12.07.2015 Views

Lampiran Q-13.pdf - SME Corporation Malaysia

Lampiran Q-13.pdf - SME Corporation Malaysia

Lampiran Q-13.pdf - SME Corporation Malaysia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAMPIRAN QBila menjawab, sila nyatakan nombor iniNo. Sebutharga Bil. 19 / 2013(Kew.284-Pin. /94)KERAJAAN MALAYSIA(ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN.SEBUTHARGA 19 / 2013: PENYEDIAAN PENGINAPAN DAN PAKEJ DEWAN SERTABILIK SEMINAR BAGI PEMBENTANGAN AKHIR PROGRAM <strong>SME</strong>-UNIVERSITYINTERNSHIP CHAMPIONSHIP 2013Kepada:(Sila isi nama, alamat lengkap dan no. tel syarikat)No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan :Pelawaan Sebutharga dikeluarkan olehJabatan (Alamat Lengkap)Perbadanan Perusahaan Kecil danSederhana(<strong>SME</strong> CORP. MALAYSIA)Aras 6, <strong>SME</strong> 1, Blok BPlatinum Sentral,Jalan Stesen Sentral 2Kuala Lumpur Sentral50470 Kuala LumpurNo. Telefon : :03-27756000Tarikh : 08.07.2013No. Pendaftaran Kontraktor Bumiputera Kem. Kewangan (sekiranya ada):Kod Bidang Pendaftaran yang relevan dengan pembelian ini : 2225011. Sila beri sebutharga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan dibawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:-1.1 Syarat Penyerahan/Penyempurnaan..mengikut spesifikasi1.2 Tarikh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki…seperti spesifikasi1.3 Arahan Pengiriman....Kemas dan Mengikut Spesifikasi.1.4 Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri danbertanda “No. Sebutharga Bil. 19/2013”1.5 Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamatdi atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 16.07.2013.1.6 Tempoh sahlaku sebutharga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.1.7 Perihal (spesifikasi) barang adalah seperti di <strong>Lampiran</strong>.Tarikh : 08.07.2013Nama Pegawai : Norfaridah LimatJawatan: Pegawai Eksekutif Kanan IIBahagian Pengurusan Korporat<strong>SME</strong> Corp. <strong>Malaysia</strong>


Bil Perihal barang-barang/perkhidmatandan Syarat-syarat KhasUntuk diisi oleh JabatanUnit/ UkuranKuantiti/KekerapanKadar Harga(RM) (RM)Untuk diisi olehPenyebuthargaSeperti di <strong>Lampiran</strong> Ai) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; danii) Tempoh penyerahan/penyempurnaan ialah ___________________ (sila nyatakan)Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang/perkhidmatan di atas denganharga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dandi belakang ini.TandatanganPenyebutharga :................................................Nama dan K/P :................................................AlamatSyarikat :..........................................................

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!