08.09.2018 Views

Hotel Les Illes l'Estartit Estartit

Description about the authority fron l'Estartit also propeety of Hotel Les Illes Diving Estartit

Description about the authority fron l'Estartit also propeety of Hotel Les Illes Diving Estartit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La Placeta de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong><br />

<strong>l'<strong>Estartit</strong></strong><br />

<strong>Hotel</strong> <strong>Les</strong> <strong>Illes</strong> <strong>l'<strong>Estartit</strong></strong><br />

<strong>Illes</strong> Medes - Costa Brava - Torroella<br />

de Montgrí - Girona Habitaciones<br />

Habitacions Rooms Chambres Dormir<br />

<strong>Hotel</strong> <strong>Hotel</strong>s <strong>Hotel</strong>es <strong>Les</strong> <strong>Illes</strong> <strong>l'<strong>Estartit</strong></strong><br />

Diving Submarinisme <strong>Estartit</strong><br />

Castellano<br />

English


Français<br />

Deutsch<br />

Nederlands<br />

Euskera<br />

Italiano<br />

Portuguesa<br />

Russian<br />

Chinese<br />

Arabic<br />

Hindi<br />

<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong> - <strong>Estartit</strong>, <strong>Hotel</strong>es Costa Brava<br />

<strong>Hotel</strong>s, placeta.


humiliació ocasionada a una pobra turista minusvàlida<br />

Aquest "humor", sobre la placeta de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong> de<br />

<strong>l'<strong>Estartit</strong></strong> i els carrers nous, és la resposta al mactracte i<br />

per la decisió d'ocupar les voreres dels vianants fent<br />

abús d'autoritat i contravenint les lleis (Cliqueu aquí<br />

per veure la denúncia).


No així, en la gestió dels seus propis negocis, de<br />

les autoritats, com pot apreciar-se a la plaça de<br />

l'hotel les <strong>Illes</strong> - L'<strong>Estartit</strong><br />

Foto de la plaça "vallada" (o "fortificada") davant<br />

de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong> <strong>l'<strong>Estartit</strong></strong> (Costa Brava).


demà POSAR-HI ELS CONTENIDORS DE DEIXALLES (I<br />

<strong>Illes</strong>, sí que s'hi posen senyalitzacions de prohibit (o<br />

NO hi trobareu CONTENIDORS DE DEIXALLES (com si<br />

fos "la terra promesa") a la seva placeta, la del <strong>Hotel</strong><br />

les <strong>Illes</strong> <strong>Estartit</strong>, aquí "estan a cobert", i mira que n'és<br />

d'ample (ell és el motiu que expressa per okupar les<br />

voreres dels vianants del carrer del Port...) pel dia<br />

DE TOTS ELS TIPUS DE RECICLATGE), AQUÍ, en<br />

aquesta placeta, <strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong> <strong>Estartit</strong> - Costa Brava,<br />

SÍ QUE HI ESTARIEN UBICATS LEGALMENT (no estem<br />

donant idees), i aquí en aquesta placeta de l'<strong>Hotel</strong> les<br />

restringit) aparcar i descarregar.


Això abans era un carrer amb entrada i sortida de<br />

vehicles abans de "privatitzar-ho", fins i tot s'hi<br />

aparcaven els vehicles davant l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong><br />

(<strong>l'<strong>Estartit</strong></strong>).


Carrers abans. Ara, una placeta, la de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong><br />

<strong>l'<strong>Estartit</strong></strong> (Costa Brava).


Clar, es busca que els camions no arribin al carrer<br />

Santa Anna a través del carrer de les <strong>Illes</strong> (els<br />

molestaria a "ells" el rebombori, el soroll, a les<br />

habitacions de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong>, aquí aquests turistes<br />

són sensibles, "son así habitaciones silenciosas"), i així<br />

vagin els transportistes a donar el tomb i a fer<br />

rebombori al carrer del Port i aparcar-se-hi al cim de<br />

les voreres públiques (il·legalment), dels vianants.


dret" ni mai més ben dit. Clar, som a l'<strong>Hotel</strong><br />

A la placeta seva, els vianants no se'ls<br />

desviarà del seu itinerari viari ni se'ls farà<br />

creuar sota cap pretext a la calçada on<br />

circulen els vehicles. Aquí "van pel camí<br />

les <strong>Illes</strong> <strong>l'<strong>Estartit</strong></strong>, al cantó de la Platja (playa,<br />

beach) i a la Costa Brava.<br />

Nota: la vorera té alça!!! (en color groc)<br />

<strong>Les</strong> pilones aquí, a la plaça de l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong>, es<br />

posen a més de que la vorera té "vora" o alça


("bordillo"). Al carrer del Port i de la Platja les voreres<br />

pilones. Abús d'autoritat que demostra la<br />

no tenen "vora" o alça i a més a més es treuen les<br />

DESIGUALTAT de tracte i condició. Ells a tenir-ho tot a<br />

"mamella de monja" pel seu negoci, <strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong>. El<br />

mateix passa amb l'altre que pertany també al partit<br />

polític de l'Est (cliqueu aquí).


<strong>Estartit</strong>. Bon profit li faci. Abaix l'aparcament de cotxes<br />

A dalt la prohibició i restricció a favor de la gent<br />

superior o manaires, i els seus negocis, <strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong><br />

al carrer del Port sobre la vorera dels vianants (il·legal),<br />

carrer de súbdits i "manats" (estartidencs de 2ª).


Per veure OPINIONS de BOOKING (NO de TRIPADVISOR) sobre l'<strong>Hotel</strong> les<br />

<strong>Illes</strong> <strong>Estartit</strong> cliqueu aquí.


Per veure OPINIONS de TRIPADVISOR<br />

(NO de BOOKING) sobre l'<strong>Hotel</strong> les <strong>Illes</strong><br />

<strong>Estartit</strong> cliqueu aquí.<br />

Exemples de Gestió. Semblant a la Municipal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!