Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Figurer och tabeller

Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering Modellnamn Skruvarnas placering Hakens placering KDL-60EX70x KDL-55EX71x a KDL-52EX70x e, j KDL-46EX71x/46EX70x b KDL-40EX71x/40EX70x/40EX60x KDL-32EX71x/32EX70x/32EX60x f, j c Skruvarnas placering När du monterar monteringshaken på TV:n. Hakens placering När du monterar TV:n på stativfästet. b a c 14 SE

Säkerhetsinformation Installation Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom. Installation • TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag. • Placera TV:n på en stabil och plan yta. • Endast en behörig servicetekniker får utföra vägginstallationer. • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive: – Väggfäste SU-WL500 • Var noga med att använda skruvarna som medföljer väggfästet när du fäster monteringshakarna på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade så att de mäter 8 mm - 12 mm i längd, mätt från monteringshakens fästyta. Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned. 8 mm - 12 mm Skruv (medföljer väggfästet) Monteringshake Hakfäste på TV:ns baksida Transport • Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den. • Det krävs två eller tre personer för att bära en stor TVapparat. • När du transporterar TV:n för hand, håll den såsom visas till höger. Tryck inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen. • Håll TV:n i ett fast grepp undertill när du lyfter eller flyttar den. • Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när den transporteras. • Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du sänder in TV:n för reparation eller om du flyttar. Ventilation • Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns ventilationshål. • Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur. • Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation. Monterad på väggen 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n. Monterad på stativ 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n. • För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts: – Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned, bakvänd eller vänd sidledes. – Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en garderob. – Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte tidningar och liknande på den. – Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar. Luften kan inte cirkulera fritt. Vägg Vägg Nätkabel Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom: – Använd endast nätkablar från Sony och inga andra märken. – För in stickkontakten hela vägen i eluttaget. – Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220-240 volt AC. – För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget före ledningsdragning och se till att du inte snavar på kablarna. – Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n eller utför något arbete på den. – Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor. – Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar upp fukt kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka brand. Anmärkningar • Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med annan utrustning. • Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna inne i kabeln kan exponeras eller gå av. • Modifiera inte nätkabeln. • Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. • Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från eluttaget - ta tag i stickkontakten. • Anslut inte alltför många apparater till ett och samma eluttag. • Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten. Förbjuden användning Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i miljöer/situationer som beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner uppstå i TV:n som kan orsaka brandtillbud, elektriska stötar eller skador på person eller egendom. Platser: Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon annan typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök. Miljöer: Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där insekter kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för mekaniska vibrationer eller i närheten av brinnande föremål (t.ex. levande ljus). TV-apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på den. Situationer: Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är demonterat eller med tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget och antennen när det åskar. Trasiga delar: • Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder och orsaka allvarliga personskador. • Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget innan du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska stötar. När TV:n inte används • Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl. • Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen när du endast stänger av den måste du även lossa stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort TV:n. • Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera korrekt. Övrig informationn (Fortsättning) 15 SE

 • Page 1 and 2: 4-180-170-33(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Innehållsförteckning Kontrollera
 • Page 5 and 6: Förhindra att din TV välter Binda
 • Page 7 and 8: Se på TV Titta på program 1 Slå
 • Page 9 and 10: Övrig information Felsökning Kont
 • Page 11 and 12: Modellnamn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 13: Tabell över TV:ns installationsmå
 • Page 17 and 18: 17 SE
 • Page 19 and 20: Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb
 • Page 21 and 22: Undgå, at tv'et vælter Samling af
 • Page 23 and 24: Betjening af tv Se programmer 1 Tæ
 • Page 25 and 26: Yderligere oplysninger Fejlfinding
 • Page 27 and 28: Modelnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 29 and 30: Oversigt over mål til tv-montering
 • Page 31 and 32: Sikkerhedsoplysninger Installation/
 • Page 33 and 34: 17 DK
 • Page 35 and 36: Sisällysluettelo Lisävarusteiden
 • Page 37 and 38: Television kaatumisen estäminen Ka
 • Page 39 and 40: Television katseleminen Ohjelmien k
 • Page 41 and 42: Lisätietoja Vianmääritys Tarkist
 • Page 43 and 44: Mallinimi KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 45 and 46: Television asennusmittataulukko Luk
 • Page 47 and 48: Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt
 • Page 49 and 50: 17 FI
 • Page 51 and 52: Spis treści Sprawdzanie akcesorió
 • Page 53 and 54: Zabezpieczenie odbiornika TV przed
 • Page 55 and 56: Odbiór audycji telewizyjnych Oglą
 • Page 57 and 58: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 59 and 60: Nazwa modelu KDL- 60EX70x 52EX70x 4
 • Page 61 and 62: Instalowanie elementów dodatkowych
 • Page 63 and 64: Schemat/tabela rozmieszczenia śrub
 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet (unnta

 • Page 72 and 73:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 74 and 75:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 76 and 77:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 78 and 79:

  ~ • Redusere strømforbruket - Hv

 • Page 80 and 81:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 82 and 83:

  • Enkelte TV-apparater har imidle

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Εκτέλεση της αρχικ

 • Page 90 and 91:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 92 and 93:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 94 and 95:

  Όνομα μοντέλου KDL- 60

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  Περιβάλλον: Σε μέρη

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Ayarlama Masa Üstü Sehpasının T

 • Page 108 and 109:

  Başlangıç kurulumunun gerçekle

 • Page 110 and 111:

  i-Manual’in kullanılması 1 2 Ç

 • Page 112 and 113:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 114 and 115:

  * 1 Belirtilen bekleme durumundaki

 • Page 116 and 117:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 118 and 119:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 120 and 121:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 122 and 123:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 124 and 125:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 126 and 127:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 128 and 129:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 130 and 131:

  * 1 Specifikovaná spotřeba energi

 • Page 132 and 133:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 134 and 135:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 136 and 137:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 138 and 139:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 140 and 141:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 142 and 143:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 144 and 145:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 146 and 147:

  Típusnév KDL- 40EX60x 32EX60x Tö

 • Page 148 and 149:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 150 and 151:

  Biztonsági előírások Üzembe he

 • Page 152:

  Feleslegessé vált elemek hulladé

 • Page 155 and 156:

  Obsah Kontrola príslušenstva ....

 • Page 157 and 158:

  Ochrana televízneho prijímača pr

 • Page 159 and 160:

  Sledovanie televízie Sledovanie pr

 • Page 161 and 162:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 163 and 164:

  Názov modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 165 and 166:

  Tabuľka inštalačných rozmerov T

 • Page 167 and 168:

  Informácie o bezpečnosti Inštal

 • Page 169 and 170:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 171 and 172:

  Cuprins Verificarea accesoriilor...

 • Page 173 and 174:

  Prevenirea răsturnării televizoru

 • Page 175 and 176:

  Vizionarea emisiunilor TV Vizionare

 • Page 177 and 178:

  Informaţii suplimentare Depanare V

 • Page 179 and 180:

  Numele modelului KDL- 60EX70x 52EX7

 • Page 181 and 182:

  Tabelul cu dimensiunile recomandate

 • Page 183 and 184:

  Informaţii privind siguranţa Inst

 • Page 185 and 186:

  Dezafectarea bateriilor uzate (apli

 • Page 187 and 188:

  Съдържание Проверк

 • Page 189 and 190:

  Предпазване на тел

 • Page 191 and 192:

  Гледане на телевиз

 • Page 193 and 194:

  Допълнителна инфор

 • Page 195 and 196:

  Име на модел KDL- 60EX70x

 • Page 197 and 198:

  Инсталиране на акс

 • Page 199 and 200:

  Чертеж/таблица за м

 • Page 201 and 202:

  • Не свързвайте тв

 • Page 204:

  At Sony we are constantly rethinkin