n der Srae nd den g-

eten der nternet-Generatonen nee ege erne a gt r de rate ae nd den rendere eeno e

r TH-ae

Trot ntener ren n nternet-anen ret da nt onaton rat erere ege n ger t de-

e TH-orna n erndng t der eete der TH-andeerengng er -etteer (Sete 5) enen

etrag eten de nee e egen

r ae aen de get den ontat nd de Geenat t enen de n tg nd egen r aen

aer a de erantortng tn a r nnen nd da entdeen o ae deret da e er nnen a e

et gegat aen

r erenat ngagerte t dee Heraorderng eena etg e oen nt nr de eonder ten ondern

a de orad ten tgenoen erden n de Geenaet a gt r de aa- nd -eterdng

eeno e r Se nd Saß Generatonenergreend da rateren at no er edetng geonnen

n dee Snne ne aen nd a TH ee ote rarngen t nd den tenen

een Se gend nd reent

Herausgeber

Der Landesbeauftragte für Bayern der

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Hedwig-Dransfeld-Allee 11

80637 München

Tel. 089 - 159151 - 110

Chefredaktion

Siglinde Schneider-Fuchs

Anschrift: Schönbornstraße 19

91330 Bammersdorf

Mobil 0172 1301000

Schreibtisch 09191-65801

redaktion@thw-journal-bayern.de

Grafik und Ges altung

Manuel Schneider

Regionalredaktion Bamberg

Karoline Kötter

karoline.koetter@thw-kirchehrenbach.de

Redaktion/Fotos

Johann Schwepfinge

Redaktionsinformation

Manuskripte und Bilder nur an

Redaktion oder Regionalredakteure.

Mit Namen gezeichnete Beiträge

geben die Meinung der Verfasser

wieder.

Webdarstellung: thwjournal.de

Joachim Süß, Webmaster

Nachdruck einzelner Beiträge,

auch im Auszug, nur mit Quellenangabe

und mit Genehmigung der

Redaktion gestattet. Kürzungen

eingesandter Manuskripte bleiben der

Redaktion vorbehalten.

Endkorrektur

Stefanie Götz

Erscheinungsweise

Viermal jährlich im 41. Jahrgang

Anmerkung

Obwohl abgebildete Personen nicht

immer mit vorschriftsmäßiger

persönlicher Schutzausrüstung

bekleidet sind, hält die Redaktion

den Druck der Bilder zur Illustration

von Berichten für erforderlich.

Anzeigen

Public-Anzeigenagentur mbH

Postfach 1522, 55385 Bingen

Tel. 06721-49512-16, Fax 06721-16227

m.hassinger@publicverlag.com

Herstellung

PuK Krämmer GmbH

Nürnberger Str. 47, 91244 Reichenschwand

Tel. 09151/96 430-10

info@puk-print.de, www.puk-print.de

Titelbild

Fotograf: Ferdinand Härtl

Foto: Brandbekämpfung in Regensburg

Bericht: Seite 50

Gestaltung: Manuel Schneider

Wir drucken mit

mineralölfreien

Ökofarben von

THW-JOURNAL BY 4/2020 3


THW

So sieht’s der Landesbeauftragte

e Sernte der nten

natae nd no

nt ar erarten t t

der aten areet ene er-

reterng de netonge-

een d neen orona

erden Gre nd rtngen

ene oe een

So atte etten orna

de erte ageent-

ng ereen Se t engetroffen

- trer a gedat - n

or der eten orona-ee

ee tet tteree ntener

a de erte ee dar

atr t da TH tar n

de eng engenden

e naternte n

aern nd de nterttng

der Tettratege ntertt-

ng on Gendettern

dr ontatnaerogng

de oreretngen r de nrtng

on entren nd

de entrae ogt oo

r den nd a a r den

retaat nd de otneen-

te rden a erg

edent n etter et or ae

toanente nd de nterttng

on randenten

tte adadern a en

Tag an de nt ndeten

50 nttrte de TH n

a ern nat aren

Positives Ergebnis der Haushaltsberatungen

een de et erar daerat

aende natge-

een rate der Hert

ene ne nd antrengende

te gae a on-

ntraet de nde de

Sttng der rtat dr

taate gaen edetete

a r da TH ene ner-

artete aer ooene

atagae reattt ar

a ena nt nr n der

natetgng ondern

a eangeen

geordert er ga e n

den etten onaten t

dnae agen er t

de Haat nd

eerternen or gen a-

en O nd egonateen n

ereren anngen e

an notendger nd ertoer

tattng r da TH e-

aen nnen r erden

da atera no raen

So at da ndennennter

adr nde-

et de nterttng de

TH e a der nrtng

nd de etre on

entren angeoten ee

ngeot rde gern eten

de StG angenoen nd

n een reeratnge-

rden aen Gere t

den Orternden r -

etng ene notendgen

ee: e entren tte

eeer enateret

eoen t den -

ngen gegen orona egnnen

nnen at get

erden ann rat e nt

nr den toff ondern a

Srten nd anen

ee erden a de TH-ogtnt

aern n enng

den entren gerat

eer ogtnt t et Otoer

at nd edent oo

nde- e a andeaga-

en rte nd errte

nterttng de TH ergn-

en egertet n den

entren

T wie Transport + L wie

Logistik

T e Tranort So atete

ene reetteng a der

Hoae de ogten-

ate rar n deer

et nd orge de TH

enttanden e der St der

eerng dr daerate

errte ogttrtren

de TH ereert erden

ann ogtentren t atatroentatera

e

Sanden edetten nd

Großeten teten r n

or a denen edara

ne nd noert He

geetet erden ann Sne

nd noert or ae

dea e ager o-

onerng Tranortanng

nd Tranortrte e TH

n ener Hand ren nd de

erg e ederet

aarßg enetar nd

dr de ertrng a den

O ag

nde oeer at der

Haata de ndetage

dee onet

agegriffen rd dee ogtentren

e TH geen

at rde eret ene ere

a deer andee geogen:

de trtree ororge r

otatatonen rd ere-

ert

eer at den da TH

n der ot a nde- e

a andeeene errt ot-

ert enor an t de e-

ondere etng de nate

gerdgt r een onrete

nerennng nd He r n-

ere ret e ten

onntrtte een gan

onret or Ort So nd nter

andere a ee Staer nd

nnger eat orden

nd de ogtentren erden

große e ene nte

eretern

Herausforderungen für das

„Wir“

nd do gt e nge de a

de Stng agen n den

etten oen nd e gan

er de erngene tan

nd er eder ene e

grßere ertndne de

gerade egen der tan

nt o et aren a-

en

r n aern aen gan e-

t de onaton-

trtren en aen r-

eteenen angeeen nd

angeat r oneren

er or ae er deo- nd

Teeononerenen e Tatng

t o get da teten

nnen eer oen

ede rte art a

nd eroen erden

ann

Set re aen r de

en nee orat engert:

da anger Ort-

eatragte a eredenen

egonaereen de dagergen

egonateenetngen

der andereer

nd der andeeatragte

eten rte aen

nd ereen one genda

de anteenden ragen ren

ertndne nd ta-

en deen a rngene

tan nd ertndne

oen n nt eg te-

en t get en Sogan a

der ateen eeaagne

er gt: nteder e gt enen

eg oder d at enen nden

nd aen r genao

e er n dee eonderen

ar 2020 de notendgen

ege enander nd denen

de nere He raen

Mit besten Grüßen

Ihr Dr. Voß

4 THW-JOURNAL BY 4/2020


Der Landessprecher informiert

THW

ee THer

ee ngerge

r aen e geat a

ar 2020 egt nter n er

tte or ene ar gegat

da en r de et a-

egen nd n den ngten

nat n der TH-Gete

eeren nnte a ar t

ore der r t eder no

nt eegt er r aen

erogre gegen da r gearetet

egnn der andee aen

r tonnenee Stgter

n de Stdte nd andree n

aern ertet ee Taend

oeter dae rgeegt

de ager de aeren

andeate r eentte-

eret nd Gendet-

t da aere THer

t große eß etreen

aen onnten r nere e-

erng trag de re-

taate erorgen

aneen aen r eer-

raen Tetteen nd ee

entren (t-)geat engertet

nd nratrtretg

tetreen de

ogt rd etern dr

da TH ergetet

de TH-aern-ogtentr

ee r trag

de nde etreen eern

r eter Statattng

e Stren -2-a-

en Stange O-aen

nd etere atera an ndeerden

trag de

retaate tranorteren r

t Sne-ntgentet

den reeratngerden

n großer Sernt t

dae a de erteng on

Srten nd anen r den

etre der entren

Her eten de aeren

TH-ngergen Großartge

dane an deer Stee

n erter ne neren erenaten

nd ataten

THern r da großartge

ngageent n dee n-

at etern te a-

en aen nd ngergen

danen de n e o ot den

en reaten deen

ent eten n eondere

anen gt den r-

etgeern nerer erenat-

en natrte r dr

deren große ertndn nd

de gerten retengen

nd r n der age n dee

ang een

ae dar an nt erge-

en da da Tageget

eterget ne nge

grßeren nd eneren -

aße aeraterente

et aen eter nd erordern

nere aoeten

ne große Heraorderng

t nd et e en gee

Grndraen n aen Ort-

ernden eraten Tene

ente dngen

ngen nd andere aßna-

en de rat der nat-

eretat notendg nd

en nter ererten

edngngen tand Hgene

ae areteraten

erden

Teorete dngn-

ate nterengen nd

eerngen erden rte

ageaten enn an de r

eta ote agennen

ag o t e de ene-

ende gtaerng TH

e ot e anga aer

e ot an der reattt

nerer Orternde nd eteren

O rde er on enge

reaert ret

een da r a a dee

Geet gt orrtoen

n engen Orternden erden

dgtae State rtee

aeradataende

oder andere aennte

organert t tg da

r t tand na eenander

nd r en ede nd

eden enenen ennden r

egen da e er

TH tg t nd da r

n reen e dent

eder n ren Orter-

and egrßen nnen

e enen eraeten

e dentaender e-

en oder andere Geten de

n der etten et an n nd

nere een ertet rden

nd en ner dr on

erttng nd aerad-

at

ne n aen da r

ar 202 anga aer -

er er eter r ora-

tt roen nnen

oe da de toe

da eten a r on nen

erhoffen ann rd hoffent

gg der tag n ner een

nd n TH reren

ne oten r n aer eraten:

r oten a n nt

aenander aten

n dee Snne atet -

tand eatet de Hgeneregen

dat e en gende

202 erden rd

Hert

er

Andre Stark

THW-Landessprecher für Bayern

6 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Das THW im Logistikeinsatz für den Bund und den Freistaat Bayern

2020 - en ar da gergt t

dr de orona-andee

atte a a de natttgeten

de TH aneangt

enen Sernt n der e-

ng der orona-age

ade Soer de a

der orona-ne ten det

rgegangen ar tegen

de aaen Hert 2020

eder det an e on den

erten ertete ete

ee rote er n neg

at teg a da natgeeen

r da TH

andeerand aern eder

det an

Teststellen für Reiserückkehrer

a de angreen n-

atgeeen n der erten

arete a e nr ener

ren Soerae nd

et dee ar gergt on

nterttngenten r

den retaat aern Son

egnn der Soereren ga

e de norderng tener

nd ogter nterttng

r de eeen r eer-

erer engerteten Tette-

en ee rden an den to-

anen 3 8 nd 93 ee

a arten n Grenne

engertet etere Tetteen

nd an den Hatanen n

nen nd rnerg oe

a entraen Onano

n nen engertet orden

gaen de TH aren n-

eondere de nrtng der

erorderen nratrtr

Stroerorgng nd eetng

oe angree ateragetengen

e ete

ane Tgarntren roontaner

nd ee er

ne der angreten ar

de nattee arat onata

Ot an der toan

3 een de - nd -

a t er a ene drgngge

etreannat

on ndeten dre n

Heernnen nd Heern ro

St getet orden de

de Tettee rnd de r

aen ene etre- nd

Strngdente etrete e-

e etreannat rde

dr ae e Orternde a

de egonaere Strang

getet

ne eondere Heraorderng

atten de natrte

a de egonaere ad

T etgen de de

Tettee an der toan

93 etreten Her te

de Tettee de nt

a Gren ergang eer-

eden-ten engertet

ar rend de aenden

etre a 5 nrd

arat Heerg ge-

ogen erden

t ntedng der aeren

Staatregerng de

Tetteen r eererer

nde Seteer eenden

onnten Otoer de

aareten dr de n-

atrte de TH egnnen

ngeett aren ngeat

er den geaten natetra:

Foots oben und unten: Der Logistikstützpunkt Penzing.

• onata Ot 3: rnd 480

natrte a aen Ort-

ernden de egonaere

Strang ao a ogen

eggendor ee

aaer aerdor aa

egen egenrg Stra-

ng oen rt

• Hoen 8: rnd 280 n-

atrte a den Orter-

nden Tranten Tranret

dor

• Heerg 93: rnd 270 n-

atrte a den Orter-

nden oene nd ad

ng

8 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

• nen Hatano:

rnd 65 natrte a

den Orternden n-

en-tte nen-Ot

nen-et n-

en-and

• nen O: rnd 45

natrte a den Ort-

ernden nen-tte

nen-Ot n-

en-et nen-and

• rnerg Hatano:

rnd 0 natrte a

de O rnerg

Logistikstützpunkt Penzing

One nterreng gng e a

Otoer t ener neen großen

Heraorderng r den

andeerand aern eter

de TH-ogtttnt

enng

eret gt ar de nt-

edng geaen da der

andeerand aern r nt-

atng de ogtentr

Hegena ene tge

oe erneen rde a

ogtentr Hegena

na et de rar de

gae der entraen oordnerngntan

ogt ()

r de nderegerng ar

t deer gae ar ernden

de entrae erteng der

Statattng an ae ndenteren

nd de nageordneten

Getere-

erden organeren nd

oordneren a der etge-

enden ertgteng de neen

ogtentr n Hden

tand edo r den Hert

der groß angeegte g de

ogtentr on Hegen-

a an den neen Standort

na Hden an r de or-

eretng nd rrng

de g dr da eerat

4 (ogt) der TH-etng

ten entreende aa-

tten regert nd dat

a en Te der -gaen

eragert erden

angree rarng n der

ogtang t de

entraen andeeager de

andeate r Gendet

nd eentteeret

(G) aen onnte ar e

ene rage da der andeerand

aern a deer

gae tete nd ene nterttng

anot

Seteer tarteten de

oreretngaßnaen

dee roet nnera

reter et a de ene

teen nnen Hnt

ener geegneten egenat

ga e eret en rndngergen

a da an ne

green onnte a nde-

ergende de eeagen

ttranortgeader TG

6 n enng ot r de angedaten

ogtagaen

erorragende edngngen

n ooeraton t der

(ndeantat r oenagaen)

nd de nde-

erdentetngentr

anderg onnte ne nd

nrorat ene a 2400

große Hae ne rore

dr da TH ernoen

erden

den ogtttnt en-

ateret aen tanden

edo no angree orareten

an ngeangen on

der Herrtng nd nrtng

der ro t erng nd

T- nd T-nratrtr nrtng

ener Teee n r

eang der notendgen

tattng t oene-

ane nd rengatoaten

ar ee organ-

eren de Gennng

on natrten r deen

angrtg angeegten nat

tand o der oreretngen

neondere erenate

Heernnen nd He-

er a den agen og t

nd den agren rng

onaton aer a rte

a ontgen neten de

TH aren r trng ageren

r de erten Tea

de Otoer den etre de

neen ogtttnte

aneen oten ga e ene

nengerantatng

ogtentr Hegena

t den roeen nd

eratngaen

ertrat aen

5 Otoer ar e dann

oet nd der TH-ogt-

ttnt enng onnte

ene ret aneen

e-St-etre en

600 nd 2200 r erne-

en etde de aeradnnen

nd aeraden de arenannae

oonerng der

Starte a de eredenen

ndenteren nd

erden nd ergae der

aren an de eatragten

Sedtonen ne große Heraorderng

t dae den

etre nter andeen

Staßnaen gt

er getaten So ndet

ene Stergae nr rte

tatt ge n -

rngen en den Sten

erndern

n gte aene -

en de ogtttnt

enng nd der -Stee

e eerat 4 der TH-etng

orgt ang r ene

rengoe ng der

ogtroee na 700

aetten Statattng

rden r de -gae

dr den ogtttnt

angenoen

nerennng r dee eraordernde

gae rde

a eten der erdenetng

te: e aeradnnen

nd aeraden a de andeerand

aern de den

ogtttnt enng

ageat aen nd deen

etreen eten erorra-

ade der andeerand

aern eret n der erten

ee der orona-andee

An der Teststelle Donautal Ost (A3)

10 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

gende ret edane

e aen etegten de o engagert

nd oroeone

r den rengoen etre

orgen o der rdent de

TH Gerd reda

a den ateen anngen

erden dee ndeagaen

no tte eeer age-

et

ade t de TH-ogtttnt

ene erorragende

nratrtr r entrae

ogtagaen geaen

rde nd neen den -gaen

ree aatten oranden

aren onnten a etere

teeren eten

de retaat aern angeno-

en nd geett erden

trag de aeren Staat-

nter r Gendet

nd ege (StG) erden

dr den TH-ogttt-

nt ntgen-Snetet an

de reeratngerden

n aern ageeert te

roen ena ent

Tranorte er dr aern

de erorgng der rt-

en Gendeterden

t den ntgen-Snetet

erteen r ertr-

ng der Tranortogt rde

ene egene ene Tran-

ortoonente t

nd e dret an

den ogtttnt angegedert

de ergnend den

Tranortaatten a den

eegen egonaereen

de entraen eerngen

nterttt r da TH

rden ang a 4 o

ntgen-Snetet an de edartrger

ertet

r tng er aende

nd ge etere t-

eeren tet de -ent-

tee dae n regeßge

ontat t de oordnerngta

orona der Ta

ore orona-andee nd der

teng 6 Gendeter-

et de StG (Staatnter-

r Gendet nd ege)

ade aear t da n

re de erten toffe r

de ng gegen od-9

r ergng teen erden

aen a er eret de

oreretngen r ntertt-

ng dr da TH t der

eerng on er

an de geanten entren n

den enenen andreen nd

rereen Stdten

CTT – Contact Tracing Teams

ne tge oe e der ndng

der netonetten

et de ontatnaerogng

dr de rten Ge-

ndetter Her rden

og ontat Trang Tea

(TT) engertet r nter-

ttng deer Tea rde

eret erona a anderen

aeren erden r e-

rtete etre ageordnet

ene eronee ertrng

erteen t na-

e de netongeeen

n den ergangenen oen

reten aer a dee aa-

tten nt er a o da

a er erenate rte

a den TH-Orternden

den Gendettern re

nterttng anoten nge-

at edeten aernet

nnera reter et 200

Heernnen nd Heer r ene

Ttget n den ontat Trang

Tea nter der oordnerng

der erregerngen onnten

ang na 50 natrte

de TH r nterttng de-

er gae an de Gendet-

ter erttet erden

Örtliche Einbindung des THW

bei der Errichtung von Impfzentren

rter ene aen der-

et aree Gere nd

tngen nt

der geanten nrtng on

entren er t e-

erort eder da noo

de TH geragt e der

Herrtng der notendgen

nratrtren r de -

entren ntertten e

eret n der erten ee e

der nrtng der oaen

Tetteen

e andee age nd

dat a de notendgen

nterttngetngen de

TH neondere nra-

trtreen nd ogten

ere erden n na aen

rognoen er no enge

et etgen

e etngan de TH

n aern t eret ett er

eat nd egt da

a n deer re da TH a

erer artner der Gearenaer

n aern eeen

at Set egnn der orona-n-

te aren 3400 erenat-

e Heernnen nd Heer a

de andeerand aern an

nten r etgng der

andeeage etegt nge-

at rden ang na

260000 nattnden e

na 8360 natdenten

geetet

ner an gt aen rten

de TH de n den ergangenen

oen nd onaten t

große ngageent ren etrag

r eng der orona-andee

geetet aen

et oen da de

andeeage gt ad

etgt t nd eder en

norae een n de Ort-

ernde nd ataten

entteen de TH r-

ert

Tilman Gold,

Referatslseiter Einsatz

12 THW-JOURNAL BY 4/2020


Engagement in schwierigen Zeiten. Das THW Bayern sagt „Danke“!

THW

renate ngageent

t ene Setertnd-

et eonder nt n ener

et n der de gane et

on ener andee etroffen

t de Heernnen nd

Heer aen nd rende

aren nd nd n dee ar

on de Sar-o2-r nd

der on erraten o-

d-rranng edrot Se

ae rden t den ertternden

dern a taen nd

der ganen et onrontert

e ae ereten e eronen

n re ed erranten

Gan nterede ete

rgten da een: de Seßng

on Sen nd ret-

ttten reten Homeoffice

nd nderetreng de Sorge

den retat oder e

raret oder n anen

eredern etree er-

eatngen e oaen ontate

nd drat redert

nd denno: Geena

aen Heernnen nd Heer

t er taretenden

nd nderegen n gan

ntereden ereen

t re ngaen ngageent

enen tgen

etrag r eng der

andee geetet trott a-

er ernen etroffenet

nd Gerdng r dee ngageent

agt da TH aern

ane

en Heernnen nd Heern

de n der erten ee n-

at aren dante der ande-

eatragte r aern r oß

n ener ernen otarte

n oer nat er

onate neg rat aer

a en ed da trgt

dee nertaren -

ed en gan eent de

aen rende eannten

nd oegen de den Heernnen

nd Heern den en

reaten nrnngen

nd ereatngen ttragen

one de da ngageent

TH nt eten re

ene eraeten nd

Gegentnde oen e eter

aen en anen

adren nd n orte

aen: en Hoagnet

en Seannger oe

eredene otarten t

denen de TH-ngergen

ren gan ernen e-

geronen danen nnen

rden a den eg

den Heernnen nd Heern

gerat

dee ed en

a de retgeernnen

nd retgeer de de erenaten

natrte r

den ent TH reteen

nd o den naterog ert

ergen nddee r-

nden nd en Sreen or-

erten den an gegener

ren nd nterneen de

Heernnen nd Heer onnten

dee ren orgeetten erreen

eeer errete de He-

ernnen nd Heer de TH

n aern no en eonderer

enatgrß er ande-

eatragte r oß nd der

andereer ndre Star

danten aen TH-ngergen

n aern o nat

oder nt t ene aeren

TH-en-een

r r ngageent TH

nd de erndenet t de

TH n dee eonderen nd

eraordernden ar 2020

ee der erantatngen de

eree da TH-ar der

Orternde nd da aeradate

een rgen

een nd aen der Staton

nd den agen Oer

e gt a r de tradtone

t de areee er-

ndenen erantatngen on

enateern e-

arengen de a -

er en tge anen

r den nat nd da ngage-

ent rend de are nd

ene ntdgng at

der TH-rdent Gerd red-

a en dget r ergng

getet dat eder Orter-

and or Ort nddee ege

ereten ann enaten

enen Heernnen nd He-

ern ane agen

Dr. Dominik Helms

Referent im Referat Ehrenamt/

Ausbildung

14 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Wie geht das mit dem WIR?

WIR-Wettbewerb

Gemeinsam im THW – Generationenübergreifend

e Heraorderngen der etten nd orat no enger oender onate egen earen de

a edetet r de TH-Orternde ee (rte nd rea) dng Seeaend noratonata a

errten regonaen andeeten nd ndeeten ntngen anngen eten neer deen neeen

aer aten nd aen Heernnen nd Heer ontate aarorternden ontate erendeten Horgan-

atonen nd nd nd

ee TH-Orternde nd egonateen aen on er nddee deen entet nd geett de otng n

den nternetanen aen enge erennen er nt ae nd a ntagra a aeoo et ntereg e re re

ene eere ert a an aen nnte a en roete de on geaen nd oder gerade aen eeno

e geante

Deshalb gibt es nun den WIR-Wettbewerb der THW-Landesvereinigung.

enen oen r aen a e an deen nd netngen r etng gt anderen oen r e eröffent-

en n gen TH-orna -2 nd a der eete der TH-andeerengng

Ziel: Viele sollen von den Ideen profitie en.

e deen de 3 anar 202 angeedet erden

neen an de etteer te nedeadree:

tt-onnede oder redatont-orna-aernde

THW Landesvereinigung

Bayern

er eer enen atentrger en te: e dree tet a Sete 3 de TH-orna

atr gt e a eta gennen ont re e en etteer

Der Gewinner dieses Wettbewerbes um die besten Wege zum WIR bekommt 2.000 Euro.


Abschied von Reiner Vorholz

THW

ener oro ene ern-

et de n der rnnerng

eer enen t areen

ntereden ereen

n erndng tet

e Geenaet egt n der

tng de er den enen

entgegengerat at nd n

der erget t der er

de anertraten gaen

geetert at

TH-andeeatragter r

aern (on 982 2002) nd

a eatragter r den a

de TH and Saen (on

99-996) at er gert

r at ee nee nd tge

ente geett nt nr

TH Sen ae t a nten-

t der trettungsstaffe

aern ernden deren r-

dent er on 996 2002 ar

nd de er nten t de

TH ernt at

Sene etngen rden o-

o t de erdentre

a ande (994) a a t

de ndeerdentre

ae (200) gerdgt

r Gnter eten der

de Ordenngnen 200

aen der 50-ar-eer de

TH n aern n der eter-

ngerae n rnerg e-

en on er a 500 TH-

raen nd -nnern nd er

300 geadenen Gten erret

at ar daa teertretender

nterrdent de

retaate aern nd annte

ng ener oro a

a der engen aenaret

Bei einer Ausstellungseröff ung im Landshuter Rathaus 2006 - schon ehemaliger

Landesbeauftragter, aber als THW-Mann unverkennbar.

Auf der Theresienwiese 1985 eröffnet andesbeauftragter Reiner Vorholz

den Bundeswettkampf. Auf der Bühne mit Akten: Bundesinnenminister

Friedrich Zimmermann.

16 THW-JOURNAL BY 4/2020


a aerer Staatnter

de nnern

r eten nterrdent

a ernnert onret o:

ener oro ar t e

nd Seee e TH Oo

da TH ene nttton de

nde t ar er dar

egetern da da TH t

de aeren nnennter

eng ooererte r nterttte

a de ntng

der TH-andeerengng

geang dea ene enge

aenaret en

eereren nd den rgen

H organatonen n aern

erareden ne große ga-

e a Herr oro darn gte

egenaten r de Orter-

nde ern ßerde

aren de erregonae

dng nd der rat der

deegen dng-

ttten en große negen

a der edererengng

dete er nten de

a de TH n Saen

r et ar e der trettngtae

erenat at

nd engagerte tar

ene enge aenaret

en TH nd der trettungsstaffe

organeren (

dng r teoater

e adrandgearen)

ener oro ertand e e-

onder renate oteren

nd eronen de

e TH nt antee

de erdente ertet

atten er da dent

ngend otendge na

r taret gennen

r ar et ert on der

gae anderen enen n

otagen He oen

nd er ertand e gerade a

nge enen r deen

ent egetern

ener oro at da d o

aeren TH n ener

gan eonderen ee ge-

rgt

Die THW-Landesvereinigung hat ihr 20jähriges Bestehen 2006 im Maximilianeum

gefeiert. Dr. Beckstein und die 2. Vorsitzende der LV e.V. Bayern

begrüßen den damals schon ehemaligen Landesbeauftrtagten Reiner

Vorholz und den Landessprecher Rudi Skalitzky.

t deer age trt

r eten t een eteren

eggerten on ng

ener oro

onad aer renort-

ender der TH-gend aern

ernnert gerne an de geoenet

de ande-

eatragten r de gendaret

oro atte o große

ertraen n nere ret da

er dee ertraen n ande-

gendeter onn (aer)

Reiner Vorholz bei seinem Antrittsbesuch im THW-OV Freising 1984.

THW

nd Steertreter ndre (Star

ete andereer) t der

rderat rdgte r

n orer a ortear a

e nd eeteron

n aer rnnerngen

et de aet

n Saen-Trngen ene

tge oe: e a

der TH-gend Saen nd

der nterttng der TH-gend

Trngen atte ree

Hand r ede onnten er

ad gten rog eren

nd de TH-gend Saen

eret are 994 n de nangget

entaen

gt aree Hggt

de eng t ene aen nd

ene t ernt nd n

große ar 985 der nde-

etta de TH a der

Tereenee n nen

an de a der daage

ndennennter redr

erann tena

e der 50-areer de aeren

TH n rnerg

der a en Staateang

a der rnerger rg ge-

rte ate ener oro

ene nteng det: r

egrßte n der eternger-

ae de TH-ae t den

orten: Her tt der rog de

TH

enet nd oae

nteng da nd a de

genaten de Trdgard

oro t re ann ntrennar

ernden et e-

e Grndatng ae n a

eogen a der ndtre

TH een

e georene rngrat

o ae an on n den

eten or de TH on

geroen ener oro

ar nt nr er nternatona

ntereg nd at ene

ege e edenat a

n era aeen nnen

Sene Ho aren etg

ergtegen otorradaren

dern Saren odea

otograeren nd tree

erantatngen gerten

18 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

da r at a et -

ert (aer nd Troete)

nd t gerne geandert a

at a n den er 20

aren n denen er der ran-

et arnon na rten de

Strn geoten at e rat gegeen

ro Gerd ee daa

TH-ndereer ete

ratorortender der

TH-Sttng at e o a-

engeat: Sen ren at

n nerer Organaton nd n

neren Heren Sren nter-

aen

der ragate onr

an nerer Ste der deee

otor de aeren TH

o eenete d Sat

(a andereer) e der

eraedng 2002 enen

andeeatragten nd dante

aen aer

eer an t ener oro

er den Tod na ge nd

r nnen n no n der -

nt an ener ntort a de

Der Rentnerstammtisch: Dirk-Hubertus Bosse, Helmuth Kaiser, Reiner Vorholz, Johann Schwepfinge , Heinrich

Kuttner und Lothar Meier.

rage orenteren o ener

oro da TH n 20 aren

et: rortt rde der

nterttng der nddatt

der andeernde enr-

en Se oten ae

a andeedar orentert

en () de roeonatt

der Heernnen de t großen

en adadern rnen

nd rena geen er-

aren n der Ten nd g

r roaton da t da

Heetngata der Gegenart

nd der nt

ener oro at dar gear-

etet de enen ge-

andte erte e de tng

der ernet nd de en-

enrde t de ten

der Ten ere ten Sen

erner etat t det-

: otaton eegt ee

oten

Siglinde Schneider-Fuchs

Fotos: Johann Schwepfinge , Stefan

Huber, Max Berthold, Michael Wüst

Beim Barbara-Empfang des THW-Bayern in Schloss Nympfenburg 2016 haben sie Reiner Vorholz nochmal in die Mitte genommen. Hinter ihm seine Frau

Trudgard - neben ihm Dr. Frtiz-Helge Voss und THW-Direktor Gerd Friedsam. In der zweiten Reihe hinter ihm Ronny Baumüller und Andre Stark.

THW-JOURNAL BY 4/2020 19


THW

Schwerpunkte aus der THW-Stiftungsarbeit

9 oeer 2020 errete

der ortandort-

ende der Sttng TH ar-

aentarer Staateretr

Stean aer d n der ot-

at de anon n ern ge-

ena t der Sttng-Ge-

trern r ornea

aren de Sendene

on 65000 ro r edera-

aroete n ert an Sene

een otater r ta-

a d

at at de Sttng TH

de trag eer Sender-

nnen nd Sender entro-

en de an der ereerng

der eenedngngen

der enen n ert etegen

oten e Sttng

TH at enen Sendenar

gettgt Setttg aen de

enen geandet dee

ee t en etrag on 65000

ro aengeoen

den de Sttng TH r den

ederaa de eoongedgten

Geete n ert

r ergng getet at

a der Gaeoon Ha-

en on ert nang gt

2020 nd agrnd der edaen

ren de TH ge

de andenate n den

Tagen dana a ngort

nd e der Sttng TH aree

Senden t de er-

endnge He r den

ederaa n ert engegangen

Vorstandsklausur in Altötting

nee rderernte

etegen tra der Sttng-ortand

nang Otoer

r ren artagng

g geat

atte den Tagngort Staat-

eretr Stean aer d

der ortandortende der

Sttng TH der ren-

rdenten der ndeantat

Tene Her ret

roee na an der ar

te Geena t de or-

tandtged enn ren

nd Sttng-Getrern

r ornea aren eret

da Gre etere roete

de a de Sttngatrag

ergeen a geren

a nnoate tattng

naatge He and

getre de otto He r

Sete oe ene eee

dng ene eere

gend- nd age-

nnng nd orng e

gendaret o t

gerdert erden ee

dr de nterttng on

roeten r Teaaret

Drohnen sind jetzt bundesweit

THW-Einsatzmittel

r de nnoate tattng

onnte de Sttng 2020 enen

tgen etrag eten: e

erga 30 ronen an da

TH da dat nataga-

en e der rndng

on Sadenagen no e-

er etgen ann e ronen

erden dan engeater

Teroaera a erogre

e der eronene

engeett

n engen TH-Orternden

aen de ronen eret

gten natergenen ge-

rt e ronentr erden

geet angeordert

e nee tattng er-

gt e no or der fl-

endeenden nrng

der ronen TH t der

ndeeten dng

der neen ronentr

egnnen agte aer nd

ertgte de edetng der

Sttngaret: gae der

Sttng t e de erenat-

e ret der natrte

etg ntertten

t der etnaen ean

der ronen t n gena da

gengen

Engagement würdigen und

Leistungsfähigkeit unterstützen

rae Getrer

ndre ato erga

Soer rnd 47000 atteren

nd na 3300 oer an

an den ortenden der Sttng

TH den araentaren

Staateretr Stean

aer d

ee Sende t ge

nerennng nd otaton

r etere Tage nd oen

erenater nateret-

at a gegen O-

-9 nd ee andere Heraorderngen

de da TH

a artner eerng-

t r enen na atatroen

n etand nd

etet etet o der or-

tandortende eror

r nd eendrt o

detandeten nat de

TH n der orona-re nd

den anderen nd tenen

geten der rnd

80000 TH-Heernnen nd

-Heer e een eenrettenden

nten Herr oen

r en een eten egrndete

der Getrer

on rae ndre ato

de Saende e ateraen

rden o TH n ae Ort-

ernde ertet

reda

THW-Präsident Gerd Friedsam nimmt symbolisch eine Drohne aus der Hand

des Präsidenten der Stiftung THW, Staassekretär Stephan Mayer, MdB, entgegen.

Foto: Cornelia Lawrenz

Die symbolische Spendenscheckübergabe in der Botschaft des Libanon

an SE Botschafter Dr. Mustapha Adib. Rechts: Stiftungspräsident Stephan

Mayer, MdB; Mitte: Stiftungsgeschäftsführerin Dr. Cornelia Lawrenz.

THW-JOURNAL BY 4/2020 21


THW

Hilfsgütertransport Moria

n ono de TH t at

atgen nd ene eget-

areg tartete a 6 Seteer

o Orterand o-

ene a na Greenand

e TH-natrte a

ereren TH-Orternden

n gan etand darnter

a e Heer de TH o-

ene erderten trag

der nderegerng nter

andere ete edetten

oatten Sae nd Santrontaner

na ten e

ngeat 6 erenaten

TH-Heer reten er terre

na taen nd eten

dort on nona t der re

na Greenand er

Startklar - der Kovoi vor dem Start in Reosenheim.

or Ort angete e an ae

den Ge teten a e-

o een ea de a

70 Tonnen Hgter drngend

erartet orden aren

e rnde n de tng-

ager a der ne eo aren

a 9 Seteer age-

roen a tnga

ora rannte at otndg

neder er a 2600 en-

en a de a ora

eten n a Straßen

ad oder a ar-

ten Taende ten de

te nter ree He

errngen

Hilfsgütertransport mit Hindernissen

eret n der at or de

geanten arttern a-

en a e Santrontaner

a Harg n oene an

ee ontaner aren e

Tranort Te edgt

orden Gegen 22 r rde

dea de agre n-

ratrtr aarert de

ontaner er at n Stand

etten a Te e-

dgte oratera rde

agetat nd de ar-

aeroer oe ae-

en rden ne an der and

eranert

Gegen 2 r orgen onnte

natende r de agre

nratrtr geedet

erden o da der ono

nt a orgen aaren

onnte

a de eta orgen

Start nd ener enernatng

n oogna erreten

de Heer a 7 Seteer

one etere ene de

taene Haentadt nona

Se eten a de re na

ten en e erart ar

dar dann o annender

er retr ano en

edterraner retr t

eraen ene Hrran en

edane at de re e

der erart ordent drgettet

tdetotrot onnten He-

er nd adng a nten

orgen oeaten nd

na troenartgen orona-Tet

dr de green

erden n atra an and

geen a eteren 200

art tra der ono eß

a end n ten en

orgen de 8 Seteer

rde t de aden der

drngend entgten Hgter

r da tnga ora

egonnen nd de oette

rat de green -

t ergeen rden

ngeat 2000 Sae

530 ete 400 edetten

2500 oatten 2000 een

nd 2 Santrontaner ageaden

e art a nten Tag

t ener at a der re

Sturm auf See lässt schwanken - die Überfahrt hat 23 Stunden gedauert.

Fotos: Alexander Neumaier

22 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

nd ener eteren ernatng

n Trent ere roe-

o

er TH-O oene dante

den aeraden a den Ort-

ernden Gngen Gota

oot a-aenerg a

nd Harg tte oe

der TH-etng r de n-

oerte nd tet roeonee

aenaret e der

rrng de Hgtertranort

Alexander Neumaier - reda

An dem THW-Einsatz für Moria beteiligte Ortsverbände

Harg-tona Gngen ootoren Hoa Haen

aen a-aenerg Harg tte erne e G-

ngen oene Groß-Gera oda Harg-ergedor o-

e e anang Gtero ern Treto-en

a aen Segen Stadtagen ottenrg ren rt

ngeat ren2 Geege er Satteeer nd e egetarege

er 80000 oeter aen dee nate

on den ngeat at Tranorten na Greenand de da

TH organert at rden er o TH drgert nd er

on raten Sedtonen de na 06000 oeter gearen

nd

thw.de - reda

Sie waren gemeinsam „auf großer

Fahrt“ - Die Mannschaft des Konvois,

der hier beschrieben ist.

Nächtliche Reparatur in Rosenheim - die Fachgruppe Infrastruktur tauscht

beschädigtes Material aus.

THW-JOURNAL BY 4/2020 23


United Nations University

THW

Nachdem am 9. September

2020 das Flüchtlingslager Moira

auf der griechischen Insel

Lesbos unbewohnbar geworden

war, errichteten die griechischen

Behörden vorübergehend

das provisorische Camp

Kara Tepe II zur Unterbringung

der Migranten und Flüchtlinge.

Um die Flüchtlingssituation

auf den griechischen Inseln

und insbesondere auf Lesbos

zu verbessern, wurde von der

ENP-CP

Im Rahmen des ENP-CP (European

Neighborhood Policy –

Civil Protection) Projekts (DZA,

MOR, TUN) wurden im Oktober

einige Meetings in ein virtuelles

Konzept umgewandelt

und ausgeplant. So werden

beispielsweise die Besuche der

Lagezentren der Projektpartner

IGSU und ANEPC (in Rumänien

& Portugal) virtuell durchgeführt.

In mehreren Videokonferenzen

in den kommenden

Wochen werden die jeweiligen

Systeme vorgestellt. Genaue

Details werden in der nächsten

Ausgabe des Newsletter veröffentlicht.

In einem virtuellen Meeting

zum Status Quo des Projekts,

am 22. Oktober, haben sich die

zwölf Projektpartner (ANEPC,

Portugal; BBK, Deutschland;

BM.I, Österreich; DCSD, Frankreich;

DGPC Algerien; DGPCE

Spanien; DG PC Marokko; DG-

SCGC, DPC, Italien; IGSU, Rumänien;

ONPC, THW, Deutschland)

über die laufenden und

geplanten Aktivitäten ausgetauscht.

EU-Kommission am 23. September

eine Task Force errichtet,

die zusammen mit EU sowie

griechischen Behörden ein gemeinsames

Erstaufnahme- und

Registrierungszentrum nach

EU Standards betreiben soll.

Vom 19.-24. September fand

Einsatz Lesbos, Griechenland – Fachberatung für das Europäische Unterstützungsbüro

für Asylfragen (EASO)

ENP-CP

daher auf Initiative des Europäischen

Unterstützungsbüros

für Asylfragen (EASO) eine

Fachberatung zur Errichtung

des zukünftigen Camps auf Lesbos

statt. Durchgeführt wurde

Vor allem die Partnerländer Algerien,

Marokko und Tunesien

zeigten sich sehr positiv bezüglich

der Art und Weise der Weiterführung

des Projektes, unter

den gegebenen Umständen

und wiesen auf die Wichtigkeit

der Fortführung hin. Es wurde

besonders die Bedeutung des

Austauschs von Erfahrungen

und bewährten Praktiken zwischen

allen Partnern betont.

Die Teilnehmenden stimmten

darin überein, dass das Projekt

um mindestens 1 Jahr verlängert

werden sollte, um alle

geplanten Aktivitäten durchführen

zu können. Einige Aktivitäten

benötigen aufgrund der

virtuellen Durchführung mehr

Vorbereitung und mehr Zeit.

Einige Aktivitäten, vor allem

diejenigen, die sehr praktisch

ausgerichtet sind, werden verschoben

werden müssen, bis

Reisen wieder möglich sind.

Weitere Infos bietet der monatlich

Newsletter des Referats E2

(Ausland) und speziell zu diesem

Projekt der Link:

der Schweiz sowie EASO Mitarbeitenden

und Vertretern des

griechischen Ministeriums für

Migration und Asyl. Das THW

entsendete zwei Experten zur

Fachberatung nach Lesbos.

E2 - reda

Im Rahmen des ENP-CP (European Neig

Insgesamt wurden fünf Standorte

Policy auf der Insel erkundet – Civil und Protection) Projek

borhood

auf verschiedene Kriterien wie

(DZA, MOR, TUN) wurden im Oktober eini

Meetings in ein virtuelles Konzept umgewa

delt und ausgeplant. So werden beispielswei

die Besuche der Lagezentren der Projektpartn

IGSU und ANEPC (in Rumänien & Portuga

virtuell durchgeführt. In mehreren Videokonf

renzen in den kommenden Wochen werden d

https://www.facebook.

Bereits zum 7. Mal war der Masterstudiengang

der United Nations University (UNU) fü

“Geography of Environmental Risks and Hu

man Security” zu Gast beim THW Auslandsre

ferat. Dieses Jahr fand der Besuch als digitale

Konferenz

die Fachberatung

mit virtuellem

von einem u.

Rundgang

a. Bodengegebenheiten,

in der

Infrastruktur,

Wasser- und Strom-

Ein

Expertenteam aus den EU Mitgliedsstaaten

statt. Deutschland, Es nahmen versorgung hin insgesamt bewertet. In 29

satz-zentrale

Belgien, den Niederlanden und einem Abschlussbericht wur-

Studierende aus 18 Staaten der Welt teil.

den alle Standorte in Hinblick

auf ihre Vor- und Nachteile dargestellt.

Beide THW Experten

sind am 24. September sicher

wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

In einem virtuellen Meeting zum Status Quo d

Projekts, am 22. Oktober, haben sich die zwölf

jeweiligen com/Civil-Protection-Project-ENP-CP-107329731155160

Systeme vorgestellt. Genaue D

tails werden in der nächsten Ausgabe d

reda

Newsletter veröffentlicht.

www.THW.de

THW-JOURNAL BY 4/2020 25


Sandsackbarriere für den Umweltschutz

THW

n Großrand ener Hoendarre

n der Geende and-

tadt orderte a Sonntag nde

Seteer de natrte

de TH reng geena

t rd 200 rten on eer-

er nd ettngdent reate

ngen aren geragt

Gegen 830 r a Sonntag

rde en rand n ener Ho-

entronnganage n engrndng

(art andtadt)

geedet Soort rten de

eereren de andree

oe a anrg t ene

Großageot an natrten

r nattee a Se ar

on ete an der dnen

aoe erennar

r r na der rtaarerng

rde dr ene ar-

tenerng a der a-

erater de TH geena

t eteren rten an de

nattee eordert ort atte

ene eerer-nat-

etng nter der rng der

eerer andtadt nd de

renger rerandrat an-

red anner gedet der

der aerater ntertete

Der Radlader räum sperrigen und gefährlichen Brandschutt weg.

a n de randoet

erere gete tan e-

anden de teee aeen

eregte da TH geena

t de aerrtatat

e an grßere etden

ereden nne

da aer r-

aten n geordnete anen

enen nnen rde

der TH-Orterand reng

t ener taten Sandareere

aarert a TH

reng t rd 4000 gete

Sande r ote or

e erenaten nat-

rte errteten erere

Sandade de da t

ontanerte aer

reten

ee aer rde agang

dr en o aer-

rtatat ertndgte

Zusammenschnitt der Wärmebildkamera aus den vier mitgelieferten Luftaufnahmen.

Seanterneen agenoen

nd entorgt

er Senader der de

Sande an de nattee

gerat atte rde dret

e der randeng r

erng der nattee

geena t e aggern

enaarter anterne-

en engeett

an de Gtneter o-

en de nter Trern nd

or ae Teen de edae

der eeredngen

agen rte e der

Senader eg

26 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

e TH-natrte nter

tet nterttten de

ton ener ee rnd

50 on der randtee ent-

ernt ten etere eererrte

da no g-

ende oder rennende Ho

oe den eena er

no genden Hoen a

r de erng der

randtee onnten de a 200

engeetten eererrte

de randneter eet e-

en

t eendgng der areten

rten de rte de TH

reng na ene trenden

en da de eretat de

oten ree organert atte

nd der aeßenden

ageereng gegen 645

r n tng nternt a

ort ten de g erdrete

tattng oe de

engeetten tetgerte

nd -aen gerengt oe

de erraten ret-a-

en ne et erden o

da der nat r da renger

TH gegen 8 r endete

nen eonderen an rtete

da TH an de nat-

etng der eerer r de

gte nd ertraenoe -

aenaret or Ort nd an

da aere ote re r

de erorragende erorgng

an der nattee

Michael Wüst - reda

Fotografen: Dr. Gerhard Drechsler und

Angehörige des Trupps Unbemannte

Luftfahrsysteme

Sandsackbarriere hält kontaminiertes Löschwasser zurück.

28 THW-JOURNAL BY 4/2020


Flugzeugabsturz am Sportflugpl tz „Auf der Kippe“ in Moosburg

THW

e enen aen e

tr ene engeg

ere de Sort ate

der e n oorg

een a ergng-

no-Ho der renger

TH-natrte ar n-

egaen Gende geordert

e ntreffen de aerater

de Orterand nd a

oretten rten n-

ateter erenen Orteatragten

de TH reng a

gat e eret de Se

na de geg da na

egenaagen n ene n-

egaen a 2 3 o t

enen en nd or ae

Strern eaenen Ge-

nde agetrt en ote

er etge engetroene

ettngraer de

nterttte de Se

der eerer oorg nd

der rte de ettngdente

de dr da ntero

gen a der t e e-

atng entdete na enger

et da ra der ane

Die Absturzstelle und das Flugzeugwrack.

a aear ar da r de

ergng der ane nd

gg de ettng der naen

ere Gert notendg en

rde rde ar r den

Tenen g de Orter-

and t Senader o-

ran nd t aderan

aget n der nternt

ende rte de gerade

oto der tattng r de

ete erteten erden

oort den adader a den

Teade der dat dret an de

nattee arte

Trot der gt 20 angen

nart er and traen de

rte de TH nr na 30

nten na der arerng

nter rng on grer

aro enann en er

gtro dete t

de areg der G- (nterttnggre

rte

natetng) a oorg

oran reng and 22 or

Die durch die Helfer frei geschnittene Fläche für Gutachter und Kriminalpolizei.

de Hangar n de de

natetng etaert atte

ene agenrg

n der trtee rde der

ert engeete ot

der ane tte ra-ettng

on der eerer oo-

rg a de ra eret

Trot der r da negae

Gende er ne enge-

eteten ettngaßnaen

onnte eden naen eder

nt er geoen erden

rend der rttngaßnaen

dr de rnao-

e rdng nd de ndetee

r gnanterng ertgte

da TH reng t ener

rone atre 200 2 nd

der daran onterten oa-

30 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

enden aera tder r

oentaton etere rte

de TH reng egten da

ra der ane rnder

re nd schafften tte

otorgen nd erat

ene gt e eter rete r-

ete r de Gta ter

a der nter-

ngen egann de ergng

de tareg dr da

TH reng Sen-

ader rde a ranar der

oraagger ontert nd

de Tragen nd andere trende

Gegentnde e Steer-

ee nd ore o or der

ane getrennt a ra

rde dann tte etten a

oraagger angeagen

(eetgt) nd ortg ange-

oen e re a Sen-

ader ng tranorterte deer

da ra er ortg a

de etre negaen Ge-

nde era er TH-er

t anenannger ar der-

e or den Hangar de g-

ort agetet orden

trag der rnaoe

tranorterte da TH re-

ng da ra da dr den

anenaa nt tar

ar ene geerten Ort

an de de eteren nter-

ngen drgert rden

Gegen 2 r endete deer

aßergene nat r

de 20 or Ort engeetten

TH-rte t der ederer-

teng der nateretat

Michael Wüst - reda

oben:

Vorsichtiges Anheben des Flugzeugwrackes

mittels Radlader.

Mitte:

Das Verladen des Wracks auf den

Planenanhänger des THW Freising.

rechts:

Die Drohne und Piloten des Trupps

Unbemannte Luftfahrsysteme des

Ortsverbandes Freising.

Fotos: Michael Wüst, Peter Binner,

Jan Eisenmann und Angehörige

des Trupps Unbemannte Luftfahrsysteme

THW-JOURNAL BY 4/2020 31


THW

450 kVA Notstrom-Einspeisung erprobt

ottro-neng ar da

Tea der dng a 26

Seteer r da TH reng

nd rgodng

e renger TH-Heer

raten da andreegene

250- (ootaere - er

ntereert: troer-

eger-eonde) -ggregat

t der geenaen ton

e rger agre

etroerorgng ergt er

en agee 200--ggregat

e der reten ar de

araee neng n de

dnggeeen n der

aortae n rg

Geetet rde de dng

o rgodnger Grenrer

der Gr etroerorgng

oran rter der a

tareter der Stadtere -

rg t

Die beiden Fahrzeuge des THW Ergolding und THW Freising mit ihren

Netzersatzanlagen.

a ener neng n de

Stroerorgng der aort-

ae rden de eteratan-

agen eret geat ae

rden neen der neng

tte ene enenen ggregat

a de araee ne-

ng nd Snronerng eder

ggregate errot Sot

tanden 450 etng r

ergng ontroeren

o de Hoetngtroa-

e rtg ageet rden

a ene reda-

era nat So nnten

eeer de ene

een der eteen

ren erannt erden ne

nronerng a da

ente Stronet o

deen dngte a

e rgeretern der Stadt

rg Se ntte ar

Gat der ng Se geann o

enen enen n n da

TH nd de ret der erenaten

Heernnen e-

g a de atee natage

edante de rgeretern

e den Heernnen r

r eetge ngageent

e da Stronet ener Stadt

ageat t nd e e ntonert

erren de TH-tgeder

e ener rng dr

Anklemmen der Hochleistungsstromkabel.

da Sata nd Gende

der Stadtere rg

Fotos: Marco Eisenmann

etroeter Georg ener

norerte e

Marco Eisenmann - reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 33


Bergung von Getrieben aus verunfalltem LKW ist eine ölige Angelegenheit

n ernater orgte

a retag 8 Seteer

0242 r r en arte nde

der atre on 28 TH-n-

atrten t erat

nd de adader de TH

reng ten eret t

ete -Getree nd deren

Tranortgetee a de

eger geo gen erden

der 92 n artrtng

nen r na

der ntee oo-

rg-ord ar en t Getreen

eadener Satteg

ernat nd a n der angrenenden

ee a der Sete

egen

Grnd der ageedng

nd rteanorderng eß

der aerater dr de S

ar r e TH-Se-

en aen rend geß

ar- nd reordnng

TH-aerater en eterer

aerater de natentrae

eette nd de onaton

t der ntegrerten et-

tee erna rte der

grer aro enann

dret an de nattee r

rndng a

THW

ort tete de eret ertndgte

eerer oorg den

randt er nd ontro-

erte den Tan de a ndtget

e Orterand

entreenden rte rten

t de Gerteratagen

3 t adeordand nd

de er t Teader nd

dara eratete adader an

de nattee a

e n de n eeen

Tranortgeteen geagerten

Getree aren dr da -

tren de areg ene

großen Te a den Geteen

geaen nd agen oe

a de Getree enaertg

t Getree et tranortert

rden ar der geate

at der adng t Getree

ernrengt

ea ed en Tranort

t den TH-adearegen

r eredng eterer -

etden e Tranort

enterneen n

Garng a er roer

de TH nen-and rde

angeordert r na e -

enterneen e -

getdte den a nd

rate e an de nattee

e Tranortgetee er-

n at 24 ret rden a

de TH- nd de Getree

n de den eraden - on

den erenaten TH-n-

atrten on Hand a de

Getree t ene Get

en 60 nd 80 g ro

St nt er etere Stre-

en getragen erden onnten

tete der TH-adader

a erete rgnng dar So

ten de Getree on Hand

nr n de Sae de ad-

ader geaden erden der de

Getree r de rat ort

rden e eder ane

a der Sae n de de

eragert

Gegen 0 r ar de ette

Tranortart e-

nterneen drgert

nd de rte de TH reng

34 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

onnten eder n de nter-

nt enren

Es wurde eng am THW-Hof

ort artete ene erra-

ng: Grnd on reareten

ener oge tene-

en nget r de da

gendaer n en ordren-ete

oere-

er erandet orden ar

ar der egent großrge

Ho der nternt raeo

een den aregen der

areer a den arten

eanden gt 5 arege

nd enater der re n

eter ee Gende t

rangeren a aen Seten onnte

der gorde noten edo

ret ne drtrennt erden

nd de arege na

de ogatoren Hat n

der aae r grnden

nnen- nd ßenrengng n

re oen gerat erden

at endete en eßtre-

ender nat der aer e

geert e gegen 2 r

Michael Wüst - reda

Fotos: Jürgen Firscher

Ausbildung muss sein

ngeatet der orona-andee

o nd der oe

dngtand TH

eraten een ea erantatete

da TH reng

nde Seteer enen erten

Satagadngdent

grnd der er no an-

atenden andee ot

e anng nd oreretng

on dngen nd ngen

en eraand a de

renaten e -

dngen en o geant

erden da nt ee

eronen an ene Ort oder

een (geoenen)

a aaten dee

Grnd aren de natrte

de Orterande an dee

Satag n der ganen egon

ertet

ne Gre on er Heern

rete t -adeordand

nd der eteratanage ()

250 n nederaere

rg dort t de

Orterand rgodng da

nronerte neen t

e eteratanagen n nor-

ae Stronet en (See

reeedng egener ert)

r de agre oterorgng

gng e n de todanage

n reng ort rde

trag de andratate

reng de orona-Tettaton

de andree errtet

e agre oterorgng

erte de aer-

nd Stroerorgng oe

de aerentorgng der

Tettaton e agre

oterorgng t ee r

oe Senaren agedet

nd agetattet

e ergnggre de Ort-

erande erte

den ateraerat rer

r tng So rde n der

nternt da Srenger de

ttte Ho erneert

oett ne angeertgt

e agre aeraden

en atte eena ene

re nree e natrte

ten da rtge ade

de Senader a den

THW-JOURNAL BY 4/2020 35


THW

Teade nata rd der

Senader nneno der

TH-nternt a den Te -

der geaden nd dann

natort gerat nt

nntg et ergeden

en dee Srtte er

eder get erden r o

ann der tere ratarer

de Geanne dara er-

aen da de adng er

errrt an Ort nd Stee tet

nd rend der art a

dort et

tgen aen ae Hgeneorrten

enaten

nnen enno get

erden r o ann der Ort-

erand a ange St enat-

eret een

Peter Binner - reda

Fotos: Media-Team Freising

a de ttageen da de

O-enre eder ena

erorragend geaert atte

et teterea-

der ogang agartner

no ene errang r de

Heer eret

n der eeagen nternt

de Orterande a Sonder-

ereg artete ene ene

natng a de te-

tgertetrger n ene

erraten Gede erden

no eronen ert ee

gat e gt ra finden

nd a de erraten

Gede retten

rend der ng egte

eder e eengt da TH

reng er arente ntergerat

ar

r den O-Sta et de

ret trot orona nt egen

So ar Orteatragter ae

t den ganen Tag dat

etgt aren r da and-

reegene orona-Sta-

tattngdeot ontroeren

teoret erteen

nd gegeenena nae-

teen dngeatragter

r aer eregte

on den dngen nd

ante nter oreat de

nten ergnge nd -

dngen

Gegen 7 r gng en aretreer

entatag r den

Orterand nde e orona-andee

egt eder da

de renaten ate enen

deten eraand

an ret nd anng e-

36 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Unfallstelle für Gutachterarbeiten ausgeleuchtet

Nach einem Auffahrunfall eines

Transporters auf einen LKW auf

der BAB 94 leuchteten Einsatzkräfte

des THW Markt Schwaben

die Unfallstelle aus. Der

THW-Fachberater war um 17.28

Uhr zum Unfallort gerufen

worden. Nachdem die Hauptarbeiten

der Feuerwehrkräfte

abgeschlossen waren, gab es

um 18.33 Uhr Alarm für die

THW-Einsatzkräfte aus Markt

Schwaben. Sie rückten u.a. mit

dem Wechselladerfahrzeug an,

welches den Abrollcontainer

Beleuchtung geladen hatte. Innerhalb

kürzester Zeit konnte

so die Unfallstelle für Gutachterarbeiten

ausgeleuchtet werden.

Der Wechsellader ist ein Fahrzeug

der örtlichen Gefahrenabwehr

(öGA). Es wird vom

Landkreis Ebersberg und dem

THW-Förderverein Katastrophenschutz

e.V. unterhalten.

Wahlweise kann es mit einem

Beleuchtungscontainer, einer

Schuttmulde, einem Abrollboden

oder einem Abrollcontainer

mit Einsatzgerüstsystem beladen

werden. Somit ist es vielseitig

einsetzbar und kann auch

die Aufgaben anderer Gruppen

unterstützen.

Timo Ehrsam – reda

oben links:

Die Spuren des Unfalls auf der

Fahrbahn der BAB 94 durften bis zur

Fertigstellung der Arbeiten von Polizei

und Gutachter nicht verändert

werden.

oben rechts:

Blick vom Dach des GKW auf die

ausgeleuchtete Unfallstelle.

Der Beleuchtungscontainer lässt die

Unfallstelle taghell erleuchten.

rechts:

Das Gerät bei den Einsatzkräften

ist ein Messtisch mit welchem die

Unfallskizzen anfertigt werden.

Fotos: Timo Ehrsam

THW-JOURNAL BY 4/2020 41


Museum mit Dachschaden

THW

a ergate a der nner

ntenang ar o

aran ener enaarten

atee er n teden-

at geogen orden a

darnter nerete

onate anter nt befinden

nd r de nten Tage

ete etter orerge-

agt rde ar Gear er-

g er aerater de TH

nen-tte rde r egtatng

de edgten

ae geren

n tng t de aat

nd der etroffenen Baufir-

a rde de roore deng

der Dachfle dr

da TH r den nten Tag

eoen o a ontagaend

rde da entgte atera

net ene ogenannten

otda da der O aa r

ergng tete aengetet

nd eratet

entagorgen egann

der nat t ener egtatng

dr den Gaeretre

der de earatr aren

ote ae rde ar da

da roor ger-

ee ngere et aten o

a ert angenoen nd

dea o atar e g

agert erden te

a nrngen on Ser-

etenen r de erng

der Heer rden de Sad-

teen geert nd oe Tee

enternt ae ar große -

t ntg nt dr de

Gaatten reen oder

te Sden erra-

en neßend rde t

He de aran da otda

ageegt nd dr enen

oen nd at 300 Sande

geert

a eta een Stnden ar

der nat eendet ernden

t der Hoffnng da de

Te er 4000 are aten

ntere or Saden e-

art een

Max Berthold - reda

42 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Nachruf

Die THW-Familie trauert um

Paul Emmler

der am 24. Juli 2020 im Alter von 83 Jahren

verstorben ist.

r trat r 967 de TH-Orterand

andt e een ener Ttget a ae-

er ntandetngg ar er a ratarer

nd ratarerader engeett ett ar

a er rend ener aten entet

arenteang a Srreter de O and-

t ttg

r a ar der Orterand andt en ete ae Stet eret orgte er ge-

enat arege nd tattng oe er r ege roe ene ng and

era ar a er nten and (taen and nen) or a

de entreenden nataeen erannt rden

r en aßergene ngageent r da TH rde er t een enngen edat

ett are 989 t de TH-reneen n Ser 003207 rde er r ene 50-rge

gerget TH ageenet

a er ar nt nr n der ndeantat Tene Her at ondern a n der rt-

en Heererengng r ar ener der Grnderter dee are 982 gegrndeten eren

ar 2007 rde er r ene 25-rge tgedat geert are 206 ernannte n de erenerang

rentged r ar aer nt nr rten Heereren ttg areang

ar er a eegerter n der andeerengng aern oe eegerter n der ndeerengng

t a er erert der Orterand andt enen ßert engagerten Heer r t n een

nten en re ord r de geate Heerat

Der Ortsverband Landshut wird Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

a r eren

THW-Ortsverband Landshut

ae Saer

Ortsbeauftragter

Verein der Helfer und Förderer des THW-OV LA

d Sat

1. Vorsitzender

THW-JOURNAL BY 4/2020 45


Letzte Behelfsbrücke nach Unwetterkatastrophe 2016 in Niederbayern

wieder abgebaut

THW

29 gt aten de He-

er de TH-Orterand re-

ng geena t den Ort-

ernden Sa tttng

nd ggeneden na er aren

Standet de ette ee-

re n Sa eder a

n den ergangenen er aren

geretete de 540 ange

ae-re de art r

e tern ettngdent

nd eerer Sentr

Oera e or der

netteratatroe gentte

erart ar Soer

206 dr de aeraen

eggeren orden ea

rde daa nnera r-

eter et nter etng der

agre rena a

reng en ratz geschaffen

a rde de ee-

re dr en rannterneen

ageoen nd a

aat ageett er O

Sa atte on ora den

Hoeag der re enternt

o da an de nat-Satag

da Stagert der re

eregt nd eraden erden

te

trenden egen nd t

nd-aen-St gett

deonterten de 35 Heer de

re nterttt rden e

dae dr den oran der

agre rena a

reng nd den Teeoader

der agre en a

ggeneden Trotde ten

Tee der re a on

Hand eegt erden

Fotos: Dr. Gerhard Drechsler

eraden a den aregen

nd nngern der Orternde

dor andt nd ggeneden

rden de atee

aneßend n de entraen

ager de ndenter

r erer nd dgtae nra-

trtr tranortert o e r

den nten nat geagert

orden nd

Peter Binner - reda

48 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Drei THW-Ortsverbände unterstützten Brandbekämpfung in Regensburg

6 Stnden ar da TH r

nterttng der eereren

egenrg (erenat

nd er) nd rgentng

nat rae ar

der rand ener agerae n

der erner-Heenerg-Straße

a de Gende ener e-

ng a der ener taren

aentng rte

er nateter der eerer

atte den aaerater de

TH-Orterande aaer

aareren aen a ar a

8 Seteer r na 2

r

ade der aaerater

etgetet atte da ene

ntrgear der agerae

etand ented der nat-

eter der eerer da der n

der Hae agernde n ree

geschafft erden en

en ergen

a rde de agre

en de TH-Orterand

(O) egenrg t eden

adadern naaarert en-

a aarert rde der O e-

e t ene era-

ngte S (arnng

ar or Stat roteton

- eegng- nd Statt-

arngert) de Standatget

der Tragaern erren

nd gegeenena de n-

atrte retetg or ene

droenden ntr arnen

nnen

ede adaderarer de O

egenrg aren en Stnden

nter tet ttg

en en der rennenden

erge gereten

e tetartng

rde on der ereerer

egenrg getet

rechts:

Einsatzbereitschaft wieder herstellen

– dazu gehört auch das Reinigen

der eingesetzten Maschinen wie hier

der Radlader.

50 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

00 r de daraogenden

Tage onnte eer

a geedet erden nd de

neten erten n re ee-

gen Standorte r

ade de nateret-

at ederergetet orden

ar onnte deer eßtreende

nat r den O

egenrg a 99 300

r eendet erden

Michael Wieninger - reda

Fotos: Ferdinand Härtl

THW-JOURNAL BY 4/2020 51


THW

Umgekippter LKW an der Anschlussstelle Königwiesen

n Satteg te an der n-

tee ngeen 24

Tonnen oggen n aer-

en a de ng neen

de Setentreen der 93 er

arer ar on der aran

ageoen

er na aerte an ene

entag (8 Seteer) gegen

70 r e ntee

te r de aer der ergng-

nd rareten

geerrt erden a TH

rde on der S-egenrg

r nterttng geren 2

natrte areteten a-

en t der toanetere

nd der ergngsfira

da ererndern eetgen

e Saatgt-Se ogen

e 366 g

Ferdinand Härtl – reda

Fotos: Ferdinand Härtl

THW-JOURNAL BY 4/2020 53


Geräte-Ergänzung für den OV Nabburg

THW

or n aren at de

TH-Heererengng r den

TH-Orterand arg enen

gerate Teeoader

eroren r t na nd na

a den neeten Stand r den

nat e TH gerat

orden

er ader t ene deae rgn-

ng der nde-tattng

nd er eetg enetar

ere der rten Gearenaer

nd a de Gende

de Orterande e

eraden on ere

Gert nd atera t da ar-

eg nt er egdenen

r deaen tattng ete

no ene Greae Se t

erraten on He nd

Stro aen on nter-

ttngenten e rnden

oder a Get nd Ho

e Strenten da deae

atgert

a ngerer Se nternet

rde an ndg ne

gerate Greae

gten tand aend

orandenen ader rde r

2500 ro angeoten t

gan g r de erenae

der rderer da dr de orona

andee nnaen e

erantatngen aeen

ne nrage e der rten

an rde ot eeden

000 ro a de To

de Gennaren rden

de TH r ergng ge-

tet er a der Greae

ar geert

ortandreer ernard

erner errte daß de

an ttere Oera n de-

e ar 20 000 ro r er-

nde nd ntttonen a-

ttet de ertoen ent

r de geenet eten

a der Teeoader ene Gertat

de nde t nd

ot on der rten He-

ererengng et geat

rde erden a atgerte

e ene Greae

o nd nt beschafft e

TH-Heererengng nter-

ttt gerade n dee ere

den TH-Orterand a

rter ene de ret r

de geenet n nd

arg tren

e TH-Heererengng

arg gt e a egen-

tndgen eren et 986 nanert

rd de erenae

dr tgedetrge nd

Senden e rten

eten e tteaterer

art ete oa-

art engagert der rdereren

So onnten n der ergangen-

et da erte TH-areg

(Tene He a erer-

egen) der Snro Staer

entenen Teeoader

Taen eee

eetngtte nd rerene

eat

erden de gendaret

onnte nt neent nterttt

erden

eder onnte n dee ar

ene der ete tattnden

nd ot nd a deer nte

an Gedern eggeroen

ar ar e en orgeogene

enatgeen a de

age on der -an a

nd ot de Greae r

den Teeoader angeafft

erden onnte

Friedrich Kristel - reda

Foto: Friedrich Kristel

v.l: Vorstandsprecher VR Bank Bernhard Werner, Erster Vorsitzender der Helfervereinigung Bernhard Mutzbauer, 2. Vorsitzender und Schirrmeister Michael

Kleierl

54 THW-JOURNAL BY 4/2020


Die Jugend des OV Nabburg trainiert richtige Bergungsaufgaben

THW

Martin Strießl unterweist die Junghelfer beim Bau einer Stütze mit dem

Einsatzgerüstsystem.

nter der etng on der gendeatragten

rtna

Grad nterttt on ae

rte nd artn Streß rde

dng a e oen

ea gettgt

n ene t Teen de n-

atgertte ageaten

Tr rde ene ee ene

angeat ee dent ergen

eretter eronen de

egend a grßerer He t

ener Seortrage tranortert

erden en

e den ngen eten nter

orona-edngngen nd

Startng eer

erngen ar ene nt

a ete gae Se rde

nter ertgng on

naorrten geetert

r den TH-a

ar e en rogeren

Friedrich Kristel – reda

Fotos: Friedrich Kristel

Christina Gradl erklärt die Schleifkorbtrage.

Die Junghelfer beim Bewegen der Schleifkorbtrage auf der schiefen Ebene.

56 THW-JOURNAL BY 4/2020


Elektroprüfung und Einsatz

THW

8 and de re

etrorng tatt de

Gende de aerdorer

Orterande rden neen

de 200--ggregat der

agre etroerorgng

a de dre ggregate de

andratat Strang nd

de Heereren errt

Gegen 030 r a e dann

no ene nat e

Heer de Orterande a-

en e ener erorgngart

g ene erern-

a n Heer der ater-

ettngdent aretet

erte de etro-

enen eronen er andere

Heer erna de erer-

erng nd norerte de

ettee Strang

er egte eder

e gt de aenaret

en eerer nd TH

ntonert Gegen 30 r

onnten de Heer de TH de

nattee eraen nade

dee dr de eerer

aerdor ernoen orden

ar

nen eonderen oent r

de Heer ga e a no er

etger de de Heer ntereg

geeen aren rate

den natrten no -

e Getrne

Alexander Fuchs - reda

Fotos: Timo Schönian

58 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

500 Tonnen Brandgut: Großbrand auf Mülldeponie

ener deone o-

rger andre gereten 500

Tonnen Serr n orand

n de enager a de

engo a e n oge ener

Setentndng ene

Großrand n der nattee

aren darauffogenden

orgen rnd 600 natrte

eredener ettngorgan-

atonen a e ndendern

nd ereren andre-

en darnter TH-rte a

dre Orternden (org

aerg ad Staffeten) etegt

ttag de 7 Seteer

rden der aerater de

TH-Orterande org o-

e nge eereren

ene rand a de eng-

o na enrod aarert:

erere nrer erteten

on ener taren aent-

ng de Gende

aren egen der eon de

rten eratere

eta 500 Tonnen Serr -

engeagert nd atten

entndet e ae ar

n enaarten andreen

no een tende eereren

a den andreen

Sonneerg rona ten-

e aerg nd egnt aren

an de nat etegt

e ntreffen der erten ettngrte

tand de eone

on n orand r nter-

ttng der eereren e

en de rande rde de

agre en t de

adagger de Orterande

org nageordert

Die Rauchsäule des in Vollbrand geratenen Sperrmülls war selbst in den Nachbarlandkreisen noch zu sehen.

e erorgngage t -

aer nd a tete

a erg era rend

de eerer den eden

rnd 2 enternten Ort-

aten ene aerrderng

aate a a enpuffer

r de aerentnae

en oer aertan

de TH org t ene a-

ngergen on 0

nat er aertan der a

ene Teader tranortert t

tete or Ort de ontner-

e aererorgng er:

rend de ngrtr

der eereren aer

entnaen rde dr den

nat on ener ea on

Tanaregen de a-

erorrte a der nten

Ortat eder aget

e der großen ae de

randgte rden a etere

ergergerte engeett

nat aen

neen de adader de Ort-

erande aerg a e

etere agger on rten

nterneen ee on

TH-natrten edent

rden e ergergerte-

arer a den Orternden

org nd aerg aren

nter tet den

orgentnden t de re-

egen on Gtnetern etgt

e de Großrand aen a

25000 ter a

nat er ogte -

and r de neerng ar

enor: een der agre

THW-JOURNAL BY 4/2020 61


THW

nratrtr de erorgng-

arten r Saea-

ng nterna rden on

eereren a der ganen

egon a angee-

ert: e etete nart atte

dar de eerer egnt t

ene narteg on rnd

20 (enae Stree)

ade ne eragetet

atte da de areten

de gane at andaern

rden rde de

agre otaerorgng

nd otantandetng

aarert da Gende nd

de artege großg

aeten de a

o Orterand ad Stae-

ten de ergnggre t

ren tetgerten oe

der gtr nat der

a tternat de TH-n-

atetng erna

Gegen 430 r rde geedet

da de etten Gtneter

eetgt orden aren er

a an der nattee

daerte no 9 r

Sämtlicher Sperrmüll in der Deponiemulde wurde umgewälzt und mit einem Schaumteppich abgelöscht. Es dauerte

16 Stunden, bis am frühen Morgen sämtliche Glutnester abgelöscht waren. Insgesamt wurden 5 Bagger und

Radlader zum Umschichten des Brandgutes eingesetzt.

n de nat aren rnd 600

natrte a der egon etegt

e erette eerer-

nner ten t eten

agaergtngen

ranena eandet erden

r de rnaoe

org rde a randra-

e ene Setentndng de

Serre erttet

Philipp Wohlleben – reda

Fotos: Rene Goebel

Der 10 m fassende Wassertank wurde als Puffer zur öschwasserbereitstellung für die Angriffstrupps der euerwehr

verwendet.

THW-JOURNAL BY 4/2020 63


Mit dem Auto zum Testen: Aufbau einer Corona-Teststation

für das Einzugsgebiet von 130.000 Menschen

THW

ade de od-9-Tettaton

n der e de orger

n ogt nd er-

erten an re Grenen

geret rde na ener neen

ng get ettend

rde a Standort der ar-

at der H-org-rena

get an de de Tettaton

a etere etreen

erden o

a TH org eret den

trag err en earare

et r tre aaen

oe erere ontaner e-

e a nedng denen

t ote r ßgnger

en ntertand r de eor-

teenden aten nteronate

entteen aenden

etre a e dann denno

aattengen oda

de Tet-Staton era

eretert erden te

e ate od-9-Tettaton

Stadtgeet on org n der

e de n errate

regeßg ererao

oda ne ar ar da

en g drngend notendg

t er Orteatragte de

TH org arten Herod

tged atatroen-

tta de andree

eret on der Stadt nd de

andre org den trag

e der anng nd de a

der neen orona-Tettaton

tren

Fast schon symbolhaft wirkt das Testzelt vor der HUK-Coburg-Arena – das Unternehmen beschäftigt einige aktive

ehrenamtliche THW-Angehörige und stellt sie für Einsätze wie diesen frei.

e nee Staton rde a

re-n onert: eronen

de teten aen oen

nnen t de to an ene

der nt dre geanten

nedngen eranaren

nd n daran dr

en et n de de tre

drgert erden

nde Seteer ng der -

g an: n areen Ortter-

nen ante der orger

TH-grer en Ge

t etegten erden o-

Der Radbagger des Ortsverbandes unterstüzt die Helfer beim Abladen der Segmente für den Holzunterstand.

64 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

e der rten etng de

Tetentr da Tetentr

et nd de gaen de

TH org e a

ae oordnerte er de -

etng der reten dr den

Tenen g e Heer der

ergnggre Gren-

rer oan etra oe

der agre oterorgng

nd otntandetng

t Grenrer rto

rann de TH org nter

der etng de grer

otonerten de erten onta-

ner r de nedngen nd

teten t He on etgeaten

Hotegen den gang

deen er eter-

n rde r de drarare

trtee en SG 30-et

agetet Soo t de

to a a ß ann da

et aert nd ot ettergett

der tr drgert

erden

aenden etre tete

era da de eregng der

erorgngetngen (Stro

nd atenetngen) den e-

egen ontanern otert

erden te ene e-

dgng an den etngen

nd aregen ereden

rden on den Heern der

ergnggre oe der

agre en Straßen-

errngen geat Her

ontrerten de Heer ene

aere a antern

ee de etngrng

n ener He on er etern

ergte e Straßener-

rngen rden t etra

eaten etonndaenten

geert

nangareten an den

ontanern: a de enter

nr gan nen eßen rten

de Heer der agre n-

ratrtr t Grenrer

Steffen ngeardt an nd o-

Um einen wettergeschützten Wartebereich für Fußgänger zu schaffen ba -

en die Helfer der Fachgruppe Notversorung und Instandsetzung mit Hilfe

des Radbaggers der Fachgruppe Räumen einen Unterstand auf.

Der Unterstand wird von den Helfern Frank Weidenhammer, Jonas Tiefenthäler

und Christopher Ludwig an die spziell beschafften Betonfundamente

befestigt.

Der Helfer Leon Yannik klebt die angefertigten Plexiglasscheiben mit

Durchreiche in die ursprünglichen Fensteröff ungen der Anmelde-Container

ein.

Der Unterstand soll Fußgänger bei längeren Wartezeiten vor allem in den

Wintermonaten

THW-JOURNAL BY 4/2020 65


THW

difi zierten sämtliche Fenster an

den Anmeldungen. Hierfür wurden

Plexiglasplatten in die Fensteröffnungen

eingepasst und

mit einer Durchreiche versehen.

Somit wurde ein weiterer physikalischer

Schutz installiert und

zugleich die Container für die

Heizperiode in den Wintermonaten

gerüstet.

Mit dem Fortschreiten der pandemischen

Lage kam es Ende

Oktober an der Teststation zu

Engpässen: Die drei parallelen

Anmeldespuren reichten nicht

mehr aus und sorgten erneut

für eine massive Verkehrsbehinderung

in dem Gewerbegebiet.

Daraufhin beschaff te der

Landkreis zwei weitere Container

für die Anmeldung, welche

die Fachgruppe Räumen mit

Gruppenführer Michael Grosch

platziert und ausgerichtet

hat. Zudem bauten durch die

THW-Kräfte noch weitere Kabelbrücken

aus Holz für die sichere

Verlegung der Stromleitungen.

Um die Situation für die

wartenden Fußgänger zu

verbessern, baute die Fachgruppe

Notversorgung und

Notinstandsetzung einen Unterstand

für die Fußgänger. So

können bei Verzögerungen

Personen, die zu Fuß die Teststation

aufsuchen, in einem wettergeschützten

Bereich warten.

Hierfür haben die Helfer mit Unterstützung

des Radbaggers der

Fachgruppe Räumen die Betonfundamente

positioniert und

die Holzkonstruktion zu einem

fertigen Unterstand aufgebaut.

Die Arbeiten an der neuen Covid-19-Teststation

zogen sich

von September bis November

über zwei Monate hin, da im

Laufe des Betriebs mehrere

Verbesserungen vorgenommen

worden waren. Inzwischen ist

die Abstrichstelle mit fünf parallelen

Anmeldungen sowie

einem Wartebereich für Fußgänger

wochentags in Betrieb.

Möglich war dies durch den

enormen Einsatz der vielen

ehrenamtlichen Helfer – sei es

Die Helfer Alexander Niedt und Louis Müller bereiten die Kanthölzer für die Straßenüberführung der Versorungsleitung

vor.

Für einen zusätzlichen physikalischen Schutz an den Anmeldungen werden von Florian Fischer und Leon Yannik

Plexiglasscheiben mit einer Durchreiche versehen.

direkt vor Ort, in der Planung

vorweg oder in der Materialbeschaffung.

Ein großer Dank

gebührt Wolfgang Mierzwa,

der seit über 40 Jahren im THW

und Schirrmeister des THW-Coburg

ist. Er bestellte und organisierte

alle notwendigen

Baustoffe und Materialien von

der kleinen Schraube, 10 Meter

langen Kanthölzern, Trapezblechen

und viele Dingen mehr.

Von ihm wurde das Material im

Ortsverband bereitgestellt und

die Abrechnung zwischen Lieferanten

und der Stadt Coburg

übernommen.

Derzeit werden an der Teststation

täglich von 7.30 Uhr bis

10.00 Uhr rund 500 bis 600 Tests

durchgeführt.

Philipp Wohlleben, Frederik Jakob

- reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 67


Neu – neuer – Fachzug Logistik

THW

er ag ogt de TH

rerena at ene er-

ngngr eoen er

n de are geoene er-

tatt-nnger der agre

aterartat rde dr

enen ertatt-ontaner erneert

oer a t de ergen

ertatt-nnger t der nee

ertatt-ontaner a ene

Teader ageett nd ann

ederet ageett erden

enn der Teader r Tran-

orte r den Tranort

on Gaetaer oder deeten

aregen entgt rd

Mit hydraulischen Stützen kann der Container vom Anhänger gehoben werden.

e ergen nnger

erden n de ontaner er-

ege r de earatr on

aregen nd Gertaten

r artng on aregen

nd Gerten nden en de

ergt der nee ontaner

er enen rto-

reor nd enen enen ran

neen on grßeren

Gertaten

ee nee tattng t en

Genn r de Heernnen nd

Mit dem neuen Kipper mit Ladekran, dem multifunktionalen Anhänger und dem Container ist die Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft nun flexibler für

Einsätze aufgestellt.

68 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Viel Platz, ein Kran und modulare Regalsysteme, mit denen die Helfer der

Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft ab sofort arbeiten.

Die Stützen lassen den Container inkl. kompletter Ausstattung schweben.

Heer der agre ogt

aterartat de n

ren nten enten t der

nrtng nd etng

rer erege a de aten

ertattannger n den neen

ontaner etgen er

ertatt-ontaner t da ette

Te der agre atera-

rtat der erneert rde

eret ergangenen ar

onnte der nee er t

aderan nd r dara

der Teader tnton-nnger

TH-Ort-

erand rerena ernoen

erden

Von der Fachgruppe zum

Fachzug

e nd nt nr de ere-

enen Gertaten: a de

Gre ogt ateraer-

atng et at n de-

e ar erneert er a

agre ogt t de

ateraeratngtr nd

de eregngtr e-

annt rde nn en ag

ogt a den neten So

oegt de etng de a-

ge nat nn de gtr

ag ogt (Tr

og) ee nterteen de

agren ogt aterartat

(Gr og-)

nd ogt eregng (Gr

og-) eter ntertet de

agre ogt atera-

rtat n den Tr ogt

ateraeratng der

artng nd earatren

nata ert nd den

Tr ogt erragter

der andere neten t entgten

ateraen e Ho

Sertoffen Sraen

erorgt

at e den n-

eten nt erndert: der

ag ogt t Ort-

erand rerena t

de gtr ogt nd der

agre aterartat

tatonert e agre

eregng t na e or

Orterand ore ee-

atet

Karoline Kötter - reda

Fotos: Karoline Kötter

THW-JOURNAL BY 4/2020 69


THW

Logistikexperten des THW Marktredwitz koordinieren Beschaffung und Verteilung

von Schutzausstattung im Landkreis Tirschenreuth

Bilanz nach rund 2.000 Stunden

im Einsatz – Ein Einblick

in Strukturen

er TH-Orterand artredt

tet n ene -

de ntngen der

erten andee-Heraorderngen

dar at t a r

de nt ern etegten

de ane gegeen nter de

en aen e ateen

natttgeten der ogenannten

eten ee nd

dae nt ertgt Se

eoen na

ene egene an

23 r 2020 rde de

rte natetng ()

de andree Trenret

nter der etng on re-

randrat ndrea r n e-

en geren de rnggre

atatroent

(G) e ren gaen rnd

den nat oronar

ntertten e enenen

gaen der erteen

a e eredene Sta-

ntonen de on tgedern

der eerer oe de

Tenen Her eett

erden ndrea rnterger

Orteatragter de TH-Ort-

erande artredt nd

Seatan r eter TH-

agre ogt aren

on egnn an n den a

de Stae noert

ndrea rnterger nt

a TH-aerater an den

tgen Stngen de r-

entae atatroent

der G te eg

der eetgen natotonen

de TH eraten nd

tet a Sta der a

aerater r ergng Se-

atan r rde dr den

rten nateter r

t den gaen de Sageet

4 erorgng nd

ogt etrat nd tete

eneret en Tea r de e-

tgng der eorteenden

gaen aen

von links: Stephan Wölfl, Julia Merk und Sebastian Prüm in der örtlichen

Einsatzleitung.

de erteng der Statattng

an de edartrger

trtrert nd nao-

ear aen nnen

ae en onet entet

da den roe der oton

nd oonerng n

r eerng der are a-

det nd entreend do-

entert errt r edet

ene nrtng andre

edar an Startng

an da andratat rd de-

er dr tareter der G

gert de aneßend den

trag r eerng der

are erteen

Julia Merk, Sebastian Prüm und Stephan Wölfl im ager zum Abschluss des Einsatzes.

70 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

eer trag andet nten

Srtt e der o er

dr a er (aeern

gtr artredt)

nd Seatan r n der egen

enteten ager-Sot-

are erat nd r o-

onerng an da ager

erttet rd ager rd

de are dr den agerten

Toa o geat nd

etten Srtt an ene der

eenden eereren r

eerng an de eege

nrtng ergeen

30 neatrge erden o an

ene Tag ageet etont

a er a en anng

entete nnera enger

oen ener grßeren

ogten Heraorderng

te erden ager 3

eredene rte eratet

at tg erden eerngen

t neer are angenoen

de gert oonert

nd ert erden en

a ren orten erden

rnd 90 nger rege-

ßg t Statattng

eeert Her geren nter

andere egee oe

egeden e anrte aer

a oteraeten da

ae rden nter andere

eret rnd 80000 St

Hande 25000 St

2-aen oe er 5000

ter enetontte age-

eert

Stean oordnerte den

na on Statattng

de nee aer a ang-

rtge erorgng de and-

ree erteen nnen

n enger tng t der

G ot ngeote r

geegnete atera en er-

andet t Herteern nd

aert aerend a den

er de oen geaeten

aten de entgten engen

oe de entteenden oten

Grßte Heraorderng

r ar e den edar der

nrtngen nd ot de

tat entgten engen

aten ee aten

ten ert ena gea-

et erden at er a-

Julia Merk und Sebastian Prüm an ihrem Arbeitsplatz in der örtlichen Einsatzleitung.

en ae ar e a nt

et de ntereden

atterae nd Se-

atonen der rte er-

en

a rnd 6 oen aerenat

een de ogter

an e etgng der

gaen de Sageet 4

entete r n dre

ne ene oeto

der n gerade n den erten

oen e orderte

t Seatan r r

e enoe oentaton

o arenengang n r

ergae der are an de -

nger t er aendg at

edo ert e er

00 eredenen rten a

ager nd 60 eerngen

ro oe erert an an-

onten ne den er

er de ageretnde nge-

at rden geaten etra

gena 090 eege r

oentaton gedrt nd

nterreen Handrt-

re dee enge nt

er etgen geeen

etont a er e dr

Seatan ee entete

ager-Sotare ereterte den

roe ngeen denn de ageretnde

ataeren

na eder agereegng atoat

nd eege erden

er nodr generert

Statattng de n-

atende no nt an edartrger

ertet orden ar rde

aeßend ert ena

engeagert den rarngerten

der eerngen

der etten onate aen

r errenet e e tattng

orgeaten erden

ae ener eten ee

r ndeten e oen

erorgt en ertet a

er Heernnen nd Heer

de TH artredt rteten

err no en etere ager

en ee ergt er rnd

00 aettentete

er ereßen de ogter

nt de a r nnen

eat eten ee aette

a ee Steat tet

nd eer rte dort n e-

er Sta erat t a

aen r ae a ene detaerten

Haenan erert

errt Stean ar

n en große negen den

nat eat doentert nd

naoear aeßen

a nere aoger

da een eta eretern

a ateraager rde a

3 an Harad rner re-

randeter de reeer-

ererande Trenret

ergeen nd der nat r

da TH artredt ot

eendet

eer nat egt endr-

o da da TH nt nr

t großen anen nd

ereg geen ann o

Seatan r r teen

et aren et da gerade

de Großente o Ho-

aer er da rrten on

otnternten nd ogt

r Großerantatngen

n r ateen orona-age

t oe ogt- nd

anngntergrnd ernden

nd ae get e nt

rr dar t g-

t ee aetten tranorteren

ondern dar da der

entgte rte r rtgen

et a rtgen Ort anot

a TH t endeend

t aregen nd ae-

ern agetet Heraorderngen

eteen no ere

T-tattng Sotare

nd de entreenden

noo er da TH at

a err reate e

de aend daran areten de

age ogt a de neen

norderngen anaen

Julia Merk - reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 71


THW

27 m überbrückt – Bau eines Hängestegs

aerdorer Heernnen

nd Heer deten an

ene Satag gt den

dngteen ernden

on Hndernen nd a

ene Hngetege

a der rndng der rt-

en Gegeeneten an der

Stegatee rde t de

a de Stege egonnen

a rte de Gre ene

ea an ndern o-

en nd enen t n Tr

erna de detaerten

erengareten nd

da teen der Stegne

arae da errteten e

etere Tr an eden er-

eten e e ee t

Stree r ertgteng der

Stegortae rden t nterttng

de nog-ran

de Hoe de a ager r

de e Tragee denten n

de Gaen der e geoen

neßend gat e a ener

erete t aenaner n-

agten nd rdngen

n eßtreender ret

rdre eranerngnte

r de Tragee schaffen

der anderen erete dente

der a eranerng n

onnten de Staee ert

er den eer geogen nd

er da ager gert erden

t He on ggerten

rden de See a de ntgen

rte orgeannt -

aend a der Grndontrton

onnten de Heernnen

nd Heer t de Herteen

der ogenannten retta-

en (t ernen erregen

ereene Hooen) a

a egnnen enen

Steg t orontaer Gean

eraen te e nden

der Saen der r-

ang der Tragee er-

tgt erden e ertgen

rettaen rden tte

retenen nd Sen

t den ternen Trageen

ernden nd dr ont-

Stegelement für Stegelement wird von den Helferinnen und Helfern an das

andere Ufer gezogen.

Geschafft! THWler überqueren über den 27 Meter langen Hängesteg den Weiher.

THW-JOURNAL BY 4/2020 73


THW

Baiersdorfer Helferinnen und Helfer binden gemeinsam die Stegelemente.

nere een an ener

gene rden dee entang

der Tragee an da andere er

geogen t ertgteng der

ae rde r oendng

de Hngetege no

ene ete annng a

St gegen tr nd de

anderanerng angerat

Sot ar na gt er Stnden

aet en 27 anger

Hngeteg er den eer errtet

eor de regae de

Steg erogen onnte rten

de natrte r err-

ng der etget der atee

nd deren erndngen oe

r ontroe der Tragget

der eranerngen erogre

de Sann- eatng- nd

Sngroe dr

a erogter regae eßen

e de aerdorer Heernnen

nd Heer nt neen

er den Hngeteg den e-

er ereren

Vincent Wedler - reda

Fotos: Moritz Maiß, Vincent Wedler

Zur Überprüfung des errichteten Hängesteges führt ein Helfer die Spannprobe durch.

76 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Deichverteidigung – ein Ausbildungsthema

Strten nd große -

oaer gerden er

eder de ee nnen-

and nd an der te r atene

otaßnaen r

Serteng der eta-

tt aen der eertedgng

et der Sanda

a ete no ene eentee

oe Soer eret

ene Gre aerdorer Heernnen

nd Heer enen n

n dee Teengeet

a ener teoreten n-

rng egnn der dng

ten de THer erere

ndert Sande nd

aetterten e n onnten

de Sande er tranortert

nd aneßend er-

at erden: ert rde en

ener aa angetat

n errteten de n-

atrte ene adng r

Serng der erone or

ertrng

ernten de Heernnen nd

Heer e a Sanden ene

eade geat rd e-

aden erden aen der

eertedgng errtet

e ntee aeratrtt

den erer or Sed-

entatrag ten

Vincent Wedler - reda

Fotos: Vincent Wedler

oben:

Erstellung einer Quellkade im Rahmen

der Deichverteidigung.

Mitte:

Einfach Hinlegen reicht nicht - das

System will erlernt werden.

unten:

Sandsackfüllen gehört ebenfalls zur

Ausbildung.

80 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Brand Hackschnitzelheizungsanlage

n ener Hanteenganage

Htdter Ortte

engarten ra a 20 Otoer

en rand a r nterttng

der eereren

a engarten Gredor nd

Htadt rde 45 r

der aerdorer TH-aerater

an de nattee eordert

a rae t der n-

atetng or Ort rde de

SG (Sne-nat-Gre)

r nterttng der a-

areten aarert

re gae ar n enger

aenaret t der eerer

eende Ha-

nte a de agero

ren dat dee dr de

eerer aget erden

onnten

Gegen 730 r onnten de

neten de TH de nat-

tee eder eraen a

edererteng der nat-

eretat n der nternt

ar der nat r de e a-

erdorer Heernnen nd He-

er eendet

Vincent Wedler - reda

Fotos: Matthias Doman

Mit dem Zweischalengreifer des Baiersdorfer Unimog-Kranes werden

schwelende Hackschnitzel aus dem Lagersilo geräumt.

Ablöschungsarbeiten der Hackschnitzelheizungsanlage durch die Feuerwehr

Gremsdorf.

Abstimmung zwischen Feuerwehr und THW für den gezielten Einsatz des

Baiersdorfer THW-Unimog-Krans.

THW-JOURNAL BY 4/2020 81


THW

Die Fürther Corona-Teststation ist für den Winter gewappnet

a rter TH errtete ene

erdang a orona-Tet-

entr nd oerte de a-

eretngen gegen de te

a TH rt ar trag

der Stadt nd de andree

rt eder an deren orona-Tettaton

ntereg

e ergnggre de 2

T atte de gae ene

erdang en e

ontanern errten a-

r rden de ontaner t

OS-atten agedet nd

en ergang geegt an der

angeraten oen t de

erdang nd nd etter

tand

n nnen a ßg

entreffende roanden tternggett

Teten ge-

rat erden roanden de

t de anoen nnen

a etern de eden

Der Ortsverband Fürth kümmert sich an der Teststation normalerweise um die Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen

Tetren n den dar age-

aten eten nten

etge oerte de agre

nratrtr de a-

eretngen den aer-

renden ontanern gegen

Das gemeinsame Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Fürth

84 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

de anteende te t

rde ene eetre eget-

eng angerat dat

t de araererorgng

garantert

a geenae orona-Tet-

entr on Stadt nd and-

re rt n der rter

gattraße t et nang

Seteer n etre ae nterttt

da TH rt e der

Stro- aer- nd aer-

erorgng

Michael Hielscher - reda

Fotos: Andrea Götz

Die OSB-Platten wurden an den angebrachten Latten verschraubt.

Dank der Folie überstehen die OSB-Platten den Winter.

Zuschneidearbeiten für die Überdachung.

Für die Überdachung mussten die Container ausgemessen werden.

THW-JOURNAL BY 4/2020 85


Wohnungsbrand in Fürther Südstadt

THW

n der rter Sdtadt rannte

an ene ttoorgen

oeer der at ene

eraenae ade

der atrand dr de

rter eereren get

ar rte da TH erngareten

an

e ereerer rt

te t gen nd

4 der regen eereren

der Stadt rt gegen da eer

an da a den ganen

at adente

e eonernnen de Hae

ten n Seret gerat

erden e nra rt (er-

erdenteter) tete a

nee otng enen

r ergng

r egtatng der age

rden der TH-aerater

ae ene oe der a-

aerater ae Gt de

TH rt angeordert den

tar edgten at

atten rden de ergng

de agre (ot-

erorgng nd otntandet-

ng) oe der gtr de

Tenen ge aarert

r da aer nd de

aegenden Trer aren

de een drtten Sto

er eatet ea rden

eeneredng- nd

t agetragen nd de e-

en genet o onnte da

aer aaen nd de

Hoden nt no o-

er agen ana rden de

een t Seoen nterttt

ere egtatete der

TH-aaerater geen-

a t Statern der ae-

rde de Stat nd Standetget

de drtten Sto nd

de ageoe de

ntgen ttngen d-

enoneren

e Sorntene tanden dr

da eer re de ndat

Die Sicherung dauert bis in die Abendstunden an.

Beim Abstützen der vor Löschwasser tropfenden Decken ist die Regenbekleidung von Vorteil.

dara aangen ttten

de Heernnen e t ener

Sang nd ttng a

Ho der Sandtengee

rde gegen en en r

Straße geert

a a en nattnden

rte da TH r den Tag

a onnertag r de

Das Löschwasser tropft aus der

offengeleg en Decke des 3. OG.

86 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

ergng de eten ge

noa an enen eten

agee aern

e rnaoe rt erna

de rttng der rand-

rae ngeat aren gt

00 natrte or Ort e-

onernnen der etroffenen

onngen rden ergangee

n anderen nter-

nten ntergerat

n de nat etegt aren

(one Ger a otndg-

et):

• rt

• anno

• Staden

• a

Die Drohne der UG-ÖEL aus dem Landkreis Fürth unterstützt bei der Erkundung.

Die ausgebrannten Reste des Dachstuhls.

Mehrere Autos wurden von der abgestürzten Dachgaube beschädigt.

• oenret

• Sa

• nterrerg

• Stadttte

• G- der rerandn-

eton andre rt

(rone)

• rnerg (ran nd )

• reerand rt t

ettngdent Santten-

atetng (etreng

nd eregng

• oeneton rt

• nra rt (nerge- nd er-

eretre)

Andrea Götz - reda

Fotos: Michael Wenzel

Die Schläuche zeugen von der umfangreichen

Brandbekämpfung.

THW-JOURNAL BY 4/2020 87


Einsatzübung - Absturz eines Kleinflug euges

THW

er t e tr ene t er

aageren eetten en-

g ege n en adt e

aterg dete a retag 2

Otoer da Senaro r ene

natng der aerdorer

ergnggre

907 r rten de He-

ernnen nd Heer t G

nd nog-ran r geedeten

nattee a or

Ort gat e da rea nd enen

Hraerandeat a-

eten oe en etge

nd negae adt

na eretten toten

eronen dren nd

gegtrer aren

era der Saßna-

en onnten e erer-

ette nd e tote eronen

oe ete gegtr-

er darnter a de a-

o genden nd arert

erden

ret na de nde der

eretten eronen rden

de ettngaßnaen engeetet:

ne eron de

dten Get ene ae

erangen atte te a

rdgee ageet nd a

de ad tranortert erden

ne etere eron de

an ene Steang nter ene

ata engeet ar

onnte nr dr den nat

on Heeen eret erden

er ene ee ene onnte

de eron eß gerettet

erden

n an de ettng-

aßnaen ntertten de

aerdorer THer de g-

nanterngen Herr

gat e ert ete eree

der trtee aeten

a der nter-

ngen argen de Heernnen

nd Heer de enenen

gegtrer Here a

r ergng erer Tr-

er de ranende de n-

og-ran nat

e deer natng onnte

de ergnggre re e-

etget nd etngg-

et eeen e geteten

gaen rden dr de

Heernnen nd Heer rotnert

trtrert nd gg

agearetet

Vincent Wedler - reda

Fotos: Vincent Wedler

Eine Person hatte sich im Baum verfangen – die Rettungsmaßnahmen

wurden umgehend eingeleitet.

Eine verletze Person wurde durch die Helferinnen und Helfer des THW Baiersdorf mittels Schleifkorb gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

88 THW-JOURNAL BY 4/2020


Eine Atemschutzübung mit Hindernissen

THW

Es ist dunkel, kalt und die

Rettung eines Kameraden

vereitelt die gedachte Übung

e tettrger de

TH-Orterande Hot-

ten ten a de O-Ge-

nde da Tragen de te-

te n errge Gende

ae artete ene eondere

errang - nt nr a

de enden ondern a ae

Heer de an dee end or

Ort aren

n ng een -

en tettrger rege-

ßg de tetae

tragen nd dae dr n-

egae Gende agen

n dee a atten e de

gae ene eron

ern de nter ene

Staa engeet ar

dee a trat en a a

den an nt enordnen onnte

a ar der na or-

tg de Gearenere

nern nd de erngte

eron er ergen e

St rde de erert

da de eron n ene nteren

ere der Hogaragen ag

nd da t ageaen ar

Geree onnten de

aeraden de eron erogre

ergen nd aneßend

de aerng der

ertatt oe de O--

er ern enn n der

enet aren a dort

neannte e agetreten

de eente eenedro

tten en nnen

ne andere Gre atte den

trag dr de TH-te-

ttree n or ene

engen Tnne ettern nd

dann eder a de Ge-

nde ennden

Geagt getan ae Heer aen

erogre dr den Tnne

erdng erette ener

on der Gre a en nd

onnte nt er etndg

de eter oettern

a re de Heer de oen arteten

a den an gent

tten dee aeß

da n- nd een n-

erer tettrger -

ern oen o nerhoffte

nte oen ot ea

e oort aenanden

nd eoen den

aeraden tte ene re-

o nd der ortrage an de

Oere ngen

t erenten rten onnten

e ne den ernaten a

der Gre oen nd n er-

orgen

ee geanten ngen

een den Heern nd Heernnen

n ten ottatonen

eonnen reageren

nd ne ene ng

nden reerte grer

Seatan t nend

der dee errangen

t de erantorten r

tet ar angor

natr oraaend ge-

ant atte ae Heer an

dee end ordern

Liam Flohry - reda

Fotos: Liam Flohry, Bernhard Bergauer

90 THW-JOURNAL BY 4/2020


Brand im Nürnberger Hafen

THW

n der at on Satag a

Sonntag (45 oeer)

rde de eerer n den

rnerger Haen aarert

ort tand en a 30 a 30

eter erdater agerat

t etarott n aen

e eerer rnerg egann

oort t der rande-

ng nd dte da

eer gg en edo ar e

erg den teer geegenen

rand- nd Gtnetern

ordrngen

32 r a Sonntagorgen

aarerte de ettee

rnerg den TH-aerater

oe de agre en

t de adader r nat-

tee eret re et na

der arerng onnten de

natrte de TH dat

egnnen den Haen atragen

t de adader rde

Sae Sae a de

era tranortert nd an

anderer Stee ertet o da

de eererrte de randneter

aen onnten

rend nt no one

tet gearetet erden

onnte na de aent-

ng o da der ad-

aderarer erae de n-

ate t tet areten

te

er nat onnte gegen 600

r eendet erden e

dee nat atten de

areen orge de neen

adader geegt

Stefan Mühlmann - reda

Fotos: Mühlmann

oben: Die Verantwortlichen beobachten

den Arbeitsablauf. Der

Fachberater des THW-OV Nürnberg,

Peter Brandmann, wurde zusammen

mit der Fachgruppe Räumen

zur Einsatzstelle alarmiert.

Mitte/recnts:Der Radlader im Einsatz,

um einen brennenden Haufen

Metallschrott auseinanderzufahren.

92 THW-JOURNAL BY 4/2020


Corona Einsatz mit Hindernissen

THW

e ogte etreng der

orona-Tettee a Hat-

ano rnerg at da TH

rnerg a 2 gt ernoen

ade da

on ene raten etreer

aget orden ar te

de eret ertete onta ner-

nage ten etern

etret erden Her rden

dr da TH Serngaßnaen

an anen nd a-

on orgenoen

Trot der ortaßnaen

ertrte en Str Tee der

nratrtr de dr den O

rnerg eder ntand ge-

ett orden t

n der at o 7 Sete-

er and en erneter etre-

eree tatt Grndage

dar ar ene reng

dr da Gendetnter

eer nee enteter

ertete agrnd egener

tener tattng a

de eteende Tettree nd

a de ogte etreng

dr da TH

aer te n ene orgegeenen

engen etraen

de erge Tetree o-

ett ageat erden r

ene geenae ton de

nd 3 Tene g de O

rnerg onnte der a n

der orgegeenen et eer-

tegt erden

Peter Brandmann - reda

94 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Ehrennadel der THW-Jugend Bayern in Bronze

a nd e ener a

der TH-Ortgend aerdor

ereten aen de

etreeroenende der

TH-gend tteranen de

rennade der TH-gend

aern n rone Se rden

r r oe ngageent ageenet

Tradtone rde nang Otoer

2020 da etreero-

enende der TH-gend

tteranen a der rg

Hoene drgert a

traen o 9 Oto-

er gend-etreernnen nd

-etreer der tternen

TH-Orternde a aerdor

rangen Saa

etadt na n-

e nd rt

Trot eer andeeedngter

agen ar e g

ene erree nd annende

ortdng drren

oe a der ate Te nt

r a t er tand

a n den oraren aß an

aen nd eraretete

geena erere Teen

Sernte der erantatng

aren de ertt

egenen erand oe der

gang t ntereden

eden n der ffentetaret

etere Teen de Senar-oenende

aren der

gang t der orona-andee

der arer 2020

oe der a da o-

ende ar 202 nd deen

Heraorderngen Geante

Hggt erden 202 der

dortn eroene er-

gendetta der nte

tterne ertag nd

de erng en

a oenende rde t ener

Teaaton de Go-art-

aren agerndet

Trot der agen nd en-

atenden Hgeneaßnaen

onnten de Teneenden

a aen tternen gendgren

de ortdng

gegenetgen ennenernen

taen nd erteen

eteender rendaten

nten

Tobias Wißmüller - reda

Fotos: Tobias Wißmüller

er eterne oent Toa

eo onnte den Tene-

enden t een raten

eeen dee oeen

Teaten nerrngen de

rde egene ret der

TH-gend nd deren att

a den eret eteenden

Soa-eda-anen tte

oegaer eratng reete t

nd eertet

t rde en otoor-

o angeoten e ee

ertoe T r -ret

erttet rden

THW-JOURNAL BY 4/2020 97


Felsabbruch in Mittelfranken

THW

Set tte de atenten

arndert t da a ene

eorn er de ttern-

en Oternoe tronende

So nr no ene ne

Seter erren nd nd etter

an den o enen age-

teten Stenadern nd

a atreen der a nda-

ent dent

nde Seteer atten roon

nd ren aertee o et

geoert da e den Hang na

trten nd er -

en den en de darnteregenden

ergade ren

eg anten dr enen edean

raen nd a ener

on Saen eedeten ee

nnera de ane egen

een

er genter der Tere atte

de eerer ertndgt

Soortaßnae rden

errnder nd noratonder

angerat de or

der Gear ene erneten e-

tre arnten

a de Tere nerett nd

aßer Gear aren etete

der rte eerero-

andant artn eer de

noratonen an de Geendeeratng

nd den rger-

eter on Snatta ran

tteren eter tteren tet

n gte ontat t de TH

n a da r ae Geenden

enandre rnerger

and tndg t nd 203

eret de Serngaßnaen

ene 300-t-etre

an der rg edenten n e-

a a d egnt egetete

n enger aenaret

en der Oternoer eerer

den aaeratern

de Tenen Her

ene Geoogen nd der Ge-

ende Snatta rde

ene oterngaßnae

onetonert e ntera

der rgrne en adeg

entangrt geend rde

t den andgen or-

eretngareten egonnen

Große gener rde a

de nateret r de He-

ernnen geegt

a errteten de nat-

rte a ergang et de

een enen entraer age-

ere gat ndet t

de der oreretngen

de angendgten

aerregen oroen

Gert erona nd atera

dort nrngen rde

n tng t den ad-

etern der ad r ne

a aregrete nd r Ge-

annngen on eta

etern regentten

n deen entraen ret-

at raten de Heernnen

da ao t de er

neßend rden de o-

en nd aen te ener

Sean en den taren

98 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

en ndr den Ste-

ang na tranortert a

Stae rde te de

Teeoader der agr-

e en a oeren nde

der Stree eat aend

ne de ergang otonert

nd agertet o da

der eg en den en

ndr Hotranort

gentt erden onnte r

rng der enenen Her

rden dee ee t

on Heern t enen ge-

ert nd geent at de

reten an den rer erdenden

Tagen trotde g-

t ra eredgt erden

onnten rde de geate

egtree a Hang en

de ageat nd de -

aort t Senerern ageetet

n ener geegneten Stee atte

der grer nd aa-

erater rto er ene

Hoand geant de ar nr

en roor darteen rd

rar ene roeonee

Serng dr a -

en ertet erden ann de

nt deto enger de Ste-

e a er are aern

nnte e oreretngen

de den onnertagaend nd

retagnattag n nr

genoen atten rden a

Satagorttag n gter -

aenaret en eerereten

nd TH-He-

ernnen ageoen ne

tae Hoand tand

tenroen de o een

eratren nnten age-

angen erden

rgereter ran tteren

edante er r de

noerte He e aen

etegten nd enderte den

natrten ene ordente

rotet er Orteatragte

ar Serer nd der eereroandant

artn

eer oten nt nr de

nateretat rer ann-

aten ondern a de

erete aenaret da

toe Hand-n-Hand n dee

g erregneten nat

Joachim Süß - reda

ne etere Heraorderng

ar der a nd de art

der arege er Teeo-

ader onnte de o egen

ageete a t on ene

retat a nt a

egener rat etgen nd

te te der Sende

de G e ren de

Hang nterttt erden e

erorderte eonder on den

ratarern en oe aß an

nnen nd Seretdenen

t de gt 25 oen nd

eta 2 angen oer

nnen nn a grßere Ge-

THW-JOURNAL BY 4/2020 99


THW

Aktion Laternenfenster 2020

ee ton rde on der

tnedere rennger n

een geren da egen orona

dee ar ene St artn-ge

erat aren

er gerade n deer et t en

t da So r de Hoffnng

de n de et getragen

rd t der ton aternen-

enter aren ae ageren

aternen an de enter

ngen de n tng Straße

egen So ga e enen g

der ter aer ore an den

on tern ereten entern

ar engten en Saergang

dr de Stdte g

a TH Hotten ote t

der Tenae an deer ton

ene Sodartt darteen r

den Gedanen da e a n

dnen eten ee oente

gt

a e ene ndeete re-

ge ton ar onnte eder

daran teneen der ote

Liam Flohry - reda

Erinnerungsbild

Martinsumzug

ee enen aer Generatonen

St artn a de erd

aternen aternen aternen

n oto a der rnnerng an

den Hent de artn-

ge a ataat n or-

e o ae dtgedrngt e

der arteng der antete-

ng dae nd a etger

St dae en drten

n t erden eder ee

egegnngen g en

enn de et (der Seret)

geoen t O r e dann

a geng ten

THW-JOURNAL BY 4/2020 101


THW

Erinnerungen an eine Zeit anderer Begegnungen

Ehrung = Anerkennung + Motivation

eeer 209 et or den

nrnngen r nd-

ng der andee and

aen der areaeer

de TH-Orterande a

rnerger and de -

enng on ernd er t

de ronenen reneen

tatt eer aen t ene e-

ondere rdgng r er

er angrge ngage-

ent geeen denn deen

erantatngen oen ar

r ar eta 75 rengte a

der ot nd on erendeten

atorganatonen

ernd er t a orenannter

rter nateter r

da TH andre eren

r otert t ene or-

d a eter der agre

rng nd onaton

nt nr de Heer n ener

egenen Gre er et da

tenander er de Ort-

erand- nd Organatongrenen

na nd rngt en

enore aen nd ene

rngernet n -

dng nd nat en

ernd er ar e G7-G-

e nd e oorrand n

e en a rngrat

geragt at e Sneeao

nang 209 e deren

anderen atratatroen

nd e der etgng de

tngtro e

oen a St de nte

t 600 natrten

geetet

r en erne ngage-

ent rde da rene-

en de TH n rone ere-

en e at 200 Gte Saa

tanden rend der adato

r de eendrenden

etngen nd endeten

eren anganatenden

a r dee rdgng

eeaten erenaten

ngageent

Ein Erinnerungsfoto mit doppeltem Erinnerungswert - Regionalstellenleiterin Ilona Knecht-Jesberger ist mittlerweile

in Penion. Sie gratuliert einem sichtlich gerührten Bernd Müller zu seiner Ehrung.

Foto: Joachim Süß

ne erete r enger

ngageent at r ernd

er dara nt ergeen

r ar 2020 oenang

nat r da andratat

rnerger and aen

der orona-andee r oordnerte

Htranorte ate

de agedarteng ata-

troenta t a nd tet

a aerater et r n der

Sntttee en rter

erde nd TH-nattrtr

de andrat nd ene

Sta r ergng

Joachim Süß - reda

JEDE technische Aufgabe

ist für uns eine Herausforderung.

Nutzen Sie unseren Service

„ALLES AUS EINER HAND“.

Fordern Sie uns - fragen Sie an!

ALLES AUS

EINER HAND:

Stahl

Edelstahl

Aluminium

Sonderwerkstoffe

Montage

Reparaturen

M&A DIETERLE GmbH

Maschinen- und Apparatebau

Neuhofstraße 26

D-73113 Ottenbach

Tel. +49 (0) 71 65 / 20 1 - 0

Fax +49 (0) 71 65 / 20 1 - 40

http://www.ma-dieterle.de

e-mail: info@ma-dieterle.de

102 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Zu Fuß durch den Katzenbergtunnel

Sicherheitsüberprüfung

durch

Rettungsorganisationen

r etgng der Sd-re

de atenergtnne (ndeatoan

3) aren a

rngrte de TH-Ort-

erande rrg enge-

aden Geena t den

ertretern anderer ettngorganatonen

e eereren

S ateer oannter

nd de etenden otart

oe de Organatoren

eter de ettngdente or

Ort eaen deengen de

e ngen r He ge-

rat erden enen ern-

en ndr de ntte

der or der ertgteng

tet

n den eden Tagen (20 nd

2 Otoer) ogten a de

nterrer de TH rrg

der nadng der ereer-

er rrg

nge der nte a der Tageordnng

aren Sereton-

ete onete r de nart

Tnne nd eret-

tengra e Seret-

ntaatonen der nage e

aereneng aerentnaente

netnangge

Stroerorgng ergnge

n de ordrre nd de

er oee tnganage

aren eena er tge

Teeneree

n an de ere-

ngen etgten de Teneer

da geate aer

t den trateg tgen

nten

Die fertiggestellte Süd-Röhre in Richtung Nürnberg.

Fotos: Sebastian Zimmer

Sebastian Zimmer - reda

Diese Optik der Südröhre wird sich so „unberührt“ nach Inbetriebnahme nicht mehr zeigen.

THW-JOURNAL BY 4/2020 103


Die Schwerpunkte für den THW-OV Marktheidenfeld

THW

n den onaten et Seteer

ga e TH-Orterand

artedened a dre tge

Statonen: Se rden a

eetter den der Orter-

and r ene Heernnen nd

Heer eragt neen e-

en tgen no enannt

1 - Einsatz: Schwere Verkehrsunfälle

auf der A3

tto 2309 rde der

O r naenander e

erernen a der 3 e

artedened n artrtng

ranrt He geren

r na 9 r era en

-arer r or der re

e orrnn e eroen

enen on nten oenden

e arege teßen

aen nd raten gegen

de ßenetane er at-

agen te a den er

nae de rde er

der -arer et erett

egen den anteenden ergngareten

rde de ar-

an n artrtng ranrt

oett geerrt a TH

etete den erer an der n-

tee artedened

on der toan a a

ar der S (erererng-nnger)

nat

Gegen 20 r rde der

Orterand dr tareter

der toanetere eraget

er nat ar ot

nde de Heer eregten

r n de nternt o

gegen 230 r e aren gerade

dae de nternt na

Hae eraen gng en

oaar r den Orterand

en ade der erer

agrnd de ereenen

na rtate erannte

en a tng rrg

oender -arer da

Staende t nd r a

enen eteren Satteg a

er arer rde n ene

rera engeet da

Ausgabe September 2020

THW Marktheidenfeld

Newsletter

Ausbildung

Auch im vergangenen Monat bildeten wir uns als eifrige THWler in

unseren Montagsausbildungen weiter. Themenschwerpunkte lagen

diesmal auf die Bearbeitung von Holz und Metall.

Beides ist für eine/n THW-Helfer/in im Einsatz unabdingbar. Das sieht

man am Einsatz auf der A3 (Bericht auf der nächsten Seite).

Aber zunächst zur Ausbildung: Dominik Krebs hatte einen Lehrgang

zum Thema Schweißen besucht. Mit verschiedenen Elektroden zeigte

er, auf was es bei dieser Tätigkeit ankommt und konnte sein frisch

erworbenes Wissen gleich an die Helferschaft weitergeben.

Bei Fabian ging es um den richtigen Einsatz des Motortrennschleifers

und dem Hydrauliksatz Schere/Spreizer. Gitterstäbe wurden hier

auseinander gedrückt und Metallteile abgetrennt.

Auch beim Brennschneiden, was von Felix Engelke betreut wurde,

flogen die Funken. Temperaturen bis zu 4.500 Grad werden hier

freigesetzt.

Die Ausbildung fand in einem Stationenbetrieb statt. Jeder Betreuer

hatte sich etwas einfallen lassen. Vielen Dank an alle für diese

großartigen Übungen!

Lukas mit dem Motortrennschleifer. Weitere Bilder findet ihr in der

Cloud!

Beim Thema Holz wiederholte Felix Schnarr alle relevanten

Werkzeuge. Danach wurden Zapfenlöcher, Überblattungen und

andere Holzkonstruktionen kreiert. Bei Fabian ging es währenddessen

um verschiedene Möglichkeiten der Abstützung.

Einsatz

Das Wissen und Können der THWler war auch beim Ausbau der

neuen Teststrecke am ehemaligen Marktheidenfelder Krankenhaus

gefragt.

Am 10. September bauten 13 Helferinnen und Helfer eine 40 qm

große Sicht- und Wetterschutzwand aus Holz, außerdem eine

Überdachung am Anmeldecontainer, der erste Anlaufpunkt der zu

testenden Personen. Bis in den Abend hinein waren sie mit den

Arbeiten beschäftigt.

Auch das THW-Abstandsbanner wurde gut sichtbar angebracht.

Beim Pressetermin am darauffolgenden Tag, an dem unter anderem

Landrätin Sabine Sitter teilnahm, präsentierte sich unser

Ortsverband wie bekannt als schnelle und unbürokratische

Hilfsorganisation. Als bei der Begehung mit den Pressevertretern der

Gedanke aufkam, dass eine Halterung für das Lesegerät der

Krankenversicherungskarten hilfreich wäre, konnten wir das

Problem unkompliziert mit einer selbst gebauten Vorrichtung

beheben.

Die Fachgruppe Räumen des OV Würzburg musste mit ihrem Radlader nachalarmiert werden.

Ortsbeauftragter Timo und Siggi, der schon als Fachberater des THW

in der Regierung von Unterfranken tätig und damit bereits Corona-

Krisen „erprobt“ war, berieten das Klinikum mit dem Ausbau der

Teststrecke und stehen weiter in ständigem Kontakt mit den

Verantwortlichen, damit das THW kurzfristig aushelfen oder weitere

bauliche Maßnahmen umsetzen kann.

Auch personelle Unterstützung für den Betrieb der Teststrecke stand

vonseiten des THW bereits in den Startlöchern. Letztlich wurde der

Auftrag dann von der Bundeswehr übernommen.

Helfer Fabian Fischer mit dem Motortrennschleifer an den Bordwänden des Lkw. Dieser war bis oben voll mit Trauben

beladen.

104 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

areg ng eer ae a

der arer de aarenden

een rend der

areten dr de eereren

a arteden-

ed ted nd ea

erna da TH eder de

erng der nattee

tte S e 3 rde n

ede artrtngen o-

ett geerrt e areten

daerten er dre Stnden

da dr de adng de

(Hoaetten t Traen) -

er eder nee Gtneter

entaten ßerde ng

de rtand eer

r de eetgng der Tr-

er te der eregt

erden te de otortrenneer

rden de

ordnde nd aroere

drtrennt eng

on Segnd Oen der a

TH-aerater or Ort ar

rde de agre en

de Orterande rrg

naaarert

er adader ener agre

a ene Teader tranortert

rde on der oe nd

oe nd rtan T

a TH-otenareg an

der ntee erte

agenoen nd te

dr de ettnggae

r nattee egetet erden

ort onnten adng nd

Trertee n eretgetete

ontaner geaden erden e

etagetee de Geann

aren tar deorert nd

ten aenandergeren

erden a den Teader

de ergenterneen age-

aden erden nnen a

rde der artedeneder

-aderan naaarert

te de eaengre-

er onnten de aregtee

eraden erden e ergngareten

daerten n den

ten end nen an e-

a da TH r areend

eetng orgen te

Gegen 2345 r ar natende

r da TH

Kurz & Knapp

Der hintere Teil des Hofes, in dem das Regal entstehen soll,

wurde betoniert.

Die behelfsmäßige Brücke in Esselbach wurde wieder abgebaut,

ordentlich gereinigt und verräumt.

Social-Media-Beitrag des Monats

Das Bild unserer Lilly erreichte 4.053 Personen und bekam 656

Likes auf Instagram (Stand: 24.09.)

THW-BufDis bekommen Instagram-Channel

Um die Zielgruppe der 16- bis 25-Jährigen Menschen den Bundesfreiwilligendienst

(BFD) im THW zu begeistern, bietet der

Aufbaustab BFD ab Ende des Jahres einen Instagram-Account

an. Gezeigt werden sollen Infos zu Bewerbung und Ablauf des

BFD, aber auch Beiträge und Stories als Einblick in den BufDi-

Alltag.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey besuchte Ende September

das Ausbildungszentrum in Brandenburg/Havel, um

sich mit BufDis und Ausbilder/innen auszutauschen.

Fakten. Fragen. Friedsam

Gerd Friedsam, Präsident der Bundesanstalt, erklärt in seinen

Blogs „Friedsam fachlich“ und „Frag Friedsam“ die Welt des

THW.

Mit einem Zugang zum THW-Extranet

findet ihr alle Videos mit dem QR-Code:

Solltet ihr keinen Zugang haben,

könnt ihr euch diesen unter

www.extranet.thw.de

jederzeit einrichten.

Herausgeber:

Bundesanstalt

Technisches Hilfswerk (THW)

Ortsverband Marktheidenfeld

Marienbrunner Straße 37

97840 Hafenlohr

E-Mail: ov-marktheidenfeld@thw.de

Web: www.thw-marktheidenfeld.de

Ansprechpartner für Anregungen und Themenvorschläge:

Sebastian Brendel, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

r de Hteentng de

rande rde de aran

ere edgt oda

dee no n der at on ener

ra ne geteert erden

te

THW-JOURNAL BY 4/2020 105


THW

2 - Einsatz: Ausbau der Teststrecke

für den Landkreis Main-

Spessart

a en nd nnen der

THer ar a e -

a der neen Tettree a

eeagen artedeneder

ranena geragt

0 Seteer aten 3

Heernnen nd Heer ene 40

große St- nd etter-

tand a Ho nd aßerde

ene erdang a

nedeontaner der erte

nant der tetenden

eronen n den end nen

aren e t den reten

etgt

e reetern a daraogenden

Tag an de

a andrtn Sane Stter

tena renterte

der TH-Orterand

artedened a nee

nd nrorate Horganaton

e der egeng

t den reeertretern der

Gedane aa da ene

Haterng r da eegert der

ranenererngarten

re re te da TH

da roe noert t

ener et geaten orrtng

TH-Orteatragter To

nd Sgg der on a a-

erater de TH n der egerng

on nterranen ttg

nd dat eret orona-r-

en errot ar ereten da

n t de a der

Tettree nd teen eter

n tndge ontat t den

erantorten dat da

TH rrtg aeen oder

etere ae aßnaen

eten ann

Gruppenfoto der Helfer. Das THW-Abstandsbanner hängt gut sichtbar am Anmeldecontainer.

3 - Ausbildung:

Metallbearbeitung

Seteer een de

ontagadngen Ort-

erand eter

Teenernt ar de

earetng on eta ede

t r enen TH-Heern

nat nadngar

Heer on re atte

enen ergang Tea

Seßen et t er-

edenen etroden egte

er a a e e deer Ttg-

et anot nd onnte en

r erorene en ge

an de Heerat eterge-

en

eronee nterttng

r den etre der Tettree

tand oneten de TH eret

n den Startern ett-

rde der trag dann on

der ndeer ernoen

Helfer Helmut Aulbach beim

„Zusammenzimmern“ der Überdachung.

106 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

e Heer aan er gng

e den rtgen nat de

otortrenneer nd de

Hdraat Sere Sreer

Gtterte rden er aenander

gedrt nd etatee

agetrennt e

rennneden a on e

ngee etret rde oge

de nen Teeratren

4500 Grad erden er regeett

e dng and n ene

Statonenetre tatt eder

etreer atte eta en-

aen aen een an an ae

r dee großartgen ngen

Sebastian Brendel – reda

Fotos: Sebastian Brendel

Christian Kirsch

Timo Hennig

oben: Felix Schäbler beim Brennschneiden

rechts: - Elektrodenfunken beim

Schweißen

unten links: Lukas Sojka beim Abtrennen

eines Metallteiles mit dem

Motortrennschleifer

unten rechts: Dominik Krebs beim

Schweißen

THW-JOURNAL BY 4/2020 107


Winterfestes Testzentrum errichtet

THW

a TH Haßrt errtete nnera

enger Tage en nterete

od9-Tetentr

So onnten de gen

Tetaatten andre

nn noa a age-

at erden nter der etng

de grer Seatan

rde a eng de

andratate dr de He-

ernnen nd Heer ene ontanerandat

a ene on

ener ara orereteten

rea ee de andre

Haßerge gert reaert

dre Tettreen nnen

de rger n ene re

n-eraren teten aen

a der ntergrnd de a en

Hetar großen Gende nt

oend eetgt nd an ar

te on ener raten ra

angeeerter St agerat

nd erdtet erden Her

a der adader (gr-

e) neen anderen aa-

nen nat a

der ndeeten trtrerng

der agren

rde der adader t ene

Teeo ader agetat

nd r onderng regegeen

a der adader

edo n der ergangenet n

een nten erorragend

ert atte geang e n

o TH atatroen-

t andre Haßerge

eregnen nd er dar eter-

n o TH gentt erden

ngeat n ontaner rden

a entatort r da

Teterona a agerre

r otonae rare nd

en Toettenontaner age-

tet e eteren rde en

ene rtneren a

Ho errtet n ee der

dentaende neer r

de roanden Troenen

ereen ann

at a de roeentna-

en tternggett

dr de gene en toeteneen

gettgt erden

nnen rde en ontaner-

et nd ettragende er

en den enenen ontanern

eetgt ee rod -

er rden t de Teader

nd er a etrten

Grnden dret o Herteer

ageot

r ene areend ange artetree

rde de erer-

rng agetet

a de Tettree a na

nr der neet etreen

rd rden rr

endeende -eten

a Staten agetet ee

rden dann dr geate

eten de andratate

erett dat de eetngtte

de TH eder

r andere nte orgeaten

erden nnen

Tobias Marquardt - reda

Foto: Sebastian Böhm

108 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

PKW am Haken

n ene Satagorgen

nde Seteer eretndgte

en a der annde

n or ageteter

nd rote n aer er Hater

atte eret o areg

enternt nd onnte nr no

a der erne den Hergang eoaten

aanten aarerten oort

de ettngrte e re-

ge eerer or erna

de rndng der age

t de oot de oordnerng

der natrte nd

aarerte da TH or

nd aerat aren

oort r Stee e Taer der

aerat rteten r

den nat a a -Tea

erna de erng der

engeetten Heernnen aer

Organatonen

r de tare Strng tre

der er ne a a

eereroot arerte r

de natrte den eegen

Standort de arege

e ettngtaer raten

ndngen nter a-

er a an ne der dre

TH-oote tranorterte da

Stae der Sende de

TH-Gerteratagen (G)

den Taern So rde da

areg nter aer or etere

aontreen geert

a Taer aer e-

anden rde en otor an

den ooten de TH enge-

ett der ntre gng er adde

on tatten e Taer

deren enenrer de oot-

annaten oe de ran-

nd aregrer an and

tten er eder

tenander a Se areteten

rotnert Hand n Hand

ade ae Serngar-

eten eendet aren onnte

de egente ergng egnnen

e Sende de TH

G ette n eegng

nd anga a da a

de oren e

Taer oten erte ern-

e Gegentnde de Hater

a de aregnneren e-

or der TH-er t ade-

ran den a de aer

ete a erorgte ae

natrte t aren Getrnen

nd ener enen Str-

ng

64 Heernnen on eerer

TH nd aerat

trgen geena Gengen

de nate e

eder rate ene Stren en

e der Sereng

danten de nateter der

Organatonen aen etegten

r den er Teaget

nd de gte aenaret

Katrin Brendolise - reda

Fotos: Katrin Brendolise

THW-JOURNAL BY 4/2020 109


Wie man 600 Ferkel rettet…

THW

e ere der 3

en den nte-

en tngen-Sara

nd eented ende

Sttnteren de and-

ree tngen rden a

Seteer 2020 ene

-rand n tng rn-

erg aarert

Gegen 2350 r rde en

rennender eger

geedet r na ntreffen

der aarerten eereren

rde da gane aß ert

eannt

e ene t 700 ere e-

adenen Tertranorter tand

ene e de eger eret

n oer denng

eer nge ere nd er-

rannt nd anderen geang de

t a de toan

Grnd deer Tatae

te de 3 enge et o

geerrt erden nge ere

onnten eder engeangen

erden andere erte de o-

e on re eden dr den

Gera der entaffe

Fotos: Stephan Janz, Alexander Fischer

e nattee rde n e

natantte agetet

natantt rande-

ng aareten

nd ertng nata-

ntt 2 Terrettng

er natantt 2 ar

der andgte nd ar nr

dr erten eronaa-

and etgen

dee natantt

rde a der TH-Ort-

erand tngen aarert

een de a ene ro-

oren er n de de

engeangenen nd geadenen

Tere enet

ntergerat orden nd

ten a erendete oder

notgeatete Tere georgen

nd ene Terererter

ergeen erden ade

n den orgentnden en

rattertranorter an der

nattee engetroffen ar

onnten de on der tter-

rtn regegeenen Tere eder

eraden erden

ngeat ar e en rer-

er nd er an-

trengender nat

Grnd der Tatae da

dr den rand de Hdraanage

de Tranorter ertrt

orden ar ten de ere

er Hand geaden erden

a de Tere a ngt er at

ren nd natr a

erten rden ae Heer

an re eatnggrene ge-

rat eder ten ae

Heer de otatngen

eena tereen

110 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

on Seten der eerer aren

a den Geenden Stadt-

ara eented te

nterara tnd

nteraa nd dena-

en 69 eererdentetende

nat a ar t

0 Heernnen nd de to-

anoe t eaten

an der nattee e eteren

aren engeett: ne

tterrtn en etger

de Terrereetgng en

Tertranortnterneen der

ao eented nd de 3

ordaern Sere

er TH-O tngen ar

t 5 rten nat a-

e rden der G der

T-gtr der TH-o

nd der TH-aerater engeett

e nattee ar gegen 530

r on den ettngrten

agearetet

e TH-rte rden n de

erdente eae get

daraogenden end

rde aen der natnaeretng

en Ger

t der G S de and-

ree tngen gert

deen nt atgen n-

at naereten e He-

ernnen aren eng da

de en tger Te nd en

aender de ge-

aten nate ar

Alexander Fischer - reda

Auto rollt trotz angezogener Handbremse in den Main

Große regng a Tag der

eten net ea-

en ertoen and-

re tngen ne 52 are

ate arern atte gegen 830

r ren agen an der a-

gen rrae age-

tet er de r-

eten noreren t

ette der agen n eegng

nd eran na engen

etern oett an

a ne a er atten Gte

ene naen ono-

teate eoatet nd de

ettngrte aarert r

dara rten 47 Heer on o-

e eerer Tene

Her nd aerat a

e e ergngere

dr de eerer nd en

enterneen a-

THW-JOURNAL BY 4/2020 111


THW

ren nt erogre a TH

drte t de ranareg

der agre (aerge-

aren) de ergng erne-

en a ra 20 nten ar

da areg a de aer

geoen nd onnte de -

enterneen ergeen

erden erett rde

neand den Saden tt

de oe a ra 5000 ro

TH-natrte aren t

de T-gtr TH-o-

G -aderan

90 (andreeerer-

oot t Standort e TH

tngen) nd ene Sa-

oot or Ort

Alexander Fischer - reda

Fotos: Michael Hack, Daniel Bonic

112 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Berufsfeuerwehr nach einer Schiffsh varie unterstützt

ten Haen n rrg ar

a ontag 4 Seteer en

S egeagen na

ene gten ende-

aner a der He de treer

geret en 86 eter

anger t ngette eadener

rater n Seag

950 r rde da TH

rrg aarert a -

rae t de nateter

der ereerer eretete

da TH da atera r de

dtng or nd tete den

tatannger r Stro-

erorgng r de Ta-

en der eerer eret e

rndng erga da de angeorderten

Taen de

TH nt gerat rden

200 r rederte da

TH ene natrte a

e Heer de n-

atende de Stroerorgng

er den tatannger

erteten er nat daerte

e Stnden

Sebastian Zimmer - reda

Schweres Gerät auf der Talavera

ne ee ogter ga-

en gat e a 4 Otoer a

de Taaera-arat a-

en t der eerer r-

rg etgen

ade da aere orona-Tetentr

der Stadt r-

rg r den nter oreretet

erden ote ga e enge

tn a Tetentr eand

a ene geotterten

Te de Taaera-aratge-

nde

den ere r de arteangen

aateren

nnen nd at r de a-

arege schaffen rden

aen t den aeraden

der eerer rrg de

ane nd arnaren r

de ererenng a de

andere Sete de Gende geett

e ontroen

ten getet nd ernet

t de Stronet ernden

erden ett rden Sag-

er n der rooren

arteange r de ar-

ege aget nd erdtet

(er ae Taaera-arat

eet a de ete on

der Gatronoe gentte

nage de Taaera-S-

en da 209 300 are at

georden t er ae de

a ten eraten

oee o o de er-

eerng an de ertree

Tenae rrger Tren

a a e der anen

Stadt Taaera de a ena 809

ernnern

Garten nd Sen nd

o ertet a de an-ot

da tete ate Garteno-

a rrg)

Sebastian Zimmer - reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 113


THW

Einsatz auf dem Abenteuerspielplatz

n rand a de enteer-

eat grger Stadtte

Haerede ertrte

enen Gerteen otndg

oda deer ge der

areten engeren erden

te a rde der

agger de TH grg r

nterttng angeordert

a der gegen 800 r n

rand geratene Hoen

trot ae nat der ereerer

grg oe

den eden regen eereren

der Stadttee Oer-

aen nd regaer nt

otndg get erden

onnte rde gegen 830

r der TH-agger on der

S angeordert e ntre-

en an der nattee aren

de areten no o

Gange e aen oderten

er eder a da e

eret te n nnere gereen

atten nd da aer

nt den eg dortn and So

te da eda St r

St t de agger agetragen

erden oda de eer-

er de Gtneter erogre

aen onnte

Mobilbagger hat sich bewährt

ar der erte nat

aen ene rande dee

oagger den der Orter-

and grg Seteer

209 eraten atte

e rarngen a den ergen

nten t de agger

aen dreg ot

114 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

eerten one de ente de

atgedenten adader der 35

are ang erg gedent

atte ern oen

t den deren nagerten

Sortergreer Graenr-

öffe ataen 600--Te-

enlöffe oe de et eschafften

850--Teenlöffe

nd de 600--eaengreer

nnen de grger

TH-natrte de

ene rete aette an nendnggeten

ade-

en e den randenten

etete der Sortergreer

erorragende ente

r den rand enttand na

erten Stngen en Sa-

aden on eta 30.000

aree Segegentnde

nd Gerte een dae de

eer Oer da o de o-

e ert dr Seßareten

enttanden ar an

der gten aenaret

t den eereren onnte

der rand gegen 225 r ge-

t nd der nat r den

TH-agger eendet erden

ent Orterand

ar 2345 r er Orter-

and grg ar t 2 n-

atrten or Ort

Hilfe für den Abenteuerspielplatz

nge der grger He-

ernnen ( a -)) aren n

rer gendet a de enteereat

nd aen dort

ene ne et errat Se

entoen ederaa

de Seate een-

a enen etrag eten

a nen nt nr de gendaret

Orterand er a

Heren egt aen e de ge-

enntgen Trgereren re

He angeoten

n ene geenaen roet

ten e t der rger

TH-gend e ederaa

re r Hand

geen ne erte ontatanae

and tatt nd rde

ot agenoen a

TH nd ene gend reen

a ene ge a-

enaret

Dieter Seebach - reda

Fotos: Dieter Seebach

THW-JOURNAL BY 4/2020 115


THW

Mobile Hochwasserpegel (MHP)

Einweisung und Übergabe im THW Donauwörth

er oe Hoaerege

t en on erenaten

TH-Heern a onart

entete Ste r ang-

nd reterang on

teenden nd eßenden Ge-

ern t de Ste t

ene detaerte ertng

nd oentaton on egetnden

g So e-

ret e der TH-Orter-

and a ener Hoeage

2 nd 3 Seteer a-

en e dre natrte der

Orternde ore nd

onart n der nternt

n onart engenden

ort and de ergae nd

neng n de neen o-

en Hoaerege (H)

tatt ergangeter nro

nner nd oent rto

Sed aen enge en-

aen aen de renat-

en a de tng or-

ereten

a ener teoreten n-

eng gng e dreten

n a den Ho de

Orterand ort rde ene

nde de nternt

ageeen de rtge

tng der eergerte

en Setde nd a de ßengende

de Orterand

enge ente oden

nden - dee een a

dort ente dren nt

enternt erden e der ga-

e ar e de Höhendifferen

en e ored ar-

erten nten eten

a de ttageen ogte

de ertng der ertteten

eerte e Gren atten

dae erenen on

er n den erenngen

e rte r eerng nd

Senerng er de -

ten de ogenannten eo-

ater H: r t dar

tndg da de rgene

aen

THW-JOURNAL BY 4/2020 117


THW

neßend eß e en

en nd noa en

de geonnenen enntne

etgen

nten rate ereten

de eden Tea ene arte

nd ten ren natort

t deren He nden - de

ar eter geagt a getan

a etteng der eorte

rde ar da de efinerng

on gen nten de

r de egeeng entgt

erden gar nt o ena t

ene ed an de

rnt nd de geten

engernt e dee t den

Hoen t e der r-

teng on nten ae

rd ne det a a

de neen areg H no

et enn ae engen orret

aren gng e t ener

neen arte r n ten n-

attee

a de endeen rde

no en eng Teore drgenoen

nd on ar der

erte Tag geschafft

n ege rde er at

an ener onarter Standard-Stee

atert Sonntag

na de rt onnte

o der orrete a de Gerte

get erden

n drten de or-

eer nd onarter n-

atrte oe re neen

egegerte n ang ne-

en a den Tag gena e

are na eerng der

rototen

Michaela Stark - reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 119


THW

THW im Live-Stream: OV Günzburg trotzt Covid-19

n aternate dngangeot

aten de rng-

rte de TH-Orterande

Gnrg den Heernnen nd

Heern n der ae der oronaedngten

nrnngen

egen der oen aaen

ar der e ent- nd

dngetre engetet

en eg ot de dgtae

et Onne-dngen da

ennt nen eder et

te on oto rentatonen

nd Teeon ertten de

der dae de ernnate

da no ntereanter

getaten aen ae

Orterand ee Gedanen

geat nd nee deen ge-

aet

Se enteten nee -

dngonete de dara

aeen de Heer gt

nterat n de dng

ennden ne der neen

onete atte oeer

reere

e de Tea areg- nd

Gertende onnte der

artn eßeer dee deen

gt eten r renterte

den Heern ae t ener

e-ertragng a de

Orterand de tenen

Gertaten de G a-

e egte er den Heern er

e-Strea a den a

nd da nneneen de Gre-

g tg n de a-

enang r de Heer: de

artng nd ege ana

ate eßeer de Gert-

at t He nd T der

Heer eder orret a-

en

n aneßend drge-

rter ntontet ettgte

da ae Tee rtg er-

at orden aren

a de Greg tand da

Stro-ggregat a de rogra

a den orgaen

der Heer de ae an ren

otern aßen na

artn eßeer da ggregat

nt n etre de

tenen eta nd de

eondereten dee ode

gng der der n

en a ener dng

natr ae eder

agert nd a rtgen

Ort eratet erden er

ogte artn eßeer den

nteraten nengen der

dngteneer t

erenten rten and o ae

eder enen rtgen at

Kameradschaftsabend 2.0

a rend der orona-ernngen

da tenander

nd de aeradat

aret eraten tand

neen den tenen dngen

en Onne-aerad-

ataend a de Tern-

an de TH Gnrg

a en geenae en e

ene aeradataend

een dar traen de

Heer e rteen taener

ee noraton ea-

en de Heer enge Tage or

der dng n or ene

enen natatrag e

natatrag onnten de

Heer entneen da e

dngegnn en tae-

at de dng n der

or erat tattnden

onnte atte der nd

Grenrer der agre

nratrtr artn eßeer

e oreretngaret een

der tenen naretng n

da dngtea aren

or ae de oreretngen

r de e-ertragng er

aendg Herr egte artn

eßeer nter andere

en -ae r Garage n

der de dng tattand

t te er ene geegnete

endngree e-

etng erteen nd

de aeraoton nd -en-

teng eten d

Ton nd deoatt ren

nd oteren ate artn

no ene ee on Tet nd

ate den tenen a

entreend an nterttt

rde er dae o Gren-

rer der ergnggre

aan er eer erna

rend der dng

de tene etng der

e-dng nd en

Stnden aren artn nd

ne Gert ererertg

or aen oen a ener

ren egrßng egann

da geenae endeen

rend de de Heer

er re tagteen ataten

n daran eten de

Teneer no er nden

ngo t TH-egriffen Her-

r eretete de Seetern

eane a nddee ngo-gen

or nd erendete

e an de Teneer den

gen tanden eredente

egriffe rnd da TH - on

e dng e g-

rer

aan ngeat t den

oreretngen der dng

etgt

e dngteneer

Heer rngrte nd tgeder

de O Sta oten

de dee nd rrng der

dng er e e er

nae an ene or-Ort-dng

erana

Melanie Rabus, Florian Wackenhut

- reda

Foto: Gregor Ganser

rend der Sernden erna

aan e de

oe der Gee nd og de

TH-egriffe a der otro-

e t renterte er

de Genne der ngo-nden-Seger

a er nden ngo eendeten

de Teneer den

end an de e enge

aen gegeen atte

a der end aen Tene-

ern e Saß eretet at gt

e on erte deen r enen

eteren aeradata-

end on ae

Melanie Rabus - reda

THW-JOURNAL BY 4/2020 121


Unterstützung der Feuerwehr nach Lagerhallenbrand

THW

a TH engen nter-

ttte eerer nd oe

na ene ageraenrand

n ene andrtaten

etre n rered

eret on ete aen de

natrte e der nart

r ngtee ene dte

aoe n den He

tegen e agerae a de

andrtaten neen

tand dee etnt eret

o n aen r nter

ere tet onnten

de eereren t den

areten egnnen

ae de nate orderte de

natetng der eerer

den agger de TH engen

an

gae der Heer ar e t

ere Gert da n der Ha-

e geagerte He nd Stro o

aern da e an ene

at otndg aget

erden onnte nd

ene Gtneter reen

trag der rnaoe

ertgten de natrte de

TH t ener rone aßerde

tder on der nat-

tee a der nat n

de endtnden ertrete

etete da TH den -

at großg a

ngeat aren er 25 ettngrte

nat a n-

oratonen der oe aen

ene eronen Saden

aerdng enttand na erten

Stngen en Saaden

on rnd 500000

Stefan Zettler - reda

Fotos: Stephan Zettler

122 THW-JOURNAL BY 4/2020


THW

Landrat Stegmann dankte Thomas Kaleja

n en to ar Toa

aea on a er on ar

Stegann andrat de and-

ree nda den an r

enen nat gegen de andee

entgegenna t

nr aen ener Ttget

a teertretender Orteatragter

de TH ndenerg at

aea engagert ondern

a et darer na

Toa aea ar n der et

o 30 r 2 gt

2020 on ene retgeer

edner ent der ran-

enererng aden-rtteerg

regetet da

andratat nda e der e-

tgng der ogen der orona-andee

ntertten

een der oordnaton der er-

orgng on ranenern

rten nd ontgen te-

rten nrtngen t

Startng at er a

den Traner on Stater-

a nd enetontte a

de aeren entraager

n da ager de andree

nda (odenee) oordnert

nd de etrten ager-

etnde eratet

e der etgng deer

gaen aen de r-

arngen gte de er a

teertretender Orteatragter

de TH-Orterand

ndenerg geaet at de

at er e der nrtng

der orona-Serntra

n der adtraße enen

tgen etrag geetet o-

e da aere Tetentr

onert nd den a n

de ege geetet

andrat ar Stegann at

geena t Toa aea

da nee aere Tetentr

etgt nd t

ene rentor r ene

etng gedant

Sibylle Ehreiser - reda

Thomas Kaleja, stv. Ortsbeauftragter des THW-OV Lindenberg, erhält vom

Landrat des Landkreises Lindau Elmar Stegmann einen Präsentkorb als

Dankeschön für sein Engagement in der Corona-Zeit. Foto: Angela Wolf

Public Verlagsgesellschaft und Anzeigenagentur mbH

Telefon 0 67 21/4 95 12-16

INDESTRUCTIBLE

DIE NEUE VARTA

INDESTRUCTIBLE PRO SERIE

Für jede (Extrem-)Situation gerüstet – Das THW und VARTA Indestructible Pro

www.tougher-than-life.com


THW

Einsatz auf Oberallgäuer Straßen

Tene He a erer-

egen - r TH o nennt

der eretatdent den de

erenaten natrte

de TH Sontoen an een

oenenden eteten

a Oerag t ene eete

raregon a t a a

den Straßen det rar

2020 atten egen an-

atender orona-ern-

ngen gan eonder ee

enen r enen g

nnera etand ent-

eden

nterttng r de er-

eroeneton eten

tand da TH Sontoen

ee an aen oenenden

der Soereren t

ene TH-ent r ergng

e Heernnen nd He-

er nd an deen Tagen on 8

20 r n eretat

de Seret a den Straßen

gereten den n-

atorten t der errg

ageate ere der ndetraße

9 on Sontoen

atenoen de toan

980 oe Tee der nde-

traße 2

e eretatgre e -

det dret ere der

ndetraße ne erte

aßnaen ntre-

en on oe eerer nd

ettngdent erneen

nd e aneßend e ren

gaen ntertten nnen

a TH det e den enten

er Hateree a e

aßnaen r edererte-

ng de erere de

aßnaen r eredng

on ogeden de ettng

on enen Teren nd

Saerten nd de aßna-

en r nterttng rtter

a t at

de erng on aregen

e annen nd nen

arnng or Staenden de

etng rter He nd da

Absicherung eines Pannenfahrzeuges mithilfe der Wechselzeichenanlage

en der erere on

natrern

er Orterand Sontoen

t a ene ar er er-

erree aer eena r-

ge et one ee ne

oder enderngen r

enno a da TH a

n dee ar regeßg

nat So onnte nter andere

en arradarer der

nerat a der toan

radete on ene TH-ar-

eg aet de Gearenere

angeaten nd o ene

Gerdng redert erden

ene ene a an n-

en eregnete n deer et

Hg an der ogenannten -

ereng n atenoen

o de ndetraßen 9

nd 2 oe de toan

980 treffen Geree

ga e nr eterette er-

onen nd Saden e

ene na nang gt

e de er eronen erett

rden tra da TH or de

ettngdent en nd etete

t agedeten rteern

nd Santtern rte He Her

egte eder der orte

der TH-eretat dr den

gntgen Standort dret an

der 9 ßerde rden e

de nat aaende etretoe

agenden nd

de aran gerengt etere

Ttgeten teten de Sta-

arnng dr ene a de

areg onterte ee-

eenanage nd de erng

on annenaregen

tranort dr en -

enterneen dar Gerade

e ettere ten o

ene oetreen genden

Foto: Alexander Fleischer

erden nd onnten anderetgen

gaen den

e Terne der TH-ente

nd et t der ereroe

agett Se TH-rte

den de eretatgr-

e een ener rngrat

a ndeten en Santter

oe t eder TH-He-

er n rter He agedet t

Alexander Fleischer - reda

Der im Text erwähnte Unfall nahe der Ampelkreuzung in Waltenhofen. Hier

konnten die THW-Helfer Erste Hilfe leisten und die Unfallstelle absichern.

Foto: Alexander Gringel

124 THW-JOURNAL BY 4/2020


Sportboot versinkt im Wasserburger Hafen

THW

nat r de eerer a-

errg nd ergngtaer

de TH-Orterande nda

4 gt t en otor-

oot a Gteteg aer-

rger Haen a no nge-

rter rae genen er

o nateter aarerte

aerater de TH nda

onnte Seaten enrngen

t e TH-Heern darnter

e ergngtaer rde

ororg ene erre

engerat ge

aaende etretoffe en-

den n aenar-

et t den 25 natrten

der eerer eetgten de

TH-Taer Heee a

oot de t rt et

rden da oot ee

t de He a Grnd ag an

de Oere ategen

aen

a ortge Heen nd

geetge en de

oote onnte dee Stnden

ter t de ere-

oot der aerrger eer-

er na etenen r ert

ageet erden o de

rae de Snen dr de

aertoe erttet

rd

Für den Trinkwasserspeicher Bodensee bestand keinerlei Gefahr.

Brigitte Müller - reda

Anhaltender Starkregen führt zu Überflutungen

ade aree eer t

aer ogeaen aren rde

a Sonntagaend 2 gt

gegen 840 r da TH-a-

eratertea de Orterande

ngen na Srgenten

ene Hoaerenat ger-

en a rae t der

eerer or Ort rde r

nterttng de ergnggre

agre nd

de agre ogt ateraeratng

de Orterande

aarert e ergnggr-

e oe de agre

ten ogeaene eer

aen de agre

ogt ateraeratng er-

orgte de arege nd -

en der eegen eereren

t rattoff er nger

TH-gtr erndete -

aen t der G- (nterttnggre

rte

natetng) ngen an der

ona enene ae de

er de er getreten aren

ngeat ar da TH t 26

Heernnen nd Heern na

5 Stnden nat

er TH-nat onnte gegen

2330 r eendet erden

Kilian Kuchenbauer - reda

126 THW-JOURNAL BY 4/2020

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!