pobierz prezentację jako plik PDF

activeweb.pl

pobierz prezentację jako plik PDF

Modele biznesowe i prawneprojektów wykorzystującychurządzenia mobilneRafał KowalczykActiveweb


0,80,852,7 Samochód1,3PCTelefon stacjonarnyKarta kredytowaTVTelefon komórkowy1,51,4Telefonkomórkowy35 2.7 mld


Dlaczego warto wykorzystad urządzenia mobilnew projektach• Nadal innowacyjna forma w grupie docelowej lekarzy– dwa wdrożenia wykonane przez Activeweb– Grupa 300 lekarzy POZ oraz 21 onkologów– Wysoki prestiż projektu• Wysoka efektywnośd, doświadczenie w zażądzaniu


Direct marketing• Wysoka 99,9% precyzja dotarcia jeden telefon=jedenużytkownik=jeden numer• Pełna interaktywnośd w czasie rzeczywistym• Reakcja impulsowa odbiorcy• Niezależnośd od miejsca i sytuacji• Możliwośd dialogu• Relatywnie mały wysiłek po stronie odbiorcy


Cel projektu oraz wartości dodaneKomunikacjaPomocpraktycznaCelEdukacjaRozrywka


Projekty badawczeWykorzystanie urządzenia mobilnego jako narzędzia doprojektów:• Rejestry medyczne• Ewidencje i kwalifikacje pacjentów• Badania obserwacyjne• Badania postmarketigowe• Badania rynku


Projekty badawcze wykorzystanie aplikacjimobile• Szybkośd wypełniania ankiety• Dostępnośd w każdym czasie i w każdym miejscu• Zastosowanie inteligentnych algorytmówułatwiających wypełnianie ankiety• Możliwośd zdalnej aktualizacji ankiety• Bezpośrednie wsparcie użytkownika• Wyniki na bieżąco• Multichanel


Etapy wdrożenia projektu badawczego zwykorzystaniem urządzeo mobilnych• Cel projektu• Dobranie grupy badawczej• Konstrukcja algorytmu• Przekazanie narzędzi badaczom• Monitoring i obsługa badania• Stworzenie raportu• Ewaluacja projektu


Edukacja poprzez multimedia


Executive SummaryLake Restoration TechniquesThe restoration of eutrophic or hypereutrophic lakes requires the reduction of bothexternal and internal phosphorus loads, as well as the implementation of othermanagement techniques. Therefore, in order to develop the Lake Hancock restorationplan it is important to evaluate available restoration technologies that reduce externaland internal loads, as well as other management techniques. Sediment inactivationtechniques (dredging, drawdown and mechanical excavation, chemical inactivation,and capping) and recirculating wetlands can remove internal loads. Treatmentwetlands and settling ponds can remove external tributary loads. Other in-lakerestoration techniques include increasing the lake water level, biological control, andlittoral zone habitat restoration. Treatment wetlands, settling ponds and filtration canbe used to treat the discharge from the lake.In order to restore this over-enriched, shallow and turbid lake and to restore a balanceto the aquatic flora and fauna, it is necessary to improve the quality of water withinthe lake. Phosphorus loadings must be reduced from the sediments in the lake as wellas from the tributaries. Over half of the annual phosphorus loading comes from thesediments and therefore, techniques that control the phosphorus input from thesediments are critical to restoration of Lake Hancock. A brief description of therestoration techniques follows:„ Sediment Removal by Hydraulic Dredging – A barge-mounted pumping systemis used to remove submerged sediment from the lake. This technique can provideefficient removal of sediments from the lake.„ Lake Drawdown and Mechanical Excavation – Lake water is allowed to drainthrough the existing P-11 structure at South Saddle Creek, and when sufficientlydry, earth-moving equipment can be used to remove sediments from the lakeshoreline.„ Chemical Inactivation of Sediment with Alum – Alum is used to immobilizephosphorous within the sediment. The phosphorus and alum bind and settle,becoming unavailable for release back into the water column.„ Capping of the Sediments with an inert substance – Clean sand, gravel,geotextiles, or synthetic liner may be used to cover the submerged sediment. Thisactivity would also help bind nutrients within the sediment.„ Recirculating Treatment Wetland – This technique removes particulatephosphorous by removing algae and resuspended sediments. This isaccomplished by pumping lake water into a filtration wetland, cleaning the waterthrough nutrient uptake and settling.„ Wetland Treatment of Inflows – This technique involves the construction ofwetlands to treat tributaries entering Lake Hancock. The wetlands capture andtransform nutrients from the tributaries before they enter the lake.ES-2O:\dang\Lake Hancock\Final\ExecSummary.doc


Science• System prowadzenia rejestrównaukowych• Dostepny poprzez internet• Dostepny poprzez dedykowanenarzedzie mobilne iPAQ zautorską aplikacją Science• Możliwośd wykorzystaniaurzadzeo Digital Pen iNotebookow do wprowadzaniadanych


• Science umozliwia lekarzom prace nad rejestremmedycznym wykorzystujac internet orazzdalnie, poprzez urzadzenia IPAQ. Zaawansowanenarzedzia analizy danych i raportowania 24/7zwiekszaja efektywnosc pracy.


Komunikacja oraz edukacja• udostępnienie narzędzia do komunikacji na najwyższympoziomie• dostęp do najwyższej klasy treści medycznych w postaciartykułów, wiadomości,• video relacji z konferencji lub reprintów w formieelektronicznej• łatwy kontakt pomiędzy grupą lekarzy objętą programemwdrożenia zapewniającą wygodną pracę grupową• dostęp do dedykowanych aplikacji medycznych naBlackBerry jak również do innych• usług Activeweb (np. Science)


Model biznesowy• Sponsor przekazuje za pośrednictwem Activeweb narzędziepozwalające lekarzowi komunikowad się, oraz edukowad• Sponsor otrzymuje możliwośd do kontaktu z lekarzemSMS, VOICE• Sponsor otrzymuje możliwośd do przesłania lekarzowizaproszenia na spotkanie, konferencję• Sponsor otrzymuje możliwośd zaproszenia lekarza do ankietyProces finansowo – prawnySponsor Activeweb Lekarz


MedberryEdukacjaRSS• Rewolucyjny system komunikacjilekarzyAnkiety• Dostęp do poczty, kalendarza, listyzadao z dowolnego miejsca naświecieKonto MSExchange• Współdzielenie zasobów, kalendarzy• Bezpieczeostwo danych przedkradzieżą komputera i atakiemwirusowMultimediaVIdeocastAnkiety


Wdrożenie Medberry (direct Blacberry)Activeweb• Badania fokusowe napróbce grupy docelowej• Wdrożenie• Obsługa prawna• Helpdesk• Ewaluacja projektuRIM• wsparcie technologiczneoraz programistyczneElservierOrange• dostawca urządzeo• dedykowana ofertatelekomunikacyjna• dostawca wysokiej klasytreści medycznych


Medberry korzyści dla firmy farmaceutycznej• atrakcyjna cena dotarcia do wybranej grupy lekarzy• brak kosztów inwestycji w infrastrukturętechnologiczną,• bezpieczeostwo,• natychmiastowe wdrożenie,• elastycznośd,• wygoda


Warunki prawne – stan faktycznyFirma zamierza wziąd udział w innowacyjnym przedsięwzięciupolegającym na udostępnieniu lekarzom usługi mobilnejobejmującej przekazanie platformy telekomunikacyjnej –wielofunkcyjnego urządzenia mobilnego wraz zabonamentemCelem współpracy jest zoptymalizowanie kontaktu z badaczamiw ramach prowadzonych badao i programów. Przekazaniesprzętu zmierzad ma do pozyskania narzędzia bezpośredniegokontaktu z lekarzami, które pozwolid ma również naprowadzenie działao promocyjnych i edukacyjnych orazbadawczych.


Warunki prawne• Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, programybadawcze prowadzone przez firmę będą korzystad zdodatkowego wsparcia technicznego jakim będzieurządzenie, za pomocą którego badacze będą kontaktowad sięz firmą. Lekarze, korzystając z urządzenia będą mogli przesyładwyniki badao oraz otrzymywad różnego rodzaju treściwysyłane przez firmę.


Przekazania urządzenia na czas trwaniaprogramu• Nie istnieją uregulowania, które wykluczałyby przekazywanie urządzeo, zktórych badacz mógłby korzystad w ramach trwającego programu.• Za dopuszczalne należy uznad przekazanie urządzenia, wszczególności, jeżeli jest ono przydatne do wykonania zleconej pracy.• Urządzenie mobilne spełnia wszelkie wymagania i wydaje się, że może bydpomocne lekarzowi. Urządzenie jest bowiem mobilne, zapewnia stałydostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej, jest kompatybilne zkomputerami stacjonarnymi i staje się coraz bardziej powszechne narynku.


Możliwości korzystania z urządzenia dowłasnych, prywatnych celów przez lekarza• wartośd abonamentu niższa niż 100zł a więc, znajdowała się wprzedziale kwoty dopuszczalnych „upominków” dla lekarzy, októrych mowa w art. 58 ust. 3 Prawa farmaceutycznego• Abonament odpowiedni do potrzeb programu• Umowa trójstronna


Partnerzy strategiczni Activeweb w projektachmobilnych


Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines