convenció sobre els drets de l'infant - Drets Humans de Mallorca

dretshumansdemallorca.net

convenció sobre els drets de l'infant - Drets Humans de Mallorca

CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT

Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides dia 20 de novembre de 1989

Versió reduïda i adaptada per a infants i joves

- Perquè a tots els països hi ha infants que viuen en condicions molt difícils i necessiten molta

ajuda.

- Perquè la tradició i la cultura de cada poble influeixen en el creixement harmoniós de cada

infant.

- Perquè la cooperació internacional millora la vida dels infants, especialment en els països en

vies de desenvolupament.

Per tot això, tots els estats del món (excepte, fins al maig de 2000, els Estats Units d’Amèrica i

Somàlia) accepten aquesta Convenció sobre els drets de l’infant i faran tot el que sigui necessari

per complir els seus cinquanta-quatre articles.

PRIMERA PART

ARTICLE 1. Per a qui és aquest document

Aquesta Convenció és per a tu, si encara no

tens devuit anys *. Les Nacions Unides

anomenen "infant" tota persona que no ha

arribat a aquesta edat.

• Hi ha països on s’arriba a la majoria d’edat abans dels

devuit anys. La Convenció és per als menors d’edat.

ARTICLE 2. Dret a la igualtat

Tu i tots els altres infants del món utilitzareu

aquests drets sense cap distinció de raça,

color, sexe, idioma, religió, política, nació,

riquesa, naixement o família. Els estats

asseguraran que els infants pugueu fruir

sempre dels vostres drets.

ARTICLE 3. Dret a obtenir el teu bé

Tot el que es faci per als infants cercarà

sempre el seu bé. Per tant, l’Estat et protegirà

i farà que aconsegueixis adequadament el

que necessites per al teu benestar.

ARTICLE 4. L’Estat t’ajudarà

L’Estat farà el que sigui necessari perquè tot

el que s’ha escrit aquí es compleixi.

ARTICLE 5. Dret a exercir els teus drets

Ton pare i ta mare, o les persones que et

cuiden, s’encarregaran que puguis

desenvolupar les teves capacitats i exercir els

drets de la Convenció.

ARTICLE 6. Dret a la vida

Tu i tots els infants teniu dret a la vida i heu

de créixer i desenvolupar-vos com cal.

1

ARTICLE 7. Dret a un nom i a un país

Des del teu naixement tens dret a tenir un

nom, a pertànyer a un país, a conèixer ton

pare i ta mare i a rebre d’ells educació.

ARTICLE 8. Dret a mantenir la personalitat

Tens dret a ser tu mateix o tu mateixa. Cap

altra persona no podrà canviar mai la teva

identitat.

ARTICLE 9. Dret a conviure amb ton pare i

amb ta mare

Si tu no vols, ningú no et podrà separar mai

de ton pare ni de ta mare, a no ser que la

separació sigui necessària per al teu bé, quan

hi hagi maltractaments. Si ton pare i ta mare

viuen separats, tens sempre dret a relacionarte

regularment amb un i amb l’altra, a no ser

que el seu contacte et perjudicàs.

ARTICLE 10. Dret a reunir-te amb la teva

família

Si ton pare i ta mare viuen a diferents països,

tens dret a visitar-los i a relacionar-te amb un

i amb l’altra. Ell o ella també podran sortir

del seu país per anar al país on tu vius.

ARTICLE 11. Dret a viure al teu país

Si tu no vols, ningú no pot fer-te sortir del

teu país ni retenir-te'n fora.

ARTICLE 12. Dret a manifestar l’opinió

En tot allò que t’interessa pots expressar la

teva opinió, la qual serà escoltada i atesa

convenientment.


ARTICLE 13. Dret a la llibertat d’expressió

Tens dret a cercar, rebre i difondre

informacions i idees de tota casta, sempre

que amb aquestes no perjudiquis altres

persones.

ARTICLE 14. Dret a la llibertat de

pensament, de consciència i de religió

Pots pensar i creure el que vulguis; també

pots practicar una religió. Ton pare i ta mare,

o les persones tutores, poden ajudar-te a

créixer en aquest sentit. Sempre has de respectar

la llibertat i els drets de les altres

persones.

ARTICLE 15. Dret a la llibertat d’associació

Tens dret a unir-te i a reunir-te amb qui

vulguis, sempre que no perjudiquis altres

persones.

ARTICLE 16. Dret a la vida privada

Si tu no vols, ningú no entrarà dins allò que

és teu: família, casa, correspondència, fama,

honra. La llei et protegeix.

ARTICLE 17. Dret a la informació correcta i

adequada

Els mitjans de comunicació són molt

importants; per això, des del teu país i des

d’altres països i cultures, rebràs informació i

instrucció de tot allò que t’ajudi a créixer

com a persona. Trobaràs llibres al teu abast i

en la teva llengua i sempre se’t protegirà de

les informacions i dels materials que et

poguessin perjudicar.

ARTICLE 18. Responsabilitat de ton pare i

de ta mare

Ton pare i ta mare, o els teus tutors, cercaran

sempre allò que és bo per a la teva criança i

per al teu desenvolupament. L’Estat els

assistirà perquè puguin complir dignament la

seva missió i si treballen, rebran més ajuda

perquè no et falti res.

ARTICLE 19. Dret a no rebre maltractament

Rebràs protecció contra tota forma de

violència, abús, maltractament, explotació,

negligència o descuit. Si, malgrat tot, fossis

víctima d’alguna d’aquestes injustícies,

tendràs assistència i ajuda, fins i tot de la

justícia, per sortir-ne bé i viure com cal.

ARTICLE 20. Dret a protecció, encara que

no tenguis família

2

Si et trobes sense família, l’Estat et donarà

protecció i assistència especials, ja sigui dins

una institució de protecció de menors, bé

mitjançant una família que et rebrà com a fill

seu o filla seva. Els teus valors de raça,

religió, cultura i llengua seran sempre

respectats.

ARTICLE 21. Dret a protecció en cas

d’adopció

Quan un infant sigui adoptat se cercarà

sempre el seu bé. Una adopció no es farà mai

sense el consentiment de les persones

responsables de l’infant. Un infant només

podrà ser adoptat per una família d’un altre

país quan no trobi suficient assistència dins

el seu propi país, i conservarà sempre els

drets que hi tenia. L’adopció no serà mai

causa de guanys econòmics per a les

persones que intervenen en el procés.

ARTICLE 22. Dret de l’infant refugiat

Si en el teu país arriben situacions difícils,

tens dret a refugiar-te en un altre país. Rebràs

protecció i assistència per fer-ho sol o sola,

amb els teus pares o amb altres persones i

sempre tendràs ajuda per reunir-te novament

amb la teva família.

ARTICLE 23. Dret de l’infant impedit

Malgrat que tenguis un impediment físic o

mental, has de poder gaudir plenament de la

vida. Sempre serà respectada la teva persona

i, fins on puguis, t’has de valer per tu mateix

o mateixa, i has de participar amb les altres

persones en les activitats socials. La teva

situació et dóna dret a rebre assistència

especial per als estudis, la capacitació, els

serveis de sanitat i de rehabilitació,

l’ocupació i l’esplai per tal que et puguis

desenvolupar i integrar com cal.

ARTICLE 24. Dret a la salut

La teva salut serà sempre protegida i ajudada

amb tots els mitjans possibles. Per això,

arreu i, sobretot, als països pobres es

treballarà per reduir la mortalitat infantil,

assegurar l’assistència mèdica, combatre la

mala nutrició, atendre les dones

embarassades, fer conèixer els fonaments de

la salut i de l'alimentació, prevenir les

malalties i abolir els costums perjudicials per

a una vida sana.


ARTICLE 25. Dret a la revisió del teu cas,

si estàs malalt o malalta

Si per curar-te d’una malaltia física o mental

vius dins un establiment de salut (clínica,

hospital, etc.), tens dret a la revisió periòdica

de la teva situació.

ARTICLE 26. Dret a la seguretat social

Qualsevol infant té dret als beneficis de la

seguretat social i a les seves prestacions.

Així, doncs, tens dret a demanar les ajudes

que es donen al teu país; també altres

persones les podran sol·licitar en nom teu.

ARTICLE 27. Dret a una vida normal i

decent

Has de poder viure d’una forma adequada al

teu ple desenvolupament físic, mental,

espiritual, moral i social. Ton pare i ta mare,

o altres persones que tenen cura de tu, en són

els primers responsables; en segon lloc

actuarà l’Estat, el qual ajudarà els teus

progenitors a complir la seva tasca.

ARTICLE 28. Dret a l’educació

Tot infant té dret a l'educació. Per tant,

l'ensenyament primari serà obligatori i

gratuït per a tothom, l'ensenyament secundari

i professional serà generalitzat i l'ensenyament

superior serà ofert a totes les persones

capacitades. Es fomentarà l'assistència

regular a les aules. La disciplina escolar

respectarà sempre la dignitat de la persona de

l'infant. S'eliminaran la ignorància i

l'analfabetisme; els països pobres seran els

més ajudats. Els coneixements moderns

arribaran a tots els països. Se t'informarà i

orientarà sobre les possibilitats d'estudis i les

sortides professionals que tens.

ARTICLE 29. Objectius de l'educació

L'educació que reps: 1) ha de desenvolupar

al màxim la teva personalitat, les teves

aptituds i la teva capacitat mental i física; 2)

ha de complir els drets humans i les llibertats

fonamentals; 3) ha de respectar ton pare i ta

mare, la teva cultura, el teu idioma, els valors

del teu país i els valors de totes les

civilitzacions i cultures del món; 4) ha de

preparar-te per ser responsable dins una

societat lliure, amb comprensió, pau,

tolerància, igualtat i amistat entre tots els

pobles i grups de diferent raça, nació, religió

i origen; 5) ha de defensar el medi ambient i

la natura.

3

ARTICLE 30. Dret dels infants de grups

minoritaris

Si ets un infant que pertanys a un grup

minoritari de raça, de religió o de llengua,

tens dret a la cultura, a la religió i a l'idioma

propis del teu grup.

ARTICLE 31. Dret al descans i a l’esplai

Tens dret al descans, a l’esplai, al joc i a les

activitats pròpies de la teva edat. Així, doncs,

has de poder participar en la vida cultural,

artística i recreativa del teu entorn.

ARTICLE 32. Dret a la protecció contra

l’explotació del treball

Rebràs protecció contra l’explotació

econòmica i contra els treballs que dificultin

o posin en perill la teva educació, la teva

salut o el teu desenvolupament en l’aspecte

físic, mental, espiritual, moral o social.

S’establirà una edat mínima per poder

treballar * . L’horari i les condicions de

treball estaran reglamentats i serà castigat qui

no compleixi la normativa.

• Aquí s’ha establert als setze anys.

ARTICLE 33. Dret a la protecció contra la

droga

Tendràs forta protecció contra les drogues.

Els infants no treballaran ni traficaran mai

amb aquestes substàncies.

ARTICLE 34. Dret a la protecció contra

l’explotació sexual

Seràs protegit o protegida contra totes les

formes d’explotació i d’abús sexuals. Per

això, l’Estat impedirà que els infants es

dediquin a activitats sexuals il·legals com,

per exemple, la prostitució o els espectacles

pornogràfics.

ARTICLE 35. Dret contra l’esclavitud

Mai no t’han de poder segrestar, vendre ni

sotmetre al comerç d’infants.

ARTICLE 36. Dret contra tota explotació

Rebràs protecció davant qualsevol explotació

que pugui perjudicar el teu benestar.

ARTICLE 37. Dret a la protecció contra la

tortura i la privació de llibertat

Cap infant no es veurà sotmès a tractaments,

penes o tortures cruels o degradants. No serà


privat de llibertat sense motiu i, si cal tancarlo

a la presó, hi estarà poc temps, serà tractat

sempre amb humanitat i respecte, tendrà

contacte amb la família i rebrà assistència

adequada de la justícia.

ARTICLE 38. Dret a protecció en cas de

guerra

En cas de conflicte armat els estats

protegiran la població civil, especialment els

infants. Si tens menys de quinze anys no

podràs agafar les armes ni servir com a

soldat.

ARTICLE 39. Dret a la recuperació i a la

reintegració

Si has sofert abandonament, explotació,

abús, tortura, maltractament o guerra, tens

dret a recuperar-te i a tornar a integrar-te dins

la vida normal. Ho faràs dins un ambient

favorable a la teva salut i al respecte de la

teva persona.

ARTICLE 40. La justícia i els drets de les

persones menors

Quan la llei acusi o reconegui un infant

culpable d’haver obrat malament, no li

llevarà el dret que l’infant sempre té de ser

tractat amb dignitat i respecte i de ser

considerat benèvolament a causa de l’edat.

La llei promourà que l’infant s’integri

novament dins la societat i la faci progressar.

És convenient establir una edat abans de la

qual l’infant no té encara responsabilitat

davant la llei *. Sempre seran respectats tots

els drets humans i totes les llibertats

fonamentals de l’infant.

• Catorze anys a l’Estat espanyol, d’acord amb la Llei

orgànica 5 / 2000, de 12 de gener.

ARTICLE 41. Dret a la protecció més

favorable

Si al teu país hi ha lleis més favorables que

les establertes en aquesta Convenció, tens

dret a utilitzar-les.

------------------------------------

SEGONA PART

ARTICLE 42. Divulgació de la Convenció

Els estats faran conèixer aquesta Convenció

sobre els drets de l'infant, tant a les persones

adultes com als mateixos infants.

4

ARTICLE 43. El Comitè dels Drets de

l’Infant

Hi haurà un Comitè Internacional dels Drets

de l’Infant, dependent de les Nacions Unides,

format per deu persones expertes, que

comprovarà cada any com els estats del món

compleixen i progressen en el respecte dels

drets de les persones menors.

ARTICLE 44. Informacions dels estats al

Comitè dels Drets de l’Infant

Cada cinc anys tots els estats informaran el

Comitè dels Drets de l’Infant sobre les

dificultats que troben per aplicar aquesta

Convenció i sobre les mesures aplicades per

assegurar-ne el compliment.

ARTICLE 45. Organitzacions de servei a la

infància

L’UNICEF, els òrgans de les Nacions

Unides i les organitzacions especialitzades

en el servei a la infància podran comprovar

com s’apliquen totes les normes escrites en

aquesta Convenció.

------------------------------------------

TERCERA PART

ARTICLE 46. Acceptació quasi universal de

la Convenció

Aquesta Convenció s’ofereix a l’acceptació

de tots els estats del món *.

• El mes de maig de 2000 encara no era acceptada ni per

Somàlia ni pels Estats Units d’Amèrica.

ARTICLE 47. Ratificació de la Convenció

La Convenció, una vegada acceptada pels

estats, ha de ser ratificada per aquests.

ARTICLE 48. Adhesió a la Convenció

Aquesta Convenció està oberta a l'adhesió de

qualsevol estat del món.

ARTICLE 49. Aplicació dins cada estat

La Convenció s’aplicarà dins cada estat,

trenta dies després d'haver estat ratificada.

ARTICLE 50. Modificació de la Convenció

Els estats podran proposar modificacions

dels articles d’aquesta Convenció, però cap

modificació no serà vàlida sense l’aprovació

de l’Assemblea General de les Nacions

Unides.


ARTICLE 51. Cap modificació serà

contrària al bé dels infants

No es farà cap modificació contrària al bé

dels infants, finalitat fonamental d’aquesta

Convenció.

ARTICLE 52. Llibertat dels estats per

refusar la Convenció

Qualsevol estat pot retirar la seva adhesió a

aquesta Convenció, però ho ha de comunicar

un any abans.

ARTICLE 53. Custòdia de la Convenció

El dipositari d’aquesta Convenció és el

secretari general de les Nacions Unides.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Benestar Social

Direcció General de Cooperació

5

ARTICLE 54. Idiomes de la Convenció

El text de la Convenció ha quedat escrit en

sis idiomes: anglès, àrab, castellà, francès,

rus i xinès.

-----------------------------------------------------

Aquesta versió de la Convenció dels drets de l’infant,

resumida i adaptada per Guillem Ramis i Moneny,

ha rebut l’aprovació i l’elogi

del Comitè dels Drets de l’Infant,

de l’Alt Comissariat de Drets Humans

de les Nacions Unides

Palma, juny de 2000

Dipòsit legal: PM 1197-2000

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d’Educació i Cultura

Direcció General d’Ordenació i Innovació

UNICEF

Comitè de Balears

More magazines by this user
Similar magazines