Views
8 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Lituanien

Tālvadības pults

Tālvadības pults izmantošana Tālvadības pults daļu apraksts / (Levades atlase / Teksta turēšana) TV režīmā: Attēlojiet un atlasiet ievades avotu. Teksta režīmā: Turiet pašreizējo lapu. (Televizora gaidstāve) Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru (gaidstāves režīms). DIGITAL/ANALOG Pārslēdziet starp digitālo un analogo režīmu. TV/RADIO Pārslēdziet starp TV vai RADIO apraidēm. SYNC MENU Attēlojiet BRAVIA Sync izvēlni. FOOTBALL Ieslēdziet vai izslēdziet interaktīvo futbola režīmu (ja šī funkcija ir pieejama). Cipartaustiņi EXIT Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai izejiet no izvēlnes. Ja ir pieejams interaktīvās lietojumprogrammas pakalpojums, nospiediet, lai izietu no pakalpojuma. (Teksts) Attēlojiet teksta informāciju. Krāsainās pogas Attiecīgajā brīdī izmantojiet atbilstošo funkciju. / (Informācijas/Teksta parādīšana) Attēlojiet informāciju. NETFLIX* 1 Piekļūstiet NETFLIX tiešsaistes pakalpojumam. 10 LV

HELP Attēlojiet palīdzības izvēlni. ACTION MENU Attēlojiet kontekstuālo funkciju sarakstu. TV Pārslēdziet uz TV kanālu vai ievadi no citām lietojumprogrammām. GUIDE/ * 1 Attēlojiet digitālo programmu vedni. BACK/ Atgriezieties iepriekšējā ekrānā. HOME Attēlojiet TV sākuma izvēlni. DISCOVER Attēlojiet satura joslu, lai meklētu saturu. //// (Vienuma atlasīšana/ ievadīšana) +/– (Skaļums) Pielāgojiet skaļumu. (Pārlēkt) Pārlēkt atpakaļ un uz priekšu starp diviem kanāliem vai ievadēm. Televizorā mainās pašreizējais kanāls vai ievade un pēdējais atlasītais kanāls vai ievade. (Skaņas izslēgšana) Izslēdziet skaņu. Lai atjaunotu skaņu, nospiediet vēlreiz. PROG +/–// TV režīmā: Atlasiet kanālu. Teksta režīmā: Atlasiet nākamo () vai iepriekšējo () lapu. AUDIO Mainiet patlaban skatītā raidījuma valodu. (Subtitru iestatīšana) Ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus (ja šī funkcija ir pieejama). (Platleņķa režīms) Mainiet ekrāna formātu. ////// Izmantojiet multivides saturu televizorā un pieslēgtajā ar BRAVIA Sync saderīgajā ierīcē. REC* 1 * 2 Ierakstiet pašreizējo raidījumu, izmantojot USB HDD ierakstīšanas funkciju. TITLE LIST* 1 Attēlojiet nosaukumu sarakstu. *1 Tālvadības pults pogas atrašanās vieta, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu valsts/ reģiona/ televizora modeļa. *2 HDD REC funkcija būs pieejama 2015. gadā. Jūs saņemsiet HDD REC funkciju automātiski kā programmatūras jauninājumu. Pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts internetam. Ja nav pieslēguma tīklam, būs iespējams lejupielādēt programmatūru no “Sony” atbalsta tīmekļa vietnes, izmantojot datoru. Plašāku informāciju par jaunināšanu skatiet “Sony” atbalsta tīmekļa vietnē. Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par precīzu izlaišanas datumu, lūdzu, abonējiet ziņas vietnē http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate. EE LV LT HR SI KZ SR 11 LV