SeAMK palvelumme yrityksille ja yhteisöille 2018

SeAMK

SeAMK palvelumme yrityksille ja yhteisöille 2018

SeAMK

PALVELUMME

yrityksille ja yhteisöille


Täydennä

osaamista

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa

koulutusta nuorille ja aikuisille, sekä

suomeksi että englanniksi. Alueen yritykset

lisäävät osaamistaan rekrytoimalla

vastavalmistuneita, mutta myös

kouluttamalla omaa henkilökuntaa.

Osaamista ja koulutusta on tarjolla

kuudella eri koulutusalalla: kulttuuri-,

luonnonvara-, ravitsemis-, sosiaali- ja

terveysalalla sekä tekniikan ja liiketalouden

aloilla.

AMK-TUTKINTO

AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

SeAMKissa AMK-tutkinnon voi suorittaa joko perinteisenä

päiväopiskeluna tai joustavammin työn ohessa

monimuotoisina opintoina.

YLEMPI AMK-TUTKINTO

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto,

ja se antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin

työtehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa

työn ohessa opiskellen, sillä koulutus toteutetaan iltaisin,

viikonloppuisin ja etäopiskeluna.

AVOIMET AMK-OPINNOT

Avoimet AMK-opinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden

suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen

opintojaksoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta.

Voit opiskella juuri sitä, mistä olet kiinnostunut tai mitä

tarvitset ammattitaitosi ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

MAKSULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

SeAMKin täydennyskoulutuspalvelut räätälöidään asiakkaan

tarpeiden mukaan. Koulutus suunnitellaan

yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti myös rahoittajan

kanssa. Kestoltaan täydennyskoulutus on yleensä

muuta aikuiskoulutusta lyhyempää ja projektiluonteisempaa.


Hyödynnä

opiskelijoita

SeAMKin opiskelijat ovat iso voimavara yrityksille ja yhteisöille. Jokaiselle

AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö sekä vähintään yksi

harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin

alansa yrityksessä tai organisaatiossa.

KEHITÄ YRITYSTOIMINTAASI OPINNÄYTETYÖN AVULLA

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyössään opiskelijat

soveltavat koulutuksen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tutkimus- tai kehittämistehtävään. Parhaimmillaan

opinnäytetyö tuo yhteistyöyritykselle ja alalle uutta, hyödyllistä tietoa, jonka avulla toimintaa pystytään

kehittämään.

HYÖDYNNÄ HARJOITTELU

Työnantajille harjoittelu toimii uuden, ajantasaisen tiedon ja innovaatioiden lähteenä sekä mahdollisuutena

rekrytoida uusia työntekijöitä. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja

kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan

välille.

KANSAINVÄLISYYTTÄ YRITYKSESI ARKEEN

Vieraskielisiä opintoja suorittavat SeAMKin omat opiskelijat sekä ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat.

Alueen yrityksille Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkomaiset nuoret tuovat tuoretta ja kansainvälistä näkökulmaa

sekä mahdollisesti tärkeää yhteistyötä Suomen rajojen ulkopuolelle.

LUO UUTTA OPISKELIJAPROJEKTIA HYÖDYNTÄEN

SeAMKin opiskelijoiden toteuttamissa projekteissa tuotetaan uutta tietoa sekä sovelletaan ja siirretään sitä

edelleen yrityksiin ja yhteisöihin. SeAMK Innovaatioviikolla kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat ratkovat

monialaisissa tiimeissä yritysten ja organisaatioiden todellisia kehittämishaasteita.


TKI –

Tutki, kehitä, innovoi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)

on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien

menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten,

opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Yrityksen kehittäminen

pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät

yrityksen omaa osaamista.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta

myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat. SeAMKin TKI-toiminta tiivistyy monitieteellisille ydinosaamisalueille,

jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion strategisten painoalojen kanssa.

Painoalat

RUOKARATKAISUT

Ruokaturvallisuus

Ravitsemusosaaminen

Uudet tuotantomenetelmät ruokaketjussa

Digitaalisuus ruokatuotannossa

Ruokaketjun yritystalous

SeAMK Ruoka, tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Taru Mäki, p. 040 830 4105

HYVINVOINTI JA LUOVUUS

Työelämän laadun kehittäminen erityisesti

työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta

Ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö

Ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen perhetyö

Kulttuurista hyvinvointia

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa

SeAMK Sosiaali- ja terveysala, tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Jaakko Hallila, p. 040 868 0621

ÄLYKKÄÄT JA ENERGIA-

TEHOKKAAT JÄRJESTELMÄT

Digitaalinen valmistus ja teollinen internet

IoT-Compass hubin ekosysteemi

Digital Factory Akatemia

Teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyky,

tuottavuus ja uudistuminen

SeAMK Tekniikka, tutkimus- ja

kehittämispäällikkö Kati Katajisto p. 040 830 4237

YRITTÄJYYS JA KASVU

Kasvuyrittäjyys

Omistajanvaihdokset

Yrittäjyysaikomukset ja opiskelijayrittäjyys

Liiketoiminnan strateginen kehittäminen

Yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen

Matkailun liiketoiminnan kehittäminen ja Green Care

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, tutkimus- ja

kehittämispäällikkö Pauliina Talvitie, p. 040 830 2382


Maksulliset palvelut

Täydennyskoulutus ja

asiantuntijapalvelut

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöja

täydennyskoulutus

Muu henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Ravitsemusasiantuntijapalvelut

AB Seinäjoki - Agrobiotalouden

tutkimustulosten kaupallistaminen ja

uudet innovaatiot

Matkailuliiketoiminnan kehittäminen

SeAMK Korkeakoulukirjaston

tiedonhankintapalvelut

Testaus, mittaus ja simulointi

Testaus- ja mittauspalvelut

Akkreditoitu betonintestaus

(FINAS T303)

Julkisivutestaus

Lujuustekniset mittaukset (veto-,

puristus- ja taivutuslujuus)

Olosuhdetestaus

Koordinaattimittaus

SEM Elektronimikroskopia

Auto- ja työkonetekniikan

testaukset

Simulointipalvelut

Tuotantoympäristöjen simulointi

Robottisimulointi

Digital Factory Akatemia

Digitaalisen valmistuksen koulutus

ja konsultointi

Teollisen internetin koulutus ja

konsultointi

Agro Living Lab

Tutkimukset ja selvitykset

ARVI -arviointipalvelut

Markkinatutkimuspalvelut ja muut

tilaustutkimukset

Logistiikkavirtaselvitykset

Biomassapalvelut

Elintarvikelaboratorio ja

opetusravintola Prikka

Kansainvälisyys

Osaamisen vienti

Kielipalvelut – käännökset ja

kielentarkastukset


SeAMK vahvistamassa

alueen yrityksiä

SeAMK on kansainvälinen ja yrittäjähenkinen

ammattikorkeakoulu.

Kuudella koulutusalalla työskentelevien

asiantuntijoiden sekä tulevien

osaajien tahtotilana on toimia tiiviissä

yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Laajan koulutustarjonnan lisäksi

SeAMK tarjoaa yrityksille ja yhteisöille

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluja,

joiden tarkoituksena on vahvistaa

alueen pk-yrityksiä ja niiden kilpailukykyä.

Haluamme olla luomassa maakunnan

tulevaisuutta ja menestystä yhdessä

elinkeinoelämän kanssa.

SeAMK numeroina

5000 opiskelijaa, joista noin 10%

kansainvälisiä opiskelijoita

200 opetushenkilöstöä,

150 TKI ja muuta henkilöstöä

19 AMK-tutkinto-ohjelmaa

9 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa

3 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa

200 ulkomaista yhteistyökorkeakoulua

noin 50 maassa

15 000 valmistunutta, joista yli 60%

sijoittunut alueen yrityksiin

TKI-tunnuslukuja (vuosittain)

80–100 TKI-hanketta

500 yrityksen ja yhteisön kanssa TKI-yhteistyötä

3–4 M€ ulkopuolista TKI-rahoitusta

0,8 M€ maksullisen palvelutoiminnan volyymi

350 julkaisua


Palvelumme

MAKSULLISET

PALVELUT

Palvelutuotteet

Opinnäytetyöt

OPISKELIJAT

TEKIJÖINÄ

opintoihinsa liittyen,

myös ulkomaiset

opiskelijat

ö

Tutkimus- ja

kehittämisprojektit

o

r

p

h

t i

k

j e

n

e

a

j

t

a

a j

t

TUTKINTO

KOULUTUS

t

e

p

O

Opiskelijat; myös

t

s

ö

l

k i

ulkomaiset opiskelijat

Henkilöstön

täydennyskoulutukset

Opiskelijaprojektit

Harjoittelut

Soveltava

tutkimus

TUTKIM EHITTÄM

JA INNOVAATIOPALVELUT

FramiPro ®

SeAMK Projektipaja ®

SeAMK

Innovaatioviikko

Eri alojen muut

projektiopinnot

seamk.fi/yrityksille


Yhteystiedot:

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö

palvelut@seamk.fi

+358 40 830 4253

More magazines by this user