A TO Z INDIA - MARCH 2021

atozindia

EDITORIAL: WHEN IS INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2021? STORY, HISTORY, SIGNIFICANCE, IMPORTANCE AND ALL YOU NEED TO KNOW - Every year, March 8 is celebrated as International Women’s Day. This year, the goal is to create a gender equal world. The hashtags for this year are #ChooseToChallenge and #IWD2021.

• •


+H LV D KRQRXUDEOH

0HDQLQJ

ZKR VWLFNV WR YLUWXH

NLQJ

HYLO DQG LV VSRWOHVV

5HPRYHV

)5207+((',725

$72=,1',$NBHB[JOF

DPWFSTUIF,OEJBOUISPVHI

IJT BSU DVMUVSF MJGFTUZMF

SFMJHJPO FUD 7IJT

NBHB[JOF HJWFT BO JOTJHIU

JOUP UIF MJGF PG ,OEJBOT

GSPN BO BOHMF VODPWFSFE

CZ PUIFST 7VSO UP GJOE

PVUXIBUJUJTBCPVUBOE

04

UP JNNFSTF ZPVSTFMG JOUP

BO FOUJSFMZ EJGGFSFOU

DVMUVSF


(',725,$/:+(1,6,17(51$7,21$/:20(16'$


✒ ,QGLUD6ULYDWVD

(GLWRULDO:KHQLV

,QWHUQDWLRQDO

:RPHQV'D\"

6WRU\+LVWRU\

6LJQLILFDQFH

,PSRUWDQFHDQGDOO

\RXQHHGWRNQRZ

$72=,1',$0$5&+3$*(


:RPHQV 'D\ LV D JOREDO GD\

,QWHUQDWLRQDO

WKH VRFLDO HFRQRPLF FXOWXUDO DQG

FHOHEUDWLQJ

DFKLHYHPHQWV RI ZRPHQ 7KH GD\ DOVR

SROLWLFDO

D FDOO WR DFWLRQ IRU DFFHOHUDWLQJ JHQGHU

PDUNV

6LJQLILFDQW DFWLYLW\ LV ZLWQHVVHG ZRUOGZLGH

SDULW\

JURXSV FRPH WRJHWKHU WR FHOHEUDWH ZRPHQV

DV

DFKLHYHPHQWVRUUDOO\IRUZRPHQVHTXDOLW\


7KHPHIRU

(YHU\\HDU0DUFKLVFHOHEUDWHGDV,QWHUQDWLRQDO

'D\ 7KLV \HDU WKH JRDO LV WR FUHDWH D

:RPHQ’V

HTXDO ZRUOG ,W LV DERXW FHOHEUDWLQJ D

JHQGHU

ZRPDQ’VVXFFHVVDQGUDLVLQJDZDUHQHVVDJDLQVW

$72=,1',$0$5&+3$*(


ELDV6RZHDOOVKRXOGFKRRVHWR‘FKDOOHQJH’WREULQJ

FKDQJH 7KH KDVKWDJV IRU WKLV \HDU DUH

WKH

&KRRVH7R&KDOOHQJHDQG,:'


PLVVLRQV KDYH EHHQ FUHDWHG WR GR WKH

6HYHUDO

:H VKRXOG FHOHEUDWH WHFK ZRPHQ DQG WKHLU

VDPH

DSSODXG HTXDOLW\ IRU ZRPHQ LQ VSRUW

LQQRYDWLRQV

ZRPHQ RQ KHDOWK FKRLFH GHFLVLRQV EXLOG

HGXFDWH

ZRUNSODFHV VR ZRPHQ WKULYH LQFUHDVH

LQFOXVLYH

RI ZRPHQ FUHDWLYHV DQG IRUJH ZRPHQV

YLVLELOLW\

HPSRZHUPHQWZRUOGZLGH


:RPHQV 'D\ KDV EHHQ REVHUYHG

,QWHUQDWLRQDO

VLQFHWKHHDUO\V7KDWZDVWKHWLPHRIJUHDW

DQG WXUEXOHQFH LQ WKH LQGXVWULDOL]HG

H[SDQVLRQ

WKDW ZLWQHVVHG ERRPLQJ SRSXODWLRQ JURZWK

ZRUOG

DQGWKHULVHRIUDGLFDOLGHRORJLHV


&RORXUVRI,QWHUQDWLRQDO:RPHQ’V'D\

\RX NQRZ WKHUH DUH DOVR FRORXUV IRU WKH GD\

'LG

WKUHH FRORXUV DUH SXUSOH JUHHQ DQG ZKLWH

7KH

VLJQLILHV MXVWLFH DQG GLJQLW\ JUHHQ

3XUSOH

KRSH DQG ZKLWH UHSUHVHQWV SXULW\

V\PEROL]HV

ZKLFKZDVVOLJKWO\PDUULHGE\FRQWURYHUV\7KH

$72=,1',$0$5&+3$*(


RULJLQDWHG IURP WKH :RPHQV 6RFLDO DQG

FRORUV

3ROLWLFDO8QLRQ:638LQWKH8.LQWKH\HDU

PDQ\ PD\ EH DZDUH WKDW ,QWHUQDWLRQDO

1RW

:RPHQV'D\LVQRWVSHFLILFWRDQ\FRXQWU\JURXS

RUJDQLVDWLRQ 7KH GD\ EHORQJV WR ZRPHQ

RU

/HW XV LGHQWLI\ FHOHEUDWH DQG

HYHU\ZKHUH

LQFUHDVHYLVLELOLW\RIZRPHQVDFKLHYHPHQWV


LV D GLUH QHHG IRU LQFUHDVHG DZDUHQHVV

7KHUH

PHDQLQJIXO QDUUDWLYHV UHVRXUFHV DQG

WKURXJK

WR FRPEDW JHQGHU ELDV DQG

DFWLYLWLHV

:H FDQQRW EH FRPSODFHQW :H DOO

GLVFULPLQDWLRQ

VKRXOGSOD\RXUSDUWLQEULQJLQJJHQGHUSDULW\:H

ZLVKDYHU\+DSS\:RPHQ’V'D\WRDOOWKHODGLHV

(GLWRU$72=,1',$

HGLWRULQGLUD#JPDLOFRP

RXWWKHUH

Indira Srivatsa

$72=,1',$0$5&+3$*(


ெகவான்

கைனப் பவன்

✒ ால்

அன் ம் , இரக் க ணம் உள் ள

பார் வ தன் ட் ல் கம் பன் றா

தங் க அைமத் தாள் . அல்

வாழ் ந் த கம் பன் என் ற றா

காைலல் தன் நண் பர் கைள

காண ெவல் ெசன்

சாயங் காலம் தன் அழய

ட் ற் த் ம் ம் .

பார் வ, கம் பன் றாற்

னம் உணவாக ெகாட் ைட,

தாயங் கைள ெகாப் பாள் .

கம் பம் கம் மழ் ச் யாக

இந் த. பார் வன் சைமயல்

அைறல் எைதம் எக் கா.

$72=,1',$0$5&+3$*(


ெகவான்

ேகைனப் பவன்

✒ ா்

இைதக் கவத் ெகாண் ந் த

ெபாறாைமப் த் த கா

என் ம் காகம் அவ் ட் ற் ்

ை எண் கம் படம்

நட் ைபப் பாராட் .

் ச் ாத கம் பம் ,

காை தன் ட் ற் ்

ேசர் த் த. தான் ைனத் த

நடந் த என கா கர் வம்

ெகாண் ட.

$72=,1',$0$5&+3$*(


ெகவான்

ேகைனப் பவன்

✒ ால்

பார் வ

சைமக் ம்

கரமான சைமயைல

க் க கா ட் டட் ட.

இன் பார் வ என் ன

சைமத் க் றா் என

வடன் சைமயலைறக் ்

ெசன் ற.

பாத் ரத் ன்

ைய

றக் ம் ேபா, ஸ் ன் ஒன்

சத் தத் டன் ே ் த.

ஐய் யய் ேயா

ஓைச

ஏற் பத் ட் ேடாைம! பயத் ல்

"கா" என் கத் ய கா.

$72=,1',$0$5&+3$*(


கவான்

ேகைனப் பவன்

✒ ால்

ஓைசைய ேகட் சைமயலைறக் ள் ை் த

பார் வ, கா காகத் ைத கண் டடன்

தமனனான ச் யால் அைத அத் தாள் . அபட்

வேயய கா.

"கவான் ேக ைனப் பான் ".

$72=,1',$0$5&+3$*(


க் றள் ,

இைறமாட் :

ந் த் பார் ப் பதற் காக

✒ இந் ரா வத் ஸா

இைறமாட் :

பாட் பால் - அகாரம் 38 - பாடல் 4

அறக் கா தல் லைவ க் மறக் கா

மானம் உைடய தர.

ளக் கம் :

தழ் (Tamil):

அரசநந் ம் வவாமம் , நயல் லாதைவகைள

நாட் ைட ட் க் ம் , மறமாட் ல் தாழ் ச் ன் ைம என் ம்

மானம் உைடயவேன அரசன் .

ஆங் லம் (English):

He is a honourable king who sticks to virtue, Removes evil, and is spotless in

valour.

$72=,1',$0$5&+3$*(


✒ 6DQNDU

&XLVLQH LV RQH RI WKH PRVW GLVWLQFW DQG SRSXODU ,QGLDQ FXLVLQHV DQG FRPHV IURP WKH UHJLRQ RI

3XQMDEL

VLWXDWHG SDUWLDOO\ LQ ,QGLD DQG 3DNLVWDQ ,W RIIHUV D YDVW YDULHW\ RI GHOHFWDEOH DQG H[RWLF

3XQMDE

DQG QRQYHJHWDULDQ GLVKHV WKDW DUH SUHSDUHG ZLWK YDULHG WUDGLWLRQDO FXOLQDU\ VW\OHV

YHJHWDULDQ

WKH WDQGRRUL VW\OH 7KH H[RWLF DQG DSSHWL]LQJ WDQGRRU LWHPV DQG YDULRXV RWKHU PRXWK

SDUWLFXODUO\

ZDWHULQJDQGILQJHUOLFNLQJGLVKHVKDYLQJULFKVSLF\DQGEXWWHU\IODYRXUVDYRXUHGZLWK3XQMDEL%DVPDWL

RI YDULHG IRUPV DQG VSHFLDO 3XQMDEL EUHDGV OLNH 7DQGRRUL 5RWL DQG 1DDQ KDYH QRW RQO\ PDGH WKH

ULFH

JDVWURQRPLVWVFUDYHIRUPRUHEXWKDVDOVRJDUQHUHGWKHFXLVLQHPXFKIDPHRXWVLGHWKH3XQMDEUHJLRQ

WDNLQJLWWRSODFHVDURXQGWKHJOREHOLNH&DQDGDDQGWKH8.


'LVWLQFW)HDWXUHV

ZLWK LWV ULFK FXOWLYDWLQJ ODQGV KDV WUDGLWLRQDOO\ EHHQ DQ DJUDULDQ VRFLHW\ VLQFH WKH WLPH RI WKH

3XQMDE

DQFLHQW+DUDSSDQ&LYLOL]DWLRQ7KHODQGLQWKH,QGLDQ3XQMDELVLGHDOIRUJURZLQJZKHDWDQGLVFDOOHGWKH

‘*UDQDU\RI,QGLD’RU‘,QGLDVEUHDGEDVNHW’7KHWZRPDMRUFURSVFXOWLYDWHGE\WKHIDUPHUVRI3XQMDE

DUHULFHDQGZKHDWZKLFKUHPDLQWKHSULQFLSDOFURSVJURZQGXULQJWKH.KDULIVHDVRQDQGWKH5DELVHDVRQ

&XLVLQHRI

3XQMDE

7UDGLWLRQDO

3XQMDEL)RRG

'LVKHV

UHVSHFWLYHO\7KHLQGLJHQRXV3XQMDE%DVPDWLULFHKDVEHHQWKHSULGHRIWKHUHJLRQEHLQJJURZQVLQFHWLPH

$72=,1',$0$5&+3$*(


✒ 6DQNDU

7KH SUDFWLFH RI PXOWL

LPPHPRULDO

LV TXLWH FRPPRQ LQ 3XQMDE

FURSSLQJ

ZKLFKDOVRJURZVVXJDUFDQHEDMUDSHDUO

MRZDU JUHDW PLOOHW EDUOH\

PLOOHW

YHJHWDEOHV DQG IUXLWV DPRQJ

SRWDWRHV

&DWWOH SULPDULO\ XVHG IRU

RWKHUV

DQG GDLU\ IDUPLQJ LQ WKH

DJULFXOWXUH

IRUP WKH PDMRU VRXUFH RI GDLU\

UHJLRQ

VWDUWLQJ IURP JKHH EXWWHU

SURGXFWV

EXWWHU FXUG SDQHHU FRWWDJH

FODULILHG

WR D ZLGH YDULHW\ RI VZHHW

FKHHVH

7KXV WKH VWDSOH IRRGV JURZQ

GLVKHV

ORFDOO\LQFOXGLQJWKHGDLU\SURGXFWVIRUP

DQLQWHJUDOSDUWRIWKHORFDOGLHW


JKHH EXWWHU FODULILHG

7UDGLWLRQDOO\

SDQHHU DQG VXQIORZHU RLO DUH

EXWWHU

WR FRRN YDULRXV 3XQMDEL GLVKHV

XVHG

QRZDGD\V JKHH FUHDP DQG

+RZHYHU

DUH OLEHUDOO\ XVHG LQ UHVWDXUDQWV

EXWWHU

WRSUHSDUH3XQMDELGLVKHVZKLOHWKHPRUH

KHDOWKFRQVFLRXVKRXVHKROGVKDYHPRVWO\

WR VXQIORZHU RLO RU RWKHU

VZLWFKHG

RLOV 7UDGLWLRQDO ,QGLDQ VSLFHV

UHILQHG

LQ *KRWQD D FRQYHQWLRQDO

JURXQGHG

NLWFKHQGHYLFHWRJULQGDQGFUXVKVSLFHV

DQGRWKHULQJUHGLHQWVDUHJHQHUDOO\XVHG

LQSUHSDULQJWKHGLVKHV

&XLVLQHRI

3XQMDE

7UDGLWLRQDO

3XQMDEL

)RRG 'LVKHV

$72=,1',$0$5&+3$*(


7HDFKHU &DQ \RX WHOO


ZKHUHLVWKH.RFKL3RUW"

:KDW LV WKH GRXEW

6WXGHQW

6LULWLVQHDUWKHVHD

0DQL,KDGKHDY\FRXJKIRU

'D\V'D

:KDW GLG \RX GR WR

0XUXJDQ

VWRSWKH&RXJK"

, NHSW RQ &RXJKLQJ DQG

0DQL

GLGQRWKLQJ

'LQHVK )RU P\ *UDQG


WKH 'RFWRUV

)DWKHU

RQO\ FRVWV

H[SHQGLWXUH

DURXQGUXSHHV

:K\ LV \RXU *UDQG

.XPDU

SD\LQJ IRU WKH

)DWKHU

✒ &KDQGUD

+XPRXU=RQH

/DXJK/DXJK

'RFWRUVVSHQGLQJ

$72=,1',$0$5&+3$*(


)ULGD\1RYHPEHU

-KDQVL5DQL/D[PLEDL-D\DQWL

$72=,1',$0$5&+3$*(’ “கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

அரசன் ந் ேபாாற் ழந் ைதகள்

இல் ைல. தன் மமகள் ந் ைய

தத் ெதக் க் ெகாண் டான் . ர் வாசர்

ந் ேபாாைவ காண வம் ேபா

ந் ையக் கண் டார் . அவைள வாழ் த்

அவக் றந் த ழந் ைத வரம் ெபற

மந் ரத் ைத உபேதத் தார் .

தன் ஆர் வத் னால் மந் ரத் ைத

உச் சத் தாள் . மந் ரம் பத் த.

ய பகவான் அவள் ன்

ேதான் உன் ப் பம் ேபால்

உனக் றப் க் க மகன்

றப் பான் என் றார் . உடேன

பைதத் த ந் தனக் இன் ம்

மணேம ஆகல் ைலேய

என் றாள் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

ப் பக் கம்

✒ சம் பத்

ஆனால் அவளால் ஒன் ம் ெசய் ய

யல் ைல. ைரல் கவசம் ,

ண் டலங் கேளா அய ஆண் மகன்

(கர் ணா) ந் தான் .

ெசய் வதயாத

ந்

அந் தக் ந் ைதைய ஒ ெபட் ல்

ைவத் "மகேன என் ைன

மன் த் " என் நல்

ட் டாள் . ந் ைதல் லாத ேதேராட்

அரதா

அக் ந் ைதைய

கண் ெடத் வளர் த் தார் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

கர் ணன் ல் த் ைத கற் க ஆர் வம்

ெகாண் டான் . தான் ராமணன்

என் ெபாய் ெசால் பரராமடம்

ல் த் ைத கற் கச் ெசன் றான் .

ைற பரராமர் கர் ணன்

ெதாைடல் பத் ற் ம் ேபா

ேத அவைனக் ெகாட் ய.

அவன் வைய ெபாத் க் ெகாண் டான் .

இைத அந் த வர் இவன்

த் யன் . எனேவ தான் வையப்

ெபாத் க் ெகாண் டான் என உணர் ந்

ேகாபற் , " ெபாய் யதால்

ேதைவயான சமயத் ல் கற் ற

ல் த் ைத உனக் உதவா ேபாம் "

என சத் தார் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

காலங் கள் கடந் தன. ெபாப்

ேபாட் ல் கலந் ெகாண் ட கர் ணா

பாண் டவரால் மட் ம் ைகயாம்

த் ைதகைள

ைமயாக

ைகயாண் டான் .

கர் ணன்

இச் ெசயல்

பாண் டவர் கைள யாக

ைனக் ம் ெகௗரவர் கைள

ஆச் சயப் பத் ய. உடேன

கர் ணனைன அங் கநாட் ன்

இளவரசராக் னர் . பாண் டவர் கள்

நாட் ந் ெவேயற் றப்

பட் டனர் . பாண் டவர் கைள ேபாட

அைழத் தனர் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

இந் ரன் பாண் டவர் கக் காக

வந் னார் . கர் ணன் சக் வாய் ந் த

கவச, ண் டலங் கள் பாண் டவர் கன்

ெவற் வாய் ப் ைப தக் ேம என

ைனத் தார் .

உடேன இந் ரன் ராமணனாக

ேவஷம் தத் கர் ணடம் வன்

கவசங் கைளம் , ண் டலங் கைளம்

தானமாக ேகட் டார் . இதற் கர் ணன் ங் கள்

யார் என நான் ேவன் , ஆனாம் நான்

என் ஆபரணங் கைள உங் கக்

வழங் ேறன் என தானம் ெசய் தான் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

ந் கர் ணடம் ெசன் அவன்

றந் த கைதைய ெசால்

பாண் டவர் கடன் ேபாட

ேவண் டாம் என ேவண் னாள் .

அதற் கர் ணன் , "அர் னைன

தர மற் ற பாண் டவர் கைள நான்

ெகால் லமாட் ேடன் " என சபதம்

ெசய் தான் .

பாரதப் ேபால் அபட் ட ் மர் ,

கர் ணாைவ க் க ல் ைல;

என் றாம் அவன் ெவற் ெபற

வாழ் த் னார் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

ரம் , பகம் றைமடன்

ேபாட் க் ெகாண் ந் த கர் ணன்

பாண் டவர் கைளக் ெகால் லல் ைல.

"ேயாதனா என் ைன மன் த் ,

நான் என் தாய் க் ெசய் த சத் யத் ைத

காப் பாற் ேறன் " எனக் னான் .

15ந் தாம் நாள் ேபால் கர் ணன்

அர் னடன் ேபார் ந் தான் .

பரராமன் சாபத் தால் கர் ணன்

ேதர் உைடந் த. அவனால்

ேபாடயல் ைல.

தன்

சாபத் ைத ைனத் வந் னான் .

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ணன் கைத:

வர் கன்

றப் பக் கம்

✒ சம் பத்

அர் னன் கர் ணைன அம் ெபய் ர்

க் கச் ெசய் தான் . ந் ேத

கதனாள் . பாண் டவர் கடம்

கர் ணைனப் பற் க் அவக்

ஈமக் கடன் கைள ெசய் த் தாள் .

கர் ணன் தன் வாழ் நால் இந் தப்

பாசத் ற் தான் ஏங் னான் . ஆனால்

அவன் ர் த் தன் தான் அவக்

இந் த சேகாதர பாசம் ைடத் த.

$72=,1',$0$5&+3$*(


கர் ் கைத:

ர் க்

ப் பக் கம்

✒ சம் பத்

PRESS & REGISTRAR OF BOOKS ACT

REGISTRATION OF NEWSPAPERS (Central) Rules, 1965 Form IV (Sec Rule 8)

Statement about ownership and other particulars about journal

A TO Z INDIA

1. Place

2. Periodicity of its Publications

3. Printer's Name

Nationality

Address

4. Publisher's Name

5. Editor's Name

Nationality

Address

6. Name and Address of Individuals Who

Own the Journal and Partners of

Shareholders holding more Than 1% of

the Total Capital

: Chennai

: Monthly

: INDIRA SRIVATSA

: Indian

: E 002, Premier Grihalakshmi Apartments,

Elango Nagar South, Virugambakkam, Chennai - 92.

: INDIRA SRIVATSA

: INDIRA SRIVATSA

: Indian

: E 002, Premier Grihalakshmi Apartments,

Elango Nagar South, Virugambakkam, Chennai - 92.

: INDIRA SRIVATSA

E 002, Premier Grihalakshmi Apartments,

Elango Nagar South, Virugambakkam, Chennai - 92.

I, INDIRA SRIVATSA hereby declare that the particulars given above are true to the

best of my knowledge and belief.

Date: 28.03.2021

(Sd.) Indira Srivatsa

Signature of the Publishers

Owned, Published & Printed by INDIRA SRIVATSA,

Printed at AATHI LAKSHMI GRAPHICS,

14/33, Sivan Koil Cross Street, Kodambakkam, Chennai - 600024 &

Published from E 002, Premier Grihalakshmi Apartments,

Elango Nagar South, Virugambakkam, Chennai - 600092.

EDITOR: INDIRA SRIVATSA


$72=,1',$0$5&+3$*(

More magazines by this user
Similar magazines