31.07.2013 Views

4 Zsebkonyv1916 pp183-240.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

4 Zsebkonyv1916 pp183-240.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

4 Zsebkonyv1916 pp183-240.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

183

Statisztikai adatok az 1915. évról.

A csenc1őrségi alapok jelen állása a mult évben ismertetett

vagyoni mél'leggel szemben, az alapitványszerű

kiadások eszközlése mellett, a következő:

1. Csendörségi

1913. 1914.

év végével

K f. K f.

jelvényp6tdij ala.p 14305'55 1485'l!'0'l!

. Csendörségi jutalma.zási

alap 41076'74 41091'80

3. Dombrádi Nagy

Gyula alapitványa 9370'08 9387-70

4. Török Ferenc-féle

·t á 71808'80 71873'58

a.lapI v ny ___ _ __

5. Panajott Sándor-

féle alapitvány ___

6. r. Ferenc J 6zsef

alapI v ny___ _ __

7. Bernfeld M6r-féle

a apI vany ___ _ __

1037'46 100407'46

't á 3537'43 4501'51

l 't ' 45870'98 464'69

Felállitások :

Felállíttattak uj őrsök:

1914. év

gyara- folyamán

podás kiosztatott

K f. K f.

546'47 4649''l!

15'06 1640'-

17'6 360'-

64'78 870'-

80'- 3930'-

964'08

-'-

551'71 1300--

Az 1. sz. csendőrkerületnél ; Ko :, ás ápoln , kon . 5 fövel;

a I V. sz. csendőrke1'iiletnel: LIpCS ? n 5 fovel'

a VII. sz. csendőrkerületnél : Clga ulon,

PI

' ,

, asan,

Bulea-menházán, Comandotisztáson, Stma - ,roapan,

Stina-barkaciun és Putnapatakon 5- . ? fovel.

Feloszlatás az elmult évben nem tortént.


184

Orsók létszáma felemeltetett.'

Az 1. sz. csendörkerületnél.' Bánffyhunyadoll, Magyar.

zsomboron, Bethlenben, Nagydebreken, Apanagyfalun,

Stojkafürdőn, Kékesen, Czegén, Csákigorbón, Létkán,

Székelykocsárdon és Marosludason l-l fővel;

a 111. sz. csendőrkerületnél .' Bndafokon 2 fővel;

az V. sz. csendőrkerületnél .' Nyitrazsámbokréten

l fővel.

Örsók létszáma leszállíttatott:

A 111. 8Z. csendőrkerületnél: Kiskunfélegyházán 19

fővel;

az V. sz. csendőrkerületnél : Ferenczvölgyön l fővel.

Áthelyezteftek :

Az 1. sz. csendőrkerületnél : a magyarnádasi örs Ma­

gyargorbóra és a mártonhegyi örs Brulyára;

l3 a 11. sz. csendőrkerületnél : az ósopóti örs Bányára;

a 111. sz. csendőrkerületnél : a dávodi örs Herczegszántóra;

a IV. sz. csendőrkerületnél : a pétermezői örs Héthársra

és az alsókomárnoki örs Ladomérmezőre .

az V. sz. csendőrkerületnél : az erdőbádonyi örs Garam­

királyfalvára .

Gyalogosíttatott :

A VIlI. sz. csendőrkerületnél : az érendrédi lovas örs.

Gyalog örs az elmult évben nem lett lovasítva.

Járásőrmesteri állomás az elmult évben sem mea-

szüntetve, sem új felállítva nem lett.

Csendőrségi különítmények működtek :

,

- - o

Az 1. sz. csendőrkerületben : Székelyhidason 5 és Pa­

czalkán 10 f"vel'

a 11. sz. csendórTcerületben: Báziáson, Berzászkán és

,

Aak léhon l-l főtiszttel, - Monostoron, Merczifal­

van es Deszken 5 - 5 fővel'

,

I

185

a 111. sz. csendőr kerületben : Leányfalun 3, DunakiI'.

varsányban 2, Palicson nyáron 4, télen 2, - Rudolf­

telepen 3, Parádon 2 fővel;

alV. sz. csendőrkerületben : Czigelkán 20, Ruzsolyon

13, Felsőmersén 15, Új széken 16, AIsóbisztrán 6, Újbélán

13 és Nagymajorban 10 fővel;

az V. sz. csendőrkerületben : Rózsahegyen 12, Csorbán,

Nagylévárdon, Rózsahegyfonógyáron, AIsólipniczán,

Naszvadon, Zsélyen, Somoskőújfalun 5-5, Szliácson 2,

Bossáczon, Nemesújfalun és Vágszálláson 4-4 fővel;

a VI. sz. csendŐ'rkerületben : Lajtapordányban,Kaboldon

Vasdobrán 6-6, Öttevényben 5, Hévizen l és Savanyu­

kuton 2 fővel;

a VII sz. csendőrkerületben : Kudzsiron, Magurény­

ban 12-12, Nagytalmácson, Jádon, Szálván, Borgó­

prundon 5-5, Alsószombatfalván 7, Osinkon 6, Bodolán,

Ozsdolán, Ojtoztelepen 5-5, Malomvizen 9, Gavosdián,

Felpestesen, Lignumfürésztelepen, Totesden, Bunyilán,

Rekettyefalván, Fehérvizen 5 -5, Alsószilváson 6,

Nagypestényen, Öraljaboldogfalvai-fürésztelepen, Ör­

aljaboldogfalván, IUopativán 5-5, Udvarvölgyön 13,

Gyimesfelsőlokon 23, Lóvészen 19, Gyilkostón, Elő­

patakon 3-3, Xéménden, Csernakereszturon, Nagyágon,

Alkenyéren, Romoszon, Tordoson, Czebén, Branyicskán

és Guraszádán 5-5 fővel;

a VIlI. sz. csendőrkerületben .' Biharfüreden 5, és

Mennyházafürdőn 2 fővel.


A magyar kir. osendőrség rendszeresitett állománya 1915. évi november hó l-ével.

És pedig

A m. kir. csendörségi fel- /-

Tábornok

I 1> '

Torzstisztek

Fötisztek

fl gj ..,

o gj

:I.g

.. dS "Q;j CD

N ,... . Q) s:::I

N

.. =

- Q) N - N

ca 'al c:d ::o m

dS

..c J..l rcs ,... .

Q)

.. I'"

I

..Q

"" "

::0 ce .. ce

.... "

- ..,

I I I / I I--V-"

ügyelöségnél _____

I 1 1 . . . 1 .

niszt. 16. osz tályában I . 1 . I 1 I . I 1 I 3,

A m. kir. honvédelmi mi-


; . ..

Szamvlvok

-.---,-.-

--1 _'"

.., ""


188

.4. magyar ki'l'ályi csendő'l'ség legénységi egyéneinél :

..

'0 S

S r-:

'Ol S

.. 'Ol

'ó . .,

>"1»

!'l '" !'l !'l

., '" ol "

'"

o

I

1915. évi szeptember hó 30-án volt:

1·111. I

CD Q) Q)

... ""

,='

...

• Q)

Q)

"'Ó

ol . ...


'Q,) ,ep

'!ib ... Q)

'Ol S'" '"

m tD ....; .. t1

N Jol of""l

.. "

'1n N CD

• ,='

'" .

I

N N o

Q,) k o

IP=I, 1:

.C! '" ." III

o C! ..

N . .

c! o '" 0- o!

N'" N'" 'O

00 00 Z

1. . , / 3 3 2 19 1 501 3 271 96 565 285 28 411 390 20r

II. ! 1 •

1510

8

1

26/13 1 7ö 464 404 158 8351342 13 441 582 357

III. . . fd8 4. 221 3 1 72 42 421 176 821 985' 78 718 323 337

IV. • • 1016

2. 201 5 1 68 313 265 152 584- 84 27 504 380 30!

V. 1. 7 6. 16 fi. 89 340 357 1861 693 97 21 595 443 326

VI. . 1 120 6 22 3. 97 382 4!l8 129 704 738 43 496 437 281l

6!:;: 'I' r ' IlO

VII. . . . 3 3 18 1. 71 330 351 145 6711 155 2l! (46 596 277

'

I ' 61 301 27'

1

"1 MO 709 40 ""I '" ."

..!!!k. . . 1. 1 1. . 10 16, 20 38/ 22 . 25 . H

Össz." 21 1!511861261163!321 415!l3:289012839i117215451/44.171274:40871347834.5

I .

Szolgálati kötelezettségének letelte után kilépett:

Ev és hó

1914. évi

Október __ .. __

November..

Deczember

1915. évi

Január

Február

_., '-.

.

lÍrczius -.

Aprilis

Május

Junius. ..

Julius

Augusztus._

Szeptember

-

ÓR8zesen

,

1. I u.

·

·

·

·

·

·

· /

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· I

I

I

,

I

m. IV. v. I I I VI. VIL

- I VUI.

szamu csendörkerületnél

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· I I

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

· ·

· ·

· ·

· · ·

· · ·

·

·

·

·

·

·

· ·

· ·

·

· ·

· ·

· · ·

·

·

Össze · I

sen

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


189

Azon fogya.ték, mely a legénység állományában 1914 okt

l-től 1915 szept. 30-ig előfordult, számszerint a következő:

:Q ol

w -

.wl'i. .'" . ...

c!


"'4>


.,

... .., 'öl o "' ... .c:, S

.'" o ll .. . ...

:a -- ,

o "' ., cs ,, " S · ., I'l'"

CIS '" .,

.. ., "' - >:: ... Dl .. o.,

Aosendör·

'"

'" N

dS .'" o .- P,tl "O dS >0.0 szlÍma :;a ., .,

,.q., ,.q ·dS

51 '" o :.! ..., ... .,

• bO .,

... 'fD

'" ",'" . .


bOO

'öS "'!;> 00 ca dS bO .,

", "

....

00_ :::E.E :0 00 Z ..'öl 0.0 r.. 'öl p.., ,,,

'" .. I'l N .'" .o "''O "' ., o N r.. !l

.

I

I

I. · 13 . 1 · 18 · 4. · 18

II. · 4 8 1 1 15 ·

ri . · 10

III. · 8· 5 . 1 !i!5 ·

· 2 5 · 8

IV. · 10 6 · 20 1 6 6 · 16

V. · 5 2 2 1 7 1 · 2 4 · 7

VI. · 10 5 1 · 30 3 · 4 2 · 39

VII. · 6 1 4 4 38 · 5 5 · 27

VIII. · 6 1 3 · 8 '2 . 3 · 6

Orsz. isk. · 1

. . · .

Összesen" . 163 I 28 /14 / 7 /181/ 10 I ·

\ É ' h'

I

es o

·

· . . ·

I

29 29 ·

131

A l'endszel'esitett állománp'a hiányzott:

I. I n. m.1' V,I v. VI,I VII,lvml :"'I ö .. ,.,

. hiány

számu csendörkerületnel

1914. évi I /1

Október __ 11 89 114 40 100 57 78 30 519

November 19 90 110 51 106 68 88 33 . 565

Deozember 19 93 112 51 1108 73 86 36 . 578

1915. évi

JanulÍr 20 93 114 56 113 76 93 39 1 605

Február 42 94 95 60 113 78 96 40 1 619

Má.rczius 3lJ! 100 116 67 115 84 97 40 1 652

84 \ 88 43 I

\ 667

Április 36 101 121 74 119

Május 37 104 125 77 124- 88 84 46 1 686

I 708

Junius 42 110 128 8 1lJ!7 90 83 46 1

Julius I 48 110 vn 85 131 92 I 85 45 1 730

Augusztus 47 112 138 89 !flt 91 86 4H 1 743

Szeptember 48 115 140 97 1:16 100 93 46 1 776

I I I I


lS0

A testület kebelében előfordult egyéb változások:

A lisztilmrban:

Ő cs. és ap. kir. Felsége: 1915. évi április hó 24-én Bécsben

kelt

, le ?felső b b elhatározásával: besenyei László

,

Albert vezerornagynak, a magyar szent korona országai­

hoz tal'tzó

csendőrség felügyelőhelyettesénok jelenlegi

sz olgal ,

, tl alk almazása alól egészségi tekintetből saját

,

kerelmere valo felrnentését folyó évi május hó l-ével leO''"

ke [Y elmesebben elrendelni méltóztatott.

O cs. és ap. kir. Felsége: Bécsben kelt legfelsőbb 01határozsá

; al Fer, Oszkár ezredest, a székesfhérvári

I. szau csend ? rk erület parancsnokát, a magyar

.

szent kI ? na orsaalhoz tartozó csendőrség fel'Ügyelőhlyettese,?e,

9 5. eVI máj us hó l-ével legkegyelmcse b ben

hnevezn meltoztatott

,Ő cs. és ap. kir. Feisége: 1915. évi április hó 21-én

Becsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkeO'yelmeseb_

oen mPfleng d ' 'It'

J

'" '

,,- . nt e oztatott, hogy a m. kir. VI. SZálllÚ

csendorkerulet allo 1nyába tartozó Uhlig László fő­

hadnagy, a szent lJIh halyról elnevezett bajO?' királyi éTdem­

Te'rl:. IV. , osztályát elfogadhassa és viselhesse.

° c. e s P. kir. Felsége: legkegyellllese b ben meg'-

d ,

enge nt llleltoztatott h b 'l

f"h ru

'

.

ogy vere e yl Marsó Pál csenclőr-

o , a lagy, a német császár O FelséO'e által neh aclo-

manyozott 2 'l

.

Ih

elhat' '' ;

VIse esse ( 19 14 '

arozas

a apJan).

l

'"

. oszta yu Vaskeresztet plfogadhassa e' c·

. ,"

' . , evI november hó 7 én kelt legfelsőbb

B' O s. é aP.

kir. Felsége : 1915. évi dcczember hó 19-én

l

A

s

en e gfelsőbb elhatározásával: besenyei László

er vezerornagynak s' , t l' l

t

mányba való hel ee' "

' c

alkalomból

mentesen legk l

mesebben m

aja {ere mére a nyugállo-

, y zeset I gkegyelmesebbcn elrendelni, ez

reszere az altabornag

.

.

yI clme es Je II ()geL díj-

, t'

egye mesebben adományozni és legkellYcl-

, egpar'ancsoln' 'It'

a legfelsőbb megelé d' 1 I

Ő cs. és ap k ' e e e7ezes tudtul adassék.

kecryelmes ebl If. d

;;- . . J

,

ztatott, hogy nevezettne k

els ge l ('gf l' bobh l'lhatár07,fÍ.KfÍ. \'n l 1 (>0'_

ell CI omanyozni méltóztatott.

,

'"

I

191

a hadidíszítményes 3. osztályu Vaskorona-rendet: az

elmúlt hadi évben teljesített kiváló szolgálatainak elisme-

1'éseül: Tolcsvai Nagy Gábor vezérőrnagy, a magyar szent

korona országaihoz tartozó csendőrség felii.gyelőjének,

díjmentesen;

a hadidiszitményt a Vaskorona-rend 3. osztályához :

Fery Oszkár vezérőrnagy, a magyar szent korona orszá­

gaihoz tartozó csendőrség fel'Ügyelő-helyettesnek;

a hadidíszitményes 3. osztályu katonai érdemkeresztet :

az ellenség előtt tanusított vitéz magatartásuk, illetve az ellen­

ség előtt teljesített kitünő szolgálataik elismeréseül: Báró

Gyula IV. számu csendőrkerület.beli ezredesnek; Pfeiffer

Károly L, keresszegi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond

és Némethy Ferenc III., Imreh Ferenc VII. számu csenel­

őrkerületbeli alezr'edesnek, Czibere István és polyáni

Boldizsár András II. számu csendőrkerületbeli őrnagy

nak; Fuxhoffer Gyula V., Jencs Árpád IV. számu csend­

őrkerületbeli, Rozsnyay Béla az orsz. csendőriskola állo­

mánybeli, kricsfalusi Kricsfalussy Jenő VIII. , Ambrózy

Gyula IV., Hunnyetz Károly III., Nevelits Kálmán VIII.,

Goreczky Vilmos, Soltész Imre és Lábady Kálmán IV.,

Schill Ferenc V., nemesszegi Nemesszeghy László IV.,

SzütSY Imre VI., Kosztka Ágoston III. és Szinte Gábor

VII. számu csendőrkerülebeli századosnak; Vetter Ferenc

III. sz., herteleneli és vindornya.laki Hertelendy Ignác

VI. sz. csendőrkerületbeli főhadnagynak ; verebélyi Marsó

Pál V. szám u csendől'kerü let beli hadnagynak; Liptay László

VII. és dr. Gergely Sándor II. sz. csendőrkerületbeli fő·

hadnagyna k és végül az ellenség előtt elesett Demény Dezső

VIII. sz. csendőrkerületbe1i főhadnagynak és Sándor József

VII. sz. csendőrkerületbeli hadnaayna.k;

a 3. osztályu katonai érdemkeresztet az elm'ttlt hq.diévben

teljesített kitünő szolgálatainak elis-meréseül: Bariss Arpád al­

ezredes, honvédelmi miniszterium 16. osztály vezetőjének.

Ő cs. és. ap. kir. Felsége legfelsőbb elhatározásával

elrendelni méltóztatott, hogy legfelsőbb dicsérő elisme­

rés uj ólag tudtul adassék az ellenség előtt tan1tsított vitéz

1/1rtgafm·táslI elis7/1.eréseiil: KOHULhi éK udvardi Kossuth

Kálmán V!. :;zámu CSl'ndörkl'l'ület beli föhadnagynak, to


vábbá: a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék az

ellenség előtt tanusított vitéz magat a. rtás 'l!' k, ill , etv .

az ellen­

ség előtt teljesített kitünő szolgálatak elsmereseul: Proch

József V., Sebesta Ottokár I sz. csendőrkerületbeli,

Gencsy Arnold orsz. isk. állománybeli, Goreczky Gyula

III., Kleiner Gyula, Szőke Béla, Deák Gyula, Fischer

József és Zelkó Henrik II., Lózsa Jenő és Kolba Oszkár

VIII., Friedrich Róbert, Buday Andor, Szederké.J.lyi Elek

és Kertész Jenő IV., Mészáros Iván III., Glatz Odön VI.

sz. csendőrkerületbeli, Argay Ferenc orsz. isk. állomány­

beli, Stolzenberg Vilmos III., Tomory Endre IV. és

bobrovniki és felsődl'iethomai Lukácsy Béla II. sz. csend­

őrkerület beli századosnak.' Valló József orsz. csendőr isk.

állománybeli, Szántbó István IV., Havranek János VI.,

Hubay GyőzŐ IV. és lővétei Barcsay Árpád I. sz. csendőrkerületbeli

főhadnagynak, Szinte Gábor VII. sz. csendőrkerületbeli

8zázadosnak, Stagl Miklós IV., besenyei László

Béla VI., Berényi Béla V., sz. csendőrkerületbeli, Baitz

Jenő orsz. iskola állománybeli, Garabb Gyula VIII.,

jalsovai Jalsoviczky András VI., NagyLajos és Herold

Ádám II., Rohonczi Imre VI. sz. csendőrkerületbeli fő­

hadnagynak, kossuthi és udvardi Kossuth Káhnán VI.

sz. csendőrkerületbeli hadnagynak, Tihanyi Ferenc II.,

Gergely Endre L, Szabados Kálmán és Hazai Elemér III.,

Isoó Jenő IV., lemhényi Gábor Péter, Demetrovics Dezső

és Dezső Sándor VIII., Azudt István VI., verebélyi

Marsó Pál V., fáji Fáy Gyula VI. számu csondőrkerület­

beli !őhadnagynak; Liptay László VII., Szepessy Árpád

IV., Császár István VI., Mázoly Béla VII., Huber Ferenc

V. sz. csendőrkerületbeli hadnagyna/c, Kamut y Lajos IV.

sz. csendőrkerületbeli !őhadnagynak, Pinczés Zoltán I.

sz. csendőrkerületbeli hadnagyna k, dr. Gergely Sándor II.

HZ. csendőrkerLiletbeli főhadnagyna.lc, dr. Szűts István II.,

Hrabár Endre V., Schifter Jenő VIII., Nagy István VI.

éR Elsner Gusztáv r. flZ. csendőrkerület beli hadnagynak ;

a legfelsőbb megelégedés kifejezése ujólag tudtul

a(lai:!"é\:: az elm nlt hadiévben teljesített lcitü'Iiő szolgálatai­

nak elsmeréseül: rományi lovag Czogler Gusztáv száza.

dosnak, beosztva a honv. min. 16. osztályába;

193

a legfelsőbb-megelégedés kifejezése tudtul adassék:

Mészáros János és Raschel Lambert századosnal.:,

Szmazsenka Ervin főhadnagynak, beosztva a honv. min.

16. osztályába.

Ő cs. és ap. kir. Felsége legfelsőb L elhatározásával

legkegyelmesebben adományozni méltóztatott:

a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem

szalagján az ellenség előtt teljesített kitünő szolgálataiknak

elismeréseül: Kubn Ottó IV. sz. csendőrkerületbeli száza.

dos-számvivőnek, Ambrus Gyula III. sz. csendőrkerü­

letbeli főhadnagy-számvivőnek, Molnár Károly III. flZ.

csendőrkerületbeli hadnagy -szám vivőnele

A magyar királyi honvédelmi miniszter ur által okiratilag

megdicsértettek :

Mészáros János, a honv. minisztérium 16. o'lztályába

beosztott százados, ezen alkalmazásában teljesített

jeles szolgálataiért; Molnár Henrik hadnagy-számvivő,

a honvédelmi minisztérium állományában, egy hadi ­

kórház gazdasági hivatalának felállítása és annak veze ­

tése körül tanusított kiváló buzgalmáért, va,lamint oda­

adó sikeres tevékenységéért.

Dicsérő elismerésben részesítette:

a hadsereg-főparancsnokság:

Marschall Kálmán II. sz. csendőrkerületbeli főhaclnagyot,

erélyes és czélirányos magatartásáért ; Berényi

Béla V. sz. csendőrkerületbeli főhadnagyot az ellenség

előtt tanusított vitéz magatartása elismerése ül ; Rohonczi

Imre VI. sz. csendőrkerületbeli főhadnagyot, az ellenség

előtt teljesített kiváló szolgálataiért.

a cs. és kir. Pflanzer hadseregcsoport parancsnokság:

Kosztka Ágoston III. sz. csendőrkerületbeli századost,

tábori csendőrtiszti minőségben tanusított szolgálat­

készsége és szolgálati érdeklődése elismeréseül.

1R


a cs. és kir. Szeremség-Bánáti hads.-csop. parancsnokság:

Stolzenberg Vilmos III. sz. eselldörkerületbeli szá a :

dost, az 1914. IX./6-12-iki időben történt, Zer)l l

betörés ideje alatt portyáz? s

, ázap ranesokI I?l?­

ségben tanusított körülte}unto elJarasa ehsmereseul.

a cs. és kir. szeremségi hadsereg hadtápparancsnokság :

Stolzenberg Vilmos III. sz. esendőrkerület beli száza­

dost az ellenséges szerb betörések alkalmval, z remség

ben megfigyelő osztag _ , p ranesn , mlllO e ?en

tanusított kitünő szolgálataIert es a betorok elfogasaert.

a cs. és kir. 2. hadsereg parancsnokság :

Preyer László országos csend. iskola állománybeli

főhadnagyot az ellenség előtt tanusított kitünő szol­

gálataiért.

a cs. és kir. 7. hadtestparancsnokság :

Ambrus Gyula III. sz. csendőrkerületbeli főhadnagy­

számvivőt az ellenség előtt teljesített kitünő szolgálataiért.

a m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály parancsnokság:

Ambrus Gyula III. sz. esendőrkerületbeli főhadnagyszámvivőt,

mint az egyesített ütközet vOllatparallesnokát,

az ütközet vonatnak február hó 5-én Szakáról az Olyka

völgyébe történt eltolásánál, - mcly egyike volt a legne­

hezebb technikai müveleteknek, - e nehéz feladat sikeres

és észl'zerü lllegoldásánál tanusított közreműködéseért.

a cs. és kir. 35. gyaloghadosztály parancsnokság :

Hrabár Endre V. sz. csendőrkerületheli hadnagyot, a

Tomaszovban elrejtőzött orosz katonák kézrekerítése

körül kifejtett kimagasló tev('kenységeérL.

a cs. és kir. 4. lovasdandár parancsnokság :

Hunyetz Károly III. sz. esendörkerületbeli századost,

az UH.!. évben felállítva volt lovas tábori csendőr tau­

folyamba vezényelteknek úgy elméleti, mint gyakorlati

kiképzésében és a fegyelem helyes kezelésében tanusított r

szorgalmáért.

I

ELŐLÉPTETÉSEK :

ő cs. és ap. kir. Felsége legfelsőbh elhatározásával

legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott:

l \)15. évi márezius hó l-vel:

ezrede8sé :

Spalla Aurél alezredest, az V. számu csendőrkerület

állományában;

századosolcká a következő főhadnagyokat :

Stolzenberg Vilmost a III. , Nádpataky Á gostont a VI.,

Tomory Endrét a IV., Szütsy Imrét a VI., Sólyom Antalt

az V., kétegyházi Kirileszku Gyulát a VI., Preszly Lorándot

a VIII., bobrovniki és felső driethomai Lukácsy Bélát

a II., Harsányi Barnát a VII. , Kosztka Ágostont a III.

számu csendőrkerület és Barényi Ferencet az országos

csendőriskola állományában;

jőlwdnagyokká a következő hadnagyokat:

Kossuthi és udvardi Kossuth Kálmánt a VI., Vetter

Ferencet a III. , Tihanyi Ferencet a II., Gergely Endrét

az r., Tóth Kálmánt és Bertalanffy Dezsőt a VI., Richnovszky

Oszkárt a IV. , hertelencli és vindornyalaki

Hertelendy Ignácot a VI. , Knausz Gyulát és Csederla

Dezsőt az V., Reschner Győzőt az L, dr. Hilbert Gyulát

és Kriszton Györgyöt a IV., Szabados Kálmánt a III.,

Uhlig Lászlót a VI., Cseresnyés Aladárt az 1., Hazai

Elemért a III. , CSÜ1'ÖS Gyulát és !ssó Jenőt a IV., lemhényi

Gábor Pétert és Demetrovics Dezsőt a VIII., Wagner

Bélát az V., Azndt Istvánt a V 1., Gross Rezsőt az I.,

Sándor Józsefet a VrJ., verebélyi Marsó Pált HoZ V . .

Tóth Gyulát n, II., fáji Fáy Gyulát az V. és Liptay Lászlót

a VIr. Hzálll II escndőrkel'üloL álloruállyá ban;

lwclllurJyokká :

Orbán László lmüa,pJ"óüot, a II. I'ZáJtJll CHClldörkerület.

állolllállyá ban, toníb há a következő tii5ztjelöltekei:

13 *sárosfai Bittó Gyulát, a VI. és Nádaskay Istvánt, a II.

számu csendörkerület állományában;

százados-számvivővé :

Orbán István föhadnagy-számvivöt, létszámfelett az

V., számu csendörkerületnél, beosztva a bel ügyminiszterium

csendörségi osztályában;

főhadnagy-számvivővé:

Fodor Emil hadnagy-számvivöt, az I. számu csendörkerület

állományában;

hadnagy-számvivőkké

a következö számvivö tiszthelyette'leket :

Biczó Györgyöt a II., Sanek Ptert a VIII., Kádár Andrást

a III., Pap Domokost az V. és Kovács Lászlót az I. sz.

csendörkerület állományában_

1915. évi május hó l-ével:

vezérőrnaggyá

Fery Oszkár ezredest a VI. számu csendőrkerület állományában

;

alezredesekké a következő őrnagyokat :

Burján Endrét a VI., felsőásguthi Körtvélyessy Árpádot

a IV. és Imreh Ferencet a VII. számu csendörkerület

állományában;

főhadnagyokká a következő hadnagyokat :

Riesz Györgyöt a II., Szepessy Arpádot a IV., Mazóly

Bélát a VII., Huber Ferenczet az V., Pinczés Zoltánt az

I. és dr. Gergely Sándort a II. számu csendőrkerület

állományában.

191 5. évi július hó l-vel :

századossá:

Szinte Gábor főhadnagyot, a VII. számu CRcnclőr·

kerület állományában;

197

flJhadnaggyá :

Somlyói és óvári Szilágyi Elemér hadnagyot a II. sz.

csendörkerület állományában;

hadnagyokká a következő zászlósokat :

Bodóky Lászlót a VII. és, Rutich Józsefet az V. sz.

csendőrkerület állományában.

1915. évi szeptember hó l-vel :

altábornaggyá :

Tolcsvai Nagy Gábor tábornokot, a magyar szent

korona országaihoz tartozó csendörségnek felügyelőjét,

ezredesekké a következő alezredeseket :

Bariss Árpádot, a honvédelmi minisztérium 16. oszt.

vezetőjét és Pfeiffer Károlyt az I. sz. csendőrkerületnél;

alezredeselcké a következő őrnagyokat :

Almásy Zsigmondot az V., peremartoni Virágh Lászlót

.a VIII. és Czibere·Istvánt a II. számu csendőrkerületnél;

századossá :

Zsakó JÓ?lsef főhadnagyot az V. sz. csendőrkerületnél ;

hadnaggyá :

Stadler Ferencz :z:ászlóst a IV. sz. csendőrkerületnél;

/őhadnagy-számvivővé

a következő hadnagy-számvivőket:

Hajnal Aladárt a II. sz. csendőrkerületnél és Molnár

Henriket a honvédelmi minisztérium 16. osztályában.

1915. évi november hó l-vel:

alezredesekké a következő őrnagyokat :

polyáni Boldizsár Andrást a II., csikszentsimoni

Endes Antalt a VII. és aldobolyi Rákosy Gyulát.a VI. sz.

csendőrkerületnél ;


198

örnagyokka a köyeLkezö századosokat :

Proch Józsefet az V., Varga Gusztávot a VIII., Sebesta

Ottokárt az I., Nagy Bélát az V., Lipcsey Andrást a Ill.,

Polster Kálmánt a IL, Fuxhoffer Gyulát az V., Nagy

Vilmost és Mészáros Jánost a VI., Ziegler Emilt a V II. és

edvei més Bélát a III. számu csendörkerülctnéi, Gencsy

Arnoldot az országos csendöriskolánál, ettlekarcsai

Lukács Ákost az V., Kricsfalussy Ferencet és Adámosy

Bélát a III., Lázár Jenőt a VI., Goreczky Gyulát és

Vráblik Mátyást a Ill., Krausz Antalt a VII., Jencs

Árpádot a IV. számu csendörkerületnél, Rozsnyay

Bélát az országos csendőriskolánál, Kleiner Gyulát a IL,

petrovinai Pekri Józsefet a Ill., Kovács Károlyt a II. s.

csendőrkerületnél, Menkina Jánost a csendőrfelügyelő.

ségnél, Szőke Bélát a II., neczpáli Justh Andrást az V.,

Szij Gézát a VI., kricsfalusi Kricsfalussy Jenőt a VIII.,

Ambrózy Gyulát a IV., Hunyetz Károlyt a III., Hamza

Gyulát a VII., Deák Gyulát a II. és Katona Gézát az

I. számu csendőrkerületnél;

századosokká a következőfőhadnagyokat :

Forgách Elemért a VIII., Lázár Istvánt a IV. számu

csenclőrkerületnél, Valló Józsefet az országos csendőr­

iskolánál, kézdiszentléleki Voloncs Istvánt If a III.,

Szánthó Istvánt a IV., Oláh Ferencet a VII., Havranek

Jánost a VI. számu csendőrkerületnél, Pajor Tamást

az országos csendőriskolánál, Hubay Győzőt a IV.,

pujoni Pataky Károlyt a Ill., Tóth Kálmán Andrást

a VI., lövétei Barcsay Árpádot az I. számu csendőr­

kerületnél, Szmazsenka El'vint a honvédelmi minisz­

tériumban, wehrfesti Armandola Vladimirt a VIII. sz.

? senőrerületnél, dr. Konkoly Ivánt az országos csendőr­

Iskolanal, Boros Lajost a VI., Erdélyi Rikárdot és Mal'sale

Jánost a VI I., Földvárszky Pált a IV., Somogyi

LaJost a VIII., Löcherer Andor t a IV., Gernyeszegi

Ozrt a VII., Fonyó Lászlót a VI., Stagl Miklóst a IV.,

lundI Szabó Lászlót a VI , Vincze Albertet a VII bese­

nyei László Bélát a VI., Dalmy Józsefet a VIII. ls Hiea

ronymi Lajost a IV. számu csendőrkcrületnél;

-

199

főhadnarJyolclcá a következő hadnagyokat :

Szendrődi Bélát és báró Orbán Bódogot a VII.

Dezső Sándort a VIII., Juhász Ferencet a VII., paksi

Kiss Tibort, Perényi Gézát és Schweitzer Istvánt a VIII.,

Hets Károlyt a VI., Kamut y Lajost a IV., dr. Szüts

Istvánt a III., Danielovics Zsigmondot az I., Gayer

Józsefet a VII., Szabó Jenőt a Ill., Hrabár Endrét az V.,

Réz Istvánt a VII., Pap Jánost az V., Czégényi Istvánt

és Schiffter Jenőt a VIII. , Ringbauer Győzőt a VII.,

Szende Jánost a IV., Nagy Istvánt a VI., Kiss Ernőt a IV.

Tóth Ernőt az V., Elsner Gusztávot és dragomérfalvi

Deák Ferencet az L, Orbán Lászlót a II. és Egri Lászlót

a VI. számu csendőrkerületnél;

/őhadnagy-szá1nvivővé .-

Végh Kálmán hadnagy-számvivő t a VII. számu

csendőrkerületnél.

Nyugdijaztattak :

Pál Lajos őrnagy, Csiszár Gyula és Kovács Ödön

százados, Hajdó Márton és Grabovszky Béla főhadnagy

és Schwarczkopf Ferenc fő állatorvos.

Várakozási illetékkel szabadságoltatott :

Hnbaffy Mihály százados.

Meghalt :

Felsőbányai Bányai Albert ezredes, Árkol:!i lVl iluíly

Károly százados.


200

Kitüntetések.

"I. Jelvényes kitüntetések :

il mult évtOl az 1915. évi október hó 31.ig terjedő

időszakban. *

A béke áldásos éveiben, midőn a m. kir. csendőrség

az ország határain belül, hivatásszerű kötelmeihez és

több évtizedes jó;hírnevéhez híven köz megelégedésre

és a legteljesebb elismerésre méltóan teljesítette felelősségteljes

nehéz szolgálatát, az ezen szolgálatban kifejtett

eredményes és buzgó tevékenység, hosszú eredmény.

teljes szolgálat, kimagasló önfeláldozó cselekedet, avagy

hősi elszántságról tanuskodó szolgálati ténykedés jutalmazásaképen

legfelsőbb helyről megnyilvánult elismerése.

ket és kitüntetéseket e helyütt egyenként és a kimagasló

szolgálat részletes ismertetése mellett méltathattuk.

Most azonban történelmi nagy időket élünk!

Milliók és milliók állanak ellenségekként egymással

szemben. Nemzetek, népek és országok sorsa felett dönt

a fegyver és a nemzetek legjobbjai, erejüknek a végsőkig

való megfeszítésével küzdik szünet nélkül nehéz harcaikat

immár másfél éven keresztül.

A reánk erőszakolt véres háborúban Monarchiánk

hadserege, hű szövetségeseivel vállvetve, történelmi

múlt jához méltó hősiességgel, ügyének igazságába vetett

erős hittel és a végső győzelemben való biztos reménnyel

küzd a sokszoros túlerővel szemben, sokszor megold.

hatatlannak hitt emberfeletti feladatok elé állíttatva a

sors által. Fel kellett tartóztatnia az északi kolosszus

mindent elsöpörni akaró embermillióit. meg kellett

véelmeznie drága hazánk határait és területi épségét,

majd az egész világ ált


202

Hadztrnnknak az adományozott számos kitüntetésben

méltóan megnyilvánult legmagasabb megelégedését is

kivívnia sikerült.

E kitüntetések nagy száma miatt és a megszabott

keretek okozta kényszerüségből ezúttal el kell tekin­

tenünk attól, hogy minden egyes kitüntetettnek azokat

n,z érdemeit és kimagasló teljesítményeit, melyeknek

jutalm képen kitüntetését nyerte, itt részletesen mél­

tassuk.

Szolgáljon e helyett kitiintetésüknek alábbi felsorolása

számnkra azznl ((, büszke tltdattal, hogy önfeláldozó, becsüle­

tes kntelességteljesitésiikkE 1 ól· 1nagyC1' csendőrség hagyo­

mányoa jó hírnevének gyarapítása körül hervadhatatlan

érdemeket szereztek és bajtársaiknak minden időkre köve­

tésre méltó szél) példát ny ujtva, magukna.k a testület meleg

háláját biztosították.

. Adományoztatott

az ellenség előtt talwsított kt:válóan vitéz ?nagatartásuk

elismeréséül,

az arany vitézségi érenl :

az I. számu csendőrkerületben: Demeter SándO?' örs·

vezető c. őrmesternek; a II. számu csendőrkerületben:

Horváth Józse! 1. őrmesternek, Mátyás János csendőrnek;

az V. számu csendőrkerületben: Gyulai Ágoston csendőrnek

; a VIII. számú csenc1őrkerületben: Dósa János

csendőr c. őrmesternek;

az ellenség előtt tannsított vitéz magataTtásulc elis?neTéseül,

az I. osztályú ezüst yitézségi érenl :

az I. számu csendörkerületben: Berkó Flórián és

Bertalan Sándor csendőröknek Fm'kas István SáTosi

Dániel és Bőjte Péter csendŐr c. őrmestereknek; a

I. számu csendőrkerületben: Metzner Ká?'oly jár[s­

ormesternek, Galambos András csendőr c. őrmesternek,

Karalyos Gyula, Horváth József 1. és Salzer Adolf őr-

203

mestereimek, Péter Sándor örsvezető c. öl'mestel'l1ek

Bekes Dániel, Fratillct János, Guseilla Miklós, Halás;

Kámly, KiTály János, Kiss KáToly II., Koatyán Józse!

Tóth K. Lajos és Zsíros István csendör cz. örmestereknek

Pál István és P.iszánszlci Mihály csendöröknek; a III

zámu csenclörkerületben : Bazsika Pál csendőrnek ,

Csécsei Károly, Cse?'i József, Eisler István, Heinzelmann

Gynla és Horvát lIt[átyás csendör c. örlllestereknek,

Kovács Lajos csenclőrnek, MujoTCsák János, Méd·i Gábor,

l'Vlichel János, Nagy István 1., Nagy Károly III. , Nedbál

János és PCtpp János III. csendör c. őrmestereknek,

Va,ss bnre csenclörnek, TCLkács István 1. örsvezetö c.

örmesternek; a IV. számu csendörkerületben: Bodnár

József I. járásőrmesternek, Bondár Mihály csendörnek,

Erdős Menyhért csendör c. örmestel'l1ek, Feleki Ferenc

öl'svezetö c. örmesternek, J'uga Elek csenclőrnek, K w"ucz

István csendör c. örmesterhek, Maláj György és Marosán

Miklós örsvezetö c. őrmestereknek, Mnsinszki András

csenclőrnek, Pongrácz Károly örsvezető c. őrmesternek,

Rácz Gábor csendörnek, Rogozsán Cyrill örsvezető

c. örmesternek, Séra Sándor csendör c. örmesternek,

Orbán Sándor és Józsa István csendőröknek; az

V. számu csenclörkerületben: Bors Simon és Bodányi

Kálmán csendör c. örmestereknck, GY'ulai Ágoston

csendörnek, lIt[aTkovics Tádé, Matns Gynla, Szlatky Jó­

zsef és nemes Vnjay István csendőr c. őrmestereknek,

W itt1nunn Ágoston csendől'l1ek; a VI. számu csendőr­

kcrületben: Sosturecz János örsvezető c. őr mesternek,

Osizmudia Lujos csendör c. örmesternek, Wall1wh J á­

nos csendörnek; a VIII. számu csendörkerületben: Gál

Ignác és Győrei István járásörmestereknek, Ka,rdos

József csendőr c. örmesternek, Pápa.i Péter és Va1·ga.

Fe?'encz csenclőröknek; az országos csendőriskola állo­

mállyában: Stránszky Zsigmond Öl'svczctö c. őrmester­

nek;

a 2. osztályú ezüst yitézségi érem :

az-I. számu csendőrkerületben : Csizi Henrik csendő!'

c. őrmesternek, KeZemen János önncRterllelq a n. számq


204

csendőrkerliletben: Agoston Lajos örsvezető c. őrmes­

ternek, Abrahám Györg!! 1. csendőrnek, Báthori János

járásőrmesternek, Osáki Márton és Fecskés Mátyás csen­

dőr c. őrmester eknek, Gaertner Mihály örs vezető c.

őrmesternek, Kellner Imre csendőrnek, Kerényi György

csendőr c. őrmesternek, Patrók Karácsony csendőrnek,

Puskás János csendőr c. őrmesternek, Sütő Béla csen­

dörnek, Szlávik Dezső csendőr c. őrmesternek, Szőcs Jó,

zse! örsvezető c. őrmesternek, Takács Imre csendőr

c. őrmesternek, Tus ka János csendőrnek, Berényi János

csendőr c. őrmesternek, Zórád András örsvezető c.

őrmesternek; a III. számu csendőrkerületben: Babarczi

István csendőr c. őrmesternek, Bíró András csendőr­

nek, Dénes Mihály örsve:lető c. őrmesternek, Fördős

János, Garamvölgyi Ferenc és Hahn József csendőr c.

őrmestereknek, Jankovics András csendőrnek, Kovács

István I V., és Kerekes Antal csendőr c. őrmestereknek,

Molner Gyula csendőrnek, Nagy Imre Il., csendőr c.

őrmesterrrek, Óvári Lajos őrmesternek, Rigó Ferenc

csendőr c. őrmes,ternek, Tar Sándor, Tóth Péter és

Varga - József l. csendőröknek, Wagner János és

Mogyorósi György csendőr c. őrmestereknek, Fazekas

József.. Ürge And1'ás, Bajka János és Győri János

csendőröknek, Török István csendőr c. őrmesternek,

Benedek Mihály csendőrnek; a IV. számu csendőrkerültben:

Bogár József örsvezető c. őrmesternek,

Bordak János és Buzogány Lajos csendőr c. őrmestereknek,

Erőss Károly és Fülöp Béla csendőrök '

örsvezető c. őrmesternek, Janka János csendőr c. őrnek,

Gazsi Józse! csendőr c. őrmesternek, Huszti András

mser ek, Kós György és Lipták Bertalan csendőröknek,

Lonn z Imre sendőr c. őrmesternek, Magyar László l.

csendornek, Maté Pál őrmesternek, Mozolán János örs­

vezető c. őrmesternek, Mravik Péter csendőr c. őr­

mesternek, Pánye Tivadar csendőrnek Pető Mátyás őr­


estprnek, Péter Péter és pQ1'áda J 6zsef örsvezető c.

oreste k e , ' Pttsztai József csendőrnek, Rozgonyi

Gyorgy ]arasormesternek, Rusz János csendőrnek Séra

Sándor csendőr c. őrmesternek Sztrimbély Sándor

205

csendőrnek, Orosz László csendőr c. őrmestern k '

T k ' I t ' d"

o es

a acs s van osen ornek ' az V "za' mu cse d " l "

.

, .

n or {eru-

let ben : Kocss Fe1'enc örsvezető c. őrmesternek J.M 't '

J ' " t l P 'lf' J

' a e

anos ormes ern e {, a aka b örs vezető c. őrmestern k

oszps erenc csen or c. or mesternek . a VI

P ' F d " "

d " k "l

.

e ,

' . szamu

csen or eru etben: Arany Miklós Barkovics J' f

B d' L ' B '

' ozse ,

" o ,a,s a10s, ogdan István és Osóka István csendőr c.

ormesteroknek, Demet1'ovics István őrmesternek Hab' -

, 1a

necz J' anos é s H" ezmger Imre csendőr c. őrmesterek-

nek, Horváth Im1'e lj. csendőrnek, Horváth Ernő és

Jáger " Sándor csendőr c. őrmestereknek Jancsó György

csendornek, Kalota János csendőr c. őr mesternek

!,{ámán József csendőrnek, Kocsor Lajos csendőr c'

ormesenek, Kornet Ferenc József és Landi György

osendoroknek, Magyar István csendőr c. őrmesternek

Nagy József 111. örsvezető c. őr mesternek Schneide1

Gáspár járásőrmesternek, Tttboly János csedőr c. őr­

mesternek; a VII. számu osendőrkerületben: Bereczki

Dávid csendőr c. őrmesternek, Ozáka Alajos őrmesternek,

Kopacz Dénes csendőr c. őrmesternek, Pakulár

György örsvezető c. őrmest.ernek; a VIII. számu csendőr­

ke rületben: Herczeg János, Jurancsik János, Kónya

Sandar , és K. Papp Imre csendőr c. őrmestereknei '

S ctrmasag ' Demeter és Szombati János örsvezető c. őrmestereknek,

Szvák Mihály csendőr c. őrmesternok,

Szilágyi Lajos csendőrnek, Schrádi István csendőr c.

őrmesternek ;

az ellenség előtt teljesített különösen kötelességhíí szolgálataik

elismeréseül,

a lw ronás ezüst érdemkeI'eszt a vitézségi

érem sza lagján :

az I. számu osendőrkerületben: Antal Péter, Antal

Sándor, Barta Miklós és Bíró Gergely csendőr c. őr­

mestereknek, Biró György, Osiklédi lllwe és Osiszér Al­

bert csendőrölmek, Osegezi Kálmán örsvezető c. őrmester­

nok, Doba Mihály őrmesternek, Halász Lajos, Hegyi


.János, Jlyé.s Ferenc és Keller Nándor ül' vczetií c.

:

őnnestcrclmek, Kósa Joákim őrlllcsternck , Otvös Gábor

örsvezető c. őrlllesternek, Gráma György és Placsintár

János csendőr c. őrmesterekllek T'ulics Kálm.án törzs­

őrmesternek, J rás J ózsef csendőr c. őrmesterllok ; a

II. számu csendőrkcrületben: Báthori János járásőrmes­

ternek, Bcter Ádám, Berényi János, Demes Sándor és

Domokos Mihály csendőr c. őrmestereknek, En,gel

Mihály őrmesternek, Farkas János l. csendőr c. őr·

mesternek, Farkas Péter és Falb Ferenc őrmestereknek,

Gaertner Mihály és Kárászi G?Jla örsvezető c. őrmes·

tereknek, Máthé Ödön csendőr c. őrmesternek, N é1neth

Mózes és Néveri Sándor őrmesterelmek, Pozsonyi János

csendőr c. őr mesternek, Putnoki György őrmesternek,

Sági János járásőrmesternek, Sehön Hen?'ik őrmester­

nek, Támba Demeter örs vezető e. őrmesternek, Tolnai

István és Törzsök Lajos csendőr c.őrmesterelmek, Varga

Sándor lll. és Veres Józse! ll. örsvezető c. örmeste­

reknek, D. Nagy József járásőrmesternek, Adamov Péter

és 19nácz Károly csendőr c. őrmestereknek, Salzer Adolf

őrmesternek,Koros Tivadnr csendőr c. őrmesternek, Vadász

Károly örsvezető c. őrmesternek, Kanász István örsvezető

c. őrmesternek, Br U8nai József csendőr c. őrmesternek; a

III. sz. csenclőrkerületben: Bartók Józse! csendőr c. őrmesternek,

Bátyai Lajos csendőrnek, V. Ga,jdos András,

Grac::.a János, Horváth Sán do?' V., Jeleli Péter, Kreisz

Pá és LehI/er 18toán ciOcndőr c, örmcstereknek, Més::.árolJ

liJtván l. iínnc::>tcrnek, Palócz!ci Józse!, Erdélyi

lJI árk, Barkóezi .f ános, György Józse! ós N émecly J en Ő

ci:iondőr c. örmosteroknek, lIIajlingf''I' Fcrenc örsvezet,ő

c. őnnosternek , Racskó Ist ván cscndőr c, őrlllesternek,

Pnllló lJIátyás őrmestel'l1ek, Somogyi János járásőrmeste

' l Sf " f ' d d" " l 1 G Cf "

Ine ( , ;;/lC8 ,;)((/1 01' csen or c. onnes erne { , cry. u Z 11CIJ

Lajos öri:ivezető c. őrmcsternek, SZŰCIJ Lajos ll. ÓS

Sz/ojkn Károly őrmcstereknek) Szu ká II Ba rl1 abás és

Tóh Józse! csendőr c. őrmestereknek, lV olf G!I'u ll éH

Cspkala István törzsőrmcstereknek, Áv(ír Józse! é:; Nagy

Gábo?' csendőr c. iírmcs-tcreknek ; a IV, Kzámu cscndőr­

kerületben: Árvai 1J1 iklós é:; Balla J ózsc! Alajos örs-

v('zcLö c. örmcstcrekllck, Blínóczi III iltály Cf; .

"

t l B' h

.

' cnuor

c. ormcs erne {, at on l!\renc Bodnár Józse! I '

Bobuola féte?' járásőr ester knek: Borogyi György és 'D

meter Agoston csendor c. ormestereknek Dósa l t '

"

ormes t erne k , E l' d e ' J' ozse! örsvezető c. őrmestern k

E d" M l ' t d" "

.. 1' o ,

, ,,

, s van

e ,

eny/er csen or c. ormesternek, Fodor Sándor

torzsormesternek, Gonda István csendőr c. őrmester­

nek, Gyurkó János örsvezető c. őrmesternek Haller

!. stván csendőr c. őrmesternek, H egedw J ózst j árás­

ormesternek, Ii e1'czeg Károly csendőr c. őr mesternek

!fübel Mátyás Vinczé-é őrmsternek, Illyés Mihály járás

ormesternek, J eszenszky Ödön örsvezető c, őrmester­

nek, Kiss Ján08 lll. csendőr c. őrmesternek Kiss

László örsvezető c. őrmesternek, Kovács János

'

V. őr­

mesternek, Kosinszky János örsvezető c. őrmesternek

Kozák János járásőrmesternek, Kovács Mihály 1. örs

vezető c. őrmesternek, Kupecz G. Márton járásőrmester­

nek, Ma?'Ozsán Józse! és Nobik Józse! örsvezető c. őr­

mestereknek, Oberbüchler Ferenc járásőrmesternek,

Pándy Gyula örsvezető c. őr mesternek, Rózner Samu

őrmesternek, Ruba Péter örsvezető c, őrmesternek,

Se1'es Ge1'gely őrmesternek, Tóth János l V. csendőr c,

őrmesternek, Tóth Ká1'oly és Vincze János őrmestereknek;

az V. számu csendőrkerületben: BelobTád István é:;

Hctndl Ferenc őrmestereknek, Kardos István csendőrnek,

Katzberge1' István, Kele János és LeMez J ÓZ8C! csendőr

c, őrme:;tereknek, Magya1'its JJh"hály törzsőrmester·

nek, Vh'silc Gézct örmesternek ; a VI. :;zámu csendörkerületben:

Amdi Györg!}, Ember Józse! és Dobasi Laj08

csendőr c. őrmestereknek, Fenclr'ik Károly őrmei:iternek,

Ftics Ji'e?'enc és Ja,kctb Mihály J, csendőr c. őr·

mestereknck, Já1wsi Rezső őrmesternek, Kajcsos János

é:; Molná1' János III. csendőr c. őnnestereknek,

Magy(1' István l. őrmesternek, Pados A. Józse! és Pethü

L(jos csendőr c. őrmestereknek, Németh Mihály 1.

örsvezető c. őrmesterekllek, Scli Lcjos csendőr c. őr­

mesternck, Szabó István 1. és Szabó Józse! IV. őrmeste­

reknek, Benecz János, Farkas Károly, Fe?'edics György,

Kovács Gábor, Somogyi Ist'ván, Tolncti Jeromos és Vonyó


208

M iluíly csendőr c. őrmestereknek, V áncsa Sándor

őrmesternek; a VII. számu csendőrkerületben: Andrási

Mihály csendőrnek, Antal János csendőr c. őrmester­

nek, Benedekfy István és Bordás Béla örsvezetö c.

őrmestereknek, Czineye Lajos őrmesternek, Deák A m­

brus örsvezető c. őrmesternek, E?'nszt Ferenc és Fa­

zekas János őrmestereknek, Füze8sy Sándor csendőr c.

őrmesternek, Gagyi Ferenc és Gyurka Mihály őrmeste­

reknek, Halmágyi Tamás, Jobi Károly és Wonnert György

örsvezetők c. őrmestereknek, Miesz György és Farkó

Lá,szló csendőr c. őrmestereknek; a VIII. szá.mu

csendőrkerületben : Bán Imre, Borbély Károly, Gombos

Lajos, Győri Imre, Husi Lajos, Jocsák Géza és Kelemen

István csendőr c. őrmestereknek, Kelemen Lajos

örsvezető c. örmesternek, Kiss P. Elek, Kertész Miklós,

Kulcsár Ferenc, Lusztig Sándor és Mág György csendőr

c. őrmester eknek, Margitics Simon örsvezető c. őr­

mesternek, Molnár János és Radnyánczu János csendőr

c. őrmestereknek, Süteő Antal őr mesternek, Szabó

István csendőr c. őrmesternek, Szgedi György örsvezető

c. őrmesternek, Tatai Imre és Tóth János csendőr

c. őrmestereknek, Kárász János törzsőrmesternek, BodCL

Miklós, PCLpp János és Szilágyi Józse! őrmesterelmek,

Szakál Károly és Eszik Mihály örsvezető c. őrmesterek.

nek, Adóba J ÓZSp.! csendőr c. őrmesternek;

az ellenség előtt teljesített különösen kötelességhű szolgálataik

elismeréseül,

az ezüst él'dem1{el'eszt a vitézségi érenl

szalagj án :

a II. számu csendőrkerületben: Nisztor János és

Szlivka Károly csendőr c. őrmester eknek, Kristály

Ferenc, Kis Máté János és Olajos Károly csendőrök­

nek; a III. számu csendőrkerületben: PCLlcsek János

csendőr c. őrmesiernek, Pura TivadCLr csendőr nek; a

IV. számu csendőrkerületben: Bilinszki Józse! csendőr­

nek, Lukács Antal István próbacsendőrnek, Nagy Jó-

209

zsef Il., Bujáki Józse! és Boros János csendőröknek,

Beller János és Dankó Győző csendőr c. őrmesterek­

nek; az V. számu csendőrkcrület ben : Krisch 1 ill rí ly

cRcndől' e. ő1'mcsternek;

az ezüst érdeml


210

c. őnlleterJlek, G:il/f'(Je Lajos őrmesterllck, Juncsfh

rtyDrY!I é:-l J\ ii8/11Dd i Péter cficudő r c. örmci:itcreknek ,

(Jszoli lsll'ún ön-:vezrUí c. ií nurfi{ ernek, Z.sukán Sá ndor

i'll'luc st l' J'Jl ek ; a "'.'LI T. számu cficmlőrkcrülctl)en: Ács

.Józse!, ]larl/n l/11rr, Farkits (/!Jüryy l':-l H((lmi Jsl.Nín

esendőr c. őrmestereknek, Kiss Istvá n ön,;vczctő c.

őrJlle:-lt ernck , Pál/i Sá ndor éi:l /:11" 111 icz József csendőr

c. őrmcHtcrek nek;

((, vür6.skr rcs:t !.-iir iil s;:c'/';:tll érd r 11/ (' kért,

a yöröslwrcszt bronz díszérem :

p,intér T' ince örsvczetö c. őrmcstcrnek és Péc:; Józse!

csend6rnek a VI. számu cscndőrkerületbcl1.

a német hadi érPJH :

11ol'vúth J ó;:sc! 1. önncstCrJ1C' k é:-l V inc,:!' .ill iluíly cscnd/)r

c. őrmcsternck, a II. számu cficndörkeri.'tlct állom á­

nyában;

a bajor ld .. ályi szent Mihály-rend érdenl­

kereszlje :

Szalai János , VI. számu csendőrkcrületi járá:-lörmesternek;

a bajor katonai ll. oszt. )wronás érd enl­

kereszt a kardol{kal :

JánQlJi Mihály csendőr c. őrmcsternck.

t

"

HOSEINK.

Sál'OJllhcrlá Ziegler Károly V. "zámu csendőrkerület­

beli főhad nagy, a Kárpátokhan az oroszokkal vívott

harcok közben, Majdánka közHég lllcllett 1914. évi

október hó 12-én eleflctt.

Halmay József VII T. HZ. cHl'Jl dörkerületbeli főhad­

Ilfl,gy, a Jagw;ovi ü t,közetLen 19J4o. évi október hó 25-én

elesett.

Demény Dezső VIII. HZ. c:-lenü6l'kcrülcLbeli főhadllagy,

a luakkói csatában, Za1cHie meJ lcLt 1911. évi november

hó IS-án elesett.

Sándor József VIlI. szá III II cRClH lörkerlilctbeli hadnagy,

a tamovi ütközetben 1914. évi cleczember hó IS-án

elesett.

Domby Sándor III. számu cencl6rkel'i.iletbeli százados,

a Laborezfőnél a hegygerinc ostrolllában 1915. évi

május hó 7-ón elesett.

Balogh András VII. számu uHcndőrkcrületbeli hadnagy,

a harctéren fzerzett betegségében az Ivangorocl-irencli

mozgókórházban 1915. évi szeptember hó ll -én elhunyt.

Fliesz György II. számu csendőrkerületbeli hadnagy,

az észaId ha-rctéren szerzett betegségében Budapesten

1914. évi november hó 15-én elhunyt.

Roos Károly I. számu csendőrkerületbeli zászlós, az

északi harctéren szerzett betegségében Ungvárt 1915.

évi május hó lO-én elhunyt.

Gál András, II. számu csendőrkerületbeli csendőr,

Perecsényben a,z oroszokkal vívott ütközetben 1914. évi

szeptember hó 26-án elesett.

1 4*


212

Gajdán Mihály, II. számu csendörkeriiletbeli csndör,

Bárányos községnél a !'


214

A közbiztonsági szolgálat teljesítése közben elhaltak :

Balogh György, III. számu csendőrkerületbeli csendőr

c. őrmester, Eger város határában elfogott Ferenc

Sanyi Kristóf hevesaranyosi lakos katonaszökevény ál.

tal, 1915. évi március 5-én egy hosszúnycHi baltával

orozva meggyilkoltatott.

Pap István, VI. számu csendőrkerületbeli csendőr, a

Trencsénmegyei Pcredmér község határában, udvari

vonat biztosítása közben 1914. évi december 5-én egy

mozdony által elgázoltatott.

Dajka Lajos, IV. számu csendőrkerületbeli csendőr, I

1915. évi augusztus 21-én járőrszolgálat közben, két

orosz fogolyszökevény által, - kiket igazolásra vont, -

megtámadtatván, lefegyvereztetett és saját fegyverével

agyonszúratott.

Sasvári Kálmán, V. számu csendől'kerüleLbeli csendőr,

szolgálatteljesités közhcn vonat által elgázoltatott.

Boros Gábor, VII. flzámu csencLőrkerülctbeli csendőr,

a gnraapilol'i őrkörlet Gurazlata nevü hegyén, 10-12

főből álló fegyveres katonaszökevény kézre kerítése köz.

ben, a szökevények f'gyike által agyonlövctctt.

II. Jutalmazások és segélyek.

aj A m. kir. és m. kir. hOl'vát-szlavon csendől'ségi jutal­

mazási alapból jutalmat nyertek :

Az 1. szám1t csendőrkeriiletnél :

Benedek Lajos őrmester ................. .

Molnos Márton őrmester ................ .

án János őrmester .................. .

aJdu János őrmester .................. .

B

N rdócz Mózes őrmester ............... .

emE'th József Öl'sv. cz. "

o fIll . . . . . . .

. .

. .

.

. .

Összesen .....

40 kor.

30 «

30 «

20 «

20 «

20 II

160 kor.

I , d "

215

A ll. számu csendőrkerülelne.l :

Gál stvan csen or ..................... .

Bagi János csendőr .................... .

Pópa Adolf csendőr .................... .

Szabó Laj os II. csendőr . ................ .

Komáromi Márton csendőr . ............. .

Kr ánitz Pál csendőr .................... .

Kocsis János csendőr ................... .

Stökl Ferenc csendőr .................. .

Lévai Sándor csendőr .................. .

"

Összesen .... .

A 111. számu csendőrlce1'ületnél :

Markovits Horváth Mihály őrmester ..... .

Halász Sándor csend. c. őrmcstcr ....... .

"

.

Balázs György örsv. c. onn . ....

Nyirkus Mihály örs\'. cz. onll. . .

.

. 1

"

"

..

.

. . .

. . . . . .

.

. .

. .

Papp PM 1. c flellu. C. ormo ..... ......... .

Lakos András cl:iendőr ................. .

Nánási Kálmán csendőr ................ .

Varga Anta orsy. c. ormo .............. .

l

.. "

Rácz Károly járásőrmestel' .

. . . .....

. . . . . .

Ös"zcscn . . . . .

A 1 V. számu csendőrlcerülelnél :

Ábrahám Mihály csendőr . ............... .

Imre Mihály csend. C. őrm. . .. .

.

.

......

.

Bellel' János csendőr ................... .

Makrai J ózsaf cscndőr . . . . .

Sztupár Cyörgy csenel. c

, : őrm . .......... .

Jakab Mihály csenel. c. ormo .. .

...

. . . . .

.

.

Horváth Jgnác örsv. e. Ől'ln. • .. . ... .

. , , 11

.

.

......

.

...

.

t r .

H"í ez Pél cr jal'nSOl'llICH l' . . . . . . . . . . . . . . •

Összcscn .....

20 kor.

20 «

20 «

20 «

20 «

40 «

20 «

20 «

20 (I

200 kor.

40 kor.

20 «

20 «

20 «

20 (I

20 «

20 «

20 «

20 I(

200 kor.

40 kor.

20 l(

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

20 I(

180 kor.


216

Az V. számu csendőrkerületnél :

"Jloz80lics Sándor csendőr . ............... .

GroHsmann József csendőr .............. .

Kulbert János csendőr ................. .

Moró Pál csendőr ..................... .

N agy Laj os I. csendőr ................. .

Beszeda Gyula cRendőr . ... . . . . . . ... . . . . .

Csepregi János örsv. c. őrm. . . .... . . . .. .

Dermin Mátyái-l csendőr ................ .

Összesen .... .

A V r. számu csendőr ker ületnél :

Hideg Lajos csendőr c. őrm. . .......... .

Fliszár József ÖrRV. c. őrm. . ... . ..... . . .

.... 'J' f d "

IJomogyl ozse csen or ................. .

Nagy Sándor I. csend. c. őrm . . ......... .

N émeth József VI. csendőr ............. .

.

C l ' , .. "

""l ' t

Zlg ar , a yas orsv. c. ormo ............ .

Orbán Pál cscndőr . .. . . . . . . . . . .

László István csendőr . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . .

.

.

.

. . . .

Összesen .....

A V ll. szám,u csendőrkerületnél :

Kalamár Antal örmester

Kovács György csendőr :::::::::::::::::

Biró István örsv. c. örm. . . . .

J 611áki Antal c:-;endőr . . . . .

.

.

. . . . .

. . . . . . . . . .

.

. . .

.

.

. . . .

Lőrincú Mihály őrmester . . ........ ..... . .

Összesen .... .

A V 11 r. számu csendőrkerületnél :

S :- ilá.gyi György c:-;rndőr . .... .

Kovács ,József csendőr

.

.......... .

l\ovác:; Mihály csendőr' :::'. :::::::::', : : : :

40 kor.

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

180 kor.

40 kor.

30 «

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

20 «

190 kor.

60 kor.

40 ('

40 «

40 «

40 «

220 kor.

40 kor.

30 «

20 «

217

Horváth József járásőrme ter ........... .

Koczka Kálmán őrmester ............... .

Csa pó Ferenc csendőr . . ... ....... .

..

. . . .

Összesen .... .

Mindöf'Rze ., . .

20 kor.

20 «

20 «

150 kor.

1480 kor.

b) A Török Ferenc-féle csendőrségi jutahnazási alapít­

ványból jutalomban részesültek :

Az J. számu csendőrkerületnél :

Hegedüs Imre örsv. C. őrm . . ............ .

Sztupár Tivadar csendőr cz. őrm. . . . . . . . .

Gál Ferenc csendőr .................... .

Varga Márton csendőr .................. .

Lovas Albert cEendőr .................. .

Joó János csendőr ..................... .

Összesen .... .

A 11. számu csendőrkfxületnél :

Tamás András já.risőrmestcr ............ .

Árkus Antal örsv. c. őrm . . .............. .

Ol 'h G' b " o " ' m

s, ' P ' l

"

Pa pp Sándor csendőr ................... .

Pátrik Antal csendőr ................... .

a a or orsv. CZ. I • .

. . . . • . . . . . . . . .

avaI a cs. c. ormo ................... .

Kőszegi Ferenc csendőr ................. .

Gera .J ózsef csendőr ................... .

Varllyu Sá.ndor csendőr ................. .

Czirják JánOK cscndőr . . . . . . . . . . . . . ...... .

Kozma István csendőr ................. .

Németh Gyula csendőr . ................. .

Összesen .... .

A 111. számu csendől'kedileténl :

Golyán József örsv. c. őrm . . ............ .

Lóth Fcrenc csendőr ............... , . . . .

50 kol'.

50 «

50 «

50 «

40 «

. 40 «

280 kor.

50 kor.

30 «

40 «

30 «

30 «

40 «

30 «

30 «

30 «

30 «

:30 «

30 «

400 kor.

50 kor.

40 «


218

Marinkás József örsv. c. őrm. . . . . . . . . . . •

Lang János csendőr c. őrmester ......... .

Rákóczi Márk csendőr .................. .

Tóth Elemér csendőr ................... .

Boldog Bálint csend. c. őrm . . ........... .

Hegyesi Gábor örsv. c. őrm .. ............ .

Thoma Márton őrmester ................ .

Péterfi Péter örsv. c. őrm . . ............. .

Összesen .... .

A I V. számu csendőrkerületnél :

Koszta Bazil csendőr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

Teleki László csendőr .................. .

Bráz Károly csendőr ................... .

c , M'h 'l d "

sepe l a y csen or c. ormo ........... .

B e l i I t '

.. "

er cz { s van orsv. e. orm .. ........... .

Vajda Miklós csendőr .................. .

Horváth J ózef IV. csendőr c. őrm. . ... . .

Batuza József csendőr .................. .

Koscsó Imre csendőr .................. .

Pányé Tivadar esenflőr ................ .

"

Összesen .... .

Az V. számu caendőrkerületnél :

Madarász József csendőr ................ .

Szalay Károly őrmester ................. .

Biró Károly csendőr ................... .

Kovács József II. csendőr · ·

Kollár György örsv. c. őrm.

:::::::::::::

Mátyás Sándor örsv. c őrm ........... .

Farkas Balázs örsv. c. ' őrm ' .

Bakos Ferenez járásőrmestr' : : : : : : : : : : : :

Jáger István örsv. C. őrm .

.

J

l'nőfi I':!tvlÍll el' l Id e ÖI'JlI

. .
• • • •

• • • • • •


. . . . . . . . . . . .

Összcscn .....

40 kor.

40 (I

30 (I

30 «

30 «

30 (I

30 (I

30 (I

350 kor.

30 kor.

40 «

40 «

40 «

30 (I

30 (I

30 «

30 (I

30 «

30 «

350 kor.

50 kor.

40 (I

40 (I

40 (I

40 «

40 «

30 (I

30 «

:30 «

30 (I

219

A V 1. számu csendőrkerületnél :

Csa pó György örsv. e. őrrn . . ............ .

Sümeghi János örsv. C. őrm . ............ .

Hertclendy Lajos örsv. C. őrm . . ......... .

IC .

P'l

.. "

OVi a orsv. c. ormo ................. .

Pekanov László örsv. e. őrm . ............ .

Székely Ferenc örsv. c. őrm . ............ .

Nagy Ferenc II. örsv. C. őrm. . ..... . . . . .

Guborits Sándor csend. C. őrm . . ......... .

T'th F I d "

Zscm beri Miksa csendőr ................ .

o erenc . csen or . ........ ·········

Összesen .... .

A V II. számu csendőrkerületnél :

KOl'OjLtll Özs6b örsvezető e. őrmester .....

I ,· t

. M ' . .

t " " t

J1 al O:lCS orsveze o C. ormes Tr ....... .

.1\1 '

J' "

"l "

. ozel' ozse.L csene Ol' ................... .

Volones György csendőr ................ .

Tar Mihály csendőr . .................... .

Domokos Albert csendőr ................ .

Kis László csendőr ..................... .

Összesen .... .

A V III. számu csenclőrlce1'üetnlél :

Lisztes Péter cs. C. őrmester ............ .

Mizger Antal es. c. őrmester ............ .

Roósz Gyula cs. c. őrmester ............ .

Gom bos István örsv. C. őrmester ........ .

Dnj .J ános örsv. C. őnnestcr ............ .

Papp János cs. c. őrmester ......... . . . . .

Hruhi Ferenc csencl. e. őrmester . ........ ·

Pécsi Győző örsv. C. őrmester ....... ·····

Összesen .....

Mindössze

50 kor .

40 «

40 «

40 «

40 (1«

40 (I

40 «

40 (I

30 (I

30 (I

390 kor.

80 kor

70 (I

70 (I

(j0 (I

50 (I

50 II

50 (I

430 kor.

50 kor.

40 «

40 «

40 (I

40 «

30 (,

30 (I

30 (I

300 kor.

2870 kor.


220

c) A Panajott Sándor-féle segélyezési alapból segélyb

részesültek :

Reményi Jánosné őrmester özvegye ...... .

Ulrich János Károly nyug. csendőr ..... .

Forgiarini Károly nyug. örsv. c. őrm. . .. .

Pál Ignác nyug. járásőrmester .......... .

Fulcz Frigyes nyup:. járáőrmester ...... .

Trucza Jánosné őrmester özvegye ....... .

Pollák Ferencnó törzsőrmester özvegye . ... .

Kiss Györgyné örsvezető özvegye ....... .

Makay József nyug. csendőr ............ .

Horvá,th Kálmán nyug. őrmester ....... .

Liebentritt Adolf nyug. őrmester ........ .

Szücs János volt csendőr ............... .

Thi.esz Jáno,; nyug. csendőr ............ .

Gyönös Jánosné őrmest.er özvegye ....... .

Asztalos Sándor vo l t csendőr ............ .

Szabó Gergely volt csendőr . ............. .

Borsos Pálné őrmester özvegye .......... .

Ferencz József nyug. örsvezető .......... .

L' . D '

azar enes nyug. csell or . ....... ·

d"

· · · · · ·

Dudás J ózef nyug. csendőr .... ..... .... ·

V . d G " d"

Kéry Sándor nyug. járásőrmester ........ .

aj a yorgy nyug. csen or ............ .

Hámos Miklós nyug. csendőr ............ .

Kuchta Mátyásné őrmester özvegye ..... .

Moldován Tivadar nyug. örsvezető ...... .

Zsikicza Miklós vo It csendőr . ............ .

Dancsik Ferencné ny. c. őrmester özvegye . . .

Czieler Lipót. nyug. csendőr ............. .

Vilá ? i Jánosné ny. c. őrm. özvegye ...... .

Hutua Lajos nyug. őrmester ............ .

Rácz Flóri.án nyug. őrmester ............ .

Florea Si.mon nyug. cz. őrmef!ter . ........ .

Ilykó Póter volt cflendőr

Reider Lénárd nyug. őrmst ' : : : : : : : : : : :

Pelczmann G y ula nyug. csendőr ........ .

80 koT.

60 «

80 «

80 «

] 00 «

100 «

60 «

60 «

100 «

80 «

80 «

100 «

80 «

80 «

60 «

100 «

80 «

60 «

100 «

80 »

100 «

80 «

60 «

100 «

60 «

80 «

60 «

80 «

80 «

60 «

100 «

80 «

80 «

100 «

GO «

221

Baka Mihá'!y nyug. örs vezető ........... .

Pecséri Gyula nyud. csendőr ........... .

Schönstein Frigyesné törzsőrm. özvegye . .. .

80 kor .

60 «

80 I(

d) A dombrádi Nagy-Gyula-féle alapitványból jutalom­

ban részesült :

Az 1. számu csendőrke?'iiütnél ,'

Szolga. Albert járásőrmester ...... ....... .

A 11. számu csendőrkeriiletnél ,'

Mészáros Károly őrmester .............. .

A III. 8zám1J, csendőrkerületnél .'

N yikos Mihály örsvezető c. őrmestcr ..... .

A lV. számu csendőrkerületnél "

Miski Zsigmond járásőrmester . . . . . . . . . . .

Az V. számu csendőrkel'ületnél ,'

Soós István II. örs vezető c. őrmester .....

A VI. számu csendőrkerületnél "

Nagy Lajos 1. járásőrmester . ............ .

V" A dr'

A VIlI. szá'lnu csendőrkeriiletnél ,'

. , , "

lr ag n as ] ara sormester ............. .

A V 111. szántn csendőrkerületnél "

Kupa Mihály örsvezető c. őrmester ..... .

Mindössze

45 kor

45 kor.

45 «

45 kor.

45 kor.

45 kor.

45 kor.

45 kor.

360 kor.

ej Az I. Ferencz József-féle csendörségi alapitványból

segélyeztettek :

Babért Győzo" to"r" ," so" , Imcs · t er . ............ . 250 kor.


222

!) A m. kir. belügyminiszter ur Ő Nagyméltóságától

jutalomban, illetve segélyben részesültek :

lr ' J' , í " I

A; f. s;;lÍmn c8cndőrkcrüZcf.uél "

,-,LraCKUl1 oz;;c 01'111 c;; "cr ............... .

Mester J inos őrmcsLcr . .. . ..... . ... . . . .. .

Dénes J ózscf örsvezető c. Őrm. . . . ... . . . .

Szöcs Dénes öri:lvezető c. őnneRt.cr ....... .

A 11. s:ámu csemlőrkcriilclúen ,'

Riaci:ll Sá.nüor örsvezcUí c. őnneRt('r . ..... .

Hódi Sán do r önr vezető c. őnneKte]' ....... .

Galicza Mihály örRYE''l.dő e. Őrn1


224

u) A m. kir. pénzügyminiszter ur Ö Nagyméltóságától

jutalmat nyert :

Az V. szánL1t csendőrkerületnél ."

wlészároR Gyula I. ön;vezctő c. őrm. 100 kor,

h) A cs. és kir. hadügyminiszter ur Ö Nagymél tóságától

jutalmat nyertek :

A lV. szám1 csendőt'kerületnél ."

Csép e Mihály csendőr ez. őrmester ...... ,

Tóth Antal csendőr . .......... , , ... ..... .

Nunn Ferenc csendőr .................. .

150 kor.

150 {(

350 {(

III . A magyar királyi honvédelmi miniszter ur Ő Nagy­

méltóságától dicsérő okiratot nyertek :

A 11. számu csendőTkeriiletnél:

Fillmann Lajos járásőrmester, egy pénzhamisító banda

kinyomozása és elfogása körül kifejtett leleményes é

célirányos eljárásáért.

A 111. számu esendőrkeTiiletnél:

Navratyil László járásőrmester, a magyar királyi

posta kincstár kárára elkövetett nagyobbszabásu lopás

tettesének kinyomozása körül teljesített igen buzgó és

eredményes szolgálataiért.

Szabó Antal törzsőrmester, hosszas esendőrségi szol­

gálati ideje alatt különféle alkalmazásban teljesített

kiváló él:! igen eredményes I:!zolgálataiért.

Az V. szá mu esendőrkerületnél ."

J uhász István I. j árásőrmeb1er, hosszas esendőrségi

szolgálata alatt teljesített kiválóan buzgó és eredménycB

szolgálataiért.

225

IV. A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség

felügyelője által dicsérő okirattal láttattak el.

A II. számu esendőrkerületben :

Ket'n Vilmos és BehaffeT Ferenez örsvezető c. őrmes­

t , e y . pénzhamisító banda kinyomozása és elfogása

korul kifejtett leleményes és célirányos eljárásukért.

A I V. számu csendőrkerületben :

Réti József járásőrmester, Torna községben 19 15. évi

május hó 9-én kiütött tűzvésznél 3 ember életének

:

saját

testi épsége veszélyeztetésével, a tűzhaláltól tÖitént

bátor s férfiasan elszánt módon történt megmentéséért.

A VII. számu csendőrkerületnél :

Kalamár Antal őrmester, hat vármegye területén

űködött tolvajszövetkezetnek 776 órán át folytatott

igen nehéz körülmények között, de nagy szaktudással

és leleményességgel keresztül vezetett nyomozás során

történt leleplezéseért, miáltal 101 lopás és 36 orgazdaság

bűntettének tetteseit sikerült az igazságszolgáltatás

kezére juttatnia.

V. A csendőrkerületi parancsnokságok által dicsérő ok­

irattal Iáttattak el :

Az 1. számu csendőrkerületnél ."

Popa János, a VIII, kerülettől vezényelt csendőr,

felette gyors találékonysággal foganatosított helyes és

eredményes tevékenységeért, mellyel az 1915 évi ja­

nuár 25-én d. e. 4 órakor Betlen község határában tör­

tént vonat összeütközésIalkalmával, a vasuti kocsik

romjai alá került igen súlyos sérülést szenvedett katonák

közül hármat idejekorán megmentett.

Iszlai Lajos, örsvezető c. őrmester, a közbiztonsági

szolgálat terén általában, de különösen 1913. évi de­

cember havlÍ,tól 1914. évi május hav áig terjedő időben

15


226

az aranyosgyéreRi örskörlet több községében elkövetett

15 rendbeli - köztük 10 betöréses-lopás tettesének

kiváló leleményességgel, fáradhatatlan buzgalommal és

nagy körültekintéssel történt kiderítéseért.

Korodi Ferenc csendőr c. őrmester, hosszas csendől'­

ségi szolgálati ideje alatt általában minden irányban,

de különösen a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett

ügybuzgó és igen eredményes tevékenységeért.

A ll. számu csendőrkerületnél :

Ligeti Alajos örsvezető c. őrmester, Horváth István IV.

csendőr c. őrmester és Virág Péter csendőr, egy lótolvaj

szövetkezet tagjainak hosszas, fáradságos és igen észszerű

nyomozás során eszközölt kiderítéseért és az iga zságszolgáltatás

kezébe történt átadásáért.

Lindner János örsvezető c. őrmester, egy lótolvaj

szövetkezet tagjainak kiváló ügyességgel és leleményességgel

eszközölt kiderítéseért és az igazságszolgáltatás

kezébe történt átadásáért.

Endrédi József örsvezető c. őrmester , közbiztonsági

szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett eredményes

tevékenységeért és alárendelt jeinek helyes és célirányos

vezetéseért.

Budai János csendőr c. őrmester, Huszton egy csecsemőnek

a tűzhaláltól való megmentése alkalmával

tanusított bátor és önfeláldozó magatartásáél't.

Pataki Dénes és Bera Illés csendőr c. őrmesterek, az

1914. évben Budapesten megtartott hadsereg vívóversenyen

felmutatott és a verseny vezetősége által is

elismert igen szép és a csendőrség tekintélyét és jó

hírnevét öregbítő eredményeért, valamint az elért

siker érdekében kifejtett vállalkozásuk és szívós kitartásukért.

Spitzer Adolf, Faragó István és Hebők János csendőr

c. őrmesterek és Farkas Ferenc csendőr, egy pénzhamisító

banda kinyomozása és elfogása kÖl'ül kifejtett

leleményes és célirányos eljárásukért.

Csermák Lajos csendőr, a szerb határon a tűzharczban

tanusított bátor magatartásáért.

A III. számu csendől'lceriiletnét :

Maluz G'yöJ'(JY járásőrmester, hosszú csenclőrségi i:!zol­

gálati ideje alatt különböző alkalmazásokban, va.Iamint

a közbiztonsági szolgálat terén mÍlldenkor tanusított

kiválóan buzgó fáradhatlan és eredményes tevékenysé.

geért, alárendelt jeinek helyes fegyelmezéséért és okta­

tásáért, nemkülönben mindenkor tanusított példás

magatartásáért.

Molnár Román, Czvitkó Péte?', Virágos Károly, Lonszki

Sándor, Nyitrai Károly, Szabó Ferenc I., Jani József,

Csomor Gáspá?', Katona László, Csiki Győző, Szabó György

II. . Maye1' Mihály, Bende Ká1'oly, Schönberger Lipót,

Juhász Imre, Márkus Józse!, Farkas Mihály és Szántó

Lajos csendőrök és Kovács János próbacsendőr, az

osztruzsnicai, szuresini és besaniai ütközetek alkalmá·

v8.l tanusított férfias, bátor és vitéz magatartásukért.

Kleisch Gottfried járásőrmester, hosszú csendőrségi

szolgálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén

mindenkor tanusított buzgó és eredményes működéseért,

alárendelt jeinek helyes neveléseért és befolyásáért.

nemkülönben kifogástH.lan magaviseleteért.

Czéh Józse!, Küs ]Jl[ózes és Lóth Ferenc csenc1őrök, a

közbiztonsági szolgálatban hosszas csendőrségi szolgá­

lati idejük [tla,tt mindenkor tanusított bm',gó és ered­

ményes tevékenységükért, fiatalabb bajtársaiknak he­

lyes vezetéseért és befolyásolásáért, nemkülönben ki­

fogástalan magatartásukért.

Szeidl József örsvezető c. őrmester, hosszas csendőr­

séai szolgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági szolgálat·

b:n, mint irodai alkalmazásban tanusított kiváló szak·

értelemmel párosult ügybüzgóságáért, lankadatlan szor­

galmáért, alárendelt jeinek belyes befolyásolásáért, elől·

járóinak hathatós támogatás áért és példás maga

viseletért.

Keresztes Mihály járásőrmester és Kiss János II.

örsvezető c. őrmester, a tápiósápi örs pénztárasztal fel·

törést' tettesének kinyomozása alkalmával kifejtett ügyes,

leleményes és körültekintő eljárásukért.

1 5*


28

Halász Sándor csendőr c. őrmester, hosszas csendőr·

ségi szolgll,lati ideje alatt a kö?izto , nsági szogálat terél

mindenkor kifejtett buzC1almaert es eredmenyes teve·

kenységeért, alárendeltje'inck helyes:befolyáo:ásáért és

oktatásáért, nemkülönben példás magatartasaért.

A IV. számu csendőrkerületnél "

Pongrácz Károly örsvezető c. őrmester, az 1914-15.

évi hadjárat alkalmával az orosz betörésnél örsének

célirányos vezetése, alárendeltjeink , he1 1 es befolyás .

lása csapatok és hadifoglyok elszallasolasa és a hadl·

szerk összegyűjtésénél kifej tett hasznos szolgálataiért.

Papp Antal örsvezető c. őrmester, az 1914. évben

elrendelt mozgósítás alkalmával az állami és közbizton·

sági szempontból felette fontos kishársi határszéli örsön

a mozgósítás óta teljesített fontos szolgálataiért.

Angel Mózes csendőr, az 1914. évben elrendelt mozgó.

sítás alkalmával a kishársi felette fontos h8,társzéli örsön,

a határvédelmi intézkedések pontos végrehajtása és az

ott előfordult események megfigyelése körül teljesített

szolgálataiért.

Novák Ferenc csendőr, az 1914. évben elrendelt

mozgósítás alkalmával a lubotényi fontos határszéli Öl"

sön, a határvédelmi intézkedések pontos végrehajtása

és az ott előfordult események megfigyelése körül tel·

jesített szolgálataiért,

Paál János örsvetező c. őrmester, örsparancsnoki

minőségben hosszas csendőrségi szolgálata alatt kifejtett

eredményes működéséért.

Gyűjtő József örsvezető c. őrmester, Bereg és Ugocsa

vármegyékben garázdálkodott lótolvajbanda tagjainak

és orgazdáinak nehéz körülmények között történt ki·

nyomozásáért.

f"", Szász Ignác csendőr, az 1914-15·ik évi hadjárat al·

kalmával, az oroszoknak a fenyvesvölgyi örskörletbe

történt betörésénél, az ellenséggel szemben tanusított

bátor magatartása, a visszamaradozó katonák össze·

gyűjtése és szétszórt hadiszerek felkutatása és beszol·

gáltatása körül kifejtett hasznos szolgálataiért.

229

. " k "

'tése

K iss László örsvezető c : őrmes : er, i: t f jtel u red.

körül fáradhatatlan tevekenys ge a

ményes működéséért. " f lfegyver·

oma

R ' n Mihály örs vezető ez. or mester, egy e

kezett veszélyes kat?na.so

telénél tanusított bator es er a

sáért.

, t '

e,v n

f r: elszánt magatartá.

"k ' kártalmatianna e·

. " működő hadsereg érdeké·

Kacsora Twadar csendo

ben kifejtett hasznos szO ga a a ,

ben tanusított bátor , magatartasaért,

r"

l t t . és az ellenséggel szem·

A VI. számu csendórkerületnéJ, ,'

_ " "

c őrmester, Szilasbolhás köz :

Osapó Gyorgy orsvezeto t ' Ih 'tásolmak s azok tettesel

ségben elterjedt méhmagz e a) l és célszerűen vezetett

és részeseinek nagy buzga

omn k'd

ít

l" ée'rt minek eredménye

k" "It l er e , .

h ódzott méhmagzat elhal'

tások megszüntek.

" .

d

" egy vásárról hazatérő

Gyarmathy Elek csendor, m

kocsija két lovával

fuvar o s nak , ládákkal egr

"l : uvaros is a kocsi és a

,

együtt az ar okba du s

fi Ime és ébersége foly tan

lovak alá került, a y

r: l eme veszélyt észrevéve,

a tőle mintegy 100 lper d' és tevékenysége által

gyors és célszerű mte, e ese

veszélyes helyzetből

a fuvarost lovaival egyutt ezen

kiszabadította.

"

, " mester az 1914. évi általá-

.

'th József II Jarasor

' '

Horva

l n

évtelen feljelentes a apja ,

nos mozgósítás alatt egy n

h dk"telezettség alól való ki·

mely ben 46 egyén lett a a

. 1 0 kimerítő és értékes

búvással gyanusítva, 19n a ) os" ' n az ügy rövid idő

nyomozást folytatott, mme a aP) h t t

é b fejezést nyer e e .

alatt törv nyes

,

l' l'

t " " rmester kétrendbe l o·,

Egyházi József ors:r eze , o c. O

l mm' t kétrendbeli bető·

, k l lopas va a· ,

lószerszám· es o cs .

, oszabb ideig tartó, fáradsao

réses lopás tetteselek h

, .. yes nyomozással törtent

nem ismerő leleenys es

Urgazságszol!}áltatás kezbe

kideritése, elfog asa es az

nyomozással esz ozo

lett az is, hogy az ott el ara p

j utt&tásáért.

,

.

,

t


230

Albert János és .1I1agasi Antctl já.rásőrmesterek, Ilo/'

1,áth Ká?'oly III" Berényi Péte?', Tóth Józse! ll. és Bodr

loTe Lajos örsvezető c, őrmesterek, Gáspár János III. és

Kövér Károly csendőr c. őrmesterek, Szabados Józse!,

Kovács János V. és Péterfy János csendőrök, egy kóbor

C'zigánybanda által több vánnegye területén éveken át

elkövetett Rok betöréses 1011ásna,k és tetteseinek, hosszú

időn át fáradságot nem ismerő buzgalommal, nagy ki·

tartással és Rzakértelemmel eRzközölt nyomozfÍRRa,l t,ör·

tént kiderítéséért.

Baranyi János ll . örsvezető c. őrmester, mint ka·

darkuti örsparancsnok, a közbiztonsági szolO'álat terén

álalába ig . en haszno és redményes te:ékenységet

feltett ki, mmek eredmenyekent a mozgalmas örskörlet·

ben a l özbizto ági viszonyok teljesen megjavultak s

mert alarendelt)elt helyesen befolyásolja s magatartásá.

val azoknak igen jó példát mutat.

Tóth Ferenc 1. csendőr, egy tüzér á.ltal az állam·

kincstár kárára a harctér en elkövetett 13518 korona

pénz . o ást, nagy , figyel mmel és körültekintő eljárással

es kozol puhatolassal kIderítette, tettest beismerő vallo·

masra buta és a pénz előkerítése által a kincstárt a

károsodástól megóvta,

1 ! tasi Károly örsvezető c. őrmester és IIausensteiner

}yJ'hal arhatalmi népfölkelő, Völgyfalva községben

1915. eVI II: 18-án kiütött tűzesetnél, az emberélet és

vagyonmentes, vala mint a tűz tovább terjedésének

l eggátlása körl nagy buzgalommal, odaadással és

fer fias magatartassal teljesített közhasznú és eredmé·

nyes szolgálatáért.

" Gelencér ál járásőrmester, Gerencsé?' Ferenc lovas

?, rsvezeto c. or mester és Németh Lajos l. örsvezető c.

orm ste , r, egy . 500 korona kárértékű állítólagos posta-

:blas, lle . ve s kk , asztás tettesét, kiváló sza,kértelemmel,

agy k ? rultelnntessel és gyorsan megindított alapos I

ny mozassal, az illető postamesternő személyében ki·

lentete, a elsikasztott pénzt hiány nélkül előkerí·

ette . e a , kcstart me károsodástól megmentette.

Kom Pal orsvezcto c. őrmester, a háború folyamán

I

\

231

katonn.i kincstár kárára lovak kicserélése által űzöt.t

csalások tettesei és részeseinek nagy óvatossággal és

körültekintéssel eszközölt megfigyelése és kiváló szol·

gálati buzgalmával történt leleplezése és feljelentéséért

s ez által a katonai kincstárnak nagyohb károsodástól

l

"

" t

va o megovasae1 .

Vizi János csendőr, kiváló ébersége és igen óvatos

megfigyelés után egy Balatollmenti fürdőtelepen két

O'yanus egyént elfogott, kikre a nyomozás folyamán

9 rendbeli _

mintegy

3739 korona kárértékű betöréses

lopás reábizonyult s ez által a Balatonmenti nyaralókat

eme veszélyes betörőktől meg sza badította.

N émelh Dávid járásőrmester, jj1 amsi Gyula, G1j'lt.

?'ácz István és Bawnya,i János Il. örsvezető c. őrmeste·

rek, Vajda And1"ás lovasörsvezető c. őrmester, Szabó

Ferenc karhatalmi husz ár tizedes és Turi János kar·

hatalmi népfelkelő, gy kaoaszökev ényekbÖl állot

, ,

veszélyes ferryveres kobor Clganybandanak nehez ko·

rülmények kÖzött történt eHogása s az áta:u elk :vtett ,

_

14 rendbeli mintegy 1242 korona karerteku betoreses·

lopásnak nyolc napon át tartó igen célszerűen vezetett

s fáradha,tlan buzgalommal és kitartással teljesített

nyomozással történt kiderítéséért.

IIo1"váth József Il. járásőrmester, az 1915. évi háború

folyamán mint tolmács és biza1mi egyén az 50. számú

német hadikórház igazgatója mellé vezényeltet vén, ott

példás magatartást tanusított s szolgálti buzgalI1":

. a , és

kötelességeinek kifogástalan tel)esitése altal a hadIkor·

ház vezetőségét támoga , tta. . '" ..

"

Patak Dániel örsvezet6 c. ormester, Szll kozsegben du·

höngött ti'1vésznél az emberélet és vagyonmentés körül

kiejtett ig

saját életének veszélyeztetésével n buzg? és

eredményes tevékenysége, valamt a tuz tvabb ,

terjedésének meggátlás ára tett kozhasznu és celszeru

intézkedéséért.

, . ,

Ozi1"áki Vendel örsvezető c. 6rmester és Spttznagel

János csendőr c. őrmester, Frigyes főherceg úr ő Fensége

tulajdonát képező márialigeti malomból évek óta

űzött, mintegy 1 1,230 korona kárértél{ű lopások tettes eit


232

részeseit és orgazdáit, kiváló szakismerettel na b

galommal teljesített és kötelességérzettől áthatott , u z ·

nyomozással kiderítette.

A V Il. számu csendőrkeTületnél.

Szolga Lajos és Józsa László csendőrök hat '

ugyes

egye

területén működött tolvajszövetkezetnek 48ar

k ozo

ll

776 órán át folytatott j' gen nehe'z k" "l '

vzetet, y?ozás során történt leleplezésénél

kozremukodesert miáltal 101 l ' ,

büntettének tetteseit sikerült

kezére juttatni.

" ,

Szakács Józse! őrmester a köz bizt

' l etve

oru menye k" "tt

va o

l '

o;as , es 3? orgazdaság

z 19azsagszolgáltatás

terén kifejtett eredményes ' sagl szolgalat

működéseér

Ferencz Tamás örsvezető c "

Fazekas András és Pakocs Adr rmester,,, mecs Péter,

,

jlius hó ll-én felhőszakadás fOI; sdorok ,914. v

á í

,

segben keletkezett árvízveszély aIk !

gatott gyermekek és a ok b' t

vagyonmentés körül t:usíto os: t

ményeikért.

Mihály Albert Béla csendőr ' L

őr ég megerősítésére beoszt

es

, a mava szoron·

esukk koz­

ga el

h y,zése és a

e esseg u teljesít-

'

, ukacs ,

y6rgy csend,

mareius hó 20-án Brád k" ?tt nepfelkelo, 1915. év

keletkezett vízáradás ált °tsegbe nagy esőzés folytán

vagyonmentése körül k'f

ismeretes szolgálatukért

VI A cse d" k "

\ vesz , el e ; tetett személy és

e] ett lnvaloan buzgó és lelki·

. n or erületi parancsnokságok által nyilvánosan

o

megdicsértettek :

Az I, számu csendőTkerületnél

D ubert Lajos csendőr az ' ,

lU14, évi má]'u h

" " avalg ter] l" 'd"b

ü.,yere"l örskörlet k " l" 1"

,

l

' "

' 193,

eVl december havától

,, ' ee o l o en az aranyos-

u on )ozo közs ' 'b

e i) rendbeli, köztük 10 b .. e

.

'

el en garazdálkodott

etoreses lopást elkövete t

233

veszedelmes tolvaj kézrekeritése körül buzgólkodó

örsparancsnokának támogatásáért.

pozsonyi János örs vezető ez. őrmester, Gligor Emil

csendőr és Tóth Vendel, Szpisák János, Vágner István,

Buzogány Lajos, a IV. kerülettől az 1. kerülethez vezényelt

csendőrök, azon gyors és célirányos intézkedéseik

ért, valamint fáradhatatlan buzgalmukért és igen ered·

ményes ténykedésükért, melyet 1914, évi november

hó ll-én Ajton községben ifj. Bükkösi István ottani

lakos telkén kiütött tűz lokalizálása és vitása körül az

akkor uralgott erős szélben kifejtettek, mi által jelen­

tékenyebb kár és közveszély keletkezését megaka.

dályozták.

A II. számu csend6rkerületnpl.

Ifi István csendőr, Lázár Albert bécsi lakosnak a

Dunából nehéz körülmények között véghez vitt meg­

mentése alkalmával tanusított bátor és önfeláldozó

magatartásáért.

Lukács Sándor csendőr, Huszt községben kiütött tűz-

vész alkalmával az égő szobáb ól kimenekült nő égő

ruhájának eloltása alkalmával tanusított kötelességhü

magat,artásáért.

Gaál ImTe örsvezető ez. őrmester, egy emberélet

megmentése körül tanusított fáradozásáért.

Kiss Pál Il. örsvezető c. őrmester, a közbiztonsági

szolgálat terén kifejtett eredményes tevékenységeért

és alárendelt jeinek helyes és czélirányos vezetéseért.

Ozsvár Kálmán örsvezető ez. őrmester és Aladsich

Antal csendőr, mivel a csapataink által foganatosított

rajtaütéshez, mint kisérők és útmutatók önként jelent.

kezvén, a Dunán való átkelési kisédetnél kifejlődött

tűzharcban bátor magatartást tanusítottak.

Mészáros Mihály II. csendőr c. őrmester és TatáT

Józse! csendőr, egy lótolvaj szövetkezet tagjainak ki·

deritéséért és az igazságszolgáltatá kezébe történt,

átadásáért.

Goncza J6zsef csendőr c. őrmester, egy pénz h amisító

b&-nda inyomozásl!. és elfogásáért.


234

A lll. számu csendőrkeriiletnél

Oláh Ferenc örsvezető c. őrmester, a Belgrád. nevü

Rzerb hajó és utasainak, valamint szállítmányának fel·

tartóztatása, az utasok elfogása, a hajó Rzállítmánya

megőrzéRének hiztosítása alkalmával kifejtett észRzerű

és gyors intézkedéseért.

Török István csendőr, a Belgrád nevü szerb hajó és

nta,sainak, valamint Rzállítmányának feltartóztatása, az

utasok elfogrísa, a hajó és szállítmáuya megőrzésének

biztosít:ísa alkalmával tanusított bátor, elszánt helyes

és célravezető fellépése ért.

M. Szabó Mihály, Sértő Jenő, Bitlne1' Rezső és Fazeka,8

Gergely csendőrök, a Belgrád nevü szerb hajó és utasai·

nak, valamint szállítmányának feltartóztatása.. az

uaso , elfogása,

, a hajó szállítmánya megőrzésének

?lzto l . as alalmaval a , helyszínén történt gyors meg­

Jelenesukert es ott tanusltott helyes és célirányos fel·

lépésükért.

Ökr , ?s János örsvezető c. őrmester és Kovács János 111.

cs nor, a Dr. Balassa Bp,la zombori királyi törvény.

szekl orvos lakásán kiütött tüzvész alkalmával a lakás·

ban rekedtek mentése és a tüz eloltása körül tanusított

1

odadó buzgalmukért és a helyszínén történt gyors

megJelenésükérti.

I!rávucz yil

s csen , dőr, a közbiztonsági szolgálat I

te en csendorsegl szolgalati ideje alatt kifejtett ered·

menyes tevékenységeért, fiatalabb bajtársainak helyes

befolysolásáért és vezetéseért, nemkülönben példás

maga vIseleteért.

Papp Ján

?,

s IV. csendőr e. őrmester és Pásztor

,

Jozsef " c e dor, l öbitonsági szolgálatban hosszas

cse dorsegl szolgalati IdeJük alatt kifejtett eredményes

evekenységükért, fiatalabb bajtársaiknak oktatásáért

,, :elyes b folyá ? lásáért, nemkülönben az utóbbi

l o en tan ; tsltott JO magaviseletükért.

B , ,

Szersa J anos és Szi?' G _ ..

" "

. . yorgy orsvezeto c. ormesterek,

,

aro Marschall Gy l ' k' l '

özvegy Rudnay J

o,,af C ; 'l'

l s ,

Ir. a tabornagy úr es

z c ne


236

rendbeli betör ese s lopásnak kideritése s a bűnjelek és

orgazdáknak kinyomozásánál való eredményes közre.

működésükért.

Kovács István karhatalmi tartalékos huszártizedes,

Súl községben 1915. május 1y.én dühngött űzvés nél,

az emberélet és va.gyonmentes, valammt a tuz tovabb·

terjedésének meggátlása körül tanusított hasznos és

eredményes közreműködéséért.

Ma{!áth József karha.talmi tartalékos gyalogos és

Ruszkai György karhatalmi népfölkelő, Rödöny község' ,

ben 1915. augusztus 10·én este 9-10 óra tájban a nagy

esőzés következtében keletkezett árvízveszélynél, az

emberélet és vagyonmentés körül nagy buzgalommal

küejtett és kötelességérzettől áthatott eredményes tevé· I

kenységükért.

Kovács Józse! András, Prisznyák Boldizsár és Bellavits I

Kálmán csendőr ök, többrendbeli méhmagzat elhajtás

tetteseinek és részeseinek, nagy buzgalommal és cél.

szerű nyomozással eszközölt kiderítése körül tanusított

eredményes közreműködésükért. .

Ftics Ferenc lov. csendőr c. őrmester, Osizmazw

István, Meszes Károly, Ozinki József, Kiss Balázs István,

Kőmüves József, Varga József VII., Németh Mihály lll.

és Pálfi Lajos csendőrök, egy kóbor cigánybanda által

több vármegye területén éveken át elkövetett betöréses

lopásoknak és tetteseinek hosszú és fáradságot nem

ismerő nyomozással történt kiderítése körül kifejtett

eredményes közreműködésükért.

Juhász József, Berdalovics Pál és Keszler János csend­

őrök két rendbeli ló-, lószerszám és kocsilopás, valamint

kétrendbeli betöréses lopás tetteseinek kiderítése és

elfogásánál történt eredményes közreműködésükért.

Ma{!yar István II. örsvezető c. őrmester, Savanyu­

kúton elhelyezett lábbadozó-osztag parancsnokának

szolgálati ügyekben hozzá intézett felhívásait öt hóna.pon

át mindenkor kiváló ügybuzgalommal és jó eredménnyel

teljesítette s ez által a parancsnok hivatásának sikeres

teljesítését nagy ban elősegítette.

Miháka. Ferenc csendőr, FelsöfeMrkut községben

237

1915. április hó 12-én dühöngött tűzvész alkalmával, a

tűzoltás és vagyonmentés körül tanusított czélszeríí,

buzgó és eredményes tevékenységéért.

A V II. számu csendórke1·ületnél.

V oloncs György és Bányász János csendőr c. őrmester ek

a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes

működésükért.

Sárosi Pál csendőr, hat vármegye területén működött

tolvajszöveztkezetnek 400 órán át igen nehéz körülmények

között vezetett nyomozás során történt leleplezésénél

járőrvezetőjét hathatósan támogatta.

Galicza János örsvezető c. őrmester, a m. kir. 30. gyaloghadosztályhoz

tábori csendőr minőségben beosztva,

a kincstári ingóságok összegyüjtése körül_l szerzett

érdemeiért.

vu. A hadrakelt sereg kötelékében teljesitett kiváló

szolgálatOkért dicsérő elismerésben részesültek :

A II. számu csendőrlcerületnél.

Kámán Antal őrmester, Fock György, Ososzor József,

Mertz Ferenc, Péter Sándor, Papp József III. és Szilágyi

Sándor örsvezető c. őrmesterek, Faragó Mihály,

Fratilla János és Lukács Dénes csendőr c. őrmesterek,

Putnoki József, Izzó Lajos, Turi István csendőr ök él'

Vida Józse! próba csendőr, az ellenség előtt tanusított

vitéz magatartásukért. .

Osáki Sándor, Tkalecz Lőrinc, Vasta{! József és Moha

Sándor csendőr cz. őrmesterek, Szerbiába kiküldetésük

alkalmával, az ellenség közelében tanusított kiváló

bátorságukért. .

Vánna Vazul, Iti István, Fehérvári István, Bencscs

István Halasi Sándor Szögi Antal, Vigh István, Kacsán

András, Tóth Pál li., Szarvas Ferenc, Reisz Lajos,

Toldi István, Bogye Péter, Osarankó István, Farkas János


238

II., Haláliz György, OZlil'út János, La,czkó J!''ÜlÖ1J, Ozil'rct

János, lIfellen Ma/ály, Páli János 68 Kellner Imre

escndőrök, az el1en"ég elöl t ÜmuKHuLL hát ol' ét> vit éz

magatartásuk6rL.

Bába hnre ört>vezcLő (" . Öl' IllClO LcJ', a y nrino v'ics Dezső

csendőr c. őrmcster, Tcmdi Péter csendőr és Bohus

Mihály próba csendőr, erélyes és célirányos maga­

tartásukért.

Ferenczi Péte1- csendőr c. őrmester és Kiss Dénes

csendőr, 1915. évi március hó 30-ról 31-re menő éjjelen

ment és és segélynyújtásnál tanusított kimagasló tevé­

kenységükért.

Engel Mihály őrmester és Kleitsch Arzén csendőr c.

őrmester, a belgrádi portyázó különítmény parancsnok­

ságánál teljesített kiváló szolgálataiért_

l tikosich fYI árton őrmester, Faragó Tivadar, Varga

Mhaly, Fehe1' József I. örsvezető e. őrmesterek

Keszőcze István, Etschek György, Antal Tivada,r é.'3

Maerna Károly cs ndőr c. őrmesterek, Kostyán József,

VaJda Antal, Rum István, Németh Inw'e, Kelemen János

B ; konyi 18 , tván é Pet ki Lajos csendőrök, az clln Fiéd

clott tallUfutott bator és vitéz magatartásukért.

A I II. szál1H csendőrker iiletnél.

, KO , vács Iá1'(on csendőr c. őrmester, Szehágel József

c !lep Gyorgy csendőrök, az ellenség clőtt tanusított

vltez magatartásukért.

, l! ap y . . Jlt!átyás csendőr, egy veszedelmes kémnek és

zIto r . plrat0k terjesztőinek felkutatásánál tanusított

ugyes kozreműkÖdéséért .

..

G1Jrfi Imre és Obora István csendőrök, az ellenség

kozeleben tanusított kiváló bátorságukért.

8ch dek lI!árton örsvezető c. őrmester és Tóth Antal

c endo c. ? rster, egy bonyolult nehéz bűnesetnek

kl , dertese korlih, körültekintő ügyes eljárásukért, mely­

nel farado á ukat egy váratlan eredmény tetézte.

k't ec

. Mhály csendőr c. őrmester, az ellenség előtti

l uno szolgálatai elismeréseül.

Kiss Jáno !II. csendőr , c . őrmes . ter, az ellenség el őtt

tanusított vltez magatartasanak el Ismeréseü l.

Fábián János őrmester, az cllemég előtti kitünő

teljesítményekért.

jos csendőr c. őrmester, felügyelő közeg­

, Mesznyi L

{ent tobb honap n keresztül legerélyesebben, lelki­

Ismeretesen és tapmtatosan teljesített szolgálataiért.

Miklósi György csendőr c. őrmester, kimagasló szol­

gálati buzgóságáért és a mentési munkálatoknál különös

megelégedésre szolgáló eredményes tevékenYEégeért.

A I V. számu csendőrkeriiletnél. ,

Rozner Samu és J eszenszky Odön örsvezető ez. őrmesterek,

az ellenség előtti kitünő szolgálatik elismeréséül.

Poráda József örsvezető ez. őrmester és Németh János

csendőr ez. őrmester, a hadrakelt seregnél tábori csendőr

minőségben teljesitett kiváló szolgálataikért.

Nagy István II. őrmester, Balogh Im1"e csendőr c. őr111.,

az ellenség tilőtt teljesített kiváló szolgálataikért.

Kocsis József 1. őrmester az ellenség előtt teljesített

hasznos szolgálataiért.

Csépe Mihály csendőr c- őrmester, Nunn Ferencz és

Tóth Antal csendőrök egy veszedelmes kémnek és

lázitó röpiratok terjesztőinek fclkutatásánál tantlflÍtott

ügyeR közremüködésükért.

A z V. számu csendőrkeriUetben.

Koprda Tamás, Bocsa Ede, Mátéffy Ignác. és Moizsis

Mihály csendőr c. örmesterek, mint tábori csendőrök,

a hadtápparanesnokságot kiválóan jól és hathatósan

támogatták.

Maráczi Fe-enc csendőr, mint tábori csendőr kiváló

kötelességhűségeért és szolgálati buzgalmáért.

Kiovszky Ferenc csendőr, mint tábori csendőr kiváló

szolgálati buzgalmat és tevékenységet fejtett ki.

Bellobrád István őrmester, egy híd helyreálUtásánál

tanusított kitünő tetterős közreműködéséért.


A VI. számu csendórkerületnél.

11Iatus János csendőr, az ellenség előtt tanusított ön.

feláldozó maga ta,l'tásáért és a határ biztosító szolgálat.

ba n, az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálataiért.

Kiss János V. csendőr cz. őrmester, az ellenség előtt

tanusított vitéz magatartásáért.

Molnár Károly Dulcz Pál, és Preisz János csendőr c.

őrmesterek, az ellenség előtt teljesített kitünö szolgálataikért.

Csóka István csendőr, az ellenség elött tanusított

kötelességhü magatartásáért.

I

I

Hiven,

becsülettel,

vitézül !

Osak azok arcképe közöltetik kik fényképüket 1915

november hó végeig bektí.r!lt\.ík.


1. osztályu ezüst vitézségi éremmel ldtüntettek :

Farkas István.

csendőr c. őrmester.

Bertalan Sándor,

csendőr.

Fratilla János,

csendőr c. őrmester.

Sárosi Dániel,

csendőr c. őrmester.

Salzer Adolf,

iirm·ester.

Halász Károly,

csendőr c. őrmester.

Berkó Flórián,

csendőr.

Karalyos Gyula,

őrmester.

Kiss Károly n.,

csendőr e. őrmester


Kostyán József,

cRendőr c. őrmester.

Majoresák János,

csendőr c. őrmester.

Papp János lll.,

csendőr c. őrmester.

Pál István,

csendőr.

Nagy István I.,

csendőr c. őrmester.

Vass Imre,

csendőr c. őrmester.

Piszánszki Mihály,

csendőr.

_.

Nagy Károly III.,

csendőr c. őrmester.

Bodnár József l.,

járásőrmester .

Feleki Ferenc,

őrsvezctő c. őrm.

Marosán Miklós,

őrsvezető c. őrm.

BOdányi Kálmán,

cEendör C. őrmester.

Pongrácz Károly,

"őrsvezetö c. őrm.

Kurucz István.

csendőr c. őrmester.

,

Szlatky József,

csendőr c. őrmestcr.

Rogozsán Cyrill,

őrs vezető . c. őrm.

Rácz Gábor,

csendőr.

Bors Simon,

csendőr c. őrmester.


Csizmadia Lajos,

örsvezető c. őrmester.

Varga Ferenc,

csrndőr.

Gál Ignác,

járásőrmester .

stranszky Zsigmond,

őrmester.

Kardos József,

csendőr c. őrmetter.

2, osztályu ezüst vitézségi éremmel ldtüntettek :

Kelemen János,

őrmester.

Csizi Henrik,

csendőr c. őrmester.

Báthori János,

járásőr mes tE:r.

I

"

Ágoston Laj os,

örsvezető c. őrm.

..

Ábrahám György I.,

csendőr.

Öváry Laj os,

Őrmester.

Fecskés Mátyás,

csendőr c. őrmester.

Kellner Imre,

csendőr.

Babarezi István,

csendőr c. őrmester.

· ,

\ ,


Garam völgyi Ferenc,

csendőr c. örmester .

Biró András,

csendőr c. örmester.

Tóth Péter,

csendőr

Kovács István IV.,

csendőr c. örmester.

Jankovich András,

csendőr.

Varga József V.,

csendőr.

Nagy Imre II.,

csendör c. őrmester.

Molner Gyula,

csendőr.

Fazekas József,

csendör c. őrmester.

Rozgonyi György,

járásőrmester.

Huszti András.

örsvczető c. örm.

Gazsi József,

csendőr c. őrmester.

Pető Mátyás,

őrmester.

Bordák János,

cscndőr c. őrmester.

Erőss Károly,

csendőr.

Péter Péter,

örsvezető c. őrm.

Lőrinczi Imre,

csendőr c. őrmester.

Kós György,

csendőr


Lipták Bertalan.

csennőr.

Pálfi Jakab,

őrsvezető c. őrm.

Arany Miklós,

csendőr c. őrmestrr.

Pányé Tivadar I.,

csendőr.

Poszpis Ferenc.

csendőr c. őrmester.

Barkovi cs József,

cendőr c. őrmrster.

Pusztai József,

csendőr.

Demetrovics István,

őrmester.

Bodás Lajos,

csendőr c. őrmester.

1

I

t

..

Csóka István,

csendőr c. őrmester.

Jáger Sándor,

c.s cndőr c. őrmester.

Kocsor Lajos,

csrndőr c. őrmester.

Habjanecz János,

csendőr e. őrmester.

Janzsó Győrgy,

csendőr c. őrmester.

I

Magyar István,

csendőr c. őrmester.

Hézinger Imre

csendőr c. őrmester.


Kalota János,

csendőr c. őrmester.

N agy József III.,

őrsvezető c. őrm.


Takács István,

cscndőr.

Bereczki Dávid,

csendőr c. őrmester.

Juráncsik János,

csendŐr c. őrmrster.

Tuboly János,

csendőr c. őrmester .

Szombati János,

őrsvezető c. őrm.

Szilágyi Lajos,

csendőr.

Czáka Alajos,

őrmester.

Sarmaság Demeter,

örsvezetö c. örm.

Horváth Ambrus,

csendőr c. őrmester.

1

I


A koronás ezüst érdemkereszttel a vitézséUi

Biró György,

őrmester.

Doba Mihály,

őrmestrr.

Hegyi János,

örs\'ezotő c. Őr111.

érem szala!1ján ki tüntettek :

Kósa Joákim,

őrmester.

Csegezi Kálmán,

örsvezető c. őrm.

r

Ilyés Ferenc,

örsvczctő c. Örnl.

Csiszér Albert,

őrmester.

Halász Laj os,

örsvezető c. őrm.

Keller Nándor,

örsvezető c. őrm.


ötvös Gábor,

örsvezetö c. őrm.

I Placsintár János,

csendőr c. őrmester.

FallJ Ferenc,

őrmcRtrr.

Barta Miklós,

csendőr c. őrmester.

Sági János I.,

járásőrmester .

Németh lVI ózes,

őrmester.


',j ,

"

G;ráma Győrgy,

csendőr c. őrmester.

Engel Mihály,

őrmester.

Néveri Sandor,

örlIlester.

Schőn Henrik,

őrmester.

Sztojka Károly,

őrmester .

1'1

J ékli Péter,

csendőr c. őrmester.

Kárászi Gyula,

örsv!'zctő c. őrm.

Gy. Szűcs Laj os,

örsypzető c. őrm.

Csipkala István,

törzsőrmester.

Mészáros István 1.,

őrmester.

Horváth Sándor V.,

csendőr c. őrmester.

Palóczki József,

csendőr c. őrmestrr.


György József,

csendőr c. őrmester.

Bobula Péter,

járásörmester .

Kovács János V.,

örmcter.

Bátyai Lajos,

csendőr.

Hegedüs József,

járásőrmester .

Rózner Samuel,

örmster.


Wolf Gyula,

törzsőrmester.

lllyés Mihály,

járásőrmester .

Arvai Miklós,

örsvezető c. űrm.

l Erdei József,

örsvezető c. őrm.

Kosinszky János,

örs vezető c. őrm.

Pándy Gyula,

örsvezető c. őrm.

J eszenszky Ödön,

örsvezető c. őrm.

Marozsán József,

örsvezető c. őr m.

Bánóezi Mihály,

csendőr e. őrmester.

Kis László,

örsvezetö c. örm.

Nobik József,

örsvezető c. őrm.

Borógyi György,

csendör c. őrmester.


Gonda István,

csendőr c. őrmester.

Tóth János IV.,

csendőr c. őrmester.

Handl Ferenc,

őrmester.

Haller István,

csendőr c. őrmes ter.

Magyari ts Mihály,

törzsőrmester.

Virsik Géza,

őrmester.

Kiss János III.,

csendőr c. őrmester.

Bellobrád István,

őrmester.

Lehőcz József,

csendőr c. őrmester.

Fendrik Károly,

őrmester.

Czinege Lajos,

őrmester.

Gyurka Mihály,

őrmester.

Magyar István 1.,

őrmester.

Ernszt Ferenc,

őrmester.

Benedekffy István,

örs vezető c. örm.

Németh Mihály 1.,

örsvezető c. őrm.

Gagyi Ferenc,

őrmester.

Deák Ambrus,

örsvezető c. őrm.


J obi Károly,

őrsvezető e. őrm.

Boda Miklós,

őrmester.

Szakál Károly,

őrsvezető c. őrm.

Halmágyi Tamás,

őrsvezető e. őrm.

Papp János,

őrmester.

Lusztig Sándor,

csendőr e. őrmester.

Andrási Mihály,

csendőr e. őrmester.

Szegedi Győrgy,

őrsvezető e. őrm.

Szabó István,

csendőr e. őrmester.

f,

Wonnerth Győrgy,

csendőr c. őrmester.

Tóth János,

csendőr c. őrmester.

Ezüst érdemkereszttel a vitézségi érem szalagján

Idtü ntettel{ :

Nisztor János,

csendőr c. őrmester.

BiJinszki József,

csendőr.

Bujáki József,

csendőr.

Nagy József ll.,

csendőr.


Bronz vitézségi éremmel kitüntettek :

Gergelyfi János,

őrsvczető c. őrmcster.

Kiss János Ill.,

csendőr c. őrmester.

Rép György.

csendör c. őrmester.

Engel Mihály,

őrmester.

Kovács lVIárton,

csendőr c. őrmester.

Szehágel József,

csendőr c. őrmester.

-

Gilezán János,

csendőr e. őrme5ter.

Péter Miklós,

csendőr c. őrmester.

Keresztesi László,

csendőr.

f

Kővi László,

csendőr c. őrmester.

Dedics János,

őrmester.

Farkas Győrgy,

csendőr c. őrmester.

Cziráki Kálmán

csendőr c. őrmest:·!'.

Csizmadia Lajos

örsvezető c. őrmester.

Halmi István,

csend őr c. őrmester.

Barna Imre,

ccndőr c. Őrmester.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!