02.10.2020 Views

Memòria Institució 2019-2020

Al llarg d’aquest curs escolar 2019-20 celebràvem el 50è aniversari de la Institució i, per extensió, el de totes les escoles. Les circumstàncies que ens ha tocat viure han fet que no l’haguem pogut celebrar com volíem però, per sort, més de 2.000 persones vam poder participar de l’esdeveniment més important: la jornada d’Acció de Gràcies al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. I és que no hi ha millor manera d’agrair els cinquanta anys d’història d’una entitat com la nostra que oferint-los a la Verge.

Al llarg d’aquest curs escolar 2019-20 celebràvem el 50è aniversari de la Institució i, per extensió, el de totes les escoles. Les circumstàncies que ens ha tocat viure han fet que no l’haguem pogut celebrar com volíem però, per sort, més de 2.000 persones vam poder participar de l’esdeveniment més important: la jornada d’Acció de Gràcies al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. I és que no hi ha millor manera d’agrair els cinquanta anys d’història d’una entitat com la nostra que oferint-los a la Verge.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

memòria <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong>


memòria <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong>


del president<br />

sumari<br />

del president<br />

Joan Gallostra<br />

5<br />

qui som?<br />

missió, visió, valors<br />

equip de govern<br />

serveis centrals<br />

formació directiva a l’IESE<br />

executive education<br />

al servei de les famílies<br />

escola de famílies<br />

institucions<br />

dades acadèmiques<br />

resultats acadèmics<br />

les pau i competències<br />

resultats econòmics<br />

de l’exercici <strong>2019</strong><br />

infraestructures<br />

llicències i equipacions<br />

alumni<br />

persones amb caràcter propi<br />

acció de gràcies a montserrat<br />

50 anys de la institució<br />

impuls educació<br />

centre d’estudis<br />

neix la institució dual<br />

grau superior<br />

educar en confinament<br />

cicle de conferències online<br />

aude<br />

atreveix-te a somiar!<br />

covid-19<br />

la gestió de la institució<br />

Passeig Manuel Girona, 73<br />

08034 (BARCELONA)<br />

Tel. 93 206 62 40<br />

institucio@institucio.org<br />

www.institucio.org<br />

8<br />

10<br />

15<br />

18<br />

20<br />

20<br />

44<br />

46<br />

49<br />

53<br />

55<br />

58<br />

60<br />

63<br />

87<br />

Una vegada més m’adreço a vosaltres amb motiu de<br />

la presentació de les activitats més destacades que<br />

hem dut a terme a la <strong>Institució</strong> en l’exercici <strong>2019</strong>.<br />

La memòria d’una entitat educativa presenta algunes<br />

peculiaritats. D’una banda, com qualsevol empresa,<br />

desglossem els resultats de l’exercici anterior. De<br />

l’altra, en tractar-se d’una entitat que gestiona<br />

centres educatius, aprofundim en els projectes,<br />

activitats i resultats més significatius del curs escolar.<br />

I sempre ho fem tenint molt present que es tracta<br />

d’un exercici de responsabilitat i transparència en<br />

la gestió, que respon al principi que guia totes les<br />

nostres actuacions: millorar dia a dia la qualitat de<br />

l’educació que oferim a alumnes i famílies.<br />

He volgut destacar aquest fet perquè mentre escric<br />

aquestes línies que haurien de fer referència a<br />

l’exercici passat ens trobem enmig d’una pandèmia<br />

que afecta tot el planeta: la COVID19. Aquesta crisi<br />

està tenint i tindrà una important repercussió en tots<br />

els àmbits de la nostra activitat i de les nostres vides.<br />

Hem inclòs un apartat específic en la memòria per<br />

reflectir com, des del primer moment, les escoles<br />

i els equips docents es van adaptar per continuar<br />

l’acompanyament educatiu on-line en aquest període<br />

de confinament.<br />

Em resulta difícil plantejar un escrit normal, de<br />

balanç i d’anàlisi pretèrit, però considero que és<br />

imprescindible fer-ho. Està en les nostres mans<br />

actuar amb la màxima normalitat, esforçant-nos<br />

més que mai per fer la nostra feina tant bé com sigui<br />

possible.<br />

Al llarg d’aquest curs escolar <strong>2019</strong>-20 celebràvem el<br />

50è aniversari de la <strong>Institució</strong> i, per extensió, el de<br />

totes les escoles. Les circumstàncies que ens ha tocat<br />

viure han fet que no l’haguem pogut celebrar com<br />

volíem però, per sort, més de 2.000 persones vam<br />

poder participar de l’esdeveniment més important: la<br />

jornada d’Acció de Gràcies al Santuari de la Mare de<br />

Déu de Montserrat. I és que no hi ha millor manera<br />

d’agrair els cinquanta anys d’història d’una entitat<br />

com la nostra que oferint-los a la Verge.<br />

Aquest ha estat també el darrer curs del pla<br />

estratègic Aude! 16-20. Ara toca plantejar-ne el<br />

proper, però quan observem el dinamisme i el rigor<br />

dels nous projectes pedagògics, la qualitat del nostre<br />

professorat, la implicació de les famílies i els resultats<br />

acadèmics dels nostres alumnes, no tenim cap dubte<br />

que el balanç ha estat excel·lent. Al llarg d’aquesta<br />

memòria fem un breu resum dels seus eixos i de<br />

com hem arribat a concretar-los, il·lustrant amb<br />

múltiples dades la qualitat del projecte educatiu que<br />

oferim.<br />

Un any més els nostres alumnes han obtingut<br />

uns excel·lents resultats acadèmics en totes les<br />

proves de competències bàsiques i en les PAU.<br />

Prop del 80% dels nostres alumnes es troben en el<br />

tram alt i mitjà-alt en les quatre matèries (castellà,<br />

català, anglès i matemàtiques) de les proves de<br />

Competències Bàsiques de 6è i 4t d’ ESO, destacant<br />

l’anglès per sobre de la resta amb més d’un 90%<br />

d’alumnes als trams alt i mitjà-alt. També ha estat<br />

una bona notícia comprovar que hem obtingut<br />

millors resultats en pràcticament totes les proves.<br />

Pel que fa a les PAU, el 99% dels alumnes de 2n de<br />

4<br />

5


Batxillerat les han aprovades i 12 hi han obtingut<br />

distincions del Departament d’Ensenyament.<br />

Aquest ha estat un curs de nous llançaments,<br />

després de 50 anys impartint estudis d’educació<br />

reglada per a nois i noies d’entre els 4 mesos i<br />

els 18 anys, iniciem la implantació del model Dual<br />

de Formació Professional. Aquesta nova línia<br />

d’actuació, que començarà a funcionar al setembre<br />

ens permetrà ampliar la franja d’edat dels nostres<br />

alumnes i consolidar el nostre compromís com<br />

a entitat educativa: “acompanyar famílies en<br />

l’educació dels seus fills i filles”.<br />

Sempre hem fet el possible per contribuir des<br />

de l’educació a la millora de la nostra societat,<br />

però els darrers anys hem redoblat els esforços i<br />

recursos per compartir amb la nostra comunitat<br />

educativa i amb la societat en general els valors que<br />

fonamenten el nostre projecte educatiu. D’acord<br />

amb aquesta línia d’actuació hem presentat el<br />

nostre propi centre d’estudis, Impuls Educació,<br />

un espai de contribució social, generador d’idees,<br />

debats i projectes per millorar la qualitat de<br />

l’educació en el present i en el futur.<br />

Voldria acabar aquestes línies agraint sincerament<br />

el compromís i la feina ben feta de tot el professorat<br />

i de les persones que formen part de la <strong>Institució</strong>.<br />

Sense la implicació i l’esforç de cada un d’ells cap<br />

de les xifres que exposem a continuació no serien<br />

possibles i, per això, hem d’agrair-los, la seva<br />

inestimable contribució.<br />

Emprenem un nou curs diferent, que estarà molt<br />

condicionat per les mesures de prevenció per fer<br />

front a la COVID19, però ho fem amb optimisme i<br />

il·lusió. Amb actitud de servei, esforç i la implicació<br />

de les famílies som capaços d’afrontar qualsevol<br />

repte futur<br />

Joan Gallostra<br />

PRESIDENT<br />

6<br />

7


qui som?<br />

PERCENTATGE D’ALUMNES SEGONS<br />

LES ETAPES ESCOLARS<br />

POBLACIONS AMB ACCÉS<br />

AL NOSTRE TRANSPORT ESCOLAR<br />

10% 7%<br />

<strong>Institució</strong> Familiar d’Educació és un grup educatiu<br />

que actualment compta amb escoles a Sant Cugat,<br />

Bellaterra, Terrassa, Tarragona, Girona, Lleida,<br />

Igualada i Palma, que apleguen més de 5.000<br />

famílies i 700 professionals de l’educació que<br />

diàriament atenen al voltant de 8.000 alumnes.<br />

El nostre projecte aporta una visió innovadora<br />

de l’educació fonamentat en l’humanisme cristià i<br />

l’atenció personalitzada, amb la finalitat que cada<br />

un dels nostres alumnes esdevinguin persones<br />

íntegres, ciutadans solidaris i professionals<br />

competents.<br />

A la <strong>Institució</strong>, les famílies tenen un paper<br />

principal. L’escola col·labora amb mares i pares<br />

de manera personal i permanent i els professors i<br />

professores posen el seu coneixement pedagògic<br />

i la seva experiència educativa al servei de les<br />

famílies. Aquesta col·laboració família-col·legi<br />

és l’element imprescindible que fa possible el<br />

creixement integral dels nostres alumnes.<br />

Es tracta cada alumne com és, com a casa i<br />

s’atén individualment cada família, ja que l’educació<br />

és molt més que transmetre coneixements: un<br />

tutor es reuneix quinzenalment amb l’alumne i<br />

trimestralment amb la família per fixar objectius de<br />

millora i seguir-ne l’evolució.<br />

MISSIÓ<br />

Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra<br />

experiència educativa al servei de les famílies,<br />

veritables protagonistes de l’educació dels seus fills.<br />

Ho fem a través de l’atenció personalitzada a<br />

cada alumne i cada família, fomentant l’excel·lència<br />

acadèmica dins de la diversitat, promovent la<br />

recerca de la veritat i la pràctica de les virtuts<br />

cristianes, com a base de la seva vida personal,<br />

familiar i social.<br />

VISIÓ<br />

Esdevenir una institució educativa, humanista<br />

i innovadora, que contribueixi a la millora de la<br />

societat a través de la formació integral de moltes<br />

famílies i professionals de l’educació.<br />

VALORS<br />

Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme<br />

cristià:<br />

• L’interès per cada persona i per la seva formació a<br />

través de l’estimació, el respecte i la solidaritat.<br />

• La integritat personal, amb autonomia, ús<br />

responsable de llibertat i voluntat de millora<br />

contínua.<br />

• El treball ben fet, amb iniciativa, esforç, obertura<br />

als altres i esperit de servei.<br />

• Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració<br />

gràcies a la sinceritat, la lleialtat i la humilitat.<br />

29%<br />

38%<br />

16%<br />

LLAR INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATXILLERAT<br />

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT<br />

DE LA INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ<br />

2009<br />

7375<br />

7.500<br />

7.000<br />

6.500<br />

6.000<br />

5.500<br />

2010<br />

7850<br />

2011<br />

7888<br />

2012<br />

7913<br />

2013<br />

7879<br />

2014<br />

7923<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

7967 7916 7925 7728 7753<br />

MÉS A PROP DE LES NOSTRES FAMÍLIES<br />

No hi ha distàncies quan es tracta de l’educació d’un fill,<br />

per això les nostres escoles disposen d’un ampli servei<br />

de transport pensat per donar resposta a les necessitats<br />

de cada alumne i cada família. L’actual servei de<br />

transport escolar arriba a més de 35 comarques d’arreu<br />

de Catalunya, connectant les nostres escoles amb el<br />

territori amb aturades a un bon nombre de ciutats.<br />

Un servei de llançadores minimitza les dificultats<br />

logístiques que la distància entre els nostres centres<br />

suposa a les famílies, especialment per aquelles amb<br />

fills escolaritzats a més d’un centre. Aquest servei, amb<br />

un preu bonificat, ha tingut una molt bona acollida per<br />

part de les famílies.<br />

No podem fer més curtes les distàncies però sí fer la<br />

connexió més eficient.<br />

8<br />

9<br />

5.000


10<br />

GOVERN<br />

El Govern Corporatiu de la <strong>Institució</strong> Familiar d’Educació<br />

és el responsable de dirigir la <strong>Institució</strong> cap a<br />

l’acompliment de la seva missió. Es compon de tres<br />

àmbits de responsabilitat:<br />

- Consell d’Administració<br />

- Direcció General<br />

- Direcció dels Centres Educatius i Àrees generals<br />

La gestió directiva a la <strong>Institució</strong> és sempre col·legiada.<br />

Tots els òrgans de govern estan integrats<br />

per diverses persones i les decisions es prenen per<br />

consens dels seus integrants.<br />

La professionalitat i la confiança mútua entre tots<br />

els qui formen la <strong>Institució</strong>, així com la resta de<br />

valors que caracteritzen la nostra tasca educativa,<br />

són el fonament del nostre govern i punt d’inici per<br />

a aconseguir el nostre objectiu:<br />

“Posem el nostre coneixement pedagògic i la nostra<br />

experiència educativa al servei de les famílies, veritables<br />

protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè<br />

aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris<br />

i professionals competents”.<br />

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ<br />

És el màxim òrgan de govern i representació de la<br />

<strong>Institució</strong>, del qual depenen tots els òrgans col·legiats<br />

que dirigeixen el dia a dia de l’entitat. El Consell<br />

d’Administració és el responsable d’impulsar les<br />

línies estratègiques de la <strong>Institució</strong> i d’establir les<br />

directrius adients per a la gestió efectiva i adequada<br />

PRESIDENT<br />

Joan Gallostra Isern<br />

VOCALS<br />

Xavier Gros Arteaga<br />

Teresa Martínez Tomás<br />

CONSELLERA DELEGADA<br />

SECRETARI<br />

Lluís Elías Viñeta<br />

dels recursos humans i econòmics que garanteixin<br />

la viabilitat i sostenibilitat de la <strong>Institució</strong>.<br />

COMISSIÓ EXECUTIVA<br />

És l’organisme que s’encarrega de la direcció general<br />

de la <strong>Institució</strong>. Entre les seves funcions destaquen<br />

la gestió i administració del dia a dia de l’entitat per<br />

garantir el seu correcte funcionament.<br />

De la Comissió Executiva depenen els consells de<br />

direcció dels centres educatius i els departaments<br />

generals: Pedagògic, Econòmic i financer, Jurídic,<br />

Selecció de Personal, Comunicació, Tecnologies,<br />

Internacional, Alumni, Centre d’Estudis i Serveis<br />

Generals d’Arquitectura i Manteniment. Formen part<br />

de la Comissió:<br />

Marta Alarcón Codinach<br />

Conchita Berjano Duclòs<br />

Ramon Ladero Dios<br />

Teresa Martínez Tomás<br />

Gregorio Romera Oñate<br />

Ángel Sánchez Medialdea<br />

DIRECCIÓ DELS CENTRES I ÀREES GENERALS<br />

Els centres educatius són dirigits per un consell de<br />

direcció format per un director o directora, dos —a<br />

vegades tres— sotsdirectors que coordinen àmbits<br />

específics de l’escola (docent, formatiu, famílies) i un<br />

pare o mare del centre.<br />

11


SERVEIS CENTRALS<br />

A les oficines de Barcelona es troben<br />

ubicats el Serveis Centrals i els col·laboradors<br />

que donen suport als centres<br />

en les diferents àrees de treball.<br />

ÀREA PEDAGÒGICA<br />

El projecte estratègic docent, en l’actualitat<br />

Aude! Atreveix-te a somiar!, assegura una<br />

educació de qualitat en els col·legis, basada<br />

en l’excel·lència acadèmica i en l’atenció<br />

personalitzada, amb la finalitat d’optimitzar<br />

els resultats educatius de cadascun dels<br />

alumnes. Té especial cura de la formació<br />

permanent del professorat, a través de<br />

programes, jornades i cursos específics que<br />

busquen refermar i potenciar la carrera<br />

professional de cada docent, així com la<br />

seva excel·lència pedagògica.<br />

Gregorio Romera, Conchita Berjano,<br />

Ana Moreno, Gerardo Meneses, José<br />

Manuel López<br />

Equip Projecte Pedagògic Aude!<br />

ÀREA D’ARQUITECTURA I<br />

MANTENIMENT<br />

Estudia i proposa solucions a les escoles<br />

per adequar els espais i les instal·lacions<br />

a les necessitats actuals, sempre d’acord<br />

amb la normativa vigent.<br />

Emilia Juan-Dalac<br />

Arquitecta<br />

ÀREA ECONÒMICO-FINANCERA<br />

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat<br />

econòmica de la <strong>Institució</strong> Familiar<br />

d’Educació. Dóna suport als col·legis i<br />

es fa càrrec de la planificació financera i<br />

de les tasques administratives. La seva<br />

missió és la de poder garantir els recursos<br />

que permetin dur a terme l’activitat dels<br />

centres.<br />

Ana Carroggio<br />

Cap de Departament<br />

ÀREA DE SERVEIS GENERALS<br />

El seu objectiu és vetllar per la viabilitat<br />

econòmica de la <strong>Institució</strong> Familiar<br />

d’Educació. Dóna suport als col·legis i<br />

es fa càrrec de la planificació financera i<br />

de les tasques administratives. La seva<br />

missió és la de poder garantir els recursos<br />

que permetin dur a terme l’activitat dels<br />

centres.<br />

Lluís Girbau<br />

Director<br />

ÀREA DE TECNOLOGIES<br />

Desenvolupa programes propis en l’àmbit<br />

de les tecnologies, tant en el vessant<br />

tècnic com en el formatiu. Coordina la<br />

correcta implementació de les TIC a l’aula<br />

i la formació del professorat en aquesta<br />

àrea. Planifica els sistemes d’informació i<br />

proporciona suport tècnic als col·legis.<br />

José Manuel López<br />

Director<br />

ÀREA DE SELECCIÓ DE PERSONAL<br />

L’àrea de RRHH s’encarrega de planificar<br />

les necessitats de personal dels col·legis.<br />

Realitza formació i seguiment de la carrera<br />

professional de les persones que treballen<br />

a la <strong>Institució</strong>.<br />

Imma Font<br />

Directora<br />

ÀREA JURÍDICA<br />

Assessora i coordina les activitats jurídiques<br />

de la <strong>Institució</strong> Familiar d’Educació i les<br />

qüestions relatives al personal de les<br />

escoles. Des d’aquesta àrea es gestionen<br />

administrativament les nòmines del<br />

personal i l’actualització de les normatives<br />

vigents.<br />

Ana Español<br />

Directora<br />

ÀREA DE COMUNICACIÓ<br />

La seva responsabilitat és gestionar de<br />

manera eficaç i positiva la informació a<br />

través dels canals més adequats per a<br />

cada circumstància i donar a conèixer els<br />

trets més importants del desenvolupament<br />

intern i extern de l’entitat. S’encarrega de<br />

dissenyar, planificar i coordinar estratègies<br />

de promoció, imatge i comunicació dels<br />

col·legis.<br />

Alberto Cortés<br />

Director<br />

Miquel Rossy<br />

Brand Manager<br />

ÀREA D’INTERNACIONAL<br />

Les estades i intercanvis internacionals<br />

enriqueixen la formació acadèmica<br />

dels alumnes i els permet viure noves<br />

experiències educatives com a part de la<br />

seva preparació per un futur universitari i<br />

professional. Els darrers anys a la <strong>Institució</strong><br />

hem establert xarxes amb altres escoles<br />

i centres educatius d’arreu del món per<br />

desenvolupar programes conjunts.<br />

Guille López<br />

Coordinadora<br />

CENTRE D’ESTUDIS<br />

Constituït l’any 2017, el centre d’Estudis de<br />

la <strong>Institució</strong> vol posar de rellevància el seu<br />

compromís amb la família i la societat per<br />

transformar el món a través de l’educació,<br />

mitjançant l’estudi, la investigació i el<br />

desenvolupament de projectes innovadors<br />

i transformadors, que empoderin les<br />

famílies, el professorat i les escoles, i<br />

contribueixin a crear un debat positiu<br />

sobre educació.<br />

Ana Moreno<br />

Directora<br />

ÀREA ALUMNI<br />

A finals del 2017 va néixer l’Associació<br />

Global d’Alumni de la <strong>Institució</strong>. La seva<br />

finalitat és organitzar activitats per als<br />

Alumni de tots els col·legis que formen<br />

part de la <strong>Institució</strong>. Aquest curs ja s’han<br />

començat a fer trobades amb una finalitat<br />

cultural, de formació professional i de<br />

retrobament entre els antics alumnes.<br />

S’està constituint un equip de professors i<br />

antics alumnes per liderar aquesta àrea.<br />

Roser Farrús i Mario González<br />

Coordinen l’Equip <strong>Institució</strong> Alumni<br />

PROFESSIONALS I COL·LABORADORS<br />

Guillem Batchellí, Blanca Buxeres, Joana<br />

Casadesús, María Doria, Olga Encuentra,<br />

M. Isabel Félix, Jordi Ferraz, Ester Grau,<br />

Marta Masó, Javier Montañés, Natalia<br />

Palet, Núria Pérez, Sergi Sanmartí, Pilar<br />

Urmeneta, Jordi Viladrosa.<br />

12<br />

13


formació directiva a l’IESE<br />

EXECUTIVE EDUCATION<br />

La formació i millora continuada dels equips<br />

directius dels nostres col·legis va ser una de les<br />

prioritats que ens vam marcar a l’inici del Pla<br />

Estratègic de la <strong>Institució</strong> per al període 2016-20<br />

(Aude!). Des del primer moment, vam comptar<br />

amb el suport i acompanyament de l’IESE Business<br />

School.<br />

Tot va començar amb la definició d’un marc de<br />

competències directives específiques per a la gestió<br />

i lideratge a l’entorn educatiu. Aquestes havien<br />

d’adaptar-se a la realitat de les escoles i potenciar<br />

el desenvolupament de la nostra missió, amb un<br />

objectiu prioritari: millorar el nostre projecte educatiu<br />

en benefici de famílies, professors i alumnes.<br />

Després d’un període de reflexió, anàlisi i<br />

participació activa de tots els consells de direcció<br />

de les escoles, es van definir les 6 competències<br />

professionals que considerem necessàries per a<br />

desenvolupar la tasca directiva a la <strong>Institució</strong>.<br />

• Tres competències de lideratge intrapersonal<br />

que s’orienten a la millora personal i al<br />

desenvolupament professional de cada directiu:<br />

• Millora personal<br />

• Visió professional<br />

• Gestió personal<br />

• Tres competències de lideratge interpersonal<br />

que s’orienten al lideratge de persones i equips<br />

professionals:<br />

• Comunicació<br />

• Orientació a les persones<br />

• Treball en equip<br />

Un cop definit el nostre marc competencial, vam<br />

treballar amb l’IESE Business School un programa<br />

de formació (custom program) adreçat a tots els<br />

directius de la <strong>Institució</strong>: membres de la comissió<br />

executiva, directors d’àrees institucionals i membres<br />

dels consells de direcció de les escoles.<br />

El “Programa de desenvolupament de<br />

Competències directives” es va realitzar de manera<br />

presencial al campus de l’IESE a Barcelona durant el<br />

mes de juliol de quatre anys consecutius, del 2016<br />

al <strong>2019</strong>. Al finalitzar el programa els participants van<br />

obtenir el Certificat Executive Education de l’IESE<br />

Business School (60h).<br />

Conjuntament amb el Director Acadèmic del<br />

programa, el Professor de l’IESE Alberto Ribera, i la<br />

Program Manager que es va assignar, es van definir<br />

els objectius del programa, el continguts dels cursos i<br />

el claustre docent que impartiria les sessions.<br />

A més de les classes, la simulació dels casos reals<br />

i els workshops impartits pel claustre docent de<br />

l’IESE, el programa també comptava amb diverses<br />

metodologies innovadores que aplica IESE als seus<br />

programes executive:<br />

• Coaching executiu: sessions de coaching<br />

individual amb cada participant i sessions de<br />

coaching grupal pels equips.<br />

• Avaluació directiva 360º: tots els participants<br />

van realitzar una avaluació personal de les seves<br />

capacitats directives amb una visió 360º.<br />

• Executive Challenge: una metodologia en què<br />

cada participant, pautat per un expert de<br />

14<br />

15


COMPETÈNCIES PROFESSIONALS A LA INSTITUCIÓ<br />

visió<br />

professional<br />

sentit de missió<br />

millora<br />

personal<br />

proactivitat<br />

gestió<br />

personal<br />

optimitzar<br />

el temps<br />

LIDERATGE INTRAPERSONAL<br />

comença per tu mateix<br />

missió<br />

valors<br />

comunicació<br />

escolta empàtica<br />

treball<br />

en equip<br />

sumar<br />

esforços<br />

orientació<br />

a les persones<br />

del win-win<br />

al coaching<br />

LIDERATGE INTERPERSONAL<br />

per poder ajudar els altres<br />

CLAUSTRE<br />

Alberto Ribera<br />

Professor de Direcció de Persones a les Organitzacions<br />

Alberto Fernández Terricabras<br />

Professor de Comptabilitat i Control i d’Iniciativa Emprenedora<br />

Miguel Ángel Ariño<br />

Professor d’Anàlisi de Decisions.<br />

Rafael Andreu<br />

Professor de Direcció Estratègica i Sistemes d’Informació.<br />

José Antonio Segarra †<br />

Professor de Direcció Comercial<br />

Mireia de las Heras<br />

Professora Associada de Direcció de Persones a les<br />

Organitzacions<br />

Joaquim Vilà<br />

Professor de Direcció Estratègica.<br />

Pablo Maella<br />

Senior Lecturer de Direcció de Persones en les Organitzacions<br />

Marta Elvira<br />

Professora de Direcció Estratègica i Direcció de Persones a les<br />

Organitzacions.<br />

Guido Stein<br />

Professor de Direcció de Persones a les Organitzacions i Unitat<br />

Docent de Negociació.<br />

Jaume Ribera<br />

Professor de Direcció de Producció, Tecnologia i Operacions.<br />

Carlos Sánchez Runde<br />

Professor de Direcció de Persones a les Organitzacions.<br />

Xavier Oliver<br />

Professor de Direcció Comercial.<br />

diagnosi, anàlisi i planificació estratègica, realitza<br />

un treball al voltant d’un problema o repte de<br />

la seva pròpia escola o àmbit professional, per<br />

després exposar-ho als altres companys de<br />

l’equip i així rebre el feedback oportú de cada<br />

un.<br />

• Taller de Negociació: orientat a reforçar una<br />

de les tasques fonamentals i més habituals del<br />

directiu al seu dia a dia.<br />

• Simulacions sobre gestió del canvi que<br />

complementa la implantació d’una nova<br />

estratègia.<br />

OBJECTIUS<br />

• Desenvolupar una visió estratègica, global i<br />

integradora de l’organització.<br />

• Adquirir un esquema conceptual orientat a la<br />

Missió, tenint en compte les visions de tots els<br />

stakeholders (pares, alumnes, professors, comunitat<br />

educativa i societat).<br />

• Revisar les actituds de lideratge, treball en<br />

equip i compromís personal, per cercar el<br />

desenvolupament de famílies, professorat i alumnes<br />

de la <strong>Institució</strong>, així com l’impuls del projecte de<br />

l’organització i els seus objectius a llarg termini.<br />

• Reforçar el procés de presa de decisions i<br />

resolució de problemes com un aspecte essencial<br />

de la funció directiva.<br />

• Obtenir el coneixement i les eines essencials per<br />

a la direcció d’unitats de negoci o de servei, amb<br />

creativitat, iniciativa i mentalitat oberta als canvis.<br />

• Generar un lloc de trobada entre tots els directius<br />

de la <strong>Institució</strong>, on poder compartir experiències,<br />

generar cohesió, i reforçar la unitat i els valors del<br />

grup educatiu.<br />

16<br />

17


al servei de les famílies<br />

TIPOLOGIA DE CONTRACTE PROFESSIONAL<br />

HOMES/DONES ENTRE TREBALLADORS<br />

HOMES/DONES ENTRE DIRECTIUS<br />

A la <strong>Institució</strong> comptem amb l’experiència i la dedicació<br />

d’un gran equip de professionals que afronten<br />

els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-<br />

se a les noves necessitats per tal d’oferir una<br />

educació de qualitat.<br />

Hem integrat a les nostres aules, des de les primeres<br />

edats fins a segon de Batxillerat, diversos<br />

projectes d’habilitats socials i emocionals, intel·ligències<br />

múltiples, creativitat, aprenentatge cooperatiu…<br />

amb l’objectiu que els alumnes tinguin una<br />

participació més activa i adaptar-nos al seu ritme<br />

d’aprenentatge.<br />

La formació continuada, el treball en equip, les noves<br />

metodologies didàctiques i la participació activa<br />

en els avenços educatius són determinants del nostre<br />

estil. Els nostres docents són clau en el nostre<br />

projecte educatiu perquè a més de la seva<br />

professionalitat i implicació són veritables models i<br />

transmissors de valors.<br />

Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme<br />

cristià:<br />

• Interès per cada persona i per la seva formació a<br />

través de l’estimació, el respecte i la solidaritat.<br />

• La integritat personal amb autonomia, ús responsable<br />

de la llibertat i la voluntat de millora<br />

contínua.<br />

• El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura<br />

als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat,<br />

la lleialtat i la humilitat.<br />

• Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració.<br />

72%<br />

644 INDEFINIT<br />

28%<br />

264 TEMPORAL<br />

61%<br />

548 DONES<br />

39%<br />

362 HOMES<br />

33<br />

DONES<br />

24<br />

HOMES<br />

DISTRIBUCIÓ PER EDATS DE PROFESSORS, PROFESSORES<br />

I PERSONAL NO DOCENT<br />

17% 7%<br />

17%<br />

18-25<br />

26-35<br />

36-45<br />

46-55<br />

56-65<br />

29%<br />

21%<br />

18<br />

19


institucions<br />

institució<br />

lleida<br />

institució<br />

tarragona<br />

institució<br />

igualada<br />

institució<br />

airina<br />

institució<br />

les alzines<br />

institució<br />

la vall<br />

institució<br />

la farga<br />

institució<br />

mallorca<br />

Localització: Lleida<br />

i Alpicat (Lleida).<br />

Any de fundació:<br />

1968<br />

Any d’incorporació<br />

a la <strong>Institució</strong>:<br />

1999<br />

Etapes educatives:<br />

infantil mixte i<br />

primària, secundària<br />

i batxillerat, femení<br />

a Arabell i masculí a<br />

Terraferma<br />

lleida.institucio.org<br />

Localització: La<br />

Canonja i Constantí<br />

(Tarragona).<br />

Any de fundació:<br />

1970<br />

Etapes educatives:<br />

infantil mixte i<br />

primària, secundària<br />

i batxillerat, femení<br />

a Aura i masculí a<br />

Turó<br />

tarragona.institucio.<br />

org<br />

Localització:<br />

Igualada (Anoia).<br />

Any de fundació:<br />

1973<br />

Etapes educatives:<br />

infantil, primària,<br />

secundària i<br />

batxillerat.<br />

igualada.institucio.<br />

org<br />

Localització:<br />

Terrassa (Vallès<br />

Occidental)<br />

Any de fundació:<br />

1968<br />

Any d’incorporació<br />

a la <strong>Institució</strong>:<br />

1989<br />

Etapes educatives:<br />

educació infantil<br />

i primària. Centre<br />

femení.<br />

airina.institucio.org<br />

Localització:<br />

La Creu de Palau<br />

(Girona)<br />

Any de fundació:<br />

1976<br />

Etapes educatives:<br />

educació<br />

infantil, primària,<br />

secundària i<br />

batxillerat (nacional<br />

i internacional).<br />

Centre femení.<br />

lesalzines.institucio.<br />

org<br />

Localització:<br />

Bellaterra<br />

(Vallès Occidental).<br />

Any de fundació:<br />

1972<br />

Etapes educatives:<br />

educació<br />

infantil, primària,<br />

secundària i<br />

batxillerat. Centre<br />

femení.<br />

lavall.institucio.org<br />

Localització:<br />

Mira-sol i Valldoreix<br />

(Sant Cugat)<br />

Any de fundació:<br />

1969<br />

Etapes educatives:<br />

educació infantil,<br />

primària, secundària<br />

i batxillerat. Centre<br />

mixte a llar i infantil i<br />

masculí a la resta<br />

lafarga.institucio.org<br />

Localització:<br />

Parc Bit (Mallorca)<br />

Any de fundació:<br />

2007<br />

Etapes educatives:<br />

infantil mixte i<br />

primària, secundària<br />

i batxillerat, femení a<br />

Aixa i masculí a Llaüt<br />

mallorca.institucio.<br />

org<br />

institució<br />

barcelona<br />

Localització: Barcelona<br />

Any de fundació: 1969<br />

Funció: Seu central de la<br />

<strong>Institució</strong>, on es concentren<br />

les tasques de direcció i<br />

coordinació dels col·legis.<br />

www.institucio.org<br />

SERVEIS CENTRALS<br />

20<br />

21


les alzines<br />

8,4<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

7,6<br />

valoració general dels alumnes<br />

Top 100<br />

millors col·legis d’Espanya<br />

segons El Mundo<br />

5<br />

distincions a les PAU <strong>2019</strong><br />

(nota superior a 9)<br />

7,39<br />

nota a les PAU en anglès<br />

(6,4 mitjana tota Catalunya) 99%<br />

aprovats a les PAU<br />

els darrers tres anys<br />

La Creu de Palau GIRONA<br />

Femení. Educació Infantil,<br />

Primària, Secundària i<br />

Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1976<br />

Adreça: Camí Vell de Fornells, 2<br />

La Creu de Palau 17003<br />

Girona<br />

lesalzines.institucio.org<br />

96%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

92%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

94,6%<br />

de professors valoren la vinculació<br />

al centre de manera excel·lent<br />

22<br />

23


la farga<br />

7,8<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

7,8<br />

valoració general<br />

dels alumnes<br />

91%<br />

de famílies considera el clima<br />

de convivència excel·lent<br />

85%<br />

professors valoren excel·lent la<br />

companyonia al centre<br />

27% alumnes<br />

fills d’Alumni<br />

97,3%<br />

aprovats a les PAU<br />

els darrers cinc anys<br />

SANT CUGAT (Barcelona)<br />

Masculí. Primària, Secundària<br />

i Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1969<br />

Adreça: Ctra. de Sant Cugat a<br />

Papiol, 36<br />

Mira-sol 08195 Sant Cugat del<br />

Vallès (BCN)<br />

www.lafarga.institucio.org<br />

91%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

a tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

90%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

a tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

85%<br />

de professors consideren<br />

excel·lent la companyonia<br />

24<br />

25


airina<br />

8,7<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

+6mil<br />

recollits als Pastorets solidaris<br />

destinats a la Fundació Impuls<br />

i a la Fundació Busquets<br />

98%<br />

de famílies consideren excel·lent<br />

el clima de convivència a Airina<br />

90%<br />

famílies consideren excel·lent el<br />

nivell acadèmic de Airina<br />

8,7<br />

valoració del nivell acadèmic<br />

per part de les famílies<br />

68%<br />

dels docents d’Airina van fer<br />

cursos de formació el darrer curs<br />

TERRASSA (Barcelona)<br />

Femení. Educació Infantil i<br />

Primària.<br />

Any de fundació: 1989<br />

(incorporació a <strong>Institució</strong>)<br />

Adreça: Carrer del Nord, 67,<br />

08221 Terrassa<br />

www.airina.institucio.org<br />

26<br />

100%<br />

d’alumnes de 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

97%<br />

de mitjana els darrers 5 anys<br />

a les competències bàsiques<br />

d’anglès<br />

+1200<br />

hores a l’any de tutoria personal<br />

amb alumnes<br />

27


la vall<br />

8,3<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

Top 100<br />

millors col·legis d’Espanya<br />

segons El Mundo<br />

28%<br />

de les alumnes són filles<br />

d’antigues alumnes de La Vall<br />

8,4<br />

valoració del nivell acadèmic<br />

per part de les famílies<br />

98,6%<br />

d’alumnes matriculades a<br />

Batxillerat aproven les PAU<br />

100%<br />

aprovats a les PAU<br />

els darrers quatre anys<br />

BELLATERRA (Barcelona)<br />

Femení. Educació Infantil,<br />

Primària, Secundària i<br />

Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1972<br />

Ctra. Sabadell a Bellaterra<br />

Km 4,6<br />

08193 Bellaterra<br />

Web: www.lavall.institucio.org<br />

96%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

95%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

96%<br />

de professors valora excel·lent<br />

la companyonia al centre<br />

28<br />

29


institució<br />

lleida<br />

7,1<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

52 professores<br />

i pas<br />

34<br />

professors<br />

i pas<br />

86%<br />

de famílies considera excel·lent<br />

el clima de convivència<br />

100%<br />

d’aprovats a les PAU el<br />

darrer any<br />

8,8<br />

valoració de<br />

l’atenció a les famílies<br />

98,7%<br />

aprovats a les PAU els<br />

darrers cinc anys<br />

LLEIDA<br />

Masculí i Femení. Educació<br />

Infantil, Primària, Secundària<br />

i Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1979<br />

Adreça: Carretera d’Osca,<br />

Km. 101<br />

25080 Lleida<br />

www.arabell.org<br />

89%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

90%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

88%<br />

de professors valora excel·lent<br />

la vinculació afectiva al centre<br />

30<br />

31


institució<br />

igualada<br />

3<br />

7,8<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

87%<br />

de docents han realitzat<br />

cursos de formació el darrer any<br />

3<br />

distincions per haver obtingut una<br />

nota igual o superior a 9 a la fase<br />

general de les PAU<br />

8<br />

valoració del nivell acadèmic<br />

per part de les famílies<br />

8,2<br />

valoració de l’atenció<br />

a les famílies<br />

100%<br />

d’aprovats a les PAU el<br />

darrer curs<br />

IGUALADA (Barcelona)<br />

Escola mixta. Educació<br />

Infantil, Primària, Secundària<br />

i Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1973<br />

Adreça: Carretera B-222,<br />

Km.1<br />

08719 Jorba<br />

www.igualada.institucio.org<br />

79%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

86%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

91%<br />

de professors valoren excel·lent<br />

la vinculació afectiva al centre<br />

32<br />

33


institució<br />

tarragona<br />

7,8<br />

valoració general<br />

de les famílies<br />

9<br />

reunions de tutoria personal a l’any<br />

de mitjana per alumne<br />

94%<br />

de famílies considera el clima<br />

de convivència excel·lent<br />

8,1<br />

valoració del nivell acadèmic<br />

per part de les famílies<br />

97%<br />

d’aprovats a les PAU els<br />

darrers cinc anys<br />

98,5%<br />

d’aprovats a les PAU<br />

el darrer any<br />

LA CANONJA (Tarragona)<br />

Masculí i Femení. Educació<br />

Infantil, Primària, Secundària<br />

i Batxillerat.<br />

Any de fundació: 1971<br />

Adreça: Carretera Tarragona-<br />

Reus, s/n.<br />

43110. La Canonja<br />

www.tarragona.institucio.org<br />

89%<br />

d’alumnes 6è Prim.<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

93%<br />

d’alumnes 4t ESO<br />

tram mitjà-alt i alt d’anglès<br />

90%<br />

de professors valora excel·lent<br />

la vinculació afectiva al centre<br />

34<br />

35


institució<br />

mallorca<br />

8,1<br />

valoració general<br />

professores<br />

de les famílies 49 i pas 34<br />

professors<br />

i pas<br />

97%<br />

de famílies considera excel·lent<br />

el clima de convivència<br />

16<br />

fins a 16 nacionalitats<br />

dels nostres alumnes<br />

1,6<br />

punts sobre la mitjana d’anglès<br />

a les PAU a Mallorca<br />

100%<br />

d’aprovats a les PAU el<br />

darrer curs<br />

PALMA Parc Bit<br />

Masculí i Femení. Educació<br />

Infantil, Primària, Secundària<br />

i Batxillerat.<br />

Any de fundació: 2006<br />

Adreça: Parc Bit, C/ Gregorio<br />

Mendel, s/n<br />

07121 PALMA<br />

www.mallorca.institucio.org<br />

8<br />

valoració del nivell acadèmic<br />

per part de les famílies<br />

7,9<br />

Valoració general<br />

per part dels alumnes<br />

96%<br />

d’aprovats a les PAU<br />

els darrers cinc anys<br />

36<br />

37


esultats acadèmics<br />

BATXILLERAT I PAU<br />

El 98,7% dels alumnes de la <strong>Institució</strong> aproven les<br />

PAU. A la darrera edició de les PAU, 309 de 313<br />

alumnes presentats per part dels nostres col·legis<br />

han superat les proves en primera convocatòria.<br />

Tots els alumnes presentats de La Vall (Bellaterra),<br />

Turó (<strong>Institució</strong> Tarragona), <strong>Institució</strong> Lleida, <strong>Institució</strong><br />

Igualada, <strong>Institució</strong> Mallorca i Les Alzines (Girona)<br />

les han superades. El resultat és molt positiu, com<br />

també ho és el 96,4% del global de Catalunya.<br />

A més, és important veure l’evolució dels alumnes<br />

durant aquest curs observant els resultats al Batxillerat<br />

i les PAU de forma global. Per exemple, dels<br />

350 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat, el 92%<br />

van aprovar al juny. L’acompanyament és un punt<br />

fort de les nostres escoles. Una dada més que significativa<br />

i que reflecteix la importància que donem<br />

a l’acompanyament, és que el 88% dels alumnes de<br />

les nostres escoles que es matriculen al Batxillerat<br />

es presenten a la Selectivitat i la superen, davant el<br />

65% de Catalunya.<br />

Els resultats a les PAU dels nostres alumnes han<br />

estat excel·lents, amb 12 distincions per haver<br />

obtingut una qualificació superior a 9. Cinc alumnes<br />

de Les Alzines, tres de la <strong>Institució</strong> Igualada, i un de<br />

la <strong>Institució</strong> Mallorca, Aura (<strong>Institució</strong> Tarragona), La<br />

Vall i La Farga rebran la Distinció de les Proves d’Accés<br />

a la Universitat. 12 alumnes en total sobre els<br />

313 presentats, una distinció per cada 26 alumnes.<br />

2017<br />

2018<br />

<strong>2019</strong><br />

2017<br />

2018<br />

<strong>2019</strong><br />

2017<br />

2018<br />

<strong>2019</strong><br />

2017<br />

2018<br />

<strong>2019</strong><br />

MATRICULATS A BATXILLERAT<br />

QUE APROVEN LES PAU<br />

INSTITUCIÓ<br />

84% 60%<br />

89% 63%<br />

88% 65%<br />

NOTA MITJANA DE LES PAU<br />

INSTITUCIÓ<br />

CATALUNYA<br />

PRESENTATS A LES PAU QUE APROVEN<br />

INSTITUCIÓ<br />

7,26 6,63<br />

7,30 6,60<br />

7,12 6,64<br />

CATALUNYA<br />

97% 95%<br />

99% 96%<br />

99% 96%<br />

CATALUNYA<br />

NOTA MITJANA D’EXPEDIENT<br />

7,6 7,4<br />

7,7 7,3<br />

7,9 7,4<br />

INSTITUCIÓ<br />

CATALUNYA<br />

12 698<br />

DISTINCIONS<br />

DISTINCIONS<br />

1 PER CADA 26 ALUMNES 1 PER CADA 50 ALUMNES<br />

INSTITUCIÓ<br />

CATALUNYA<br />

38<br />

39


COMPETÈNCIES BÀSIQUES<br />

4t ESO<br />

LLENGUA CATALANA<br />

FONT<br />

Consell Superior d’Avaluació<br />

del Sistema Educatiu.<br />

Departament d’Ensenyament<br />

(maig de <strong>2019</strong>).<br />

INSTITUCIÓ<br />

CATALUNYA<br />

4%<br />

13%<br />

16%<br />

LLENGUA CASTELLANA<br />

22%<br />

52%<br />

44%<br />

28%<br />

21%<br />

Nivell alt i mitjà alt<br />

Evolució dels darrers cinc<br />

anys de la suma de les<br />

qualificacions altes i<br />

mitjanes-altes a les<br />

competències bàsiques.<br />

MATEMÀTIQUES<br />

LLENGUA ANGLESA<br />

Nivell alt<br />

INSTITUCIÓ<br />

3% 11% 39% 47%<br />

Nivell mitjà-alt<br />

Nivell mitjà-baix<br />

CATALUNYA<br />

12%<br />

20%<br />

41%<br />

27%<br />

Nivell baix<br />

LLENGUA ANGLESA<br />

75% 76% 80% 79%<br />

75% 76%<br />

88% 91% 90% 91%<br />

92%<br />

INSTITUCIÓ<br />

2% 8% 40% 50%<br />

CATALUNYA<br />

14%<br />

20%<br />

38%<br />

28%<br />

MATEMÀTIQUES<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

LLENGUA CATALANA<br />

2015 2016 2017 2018<br />

LLENGUA CASTELLANA<br />

<strong>2019</strong><br />

INSTITUCIÓ<br />

1% 7% 36% 56%<br />

CATALUNYA<br />

11%<br />

21%<br />

42%<br />

26%<br />

CIENTIFICOTECNOLOGIA<br />

87% 81% 88% 75% 90% 86% 86% 82% 75% 86%<br />

INSTITUCIÓ<br />

6% 16% 40% 38%<br />

CATALUNYA<br />

17%<br />

23%<br />

40%<br />

20%<br />

40<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

2015 2016 2017 2018<br />

<strong>2019</strong><br />

41


COMPETÈNCIES BÀSIQUES<br />

6è PRIMÀRIA<br />

FONT<br />

Consell Superior d’Avaluació<br />

del Sistema Educatiu.<br />

Departament d’Ensenyament<br />

(maig de <strong>2019</strong>).<br />

LLENGUA CATALANA<br />

INSTITUCIÓ 5% 11%<br />

36%<br />

48%<br />

MATEMÀTIQUES<br />

LLENGUA ANGLESA<br />

Nivell alt<br />

CATALUNYA<br />

13%<br />

19%<br />

35%<br />

33%<br />

Nivell mitjà-alt<br />

Nivell mitjà-baix<br />

LLENGUA CASTELLANA<br />

Nivell baix<br />

INSTITUCIÓ<br />

7%<br />

20%<br />

35%<br />

38%<br />

72% 74% 70% 68%<br />

72%<br />

86% 90% 94% 90% 90%<br />

CATALUNYA<br />

15%<br />

22%<br />

35%<br />

28%<br />

LLENGUA ANGLESA<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

INSTITUCIÓ<br />

2% 8%<br />

31%<br />

59%<br />

LLENGUA CATALANA<br />

LLENGUA CASTELLANA<br />

CATALUNYA<br />

15%<br />

19%<br />

38%<br />

28%<br />

MATEMÀTIQUES<br />

INSTITUCIÓ 7%<br />

CATALUNYA 14%<br />

21%<br />

24%<br />

44%<br />

40%<br />

28%<br />

22%<br />

84%<br />

83%<br />

79% 75% 79% 71% 73% 81% 77% 67%<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong> 2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

Nivell alt i mitjà alt<br />

Aquesta prova externa<br />

avalua les competències bàsiques<br />

lingüístiques (català,<br />

castellà i anglès) i matemàtiques<br />

que cal haver assolit<br />

en acabar aquesta etapa<br />

educativa.<br />

42<br />

43


esultats econòmics<br />

DESPESES<br />

compte de resultats 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

INGRESSOS<br />

aprovisionament<br />

22%<br />

6,4%<br />

1,5%<br />

0,1%<br />

lloguers i amortoizacions<br />

altres despeses d’explotació<br />

despeses excepcionals<br />

Ingressos corrents* 43.786.340 44.119.819 46.042.119 46.042.119<br />

TOTAL INGRESSOS 43.786.340 44.091.296 46.042.119 44.992.265<br />

DESPESES<br />

70%<br />

despeses de personal<br />

Aprovisionaments -9.999.808 -10.223.607 -9.975.103 -9.905.336<br />

Despeses de personal -30.696.137 -30.750.303 -32.883.890 -31.401.456<br />

Lloguers i amortitzacions -2.456.839 -2.522.608 -2.675.816 -2.875.650<br />

Altres despeses d’explotació -491.640 -445.575 -456.825 -671.614<br />

Despeses excepcionals -14.605 -7.717 -316.954 -11.242<br />

TOTAL DESPESES -43.659.028 -43.949.810 -46.308.588 -44.865.298<br />

RESULTATS<br />

RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 127.313 141.486 -266.469 -126.967<br />

Impostos sobre beneficis -33.517 -35.096 -562 -562<br />

RESULTAT DE L’EXERCICI 93.796 106.390 -267.031 -126.405<br />

El Consell d’Administració<br />

de la <strong>Institució</strong> Familiar<br />

d’Educació aprova i signa<br />

els comptes anuals, que<br />

posteriorment són auditats<br />

i es presenten al Registre<br />

Mercantil de Barcelona,<br />

on queden dipositats i on<br />

poden ser consultats.<br />

INGRESSOS CORRENTS<br />

40%<br />

aportacions<br />

escolars<br />

menjador<br />

i transport<br />

20%<br />

40%<br />

concert<br />

educatiu<br />

44<br />

45


infraestructures<br />

La majoria dels col·legis de la <strong>Institució</strong> van néixer fa<br />

més de quaranta anys i amb el pas del temps han<br />

anat millorant per adaptar-se a les necessitats educatives<br />

i de creixement. Des de l’Àrea d’Arquitectura,<br />

Obres i Instal·lacions, es planifiquen i coordinen,<br />

juntament amb els mateixos centres, diversos projectes<br />

per aconseguir que la nostra tasca educativa<br />

es dugui a terme en el millor entorn possible: espais<br />

comuns, elements arquitectònics i tecnologies<br />

avançades.<br />

L’esforç i la cura amb què obres noves i reformes<br />

s’han dut a terme al llarg dels anys han transcorregut<br />

de forma simultània amb la predisposició i l’interès<br />

per millorar la qualitat en la funció pedagògica,<br />

el benestar d’alumnes i professors, la seguretat en<br />

la quotidianitat de la vida escolar i la funcionalitat<br />

estètica i racional del conjunt.<br />

L’entitat propietària dels terrenys i edificis d’algunes<br />

escoles, a petició de la <strong>Institució</strong> Familiar d’Educació,<br />

ha realitzat un seguit d’obres per a la millora de les<br />

instal·lacions, amb una inversió total de 558.927€.<br />

Algunes de les millores que cal destacar són:<br />

• Recobriment del poliesportiu de Les Alzines,<br />

• Reformes integrals dels accessos i del vestíbul<br />

de l’escola Aura,<br />

• Reforma dels banys de diverses escoles,<br />

• Renovació de tancaments de La Farga: finestres<br />

i portes.<br />

CONSTRUCCIONS I<br />

INFRAESTRUCTURES <strong>2019</strong><br />

246.670€ TOTAL<br />

67.557€ CONSTRUCCIONS<br />

246.670€<br />

INSTAL·LACIONS<br />

558.927€<br />

INVERSIÓ D’ENTITATS<br />

PROPIETÀRIES<br />

INVERSIONS DE LA INSTITUCIÓ<br />

2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />

CONSTRUCCIONS 86.367 € 53.204 € 83.243 € 219.745 € 67.577 €<br />

INSTAL·LACIONS 254.073 € 179.946 € 304.739 € 546.040 € 246.670 €<br />

TOTAL 340.440 € 233.150 € 387.982 € 765.785 € 314.247 €<br />

46<br />

47


persones amb caràcter propi<br />

Els alumni són una part molt important de la nostra<br />

comunitat educativa, persones amb caràcter propi<br />

i que sempre tenen les portes del col·legi obertes.<br />

De fet, com a manifestació natural del creixement,<br />

cada cop són més nombrosos els pares i les mares<br />

d’antics alumnes als col·legis de la <strong>Institució</strong>.<br />

Els nostres col·legis estan ubicats a indrets ben diferents;<br />

n’hi ha que tenen més d’un miler d’alumnes<br />

i d’altres, uns pocs centenars; són per a nois, per<br />

a noies, o mixtes a Infantil; alguns tenen mig segle<br />

d’història i d’altres encara han d’acomplir la seva<br />

primera dècada; fins i tot acadèmicament presenten<br />

algunes diferències. Però hi ha un tret comú a tots<br />

els col·legis: el seu caràcter propi i el dels seus<br />

antics alumnes. Per això diem que els nostres Alumni<br />

són persones amb denominació d’origen, perquè<br />

sovint comparteixen i viuen, amb la<br />

mateixa intensitat que quan eren alumnes, els trets<br />

d’identitat dels nostres col·legis:<br />

• El respecte a la llibertat de cada persona,<br />

• La responsabilitat social de l’exercici de la seva<br />

professió,<br />

• El sentit exigent i transcendent del treball ben fet,<br />

• L’humanisme cristià com a fonament de la seva<br />

educació i manera de viure,<br />

• El sentit profund de l’amistat i del servei als altres,<br />

• Una visió alegre i optimista de la vida.<br />

Gonzàlez, Carolina Sarrias, Natalia Palet, Manolo de<br />

Castro, Goyo Romera i Conchita Berjano.<br />

Cada escola ha designat un responsable del consell<br />

de direcció per coordinar les activitats d’alumni i<br />

impulsar la comunicació.<br />

PLATAFORMA COMUNICACIÓ ONLINE<br />

Totes les escoles disposen d’una plataforma d’alumni<br />

on poden registrar-se. Al web hi ha actualment<br />

1.430 alumni enregistrats de diverses escoles. A<br />

més, entre altres coses, el directori permet trobar i<br />

connectar amb antics professors/es i companys/es i<br />

llegir el testimoniatge i experiències dels Alumni que<br />

ara viuen i treballen a altres països i continents.<br />

Altres accions programades:<br />

• felicitació de Nadal online.<br />

• newsletter trimestral.<br />

• coordinació esmorzar solidari.<br />

• convocatòria young talent alumni.<br />

• vídeo “acompanyem famílies”.<br />

EQUIP ALUMNI PER ESCOLA<br />

Disposem d’un equip coordinador de la <strong>Institució</strong><br />

que es fa càrrec de la programació i organització<br />

d’activitats. Està format per Roser Farrús, Mario<br />

48<br />

49


22.445 alumni<br />

14% del total de pares i mares<br />

són alumni<br />

Alumni són tots els qui se’n sentin, independentment del temps<br />

passat a l’escola. Tanmateix la gràfica s’ha calculat a partir dels<br />

alumnes que han acabat 2n de Batxillerat.<br />

1.933 alumnes<br />

fills o filles d’alumni<br />

23% del total d’alumnes<br />

són fills d’alumni<br />

181 professores<br />

i professors són alumni<br />

24% del professorat<br />

són alumni<br />

24 directives<br />

i directius són alumni<br />

42% dels directius<br />

són alumni<br />

ACTIVITATS<br />

Més de 50 Alumni a la III Jornada Young Talent Alumni<br />

Aquesta activitat, celebrada a l’IESE i organitzada per<br />

la <strong>Institució</strong> Alumni per a tots els antics alumnes de<br />

les nostres escoles i amics (joves professionals, estudiants<br />

de màster, emprenedors…), és una oportunitat<br />

per a retrobar-se amb antics companys, i continuar<br />

formant-se humanament i professional. Compta<br />

amb la participació de ponents experts i membres<br />

del claustre de l’IESE Business School. En l’edició<br />

d’aquest any, els assistents han pogut aprendre<br />

sobre competències de lideratge i direcció, soft-skills<br />

i negociació. La degana de la Facultat d’Educació de<br />

la UIC, Esther Jiménez López, va impartir la primera<br />

sessió, “Soft-skills pel lideratge en el S.XXI: necessitats<br />

i desenvolupament”. I l’expert en negociació i creativitat<br />

Kandarp Mehta va ser l’encarregat d’impartir la<br />

segona conferència titulada “Negociació: una habilitat<br />

essencial per a un bon professional”.<br />

#YODOYCOMIDAALRAVAL<br />

32 tones d’aliments per a més de 300 famílies<br />

És una iniciativa impulsada per tres Alumni de la<br />

Farga, en col·laboració amb Acció Social de Montealegre.<br />

Tres antics alumnes van organitzar els dies<br />

17 i 18 d’abril una campanya de recollida d’aliments<br />

amb la finalitat d’evitar que aquesta entitat es quedés<br />

sense distribuir menjar i productes de primera<br />

necessitat.<br />

A través de les xarxes socials i mitjans de comunicació<br />

van aconseguir la col·laboració de més de<br />

1400 famílies donants. Amb un permís especial<br />

de l’Ajuntament de Barcelona i complint totes les<br />

normes de distanciament i seguretat, van recollir els<br />

lots d’aliments/productes t en domicilis repartits per<br />

26 codis postals de la ciutat de Barcelona. En total,<br />

s’han recollit més de 32 tones d’aliments distribuïts<br />

des del local de Acció Social de Montealegre a més<br />

de 1500 persones necessitades del barri del Raval.<br />

II Esmorzar Solidari a Santa Anna<br />

El 4 de gener més de 40 voluntaris van treballar en<br />

equip per enllestir tots els preparatius: muntatge<br />

de taules, neteja, decoració, preparar l’esmorzar…<br />

El rector de la parròquia, Mossèn Peio, va agrair-los<br />

la col·laboració i va transmetre la realitat que viuen<br />

els sense sostre de Barcelona i el paper que desenvolupa<br />

en aquesta situació l’Hospital de Campanya<br />

de Santa Anna. L’endemà, uns 60 voluntaris van<br />

compartir un esmorzar de Reis amb més de 160<br />

assistents. Cants, detalls, converses i fins i tot un<br />

regal de part dels Reis d’Orient, un motiu d’alegria i<br />

una oportunitat per viure el veritable esperit del Nadal.<br />

Volem agrair especialment la col·laboració de:<br />

Celix Factory, Pablo Puig fotografia, Supermercados<br />

Condis, a tots els antics alumnes i amics que van<br />

col·laborar econòmicament per sufragar els costos.<br />

50<br />

51


acció de gràcies a montserrat<br />

Més de 2.000 persones van celebrar el 50è aniversari<br />

de la <strong>Institució</strong> al Santuari de la Mare de Déu<br />

de Montserrat el dissabte 28 de setembre. Amb<br />

aquests jornada d’Acció de Gràcies a Montserrat<br />

es va donar el tret de sortida a les celebracions<br />

del 50è aniversari de la <strong>Institució</strong> Familiar d’Educació.<br />

Montserrat es va omplir d’alegria, gratitud i color:<br />

famílies, docents, personal i amics de la <strong>Institució</strong> s’hi<br />

van apropar des d’arreu de Catalunya i Balears. Els<br />

més matiners van ser els cinquanta ciclistes que, des<br />

de La Farga i Igualada, s’hi van desplaçar amb bici de<br />

carretera o BTT. O el centenar d’excursionistes que<br />

van fer un romiatge des de Sant Corneli de Collbató.<br />

Setze autobusos van sortir de les escoles de la<br />

<strong>Institució</strong>. Altres van preferir arribar amb cotxe fins a<br />

Monistrol i agafar des d’allà el cremallera.<br />

Els organitzadors i una cinquantena de voluntaris,<br />

alumnes de batxillerat de La Farga i La Vall, els<br />

esperaven amb tot preparat, disposats a ajudar els<br />

assistents i acompanyar-los durant la jornada.<br />

Moltes famílies van participar al matí en l’adoració al<br />

Santíssim a la capella de la Dolorosa o la Lectio Divina<br />

dirigida pels monjos de Montserrat a la sala de la<br />

Façana. Al migdia els assistents es van aplegar a les<br />

zones de pícnic del camí de la Creu de Sant Miquel o<br />

del camí del Via Crucis per dinar i gaudir de la natura<br />

i la companyia dels amics.<br />

A les quatre de la tarda es va celebrar l’acte principal:<br />

la missa d’Acció de Gràcies a la Basílica de Montserrat.<br />

La nau principal es va emplenar fins al punt<br />

que algunes famílies van seguir la Missa a través de<br />

la pantalla instal·lada a l’explanada exterior. Abans<br />

d’iniciar-se la Missa, Joan Gallostra, president de la<br />

<strong>Institució</strong>, va agrair al pare Abat i a tota la comunitat<br />

benedictina de Montserrat l’hospitalitat rebuda.<br />

Al seu discurs va destacar el paper de les escoles,<br />

sorgides per l’empenta de Sant Josepmaria Escrivà, i<br />

la convicció d’un grup de pares i mares de família que<br />

volien per als seus fills un projecte educatiu amb una<br />

identitat cristiana.<br />

La cerimònia va ser presidida per Mn. Ignasi Font,<br />

vicari de l’Opus Dei a Catalunya, juntament amb Joan<br />

Maria Mayol, Rector del Santuari de Montserrat i Mn.<br />

Josep Maria Ribot, cap de capellans de la <strong>Institució</strong>.<br />

Concelebraven la missa prop d’una trentena de sacerdots,<br />

molts d’ells alumni de les nostres escoles.<br />

La celebració va ser animada pels cants del cor<br />

d’alumnes de primària de diverses escoles de la<br />

<strong>Institució</strong>. El cant del Virolai va posar punt i final a la<br />

celebració. Que Santa Maria de Montserrat continuï<br />

vetllant per les escoles i tota la comunitat educativa<br />

de la <strong>Institució</strong>.<br />

52<br />

53


impuls educació<br />

54<br />

IMPULS D’EDUCACIÓ, EL CENTRE D’ESTUDIS DE<br />

LA INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACÓ<br />

Amb 50 anys d’experiència al servei de la societat,<br />

educant milers de joves a Catalunya i Balears,<br />

<strong>Institució</strong> Familiar d’Educació amplia la seva activitat<br />

amb la creació del seu propi centre d’estudis, Impuls<br />

Educació, un espai de contribució social, generador<br />

d’idees, debats i projectes per millorar la qualitat<br />

de l’educació en el present i en el futur. Impuls<br />

Educació neix com espai d’estudi i diàleg en temes<br />

educatius amb la missió de transformar el món a<br />

través de l’educació, aportant estudi, investigació i<br />

projectes innovadors que empoderin el professorat,<br />

les escoles i les famílies, tot creant un debat positiu<br />

sobre educació.<br />

QUÈ ENS MOU?<br />

Ens inspiren les paraules del poeta “l’infant és el<br />

futur de l’home”, destacades per Jacques Delors en<br />

l’emblemàtic informe de la UNESCO, Educació: hi ha<br />

un tresor amagat a dins. Com Delors, tenim l’esperança<br />

d’un món millor en què es respectin els drets<br />

humans, es visqui la comprensió mútua, i s’utilitzin<br />

els avenços del coneixement per la promoció del<br />

gènere humà.<br />

El nostre compromís és amb les famílies i la societat<br />

sencera. Cerquem empoderar el professorat, les<br />

escoles i els pares i mares, per garantir una educació<br />

inclusiva i equitativa de qualitat i promoure<br />

oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a<br />

tothom, tal com recomana l’Objectiu de Desenvolupament<br />

Sostenible número 4 de les Nacions Unides:<br />

Qualitat educativa.<br />

Volem aportar estudi, investigació i projectes innovadors<br />

que orientin una transformació educativa<br />

eficaç. Oferim crear un debat positiu on puguin participar<br />

tots els agents implicats, des del legislador i<br />

l’administració educativa fins les famílies de qualsevol<br />

ciutat, barri, poblet o escola.<br />

Què fem?<br />

La nostra tasca se centra al voltant de 3 eixos que<br />

creiem fonamentals per a una educació de qualitat<br />

en el present i el futur: la personalització, el pensament<br />

i la tecnologia.<br />

Personalització<br />

Educar persones requereix tenir en compte les<br />

seves singularitats, talents, interessos i necessitats.<br />

Posar l’alumne al centre fa que l’aprenentatge tingui<br />

un sentit i valor personal potenciador de nous<br />

aprenentatges.“La personalització aporta qualitat<br />

a la inclusió i l’equitat educatives. Quan la persona<br />

és el centre, els aprenentatges tenen sentit i valor<br />

personal”.<br />

Pensament Crític i Creatiu<br />

Educar ciutadans per viure en una societat democràtica,<br />

en un món globalitzat i canviant en què la<br />

informació és omnipresent, implica promoure pensadors<br />

crítics i creatius capaços d’aprendre durant<br />

tota la vida, de trobar bones solucions a problemes<br />

complexos, i qüestionar-se les coses cercant la veritat<br />

amb llibertat.<br />

Tecnologia<br />

A l’actualitat la tecnologia s’ha convertit en una eina<br />

imprescindible.<br />

55


Educar en una societat altament automatitzada ofereix<br />

l’oportunitat d’aprofitar el potencial que ofereix<br />

la tecnologia per assolir els objectius educatius de<br />

manera més eficaç. Des d’apropar el món a les aules<br />

fent l’aprenentatge més real, autònom i cooperatiu,<br />

tot promovent un bon ús, fins donar suport a la<br />

comunicació i la gestió de la informació.<br />

Qui som?<br />

Directora: Ana Moreno<br />

Comunicació: María Latre<br />

Relacions Institucionals: Goyo Romera<br />

Branding Corporatiu: Miquel Rossy<br />

Publicacions: Ignasi Martínez<br />

Recerca: Gerardo Meneses<br />

Projectes: Andrés Bello<br />

Famílies: Marta Alarcón<br />

Personalització: Teisa Dalmau i Gerardo Meneses<br />

Pensament: Ana Moreno<br />

Tecnologia: José Manuel López<br />

Innovació Pedagògica: Rosa Argilés, Lluis Ignasi Bonastre,<br />

Pablo Díaz, Neus Mitjà<br />

Col·laboradors: Paulina Bánfalvi, José Bernardo, Antonio<br />

Bernal, Barbara Bray, César Coll, Arturo Galán,<br />

Richard Gerver, Kathleen McClaskey, John Moravec,<br />

Juan Ignacio Pozo, Coral Regí, Neus Sanmartí, Francesc<br />

Torralba i Javier Tourón.<br />

INFORME DELPHI<br />

Personalitzar, un model per a una educació de qualitat<br />

al segle XXI<br />

Amb motiu del 50è aniversari de <strong>Institució</strong> Familiar<br />

d’Educació i donada la importància de la personalització<br />

en educació a l’actualitat, des d’Impuls<br />

Educació, el Centre d’estudis de la <strong>Institució</strong>, es va<br />

realitzar el primer informe Delphi sobre Educació<br />

Personalitzada. Un Delphi és una consulta a un grup<br />

d’experts sobre un tema per a arribar a unes idees<br />

de consens.<br />

En aquest Delphi van participar experts de primer<br />

nivell d’arreu del món: Coral Regí, Kathleen<br />

McClaskey, Barbara Bray, Richard Gerver, Paulina<br />

Bánfalvi, John Moravec, César Coll, Neus Sanmartí,<br />

José Bernardo, Antonio Bernal, Juan Ignacio Pozo,<br />

Francesc Torralba, Javier Tourón i Arturo Galán.<br />

Els resultats són molt interessants, ja que donen<br />

claus per a posar en pràctica un model d’atenció<br />

personalitzada que pugui millorar la qualitat al nostre<br />

sistema educatiu.<br />

L’acte de presentació de l’Informe Delphi d’experts:<br />

“Personalitzar, un model per a una educació de<br />

qualitat al segle XXI” va tenir lloc el 21 de febrer al<br />

CCCB Barcelona Centre de Cultura Contemporània i<br />

va aplegar més d’un centenar de persones.<br />

La jornada va iniciar-se amb la presentació de l’Informe<br />

per part de l’Ana Moreno, directora del centre<br />

d’Estudis Impuls Educació. A continuació es va dur<br />

a terme la taula rodona “El camí del Consens” que<br />

va comptar amb la presència d’alguns dels experts<br />

signants de l’informe, com César Coll, Paulina Bánfalvi,<br />

Antonio Bernal, Coral Regí i Neus Sanmartí. Per<br />

cloure l’acte es va servir un còctel.<br />

FOTOS DE L’ACTE:<br />

https://drive.google.com/drive/folders/1GpQhvjYKs-<br />

R8fJaDIOkFMfme2KE2UyBWG?usp=sharing<br />

56<br />

57


Neix la <strong>Institució</strong> Dual<br />

A partir del proper curs la <strong>Institució</strong> posa en marxa<br />

una nova línia d’estudis, amb l’inici del Cicle Formatiu<br />

de Grau Superior en Educació Infantil, que<br />

acollirà les instal·lacions de La Farga.<br />

Després de 50 anys impartint estudis d’educació<br />

reglada per a nois i noies d’entre els 4 mesos i els<br />

18 anys, iniciem la implantació del model Dual de<br />

Formació Professional. Aquesta nova línia d’actuació<br />

ens permetrà ampliar la franja d’edat dels nostres<br />

alumnes i consolidar el nostre compromís com a<br />

entitat educativa: “acompanyar famílies en l’educació<br />

dels seus fills i filles”.<br />

A finals de setembre les aules de La Farga Infantil<br />

acolliran, en horari de tardes, el Cicle Formatiu de<br />

Grau Superior en Educació Infantil Dual.<br />

CLAUSTRE<br />

COORDINADORA: Eva Iglesias<br />

CAP D’ESTUDIS: Muntsa Benlliure<br />

INICIATIVA EMPRENEDORA: Margarita Vélez<br />

ENGLISH ACTIVE LEARNING: Guille López<br />

ART I CREATIVITAT: Carmen Arrufat<br />

INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Teisa Dalmau<br />

AVANTATGES DE LA INSTITUCIÓ DUAL<br />

• Modalitat dual. La formació professional dual<br />

és una modalitat de l’FP en la qual es combina la<br />

formació en el centre educatiu amb les pràctiques a<br />

l’empresa, en el nostre cas, a les mateixes aules de<br />

la llar d’Infants de La Farga o del mateix grup educatiu,<br />

com La Vall i Airina.<br />

• Metodologies actives. Totes les classes s’imparteixen<br />

a partir de les metodologies actives que apliquem<br />

a les nostres escoles: rutines de pensament,<br />

treball cooperatiu, treball per projectes.<br />

• Pla d’acompanyament i Borsa de treball. L’alumnat<br />

disposa d’un pla personalitzat amb l’objectiu d’afavorir<br />

la seva continuïtat acadèmica o la incorporació<br />

al mercat laboral i l’accés a les ofertes de les nostres<br />

escoles.<br />

MÉS GRAUS EN UN FUTUR PRÒXIM<br />

Aquest serà el primer programa d’una nova línia<br />

d’estudis que en anys posteriors s’ampliaran amb<br />

els Cicles de Grau Superior de Marketing i el de Sistemes<br />

Informàtics i Xarxes. Tots ells en format dual.<br />

“Segueix el camí Dual de la <strong>Institució</strong>”, aquest és<br />

l’eslògan que hem fet servir per donar a conèixer<br />

el nou programa acadèmic. Un camí que ajudarà<br />

l’alumnat a accedir, un cop finalitzat el grau, a altres<br />

estudis superiors o incorporar-se al mercat laboral.<br />

A l’Infantil Dual de la <strong>Institució</strong> oferirem molt més<br />

que un pla acadèmic estàndard. Es combinarà les<br />

metodologies didàctiques més avançades amb el<br />

desenvolupament d’un seguit d’àmbits, molt propis<br />

del nostre projecte educatiu, com són: l’art i creativitat,<br />

l’atenció a la diversitat i l’anglès. A més, l’alumnat<br />

disposarà d’un programa formatiu que l’ajudarà a<br />

adquirir un seguit d’habilitats i competències personals,<br />

socials i professionals altament demandades<br />

per les entitats educatives i les empreses.<br />

58<br />

• Cobrar per estudiar. Pràctiques remunerades amb<br />

alta a la Seguretat Social a partir del segon curs a les<br />

mateixes Llars de la <strong>Institució</strong>.<br />

• Contacte amb la realitat de la Llar des del primer<br />

dia. El curs es realitza a les instal·lacions de La Farga<br />

Infantil. És un centre educatiu de gran prestigi, amb<br />

més de 400 alumnes, en un entorn natural privilegiat,<br />

que compta amb excel·lents comunicacions amb<br />

Barcelona i el Vallès.<br />

• Equip docent expert. El nostre claustre està format<br />

per persones amb dilatada experiència que s’ocupen<br />

de la coordinació de les diverses Llars que<br />

disposa la <strong>Institució</strong>.<br />

59


Educar en confinament<br />

Les familíes a prova. Com sortir airosos del confinament?<br />

EVA MILLET<br />

Periodista i escriptora<br />

Claus per a la felicitat famíliar en temps de confinament<br />

CARLOS ANDREU<br />

Speaker, consultor i escriptor<br />

El confinament amb ulls d’infant i d’adolescent<br />

EVA BACHS<br />

Pedagoga i escriptora<br />

Gestionar l’adversitat i no morir –ni matar– en l’intent<br />

REYES RITE<br />

Emprendedora i experta en resiliencia<br />

Educar cap i cor amb llibres, sèries i música<br />

JOSÉ MARTÍN AGUADO<br />

Professor i divulgador<br />

Conèixer-nos millor per entendre’ns millor<br />

FERRAN RAMON-CORTÉS<br />

Expert en comunicació i escriptor<br />

Gestionar el benestar digital de la família durant la quarantena<br />

MARIA ZALBIDEA<br />

Analista de tendències de C4E i experta en educació digital<br />

Ser només pares<br />

Aquest curs celebràvem el 50è aniversari de la <strong>Institució</strong>.<br />

Les circumstàncies sanitàries no han permès<br />

que tal com teníem previst ens trobéssim amb les<br />

famílies, els docents i el nostre alumnat.<br />

No ens hem quedat aturats i hem organitzat una<br />

celebració alternativa: un cicle de conferències en<br />

línia, que amb el títol #EducarEnTempsDeConfinament,<br />

ens ha ajudat a superar la difícil situació que<br />

ens ha tocat viure.<br />

Un grapat d’amics i amigues, experts en els seus<br />

àmbits, ens van acompanyar en aquesta iniciativa.<br />

Ens van parlar dels temes que habitualment tractem<br />

en les reunions trimestrals: família, educació, valors,<br />

hàbits, emocions, entusiasme, felicitat, resiliència,<br />

autonomia…<br />

Els webinars es van celebrar els vespres dels dies 4<br />

a 15 de maig i es podien seguir en directe a YouTube.<br />

Es troben allotjats a webinar.institucio.org.<br />

EN XIFRES<br />

+ 13.000 visualitzacions<br />

+ 7.500 IP diferents (ordinadors o mòbils)<br />

+ 500 subscriptors nous durant el cicle<br />

+ 580 visualitzacions durant els directes<br />

+ 350 persones van compartir els vídeos<br />

1.996 persones en la conferència més vista<br />

(Carlos Andreu)<br />

64% visualitzacions amb mòbil<br />

45% usuaris 45-54 anys i 36% 34-45<br />

72% visualitzacions són dones<br />

PEP MARÍ<br />

Psicòleg, escriptor, conferenciant<br />

Fills, sogres i la resta de la família en l’Amor<br />

JUAN JOSÉ JAVALOYES<br />

Expert en educació i família<br />

Consells per a una vida feliç<br />

FERNANDO SARRÁIS<br />

Psiquiatra, psicòleg i escriptor<br />

60<br />

61


Aude! és el pla estratègic docent de la <strong>Institució</strong> Familiar<br />

d’Educació per als anys 2016-<strong>2020</strong>. Un desafiament<br />

que vol animar pares, professors i alumnes<br />

a continuar somiant, mirant cap al futur de l’educació<br />

amb una nova il·lusió.<br />

Aquest és l’esperit que està orientant el nostre<br />

tarannà educatiu a llarg d’aquests cinc anys. Treballem<br />

amb el desig de millorar el món on vivim, amb el<br />

profund compromís d’ajudar cada persona a desenvolupar-se<br />

amb llibertat i arribar el més lluny possible<br />

dins el camí de la seva pròpia felicitat.<br />

Aquest curs està condicionat pels a-<br />

venços en la implementació del projecte. Quan observem<br />

el dinamisme i el rigor dels nous projectes<br />

pedagògics, la qualitat del nostre professorat, la implicació<br />

amb què entomen el projecte les famílies i els<br />

resultats acadèmics que obtenen els nostres alumnes,<br />

no tenim cap dubte que el balanç d’Aude! ha estat fins<br />

ara, i seguirà sent, excel·lent.<br />

62<br />

63


lideratge ètic<br />

Cada persona és única i valuosa per ella mateixa i<br />

ha de tenir la capacitat de dirigir la seva vida i ser un<br />

agent de canvi al seu entorn.<br />

64<br />

PERSONAL & FAMILY PROJECT<br />

desenvolupament integral<br />

identitat cristiana<br />

gestió emocional i interpersonal<br />

family project<br />

Aquesta línia es fonamenta en el convenciment que<br />

cada persona és única, irrepetible i valuosa per si<br />

mateixa i que, per ser feliç, necessita desenvolupar<br />

un lideratge ètic, que l’ajudarà a descobrir els seus<br />

talents i el sentit de la seva vida, que podrà posar al<br />

servei dels altres treballant en la construcció d’un<br />

món millor.<br />

TALLER PERSONAL & FAMILY PROJECT<br />

Al mes de juliol i a principis de setembre, a les jornades<br />

inicials, tots els docents de la <strong>Institució</strong> van poder<br />

formar-se en un taller del model AIRISS, les sis fortaleses<br />

que s’apliquen al Personal & Family Project:<br />

autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat<br />

i saviesa.<br />

Les sessions formatives, d’unes 3 hores de durada,<br />

constaven d’una primera part amb l’explicació de la<br />

“Identitat” i dels principis que animen les escoles a<br />

dur a terme aquest projecte formatiu. Un model de<br />

formació en què participen alumnes i famílies i que<br />

es caracteritza per un canvi metodològic, adaptat als<br />

nous temps però mantenint els trets essencials del<br />

caràcter propi de la <strong>Institució</strong> i les escoles.<br />

La segona part de les sessions consistia en un taller<br />

amb el professorat de cada escola sobre les sis fortaleses<br />

del caràcter presents al model AIRISS.<br />

S’adreçava a tot el professorat de cada escola perquè<br />

el Personal & Family Project és un projecte de centre.<br />

Tot i que s’aplica principalment en els mòduls de<br />

tutoria es tracta d’un pla transversal que qualsevol<br />

docent ha de tenir la capacitat d’aplicar a la seva<br />

assignatura. Al llarg del taller cada docent havia de<br />

desenvolupar una proposta per treballar alguna de<br />

les fortaleses a la seva assignatura.<br />

• Professorat format: 484<br />

• Tallers realitzats: 16<br />

• Hores de formació: 58h<br />

• Valoració del contingut per part dels docents<br />

participants: 8,75<br />

• Valoració dels ponents: 9,00<br />

CURSOS GROWTH COACHING<br />

El coaching ha estat reconegut com una de les<br />

habilitats més importants per als educadors. Per<br />

això, al llarg del curs <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong> més de seixanta directius<br />

i docents de la <strong>Institució</strong> es van formar en un<br />

programa de coaching educatiu per desenvolupar<br />

les competències i eines necessàries orientades a<br />

la millora de les tutories personals amb estudiants i<br />

les entrevistes amb mares i pares.<br />

65


Aquest programa formatiu, de 30h de durada i reconegut<br />

pel Departament d’Educació de la Generalitat<br />

de Catalunya, explora el model GROWTH, validat per<br />

Growht Coaching International (GCI) per a mantenir<br />

converses amb individus i grups.<br />

Objectius<br />

- Comprendre què és i què no és el coaching<br />

- Familiaritzar-se amb els elements d’una estructura<br />

específica per a les converses de coaching<br />

(el model GROWTH) i adquirir confiança en<br />

aplicar-lo en diferents converses.<br />

- Conèixer i utilitzar estratègies per a ajudar els<br />

estudiants a establir i aconseguir metes personals<br />

i acadèmiques.<br />

- Conèixer i utilitzar estratègies per a optimitzar<br />

l’entrevistes amb pares i mares.<br />

- Experimentar de manera directa i l’impacte de<br />

les converses de coaching aplicades a temes<br />

freqüents en contextos educatius.<br />

- Desenvolupar estratègies per a oferir i rebre<br />

feedback.<br />

- Fer els primers passos en la construcció d’una<br />

cultura del coaching a les escoles de la <strong>Institució</strong>.<br />

NOUS CURSOS<br />

Cada trimestre, el Personal & Family Project ofereix<br />

als tutors/es i famílies, una proposta de treball<br />

per als alumnes, que desenvolupa dues de les sis<br />

fortaleses. Tot aquest treball s’organitza al voltant<br />

d’un tema d’interès social que queda recollit a un<br />

quadern d’aprenentatge de la classe amb diversos<br />

materials i activitats. El projecte va iniciar-se al 2017<br />

a 5è i 6è de Primària i progressivament es va anar<br />

ampliant a nous cursos. Aquest curs <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong> ja<br />

s’aplica des de 4t de Primària fins a 4t d’ESO.<br />

ALUMNES QUE REALITZEN EL PERSONAL&FAMILY<br />

PROJECT: 3.814<br />

Al llarg del curs <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong> es van realitzar dos<br />

cursos. El primer, va ser presencial i hi van participar<br />

29 persones dels equips directius de les escoles.<br />

El segon es va realitzar durant el confinament en<br />

modalitat online i va comptar amb la participació de<br />

34 tutors i tutores.<br />

66<br />

67


preparats per al canvi<br />

Cada persona té uns talents que l’ajudaran a aprendre<br />

al llarg de la vida.<br />

DREAM SCHOOLS<br />

cultura de pensament i creativitat<br />

canvi de paradigma avaluatiu<br />

aprenentatge cooperatiu i per projectes<br />

projecte professional<br />

Aquesta segona línia estratègica es fonamenta en<br />

el convenciment que tota persona té uns talents<br />

singulars, tots ells valuosos, i la seva educació l’ha<br />

d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg<br />

de tota la vida.<br />

SEGUIR APRENENT AL LLARG DE TOTA LA VIDA<br />

Per ajudar a crear una cultura potenciadora de<br />

l’aprenentatge, el model Dream Schools proporciona<br />

als docents, un ampli conjunt d’eines especialment<br />

diversificades i seleccionades per poder escollir, en<br />

cada moment, les que millor s’adaptin a la situació<br />

d’aprenentatge. Des de l’equip Dream Schools s’han<br />

confeccionat 10 infografies que resumeixen les metodologies<br />

i 75 eines de set tipus:<br />

• #rutinapensament<br />

• #destresapensament<br />

• #tècnicapensament<br />

• #tècnicacooperativa<br />

• #tècnicacreativa<br />

• #tècnicaprojectes<br />

• #instrumentavaluació<br />

UNA TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE<br />

Una escola amb futur necessita una transformació<br />

que se sostingui al llarg del temps. En un món VUCA -<br />

Volàtil, incert, complexe i ambigu - no podem esperar<br />

que els paradigmes educatius romanguin durant<br />

molt de temps, les troballes neuroeducatives no han<br />

fet més que començar i la tecnologia avança a un<br />

ritme vertiginós. És per això que a Dream Schools<br />

distingim cinc factors de sostenibilitat:<br />

• Un lideratge institucional de la transformació<br />

educativa que inclogui les dimensions organitzativa<br />

i pedagògica.<br />

• Un canvi de paradigma del rol docent cap a un<br />

qüestionament reflexiu de la seva pràctica educativa<br />

i l’esforç per a la millora contínua.<br />

• Treball en equip dels docents.<br />

• Formació i acompanyament continuat.<br />

• Una tecnologia al servei de l’educació.<br />

L’Equip Dream Schools és un element clau per<br />

dinamitzar el canvi i la sostenibilitat. Està format per<br />

un grup interdisciplinar d’experts i docents, i lidera la<br />

transformació gràcies a tres eixos:<br />

1) un procés de formació contínua;<br />

2) un acompanyament de coaching educatiu a cada<br />

docent, alternat amb co-coaching i docència compartida<br />

entre docents;<br />

3) una estructura de lideratge pedagògic que personalitza<br />

i dinamitza el procés a cada centre educatiu.<br />

Cada escola té un equip de líders pedagògics que<br />

rep una formació i seguiment especial, i té una doble<br />

funció. Per un costat lidera la innovació al centre donant<br />

model, suport i guia a la resta de docents i per<br />

un altre participa en el lideratge de l’Equip Dream Schools<br />

fent feedback, idees i implementant prototips.<br />

Així, la transformació segueix un cicle que es retroalimenta<br />

de l’equip Dream als líders i d’aquests al<br />

professorat, garantint l’engranatge de la innovació. El<br />

mateix passa dins de cada escola:<br />

1) aprenc;<br />

2) practico, ajudo i m’ajuden;<br />

3) participo, imagino nous reptes i comparteixo.<br />

ACTIVITATS FORMATIVES AL CURS <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong><br />

• Llibret. Eines Dream Schools: A l’inici del curs<br />

<strong>2019</strong>-<strong>2020</strong> es va publicar un llibret amb diverses<br />

eines i metodologies pròpies del Dream<br />

que es lliurà a tots els docents de la <strong>Institució</strong>,<br />

més de 600. Aquesta publicació ha suposat un<br />

gran avanç en la implementació del projecte.<br />

• Formació específica pels “líders pedagògics”<br />

68<br />

69


FORMACIÓ <strong>2019</strong><br />

LIDERATGE ÈTIC<br />

PROJECTE<br />

PERSONAL & FAMILY PROJECT<br />

CURS Fortaleses AIRIS Cursos Growth Coaching<br />

CURSOS REALITZATS 16 2<br />

DURADA 3h 30h<br />

PARTICIPANTS 484 63<br />

de les escoles. Els líders pedagògics són docents<br />

de les escoles que han rebut formació<br />

per liderar i impulsar la metodologia Dreams<br />

School a les escoles.<br />

• Coaching educatiu per a cada professor/a.<br />

Tots els docents han rebut un coaching educatiu<br />

per a millorar la pràctica a l’aula per part de<br />

l’Equip Dream Schools. Els líders pedagògics de<br />

cada col·legi han realitzat també coachings educatius<br />

a tots els professors que el necessitaven<br />

o el demanaven.<br />

Formació VESS – Aude Infantil<br />

A l’estiu <strong>2019</strong> més de 130 docents, principalment de<br />

les etapes d’Educació Infantil i Primària, van realitzar<br />

un curs presencial de tres dies de durada per formar-se<br />

en la metodologia VESS. Es tracta d’una eina<br />

metodològica per crear cultures de pensament a l’aula.<br />

VESS s’inspira en la metodologia Visible Thinking<br />

de Harvard i la pedagogia de Reggio Emilia. La sessió<br />

va anar càrrec dels responsables pedagògics Edu1st,<br />

una organització amb seu a Miami (EEUU), pionera en<br />

l’aplicació a infantil de la metodologia Visible Thinking<br />

del Projecte Zero de la Universitat de Harvard.<br />

Metodologies integrades. Workshop Dream<br />

Schools<br />

Al mes de juliol, 268 docents van realitzar un curs<br />

presencial de tres dies de durada per consolidar<br />

un model d’ensenyament i aprenentatge des d’una<br />

perspectiva competencial, millorar les competències<br />

d’acció tutorial i aprofundir en les següents<br />

estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu,<br />

aprenentatge basat en el pensament, avaluació per a<br />

l’aprenentatge.<br />

Curs d’especialització en Aprenentatge cooperatiu<br />

A l’octubre de <strong>2019</strong>, 35 docents van realitzar un curs<br />

d’especialització en Aprenentatge cooperatiu impartit<br />

pel Centre Internacional d’Aprenentatge Cooperatiu,<br />

dirigit pels germans Johnson, creadors d’aquesta<br />

metodologia.<br />

L’objectiu del curs era donar a conèixer els principis<br />

de l’aprenentatge cooperatiu, aprendre a estructurar<br />

i dissenyar activitats cooperatives i finalment saber<br />

avaluar i potenciar les habilitats necessàries per a<br />

cooperar.<br />

PREPARATS PEL CANVI<br />

PROJECTE DREAM SCHOOL AUDE INFANTIL<br />

CURS<br />

Curs d’especialització en<br />

Aprenentatge cooperatiu<br />

Metodologies integrades.<br />

Workshop<br />

Mètode VESS<br />

CURSOS REALITZATS 1 8 3<br />

DURADA 18h 18h 15h<br />

PARTICIPANTS 35 268 130<br />

FORMACIÓ ESTIU <strong>2019</strong> - AVALUACIÓ<br />

DREAMS SCHOOLS<br />

PERSONAL & FAMILY<br />

PROJECT<br />

VESS<br />

0<br />

General<br />

Ponents Participació Global<br />

1 2 3 4<br />

3,1<br />

3,1<br />

3,1<br />

3,2<br />

3,5<br />

3,5<br />

3,5<br />

3,4<br />

3,4<br />

3,6<br />

3,6<br />

3,6<br />

70 71


HORES SETMANALS D’ANGLÈS<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

PROJECTE CLIL<br />

HORES LECTIVES A LA INSTITUCIÓ<br />

HORES LECTIVES LEGALS<br />

competència global<br />

LLAR 0<br />

LLAR 1<br />

LLAR 2<br />

PREE 3<br />

PREE 4<br />

PREE 5<br />

1r PRIM<br />

2n PRI<br />

3r PRIM<br />

4t PRIM<br />

5è PRIM<br />

6è PRIM<br />

1r ESO<br />

2n ESO<br />

3r ESO<br />

4t ESO<br />

1r BAT<br />

2n BAT<br />

Cada persona ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se<br />

amb tothom.<br />

INSPIRING OTHERS<br />

plurilingüisme<br />

comunicació, oratòria i debat<br />

tecnologia i aprenentatge<br />

sensibilitat artística i esport<br />

L’alumne ha de disposar de les eines necessàries<br />

per al desenvolupament de les seves competències i<br />

habilitats, i ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se<br />

amb tothom a través d’una actitud oberta i positiva.<br />

La societat del coneixement i la revolució tecnològica<br />

acceleren, dia a dia, la globalització del camp econòmic,<br />

cultural i social. Ser competent en aquest món<br />

requereix coneixements i habilitats com dominar<br />

idiomes, aprendre a comunicar en registres i àmbits<br />

diferents, interpretar i sintetitzar diversos tipus d’informació<br />

o conèixer i apreciar altres cultures i formes<br />

de fer.<br />

PLURILINGÜISME<br />

A la <strong>Institució</strong> Familiar d’Educació existeix un plurilingüisme<br />

efectiu. El català, el castellà i l’anglès<br />

conviuen amb altres llengües que els centres integren<br />

com assignatures curriculars o extraescolars:<br />

francès, alemany, xinès…<br />

La figura de professors/es nadius i l’acompanyament<br />

a l’alumne des de l’etapa d’Infantil fins al<br />

Batxillerat, són també elements claus per afavorir<br />

un aprenentatge sòlid i global que inclou la preparació<br />

per als exàmens Oficials. A més, s’ofereix als<br />

alumnes, a partir de la Secundària, la possibilitat<br />

d’aprendre un quart idioma i de fer intercanvis i<br />

estades a l’estranger.<br />

Anglès<br />

Apostar decididament per un aprenentatge instrumental<br />

de la llengua exigeix deixar de veure l’anglès<br />

només com una assignatura, per fer que esdevingui<br />

vehicle natural de comunicació en algunes de les relacions<br />

ordinàries de l’escola: altres assignatures,<br />

presentacions, publicacions, etc. L’anglès és una<br />

llengua amiga i present a la vida quotidiana.<br />

Per aquest motiu, a les escoles de la <strong>Institució</strong> apliquem<br />

diversos programes i projectes per facilitar<br />

progressivament l’adquisició de l’anglès.<br />

PROGRAMA IRLANDA<br />

alumnes<br />

participants<br />

personal de coordinació<br />

i acompanyament<br />

escoles participants<br />

Catalunya i Balears<br />

escoles irlandeses<br />

participants al programa<br />

72<br />

73


COMPETÈNCIES BÀSIQUES<br />

6è PRIMÀRIA<br />

COMPETÈNCIES BÀSIQUES<br />

4t ESO<br />

2018<br />

2017<br />

2016<br />

2018<br />

2017<br />

2016<br />

64%<br />

33%<br />

61%<br />

23%<br />

54%<br />

24%<br />

53%<br />

28%<br />

50%<br />

38%<br />

63%<br />

39%<br />

32%<br />

38%<br />

37%<br />

38%<br />

31%<br />

30%<br />

COMUNICACIÓ, ORATÒRIA I DEBAT<br />

Covid-19.<br />

PAU evolució nota mitjana d’anglès<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

25%<br />

8%<br />

3%<br />

INSTITUCIÓ<br />

Nivell alt Nivell mitjà-alt Nivell mitjà-baix Nivell baix<br />

7,38<br />

6,29<br />

Catalunya<br />

20%<br />

16%<br />

CATALUNYA<br />

INSTITUCIÓ<br />

7,29<br />

7,26<br />

2014 2015<br />

33%<br />

4%<br />

2%<br />

<strong>Institució</strong><br />

25%<br />

14%<br />

CATALUNYA<br />

7,98<br />

7,26<br />

36%<br />

8%<br />

2%<br />

INSTITUCIÓ<br />

6,53<br />

6,01<br />

22%<br />

17%<br />

CATALUNYA<br />

7,74<br />

7,36<br />

2016 2017 2018<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

34%<br />

11%<br />

2%<br />

INSTITUCIÓ<br />

20%<br />

14%<br />

CATALUNYA<br />

PROVES CAMBRIDGE - EOI 2018<br />

168 118 147 104 165 97 29<br />

STARTERS MOVERS FLYERS KET (A2) PET (B1) FCE (B2) CAE (C1)<br />

828 títols oficials<br />

40%<br />

7%<br />

3%<br />

INSTITUCIÓ<br />

16%<br />

15%<br />

CATALUNYA<br />

28%<br />

6%<br />

3%<br />

INSTITUCIÓ<br />

17%<br />

14%<br />

CATALUNYA<br />

175<br />

150<br />

125<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

La comunicació i l’oratòria són la segona de les<br />

quatre línies claus que perfilen aquest eix del projecte<br />

Aude! Els projectes inclosos en aquest marc<br />

van néixer des del convenciment que l’oratòria pot<br />

contribuir de forma significativa a l’èxit escolar i al<br />

desenvolupament personal dels estudiants, i també<br />

que les competències de comunicació són decisives<br />

per a la cohesió social.<br />

En aquesta línia, als col·legis de la <strong>Institució</strong> es treballa<br />

amb els alumnes les tècniques per a una correcta<br />

expressió oral i escrita. Habilitats necessàries<br />

per a poder crear discursos coherents que arribin<br />

amb eficàcia a l’audiència. Això es concreta en una<br />

hora setmanal de classe d’oratòria/debat en la majoria<br />

de les escoles, en la participació en activitats i<br />

competicions pròpies i externes, i en l’organització<br />

de cursos de formació relacionats amb aquest àmbit<br />

per al professorat.<br />

Aquests cursos de formació en oratòria i debat<br />

que, fonamentalment es fan a l’estiu i estan dirigits<br />

a professorat de Secundària, volen aprofundir en<br />

el debat com a recurs per aprendre a expressar<br />

i defensar les idees amb claredat i una correcta<br />

argumentació. La formació vol donar les bases de<br />

com parlar en públic i participar en debats, i les<br />

eines per ensenyar i guiar els seus alumnes perquè<br />

desenvolupin les habilitats necessàries per ser uns<br />

bons oradors.<br />

Tedis Online <strong>2020</strong><br />

Més de 50 alumnes van participar a la IV Edició del<br />

Tedis, celebrada online degut a la pandèmia de la<br />

Des de l’organització del Tedis consideren que, ara<br />

més que mai, el món necessita que tots ens posem<br />

a lluitar junts i sortir enfortits.<br />

Tedis online <strong>2020</strong> ha volgut donar als joves l’oportunitat<br />

de col·laborar per transformar el món en un<br />

lloc millor per tota la humanitat d’avui i demà.<br />

Sota el lema “Un món més humà és possible després<br />

de la Covid-19”, l’edició online va ser tot un èxit<br />

de participació.<br />

Els guanyadors per cursos van ser:<br />

2n d’ESO<br />

• 1r Premi: Albert Espinar Garrido (<strong>Institució</strong> Tarragona)<br />

• 2n Premi: Gerard Herault Ripoll (<strong>Institució</strong> Tarragona)<br />

• 3r Premi: Javier García-Bayón Martínez (<strong>Institució</strong><br />

Tarragona)<br />

3r d’ESO<br />

• 1r Premi: Jordi Bravo Rius (<strong>Institució</strong> La Farga)<br />

• 2n Premi: Elisabet Jufresa Malgosa (<strong>Institució</strong> La<br />

Vall)<br />

• 3r Premi: Álvaro de Anta Molas (<strong>Institució</strong> Tarragona)<br />

4t d’ESO<br />

• 1r Premi: Myriam Vacas Cortés (<strong>Institució</strong> La Vall)<br />

• 2n Premi: Laia Sanmartín Gil (Col·legi Pineda)<br />

• 3r Premi: Diana Alessandra Barneo Kamneva<br />

(Col·legi Pineda)<br />

74<br />

75


premis i reconeixements<br />

La Vall participa a la final nacional de la First<br />

Lego League<br />

L’equip Timbersatu La Vall, format per alumnes de<br />

1r i 2n d’ESO de La Vall, participa via streaming a la<br />

final nacional de la #FirstLegoLeague.<br />

Aura present a la final dels XIII PREMIS<br />

LITERARIS CONSTANTÍ <strong>2019</strong><br />

Tres alumnes d’ESO i Batxillerat de l’escola Aura van<br />

ser finalistes a la XIII edició dels Premis Literaris de<br />

Constantí.<br />

12 distincions per haver obtingut una<br />

qualificació superior a 9 a 2n de Batxillerat<br />

Cinc alumnes de Les Alzines, tres de la <strong>Institució</strong><br />

Igualada, i un de la <strong>Institució</strong> Mallorca, Aura (<strong>Institució</strong><br />

Tarragona), La Vall i La Farga van rebre la Distinció<br />

de les Proves d’Accés a la Universitat.<br />

Alumnes de 4t ESO guanyadors del 1r Premi<br />

“Dret i Societat”<br />

El treball d’un grup d’alumnes de 4t d’ESO de Turó,<br />

<strong>Institució</strong> Tarragona, guanya aquesta 6a edició dels<br />

premis “Dret i Societat” organitzada pel prestigiós<br />

despatx barceloní Roca i Junyent.<br />

Blanca Baucells guanya el V Premi Dialoga<br />

Alumna de 1r de Batxillerat de La Vall, aconsegueix<br />

el primer premi en aquesta cinquena edició. El<br />

passat 18 d’octubre va tenir lloc a ESADE l’acte de<br />

lliurament del V Premi DIALOGA. L’assaig guanyador,<br />

presentat per la Blanca Baucells, apuntava possibles<br />

solucions a la pregunta que es plantejava des del<br />

concurs: Trenquem el silenci davant del Bullying,<br />

què podem fer?<br />

Marta Moré es classifica per a la fase<br />

Internacional de l’European Youth Parliament<br />

Les alumnes de primer de batxillerat Maria Duran,<br />

Maria González i Marta Moré de l’escola La Vall van<br />

participar a la 14th National Selection Conference<br />

of EYP España que es va dur a terme a Saragossa.<br />

La Marta Moré Bosch va ser seleccionada per<br />

participar en un de els Forums Internacionals de<br />

l’European Youth Parliament. Des de 2014, La Vall<br />

ha arribat 5 vegades a la fase internacional!<br />

Un alumne de La Farga seleccionat amb una<br />

Wild Card a l’European Youth Parliament<br />

Javier Rodríguez, alumne de 1r de Batxillerat de La<br />

Farga, ha estat seleccionat amb una Wild Card per a<br />

participar de manera individual en la fase nacional<br />

del EYP (European Youth Parliament) de <strong>2020</strong>.<br />

Un projecte inclusiu de Terraferma, preseleccionat<br />

per a un premi estatal Valores de Futuro<br />

Els alumnes de Economia de 4t ESO de Terraferma<br />

han participat en un concurs del BBVA anomenat<br />

“Valores de Futuro”. S’han seleccionat dos projectes<br />

a la secció territorial de Catalunya per representar a<br />

la fase estatal aquesta demarcació.<br />

Premi literari per a Jordi Lumbierres de<br />

Terraferma<br />

Jordi Lumbierres, alumne de 2n de Batxillerat, va<br />

obtenir el premi literari de l’Aula Hospitalària Arnau<br />

de Vilanova.<br />

superar dificultats o pel rendiment acadèmic obtingut<br />

al llarg de tota l’etapa.<br />

3 alumnes de la <strong>Institució</strong> Igualada, finalistes<br />

del concurs literari AMIC-Ficcions<br />

De les més de 1.500 històries publicades durant el<br />

termini del concurs, el jurat, va seleccionar 16 relats<br />

de joves de la Catalunya Central. Entre els alumnes<br />

finalistes, hi figuren tres alumnes de la <strong>Institució</strong><br />

Igualada: Anna Riba (3r d’ESO), Xavier Canela (2n de<br />

Batxillerat) i Armando Zorita (2n de Batxillerat).<br />

Premi literari Gausacs<br />

Jan Pallarols i Miquel Jordan, alumnes de Primària a<br />

La Farga, guanyadors del premi literari Gausacs en<br />

què La Farga tornava a participar-hi per quart any<br />

consecutiu.<br />

Concurs de lectura en veu alta<br />

Finalistes comarcals del Concurs de Lectura en veu<br />

alta a la categoria per equips de 3r d’ESO. El grup<br />

estava format per quatre alumnes de La Farga.<br />

Un altre cop un alumne de La Farga<br />

aconsegueix una medalla a l’Olimpíada de<br />

Biologia de Catalunya<br />

En Tomàs MacManus, alumne de segon de Batxillerat,<br />

ha aconseguit una medalla de bronze.<br />

Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic<br />

Excel·lent pels alumnes d’<strong>Institució</strong> Mallorca<br />

Alumnes d’Aixa i Llaüt premiats per la Conselleria<br />

d’Educació. Els premis s’atorguen a aquells alumnes<br />

que el curs passat acabaren Primària i Secundària<br />

mereixedors d’un especial reconeixement pel<br />

seu esforç personal i la seva dedicació mostrada per<br />

76<br />

77


Concurs Cangur<br />

Dos alumnes de 2n d’ESO de La Farga, finalistes en<br />

el concurs Cangur de matemàtiques en què participaven<br />

més de 100 alumnes de tota Catalunya.<br />

3 edició Concurs Banc dels Aliments<br />

L’alumna Clara Riera, de 6è de Primària de Les<br />

Alzines, ha obtingut un premi en el 3r Concurs de<br />

dibuix organitzat per el Banc dels Aliments que ha<br />

tingut com a lema “Contra la fam i el desaprofitament<br />

d’aliments”.<br />

XXXIX Jocs Florals i literaris a Girona<br />

A la XXXIX edició dels Jocs Florals i literaris en què<br />

participaven alumnes de diferents centres educatius<br />

de Girona, les alumnes de Les Alzines han rebut<br />

diversos premis:<br />

- Laura Pérez, de 1r de Primària, Clàudia Pi i Jana<br />

Vidal, de 4t de Primària, i Clàudia Soriano de 1r<br />

de Batxillerat.<br />

Olimpíada de Biología de Catalunya<br />

Marta Gargallo, alumna de 2n Batxillerat de Les<br />

Alzines, va rebre el primer premi a l’Olimpíada de<br />

Biologia de Catalunya.<br />

45è Concurs de Pintura Ràpida del GEIEG<br />

Aquest curs escolar es va celebrar el 45è Concurs<br />

de Pintura Ràpida del GEIEG, un tradicional concurs<br />

de Girona. Les guanyadores de Les Alzines van ser:<br />

- Categoria Benjamí: Aina Navarro de 1r de Primària.<br />

- Categoria Aleví: Mariona Serra i Judith Vidal de 5è<br />

de Primària.<br />

V Reconeixement Joves promeses de l’esport<br />

Gironí<br />

Aquest curs 2018-<strong>2019</strong> es va celebrar el V Reconeixement<br />

a Joves promeses de l’esport gironí.<br />

L’alumna Gina Bou de 3r a Les Alzines ha rebut<br />

aquest reconeixement per la seva trajectòria com a<br />

gimnasta.<br />

Finalistes a l’European Youth Debate<br />

Parliament<br />

Un equip format per sis alumnes de Turó participa<br />

a la final de l’European Youth Debate Parliament<br />

celebrat a la Universitat Rovira i Virgili.<br />

Concurs “Aquí hi ha química”<br />

Anton Marquès, de la <strong>Institució</strong> Tarragona, guanya<br />

el concurs «Aquí hi ha química», organitzat per l’IQS<br />

(Instituto Químic de Sarrià) a Barcelona.<br />

Belén Borda<br />

De 1r de Batxillerat, premi d’atletisme en velocitat i<br />

relleus a USA.<br />

Kririll Tsygamok<br />

alumne de 6è de Primària, premi al rendiment<br />

acadèmic excel·lent en Primària atorgat per la Conselleria<br />

d’Educació de les Illes Balears.<br />

La Vall es clasifica per al torneig nacional de<br />

debat<br />

Mariona Busquets, Sofía Díaz, Cristina Entrala i Ana<br />

Gallego, alumnes de 1r de batxillerat, obtenen el<br />

segon premi en el Torneig de Debat TDBarcelona20<br />

celebrat els passats 27 i 28 de febrer i es classifiquen<br />

per participar al TDNacional.<br />

78<br />

79


compromís social<br />

80<br />

Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un<br />

món millor.<br />

GLOBAL COMMUNITY<br />

oberts a la comunitat<br />

implicació social<br />

solidaritat i servei<br />

compromís amb l’entorn<br />

Somiar en un món millor ens ajuda a veure’ns com a<br />

membres de la família humana, sentir-nos responsables<br />

dels altres i voler contribuir a la seva felicitat. Tenim<br />

cura de l’entorn perquè ens interessen les persones<br />

que hi viuen, però també perquè el reconeixem<br />

com un do gratuït i prestat que hem de deixar a les<br />

properes generacions en les millors condicions.<br />

Ser persones que sumen vol dir integrar dins la vida<br />

personal el compromís social, primer amb els qui<br />

tenim més a prop, la família, el col·legi, la comunitat<br />

local, i després amb tota la comunitat global. Ens<br />

proposem tot un repte: educar persones que siguin<br />

felices ajudant els altres i amb una sensibilitat activa<br />

cap al medi ambient, que faciliti preservar i mantenir<br />

el món on vivim.<br />

El projecte GLOBAL COMMUNITY concreta les línies<br />

d’actuació que ajudaran a desenvolupar el compromís<br />

social necessari per fer un món millor.<br />

AIM FOR CHANGE: ELS JOVES, PROTAGONISTES<br />

DE LA MILLORA DEL MÓN<br />

El curs passat vàrem inaugurar el projecte Aim for<br />

Change per oferir als nostres alumnes les eines, el<br />

temps i els coneixements necessaris per tal que<br />

puguin desenvolupar i posar en pràctica iniciatives<br />

solidàries, obertes a la comunitat.<br />

Partint de la participació dels alumnes en una jornada<br />

inspiradora i gràcies al model Design for Change,<br />

els diferents equips Aim for change de 1r de Batxillerat<br />

van desenvolupar durant el curs <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong><br />

diferents iniciatives solidàries a la seva escola i ciutat:<br />

per a fomentar el reciclatge i conscienciar sobre<br />

les desigualtats, per fer companyia els avis i malalts,<br />

81


programes de cooperació local i internacional…<br />

Els premis Aim for Change premien l’esforç, inspiració,<br />

resultats i impacte dels projectes desenvolupats<br />

pels alumnes en col·laboració amb la comunitat<br />

educativa del seu centre.<br />

PROJECTES GUANYADORS:<br />

Categoria ‘Votació Popular’<br />

Pide un deseo y sopla! (<strong>Institució</strong> Aura)<br />

Compromís local<br />

Categoria ‘Impacte Social’<br />

Som família (<strong>Institució</strong> Terraferma)<br />

Esport<br />

Categoria ‘Implicació’<br />

Setmana solidària: Tots som iguals però alhora diferents<br />

(<strong>Institució</strong> Igualada)<br />

Compromís local<br />

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA<br />

curs el projecte solidari Help Refugees.<br />

Ha estat una muntanya russa d’aprenentatges tant<br />

per als nens/as com per als adults. En total, hi van<br />

participar 200 alumnes i, —gràcies a l’esforç de tots<br />

i totes (alumnes, pares, mares, personal docent i no<br />

docent)—, es van recaptar 1.366€. Gràcies a tots/es!<br />

El projecte Help Refugees té com a objectiu ajudar<br />

els refugiats cristians del Líban amb una acció solidària<br />

per a conscienciar els alumnes i implicar-los<br />

en la problemàtica que viuen els cristians perseguits<br />

d’arreu del món.<br />

· Col·laboració amb Creu Roja<br />

Diversos col·legis de la <strong>Institució</strong> van col·laborar amb<br />

Creu Roja Mèxic per donar suport a la seva<br />

inestimable tasca d’acompanyament que realitza<br />

entre la població més vulnerable. Concretament<br />

amb el seu pla hivernal, que consisteix a lliurar<br />

ajuda humanitària a les persones afectades per les<br />

baixes temperatures que es registren cada any.<br />

Col·laboració: 1.000€<br />

AMB ELS DE BEN LLUNY. La <strong>Institució</strong> pretén realitzar<br />

les seves activitats i inversions de manera que<br />

col·labori en la construcció d’una societat més justa<br />

i lliure, en la qual es faciliti el desenvolupament de<br />

les persones a viure amb dignitat, es valori la cura<br />

del medi ambient, es respectin les comunitats locals<br />

i nacionals i es doni suport a iniciatives de valor<br />

educatiu, cultural i social.<br />

· Projecte “Help Refugees”<br />

L’escola Airina va posar en marxa durant aquest<br />

82<br />

83


I AMB ELS DE PROP. Durant tot el curs, famílies,<br />

alumnes i equip docent s’impliquen en desenvolupar<br />

campanyes per col·laborar materialment o<br />

econòmica amb iniciatives solidàries de la localitat.<br />

Recollida d’aliments, concerts solidaris, curses,<br />

fires… activitats organitzades per cada centre en<br />

favor dels més necessitats. Al llarg del <strong>2019</strong> tots els<br />

col·legis van organitzar les tradicionals campanyes<br />

de recollida d’aliments, roba, material higiènic, etc.<br />

amb la implicació dels alumnes en la recollida,<br />

organització i posterior distribució a les famílies de<br />

diversos barris desafavorits de Catalunya i Balears.<br />

Algunes de les activitats més destacades:<br />

· #YODOYCOMIDAALRAVAL<br />

32 tones d’aliments per a més de 300 famílies<br />

Iniciativa solidària impulsada per tres antics alumnes<br />

de l’escola La Farga en benefici de més de 300<br />

famílies del barri del Raval (Barcelona). Hi van participar<br />

més de 1.400 famílies i van aconseguir ajudar<br />

a prop de 1.500 persones.<br />

Col·laboració: 32 tones d’aliments<br />

· Xocolatada solidària<br />

Les alumnes de Batxillerat de La Vall van organitzar,<br />

el passat 14 de febrer, una Xocolatada Solidària<br />

amb l’objectiu d’obtenir fons per al Laboratori de<br />

recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de<br />

Déu de Barcelona.<br />

Col·laboració: 1.290€<br />

· Acció social Montalegre<br />

Campanya de recollida de roba i aliments en collaboració<br />

amb l’activitat social de l’església de Montalegre<br />

de Barcelona.<br />

Col·laboració: Més de 3 tones d’aliments.<br />

· Fira per la Marató de TV3<br />

Les alumnes de Cicle Superior de Primària van<br />

organitzar una Fira solidària sota el lema “Podem dir<br />

adeu a totes les malalties però tot depèn de tu”. Va<br />

ser una tarda plena de activitats, diversió i família<br />

destinada a contribuir amb la causa de la Marató de<br />

TV3. A més, les escoles de la <strong>Institució</strong> van organitzat<br />

diverses activitats solidàries també per recaptar<br />

fons per aquesta causa.<br />

Col·laboració: 1.400€<br />

· Tallada de cabells solidària<br />

Col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el<br />

Càncer aportant cabells d’alumnes, mares i professores<br />

d’Aura per fer perruques per a dones malaltes<br />

de càncer.<br />

Col·laboració: 87 cabelleres.<br />

· Cuidem els grans, estimem els avis<br />

Com conscienciar els alumnes de la importància de<br />

cuidar els avis. Les alumnes de 6è de Primària s’han<br />

embarcat en un projecte amb Creu Roja Terrassa<br />

per tal de conscienciar-se sobre l’acompanyament<br />

i la importància de cuidar els avis. Sota el lema “Els<br />

avis no són invisibles”, les alumnes van estar uns<br />

mesos visitant el Casal de Ca n’Aurell de Terrassa<br />

per jugar i fer companyia els seus membres més<br />

grans.<br />

· Esmorzar solidari de Reis<br />

<strong>Institució</strong> va participar, per segon any consecutiu<br />

a l’esmorzar solidari de l’església de Santa Anna a<br />

Barcelona. Els Alumni de la <strong>Institució</strong> La Vall i La<br />

Farga, entre d’altres, van preparar un esmorzar per<br />

a les més de 250 persones necessitades que van<br />

assistir-hi. També van poder compartir una bona<br />

estona de conversa i se’ls va fer com a regal roba<br />

d’abric per a l’hivern.<br />

Col·laboració: més de 50 voluntaris i 250 assistents a<br />

l’esmorzar.<br />

· Pàdel solidari<br />

VIIIè Torneig de Pàdel Solidari Alumni <strong>Institució</strong><br />

Lleida<br />

Els antics alumnes de la <strong>Institució</strong> Lleida van celebrar<br />

la vuitena edició del torneig, que és ja un<br />

clàssic de les festes nadalenques. La competició va<br />

tenir lloc al Padel Indoor de Lleida i va servir, un cop<br />

més, per a aportar un donatiu solidari a l’Associació<br />

de Diabètics de Lleida.<br />

· AIM FOR CHANGE a Sant Joan de Déu<br />

Els alumnes de Batxillerat de la <strong>Institució</strong> Lleida van<br />

preparar un projecte solidari col·laborant amb Sant<br />

Joan de Déu, dins de la línia d’Aude! de Compromís<br />

Social, Aim for Change. El 25 de febrer, aquests<br />

alumnes van realitzar un seguit d’activitats. La idea<br />

era treballar la inclusió i convertir aquest dia en un<br />

dia festiu, molt integrador i fomentant la sensibilització.<br />

Tots els alumnes van fer activitats conjuntament<br />

tant de caire artístic, jocs, esport, etc.<br />

· Living for others<br />

Projecte de Cooperació Internacional, amb el qual<br />

volem posar en marxa el projecte de voluntariat<br />

jove a Mallorca. A la celebració del musical d’Aixa-Llaüt<br />

es van recaptar més de 3.600 euros per a<br />

aquest projecte solidari que, juntament amb Cooperació<br />

Internacional, vol ajudar a persones sense<br />

llar, fer activitats amb nens en risc d’exclusió social,<br />

acompanyament a persones grans, portar aliments<br />

a familíes sense recursos...<br />

Col·laboració: 3.625€<br />

84<br />

85


la gestió de la <strong>Institució</strong> durant<br />

la COVID-19<br />

86<br />

EL REPTE D’ADAPTAR-SE A LES CIRCUMSTÀNCIES<br />

Aquest curs escolar hem viscut una situació d’emergència<br />

sanitària provocada per la pandèmia de la<br />

Covid-19 amb mesures que han afectat el nostre<br />

dia a dia. Des del primer moment vam veure que la<br />

millor manera de ser “corresponsables” era afrontar<br />

aquest repte social fent allò que millor sabem fer:<br />

treballar amb professionalitat i optimisme al servei<br />

de les famílies, per ajudar-les en l’educació dels seus<br />

fills i filles.<br />

El professorat va fer un gran esforç per arribar a cada<br />

alumne amb tots els recursos d’IT disponibles i una<br />

bona dosi de creativitat i enginy perquè poguessin<br />

seguir amb èxit el curs acadèmic. Es va fer tot el<br />

possible per continuar fent el seguiment personal,<br />

tan propi del nostre projecte educatiu, i els tutors i<br />

tutores van estar a disposició de les famílies per perfilar<br />

qualsevol aspecte relacionat amb l’atenció dels<br />

seus fills i filles.<br />

Estem molt agraïts al professorat i a tot el personal<br />

dels col·legis que van continuar amb aquest acompanyament<br />

i també a totes les famílies que, amb la<br />

seva implicació des del primer moment, ens van fer<br />

arribar missatges d’agraïment i suport per la tasca realitzada<br />

pels nostres professionals. La situació va ser,<br />

i continua sent, complicada però són precisament<br />

ells, famílies i docents, el principal motor del nostre<br />

projecte.<br />

Estem fermament convençuts que aquest període<br />

ens va aportar grans oportunitats d’aprenentatge per<br />

repensar l’educació: en les maneres de fer, de valorar<br />

les nostres relacions humanes i d’interactuar amb<br />

famílies, alumnes i docents.<br />

PLA D’ACOMPANYAMENT ACADÈMIC ONLINE<br />

Davant l’excepcionalitat de la situació provocada<br />

per la pandèmia de Covid-19, i per tal de garantir<br />

al màxim l’activitat educativa dels nostres alumnes,<br />

totes les escoles de la <strong>Institució</strong> van elaborar un Pla<br />

d’acompanyament acadèmic online que es va enviar<br />

a les famílies el mateix 13 de març, cap de setmana<br />

en què es va declarar l’estat d’alarma.<br />

Aquest pla posava a disposició d’alumnes i famílies<br />

diversos recursos i eines per tal facilitar la correcta<br />

continuïtat del procés educatiu en un moment en<br />

què no es podia oferir el seguiment presencial habitual.<br />

Des de 1r de Primària a 2n de Batxillerat<br />

Des de fa anys les escoles comptem amb diversos<br />

mecanismes per facilitar la participació i desenvolupament<br />

de tasques col·laboratives a l’entorn digital.<br />

En un context de confinament aquest fet va ser especialment<br />

important. Tot l’alumnat de la <strong>Institució</strong>, entre<br />

1r de Primària i 2n de Batxillerat, disposava d’un<br />

compte de correu electrònic de GSuite for Education.<br />

Això va permetre que, des del primer moment,<br />

l’alumnat pogués accedir a una multitud d’aplicacions<br />

que permetien col·laborar amb companys, interactuar<br />

amb el professorat, realitzar els exercicis en línia,<br />

fer videoconferències, aprendre idiomes, etc.: Google<br />

Classroom, GSuite tools (gmail, drive, calendar, sites,<br />

docs…), Hangouts Meet i Zoom, Didakids, Jump Maths,<br />

Supertics, Duolingo, Sciencebits, etc.<br />

87


ENQUESTA DE SATISFACCIÓ<br />

ATENCIÓ<br />

A LES FAMÍLIES<br />

7,4<br />

ACOMPANYAMENT<br />

DIGITAL AL FILL<br />

7,2<br />

VALORACIÓ DE<br />

L’ALUMNAT<br />

7,3<br />

El Cor de La Vall i La Farga va amorosir<br />

el confinament a través de concerts per<br />

internet<br />

COM VAN VALORAR LES FAMÍLIES I ALUMNES<br />

L’ACOMPANYAMENT ONLINE?<br />

Al complir-se les primeres quatre setmanes de confinament<br />

des de les escoles es va enviar a totes les<br />

mares i pares una enquesta de valoració sobre com<br />

s’estava fent l’acompanyament digital als seus fills<br />

i filles. Vam obtenir 2.129 respostes i diverses propostes<br />

de millora. També es va passar una versió<br />

semblant a tot l’alumnat des de 5è de Primària fins<br />

a 2n de Batxillerat, que van respondre més de 2.600<br />

alumnes. Els resultats es van compartir i publicar a<br />

les webs de totes les escoles.<br />

La majoria de famílies puntuen el pla d’acompanyament<br />

digital amb un notable, un 7,4 de nota mitjana<br />

en atenció a famílies i un 7,2 en seguiment acadèmic.<br />

L’alumnat valora amb un 7,5 el pla d’acompanyament<br />

digital.<br />

MILLORES APLICADES A LA TORNADA<br />

DE SETMANA SANTA<br />

Una vegada analitzats els resultats i després d’escoltar<br />

les opinions i suggeriments de famílies i alumnes,<br />

es van aplicar diversos canvis amb l’objectiu de<br />

millorar aquest acompanyament online:<br />

1. Es van incrementar les classes online a la setmana<br />

en la majoria de cursos.<br />

2. Es va millorar l’organització i publicació de les<br />

tasques amb marge de temps per facilitar l’organització<br />

familiar.<br />

3. Es va reduir el temps de resposta i el feedback<br />

alumne-docent.<br />

4. Es van desenvolupar noves activitats a Primària<br />

per reforçar l’autonomia de l’alumne i aconseguir<br />

que, a l’hora de realitzar-les, no requerís tanta<br />

interacció amb els pares.<br />

5. Es va incrementar les interaccions mares i pares<br />

amb els docents i tutors/es per facilitar la coordinació<br />

i l’accessibilitat.<br />

NOMBRE DE RESPOSTES<br />

2.560<br />

62%<br />

88<br />

89


en parla la direcció<br />

“Gairebé 1.000 connexions online amb els alumnes. Una<br />

vegada més un treball conjunt dels pares –acompanyant<br />

els més petits– i dels professors coordinant cada<br />

connexió en cadascuna de les matèries i dels cursos.<br />

Webinars, el Teddis online, reunions trimestrals, l’estrena<br />

d’una plataforma online de formació docent… una nova<br />

manera d’aprendre. La passió dels professors per la<br />

seva tasca ha estat també una realitat visible a l’entorn<br />

digital. Gràcies a tots!”<br />

Gerardo Meneses<br />

Director <strong>Institució</strong> Tarragona (Turó)<br />

“A la <strong>Institució</strong> Igualada hem fet tot el possible per estar<br />

al costat i acompanyar les famílies de l’escola, també en<br />

una situació tan complexa com la viscuda.<br />

El paper del professorat, com a nexe d’unió de les famílies<br />

i els alumnes amb l’escola, ha tornat a ser exemplar:<br />

gràcies al seu seguiment, les famílies i els alumnes han<br />

estat -i ho han notat i manifestat!- molt acompanyades.<br />

El treball realitzat per tots ha estat d’una gran qualitat.”<br />

Juan Jordana<br />

Director <strong>Institució</strong> Igualada<br />

“En situacions inesperades és quan realment la capacitat<br />

de treballar en equip i les bones sinèrgies es manifesten.<br />

Per això, afrontar un confinament amb l’equip d’Aura ha<br />

estat gratificant al veure en tothom i en les nostres famílies<br />

una gran capacitat de resiliència , tot i que en alguns<br />

moments ha pogut ser complicat i estressant.”<br />

Imma Molas<br />

Directora <strong>Institució</strong> Tarragona (Aura)<br />

“D’entrada va ser un muntatge que ens va agafar a tots<br />

per sorpresa, però gràcies a la implicació i el bon fer de<br />

tot el professorat i el personal de Les Alzines, vam poder<br />

anar adaptant el procés de formació-aprenentatge de<br />

cada alumne i de cada família reinventant-nos setmana<br />

rere setmana. La bona resposta dels alumnes i el clima<br />

de confiança que es va generar van ajudar moltíssim a<br />

tirar endavant el projecte educatiu de centre a pesar de<br />

les circumstàncies.<br />

I per suposat, el recolzament de tants pares que, tot i<br />

passant-ho malament, han estat al costat de l’escola en<br />

tot moment i han facilitat moltíssim que pogués haver<br />

una certa normalitat dins l’anormalitat del moment.”<br />

Esther Latre<br />

Directora Les Alzines<br />

“La nostra societat, moderna, globalitzada, autosuficient,<br />

s’ha vist colpejada per un virus desconegut. Les perspectives<br />

han canviat, la realitat s’ha transformat i tots ens<br />

hem vist afectats, d’una manera o altra. Les formes de<br />

relacionar-nos durant aquests mesos s’han vist summament<br />

alterades. També el nostre entorn educatiu ha sofert<br />

aquest impacte. L’aprenentatge és essencialment relació,<br />

comunicació, contacte, amabilitat, somriure, factors<br />

difícilment substituïbles en un àmbit virtual. El nostre pla<br />

d’acompanyament acadèmic i personal ha cercat aquesta<br />

proximitat, aquest estar a prop des de la distància”.<br />

Judith Monés<br />

Directora La Vall<br />

“Un dels aspectes que més ens ha motivat al professorat<br />

a seguir donant el millor de cada un de nosaltres ha<br />

estat la magnífica resposta que hem rebut de les famílies<br />

i alumnes de La Farga: ens ha esperonat. El professorat<br />

ha fet un gran esforç per estar a l’altura de les circumstàncies<br />

i continuar la docència amb dedicació, creativitat,<br />

enginy. Superant les dificultats tècniques i humanes<br />

fruit del format no presencial.”<br />

Miquel Riera<br />

Director La Farga<br />

“Hi ha moltes famílies que han agraït personalment<br />

la bona tasca i proximitat del professorat. Unes altres<br />

ho han destacat i ho han donat a conèixer a familiars<br />

i amics. Han constatat el valor de la tasca pedagògica<br />

amb els seus fills i, ara, aprecien més la figura del<br />

professor, que -des del minut u- va posar el seu temps,<br />

recursos i resiliència a la disposició d’una feina ben feta.”<br />

Juan Carlos Hernando<br />

Director <strong>Institució</strong> Lleida (Terraferma)<br />

“La enorme suerte de trabajar en una empresa con una<br />

gran Misión es que, a pesar de circunstancias tan excepcionales<br />

como la pandemia que estamos sufriendo, lo<br />

más importante no ha de cambiar.<br />

Si esa Misión es compartida por los padres y por los profesores,<br />

como ha quedado demostrado en estas duras<br />

circunstancias, el éxito lo tenemos garantizado.”<br />

Carlos Beltran<br />

Director <strong>Institució</strong> Mallorca (Llaüt)<br />

“Com s’afronten les crisis és el que defineix les persones i<br />

les organitzacions. Aquesta pandèmia sens dubte ens ha<br />

donat molts disgustos però ha aflorat grans professionals:<br />

compromesos, empàtics, capaços d’innovar i oberts<br />

al canvi. Grans famílies: que han exercit de docents i pares<br />

i animadors... i que han estat al nostre costat en tot<br />

moment. Grans alumnes: competents, creatius, resilients!<br />

Gràcies a la suma de tots avui <strong>Institució</strong> Lleida és més<br />

gran, més fort, i està més preparat pel futur.”<br />

Núria López<br />

Directora <strong>Institució</strong> Lleida (Arabell)<br />

“A lo largo de este período de confinamiento que nos<br />

ha tocado vivir, hemos aprendido que el colegio y las<br />

familias, pase lo que pase, trabajamos juntos para que<br />

los alumnos se sientan en el cole como en casa y en casa<br />

como en el cole.”<br />

Vicky Ferrer<br />

Directora <strong>Institució</strong> Mallorca (Aixa)<br />

90<br />

91


92

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!