11.09.2013 Views

laureaci|prizewinners - Polska institutet i Stockholm

laureaci|prizewinners - Polska institutet i Stockholm

laureaci|prizewinners - Polska institutet i Stockholm

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Grafikens Hus<br />

Grafikens Hus<br />

Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoÊci współczesna grafika artystyczna.<br />

Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens Hus dysponuje ponad 1000 metrów<br />

kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, mieÊci tak˝e czynny warsztat graficzny, bibliotek´, restauracj´<br />

i sklep muzealny. Muzeum posiada unikatowà kolekcj´ grafiki współczesnej oraz zbiór historyczny. Grafikens<br />

Hus organizuje wystawy prezentujàce prace graficzne artystów szwedzkich i zagranicznych, w tym tematyczne<br />

pokazy dzieł ze zbiorów Grafikens Hus oraz wystawy przygotowane wspólnie z innymi muzeami i kolekcjonerami.<br />

Wi´cej informacji na stronach internetowych Grafikens Hus: www.grafikenshus.se<br />

Grafikens Hus, the only museum in Sweden that focuses on contemporary fine art prints, was inaugurated by<br />

H. M. King Carl XVI Gustaf in 1966. Grafikens Hus has more than 1,000 m2 of exhibition space for rotating exhibitions,<br />

together with an active printmaking workshop, a library, a restaurant and a museum shop. The museum<br />

owns a unique collection of both contemporary and older historical prints. Grafikens Hus organizes exhibitions<br />

presenting contemporary Swedish and international prints, including thematic shows of works from the Grafikens<br />

Hus collection and shows in collaboration with other museums and collectors.<br />

For more information visit the Grafikens Hus home page: www.grafikenshus.se<br />

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz<br />

Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre, Kalisz<br />

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza powstało w 1994 roku. Galeria jest placówkà Muzeum Okr´gowego Ziemi Kaliskiej. W Centrum Rysunku i Grafiki<br />

imienia artysty znajduje si´ około 1600 rysunków i grafik, w tym przekazne w testamencie, wyposa˝enie warszawskiej pracowni Tadeusza Kulisiewicza wraz z kolekcjà<br />

jego prac. Centrum zostało utworzone przez władze miasta Kalisza w hołdzie Tadeuszowi Kulisiewiczowi, rdzennemu Kaliszaninowi, jednemu z najwybitniejszych<br />

polskich grafików XX wieku. Galeria prezentuje współczesnà grafik´ i rysunek, współpracuje z Fundacjà im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie.<br />

Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre was founded in 1994. Its gallery is part of the Kalisz District Museum. The Drawings and Prints Centre holds 1,600 drawings<br />

and prints, including the furniture and equipment of Tadeusz Kulisiewicz’s Warsaw studio together with a collection of his works. The Centre was established by<br />

the authorities of the city of Kalisz in honour of Tadeusz Kulisiewicz, born in Kalisz, one of the greatest Polish graphic artists of the twentieth century. The gallery<br />

presents contemporary prints and drawings, collaborating with the Tadeusz Kulisiewicz Foundation in Warsaw.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS


LAUREACI|PRIZEWINNERS


5<br />

TADEUSZ KULISIEWICZ<br />

Grafik i rysownik. W obu technikach wypracował swój własny, niepowtarzalny styl.<br />

Mimo ˝e grafika przyniosła mu uznanie, artysta ukochał rysunek – Êlad linii<br />

kreÊlonej na białej kartce papieru, tej oszcz´dnej, sprowadzonej do minimum, opisujàcej<br />

kształt kilkoma precyzyjnymi pociàgni´ciami piórkiem.<br />

Urodził si´ w 1899 roku w Kaliszu. Edukacj´ artystycznà rozpoczàł w Szkole Sztuk<br />

Dekoracyjnych w Poznaniu, a nast´pnie kontynuował w warszawskiej Akademii<br />

Sztuk Pi´knych. Studia w pracowni znakomitego drzeworytnika Władysława<br />

Skoczylasa dały mu podstawy doskonałego warsztatu. Od poczàtku jednak<br />

Kulisiewicz zaznaczał swojà odr´bnoÊç w sztuce. W wydanych przed wojnà tekach<br />

drzeworytów: „Szlembark”, „Bacówka”, „Metody” i „WieÊ w Gorcach”, przedstawił<br />

nie zwykły, prawdziwy obraz ˝ycia ludzi małej górskiej wioski o nazwie Szlembark.<br />

WyjÊcie od grafiki, jej czarno białych płaszczyzn i linii, okazało si´ konsekwentnà<br />

drogà twórczà, prowadzàcà artyst´ ku rysunkowi, który dawał mu jeszcze wi´kszà<br />

swobod´ w operowaniu linià. Stało si´ tak po zakoƒczeniu wojny, podczas której,<br />

w czasie powstania warszawskiego, spłon´ła pracownia wraz ze wszystkimi klocka<br />

mi drzeworytniczymi. Po tym zdarzeniu artysta porzucił grafik´ na rzecz rysunku,<br />

który wkrótce stał si´ jedynym Êrodkiem jego artystycznej wypowiedzi. Pod tym<br />

wzgl´dem twórczoÊç Kulisiewicza nale˝y do wyjàtkowych zjawisk na tle sztuki<br />

polskiej. Okres powojenny to równie˝ czas licznych podró˝y artystycznych w najdalsze<br />

zakàtki Êwiata – do Chin, Indii, Meksyku, Brazylii i na Kub´. Podró˝y zawsze<br />

powodowanych ciekawoÊcià Êwiata, a zwłaszcza ludzi. W swoich szkicownikach<br />

Kulisiewicz notuje odmiennoÊç pejza˝u, twarze napotkanych na drodze ludzi, ich<br />

codzienne zaj´cia. Przetworzone po powrocie, zamkni´te w cykle rysunkowe,<br />

stanowià wyjàtkowy, osobisty zapis wspomnieƒ. Z czasem na kartach rysunków<br />

zacierajà si´ ró˝nice – pejza˝e, te bliskie i te odległe, stajà si´ łudzàco do siebie<br />

podobne, dziewcz´ce twarze Kubanek, Meksykanek czy szlembarskich kobiet sà po<br />

prostu synonimem młodzieƒczej urody, matek tulàcych dzieci – macierzyƒstwa.<br />

Niezwykły dar obserwacji, poprzez syntez´ zjawisk i rzeczy oraz mistrzowskie<br />

operowanie linià, nadaje tym pracom charakter ponadczasowy. Uniwersalizm<br />

tematów Kulisiewicza, gł´boki humanizm, nowoczesny charakter kreski, to dzisiaj<br />

najwi´ksze atuty jego sztuki.<br />

Inne cykle artysty: „Warszawa 1945”, inspirowane spektaklami B. Brechta – „Matka<br />

Courage”, „Galileusz”, „Kaukaskie koło kredowe”, ilustracje do „Godziny Êródziemnomorskiej”<br />

J. Parandowskiego, „Pejza˝e górskie”, „Macierzyƒstwo”, „Matka”,<br />

„Moja historia sztuki”, „Krajobrazy spalone”.<br />

Kulisiewicz był laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeƒ paƒstwowych,<br />

członkiem korespondentem Akademii Sztuk Pi´knych w Berlinie (1955), Honorowym<br />

Obywatelem Miasta Kalisza (1960) oraz członkiem honorowym Akademii Sztuk<br />

Pi´knych we Florencji (1965).<br />

Po Êmierci artysty w 1988 roku, wypełniajàc jego ostatnià wol´, otwarto w Kaliszu<br />

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza – galeri´, która poza ekspozycjà<br />

jego warszawskiej pracowni prezentuje wystawy czasowe, zwłaszcza<br />

rysunku i grafiki – technik najbli˝szych artyÊcie.<br />

Hanna Jaworowicz<br />

Centrum Rysunku i Grafiki<br />

im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu<br />

Graphic artist and draughtsman. In both techniques, he developed his own unique<br />

style. Although the artwork brought him recognition, the artist loved drawing – the<br />

trace of a line drawn on a white sheet of paper, the economical line, reduced to<br />

a minimum, describing the shape with a few precise pen strokes.<br />

He was born in Kalisz in 1899. He began his art education at the School of Decorative<br />

Arts in Poznan, and then continued it at the Warsaw Academy of Fine Arts. Studies<br />

in the studio of Władysław Skoczylas, a renowned wood engraver, gave him an<br />

excellent technical basis. From the beginning, however, Kulisiewicz marked his<br />

individuality as artist. In the portfolios of woodcuts, published before the war: “Szlembark”,<br />

“Shepherd’s Cabin”, “Methodius” and “Village in the Gorce”, he presented<br />

an unusual, true picture of people's lives in a small mountain village, called Szlembark.<br />

Beginning with prints, their black and white planes and lines, proved to be<br />

his consistent artistic path, leading towards drawing, which gave him even greater<br />

freedom in handling the line. This happened after the war, as his studio burned down<br />

during the Warsaw uprising, with all the blocks of engraving. After the incident, the<br />

artist dropped printmaking for the sake of drawing, which soon became his only<br />

means of expression. In this respect, Kulisiewicz's work is exceptional in Polish art.<br />

The post war period is also the time of numerous artistic journeys in the farthest<br />

corners of the world - China, India, Mexico, Brazil and Cuba. Those travels were<br />

always generated by curiosity, and especially about the people. In his sketchbooks,<br />

Kulisiewicz noted down the diversity of landscapes, the faces of the people he<br />

encountered, their daily activities. Processed after his return, locked in series of<br />

drawings, they provide a unique, personal record of memories. With time, in the<br />

sheets of drawings, the differences come to be blurred – landscapes, those close and<br />

those far away, become confusingly similar to each other; girls' faces from Cuba,<br />

Mexico or Szlembark are simply synonymous with youthful beauty, and mothers hugging<br />

their children represent motherhood. The extraordinary gift for observation,<br />

through a synthesis of things and phenomena and masterly use of line, gives these<br />

works a timeless character. The universalism of Kulisiewicz's topics, their deep humanism,<br />

the modern character of the line are the greatest strengths of his art.<br />

Other Kulisiewicz's series include “Warsaw 1945”, “Mother Courage”, “Galileo”, “The<br />

Caucasian Chalk Circle”, inspired by performances of plays by B. Brecht, illustrations<br />

for “Mediterranean Hour” by J. Parandowski, “Mountain Landscapes”,<br />

“Motherhood”, “Mother”, “My Art History”, “Landscapes Burned”.<br />

Kulisiewicz was the recipient of many art awards and state decorations, Corresponding<br />

Member of the Academy of Fine Arts in Berlin (1955), Honorary Citizen<br />

of the City of Kalisz (1960) and Honorary Member of the Academy of Fine Arts<br />

in Florence (1965).<br />

After his death in 1988, fulfilling his last will, the Tadeusz Kulisiewicz Centre for<br />

Drawings and Prints was opened in Kalisz, a gallery, which, in addition to the exhibition<br />

of his Warsaw studio, presents temporary exhibitions, in particular, drawings<br />

and prints, the techniques that he made his own.<br />

Hanna Jaworowicz<br />

Tadeusz Kulisiewicz<br />

Drawings and Prints Centre, Kalisz<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

6


Tadeusz Kulisiewicz, Woman with a rosary, from the Szlembark portfolio<br />

woodcut, 28x14, 1931<br />

7<br />

Tadeusz Kulisiewicz, Kobieta z ró˝aƒcem z teki Szlembark<br />

drzeworyt, 28x14, 1931<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Tadeusz Kulisiewicz, Dzieci z jagni´ciem<br />

drzeworyt, 27,5x25,5, 1931<br />

8<br />

Tadeusz Kulisiewicz, Children and a lamb<br />

woodcut, 27,5x25,5, 1931


9<br />

IMPRINT<br />

Laureaci w Grafikens Hus<br />

IMPRINT<br />

Prizewinners at Grafikens Hus<br />

Wystawa IMPRINT Prizewinners at Grafikens Hus, prezentuje prace artystów nagrodzonych i wyró˝ -<br />

nionych w pierwszej edycji Mi´dzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie<br />

Imprint‘2008. Dziewi´ciu laureatów z ró˝nych krajów: Japonii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii i Polski,<br />

przedstawia prace graficzne, wykonane w ró˝nych technikach, poczàwszy od tradycyjnych technik<br />

graficznych a˝ po prezentacj´ filmowà. Projekt wystawy ukazuje szerokie spektrum współczesnej grafiki<br />

Êwiatowej. Nowatorskie działania graficzne, ró˝norodne postawy artystyczne i ciekawe propozycje uj´cia<br />

tematu: „Zderzenia cywilizacji“, który zaistniał jako temat pierwszej edycji triennale Imprint‘2008.<br />

Zbli˝ajàc si´ do drugiej edycji triennale w 2011 roku, pragniemy, aby warszawska impreza wpisała si´ na<br />

stałe w kalendarz mi´dzynarodowych wydarzeƒ graficznych.<br />

Ideà mi´dzynarodowego triennale grafiki IMPRINT jest prezentacja sztuki graficznej w powiàzaniu z innymi<br />

dyscyplinami humanistycznymi oraz tworzenie przestrzeni spotkaƒ i kontaktów interdyscyplinarnych.<br />

Obok nowoczesnych form graficznych wystawa prezentuje twórczoÊç Tadeusza Kulisiewicza, patrona<br />

Triennale. Nale˝ał do najwybitniejszych artystów polskich XX wieku, zało˝ył Fundacj´ im. Tadeusza<br />

Kulisiewicza, która od ponad 20 lat pełni rol´ mecenasa sztuki polskiej, przyznajàc co roku stypendia i nagrody<br />

młodym polskim artystom za wybitne osiàgni´cia w dziedzinie grafiki i rysunku.<br />

Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka<br />

Kurator<br />

Mi´dzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych<br />

im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT<br />

IMPRINT Prizewinners at Grafikens Hus is an exhibition of works by the prizewinners of the First<br />

Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT'2008. Nine artists from Japan, Great<br />

Britain, South Korea and Poland are showing their graphic art pieces, in techniques ranging from those<br />

of traditional printmaking to film. The exhibition presents a wide spectrum of world contemporary graphic<br />

arts, innovative artwork, diverse artist attitudes and interesting approaches to the theme of IMPRINT'2008<br />

– Clashes between Civilizations.<br />

With the second triennial coming up in 2011, we wish for the Warsaw event to become a permanent date<br />

in the calendar of international graphic art projects.<br />

As an international graphic arts triennial, IMPRINT aims to present graphic arts in the context of other<br />

humanist disciplines as well as creating space for meetings and for developing interdisciplinary relations.<br />

In addition to modern graphic forms, the exhibition presents the oeuvre of Tadeusz Kulisiewicz, the patron<br />

of the Triennial. One of the greatest Polish artists of the twentieth century, he established the Tadeusz<br />

Kulisiewicz Foundation, which has for over 20 years served as a patron of Polish art, awarding grants and<br />

prizes to young Polish artists for outstanding achievements in the fields of printmaking and drawing.<br />

Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka<br />

Curator<br />

Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial<br />

in Warsaw IMPRINT<br />

IMPRINT w Grafikens Hus<br />

IMPRINT at Grafikens Hus<br />

<strong>Polska</strong> grafika warsztatowa od dawna zajmuje wyjàtkowà pozycj´ w szwedzkim Êrodowisku artystów grafików. Kontakty grafików z obu naszych krajów o˝ywiły si´<br />

zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku i trwajà do dziÊ. Od 1966 roku, kiedy powstało Triennale w Krakowie, relacje stały si´ intensywniejsze, i obecnie majà charakter<br />

regularnych kontaktów. W Polsce odbywa si´ wiele przeglàdów sztuk graficznych, du˝ego i małego formatu, w Krakowie, Majdanku, Toruniu, Warszawie, Łodzi<br />

i Ostrowie Wielkopolskim, by wymieniç tylko kilka z nich.<br />

Podczas Szwedzkiego Triennale Grafiki w 2007 roku, trzynastego z kolei, odbyła si´ wystawa poÊwi´cona ambitnym i ciekawym młodym grafikom z Polski, prezentowana<br />

w Galerii Wschodniej Akademii Królewskiej w Sztokholmie. W Grafikens Hus, wielu polskich grafików wystawiało prace i uczestniczyło w niektórych z wielu warsztatów<br />

mi´dzynarodowych, które odbyły si´ w tamtejszych pracowniach grafiki. Wybrane prace z Polskiej Kolekcji Grafiki Lilja, na którà składajà si´ prace naj lepszych grafików<br />

polskich, zostały wystawione w 1999, a wystawa „Instant Anatomy – Poland Now”, prezentowana w 2003 roku, była ogromnà manifestacjà polskiej grafiki współczesnej.<br />

Wystaw´ przygotował Adam Budak we współpracy z Triennale Grafiki w Krakowie. Obcenie współpraca nadal rozwija si´ w tym samym kierunku, a wystawy niezwykłych<br />

grafik z Polski, naszego południowo-wschodniego sàsiada, stały si´ niemal tradycjà.<br />

We współpracy z organizatorami IMPRINT, Fundacjà im. T. Kulisiewicza i Instytutem<br />

Polskim w Sztokholmie, mamy honor i przyjemnoÊç przedstawiç<br />

laureatów Pierwszego Mi´dzynarodowego Triennale IMPRINT, którego<br />

uroczyste otwarcie odbyło si´ w Pałacu Kultury w Warszawie jesie nià 2008<br />

roku. Na tej wa˝nej wystawie zaprezentowano szerokie spektrum ró˝norodnej<br />

grafiki, tworzonej dziÊ w Polsce i na Êwiecie. Ukazała ona równie˝ ogromnà<br />

˝ywotnoÊç i sił´ tej dziedziny sztuki. Jest to tak˝e naszà ambicjà w Grafikens<br />

Hus, aby podkreÊliç bogactwo sztuk graficznych, tradycyjnych, jak równie˝<br />

innowacyjnych i eksperymentalnych, oraz pokazaç, ˝e grafika jest Êrodkiem<br />

wyrazu o imponujàcej historii i oczywistym miejscu zarówno w naszej współ -<br />

czesnej kulturze, jak i w przyszłoÊci. OczywiÊcie nie tylko w Szwecji, ale na<br />

całym Êwiecie.<br />

Mikael Kihlman, artysta i kurator<br />

Pia Rystadius, Dyrektor Grafikens Hus<br />

Polish printmaking has long held a unique position in the Swedish print world. Printmaking<br />

contacts have existed between our two countries, particularly after the second<br />

half of the 20th century up until today. Ever since the Cracow Triennial began in 1966,<br />

these relationships have grown stronger and they now occur on a much more regular<br />

basis. Poland has a tradition of print triennials in both large and small format prints in Cracow,<br />

Majdanek, Torun, Warsaw, Lodz and Ostrow Wielkopolski, just to name a few of them.<br />

The Swedish National Print Triennial in 2007, our 13th consecutive triennial, included<br />

an exhibition with a special focus on ambitious and interesting young Polish printmakers<br />

presented in the East Gallery at the Royal Academy in <strong>Stockholm</strong>. At Grafikens Hus,<br />

a number of Polish printmakers have exhibited and taken part in some of the many international<br />

workshops that have been held in printmaking studios there. Selections from<br />

the Lilja Polish Graphic Art Collection, including many of Poland’s finest printmakers,<br />

were exhibited in 1999, and the exhibition “Instant Anatomy – Poland Now” was shown<br />

in 2003, a massive manifestation of Polish contemporary prints that was curated by Adam<br />

Budak in collaboration with the print triennial in Cracow. Now we are continuing in the<br />

same direction – this has almost become a tradition – by showing some remarkable prints<br />

from Poland, our southeastern neighbor.<br />

In collaboration with the organizers of IMPRINT, the Kulisiewicz Foundation and the<br />

Polish Institute in <strong>Stockholm</strong>, we are both happy and proud to present the prizewinners<br />

from the first international IMPRINT Triennial, which had its grand opening at the Palace<br />

of Culture in Warsaw in the fall of 2008. This major exhibition presented a broad spectrum<br />

of all of the prints that are being made today in Poland and worldwide. It also revealed<br />

the enormous vitality and strength of this art form. This is exactly our ambition at<br />

Grafikens Hus; to highlight printmaking in all of its aspects, the traditional as well as the<br />

innovative and experimental, and to show that printmaking is a medium with an impressive<br />

history and a self-evident place, both in our contemporary culture and in the<br />

future. Not only in Sweden of course, but throughout the world.<br />

Mikael Kihlman, Artist and Curator<br />

Pia Rystadius, CEO Grafikens Hus<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

10


11<br />

Patroni<br />

Patrons<br />

Patronat honorowy/Honorary Patrons<br />

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Prezydent Miasta Kalisza<br />

Marshal of the Wielkopolska Region Mayor of the City of Kalisz<br />

Marek Woêniak Janusz P´cherz<br />

Organizatorzy/Organizers<br />

Partnerzy/Partners<br />

Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie Grafikens Hus, Mariefred<br />

Academy of Fine Arts in Warsaw www.grafikenshus.se<br />

Fundacja Stypendia i Nagrody<br />

im. Tadeusza Kulisiewicza, Warszawa<br />

Tadeusz Kulisiewicz<br />

Grants and Awards Foundation, Warsaw<br />

Centrum Rysunku i Grafiki Muzeum Okr´gowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz<br />

im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz Kalisz District Museum, Kalisz<br />

Tadeusz Kulisiewicz<br />

Drawings and Prints Centre, Kalisz<br />

Instytut Polski w Sztokholmie<br />

Polish Institute, <strong>Stockholm</strong><br />

www.polska<strong>institutet</strong>.se<br />

GRAND PRIX<br />

Kanako Murakami<br />

Ur. 1983, Onomichi, Hiroszima (Japonia), studiowała w School of Visual Arts w Nowym Jorku oraz w Królewskiej Akademii Sztuk Pi´knych w Antwerpii<br />

(grafika warsztatowa) pod kierunkiem litografa Ingrid Ledent (2005). 2008 – pierwsza wystawa indywidualna w Tokio; prace zamieszczone<br />

w ksià˝ce „nagare”, opublikowanej przez fotografa L.A. Tomari. Jej dzieła znajdujà si´ w zbiorach publicznych i prywatnych w Belgii, Niemczech,<br />

Polsce, Japonii, Bułgarii, Chinach i Włoszech. Obecnie mieszka i pracuje w Tokio.<br />

Wyró˝nienia:<br />

2008 Nagroda Miasta Harelbeke (Belgia) w dziedzinie sztuk pi´knych;<br />

2008 Grand Prix IMPRINT’2008 Mi´dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie.<br />

Born in Onomichi, Hiroshima, Japan in 1983. She has education background of fine arts at school of Visual Arts in New York, and moved her base to<br />

Belgium to study printmaking at Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, under the lithographer, Ingrid Ledent, in 2005. In 2008, she held her first solo<br />

show in Tokyo, Japan, alongside the participation to the book of collective work pieces, 'nagare', published by the photographer, L.A. Tomari. Her work<br />

is in public/private collections in Belgium, Germany, Poland, Japan, Bulgaria, China, and Italy. She currently lives and works in Tokyo, Japan.<br />

Prizes:<br />

2008 Prize for Visual Arts of the city of Harelbeke, Belgium;<br />

2008 Grand Prix IMPRINT Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Poland.<br />

Moje prace słu˝à komunikacji z trudnymi do nazwania uczuciami i odtworzeniu tajemniczego doÊwiadczenia<br />

za pomocà sztuki wizualnej. Chciałabym przedstawiç uniwersalne odczucie tajemnicy i podkreÊliç pi´kno<br />

zdarzeƒ w ˝yciu emocjonalnym człowieka, nawet jeÊli sà bolesne i powodujà cierpienie, poniewa˝ widz´<br />

ogromne pi´kno w procesie zmagaƒ z przeciwnoÊciami.<br />

W moich najnowszych pracach cz´sto zajmuj´ si´ czernià. Próbuj´ pokazaç czerƒ czarnej barwy, najlepiej<br />

jak mog´, i dodaj´ dla kontrastu nieco koloru, czego czasami nawet w ogóle nie widaç – aby wzbogaciç czerƒ<br />

i spowodowaç, ˝e w oczach widza powstaje wra˝enie barwnoÊci.<br />

Zajmuj´ si´ przede wszystkim litografià i drzeworytem. Odpowiada mi to, ˝e mog´ wykonaç wiele oryginalnych<br />

egzemplarzy obrazu, który jest za ka˝dym razem dokładnie taki sam, czego nie mo˝na osiàgnàç<br />

w przypadku malarstwa czy rysunku. Jednak nie chodzi mi po prostu o zrobienie wielu odbitek, a o przeło˝enie<br />

tej cechy grafiki na koncept poprzez realizacj´ dzieła. Dlatego wi´kszoÊç moich grafik powstaje w jednym<br />

egzemplarzu. Na skoƒczonà prac´ składa si´ jednak wielokrotne powielanie obrazu. RównoczeÊnie<br />

pracuj´ nad transformacjà obrazu dwuwymiarowego w trójwymiarowy, nie tworzàc po prostu rzeêby czy<br />

instalacji z papieru, lecz zachowujàc pierwotnà funkcj´ dwuwymiarowego obrazu na papierze.<br />

My aim in my artwork is to communicate with unexplainable emotional feelings, and to re-create an uncan -<br />

ny experience by the mean of visual art. I would like to present an universal feeling of uncanny to suggest<br />

how beautiful it can be in human lives to have emotional events, even if it's a painful one and causes mental<br />

sufferings, since I find such a big beauty in the process of a person overcoming an obstacle through life.<br />

In my recent work, I often deal with black color. I try to show the blackness of black as much as possible,<br />

and in contrast, I add a bit of color, sometimes even not noticeable at all, to increase the richness of it and<br />

to give slightly the feeling of colors to the viewers’ eyes.<br />

I mainly do stone lithography and woodcut. I like the feature that I can make many original copies of<br />

an image exactly the same in every edition, which painting and drawing cannot do. However, I am not inte -<br />

rested in just making many editions of an image, but in making this characteristic of printmaking into<br />

a concept by the way of making artwork. Therefore, most of my print work is a unique piece, however,<br />

I printed an image many times to create one complete work.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

12


Kanako Murakami, Mary, Grand Prix IMPRINT 2008<br />

litography, woodcut, 42,5x32x1,8, 2008<br />

13<br />

Kanako Murakami, Mary, Grand Prix IMPRINT 2008<br />

litografia, drzeworyt, 42,5x32x1,8, 2008<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Kanako Murakami, Bez tytułu<br />

litografia, drzeworyt, 42,5x32x1,8, 2008<br />

14<br />

Kanako Murakami, Untitled<br />

litography, woodcut, 42,5x32x1,8, 2008


15<br />

I NAGRODA 1st PRIZE<br />

Peter Ford<br />

Od 1994 roku sam robi´ papier i cz´sto pełni on aktywnà rol´ jako element moich realizacji. Praca „WiadomoÊç<br />

tekstowa – zagubione listy” powstała na takim papierze, kolorowanym pigmentami ziemnymi. Skomponowana<br />

została z odbitek z bloków drzeworytniczych, wytrawionych matryc metalowych i z elementów<br />

drukowanych r´cznie za pomocà piecz´ci z gumki do ołówka. W taki sposób znalazły si´ tu nazwy Hiroszimy<br />

i Nagasaki, odbite znakami japoƒskiego pisma kanji. Jak w palimpseÊcie, za pomocà matrycy<br />

reliefowej, nadrukowane zostały słowa „pami´ç”, „pami´tanie” i „zapominanie” w dziewi´ciu j´zykach<br />

oraz moje nazwisko. Przy dolnej kraw´dzi znalazło si´ odniesienie do tragedii 11 wrzeÊnia. Mam nadziej´,<br />

˝e te elementy tworzà spójnà całoÊç.<br />

„Chiƒska czerwieƒ” powstała dla uczczenia samego koloru, a tak˝e moich wizyt i zwiàzków z tym krajem.<br />

Since 1994 I have been making my own paper and often use it as an active element in my works. “Text Me -<br />

ssage – Lost Letters” was created from handmade paper coloured by earth pigments. The design includes<br />

printing from woodcut blocks, etched plates and hand-printed elements from cut pencil eraser blocks.<br />

These provide the names of Hiroshima and Nagasaki in kanji – Japanese characters. In the manner of<br />

a palimpsest there is over-printing from a relief-inked etched plate. In nine languages there are words and<br />

signs for me mory, remembering, forgetting and my own name. A single reference to the catastrophe of<br />

9.11, New York, features at the lower edge. I hope that these elements combine and carry some meaning.<br />

“China Red” is a celebration of the colour and of my links with/visits to that country.<br />

Ur. Hereford, Wielka Brytania 1937 r., studiował w Hereford College of Art i Brighton College of Art, a tak˝e na Wydziale Pedagogicznym London<br />

University. Uczył plastyki i angielskiego, 1961-1976. Warsztat grafika opanował w du˝ej mierze sam. Od roku 1979 poÊwi´ca si´ wyłàcznie działalnoÊci<br />

artystycznej. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Artystów Grafików oraz wiceprezydentem Royal West of England Academy. Od roku 1987<br />

pełni funkcj´ dyrektora artystycznego Off-Centre Gallery w Bristolu, która specjalizuje si´ w sztuce na papierze tworzonej przez artystów z ca∏ego Êwiata.<br />

Prace Petera Forda znajdujà si´ w zbiorach nast´pujàcych instytucji brytyjskich i zagranicznych:<br />

Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie; Muzeum Sztuki w Portland, Oregon (USA); Galeria Sztuki w Kaliningradzie (Rosja); Ashmolean Museum,<br />

Oxford; Bristol City Museum and Art Gallery; Muzeum Sztuki w Taipei (Taiwan); Panazjatyckie Muzeum Papieru, Jeonju (Republika Korei); Muzeum<br />

Sztuki w Sakami, Okinawa (Japonia); Dział ksià˝ki artystycznej, Tate Gallery, Londyn (Wielka Brytania); Dział słowa i obrazu, Victoria and Albert Museum,<br />

Londyn (Wielka Brytania).<br />

Born in Hereford 1937. Art training at Hereford College of Art and Brighton College of Art, with additional studies at London University Department<br />

of Education. Taught Art and English from 1961 to 1976. Largely self-taught as a maker of prints. Involved full-time in artistic endeavours since 1979.<br />

Fellow of the Royal Society of Painter-Printmakers (RE); Vice President of the Royal West of England Academy (RWA). Since 1987 artistic director of<br />

Off-Centre Gallery, Bristol, with a focus on international art on paper.<br />

Art work by Peter Ford is included in public collections in many countries including:<br />

Barcelona Museum of Contemporary Art; Museum of Art, Portland, Oregon; Kaliningrad Art Gallery, Russia; The Ashmolean Museum, Oxford; Bristol<br />

City Museum and Art Gallery; Taipei Art Museum, Taiwan; Pan Asia Paper Museum, Jeonju, Republic of Korea; Sakima Art Museum, Okinawa, Japan;<br />

Tate Gallery Collection of artists’ books; the Victoria and Albert Museum, London, Department of Word and Image.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Peter Ford, Chiƒska czerwieƒ<br />

drzeworyt, pastel, papier czerpany, 37x79, 2007<br />

16<br />

Peter Ford, Great Britain, China Red<br />

woodcut and pastel on handmade paper, 37x79, 2007


Peter Ford, Great Britain, Text message – lost letters, 1st Prize<br />

woodcut, etching on handmade paper, 139x123, 2007<br />

17<br />

Peter Ford, WiadomoÊc tekstowa – zagubione listy, I nagroda<br />

drzeworyt, akwaforta, papier czerpany, 139x123, 2007<br />

Ewa Walawska – profesor Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie.<br />

II NAGRODA 2nd PRIZE<br />

Ewa Walawska<br />

Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, dyplom w specjalnoÊci grafika warsztatowa uzyskała w 1967 roku.<br />

W 1972 roku rozpocz´ła prac´ dydaktycznà w Katedrze Grafiki Warsztatowej, na Wydziale Grafiki ASP<br />

w Warszawie; aktualnie prowadzi pracowni´ dyplomowà grafiki warsztatowej dla studentów II–V roku.<br />

Od poczàtku swojej twórczej drogi ch´tnie si´gała do metod eksperymentalnych w technikach graficznych<br />

intaglio; znakiem rozpoznawczym twórczoÊci artystki stał si´ gł´boko tłoczony relief – embossing.<br />

W ciàgu 35 lat aktywnoÊci w êyciu artystycznym prezentowała swoje grafiki na ponad 20 wystawach indywidualnych<br />

oraz licznych pokazach zbiorowych w kraju i za granicà.<br />

Współpraca z galeriami szwedzkimi oraz kontakty na gruncie zawodowym i towarzyskim znalazły wyraz<br />

w licznych wystawach (Galeria Flamingo AB w Falkenberg, w 1985 roku indywidualna wystawa w Sallskapet<br />

Grafiska – galerii Zwiàzku Szwedzkich Artystów Grafików w Sztokholmie a w 1997 roku wystawa<br />

w Instytucie Polskim w Sztokholmie) oraz przyznaniu statusu członka stowarzyszenia grafików szwedzkich<br />

Grafikens Hus w 1996 roku, a nast´pnie dorocznej nagrody Elfa w 1997 roku.<br />

W latach 2003–5 koordynowała z ramienia ASP mi´dzynarodowy projekt sieciowy NETWORK BALTIC,<br />

zainicjowany przez Grafikens Hus w ramach programu UE „Kultura 2000”.<br />

Jej prace znajdujà si´ w zbiorach na całym Êwiecie, m.in. w Muzeum Grafiki w Epinal (Francja), Bibliotece<br />

Narodowej w Warszawie, „Ring House” – kolekcji grafiki uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada), Kanagawie<br />

(Japonia), Grafikens Hus w Mariefred (Szwecja), Muzeum Narodowym w Warszawie.<br />

Aktualne zainteresowania grafikà koncentruje wokół nowych technologii grawerowania laserowego.<br />

„Imprimo – pressi – pressum, wycisnàç, wyraziç, wytłoczyç…”.<br />

Uprawianie dyscypliny takiej, jakà jest grafika warsztatowa, z całym uwikłaniem jej funkcji rozpi´tej<br />

pomi´dzy tradycj´, której istot´ stanowi proceder powielenia matrycy, a bezcielesnym medium digitalnym,<br />

w którym odpada fizyczna łàcznoÊç obrazu i medium, wymaga od artysty zdeklarowanego wyboru.<br />

Ja opowiedziałam si´ po stronie grafiki tradycyjnej i jej szczególnych właÊciwoÊci zawartych w technice<br />

embossing, która odwołuje si´ do sensualnego Êladu odcisku matrycy wytłoczonej w papierze.<br />

Jak si´gn´ pami´cià, moje prace zawsze zawierały elementy reliefu, jednak w ostatnim cyklu, zatytuło wanym<br />

NARCISSUS, Êrodki zostały celowo zaw´˝one wyłàcznie do prawdy odcisku, przypominajàcego znaki alfabetu<br />

Braille’a i jak on stanowiàcego klucz opisywania i odczytywania Êwiata w jego sensualnym wymiarze.<br />

Mit Narcyza stanowi dla mnie szczególnie pociàgajàcà i uniwersalnà metafor´ sytuacji artysty, zdetermino wa -<br />

nej z jednej strony – bezwarunkowà potrzebà aktu kreacji, z drugiej – ograniczeniami mo˝liwoÊci jego realizacji.<br />

„Narcyz jest od wewnàtrz trawiony przez chorob´ pi´knoduchów i zatruwa go jego własne spoj rzenie<br />

na siebie”, pisał Emmanuel Mounier. Jest to wi´c rodzaj ograniczeƒ, które majà swoje êródło<br />

w nas samych, w wymiarze osobistym, egzystencjalnym.<br />

“Imprimo – pressi – pressum, to press upon or into, to express, to emboss…”<br />

Practicing a discipline such as printmaking, with its function spanning tradition, which consists in the<br />

process of plate printing, and an insubstantial digital medium, which dissociates an image from its<br />

medium in physical terms, demands that the artist makes a positive choice.<br />

I chose traditional printmaking and individual properties of one of the techniques: embossing, which invokes<br />

a sensual trace of the impression of the plate in paper.<br />

As long as I can remember, my works have always included elements of relief, but in my latest series,<br />

called NARCISSUS, I deliberately limited my technique to the truth of the imprint, resembling Braille alphabet<br />

and being a key to describing and reading the world in its sensual dimension.<br />

For me, the myth of Narcissus is an especially attractive and universal metaphor for the situation<br />

of the artist, on the one hand determined by an unconditional need to create, and on the other by limitations<br />

of the possible results.<br />

Emmanuel Mounier wrote that “Narcissus is internally afflicted with a disease of the aesthetes and<br />

he is poisoned by his own gaze, staring at himself”. Thus they are limitations that have their source<br />

in ourselves, in a personal, existential, dimension.<br />

Ewa Walawska – Professor, Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Warsaw.<br />

She studied at the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Warsaw, where she specialized in printmaking,<br />

graduated in 1967.<br />

In 1972, she started work, teaching at the Department of Printmaking, Academy of Fine Arts in Warsaw, where<br />

she currently directs a diploma studio for students of printmaking, years 2-5.<br />

Since the beginning of her creative path she was willing to employ experimental methods in the techniques of<br />

intaglio printing; the hallmark of the artist's work has become a deeply embossed relief – embossing.<br />

During over 35 years of her activity as artist, she showed her artwork at over 20 solo exhibitions and nume -<br />

rous group shows in Poland and abroad. Her cooperation with Swedish galleries and professional contacts<br />

were reflected in numerous exhibitions (Flamingo AB Gallery in Falkenberg, in 1985, a solo exhibition at<br />

the Grafi ska Sallskapet – Galleryof the Swedish Graphic Artists Association in <strong>Stockholm</strong>, and in 1997, an exhibition<br />

at the Polish Institute in <strong>Stockholm</strong>) and conferring on her the status of a member of the Association<br />

of Swedish Graphic Artists, Grafikens Hus, in 1996, and then awarding her an annual prize of Elf in 1997.<br />

In the years 2003-5, she coordinated, on behalf of the Academy of Fine Arts, NETWORK BALTIC, an international<br />

project initiated by the Grafikens Hus under the EU programme “Culture 2000”.<br />

Her works are held in collections around the world, including Museum of Graphic Arts in Epinal (France),<br />

National Library in Warsaw, “Ring House” – prints collection of the University of Alberta, Edmonton (Canada),<br />

Kanagawa (Japan), Grafikens Hus in Mariefred (Sweden), National Museum in Warsaw.<br />

Her current interests in graphic arts focus around the new technologies of laser engraving.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

18


Ewa Walawska, Narcissus II<br />

screen print, 83x50, 2005<br />

19<br />

Ewa Walawska, Narcyz II<br />

serigrafia, 83x50, 2005<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Ewa Walawska, Narcyz I, II nagroda<br />

serigrafia, 83x50, 2005<br />

20<br />

Ewa Walawska, Narcissus I, 2nd Prize<br />

screen print, 83x50, 2005


21<br />

III NAGRODA 3rd PRIZE<br />

Henryk Królikowski<br />

Ur. Darłowo 1973 r., studiował w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Instytucie<br />

Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dyplom z wyró˝nieniem w pracowni druku wypukłego prof. Jerzego J´drysiaka i pracowni druku<br />

wkl´słego prof. Andrzeja B´benka w 1999 r. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.<br />

Zajmuje si´ grafikà. Najch´tniej posługuje si´ technikà linorytu. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za granicà.<br />

Wa˝niejsze nagrody:<br />

2005 Druga nagroda w dziedzinie grafiki komputerowej – IV Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej w Nowosybirsku<br />

2007 Pierwsza nagroda – IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn<br />

2008 Trzecia nagroda – I Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki im. T. Kulisiewicza IMPRINT, Warszawa<br />

Born in Darłowo 1973, he studied at the Institute of Liturgy, Pontificial Academy of Theology in Krakow and the Institute of Art, Pedagogical University<br />

in Krakow; honours degree at Prof. Jerzy J´drysiak’s Studio of Relief Printing and Prof. Andrzej B´benek’s Studio of Intaglio Printing, 1999. He is<br />

Assistant Professor at the Institute of Fine Arts, Jan Kochanowski University in Kielce. He practices printmaking. His favourite technique is linocut.<br />

He participated in a number of exhibitions in Poland and abroad.<br />

Select prizes:<br />

2005 Second Prize in Computer Graphics – 4th Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art, Novosibirsk<br />

2007 First Prize – 9th Quadrennial of Polish Wood Engraving and Linocut, Olsztyn<br />

2008 Third Prize – 1st Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT<br />

Moje grafiki przedstawiajà Êwiat natury, szeroko rozumianej materii o˝ywionej i nieo˝ywionej. Âwiat przyrody<br />

pokazuje nam nieskoƒczone iloÊci wzorów, układów, kompozycji.<br />

W moich grafikach pojawiajà si´ ró˝ne horyzonty widzenia Êwiata. – Horyzont człowieka to forma człeko -<br />

kształtna, której poczàtkiem jest materia organiczna. Człowiek jest u mnie bryłà formy pochodzenia<br />

organicznego, w materii, w której tkwi, która go otacza i której jest cz´Êcià. – Horyzont pejza˝u. Mój<br />

pejza˝ to nie konkretny fragment rzeczywistoÊci, ale uogólniona kompozycja kształtów natury w cz´sto<br />

spłaszczonej, jednolicie ci´tej przestrzeni. – Horyzont układów form w przyrodzie. Od najdrobniejszych<br />

kształtów organizmów podpatrzonych przez mikroskop do układów faktur, rytmicznie powtarzajàcych si´<br />

wzorów. Tutaj poszczególne struktury majà znaczenie dominujàce.<br />

My prints represent the natural world, broadly conceived animate and inanimate matter. The natural world<br />

supplies an infinite number of patterns, systems and compositions.<br />

There are various horizons of looking at the world in my prints. – The human horizon appears as an<br />

anthropomorphous form, which originates in organic matter. In my art, man is a solid organic form, in<br />

matter, in which he exists, which surrounds him and of which he is part. – The landscape horizon. My landsca<br />

pe is not a single fragment of reality, being rather an arrangement of abstracted natural shapes in often<br />

fla ttened, uniformly cut space. – The horizon of systems of forms in nature. From the tiniest organic<br />

shapes, seen under a microscope, to rhythmically repetitive patterns. Each individual structure<br />

dominates in such cases.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Henryk Królikowski, Bez tytułu<br />

linoryt, 120x120, 2005<br />

22<br />

Henryk Królikowski, Untitled<br />

linocut, 120x120, 2005


Henryk Królikowski, Untitled, 3rd Prize<br />

linocut, 128x74, 2006<br />

23<br />

Henryk Królikowski, Bez tytułu, III nagroda<br />

linoryt, 128x74, 2006<br />

Ur. w 1981r. w Ostro∏´ce. Absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie.<br />

Zajmuje si´ filmem animowanym, grafikà i malarstwem.<br />

GRANDPRIX<br />

Katarzyna Kijek<br />

W flimie „Fleisch”, z pozoru b´dàcym przewrotnà satyrà na konsumpcjonizm, makro i mikrokosmos<br />

człowieka zostaje umi´sowiony. A grzechem pierworodnym tej mi´snej apokalipsy okazuje si´ tu niewinna<br />

z pozoru, za to powszechnie wykonywana czynnoÊç zakupu kawałka wołowiny w automacie vendingowym.<br />

Artur Tanikowski<br />

Czułe barbarzyƒstwa, „Aspiracje”, jesieƒ 2007.<br />

In “Fleisch”, which is seemingly perverse satire on consumerism, the macro and the microcosm of man comes<br />

to be meatified. And the original sin of the meat apocalypse turns out to be a seemingly innocent, but commonly<br />

performed operation of the purchase of a piece of beef in a vending machine.<br />

Artur Tanikowski<br />

(Czułe barbarzyƒstwa), Aspiracje, autumn 2007.<br />

Wa˝niesze nagrody:<br />

2005 I miejsce w konkursie Canon Twórców w kategorii animacja za film „Pracownik”<br />

2006 I nagroda w konkursie Adobe Premiere Pro za film „Trawnik”<br />

2006 nagroda miesiàca w konkursie „Skr´ç coÊ” za film „Trawnik”<br />

2006 I nagroda w konkursie theoneminutes w kategorii: Europa Ârodkowo-Wschodnia za film „Pracownik”<br />

2007 nagroda onedotzero+ MTv Bloom<br />

2007 Wyró˝nienie za film „Pracownik” na XIII Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym „Jedna minuta”<br />

w Szamotu∏ach<br />

2007 Wyró˝nienie honorowe za film „Fleisch” na festiwalu Animadrid 2007<br />

2007 Grand Prix – Biennale Sztuki Mediów – Warszawa<br />

2008 nagroda Tadeusza Kulisiewicza – IMPRINT<br />

2009 nagroda za najlepszy polski teledysk animowany – Yach Film Fwstiwal 2009<br />

NAGRODA FUNDACJI IM. T. KULISIEWICZA<br />

KULISIEWICZ FOUNDATION AWARD<br />

Born in Ostroł´ka 1981, she is a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw.<br />

Her art practice incorporates film animation, printmaking and painting.<br />

Select prizes and awards:<br />

2005 First Prize, Canon Twórców competition, category: animated film, for “Employee”<br />

2006 First Prize, Adobe Premiere Pro competition, for the film “Lawn”<br />

2006 Best of the Month Prize, “Skr´ç coÊ” competition, for the film “Lawn”<br />

2006 First Prze in theoneminutes competition, category: East and Central Europe, for the film “Employee”<br />

2007 onedotzero+ MTv Bloom<br />

2007 Special Mention for the film “Employee” at 13th International Film Festival “Jedna minuta”<br />

in Szamotuły<br />

2007 Honorary Mention for the film “Fleisch” at Animadrid Festival 2007<br />

2007 Grand Prix Media Art Biennial Warsaw<br />

2008 Tadeusz Kulisiewicz Prize – Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT<br />

2009 Prize for the Best Polish Animated Videoclip, Yach Film Festival 2009<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

24


Katarzyna Kijek, Fleisch, Kulisiewicz Foundation Award<br />

animation 2d, 2007<br />

25<br />

Katarzyna Kijek, Fleisch, Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza<br />

animacja 2d, 4:3, 2007<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Katarzyna Kijek, Fleisch, Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza<br />

animacja 2d, 4:3, 2007<br />

26<br />

Katarzyna Kijek, Fleisch, Kulisiewicz Foundation Award<br />

animation 2d, 2007


27<br />

Ur. Incheon, Korea, 1975 r., odbywa studia doktoranckie w dziedzinie Multiple Art & Techno logy, ˚eƒski<br />

Uniwer sytet Sungshin (Seul, Korea), od 2009 r. w Seulu odbyło si´ pi´ç wystaw indywidualnych jej prac<br />

graficznych.<br />

Wybrane wystawy zbiorowe i nagrody:<br />

2009 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2009 (Bunkier Sztuki, Kraków)<br />

2009 „Four Giants” (Espace Tristan Bernard, Pary˝, Francja)<br />

2009 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Guanlan (Muzeum Guanlan, Shenzhen, Chiny)<br />

2009 Grafika eksperymentalna – projekty online, Rumunia<br />

[http://www.experimentalproject.ro/inhee.html]<br />

2008 I Mi´dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT2008 [Wyró˝nienie],<br />

Warszawa<br />

2008 Mi´dzynarodowa Wystawa Grafiki Yunnan 2008 (Muzeum Regionu Yunnan, Kunming, Chiny)<br />

2007 Nowosybirskie Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki<br />

(Paƒstwowe Muzeum Sztuki w Nowosybirsku, Rosja)<br />

2007 „Working Above The Line” (Galeria PYO, Pekin, Chiny)<br />

2007 Finland International Mini-Print Triennial (Muzeum Sztuki w Lahti, Finlandia)<br />

2006 International Print Network „INK” (Heyri, Paju, Korea)<br />

2006 Miedzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2006 (Muzeum Sztuki Współczesnej)<br />

2005 Tokyo International Mini-Print Triennial (Galeria DaMa, Tokio, Japonia)<br />

2004 XIII Seoul International Print Biennial [Excellence Prize] (Muzeum Sztuki w Seulu, Korea)<br />

WYRÓ˚NIENIE HONORARY MENTION<br />

In Hee Bang<br />

W cyklu prac In-hee Bang pojawiajà si´ ró˝ne artykuły odzie˝owe. Sa wÊród nich damskie d˝insy, marynarki,<br />

swetry, koszule, spódnice i sukienki, a tak˝e akcesoria – paski, torby, parasolki – czy fili˝anki.<br />

Obrazy odzie˝y i innych przedmiotów sà ró˝ne od typowych obrazów produktów i oferty handlowej na<br />

zdj´ciach w katalogach i sklepach. To znaczy, funkcjonujà one w zypełnie odmienny sposób ni˝ przedmioty<br />

w epoce kapitalizmu, kiedy to u˝ytecznoÊç przedmiotu jest to˝sama z wartoÊcià towaru na sprzeda˝.<br />

Odzie˝ i przedmioty wyst´pujàce w pracach artystki ona sama nosiła lub je posiadała.<br />

Dochodzenie tego, czy artystka naprawd´ miała na sobie t´ odzie˝, nie jest najwa˝niejsze. Wa˝ne, ˝e tak<br />

wyglàda w jej pracach i ˝e artystka skupia si´ na czymÊ, co ró˝ni te obrazy od komercyjnych obrazów towarów.<br />

A variety of clothes appear in a series of artworks created by In-hee Bang. Some are women's clothes,<br />

such as jeans, jackets, sweaters, shirts, skirts and dresses, while others are items, such as belts, bags, umbrellas<br />

and cups. The images of those clothes and items differ from typical images of products and merchandise<br />

in commercial catalogues or in stores. That is, they exist in a completely different way from<br />

objects in the capitalist era when use-values of objects are identified with their exchange values. All clothing<br />

and items in her artwork the artist once wore or possessed.<br />

Whether those clothes have actually been worn by the artist or not is immaterial. It is important that the<br />

artist makes them look so in her work, and by doing that she focuses on something different from their<br />

commercial images as merchandise.<br />

Born in Incheon, Korea, 1975, Ph.D course in Multiple Art & Technology, Sungshin Women's<br />

University (Seoul, Korea), since 2009 she has had five individual exhibitions in Seoul.<br />

Select group exhibitions and awards:<br />

2009 International Print Triennial, Krakow, 2009 (Bunkier Sztuki Gallery, Krakow, Poland)<br />

2009 “Four Giants” (Espace Tristan Bernard, Paris, France)<br />

2009 Guanlan international Print Biennial (Guanlan Museum, Shenzhen, China)<br />

2009 Experimental Printmaking online projects, Romania<br />

[http://www.experimentalproject.ro/inhee.html]<br />

2008 First Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial IMPRINT2008 [Honorary Mention], Warsaw,<br />

Poland<br />

2008 International Print Exhibition Yunnan 2008 (Yunnan Provincial Museum, Kunming, China)<br />

2007 Novosibirsk International Print Biennial (Novosibirsk State Art Museum, Russia)<br />

2007 “Working Above The Line” (PYO Gallery Beijing, China)<br />

2007 Finland International Mini-Print Triennial (Lahti Art Museum, Finland)<br />

2006 International Print Network “INK” (Heyri, Paju, Korea)<br />

2006 International Print Triennial Krakow 2006 (Contemporary Art Museum, Poland)<br />

2005 Tokyo International Mini-Print Triennial (DaMa Art Gallery, Tokyo)<br />

2004 The 13th Seoul International Print Biennial [Excellence Prize] (Seoul Museum of Art, Seoul, Korea)<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

In Hee Bang, W koszuli – V, wyró˝nienie<br />

druk cyfrowy, kolografia, 150x102, 2007<br />

28<br />

In Hee Bang, The shirt on – V, Honorary Mention<br />

digital print, collography, 150x102, 2007


In Hee Bang, The shirt on<br />

digital print, collography, 150x102, 2007<br />

29<br />

In Hee Bang, W koszuli<br />

druk cyfrowy, kolografia, 150x102, 2007<br />

Wkrótce minie 40 lat mojej przygody z grafikà.<br />

W swoich dotychczasowych pracach ciàgle poszukuj´ przestrzeni, czyli struktury, Êwiatła, harmonii,<br />

rytmu i formy.<br />

Moje działania sà zarówno intuicyjne, jak i zaprogramowane, a oddziałujà na mnie: przyroda, miejsce<br />

mojego ˝ycia, czyli ludzie i pejza˝, niektóre dzieła sztuki, szeroko poj´te otoczenie.<br />

Sam proces tworzenia, choç pracochłonny i ˝mudny, jest jednà wielkà przyjemnoÊcià.<br />

Stanisław Bałdyga<br />

It will soon be forty years since the beginning of my adventure with graphic art.<br />

In my work I have constantly been searching for space, that is, structure, light, harmony, rhythm and form.<br />

I have acted both intuitively and according to a plan, and I have been influenced by: nature, the place where<br />

I live, that is, people and landscape, some works of art, and my surroundings, broadly conceived.<br />

Creative process, though arduous and painstaking, is a huge joy.<br />

Stanisław Bałdyga<br />

Ur. Lublin 1945 r., studiował na Wydziale Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1965–1970. Uzyskał dyplom w zakresie grafiki<br />

artystycznej w pracowniach prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki, 1970. Jest autorem 45 wystaw indywidualnych, wziàł udział w ponad<br />

250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicà.<br />

Uczestnik jury w konkursach mi´dzynarodowych i ogólnopolskich.<br />

Współorganizator Mi´dzynarodowego Triennale Sztuki „Majdanek” , „Wschodniego Salonu Sztuki”, „Małej Akademii Sztuki”, konkursu „Grafika Roku”.<br />

Inicjator powstania Galerii „Pod Podłogà”. Uczestnik i organizator licznych plenerów i warsztatów twórczych.<br />

Członek Rady Muzeum Lubelskiego i Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.<br />

W latach 1993–2003 prezes ZO ZPAP w Lublinie.<br />

Nagrody i wyró˝nienia:<br />

1989, 1993, 2000, 2003 Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Jelenia Góra (nagroda równorz´dna, medal, wyró˝nienie)<br />

2008 I Mi´dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie – IMPRINT (wyró˝nienie)<br />

Born in Lublin 1945, he studied at the Faculty of Fine Arts, Nicholas Copernicus University in Toruƒ, 1965-1970; degree in printmaking at the studios<br />

of Prof. Edmund Piotrowicz and Prof. Ryszard Krzywka, 1970. He is the author of 45 individual exhibitions and he took part in more than 250 group<br />

exhibitions in Poland and abroad.<br />

Member of the judging panels of international and national competitions and co-organizer of the International Triennial of Art “Majdanek”, “Eastern<br />

Art Salon”; “Little Arts Academy”; and the “Print of the Year” competition. He initiated the Pod Podłogà Gallery. Participant and organizer of numerous<br />

plein-air meetings and creative workshops. Member of the Lublin Museum Board and the Zamoyski Museum Board in Kozłówka. In 1993–2003,<br />

President of the Lublin Regional Board, Association of Polish Artists and Designers.<br />

Prizes and special mentions:<br />

1989, 1993, 2000, 2003 Jacek Gielniak National Graphic Art Competition, Jelenia Góra (ex aequo Prize, Medal, Special Mention)<br />

2008 Tadeusz Kulisiewicz International Graphic Arts Triennia in Warsaw IMPRINT (Honorary Mention)<br />

WYRÓ˚NIENIE HONORARY MENTION<br />

Stanisław Bałdyga<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

30


Stanisław Bałdyga, Spaces IX<br />

linocut, 100x100, 2009<br />

31<br />

Stanisław Bałdyga, Przestrzenie XI<br />

linoryt, 100x100, 2009<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Stanisław Bałdyga, Przestrzenie IX. Mój Kosmos, wyró˝nienie<br />

linoryt, 80x120, 2006<br />

32<br />

Stanisław Bałdyga, Spaces IX. My Cosmos, Honorary Mention<br />

linocut, 80x120, 2006


33<br />

WYRÓ˚NIENIE HONORARY MENTION<br />

Leszek Ho∏danowicz<br />

Prace Leszka Hołdanowicza opierajà si´ na prawach geometrii, lecz tak˝e na znajomoÊci natury widza.<br />

Jego kompozycje podporzàdkowane sà ÊciÊle zasadzie symetrii, która niezwykle rzadko zostaje naru-<br />

szona. Symetria nie oznacza jednak spokoju i bezruchu. Przeciwnie – trudno o sztuk´ bardziej dyna micznà,<br />

poruszajàcà si´ swym wewn´trznym rytmem. Elementy kompozycji zdajà si´ drgaç w oku widza, wznoszà<br />

si´ w gór´, wirujà, dà˝à w głàb przedstawionej przestrzeni. Tak jakby chciał ukazaç innà, wewn´trznà<br />

prawd´ – metafizycznà obok artystycznej.<br />

(…)<br />

Leszek Hołdanowicz operuje prostym, czytelnym znakiem graficznym, który jest aluzjà do realnego<br />

kształtu Êwiata. Czasem znak ten staje si´ czytelnà i sugestywnà metaforà rzeczywistoÊci. A tak˝e<br />

Êwiadectwem tego, jak ogranicza ona człowieka.<br />

(…)<br />

Leszek Hołdanowicz porusza si´ w czarno-białym Êwiecie geometrii jak poeta, który zajmuje si´ – jak sam<br />

to okreÊla – poszukiwaniem i odkrywaniem nowych kształtów dla starych znaczeƒ.<br />

(fragmenty z: Antoni Adamski, Poeta w Êwiecie geometrii)<br />

The works of Leszek Hołdanowicz are based on the principles of geometry, but also on his insight into the<br />

nature of the viewer. His compositions are subject to the law of symmetry, which is only very rarely<br />

disturbed. Symmetry does not, however, equal quiet and stillness. On the contrary, this art is as dynamic<br />

as can be, moving to its internal rhythm. The elements of the composition seem to vibrate in the eye of the<br />

beholder, rising, whirling and running into the depths of the represented space. As if he wished to show<br />

another, inner truth – metaphysical beside artistic.<br />

(…)<br />

Leszek Hołdanowicz employs a simple lucid graphic sign, which alludes to the real shape of the world.<br />

That sign becomes a clear and suggestive metaphor of reality. As well as bearing testimony to how<br />

it limits man.<br />

(…)<br />

Leszek Hołdanowicz moves in a black and white world of geometry as a poet who engages, as he himself<br />

puts it, in searching for and discovering new shapes for old meanings.<br />

(excerpts from: Antoni Adamski, Poet in the world of geometry)<br />

Ur. Dmytrow, 1937 r., studiował w Akadamii Sztuk Pi´knych w Krakowie, a nast´pnie w Warszawie, gdzie od roku 1965 zajmuje si´ dydaktykà z zakresu<br />

projektowania graficznego. Uprawia grafik´ w kategoriach figuralnych, symbolicznych i semantycznych. Jego prace znajdujà si´ w zbiorach muzeów<br />

europejskich, amerykaƒskich i azjatyckich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicà.<br />

Born in Dmytrow, 1937, he studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, then at Warsaw, where he has been teaching various programmes in the field<br />

of graphic design. His graphic art practice includes works that belong to figurative, symbolic and semantic categories. His works are held in European,<br />

American and Asiatic museum collections and in private collections in Poland and abroad.<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Leszek Hołdanowicz, (?)<br />

34<br />

Leszek Hołdanowicz, (?)


Leszek Hołdanowicz, Horizontal triptych A,B,C, Honorary Mention<br />

screen print, 100x210, 2005<br />

35<br />

Leszek Hołdanowicz, Tryptyk poziomy A,B,C, wyró˝nienie<br />

sitodruk, 100x210, 2005<br />

Ur. Bielsko-Biała, studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie, 2003–2008.<br />

Od roku 2006 jest asystentem w pracowni wkl´słodruku prof. Henryka O˝oga.<br />

Wystawy:<br />

2005 Sakaide Art Grand Prix, Sakaide (Japonia)<br />

2006 Wystawa indywidualna w El Monegal (Hiszpania)<br />

2006 „30 dies de gravat a Olot”, Olot (Hiszpania)<br />

2007 „Wystawa pedagogów wydziału grafiki ASP w Krakowie”, BWA, Nowy Sàcz<br />

2008 Małe Formy Grafiki, Łódê<br />

2008 Wystawa Dyplomów, Pałac Sztuki, Kraków<br />

2008 wystawa indywidualna w Sala de exposiciones „Caixa de Catalunya”, Solsona (Hiszpania)<br />

2008 Mi´dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT 2008,<br />

Warszawa: wyró˝nienie<br />

2008 X Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki Caixanova, Ourense (Hiszpania): wyró˝nienie<br />

2009 „Arytmia” – wystawa grafiki, Space Gallery, Kraków<br />

2009 6 Biennale Grafiki Studenckiej, Poznaƒ<br />

2009 I Premio del Grabado Atlante, A Coruña (Hiszpania)<br />

2009 „Small Engraving Salon 2009” , Florean Muzeul, Maramures (Rumunia): III nagroda<br />

2009 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków<br />

WYRÓ˚NIENIE HONORARY MENTION<br />

Tomasz Winiarski<br />

Grafika jest dla mnie narz´dziem do wyra˝ania myÊli, prze˝yç i uczuç. JednoczeÊnie fascynuje mnie to,<br />

˝e efekt koƒcowy jest zwykle odmienny od moich wczeÊniejszych zamierzeƒ. Prowokuj´ nowe sytuacje,<br />

bawiàc si´ jak dziecko, i z dreszczykiem podniecenia oczekuj´ pierwszej odbitki.<br />

Graphic art is an instrument for expressing my thoughts, experiences and emotions. It is at the same time<br />

fascinating that the end result usually differs from my earlier intentions. I provoke new situations, playing<br />

like a child, and awaiting each new print with a tinge of excitement.<br />

Born in Bielsko-Biała, he studied at the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Krakow,<br />

2003–2008. He has been an assistant at Prof. Henryk O˝og’s Studio of Intaglio Printing, since 2006.<br />

Exhibitions:<br />

2005 Sakaide Art Grand Prix, Sakaide, Japan<br />

2006 Individual exhibition in El Donegal, Spain<br />

2006 “30 dies de gravat a Olot”, Olot, Spain<br />

2007 “Exhibition by teachers of the Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts in Krakow”,<br />

BWA, Nowy Sàcz<br />

2008 International Triennial Small Graphic Forms, Łódê<br />

2008 Exhibition of graduation pieces, Pałac Sztuki, Krakow<br />

2008 Individual exhibition at Sala de exposiciones “Caixa de Catalunya”, Solsona, Spain<br />

2008 Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial IMPRINT 2008, Warsaw: Honorary Mention<br />

2008 10th International Biennial of Engraving Caixanova, Ourense, Spain: Special Mention<br />

2009 “Arythmics – an exhibition of prints”, Space Gallery, Krakow<br />

2009 6th Biennial of Student Prints, Poznaƒ<br />

2009 I Premio de Grabado “Atlante”, A Coruña, Spain<br />

2009 “Small Engraving Salon 2009” , Florean Muzeul, Maramures, Romania: Third Prize<br />

2009 Grand Prix of Young Polish Print, Krakow<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

36


Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile VII<br />

linocut, mezzotint, 100x70, 2008<br />

37<br />

Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile VII<br />

linoryt, mezzotinta, 100x70, 2008<br />

LAUREACI|PRIZEWINNERS<br />

Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile XIII, wyró˝nienie<br />

linoryt, mezzotinta, 100x70, 2008<br />

38<br />

Tomasz Winiarski, Perpetuum mobile XIII, Honorary Mention<br />

linocut, mezzotint, 100x70, 2008


Laureaci IMPRINT / IMPRINT Prizewinners<br />

Mi´dzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT'2008<br />

Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT'2008<br />

www.imprint.asp.waw.pl<br />

Kuratorzy wystawy/Exhibition Curators<br />

Agnieszka CieÊliƒska-Kawecka, Mikael Kihlman<br />

Miejsca i daty prezentacji wystawy/Exhibition venues and dates:<br />

Grafikens Hus, Mariefred, Szwecja, wrzesieƒ-listopad, 2010/Grafikens Hus, Mariefred, Sweden,<br />

Sept.-Nov., 2010<br />

Muzeum Okr´gowe Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz, <strong>Polska</strong>,<br />

grudzieƒ 2010-styczeƒ 2011/Kalisz District Museum, Tadeusz Kulisiewicz Drawings and Prints Centre,<br />

Kalisz, Poland, Dec. 2010-Jan. 2011<br />

Galeria Spokojna 15, Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie, paêdziernik-listopad, 2011<br />

Spokojna 15 Gallery, Academy of Fine Arts in Warsaw, Oct.-Nov., 2011<br />

Projekt i opracowanie graficzne katalogu/Catalogue design and layout<br />

Piotr Garlicki<br />

Wymiary prac podane sà w centymetrach/Work sizes in centimeters<br />

Fotograficzne reprodukcje prac/Photo reproductions of works<br />

Sylwester Puchała (s. 13, 17, 20, 23, 28, 32, 35, 38) i Autorzy/and Authors<br />

Redakcja/Copy-editing<br />

Piotr Szymor<br />

Tłumaczenia/Translation<br />

Rachelle Puryear, Piotr Szymor<br />

Wydawcy/Published by:<br />

Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie/Academy of Fine Arts in Warsaw<br />

Krakowskie PrzedmieÊcie 5<br />

00-068 Warszawa<br />

www.asp.waw.pl<br />

Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza/Tadeusz Kulisiewicz Grants and<br />

Prizes Foundation<br />

Dwusieczna 10<br />

03-071 Warszawa<br />

www.kulisiewicz.org<br />

© Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie i Autorzy, Warszawa, 2010/Academy of Fine Arts in Warsaw<br />

and Authors, Warsaw, 2010<br />

© Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza i Autorzy, Warszawa, 2010<br />

Tadeusz Kulisiewicz Grants and Prizes Foundation and Authors, Warsaw, 2010<br />

Druk i oprawa/Printed and bound in Poland by<br />

Drukarnia Diadem<br />

ISBN 978-83-61558-37-8<br />

ISBN 978-83-928781-8-6<br />

Instytut Polski w Sztokholmie<br />

Polish Institute, <strong>Stockholm</strong><br />

Instytut Polski w Sztokholmie promuje w Szwecji polskà kultur´ i nauk´, upowszechnia wiedz´ na temat Polski<br />

oraz zabiega o rozbudowywanie kontaktów pomi´dzy szwedzkimi i polskimi artystami, Êrodowiskami opinio -<br />

twórczymi oraz instytucjami kulturalnymi.<br />

Instytut Polski jest cz´stym inicjatorem lub partnerem polsko-szwedzkich projektów kulturalnych na terenie całej<br />

Szwecji, a tak˝e organizuje stanowiàce cz´sty wst´p do projektów wyjazdy studyjne do Polski i ułatwia nawià -<br />

zywanie kontaktów w Szwecji reprezentantom polskich instytucji i Êrodowisk zwiàzanych z kulturà.<br />

Instytut Polski jest instytucjà non-profit podlegajàcà polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, która w swojej<br />

działalnoÊci stawia na ide´ bliskiej współpracy polskich i szwedzkich partnerów oraz dialogu polsko-szwedzkiego.<br />

W maju 2009 instytut przeniósł si´ z zabytkowej willi w eleganckiej dzielnicy Östermalm do biura w artystycznej,<br />

pełnej ˝ycia dzielnicy Södermalm.<br />

Na www.polska<strong>institutet</strong>.se znajdujà si´ informacje o bie˝àcych projektach instytutu, filmy zapowiadajàce<br />

najbli˝sze imprezy oraz linki do interesujàcych polskich stron internetowych. Instytut aktywnie działa równie˝<br />

na portalu społecznoÊciowym Facebook, na szwedzkim portalu dziennikarskim Newsdesk i na You Tube.<br />

The Polish Institute in <strong>Stockholm</strong> promotes Polish culture and science in Sweden, propagates knowledge about Poland<br />

and seeks to develop contacts between Swedish and Polish artists, opinion-forming circles and cultural institutions.<br />

The Polish Institute frequently initiates or participates in Polish-Swedish cultural projects across Sweden,<br />

organizes study trips to Poland, which often constitute an introduction to these projects, and also assists representatives<br />

of Polish cultural circles and institutions in establishing contacts in Sweden.<br />

The Polish Institute is a non-profit institution operating under the auspices of the Polish Ministry of Foreign<br />

Affairs, whose activities focus on the idea of a close collaboration of Polish and Swedish partners as well as<br />

a Polish-Swedish dialog.<br />

In May, 2009 the institute relocated from a period villa in the elegant Östermalm district to an office in the artistic<br />

and vibrant Södermalm district.<br />

Our website at www.polska<strong>institutet</strong>.se contains information about the institute's current projects, movie trailers<br />

for upcoming events and links to interesting Polish websites. The Institute operates actively on the social<br />

network Facebook, the Swedish journalist portal Newsdesk and is present on You Tube.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!