Views
7 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល ៥៨.ក្. ក្ចំៃួៃរិត A ៃិង B ដែលចំរ ោះព្រប់ចំៃួៃរិតវិជជមាៃ t ោច់ខាត រយើងមាៃ អចស រស រៅជា 1 A B t 1t t 1t 1 ( A B) t A t 1 t t(1 t) រព្បៀបរធៀបរមរុណនៃអងាទំងរី ររទញបាៃ ែូចរៃោះ A 1 ៃិង ខ. រណ អំងរតព្កាល រយើងបាៃ +ទញ ក្ 2 2 1 1 B 1 J 2 dt t t ដែល 1 1 dt 1 1 dt t 1t t 1t 1 ln t ln 1 t 2ln 2 ln 3 2 ln 1 t I dt 2 t 2 1 AB0 A 1 1 1 1 t 1t t 1t រ ោះ B 1 រយើងរោោះស្រាយអំងរតព្កាលខាងរលើរោយរព្បើអំងរតព្កាលរោយដ នក្ ាង g b a f t 1 t x 2 រយើងបាៃ b f t g t dt f t g t f t g t dt ln 1t រ ោះ ររបាៃ ln 1 t dt រ ោះររបាៃ g t 1 t 2 2 t 1 a b a 1 ft t 1 2 2 1 dt ln 1 t t t 1 t 2 1 1 1 1 ln 1 t J t 1 .ln 3 ln 2 2ln 2 ln 3 2 3ln 3 ែូចរៃោះ I 3ln 2 2 ៥៩.ក្. ក្ចំៃួៃរិត a ៃិង b ចំរ ោះព្រប់ចំៃួៃរិត x 3ln 3 3ln 2 2 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 166

092774440 អាំងតេក្រាល ររមាៃ ក្រៃោម 2 2 a bcos4x sin x cos x sin xcos 2 2 x អចស រស រៅជា sin x cos 2 2 x 1cos 2x1cos 2x 2 2 1 1 cos 2 2 2 x 1 1 cos 4x 1 2 2 1 1 cos 4 x 4 4 រព្បៀបរធៀបរមរុណនៃអងាទំងសងខាងររទញបាៃ ែូរចនោះ ចំៃួៃរិត a ខ. រណ អំងរតព្កាល ៃិង b រឺ 1 a 4 ៃិង 1 b 4 A sin 2 x cos 2 x dx ាមសព្មាយខាងរលើររបាៃ 0 2 2 2 1 1 sin cos cos 4 0 0 1 a 4 ដែល A x xdx xdx 4 4 ែូរចនោះ A sin 2 x cos 2 x dx 0 ៦០.ក្.រនៃៀងផ្ទៃ ត់ថា ចំរ ោះព្រប់ x ររមាៃ f x 2 2x 2 x 1 1 1 x sin 4 x 4 16 2 0 ៃិង 1 b 4 1 4 1 1 sin .0 sin 0 8 16 2 4 16 8 ធាតុនៃ D ក្ំៃត់រលើ D ក្រៃោមខាងរលើអចស រស រៅជា f x 2 2x 2 x 1 8 2 2x 2 2 x 2 1 ររមាៃ f { 1,1} 2 2( x 1) 2 x 1 x 1 2 2 x x x x 2 2 1 1 sin cos cos 4 4 4 1 1 2 x1 x1 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 167

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM