12.07.2015 Views

Lampiran Q-8.pdf - SME Corporation Malaysia

Lampiran Q-8.pdf - SME Corporation Malaysia

Lampiran Q-8.pdf - SME Corporation Malaysia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bil Perihal barang-barang/perkhidmatandan Syarat-syarat KhasUntuk diisi oleh JabatanUnit/ UkuranKuantiti/KekerapanKadar Harga(RM) (RM)Untuk diisi olehPenyebuthargaSeperti di <strong>Lampiran</strong> Ai) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; danii) Tempoh penyerahan/penyempurnaan ialah ___________________ (sila nyatakan)Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang/perkhidmatan di atas denganharga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dandi belakang ini.TandatanganPenyebutharga :................................................Nama dan K/P :................................................AlamatSyarikat :..........................................................

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!