Hevosten lääkitysopas - Hippos

hippos.fi

Hevosten lääkitysopas - Hippos

Eviran ohje 155090/1

Hevosten lääkitysopas

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira


Hevosten lääkitysopas

Eviran ohje 15509/1


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Eviran ohje 15509/1

Käyttöönotto 11/2009

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Hyväksyjä

Esittelijä

Jaana Mikkola

Jonna Oravainen


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Sisällys

Hevosten lääkitys............................................................................................................4

Hevonen tuotantoeläimenä ..........................................................................................4

Mitä lääke on?.................................................................................................................4

Mistä lääkkeitä saa?........................................................................................................5

Lääkkeiden maahantuonti..............................................................................................5

Minne hevosen lääkepistokset annetaan?....................................................................6

Lääkkeiden käytön haittavaikutukset............................................................................6

Eläinten lääkitsemisen valvonta....................................................................................6

Hevosen lääkityskirjanpito.............................................................................................7

Hevosen tunnistusasiakirja.............................................................................................7

Hevosille sallitut lääkevalmisteet ja lääkeaineet..........................................................8

1. Lääkeaineet, joita saa käyttää hevosille, joiden teurastamista ei ole

kielletty..................................................................................................................8

2. Lääkeaineet, joita saa käyttää hevosille, joiden teurastaminen on kielletty....8

3. Hevoset, joilla ei ole tunnistusasiakirjaa mukanaan...........................................9

Lääkevalinta eli kaskadisäännökset...............................................................................9

Lääkeaineet, joiden käyttö hevosille on kokonaan kielletty tai joiden käyttöä on

rajoitettu..........................................................................................................................9

Lääkkeen teurasvaroaika............................................................................................. 10

Dopingvaroaika............................................................................................................ 11

Tunnistusasiakirjan lääkityskohdat............................................................................. 11

Kadonnut tunnistusasiakirja........................................................................................ 11

Hevosen hoidosta vastaavan henkilön muistilista..................................................... 12

Tiedonantovelvollisuus................................................................................................ 12

Hevosen teurastaminen.............................................................................................. 12

Hevosen tunnistusasiakirjan toimittaminen teurastamolle....................................... 12

Hevosen hävittäminen................................................................................................ 13

Oppaan kirjoittamisessa käytetty lainsäädäntö ja ohjeet......................................... 14


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Hevosten lääkitys

Tämän oppaan tarkoitus on jakaa hevosten

omistajille ja eläinlääkäreille tietoa

hevosten lääkitsemiseen liittyvistä säädöksistä.

Lisäksi käsitellään lääkitsemiseen

liittyviä edellytyksiä teurastaa hevonen

elintarvikkeena ja vaihtoehtoisia

hävitystapoja. Opas on Elintarviketurvallisuusvirasto

Eviran ohje 15509/01 ja

korvaa maa- ja metsätalousministeriön

elintarvike- ja terveysosaston julkaisun

4/2001.

Hevonen tuotantoeläimenä

Tuotantoeläimiä ovat kaikki ihmisen

kasvattamat eläimet, joita jossakin elämänsä

vaiheessa voidaan käyttää elintarviketuotantoon.

Vaikka Suomessa

hevosia pidetään pääasiassa urheilu- tai

harrastekäytössä, osa hevosista teurastetaan

elintarvikkeena käytettäviksi.

Eläinten lääkitystä koskevan lainsäädännön

tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää

eläinten lääkitsemisestä ihmisille,

eläimille ja ympäristölle aiheutuvia

haittoja. Euroopan yhteisössä tuotantoeläimille

saa käyttää vain sellaisia lääkkeitä,

joiden ei ole tieteellisissä tutkimuksissa

todettu aiheuttavan ihmisen

terveydelle haitallisia jäämiä elintarvikkeisiin.

Nämä jäämäsäädökset ovat johtaneet

siihen, ettei myöskään hevosille

saa käyttää mitä tahansa lääkevalmisteita.

Kuitenkin komission asetus 504/2008/

EY hevoseläinten tunnistusmenetelmien

osalta mahdollistaa hevosen lääkitsemisen

myös sellaisilla lääkeaineilla, joiden

turvallisuutta jääminä ei ole tutkittu tai

joiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty.

Tämä edellyttää, että hevonen on

rekisteröity ja sen tunnistusasiakirjaan

joko merkitään lääkityksen tiedot ja

kuuden kuukauden varoaika tai että hevosen

tunnistusasiakirjaan on merkitty,

ettei sitä tulla teurastamaan elintarvikkeena.

Vuoden 2006 lopussa voimaan

tulleessa hevoslääkelista-asetuksessa

(komission asetus 1950/2006/EY) on

lueteltu ne lääkeaineet käyttötarkoituksineen,

joita hevosille saa käyttää kuuden

kuukauden varoajalla.

Mitä lääke on?

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään

lievittämään, parantamaan tai

ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä

esiintyviä sairauksia ja niiden oireita.

Lääkkeitä ovat esimerkiksi mikrobilääkkeet,

kipulääkkeet, rauhoitusaineet,

hormonit ja rokotteet.

4


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Lääkevalmiste on lääketehtaan valmistama,

valmiissa pakkauksessa myytävä

lääke. Lääkkeitä voidaan myös valmistaa

apteekissa eläinlääkärin antaman

reseptin mukaan.

Mistä lääkkeitä saa?

Hevosten omistajat saavat hankkia apteekeista

eläinlääkkeitä eläinlääkärin

reseptillä tai itsehoitolääkkeitä ilman

reseptiä. Lähes kaikki tuotantoeläimille

hyväksytyt lääkkeet ovat reseptilääkkeitä.

Eläinlääkäri saa määrätä tai luovuttaa

lääkkeitä hevosten omistajille tai haltijoille

silloin kun hevonen eläinlääkärin

tutkimuksen perusteella tarvitsee hoitoa.

Jollei eläinlääkäri ole tutkinut hevosta,

hän saa määrätä tai luovuttaa

lääkkeen sairauden hoitoa varten vain,

jos hän tuntee hyvin eläimen terveydentilan,

kyseisen eläintenpitoyksikön

tai näistä tehtyjen tutkimusten tulokset.

Eläinlääkärin on luovutettava hevosille

tarkoitetut lääkkeet pääsääntöisesti

sillä tallilla, missä hevoset ovat. Hevosklinikalta

saadaan luovuttaa lääkkeitä

klinikalla hoidossa olevien hevosten jatkohoitoon.

Pistoksena annettavia reseptilääkkeitä

eläinlääkäri saa määrätä tai luovuttaa

vain itse tutkimansa eläimen hoitoon.

Varoajallisia reseptilääkkeitä,

kuten mikrobilääkkeitä, eläinlääkäri ei

saa luovuttaa tai määrätä varalle tulevaa

tarvetta varten. Loisten häädön varalle

eläinlääkäri saa kuitenkin määrätä

ja luovuttaa suun kautta tai ulkoisesti

annettavia loisten häätöön tarkoitettuja

reseptilääkkeitä.

Eläinlääkäri saa luovuttaa rokotteita hevosen

omistajalle tai haltijalle vain ensimmäistä

rokotuskertaa seuraaviin yksittäisten

eläinten uusintarokotuksiin.

Eläinlääkärin on tällöin varmistuttava

siitä, että eläimen omistaja tai haltija

pystyy käyttämään ja säilyttämään rokotetta

oikein eikä rokotteen valmisteyhteenvedossa

ole rajoitettu rokotteen

antoa vain eläinlääkärin tehtäväksi. Kuitenkin

rabiesrokotus on aina eläinlääkärin

annettava. Myös silloin kun eläimen

rokottamisesta vaaditaan eläinlääkärintodistus,

eläinlääkärin on itse annettava

rokote hevoselle (mm. influenssarokotus)

tai rokotus on annettava eläinlääkärin

välittömässä valvonnassa. Eläviä

viruskantoja sisältäviä eläinrokotteita

ei saa luovuttaa eläinten omistajille tai

haltijoille.

Eräiden lääkkeiden määrääminen tai

luovutus eläinten omistajille on kokonaan

kielletty tai sitä on rajoitettu. Tällaisia

lääkkeitä ovat mm. eräät hormonit,

pistoksena annettava kortisoni,

pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat

lääkkeet (PKV), alkoholi ja huumausaineet.

Lääkkeiden maahantuonti

Yksityishenkilöt eivät saa tuoda Suomeen

lääkkeitä hevosille tai muille tuotantoeläimille.

Tämä koskee sekä resepti-

että itsehoitolääkkeitä. Kielto on

voimassa myös silloin, kun hevonen

on mukana matkalla. Lääkkeitä ei saa

myöskään hankkia tai vastaanottaa postitse

ulkomailta, joten myös internetistä

tilaaminen on kielletty.

5


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Minne hevosen lääkepistokset

annetaan?

Lihaksensisäiset pistokset suositellaan

annettaviksi hevoselle kaulan keskialueen

lihaksiin, rintalihaksiin tai takajalan

lihaksistoon.

Lääkkeiden käytön haittavaikutukset

Lääkkeitä on käytettävä edistämään

eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Hevosille käytetyistä lääkkeistä voi aiheutua

haittoja:

Hevoselle

■■

yliherkkyysoireita

■■

kudosärsytystä lääkkeen pistokohtaan

■■

haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi

mahaärsytystä, ripulia, väsymystä

■■

mikrobien tai loisten vastustuskyvyn

lisääntymistä lääkkeille

■■

yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden

kanssa

Ihmiselle

■■

haittoja (esim. yliherkkyysoireet)

lääkettä antavalle ihmiselle

■■

lääkejäämiä hevosen lihaan ja sitä

kautta elintarvikkeisiin

■■

mikrobien vastustuskyvyn lisääntymistä

lääkkeille

Lääkkeiden käyttöä eläimille voidaan

lainsäädännön perusteella tarvittaessa

rajoittaa tai kieltää, jos

■■

lääkkeen käyttö voi vaarantaa elintarvikkeiden

turvallisuuden tai laadun

■■

■■

lääke aiheuttaa muuta merkittävää

haittaa eläimille, ihmisille tai ympäristölle

lääkettä käytetään eläinten kasvun

tai tuotannon lisäämiseen

Eläinten lääkitsemisen valvonta

Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön

noudattamista valvovat Evira ja

lääninhallitukset. Jos hevoselle on annettu

kiellettyä lääkeainetta tai lääkeainetta,

jonka käyttöä on rajoitettu, tai jos

eläimen käsittelyssä on käytetty kiellettyä

välinettä, lääninhallitus voi määrätä

hevosen lopetettavaksi sekä sen ruhon

hävitettäväksi. Lääninhallitus voi myös

kieltää tällaisen hevosen myynnin sekä

sen teurastamisen elintarvikkeena käytettäväksi.

Valvontaviranomaisella on tiedonsaantioikeus,

tarkastusoikeus sekä oikeus

näytteiden ottamiseen. Eläimen omistajan,

haltijan ja eläinlääkärin on annettava

valvontaviranomaiselle valvontaa

ja tarkastusta varten tarpeellinen apu.

Jos todetaan, että hevosta on lääkitty

laittomalla tavalla, hevosen omistaja tai

haltija vastaa tapauksen selvittämisestä

aiheutuvista kustannuksista. Eläinten

lääkitsemistä koskevan lainsäädännön

rikkomisesta voidaan antaa määräyksiä

ja kieltoja. Valvontaviranomainen voi

ottaa haltuunsa eläimen omistajan tai

haltijan hallussa olevan rehun, lääkkeen

tai muun eläinten käsittelyssä käytettävän

aineen, jos on syytä epäillä sen sisältävän

kiellettyjä lääkeaineita tai lääkeaineita,

joiden käyttöä on rajoitettu.

6


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Hevosen lääkityskirjanpito

Eläinlääkärin on annettava eläimen

omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys

käyttämistään ja luovuttamistaan

lääkkeistä sekä niiden varoajoista. Omistajan

on pidettävä kirjaa lääkityksistä.

Kirjanpidosta on ilmettävä

■■

lääkityn hevosen tunnistustiedot

■■

lääkkeen antopäivämäärä

■■

lääkkeen nimi

■■

lääkkeen määrä

■■

lääkkeen varoaika

■■

lääkkeen myyjän nimi (eläinlääkäri

tai apteekki)

Hevosen lääkityskirjanpito voi olla käytännössä

yksinkertainen. Esimerkiksi

tallipäiväkirjaan tai hevoskohtaiseen

muistikirjaan tehdyt merkinnät ovat

riittävät. Myös eläinlääkäriltä saatujen

lääkitystä koskevien selvitysten ja reseptien

tallettaminen kansioon riittää

kirjanpidoksi, kunhan niihin lisätään

puuttuvat tiedot. Kirjanpitoa on säilytettävä

vähintään viisi (5) vuotta, vaikka

eläin teurastettaisiin ennen sitä. Tämä

koskee myös teuraskieltohevosia.

Hevosen tunnistusasiakirja

1.7.2009 voimaan tulleen komission

asetuksen 504/2008/EY mukaan kaikilla

hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja,

johon asetuksessa 1950/2006/

EY lueteltujen lääkeaineiden käyttö kirjataan.

1.7.2009 jälkeen syntyvät varsat

on merkittävä tunnistuksen yhteydessä

mikrosirulla. Suomessa syntyneet ja

maahantuodut hevoset on merkittävä

rekisteriin annettuna määräaikana.

Kuva: Terttu Peltonen, Hippos ry

7


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Hevosille sallitut lääkevalmisteet

ja lääkeaineet

1. Lääkeaineet, joita saa käyttää

hevosille, joiden teurastamista ei ole

kielletty

Hevoselle, jonka teurastamista ei ole

kielletty, saa käyttää tuotantoeläimille

hyväksyttyjä lääkevalmisteita. Näiden

lääkkeiden jäämien turvallisuus eläimistä

saatavissa elintarvikkeissa on tutkittu

ja niille on asetettu lääkevalmistekohtainen

teurasvaroaika. Tuotantoeläimille

hyväksytyt lääkevalmisteet on lueteltu

Eviran sivuilla: http://www.evira.

fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/l____

kitseminen/laakeluettelot/valmisteet.

Erityislupavalmisteet löytyvät Lääkelaitoksen

Internet-sivuilta.

Tuotantoeläimille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden

lisäksi hevosille voidaan

käyttää tiettyjä lääkeaineita, joiden

turvallisuutta jääminä ei ole arvioitu.

Näin on pyritty takaamaan mahdollisuus

käyttää hevosille kaikkia välttämättömiä

lääkkeitä. Näille lääkkeille

on määrätty kuuden kuukauden varoaika.

Hevonen saadaan teurastaa elintarvikkeena

käytettäväksi siis aikaisintaan

kuuden kuukauden kuluttua siitä,

kun näitä lääkkeitä on viimeksi käytetty.

Luetteloa näistä lääkeaineista kutsutaan

hevoslääkelistaksi. Tämä lista löytyy Eviran

kotisivuilta: www.evira.fi/eläimet ja

terveys/lääkitseminen/lääkeluettelot

(komission asetus 1950/2006/EY). Asetukseen

on kirjattu myös näiden lääkeaineiden

käyttötarkoitukset.

Eläinlääkäri merkitsee tunnistusasiakirjaan

käyttämänsä tai määräämänsä

lääkkeet, lääkityspäivämäärän sekä

omat tietonsa. Eläinlääkärin on annettava

selvitys hevosen omistajalle käytet-

tyjen lääkkeiden varoajoista. Tuotantoeläimille

hyväksyttyjä lääkevalmisteita

ei merkitä tunnistusasiakirjaan, mutta

ne on merkittävä hevosen lääkityskirjanpitoon.

2. Lääkeaineet, joita saa käyttää

hevosille, joiden teurastaminen on

kielletty

Jos hevosta lääkitään lääkeaineilla, joiden

käyttö tuotantoeläimille on kielletty,

hevoselle on annettava elinikäinen

teurastuskielto. Hevosen omistaja vahvistaa

teurastuskiellon allekirjoituksellaan

tunnistusasiakirjaan. Eläinlääkärin

tulee informoida hevosen omistajaa

siitä, että lääkitseminen tällaisella valmisteella

estää eläimen teurastamisen.

(lause muutettu) Lääkitsemiselle on

saatava omistajan suostumus. Teurastuskielto

on vahvistutettava lähettämällä

tunnistusasiakirja Hippokseen.

Jos hevosen tunnistusasiakirjaan on

merkitty, että teurastaminen elintarvikkeena

käytettäväksi on kielletty, sille

voidaan käyttää lähes kaikkia lääkeaineita.

Tuotantoeläimille hyväksyttyjen ja hevoslääkelistalla

olevien lääkeaineiden

lisäksi näille teuraskieltohevosille voidaan

käyttää eräitä tuotantoeläimiltä

kiellettyjä lääkeaineita (maa- ja metsätalousministeriön

asetus eräiden lääkeaineiden

käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta

eläimille 847/2008 §9),

joista tavallisin on metronidatsoli-antibiootti.

Näiden lisäksi voidaan käyttää

myös lääkeaineita, jotka eivät kuulu mihinkään

edellä mainittuun ryhmään, eivätkä

hevosilta kokonaan kiellettyihin

lääkeaineisiin tai lääkeaineisiin, joiden

käyttöä on rajoitettu. Tällaisia ovat mm.

8


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

erityislupavalmisteet halotaani, triamsinoloniasetaatti,

syproheptadiini ja vasopressiini.

3. Hevoset, joilla ei ole tunnistusasiakirjaa

mukanaan

Jos hevosen tunnistusasiakirjaa ei ole

saatavilla hevosta lääkittäessä, hevosen

lääkinnässä ei saa käyttää muita kuin

tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkeaineita.

Poikkeuksena on hätätapausten

hoito, jolloin on ensisijaisesti huolehdittava

hevosen hengen pelastamisesta

ja hevosen eläinsuojelullisesti asianmukaisesta

hoidosta. Hätätapausten

hoidon jälkeen on omistajan huolehdittava,

että tunnistusasiakirjaan tehdään

asianmukaiset merkinnät lääkityksestä.

Lääkevalinta eli kaskadisäännökset

Hevoselle on ensisijaisesti käytettävä

sille kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen

käytettäväksi hyväksyttyä lääkevalmistetta.

Eläinlääkäri voi kuitenkin

valita hoitoon sopivimman lääkeaineen,

lääkemuodon ja lääkevahvuuden.

Jos hevoselle ei ole saatavissa tarvittavaan

käyttötarkoitukseen sellaista

myyntiluvallista lääkevalmistetta, jonka

lääkemuoto, lääkevahvuus ja lääkeaineet

ovat tarkoitukseen sopivat, eläimen

hoidosta vastaava eläinlääkäri saa

omalla vastuullaan hoitaa hevosta

a. toiselle eläinlajille tai toiseen käyttöaiheeseen

hevoselle käytettäväksi

hyväksytyllä eläinlääkkeellä

b. jos kohdan a tarkoittamaa lääkettä

ei ole saatavissa, joko Lääkelaitoksen

myöntämällä erityisluvalla

käytettäväksi hyväksytyllä eläinlääkkeellä

tai ihmisille hyväksytyllä

lääkkeellä

c. jos kohdassa a ja b tarkoitettuja

lääkevalmisteita ei ole saatavissa,

eläinlääkärin reseptin mukaan apteekissa

valmistetulla ex tempore

– lääkkeellä

Lääkevalinnan ehtona on lisäksi:

■■

lääkkeitä käytetään vain yksittäiselle

eläimelle

■■

lääkettä käytetään eläinlääkärin

antamien yksityiskohtaisten ohjeiden

mukaisesti

■■

■■

■■

tuotantoeläimelle käytettävä

lääke sisältää vain sellaisia

lääkeaineita, jotka on hyväksytty

tuotantoeläimille ja lääkkeellä

on myynti- tai muu kulutukseen

luovuttamislupa tuotantoeläimelle

hyväksyttynä eläinlääkkeenä

Suomessa

tuotantoeläimelle käytettävän homeopaattisen

tai antroposofisen

valmisteen sisältämän lääkeaineen

pitoisuus on pienempi kuin

1/10 000

eläinlääkäri pitää kirjaa lääkkeiden

käytöstä eläinlääkärien lääkekirjanpitoasetuksessa

säädetyllä tavalla

Lääkeaineet, joiden käyttö

hevosille on kokonaan kielletty

tai joiden käyttöä on

rajoitettu

Hevosille ei saa käyttää kasvua tai suorituskykyä

edistäviä hormoneja tai muita

kasvua edistäviä lääkeaineita. Kuitenkin

muita estrogeenisesti vaikuttavia

aineita kuin 17-beeta-estradiolia ja sen

esterijohdannaisia sekä gestageenisesti

vaikuttavia aineita sisältäviä lääkkei-

9


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

tä saa eläinlääkäri käyttää yksittäisten

hevosten lisääntymishäiriöiden hoitoon,

tiineyden keskeyttämiseen sekä lisääntymiseen

liittyvään käsittelyyn. Androgeenisesti

vaikuttavia lääkkeitä saa

käyttää vain teuraskieltohevosille ja ainoastaan

terapeuttisiin tarkoituksiin.

Injektiona annettavia beeta-agonisteja

sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa

eläinlääkäri antaa hevosille synnytysavun

yhteydessä. Suun kautta annettavia

beeta-agonisteja sisältäviä

eläinlääkevalmisteita saa käyttää hevosille

hengitystiesairauksien, sädeluuontuman

ja kaviokuumeen hoitoon sekä

luomisen ehkäisyyn. Injisoitavia beetaagonisteja

eläinlääkäri ei saa luovuttaa,

suun kautta annettavia saa luovuttaa tai

määrätä.

Seuraavien mikrobilääkeaineiden käyttö

on kielletty kaikille eläinlajeille:

■■

avoparsiini, vankomysiini ja

teikoplaniini

■■

virginiamysiini

■■

kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit

■■

rifampisiini ja rifabutiini

■■

moksifloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini

ja gatifloksasiini lukuun

ottamatta hevosten silmätulehdusten

paikallishoitoa

■■

tigesykliini

■■

mupirosiini

■■

telitromysiini

■■

daptomysiini

■■

linetsolidi

■■

kinupristiini-dalfopristiini

■■

karbapeneemit

■■

monobaktaamit

Edellä lueteltuja lääkeaineita sisältäviä

lääkevalmisteita saa kuitenkin käyttää

eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella

on eläinlääkkeenä Suomessa

voimassa oleva myyntilupa tai muu kulutukseen

luovuttamista koskeva lupa,

kuitenkin ainoastaan luvassa mainituille

eläinlajeille ja käyttötarkoituksiin. Lisäksi

rifampisiinia saa käyttää yhdessä

erytromysiinin, atsitromysiinin tai

klaritromysiinin kanssa pikkuvarsojen

Rhodococcus equi -infektioiden hoidossa.

Lääkkeen teurasvaroaika

Lääkkeiden käyttö hevosille aiheuttaa

lääkejäämiä lihaan. Varoajalla tarkoitetaan

aikaa, jonka kuluessa lääkittyä

eläintä ei saa lähettää teurastettavaksi.

Varoajan kuluessa lääkeaine poistuu

eläimen elimistöstä. Varoaika on lääkevalmiste-

sekä eläinlajikohtainen. Hevoslääkelistan

lääkeaineilla se on 6 kk.

Kun toiselle tuotantoeläinlajille hyväksyttyä

lääkevalmistetta käytetään tuotantoeläimille,

määrätään ns. kaskadivaroaika.

Tällöin käytetään kyseiselle

tuotantoeläinlajille tai sitä läheisesti

muistuttavalle tuotantoeläinlajille määrättyä

varoaikaa, jos sellainen on. Jos

varoaikaa ei ole saatavilla, käytetään

hevosen lihalle 28 vrk vähimmäisvaroaikaa.

Jos lääkevalmisteen varsinainen

varoaika mille tahansa eläinlajille

on pidempi kuin 28 vuorokautta, ei

vähimmäisvaroaikaa voi käyttää. Silloin

eläinlääkärin on määrättävä riittävä

varoaika, joka on vähintään yhtä pitkä

kuin pisin varsinainen varoaika.

Ulkoisesti käytettyjen ex tempore- valmisteiden

varoaika on 0 vuorokautta,

jolleivät ne sisällä DMSO:ta (dimetyylisulfoksidia),

jonka varoaika on 28 vuorokautta.

Hevosen hoitoon tarkoite-

10


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

tuista ex tempore -valmisteista, joissa

olevaa lääkeainetta ei ole hyväksytty

käytettäväksi tuotantoeläimille, aiheutuu

teurastuskielto ja hevoslääkelistan

lääkeaineista kuuden kuukauden varoaika

aiemmin kuvattujen säädösten

mukaisesti.

Dopingvaroaika

Hevoskilpailuja järjestävät yhdistykset

(esimerkiksi Suomen Hippos ry ja Suomen

Ratsastajainliitto ry) ovat määränneet

lisäksi monelle lääkkeelle dopingvaroajan,

jonka kuluessa hevonen ei

saa osallistua kilpailuihin. Eläinkilpailujen

antidopingtoimikunta ja hevosalan

järjestöt valvovat kilpailusääntöjen mukaista

dopingvaroajan noudattamista.

Dopingvaroajan pituus voi erota teurasvaroajan

pituudesta. Lisäksi eri järjestöjen

dopingsäännöissä voi olla eroja.

Kansainväliset hevosurheilun keskusjärjestöt

valvovat dopingsääntöjen noudattamista

kansainvälisiin kilpailuihin

osallistuvilla hevosilla.

Tunnistusasiakirjan lääkityskohdat

Hevosen lääkitystä koskevien tietojen

merkitsemistä varten hevosten tunnistusasiakirjassa

on omat sivunsa.

■■

ihmisen terveydelle

haitallisten jäämien vuoksi

(esimerkiksi metronidatsoli).

--

Tieto teurastuskiellosta

pitää vahvistaa lähettämällä

tunnistusasiakirja Hippokseen.

--

Tieto säilyy hevosen koko

elämän ajan ja uuden

omistajan on vahvistettava

teurastuskielto Hippokseen.

IX luvun III osaan eläinlääkärin

on merkittävä hevoselle antamansa

tai määräämänsä lääkitykset

sellaisilla lääkeaineilla, jotka

kuuluvat hevoslääkelistalle.

Eläinlääkärin on merkittävä viimeinen

lääkkeen antopäivämäärä ja käytetyn

lääkkeen tai lääkeaineen nimi hevospassiin

tai hevosen tunnistusasiakirjaan

lääkitykselle varattuun kohtaan. Tällaisilla

lääkkeillä on kuuden kuukauden

varoaika teurastukselle.

Lääkityksiä niillä lääkevalmisteilla,

joiden käyttö on hyväksytty tuotantoeläimille,

ei merkitä tunnistusasiakirjaan,

mutta varoajallisista lääkevalmisteista

eläinlääkärin on annettava

kirjallinen selvitys eläimen omistajalle

tai haltijalle. Jos varoaika on 0 vrk, suullinen

selvitys riittää, jos eläimen omistaja

pystyy sen perusteella pitämään

lääkekirjanpitoa.

■■

IX luvun II osassa hevosen omistaja

tai omistajan edustaja ilmoittaa

allekirjoituksellaan, että hevosen

teurastaminen elintarvikkeena

käytettäväksi on kielletty.

--

Tällaista hevosta saadaan

lääkitä muun muassa

lääkeaineilla, joiden käyttö

tuotantoeläimille on kielletty

lääkkeen aiheuttamien

Kadonnut tunnistusasiakirja

Hippos mitätöi julkisesti hevosen kadonneen

tunnistusasiakirjan ennen uuden

myöntämistä. Hevonen, jolle on annettu

uusi tunnistusasiakirja, voidaan

teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi

vasta kuuden kuukauden kuluttua

tunnistusasiakirjan antamisesta, kos-

11


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

ka hevosen aikaisemmasta lääkityksestä

ei ole tietoa. Hippoksessa merkitään

uuden tunnistusasiakirjan myöntämispäivän

kohdalle sanat ”Uusittu passi”.

Hevosen hoidosta vastaavan

henkilön muistilista

■■

■■

■■

■■

pidä hevosen tunnistusasiakirja hevosen

mukana eläinlääkärin hoitojen

yhteydessä

varmista hevosen omistajan kanta

hevosen lääkitykseen muilla

kuin tuotantoeläimille hyväksytyillä

lääkkeillä

ota huomioon, että hevosen tunnistusasiakirjaan

merkitty ilmoitus

kieltää hevosen teurastaminen

elintarvikkeena käytettäväksi on lopullinen

ota hevosen alkuperäinen tunnistusasiakirja

mukaan vietäessä hevonen

teurastamolle

Tiedonantovelvollisuus

Hevosen omistajan tai haltijan on ilmoitettava

hevosen saamasta lääkityksestä

eläimen ostajalle tai uudelle haltijalle,

jos hevonen myydään tai muutoin luovutetaan

varoajan kuluessa.

teurastettavan eläimen saapumista teurastamoon.

Kuitenkin teurastamon tarkastuseläinlääkärin

luvalla hevosen ketjuinformaatiotiedot

voidaan toimittaa

teurastamoon vasta hevosen mukana.

Osana ketjuinformaatiota teurastamolle

toimitetaan hevosen lääkityksestä seuraavat

tiedot:

■■

Lähetettävälle hevoselle viimeisen

kuuden kuukauden aikana käytetyt

varoajalliset lääkkeet, niiden antamispäivämäärät

sekä varoajat.

■■

Lähetettävälle hevoselle mahdollisesti

viimeisen kolmen kuukauden

aikana annetut varoajalliset rehut

– niiden nimet, valmistajat, käytön

lopettamisajankohdat sekä varoajat.

Lääkitystä koskevien tietojen ohella ketjuinformaation

osana teurastamolle toimitetaan

myös muita hevosta ja sen pitopaikkaa

koskevia tietoja. Tarkemmat

ohjeet löytyvät Eviran Internet-sivuilta

(ohje 16005/1 Teurastettavia eläimiä

koskevasta ketjuinformaatiosta). Hippoksen

internetsivuilta löytyy lomake,

jota voidaan käyttää ketjuinformaation

toimittamiseen:

http://www.hippos.fi/hippos/lomakkeet/teurastaminen/Alkuperaetilalta_

teurastamoon.pdf

Hevosen teurastaminen

Hevosilla on 1.1.2009 tullut voimaan ns.

ketjuinformaatiovaatimus, jolla tarkoitetaan

mm. sitä, että hevosen omistajan

tai haltijan tulee sitä teurastamolle

lähettäessään toimittaa teurastamolle

muiden ketjuinformaatiotietojen ohella

tiedot hevosen saamista varoajallisista

lääkkeistä. Tietojen tulee olla teurastamolla

viimeistään 24 tuntia ennen

Hevosen tunnistusasiakirjan

toimittaminen teurastamolle

Teurastamolle otetaan vastaan vain

hevosia, joilla on alkuperäinen hevosen

tunnistusasiakirja mukanaan. Kopio

tunnistusasiakirjasta ei ole riittävä.

Tunnistusasiakirjassa ilmoitettavat tiedot

eivät korvaa ketjuinformaation osana

toimitettavia tietoja, vaan sekä tun-

12


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

nistusasiakirja että ketjuinformaatiota

koskevat tiedot tulee toimittaa teurastamolle.

Hevonen voidaan teurastaa elintarvikkeena

käytettäväksi vasta kuuden (6)

kuukauden kuluttua tunnistusasiakirjan

antamisesta, koska hevosen aikaisemmasta

lääkityksestä ei ole tietoa.

Teurastamon tarkastuseläinlääkäri tarkastaa,

että hevosella on tunnistusasiakirja.

Lisäksi hän tarkastaa asiakirjan

antamispäivämäärän sekä sen, että hevonen

ja tunnistusasiakirja vastaavat

toisiaan. 1.7.2009 jälkeen syntyneillä

hevosilla tulee olla mikrosiru, jonka

numero ilmenee tunnistusasiakirjasta.

Lisäksi tarkastuseläinlääkäri tarkastaa

tunnistusasiakirjan lääkityskohdat

sekä sen, ettei eläimen teurastamista

elintarvikkeeksi ole kielletty. Teurastetun

hevosen kuolinajankohta merkitään

tunnistusasiakirjaan ja se lähetetään

Hippokseen tai tieto teurastuksesta välitetään

sinne muulla tavoin.

Tarkastuseläinlääkärin on hylättävä hevonen

elävänä tarkastuksessa, jos

■■

sillä ei ole tunnistusasiakirjaa

■■

tunnistusasiakirja on annettu alle

kuusi kuukautta aikaisemmin

■■

tunnistusasiakirjassa on merkintä,

että hevosen teurastaminen elintarvikkeena

käytettäväksi on kielletty

■■

tunnistusasiakirja on lukukelvoton

■■

tunnistusasiakirjan tunnistamistiedot

eivät vastaa hevosta

■■

tunnistusasiakirjan III lääkitysosan

mukainen kuuden kuukauden varoaika

tai muun lääkityksen lääkevalmistekohtainen

tai eläinlääkärin

määräämä varoaika ei ole kulunut

umpeen, paitsi jos Eviran hyväksymä

vierasainetutkimuksia tekevä

laboratorio pystyy käytettävissä olevin

menetelmin osoittamaan, ettei

lihassa ole lääkejäämiä yli sallittujen

enimmäismäärien. Eläinsuojelullisista

syistä teurastettua ruhoa ei

hylätä lääkkeen varoajan aikana silloin,

kun hevosta on lääkitty lääkeaineilla,

jotka on mainittu neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2377/90

liitteessä II (aineet, joiden jäämille

ei tarvitse määrätä jäämien enimmäismäärää).

Hevosen hävittäminen

Hevonen, jota ei teurasteta elintarvikkeena

käytettäväksi, on kuoleman jälkeen

hävitettävä muulla tavoin. Hevonen

voidaan tietyin edellytyksin

hävittää hautaamalla maahan tai kaatopaikalle.

Hevosen ruho voidaan myös

hävittää polttamalla hyväksytyssä polttolaitoksessa

tai toimittaa käsiteltäväksi

sivutuoteasetuksen mukaiseen luokan

1 tai luokan 2 käsittelylaitokseen. Tarkempia

tietoja eri vaihtoehdoista löytyy

MMM:n työryhmämuistiosta vuodelta

2007: Selvitys eri vaihtoehdoista hevosten

teurastamisen järjestämiseksi.

Oppaan voi ladata veloituksetta Eviran

internet-sivuilta:

www.evira.fi > Tilauspalvelu

13


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Oppaan kirjoittamisessa

käytetty lainsäädäntö ja ohjeet

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö:

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/b/default.html

Elintarvikehygieniaa koskeva lainsäädäntö:

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/i/default.html

Lihahygieniaa koskeva lainsäädäntö:

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/j/default.html

Eläinten lääkitsemisestä annettu laki (617/97) muutoksineen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä

kirjanpidosta (13/EEO/2000 muutoksineen)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä

tai rajoittamisesta eläimille (847/2008)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä

eläinlääkinnässä (7/EEO/2008)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

(6/EEO/2008)

Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen

(1088/2002)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi

asetettavista vaatimuksista (134/2006 muutoksineen)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta (38/EEO/2006)

14


Hevosten lääkitys - Eviran ohje 15509/1

Komission asetus (EY) N:o 1950/2006 hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden

luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY mukaisesti (hevoslääkelista):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_367/l_

36720061222fi00330045.pdf

Komission asetus (EY) N:o 504/2008, neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/

ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:FI:

PDF

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90 yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien

vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990R2377:FI:HTML

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän selvitys eri vaihtoehdoista

hevosten teurastamisen järjestämiseksi:

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2007/

5rZlhum1r/trm2007_17_hevosten_teurastaminen.pdf

Luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista:

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/l____kitseminen/laakeluettelot/

Teurastettavia eläimiä koskeva ketjuinformaatio: Eviran ohje 16005/1

http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_301.pdf

Teurastamolle toimitettava ketjuinformaatiolomake:

http://www.hippos.fi/hippos/lomakkeet/teurastaminen/Alkuperaetilalta_teurastamoon.pdf

15


Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Puhelin 020 690 999 • Faksi 020 77 24350

www.evira.fi

Kannen kuva: ScandinavianStockPhoto/Sukru Cimrin

More magazines by this user
Similar magazines