25.04.2013 Views

Ruta Tarragona Romana

Ruta Tarragona Romana

Ruta Tarragona Romana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ruta</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

<strong>Romana</strong><br />

Roman Route<br />

RRoute t RRomaine i<br />

Més de 1.000<br />

botigues al teu abast!<br />

Más de d de 1.000 tiendas a<br />

tu alcance<br />

Over 1.000 shops within<br />

your reach<br />

Plus de 1.000 boutiques<br />

à votre porteé<br />

Edició octubre de 2008


Josep Fèlix Ballesteros<br />

Alcalde de <strong>Tarragona</strong><br />

Estoy convencido de que la revista <strong>Tarragona</strong> Shopping,<br />

editada por la Vía T, que tenéis en las manos, provocará<br />

la pasión de los visitantes y amigos de <strong>Tarragona</strong>.<br />

Más de dos mil años bajo las arquivoltas del<br />

Mediterráneo, con la bonanza del clima, ofertas lúdicas,<br />

culturales y comerciales, playas, deportes náuticos,<br />

excelente gastronomía, patrimonio histórico, fi estas,<br />

tradiciones, espectáculos, comercio y diversiones os<br />

abren las puertas de una ciudad llena de misterios.<br />

Los viajeros, enamorados de <strong>Tarragona</strong>, han sido<br />

los mejores embajadores de nuestra casa desde el<br />

salutació saludo<br />

03<br />

Sigueu benvinguts<br />

a <strong>Tarragona</strong> !!<br />

Estic convençut que la revista <strong>Tarragona</strong> Shopping, editada per la Via T, que<br />

teniu a les mans provocarà la passió dels visitants i amics de <strong>Tarragona</strong>.<br />

Més de dos mil anys sota les arquivoltes del Mediterrani, amb la bonança<br />

del clima, ofertes lúdiques, culturals i comercials, platges, esports nàutics,<br />

excel·lent gastronomia, patrimoni històric, festes, tradicions, espectacles,<br />

comerç c i diversions us obren les portes d’una ciutat plena de misteris.<br />

Els E viatgers, enamorats de <strong>Tarragona</strong>, han estat els millors ambaixadors de<br />

casa c nostra des de l’emperador Cèsar August que hi va viure durant dos<br />

anys, an passant pel rei Jaume I fi ns el Papa Adrià VI.<br />

La llista d’ il·lustres compren a Giacomo Casanova, Antoni Gaudí, George<br />

Orwell, Orw Pau Casals, Garcia Lorca, Joan Miró, Salvador Dalí, entre molts altres.<br />

Però Per són les persones d’ara des de diverses sensibilitats i perspectives les<br />

que que doneu el millor testimoni de la nostra ciutat.<br />

Desitjo Desi de tot cor que la vostra estada sigui agradable i profi tosa.<br />

Sigueu Sigu benvinguts a <strong>Tarragona</strong>.<br />

¡¡ Sed bienvenidos<br />

a <strong>Tarragona</strong>!!<br />

emperador César Augusto que vivió durante dos años,<br />

pasando por el rey Jaime I hasta el Papa Adrián VI.<br />

La lista de ilustres comprende a Giacomo Casanova,<br />

Antoni Gaudí, George Orwell, Pau Casals, García Lorca,<br />

Joan Miró, Salvador Dalí, entre muchos otros. Pero son<br />

las personas de ahora, desde diversas sensibilidades<br />

y perspectivas, las que dáis el mejor testimonio de<br />

nuestra ciudad.<br />

Deseo de todo corazón que vuestra estancia sea<br />

agradable y provechosa.<br />

Sed bienvenidos a <strong>Tarragona</strong>.


Sumari<br />

els imprescindibles<br />

Salutacions saludos<br />

03<br />

Josep Fèlix Ballesteros<br />

Alcalde de <strong>Tarragona</strong><br />

16<br />

Joan Josep Malràs<br />

President de l’Organisme<br />

Autònom Desenvolupament<br />

Local Diputació de <strong>Tarragona</strong><br />

08<br />

Xavier Sabaté i Ibarz<br />

Delegat del Govern al<br />

Camp de <strong>Tarragona</strong><br />

18<br />

Albert Abelló<br />

President de la Cambra de<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

26<br />

És notícia Es noticia<br />

10<br />

Joan Antòn i Fàbregas<br />

President del Centre Comercial<br />

la T de <strong>Tarragona</strong><br />

Associació de Comerciants<br />

de la Via T<br />

20<br />

Àngel Xifré i Arroyo<br />

Generalitat de Catalunya.<br />

Director de Serveis Territorials<br />

del Departament d’Innovació,<br />

Universitats i Empresa a<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

12<br />

Sergi de los Rios<br />

Tinent d’Alcalde de l’Àrea per<br />

a la Promoció i Estratègies de<br />

Ciutat i Projecció Exterior.<br />

Ajuntament de <strong>Tarragona</strong><br />

26 Un nou look de la mà de Joan Blàzquez | Un nuevo look de la mano de Joan Blàzquez<br />

28 Què és el Centre Comercial la T de <strong>Tarragona</strong>? | ¿Que es el Centro Comercial la T de <strong>Tarragona</strong>?<br />

32<br />

Relació de botigues Relación de tiendas<br />

22<br />

Jordi Morant i Clanxet<br />

Escriptor i historiador<br />

34<br />

<strong>Ruta</strong> <strong>Romana</strong> <strong>Ruta</strong> <strong>Romana</strong> Roman Route Route Romaine<br />

14<br />

Joan Aregio i Navarro<br />

President del Patronat de<br />

Turisme de la Diputació<br />

de <strong>Tarragona</strong><br />

24<br />

Gemma Puig<br />

Directora General de Comerç<br />

04<br />

38 Muralles | Murallas | Walls | Murailles<br />

40 Temple (recinte de culte) | Templo (recinto de culto) | Temple (Imperial Cult Complex) | Temple (enceinte de culte)<br />

42 Fòrum Provincial | Foro Provincial | Provincial Forum | Forum provincial<br />

44 Circ | Circo | Roman Circus | Cirque<br />

46 Amfi teatre | Anfi teatro | Amphitheatre | Amphithéâtre<br />

48 Museu Nacional Arqueològic | Museo Nacional Arqueológico | National Archaeological Museum |<br />

Musée National Archéologique<br />

50 Fòrum Local | Foro Local | Local Forum | Forum Local<br />

52 Necròpolis Paleocristiana i conjunt paleocristià del Francolí | Necrópolis Paleocristiana y conjunto<br />

paleocristiano del Francolí | Paleochristian Necropolis and Francolí River Paleochristian Complex |<br />

Nécropole paléochrétienne et ensemble paléochrétien du Francolí<br />

54 Vil·la de Centcelles | Villa de Centcelles | Centcelles Villa | Villa de Centcelles<br />

56 Aqüeducte | Acueducto | Aqueduct | Aqueduc<br />

58 Torre dels Escipions | Torre de los Escipiones | Scipio Tower | Tour des Scipions<br />

60 Pedrera del Mèdol | Cantera del Mèdol | Mèdol Quarry | Carrière du Mèdol<br />

62 Vil·la dels Munts | Villa de Els Munts | Els Munts Villa | Villa Els Munts<br />

64 Arc de Berà | Arco de Bará | Bará Arch | Arc de Bará<br />

66<br />

Calendari de festes Calendario de fi estas Holiday calendar Calendrier des festivités<br />

70<br />

És notícia Es noticia It’s the news Il est des nouvelles<br />

70 <strong>Tarragona</strong>, candidata als XVIII Jocs Mediterranis | <strong>Tarragona</strong>, candidata a los XVIII Juegos Mediterraneos | <strong>Tarragona</strong> wants to organise the XVIII Mediterranean Games<br />

71 Tarragone souhaite pouvoir organiser les XVIIIèmes Jeux Méditerranéens<br />

72<br />

Hotels i Càmpings Hoteles y Campings Hotels and Campings Hôtels et Campings<br />

06-07 Plànol de la ciutat<br />

30-31 Plànol Àrea Associació


sumario summary résumé<br />

e Comerciants la VIA T<br />

Staff<br />

Direcció:<br />

Joan Antòn i Fàbregas<br />

Redacció:<br />

Aries Tarraco, Joan Abril i Jordi Morant i Clanxet<br />

Maquetació:<br />

Tàctil Comunicació S.L.<br />

Fotografi a:<br />

Tàctil Comunicació S.L.<br />

Patronat Municipal de Turisme de <strong>Tarragona</strong><br />

Col·laboradors:<br />

Nuria Morant, Patricia Antòn, Patronat de<br />

Turisme Aj. de <strong>Tarragona</strong>, Patronat de Turisme<br />

de la Diputació de <strong>Tarragona</strong> i Organisme<br />

Autònom de Desenvolupament Local de la<br />

Diputació de <strong>Tarragona</strong><br />

Membres de la Junta:<br />

President: Joan Antòn i Fàbregas<br />

Vice-president: Mariano Sancho Vilellas<br />

Vice-president: Joan Blázquez Hernández<br />

Secretari: Emilio González Ramírez<br />

Tresorer: Ferran Sirvent López<br />

Vocal: Ferran Milà Rosell<br />

Vocal: Xavier Montfort Anglés<br />

Vocal: Natàlia Enrich Bosch<br />

Vocal: Josep Sabat Achón<br />

Vocal: Joan Mª Pàmies López<br />

Vocal: Mercè Balaguer Bañeras<br />

Vocal: Joan J. Monclús Turon<br />

Impressió:<br />

Tàctil Comunicació S.L.<br />

Distribució:<br />

Tàctil Comunicació S.L.<br />

Edita:<br />

Associació de Comerciants “LA VIA T”<br />

Avda. Pau Casals, 17 - 2ª planta<br />

Edif. Cambra de Comerç - 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Dipòsit Legal:<br />

T-1743-2008<br />

CENTRE COMERCIAL LA DE TARRAGONA<br />

05<br />

TEA SHOP<br />

www.teashop.es<br />

Major, Major Major, 32 · 43003 4300 4300 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 242 688<br />

marcs i motllures<br />

PRATS - 2<br />

Reding, Reding Reding, 54 54baix baixos baix · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 234 574<br />

4-J<br />

6-H<br />

6-D


Plànol de <strong>Tarragona</strong> plano de <strong>Tarragona</strong> map of <strong>Tarragona</strong> plan de <strong>Tarragona</strong><br />

sortida 33


patronat municipal de turisme<br />

CARRER MAJOR, 39<br />

43003 <strong>Tarragona</strong> - Espanya<br />

Tel. + 34 977 250 795<br />

Fax + 34 977 245 507<br />

turisme@tarragona.cat<br />

www.tarragonaturisme.cat


Xavier Sabaté i Ibarz<br />

Delegat del Govern al Camp de <strong>Tarragona</strong><br />

08<br />

Especialització,<br />

identitat,<br />

confi ança...<br />

El comerç de La Via T de <strong>Tarragona</strong> té un gran futur. El construïu cada dia<br />

impulsant iniciatives conjuntes com aquesta revista de promoció adreçada<br />

als visitants que heu batejat amb el nom de “<strong>Tarragona</strong> Shopping”. La unió<br />

dels botiguers del gran centre comercial de <strong>Tarragona</strong> a cel obert, des del<br />

nucli n antic fi ns a la plaça de Ponent, és molt important per adaptar-se en<br />

una u època de canvis i afrontar els nous reptes del sector.<br />

L’especialització, L’ L es espe pe peci ci al alit l it itza za z ci ció, ó, la l lla<br />

a identitat, id iden en enti ti tita ta tat, t, la lla<br />

confi co confi nfi nfiaanç<br />

ança nça ça i el tracte personal amb els clients són els millors actius del petit comerç i<br />

la laa garantia ggar<br />

ar aran an anti ti t a de d lla<br />

la a se seva<br />

va ccon<br />

continuïtat. on onti ntinuïtat. tinuïtat A més, een<br />

el vostre cas, s’hi suma el llegat romà patrimoni de la Humanitat i també<br />

la laa la declaració ddec<br />

ec ecla la lara ra raci ci ció ó de la Part Alta com a zona tturística.<br />

Però no podem adormir-nos, hem d’estar preparats. En aquest<br />

sentit, se sentit nt ntit tit<br />

it, des ddes<br />

del Govern treballem per formar nous professionals del comerç; per agilitar els tràmits administratius als<br />

emprenedors del sector; per dibuixar un po potent mapa comercial a la trama urbana de les ciutats, a prop del comerç<br />

local, i invertim per dinamitzar i modernitzar el comerç tradicional.<br />

No és poca cosa, tot i que som conscients que el camí a recórrer és llarg i en plena transformació. L’empenta i el<br />

dinamisme dinamisme que demostreu és, no obstant, una un garantia d’èxit i per això sempre trobareu al Govern de la Generalitat<br />

al vostre costat.<br />

El comercio de La Vía T de <strong>Tarragona</strong> tiene un gran<br />

futuro. Lo construis cada día impulsando iniciativas<br />

conjuntas, como esta revista de promoción, dirigida<br />

a los visitantes que habéis bautizado con el nombre<br />

de “<strong>Tarragona</strong> Shopping”. La unión del comerciantes<br />

del gran centro comercial de <strong>Tarragona</strong> a cielo abierto,<br />

desde el casco antiguo hasta la plaza de Ponent,<br />

es muy importante por adaptarse en una época de<br />

cambios y afrontar los nuevos retos del sector.<br />

La especialización, la identidad, la confi anza y el trato<br />

personal con los clientes son los mejores activos del<br />

pequeño comercio y la garantía de su continuidad.<br />

Además, en vuestro caso, se suma el legado romano,<br />

Patrimonio de la Humanidad y también la declaración<br />

salutació saludo<br />

Especialización,<br />

identidad, confi anza...<br />

de la Parte Alta como zona turística. Pero no podemos<br />

dormirnos, hemos de estar preparados. En este sentido,<br />

desde el Gobierno trabajamos por formar nuevos<br />

profesionales del comercio, por agilizar los trámites<br />

administrativos a los emprendedores del sector, por<br />

dibujar un potente mapa comercial en la trama urbana<br />

de las ciudades, cerca del comercio local, e invertimos<br />

para dinamizar y modernizar el comercio tradicional.<br />

No es poca cosa, aún cuando somos conscientes<br />

de que el camino a recorrer es largo y en plena<br />

transformación. El empuje y el dinamismo que<br />

demostráis es, no obstante, una garantia de éxito y por<br />

eso siempre encontraréis al Gobierno de la Generalitat<br />

a vuestro lado.


Molt més que un creuer<br />

CREUERS 2009<br />

7 NITS · VOYAGER OF THE SEAS<br />

BARCELONA<br />

SORTIDA<br />

ESPECIAL DES DE<br />

BARCELONA<br />

FRANÇA<br />

Marsella Villefranche<br />

ITÀLIA<br />

Livorn<br />

Dates de sortida de 2009<br />

Maig: 24, 31; Juny: 7, 14, 21, 28 ; Juliol: 5, 12, 19, 26;<br />

Agost: 2, 9, 16, 23, 30 ; Setembre: 6, 13, 20, 27;<br />

Octubre: 4, 11, 18, 25; Novembre: 1, 8, 15, 22<br />

Civitavecchia<br />

Nàpols<br />

El vaixell més gran del Mediterrani<br />

amb RACC Viatges<br />

CREUERS AMB 6 DETALLS MEDITERRANIS!<br />

Comunicacions a bord Entreteniment Excursions als ports d´escala<br />

Cuina i menús en espanyol Tripulació internacional i assistència en espanyol<br />

Horaris de sopar al Restaurant Principal adaptats als costums espanyols<br />

RACC VIATGES<br />

Rambla Nova, 48<br />

43004 <strong>Tarragona</strong><br />

Telf. 977.24.58.85<br />

RACC VIATGES<br />

Sant Joan, 17<br />

43201 Reus<br />

Telf. 977.33.80.38<br />

Informació i reserves en


Joan Antòn i Fàbregas<br />

President del:<br />

CENTRE COMERCIAL LA T<br />

DE TARRAGONA<br />

Associació de Comerciants de la Via T<br />

Tenéis en las manos un nuevo medio de comunicación<br />

destinado, básicamente, a nuestros visitantes para dar<br />

a conocer la ciudad de <strong>Tarragona</strong>, en sus aspectos<br />

turísticos sin olvidar hacer patente que somos una<br />

ciudad comercial de primer orden y el verdadero<br />

referente del comercio en nuestro ámbito territorial.<br />

Estoy convencido de que el comercio tarraconense<br />

y muy especialmente el que representa el CENTRO<br />

COMERCIAL LA VÍA T DE TARRAGONA, se merece<br />

un medio como este para ocupar la posición que le<br />

corresponde al más alto nivel, y querría pedir a este<br />

comercio que tenga confi anza en el futuro de nuestra<br />

salutació saludo<br />

10<br />

El comerç<br />

de <strong>Tarragona</strong>,<br />

endavant!!<br />

Teniu a les mans un nou mitjà de comunicació destinat bàsicament als<br />

nostres visitants per donar a conèixer la ciutat de <strong>Tarragona</strong> en els seus<br />

aspectes turístics sense oblidar fer palés que som una ciutat comercial de<br />

primer ordre i el veritable referent del comerç en el nostre àmbit territorial.<br />

Estic convençut que el comerç tarragoní i molt especialment el que<br />

representa el CENTRE COMERCIAL LA VIA T DE TARRAGONA es mereix<br />

un vehicle com aquest per ocupar la posició que el pertoca al més alt nivell,<br />

i voldria demanar a aquest comerç que tingui confi ança en el futur de la<br />

nostra associació i en el futur del propi comerç de proximitat que som i que<br />

superarem totes les difi cultats que calgui per seguir sent-ho.<br />

També agrair a totes les institucions que veieu representades a la revista el<br />

seu suport incondicional, als socis pel seu vot de confi ança en el nou equip,<br />

i a tots els membres de la Junta el seu treball incansable i les moltes hores<br />

restades dels seus treballs habituals i dedicades a treballar per a tots.<br />

Moltes gràcies.<br />

¡¡ El comercio de<br />

<strong>Tarragona</strong>, adelante !!<br />

asociación y en el futuro del propio comercio de<br />

proximidad que somos y que superaremos todas las<br />

difi cultades que haga falta para seguir siéndolo.<br />

También agradecer a todas las instituciones que veis<br />

representadas en la revista su apoyo incondicional, a<br />

los socios por su voto de confi anza en el nuevo equipo y<br />

a todos los miembros de la Junta su trabajo incansable<br />

y las muchas horas restadas de sus trabajos habituales<br />

y dedicadas a trabajar para todos.<br />

Muchas gracias.


Sergi de los Rios<br />

Tinent d’Alcalde de l’Àrea<br />

per a la Promoció i Estratègies de Ciutat<br />

i Projecció Exterior.<br />

Ajuntament de <strong>Tarragona</strong><br />

Desde tiempos inmemoriales, <strong>Tarragona</strong> se ha<br />

caracterizado por ser una ciudad abierta y muy<br />

acogedora, con un pasado que todavía conserva<br />

vestigios que se pueden visitar. Desde su fundación<br />

como ciudad, el comercio ha sido un motor importante<br />

de su economía. Su clima benévolo permite pasear,<br />

durante cualquier época del año y disfrutar de las<br />

muchas tiendas que hay repartidas por su entramado<br />

urbano.<br />

Muchos de estos establecimientos se encuentran<br />

agrupados bajo el paraguas de la Asociación de<br />

Comerciantes de la Vía T, un gran centro comercial<br />

salutació saludo<br />

12<br />

<strong>Tarragona</strong>,<br />

capital comercial<br />

Des de temps immemorials, <strong>Tarragona</strong> s’ha caracteritzat per ser una ciutat<br />

oberta i molt acollidora amb un passat que encara conserva vestigis que es<br />

poden visitar. Des de la seva fundació com a ciutat, el comerç ha estat un<br />

motor important de la seva economia. El seu clima benèvol permet passejar,<br />

durant qualsevol època de l’any, i gaudir de les moltes botigues que hi ha<br />

repartides pel seu entramat urbà.<br />

Molts M d’aquests establiments es troben agrupats sota el paraigua de<br />

l’associació l’ l<br />

de botiguers de la Via T, un gran centre comercial a l’aire lliure<br />

que q engloba comerços des de la plaça Imperial Tàrraco fi ns al Balcó del<br />

Mediterrani M i des de la Part Alta al Fòrum Local. Sota aquesta marca, que<br />

ja compta amb 150 associats, hi ha establiments per a tots els gustos, des<br />

de joieries de disseny, fi ns a sabateries, botigues de roba o de joguines pels<br />

més mé menuts, per citar només alguns exemples.<br />

Comprar Com a <strong>Tarragona</strong> és sinònim de comerç de proximitat, de qualitat i ideal<br />

per dur a terme sense haver de prendre cap vehicle. Us convido a tots a<br />

conèixer conè també la <strong>Tarragona</strong> comercial. Estic segur que us encisarà.<br />

<strong>Tarragona</strong>,<br />

capital comercial<br />

al aire libre que engloba comercios desde la plaza<br />

Imperial Tàrraco hasta el Balcón del Mediterráneo y<br />

desde la Parte Alta al Foro Local. Bajo esta marca, que<br />

ya cuenta con 150 asociados, hay establecimientos<br />

para todos los gustos, desde joyerías de diseño, hasta<br />

zapaterías, tiendas de ropa o de juguetes para los más<br />

pequeños, por citar sólo algunos ejemplos.<br />

Comprar en <strong>Tarragona</strong> es sinónimo de comercio de<br />

proximidad, de calidad e ideal para llevarlo a cabo sin<br />

coger ningún vehículo. Os invito a todos a conocer<br />

también la <strong>Tarragona</strong> comercial. Estoy seguro que os<br />

encantará.


Joan Aregio i Navarro<br />

President del Patronat de Turisme<br />

de la Diputació de <strong>Tarragona</strong><br />

La Vía T, importante eje comercial de la ciudad de<br />

<strong>Tarragona</strong>, os invita a descubrir parte del encanto de la<br />

Costa Dorada, comprar todo paseando por un entorno<br />

único, en una ciudad acogedora y viva que en época<br />

romana fue ciudad de referencia en el mundo. <strong>Tarragona</strong><br />

conserva parte de este patrimonio romano que la hizo<br />

merecedora del reconocimiento de Patrimonio de la<br />

Humanidad por parte de la UNESCO, siendo uno de<br />

los escenarios de obligada visita durante una estancia<br />

en la Costa Dorada.<br />

A través de este espacio me gustaría invitaros a<br />

descubrir la Costa Dorada, que se especializa en<br />

turismo familiar, ofreciendo infrastructuras, actividades<br />

salutació saludo<br />

14<br />

Us convido<br />

a descobrir la<br />

Costa Daurada<br />

La Via T, important eix comercial de la ciutat de <strong>Tarragona</strong>, us convida a<br />

descobrir part de l’encant de la Costa Daurada, comprar tot passejant per un<br />

entorn únic, en una ciutat acollidora i viva que en època romana va ser ciutat<br />

de referència al món. <strong>Tarragona</strong> conserva part d’aquest patrimoni romà que<br />

la va fer mereixedora del reconeixement de Patrimoni de la Humanitat per<br />

part p de la UNESCO, essent un dels escenaris d’obligada visita durant una<br />

estada e a la Costa Daurada.<br />

A través d’aquest espai m’agradaria convidar-vos a descobrir la Costa<br />

Daurada, Da que s’especialitza en turisme familiar, oferint infrastructures,<br />

activitats ac i serveis dirigits als nens. Compta amb 92 quilòmetres de litoral de<br />

fi na<br />

sorra daurada, un clima suau i benigne, un ric patrimoni cultural amb,<br />

a més m de la Tarraco romana, la <strong>Ruta</strong> del Cister o Reus modernista com a<br />

destacats des atractius. És rica en paisatges de gran bellesa natural on establir<br />

un ccontacte<br />

actiu amb el medi. Disposa d’una àmplia oferta d’oci, amb<br />

PortAventura, Port el centre BTT de Mont-roig del Camp. Miami Platja o l’Estació<br />

Nàutica. Nàut La gastronomia i el vi de la Costa Daurada són d’excel·lent qualitat,<br />

com ho certifi quen les cinc denominacions d’origen de vi que es produeixen<br />

a la Costa Daurada. Sens dubte, una destinació que mereix ser viscuda i<br />

gaudida!<br />

Os invito a descubrir la<br />

Costa Daurada<br />

y servicios dirigidos a los niños. Cuenta con 92<br />

kilómetros de litoral de fi na arena dorada, un clima<br />

suave y benigno, un rico patrimonio cultural con,<br />

además de la Tarraco romana, la <strong>Ruta</strong> del Cister o<br />

Reus modernista como destacados atractivos. Es rica<br />

en paisajes de gran belleza natural donde establecer<br />

un contacto activo con el medio. Dispone de una<br />

amplia oferta de ocio, con PortAventura, el centro BTT<br />

de Mont-roig del Camp, Miami Playa o la Estación<br />

Náutica. La gastronomía y el vino de la Costa Dorada<br />

son de excelente calidad, como lo certifi can las cinco<br />

denominaciones de origen de vino que se producen en<br />

la Costa Dorada. Sin duda, un destino que merece ser<br />

vivido y disfrutado!


Joan Josep Malràs<br />

Pascual<br />

President de l’Organisme Autònom<br />

Desenvolupament Local<br />

Diputació de <strong>Tarragona</strong><br />

La Diputación de <strong>Tarragona</strong>, mediante su Organismo<br />

Autónomo Desarrollo Local, tiene como una de sus<br />

misiones el apoyo a las iniciativas empresariales y está<br />

siempre junto a las personas emprendedoras.<br />

El comercio de proximidad constituye en sí mismo<br />

un valor añadido para los consumidores y garantía<br />

de calidad de los productos. Hace falta que, entre<br />

todos, apoyemos a nuestros comerciantes y tenderos.<br />

La relación más directa entre los vendedores y los<br />

compradores humaniza una actividad que se podría<br />

entender como una mera transacción.<br />

salutació saludo<br />

16<br />

Fem costat als<br />

emprenedors<br />

La Diputació de <strong>Tarragona</strong>, mitjançant el seu Organisme Autònom<br />

Desenvolupament Local, té com una de les seves missions el suport<br />

a les iniciatives empresarials i està sempre al costat de les persones<br />

emprenedores.<br />

El comerç de proximitat constitueix en si mateix un valor afegit per als<br />

consumidors c<br />

i garantia de qualitat dels productes. Cal que, entre tots,<br />

donem d suport als nostres comerciants i botiguers. La relació més directa<br />

entre e els venedors i els compradors humanitza una activitat que es podria<br />

entendre e com una mera transacció.<br />

Un dels principals projectes que s’estan duent a terme des de l’Organisme<br />

Autònom Au Desenvolupament Local és el PLQ (Productes Locals de Qualitat).<br />

Aquesta Aq actuació vol donar a conèixer els benefi cis saludables dels fruits<br />

dels del nostres camps i de la nostra mar. L’associació de comerciants “La Via<br />

T” està e fent una cosa molt semblant a través d’aquesta nova publicació:<br />

està promocionant els comerços locals de qualitat, fruït de l’esforç i la<br />

dedicació dedi dels homes i dones que cada matí aixequen la persiana del seu<br />

establiment estab per tirar endavant, no només el seu negoci, també la ciutat, la<br />

demarcació dema i el país.<br />

Apoyamos a los<br />

emprendedores<br />

Uno de los principales proyectos que se están llevando<br />

a término, desde el Organismo Autónomo Desarrollo<br />

Local, es el PLQ (Productos Locales de Calidad). Esta<br />

actuación quiere dar a conocer los benefi cios saludables<br />

de los frutos de nuestros campos y de nuestro mar. La<br />

asociación de comerciantes “La Vía T” está haciendo una<br />

cosa muy parecida a través de esta nueva publicación:<br />

está promocionando los comercios locales de calidad,<br />

fruto del esfuerzo y la dedicación de los hombres y<br />

mujeres que cada mañana levantan la persiana de su<br />

establecimiento para tirar adelante, no sólo su negocio,<br />

también la ciudad, la demarcación y el país.


Albert Abelló<br />

President de la Cambra de <strong>Tarragona</strong><br />

18<br />

El plaer de gaudir<br />

de <strong>Tarragona</strong><br />

Sempre és un goig assistir al naixement d’un nou canal de comunicació,<br />

pel fet que la diversitat i la pluralitat són elements fonamentals no només<br />

per la millora de la informació, sinó també de promoció, difusió i, alhora,<br />

enriquiment cultural de la societat.<br />

Serveixin, doncs, aquestes línies per felicitar els promotors de la iniciativa i al<br />

mateix temps encoratjar-los a no defallir i a fer d’aquesta eina comunicativa<br />

una u plataforma que per difusió i continguts serà veritablement útil,<br />

entretinguda e<br />

i, per tant, efi caç per assolir els objectius marcats.<br />

En E els eels<br />

ls l darrers ddar<br />

ar a re rers rs mesos mmes<br />

es esos os la lla<br />

Via Vi Via T està es està tà à portant portant porta t a terme tot un seguit de iniciatives que tenen el mèrit de revertir en benefi ci<br />

d’un d’ d un dels ddel<br />

d el e s sectors se sect ct ctor or ors s més mé més decisius de decisius a l’hora de dinamitzar i fer ciutat: el comerç i que, per extensió, és vital per projectar<br />

i revitalitzar re vi ta tali li l tz tzar <strong>Tarragona</strong>. T<strong>Tarragona</strong>.<br />

Els atractius de la nostra ciutat descansen een<br />

el llegat històric, la nostra situació geogràfi ca, la climatologia i, sobretot<br />

el dinamisme i la capacitat d’emprendre de la societat. El nostre comerç es un bon exemple, i ara se li plantegen<br />

reptes i oportunitats històriques que, sens dubte, d dibuixaran un panorama comercial engrescador.<br />

A tot això s’hi afegeix una envejable oferta ccultural,<br />

històrica, gastronòmica, de lleure i oci, irrepetible que fan que<br />

viure, treballar i gaudir de <strong>Tarragona</strong> sigui un plaer, p un veritable plaer.<br />

El placer<br />

de comprar en <strong>Tarragona</strong><br />

Siempre es un placer asistir al nacimiento de un<br />

nuevo canal de comunicación, por el hecho de que la<br />

diversidad y la pluralidad son elementos fundamentales<br />

no sólo para la mejora de la información, sino también<br />

de promoción, difusión y a la vez, enriquecimiento<br />

cultural de la sociedad.<br />

Sirvan, pues, estas líneas para felicitar a los promotores<br />

de la iniciativa y al mismo tiempo alentarlos a no<br />

desfallecer y a hacer de esta herramienta comunicativa<br />

una plataforma que por difusión y contenidos sea<br />

verdaderamente útil, entretenida y por lo tanto, efi caz<br />

para lograr los objetivos marcados.<br />

En los últimos meses la Vía T está llevando a cabo toda<br />

una serie de iniciativas que tienen el mérito de revertir<br />

en benefi cio de uno de los sectores más decisivos<br />

salutació saludo<br />

a la hora de dinamizar y hacer ciudad: el comercio y<br />

que, por extensión, es vital para proyectar y revitalizar<br />

<strong>Tarragona</strong>.<br />

Los atractivos de nuestra ciudad descansan en el<br />

legado histórico, nuestra situación geográfi ca, la<br />

climatología y sobre todo, el dinamismo y la capacidad<br />

emprendedora de la sociedad. Nuestro comercio<br />

es un buen ejemplo, y ahora se le plantean retos y<br />

oportunidades históricas que, sin duda, dibujarán un<br />

panorama comercial ilusionante.<br />

A todo esto se añade una envidiable oferta cultural,<br />

histórica, gastronómica, de tiempo libre y ocio,<br />

irrepetible, que hacen que vivir, trabajar y disfrutar de<br />

<strong>Tarragona</strong> sea un placer, un verdadero placer.


Àngel Xifré i Arroyo<br />

Generalitat de Catalunya.<br />

Director dels Serveis Territorials del<br />

Departament d’Innovació,<br />

Universitats i Empresa a <strong>Tarragona</strong><br />

20<br />

Sou a <strong>Tarragona</strong>.<br />

Benvinguts<br />

a <strong>Tarragona</strong> !!<br />

<strong>Tarragona</strong> és una ciutat turística de primer ordre, no en va és Patrimoni de<br />

la Humanitat pel llegat històric que hi trobareu i que s’inicia amb l’etapa de<br />

l’imperi Romà. És una ciutat mediterrània fruit de les multituds de cultures<br />

que l’han anat confi gurant. Amb un teixit econòmic diversifi cat que li dona<br />

una u estabilitat i una gran projecció cap al futur. Sap combinar perfectament<br />

la indústria productiva, amb el turisme i el comerç.<br />

Situada S al centre de la Costa Daurada, <strong>Tarragona</strong> és una ciutat per visitar<br />

i pper<br />

comprar, amb un centre que conforma el nucli, el que gira al voltant<br />

del de centre comercial la T de <strong>Tarragona</strong>, on el visitant pot trobar tot tipus de<br />

botigues bo per satisfer les seves necessitats, amb gran varietat de productes<br />

i marques, m alhora que pot visitar els seus monuments molts d’ells amb dos<br />

mil anys d’antiguitat.<br />

Viviu Vivi <strong>Tarragona</strong>!!<br />

Estais en <strong>Tarragona</strong>.<br />

¡¡ Bienvenidos a <strong>Tarragona</strong> !!<br />

<strong>Tarragona</strong> es una ciudad turística de primer orden, no en vano es Patrimonio<br />

de la Humanidad por el legado histórico que encontraréis y que se inicia<br />

con la etapa del Imperio Romano. Es una ciudad mediterránea fruto<br />

de la multitude de culturas que la han ido confi gurando. Con un tejido<br />

económico diversifi cado que le da una estabilidad y una gran proyección<br />

hacia el futuro. Sabe combinar perfectamente la industria productiva, con<br />

el turismo y el comercio.<br />

Situada en centro de la Costa Dorada, <strong>Tarragona</strong> es una ciudad para<br />

visitar y para comprar, con un centro que conforma el núcleo, el cual<br />

gira alrededor del Centro Comercial la T de <strong>Tarragona</strong>, donde el visitante<br />

puede encontrar todo tipo de tiendas para satisfacer sus necesidades,<br />

con gran variedad de productos y marcas, a la vez que puede visitar sus<br />

monumentos muchos de ellos con dos mil años de antigüedad.<br />

¡¡ Disfrutad <strong>Tarragona</strong> !!<br />

salutació saludo


Jordi Morant i Clanxet<br />

Escriptor i historiador<br />

En estos momentos de expansión comercial<br />

tarraconense, me place felicitar el empuje y vigor del<br />

nuevo Centro Comercial la T de <strong>Tarragona</strong> por esta<br />

iniciativa. El comercio representa vida, bienestar y<br />

fuerza para una ciudad que va hacia nuevos hitos<br />

y hacia una nueva riqueza. El comercio es el alma<br />

imprescindible de cualquier pueblo; desde que<br />

el mundo existe se han dado las transacciones<br />

comerciales y los intercanvios de productos. La<br />

ganadería, la pesca y la caza serian quizás los más<br />

antiguos productos de alimentación y con todo esto,<br />

a lo largo del tiempo, acontecerían los primitivos<br />

gremios, con el cultivo de las viñas, la organización<br />

salutació saludo<br />

22<br />

El comerç és l’ànima<br />

imprescindible<br />

de qualsevol poble<br />

En aquests moments d’expansió comercial tarragonina hem plau felicitar la<br />

pujança i vigoria del nou Centre Comercial la T de <strong>Tarragona</strong> per aquesta<br />

iniciativa. El comerç representa vida, benestar i força per a una ciutat<br />

que va cap a noves fi tes i cap a una nova riquesa. El comerç és l’ànima<br />

imprescindible i<br />

de qualsevol poble; des que el món existeix s’han donat les<br />

transaccions t<br />

comercials i intercanvis de productes. La ramaderia, la pesca<br />

i<br />

la caça serien potser els més antics productes d’alimentació, i en tot això,<br />

en<br />

anys i panys esdevindrien els primitius gremis manyans amb el cultiu de<br />

les<br />

vinyes, la organització marinera amb els pescadors, els teixidors amb les<br />

pri primeres manufactures, l’explotació agrària, …<br />

Am Amb molts més anys el comerç, la petita indústria, el comerç marítim,<br />

els<br />

establiments de tota mena i condició, que omplen kilòmetres de vies<br />

urba urbanes, en un sens fi comerços que, en defi nitiva, donen la vida, l’essència<br />

en qqualsevol<br />

lloc; això sí, sempre hi haurà algú que amb la seva presència<br />

en el<br />

comerç al detall, personalitzat, que és el millor, i donarà en tot moment<br />

el sav savi consell al comprador. Felicitats per la vostra nova etapa.<br />

El comercio es el alma<br />

imprescindible de cualquier pueblo<br />

marinera con los pescadores, los tejedores con las<br />

primeras manufacturas, la explotación agraria, …<br />

Con muchos más años el comercio, la pequeña<br />

industria, el comercio marítimo, los establecimientos<br />

de toda clase y condición, que llenan kilómetros de<br />

vías urbanas, en un sin fi n de comercios que, en<br />

defi nitiva, dan vida, la esencia en cualquier lugar;<br />

eso sí, siempre habrá alguien que con su presencia<br />

en el comercio al por menor, personalizado, que es<br />

el mejor, dará en todo momento el sabio consejo al<br />

comprador. Felicidades por vuestra nueva etapa.


Gemma Puig<br />

Directora General de Comerç<br />

Davant la propera implantació de El Corte Inglés a <strong>Tarragona</strong>,<br />

quines són les accions o ajuts que el seu departament<br />

aportarà per dinamitzar el comerç de proximitat a la ciutat?<br />

El Pla estratègic comercial de <strong>Tarragona</strong>, encarregat per la<br />

Cambra, Ajuntament, Diputació i Govern català, analitza<br />

la situació del comerç a la ciutat de <strong>Tarragona</strong> i la seva àrea<br />

d’infl uència convertint-se en un full de ruta del sector tot just<br />

quan la ciutat està a punt de viure una transformació decisiva<br />

tant a nivell comercial com econòmic i social; i que vindrà<br />

representada per l’arribada de El Corte Inglés i la remodelació<br />

del Mercat Central.<br />

Aquests fets posicionaran a <strong>Tarragona</strong> com la segona gran àrea<br />

comercial de Catalunya, amb una atracció directa no només<br />

de la ciutat, sinó de la seva àrea d’infl uència. L’informe parteix<br />

d’un anàlisi de l’evolució del comerç en els darrers vuit anys<br />

i estableix que des de l’any 2000 fi ns avui dia s’ha doblat el<br />

nombre de persones que trien i venen a <strong>Tarragona</strong> per fer les<br />

seves compres. De la mateixa manera el nombre de persones<br />

que van a comprar a altres indrets fora de <strong>Tarragona</strong>, s’ha reduït<br />

a la meitat.<br />

Quines són les mesures que creu vostè que ha d’adoptar el<br />

petit comerç de la nostra ciutat per fer front al creixement a<br />

gairebé 90.000 metres quadrats de superfície comercial a la<br />

zona del triangle Reus, Valls i <strong>Tarragona</strong>?<br />

La força del comerç a <strong>Tarragona</strong> és evident. Ara tenim<br />

l’oportunitat de consolidar la ciutat com el referent comercial del<br />

sud de Catalunya i, també, pels nuclis que es trobin en un radi<br />

de 20 quilòmetres.<br />

El comerç sap que en la cooperació sectorial o territorial hi ha<br />

una de les claus per assolir una millora competitiva. Aquesta<br />

és l’estratègia triada per un nombre creixent d’empresaris dels<br />

establiments detallistes, en associar-se a una central de compres<br />

i serveis.<br />

entrevista<br />

24<br />

Des de la perspectiva que dóna la Direcció General de<br />

Comerç de la Generalitat, com veu l’associacionisme<br />

comercial a <strong>Tarragona</strong>?<br />

Crec, que qualsevol acció adreçada a potenciar el comerç ç<br />

urbà té com a eix fonamental la presència d’una associació ciació de<br />

comerciants amb capacitat per liderar el projecte i per aconseguir nseguir<br />

transmetre als comerciants la necessitat d’impulsar una gestió estió<br />

conjunta de tota l’àrea que permeti millorar l’atracció i la capacitat acitat<br />

de competir.<br />

Un dels actius més importants de <strong>Tarragona</strong> és la consolidació ció del<br />

comerç urbà. La diversitat en botigues autòctones i franquícies uícies<br />

continuarà generant un gran atractiu. En aquest sentit, cal millorar illorar<br />

l’associacionisme comercial de la ciutat per tal de que puguin tenir<br />

major força i capacitat per dinamitzar el comerç urbà i millorar la imatge<br />

comercial d’algunes zones.<br />

Igualment, com a tots els sectors econòmics rellevants, li calen<br />

elements d’innovació i estratègia empresarial per a poder ser<br />

competitiu dins d’una economia cada cop més globalitzada.<br />

El foment de les petites i mitjanes empreses comercials es<br />

necessari per a l’excel·lència en el servei als ciutadans i pel<br />

reforç al dinamisme de la nostra economia.<br />

Per poder aprofi tar l’oportunitat de <strong>Tarragona</strong> cal que el comerç<br />

urbà es posicioni correctament i també caldria vertebrar un eix<br />

que permetés aprofi tar i compensar aquesta nova centralitat<br />

comercial.<br />

Si l’any 1994 es va decretar una moratòria de quasi bé dos<br />

anys per donar temps a aprovar el POEC, per què ara<br />

que estem immersos en una situació de crisi, que no hi era<br />

quant es van aprovar les noves implantacions a <strong>Tarragona</strong>,<br />

no es decreta una moratòria a les obertures pendents fi ns<br />

que la situació econòmica es normalitzi, reduint així el<br />

doble impacte que representa la crisi sumada a les noves<br />

superfícies comercials?<br />

La possibilitat d’establir una moratòria no és, en cap cas,<br />

automàtica. Està recollida a la Llei d’equipaments comercials i<br />

està sotmesa a unes condicions molt precises ( acord de Govern<br />

per revisar el PTSEC, durada limitada,llicències comercials<br />

excloses) que no es donen en aquests moments.<br />

I fi nalment, com veu la <strong>Tarragona</strong> comercial dels propers<br />

anys?<br />

Veig <strong>Tarragona</strong> consolidada com una de les ciutats comercials<br />

de referència de Catalunya, sent el seu principal motor el Centre,<br />

dinamitzat gràcies al Mercat Central, i on el comerç és també un<br />

atractiu turístic.<br />

Però, per a que això sigui una realitat ens hi tenim que posar<br />

tots. I el primer pas, i molt important, ha estat el Pla estratègic<br />

Comercial.<br />

Aries Tàrraco


gastroteca.cat<br />

El portal per a la comercialització<br />

dels productes agroalimentaris<br />

catalans de qualitat


És notícia<br />

Un nou look<br />

de la mà de<br />

Joan<br />

Blàzquez<br />

es noticia cia<br />

El nou logotip de l’associació ha estat creat per el<br />

reconegut dissenyador i joier tarragoní Joan Blázquez a<br />

qui podem veure a la foto inclosa retocant les proves que<br />

es varen realitzar abans d’ aconseguir l’original defi nitiu.<br />

En Joan Blázquez és autor de molts dissenys de trofeus,<br />

joies i elements commemoratius per diverses entitats<br />

de <strong>Tarragona</strong> i de fora de la ciutat. Entre altres treballs<br />

recents fi gura el pin en or del logotip de promoció de la<br />

candidatura dels Jocs del Mediterrani <strong>Tarragona</strong> 2017<br />

que l’alcalde Il·lm. Sr. Josep Félix Ballesteros va entregar<br />

al rei S.M. Joan Carles I.<br />

El nou logotip té una intencionalitat clara de fer<br />

tarragonisme i de lligar el passat, el present i el futur del<br />

comerç de proximitat. Representa una moneda (símbol<br />

del comerç) amb la T de TAU tan arrelada a <strong>Tarragona</strong>,<br />

fosa en pedra, que lliga amb el passat romà i medieval<br />

de la ciutat i el lema CENTRE COMERCIAL LA T DE<br />

TARRAGONA ens informa clarament de qui som i on<br />

som.<br />

En Joan Blázquez és també l’autor de les plaques<br />

identifi catives que les botigues associades llueixen a les<br />

seves façanes i que a més del logotip incorporen motius<br />

tradicionals i festius de la ciutat.<br />

26<br />

Un nuevo look<br />

de la mano de<br />

Joan Blàzquez<br />

El nuevo logotipo de la asociación ha sido creado por<br />

el reconocido diseñador y joyero tarraconense Joan<br />

Blázquez, a quien podemos ver, en la foto incluida,<br />

retocando las pruebas que se realizaron antes de<br />

conseguir el original defi nitivo.<br />

Joan Blázquez es autor de muchos diseños de trofeos,<br />

joyas y elementos conmemorativos para diversas entidades<br />

de <strong>Tarragona</strong> y de fuera de la ciudad. Entre algunos trabajos<br />

recientes, fi gura el pin en oro del logotipo de promoción de<br />

la candidatura de los Juegos del Mediterráneo <strong>Tarragona</strong><br />

2017, que el alcalde Ilmo. Sr. Josep Félix Ballesteros<br />

entregó al rey S.M. Juan Carlos I.<br />

El nuevo logotipo tiene una intencionalidad clara de<br />

hacer tarragonismo y de ligar el pasado, el presente y<br />

el futuro del comercio de proximidad. Representa una<br />

moneda (símbolo del comercio) con la T de TAU tan<br />

arraigada en <strong>Tarragona</strong>, fundida en piedra, que liga con<br />

el pasado romano y medieval de la ciudad y el lema<br />

CENTRO COMERCIAL LA T DE TARRAGONA nos<br />

informa claramente de quien somos y dónde estamos.<br />

Joan Blázquez es también el autor de las placas<br />

identifi cativas que las tiendas asociadas lucen en sus<br />

fachadas y que además del logotipo incorporan motivos<br />

tradicionales y festivos de la ciudad.<br />

Joan Abril


INSTALACIONES COMERCIALES<br />

Estaremos de acuerdo que vivimos unos momentos peculiares y que todos tenemos<br />

la necesidad de dar un impulso profesional a nuestro negocio, conseguir que<br />

el espacio de venta transmita la sufi ciente energía para competir.<br />

Para eso, nos hemos rodeado de las mejores marcas, con la tecnología y el diseño<br />

más avanzado y las ponemos a su disposición para llevar con éxito la reforma de su<br />

establecimiento, porque su éxito es el nuestro.<br />

C/ Mallorca, nº 35<br />

43005 TARRAGONA<br />

Tel. 977 240 021<br />

Fax 977 212 350<br />

www.instaronline.com


És notícia<br />

es noticia<br />

Què és el<br />

Centre Comercial<br />

la T de <strong>Tarragona</strong>?<br />

És la nova marca de l’associació de Comerciants LA VIA<br />

T creada per identifi car tant les botigues com l’espai urbà<br />

que comprén dins del casc de la ciutat de <strong>Tarragona</strong>. La<br />

nova marca s’ha creat amb la intencionalitat que situi al<br />

passejant on és i li doni informació del que som i del que<br />

fem.<br />

Per aquest motiu, el reconegut dissenyador i joier Joan<br />

Blázquez ha creat un logotip que ens transporta al món<br />

romà de <strong>Tarragona</strong> amb una moneda fosa sobre pedra i<br />

donant-li l’antiguitat al trencar-la i banyar-la en bronze.<br />

La moneda, símbol del comerç per excel·lència, inclou la T<br />

de TAU tan arrelada a la ciutat, el nom de Centre Comercial<br />

que és el que som i que volem que sigui reconegut arreu i<br />

la paraula TARRAGONA per promocionar la ciutat en tots<br />

els llocs on s’exhibeixi la marca.<br />

Historia de La VIA T<br />

L’any 2001 l’ajuntament va aprovar el POEC del municipi<br />

que va donar lloc a la creació del Pla de Dinamització<br />

Comercial de la ciutat amb la delimitació de l’espai urbà<br />

que comprendrà l’actuació promocional i la senyalització<br />

del mateix.<br />

Aquest espai urbà, que inicialment es va batejar com LA<br />

VIA T, va incloure les associacions de comerciants que hi<br />

havia en aquell moment i que voluntàriament s’hi van voler<br />

adherir. La etapa inicial es va tancar amb la formalització<br />

de l’associació i la elecció de la Junta Directiva que amb el<br />

suport de les institucions va anar desenvolupant diferents<br />

accions de promoció.<br />

Nous reptes<br />

L’any 2008 la nova Junta de l’associació es va plantejar<br />

nous objectius per donar resposta als nous reptes que el<br />

comerç hauria de vèncer de manera quasi bé immediata<br />

amb la vinguda dels nous equipaments comercials a la<br />

ciutat i Camp de <strong>Tarragona</strong> que ens afectaran tant en<br />

28<br />

l’augment de la oferta com en la creació d’un nou pol<br />

d’atracció comercial lleugerament desplaçat del centre<br />

comercial tradicional de la ciutat.<br />

La resposta és incrementar l’associacionisme per allò de<br />

que el peix gros es menja al petit, tan sols si fem una<br />

associació ben forta, cohesionada i nombrosa tindrem els<br />

recursos necessaris per actuar i també en la mesura que<br />

siguem forts obtindrem recursos, recolzament i respecte<br />

de les administracions.<br />

Les primeres accions ja s’han dut a terme com els<br />

nous Tòtems informatius, les plaques identifi catives de<br />

les botigues associades, els cromos del Jubilleum i la<br />

promoció del Creuer de tardor. La revista i guia comercial<br />

que teniu a les mans es una altra eina per a donar a<br />

conèixer el nostre comerç tant als turistes com als nostres<br />

compradors habituals. I encara queden més projectes<br />

per enguany com la revista comercial que volem distribuir<br />

amb motiu de la campanya de Nadal.<br />

Per tot això us demanem el vostre suport, la vostra<br />

col·laboració, les vostres idees i en defi nitiva la vostra<br />

participació en totes les accions que esperem tirar endavant<br />

l’any 2009 que haurà de ser l’any de l’enlairament defi nitiu<br />

de la nostra associació.<br />

Joan Antòn i Fàbregas.<br />

President de l’associació de Comerciants LA VIA T<br />

¿Qué es el<br />

Centro Comercial<br />

la T de <strong>Tarragona</strong>?<br />

Es la nueva marca de la Asociación de Comerciantes LA<br />

VÍA T, creada para identifi car, tanto las tiendas como el<br />

espacio urbano que se engloba dentro del casco de la


ciudad de <strong>Tarragona</strong>. La nueva marca se ha creado con la intención de situar<br />

al paseante y darle información de lo que somos y lo que hacemos.<br />

Por este motivo, el reconocido diseñador y joyero Joan Blázquez ha creado<br />

un logotipo, que nos transporta al mundo romano de <strong>Tarragona</strong> con una<br />

moneda fundida sobre piedra y dándole antigüedad al romperla y bañarla<br />

en bronce. La moneda, símbolo del comercio por excelencia, incluye la T<br />

de TAU tan arraigada en la ciudad, el nombre de Centro Comercial que<br />

es lo que somos y que queremos que sea reconocido por todas partes y<br />

la palabra TARRAGONA para promocionar la ciudad en todos los lugares<br />

donde se exhiba la marca.<br />

Historia de La VÍA T<br />

En el año 2001 el ayuntamiento aprobó el POEC del municipio, que dió<br />

lugar a la creación del Plan de Dinamización Comercial de la ciudad, con la<br />

delimitación del espacio urbano que incluirá la actuación promocional y la<br />

señalización del mismo.<br />

Este espacio urbano, que inicialmente se bautizó como LA VÍA T, incluyó<br />

las asociaciones de comerciantes que había en aquel momento y que<br />

voluntariamente se quisieron adherir. La etapa inicial se cerró con la<br />

formalización de la asociación y la elección de la Junta Directiva, que con<br />

el apoyo de las instituciones, fue desarrollando diferentes acciones de<br />

promoción.<br />

Nuevos retos<br />

En el año 2008 la nueva Junta de la asociación se planteó nuevos objetivos<br />

para dar respuesta a los nuevos retos que el comercio tendrá que vencer de<br />

manera inmediata, con la llegada de los nuevos equipamientos comerciales<br />

a la ciudad y al Camp de <strong>Tarragona</strong>, que nos afectarán tanto en el aumento<br />

de la oferta, como en la creación de un nuevo polo de atracción comercial,<br />

ligeramente desplazado del centro comercial tradicional de la ciudad.<br />

La respuesta es incrementar el asociacionismo, por aquello de que el pez<br />

grande se come al pequeño. Tan sólo si hacemos una asociación fuerte,<br />

cohesionada y numerosa, tendremos los recursos necesarios para actuar<br />

y también, en la medida de que seamos fuertes, obtendremos recursos,<br />

apoyo y respeto de las administraciones.<br />

Las primeras acciones ya se han llevado a término, como los nuevos Totems<br />

informativos, las placas identifi cativas de las tiendas asociadas, los cromos<br />

del Jubilleum y la promoción del Crucero de otoño. La revista y guía comercial<br />

que tenéis en las manos, es otra herramienta para dar a conocer nuestro<br />

comercio tanto a los turistas como a nuestros compradores habituales. Y<br />

todavía quedan más proyectos para este año, como la revista comercial<br />

que queremos distribuir con motivo de la campaña de Navidad. Por todo<br />

esto os pedimos vuestro apoyo, vuestra colaboración, vuestras ideas y en<br />

defi nitiva, vuestra participación en todas las acciones que esperamos llevar<br />

a cabo en el año 2009, que tiene que ser el año del despegue defi nitivo de<br />

nuestra asociación.<br />

Joan Antòn i Fàbregas.<br />

Presidente de la asociación de Comerciantes LA VÍA T<br />

ORTOPEDIA<br />

RAMBLA<br />

TODO EN ORTOPEDIA:<br />

PRÓTESIS, SCOOTERS,<br />

SILLAS Y CAMAS ELÉCTRICAS,<br />

ANDADORES, AYUDAS BAÑO<br />

...<br />

Prat de la Riba, 34 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 231 106<br />

Higini Anglès, 10 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

PEUETS<br />

Governador González, 25 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 229 105<br />

4-B 4B 4-B<br />

5-B<br />

7-F<br />

5-H


sortida 33<br />

ZONA<br />

CENTRE COMERCIAL<br />

LA T DE TARRAGONA<br />

sortida 33<br />

A B C D E F G


patronat municipal de turisme<br />

CARRER MAJOR, 39<br />

43003 <strong>Tarragona</strong> - Espanya<br />

Tel. + 34 977 250 795<br />

Fax + 34 977 245 507<br />

turisme@tarragona.cat<br />

www.tarragonaturisme.cat<br />

H I J K L M N<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9


Agència de viatges<br />

Agencia de viajes<br />

Travel agency<br />

Voyage Agences<br />

RACC<br />

Rambla Nova, 48 ................................7-H<br />

VIATGES ABELUX<br />

Unió, 54 ..............................................7-G<br />

VIATGES BERGA<br />

Sant Agusti, 11 ....................................6-I<br />

VIATGES VALLVERDÚ<br />

Sevilla, 1 .............................................8-C<br />

Alimentació<br />

Alimentación<br />

Food<br />

Nourriture<br />

CARNISSERIA BONET<br />

Pere Martell, 24 ..................................6-B<br />

CARNISSERIA MASOT<br />

Ramon i Cajal, 44 ...............................6-B<br />

CELLER ROVIRA<br />

Sevilla, 5 .............................................8-C<br />

SET POMETES<br />

Cristòfor Colom, 22 .............................7-D<br />

TEA SHOP<br />

Major, 32 ............................................ 4-J<br />

XARCUTERIA CUADRAS<br />

Rambla Nova, 65 ................................6-G<br />

Automoció<br />

Automoción<br />

Automotion<br />

Automotion<br />

AUTOFORUM TOYOTA, S.A<br />

Gasòmetre, 40-42 ...............................8-D<br />

MOTO SPORT BUSQUETS<br />

Prat de la Riba, 31 ..............................5-C<br />

PONENT CAR, SL<br />

Plaça Ponent, 5 ...................................7-D<br />

Esport<br />

Deporte<br />

Sport<br />

Sport<br />

ESPORT CATEDRAL<br />

Major, 42-44 ....................................... 4-J<br />

ESPORTS PÀMIES<br />

Lleida, 22............................................7-D<br />

Ferreteria i Electricitat<br />

Ferretería y Electricidad<br />

Ironworks & Electricity<br />

Quincaillerie et Électricité<br />

ELECTRICITAT JOAN MARIMON<br />

Jaume I, 16 ........................................8-B<br />

FERRETERIA IND. ANGUELA<br />

Pare Palau, 4 ......................................5-C<br />

INSTAL·LACIONS FERNANDEZ, SA<br />

Gasòmetre, 24 ....................................8-E<br />

Fotografi a<br />

Fotografía<br />

Photography<br />

Photographie<br />

Botigues<br />

PEP ESCODA<br />

Comte de Rius, 8 ................................6-H<br />

Informàtica i Telefonia<br />

Informática y Telefonía<br />

Informatics and Phone<br />

Informatique et Téléphonie<br />

CENTELLES INFORMATICA<br />

Caputxins, 29......................................9-D<br />

VODAFONE VILASERVEI<br />

Agust, 8 ..............................................6-H<br />

Joguines<br />

Juguetes<br />

Toys<br />

Jouets<br />

A TOT TREN<br />

Governador González, 21 ....................7-F<br />

Joieria i Rellotgeria<br />

Joyería y Relojería<br />

Jewelry and Watches<br />

Bijoux et Horlogerie<br />

ALBEA<br />

Reding, 39 ..........................................7-E<br />

DE LA TORRE JOIERS<br />

Reding, 38 ..........................................6-D<br />

JOIERIA RAMONCITA<br />

Sant Agusti, 21 ...................................7-H<br />

JOIES<br />

August, 5 ............................................6-G<br />

MARAGDA<br />

Mendez Nuñez, 6 ................................7-G<br />

MARAGDA-2<br />

Reding, 22 ..........................................7-E<br />

RELLOTGERIA ANGLES<br />

Unió, 46 ..............................................8-F<br />

TALLERS JOIERIA BLÀZQUEZ<br />

Major, 22 ............................................ 4-J<br />

TALLERS JOIERIA BLÀZQUEZ<br />

Sant Agusti, 8 ......................................7-I<br />

ZAIDA<br />

Rambla Nova, 35 ................................7-H<br />

Llibreria i Papereria<br />

Librería y Papelería<br />

Bookstore and Stationery<br />

Librairie et Papeterie<br />

LA PAPERERIA<br />

Fortuny, 21 .........................................7-F<br />

LLIBRERIA ADSERÀ<br />

Rambla Nova, 94 bis ...........................5-E<br />

LLIBRERIA DE LA RAMBLA<br />

Rambla Nova, 99 ................................5-E<br />

PAPERERIA CENTRAL<br />

Canyelles, 6 ........................................6-F<br />

TRAMA<br />

Major, 33 ............................................ 4-J<br />

Mobles i Llar<br />

Muebles y Hogar<br />

Furniture & Home<br />

Meubles et Maison<br />

DISTAR<br />

Alguer, 10 ...........................................6-B<br />

GRIS<br />

Rambla Nova, 38 ................................7-H<br />

MOBLES PLANA<br />

Prat de la Riba, 8 ................................7-C<br />

RIBES DECORACIÓ<br />

Méndez Nuñez, 9 ................................7-G<br />

Moda<br />

Moda<br />

Fashion<br />

Mode<br />

ABELLÁ<br />

Sant Agusti, 12 ...................................7-H<br />

ANGELETS<br />

Fortuny, 17 .........................................7-F<br />

BEBEL<br />

Compte de Rius, 19 ............................6-H<br />

C10 KIDS & JUNIORS<br />

Cristòfor Colom, 10 .............................6-D<br />

CANADA HOUSE<br />

Plaça Jacint Verdaguer, 9 .....................7-I<br />

CASA FIQUERAS<br />

Sant Agusti, 7 ......................................6-I<br />

DOLCE CUORE<br />

Colom, 5 i 7 ........................................6-D<br />

FIGUERAS ÍNTIM<br />

Plaça Verdaguer, 1 ...............................6-I<br />

IMAGINAT<br />

Lleida, 7..............................................7-E<br />

LES MITGES<br />

Unió, 11 ..............................................7-G<br />

MARIA DEL MAR<br />

Fortuny, 4 ...........................................6-F<br />

MARTINA<br />

Rambla Nova, 4 ...................................8-I<br />

MINIMUM<br />

Governador Gonzalez, 16 ....................7-F<br />

MODA ÍNTIMA ALTURA<br />

Rambla Nova, 71 ................................6-G<br />

ODENA PELLETERIA<br />

Sant Agusti, 19 ....................................7-I<br />

PLUVINET<br />

Rambla Nova, 42 ................................7-H<br />

QUERALT<br />

Rambla Nova, 36 ................................7-H<br />

SASTRERIA PIZARRO<br />

Mallorca, 1..........................................8-C<br />

SCORPIOS<br />

Compte de Rius, 20 ............................6-H<br />

SUSANA VILA<br />

Governador Gonzalez, 12 ....................7-F<br />

TGN OUTLET, S.L<br />

Gasòmetre, 19 ....................................8-E<br />

VANESSA DUQUE, SL<br />

Cristòfor Colon, 20 ..............................7-D<br />

Música<br />

Música<br />

Music<br />

Musique<br />

TARRAGONA MUSICAL<br />

Ramon i Cajal, 62 ...............................6-A<br />

Perfumeria<br />

Perfumería<br />

Perfumery<br />

Parfum<br />

32<br />

PERFUMERIA ALDO<br />

Ramon i Cajal, 42 ...............................6-C


tiendas shops boutiques<br />

PERFUMERIA MONCLÚS<br />

Plaça Verdaguer, 9 ...............................6-I<br />

Perruqueria i Estètica<br />

Peluquería y Estética<br />

Hairdressing and Aesthetics<br />

Coiffure et Esthétique<br />

FRIENDS 10min. FITNESS<br />

Sant Agusti, 10 ...................................7-H<br />

OKTOBER<br />

Reding, 15 ..........................................7-F<br />

PELUQUERIA PARIS<br />

Prat de la Riba, 24 ..............................5-C<br />

PERRUQUERIA MUSA<br />

Cristòfor Colom, 22 .............................7-D<br />

Si & Si SCP<br />

Soler, 5 ...............................................7-E<br />

Regals i Decoració<br />

Regalos y Decoración<br />

Gifts and decor<br />

Cadeaux et décoration<br />

ALBERT<br />

Sant Agusti, 12 ....................................6-I<br />

EL CENTRE DE LES FLORS<br />

Lleida, 7..............................................7-E<br />

EL NEGRITO I LA NEGRITA<br />

Governador Gonzalez, 28 ....................7-H<br />

FLORS ESTHER<br />

Ramon i Cajal, 35 ...............................6-B<br />

GERSAN<br />

Ramon i Cajal, 39 ...............................6-D<br />

MARCS I MOTLLURES PRATS-2<br />

Reding, 54, .........................................6-D<br />

MIL·LENI<br />

Lleida, 9..............................................7-E<br />

MIQUEL<br />

August, 5 ............................................6-H<br />

MONTSE MIQUEL<br />

Governador Gonzalez, 22 ....................7-F<br />

NATURA SELECTION<br />

Compte de Rius, 21 ............................6-H<br />

ORIENT ART<br />

Major, 8 .............................................. 5-J<br />

PLAT PREU<br />

Prat de la Riba, 16 ..............................6-C<br />

RADIO BREY<br />

Plaça de la Font, 49 .............................5-I<br />

REGAL’S ALE’S<br />

Governador Gonzalez, 9 ......................7-F<br />

ROBA DE CASA JAUME I ALBERT<br />

Sant Francesc, 12 ...............................6-G<br />

SUNCORNER<br />

August, 18 ..........................................6-H<br />

Restauració i Pastisseria<br />

Restauración y Pastelería<br />

Catering and Pastry<br />

Restauration et Pâtisserie<br />

BAR CAP I CUA<br />

Cristòfor Colon, 17 ..............................6-D<br />

BAR NEGRESCO<br />

Fortuny, 7 ...........................................7-F<br />

BAY-PASS CAFÉ<br />

Reding, 48 ..........................................6-D<br />

CAFÉ CANTONADA<br />

Fortuny, 23 .........................................7-F<br />

CAFETERIA /PASTISSERIA LEMAN<br />

Rambla Nova, 27 .................................7-I<br />

ESTABLIMENT VIENA<br />

Rambla Nova, 50 ................................7-H<br />

GELATERIA OLIVIER<br />

Rambla Nova, 54 ................................7-H<br />

GELATERIES i TURRONERIES SIRVENT<br />

Rambla Vella, 29 ..................................6-I<br />

GRANJA DIBÀ<br />

Major, 32 ............................................ 4-J<br />

HELADERIA ITALIANA OLIVIER<br />

Ramon i Cajal, 35 ...............................6-B<br />

LA BOTIGA DEL CAFÉ<br />

Rambla Nova, 88 ................................6-E<br />

LA BOTIGA DEL CAFÉ<br />

Cristòfor Colom, 21 .............................6-D<br />

LA CASETA DE LES TRES BESSONES<br />

Merceria, 26 .......................................4-K<br />

L’ERMITA<br />

Rambla Vella, 67 .................................5-G<br />

LIZARRAN<br />

Plaça de la Font, 16 .............................5-I<br />

PASTIFICCIO<br />

Rambla Nova, 10 .................................8-I<br />

PASTISSERIA ROVIRA<br />

Rambla Nova, 80 ................................6-F<br />

PASTISSERIA CONDE<br />

Compte de Rius, 15 ............................6-H<br />

PASTISSERIA GENEVE<br />

Ramon i Cajal, 49 ...............................6-A<br />

RESTAURANT CAL PETER<br />

Cos del Bou, 8 .................................... 6-J<br />

SALA EL CAU<br />

Trinquet Vell, 2 .................................... 5-J<br />

Sabateria i Complements<br />

Zapatería y Complementos<br />

Footwear and Accessories<br />

Chaussures et Accessoires<br />

CALÇATS LES AMERIQUES<br />

Sant Agusti, 19 ....................................7-I<br />

CALÇATS VIVES<br />

August, 16 ..........................................6-H<br />

CASAS SABATERS<br />

Unió, 24 ..............................................8-F<br />

CHIVITE BÀSIC<br />

Cristòfor Colom, 12 .............................6-D<br />

ESTER MARTIN<br />

Governador Gonzalez, 20 ....................7-F<br />

PEUETS<br />

Enginyer Cabestany, 4 ........................4-D<br />

PEUETS<br />

Governador González, 20 ....................7-F<br />

PEUETS XXL<br />

Unió, 31 ..............................................8-F<br />

Salut<br />

Salud<br />

Health<br />

Santé<br />

GENERAL OPTICA<br />

Rambla Nova, 75 ................................6-G<br />

IDP, S.L. PSICOLOGIA<br />

Plaça Mitja Lluna, 4 ............................9-F<br />

LA CREU BLANCA<br />

Ramon i Cajal, 25 ...............................6-C<br />

MULTIOPTICAS TEIXIDÓ<br />

Rovira i Virgili, 2 ..................................5-E<br />

OPTICA BUDESCA<br />

Unió, 2 ................................................7-G<br />

OPTICA FULLANA<br />

Rambla Nova, 88 ................................6-E<br />

OPTICA SALAS<br />

Rambla Nova, 111 ..............................5-D<br />

ORTHODONTIC CENTERS<br />

Gasòmetre, 34 ....................................8-D<br />

ORTOPEDIA RAMBLA<br />

Prat de la Riba, 34 ..............................4-B<br />

Serveis<br />

Servicios<br />

Services<br />

Services<br />

33<br />

ADMINISTRACIÓ LOTERIES Nº 12<br />

Ramon i Cajal, 23 bxs. ........................6-C<br />

AUTOESCOLA SABAT<br />

Ramon i Cajal, 27 ...............................6-C<br />

AUTOESCOLA TARRAGÓ<br />

Rambla Nova, 106 ..............................5-D<br />

BANKINTER<br />

Rambla Nova, 52 ................................7-H<br />

ESTANC 9-REGALS CASC ANTIC-<br />

Baixada Misericordia, 3 ........................5-I<br />

GARATGE CONTINENTAL<br />

Prat de la Riba, 10 ..............................7-C<br />

IMPREMTA BOU<br />

Fortuny, 6 ...........................................7-F<br />

INSTAR<br />

Mallorca, 35........................................7-A<br />

MAPFRE ASSEGURANCE<br />

Higini Angles, 10 .................................5-B<br />

RALEQUIP<br />

Alguer, 13 ...........................................6-B<br />

RAMBLA NOVA PARK, S.A<br />

Rambla Nova, s/n ................................7-H<br />

SALON PLAY ROOM<br />

Rambla Vella, 11 ..................................6-I<br />

SUGRAÑES ASSESORS, SL<br />

Sant Francesc, 10 ...............................5-H<br />

SUGRAÑES EDITORS<br />

Sant Francesc, 10 ...............................5-H<br />

DELCRISA<br />

Fra Antoni Cardona i Grau, 7 edif. A2 local 3


<strong>Tarragona</strong> entra a la història amb els romans, tot i que al segle V a. C. ja existia un poblat ibèric. En el marc<br />

de la segona guerra púnica, l’any 218 a. C., Cneu Corneli Escipió va desembarcar a <strong>Tarragona</strong> i va establir<br />

una guarnició que acabaria esdevenint, amb el temps, la principal base militar de la Hispània. Des d’allí es<br />

va conquerir la Península Ibèrica durant els 200 anys següents i la civilització llatina va penetrar per tota la<br />

Hispània.<br />

La importància de Tàrraco ha quedat refl ectida en els monuments que la història ens ha llegat i que va aconseguir<br />

el desembre de l’any 2000 la declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO pel conjunt arqueològic romà de<br />

Tàrraco.<br />

<strong>Tarragona</strong>, ruta romana<br />

34<br />

<strong>Tarragona</strong>,<br />

ruta romana<br />

<strong>Tarragona</strong> entra en la historia con los romanos, aunque en el siglo V a. de C. ya existía un poblado ibérico. En el marco<br />

de la segunda guerra púnica, en el año 218 a. de C., Cneo Cornelio Escipión desembarcó en <strong>Tarragona</strong> y estableció<br />

una guarnición que acabaría siendo, con el tiempo, la principal base militar de Hispania. Desde aquí se conquistó<br />

38 Muralles<br />

I Murallas<br />

I Walls<br />

I Murailles<br />

40<br />

Temple (recinte de culte)<br />

I Templo (recinto de culto)<br />

I Temple (Imperial Cult Complex)<br />

I Temple (enceinte de culte)<br />

42<br />

44<br />

Fòrum povincial<br />

I Foro Provincial<br />

I Provincal Forum<br />

I Forum Provincial<br />

Circ<br />

I Circo<br />

I Roman Circus<br />

I Cirque<br />

46<br />

52<br />

Amfi teatre<br />

I Anfi teatro<br />

I Amphitheatre<br />

I Amphithéâtre<br />

48<br />

Museu Nacional Arqueològic<br />

I Museo Nacional Arqueológico<br />

I National Archaeological Museum<br />

I Musée National Archéologique<br />

Textos: Jordi López<br />

Necròpolis paleocristiana i conjunt paleocristià del Francolí<br />

I Necrópolis paleocristiana y conjunto paleocristiano del Francolí<br />

I Paleochristian Necropolis and Francolí River Paleochristian Complex<br />

I Nécropole paléochrétienne et ensemble paléochrétien du Francolí<br />

50<br />

Fòrum local<br />

I Foro local<br />

I Local Forum<br />

I Forum local


35<br />

la Península Ibérica a lo largo de los siguientes 200 años y penetró la<br />

civilización latina por toda Hispania.<br />

La importancia importanc de Tárraco ha quedado refl ejada en los monumentos que<br />

la historia nos no ha legado y que consiguió en diciembre del año 2000<br />

la declaración declaració de Patrimonio Mundial por la UNESCO para el conjunto<br />

arqueológico romano de Tárraco.<br />

<strong>Tarragona</strong>, Tar roman route<br />

The history of what is today <strong>Tarragona</strong> began with the ancient Romans,<br />

although the region was already populated by the 5th century B.C. As<br />

part of the Second Punic War, in 218 B.C., Cnaeus Cornelius Scipio<br />

landed in <strong>Tarragona</strong> and set up a garrison that would, over time, become<br />

the main military base in Hispania. Over the next 200 years, the entire<br />

Iberian Peninsula was conquered from this base and Roman civilisation<br />

penetrated all Hispania.<br />

The importance of Tarraco remains clear in the legacy of monuments<br />

and ruins that history has bequeathed us. In December 2000, the city<br />

succeeded in having the ancient Roman archaeological complex of<br />

Tarraco declared a World Heritage Site by UNESCO.<br />

<strong>Tarragona</strong>, route romaine<br />

Tarragone entre dans l’histoire avec l’Empire romain, bien qu’au Ve siècle<br />

av. J.-C., il existait déjà un village ibérique. Lors de la deuxième guerre<br />

punique, en 218 av. J.-C., Cneus Cornelius Scipion débarqua à Tarragone,<br />

et établit une garnison qui fi nirait par devenir avec le temps, la principale<br />

base militaire de l’Hispanie. À partir de ce moment, la Péninsule ibérique<br />

fut conquise au cours des 200 années qui suivirent, et la civilisation latine<br />

se répandit dans toute l’Hispanie.<br />

L’importance de Tarraco est restée refl étée dans les monuments que<br />

l’histoire nous a légués, laquelle obtient en décembre 2000 la déclaration<br />

de Patrimoine Mondial par l’UNESCO pour l’ensemble archéologique<br />

romain de Tarraco.<br />

54<br />

56<br />

Vil·la de Centcelles<br />

I Villa de Centcelles<br />

I Centcelles Villa<br />

I Villa de Centcelles<br />

Aqüeducte<br />

I Acueducto<br />

I Aqueduct<br />

I Aqueduc<br />

58<br />

60<br />

Torre dels Escipions<br />

I Torre de los Escipiones<br />

I Scipio Tower<br />

I Tour des Scipions<br />

Pedrera del Mèdol<br />

I Cantera del Mèdol<br />

I Mèdol Quarry<br />

I Carrière du Mèdol<br />

62<br />

64<br />

Vil·la dels Munts<br />

I Villa de Els Munts<br />

I Els Munts Villa<br />

I Villa Els Munts<br />

Arc de Berà<br />

I Arco de Bará<br />

I Bará Arch<br />

I Arc de Bará<br />

Esports Catedral<br />

Especialista en equipaciones<br />

de básquet y fútbol<br />

Major, 44 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel: 977 219 514<br />

Estanc Regals<br />

Casc Antic<br />

Records<br />

de <strong>Tarragona</strong><br />

Baixada Misericòrdia, 3 · <strong>Tarragona</strong><br />

LES MITGES<br />

Lencería - Corsetería<br />

Prendas ndas interiores Caballero ySeñora y Señora<br />

Unió, 11 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 234 323<br />

La a Botiga del Cafè<br />

El El plaer plaer de de degustar degustar cafès cafès de de qualitat qualitat<br />

en en un un entorn entorn agradable!<br />

agradable!<br />

Cristòfor Colom, 21 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 238 860<br />

4-J<br />

5-I<br />

7-G<br />

6-D


9<br />

8<br />

8<br />

<strong>Ruta</strong> romana roman route route romaine<br />

10<br />

sortida sort 33<br />

36<br />

7


1<br />

3<br />

0<br />

4<br />

2<br />

6<br />

3<br />

5<br />

12<br />

13 1<br />

1112<br />

314 patronat municipal de turism<br />

CARRER MAJOR, 39<br />

43003 <strong>Tarragona</strong> - Espanya<br />

Tel. + 34 977 250 795<br />

Fax + 34 977 245 507<br />

turisme@tarragona.cat<br />

www.tarragonaturisme.cat<br />

37<br />

RUTES PER TARRAGONA / RUTAS POR TARRAGONA<br />

0 Maqueta Tarraco <strong>Romana</strong> (MHT) - C. Volta del Pallol, s/n - tel. 977 253 759<br />

1 Muralles / Murallas (MHT) (s.III-II aC) - Av. Catalunya, s/n - tel. 977 245 796<br />

2 Temple Recinte de Culte / Templo Recinto de Culto<br />

Pla de la Seu - tel. 977 237 269<br />

3 Plaça de Representació del Fòrum Provincial /<br />

Plaza de Representación del Foro Provincial (MHT) (s.I dC)<br />

Plaça del Pallol - Plaça del Fòrum<br />

4 Circ / Circo (MHT) (s.I dC) - Rambla Vella - tel. 977 230 171<br />

5 Amfi teatre / Anfi teatro (MHT) (s.II dC) - Parc del Miracle - tel. 977 242 579<br />

6 Museu Nacional Arqueològic / Museo Nacional Arqueológico (MNAT)<br />

Plaça del Rei, 5 - tel. 977 236 209<br />

7 Fòrum Local / Foro Local (MHT) (s.I dC) - C.Lleida - tel. 977 242 501<br />

8 Necròpolis Paleocristiana i Conjunt Paleocristià del Francolí /<br />

Necrópolis Paleocristiana y Conjunto Paleocristiano del Francolí (MNAT)<br />

Av. Ramón y Cajal, 80 - tel. 977 211 175<br />

FORA DE LA CIUTAT / FUERA DE LA CIUDAD<br />

9 Vil·la de Centcelles / Villa de Centcelles (MNAT) (s. I-IV dC)<br />

Afores s/n - Constantí (4 km) - tel. 977 523 374<br />

10 Aqüeducte / Acueducto (MHT) (s. I dC) - N-240 a Lleida (4 km)<br />

11 Torre del Escipions / Torre de los Escipiones (MHT) (s. I dC)<br />

N-340 a Barcelona (6 km)<br />

12 Pedrera del Mèdol / Cantera del Mèdol (MHT) (s. I dC)<br />

N-340 a Barcelona Àrea de Servei del Mèdol (8 km) - tel. 977 242 220<br />

13 Vil·la Els Munts / Villa de Els Munts (MNAT) (s. I- III dC)<br />

Passeig del Fortí, s/n - Altafulla (14 km) - Tel. 977 652 806<br />

14 Arc de Berà / Arco de Bará (s. I aC) - N-340 - Roda de Berà (20 km)<br />

ROUTES IN TARRAGONA / ITINÉRAIRES DANS TARRAGONA<br />

0 Model of Roman Tarraco / Maquette romaine (MHT)<br />

C. Volta del Pallol, s/n - tel. 977 253 759<br />

1 Walls (3<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

rd - 2rd c. B.C.) / Murailles (3e - 2e s. av. J.-C-) (MHT)<br />

Av. Catalunya, s/n - tel. 977 245 796<br />

Temple (Imperial Cult Complex) / Temple (enceinte de culte)<br />

Pla de la Seu - tel. 977 237 269<br />

Provincial Forum (1st c. A.D.) / Forum provincial (1er s. ap. J.-C.) (MHT)<br />

Plaça del Pallol - Plaça del Fòrum<br />

Roman Circus (1st c. A.D.) / Cirque (1er s. ap. J.-C.) (MHT)<br />

Rambla Vella - tel. 977 230 171<br />

Amphitheatre (2nd c. A.D.) / Amphithéâtre (MHT) (2e s. ap. J.-C.)<br />

Parc del Miracle - tel. 977 242 579<br />

National Archaeological Museum / Musée National Archéologique (MNAT)<br />

Plaça del Rei, 5 - tel. 977 236 209<br />

Local Forum (1st c. A.D.) / Forum local (MHT) (1er s. ap. J.-C.)<br />

C.Lleida - tel. 977 242 501<br />

Paleochristian Necropolis and Francolí River Paleochristian Complex /<br />

Nécropole paléochrétienne et ensemble paléochrétien du Francoli (MNAT)<br />

Av. Ramón y Cajal, 80 - tel. 977 211 175<br />

ROUTES OUTSIDE THE CITY / À L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE<br />

9 Centcelles Villa (1<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

st - 4th c. A.D.) /<br />

Villa de Centcelles (MNAT) (1er - 4e s. ap. J.-C.)<br />

Afores s/n - Constantí (4 km) -tel. 977 523 374<br />

Aqueduct (1st c. A.D.) / Aqueduc (MHT) (1er s. ap. J.-C.)<br />

N-240 a Lleida (4 km)<br />

Scipio Tower (1st c. A.D.) / Tour des Scipions (MHT) (1er s. ap. J.-C.)<br />

N-340 a Barcelona (6 km)<br />

Mèdol Quarry (1st c. A.D.) / Carrière du Mèdol (MHT) (1er s. ap. J.-C.)<br />

N-340 a Barcelona - Àrea de Servei del Mèdol (8 km) - tel. 977 242 220<br />

Els Munts Villa (1st - 3rd c. A.D.) / Villa Els Munts (MNAT) (1er - 3e s. ap. J.-C.)<br />

Passeig del Fortí, s/n - Altafulla (14 km) - Tel. 977 652 806<br />

Bará Arch (1st c. B.C.) / (1er s. av. J.-C.) - N-340 - Roda de Berà (20 km)


5-J<br />

8-E<br />

5-I<br />

4-K<br />

38<br />

Orient Art<br />

Artesanía de la Índia<br />

Especialistas en :<br />

Artesanía de la Índia<br />

Artículos en plata<br />

y piedras semipreciosas<br />

Bronce, madera y seda.<br />

Inciensos, etc…<br />

Major, 8 · 43002 <strong>Tarragona</strong> · Tel/Fax: 977 214 634<br />

Instalaciones<br />

nstalaciones<br />

FERNÁNDEZ F<br />

S.L.<br />

Servicio Fecsa Endesa<br />

Gasòmetre, 24 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 224 525<br />

Ràdio Brey<br />

Basar - Souvenirs<br />

Electrònica - Petit electrodomèstic - Objectes de regal g - Joguines<br />

g<br />

Plaça de la Font, 49 · 43003 <strong>Tarragona</strong> ragona · Tel. Tel. 977 977 234 2334 34 102 102 102<br />

La L caseta de les<br />

tres bessones<br />

Restaurant - Pizzeria<br />

Des del 22 d’abril del 1999<br />

Mercería, 26-28 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 242 884<br />

ruta romana<br />

Muralles<br />

A segle II a. C. es va dotar Tàrraco d’una gran muralla que delimitava<br />

el perímetre urbà. La seva longitud era d’uns 3500 m., dels quals se’n<br />

conserven actualment 1100, que envolten el Casc Antic. La part més<br />

interessant es pot visitar al Passeig Arqueològic, on es poden observar<br />

diversos panys perfectament conservats, que mostren el sòcol particular<br />

de blocs megalítics, així com dues de les sis portelles i una porta d’accés<br />

al tràfi c rodat. De les tres torres destaquen la de l’Arquebisbe, amb<br />

notables reformes medievals, i la de Minerva, que conté l’escultura i la<br />

inscripció romanes més antigues de la Península Ibèrica.<br />

Murallas<br />

En el siglo II a de C. Tárraco se dotó de una gran muralla que delimitaba<br />

el perímetro urbano. Su longitud era de unos 3500 m., de los que se<br />

conservan actualmente 1100 que rodean el Casco Antiguo. La parte más<br />

interesante se puede visitar en el Paseo Arqueológico, donde se pueden<br />

observar diversos lienzos perfectamente conservados, que muestran el<br />

particular zócalo de bloques megalíticos, así como también dos de las<br />

seis poternas y una puerta de acceso al tráfi co rodado. De las tres torres<br />

destacan la del Arzobispo, con notables reformas medievales, y la de


oman route route romaine<br />

Murailles<br />

Minerva, Minerv que contiene la escultura y la<br />

inscripción inscrip romanas más antiguas de la<br />

Península Peníns Ibérica.<br />

Walls Wa<br />

39<br />

In the<br />

2nd century B.C., a great wall<br />

was built around Tarraco, delimiting<br />

the municipal boundaries. The wall<br />

originally orig ran some 3500 metres.<br />

Today, Tod approximately 1100 metres<br />

remain, rem bordering present-day<br />

<strong>Tarragona</strong>’s Tar Old Quarter. The<br />

most mo interesting portion of the<br />

surviving su wall is to be found<br />

along alo the Passeig Arqueològic,<br />

or Archaeological Promenade.<br />

There, Th several perfectly conserved<br />

sections se can still be seen,<br />

revealing re the unusual megalithic<br />

foundations, as well as two<br />

of o the original six posterns,<br />

or o smaller entrances, and a<br />

larger la gate that was used for<br />

vehicular v traffi c. Of the three<br />

surviving s bastions, special<br />

attention at should be paid<br />

to the Archbishop’s Tower,<br />

which wh underwent considerable<br />

alterations alt in the Middle Ages,<br />

and the Minerva Tower, which<br />

is the t site of the oldest Roman<br />

sculpture scu and inscription in the<br />

Iberian Iber Peninsula.<br />

Au cours du IIe siècle av. J.-C., Tarraco a édifi é une grande muraille qui<br />

délimitait le périmètre urbain. Sa longueur était d’environ 3.500 m, dont<br />

1.100 m ont été conservés jusqu’à nos jours ; il s’agit de ceux entourant<br />

le Quartier Ancien. La partie la plus intéressante peut être visitée sur le<br />

Paseo Aqueológico, où il est possible d’observer différents pans de mur<br />

parfaitement conservés, lesquels laissent découvrir un socle particulier<br />

fait de blocs mégalithiques, ainsi que deux des six poternes et une porte<br />

d’accès au trafi c roulant. En ce qui concerne les trois tours, il convient de<br />

signaler celle de l’Archevêque, ayant subi d’importantes réformes au cours<br />

du Moyen-âge, ainsi que celle de Minerve, laquelle contient la sculpture et<br />

l’inscription romaines les plus anciennes de la Péninsule ibérique.<br />

restaurant<br />

CAL PETER<br />

- LA PIZZERIA -<br />

des de 1987 al del casc antic<br />

www.calpeter.com<br />

Cos de Bou, 8 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. el. 977 977 231 231 466 466<br />

LIZARRAN<br />

Tabernas Selectas<br />

Plaça de la Font, 16 6 6 · · 43003 43003<strong>Tarragona</strong><br />

43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> na<br />

Tel. 977 230 230 062 062<br />

SALA EL CAU<br />

Joier JJoier i - Escultor<br />

E l<br />

Trinquet vell, 2 · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Taller de joieria<br />

Joan Blázquez<br />

Major, j , 22 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 23 64 22<br />

Sant Sant Sant Agustí Agustí, Agustí, 8 · 43003 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tels. Tels Tels. 977 977 977 24 01 66 / 977 977 977 24 03 34 34<br />

Plaça Plaça Mercadal, Mercadal, 4 · 43201 43201 Reus Reus · Tel. Tel. 977 977 34 51 20<br />

6-J<br />

5-I<br />

5-J 5J 5-J<br />

4-J


7-H<br />

6-I<br />

6-H<br />

7-I<br />

40<br />

ABELLÁ<br />

Corseteria - Llenceria - Bany<br />

Sant SantAgustí Agustí, 12 · 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> Ta · Tel. 977 236 318<br />

Rellotgeria i complements moda<br />

ALBERT<br />

Sant Agustí, 12 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 252 485<br />

BEBEL B<br />

Roba infantil<br />

Comte de Rius, 19 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 717<br />

Las Americas<br />

Venda especialitzada<br />

en marques espanyoles i extrangeres<br />

Camper<br />

Timberland<br />

Tommy Hilfi ger<br />

Puma<br />

Satusse<br />

Geox<br />

…<br />

Sant Sant Sant Agustí, Agustí Agustí, 19 19 · · 43003 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel Tel 977 237 418<br />

Parc Parc Central, Central, L. 39-40 39-40 · <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 215 839<br />

ruta romana<br />

Temple<br />

(recinte de culte)<br />

En la segona meitat del segle I d. C. l’acròpoli de la ciutat es va<br />

monumentalitzar amb la construcció del fòrum provincial i el circ, que,<br />

amb una superfície de 7,5 hectàrees, és el complex més gran d’aquest<br />

tipus de tot el món romà. El fòrum provincial s’estructurava en dues places<br />

a diferents alçades. La plaça superior (recinte de culte) estava envoltada<br />

d’un pòrtic, del qual queden notables restes al claustre de la Catedral. En<br />

posició axial s’aixecava una aula, que s’ha identifi cat com la cel·la d’un<br />

grandiós temple de culte a l’emperador.<br />

Templo T (recinto de culto)<br />

En E la segunda mitad del siglo I d. de C. la acrópolis de la ciudad fue<br />

monumentalizada m<br />

con la construcción del foro provincial y el circo, con<br />

una superfi cie de 7,5 hectáreas, que lo convierten en el mayor complejo de<br />

este tipo de todo el mundo romano. El foro provincial se estructuraba en<br />

dos plazas a diferentes alturas. La plaza superior (recinto de culto) estaba<br />

rodeada por un pórtico, del cual quedan notables restos en el claustro<br />

de la Catedral. En posición axial se erigía un aula, que se ha identifi cado<br />

como la cella de un grandioso templo de culto al emperador.


oman route route romaine<br />

41<br />

Temple (Imperial Cult Complex)<br />

In the second half of the 1st century A.D., the city’s acropolis achieved<br />

monumental status through the construction of the provincial forum and<br />

the Roman circus. With a joint area of 7.5 hectares, the complex was<br />

the largest of its kind in the Roman world. The provincial forum was<br />

built around two terraced squares. The upper square (the imperial cult<br />

complex) was surrounded by a portico, large portions of which can still<br />

be seen in the cloister of the city’s cathedral. At one end was a large hall,<br />

which has been identifi ed as the cella, or inner sanctuary, of a magnifi cent<br />

temple of the imperial cult.<br />

Temple (enceinte de culte)<br />

Au cours de la deuxième moitié du Ier siècle après J.-C., l’acropole de la<br />

ville fut monumentalisée moyennant la construction du forum provincial<br />

et du cirque, d’une superfi cie de 7,5 hectares, faisant d’elle le plus<br />

grand complexe de ce type de tout l’Empire romain. Le forum provincial<br />

était structuré en deux places situées à différentes hauteurs. La place<br />

supérieure (enceinte de culte) était entourée d’un portique, dont nous<br />

conservons d’importants restes dans le cloître de la cathédrale. Une salle<br />

s’élevait en position axiale, laquelle a été identifi ée comme étant la cella<br />

d’un immense temple de culte voué à l’empereur.<br />

Sabateries<br />

Vives<br />

August, August August, 16 16 · · 43003 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> Tar Tar<br />

Tel. T l 977 977 245 245 665 665<br />

Taller de joieria<br />

Joan Blázquez<br />

Joier JJoier i - E Escultor l<br />

Sant Agustí, 8 · 43003 <strong>Tarragona</strong> Tel. 977 24 01 66 / 977 24 03 34<br />

Canada House<br />

Roba infantil i juvenil<br />

de 0 a 16 anys<br />

Plaça VVerdaguer, d 9 · 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 9 249 476<br />

Casa Figueras<br />

Dona · Home · Nens<br />

Sant AAgustí, tí 7 · 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 977 233 233 716 716<br />

6-H<br />

7-I 7I 7-I<br />

7-I<br />

6-I


6-I<br />

7-H<br />

6-I<br />

7-F<br />

42<br />

Figueras Íntim<br />

Roba interior<br />

i de bany<br />

Plaça Verdaguer, 1 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 716<br />

FRIENDS<br />

10 min. Fitness<br />

un cos sa,<br />

és un cos feliç!!<br />

Sant Agustí, 10 ent. · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 902 007 573<br />

Torrons i Gelats<br />

Sirvent<br />

Casa fundada<br />

l’any 1860<br />

Rambla Vella, 27-29 · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 232 003<br />

BOU DIGITAL<br />

Fortuny, 8 · 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · ·Tel · Tel. Tel. 977 9772 977 7251 251 251 51 51 51 590 590 590 590 590 590 59 590 590 90 90<br />

Rambla Nova, 66 · 43004 04 T<strong>Tarragona</strong> · TTel. l 977 977 229 229 297 297<br />

ruta romana<br />

Fòrum Prov<br />

La plaça inferior de del fòru fòrum rum provincial era un en enorme recinte<br />

rectangular de 318 x 1175<br />

75 m.,<br />

envoltat per tres cos costats ostats ts d’una<br />

estructura es e tructura complexa de d de pòrtics. L’interior estava estav ava ornat or o nat<br />

probablement prob ob o ablement amb jardins i nombroses nom ombroses estàtues, de les s quals<br />

resten en molts<br />

pedestals amb inscripció, inscr<br />

cripció, per exemple, al car carrer a rer<br />

Merceria. Mercer eria i . Actualment es pode poden den observar restes d’aquest d’aquests sts<br />

pòrtics pò òrtics al als edificis edifi cis de l’Antiga Aud Audiència udiència (torre sud-occidental<br />

sud-occidental,<br />

amb am portes i escalinates), a la plaça Pallol (porta, volta i<br />

pilastres de l’Antic Beateri), plaça del Fòrum (mur angular) i<br />

l’anomenat Pretori (torre sud-oriental amb portes, voltes i<br />

pilastres). Aquest darrer va ser transformat a l’Edat Mitjana en<br />

castell del rei.<br />

Foro Provincial<br />

La plaza inferior del foro provincial era un enorme recinto<br />

rectangular de 318 x 175 m., rodeado por tres de sus lados<br />

de d una compleja estructura de pórticos. El interior estaba<br />

ornamentado o<br />

probablemente con jardines y numerosas<br />

estatuas, e de las que quedan numerosos pedestales con<br />

inscripción, in por ejemplo, en la calle Mercería. Actualmente se<br />

pueden p observar restos de estos pórticos en los edifi cios de<br />

la l Antigua Audiencia (torre<br />

suroccidental con puertas y escalinatas), en la plaza Pallol<br />

(puerta, bóveda y pilastras del Antiguo Beaterio), plaza del<br />

Foro (muro angular) y el llamado Pretorio (torre suroriental, con<br />

puertas, bóvedas y pilastras). Este último, fue transformado<br />

en la Edad Media en castillo del rey.<br />

Provincial Forum<br />

The provincial forum’s lower square was a vast rectangular space<br />

measuring 318 x 175 metres and surrounded on three sides by an<br />

intricate portico. The inside was most likely decorated with gardens<br />

and statuary, and indeed today several inscribed pedestals can still be<br />

seen, for example, along Calle Mercería. The remains of the portico also<br />

survive in the buildings of the ancient court of justice (southwest tower<br />

with entranceways and staircases), in Plaza Pallol (entranceway, vault and<br />

pilasters of the ancient nunnery), in Plaza del Foro (angular wall) and in the<br />

Praetorium (southeast tower with entranceways, vault and pilasters). This<br />

latter structure was substantially altered in the Middle Ages to serve as a<br />

castle for the king.


oman route route romaine<br />

incial<br />

Forum provincial<br />

43<br />

La place inférieure du forum provincial était une énorme enceinte<br />

rectangulaire de 318 x 175 m, entourée sur trois de ses côtés par une<br />

structure complexe de portiques. L’intérieur était orné probablement de<br />

jardins et de nombreuses statues, dont il reste de nombreux piédestaux<br />

dotés d’une inscription, notamment celui dans la rue Mercería.<br />

Actuellement, il est possible d’observer des restes de ces portiques dans<br />

les édifi ces de l’Ancienne Audience (tour orientée sud-ouest dotée de<br />

portes et de perrons), sur la place Pallol (porte, voûte et poutres de l’Ancien<br />

Béguinage), sur la place du Forum (mur rectangulaire) et le dénommé<br />

Prétoire (tour orientée sud-est, dotée de portes, voûtes et poutres). Ce<br />

dernier fut transformé au Moyen-âge en château du roi.<br />

Joieria · Rellotgeria<br />

Ramoncita<br />

Fundada<br />

l’any 1912<br />

Sant AAgustí, tí 21 · 43007 43007 07 <strong>Tarragona</strong> T rrr · Tel. 977 249 743<br />

D’En Carbó, 14 · 43500 Tortosa · Tel. 977 441 662<br />

JESUS<br />

CALDERON<br />

Joier<br />

August, 5 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 234 717<br />

7-H<br />

6-G<br />

Decoració d’interiors d interiors 6-H 6 H<br />

MIQUEL<br />

August, 5 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 239 516<br />

www.miquelinteriors.tinet.org<br />

NATURA<br />

SELECTION<br />

Comte de Rius, 21 · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 252 055<br />

6-H


7-I<br />

6-H<br />

6-I<br />

6-I<br />

44<br />

Odena dena<br />

Pelleteria<br />

Roba, pell<br />

i complements<br />

Sant Sant Agustí, Agustí, 19 · 43003 43003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel. 9977<br />

236 016<br />

Pastisseria<br />

Conde<br />

Pastisseria<br />

Cafeteria degustació<br />

Comte te ttte de dde de Riu Riuss, Rius, 5 5· 5 · 43003 43 43003 003 <strong>Tarragona</strong> Ta Tarra rragon gona· a · Tel. Te Tel. l. 977 977 977 239 239 130 130<br />

Perfumeries<br />

Monclús<br />

Plaça Verdaguer, 9 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 227 111<br />

Salón<br />

Play Room<br />

Alquiler de máquinas recreativas<br />

Nº Registro C-1116<br />

Rambla Vella, 11 bis · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 236 433<br />

ruta romana<br />

Circ<br />

Al A circ es disputaven les carreres de<br />

carros, generalment de dos cavalls<br />

(bigues) o de quatre (quadrigues). El<br />

circ de <strong>Tarragona</strong> està entre els més ben n<br />

conservats d’Occident, tot i que gran part de e la<br />

seva estructura continua oculta sota vells edifi cis<br />

del segle XIX. Actualment es pot visitar l’extrem trem oriental oriental,<br />

on a més de la façana monumental i les grades, poden contemplar-se<br />

les voltes de Sant Hermenegild i de l’Enrajolat. Ha quedat al descobert<br />

un altre sector a la plaça Sedassos i algunes voltes són visibles també a<br />

locals loc dels carrers Trinquet Vell i la plaça de la Font.<br />

Circo<br />

En el circo se disputaban las carreras de carros, generalmente de dos<br />

caballos (bigas) o de cuatro (cuadrigas). El circo de <strong>Tarragona</strong> está<br />

entre los mejor conservados de Occidente, a pesar de que la mayor<br />

parte de su estructura sigue oculta bajo viejos edifi cios del siglo XIX.<br />

Actualmente se puede visitar el extremo oriental, donde además de la<br />

fachada monumental y las gradas, pueden contemplarse las bóvedas


oman route route romaine<br />

Cirque e<br />

45<br />

de d San Hermenegildo y del Enrajolat. Otro sector<br />

ha h quedado al descubierto en la plaza Sedassos<br />

y algunas bóvedas son visibles también en locales<br />

de d las calles Trinquet Vell y la plaza de la Font.<br />

Roman Circus<br />

The T Roman circus was the site of horse-drawn<br />

chariot c races, usually between two-horse chariots,<br />

known k as bigae, or four-house chariots, known as<br />

quadrigae. q <strong>Tarragona</strong>’s circus is one of the best<br />

conserved c in all the Western world, despite the<br />

fact f that much of the structure remains hidden<br />

under u a series of 19th-century buildings. Currently,<br />

the t eastern side can be visited, including the<br />

decorative d façade and stands, as well as the San<br />

Hermenegildo H<br />

and Calle Enrajolat vaults. Another<br />

section s has been uncovered in Plaza Sedassos,<br />

and a several vaults can also still be seen along Calle<br />

Trinquet T Vell and in Plaza de la Font.<br />

Le cirque était la scène de courses de chars, généralement de deux<br />

chevaux (biges) ou de quatre chevaux (quadriges). Le cirque de Tarragone<br />

fait partie des mieux conservés d’Occident, malgré le fait que la plupart<br />

de sa structure continue à être enterrée sous de vieux édifi ces du XIXe<br />

siècle. Actuellement, il est possible de visiter l’extrême oriental, où en<br />

plus de la façade monumentale et des gradins, il est également possible<br />

d’admirer les voûtes de Saint Hermenegildo et du Enrejolat. Un autre<br />

secteur est resté à découvert sur la place Sedassos, et certaines voûtes<br />

sont également visibles dans des locaux de la rue Trinquet Vell et celles<br />

de la place de la Font.<br />

Miss Sixty<br />

Energie<br />

Fornarina<br />

Jean Paul Gaultier<br />

Diesel<br />

Matilda<br />

D.Alessandriri<br />

BarrioSanto<br />

Scorpios<br />

Comte Comte de de Rius, Rius, 20 20 · · 43003 430033<br />

<strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel. 977 9 239 203<br />

SUNCORNER<br />

Complements de moda<br />

Ulleres de sol<br />

Rellotges<br />

Joieria d’acer de primeres marques<br />

August, 18· 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 239 260<br />

VIATGES BERGA<br />

Lufthansa<br />

Lufthansa ·· City City Center Center<br />

www.viatgesberga.cat<br />

www.viatgesberga.cat<br />

Sant Agustí, 11 · 43003 <strong>Tarragona</strong> Tel. 977 252 610<br />

La a Papereria<br />

Material Material d’ofi d’ofi cina cina<br />

disseny disseny de de bodes, bodes, batejos batejos i i comunions<br />

comunions<br />

Fortuny, 21 baixos · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 924<br />

6-H<br />

6-H<br />

6-I<br />

7-F


6-H<br />

6-G<br />

7-H<br />

5-D<br />

46<br />

VILASERVEI<br />

TELEFONIA TE T<br />

I TELECOMUNICACIONS<br />

www.vilaservei.com<br />

August, 8 · 43003 <strong>Tarragona</strong> ona · Tel. Tel 902 902 012 012 212 212<br />

ALTURA<br />

MODA ÍNTIMA ÍNTIMA<br />

Especialistes en llenceria i bany<br />

Rambla Nova, 71 · 43003 <strong>Tarragona</strong> na · Tel Tel. 977 977 236 236701 701<br />

RACC<br />

Agència de Viatges<br />

www.racc.es<br />

Rambla Rambla Nova Nova, 48 · 43004 43004 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 245 885<br />

Autoescola<br />

TARRAGÓ<br />

Els teus pares et<br />

van ensenyar a caminar<br />

i nosaltres<br />

t’ensenyarem y<br />

a conduïr co cond nd nduï uï uïr uï uïr<br />

Més de 60 anys<br />

al vostre servei<br />

Rambla Nova, a 106 106 106 2º 2º 5º 5º · 43001 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 24 08 27<br />

ruta romana<br />

Amfi teatre<br />

L’amfi L teatre era un edifi ci per a espectacles de lluites de feres, de gladiadors<br />

i execucions públiques públiques. El de Tàrraco fou construït a principis del segle II<br />

d. C. i fou objecte de reformes l’any 221, com indica la inscripció de 140<br />

m. –la més llarga de tot l’Imperi- que coronava el pòdium. Actualment es<br />

conserva part de la grada tallada a la roca, molt erosionada, i una part de<br />

la grada meridional, aixecada sobre voltes de formigó. Aquí patiren martiri<br />

l’any 259 sant Fructuós i els seus diaques. Per commemorar-ho, s’edifi cà<br />

a principis del segle VI una basílica visigòtica, sobre la qual s’establí<br />

l’església medieval de Santa Maria del Miracle.<br />

Anfi teatro<br />

El anfi teatro era un edifi cio para espectáculos de luchas de fi eras, de<br />

gladiadores y ejecuciones públicas. El de Tárraco fue construido a<br />

principios del siglo II d. de C. y fue objeto de reformas en el año 221,<br />

como indica la inscripción de 140 m. –la más larga de todo el Imperio-<br />

que coronaba el podio. Actualmente se conserva parte de la grada<br />

tallada en la roca, muy erosionada, y una parte de la grada meridional,<br />

sustentada sobre bóvedas de hormigón. Aquí sufrieron martirio en el<br />

año 259 san Fructuoso y sus diáconos. Para conmemorarlo se edifi có,<br />

a inicios del siglo VI, una basílica visigoda, sobre la cual se estableció la<br />

iglesia medieval de Santa María del Miracle.


oman route route romaine<br />

Amphitheatre eatre<br />

47<br />

The amphitheatre was used for entertainment, including fi ghts between<br />

wild beasts and gladiators and public executions. Tarraco’s amphitheatre<br />

was built at the turn of the 2nd century A.D. and underwent alterations<br />

in 221 A.D., as recorded in the 140-metre inscription that crowns the<br />

podium, the longest such inscription in the empire. Today, a heavily<br />

eroded section of the stands carved directly into the rock survives, as<br />

does a section of the southern stands, supported by concrete vaults. The<br />

amphitheatre was also the site of the martyrdom of Saint Fructuosus and<br />

his deacons in 259 A.D. To commemorate the event, a Visigoth basilica<br />

was built on the site at the turn of the 7th century, over which the medieval<br />

church of Santa María del Miracle was subsequently established.<br />

Amphithéâtre<br />

L’amphithéâtre était un édifi ce destiné aux spectacles de luttes de bêtes<br />

sauvages, de gladiateurs et d’exécutions publiques. L’amphithéâtre de<br />

Tarraco fut construit au début du IIe siècle après J.-C., et restauré en 221,<br />

tel que l’indique l’inscription de 140 m –la plus longue de tout l’empire-<br />

qui couronnait le podium. Actuellement, nous conservons une partie<br />

du gradin taillé dans la roche, très érodée, ainsi qu’une partie du gradin<br />

méridional, soutenu par des voûtes de béton. C’est ici qu’en 259, Saint<br />

Fructueux et ses diacres souffrirent le martyr. Pour commémorer leur mort,<br />

une basilique wisigothe fut édifi ée au début du VIe siècle, sur laquelle fut<br />

édifi ée par la suite l’église médiévale de Santa María del Miracle.<br />

GENERAL<br />

OPTICA<br />

Rambla Rambla Nova, Nova, 75 75 · · 43003 43003 Tarr <strong>Tarragona</strong> Tarr · Tel. 977 230 515<br />

CASAS<br />

SABATERS<br />

www.casasclub.es<br />

Unió, Unió, 24 24 · · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · · Tel./Fax. Tel./Fax. el /Fax 977 977 977 239 239 239 515 5 5515<br />

IDP<br />

Institut nstitut de Diagnòstic<br />

Psicològic<br />

Psicologia clínica<br />

Sel·lecció de personal<br />

Revisions mèdiques per<br />

carnet de conduir i armes<br />

Pl. Pl Prim, Prim 5 entl. entl 2ª · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> Ta · Tel. 977 228 509<br />

La a Botiga del Cafè<br />

El El plaer plaer de de degustar degustar cafès cafès de de qualitat qualitat<br />

en en un un entorn entorn agradable!<br />

agradable!<br />

Rambla Nova, 88 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 152<br />

6-G 66-G G<br />

8-F<br />

9-F<br />

6-E 6E 6-E


8-I<br />

8-F<br />

8-I<br />

7-H<br />

48<br />

MARTINA<br />

OUTLET<br />

Rambla Nova, 24 · 43004 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 243 191<br />

XXL X by PEUETS<br />

Unió, U ió 31 31· 43001 43001 T<strong>Tarragona</strong> gona · Tel. 977 227 265<br />

IL<br />

PASTIFICCIO<br />

Ristoranti - Pizzerie<br />

Rambla Nova, 10· 43001 <strong>Tarragona</strong> · TTel. l 977 977 238 238 729 729<br />

PLUVINET<br />

Pluvinet home. Pluvinet dona.<br />

Pluvinet jove.<br />

Tres botigues de moda al<br />

centre de <strong>Tarragona</strong>.<br />

Especialistes Especialistes en en nuvis nuvis i i ceremònia<br />

ceremònia<br />

Rambla Nova, 40-42-45 45 · 430 430 43004 43004 30 3004 30 04 0444 04 004444 TT<br />

<strong>Tarragona</strong> aaaaaagon g aaa<br />

Tel./fax. 977 244 146<br />

ruta romana<br />

Museu Nac<br />

Arqueològ<br />

Va a néixer el segle XIX com a resultat de la unió de dos museus: el de la<br />

Comissió omissió de Monuments i el de la Societat Arqueològica Tarraconense.<br />

Ubicat Ubicat<br />

a la cèntrica plaça del Rei, conté una valuosíssima col·lecció de<br />

restes re r romanes, entre les quals destaquen fragments arquitectònics,<br />

escultures, es e inscripcions, mosaics, ceràmiques, etc., procedents de la<br />

mateixa m <strong>Tarragona</strong>. Al soterrani es pot contemplar també un pany de<br />

muralla m romana.<br />

Museo Nacional Arqueológico<br />

Nació en el siglo XIX, como resultado de la unión de dos museos: el de la<br />

Comisión de Monumentos y el de la Sociedad Arqueológica Tarraconense.<br />

Ubicado en la céntrica plaza del Rei, contiene una valiosísima colección<br />

de restos romanos, entre los cuales destacan fragmentos arquitectónicos,


oman route route romaine<br />

ional<br />

ic<br />

49<br />

esculturas, e inscripciones, mosaicos, cerámicas,<br />

etc., e procedentes de la misma <strong>Tarragona</strong>. En el<br />

subterráneo s<br />

se puede contemplar también un<br />

lienzo l de muralla romana.<br />

National Archaeological<br />

Museum<br />

This T museum, founded in the 19th century, is the<br />

result r of the merger of two earlier museums, the<br />

Monument M Committee Museum and the <strong>Tarragona</strong><br />

Archaeological A<br />

Society Museum. Located in<br />

the t central Plaza del Rei, it houses an invaluable<br />

collection c of Roman ruins, including several<br />

fascinating f<br />

architectural fragments, sculptures,<br />

inscriptions, i<br />

mosaics, pottery and more found<br />

in i <strong>Tarragona</strong> itself. In the basement, visitors can<br />

moreover m view a segment of the original ancient<br />

Roman R wall.<br />

Musée National Archéologique<br />

Il fut créé au XIXe siècle comme résultat de l’union de deux musées : celui<br />

de la Commission de Monuments et celui de la Société Archéologique de<br />

Tarragone. Situé sur la place du Rei au centre-ville, il contient une collection<br />

de restes romains d’une grande valeur, parmi lesquels se trouvent des<br />

fragments architectoniques, des sculptures, des inscriptions, des<br />

mosaïques, des céramiques, etc. en provenance de la ville de Tarragone<br />

même. Dans le sous-sol, il est possible de contempler également un pan<br />

de la muraille romaine.<br />

fundat 1908<br />

QUERALT<br />

Rambla Nova, 36 · 43001 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 230 708<br />

RAMBLA PARK<br />

PARKING<br />

Rambla Nova, s/n · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 217 105<br />

JOYERIA<br />

ZAIDA<br />

Rambla Nova, 35 · 43003 <strong>Tarragona</strong> rragona · Tel Tel. 977 977 236 236 930 930<br />

RIBES<br />

DECORACIÓ<br />

des de 1944<br />

Méndez Méndez Méndez Nuñez, Nuñez, Nuñez 9 · 43004 004 004 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 242 826 · 977 236 403<br />

7-H<br />

7-H<br />

7-H<br />

7-G 77-G G


6-G<br />

5-H<br />

6-G<br />

7-I<br />

50<br />

Roba de Casa<br />

JAUME i ALBERT<br />

www.robadecasa.com<br />

Sant Francesc, 12 · 43003 003 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel 977 977 249 249 470 470<br />

SUGRAÑES<br />

assessors<br />

Gestoria administrativa<br />

Assessorament i gestió fi scal i laboral<br />

Tramitacions de documents notarials<br />

Serveis jurídics i preicials associats<br />

Assegurances<br />

Sant Francesc, 10 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 806<br />

xarcuteria<br />

CUADRAS<br />

Rambla Rambla Nova, Nova 65 · 43003 43003 Tarrag <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 242 822<br />

LEMAN<br />

CAFETERIA CAF CA · RESTAURANT · PASTISSERIA<br />

Rambla Nova, 27 · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 234 233 / 977 237 918<br />

ruta romana<br />

El fòrum era el centre de la vida ciutadana. Al voltant d’una gran plaça<br />

s’aixecaven els principals als edifi cis: la cúria, la basílica, els temples i moltes<br />

botigues. El fòrum de Tàrraco es va destruir pels eixamples del segle XIX, XIX<br />

i només en resta la basílica, estructurada com un gran edifi ci de tres naus<br />

separades per columnes. Un altre sector de les ruïnes que es poden<br />

visitar visita ens mostra la part posterior del temple capitolí, carrers i diverses<br />

cases. case<br />

Foro F local<br />

Fòrum<br />

local<br />

El foro era el centro de la vida ciudadana. En torno a una gran plaza<br />

se alzaban los principales edifi cios de la ciudad: la curia, la basílica, los<br />

templos y numerosas tiendas. El foro de Tárraco fue destruido en los<br />

ensanches del siglo XIX y sólo queda la basílica, estructurada como un<br />

gran edifi cio de tres naves separadas por columnas. Otro sector que se<br />

puede visitar de las ruinas muestra la parte posterior del templo capitolino,<br />

calles y diversas casas.


oman route route romaine<br />

51<br />

Local Loc Forum<br />

The forum f was the hub of daily life.<br />

A vas vast square, it was rimmed by the<br />

most important buildings in the city:<br />

the curia, c the basilica, temples and<br />

countless coun shops. Unfortunately, much<br />

of Tarraco’s Ta forum was destroyed as a<br />

result resu of urban expansion in the 19th<br />

century. cen Today only a portion of the<br />

basilica, bas a large building divided into<br />

three thre naves separated by columns,<br />

remains. rem Another section of the<br />

ruins rui that has survived reveals the<br />

back ba of the capital city’s temple<br />

and an several streets and homes.<br />

Forum F local<br />

Le forum était le centre de la<br />

vie v citoyenne. Les principaux<br />

édifi é ces de la ville s’agençaient<br />

autour a d’une grande place : la<br />

curie, c la basilique, les temples<br />

et de nombreux magasins. Le<br />

forum fo de Tarraco fut détruit<br />

au début du XIXe siècle, et il<br />

ne reste plus que la basilique,<br />

structurée str comme un grand<br />

édifi édi ce de trois nefs séparées<br />

par des colonnes. Un autre<br />

secteur sec de ces ruines pouvant<br />

être visitées montre la partie<br />

postérieure post du temple capitolin,<br />

des rues et différentes maisons.<br />

Rellotgeria i Joieria<br />

ANGLÈS<br />

SEIKO SEIK S SEIK SEIKO E EI<br />

KO<br />

LOTUS<br />

FESTINA<br />

CASIO<br />

BREIL<br />

Taller propio<br />

Unió, 46 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. T l 977 977236 236 129 129<br />

ÒPTICA<br />

BUDESCA<br />

Unió, 2 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 236 317<br />

Gelateria Italiana<br />

OLIVIER<br />

Rambla Rambl Rambla bl bla bla bla bla Nova, Nova, NNNNo No No No No Novvvvva 54<br />

54 · 43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. Tl97 977 233 133<br />

GRIS<br />

www.grisonline.com<br />

Rambla Nova, 38 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 242 105<br />

8-F<br />

7-G 77-GG 7-H<br />

7-H


5-G<br />

5-E<br />

5-E<br />

5-E<br />

52<br />

L’ERMITA<br />

Els millors esmorzars<br />

i cafès de <strong>Tarragona</strong><br />

Rambla Rambla Vella, Vella 67·43003 67 · 43003 Tarrag <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 920 673<br />

Llibreria Ll<br />

Adserà<br />

Atenció personalitzada i recomanacions<br />

Servei de reserca de llibres<br />

40 anys<br />

al seu servei<br />

Rambla Nova, 94 bis · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 235 815<br />

Llibreria de la<br />

Rambla<br />

Tots Tots els els llibres llibres que que vols! vols!<br />

Rambla Ram Ram Ram RRRam Ram Rammmmmmmmmmmbla am m<br />

bla bla bla bla bl bbl no no nnova, va, va, 99 9 99 · 430 430 43 443001 01 01 1 Tar Tar Ta Tar Ta Tar T<strong>Tarragona</strong> aar ar ar arra<br />

ra ra ra ra ra ra rra · Tel. 977 238 320<br />

MULTIOPTICAS<br />

M<br />

TEIXIDÓ<br />

Nº Nº 1 EN EN SERVEIS SERVEIS ÒPTICS ÒPTICS<br />

Rovira i Virgili, 2 · 43002 <strong>Tarragona</strong> gona · Tel Tel. 977 977 212 212 912 912<br />

ruta romana<br />

Necròpo<br />

i con<br />

Al voltant d’una de les vies de sortida de la ciutat es va formar, a partir de<br />

mitjans de segle III d. C., un cementiri que va créixer considerablement<br />

des que hi foren enterrades les restes de sant Fructuós. La comunitat<br />

cristiana va fer de la seva tomba un santuari i va construir-hi dues<br />

basíliques a principis del segle V, a més d’altres edifi cis i nombroses<br />

tombes (mausoleus, sarcòfags, laudes musives, etc.). Actualment es<br />

pot visitar una àrea a la Necròpolis Paleocristiana (que a més acull les<br />

principals troballes al Museu monogràfi c) i un altre sector als soterranis<br />

d’un centre comercial.<br />

Necrópolis paleocristiana<br />

y conjunto paleocristiano del Francolí<br />

Alrededor de una de las vías de salida de la ciudad se formó, a partir de<br />

mediados del siglo III d. de C., un cementerio que creció considerablemente<br />

desde que fueron enterrados los restos de san Fructuoso. La comunidad<br />

cristiana hizo de su tumba un santuario y construyó allí dos basílicas a<br />

principios del siglo V, además de otros edifi cios y numerosas tumbas<br />

(mausoleos, sarcófagos, laudas musivas, etc.). Actualmente se puede<br />

visitar un área en la Necrópolis Paleocristiana (que además acoge los<br />

principales hallazgos en el Museo monográfi co) y otro sector en los<br />

subterráneos de un centro comercial.


oman route route romaine<br />

Paleochristian P<br />

Necro Necropolis opolis and<br />

Francolí F í River Paleochristian<br />

Complex C<br />

In I the mid-3rd century A.D., a burial ground was started near<br />

one o of the roads leading out of the city. The cemetery grew<br />

considerably c<br />

following the burial there of the remains of Saint<br />

Fructuosus. F<br />

The early Christian community turned his tomb<br />

into in a sanctuary and built two basilicas on the site at the turn<br />

of o the 5th century, as well as several other buildings and graves<br />

(mausoleums, (m<br />

sarcophagi, mosaics and stone markers, etc.).<br />

Today, T visitors can tour a section of the paleochristian necropolis<br />

housing housin a museum with the burial site’s main fi ndings, as well as a<br />

section of tthe<br />

complex uncovered during construction of a local shopping<br />

centre and<br />

now open to the public in the centre’s basement.<br />

Nécropole paléochrétienne et<br />

ensemble paléochrétien du Francolí<br />

Vers la moitié du IIIe siècle après<br />

J.-C., un cimetière, qui grandit<br />

considérablement depuis que les restes<br />

de Saint Fructueux y furent enterrés,<br />

se forma autour d’une des voies de<br />

sortie de la ville. La communauté<br />

chrétienne fi t de la tombe de ce<br />

dernier un sanctuaire, et construisit<br />

à cet endroit deux basiliques vers le<br />

début du Ve siècle, en plus d’autres<br />

édifi ces et de nombreuses tombes<br />

(mausolées, sarcophages, sépultures<br />

en mosaïque, etc.). Actuellement, il<br />

est possible de visiter une zone dans<br />

la nécropole paléochrétienne (dont<br />

le Musée monographique présente<br />

les principales trouvailles), ainsi qu’un<br />

autre secteur dans le sous-sol d’un<br />

centre commercial.<br />

53<br />

is paleocristiana<br />

junt paleocristià<br />

del Francolí<br />

Òptica Fullana<br />

Rambla Nova, 88 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 234 251<br />

ÒPTICA SALAS<br />

òptics des de 1862<br />

Rambla Nova, 111 · 43001 001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> ·Tel · Tel. 977 977 220 220 012 012<br />

Pastisseria<br />

ROVIRA<br />

Pastisseria - Bomboneria - Degustació<br />

Rambla Nova, 80 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 234 922<br />

PEUETS<br />

sabateria sabateria infantil infantil - juvenil<br />

juvenil<br />

Enginyer Cabestany, 4 · 43001 3001 3001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 216 812 2<br />

6-E<br />

5-D 5-DD<br />

6-F<br />

4-D


7-G<br />

7-F<br />

7-F<br />

7-F<br />

54<br />

VIATGES<br />

ABELUX<br />

www.abelux.com<br />

Unió, 54 · 43001 <strong>Tarragona</strong> a · Tel. Tel 977 977 236 236 060 060<br />

A TOT TREN<br />

Trens elèctrics<br />

Slot<br />

Maquetisme<br />

Joguines<br />

Radio Control<br />

Governador González, 21 · 43001 43001 43001 T<strong>Tarragona</strong><br />

<strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 243 119<br />

ALE’S A REGALS<br />

L<br />

L’espai on trobaràs tot allò per tu<br />

i per als teus.<br />

Objectes de Regal<br />

Decoració<br />

Quadres<br />

Tintín, Nicci, Vespa etc.<br />

Governador González, 9 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 232 263<br />

ANGELETS<br />

MODA INFANTIL<br />

Nolita Nolita · Guess Guess · Pinco Pinco · Pallino Pallino<br />

Fortuny, 17 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel./Fax. 977 215 006<br />

ruta romana<br />

Vil·la de<br />

Centcelles<br />

Vil·la romana situada al terme municipal de Constantí. Amb indicis<br />

d’ocupació que es remunten als segles II-I a. C., tingué una llarga vida fi ns<br />

a fi nals de l’època romana. Les restes visibles actualment corresponen a<br />

una vil·la construïda probablement al segle IV entre el riu Francolí i la via<br />

que unia Tàrraco amb l’interior. Destaquen dues sales de planta central,<br />

una de les quals conserva la seva coberta de cúpula, i una possible cripta.<br />

En destaquen els magnífi cs mosaics que decoren la cúpula de la sala<br />

central, c d’una qualitat i vàlua excepcionals. També es conserven restes<br />

dels d banys de la vil·la.<br />

Villa V de Centcelles<br />

Villa V romana situada en el término municipal de Constantí. Con indicios<br />

de d ocupación que se remontan a los siglos II-I a. de C., tuvo una larga<br />

vida hasta fi nales de la época romana. Los restos actualmente visibles<br />

corresponden a una villa construida probablemente en el siglo IV entre el<br />

río Francolí y la vía que unía Tárraco con el interior. Destacan dos salas de<br />

planta central, una de las cuales conserva su cubierta de cúpula, y una


oman route route romaine<br />

55<br />

posible cripta. Destacan los magnífi cos<br />

mosaicos que decoran la cúpula de la<br />

sala central, de una calidad y valor<br />

excepcionales. También se conservan<br />

restos de los baños de la villa.<br />

Centcelles Villa<br />

A Roman villa located within the<br />

municipal boundaries of Constantí.<br />

With signs of habitation dating<br />

back to the 2nd and 1st centuries<br />

B.C., it had a long existence lasting<br />

through the end of the Roman era.<br />

The remains still visible today are<br />

of a villa that was probably built in<br />

the 4th century A.D. between the<br />

Francolí river and the road linking<br />

Tarraco to the inland. Of special<br />

interest are the two rooms on<br />

the main fl oor, one of which<br />

still conserves its domed roof,<br />

and what is thought to have<br />

been a crypt. The room was a<br />

mausoleum that once held the<br />

remains of an unknown notable.<br />

Also of note are the spectacular mosaics that grace the dome of the<br />

main room, of exceptional quality and value. Remains of the villa’s baths<br />

have also been preserved.<br />

Villa de<br />

Centcelles<br />

Villa romaine située dans le<br />

territoire municipal de Constantí.<br />

Il semble qu’elle aurait été<br />

occupée vers le IIe – Ier siècle<br />

avant J.-C., et elle a connu une<br />

longue vie jusqu’à la fi n de l’époque e<br />

romaine. Les ruines actuellement ent<br />

visibles proviennent d’une villa construite struite<br />

probablement au IVe siècle entre la a rivière<br />

Francolí et la voie qui unissait Tarraco et l’intérieur du pays. Il convient<br />

de citer deux salles situées au centre, dont une conserve son toit en<br />

coupole et probablement une crypte. Cette villa contient de magnifi ques<br />

mosaïques qui décorent la coupole de la salle centrale, d’une qualité<br />

et d’une valeur exceptionnelle. Des restes des thermes de la villa ont<br />

également été conservés.<br />

BAR<br />

NEGRESCO<br />

donde encontraran<br />

gran variedad de tapas<br />

Fortuny, 7 · 43001 001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 977 239 239 832 832<br />

EL NEGRITO<br />

I LA NEGRITA<br />

Regals Regals - - Complements Complements - - Souvenirs Souvenirs<br />

Governador Governador González González, ál 2 228<br />

· 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 233 720<br />

ESTER MARTIN<br />

BOLSOS<br />

Governador Governador GovernadorGonzál González, Gonzál 20 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 216 599<br />

LA CREU CREU<br />

BLANCA<br />

Assessorament tècnic i<br />

estètic en ulleres de sol i<br />

graduades.<br />

Lents de contacte<br />

Audiofons<br />

Centre Ofi cial Widex<br />

Avda. Ramón i Cajal, 25 · 43001 3001 3001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 245 523<br />

7-F<br />

7-H<br />

7-F<br />

6-C


6-F<br />

7-F<br />

7-F<br />

7-F<br />

56<br />

MARIA M DEL MAR<br />

BURBERRY<br />

ESCADA<br />

TIMBERLAND<br />

DIESEL<br />

Roba infantil - junior<br />

Fortuny, 4 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 822<br />

MINIMUM<br />

Ropa infantil y juvenil<br />

Prendas interiores caballero y señora<br />

Governador González, 16 6 6 · · 43001 43001 43001 Tarrag <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> ragona ona ona on oona<br />

na<br />

Tel. 977 234 639 /977230464<br />

/ 977 230 464<br />

MontseMiquel<br />

M iquel<br />

Decoració i Moble auxiliar<br />

Governador González, 22 2·43001 2 · 43001 43001 TTTarrag <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> ragona on ona oona<br />

na<br />

Tel. 977 230 30 619 619<br />

OKTOBER<br />

PERRUQUERS HOME · DONA<br />

Reding, 15 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 977 217 217 402 402<br />

ruta romana<br />

Aqüeducte<br />

Al l segle I es van construir dos llargs aqüeductes per abastar d’aigua<br />

la ciutat. El primer prenia l’aigua del riu Gaià i tenia una longitud d’uns<br />

40 0 km. El segon la prenia del Francolí i en tenia 15 15 km. El tram més<br />

espectacular spectacular conservat pertany a aquest últim aqüeducte i és un pont<br />

d’uns 200 m. de llarg i 26 d’altura màxima, que salvava un barranc. Està<br />

construït amb grans carreus col·locats en sec, que formen una doble línia<br />

d’arcades. Popularment es coneix com Pont del Diable o Aqüeducte de<br />

les Ferreres.<br />

Acueducto<br />

En el siglo I se construyeron dos largos acueductos para abastecer de<br />

agua g la ciudad. El primero tomaba el agua del río Gaià y tenía una longitud<br />

de unos 40 km. El segundo la tomaba del Francolí y su longitud era de<br />

unos un 15. El tramo más espectacular conservado pertenece a este último<br />

y ees<br />

un puente de unos 217 m. de largo y 26 m. de altura máxima que<br />

salvaba un barranco. Está construido con grandes sillares colocados a<br />

hueso, formando una doble línea de arcadas. Popularmente se conoce<br />

como Pont del Diable o Acueducto de las Ferreres.<br />

Aqueduct<br />

In the 1st century A.D., two long aqueducts were built to supply the city<br />

with water. The fi rst was fed by the Gaià river and was approximately 40


oman route route romaine<br />

km long. The second was<br />

fed<br />

by the Francolí river and wwas<br />

some 15 km long. The mmost<br />

spectacular surviving stre stretch<br />

belongs to the second<br />

aqueduct and consists of<br />

a 217-metre segment that<br />

stands 26 metres tall at its<br />

highest point and bridges<br />

a ravine. It was built from large rge<br />

ashlars stacked without mortar to form two tiers of arches. It is popularly<br />

known as the Pont del Diable (Devil’s Bridge) or the “Les Ferreres”<br />

Aqueduct.<br />

Aqueduc<br />

57<br />

Au Ier siècle, deux longs aqueducs furent construits en vue d’approvisionner<br />

la ville en eau. Le premier prenait l’eau de la rivière Gaià, et avait une<br />

longueur d’environ 40 km. Le deuxième prenait l’eau de la rivière Francolí,<br />

et sa longueur était d’environ 15 km. Le tronçon le plus spectaculaire<br />

conservé appartient à ce dernier et constitue un pont d’environ 217 m de<br />

long et 26 m de hauteur maximale au-dessus d’un ravin. Il a été construit<br />

au moyen de grandes pierres de taille assemblées sans mortier, formant<br />

une double ligne d’arches. Il est populairement connu comme le Pont du<br />

Diable ou Aqueduc des Ferreres.<br />

Papereria<br />

Central<br />

Les millors marques<br />

d’escriptura<br />

50 anys<br />

al seu servei<br />

Canyelles, 6 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel./Fax. el /Fax 977 977 233 233 925 925<br />

SUSANA VILA<br />

moda i complements<br />

Governador GovernadorGonzález González, 112<br />

· 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 217 218<br />

TOYOTA<br />

AUTO FORUM S.A.<br />

Gasòmetre, 42 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 253 063<br />

CAFÈ<br />

LA CANTONADA<br />

Fortuny, 23 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 213 524<br />

6-F<br />

7-F<br />

8-D<br />

7-F


9-D<br />

6-D<br />

8-D<br />

7-E<br />

58<br />

CENTELLES<br />

Informàtica<br />

nformàtica<br />

Venta i servei tècnic<br />

PC · Portàtils · Impresores<br />

Fotocopiadores · Multifuncionals<br />

Accessoris · Consumibles<br />

Caputxins, 29 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 241 668<br />

DE LA TORRE<br />

JOIERS<br />

TWSTEEL<br />

PLATA DE PALO<br />

PERLES<br />

GEMMOLEGS<br />

Reding, Reding, 38 bis bis · 43001 43001 Ta <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 211 892<br />

ORTHODONTIC<br />

O<br />

CENTERS<br />

1ª visita<br />

GRATUÏTA<br />

Gasòmetre, 34 · 43001 <strong>Tarragona</strong> a ·Tel · Tel. 977 977247 247 191 191<br />

PERRUQUERS<br />

SI & SI<br />

Soler, 5 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel 977 977 214 214 041 041<br />

ruta romana<br />

Torre<br />

dels<br />

Escipions<br />

Monument Monu nu nument nt ssep<br />

sepulcral epul ul ulcr cr cral al situat als peus de l’antiga via Augusta, a 6 km. de<br />

distància di d st stàn àn ànci ci cia de e Tar <strong>Tarragona</strong> en direcció a Barcelona. Està construït amb grans<br />

carreus, és de planta quadrada i data del primer quart del segle I d. C.<br />

La construcció està formada per tres cossos superposats. Sobre un<br />

sòcol hi ha un primer cos, amb dues fi gures esculpides (probablement<br />

Attis funeraris) i una inscripció dedicatòria. El bloc superior, amb unes<br />

arcades senzilles que aixopluguen dues fi gures en baix relleu, es conserva<br />

parcialment, i el coronament, potser piramidal, ha desaparegut.<br />

Torre de los Escipiones<br />

Monumento sepulcral situado a los pies de la antigua vía Augusta, a 6<br />

km. de distancia de <strong>Tarragona</strong> en dirección a Barcelona. Está construido<br />

con grandes sillares, es de planta cuadrada y data del primer cuarto<br />

del siglo I d. de C. La construcción está formada por tres cuerpos<br />

superpuestos. Sobre un zócalo se dispone un primer cuerpo, con dos<br />

fi guras esculpidas (probablemente Attis funerarios) y una inscripción<br />

dedicatoria. El bloque superior, con unas sencillas arcadas que cobijan<br />

dos fi guras en bajorrelieve, se conserva parcialmente, y el coronamiento,<br />

quizás quizá piramidal, ha desaparecido.<br />

Scipio Sc Tower<br />

This funeral monument, located just off the former Via Augusta, 6 km<br />

outside <strong>Tarragona</strong> heading toward Barcelona, was built out of large<br />

ashlars, has a square fl oor plan and dates back to the fi rst quarter of the<br />

1st century A.D. The structure is comprised of three stacked segments.<br />

The fi rst segment consists of a square base. The second segment includes<br />

two sculpted fi gures (probably representing the funeral god Attis), as well<br />

as a dedicatory inscription. The third and uppermost segment, which is


oman route route romaine<br />

partially i ll conserved, d is i made d up of f simple i l arches h that h shelter h l a llow<br />

relief li f<br />

depicting two fi gures. The crown, which was perhaps pyramidal in shape,<br />

has been lost.<br />

Tour des Scipions<br />

59<br />

Monument sépulcral situé aux pieds de l’ancienne Via Augusta, à 6 km<br />

de Tarragone en direction de Barcelone. Il a été construit moyennant<br />

de grandes pierres de taille ; sa base est carrée, et il date du premier<br />

quart du Ier siècle après J.-C. La construction est formée de trois corps<br />

superposés. Un premier corps est disposé sur un socle, avec deux fi gures<br />

sculptées (probablement des Attis funéraires), ainsi qu’une inscription<br />

commémorative. Le bloc supérieur, doté d’arcades simples abritant deux<br />

fi gures en bas-relief, est conservé partiellement, et le couronnement,<br />

probablement pyramidal, a disparu.<br />

OUTLET TGN<br />

PRIMERES MARQUES<br />

A PREUS REDUÏTS<br />

NOVETAT A<br />

TARRAGONA!<br />

Gasòmetre, 19 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 977 216 216 800 800<br />

BAR CAP i CUA<br />

Colom, 17 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel Tel. 977 977 240 240 039 039<br />

BAY-PASS<br />

CAFE<br />

Esmorzar natural i menú diari<br />

Ambient OK!!<br />

ZONA WIFI<br />

GRATUÏT!<br />

Reding, 48 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel 977 977 212 212 035 035<br />

C10<br />

Kids ids & JJunior<br />

unior<br />

Cristòfor Colom, 10-12 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel./Fax. 977 230 645<br />

8-E<br />

6-D<br />

6-D<br />

6-D


6-D<br />

6-D<br />

7-D<br />

7-D<br />

60<br />

TOMMY HILFIGER<br />

CALVIN KLEIN<br />

DKNY<br />

TOUS<br />

LA MARTINA<br />

SAMSONITE<br />

GUESS<br />

CHIVITE<br />

1947<br />

www.chivite1947.com<br />

www.maleteschivite.com<br />

Cristòfor Colom, 12 · 43001 <strong>Tarragona</strong> gona · Tel Tel. 977 977 242 242 090 090<br />

DOLCE D CUORE<br />

Moda Infantil · Moda Íntima<br />

Cristòfor Colom, 5-7 · 43001 001 001 T<strong>Tarragona</strong><br />

<strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 240 769<br />

PERRUQUERIA I ESTÈTICA<br />

MUSA<br />

Cristòfor CCristòfor i tòf Colom, Colom Colom 22 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 213 873<br />

SET S POMETES<br />

les teves fruiteries<br />

de confi ança<br />

CCristòfor i tòf CColom, lom 22 22· 4300 43001 430001<br />

001 0001<br />

<strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> T<strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 221 791<br />

ruta romana<br />

Pedrera<br />

del Mèdol<br />

Els romans van extreure el material per a construir els edifi cis de diverses<br />

pedreres als voltants de <strong>Tarragona</strong>, les quals donaven tipus i qualitats<br />

diverses de pedra. La més espectacular que es conserva és la del Mèdol,<br />

a uns 7,5 km. en direcció a Barcelona. S’hi poden observar diversos<br />

fronts de talla, blocs a mig extreure i especialment l’anomenada Agulla<br />

del Mèdol, un impressionant monòlit de 16 m. d’alçada que es va deixar<br />

com a testimoni de la cota inicial d’extracció. L’exuberant vegetació ha fet<br />

d’aquesta pedrera, a més, un lloc encisador.


oman route route romaine<br />

Cantera del Mèdol<br />

Los romanos extrajeron el material para construir los edifi cios de diversas<br />

canteras de los alrededores de <strong>Tarragona</strong>, que ofrecían tipos y calidades<br />

diversas de piedra. La más espectacular de las conservadas es la del<br />

Mèdol, a unos 7,5 km. en dirección a Barcelona. Pueden observarse<br />

diversos frentes de talla, bloques a medio extraer y especialmente la<br />

llamada Agulla del Mèdol, un impresionante monolito de 16 m. de altura<br />

que se dejó como testimonio de la cota inicial de extracción. La exuberante<br />

vegetación ha hecho de esta cantera, además, un bello lugar.<br />

Mèdol Quarry<br />

The ancient Romans extracted the material they needed for their buildings<br />

from several local quarries, each offering a different type and quality of<br />

stone. The most spectacular of the surviving quarries is the Mèdol Quarry,<br />

located approximately 7.5 km outside the city heading toward Barcelona.<br />

Many of the walls from which the blocks of stone were extracted are<br />

still visible, as are several half-extracted blocks. Of special note is the<br />

emblematic Agulla del Mèdol, or Mèdol Spire, a stunning monolith rising<br />

to a height of 16 metres left as testimony to the pit’s original height. The<br />

lush vegetation that has grown up since the quarry fell into disuse has only<br />

added to its beauty.<br />

Carrière Car è du Mèdol è<br />

61<br />

Les Romains R s’approvisionnaient du matériel nécessaire pour la<br />

construction constru des édifi ces dans différentes carrières situées aux alentours<br />

de Tarra Tarragone, lesquelles offraient divers types et qualités de pierre. La plus<br />

spectaculaire spectac de celles qui ont été conservées est la carrière du Mèdol,<br />

à environ 7,5 km en direction de Barcelone. Il est possible d’y observer<br />

différents murs de taille, des blocs à moitié extraits, et particulièrement<br />

la dénommée Aiguille du Mèdol, un impressionnant monolithe de 16 m<br />

de hauteur qui fut laissé pour témoigner de la cote initiale d’extraction.<br />

L’exubérante végétation a fait de cette carrière un endroit d’une grande<br />

beauté.<br />

Vanessa anessa Duque<br />

Pret - a - Porter. Dona<br />

www.vanessaduque.com<br />

w<br />

Cristòfor CristòforColom, Cristòfor Colom, Colom, 220<br />

2 i 31· 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 241 148 / 977 241 247<br />

Bodega Celler<br />

ROVIRA<br />

Venta de vi i licors<br />

Sevilla, 5 · 43001 <strong>Tarragona</strong> a · Tel. Tel 977 977212054 212 054<br />

Grup<br />

DISTAR<br />

centres del descans<br />

L’Alguer, 10 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. T l 977 977 215 215 591 591<br />

FLORISTERIA<br />

El centre de les Flors<br />

Plantes d’interior i exterior<br />

Flors naturals<br />

Muntatges per boda<br />

Rams i coixins per difunts<br />

Centres Artifi cials<br />

Servei a domicili<br />

Servei Telefl ora<br />

Lleida, 7 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. T l 977 977 217 217 109 109<br />

7-D<br />

8-C<br />

6-B 6B 6-B<br />

7-E


8-B<br />

7-D<br />

7-C<br />

7-E<br />

62<br />

ELECTRICITAT<br />

JOAN J MARIMON<br />

Gran exposició en il·luminació.<br />

Venda de materials elèctrics al detall.<br />

Més de 300 m m2 d’instal·lacions per<br />

millorar el servei als nostres<br />

clients i amics.<br />

més de 25 anys<br />

de professionalitat!<br />

Jaume Jaume Jaume I, I, I, 16, 16, 16, baixos baixos baixos 2ª · 43005 430 430 55 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> na na<br />

Tel. i Fax 977 219 19 962 62<br />

ESPORTS<br />

PÀMIES<br />

Material Esportiu<br />

Bicicletes<br />

Patins<br />

Monopatins<br />

Pesca<br />

Billar<br />

Trofeus<br />

Lleida, Ll id 22 · 43001 43001 Tarrag <strong>Tarragona</strong> gona gona · Tel. Tel Tel. 977 977 977212 212 212 297 297 297<br />

GARATGE<br />

CONTINENTAL<br />

C<br />

Avda. Prat de la Riba, 10 · 43001 3001 3001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 211 726<br />

...IMAGINA’T<br />

moda i complements<br />

complements<br />

Vine Vine a a la la teva teva botiga! botiga!<br />

Tenim Tenim una una gran gran varietat varietat de de models models i i<br />

talles talles a a uns uns preus preus fantàstics!<br />

fantàstics!<br />

T’ESPEREM!<br />

T’ESPEREM!<br />

Lleida, 7 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel. 977 977 232 232859 859<br />

ruta romana<br />

Vil·la<br />

dels Munts<br />

Vil·la romana situada al terme municipal d’Altafulla. Construïda en època<br />

d’August, va ser habitada, al menys, fi ns el segle VII d. C. i va patir una<br />

llarga evolució, en la qual cal assenyalar l’incendi i destrucció del segle<br />

III. Destaca l’extensió i riquesa d’aquesta casa de camp, que aixopluga<br />

tres conjunts termals, un dels quals amb més d’una dotzena d’estances.<br />

Diferents àmbits estan decorats amb mosaics, plaques de marbre de<br />

diferents procedències i estatuària. Part dels materials es troben exposats<br />

al Museu M Nacional Arqueològic de <strong>Tarragona</strong>.<br />

Villa V de Els Munts<br />

Villa romana situada en el término municipal de Altafulla. Construida en<br />

época de Augusto, fue habitada, al menos, hasta el siglo VII d. de C. Tuvo<br />

una larga evolución, en la cual cabe señalar su incendio y destrucción<br />

en el siglo III. Destaca la extensión y riqueza de esta casa de campo,<br />

que contaba con tres conjuntos termales, uno de ellos con más de una<br />

docena de estancias. Diferentes ámbitos están decorados con mosaicos


oman route route romaine<br />

Villa a Els Munts<br />

63<br />

y placas de mármol de diferentes<br />

procedencias y estatuaria. Parte de los<br />

materiales se encuentran expuestos<br />

en el Museo Nacional Arqueológico de<br />

<strong>Tarragona</strong>.<br />

Els Munts Villa<br />

A Roman villa located inside the<br />

municipal boundaries of Altafulla. Built<br />

in the time of Augustus, it was inhabited<br />

until at least the 7th century A.D. The<br />

villa underwent a considerable evolution<br />

and was even destroyed by fi re in the<br />

3rd century. The sheer size and wealth<br />

of this country manner, which had three<br />

separate bathing complexes, one with<br />

over a dozen rooms, stand out. Many<br />

of the surviving rooms are decorated<br />

with mosaics and marble plaques of<br />

diverse origin, as well as statues. Some<br />

of the materials found on the site are<br />

on display at the <strong>Tarragona</strong> National<br />

Archaeological Archaeologica<br />

A al Museum.<br />

Villa romaine située sur le territoire municipal d’Altafulla. Construite à<br />

l’époque d’Auguste, elle fut habitée au moins jusqu’au VIIe après J.-C.<br />

siècle. Elle a connu une longue évolution, au cours de laquelle il convient<br />

de citer son incendie et sa destruction au IIIe siècle. Il est intéressant<br />

d’observer également l’extension et la richesse de cette maison de<br />

campagne, qui était dotée de trois ensembles thermaux, dont un avec plus<br />

d’une douzaine de salles. Différents espaces sont décorés de mosaïques<br />

et de plaques en marbre de différentes origines et formes. Une partie des<br />

matériaux sont exposés au Musée National Archéologique de Tarragone.<br />

MIL MIL·LENI<br />

MIL MIL·LENI LEN LENI<br />

PLATA I BIJUTERIA<br />

Lleida, Lleida 7 · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> Tar · Tel. 977 244 762<br />

La moto és…<br />

MOTO SPORT<br />

BUSQUETS<br />

www.motobusquets.com<br />

Avda. Prat de la Riba, 31 · · 43001 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 211 421<br />

platpreu<br />

Som una cadena<br />

de botigues<br />

especialitzades en<br />

productes<br />

de taula i cuina.<br />

per a la llar<br />

Prat de la Riba, 16 · 43001 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 230 0 254 254<br />

PONENT CAR<br />

COMPRA - VENDA DE VEHICLES D’OCASIÓ<br />

Pl. Ponent, 5 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 226 405<br />

7-E<br />

5-C 5<br />

6-C<br />

7-D


6-B<br />

8-C<br />

8-C<br />

7-C<br />

64<br />

RALEQUIP<br />

Som majoristes en equipament i<br />

accessoris comercials.<br />

Tenim tot el que necessita<br />

per obrir un comerç<br />

Alguer, 13 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 977 214 214 120 120<br />

Sastrería S Pizarro<br />

Mallorca, Mallorca, 1 · 43001 4300 3001T 1 <strong>Tarragona</strong> TT Tarr arrago rago<br />

ago agonnnna na · TTel.<br />

977 213 617<br />

VIATGES<br />

VALLVERDÚ<br />

www.viatgesvallverdu.com<br />

Sevilla, 14-16 · 43001 <strong>Tarragona</strong> na · Tel Tel. 977 977 214 214 576 576<br />

ruta romana<br />

Arc<br />

de Berà<br />

Arc AArc situat situ ituat a a 20 k km. d de Tà Tàrraco c sobre sob obre l la mateixa i via i AAugusta, Augu gusta, prop d del l<br />

poble de Roda de Berà, a l’extre l’extrem rem oriental de la comarca del<br />

e Camp de<br />

<strong>Tarragona</strong>. És un arc senzill bastit amb carreus, decorat amb falses pilastres<br />

acanalades, coronades per capitells corintis que sostenen l’entaulament.<br />

Fou aixecat a fi nals del segle I a. C. per disposició testamentària de L.<br />

Licini Sura, segons sabem per la inscripció parcialment conservada que<br />

hi ha al mateix monument.<br />

Arco de Bará<br />

Arco situado a 20 km. de Tárraco sobre la misma vía Augusta, cerca<br />

del pueblo de Roda de Bará, en el extremo oriental de la comarca<br />

del Campo de <strong>Tarragona</strong>. Es un arco sencillo, construido con sillares,<br />

decorado con falsas pilastras acanaladas y coronadas por capiteles<br />

corintios, que sostienen el entablamento. Fue erigido a fi nales del siglo I<br />

a de C. por disposición testamentaria de L. Licinio Sura, según sabemos<br />

por la inscripción parcialmente conservada que existe en el mismo<br />

monumento.<br />

Bará Arch<br />

This triumphal arch is located 20 km outside <strong>Tarragona</strong> along the Via<br />

Augusta, near the town of Roda de Bará on the eastern border of<br />

the Campo de <strong>Tarragona</strong> region. It is a simple arch, made from large<br />

ashlars, decorated with false fl uted pilasters and crowned with Corinthian


oman route route romaine<br />

65<br />

capitals that hold the entablature. It was built in the late 1st century B.C.<br />

by testamentary order of Lucius Licinius Sura, which we know from the<br />

partially conserved inscription still visible on the arch itself.<br />

Arc de Bará<br />

Arc situé à 20 km de Tarraco sur la Via Augusta, près du village de<br />

Roda de Bará, à l’extrême oriental de la région du Camp de <strong>Tarragona</strong>.<br />

Il s’agit d’un arc simple, construit à l’aide de pierres de taille, et décoré<br />

de fausses poutres cannelées et couronnées de chapiteaux corinthiens<br />

qui soutiennent l’entablement. Il fut érigé vers la fi n du Ier siècle après<br />

J.-C. conformément à une disposition testamentaire de L. Licinio Sura,<br />

tel que l’indique l’inscription partiellement conservée se trouvant sur ce<br />

monument.<br />

Administració<br />

de Loteries nº12<br />

Ramon i Cajal, 23 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 224 464<br />

AUTOESCOLA<br />

SABAT<br />

llicència i tots els carnets<br />

Ramón i Cajal, 27 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 211 211 501 501<br />

BONET<br />

Cansaladeria - Carnisseria<br />

Pere Martell, 24 · 43001 01 01 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 211 732 732<br />

Carnisseria i xarcuteria<br />

MASOT<br />

SERVEI I QUALITAT<br />

Ramon Ramon Ramon i ii Cajal, Cajal, Cajal, 44 44 44 · · · 43001 43001 43001 4 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 243 234<br />

6-C<br />

6-C<br />

6-B<br />

6-B 6B


5-C<br />

6-B<br />

6-D<br />

6-A<br />

66<br />

ferreteria<br />

ANGUELA<br />

Ferreteria generalista,<br />

especialitzada amb eines i útils per la<br />

indústria i la construcció, màquines,<br />

barbacoes, útils pel jardí i bricolatge,<br />

la cuina i la llar, sabates, roba i<br />

material de protecció<br />

des des de de 1967 1967<br />

C/ C/ Pare Pare Palau, Palau, 4 4 · · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> Tar · Tel. 977 212 343<br />

ESTHER<br />

flors i plantes<br />

Especialistes Especialistes en en rams rams de de núvia núvia<br />

Servei Servei Interfl Interfl ora ora<br />

Ramon i Cajal, 35 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 220 512<br />

GERSAN<br />

Confecció Confecció pròpia pròpia<br />

Pressupost essupost sense sense compromís<br />

compromís<br />

Ramon i Cajal, 39 39 baixos baixos baixos · · 430 43001 43001 43001 01 01 TTTar TTarrag Tarrag <strong>Tarragona</strong> rag rag ragona ona ona ona ona ona nn<br />

Tel. 977 216 6397 397<br />

Pastisseria<br />

GENEVE<br />

Productes Artesans<br />

d’el·laboració pròpia<br />

Avda. Ramon i Cajal, 49 · 43005 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 211 853<br />

Calendari de Festes<br />

<strong>Tarragona</strong> Ta T és una ciutat de llum i color. El clima i el caràcter mediterrani,<br />

l’ambient l’a<br />

acollidor dels carrers i l’hospitalitat de la gent la converteixen en<br />

un u gran espai lúdic, festiu i cultural a l’aire lliure. <strong>Tarragona</strong> és sinònim de<br />

festa f i la festa es viu al carrer. El calendari festiu de la ciutat engloba tot<br />

l’any, l donat el gran ventall confi gurat per les festes tradicionals tant locals<br />

com c del conjunt de Catalunya.<br />

Reis<br />

(5 de gener)<br />

Els Reis d’Orient arriben al port i<br />

recorren la ciutat repartint caramels<br />

a la quitxalla.<br />

Carnaval<br />

Un dels carnavals més<br />

multitudinaris de Catalunya, amb<br />

diverses rues i balls. A destacar<br />

la Rua de l’Artesania, la Rua de<br />

Lluïment, el judici del Carnestoltes i<br />

la crema de la bóta.<br />

Setmana Santa<br />

Celebració de la passió, mort i resurrecció de Crist.<br />

Misses, rosaris i processons. El Divendres Sant<br />

a la tarda els armats fan la típica recollida dels<br />

passos abans de la processó del Sant Enterrament,<br />

documentada des de l’any 1550 i declarada Festa<br />

Tradicional d’Interès Nacional. Hi intervenen unes<br />

5.000 persones i 16 passos, la meitat dels quals es<br />

porten a l’espatlla.<br />

Tàrraco Viva<br />

(2a quinzena de maig)<br />

Jornades de divulgació històrica romana, destinades<br />

a difondre la cultura romana amb el màxim rigor<br />

científi c: conferències, tallers, escenifi cacions de la vida<br />

quotidiana a l’època romana, l’exèrcit, les lluites de<br />

gladiadors, teatre, música i gastronomia romanes.<br />

Corpus<br />

(juny)<br />

Coques Coque amb cireres i l’ou com<br />

balla. Processó amb elements<br />

religiosos religio i tradicionals: Magí de les<br />

Timbales, Timba gegants i balls.<br />

Sant Magí<br />

(19 d’agost)<br />

Festa Major petita de la ciutat<br />

durant uns quatre o cinc dies.<br />

Cercavila de l’aigua amb el Seguici<br />

Popular, castells i música per a<br />

totes les edats i gustos.<br />

Santa Tecla (23 de setembre)<br />

Les festes principals de la ciutat. Santa Tecla és un<br />

esclat que durant deu dies omple la ciutat d’alegria,<br />

música i color. Hi participen tots el elements tradicionals<br />

del Seguici Popular, el conjunt més ric de danses,<br />

castells, correfocs, animals fantàstics, entremesos<br />

medievals i balls parlats conservats o recuperats a<br />

Catalunya. Declarada Festa d’Interès Turístic Estatal i<br />

Festa Tradicional d’Interès Nacional.<br />

Tots Sants<br />

(1 de novembre)<br />

Les parades de venda de castanyes<br />

torrades omplen els carrers. Els<br />

panellets de les pastisseries i les<br />

fl ors per als difunts protagonitzen<br />

aquesta diada.<br />

Sant Joan<br />

(23 i 24 de juny)<br />

Festa del solstici d’estiu, d’origen<br />

precristià. Nit de fogueres,<br />

bruixes, petards i revetlles fi ns a la<br />

matinada.<br />

Diada Nacional<br />

de Catalunya<br />

(11 de setembre)<br />

Ofrenes de fl ors, actes catalanistes<br />

de commemoració històrica.<br />

Nadal<br />

(25 de desembre)<br />

A mitjans desembre, <strong>Tarragona</strong><br />

s’omple d’il·luminacions<br />

nadalenques i s’organitza la Fira<br />

de Nadal, amb parades de venda<br />

de fi gures per als pessebres<br />

casolans, ornamentacions diverses<br />

i artesania.<br />

Festival Internacional<br />

Dixieland de<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

(març-abril)<br />

Diversos concerts de música<br />

dixieland, jazz, blues i músiques<br />

afi ns a teatres, cafès, bars, mercats<br />

i pel carrer.<br />

Sant Jordi<br />

(23 abril)<br />

Diada catalana de l’amor i la<br />

cultura. La ciutat s’omple de roses,<br />

llibres, sardanes i castells.<br />

Concurs<br />

internacional<br />

de focs artifi cials<br />

(7 al 12 de juliol)<br />

Participen pirotècnies de caràcter<br />

internacional. El guanyador<br />

s’encarrega del castell de focs de<br />

les festes de Santa Tecla. Lloc:<br />

Platja del Miracle.<br />

Concurs de Castells<br />

(primer diumenge d’octubre<br />

dels anys parells)<br />

Les 18 colles castelleres principals<br />

es troben a la plaça de Braus en<br />

l’actuació més llarga, polèmica,<br />

competitiva i emocionant.<br />

Cap d’any<br />

(31 de desembre)<br />

Pels carrers es passeja l’Home<br />

dels Nassos repartint caramels a la<br />

canalla. A la nit, revetlles amb els<br />

amics a hotels i associacions.


calendario de fi estas<br />

Corpus<br />

(junio)<br />

Cocas con cerezas y “l’ou com<br />

balla” (el huevo que baila).<br />

Procesión con elementos religiosos<br />

y tradicionales:<br />

“Magí de les timbales”, gigantes<br />

y bailes.<br />

Sant Magí<br />

(19 de agosto)<br />

Fiesta Mayor pequeña de la ciudad<br />

que dura unos cuatro o cinco días.<br />

Pasacalle del agua con el Séquito<br />

Popular, castells (torres humanas)<br />

y música para todas las edades y<br />

gustos.<br />

Todos los Santos<br />

(1 de noviembre)<br />

Los puestos de venta de castañas<br />

asadas llenan las calles. Los<br />

panellets (dulce hecho da mazapán)<br />

de las pastelerías y las fl ores para<br />

los difuntos protagonizan este día.<br />

Sant Joan<br />

(23 y 24 de junio)<br />

Fiesta del solsticio de verano,<br />

de origen pre-cristiano.<br />

Noche de hogueras, brujas,<br />

petardos y verbenas hasta la<br />

madrugada.<br />

Diada Nacional<br />

de Cataluña<br />

(11 de septiembre)<br />

Ofrendas de<br />

fl ores, actos<br />

catalanistas de<br />

conmemoración<br />

histórica.<br />

Concurso de Castells<br />

(Torres humanas)<br />

(primer domingo de octubre<br />

de los años pares)<br />

Las principales 18 colles castelleres<br />

se encuentran en la plaza de toros<br />

en la actuación más larga, polémica,<br />

competitiva y emocionante.<br />

Nadal<br />

(25 de diciembre)<br />

A mediados de diciembre, <strong>Tarragona</strong><br />

se llena de iluminaciones navideñas<br />

y se organiza la Feria de Navidad,<br />

con estantes de venta de fi guras<br />

para los pesebres caseros,<br />

ornamentaciones variadas y<br />

artesanía.<br />

67<br />

<strong>Tarragona</strong> es una ciudad de luz y color. El clima y el carácter mediterráneo, el<br />

ambiente acogedor de las calles y la hospitalidad de la gente la convierten<br />

en un gran espacio lúdico, festivo y cultural al aire libre. <strong>Tarragona</strong> es<br />

sinónimo de fi esta y la fi esta se vive en la calle. El calendario festivo de<br />

la ciudad engloba todo el año, dado el gran abanico confi gurado por las<br />

fi estas tradicionales, tanto locales como del conjunto de Cataluña.<br />

Reyes<br />

(5 de enero)<br />

Los Reyes Magos<br />

llegan al puerto y<br />

recorren la ciudad<br />

repartiendo<br />

caramelos para<br />

todos los niños.<br />

Semana Santa<br />

Celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.<br />

Misas, rosarios y procesiones. La tarde de Viernes Santo,<br />

los armados hacen la típica recogida de los pasos antes<br />

de la procesión del Santo Entierro, documentada desde<br />

el año 1550 y declarada Fiesta Tradicional de Interés<br />

Nacional. En ella intervienen unas 5.000 personas y 16<br />

pasos, de los cuales la mitad se llevan a peso alzado.<br />

Sant Jordi<br />

(23 abril)<br />

Diada catalana del amor y la<br />

cultura. La ciudad se llena de rosas,<br />

libros, sardanas y castells (torres<br />

humanas).<br />

Carnaval<br />

Uno de los carnavales más<br />

multitudinarios de Cataluña, que<br />

cuenta con varias rúas y bailes.<br />

Cabe destacar la Rúa de la<br />

Artesanía, el juicio de “Carnestoltes”<br />

y la quema de la Bota.<br />

Tárraco Viva<br />

(2a quincena de mayo)<br />

Jornadas de divulgación histórica romana,<br />

destinadas a difundir la cultura romana con el<br />

máximo rigor científi co: conferencias, talleres,<br />

escenifi caciones de la vida cotidiana de la<br />

época, el ejército, las luchas de gladiadores,<br />

teatro, música y gastronomía romanas.<br />

Festival Internacional<br />

Dixieland de<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

(marzo-abril)<br />

Varios conciertos de música<br />

dixieland, jazz, blues y músicas<br />

afi nes en teatros, cafés, bares y por<br />

las calles.<br />

Concurso<br />

internacional<br />

de fuegos artifi ciales<br />

(7 al 12 de julio)<br />

Participan pirotecnias de carácter<br />

internacional. El ganador se encarga<br />

del castillo de fuegos de las fi estas<br />

de Santa Tecla.<br />

Lugar: Playa del Miracle.<br />

Santa Tecla<br />

(23 de septiembre)<br />

Las Fiestas principales de la ciudad.<br />

Santa Tecla es un estallido que<br />

durante diez días llena la ciudad<br />

de alegría, música y color. En ella<br />

participan todos los elementos<br />

tradicionales del Séquito Popular,<br />

uno de los conjuntos más ricos de<br />

bailes, castells (torres humanas),<br />

correfocs (correfuegos), animales<br />

fantásticos, entremeses medievales<br />

y bailes hablados conservados o<br />

recuperados en Cataluña. Declarada<br />

Fiesta de Interés Turístico Estatal<br />

y Fiesta Tradicional de Interés<br />

Nacional.<br />

Fin de año<br />

(31 de diciembre)<br />

Por las calles se pasea el Home<br />

dels Nassos (hombre de las<br />

narices), que reparte caramelos a<br />

los más pequeños. Por la noche,<br />

verbenas con los amigos en hoteles<br />

y asociaciones.<br />

FRIENDS<br />

Perruqueria París<br />

10 min. Fitness<br />

Alégrate la vida<br />

en Friends<br />

Prat de la Riba, 24 · 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> agona · Tel. Tel Tel. 977 977 977 228 228 228 102 102 102<br />

PERFUMERIA<br />

ALDO<br />

cosmètica i<br />

perfums<br />

Ramon i Cajal, 42 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tl977 Tel. 977 219 219 467 467<br />

MUSIC’S&CLASSICS<br />

Ramon i Cajal, 62 · 43001 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 226 480<br />

GRANJA DIBÀ<br />

Major, 32 · 4003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 302<br />

5-C<br />

6-C<br />

6-A<br />

4-J 4


4-J<br />

7-E<br />

7-E<br />

6-B<br />

68<br />

TRAMA<br />

Quiosc - Papereria<br />

Objectes de regal<br />

Major, 33 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 237 235<br />

MARAGDA<br />

Joieria - Rellotgeria<br />

Principals marques:<br />

LOTUS<br />

VICEROY - FESTINA<br />

BASSEC<br />

POLICE...<br />

Taller Taller propi propi de de reparació reparació<br />

Reding, Reding, 22 22 · · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel. el 977 977 977 212 212 212 406 40 4006<br />

ALBEA<br />

Taller propi de reparació<br />

Joieria<br />

LOTUS<br />

VICEROY - FESTINA<br />

BASSEC<br />

POLICE<br />

etc.<br />

Reding, Reding, 39 39 · · 43001 43001 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · · Tel. Tel. Tel 977 977 977 236 236 236 328 3 3328<br />

heladería h italiana<br />

OLIVIER<br />

Ramon Ramon i i Cajal, Cajal, 35 35 · · 43001 43001 Tarr <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 211 458<br />

Holiday calendar<br />

<strong>Tarragona</strong> Tarra<br />

ago agoon<br />

is a city awash in light and colour. The mild climate and<br />

Mediterranean Medi Mediter<br />

character, the charm of the streets and the warmth of the<br />

people peop make it an ideal spot for outdoor leisure and cultural pursuits.<br />

<strong>Tarragona</strong> T is also synonymous with festivities, and here the festivities take<br />

to the streets. Thanks to the many traditional local and Catalan regional<br />

holidays, the agenda is packed with celebrations all year long.<br />

Three Kings’ Day<br />

(Epiphany)<br />

(5 January)<br />

The Three Wise Men disembark at<br />

the port and tour the town handing<br />

out candy to children.<br />

Easter E Week<br />

The city<br />

celebrates the<br />

passion, death<br />

and resurrection<br />

of Christ with<br />

masses, rosaries<br />

and processions.<br />

On the afternoon<br />

of Good Friday, armed “soldiers”<br />

embark on traditional marches<br />

in preparation for the Holy Burial<br />

procession. The custom dates back<br />

to the year 1550 and has been<br />

offi cially declared a Traditional<br />

Festival of National Interest. 5,000<br />

people participate in 16 marches,<br />

half of them t carrying swords.<br />

Corpus Corp Christy<br />

(June)<br />

The scent of fl atbread with cherries<br />

permeates the air, while “dancing<br />

eggs” are held aloft on the sparkling<br />

jets of fountains. The city holds a<br />

parade renowned for its religious<br />

and traditional elements.<br />

Sant Magí<br />

(19 August)<br />

The feast day of the city’s minor<br />

patron saint is marked by four<br />

or fi ve days fi lled with a lively<br />

waterfront parade known as the<br />

Seguici Popular (literally, “Popular<br />

Retinue”), human castles and music<br />

for all tastes and ages.<br />

All Saints’ Day<br />

(1 November)<br />

The streets abound with stands<br />

selling fresh-roasted chestnuts.<br />

This holiday is best known for the<br />

traditional pine-nut sweets called<br />

panellets that fi ll the pastry shops<br />

and its fl owers for the departed.<br />

Carnival<br />

One of the most<br />

widely attended<br />

carnivals in<br />

Catalonia, it is<br />

known for its<br />

spectacular fl oatfi<br />

lled parades and<br />

citywide dancing.<br />

Of particular note<br />

are the Rua de<br />

l’Artesania and Rua de Lluïment<br />

parades, the “Judgement of<br />

Carnestoltes, King of the Carnival”,<br />

and the crema de la bóta, the<br />

burning of the Carnival King fi gure<br />

in an enormous wineskin at the<br />

festivities’ end.<br />

Tàrraco Viva<br />

(last two weeks in May)<br />

Symposium designed to raise awareness<br />

of ancient Roman history and culture with<br />

maximum scientifi c rigor: conferences,<br />

workshops, re-enactments of daily life in<br />

the ancient Roman era, as well as period<br />

soldiers, gladiatorial fi ghts, theatre, music<br />

and cuisine.<br />

Sant Joan<br />

(St. John’s Eve)<br />

(23 and 24 June)<br />

This celebration of the summer<br />

solstice dates back to before the<br />

Christian era. It is a night of roaring<br />

bonfi res, witches, dazzling fi reworks<br />

and parties till dawn.<br />

Catalan<br />

National Day<br />

(11 September)<br />

Elaborate fl ower arrangements are<br />

laid and Catalan nationalist acts<br />

are held to commemorate historical<br />

events.<br />

Santa Tecla (23 September)<br />

The City Festival in capital letters, Santa Tecla is a burst of joy, music and<br />

colour that courses through the city for ten straight days. It blends all the<br />

traditional elements of the Seguici Popular with an endless variety of dances,<br />

human castles, spark-throwing nighttime parades, mythological beasts,<br />

mediaeval treats and “spoken dances” (verse re-enactments of the struggle<br />

between good and evil) conserved or recovered throughout Catalonia.<br />

Offi cially declared both a Festival of Tourism Interest and a Traditional Festival<br />

of National Interest.<br />

Christmas<br />

(25 December)<br />

In mid-December, <strong>Tarragona</strong> is<br />

decked with festive Christmas lights<br />

and hosts its annual Christmas<br />

Fair, with stands selling fi gurines<br />

for home-made nativity scenes and<br />

an ample assortment of ornaments<br />

and crafts.<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

International<br />

Dixieland Festival<br />

(March-April)<br />

The city’s auditoriums, bars,<br />

municipal markets and streets<br />

play host to a non-stop series of<br />

concerts featuring Dixieland, jazz,<br />

blues and similar musical styles.<br />

Sant Jordi<br />

(St. George’s Day)<br />

(23 April)<br />

On this Catalan holiday dedicated<br />

to love and culture, the city brims<br />

with scarlet roses, endless books,<br />

sardana dancing and human<br />

castles.<br />

International<br />

Fireworks<br />

Competition<br />

(7 th - 12 th July)<br />

This competition draws fi reworks<br />

companies from around the world.<br />

The winner gets to put on the<br />

fi reworks show at the Santa Tecla<br />

festivities. Place: Miracle Beach.<br />

Human Castle<br />

Competition<br />

(fi rst Sunday of October in<br />

even-numbered years)<br />

The 18 best colles (human castle<br />

troupes) gather in the local bullring<br />

for the longest, most contested<br />

and most thrilling performances<br />

imaginable.<br />

New Year’s Eve<br />

(31 December)<br />

The deceptively named Home dels<br />

Nassos, or Man of the Many Noses,<br />

roams the streets, giving candy<br />

to the crowds. At night, friends<br />

celebrate with parties at hotels and<br />

associations.


calendrier des festivités<br />

69<br />

Tarragone Tarrago<br />

est une ville de lumière et de couleurs. Le climat et le caractère<br />

méditerranéen, l’ambiance chaleureuse des rues et l’hospitalité de ses<br />

habitants font d’elle un grand espace ludique, festif et culturel en plein air.<br />

Le calendrier des festivités de la ville comprend l’année entière, grâce au<br />

très large éventail formé par les fêtes traditionnelles tant locales que celles<br />

en provenance de l’ensemble de la Catalogne.<br />

Épiphanie<br />

(5 janvier)<br />

Les Rois d’Orient<br />

arrivent au port et<br />

parcourent la ville<br />

tout en offrant<br />

des bonbons aux<br />

enfants.<br />

Pâques<br />

Célébration de la passion, la mort et la résurrection du Christ.<br />

Cette fête est symbolisée par des messes, rosaires et processions.<br />

Dans l’après-midi du Vendredi Saint, les soldats romains viennent<br />

recueillir les différentes fi gures religieuses avant d’entreprendre la<br />

procession du Saint Enterrement. Cette fête est documentée depuis<br />

1550 et déclarée Fête Traditionnelle d’Intérêt National.<br />

Quelques 5.000 personnes et 16 fi gures religieuses y participent,<br />

dont la moitié sont portées sur les épaules.<br />

Sant Jordi<br />

(Saint Georges - 23 avril)<br />

Journée catalane de l’amour<br />

et la culture. La ville se remplit<br />

de fl eurs, livres, «sardanes»<br />

(danse traditionnelle catalane)<br />

et «castells» (châteaux humains).<br />

Corpus<br />

(juin)<br />

Gâteaux aux cerises («coques») et<br />

«l’œuf dansant» («l’ou com balla»).<br />

Procession composée des éléments<br />

religieux et traditionnels: «Magí de<br />

les Timbales» (timbalier annonçant<br />

la fête à cheval), géants et danses.<br />

Sant Magí<br />

(19 août)<br />

Fête patronale secondaire de la<br />

ville dont la durée est de quatre<br />

à cinq jours. Fête de l’eau suivie<br />

d’un cortège populaire, châteaux<br />

humains («castells») et musique<br />

pour tous les âges et goûts.<br />

Toussaint<br />

(Tots Sants - 1 novembre)<br />

Les échoppes de châtaignes grillées<br />

remplissent les rues. Les «panellets»<br />

(petits gâteaux en pâte d’ amande<br />

typiques de la Toussaint Catalogne)<br />

dans les pâtisseries et les fl eurs en<br />

souvenir des défunts symbolisent<br />

cette journée.<br />

Carnaval<br />

Un des carnavals les plus<br />

multitudinaires de la Catalogne,<br />

avec divers cortèges et danses.<br />

Ne manquez pas le Défi lé de<br />

l’Artisanat, le Défi lé de Parade,<br />

le jugement de Sa Majesté Carnaval<br />

et la crème de la Bota.<br />

Tarraco Viva<br />

(2e quinzaine du mois de ma)<br />

Journées de divulgation historique romaine,<br />

destinées à répandre la culture romaine moyennant<br />

la plus grande rigueur scientifi que possible:<br />

conférences, ateliers, mises en scène de la vie<br />

quotidienne de l’époque romaine comme l’armée,<br />

les combats de gladiateurs, le théâtre,<br />

la musique et la gastronomie romaine.<br />

Sant Joan<br />

(Saint Jean - 23 et 24 juin)<br />

Fête du solstice d’été, d’origine<br />

préchrétienne.<br />

Nuits de feux de joie, sorcières,<br />

pétards et bals jusqu’au petit matin.<br />

Fête nationale<br />

de la Catallogne<br />

(11 septembre)<br />

Offrandes<br />

de fl eurs,<br />

actes offi ciels<br />

catalans de<br />

commémoration<br />

historique.<br />

Concours de Castells<br />

(châteaux humains)<br />

(premier dimanche d’octobre<br />

des années paires)<br />

Les 18 principales «colles<br />

castelleres» (équipes de châteaux<br />

humains) se concentrent sur la Plaça<br />

de Braus pour offrir le spectacle, le<br />

plus compétitif et le plus émouvant.<br />

Noël N ël<br />

(25 décembre)<br />

A la mi-décembre, Tarragone se<br />

remplit de lumières de Noël et<br />

organise le Marché de Noël où sont<br />

vendus des personnages pour les<br />

crèches, des décorations diverses<br />

et des produits artisanaux..<br />

Festival International<br />

Dixieland<br />

de Tarragone<br />

(mars - avril)<br />

Différents concerts de musique<br />

dixieland, jazz, blues et autres<br />

concerts dans des théâtres, cafés,<br />

bars, halles et rues.<br />

Concours international<br />

de feux d’artifi ces<br />

(7 - 12 juillet)<br />

Participation des pyrotechnies à<br />

l’échelle internationale.<br />

Le gagnant est chargé du château<br />

de feux d’artifi ces des fêtes de<br />

Sainte Thècle.<br />

Emplacement: Plage du Miracle<br />

Santa Tecla<br />

(Sainte Tècle - 23 septembre)<br />

Principale fête de la ville. Les<br />

fêtes de la Sainte Thècle sont<br />

un feu d’artifi ce qui pendant dix<br />

jours illumine la ville de joie, de<br />

musique et de couleur. Tous les<br />

éléments traditionnels du Cortège<br />

Populaire, l’ensemble le plus riche<br />

de danses, des châteaux humains,<br />

les « correfocs » (feux d’artifi ces<br />

et pétards dans les rues), animaux<br />

fantastiques, entremets médiévaux<br />

et danses parlées conservées ou<br />

récupérées en Catalogne participent<br />

à cette fête. Déclarée Fête d’Intérêt<br />

Touristique et Fête Traditionnelle<br />

d’Intérêt National.<br />

Fêtes de fi n d’année<br />

(31 décembre)<br />

L’Home dels Nassos («l’Homme<br />

aux Nez», une tradition populaire<br />

catalane) se promène dans les<br />

rues de la ville en distribuant des<br />

bonbons aux enfants. Le soir,<br />

réveillon de fi n d’année entre amis<br />

dans les hôtels et associations.<br />

MARAGDA<br />

Joieria - Rellotgeria<br />

LOTUS<br />

VICEROY - FESTINA<br />

BASSEC<br />

POLICE<br />

...<br />

Taller Taller propi propi de de reparació reparació<br />

Méndez Méndez Núñez, Núñez 6 6 · · 43004 43004 <strong>Tarragona</strong> <strong>Tarragona</strong> · Tel. Tel. 977 977 232 232 153 153<br />

7-A<br />

7-G 77-G G<br />

7-H<br />

7-H


És notícia<br />

Es noticia | It’s the news | 70<br />

<strong>Tarragona</strong>, candidata<br />

als XVIII Jocs Mediterranis<br />

<strong>Tarragona</strong> vol organitzar els XVIII Jocs Mediterranis, una<br />

competició poliesportiva entre els països riberencs del Mar<br />

Mediterrani que forma part del moviment olímpic i que se<br />

celebra cada quatre anys. La candidatura de <strong>Tarragona</strong> és una<br />

gran oportunitat i, alhora, un important desafi ament per a la<br />

ciutat, que té l’entorn ideal per acollir els Jocs. Amb un llegat<br />

de més de dos mil anys d’història, <strong>Tarragona</strong> és oberta, amable<br />

i hospitalària i compta amb una oferta variada lúdica, cultural i<br />

comercial.<br />

Les seves platges daurades, la seva rica gastronomia, i el seu<br />

vast patrimoni històric són la seva millor targeta de presentació.<br />

Durant la fase de candidatura als Jocs Mediterranis, haurà<br />

de demostrar també que és l’escenari idoni per acollir<br />

l’esdeveniment esportiu més important de la Mediterrània pel<br />

que fa a instal·lacions, programes de competició, logística i<br />

projecció mediàtica.<br />

Un esdeveniment com els Jocs Mediterranis permetrà<br />

desenvolupar al màxim tots els recursos de la ciutat i de tota<br />

la regió geogràfi ca denominada Camp de <strong>Tarragona</strong>. I és que<br />

els Jocs van més enllà de la competició esportiva constituint un<br />

gran revulsiu per a la cultura, el lleure i el turisme de la regió. Tot<br />

això gràcies a la projecció internacional d’aquests Jocs, que<br />

igual que va passar a Almeria el 2005, convertirien <strong>Tarragona</strong><br />

en el centre d’atenció de milions de persones de la ribera<br />

mediterrània durant els deu dies de competició.<br />

Els Jocs Mediterranis representen doncs un marc excepcional<br />

per situar <strong>Tarragona</strong> al mapa internacional i per mostrar-la en<br />

tota la seva intensitat. El millor d’aquest gran repte de la ciutat<br />

que té la seva meta el 2017 és que el camí que queda per<br />

recórrer és tan estimulant com el propi objectiu d’organitzar la<br />

divuitena edició dels Jocs.<br />

<strong>Tarragona</strong>,<br />

candidata a los<br />

XVIII Juegos Mediterráneos<br />

<strong>Tarragona</strong> quiere organizar los XVIII Juegos Mediterráneos, una<br />

competición polideportiva entre los países ribereños del Mar<br />

Mediterráneo que forma parte del movimiento olímpico y que<br />

se celebra cada cuatro años. La candidatura de <strong>Tarragona</strong> es<br />

una gran oportunidad y, a la vez, un importante desafío para<br />

la ciudad, que posee el entorno ideal para acoger los Juegos.<br />

Con un legado de más de dos mil años de historia, <strong>Tarragona</strong><br />

es abierta, amable y hospitalaria y cuenta con una variada<br />

oferta lúdica, cultural y comercial.<br />

Sus playas doradas, su rica gastronomía, y su vasto patrimonio<br />

histórico son su mejor tarjeta de presentación. Durante la<br />

fase de candidatura a los Juegos Mediterráneos, deberá<br />

demostrar también que es el escenario idóneo para albergar<br />

el evento deportivo más importante del Mediterráneo en<br />

cuanto a instalaciones, programas de competición, logística y<br />

proyección mediática.<br />

Un acontecimiento como los Juegos Mediterráneos permitirá<br />

desarrollar al máximo todos los recursos de la ciudad y de toda<br />

la región geográfi ca conocida como Camp de <strong>Tarragona</strong>. Y<br />

es que los Juegos van más allá de la competición deportiva<br />

constituyendo un gran revulsivo para la cultura, el ocio y<br />

el turismo de la región. Todo ello gracias a la proyección<br />

internacional de estos Juegos, que igual que sucedió en Almería<br />

en 2005, convertirían a <strong>Tarragona</strong> en el centro de atención de<br />

millones de personas de la ribera mediterránea durante los diez<br />

días de competición.<br />

Los Juegos Mediterráneos representan pues un marco<br />

excepcional para situar a <strong>Tarragona</strong> en el mapa internacional y<br />

para mostrarla en toda su intensidad. Lo mejor de este gran reto<br />

de la ciudad que tiene su meta en 2017 es que el camino que<br />

queda por recorrer es tan estimulante como el propio objetivo<br />

de organizar la decimoctava edición de los Juegos.<br />

<strong>Tarragona</strong> wants to organise<br />

the XVIII Mediterranean<br />

Games<br />

<strong>Tarragona</strong> wants to organise the XVIII Mediterranean Games,<br />

a sports competition among Mediterranean Sea countries that<br />

forms part of the Olympic movement and is held every four<br />

years. The <strong>Tarragona</strong> candidacy is a great opportunity and, at<br />

the same time, an important challenge for the city that offers an<br />

ideal environment to host the Games. With a legacy of over two<br />

thousand years of history, <strong>Tarragona</strong> is open minded, kind and<br />

hospitable and has a wide variety of recreational, cultural and<br />

commercial offers.<br />

Its golden beaches, its rich gastronomy and its vast historical<br />

heritage make up its best presentation card. During the<br />

Mediterranean Games candidacy stage, it must also prove that<br />

it is the ideal setting to host the most important Mediterranean<br />

sports event with respect to installations, competition<br />

programmes, logistics and media projection.<br />

An event such as the Mediterranean Games would allow the city,<br />

and the region known as the Camp de <strong>Tarragona</strong>, to maximize all<br />

its resources. This is because the games go beyond the sports<br />

competitions and means an excellent booster for the region’s<br />

culture, leisure and tourism. This is all possible thanks to the<br />

international scope of the Games, and as occurred in Almería<br />

in 2005, will convert <strong>Tarragona</strong> into the centre of attention of<br />

millions of people on the Mediterranean coast during the ten<br />

days of competition.<br />

The Mediterranean Games therefore represent an excellent<br />

framework to place <strong>Tarragona</strong> on the international map and<br />

to show it extensively. The best part of this great challenge,<br />

the fi nishing line of which is in 2017, is that the journey to get<br />

there is as stimulating as the objective itself of organising the<br />

eighteenth edition of the Games.


Il est des nouvelles |<br />

Tarragone souhaite pouvoir<br />

organiser les XVIII èmes<br />

Jeux Méditerranéens<br />

Tarragone souhaite pouvoir organiser les XVIIIèmes Jeux<br />

Méditerranéens, une compétition sportive entre les pays<br />

riverains de la Mer Méditerranéenne qui fait partie du mouvement<br />

olympique et qui a lieu tous les quatre ans. La candidature<br />

de Tarragone est une grande occasion et, en même temps,<br />

un important défi pour la ville, qui présente un environnement<br />

idéal pour accueillir les Jeux. Tarragone, qui possède un legs<br />

de plus de deux mille ans d’histoire, est une ville aimable,<br />

ouverte et accueillante et dispose d’une offre ludique, culturelle<br />

et commerciale commer très variée.<br />

Ses plages plage dorées, sa riche gastronomie, et son vaste<br />

patrimoine historique sont sa meilleure carte de visite. Pendant<br />

la phase dde<br />

candidature aux Jeux Méditerranéens, elle devra<br />

aussi montrer mon qu’elle est la scène parfaite pour accueillir<br />

l’évènement l’évèneme sportif le plus important de la Méditerranée pour<br />

ce qui est des installations, des programmes de compétition,<br />

de logistique logistiq et de projection médiatique.<br />

Un évènement évènem tel que les Jeux Méditerranéens permettra<br />

développer développe au maximum toutes les ressources de la ville et de<br />

toute la région ré géographique connue sous le nom de Camp<br />

VS<br />

dde T<strong>Tarragona</strong>. CCar lles JJeux vont au-delà d là dde lla compétition é i i<br />

sportive, ce qui constitue un grand élan pour la culture, le loisir<br />

et le tourisme de toute la région. Tout cela grâce à la projection<br />

internationale de ces Jeux qui, comme aux Jeux d’Almeria en<br />

2005, fera de Tarragone le centre d’attention de millions de<br />

personnes de la rive méditerranéenne pendant les dix jours de<br />

compétition.<br />

Les Jeux Méditerranéens représentent donc un cadre<br />

exceptionnel pour situer Tarragone sur la carte internationale<br />

et pour la montrer dans toute son intensité. Le meilleur de ce<br />

grand défi de la ville dont le but est 2017 est que le chemin<br />

qui reste à faire est si stimulant comme le propre objectif<br />

d’organiser la dix-huitième édition des Jeux.<br />

vilaservei<br />

TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS<br />

August, Au A<br />

8 · 43003 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 902 012 212 · www.vilaservei.com


Hotels i<br />

Càmpings<br />

HOTELS<br />

HOTEL<br />

CIUTAT DE TARRAGONA<br />

Plaza Imperial Tarraco, 5.<br />

43005 <strong>Tarragona</strong>. España.<br />

Tel: +34 977 250 999.<br />

Fax: +34 977 250 699<br />

HUSA<br />

IMPERIAL TARRACO ****<br />

Passeig Palmeres, s/n<br />

<strong>Tarragona</strong><br />

Tel. +34.977.23.30.40<br />

Fax. +34.977.21.65.66<br />

AC TARRAGONA<br />

Avda. de Roma, 8<br />

43005 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 247 105<br />

Fax. 977 253 435<br />

HOTEL<br />

SB EXPRESS TARRAGONA<br />

Plaza de les<br />

Corts Catalanes, 4.<br />

43005 <strong>Tarragona</strong>. España.<br />

Tel: +34 977 221 050<br />

Fax: +34 977 2114 49<br />

HOTEL MARINA<br />

Via Augusta, 151<br />

43007 TARRAGONA<br />

Tel.: 977 292 727<br />

Fax: 977 233 027<br />

977 292 777<br />

HOTEL LAURIA<br />

Rambla Nova, 20<br />

TARRAGONA<br />

Tel.: 977 236 712<br />

HOTEL SANT JORDI<br />

Via Augusta, 185<br />

TARRAGONA<br />

Tel.: 977 207 515<br />

HOTEL NURIA<br />

Via Augusta, 145-217<br />

TARRAGONA<br />

Tel.: 977 235 011<br />

HOTEL URBIS<br />

Plaça Corsini, 10<br />

TARRAGONA<br />

Tel.: 977 240 116<br />

Fax: 977 243 654<br />

Hoteles i Campings |<br />

72<br />

Hotels and Campings | Hôtels et Campings |<br />

“ EL NEGRITO I LA NEGRITA ”<br />

OBJECTES DE REGAL<br />

MARCS<br />

LÀMINES<br />

COMPLEMENTS<br />

SOUVENIRS DE TARRAGONA<br />

HOTEL ASTARI<br />

Via Augusta, 85<br />

TARRAGONA<br />

Tel.: 977 236 900<br />

ALEXANDRA<br />

APARTHOTEL<br />

Rambla Nova, 71<br />

43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel.: 977 248 701<br />

Fax: 977 245 672<br />

HOTEL CANADA<br />

Carretera de Valencia 211<br />

43006 - TARRAGONA<br />

Tel.: 977 541.633<br />

+ 34 977 543.738<br />

HOTEL COSMOS<br />

Estanislao Figueras, 57<br />

43002 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel.: 977 243 987<br />

977 216 485<br />

Fax: 977 248 933<br />

HOTEL PLAÇA DE LA FONT<br />

Plaça de la Font, 26<br />

43003 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel.: 977 246 134<br />

CAMPINGS<br />

Governador González, 28 · 43001 <strong>Tarragona</strong> · Tel. 977 233 720<br />

CALEDONIA<br />

Antiga N-340, Km. 1.172 · 43008 Tamarit<br />

Tel. 977 650 098<br />

TRILLAS<br />

CALA TAMARIT<br />

N-340 Km. 1.172 · 43008 Tamarit<br />

Tel. 977 650 249<br />

TAMARIT<br />

PARK RESORT<br />

N-340 Km. 1.172 · 43008 Tamarit<br />

Tel. 977 650 128<br />

TORRE DE LA MORA<br />

N-340 Km. 1.171 · 43080 La Mora<br />

Tel. 977 650 277<br />

LAS PALMERAS<br />

N-340 Km. 1.168 · 43080 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 208 081<br />

PLATJA LLARGA<br />

Via Augusta, S/N · 43007 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 207 952<br />

LAS SALINAS<br />

N-340 Km. 1.167 · 43080 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 207 628


Inverteixi en seguretat al<br />

seu negoci i a la seva llar<br />

Estalviï diners en la compra o<br />

lloguer d’equips amb la millor<br />

tecnologia.<br />

Els nostres serveis<br />

Sistemes d’alarma<br />

Detenció via ràdio sense cables<br />

Exclusió d’animals<br />

Perimetrals<br />

Custòdia de claus<br />

Conexió a CRA<br />

CCTV (Circuit tancat de TV)<br />

Transmissió d’imatges<br />

Gravació digital<br />

Disseny personalitzat de<br />

sistemes de seguretat<br />

Estem molt a prop de vostè<br />

les 24 hores del dia<br />

Faci números i es quedarà amb Delcrisa<br />

C/ Fray Antoni Cardona i Grau<br />

Num. 7, Edifici A2, local 3.<br />

43002 <strong>Tarragona</strong><br />

Tel. 977 22 06 04<br />

Fax 977 22 27 58<br />

977 22 06 04<br />

admin@delcrisa.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!