13.07.2015 Views

Banci Ekonomi 2011: Profil PKS - SME Corporation Malaysia

Banci Ekonomi 2011: Profil PKS - SME Corporation Malaysia

Banci Ekonomi 2011: Profil PKS - SME Corporation Malaysia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Seksyen III : Sorotan Khas<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>:<strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong>


<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong><strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong>89<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>: <strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong><strong>Banci</strong> pertama ke atas <strong>PKS</strong> di <strong>Malaysia</strong> telah dijalankan oleh Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong> (DOSM)pada tahun 2005, berikutan arahan oleh Majlis Pembangunan <strong>PKS</strong> Kebangsaan. Data daripada <strong>Banci</strong>tersebut iaitu <strong>Banci</strong> Baseline bagi Pertubuhan dan Enterpris 2005 adalah bagi tahun rujukan 2003. <strong>Banci</strong><strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong> yang dilancarkan secara rasmi pada 18 September 2012 turut meliputi banci mengenai<strong>PKS</strong>. ‘<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, <strong>Profil</strong> Perusahaan Kecil dan Sederhana’ (<strong>Banci</strong> <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>) adalah bagi tahunrujukan 2010 dan dilaksanakan oleh DOSM sepanjang tempoh April - Disember <strong>2011</strong>.• <strong>Banci</strong> <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong> merangkumi pertubuhan dan perusahaan dalam sektor ekonomi utama negarayang berasaskan kepada Piawaian Klasifikasi Industri <strong>Malaysia</strong> 2008 (<strong>Malaysia</strong>n Standard IndustrialClassification, (MSIC) 2008), iaitu pembuatan, perkhidmatan, pertanian, pembinaan sertaperlombongan dan pengkuarian.• Syarikat dan perniagaan tempatan dan asing yang diliputi dalam <strong>Banci</strong> hendaklah berdaftar samaada dengan Suruhanjaya Syarikat <strong>Malaysia</strong> (SSM), Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan pelbagaibadan profesional seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction IndustryDevelopment Board, CIDB), Majlis Peguam dan Persatuan Arkitek <strong>Malaysia</strong> (PAM) atau denganpelbagai dewan perniagaan dan persatuan lain.Perbandingan antara <strong>Banci</strong> <strong>PKS</strong> pada Tahun 2005 dan <strong>2011</strong><strong>Banci</strong> <strong>2011</strong> adalah menyeluruh dan merangkumi kelima-lima sektor ekonomi utama berbanding denganhanya tiga sektor utama yang diliputi dalam <strong>Banci</strong> Baseline bagi Pertubuhan dan Enterpris 2005 (<strong>Banci</strong><strong>PKS</strong> 2005) iaitu sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian. Pembinaan serta perlombongan &pengkuarian merupakan dua sektor tambahan yang terlibat dalam <strong>Banci</strong> <strong>2011</strong>. <strong>Banci</strong> turut mempunyailiputan tambahan ke atas perniagaan milikan wanita, memandangkan kebelakangan ini tumpuanbanyak menjurus kepada usaha untuk meningkatkan sumbangan wanita dalam ekonomi. Maklumattambahan lain mengenai <strong>PKS</strong> yang turut diliputi adalah penerapan ICT dan tahap inovasi, akses kepadapembiayaan serta pemasaran dan promosi.Carta 1: Perbandingan antara <strong>Banci</strong> <strong>PKS</strong> pada tahun 2005 dan <strong>2011</strong><strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong>/<strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>• Tahun Rujukan : 2010<strong>Banci</strong> Pertubuhan &Enterpris 2005• Tahun Rujukan: 2003• Liputan: 5 sektor iaitu Pembuatan,Perkhidmatan, Pertanian, Pembinaandan Perlombongan & Pengkuarian• Jumlah rangka: 1.3 juta pertubuhan/perusahaan• Jumlah responden: 662,939 (51%)• Pendekatan Pertubuhan/Perusahaan.Tidak termasuk pekebun kecil, petani,isi rumah & individu• Data baru dikumpul semak:Milikan Wanita• 3 sektor: Pembuatan, Perkhidmatandan Pertanian• Jumlah rangka: 1.7 juta pertubuhan/perusahaan• Jumlah responden: 552,804 (33%)• Termasuk: pekebun kecil, petani, isirumah & individu (Sektor Tidak Rasmi)• Tiada data tentang Usahawan WanitaSumber: <strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005 dan <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>


LAPORAN TAHUNAN <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>/1292 Majlis Pembangunan <strong>PKS</strong> Kebangsaan• Dalam sektor perkhidmatan, sebahagian besar <strong>PKS</strong> adalah dalam subsektor perdaganganpengedaran (perkhidmatan perdagangan borong & runcit), termasuk pembaikan kenderaanbermotor dan motosikal, diikuti oleh perkhidmatan makanan dan minuman serta perkhidmatanpengangkutan & penyimpanan (rujuk Carta 2).• Dalam sektor pembuatan, sebahagian besar <strong>PKS</strong> terlibat dalam bidang pembuatan pakaian, produkmakanan, logam rekaan & percetakan dan penerbitan semula media rakaman (rujuk Carta 3).Carta 3: Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> dalam Sektor Pembuatan mengikut Subsektor25.024.0Pembuatan – 37,861 pertubuhan20.015.015.114.610.010.57.75.04.94.63.83.63.22.92.52.50.0PakaianProdukMakananProdukLogamRekaanPercetakanPerabotProdukGetak &PlastikProdukKayuProduk Jenteragalian & Peralatanbukanlogam lainLogamAsasProdukKimiaTekstil Lain-lain(contoh:kertas,peralatan elektrik)Sumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>• Dalam sektor pembinaan,kebanyakkan <strong>PKS</strong> terlibatdalam subsektor pertukangankhas, yang merangkumikira-kira 40% daripada jumlahpertubuhan dalam sektortersebut. Pertukangan khasmerujuk kepada pembinaansebahagian daripadabangunan dan kerjakejuruteraan awam tanpamelibatkan tanggungjawabke atas keseluruhan projek(rujuk Carta 4).45403530252015105Carta 4: Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> dalam Sektor Pembinaanmengikut Subsektor40.221.521.017.30PertukanganKhasBangunan BukanKediamanKejuruteraanAwamBangunanKediamanSumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>


<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong><strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong>93• Dalam sektor pertanian, memandangkan petani dan pekebun kecil dikecualikan dalam <strong>Banci</strong> <strong>2011</strong>,sebahagian besar <strong>PKS</strong> adalah tertumpu dalam subsektor tanaman (rujuk Carta 5).%Carta 5: <strong>PKS</strong> dalam Sektor Pertanian mengikut Subsektor807070.460504030201013.411.64.50TanamanPertanianTernakanPerikananPerhutanan& PembalakanSumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>• Dalam sektor perlombongan dan pengkuarian, sebahagian besar <strong>PKS</strong> terlibat dalam perniagaanpengkuarian batu (84%).Carta 6: <strong>PKS</strong> dalam Sektor Perlombongan & Pengkuarian mengikut Subsektor%1008083.66040200Pengkuarian Batu16.4Perlombongan MineralSumber: Economic <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> Census <strong>2011</strong>, Department Jabatan of Perangkaan Statistics, <strong>Malaysia</strong> <strong>Malaysia</strong><strong>PKS</strong> mengikut Saiz SyarikatMajoriti <strong>PKS</strong> merupakan perusahaan mikro, yang membentuk 77% daripada jumlah <strong>PKS</strong> di <strong>Malaysia</strong> padatahun 2010 (2003: 79.3%). <strong>PKS</strong> bersaiz kecil merangkumi 20% manakala <strong>PKS</strong> bersaiz sederhana mencakupibaki sebanyak 3% (rujuk Jadual 3). Terdapat peningkatan sebanyak 14.1% oleh perusahaan mikro; 28%oleh perusahaan kecil dan 56.4% oleh perusahaan bersaiz sederhana.


LAPORAN TAHUNAN <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>/1294 Majlis Pembangunan <strong>PKS</strong> KebangsaanJadual 3: Bilangan Pertubuhan dan Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> mengikut Saiz<strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005(Tahun Rujukan 2003)Mikro Kecil Sederhana Jumlah<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>(Tahun Rujukan 2010)Mikro Kecil Sederhana JumlahBilangan pertubuhan434,939100,60812,720548,267496,458128,78719,891645,136Peratus pecahandaripada jumlah<strong>PKS</strong>,%79.318.42.310077.020.03.0100Peratus pecahandaripada jumlahpertubuhan,%78.718.22.399.274.919.43.097.3Sumber: <strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005 dan <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>• Perusahaan mikro tertumpu dalam sektor perkhidmatan dan merangkumi hampir 80% daripada <strong>PKS</strong>dalam sektor tersebut. Kebanyakkan perusahaan mikro dikendalikan oleh pemilik dengan pekerjasepenuh masa kurang daripada lima orang. Sebahagian besar <strong>PKS</strong> dalam sektor pembuatandan pertanian juga adalah perusahaan mikro, iaitu mencakupi 57.1% dan 56.3% daripada jumlah<strong>PKS</strong> dalam sektor masing-masing. Dalam sektor pembinaan, taburan saiz <strong>PKS</strong> adalah agak sekatamerentasi perusahaan bersaiz sederhana, kecil dan mikro. Sementara itu, pertubuhan bersaiz kecildan sederhana merangkumi sebahagian besar <strong>PKS</strong> dalam sektor perlombongan dan pengkuarian(rujuk Carta 7).Carta 7: Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> mengikut Sektor dan Saiz, %%100902.318.43.020.02.118.36.136.814.820.68038.87028.96034.9504079.377.079.657.156.342.1302044.51019.102005 <strong>2011</strong>PerkhidmatanSederhana Kecil MikroPembuatanPertanianPembinaanPerlombongan& PengkuarianSumber: <strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005 dan <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>


<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong><strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong>95<strong>PKS</strong> mengikut Taraf SahJadual 4: Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> mengikut Taraf SahTaraf Sah<strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005(Tahun Rujukan 2003)Hak milikperseoranganPerkongsianSyarikatBerhadHak milikperseorangan<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>(Tahun Rujukan 2010)PerkongsianSyarikatBerhadLainlainLainlainBilanganpertubuhan375,19253,241116,6503,184458,26954,938118,67813,251Peratuspecahandaripadajumlahpertubuhan, %68.49.721.30.671.08.518.42.1Sumber: <strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005 dan <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>Dari segi taraf sah <strong>PKS</strong>, secara relatifnya syarikat sendirian berhad berkurangan daripada 21.3% padatahun 2003 kepada 18.4% pada tahun 2010. Paling ketara adalah peratusan bahagian <strong>PKS</strong> bagi hak milikperseorangan telah meningkat kepada 71%.• Dari segi kadar pertumbuhan pertubuhan, hak milik perseorangan (usahawan individu) mencatatpertumbuhan dua angka iaitu 22.1% antara tempoh dua <strong>Banci</strong> tersebut (2003 – 2010). Kira-kira 88.3%daripada hak milik perseorangan adalah perusahaan mikro, 11.3% adalah syarikat bersaiz kecil danbaki 0.4% adalah syarikat bersaiz sederhana.• Sementara itu, syarikat perkongsian dan syarikat liabiliti terhad mencatat peningkatan yang lebihkecil, masing-masing pada 3.2% dan 1.7%.• Pertumbuhan bagi pertubuhan taraf sah yang lain pula melonjak pada 316.2%, daripada 3,184pertubuhan pada tahun 2003 kepada 13,251 pertubuhan pada tahun 2010. Pertubuhan ini adalahsyarikat awam berhad, koperasi, perbadanan awam dan pertubuhan persendirian yang tidakmencari keuntungan.<strong>PKS</strong> mengikut Lokasi GeografiBerdasarkan <strong>Banci</strong> <strong>2011</strong>, peratusan bahagian <strong>PKS</strong> telah bertambah di negeri Sabah, Selangor, PulauPinang, Perak, Sarawak, Negeri Sembilan dan Johor berbanding dengan peratusan bahagian yangdicatatkan pada <strong>Banci</strong> <strong>PKS</strong> pada tahun 2005.• Empat negeri yang mencatat peningkatan paling tinggi dari segi peratusan bahagian <strong>PKS</strong> kepadakeseluruhan pertubuhan adalah negeri Sabah (+1.8 mata peratusan), Selangor (+1.5 mataperatusan), Pulau Pinang (+1.4 mata peratusan) dan Perak (+1.3 mata peratusan).• Lembah Kelang (Selangor dan Kuala Lumpur) mencakupi hampir satu pertiga daripada jumlah <strong>PKS</strong>,diikuti oleh Johor dengan 10.7% dan Perak dengan 9.3%.


LAPORAN TAHUNAN <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>/1296 Majlis Pembangunan <strong>PKS</strong> KebangsaanJadual 5: Peratus Pecahan <strong>PKS</strong> mengikut Negeri pada Tahun 2003 Berbanding 2010, %Negeri<strong>Banci</strong> Pertubuhandan Enterpris 2005(Tahun Rujukan 2003)<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>(Tahun Rujukan 2010)Peningkatan /Penurunan MataPeratusanSelangor18.019.5+1.5Kuala Lumpur17.713.1-4.6Johor10.310.7+0.4Perak8.09.3+1.3Sarawak6.06.8+0.8Sabah4.56.3+1.8Pulau Pinang4.96.3+1.4Kelantan6.55.9-0.6Kedah6.85.7-1.0Pahang5.14.6-0.5Negeri Sembilan3.23.8+0.6Terengganu4.33.5-0.8Melaka3.63.4-0.2Perlis1.10.8-0.3Labuan-0.3+0.3Putrajaya-0.1+0.1JUMLAH100.0100.0Sumber: <strong>Banci</strong> Pertubuhan dan Enterpris 2005 dan <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>• 53% daripada <strong>PKS</strong> beroperasi di Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Perakpada tahun 2010 berbanding dengan 54% pada tahun 2003.PerlisKedahPulau PinangKelantanTerengganuSabahPerakSelangorKuala LumpurNegeri SembilanMelakaJohorPahangSarawak


<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong><strong>Profil</strong> <strong>PKS</strong>99Carta 11: Taburan <strong>PKS</strong> Milikan Wanita mengikut SektorPembuatan6.9%Pembinaan0.9%Pertanian0.4%Perkhidmatan91.7%Perlombongan& Pengkuarian0.02%Sumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>• Majoriti syarikat milikan wanita ini merupakan perusahaan mikro (88%) yang pemiliknya bekerja sendiridengan sebahagian besarnya dalam sektor pembuatan (89.6%), perkhidmatan (88.4%) dan pertanian(70.3%).Jadual 6: Peratus Pecahan Sektor mengikut Saiz Pertubuhan Milikan Wanita, %<strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>(Tahun Rujukan 2010)Perkhidmatan Pembuatan Pertanian Pembinaan Perlombongan& PengkuarianStatusKeseluruhanMikro88.489.670.340.325.987.9Kecil11.010.321.036.740.811.3Sederhana0.60.18.723.033.30.8Bilanganpertubuhan116,3958,7795191,19027126,910Sumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>


LAPORAN TAHUNAN <strong>PKS</strong> <strong>2011</strong>/12100 Majlis Pembangunan <strong>PKS</strong> KebangsaanAkses kepada Pembiayaan oleh <strong>PKS</strong>Sebagaimana dalam <strong>Banci</strong> 2005, didapati sebahagian besar <strong>PKS</strong> (55.9%) menggunakan sumber danadalaman atau dana yang dijana daripada pemegang saham untuk membiayai operasi perniagaanmereka dalam <strong>Banci</strong> <strong>2011</strong>.• Walau bagaimanapun, sebahagian besar syarikat bersaiz sederhana (47.7%) berjaya memperolehdana daripada institusi kewangan, termasuk bank perdagangan, pertubuhan kredit mikro daninstitusi kewangan pembangunan. Bagi perusahaan mikro dan syarikat bersaiz kecil, sumber utamapembiayaan mereka adalah dijana secara dalaman (rujuk Carta 12).• Kira-kira tiga perempat (75.6%) daripada pembiayaan <strong>PKS</strong> adalah bagi tujuan modal kerja (rujukCarta 13). Keperluan pembiayaan bagi tujuan ini adalah sama merentasi pelbagai saiz, iaituperusahaan mikro (74.6%), syarikat bersaiz kecil (77.8%) dan syarikat bersaiz sederhana (74.2%).• Aktiviti utama lain yang memerlukan pembiayaan (43.6%) adalah pembelian dan penyewaanperalatan, mesin, kenderaan, perkakasan dan perisian komputer serta tanah dan bangunan.Carta 12: Akses kepada Pembiayaan1601401201008030.014.328.81533.612.735.58.546.4604055.958.149.620020.3Keseluruhan16.2Mikro30.7Kecil47.7SederhanaSumber LainKeluarga dan rakanDana dalaman atau sumbangan daripada pemegang sahamKredit mikro, bank dan institusi kewangan yang lainNota: Sumber lain adalah geran atau pembiayaan daripada agensi Kerajaan, koperasi, syarikat pajakan atau pembekalSumber: <strong>Banci</strong> <strong>Ekonomi</strong> <strong>2011</strong>, Jabatan Perangkaan <strong>Malaysia</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!