Views
6 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល គណ អាំងមេក្រាលខាងមលើមោយមក្ររើអាំងមេក្រាលមោយលសនក្ តាង 3 f x x g x cos x អាំងមេក្រាលខាងមលើមៅជា ម ម ោះ ោះ 2 3 f x x g x sin x 3 3 2 x cos x dx x sin x 3 x sin xdx មយើងគណ អាំងមេក្រាល x 2 sin xdx មោយលសនក្មទៀេ តាង 2 f x x g x sin x អាំងមេក្រាលខាងមលើមៅជា មយើងគណ តាង ម ម ោះ អាំងមេក្រាល f x g x cos x ោះ 2 f x x g x cos x 2 2 x sin xdx x cos x 2 x cos xdx x cos xdx x ម ោះ fx 1 ម ោះ g x sin x មោយលសនក្មទៀេ អាំងមេក្រាលខាងមលើមៅជា x cos xdx xsin x sin xdx ម ោះអាំងមេក្រាល x 2 sin xdx សរុរ្ក្អាំងមេក្រាល េូមចនោះ xsin x cos x មៅជា x 2 sin xdx x 2 cos x 2 xsin x cos x x 3 cos x dx មៅជា 3 3 2 x cos x dx x sin x 3 x sin xdx x 3 cos x dx 3.3. ្ន្ ឹឹះ្ណនាអាំងតេព្ាលមិនកាំនេ់ x 2 cos x 2xsin x 2cos x 3 2 x sin x 3 x cos x 2xsin x 2sin x c 3 2 x sin x 3x sin x 6xsin x 6sin x c 3 2 x sin x 3x sin x 6xsin x 6sin x c ១.្ណនាអាំងតេព្ាលតោយតព្បើលកខណៈព្្ឹឹះននអាំងតេព្ាល ឧទហ ណ៍ រណ អំងរតព្កាលខាងរព្កាម ចរមៃ dx ខ. ក្. x 1 2016 ើយ ក្. x 1 2016 dx 2 5 x x 3 2dx រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 8

092774440 អាំងតេក្រាល អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា ែូរចនោះ ខ. x 1 2016 dx x 1 2016 d x 1 x 1 2016 2 5 x x 3 2dx dx 2016 x 1 1 2016 1 2017 x 1 2017 2017 x 1 2017 អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា ែូរចនោះ 1 3 c c c 2 5 3 3 5 3 x x 2dx x 2 d x 2 2 5 x x 3 2dx 1 1 1 3 5 1 x 2 c 3 1 1 5 5 2 6 3 5 18 x c 5 2 ២.្ណនាតោយតព្បើលកខណៈននអាំងតេព្ាល 6 3 5 18 x c ឧទហ ណ៍ រណ អំងរតព្កាលខាងរព្កាម ក្. ចរមៃ ើយ ក្. 1 2x1 e dx x 1 2x1 e x dx អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា ខ. tan 2cot 2 x x dx 1 2x1 dx 2x1 e dx e dx x x 1 2 2 2x1 x e c រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 9

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
三角関数 trigonometric functions
4章の演習問題(全問)
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...