02.06.2023 Views

DR Studio Company Profile

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


DR STUDIO បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់វិស័យស្ថាបត្យកម្ម និង សំណង់ នៅក្នុងបាទេសកម្ពុជា

ដែលជាកាុមហ៊ុនមួយបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ ជាមួយនិងបទពិសោធន៍លើវិស័យសំណង់ជាចាើនឆ្នាំ និងបានកសង

សមិទ្ធិផលជាចាើននៅតាមបណ្តារាជធានី ​ខេត្ត។ ជាការពិតណស់ ពួកយើងបានខិតខំបង្កើតនូវគំនិតស្ថាបត្យកម្មអ្វីដែល

ថ្មីៗ ដែលបង្ហាញពីការឆ្នៃបាឌិតខ្ពស់ និងសមសាបទៅតាមមុខងរអគារនីមួយៗ ថែមទាំងរចនាឡើងយ៉ាងតាឹមតាូវតាម

បទដ្ឋានស្តង់ដ បច្ចេកទេស ជាមួយនឹងមុខងរ ការបាើបាស់ តមាូវការជាក់ស្តែង ភាពទាន់សម័យកាល បាកបដោយ

ផាសុកភាព និង និរន្តរភាព ដែលបានគិតគូរយ៉ាងម្មត់ចត់ដោយកាុមអ្នកជំនាញ ដែលក្នុងនោះដែរមានដូចជាអគារ ខុនដូរ

សណ្ឋាគារ ការិយល័យ ផ្ទះលំហែរ វីឡា ភោគនីយដ្ឋាន រីសត ។ល។

ជាចក្ខុវិស័យ ពួកយើងនៅតែបន្តរកិច្ចខិតខំបាឹងបាងបន្តទៀត ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យស្ថាបត្យកម្ម និង សំណង់នៅ

កម្ពុជាឥឲ្យកាន់តែរីកចំរើនថែមទៀត។ ជាចុងបញ្ចប់កាុមហ៊ុនសូមអរគុណនៅសមាជិកកាុមការងរទាំងអស់ដែលខិតខំ

បាឹងបាង និងកសងស្នាដៃល្អៗជាចាើន ជាកេរ្តិ៍បន្សល់ដល់កូនចៅជំនាន់កាយ។

DR STUDIO was established with the aim of promoting the architecture and construction

sector in Cambodia, a company founded by Khmer citizens (Cambodian) with many years

of experience in the construction industry and has completed many projects over the year in

both capitals and provinces. Admittedly, we strive to create new architectural ideas that are

highly innovative and appropriate to the function of each building, as well as adequately designed

to the technical standards with practical needs in mind, comfortable and sustainable

designed carefully by a team of professionals, in various projects including condominiums,

hotels, offices, villas, restaurants, resorts, etc.

As per our vision, we will continue our efforts to further promote Cambodia’s architectural

and construction sector. Finally, the company would like to thank all the team members

who worked hard and built many good works as a legacy for future generations.

Contact us: 069 666128 , 089252575

Email: info@drarchitecturaldesign@gmail.com

Website: www.drarchidesign.com

PAGE 2


“Modernity should not be inspired superficially by western ideas that destroy all trace

of the past, New building should bring tradition and heritage back to life.”

– Vann Molyvann

PAGE 3


CONTENTS

1

MLISS FLOWER SHOP

PAGE 06

10

FLAT HOUSE

PAGE 30

2

CONTEMPORARY HOUSE

PAGE 08

11

VILLA PH ST.60M

PAGE 34

3

GLOREA JEANS NRD CAFE

PAGE 10

12

RNDB FINANCE PLC. OFFICE

PAGE 38

4

CONDO BKK

PAGE 12

13

BABY CARE ST.2004

PAGE 44

5

SHOP HOUSE

PAGE 16

14

BABY CARE ST.RUSSYKEO

PAGE 48

6

VILLA BOREY RATANAK

PAGE 18

15

LUONG RESORT

PAGE 52

7

CONDO BEONG TROBEK

PAGE 22

16

RATANAK CONDO

PAGE 56

8

VILLA KEP

PAGE 24

17

DECOR HOUSE BOREY RATANAK

PAGE 60

9

BABY CARE TAKMAO

PAGE 26

18

CHAMPA HOUSE

PAGE 62


19

STUPA SLAKET PAGODA

PAGE 66

28

HOUSE 88

PAGE 102

20

ORSOM HOUSE

PAGE 74

29

KJOS MDK

PAGE 106

21

KOSH ONLONG CHEN HOUSE

PAGE 76

30

DIAMOND SHOP KPS

PAGE 108

22

RATHANY VANHONG

PAGE 78

31

VILLA LAMITA

PAGE 110

23

RUSSY SANH PAGODA

PAGE 82

32

FENCE KEP

PAGE 112

24

PONG BATTAMBANG

PAGE 84

33

KEP SEASIDE HOUSE

PAGE 114

25

VILLA ST. 5

PAGE 88

34

VILLA SN

PAGE 120

26

BOREY SOKSAN

PAGE 96

35

MASTER SKINCARE

PAGE 124

27

GRJ BTB

PAGE 100

36


MLISS FLOWER SHOP

Location: Phnom Penh

Project: Design

Year: 2016

ហាងផា្កាមួយនេះមានទំហំ 34 ម៉ែតាការ៉េ នៅក្នុងនោះសំភារៈ

បាើបាស់សំរាប់តុបតែងលំអគឺសុទ្ធសឹងតែបាើអំពីឈើនៅតាមជញ្ជាំង

ដោយបាើបាស់សមាប់តាំងផា្កា។

This flower shop has an area of 34 square meters, in

which the decoration materials are all made of wood

on the walls, used for flower display.

PAGE 6


PAGE 7


CONTEMPORARY HOUSE

Location: Phnom Penh

Project: Design

Year: 2016

ស្ថាបតាយកម្មនៃៃគេេហដ្ឋាន មិនតាឹមតាតាូវបានរចនាឡើងដោយមានបំណងជួយ

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប៉ុណ្ណោះះាះទា ថាមទាំងជាការរចនាបែែបតិចនិយមដាលផដល់

ជូននូវទីតាំងសមាប ់ឲាយអ្នកធ្វើ្វើការតុបតាងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខួន។

ភាពបត់បែែននៃាទីតាំងនីមួយៗដាលអ្នកអាចរៀបចំតុបតាងទៅតាមតមាូវការ

របស់អ្នក។ ផ្ទៃ្ទាដំបូលកញ្ចក់ដាលទទួលបានពនួឺធម្មជាតិ ផដល់ជាទីតាំងសមាប ់ការ

ជួបជុំក្នុងកាុមគ្រួួសរ ក៏ដូចជាសមាប ់ការបាកបអាជីវកម្មខ្នា្នាតតូច និងសកម្មភាព

ជួបជុំក្នុងសងគមផងដារ។ មាយ៉ា៉ាងវិញទៀត គឺជាទីតាំងដាលអ្នកអាចស្វាងរកចំណប់

អារម្មណ៍ ។

The architecture of the house is not only designed to enhance

the quality of life, but also a minimalist design that offers

a place for you to decorate according to your preferences.

The flexibility of each location where you can arrange the

decoration according to your needs. The glass roof area, which

receives natural light, provides a place for family gatherings, as

well as for small businesses and social gatherings. On the other

hand, it is a place where you can find interest.

PAGE 8


Exterior & 3D Floor Plan

Exterior & 3D Floor Plan

3D Floor Plan

PAGE 9


GLOREA JEANS NRD

Location: St. Norodom, Phnom Penh

Project: Design

Year: 2017

CAFÉ

ហាងកាហ្វេ នេះមានទីតាំងនៅផួូវនរោត្តម ដែលការរៀបចំខ្នាងក្នុងធ្វើ្វើអោយមាន

ភាពទាក់ទាញ មានការគិតគូរច្បាស់លាស់ក្នុងការៀបចំកនួាងអងគុយឯកជន និងការ

អងគុយធ្វើ្វើការជាកាុមជាដើម។ ការរចនាជញ្ជាំងធ្វើ្វើអោយអ្នកបាើបាស់ទទួលអារម្មណ៍

ប្លែក ក្នុងការដែលបាើបាស់​ Material អោយសមសាបទៅនិងស្ថានភាពទីតាំងនិង

ការបាើបាស់របស់អតិថិជន។

The café is located on Norodom Blvd. The wall design

makes the user feel unique in using the material to suit the

situation, location and use of the customer.

PAGE 10


Interior Night

Drinking area

PAGE 11


CONDO

BKK

Location: Phnom Penh

Project: Design& Construction

Year: 2018

យើងមិនតាឹមតាសងសង់ខុននាះសមាប ់តាស្នាក់អាសា័យប៉ុណ្ណោះះាះទា ថាមទាំង

ជាទីឋានដាលជួយបង្កើនទំនាក់ទំនង និងភាពជិតស្និទ្ធក្នុងការពិភាកាសាផងដារ។

អាងទឹកនិងសួននៅខ្នាងលើដំបូល គឺធ្វើ្វើអោយអ្នកបាើបាស ់បានទទួលការកំសន្ត

និងទាសភាពជំុវិញអគារ នៅពេេលដាលអ្នកបានសំរាកលំហានៅផ្នែ្នាកខ្នាងលើនៃាខុន

ដូនាះ។

នៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូនីមួយៗ មានការបែែកចែែកជាកនួាងទទួលភ្ញៀៀវ ផ្ទះបាយ

បន្ទប់គេេង ដាលបាកបដោយភាពច្នៃ្នាបាឌិតនិងយកចិត្តទុកដក់ ហើយបន្ទប់គេេងមាន

ភាពធំទូលាយបាកបដោយផាសុកភាព និងមានបង្អួចកញ្ចក់ធំៗសំរាប់យកពនួឺនិងជា

កនួាងសំរាប់អោយអ្នកស្នាក់នៅមើើលទាសភាពខ្នាងក្រៅាផងដារ។

We are not only building this condo for accommodation,

but also as a place to increase communication

and intimacy in discussions. The pool and garden

above allow the users to stay in service and enjoy the view

around the building as you relax at the top of the condo.

In it, we designed the interior like living room, kitchen,

kitchen, bedroom with creativity and attention.

The spacious and comfortable bedroom has large glass windows

for light and a place for the residents to see the outside view.

PAGE 12


PAGE 13


Living room Kitchen Dining room

Living Room

Exterior View

Living room

PAGE 14


Kitchen

LivingRoom

LivingRoom

Kitchen

Living room

Living room

PAGE 15


SHOP HOUSE

Location: Phnom Penh

Project: Design

Year: 2018

គេេហដ្ឋាននិងការតុបតាងលំអ តាូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងគំនិតនៃៃការបង្កើត

ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងគ្រួួសរ ផដល់ភាពងយសាួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាការ

ធ្វើ្វើសកម្មភាពគ្រួួសរជាចាើនផ្ាសាងទៀត។ ក្នុងគេេហដ្ឋានរបស់យើង ទិដឋភាពពី

ចង្ក្រា្កានបាយទៅទីធាារស់នៅមានលក្ខណៈបើើកចំហដាលសកដិសមជាទីតាំងសមាប ់

ការជួបជុំ និងសមាកកមាសានដជាមួយនឹងកាុមគ្រួួសរ។ ក៏ដូចជាសមាប ់ការបាកប

អាជីវកម្មខ្នា្នាតតូច ការបាើបាស ់ទាារកញ្ចក់ និងផួូវដើរក្នុងគេេហដ្ឋានរបស់យើង មិន

តាឹមតាជួយបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះះាះទា ថាមទាំងផដល់ភាពងយសាួលសមាប ់

ការទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកក្នុងគ្រួួសរថាមទៀតផង។

PAGE 16


PAGE 17


VIILA BOREY RATHNAK

Location: Battambang

Project: Design& Construction

Year: 2018

ស្ថាបតាយកម្មនៃៃគេេហដ្ឋាននិងតុបតាលំអខ្នាងក្នុង មិនតាឹមតាតាូវបានរចនាឡើង

ដោយមានបំណងជួយលើកកម្ពស់ការរស់នៅប៉ុណ្ណោះះាះទា ថាមទាំងជាការរចនា

បែែបតិចនិយមដាលផដល់ជូននូវទីតាំងសមាប ់ឲាយអ្នកធ្វើ្វើការតុបតាងតាមចំណង់

ចំណូលចិត្តរបស់ខួន ដាលអ្នកអាចរៀបចំតុបតាងទៅតាមតមាូវការរបស់អ្នក។

មាយ៉ា៉ាងវិញទៀត បន្ទប់គេេងដាលរចនាឡើងដោយសមាបទៅតាមតមាូវការដាល

មានភាពកក់ក្ដៅៅគ ឺជាទីតាំងដាលអ្នកអាចស្វាងរកចំណប់អារម្មណ៍ ភាពមោះះមុត និង

ភាពច្នៃ្នាបាឌិត ដើមទទួលបាននូវផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅ ។

The architecture of the home and interior decoration is

not only designed to enhance the living, but also a minimalist

design that offers a place for you to decorate according

to your preferences. Can decorate according to your needs.

On the other hand, a bedroom designed to suit the needs of a

cozy place is a place where you can find the impression, wit and

originality to get comfortable living.

PAGE 18


PAGE 19


INTERIOR CONDO BEONG TROBEK

Location: Phnom Penh

Project: Design

Year: 2019

ការរៀបចំរចនាខ្នាងក្នុង ដែលយើងបានរៀបចំ ដូចជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀៀវ កនួាង

ទទួលទានអាហារ ចង្ក្រា្កាន ដែលបង្កើតឡើងដោយទំនាក់ទំនងគា្នាយ៉ាងជិតស្និត និង

មានបន្ទប់គេាងដច់ដោយឡែក ការរចនាឡើងដោយបានគិតគូអំពីផាសុកភាពរបស់

អ្នក់បាើបាស់ជាបាចំាថ្ងៃ ។

The interior design we have designed is like a living room, a

dining area, a cozy kitchen and a separate bedroom designed

with the comfort of everyday users in mind.

PAGE 20


PAGE 21


BedRoom

BedRoom

Bedroom View

Bedroom View

Bedroom View

PAGE 22


Bedroom View

Bedroom View

Bedroom View

Bedroom View

Bedroom View

PAGE 23


VILLA KEP

Location: KEP

Project: Design

Year: 2019

គមាងវីឡា នេះស្ថិតនៅខេត្តកែបនៅលើផ្ទៃ្ទៃដី ២០០ម៉ែតាការ៉េ មានបន្ទប់

ទទួលភ្ញៀៀវ ចង្ក្រា្កាន កនួាងទទួលទានអាហារ រួមមានបន្ទប់គេាងធំទូលាយ ងយសាួល

ក្នុងការបាើបាស់ នៅផ្នែ្នែកខ្នាងក្រៅាយើងបានរចនាអោយមានកនួាងចតឡាន សួន

និងអាងហែលទឹក សំរាប់ការកម្សានដនាពេាលសមាកពីការងរ។

This villa project is located in Kep province on an area of 200

square meters with a living room, kitchen, dining area, including

spacious bedrooms, easy to use outside, we have designed a

parking lot, garden and swimming pool for Take a break from

work.

PAGE 24


PAGE 25


BABY CARE TAKMAO BRANCH

Location: Takmao, Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2019

ហាងលក់សមាារៈទារកនិងកុមារនាះមានទីតាំងស្ថិតនៅកាុងតាខ្មៅៅា ដាលបាន

រៀបចំទាំងការឌីហាសាញ និងសងសង់ឡើង ការរចនានាះបានគិតគូរដល់សោភ័័ណឌ

ភាពខ្នាងក្រៅានៃៃអគារដាលធ្វើ្វើអោយមានភាពទាក់ទាញ ទាំងការជ្រើាើសពណ៌របស់

ហាងមួយនាះ។ ចំពោះះការរចនាខ្នាងក្នុងគឺងយសាួលក្នុងការដាលដក់តាំងបង្ហាញ

ពីផលិតផលដល់ អតិថិនជនងយសាួលក្នុងការស្វាងរក របស់ដាលតាូវការ ។

This baby and children’s store is located in Takhmao City,

which has been designed and built. This design takes into account

the aesthetics of the building, which makes it attractive

and colorful. The interior design is easy to display the product to

the customer, easy to find what is needed.

PAGE 26


PAGE 27


Construction

Construction

PAGE 28


Interior

Exterior View

Staire

Exterior View

PAGE 29


FLAT HOUSE

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2019

គមាងផ្ទះល្វែ្វាងនាះ តាូវបានរៀបចំផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងសរឡើងវិញ ដោយការរៀបចំ

កនួាងទទួលភ្ញៀៀវ កនួាងទទួលទានអាហារ និងបានកាបារៀបចំផ្ទះបាយអោយ

មើើលទៅមានភាពទាក់ទាញ និងមានភាពងយសាួលក្នុងការរៀបចំទុកដក់ មួយវិញ

ធ្វើ្វើអោយមានការទាក់ទងគ្នាារវាងកនួាងទទួលទានអាហានិងផ្ទះបាយ ។

លើសពីនាះយើងបានគិតគូអំពីកនួាងសមាកលំហារនៅផ្នែ្នាកខ្នាងកាយ អោយ

មានភាពទាក់ទាញ និងជាកនួាងជួបជុំពិភាកាសា សមាប ់បង្កើតទំនាក់ទំនងអោយមាន

ភាពជិតស្និតក្នុងកាុមគ្រួួសរផងដារ។

The apartment project has been redesigned with a living room,

dining area and a remodeled kitchen to make it more attractive

and easy to set up. Between the dining area and the kitchen.

In addition, we have considered the backyard to be attractive

and a meeting place to build close family relationships.

PAGE 30


PAGE 31


Bedroom

Backyard

Diningroom

Kitchen

Cabinet

PAGE 32


Kitchen

Kitchen

Bedroom

Living room

PAGE 33


VILLA PH ST. 60M

Location: Phnom Penh

Project: Design & Decoration

Year: 2019

វីឡានាះគឺបានរចនានិងរៀបចំសងសង់ផ្ទៃ្ទាខ្នាងក្នុង ដោយបានរៀបចំដោយគិតគូ

អំពីពណ៌សមាារៈបាើបាស ់ ការៀបចំកនួាងទទួលដោយមានភាពបាណិត ការតុបតាង

នៅជុំវិញមានការតាំងបង្ហាញវត្ថុនិងរូបភាពផ្ាសាងៗ។ បន្ទប់គេេងធំទូលាយ បានផដល់

នូវផាសុកភាពដល់ការបាើបាស ់រួមមានបន្ទប់សមើួកបំពាក់ដ៏ធំភា្ជាប់ជាមួយនិង

បន្ទប់គេេងផងដារ។ នៅផ្នែ្នាកខ្នាងក្រៅាខ្នាងយើងបានរៀបចំជាសួនជុំវិញដោយការបាើ

បាស ់ថ្មបាឡោះះៗអោយមើើលទៅសកសមនឹងអាគារ នៅផ្នែ្នាកខ្នាងកាយមាន

ឃ្លាំាំងទុកដក់សមាារះបាើបាស ់ផ្នែ្នាកខ្នាងក្រៅា។

This villa interior was designed and constructed by carefully

considering the colors, materials, setting up the reception ​area

with luxury, the surrounding decoration is full of antiques and ​

pictures. Spacious bedrooms provide comfort, including a large

dressing room inside. Outside, we have arranged a garden with

the use of stone blocks to look appropriate with building. At the

back there is a warehouse for external equipment.

PAGE 34


Living room

Living room

Clothes Caninet

Bedroom

TV Cabinet

PAGE 35


Bedroom Decoration

Clothes Caninet

Construction

Construction

Interior Decoration

PAGE 36


Garden

Garden

Garden

Store

PAGE 37


RNDB FINANCE PLC.

OFFICE

Location: Borey Ratanak Battambang

Project: Design & Decoration

Year: 2020

ការបង្កើតសំណង់ដាលមានគុណភាពខ្ពស់ គឺជាចំណុចសំខ្នាន់ៗដាលបង្ហាញពីវិធីសសដា

មានលក្ខណៈបែួាកពិសេេសបានអនុវត្តសមាប ់ការអភិិវឌាឍន៍ក្នុងវិស័យអចលនទ្រាពាយ។

ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដើមាបីវិវត្តន៍ និងកសងអនាគតដាលមានភាពល្អបាសេើរសមាប ់បាទាស

កម្ពុជា យើងមានបំណង និងរីករាយនឹងសហការជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគ ក៏ដូចជាមាាស ់អចន

លទ្រាពាយដាលមានចក្ខុវិស័យ មានភាពមោះះមុត ព្ររមទាំងផដល់គុណតម្លៃួាដល់ការបង្កើតទីតាំង

ដាលមានភាពបត់បែែន និងអាចបាើបាស ់ក្នុងមុខងរជាចាើន។

យើងក៏រីករាយសហការជាមួយនឹងកាុមបាឹកាសា និងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដាលមានភាព

ច្នៃ្នាបាតិដឋ ដើមាបីផដល់ជីវភាពរស់នៅដាលមានលក្ខណៈកាន់តាល្អបាសេើរសមាប ់បាជាជន

និងទីផាសារក្នុងបាទាសកម្ពុជា។យើងផដល់តម្លៃៃល ើកិច្ចខិតខំបាឹងបាងទាំងឡាយ ដើមាបី

ទទួលយកជាបទពិសោធន៍និងស្វាងយល់បន្ថាមពីវិធីសសាដដាលសកដិសមបាើបាស ់សមាប ់

ការអភិិវឌាឍន៍លំនៅឋាន កនួាងកមាសានដ ក៏ដូចជាទីតាំងធ្វើ្វើអាជីវកម្មក្នុងបាទាសកម្ពុជា។

Creating high-quality construction is a key point that demonstrates

the unique approach applied to real estate development.

With a vision to evolve and build a better future for Cambodia,

we look forward to collaborating with investors as well as visionary

real estate owners, as well as providing value for money. Flexible

and can be used in many functions.

We also enjoy collaborating with councils and experts in the

field of innovation to provide a better quality of life for the people

and markets of Cambodia. We value our efforts to gain experience

and learn more about the appropriateness of approaches

to residential, recreational, and business development in Cambodia.

PAGE 38


PAGE 39


Office

Office

Office

Recieptionist

Logo

PAGE 40


Office

Office

Office

Office

PAGE 41


Recieptionist

Recieptionist

Exterior View

PAGE 42


Office

Exterior View

Decoration

Waiting Area

PAGE 43


BABY CARE

ST. 2004 BRANCH

Location: Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2020

ហាងលក់សមាារះទារកនិងកុមារនៅដាលមានទីតាំងស្ថិតនៅផួូវ២០០៤ ដាល

ខ្នាងយើងបានរៀបចំនិងសងសង់ទាំងផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងនិងខ្នាងក្រៅា ដាលបាើបាស ់

គមាូរពណ៌ទៅអោយដូចទៅនឹងហាងដាលមានស្រាាប ់ ប៉ុនដាយើងបានឌីហាសាញនៅ

អ្វីដាលថ្មីនិងទាក់ទាញសមាប ់មនុសាសទូរទៅគ្ររប់់សាទាប់វណៈ អោយកាន់តាសាស់

សាតនិងមានភាពងយសាួលក្នុងការបាើបាស ់មុខងរនៅក្នុងហាងនាះ ។

The baby and children’s store is located on Street

2004, which we designed and built both inside and outside.

The color scheme is similar to the existing store, but we have designed

something new and attractive for people of all walks of life

to be more beautiful and easy to use functions in this store.

PAGE 44


PAGE 45


Interior Decoration

Exterior View

Construction

PAGE 46


PAGE 47


BABY CARE

RUSSEYKEO BRANCH

Location: Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2020

ហាងលក់សមាារះទារកនិងកុមារមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផួូវឫសាសីកាវ ដាលខ្នាងយើង

បានរៀបចំនិងសងសង់ទាំងផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងនិងខ្នាងក្រៅា ដាលបាើបាស ់គមាូរពណ៌

ទៅអោយដូចទៅនិងហាងដាលមានស្រាាប ់ប៉ុនដាយើងបានឌីហាសាញនៅអ្វីដាលថ្មីនិង

ទាក់ទាញសមាប ់មនុសាសទូរទៅគ្ររប់់សាទាប់វណៈ អោយកាន់តាសាស់សាតនិងមាន

ភាពងយសាួលក្នុងការបាើបាស ់មុខងរនៅក្នុងហាងនាះ។

ផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងយើងបានឌីហាសាញពិដនដាលមានរូបរាងដូចពពក មើើលមកបែួាក

និងចប់អារម្មណ៍សមាប ់ភ្ញៀៀវ។ នៅផ្នែ្នាកខ្នាងមុខនៃៃហាងយើងបានឌីហាសាញការដក់

តាំងបង្ហាញអំពីសមាារៈនិិងការបង្ហាញម៉ូតសមើួកបំពាក់របស់កុមារ អាចអោយពួកគាត់

មើើលឃើើញដោយភាពងយសាួលជាងមុន។

The baby and children’s store is located on Russey Keo Street,

where we designed and built both the interior and exterior, using

the same color scheme as the existing store, but we designed

something new and attractive. For people of all walks of life to be

more beautiful and easy to use functions in this store.

Inside we have designed a ceiling that looks like a cloud to

look unique and interesting for guests. In front of our store. Designed

an exhibition of materials and fashion shows of children’s

clothing to make them see more easily.

PAGE 48


PAGE 49


Interior

Construction

PAGE 50


Finishing

PAGE 51


LUONG RESORT

Location: Battambang

Project: Design & Interior

Year: 2020

ស្ថាបតាយកម្មនៃារីសត មិនតាឹមតាតាូវបានរចនាឡើងដោយមានបំណងជួយលើកកម្ពស់

ជីវភាពរស់នៅប៉ុណ្ណោះះាះទា ថាមទាំងជាការរចនាដាលផដល់ជូននូវទីតាំងសមាប ់ឲាយអ្នកធ្វើ្វើការ

តុបតាងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខួន។ ភាពបត់បែែននៃាទីតាំងនីមួយៗដាលអ្នកអាច

រៀបចំតុបតាងទៅតាមតមាូវការរបស់អ្នកផដល់ជាទីតាំងសមាប ់ការជួបជុំក្នុងកាុមគ្រួួសរ និង

សកម្មភាពជួបជុំក្នុងសងគមផងដារ។ មាយ៉ា៉ាងវិញទៀត បន្ទប់គេេងដាលរចនាឡើងដោយសមាប

ទៅតាមតមាូវកានៃៃរគេេហដ្ឋាននីមួយៗនិងបន្ទប់ការិយល័យដាលមានភាពកក់ក្ដៅៅា គឺជាទីតាំង

ដាលអ្នកអាចស្វាងរកចំណប់អារម្មណ៍ និងភាពច្នៃ្នាបាឌិត។

PAGE 52


PAGE 53


Recieptionist

Waiting Area

Backyard

Waiting Area

Swiming Pool

PAGE 54


Bathroom

Bedroom

PAGE 55


RATANAK CONDO

Location: Battambang

Project: Design Exterior

Year: 2021

ខុនដូរតនៈមានទីតាំងនៅខាត្តបាត់ដំបង ហើយបានរចនានិងតុបតាងដោយគិតគូ

អំពី តមាូវការរបស់អ្នកបាើបាស ់ និងសមសាបទៅនងមុខងរនៃៃអាគារដោយផ្តល់នូវ

ផាសុកភាព និងបាណីតភាពក្នុងការរស់នៅ។

Rattanak Condo is located in Battambang Province and is designed

and designed with the needs of users in mind and suitable

for the function of the building, providing comfort and luxury in

living.

PAGE 56


PAGE 57


DECORATION HOUSE BOREY RATANAK

Location: Battambang

Project: Decoration & Design

Year: 2020

វីឡានេះគឺបានរចនានិងតុបតែងរៀបចំផ្ទៃ្ទាខ្នាងក្នុង ដោយគិតគូអំពី ពណ៌សម្ភារៈ

បាើបាស់ ការៀបចំកនួាងទទួលភ្ញៀៀវបែាបលក្ខណៈក្លាសិក។ បន្ទប់គេាងធំទូលាយនិង

បាណិត បានផដល់នៅផាសុកភាពដល់ការបាើបាស់រួមមានបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ធំ

ក្នុងបន្ទប់គេាងផងដែរ ។

This villa is designed and decorated with interior design, color

scheme, and classic living room layout. Spacious and luxurious

bedrooms offer comfort in use, including a large dressing room

in the bedroom.

PAGE 58


PAGE 59


Living Room

Dining Room

Kitchen

Kitchen

Living room

PAGE 60


PAGE 61


CHAMPA HOUSE

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2020

វីឡាកូនកាត់ដ៏ទំនើបដាលមានផួូវចូលធំទូលាយសមរមាយ សមាប ់គ្រួួសរតូច

យើងបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើមាបីសុខមាលភាពក្នុងការរស់នៅនិងសុវត្ថិភាព។

នៅផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងមាន បន្ទប់គេេងចំនួន 0២ ចង្ក្រា្កានបាយ កនួាងទទួលភ្ញៀៀវ

ដច់ដោយឡាក សមាប ់ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួួសរ។ ផ្នែ្នាកខ្នាងក្រៅាមានកនួាងចតឡាន

និងមានសួនជុំវិញផ្ទះរួមជាមួយផងដារ។

Modern hybrid villa with wide entrance suitable for small

family, we have carefully considered for living and safety. Inside

there are 2 bedrooms, kitchen, separate living area for family

communication. Outside there is a parking lot and a garden

around the house as well.

PAGE 62


PAGE 63


PAGE 64

Exterior View


Livingroom

Dining room

Bedroom

Exterior View

PAGE 65


STUPA SLAKET PAGODA

Location: Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2020

ចេតិយនេះតាូវបានរចនានិងសងសងយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ទៅលើក្បាច់ចម្ល ាក់

នៅតាមកនួាងនីមួយៗ ដោយលំអិតសំរិតសំរាំងយ៉ាងល្អបាណិត។ នៅផ្នែ្នែកខ្នាងមុខ

មានបន្ថែមឃើឿននិងដំបូល​ ដែលផដល់នូវទីធ្លាធំទូលាយមួយ ដើម្បីបំពេាញតមាូវការ

ម្ចាស់គមាង។

The stupa was carefully designed and built with sculptures in each

place, with elaborate details. At the front, there is an extension and a

roof that provides a large space to meet the needs of the project owner.

PAGE 66


PAGE 67


PAGE 68


kerb kMBs; 220

SECTION (B)

SECTION (B)

SECTION (D)

SECTION (D)

SECTION (A)

SECTION (A)

SECTION (C)

SECTION (C)

+12055

+9315

+4315

1000

+850

+100 ±

1000592

9684 4500 5921000 1000

PAGE 69

bøg;BuH

maRtdæan 1


PAGE 70

Exterior View


Construction

PAGE 71


PAGE 72

Finishing


PAGE 73


ORSOM HOUSE

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2021

ផ្ទះលំហាអូសោម ដាលមានទីតាំងស្ថិតនៅពោះធ៍សត់ តាូវបានរចនា ដោយ

គិតទៅលើការរស់ជាមួយធម្មជាតិ។ តាមបន្ទប់គេេងមានបើើកបង្អួចធំៗ អោយអ្នកបាើ

បាស ់ទទួលបានទសាសនីយភាពនៅខ្នាងក្រៅា ដាលរួមមានហាងហាលទឹក និងទីធាា

អងគុយលាងជួបជុំកមាសានដនៅផ្នែ្នាកខ្នាងមុខ។

Osom Holiday Home, located in Pursat, is designed with nature

in mind. The bedrooms have large windows that allow users

to enjoy the view from the outside, including the swimming pool

and entertainment area at the front.

PAGE 74


PAGE 75


KOSH ONLONGCHEN HOUSE

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2021

កញ្ចុះលំហែរនៅកោះអនួង់ចិន ដែលបានរចនាឡើងនៅ សំរាប់ការលំហែរជួបជុំ

ដែលមានជាន់ផា្ទាល់ដីនិងជាន់ទីមួយ។ជាន់ផា្ទាល់ដីមានផ្ទះបាយ កនួាងទទួលទាន

អាហារ និងកនួាងអងគុយពិភាក្សាជុំគា្នា ។

នៅជាន់ទីមួយមានបន្ទប់គេាងធំទូលាយ និងការបើើកបង្អួចកញ្ចក់ធំៗសមាប់

មើើលទេសភាពដ៏សាស់បំព្រាងនៅជុំវិញទី៉តាំង ។

The Anlong Chen Island Resort is designed for gatherings

with a ground floor and a first floor. The ground

floor has a kitchen, dining area and a seating area.

The first floor has spacious bedrooms and large glass windows

for a beautiful view of the surrounding area.

PAGE 76


Exterior View

PAGE 77


RATHANY VANHONG

Location: Battambang

Project: Design & Construction

Year: 2021

ហាងពេាជាយនាះមានទីតាំងនៅខាត្តបាត់ដំបង ជាគមាងរចនានិងសងសង់ ទាំង

ផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងនិងខ្នាងក្រៅា។ មុខងរសំខ្នាន់ៗក្នុងហាងនាះមានដូចជា កនួាងតាំងនិង

លក់គ្រឿាឿងអលង្ការ បន្ទប់វីអាយភីី បន្ទប់បាធាន បន្ទប់បុ គលិក បន្ទប់ជាង និងបន្ទប់

ស្នាក់នៅ។

នៅកនួាងតាំងនិងលក់គ្រឿាឿងអលង្ការមានការរចនាជញ្ជាំងជារាងដូចទឹករលក

ដោយមានរំលាចនូវភ្ញៀួើង LED បូកផាសំជាមួយការលាងម៉ូតពិដនជារាងទន់ភ័ួន់បត់បែែន

ទៅតាមរាងជញ្ជាំង និងការរចនាសសរជារាងមួយបែួាកនិងទាក់ទាញនៅចំកណ្តាល។

លើសពីនាះតុទូរគ្រឿាឿងអលង្ការ តាូវបានការរៀបចំមានសណ្តាប់ធា្នាប់ អោយសមសាប

ទៅនឹងការបាើបាស ់។ ខ្នាងក្រៅាមានការរចនាម៉ូតបែួាកនិងទាក់ទាញ ជាពិសេេសគិតគូ

ពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបាើបាស ់។

This diamond shop is located in Battambang province as a design

and construction project both inside and outside. The main

functions in this shop include jewelry display and sales room, VIP

room, chief room, staff room, mechanic room and living room.

At the jewelry store, there is a wave-shaped wall design with

LED lights, combined with a soft ceiling, flexible wall shape, and

a unique and attractive pillar design in the center. . In addition,

jewelry cabinets are arranged in an orderly manner to suit the

use. The exterior has a unique and attractive design, especially

considering the safety of use.

PAGE 78


Ceilling

Entrance

Exterior day

Exterior

PAGE 79


Exterior

Interior

Exterior

Wall Decore

Exterior

PAGE 80


Counter

Ceilling

Interior

PAGE 81


RUSSEY SANH PAGODA

Location: Phnom Penh

Project: Design

Year: 2022

វត្តឫសាសីសញ់ ដាលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូូមិបាការ សង្កាត់ព្រៃាសរ ខណឌដង្កោ្កា

រ រាជធានីភ្នំំពេេញ ជាវត្តអារាមដ៏ចំណស់មួយ តាូវការជាចំបាច់នូវការមើើលថា និង

ជួសជុលទៅលើសំណង់ក្នុងវត្តមួយចំនួនដាលមានសភាពទ្រុតទ្រោាម។ ក្នុងនោះផង

ដារយើងអាចសង្កាតឃើើញមានសំណង់ព្រាះវិហារ មួយដាលសព្វថ្ងាមានអាយុកាល

បាមាណ ៦៥ ឆ្នាំទៅហើយ ដាលតាូវបានសងសង់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៧ មក

មួ៉ះ។ ដោយទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីអាកាសធាតុផង និងពីការបាើបាស ់អស់កាល

ចាើនឆ្នាំផងនោះ ធ្វើ្វើឲាយព្រាះវិហារមួយនាះមានសភាពទ្រុតទ្រោាម និងបាក់បែែកជាងសំ

ណង់ដទៃៃៗទៀតនៅក្នុងវត្ត។

គមាងនាះធ្វើ្វើការជួសជុល និងកៃៃលម្អបំពេេញបន្ថាមទៅលើព្រាះវិហារមួយនាះ

ឲាយមានសោភ័័ណភាពឡើងវិញ ដោយរកាសាទុកបាននូវទមាង់ និងសមាសធាតុចស់ៗ

មួយចំនួនមិនឲាយបាត់បង់។

Wat Russey Sanh, located in Prakar Village, Sangkat Prey Sor, Khan Dangkor,

Phnom Penh, is an old pagoda in need of maintenance and repair on some

dilapidated pagoda structures. Also, we can see a church that is now about

65 years old, which was built in 1957. Influenced by both the weather and the

years of use, this temple is more dilapidated and ruined than any other building

in the pagoda.

The project renovates and enhances the beauty of this church, preserving

some of the old forms and components.

PAGE 82


PAGE 83


PONG BATTAMBANG

Location: Battambang

Project: Decoration & Construction

Year: 2022

រស់ជាតិថ្មីនៅការសងសង់ពុង ដាលតាូវបានយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទៅលើការ

ជ្រើាើសរីសន ិងបាើបាស ់សមាារៈសំំណង់ និងគ្រឿាឿងបរិកាារផ្ាសាងៗ ហើយមានការរៀបចំ

លំហរសមាប ់អងគុយបរិភោគញាុំុំអាហារដោយផាសុកភាព និងមានភាពងយសាួល

ផ្តល់បាននូវកនួាងមួយ់ល្អនិងបែួាកសមាប ់ភ្ញៀៀវដាលចូលមកទីនាះ។

A new taste in construction, which pays close attention

to the selection and use of construction materials and equipment,

and has a comfortable and convenient place to sit and

eat, providing a place, good and unique for guests who come

here.

PAGE 84


PAGE 85


Waiting area

Menu

Waiting area

Exterior

Drinking Area

PAGE 86


Wating area

Counter

Drinking area

Order

Interior

PAGE 87


VILLA ST.5

Location: Battambang

Project: Design & Construction

Year: 2022

វីឡាដ៏បាណិតមួយដាលបានចាញជារូបរាងដាលសងសង់ដោយកាុមហ៊ុន

យើងខៀុំ ដាលបានសិកាសាឡើងវិញទាំងផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងនិងខ្នាងក្រៅា ។ ផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងវីឡា

មិនថា កនួាងទទួលភ្ញៀៀវ ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទទួលទានអាហារ បន្ទប់ទឹក ឫបន្ទប់គេេង

គឺសុទ្ធតាទទួលបានការរចនាដោយបាិតបាៀង និងតាូវបានបំពាក់ទៅដោយសំភារៈ

និងគ្រឿាឿងបរិកាារទំនើបៗ។ ផ្នែ្នាកខ្នាងក្រៅៅក ៏តាូវបានអភិិវឌាឍដោយគិតគូរយ៉ាងយកចិត្ត

ទុកដក់ទាំងសោភ័័ណភាព និងមុខងរផងដារ។

A luxurious villa that has been designed by our company,

which has been studied both inside and out. The interiors, whether

the living room, kitchen, dining room, bathroom, or bedroom,

are all carefully designed and equipped with modern amenities

and facilities. The exterior has also been developed by carefully

considering both aesthetic and function.

PAGE 88


Livingroom

Kitchen

Kitchen

Living room

Stair

PAGE 89


Living Area

Office

Dining room

PAGE 90


Make Up

Master Bedroom

Bathroom

PAGE 91


Finishing (Lingving Room)

Finishing (Corridor)

Finishing (Stair)

Finishing (Stair)

Finishing (Entrance)

PAGE 92


Finishing (Kitchen)

Finishing (Dining Room)

Finishing (Stage)

Finishing (Living Area)

PAGE 93


Finishing (Guest Room)

Finishing (Child Room)

Finishing (Bathroom)

Finishing (Master Bedroom)

Finishing (Dressingroom)

PAGE 94


Exterior

PAGE 95


BOREY SOKSAN

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2022

ផដល់ទីតាំងរស់នៅទំហំធំទូលាយសមាប ់លោកអ្នក និងកាុមគ្រួួសរ ដាលមាន

ទំហំរហូតដល់ ៣៦០ម២ និងរួមមានទីធាាសមាប ់ចតយនយនដចំនួន ២គ្រឿាឿង និង

ទីធាាខ្នាងកាយផ្ទះ។ មានបន្ទប់គេេងចំនួន ៤បន្ទប់ និងបន្ទប់ទឹកចំនួន ៤បន្ទប់

និងមានទីធាាបាើបាស ់រួមទំហំ ២២៩ម២ ដាលជួយបង្កើនការបាសា័យទាក់ទង

ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកគ្រួួសរផងដារ។

ការរៀបចំទីតាំងទាំងនាះបានផដល់នូវជីវភាពរស់នៅដាលមានភាពងយសាួល និង

មានលក្ខណៈបត់បែែន។ សកម្មភាពពីទីតាំងនីមួយៗមានភាពសម ញ និងសុីសងាក ់

គ្នាា ដាលស្ថិតនៅជុំវិញសួនកណ្តាលផ្ទះដាលជាទីតាំងសមាប ់ជួបជុំគ្រួួសរ។

Spacious living space for you and your family up to 360 m 2 and includes

2 parking spaces and a backyard. It has 4 bedrooms and 4 bathrooms

and a common area of 229 m2 which enhances communication

as well as communication between family members.

The layout of these locations provides a comfortable and flexible lifestyle.

Activities from each location are simple and coherent, centered around

the garden in the center of the house, a family gathering place.

PAGE 96


Exterior

PAGE 97


Exterior

Master plan view

PAGE 98


Exterior (Market)

Exterior

PAGE 99


GLOREA JEANS BTB

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2022

ហាងកាហ្វា នាះមានទីតាំងនៅខាត្តបាត់ដំបង ដាលការរៀបចំខ្នាងក្នុង

ធ្វើ្វើអោយមានភាពទាក់ទាញមានការគិតគូរចាបាស់លាស់ក្នុងការៀបចំកនួាងអងគុយ

ឯកជន និងការអងគុយធ្វើ្វើការជាកាុមជាដើម។ការរចនាជញ្ជាំងធ្វើ្វើអោយអ្នកបាើបាស ់

ទទួលអារម្មណ៍បែួាង ក្នុងការដាលបាើបាស ់Material អោយសមសាបទៅនិង

ស្ថានភាពទីតាំងនិងការបាើបាស ់របស់អតិថិជន។

PAGE 100


PAGE 101


HOUSE 88

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2022

វីឡាដ៏បាណិតមួយដាលបានចាញជារូបរាងដាលសិកាសា

ដោយកាុមហ៊ុនយើងខៀុំទាំងផ្នែ្នាកខ្នាងក្នុងនិងខ្នាងក្រៅា អាគារ

បែែងចែែកដច់ពីគ្នាា អគារសំរាប់ស្នាក់នៅនិង អគារសមាប ់

កំសន្ត និងមានរៀបចំជាសួននៅក្រៅាអគារ និងមានចំណត

ធំទូលាយ។

A luxurious villa designed by our company, both inside

and outside, separate building, residential building

and recreation building, and has a garden outside

and a large parking lot.

PAGE 102


PAGE 103


Parking Exterior top view Parking

Exterior

PAGE 104


Exterior

PAGE 105


KJOS MDK

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2022

កញ្ចុះលំហែរដែលកាុមហ៊ុនយើងបានរចនាឡើងនៅ សំរាប់ការលំហែរជួបជុំ

ដែលរៀបចំឡើងសមាប់សមាកតាមផួូវធ្វើ្វើដំណើរដោយមាន កនួាងបរិភោគអាហារ

ជុំគា្នា និងកនួាងអងគុយមើើលទេសភាព។

Leisure facilities that our company has designed for recreational

gatherings designed for Relax along the way with a

shared dining area and seating area.

PAGE 106


Exterior

PAGE 107


DIAMOND SHOP KPS

Location: Kompong Som

Project: Design

Year: 2022

ហាងពេេជ្ររនៅកំពង់សោមដាលខ្នាងយើងផដល់ការរចនាខ្នាងក្នុងដាលមានភាព

ទាក់ទាញនិងសាស់សាតការបាើបាស ់ពណ៍និងការបាើបាស ់ការ៉ ូដាលធ្វើ្វើការរចនា

បំពេេញចិត្តអតិថិជន និងការគិតអំពីសុវត្ថិភាព ការៀបចំឌីហាសាញផាាកខ្នាងមុខ អោយ

សមនិងរូបរាងអគារ និងតាូវនិងមុខងរនៃៃ ការបាើបាស ់។

Diamond shop in Kampong Som, where we provide attractive

and beautiful interior design, the use of color and the use of

tiles that design to satisfy customers and safety considerations,

the design of the front plate to fit the shape of the building and

match the function Of use.

PAGE 108


PAGE 109


VILLA LAMITA

Location: Battambang

Project: Design

Year: 2022

គោលគំនិតសំខ្នាន់នៃាវីឡានាះ គឺបង្កើតលំហមួយនៅចំកណ្តាលផ្ទះ ជាលំហដាល

តភា្ជាប់ដើមាបីគ្រួាបដណតប់មុខងរដូចជា បន្ទប់ទទួលភ្ញៀៀវ ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀៀវ និង

ជណតើរ។ បនា្ទាប់មកយើងពាយ៉ាយមនាំពនួឺចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយបាើបង្អួចធំ ៗ ហើយ

បង្អួចនោះនឹងនាំមកនូវទិដឋភាពដ៏ល្អបំផុតនៃៃព្រះអាទិតាយពេេលព្រឹក។

រចនាឡើងសមសាបបំផុតតាមតមាូវការរបស់វីឡាសមាប ់គ្រួួសរធំដូចជា ឪពុក

មាាយ ជីដូន កូនសាី និងកូនបាុសពីរនាក់។

The main concept of this villa is creating a space in the middle

of the house as a space connected to cover functions such as

the living room, kitchen, living room, and stairs. Then we try to

bring light into the house using large windows and that window

will bring the best view of the morning sun.

Designed to best suit the needs of the villa for large families

such as parents, grandparents, a daughter, and two sons.

PAGE 110


PAGE 111


FENCE KEP

Location: KEP

Project: Design & Construction

Year: 2022

របងដែលសិក្សាដោយកាុមយើងខៀុំ មិនតាឹមតែគិតតែអំពីសុវត្ថិភាពនោះទេ

ពួកយើងបានរចនា​គិតអំពីសោភ័័ណឌភាព បែាបថ្មីដែលមានលក្ខណះ ទាន់សម័យនិង​

មានភាពច្នៃ្នៃបាឌិត។

The fences studied by our team are not only about safety,

we have also designed a new aesthetic that is modern and innovative.

PAGE 112


PAGE 113


KEP SEASIDE HOUSE

Location: Kep

Project: Design & Construction

Year: 2022

ផ្ទះលំហារកាប ដាលជាស្នាដាដាលកាុមហ៊ុនយើងខៀុំបានរចនា

និងសងសង់ឡើងដោយសមាចយកនៅគំនិតល្អៗពីអ្វ ីដាលពួកយើង

បានឃើើញនៅខាត្តកាប។

ការរចនារូបរាងផ្ទះលំហារគឺបានបើើកនៅ

លំហជាចាើនដើមាបីបាើបាស ់នៅខាយល់ធម្មជាតិចាញចូល។

Kep Holiday Home, a masterpiece designed and built

by our company based on good ideas from what we

saw in Kep. The design of the lodge is open in many

areas for use in natural ventilation.

PAGE 114


PAGE 115


Green Garden

Parking

Space

Dining Room

Dining Room

PAGE 116


Dining

Green Garden

Dining room

Space

Exterior

PAGE 117


Construction View

Construction

PAGE 118


Construction

Green Garden

PAGE 119


VILLA SN

Location: Battambang

Project: Design & Construction

Year: 2022

វីឡានេះគឺបានរចនានិងរៀបចំសងសង់ដោយបានរៀបចំដោយគិតគូ

អំពីការបាើបាស់នៅលំហរ ពណ៍សម្ភារះបាើបាស់ ការៀបចំកនួាងទទួល

ដោយមានភាពបាណិត ការបើើកលំហរនេះគឺជាការបាើបាស់នៅខ្យល់

ធម្មជាតិ ចេញចូល បូកបញ្ចូលការរៀបចំសួនបៃតងដែលធ្វើ្វើអោយវីឡានេះ

មានភាពសាស់សាតនិងកាន់តែទាក់ទាញ ។ចំនែកចំណតឡានគឺមានភាព

ធំទូលាយងយសាួលក្នុងការចេញចូលនិងធ្វើ្វើដំណើរ។

This villa is designed and constructed with consideration

for the use of space, colors, materials, use

of the reception area with luxury. Make this villa more

beautiful and attractive. The parking lot is spacious

and easy to get in and out.

PAGE 120


PAGE 121


Exterior

PAGE 122


Interior

PAGE 123


MASTER SKINCARE

Location: Siem Reap

Project: Design

Year: 2022

ផ្ទៃ្ទាជញ្ជាំងខ្នាងមុខដាលមានការរចនាបែួាកពិសេេស។ រចនាបថបែែបសហសម័យ

នៃៃផ្ទៃ្ទាជញ្ជ ាំងផ្នែ្នាកខ្នាងក្រៅាពណ៌សនិងទឹកមាសនៃៃអគារអមជាមួយនិងខ្លោាងច្ររកចូល

គឺជាការបង្ហាញពីគោលដៅរបស់យើងក្នុងការណែានាំរូបរាងថ្មីសមាប ់សំណង់ប្ររភេេទ

ផ្ទះសមាប ់ការស្នាក់នៅនិងរកសុីនៅក្នុងតំបន់។

ការរចនានិងតម្រៀាៀបដោយដាយ៉ាងបាិតបាៀងនៃៃផ្ទៃ្ទាជញ្ជា ំងម៉ូតបាឡោះះៗដាល

ជាភាពទាក់ទាញសមាប ់គេេហដ្ឋានក៏បានបង្កើតជាសាមោះលបាដាញលើផ្ទៃ្ទាជញ្ជាំង

បានពេេញមួយថ្ងា ដាលនឹងផដល់រូបរាងថ្មីបែួាកពិសេេសមួយផងដារ។

Front wall surface with special design. The contemporary style

of the white and gold exterior walls of the building, along with

the entrance gate, is a manifestation of our goal of introducing

a new look for residential and business type construction in the

area.

The meticulous design and arrangement of the wall panels,

which is attractive for the home, also creates a shadow on the

wall throughout the day, which will give a unique new look.

PAGE 124


Exterior

PAGE 125


Lobby

Massage & Spa

PAGE 126


Skybar

Exterior

Bedroom

PAGE 127


HOME LOMHEA

Location: Battambang

Project: Design & Construction

Year: 2023

គេេចពីភាពមមាញឹកនៃាជីវិតទីកាុ មកឃើើញនូវផ្ទះវិសាសមកាលនៅតំបន់ជនបទ។ វាជា

រឿងសំខ្នាន់ក្នុងការបាើបាស ់បរិស្ថានជុំវិញខួន ខណៈពេេលដាលកំពុងរៀបចំបួង់។

ធាតុធម្មជាតិដូចជាឈើ និងថ្មអាចបាើដើមាបីបង្កើតបរិយកាសបែែបទ្រុឌទ្រោាម ប៉ុន្តា

សាគមន៍ ហើយបង្អួចធំអាចផ្តល់នូវទិដឋភាពដ៏អសារ ្យនៃៃជនបទ។ កមាលពូក និង

គ្រឿាឿងសង្ហារិមដាលធ្វើ្វើពីពណ៌ដីអាចបនាសុ៊បានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងទាសភាពជុំវិញ ហើយ

កាណត់ដ៏កក់ក្តៅៅដូូចជាកមាលព្រំ និងភួួយអាចធ្វើ្វើឱ្្យអ្នកមានភាពកក់ក្តៅៅក្នុុងរាតាីដ៏

តាជាក់។

ជាចុងកាយ ការបាើបាស ់ស្នាដាសិលាបៈក្នុងតំបន់ ឬសិបាបកម្មអាចផ្តល់ចំណប់

អារម្មណ៍ផា្ទាល់ខួន និងឆ្លុះួុះបញាំងពីវបាបធម៌បែួាកនៃាតំបន់។ លើសពីនាះ ការមានសួនបនួា

ជាមួយនឹងដំណំក្នុងតំបន់គឺជាទាសភាពមួយដ៏ទាក់ទាញ។

An escape from the rush of city life might be found in a vacation

home in a rural area. It’s crucial to make use of the natural

surroundings while planning in this kind of situation.

Natural elements like wood and stone can be used to create

a rustic but welcoming environment, and large windows can

provide breathtaking views of the countryside. Earthy-toned bedding

and furnishings can go well with the surrounding scenery,

and warm fabrics like rugs and blankets can keep you warm on

frigid nights.

Last but not least, utilizing regional artwork or crafts can lend

a personal touch and reflect the distinctive culture of the region.

Plus, having vegetable gardens with varieties of local crops is a

delightful sight.

PAGE 128


PAGE 129


Exterior

PAGE 130


Bedroom

PAGE 131


J HOUNG BEDROOM

Location: Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2023

បនា្ទាប់ពីថ្ងាដ៏លំបាក បន្ទប់គេេងដាលបានរចនាយ៉ាងល្អអាចជាការរត់គេេចដ៏ល្អ

បំផុត។ជម្រៀាើសនៃៃគ្រឿាឿងសង្ហារឹម ភ្ញៀួើងបំភ័ួឺ និងពណ៌ចមាុះទាំងអស់រួមចំណែែកដល់

ការបង្កើតកនួាងដ៏ល្អនាះ។

បាើពណ៌ស្រាាលៗដូចជាពណ៌ខៀវ ដើមាបីបង្កើតបែែបផ្នែានសន្តិភាព ហើយបន្ថាម

សមាារៈប្លែកៗទៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាការងរសិលាបៈ ឬរូបថត ដើមាបីធ្វើ្វើឱ្្យវាកាន់តា

ទាក់ទាញ។ ខ្នើយ និងពូកដាលមានគុណភាពខ្ពស់ ផងដារសមាប ់ការគេេង

ពេេលយប់។

នាះគឺជាបន្ទប់គេេងដាលមានភាពសុីវិល័យ និងសាស់សាត ខណៈពេេលដាល

នៅតារកាសាភាពងយសាូលក្នុងការបាើបាស ់ជាក់ស្តាង។

After a hard day, a well-designed bedroom might be the ideal

escape. The choice of furniture, lighting, and color scheme all

contribute to creating this ideal space.

Use relaxing hues like blues to create a peaceful effect, and

add unique elements to the area, such as artwork or photos, to

make it feel more inviting. High-quality pillows and bedding as

well for a nice night’s sleep.

This is a bedroom that is both classy and beautiful while still

being practical.

PAGE 132


Bedroom

PAGE 133


SBM FLAT DECOR

Location: Phnom Penh

Project: Design & Construction

Year: 2023

នៅពេេលដាលរចនាបន្ទប់គេេងនៅក្នុងផ្ទះល្វែ្វាង វាមានសរៈសំខ្នាន់ណស់ក្នុងកាពិ

ចរណយ៉ាងម្មត់ចត់។ ការជ្រើាើសរីសគ្រឿាឿងសង្ហារឹមដាលមានមុខងរចាើន ដូចជាតុ

កាបារគ្រែែដ ែលមានមុខងរជាកនួាងធ្វើ្វើការ ឫតុសំអាង គឺជាជម្រៀាើសដ៏ឈ្លាាសវៃៃ។ កាៅារ

ដាគ័រតាូវបានបាើបាស ់ពណ៌ដាលបន្ធូរអារម្មណ៍ និងពណ៌ស្រាាលៗ។

បរិយកាសរីករាយ និងសាគមន៍អាចសម្រៀាចបានដោយបាើបាភ័ពពនួឺធម្មជាតិ

និងសិបាបនិម្មិតក្នុងបរិមាណគ្ររប់់គ្រាាន ់។ ជាចុងកាយ ការរៀបចំបន្ទប់មានលក្ខណៈ

ផា្ទាល់ខួនដោយដក់សមាារៈដូូចជាការងរសិលាបៈ ខ្នើយ និងកមាលព្រាំនឹងជួយឱ្្យវា

មានអារម្មណ៍ដូចជាផ្ទះ។

It’s crucial to carefully evaluate the limited space while creating

a bedroom in a flat house. Selecting multifunctional furniture,

such as a bedside table that also functions as a workstation, is a

wise choice. A soothing color palette with gentle, neutral hues

should be used. A pleasant and welcoming ambiance can be

achieved by using both natural and artificial light sources in adequate

amounts.

Last but not least, furnishing the area with personal touches

like artwork, throw pillows, and a rug will help it feel more like a

home.

PAGE 134


PAGE 135


THANK YOU

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!