SFR Driving chain catalogue 2019 / 2020

SFRchain

DRIVING CHAIN


A

传 动 链

DRIVING CHAIN

03/06

07/09

10/13

14/16

17

18

19

20

21

22

23

24/25

26

27/28

29

30

31/35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45/46

47

48

A 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

B 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

重 载 系 列 滚 子 链

A 系 列 开 口 销 型 短 节 距 精 密 滚 子 链

重 载 系 列 开 口 销 型 滚 子 链

SH 系 列 高 强 度 短 节 距 重 载 滚 子 链

自 润 滑 链

O 型 密 封 圈 链

镀 锌 链

镀 镍 链

镀 达 克 罗 链

石 油 链

重 载 弯 板 传 动 链

齿 形 链

PIV 无 级 变 速 链

摩 托 车 正 时 链

摩 托 车 链

汽 车 发 动 机 正 时 滚 子 链

汽 车 发 动 机 正 时 套 筒 链

汽 车 发 动 机 正 时 静 音 链

滚 销 式 静 音 链

圆 销 式 静 音 链

链 条 联 轴 器

联 轴 器 链

套 筒 链

侧 弯 链

推 窗 用 防 弯 链

双 节 距 传 动 链

其 它 滚 子 链

03/06

07/09

10/13

14/16

17

18

19

20

21

22

23

24/25

26

27/28

29

30

31/35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45/46

47

48

Short pitch precision roller chain (A series)

Short pitch precision roller chain (B series)

Heavy duty series roller chain

Cottered type short pitch precision roller chain (A series)

Heavy duty series cottered type roller chain

SH series high strength heavy duty short pitch roller chain

Self-lubrication roller chain

O-Ring chain

Corrosion resistant/Zinc-plated chain

Corrosion resistant/Nickel-plated chain

Corrosion resistant/Dacromet-plated chain

Heavy duty cranked-link transmission chain

Inverted tooth chain

Self-tooth-forming chain (P.I.V. chain)

Motorcycle timing chain

Motorcycle chain

Automotive engine timing roller chain

Automotive engine timing bush chain

Automotive engine timing silent chain

Rocker joint type silent chain

Round pin type silent chain

Chain couplings

Coupling chain

Bush chain

Side bow chain

Anti-sidebow chain for pushing window

Double pitch transmission chain

Other roller chain

002


A 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (A series)

单 排 滚 子 链 / 套 筒 链

Simplex roller chain & bush chain


DIN/ISO

DIN/ISO

Chain

No.


ANSI

ANSI

Chain

No.

Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m

*03C

*04C-1

*06C-1

085-1

08A-1

10A-1

12A-1

16A-1

20A-1

24A-1

28A-1

32A-1

36A-1

40A-1

48A-1

*15

*25

*35

41

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

240

4.7625

6.3500

9.5250

12.7000

12.7000

15.8750

19.0500

25.4000

31.7500

38.1000

44.4500

50.8000

57.1500

63.5000

76.2000

2.48

3.30

5.08

7.77

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

2.38

3.18

4.77

6.25

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

1.62

2.31

3.58

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

6.10

7.90

12.40

13.75

16.60

20.70

25.90

32.70

40.40

50.30

54.40

64.80

72.80

80.30

95.50

6.90

8.40

13.17

15.00

17.80

22.20

27.70

35.00

44.70

54.30

59.00

69.60

78.60

87.20

103.00

4.30

6.00

9.00

9.91

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.39

0.60

0.80

1.30

1.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

1.80/409

3.50/795

7.90/1795

6.67/1516

14.10/3205

22.20/5045

31.80/7227

56.70/12886

88.50/20114

127.00/28864

172.40/39182

226.80/51545

280.20/63682

353.80/80409

510.30/115977
2.0

4.6

10.8

12.6

17.5

29.4

41.5

69.4

109.2

156.3

212.0

278.9

341.8

431.6

622.5

0.08

0.15

0.33

0.41

0.62

1.02

1.50

2.60

3.91

5.62

7.50

10.10

13.45

16.15

23.20

P

P

L

b1

Lc

T

Lc

T

h2

d1

d2

003 www.sfrchain.com


A 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (A series)

双 排 滚 子 链 / 套 筒 链DIN/ISO

DIN/ISO

Chain

No.

ANSI

ANSI

Chain

No.

Duplex roller chains & bush chain

Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

Pin

diameter

d2

max

L

max

Pin

length

Lc

max

Inner

plate

depth

h2

max

Plate

thickness Transverse

pitch

T

max

mm mm mm mm mm mm mm

Pt

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m*04C-2

*06C-2

085-2

08A-2

10A-2

12A-2

16A-2

20A-2

24A-2

28A-2

32A-2

36A-2

40A-2

48A-2

L

h2

T

b1

*25-2

*35-2

41-2

40-2

50-2

60-2

80-2

100-2

120-2

140-2

160-2

180-2

200-2

240-2

d1

P

6.350

9.525

12.700

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

P

d2

3.30

5.08

7.77

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

Lc

3.18

4.77

6.25

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

2.31

3.58

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

14.5

22.5

25.7

31.0

38.9

48.8

62.7

76.4

95.8

103.3

123.3

138.6

151.9

183.4

15.0

23.3

26.9

32.2

40.4

50.5

64.3

80.5

99.7

107.9

128.1

144.4

158.8

190.8

T

Pt

Lc

6.00

9.00

9.91

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.39

0.80

1.30

1.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

6.40

10.13

11.95

14.38

18.11

22.78

29.29

35.76

45.44

48.87

58.55

65.84

71.55

87.83

7.00/1591

15.80/3591

13.34/3032

28.20/6409

44.40/10091

63.60/14455

113.40/25773

177.00/40227

254.00/57727

344.80/78364

453.60/103091

560.50/127386

707.60/160818

1020.60/213955
8.6

19.7

16.9

35.9

58.1

82.1

141.8

219.4

314.9

427.5

562.4

695.0

877.4

1255.3

0.28

0.63

0.81

1.12

2.00

2.92

5.15

7.80

11.70

15.14

20.14

29.22

32.24

45.23

www.sfrchain.com

004


A 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (A series)

三 排 滚 子 链 / 套 筒 链

Triplex roller chain & bush chain


DIN/ISO

DIN/ISO

Chain

No.


ANSI

ANSI

Chain

No.


Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

minPin

diameter

d2

max

L

max

Pin

length

Lc

max

Inner

plate

depth

h2

max

Plate

thickness Transverse

pitch

T

max

mm mm mm mm mm mm mm

PtUltimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m

*04C-3

*06C-3

08A-3

10A-3

12A-3

16A-3

20A-3

24A-3

28A-3

32A-3

36A-3

40A-3

48A-3

*25-3

*35-3

40-3

50-3

60-3

80-3

100-3

120-3

140-3

160-3

180-3

200-3

240-3

6.350

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

3.30

5.08

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

3.18

4.77

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

2.31

3.58

21.0

32.7

21.5

33.5

6.00

9.00

0.80

1.30

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

45.4

57.0

71.5

91.7

112.2

141.4

46.6

58.5

73.3

93.6

116.3

145.2

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

12.70 152.2 156.8 41.00 5.60

14.27 181.8 186.6 47.80 6.40

17.46 204.4 210.2 53.60 7.20

19.85 223.5 230.4 60.00 8.00

23.81 271.3 278.6 72.39 9.50

6.40

10.13

14.38

18.11

22.78

29.29

35.76

45.44

48.87

58.55

65.84

71.55

87.83

10.5/2386

23.7/5386

42.3/9614

66.6/15136

95.4/21682

170.1/38659

265.5/60341

381.0/86591

517.2/117545

680.4/154636

840.7/191068

1061.4/241227

1530.9/347932
12.6

28.6

50.0

77.8

111.1

198.4

309.6

437.2

593.3

780.6

983.6

1217.8

1756.5

0.44

1.05

1.90

3.09

4.54

7.89

11.77

17.53

22.20

30.02

38.22

49.03

71.60

P

P

Pt

L

Lc

Pt

b1

T

Lc

T

h2

d1

d2

005 www.sfrchain.com


P

P

h2

Pt

Pt

Pt

d2

Lc

T

L

d1

Lc

b1 T


Pitch


Inner

plate

depthPin

length


Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength


Roller

diameterANSI


Plate

thickness Transverse

pitchWidth

between

inner plates

Pin

diameter

Weight

per

meter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

kN/lbf

Q

min

kN

Pt

Q0

kg/m

q

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

Chain

No.

ANSI

Chain

No.

12.700

12.700

12.700

12.700

19.050

19.050

25.400

25.400

31.750

31.750

31.750

31.750

38.100

38.100

38.100

38.100

15.875

15.875

25.400

25.400

15.875

19.050

15.875

19.050

7.85

7.85

7.85

7.85

12.57

12.57

15.75

15.75

18.90

18.90

18.90

18.90

25.22

25.22

25.22

25.22

9.40

9.40

15.75

15.75

9.40

12.57

9.40

12.57

3.96

3.96

3.96

3.96

5.94

5.94

7.92

7.92

9.53

9.53

9.53

9.53

11.10

11.10

11.10

11.10

5.08

5.08

7.92

7.92

5.08

5.94

5.08

5.94

12.00

12.00

12.00

12.00

18.00

18.00

24.00

24.00

30.00

30.00

30.00

30.00

35.70

35.70

35.70

35.70

15.09

15.09

24.00

24.00

15.09

18.00

15.09

18.00

1.50

1.50

1.50

1.50

2.42

2.42

3.25

3.25

4.00

4.00

4.00

4.00

4.80

4.80

4.80

4.80

2.03

2.03

3.25

3.25

2.03

2.42

2.03

2.42

14.38

14.38

22.78

29.29

29.29

35.76

35.76

45.44

45.44

18.11

18.11

22.78

14.38

29.29

35.76

45.44

18.11

22.78

14.38

29.29

35.76

45.44

18.11

22.78

40-4

40-5

40-6

40-8

60-5

60-8

80-4

80-5

100-4

100-5

100-6

100-8

120-4

120-5

120-6

120-8

50-5

50-6

80-8

80-6

50-4

60-6

50-8

60-4

08A-4

08A-5

08A-6

08A-8

12A-5

12A-8

16A-4

16A-5

20A-4

20A-5

20A-6

20A-8

24A-4

24A-5

24A-6

24A-8

10A-5

10A-6

16A-8

16A-6

10A-4

12A-6

10A-8

12A-4

7.95

7.95

7.95

7.95

11.91

11.91

15.88

15.88

19.05

19.05

19.05

19.05

22.23

22.23

22.23

22.23

10.16

10.16

15.88

15.88

10.16

11.91

10.16

11.91

59.8

74.2

88.5

117.3

117.0

185.8

121.0

149.9

147.8

183.6

219.4

290.8

187.0

232.3

278.0

368.8

93.2

111.3

237.8

179.2

75.1

139.8

147.5

94.4

2.57

3.19

3.83

5.11

7.75

12.37

10.37

12.96

15.60

19.46

23.36

31.14

23.56

29.40

35.30

47.07

5.37

6.43

20.67

15.50

4.30

9.31

8.59

6.21

56.4/12687

70.5/15859

84.6/19031

112.8/25375

159/35768

254.4/57229

226.8/51020

283.5/63775

354/79635

442.5/99543

531/119452

708/159270

508/114278

635/142848

762/171417

1016/228557

111/24970

133.2/29964

453.6/102040

340.2/76530

88.8/19976

190.8/42921

177.6/39952

127.2/28614

62.04

77.55

93.06

124.08

174.90

279.84

249.48

311.85

389.40

486.75

584.10

778.80

558.80

698.50

838.20

1176

122.10

146.52

498.96

374.22

97.68

209.80

195.36

139.92

61.0

75.4

89.8

118.5

118.8

187.6

124.4

153.7

152.1

187.9

223.7

295.1

190.8

236.1

282.0

372.8

94.7

112.8

241.6

183.0

76.6

141.8

149.0

96.1

多 排 滚 子 链

A 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (A series)

Multiple strand roller chain

006

www.sfrchain.com


1

d1

d2

Lc

Lc

L

T

T

P

P

h2
Pitch


Innerplate

depthPin

length


Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength
Roller

diameterDIN/ISO


Plate

thickness


Width

between

inner plates

Pin

diameter

Weight

per

meter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

mm

d1

max

b1

min

mm

mm

T

max

DIN/ISO

Chain

No.21.00

63.80

77.80

90.17

103.60

16.00

52.96

14.70

42.00

11.80

36.70

8.20

33.20

7.10

5.00

26.40

72.8

621.6

940.0

1240.0

1550.0

32.2

394.0

27.5

277.5

19.4

222.0

10.4

178.0

5.9

3.2

106.7

37.4

107.0

123.0

138.5

156.4

24.2

89.2

20.9

71.0

18.2

69.5

14.1

57.8

8.9

7.8

45.0

2.71

25.00

35.78

46.00

60.80

1.15

16.35

0.93

10.25

0.69

8.50

0.41

7.10

0.20

0.11

3.70

12.07

48.26

53.98

63.50

72.39

10.16

39.37

8.51

29.21

6.35

27.94

25.40

5.00

4.00

19.05

15.88

11.68

45.72

53.34

60.96

68.58

9.65

38.10

7.75

30.99

5.72

30.99

25.40

3.00

2.80

19.56

17.02

5.72

29.24

34.32

39.40

44.48

5.08

22.89

4.45

17.81

3.28

15.90

14.63

2.31

1.85

10.19

8.28 36.10

99.10

114.6

130.0

147.4

22.50

82.20

19.50

66.00

16.70

65.10

13.15

53.40

8.20

6.80

41.30

19.050

76.200

88.900

101.600

114.300

63.500

12.700

15.875

50.800

44.450

9.525

38.100

8.000

6.000

31.750

25.400 4.15/3.1

1.85

8.50/8.0

1.70

7.00/6.0

1.60

7.50/6.0

1.30

6.00/4.8

0.80

0.60

4.50/3.5

12.00/10.0

13.50/12.0

15.00/13.0

17.00/15.0

60.0/13636

29.0/6591

355.0/80682

22.4/5091

250.0/56818

18.0/4091

200.0/45455

9.0/2045

160.0/36364

5.0/1136

3.0/682

95.0/21591

560.0/127272

850.0/193180

112.0/254544

1400.0/318180

16B-1

12B-1

40B-1

32B-1

08B-1

10B-1

28B-1

*06B-1

24B-1

05B-1

04B-1

20B-1

48B-1

56B-1

64B-1

72B-1

单 排 滚 子 链

B 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (B series)

Simplex roller chain

007 www.sfrchain.com


1

d1

d2

Lc

Lc

Pt

L

T

T

P

P

h2

68.0

190.4

221.2

249.9

283.7

42.0

154.5

36.1

124.6

31.0

124.6

23.4

101.7

13.9

77.8

69.3

198.2

229.6

258.4

292.7

43.6

161.5

37.5

129.6

32.2

129.1

24.4

106.2

14.5

81.5

21.00

63.80

77.80

90.17

103.60

16.00

52.96

14.70

42.00

11.80

36.70

8.20

33.20

7.10

26.40

106.0/24091

57.8/13136

630.0/143182

44.5/10114

450.0/102273

32.0/7273

360.0/81818

16.9/3841

280.0/63636

7.8/1773

170.0/38636

1000.0/227272

1600.0/363635

2000.0/454544

2500.0/568180

31.88

91.21

106.60

119.89

136.27

19.46

72.29

16.59

58.55

13.92

59.56

10.24

48.36

5.64

36.45

4.15/3.1

12.00/10.0

13.50/12.0

15.00/13.0

17.00/15.0

1.85

8.50/8.0

1.70

7.00/6.0

1.60

7.50/6.0

1.30

6.00/4.8

0.80

4.50/3.5

133.0

1130.0

1760.0

2200.0

2750.0

66.1

711.9

56.2

508.5

38.7

406.8

18.7

319.2

10.2

211.2

5.42

50.00

71.48

91.00

120.40

2.31

32.00

1.84

21.00

1.34

16.60

0.77

13.40

0.33

7.20

19.050

76.200

88.900

101.600

114.300

15.875

63.500

12.700

50.800

44.450

9.525

38.100

8.000

31.750

25.400

12.07

48.26

53.98

63.50

72.39

10.16

39.37

8.51

29.21

6.35

27.94

25.40

5.00

19.05

15.88

11.68

45.72

53.34

60.96

68.58

9.65

38.10

7.75

30.99

5.72

30.99

25.40

3.00

19.56

17.02

5.72

29.24

34.32

39.40

44.48

5.08

22.89

4.45

17.81

3.28

15.90

14.63

2.31

10.19

8.28

16B-2

48B-2

56B-2

64B-2

72B-2

12B-2

40B-2

10B-2

32B-2

08B-2

28B-2

*06B-2

24B-2

05B-2

20B-2

Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength


DIN/ISO


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

DIN/ISO

Chain

No.

Pitch


Innerplate

depthPin

length


Roller

diameterPlate

thickness


Transverse

pitch


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

Pt

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max双 排 滚 子 链

B 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (B series)

Duplex roller chain

008

www.sfrchain.com


d1

L

d2

t

b1

Lc

T

Pt

Pt

Lc

P

h2

PUltimate

tensile

strengthAverage

tensile

strength


DIN/ISO


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

DIN/ISO

Chain

No.


Pitch


Innerplate

depthPin

lengthRoller

diameterPlate

thickness


Transverse

pitch


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

Pt

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

99.8

281.6

61.5

226.8

52.7

183.2

45.1

184.2

33.5

150.1

19.5

114.2

327.8

369.8

420.0

101.2

289.4

233.8

188.2

188.7

154.6

63.1

54.1

46.1

34.6

20.2

117.9

336.2

378.3

429.0

21.00

63.80

16.00

52.96

14.70

42.00

11.80

36.70

8.20

33.20

7.10

26.40

77.80

90.17

103.60

31.88

91.21

19.46

72.29

16.59

58.55

13.92

59.56

10.24

48.36

5.64

36.45

106.6

119.89

136.27

4.15/3.1

12.00/10.0

1.85

8.50/8.0

1.70

7.00/6.0

1.60

7.50/6.0

1.30

6.00/4.8

0.80

4.50/3.5

13.50/12.0

15.00/13.0

17.00/15.0

203.7

1710.0

101.8

1092.5

84.5

770.5

57.8

609.5

30.1

493.0

13.8

290.0

2464.0

3300.0

4125.0

8.13

75.00

3.46

48.10

2.77

31.56

2.03

24.92

1.16

20.10

0.48

10.82

107.18

136.00

180.00

19.050

76.200

15.875

63.500

12.700

50.800

44.450

9.525

38.100

8.000

31.750

25.400

88.900

101.60

114.30

12.07

48.26

10.16

39.37

8.51

29.21

6.35

27.94

25.40

5.00

19.05

15.88

53.98

63.50

72.39

11.68

45.72

9.65

38.10

7.75

30.99

5.72

30.99

25.40

3.00

19.56

17.02

53.34

60.96

68.58

5.72

29.24

5.08

22.89

4.45

17.81

3.28

15.90

14.63

2.31

10.19

8.28

34.32

39.40

44.48

160.0/36364

1500.0/340909

86.7/19705

950.0/215909

66.7/15159

670.0/152273

47.5/10795

530.0/120454

24.9/5659

425.0/96591

11.1/2523

250.0/56818

3000.0/681820

3750.0/852270

2240.0/545450

16B-3

48B-3

12B-3

40B-3

10B-3

32B-3

08B-3

28B-3

*06B-3

24B-3

05B-3

20B-3

56B-3

64B-3

72B-3三 排 滚 子 链

B 系 列 短 节 距 精 密 滚 子 链

Short pitch precision roller chain (B series)

Triplex roller chain

009 www.sfrchain.com


重 载 系 列 滚 子 链

Heavy duty series roller chain

单 排 滚 子 链 / 套 筒 链


ANSI/ISO

ANSI/ISO

Chain

No.Pitch

P

mm

Simplex roller chains & bush chain

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm
Pin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
L

*35H-1

40H-1

50H-1

60H-1

80H-1

100H-1

120H-1

140H-1

160H-1

180H-1

200H-1

240H-1

h2

b1 T

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

d1

5.08

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

P

d2

4.77

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

P

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

Lc

13.3

18.8

22.1

29.2

36.2

43.6

53.5

57.6

68.2

75.9

86.6

109.6

14.3

19.9

23.4

31.0

37.7

46.9

57.5

62.2

73.0

81.6

93.5

115.9

9.00

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

12.70

T

Lc

7.9/1795

14.1/3205

22.2/5045

31.8/7227

56.7/12886

88.5/20114

127.0/28864

172.4/39182

226.8/51545

281.0/63863

353.8/80409

510.3/115977

10.8

19.1

30.2

42.7

71.4

112.4

160.9

217.3

285.8

341.8

444.5

622.5
0.41

0.82

1.25

1.87

3.10

4.52

6.60

8.30

10.30

14.83

19.16

30.40

www.sfrchain.com

010


重 载 系 列 滚 子 链

Heavy duty series roller chain

双 排 滚 子 链 Duplex roller chainANSI/ISO

Pitch

Roller

diameter

Width

between

inner plates
Pin

diameter

Pin

length

Innerplate

depth

Plate

thickness

Transverse

pitch

Ultimate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

ANSI/ISO

Chain

No.

P

mm

d1

max

mm

b1

min

d2

max

L

max

Lc

max

h2

max

T

max

mm mm mm mm mm mm mm

Pt

Q

min

kN/lbf

Q0

kN

q

kg/m

60H-2

80H-2

19.050

25.400

11.91

15.88

12.57

15.75

5.94

7.92

55.3

68.8

57.1

70.3

18.00

24.00

3.25

4.00

26.11

32.59

63.6/14455

113.4/25773

84.5

145.3

3.71

6.15

100H-2

120H-2

140H-2

31.750

38.100

44.450

19.05

22.23

25.40

18.90

25.22

25.22

9.53

11.10

12.70

82.7

102.4

109.8

86.0

106.4

114.4

30.00

35.70

41.00

4.80

5.60

6.40

39.09

48.87

52.20

177.0/40227

254.0/57727

344.8/78364

225.9

322.7

437.7

9.03

13.13

16.60

160H-2

50.800

28.58

31.55

14.27

130.1

134.9

47.80

7.20

61.90

453.6/103091

571.6

20.20

180H-2

57.150

35.71

35.48

17.46

146.5

155.6

53.60

8.00

69.16

562/127726

680.0

29.20

200H-2

63.500

39.68

37.85

19.85

164.9

171.8

60.00

9.50

78.31

707.6/160818

894.9

38.11

240H-2

76.200

47.63

47.35

23.81

212.6

223.1

72.30

12.70

101.22

1000/227270

1200.0

60.50

P

P

L

Pt

Lc

b1

T

Lc

T

h2

d1

d2

011 www.sfrchain.com


重 载 系 列 滚 子 链

Heavy duty series roller chain

三 排 滚 子 链 Triplex roller chain


ANSI/ISO

ANSI/ISO

Chain

No.

Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min
Pin

diameter

d2

max

L

max

Pin

length

Lc

max

Innerplate

depth

h2

max

Plate

thickness

T

max

Transverse

pitch

mm mm mm mm mm mm mm

Pt

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m60H-3

80H-3

100H-3

120H-3

140H-3

160H-3

180H-3

200H-3

240H-3

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

81.4

101.4

121.8

151.2

162.0

192.0

215.7

243.2

313.8

83.2

102.9

125.1

155.2

166.6

196.8

224.8

250.1

324.3

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.30

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

12.70

26.11

32.59

39.09

48.87

52.20

61.90

69.16

78.31

101.22

95.4/21682

170.1/38659

265.5/60341

381.0/86591

517.2/117545

680.4/154636

843/191589

1061.4/241227

1500/340905

113.9

203.5

314.8

444.7

598.4

787.3

1011.0

1228.2

1650.0

5.54

9.42

12.96

19.64

24.90

30.10

44.10

57.06

91.00P

P

L

h2

T

b1

d1

d2

Lc

Pt T

Pt

Lcwww.sfrchain.com

012


重 载 系 列 滚 子 链

Heavy duty series roller chain

非 标 重 载 系 列 滚 子 链 Non-standard Heavy duty series roller chain


SFR

SFR

Chain No.


Pitch

P

mm


Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Weight

per

meter

q

kg/m

04BH

*06BH

08AHF1

08BH

10BH

12BH

12BHF1

12BHF2

12BHF3

12BV

60HV

16BH

16BHF3

24BH

24BHF2

24BHF5

16BHF1

6.000

9.525

12.700

12.700

15.875

19.050

19.050

19.050

19.050

19.050

19.050

25.400

25.400

38.100

38.100

38.100

25.400

4.00

6.35

7.95

8.51

10.16

12.07

12.07

12.07

12.07

12.07

11.91

15.88

15.88

25.40

25.40

25.40

15.88

2.80

5.72

10.00

7.85

9.65

11.68

11.68

13.30

13.50

11.68

12.57

17.02

12.70

25.40

25.40

25.40

17.02

1.85

3.58

3.96

4.45

5.08

6.10

6.10

6.10

5.72

6.10

5.94

8.90

8.90

14.63

14.63

14.63

8.90

8.4

14.4

21.0

18.8

20.2

25.2

25.0

28.8

28.8

24.5

29.2

37.9

31.6

58.6

57.8

64.6

36.4

9.4

15.4

22.2

19.9

21.6

26.8

27.2

30.3

30.3

26.5

31.0

40.9

35.0

63.4

62.2

69.1

39.4

5.0

8.2

12.0

11.8

14.7

16.8

16.5

16.5

16.5

16.0

18.0

24.1

24.1

36.2

37.0

36.2

24.1

0.90

1.60

2.03

2.03

1.85

2.50

2.50

2.80

2.80

2.42

3.25

4.50/3.5

4.00/3.1

7.50/6.0

7.20/6.0

9.00/7.5

4.15/3.1

5.00/1136

11.25/2557

13.80/3136

20.60/4682

25.00/5681

35.00/7954

44.00/10000

35.00/7954

35.00/7954

36.00/8182

40.00/9090

80.00/18182

80.00/18182

225.00/51136

225.40/51226

270.00/61344

-

0.14

0.51

0.88

0.79

1.03

1.45

1.46

1.72

1.71

1.43

2.00

-

2.90

9.00

9.06

10.60

-P

P

L

b1 t

T

Lc

h2

d1

d2

013 www.sfrchain.com


A 系 列 开 口 销 型 短 节 距 精 密 滚 子 链

Cottered type short pitch precision roller chain (A series)

单 排 滚 子 链 / 套 筒 链


DIN/ISO

DIN/ISO

Chain

No.


ANSI

ANSI

Chain

No.

Simplex precision roller chain


Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mmPin

diameter

d2

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m10A-1

12A-1

16A-1

20A-1

24A-1

28A-1

32A-1

36A-1

40A-1

48A-1

50-1

60-1

80-1

100-1

120-1

140-1

160-1

180-1

200-1

240-1

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

23.3

28.3

36.5

44.7

54.3

59.0

69.6

78.6

87.2

103.0

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.39

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

22.2/5045

31.8/7227

56.7/12886

88.5/20114

127.0/28864

172.4/39182

226.8/51545

280.2/63682

353.8/80409

510.3/115977

29.4

41.5

69.4

109.2

156.3

212.0

278.9

341.8

431.6

622.5

1.02

1.50

2.60

3.91

5.62

7.50

10.10

13.45

16.15

23.20h2

b1 T

d1

P

d2

P

T

Lcwww.sfrchain.com

014


A 系 列 开 口 销 型 短 节 距 精 密 滚 子 链

Cottered type short pitch precision roller chain (A series)

双 排 滚 子 链 / 套 筒 链

Duplex precision roller chain


DIN/ISO
ANSI

Pitch

Roller

diameter

Width

between

inner plates

Pin

diameter

Pin

length

Innerplate

depth

Plate

thickness

Transverse

pitch

Ultimate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter

DIN/ISO

Chain

No.

ANSI

Chain

No.

P

mm

d1

max

mm

b1

min

mm

d2

max

mm

Lc

max

mm

h2

max

mm

T

max

mm

Pt

mm

Q

min

kN/lbf

Q0

kN

q

kg/m

10A-2

12A-2

16A-2

20A-2

24A-2

28A-2

32A-2

36A-2

40A-2

48A-2

50-2

60-2

80-2

100-2

120-2

140-2

160-2

180-2

200-2

240-2

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

41.2

51.1

65.8

80.5

99.7

107.9

128.1

144.4

158.8

190.8

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.39

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

18.11

22.78

29.29

35.76

45.44

48.87

58.55

65.84

71.55

87.83

44.4/10091

63.6/14455

113.4/25773

177.0/40227

254.0/57727

344.8/78364

453.6/103091

560.5/127386

707.6/160818

1020.6/231955

58.1

82.1

141.8

219.4

314.9

427.5

562.4

695.0

877.4

1255.3

2.00

2.92

5.15

7.80

11.70

15.14

20.14

29.22

32.24

45.23

P

P

b1

Pt

Lc

T

h2

d1

d2

T

015 www.sfrchain.com


A 系 列 开 口 销 型 短 节 距 精 密 滚 子 链

Cottered type short pitch precision roller chain (A series)

三 排 滚 子 链 / 套 筒 链


DIN/ISO

DIN/ISO

Chain

No.

ANSI

ANSI

Chain

No.

Triplex precision roller chain

Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

diameter

d2

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Transverse

pitch

Pt

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m10A-3

12A-3

16A-3

20A-3

24A-3

28A-3

32A-3

36A-3

40A-3

48A-3

50-3

60-3

80-3

100-3

120-3

140-3

160-3

180-3

200-3

240-3

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

57.150

63.500

76.200

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

35.71

39.68

47.63

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

35.48

37.85

47.35

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

17.46

19.85

23.81

59.3

73.9

95.1

116.3

145.2

156.8

186.6

210.2

230.4

278.6

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

53.60

60.00

72.39

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

9.50

18.11

22.78

29.29

35.76

45.44

48.87

58.55

65.84

71.55

87.83

66.6/15136

95.4/21682

170.1/38659

265.5/60341

381.0/86591

517.2/117545

680.4/154636

840.7/191068

1061.4/241227

1530.9/347932

77.8

111.1

198.4

309.6

437.2

593.3

780.6

983.6

1217.8

1756.5

3.09

4.54

7.89

11.77

17.53

22.20

30.02

38.22

49.03

71.60h2

T

b1

d1

P

P

d2

Pt

Pt

T

Lcwww.sfrchain.com

016


T

d1

b1

d2

T

Lc

P

h2

P

P

h2

P

d1

T

b1

d2

Lc

T Pt

Lc

d1

d2

b1 T

T Pt PtUltimate

tensile

strengthAverage

tensile

strength


ANSI/ISO


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

ANSI/ISO

Chain

No.


Pitch


Innerplate

depthPin

lengthRoller

diameterPlate

thickness


Transverse

pitch


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

d2

max

Pt

mm

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

73.0

93.5

134.9

171.8

155.2

196.8

62.2

114.4

125.1

166.6

57.5

106.4

104.6

250.1

46.9

86.0

83.8

39.4

72.0

31.6

24.4

57.7

150.8

217.3

220.0

318.3

81.6

115.9

140H-1

140H-2

140H-3

120H-1

120H-2

120H-3

100H-1

100H-2

100H-3

80H-1

80H-2

80H-3

60H-1

60H-2

60H-3

160H-1

200H-1

200H-3

160H-2

200H-2

160H-3

50H-1

180H-2

240H-2

180H-3

240H-3

180H-1

240H-1

44.450

44.450

44.450

38.100

38.100

38.100

31.750

31.750

31.750

25.400

25.400

25.400

19.050

19.050

19.050

50.800

63.500

63.500

50.800

63.500

50.800

15.875

57.150

76.200

57.150

76.200

57.150

76.200

47.80

60.00

60.00

47.80

60.00

35.70

47.80

41.00

41.00

30.00

41.00

35.70

35.70

24.00

30.00

30.00

18.00

24.00

24.00

18.00

18.00

15.09

53.60

72.30

53.60

72.30

53.60

72.30

7.20

9.50

6.40

5.60

4.80

4.00

3.25

2.42

7.20

9.50

9.50

5.60

7.20

6.40

4.80

6.40

5.60

4.00

4.80

3.25

4.00

3.25

8.00

12.70

8.00

12.70

8.00

12.70

12.70

12.70

12.70

11.10

11.10

11.10

9.53

9.53

9.53

7.92

7.92

7.92

5.94

5.94

5.94

5.08

14.27

19.85

19.85

14.27

19.85

14.27

17.46

23.81

17.46

23.81

17.46

23.81

172.4/39182

265.5/60341

254.0/57727

127.0/28864

170.1/38659

177.0/40227

88.5/20114

95.4/21682

113.4/25773

1061.4/241227

56.7/12886

707.6/160818

63.6/14454

680.4/154636

31.8/7227

453.6/103091

353.8/80409

517.2/117545

22.2/5045

344.8/78364

226.8/51545

381.0/86591

562.0/127726

1000.0/227270

843.0/191589

1500.0/340905

281.0/63863

510.3/115977

217.3

314.8

322.7

160.9

203.5

225.9

112.4

113.9

145.3

71.4

84.5

444.5

787.3

1228.2

42.7

571.6

894.9

598.4

30.2

437.7

285.8

444.7

680.0

1200.0

1011.0

1650.0

341.8

622.5

8.30

12.96

13.13

6.60

9.42

9.03

4.52

5.54

6.15

3.10

3.71

30.10

57.06

1.87

20.20

38.11

19.16

24.90

1.25

16.60

10.30

19.64

29.20

60.50

44.10

91.00

14.83

30.40

25.40

25.40

25.40

22.23

22.23

22.23

19.05

19.05

19.05

15.88

15.88

15.88

11.91

11.91

11.91

10.16

28.58

39.68

39.68

28.58

39.68

28.58

35.71

47.63

35.71

47.63

35.71

47.63

25.22

25.22

25.22

25.22

25.22

25.22

18.90

18.90

18.90

15.75

15.75

15.75

12.57

12.57

12.57

9.40

31.55

37.85

37.85

31.55

37.85

31.55

35.48

47.35

35.48

47.35

35.48

47.35

61.90

78.31

48.87

61.90

78.31

52.20

39.09

52.20

48.87

32.59

39.09

26.11

32.59

26.11

-

-

-

-

-

-

-

-

69.16

101.22

69.16

101.22

-

-

单 排 、 双 排 、 三 排

重 载 系 列 开 口 销 型 滚 子 链

Heavy duty series cottered type roller chain

Simplex, Duplex & Triplex strands

017 www.sfrchain.com


SH 系 列 高 强 度 短 节 距 重 载 滚 子 链

SH series high strength heavy duty short pitch roller chain

SH 系 列 高 强 度 短 节 距 重 载 滚 子 链 SH series high strength heavy duty short pitch roller chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mmPin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
L

*25SH

*35SH

40SH

50SH

60SH

80SH

100SH

120SH

140SH

160SH

200SH

#5H63

#C70SH

955

h2

b1 t

6.350

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

63.500

19.050

22.225

28.575

d1

P

3.30

5.08

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

39.68

14.29

15.60

21.30

P

d2

3.18

4.77

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

37.85

9.55

14.30

17.46

2.31

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

19.85

7.30

7.94

11.10

Lc

9.0

13.3

18.8

22.1

29.2

36.2

43.6

53.5

57.6

68.2

86.6

27.9

36.6

46.8

-

14.3

19.9

23.4

31.6

37.7

46.9

57.5

62.2

73.0

93.5

-

-

-

6.00

9.00

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

60.00

19.60

22.60

30.60

T

Lc

1.04

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

9.50

4.15/3.25

4.8/4.0

6.4/5.6

5.09/1157

11.00/2500

22.40/5091

30.40/6909

44.10/10023

88.20/20045

116.60/26500

158.20/35954

206.00/46818

274.00/62273

506.10/115023

65.70/14932

88.25/20056

142.10/35635

5.6

13.6

24.8

36.2

50.4

93.0

129.1

175.3

266.5

293.0

562.3

73.0

98.0

156.8


0.11

0.41

0.82

1.25

1.87

3.10

4.52

6.60

8.30

10.30

19.16

2.62

3.75

7.95


www.sfrchain.com

018


d1

L

b1 t

Lc

T

d2

P

h2

P

t

L

d1

b1

Lc

d2

Pt

T
Pitch


Innerplate

depthPin

length


Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength
Roller

diameterPlate

thickness


Width

between

inner plates

Pin

diameter

Weight

per

meter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

mm

d1

max

b1

min

mm

mm

T

max

7.75

9.65

5.72

11.68

17.02

9.40

12.57

7.85

15.75

9.65

11.68

7.75

18.90

15.75

9.40

7.85

12.57

17.02

18.90

12.57

15.75

15.875

12.700

9.525

19.050

25.400

12.700

19.050

15.875

25.400

12.700

15.875

19.050

31.750

15.875

19.050

25.400

12.700

25.400

31.750

19.050

25.400

8.51

10.16

6.35

12.07

15.88

7.95

10.16

11.91

15.88

8.51

10.16

12.07

19.05

11.91

10.16

15.88

7.95

15.88

19.05

11.91

15.88

18.0/4091

22.4/5091

9.0/2045

29.0/6591

60.0/13636

22.0/5045

34.2/7772

14.1/3205

56.7/12886

32.0/7273

44.5/10114

57.8/13136

86.7/19699

113.4/25773

44.4/10091

28.2/6409

68.4/15544

106.0/24091

173.4/39399

31.8/7227

56.7/12886

4.45

5.08

3.28

5.72

8.28

3.96

5.08

5.94

7.92

4.45

5.08

5.72

9.53

7.92

5.94

5.08

3.96

8.28

9.53

5.94

7.92

16.70

19.50

13.15

22.50

36.10

16.60

20.70

27.50

32.70

31.20

36.10

42.00

40.40

62.70

38.90

50.30

31.00

68.00

76.40

29.20

36.20

18.2

20.9

14.1

24.2

37.4

17.8

22.2

29.3

35.0

32.2

37.5

43.6

44.7

64.3

40.4

52.1

32.2

69.3

80.5

31.0

38.9

11.80

14.70

8.20

16.00

21.00

12.00

18.00

15.09

24.00

11.80

16.00

14.70

30.00

24.00

15.09

18.00

12.00

21.00

30.00

18.00

24.00

1.60

1.70

1.30

1.85

4.15/3.1

1.50

2.03

3.25/2.42

3.25

1.60

1.70

1.85

4.00

2.03

2.42

3.25

4.15/3.1

1.50

4.00

3.25

4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.92

16.59

19.46

-

29.29

18.11

14.38

22.78

31.88

35.76

-

-

08BSLR

# 06BSLR

10BSLR

12BSLR

16BSLR

40SLR

50SLR

60SLR

80SLR

08BSLR-2

10BSLR-2

12BSLR-2

100SLR

16BSLR-2

40SLR-2

50SLR-2

60SLR-2

80SLR-2

100SLR-2

60HSLR

80HSLR

0.69

0.93

0.41

1.15

2.71

0.62

1.02

1.65

2.60

1.34

1.84

2.31

3.94

2.00

5.15

3.21

1.12

5.42

7.89

1.95

3.03


SFR

SFR

Chain

No.自 润 滑 链

Self-lubrication roller chain

Self-lubrication roller chain

自 润 滑 链

019 www.sfrchain.com


O 型 密 封 圈 链

O-Ring chain

O 型 密 封 圈 链 O-Ring chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mmPin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
40 OR

50 OR

60 OR

60HT OR

80 OR

100 OR

120 OR

08B OR

12.700

15.875

19.050

19.050

25.400

31.750

38.100

12.700

7.95

10.16

11.91

11.91

15.88

19.05

22.23

8.51

7.85

9.40

12.57

12.57

15.75

18.95

25.22

7.75

3.96

5.08

5.94

5.94

7.92

9.53

11.11

4.45

18.3

23.1

28.5

31.7

35.6

43.3

54.0

18.8

19.6

24.8

30.4

33.2

37.3

47.0

57.5

19.9

12.00

15.09

18.00

18.00

24.00

30.00

35.70

11.80

1.50

2.03

2.42

3.25

3.25

4.00

4.80

1.60

14.1/3205

22.2/5045

31.8/7227

55/12500

56.7/12886

88.5/20114

127.0/28864

18.0/4091

17.50

29.40

41.50

58.00

69.40

109.20

156.30

19.40

0.67

1.19

1.62

1.96

2.70

3.91

6.34

0.74L

h2

b1 T

T

P

d1

P

d2

Lcwww.sfrchain.com

020


Lc

L

t

b1

d1

d2

T

Lc

P

h2

P

Ultimate

tensile

strengthWeight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kg/m

q

Pitch


Innerplate

depthPin

length


Roller

diameterPlate

thickness


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm

mm

T

max

*25ZP

*35ZP

41ZP

40ZP

50ZP

60ZP

80ZP

100ZP

120ZP

140ZP

160ZP

04BZP

05BZP

# 06BZP

08BZP

10BZP

12BZP

16BZP

20BZP

24BZP

28BZP

32BZP

6.350

9.525

12.700

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

6.000

8.000

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

3.30

5.08

7.77

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

4.00

5.00

6.35

8.51

10.16

12.07

15.88

19.05

25.40

27.94

29.21

3.18

4.77

6.25

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

2.80

3.00

5.72

7.75

9.65

11.68

17.02

19.56

25.40

30.99

30.99

2.31

3.58

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

1.85

2.31

3.28

4.45

5.08

5.72

8.28

10.19

14.63

15.90

17.81

7.90

12.40

13.75

16.60

20.70

25.90

32.70

40.40

50.30

54.40

64.80

6.80

8.20

13.15

16.70

19.50

22.50

36.10

41.30

53.40

65.10

66.00

8.40

13.17

15.00

17.80

22.20

27.70

35.00

44.70

54.30

59.00

69.60

7.80

8.90

14.10

18.20

20.90

24.20

37.40

45.00

57.80

69.50

71.00

6.00

9.00

9.91

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

5.00

7.10

8.20

11.80

14.70

16.00

21.00

26.40

33.20

36.70

42.00

0.80

1.30

1.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

0.60

0.80

1.30

1.60

1.70

1.85

4.15/3.1

4.5/3.5

6.0/4.8

7.5/6.0

7.0/6.0

0.15

0.33

0.41

0.62

1.02

1.50

2.60

3.91

5.62

7.50

10.10

0.11

0.20

0.41

0.69

0.93

1.15

2.71

3.70

7.10

8.50

10.25

3.50/795

7.90/1795

6.67/1516

14.10/3205

22.20/5045

31.80/7227

56.70/12886

88.50/20114

127.00/28864

172.40/39182

226.80/51545

3.00/682

5.00/1136

9.00/2045

18.00/4091

22.40/5091

29.00/6591

60.00/13636

95.00/21591

160.0/36364

200.0/45455

250.0/56818
SFR

SFR

Chain No.镀 锌 链

Corrosion resistant / Zinc-plated chain

镀 锌 链 Corrosion resistant / Zinc-plated chain

021 www.sfrchain.com


镀 镍 链

Corrosion resistant/Nickel-plated chain

镀 镍 链 条 适 合 在 室 外 雨 水 侵 蚀 等 场 合 Nickel-plated chain are suitable for outdoor conditions such as exposure to rain etc.


SFR

SFR

Chain No.


Pitch

P

mm


Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm
Pin

diameter

d2

max

mm

L

max

mm

Pin

length

Lc

max

mm

Innerplate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Weight

per

meter

q

kg/m
L

*25NP

*35NP

41NP

40NP

50NP

60NP

80NP

100NP

120NP

140NP

160NP

04BNP

05BNP

# 06BNP

08BNP

10BNP

12BNP

16BNP

20BNP

24BNP

28BNP

32BNP
h2

t

b1

d1

P

6.350

9.525

12.700

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

6.000

8.000

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

d2

P

3.30

5.08

7.77

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

4.00

5.00

6.35

8.51

10.16

12.07

15.88

19.05

25.40

27.94

29.21

Lc

3.18

4.77

6.25

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

2.80

3.00

5.72

7.75

9.65

11.68

17.02

19.56

25.40

30.99

30.99

2.31

3.58

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

1.85

2.31

3.28

4.45

5.08

5.72

8.28

10.19

14.63

15.90

17.81

7.90

12.40

13.75

16.60

20.70

25.90

32.70

40.40

50.30

54.40

64.80

6.80

8.20

13.15

16.70

19.50

22.50

36.10

41.30

53.40

65.10

66.00

T

Lc

8.40

13.17

15.00

17.80

22.20

27.70

35.00

44.70

54.30

59.00

69.60

7.80

8.90

14.10

18.20

20.90

24.20

37.40

45.00

57.80

69.50

71.00

6.00

9.00

9.91

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

5.00

7.10

8.20

11.80

14.70

16.00

21.00

26.40

33.20

36.70

42.00

0.80

1.30

1.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

0.60

0.80

1.30

1.60

1.70

1.85

4.15/3.1

4.5/3.5

6.0/4.8

7.5/6.0

7.0/6.0

3.50/795

7.90/1795

6.67/1516

14.10/3205

22.20/5045

31.80/7227

56.70/12886

88.50/20114

127.00/28864

172.40/39182

226.80/51545

3.00/682

5.00/1136

9.00/2045

18.00/4091

22.40/5091

29.00/6591

60.00/13636

95.00/21591

160.0/36364

200.00/45455

250.00/56818

0.15

0.33

0.41

0.62

1.02

1.50

2.60

3.91

5.62

7.50

10.10

0.11

0.20

0.41

0.69

0.93

1.15

2.71

3.70

7.10

8.50

10.25

www.sfrchain.com

022


镀 达 克 罗 链

Corrosion resistant / Dacromet-plated chain

达 克 罗 链 条 适 合 于 有 腐 蚀 性 的 场 合 Dacromet-plated chain are suitable for corrosive conditions


SFR


Pitch


Roller

diameter

Width

between

inner plates
Pin

diameter

Pin

length

Innerplate

depth

Plate

thickness

Ultimate

tensile

strength

Weight

per

meter


SFR

Chain No.

P

mm

d1

max

mm

b1

min

mm

d2

max

mm

L

max

mm

Lc

max

mm

h2

max

mm

T

max

mm

Q

min

kN/lbf

q

kg/m

*25DR

*35DR

41DR

40DR

50DR

60DR

80DR

100DR

120DR

140DR

160DR

04BDR

05BDR

#06BDR

08BDR

10BDR

12BDR

16BDR

20BDR

24BDR

28BDR

32BDR

6.350

9.525

12.700

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

6.000

8.000

9.525

12.700

15.875

19.050

25.400

31.750

38.100

44.450

50.800

3.30

5.08

7.77

7.95

10.16

11.91

15.88

19.05

22.23

25.40

28.58

4.00

5.00

6.35

8.51

10.16

12.07

15.88

19.05

25.40

27.94

29.21

3.18

4.77

6.25

7.85

9.40

12.57

15.75

18.90

25.22

25.22

31.55

2.80

3.00

5.72

7.75

9.65

11.68

17.02

19.56

25.40

30.99

30.99

2.31

3.58

3.58

3.96

5.08

5.94

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

1.85

2.31

3.28

4.45

5.08

5.72

8.28

10.19

14.63

15.90

17.81

7.90

12.40

13.75

16.60

20.70

25.90

32.70

40.40

50.30

54.40

64.80

6.80

8.20

13.15

16.70

19.50

22.50

36.10

41.30

53.40

65.10

66.00

8.40

13.17

15.00

17.80

22.20

27.70

35.00

44.70

54.30

59.00

69.60

7.80

8.90

14.10

18.20

20.90

24.20

37.40

45.00

57.80

69.50

71.00

6.00

9.00

9.91

12.00

15.09

18.00

24.00

30.00

35.70

41.00

47.80

5.00

7.10

8.20

11.80

14.70

16.00

21.00

26.40

33.20

36.70

42.00

0.80

1.30

1.30

1.50

2.03

2.42

3.25

4.00

4.80

5.60

6.40

0.60

0.80

1.30

1.60

1.70

1.85

4.15/3.1

4.5/3.5

6.0/4.8

7.5/6.0

7.0/6.0

3.50/795

7.90/1795

6.67/1516

14.10/3205

22.20/5045

31.80/7227

56.70/12886

88.50/20114

127.00/28864

172.40/39182

226.80/51545

3.00/682

5.00/1136

9.00/2045

18.00/4091

22.40/5091

29.00/6591

60.00/13636

95.00/21591

160.00/36364

200.00/45455

250.00/56818

0.15

0.33

0.41

0.62

1.02

1.50

2.60

3.91

5.62

7.50

10.10

0.11

0.20

0.41

0.69

0.93

1.15

2.71

3.70

7.10

8.50

10.25
P

P

L

b1

Lc

t

Lc

T

h2

d1

d2

023

www.sfrchain.com


h2

P

P

b1 T

Pt

Lc

d1

d2

T

PitchANSI


Transverse

pitch


Weight

per

meter

mm

mm

inch

P

Pt

Innerplate

depth


h2

max

mm


Pin

diameter

mm

d2

max

Pin

length


mm

Lc

max

Ultimate

tensile

strength


kN/lbf

Q

min

kg/m

q

Roller

diameter


mm

d1

max


Width

between

inner plates

b1

min

mm

Plate

thickness


mm

T

max

ANSI

Chain

No.

100-3

80-3

200-3

180-3

160-3

140-3

120-3

100-2

80-2

200-2

180-2

160-2

140-2

120-2

80

200

180

160

140

120

100

200H-3

20S-3

16S-3

40S-3

36S-3

32S-3

28S-3

24S-3

20S-2

16S-2

40S-2

36S-2

32S-2

28S-2

24S-2

16S-1

40S-1

36S-1

32S-1

28S-1

24S-1

20S-1

40HS-3

25.400

63.500

57.150

50.800

44.450

38.100

31.750

25.400

63.500

57.150

50.800

44.450

38.100

31.750

25.400

63.500

57.150

50.800

44.450

38.100

31.750

63.500

15.88

15.88

39.68

35.71

28.58

25.40

22.23

19.05

39.68

35.71

28.58

25.40

22.23

19.05

15.88

39.68

35.71

28.58

25.40

22.23

19.05

39.68

15.75

37.85

35.48

31.55

25.22

25.22

18.90

15.75

37.85

35.48

31.55

25.22

25.22

18.90

15.75

37.85

35.48

31.55

25.22

25.22

18.90

37.85

7.92

19.85

17.46

14.27

12.70

11.10

9.53

7.92

19.85

17.46

14.27

12.70

11.10

9.53

7.92

19.85

17.46

14.27

12.70

11.10

9.53

19.85

1

2 1/2

2 1/4

2

1 3/4

1 1/2

1 1/4

1

2 1/2

2 1/4

2

1 3/4

1 1/2

1 1/4

1

2 1/2

2 1/4

2

1 3/4

1 1/2

1 1/4

2 1/2

116.30

96.10

230.40

210.20

186.60

156.80

145.20

249.60

80.50

66.80

158.80

144.40

127.50

107.80

99.70

37.55

87.20

78.60

69.60

59.00

54.40

44.30

30.1

24.1

60.3

54.3

48.2

42.2

36.2

60.3

30.1

24.1

60.3

54.3

48.2

42.2

36.2

24.1

60.3

54.3

48.2

42.2

36.2

30.0

4.00

3.25

8.00

9.50

7.20

6.40

5.60

4.80

3.25

8.00

7.20

6.40

5.60

4.80

4.00

3.25

8.00

7.20

6.40

5.60

4.80

4.00

260.61/58500

166.8/37500

1042.5/234300

844.41/189900

667.2/150000

510.81/114900

375.3/84300

1042.5/234300

173.74/39000

111.2/25000

695.0/156200

562.94/126600

444.8/100000

340.54/76600

250.2/56200

55.6/12500

347.5/78100

281.47/63300

222.4/50000

170.27/38300

125.1/28100

86.87/19500

11.77

7.89

49.03

38.22

30.02

22.20

17.53

56.74

7.80

5.15

32.24

29.22

20.14

15.14

11.70

2.60

16.15

13.45

10.10

7.50

5.62

3.91

35.76

29.29

71.55

65.84

58.55

48.87

45.44

78.31

35.76

29.29

71.55

65.84

58.55

48.87

45.44

-

-

-

-

-

-

-


SFR

SFR

Chain

No.

石 油 链

Oil field chain

单 排 、 双 排 、 三 排 Simplex, Duplex & Triplex strand

024

www.sfrchain.com


h2

P

P

d2

d1

b1 T

Lc

T

Pt Pt Pt Pt Pt

PitchANSI


Transverse

pitch


Weight

per

meter

mm

mm

inch

P

Pt

Innerplate

depth


h2

max

mm


Pin

diameter

mm

d2

max

Pin

length


mm

Lc

max

Ultimate

tensile

strength


kN/lbf

Q

min

kg/m

q

Roller

diameter


mm

d1

max


Width

between

inner plates

b1

min

mm

Plate

thickness


mm

T

max

ANSI

Chain

No.

1

2 1/2

2

1 3/4

1 1/2

1 1/4

1

1 1/2

1 1/4

1

2 1/2

2

2

1 3/4

1 3/4

1 3/4

1 1/2

1 1/4

1

1 1/2

1 1/4

100-4

80-4

200-4

160-4

140-4

120-4

100-5

80-5

120-5

140-5

160-5

100-6

80-6

200-6

160-6

140-6

120-6

100-8

80-8

120-8

140-8

20S-4

16S-4

40S-4

32S-4

28S-4

24S-4

20S-5

16S-5

24S-5

28S-5

32S-5

20S-6

16S-6

40S-6

32S-6

28S-6

24S-6

20S-8

16S-8

24S-8

28S-8

347.48/78000

222.4/50000

1390.0/312400

889.6/200000

681.08/153200

500.4/112400

434.35/97500

278.0/62500

625.5/140500

851.35/193486

1112.0/252724

521.22/117000

333.6/75000

2085.0/468600

1334.4/300000

1021.62/229800

750.6/168600

694.96/156000

444.8/100000

1000.8/224800

1362.16/309578

30.1

24.1

60.3

48.2

42.2

36.2

30.1

24.1

36.2

42.2

48.2

30.1

24.1

60.3

48.2

42.2

36.2

30.1

24.1

36.2

42.2

151.5

122.9

302.0

245.2

205.7

190.6

187.8

152.2

236.1

254.6

303.3

362.3

303.4

223.6

181.5

445.0

281.6

295.1

240.1

372.4

401.1

35.76

29.29

71.55

58.55

48.87

45.44

35.76

29.29

45.44

48.87

58.55

35.76

29.29

71.55

58.55

48.87

45.44

35.76

29.29

45.44

48.87

15.39

10.24

63.60

39.94

29.63

22.19

19.22

12.79

27.71

39.20

52.40

23.05

15.34

95.23

59.83

44.38

33.24

30.71

20.44

44.28

62.21

25.400

63.500

50.800

44.450

38.100

31.750

25.400

38.100

31.750

44.450

50.800

25.400

63.500

50.800

44.450

38.100

31.750

25.400

38.100

31.750

44.450

15.88

39.68

28.58

25.40

22.23

19.05

15.88

22.23

19.05

25.40

28.58

15.88

39.68

28.58

25.40

22.23

19.05

15.88

22.23

19.05

25.40

15.75

37.85

31.55

25.22

25.22

18.90

15.75

25.22

18.90

25.22

31.75

15.75

37.85

31.55

25.22

25.22

18.90

15.75

25.22

18.90

25.22

7.92

19.85

14.27

12.70

11.10

9.53

7.92

11.10

9.53

12.70

14.27

7.92

19.85

14.27

12.70

11.10

9.53

7.92

11.10

9.53

12.70

3.25

8.00

6.40

5.60

4.80

4.00

3.25

4.80

4.00

5.60

6.40

4.00

3.25

8.00

6.40

5.60

4.80

4.00

3.25

4.80

5.60


SFR

SFR

Chain

No.

025 www.sfrchain.com

石 油 链

Oil field chain

多 排 Multiple strands


重 载 弯 板 传 动 链

Heavy duty cranked-link transmission chain

重 载 弯 板 传 动 链 Heavy duty cranked-link transmission chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm


Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mmPin

diameter

d2

max

mm

Pin

length

L

max

mm

Plate

depth

h2

max

mm

Plate

thickness

T

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN/lbf

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
2010

2512

3214

3315

3618

4020

RO1205

2184

4824

6060

5628

63.50

77.90

103.200

103.450

114.300

127.000

127.000

152.400

152.400

152.400

177.800

31.75

41.28

44.45

45.24

57.15

63.50

63.50

76.20

76.20

88.90

88.90

38.10

39.60

48.00

49.30

52.30

69.90

65.00

35.00

74.60

101.00

82.60

15.90

19.05

22.00

23.85

27.97

31.78

31.75

22.20

38.10

47.63

44.45

89.0

100.0

123.50

130.00

138.00

165.7

147.6

96.0

186.0

228.7

210.0

47.80

57.00

55.00

63.50

79.20

88.90

82.50

51.00

100.00

114.30

133.00

7.9

9.7

13.0

14.2

14.2

15.7

14.2

9.5

20.0

22.0

22.0

250.00/56818

340.00/77272

476.0/108180

550.0/125000

760.0/172727

987.0/224300

872.0/198177

330.0/75000

1600.0/363632

1700.0/386359

1890.0/429540

275.0

367.2

514.0

594.0

820.8

1069.2

955.0

378.0

1700.0

1955.0

2173.0

13.53

18.40

23.60

27.71

41.20

48.60

42.93

18.17

69.80

97.59

99.50


h2

P P

b1 T

T

L

d1

d2www.sfrchain.com

026


Lc

T

d2

L

b

T

Lc

T

d2

L

b

T

P

P

30°

h1

h2

h2

h1

P

P

30°GB


Pitch


mm

P

Plate

depth


h2

max

mm


Pin

diameter

mm

d2

max


Distance from

hole center

to tooth

mm

d2

max

Pin

length


mm

mm

Lc

max

L

max

Ultimate

tensile

strength


kN/lbf

Q

min

Average

tensile

strength


kN

Q0


Weight

per

meter

kg/m

q

Number

of pitch


Pt

mm

Plate

thickness


mm

T

max

Guide

type


GB

Chain

No.

Chain

width


mm

b1

min

13.5

16.5

19.5

22.5

28.5

19.5

22.5

25.5

28.5

34.5

40.5

46.5

52.5

30.0

38.0

46.0

54.0

62.0

38.0

46.0

69.0

81.0

93.0

57.0

69.0

81.0

93.0

105.0

117.0

54.0

62.0

70.0

45.0

51.0

57.0

18.5

21.5

24.5

27.5

33.5

24.5

27.5

30.5

33.5

39.5

45.5

51.5

57.5

37.0

45.0

53.0

61.0

69.0

45.0

53.0

76.2

88.2

100.2

66.6

78.6

90.6

102.6

114.6

126.6

61.0

69.0

77.0

52.0

58.0

64.0

20.0

23.0

26.0

29.0

35.0

26.0

29.0

32.0

35.0

41.0

47.0

53.0

59.0

38.2

46.2

54.2

62.4

70.4

46.5

54.5

77.7

89.7

101.7

69.6

81.6

93.6

105.6

117.6

129.6

62.8

70.8

78.8

53.5

59.5

65.5

9

11

13

15

19

13

15

17

19

23

27

31

35

15

19

23

27

31

19

23

23

27

31

19

23

27

31

35

39

27

31

35

15

17

19

11.2

14.0

16.8

19.6

25.2

26.2

30.6

35.0

39.4

48.1

56.8

65.6

74.3

50.6

65.0

79.5

94.0

108.4

77.6

95.4

190.9

225.3

260.8

183.1

223.1

263.2

303.0

341.0

380.6

113.2

129.8

147.6

123.2

138.7

156.5

0.60

0.73

0.85

1.00

1.26

1.15

1.33

1.50

1.68

2.04

2.39

2.74

3.10

2.21

2.80

3.39

3.99

4.58

3.37

4.08

8.15

9.57

10.98

8.42

10.19

11.96

13.73

15.50

17.27

4.78

5.50

6.20

5.31

6.02

6.37

10.0/2272

12.5/2840

15.0/3409

17.5/3997

22.5/5114

23.4/5318

27.4/6227

31.3/7114

35.2/8000

43.0/9772

50.8/11364

58.6/13318

66.4/15091

45.6/10364

58.6/13318

71.7/16295

84.7/19250

97.7/22204

70.0/15909

86.0/19545

172.0/39091

203.0/46163

235.0/53409

165.0/37500

201.0/45681

237.0/53863

273.0/62045

310.0/70454

346.0/78636

102.0/23182

117.0/26591

133.0/30227

111.0/25227

125.0/28409

141.0/32045

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

17.5 33.4 3.0

14.0 26.7 3.0

10.5 20.0 2.0

5.3 10.0 1.5

8.7 16.7 2.0

7.0 13.4 1.5

CL06

CL08

CL10

CL12

CL16

CL20

15.875 5.92

31.750 10.84

25.400

19.050 6.90

12.700

9.525 3.95

5.08

8.90

027 www.sfrchain.com

外 接 触 式 齿 形 链

齿 形 链

Inverted tooth chain

Flank contact silent chain


T

Lc

T

L

b

d2

P

P

h1

35°

h2

T

Lc

T

L

b

d2

35°

h2

h1

P

P

Pitch


mm

P

Plate

depth


h2

max

mm


Pin

diameter

mm

d2

max


Distance from

hole center

to tooth

mm

d2

max

Pin

length


mm

mm

Lc

max

L

max

Ultimate

tensile

strength


kN/lbf

Q

min

Average

tensile

strength


kN

Q0


Weight

per

meter

kg/m

q

Number

of pitch


Pt

mm

Plate

thickness


mm

T

max

Guide

type


Chain

width


mm

b1

min

12.7 5.08 6.62 12.1 1.5

1.20

1.37

1.72

1.89

2.22

1.21

1.38

1.73

1.90

2.23

2.90

22.2

25.5

31.6

34.9

42.1

22.2

25.5

31.6

34.9

42.1

55.5

20.0/4545

23.0/5227

28.5/6477

31.5/7159

38.0/8636

20.0/4545

23.0/5227

28.5/6477

31.5/7159

38.0/8636

50.0/11363

13

15

19

21

25

13

15

19

21

25

33

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Inside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Outside)

(Inside)

1.5

12.1

24.5

27.5

33.5

36.5

42.5

24.5

27.5

33.5

36.5

42.5

54.5

5.08

19.5

22.5

28.5

31.5

37.5

19.5

22.5

28.5

31.5

37.5

49.5

12.7

C4-120

C4-123

C4-129

C4-132

C4-150

C4-320

C4-323

C4-329

C4-332

C4-338

C4-138

6.62

26.0

29.0

35.0

38.0

44.0

35.0

38.0

44.0

56.0

26.0

29.0


SFR

SFR

Chain

No.

内 接 触 式 齿 形 链

齿 形 链

Inverted tooth chain

Crotch contact silent chain

028

www.sfrchain.com


PIV 无 级 变 速 链

Self-tooth-forming chain (P.I.V. chain)

PIV 无 级 变 速 链 Self-tooth-forming chain (P.I.V. chain)


JBPitch

Pin

diameter

Pin

length

Plate

depth

Plate

thickness

With over

friction

plate

Angle of

friction

plate

Ultimate

tensile

strength

Average

tensile

strength

Weight

per

meter


JB

Chain

No.

P

mm

d2

max

mm

L

max

mm

h2

max

mm

T

max

mm

Lf

mm

α

Q

min

kN/lbf

Q0

kN

q

kg/m

A0

A1(A2)

A3

18.75

25.00

28.60

3.00

3.00

3.00

19.5

30.1

35.3

9.5

13.5

16.0

1.0

1.5

1.5

24.0

37.8

44.2

15°

15°

15°

9.0/2045

21.0/4772

38.5/8750

9.9

23.3

42.7

1.00

2.23

3.04

A4

A5

36.00

36.00

4.00

4.00

48.5

60.5

20.5

20.5

1.5

1.5

58.5

70.0

15°

15°

61.5/13977

71.0/16136

68.2

78.8

5.54

6.70

P

P

T

L

Lf

h2


d2

029 www.sfrchain.com


摩 托 车 正 时 链

Motorcycle timing chain

摩 托 车 正 时 链 Motorcycle timing chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Roller

diameter

d1

max

mm

Pin

diameter

d2

max

mm

Pin

length

L

max

mm

Pate

depth

h2

max

mm

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

Average

tensile

strength

Q0

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
*25

*25H

*25SH

6.35

6.35

6.35

3.1

3.1

3.1h2

3.3

3.3

3.3

P

2.31

2.31

2.01

P

7.8

9.0

9.0

5.9

5.9

5.9

3.5

4.8

5.2

4.2

5.2

5.5

0.13

0.16

0.17d1

d2

t

T

摩 托 车 发 动 机 链 Motorcycle engine chain


SFR

SFR

Chain

No.

SCR04 2x3

SCR04 3x4

SCR04 4x5

SCR04 5x6

SCR04 6x7

b4

b2

b2

h2

b1Pitch

P

mm

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

Chain

width

b

min

mm

3.10

5.20

7.20

9.20

11.25

Pin

diameter

d2

max

mm

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

h1

b1

Pin

length

30°

b4

max

mm

6.1

8.3

10.4

13.2

15.4

P

Distance from

hole center

to tooth

h1

mm

3.89

3.89

3.89

3.89

3.89

P

Plate

depth

h2

max

mm

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

Plate

thickness

T/t

max

mm

Guide

form

1.03/0.8 Out Side

1.03/0.8 Out Side

1.03/0.8 Out Side

1.03/0.8 Out Side

1.03/0.8 Out Side

Number

or plates

n

5

7

9

11

13

b3

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

5.0

7.6

9.5

11.8

13.8

Average

tensile

strength

Q0

kN

5.5

8.2

10.5

12.8

14.6

Weight

per

meter

q

kg/m

0.173

0.248

0.340

0.410

0.486d2

www.sfrchain.com

030


摩 托 车 链 条

Motorcycle chain

Standard


SFR

SFR

Chain No.

420

428

520

528

530


Pitch

mm


Bush

Type


Width

Pin

diameter

Pin

length

mm mm mm

12.700

12.700

Curled

Curled

15.875 Curled

15.875 Curled

15.875 Curled

630 19.050 Curled

5.94

Roller

length

mm

6.35

7.75

3.96

4.45

14.7

16.3

7.77

8.51

6.35 5.08 17.5 10.14

7.94 5.08 19.4 10.14

9.35 5.08 20.7 10.14

9.50 22.7 11.91

Plate thickness


Inner

mm

1.50

1.55

2.03

2.03

2.03

2.40


Outer

mm

1.50

1.55

2.03

2.03

2.03

2.40


Tensile

kN


Weight

kg/m

16.0

17.8

0.55

0.71

26.5 0.89

26.5 0.93

26.5 1.09

35.0 1.50

Reinforced


SFR


Pitch


Bush

Type


Width


Pin

Pin

Roller

Plate thickness

diameter length length


Inner Outer

SFR

Chain No.

mm

mm mm mm

mm

415H 12.700 Curled 4.76 3.96 13.00 7.76

420H 12.700 Curled 6.35 3.96 16.00 7.77

428H 12.700 Curled 7.94 4.45 18.75 8.51

520H 15.875 Curled 6.35 5.08 19.10 10.14

526H 15.875 Curled 7.94 5.08 20.80 10.14

530H 15.875 Curled 9.53 5.08 22.10 10.14

mm

1.50

1.80

2.03

2.40

2.40

2.40

mm

1.50

1.80

2.03

2.40

2.40

2.40


Tensile

kN


Weight

kg/m

15.6

17.0

0.50

0.69

20.8 0.79

28.0 0.96

28.0 1.00

28.0 1.15
031 www.sfrchain.com


Plate thickness


Roller

lengthWidth
Pin

length

Inner


Outer


Pin

diameter

Weight

mm

mm

mm

kg/m

mm mm mm

1.60

1.50

1.60

16.70

13.00

15.50

0.71

0.50

0.55

Pitch


mm

12.700

12.700

12.700

428P

415P

420P

4.45

3.96

3.96

7.75

4.76

6.40

8.51

7.76

7.77


SFR

SFR

Chain No.

2.40

2.40

22.10

19.10

1.15

0.96

15.875

15.875

Bush

Type


Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

530P

520P

5.08

5.08

9.53

6.35

10.14

10.14

Tensile


kN

17.8

15.6

16.0

28.0

28.0

1.60

1.50

1.60

2.40

2.40

Professional

PLate thickness


Roller

lengthWidth
Pin

length

Inner


Outer


Pin

diameter

Weight

mm

mm

mm

kg/m

mm mm mm

2.03

1.50

1.60

18.4

13.0

15.5

0.79

0.50

0.55

Pitch


mm

12.700

12.700

12.700

428S

415S

420S

4.45

3.96

3.96

7.94

4.76

6.40

8.51

7.76

7.77


SFR

SFR

Chain No.

2.40

2.40

22.1

19.1

1.15

0.96

15.875

15.875

Bush

Type


Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

530S

520S

5.08

5.08

9.53

6.35

10.14

10.14

Tensile


kN

20.8

15.6

16.0

28.0

28.0

1.85

1.50

1.60

2.40

2.40

Super


摩 托 车 链 条

Motorcycle chain

032

www.sfrchain.com


PLate thickness


Roller

lengthWidth
Pin

length

Inner


Outer


Pin

diameter

Weight

mm

mm

mm

kg/m

mm mm mm

2.40

2.03

2.40

20.90

18.75

19.15

1.00

0.79

0.96

Pitch


mm

15.875

12.700

15.875

525HD

428HD

520HD

5.24

4.45

5.24

7.94

7.94

6.35

10.16

8.51

10.16


SFR

SFR

Chain No.

2.25

2.40

25.90

22.10

1.94

1.15

19.050

15.875

Bush

Type


Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

630HD

530HD

5.94

5.24

9.50

9.53

11.91

10.16

Tensile


kN

34.0

23.8

34.0

45.0

34.0

2.40

2.03

2.40

3.25

2.40

HD Non - O - Ring


Pate thickness


Roller

lengthWidth
Pin

length

Inner


Outer


Pin

diameter

Weight

mm

mm

mm

kg/m

mm mm mm

2.03

2.03

2.03

23.8

20.8

22.5

1.11

0.94

0.98

Pitch


mm

15.875

15.875

15.875

5.24

5.24

5.24

9.50

6.35

7.94

10.16

10.16

10.16


SFR

SFR

Chain No.

2.20

1.80

21.6

18.7

0.85

0.75

12.700

12.700

Bush

Type


Solid

Solid

Solid

Solid

Solid

4.45

3.96

7.94

6.35

8.51

7.77

Tensile


kN

30.4

30.4

30.4

23.8

17.5

2.03

2.03

2.03

2.20

1.80

2.40

22.0 1.00

15.875 5.24

6.35 10.16

2.40

2.40

25.4

23.8

1.20

1.12

15.875

15.875

Solid

Solid

Solid

530-O

520-O

525-O

428H-O

420H-O

520H-O

530H-O

525H-O

5.24

5.24

9.60

7.94

10.16

10.16

34.0

34.0

34.0

2.40

2.40

2.40

O - Ring


摩 托 车 链 条

Motorcycle chain

033 www.sfrchain.com


摩 托 车 链 条

Motorcycle chain

X - Ring


SFR

SFR

Chain No.


Pitch

mm


Bush

Type


Width

Pin

diameter

Pin

length

mm mm mm

Roller

length

mm

Plate thickness

428H-X

520H-X

12.700

15.875

Solid

Solid

7.94

6.35

4.45

5.24

21.60

22.00

8.51

10.16

2.20

2.40

2.03

2.40

23.8

34.0

0.85

1.00

525H-X 15.875 Solid 7.94 5.24 23.80 10.16 2.40 2.40 34.0 1.12

530H-X 15.875 Solid 9.60 5.24 25.40 10.16 2.40 2.40 34.0 1.20


Inner

mm


Outer

mm


Tensile

kNWeight

kg/mwww.sfrchain.com

034


摩 托 车 链 条

Motorcycle chain

Super O - Ring


SFR

Pitch

Roller

Plate thickness

Bush Width

Pin

Pin

Type

diameter length length


Tensile Weight

Inner Outer

SFR

Chain No.

mm

mm mm mm

mm mm mm kN kg/m

520-SO

525-SO

15.875

15.875

Solid

Solid

6.35

7.94

5.24

5.24

20.60

22.50

10.16

10.16

2.03

2.03

2.03

2.40

36.0

36.0

0.94

0.98

530-SO 15.875 Solid 9.50 5.24 23.80 10.16 2.03 2.40 36.0 1.11

420H-SO 12.700 Solid 6.35 3.96 18.70 7.77 1.80 1.80 23.0 0.75

428H-SO

520H-SO

12.700

15.875

Solid

Solid

7.94

6.35

4.45

5.24

21.60

22.00

8.51

10.16

2.20

2.40

2.20

2.40

28.0

43.0

0.85

1.00

525H-SO 15.875 Solid 7.94 5.24 23.80 10.16 2.40 2.40 43.0 1.12

530H-SO 15.875 Solid 9.60 5.24 25.40 10.16 2.40 2.40 43.0 1.20
ATV


SFR

SFR

Chain No.

428-X

520-X


Pitch

mm

12.700

15.875


Bush

Type

Solid

Solid


Width


Pin

Pin

Roller

Plate thickness

diameter length length


Inner Outer

mm mm mm

7.94

6.35

4.45

5.24

21.60

22.00

mm

8.51

10.16

mm

2.20

2.40

mm

2.03

2.40


Tensile

kN

23.8

34.0

Weight

kg/m

0.85

1.00

035 www.sfrchain.com


汽 车 发 动 机 正 时 滚 子 链

Automotive engine timing roller chain

汽 车 发 动 机 正 时 滚 子 链 Automotive engine timing roller chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm


Transverse

Pitch

P

mm


Pin

diameter

d1

max

mm

Roller

diameter

d2

max

mm

Pin

depth

h2

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Width

between

inner plates

b2

min

mm

Width

between

out plates

b3

max

mm

Pin

length

b4

min

kN

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

Weight

per

meter

q

kg/m06BT-1

06BT-2

9.525

9.525

-

10.24

3.28

3.28

6.35

6.35

8.2

8.2

5.72

5.72

8.53

8.53

8.66

18.90

12.50

22.90

9.0

16.9

0.396

0.738

06BN-1 9.525 - 3.28 6.35 8.2 3.81 6.72 6.85 10.60 10.0 0.350

06BH-1 9.525 - 3.28 6.35 8.2 5.72 8.92 9.65 13.90 10.0 0.427

06BH-2 9.525 11.30 3.28 6.35 8.2 5.72 8.92 20.80 25.20 18.0 0.812

06BH.a-1 9.525 11.55 3.28 6.35 8.2 5.72 8.92 21.20 25.50 22.4 0.820

05E-1 8.000 - 3.05 5.65 7.6 4.60 7.40 8.10 12.15 7.8 0.350

05H-1 8.000 - 3.05 5.65 7.6 4.60 7.40 7.60 12.15 8.0 0.368

05H-2 8.000 9.00 3.05 5.65 7.6 4.60 7.40 16.50 21.10 14.9 0.757

05BT-1 8.000 - 2.31 5.00 7.1 3.00 4.77 4.90 8.60 4.4 0.320

05BT-2 8.000 5.64 2.31 5.00 7.1 3.00 4.77 10.60 14.30 7.8 0.700


b4

b4

b2

b2

h2

b1

b1

t

t

P

P

T

d1

d2

T

t1

b3

pt

b3

www.sfrchain.com

036


汽 车 发 动 机 正 时 套 筒 链

Automotive engine timing bush chain

汽 车 发 动 机 正 时 套 筒 链

Automotive engine timing bush chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm


Transverse

Pitch

P

mm


Pin

diameter

d1

max

mm

Roller

diameter

d2

max

mm

Plate

depth

h2

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Width

between

inner plates

b2

min

mm

Width

between

out plates

b3

max

mm

Pin

length

b4

min

kN

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

Weight

per

meter

q

kg/m

04M-1

04M-2

7.000

7.000

-

7.70

4.00

4.00

2.70

2.70

6.8

6.8

3.50

3.50

6.10

6.10

6.15

13.90

9.65

17.70

5.00

12.00

0.251

0.520

219HT-1 7.774 - 4.59 3.00 7.5 4.90 7.50 7.55 11.50 7.80 0.3125

T8F-1 8.000 - 4.69 3.28 7.6 4.80 7.60 7.70 11.60 7.84 0.375

05CT-1 8.000 - 5.00 3.15 7.6 4.76 7.66 7.60 11.70 8.00 0.321

05D-2 8.000 9.50 5.63 3.96 8.0 4.70 7.50 17.45 22.30 11.80 0.762

C06C-2 9.525 10.13 5.08 3.58 8.7 4.68 7.47 17.65 22.50 15.80 0.810

06CT-1 9.525 - 6.38 4.45 9.6 5.70 8.70 8.80 13.50 10.00 0.523

06CN-1 9.525 - 6.38 4.45 9.6 3.80 6.80 6.90 10.70 9.00 0.425

06CB-1 9.525 - 6.38 4.45 9.6 5.70 8.70 8.80 12.90 9.00 0.4728

06CG-1 9.525 - 6.38 4.45 9.6 5.72 9.60 10.20 15.00 15.00 0.592

06CT-2

06CT.a-2

9.525

9.525

9.525

9.525

10.24

9.30

6.38

6.38

6.38

6.38

4.45

4.45

9.6

9.6

9.6

9.6


19.00

16.80

14.70

20.10

06CN.a-2 8.20 4.45 3.75 6.55

18.50 18.00 0.760

06D-2 9.60 4.45 4.35 7.55

25.00 18.00 0.925

5.72

4.35

8.70

7.55

23.80

21.70

19.00

20.00

0.930

0.887

P

P

t1

b4

pt

b3

b1

h2

d1

d2

b4

b2

b1

b3

t

T

T

b2

t

037 www.sfrchain.com


汽 车 发 动 机 正 时 静 音 链

Automotive engine timing silent chain

汽 车 发 动 机 正 时 静 音 链 Automotive engine timing silent chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm


Compound

mode

P

mm

Pin

diameter

d1

max

mmPlate

depth

h1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

length

b2

max

kN

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
SCR04F-9

SCR04G-9

SCR04G-9

SCR04E-9

CL04H-9

CL04Y-9

CL04-9

SC3-8

SCR05F-8

SCR05-9

SCR05-15

SCR08E-8

6.350 4 x 5 2.25 6.98

8.80

12.20

6.350 4 x 5 2.40 6.70

7.75

11.00

6.350 4 x 5 2.52 6.80

8.55

11.80

6.350 4 x 5 2.40 6.70

7.15

10.40

6.350 4 x 5 2.52 7.15

8.60

12.70

6.350 4 x 5 2.52 8.20

11.10 15.40

6.350 4 x 5 2.52 7.10

8.70

12.20

7.620 4 x 4 2.78 8.95

7.90

11.78

8.000 4 x 4 2.91 9.35

8.00

11.70

8.000 4 x 5 3.05 8.25

8.90

13.10

8.000 7 x 8 3.05 8.25

17.00 21.00

9.525 4 x 4 3.78 9.90

9.40

13.20

b2

h2

h1

b1

30°

P

P

d2

12.5 0.406

10.8 0.348

13.5 0.391

9.8 0.267

11.2 0.421

15.2 0.560

12.5 0.442

11.2 0.460

12.0 0.500

12.0 0.523

23.5 0.866

14.0 0.634

www.sfrchain.com

038


滚 销 式 静 音 链

Rocker joint type silent chain

滚 销 式 静 音 链 Rocker joint type silent chain
SFR

Pitch

Compound

mode

Short pin

length

Long pin

length

Height of

chain

Ultimate

tensile

strength

SFR

Chain

No.

P

mm

P

mm

b1

max

mm

b2

max

kN

q

kg/m

Q

min

kN

HV06-9

9.5250 4 x 5

10.48

14.06

12.25

26.5

HV08-21

11.0388 10 x 11

29.80

34.00

14.95

73.0P

b1

b2

b3

h1

039 www.sfrchain.com


圆 销 式 静 音 链

Round pin type silent chain

圆 销 式 静 音 链 Round pin type silent chain


SFR

SFR

Chain

No.


Pitch

P

mm


Compound

mode

P

mm

Pin

diameter

d2

max

mmPlate

depth

h1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

length

b2

max

kN

Ultimate

tensile

strength

Q

min

kN

Weight

per

meter

q

kg/m
SC06-9

SC06-11

SC06-13

SC06W-9

C3LH-11

9.525 4 x 5 3.58 11.6

10.80

16.0

9.525 5 x 6 3.58 11.6

13.70

19.2

9.525 6 x 7 3.58 11.6

16.80

22.3

9.525 4 x 5 3.58 10.2

11.05

16.2

9.525 5 x 6 3.58 10.8

14.00

18.9

18.5 0.81

23.5 0.99

27.5 1.16

14.5 0.80

24.6 0.95
h1

b2

P

P

d2

b1www.sfrchain.com

040


B

C

A

I

I

S

D

d1

d2

L

Bore Dia


Pin

diameter

mm

Min

mm

mm

mm

S

mm

mm

C

d1

d2

I

L

mm

Max

mm

Chain

coupling

No.

mm


mm


kg

kg

kgf·m 2

×10 -3


Inertia

Casing

Approx

weight


Approx weight


Dimension

06B-2X12

40-2X12

40-2X14

40-2X16

50-2X14

50-2X16

50-2X18

60-2X18

60-2X20

60-2X22

80-2X18

80-2X20

80-2X22

100-2X20

120-2X18

120-2X22

12

12

12

14

16

16

16

20

20

20

20

20

20

25

35

35

16

22

28

32

35

40

45

56

60

71

80

90

100

110

125

140

64.8

79.4

79.4

87.4

99.7

99.7

99.7

123.5

123.5

123.5

141.2

145.2

157.2

178.8

202.7

222.7

29.8

36.0

36.0

40.0

45.0

45.0

45.0

56.0

56.0

56.0

63.0

65.0

71.0

80.0

90.0

100.0

5.2

7.4

7.4

7.4

9.7

9.7

9.7

11.5

11.5

11.5

15.2

15.2

15.2

18.8

22.7

22.7

0.233

1.020

1.924

3.285

6.010

9.720

15.420

40.210

62.870

93.450

142.030

204.900

341.170

646.290

1075.710

2454.500

0.4

0.8

1.1

1.4

2.2

2.7

3.8

6.2

7.8

10.4

12.7

16.0

20.2

33.0

47.0

72.0

10.2

14.4

14.4

14.4

18.1

18.1

18.1

22.8

22.8

22.8

29.3

29.3

29.3

35.8

45.4

45.4

69

77

84

92

101

111

122

142

158

168

190

210

226

281

307

357

63

72

75

75

85

85

85

106

105

117

129

137

137

153

181

181

25

35

43

50

53

60

70

85

98

110

110

120

140

160

170

210

45

61

69

77

86

96

106

128

140

152

170

186

202

233

256

304

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.8

1.2

1.6

1.8

2.5

2.9

3.6

4.6

6.2

8.0

3012

4012

4014

4016

5014

5016

5018

6018

6020

6022

8018

8020

8022

10020

12018

12022
SFR

SFR

Chain

No.

链 条 联 轴 器

Chain couplings

链 条 联 轴 器 Chain couplings

041 www.sfrchain.com


L

Lc

T

d2

d1

b1

T

Lc

Pt

P

P

h2

Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

Pitch


Innerplate

depthPin

length


Roller

diameterPlate

thickness


Transverse

pitch


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

Pt

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

38.9

38.9

31.0

31.0

31.0

62.7

48.8

48.8

48.8

38.9

62.7

62.7

95.8

95.8

76.4

76.4

15.09

15.09

12.00

12.00

12.00

24.00

18.00

18.00

18.00

15.09

24.00

24.00

35.70

35.70

30.00

30.00

40.4

40.4

32.2

32.2

32.2

64.3

50.5

50.5

50.5

40.4

64.3

64.3

99.7

99.7

80.5

80.5

2.03

2.03

1.50

1.50

1.50

3.25

2.42

2.42

2.42

2.03

3.25

3.25

4.80

4.80

4.00

4.00

58.1

58.1

35.9

35.9

35.9

141.8

82.1

82.1

82.1

58.1

141.8

141.8

314.9

314.9

219.4

219.4

0.56

0.49

0.21

0.19

0.16

2.35

1.22

1.11

1.00

0.63

2.88

2.62

8.14

8.14

4.95

4.95

15.875

15.875

12.700

12.700

12.700

25.400

19.050

19.050

19.050

15.875

25.400

25.400

38.100

38.100

31.750

31.750

5.08

5.08

3.96

3.96

3.96

7.92

5.94

7.92

7.92

5.94

5.94

5.08

11.10

11.10

9.53

9.53

5016

5014

4016

4014

4012

8018

6022

6020

6018

5018

8022

8020

12018

12022

10022

10018

44.4/10091

44.4/10091

28.2/6409

28.2/6409

28.2/6409

113.4/25773

63.6/14455

63.6/14455

63.6/14455

44.4/10091

113.4/25773

113.4/25773

254.0/57727

254.0/57727

177.0/40227

177.0/40227

10.16

10.16

7.95

7.95

7.95

15.88

11.91

11.91

11.91

10.16

15.88

15.88

22.23

22.23

19.05

19.05

9.40

9.40

7.85

7.85

7.85

15.75

12.57

12.57

12.57

9.40

15.75

15.75

25.22

25.22

18.90

18.90

18.11

18.11

14.38

14.38

14.38

29.29

22.78

22.78

22.78

18.11

29.29

45.44

45.44

29.29

35.76

35.76


SFR

SFR

Chain

No.

联 轴 器 链

Coupling chain

联 轴 器 链 Coupling chain

042

www.sfrchain.com


L

d1

t

b1

Lc

d2

T

h2

P

P
Pitch


Plate

depthPin

length


Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength
Bush

diameterPlate

thickness


Width

between

inner plates

Pin

diameter

Weight

per

meter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

mm

d1

max

b1

min

mm

mm

T

max

18.0

20.0

11.0

14.0

16.0

12.0

10.0

8.0

22.0

12.5

8.0

10.0

11.0

12.0

14.5

7.5

20.0

6.0

30.0

8.0

32.0

26.0

30.0

17.0

20.0

22.0

18.0

15.0

12.0

32.0

18.0

12.0

15.0

17.0

18.0

18.5

12.7

30.0

9.00

30.0

12.0

44.0

50.00

55.00

30.00

40.00

45.00

35.00

25.00

20.00

60.00

36.00

20.00

25.00

30.00

35.00

50.80

19.05

55.00

15.00

70.00

20.00

80.00

35.0

45.0

20.0

25.0

30.0

22.0

18.0

16.0

50.0

22.0

16.0

18.0

20.0

22.0

25.0

12.5

45.0

14.0

65.0

16.0

70.0

100.0/22495

125.0/28119

40.0/8998

63.0/14172

80.0/17996

50.0/11248

31.5/7086

25.0/5624

160.0/35993

60.0/13497

25.0/5624

31.5/7086

40.0/8998

50.0/11248

120.0/26994

50.0/11248

125.0/28119

12.5/2852.5

250.0/57050

25.0/5624

315.0/71883

68.0

88.0

41.0

52.4

62.0

44.5

35.0

33.0

94.1

44.5

33.0

35.0

42.4

44.5

53.5

31.6

88.0

25.3

117.0

33.0

131.0

73.5

93.5

45.4

57.0

66.5

48.0

39.0

36.0

99.5

49.0

36.0

39.0

46.0

48.0

57.5

33.6

110.0

30.0

130.0

34.7

150.0

44.0

49.0

28.0

35.0

40.0

30.0

24.0

18.0

55.0

30.0

19.0

24.0

28.0

30.0

40.0

20.0

49.0

14.0

67.0

18.0

75.0

6.00

8.00

4.00

5.00

6.00

4.00

3.00

3.00

8.00

4.00

3.00

3.00

4.00

4.00

5.00

4.15/3.25

8.00

2.03

10.00

3.00

12.00

8.900

13.920

4.250

5.430

7.540

3.770

3.170

2.140

15.200

4.200

2.030

2.670

3.750

4.330

6.300

2.560

13.920

1.150

26.270

2.253

31.800

P50-B

P55-B

P30F2-B

P40-B

P45-B

P35F5-B

P25-B

P20-B

P60-B

P36-B

P20F3-B

P25F1-B

P30F6-B

P35F2-B

*P50.8F7

P19.05

P55F1-B

P15F-B

P70-B

*PZ20-B

P80-B

110.00

137.50

44.00

69.30

88.00

55.00

34.70

27.50

176.00

66.00

27.50

34.70

44.00

55.00

132.00

55.00

137.50

13.75

275.00

27.50

346.00


SFR

SFR

Chain

No.套 筒 链

套 筒 链

Bush chain

Bush chain

043 www.sfrchain.com


h2

P

P

L

b1 t

T

d1

Lc

d2

R

Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

Pitch


Innerplate

depthPin

length


Roller

diameterPlate

thickness


Side

bow

radius


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

R

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

40SB

43SB

50SB

60SB

63SB

80SB

08BSB

08BSBF1

10BSB

12BSB

16BSB

# 06BSBF1

12.700

12.700

15.875

19.050

19.050

25.400

12.700

12.700

15.875

19.050

25.400

9.525

7.95

7.95

10.16

11.91

11.91

15.88

8.51

8.51

10.16

12.07

15.88

6.35

7.85

7.85

9.40

12.57

12.68

15.75

7.75

7.75

9.65

11.68

17.22

5.72

3.96

3.45

4.37

5.34

5.08

7.19

3.97

3.97

4.50

5.12

7.90

3.05

16.9

18.3

20.7

26.6

28.8

34.0

17.4

16.3

20.1

23.1

36.5

13.5

18.1

19.5

22.7

28.4

30.6

37.3

18.7

17.6

21.5

24.8

39.7

15.0

11.7

11.7

14.9

18.0

17.2

24.0

11.8

11.8

14.7

16.0

21.0

8.2

1.50

1.50

2.03

2.42

2.42/2.03

3.25

1.60

1.6/1.2

1.70

1.85

3.7/3.0

1.30

350

305

400

500

350

711

400

400

400

500

500

300

13.8/3136

12.0/2727

20.6/4681

15.7/3568

12.5/2840

40.9/9201

14.0/3182

12.8/2909

15.6/3545

20.5/4658

55.6/12635

8.0/1818

15.20

13.20

22.70

17.30

20.00

42.00

15.40

14.10

17.20

22.60

64.00

8.80

0.80

0.64

1.09

1.54

1.40

2.60

0.70

0.65

0.93

1.16

2.53

0.60


SFR

SFR

Chain

No.侧 弯 链

侧 弯 链

Side bow chain

Side bow chain

044

www.sfrchain.com


h

推 窗 用 防 弯 链

Anti-sidebow chain for pushing window

推 窗 用 防 弯 链 Anti-sidebow chain for pushing windowSFR

Pitch

Pin

diameter

Pin

length

Plate

dimension

Side bow

radius

SFR

Chain No.

P

mm

d2

max

mm

L

max

mm

h2

max

mm

G

max

mm

T

max

R1

R2

mm mm mm

P12.75SB 12.75

7.4

10.65 14.25 12.8 2.5

P12.75SBF1 12.75

7.4

11.00 14.25 12.8 2.5

500~800

500~800

1000

1000

d2

P

P

H

P

P

L

T

h2

L

T

R1

G

R2

推 窗 用 防 弯 链 Anti-sidebow chain for pushing window


SFR

Pitch

Roller

diameter

Width

between

inner plates

Pin

diameter

Pin

length

Plate

dimension

SFR

Chain No.

P

mm

d1

max

mm

b1

mm

d2

max

mm

L

max

H

max

mm mm mm mm

h

T

P12.7SBF2

11.5 6.00 3.00 3.00

10.8 13.5 8.5 1.5/1.5

b1

d1

d2

045 www.sfrchain.com


推 窗 用 防 弯 链

Anti-sidebow chain for pushing window

推 窗 用 防 弯 链 Anti-sidebow chain for pushing window


SFR

SFR

Chain No.


Pitch

P

mm


Roller

diameter

d1

max

mm

Width

between

inner plates

b1

min

mm

Pin

diameter

d2

max

mm

Pin

length

L

max

H

max

Plate

dimension

mm mm mm mm

h

t/TL

*P9.5SB

*P9.525SBF4

*35CGLF1

06BF33SS

06BF34

*06CF22

*06CF4SS

08ACGLF1

08BHNCGL

08BF6

415BF4

08BSSF20

08BSSF74

P12.7F4

H

b1

h

t

P

9.500

9.525

9.525

9.525

9.525

9.525

9.525

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

P

d1

4.80

5.08

5.08

6.35

6.35

5.08

5.08

7.82

8.51

7.95

7.75

8.51

8.51

7.50

5.30

4.70

4.90

5.72

3.80

4.77

4.77

7.85

5.30

7.85

4.88

7.75

7.75

5.50

d2

3.58

3.58

3.58

3.28

3.28

3.58

3.58

3.96

4.45

3.96

4.09

4.45

4.45

4.45

T

11.50

11.40

13.20

13.15

10.00

11.60

14.80

16.60

16.00

16.60

16.40

16.70

18.80

15.60

13.00

13.00

13.50

12.38

12.38

12.86

13.20

17.00

17.00

17.00

17.00

16.50

15.50

14.30

8.50

8.50

9.00

7.88

7.88

8.38

-

-

-

11.00

11.00

10.50

9.70

8.50
1.04

1.30

2.00/1.30

1.30

1.04

1.30

2.03

1.50

2.03

1.50

1.3/3.1

1.60

1.85

2.03

www.sfrchain.com

046


1 t

L

d1

d2

Lc

T

h2

P

PPitch


Innerplate

depthPin

length


Ultimate

tensile

strengthAverage

tensile

strengthRoller

diameterANSI

DIN/ISO


Plate

thickness


Width

between

inner plates

Pin

diameter

Weight

per

meter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

mm

Lc

max

L

max

kN/lbf

Q

min

kN

Q0

kg/m

q

mm

d1

max

b1

min

mm

mm

T

max

DIN/ISO

Chain

No.

ANSI

Chain

No.

2080

2120

2060

2100

2050

2040

2080H

32.7

53.4

66.0

22.5

50.3

65.1

25.9

41.3

19.5

40.4

20.7

36.1

16.7

16.6

36.2

36.5

57.8

71.0

25.2

54.3

69.5

27.7

45.0

20.9

44.7

22.2

39.1

18.2

17.8

39.4

24.0

33.2

42.0

16.0

35.7

36.7

18.0

26.4

14.7

30.0

15.0

21.0

11.8

12.0

24.0

3.25

6.0/4.8

7.0/6.0

1.85

4.80

7.5/6.0

2.42

4.5/3.5

1.70

4.00

2.03

4.15/3.1

1.60

1.50

4.00

56.7/12886

160.0/36364

250.0/56818

29.0/6591

127.0/28864

200.0/45455

31.8/7227

95.0/14773

22.4/5091

88.5/20114

22.2/5045

60.0/13636

18.0/4091

14.1/3205

56.7/12886

65.7

178.0

277.5

32.2

147.3

222.0

36.8

106.7

27.5

102.6

28.1

72.8

19.4

16.7

70.0

1.70

4.70

6.72

0.76

4.06

6.23

1.02

2.62

0.65

2.55

0.73

1.75

0.45

0.42

2.17

38.10

76.20

101.60

38.10

76.20

88.90

31.75

63.50

63.50

31.75

50.80

25.40

25.40

50.80

50.80

12.07

25.40

29.21

11.91

22.23

27.94

10.16

19.05

10.16

19.05

15.88

8.51

7.95

15.88

15.88

11.68

25.40

30.99

12.57

25.22

30.99

9.65

19.56

9.40

18.90

17.02

7.75

7.85

15.75

15.75

5.72

14.63

17.81

5.94

11.10

15.90

5.08

10.19

5.08

9.53

8.28

4.45

3.96

7.92

7.92

216A

224B

232B

212B

224A

228B

212A

220B

210B

220A

210A

216B

208B

208A

216AH

双 节 距 传 动 链

Double pitch transmission chain

双 节 距 传 动 链 Double pitch transmission chain

047 www.sfrchain.com


Lc

L

t

b1

d1

d2

T

Lc

P

h2

P

Ultimate

tensile

strength


Average

tensile

strength


Weight

per

meter

kN/lbf

Q

min

Q0

kN

kg/m

q

Pitch


Innerplate

depthPin

length


Roller

diameterPlate

thickness


Transverse

pitch


Width

between

inner plates

Pin

diameter

mm

P

mm

h2

max

mm

mm

d2

max

Pt

mm

Lc

max

L

max

mm

d1

max

b1

min

mm mm mm

T

max

317

415BF1

415BF5

415B

415H

08BF

10AF13

10AF50

415BF3

415BF7

415F19

217

10BF19

10BF20

10BF68

425

# 081/410

# 082/408

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

15.875

15.875

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

15.875

15.875

15.875

19.050

10.16

14.20

10.16

7.75

7.75

7.75

7.77

8.51

7.75

7.75

7.75

7.75

8.51

7.77

10.16

10.16

10.16

12.07

16.31

19.40

6.48

4.88

5.10

4.88

4.76

5.55

4.80

4.88

6.40

4.76

6.45

6.45

9.65

13.50

3.30

2.38

5.08

5.08

5.08

4.09

4.09

4.09

3.96

4.45

4.09

3.58

4.45

3.60

3.65

3.65

5.08

5.08

5.08

5.72

29.10

32.60

17.80

13.00

16.00

14.40

14.50

16.10

13.65

15.00

16.30

12.40

18.20

18.20

19.90

31.00

15.09

13.00

14.70

10.30

9.90

10.30

12.00

11.80

10.30

10.30

11.80

9.70

9.80

9.80

14.70

14.70

14.70

16.80

21.80/4952

16.40/3726

23.60/5362

9.00/2045

12.00/2727

14.40/3273

17.80/4045

9.80/2227

6.00/1363

16.00/3600

18.00/4049

6.86/1559

22.00/5000

23.60/5363

22.40/5090

30.00/6748

8036

8036

24.70

14.20

10.60

16.10

19.20

10.70

16.50

10.70

19.00

23.90

18.00

7.60

24.20

25.96

24.64

33.00

0.810

0.380

0.460

0.450

0.550

0.660

1.350

2.140

0.430

0.400

0.750

0.320

0.890

0.860

0.930

1.830

0.300

0.250

2.03

2.03

1.50

1.30

1.00

1.8/1.6

1.20

1.30

1.70

1.60

1.60

1.00

1.70

1.70

1.7/1.5

3.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.6

30.9

16.4

11.5

14.4

12.9

13.1

11.0

14.6

11.6

13.8

15.2

16.4

16.4

18.5

29.2


SFR

SFR

Chain

No.

其 它 滚 子 链

Other roller chain

其 它 滚 子 链 Other roller chain

048www.sfrchain.com


持 正 科 技 股 份 有 限 公 司

SFR TECHNOLOGY CO., LTD.

www.sfrchain.com

总 部 地 址

中 国 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 海 曙 路 12 号

邮 箱 . sales@ sfrchain.com

Headquarters Address

12 Haishu Rd, Cangqian, Yuhang District,

Hangzhou, Zhejiang, P.R. China 311121

Email. sales@ sfrchain.com

More magazines by this user
Similar magazines