23.08.2013 Views

Csaladunk 2006 3 korr.qxd - Veszprémi Érsekség

Csaladunk 2006 3 korr.qxd - Veszprémi Érsekség

Csaladunk 2006 3 korr.qxd - Veszprémi Érsekség

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C S A L Á D U N K<br />

CC ss aa ll áá dd pp aa ss zz tt oo rr áá cc ii óó ss ffff oo ll yy óó ii rr aa tt 2222 00 00 66 .. VV II II II .. éé vv ffff oo ll yy aa mm 33 .. ss zz áá mm<br />

MM oooo tttt tttt óóóó nnnn kkkk aaaa 2222 0000 0000 6666 .... eeee gggg yyyy hhhh áááá zzzz iiii éééé vvvv rrrr eeee ::::<br />

"" VV EE LL EE DD TT ÖÖÖÖ BB BB VV AA GG YY OO KK ""<br />

AA hhiitt ttoovváááábbbbaaddáááássaa VV aa ll ee nnnn cc ii aa SSSS vv áááá jj cc<br />

DD ii aa kk oo nnnn áááá tt uu ss 11 99 55 66


GONDOLAT<br />

GONDOLA<br />

TTTT aaaa rrrr tttt aaaa llll oooo mmmm jjjj eeee gggg yyyy zzzz éééé kkkk<br />

2. oldal<br />

Anna<br />

3.oldal<br />

Továbbadni a lét gyönyörûségét<br />

4. oldal<br />

A hit továbbadása a családban<br />

6. oldal<br />

Jegyesoktatás és utóélete<br />

7. oldal<br />

Mi történt velük - beszélgetés<br />

a Vásárhelyi házaspárral<br />

8. oldal<br />

Család éld és add tovább a hitet<br />

10. oldal<br />

Tapasztalatok a világtalálkozóról<br />

11. oldal<br />

Diakonátusra készülve<br />

12. oldal<br />

Juniális Veszprémben<br />

13. oldal<br />

Tapolcai családok tábora<br />

14. oldal<br />

Három generáció együtt Gyenesdiáson<br />

15. oldal<br />

Emlékeim 1956-ról<br />

16. oldal<br />

Családközösségek Füreden és<br />

Veszprémben<br />

17. oldal<br />

Svájc<br />

18.oldal<br />

Az élet nagysága<br />

19. oldal<br />

Életünk bálványai<br />

20. oldal<br />

Akik a szeretetáramlatot befogadták<br />

I.<br />

21. oldal<br />

MÉCS jubileum<br />

22. oldal<br />

Gyereknevelés<br />

23. oldal<br />

A pszichológus gondolatai<br />

24. oldal<br />

A szõlõrõl<br />

25. oldal<br />

Szüret<br />

26.oldal<br />

Faludi Akadémia<br />

27. oldal<br />

Szellemi környezet és lelki<br />

egészség<br />

28. oldal<br />

DVD ajánló<br />

29.oldal<br />

A Regina Mundi Plébánia<br />

családtábora<br />

30. oldal<br />

Tûnõdések a nagyszülõi<br />

szeretetrõl<br />

31. oldal<br />

Isten gyermeke lettem<br />

Vannak nevek, amelyeknek nemcsak<br />

sokatmondó, szép és mély értelmû<br />

jelentésük van, hanem az idõk<br />

folyamán rengeteg szimbolikával<br />

földrajzi, történelmi, irodalmi és<br />

mûvészeti értékekhez kapcsolódtak,<br />

vagy jeles személyiségeket tettek<br />

„halhatatlanná”. Új viselõik szinte<br />

örököseivé lesznek mindeme gazdag<br />

tartalomnak.<br />

Az Anna név eredetét kutatva a közel-kelet<br />

ószövetségi népének szellemi<br />

kincsei között találjuk magunkat.<br />

Jelentése tiszteletet kiváltó, ünnepélyes,<br />

kicsit sejtelmes és felemelõen<br />

jóságos: a viselõjérõl azt állítja, hogy<br />

õ Isten kegyelme (ajándéka), kellemet<br />

és bájt hordoz, és még Isten<br />

(szeretetteljes) irgalmát is magán<br />

érezheti.<br />

Az Anna név jelentése rávilágít a<br />

nõi és anyai lélek hivatására és lelki<br />

gazdagságára. Oly tapintatosan és<br />

finom egyszerûséggel teszi mindezt,<br />

hogy szinte észrevétlenül elsiklunk<br />

mellette. Pedig nekünk magyaroknak<br />

egészen különleges kapcsolatunk van<br />

hozzá. De tulajdonképpen kihez<br />

vagy kikhez fûz bennünket ez a<br />

kapcsolat?<br />

Számunkra a történet ott kezdõdik,<br />

amikor még az elsõ ezredforduló<br />

elõtt a magyar fejedelemasszonyok,<br />

majd tõlük a magyar királynék megörökölték<br />

Veszprémet, s az a királynõk<br />

városa lett. Szerény, de azért<br />

- 2 -<br />

Anna<br />

erõs asszony égi palástjának védelmét<br />

keresték, aki nem volt más, mint Szent<br />

Anna, a Boldogságos Szûz édesanyja.<br />

Szerénytelenségnek tûnt volna, hogy<br />

Máriához hasonlítják magukat, s ezért<br />

az õ édesanyjának egyszerû lelki gazdagságából<br />

kívántak töltekezni.<br />

Ugyanakkor ez a választás élethivatást<br />

is kijelölt a magyar királynék számára:<br />

anyai szolgálatot nemzet-gyermekük<br />

boldogulására; mert Szent Anna nemcsak<br />

Mária édesanyja volt, hanem ezáltal<br />

Jézus nagyanyja is. Tudjuk nagyon<br />

jól, hogy minden nõ számára a nagyszülõvé<br />

válás különös lelki megújulást<br />

jelent, mert élettapasztalatának bölcsességével<br />

és engedékennyé szelídült szívével<br />

hozzáfiatalodik unokái gyermekded<br />

lelkéhez.<br />

Minden bizonnyal Szent Anna égisze<br />

alatt kibontakozó lelki gazdagság jótékonyan<br />

hozzájárult sok-sok bensõséges<br />

magyar családi élet kibontakozásához<br />

az oly nemes Árpád-házi királyi családokban<br />

és az egész nemzet életében is.<br />

Mindezt kultikus módon erõsítette a<br />

<strong>Veszprémi</strong> Püspökség védõszentjének,<br />

Szent Annának liturgikus kultusza és<br />

ünnepe, amely átívelte az egész évezredet,<br />

és ami folytatódik a jelenben is,<br />

mert Szent Anna ünnepét védõszentjének<br />

kijáró tisztelettel üli meg napjainkban<br />

is a <strong>Veszprémi</strong> <strong>Érsekség</strong>.<br />

Az Anna nevet 1825. óta még egy<br />

nemes elegancia is körülveszi. Azóta<br />

ugyanis Balatonfüreden minden évben<br />

Anna-bált rendeznek, mely a fiatalság,<br />

a boldogság és a párválasztás különös<br />

hangulatával friss lendületet ad ennek a<br />

kedves névnek.<br />

Kedves Annák, és valamennyien Hölgyek,<br />

Édesanyák és Nagymamák, legyetek<br />

a keresztény hit buzgó átadói,<br />

ahogy azt a Szentatya Valenciában a<br />

családok világtalálkozóján kérte.<br />

Dr. Balázs Pál


"Jó dolog szülõnek lenni, de ne állj<br />

meg, a végtelen hív tégedet, csodák várnak<br />

rád."<br />

Csodálom a legparányibb lény létét<br />

is, azt, hogy van, hogy akar, szeret lenni,<br />

ahogy a léthez ragaszkodik. Csodálom a<br />

kis magok határtalan bizalmát, mellyel a<br />

felszínre küldik kis hajtásukat, és nem<br />

állnak meg, hanem virágot bontanak,<br />

majd magot érlelnek, megélik a maguk<br />

határa közt a teljes létüket. Bármerre<br />

fordulok is, ugyanezt látom, hosszú út<br />

után érkezik a gólya, nem tátja a száját,<br />

fészket épít, fiat nevel, hogy átadja a legdrágábbat,<br />

a lét ajándékát. Minden mi<br />

él, élni akar, nagyra nõni, virágot,<br />

gyümölcsöt teremni, a lét gyönyörûségét<br />

továbbadni, és olyan jól van ez<br />

így.<br />

Csodálom az életet, mi bennünk,<br />

emberekben felfakadt. Csodálom az<br />

anyaméhben egymagában elinduló kis<br />

sejtet, ahogy társat keres, és talál,<br />

majd hónapok alatt szeretetbõl, vérbõl<br />

új élet fakad, csoda a lét, melynek te is<br />

hordozója vagy. Megszületik az ember<br />

és tipegõ-topogó léptekkel elindul a<br />

végtelen felé. Csodálom ezt az ívet,<br />

pályát, mely a semmibõl a végtelenbe<br />

visz.<br />

Gyönyörûséges a lét, jó lenni, kisbabaként<br />

odabújni szüleinkhez, jó<br />

bebarangolni a gyermekkor megannyi<br />

ligetét, erdejét, barátságokat kötni,<br />

megtapasztalni, hogy jó szeretni és<br />

szeretve lenni. Telnek az évek, de minden<br />

nap meghozza a maga gyümölcsét. Te a<br />

világot járod, hogy felfedezd, de ezáltal<br />

önmagadat is meghódítod, felépíted.<br />

Milyen szép a kisgyermek önfeledt<br />

kacagása, az eszmélõ ifjú örökös<br />

elégedetlenkedése azzal, ami van, és<br />

ahogy van, õ többet akar, és úgy érzi,<br />

hogy többet is tud tenni az elõtte<br />

járóknál. Csodálatos naivság, tisztaság<br />

mellyel hiszi a serdülõ, hogy õ mindent<br />

meg tud oldani, világunk kiapadhatatlan<br />

õsereje. Jó dolog huszonévesnek lenni,<br />

szórakozni, de ne torpanj meg, torzó,<br />

torzszülött leszel, ha itt leáll kibontakozásod.<br />

Attól leszel felnõtt, hogy a<br />

megismert értékek közül választasz ma-<br />

Továbbadni a lét gyönyörûségét<br />

Böjte Csaba levele<br />

gadnak, meghozod döntéseidet, majd<br />

lassan kialakul világnézeted, életcélod,<br />

életformád. Mind-mind egy nagy csata,<br />

melyet ha megvívsz alázattal, de bátran,<br />

boldog leszel.<br />

Csodálatos a szerelem, ez az emésztõ<br />

tûz, mely mint táltos paripa, elragad a<br />

fellegek felé, repít, és olyan távlatokat<br />

nyit, melyekrõl nem is álmodtál; társat<br />

találsz magadnak, örvendj neki, a tiéd, s<br />

te az övé vagy. Jó dolog szülõvé válni.<br />

Egy nõ nemcsak gyermeket szül a földre,<br />

hanem megszül egy édesanyát, egy édesapát<br />

is, életet adsz, de te is új életet kapsz.<br />

Egy határtalan új dimenzió, egy új világ,<br />

melynek csillagvárosai gyermekeid elsõ<br />

szavai, botladozó léptei, butuska gesztusai.<br />

Ezt a világot ti teremtettétek, de általa<br />

születsz te magad is. Gyermeked,<br />

ahogy szembefordul veled, tekintetével<br />

azt mondja, hogy "az én apukám a világ<br />

legerõsebb embere", te se tudod hogyan,<br />

de gyermeked teremtõ tekintete átalakít,<br />

és valóban sokkal erõsebb, tisztább<br />

leszel, új ismeretlen források fakadnak<br />

fel szívedben. Te teremted õt, a csodát, a<br />

gyermeket és õ tégedet, a gondoskodó<br />

szülõt.<br />

Jó dolog szülõnek lenni, de ne állj<br />

meg, a végtelen hív tégedet, csodák várnak<br />

rád. Lassan látni fogod, hogy bon-<br />

- 3 -<br />

GONDOLAT<br />

GONDOLA<br />

takozik a bimbó, s gyermeked szép<br />

nagylány, kemény ifjú lesz. Szívedben<br />

mérhetetlen büszkeséggel tapasztalod,<br />

hogy csinos lányod után megfordulnak<br />

a fiúk, hogy fiad jelenlétében a lányok<br />

elpirulnak, összesúgnak, beszédesebbek<br />

lesznek. Jó dolog gyönyörködni<br />

iskolát végzõ ballagó gyermekedben,<br />

vele együtt dolgozni, látni a felnõttkor<br />

küszöbén átlépõ gyermekedet.<br />

Aztán egy szép nap nagyszülõ leszel,<br />

ez egy új világ, ne félj tõle, talán<br />

most már idõd is több van rácsodálkozni<br />

a csodára, a kisunokára. Õ nem a<br />

tiéd, de belõled fakadt a forrás, és ez<br />

boldoggá tesz. Elindítottál valamit,<br />

mi már nélküled is forog. Meséket<br />

mondasz, talán a kis lurkónak<br />

bevallod, hogy nagymaminak van<br />

egy seprûje, min repülni is tud, s<br />

aztán mindig összekacagtok, megtanítod<br />

halászni, s megmutatod azt<br />

a tisztást ott fent a havason, mit<br />

nagyapád mutatott neked, és õ<br />

ugyanazzal a néma csodálattal<br />

fürdeti tekintetét a harmatos tájban,<br />

mint te évtizedekkel ezelõtt.<br />

Utad nem ért még véget. Ahogy<br />

lassan, mint fölösleges limlomot,<br />

elengeded e világ dolgait, méltósággal<br />

megöregedsz. Jó dolog a jól<br />

végzett munka után megpihenni. És<br />

ahogy visszanézel, tudod, hogy kár<br />

lett volna életed útján akárhol is<br />

megállni, életed attól teljes, hogy<br />

bejártad azt, minden életszakodnak<br />

megvolt a maga szépsége, ajándéka, mi<br />

teljessé tette életed.<br />

Utad soha nem ér véget, mert Isten<br />

végtelen, és a végtelent bebarangolni<br />

végtelen idõ kell, ne aggódj, idõd van,<br />

halhatatlan vagy. Bízz Istenedben, ki<br />

létre hívott, ki megajándékozott a bontakozó<br />

élet csodájával. Õ azt akarja<br />

végtelen bölcsességével, jóságával,<br />

szeretetével, hogy mindent megismerj,<br />

és te is megtapasztald a létezés örömét.<br />

Útban vagy a nemlétbõl a lét felé, csodák<br />

várnak rád, minden nap ajándék,<br />

hogy lassan te magad is ajándék legyél.<br />

Csaba testvér


GONDOLAT<br />

A hit továbbadása a családban<br />

Valenciába a Családok V. Világtalálkozójára Magyarországról érkezett küldöttség tagja volt dr. Tóth Pál, a<br />

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs Tanszékének tanszékvezetõ helyettese feleségével, Judittal<br />

együtt. Az alábbiakban õt kérdezzük tapasztalatairól, a találkozó tanulságairól.<br />

- Várakozásokkal, nyitott szívvel<br />

érkeztünk Valenciába a Szentatya<br />

üzenetének befogadására. Melyek<br />

voltak ebben az üzenetben rejlõ<br />

újdonságok, fontos útmutatók közül<br />

a legfontosabbak?<br />

A világtalálkozó címe "A hit<br />

továbbadása a családban" volt. Ha<br />

egy mondatban akarnám összefoglalni<br />

a Szentatya üzenetét, akkor<br />

azt mondanám, hogy a pápa felhívta<br />

a figyelmünket arra, hogy a<br />

család mennyire fontos az evangelizáció<br />

szempontjából. Azt a hitet,<br />

amelyet a keresztény házasok<br />

szüleiktõl kaptak, tovább kell adni<br />

gyermekeiknek. A hit átadásának<br />

legfontosabb eszköze a keresztény<br />

életvitel, a hit mindennapi megélése.<br />

Fontos azonban, hogy a szülõk<br />

beszéljenek is a gyermekeinek a<br />

hitükrõl, a hitben megélt tapasztalataikról.<br />

Újra fel kell tehát fedeznünk<br />

a családot, mint az evangelizáció<br />

igen fontos, sok szempontból<br />

elsõdleges színterét. A szülõk<br />

nem háríthatják át ezt a feladatot<br />

másra. A hit olyan örökség, amit a<br />

generációk egymásnak adnak át, és<br />

itt pótolhatatlan szerepe van a szülõknek<br />

és a nagyszülõknek. A mai<br />

keresztény családok sokszor gyengék<br />

és bizonytalanok ebben a tekintetben,<br />

szükség van arra, hogy tudatára<br />

ébredjenek feladatuknak, és<br />

megerõsödjenek küldetésükben. Az<br />

Egyház jövõje és a keresztény hit<br />

terjedése nagymértékben attól függ,<br />

hogy a keresztény családok teljesítik-e<br />

ezt a küldésüket.<br />

- A Családok Világtalálkozóját<br />

négynapos Nemzetközi Pasztorálteológiai<br />

Kongresszus elõzte meg.<br />

Mi volt ennek a fõ célkitûzése?<br />

A kongresszus részletesen tárgyalta<br />

a család szinte minden vonatkozását.<br />

Négy nap alatt egyedülálló<br />

teljesítményt nyújtott:<br />

bemutatta a családdal kapcsolatos<br />

aktuális teológiai és etikai kérdéseket,<br />

elemezte a család helyzetét szociológiai,<br />

pszichológiai, demográfiai<br />

szempontból, foglalkozott a bioetika<br />

kérdéseivel, a család és az ökumenizmus<br />

helyzetével. Mind az egyház<br />

tanítását, mind a kapcsolódó kutatási<br />

A család fontos az<br />

örömhír továbbadásában.<br />

eredményeket igen rangos képviselõk<br />

adták elõ, vatikáni bíborosok vagy<br />

nemzetközi tekintélyû professzorok.<br />

Kiemelt szerepet kapott azoknak a segítõ-fejlesztõ<br />

programoknak a bemutatása,<br />

amelyet a lelkiségi mozgalmak<br />

és a családok érdekében alakult katolikus<br />

szervezetek végeznek világszerte.<br />

A kongresszus végén elfogadott<br />

részletes záródokumentum vélhetõleg<br />

nagyon fontos szerepet fog játszani a<br />

családokért végzett munkában, mert<br />

összefoglalja a család világával kapcsolatos<br />

minden fontos teológiai és<br />

gyakorlati pasztorális kérdést.<br />

A konferencia témái között szerepelt<br />

többek között: megerõsíteni a<br />

család természetjogi valóságát. A<br />

liberális felfogás ugyanis gyakran<br />

- 4 -<br />

szimpatikus köntösben a másik iránti<br />

szolidaritás jegyében olyan<br />

felfogást terjeszt, amely ellentétes<br />

az emberi személy méltóságával, és<br />

a társadalom valós érdekével. Öszszekeverik<br />

a kivételt a szabállyal.<br />

Miként Bíró püspök úr mondta a<br />

minap: "A homoszexuális párok a<br />

házasságért és a gyermekvállalásért<br />

harcolnak, miközben természetes<br />

családok bomlanak szét." A család,<br />

mint intézmény tehát nem magánügy.<br />

A házasság sem csupán két<br />

ember intim érzelmeire vonatkozik<br />

csupán, hanem publikus szerepe<br />

van. A családban a férfi és a nõ az,<br />

aki továbbadja az életet. Amikor az<br />

egyház ezt a természetjogi felfogást<br />

hangsúlyozza, akkor nem valamiféle<br />

vallási tanítást akar az emberekre<br />

ráerõltetni, hanem a társadalom<br />

érdekében védelmezi a családot.<br />

- Elhangzottak olyan új felvetések,<br />

kérdések, amelyekrõl eddig<br />

nem volt szó a családpasztorációval<br />

kapcsolatban?<br />

A legfontosabb szemléletbeli<br />

újdonság talán az, hogy a családoknak<br />

igazi fõszereplõvé kell<br />

válniuk a családokért végzett<br />

pasztorális munkában. Nem lehet<br />

a családokért dolgozni a családok<br />

nélkül. Ezt azt is jelenti, hogy egyre<br />

több házaspárnak kell felnõtté válnia<br />

hitében, hogy segíteni, hordozni<br />

tudjon másokat. A zsinat szellemiségét<br />

kell megvalósítanunk abban,<br />

amit a világiak apostolkodásáról és<br />

a családegyházról mondott.<br />

Amint az egész egyház, úgy a<br />

család is a Szentháromság mintájára<br />

épül. Ez az utóbbi két-három<br />

évtized teológiájában bontakozott<br />

ki. Jézus valójában azért jött, hogy<br />

bevezessen bennünket az Atyával<br />

és a Lélekkel való kapcsolatába. A<br />

Szentháromság nem egy absztrakt


teológiai tanítás, a<br />

család életéhez nagyon<br />

is köze van. Amikor<br />

Jézus új parancsolatot<br />

hoz, akkor<br />

valójában azt az<br />

életformát ajánlja nekünk<br />

is, ami a Szentháromság<br />

személyei<br />

között van. Nekünk is<br />

szeretnünk kell egymást,<br />

ahogyan Jézus<br />

szeretett minket." Ez<br />

a gyakorlatban azt<br />

jelenti, hogy a családnak<br />

a szeretet iskolájává<br />

kell válnia.<br />

Ez a szeretet teremti<br />

meg annak a lehetõségét, hogy a hitet<br />

egymásnak és a gyermekeinknek<br />

is tovább tudjuk adni, hiszen a megélt<br />

szeretet ad hitelt szavainknak.<br />

Szó volt a nagyszülõknek a családban<br />

elfoglalt különleges helyzetérõl.<br />

A gyermekek lelke másként<br />

nyílik meg a nagyszülõ iránt, mint<br />

szülei felé. A nagyszülõk kezében<br />

fontos eszközök vannak a gyermek<br />

hit felé orientálásában. Ha csupán<br />

saját életérõl, megélt tapasztalatairól,<br />

a hit fontosságáról szól, természetes<br />

módon átadja keresztény<br />

értékrendjét.<br />

A családok vallási identitásának<br />

megerõsítése szempontjából igen<br />

nagy szerepe van a családok<br />

közösségeinek, családcsoportoknak,<br />

szervezett programoknak.<br />

- Milyen fontos gondolat<br />

hangzott még el a keresztény<br />

családról?<br />

Valaha a társadalomnak a<br />

legtermészetesebb egysége a<br />

család volt, és ezt nem kérdõjelezte<br />

meg senki. Jól, vagy<br />

rosszul mûködött, de betöltötte<br />

funkcióját. Most nagyon sok<br />

okból gyenge családról lehet<br />

beszélni. Szükség van tehát a<br />

család identitásának, a családok<br />

belsõ erkölcsi tartásának a<br />

megerõsítésére. A lelkipásztorok<br />

és a családi közösségekben<br />

dolgozó aktív, másokért<br />

Valencia, a világtalálkozó helyszíne<br />

felelõsséget vállaló családok sokat<br />

tehetnek ezért. A család ügye azonban<br />

össztársadalmi ügy, nem maradhat<br />

meg egy elkötelezett keresztény<br />

közösség belsõ köreiben. A családdal,<br />

a házassággal kapcsolatos értékeinket<br />

nem szabad elhallgatnunk.<br />

Egészen kitapinthatóan egy kulturális<br />

küzdelemrõl van szó, ahol megjelennek<br />

bizonyos értékek, melyek<br />

nagyon humánusnak tûnnek, nagyon<br />

szolidárisak, majdnem a keresztény<br />

szeretet köntösében jelennek meg,<br />

ugyanakkor nem az emberi személynek<br />

és közösségnek a méltóságát és a<br />

javát szolgálják. Meg kell találnunk<br />

azt a megfelelõ beszédmódot, amely-<br />

- 5 -<br />

GONDOLAT<br />

lyel értékeinket a társadalminyilvánosságban<br />

is képviselni<br />

tudjuk. Nem feltétlenül<br />

a vita az, amely<br />

eredményre vezet.<br />

A pápa beszéde<br />

útmutatóul szolgálhat<br />

számunkra: világosanmegfogalmazta<br />

az egyház tanítását,<br />

de nem polemizált<br />

senkivel.<br />

A társadalomban<br />

viszonylag kevesen<br />

vannak, akik<br />

radikálisan ellenzik<br />

az egyház felfogását<br />

a házasságról és a családról.<br />

Sokan vannak viszont<br />

akik határozatlanok, és örülnek<br />

annak, ha megerõsítést<br />

kapnak a jóban. Ezeknek az<br />

embereknek elsõsorban a keresztény<br />

családok és közösségek<br />

hiteles életének példájára van<br />

szüksége. Ha szeretetet tapasztalnak,<br />

akkor megnyílnak a párbeszédre,<br />

és könnyebben befogadják<br />

értékeinket.<br />

mm


HÁZASSÁG<br />

JJ ee gg yy ee ss oo kk tt aa tt áá ss éé ss uuuu tt óó éé ll ee tt ee<br />

Veszprém nem csak azért különleges hely, mert egyetem van, vagy mert gyönyörû a vár, és kellemes sétát ígér az<br />

állatkert. Veszprémet a légköre teszi különlegessé. Az Egyház is igen fontos szerepet tölt be a város életében, járul<br />

hozzá ennek a légkörnek a kialakításához. A katolikus Egyház nem csak hittanórákat és katekézist szervez. Az aktív<br />

hitélet megvalósulásán túl az is fontos az egyházi vezetés számára, hogy a fiatalok megtalálják az igaz keresztény<br />

utat és ehhez többféle segítséget is adnak. Ilyen a Családpasztorációs Iroda által Veszprémben szervezett jegyesoktatás<br />

is, aminek két kurzusán közel 60 fiatal pár vett részt.<br />

<strong>2006</strong>. áprilisától hat héten keresztül jártunk az Érseki<br />

Hivatalba péntek esténként. Elõször - elfoglalt emberek révén<br />

- úgy gondoltuk, megterhelõ lesz a hat héten keresztüli péntek<br />

esti elfoglaltság, amikor az ember az egész heti munka után<br />

fáradtan már semmilyen kötelezettséget nem kíván magának.<br />

De aztán kellemesen csalódtunk.<br />

Mit is vártunk egy egyházi jegyesoktatástól? Ilyesmit:<br />

elmondják, hogy kell szépen, keresztény módon élni, hogy a<br />

házasság egy életre szól, nem szabad megcsalni a másikat,<br />

sok gyereket kell szülni és vasárnaponként templomba járni.<br />

Nos, gondoltuk, ezt már mind tudjuk, most akkor miért kell<br />

még ezen is részt venni. Aztán eljött az elsõ alkalom, és az<br />

Érseki Hivatal tetõtéri szobája megtelt jegyesekkel. A program<br />

elõadás, aztán beszélgetés. Mit vár el az ember a lehetõ<br />

legjobb indulattal is az elõadástól? Azt, hogy az idõ majd lassan<br />

múlik, hideg vagy meleg lesz, nem lesz levegõ a teremben<br />

és unatkozni fogunk. Ehhez képest egy nagyszerû szervezésû<br />

elõadássorozatot kaptunk, a vallásról, a keresztény házasságról,<br />

a tudatos és természetes gyerekvállalásról, a férfi és nõi<br />

szerepekrõl, a szülõ - gyerek - anyós - após kapcsolatokról.<br />

Csupa olyan témát, ami új szemszögbõl világította meg a minket<br />

körülvevõ világot, vagy tudatosította mindazt, amit eddig<br />

is tudtunk, csak soha nem gondolunk bele igazán.<br />

Az idõ repült, mire észbe kaptunk, már jött a<br />

beszélgetés. Na, gondoltuk, most következik a<br />

lelki elemzés, majd csak eltelik valahogyan az<br />

idõ. De ez sem így történt. A beszélgetések - a<br />

csoportvezetõknek köszönhetõen - nagyon<br />

dinamikusan, érdekesen, kellemesen zajlottak.<br />

Mindenki hozzászólt a témához, õszinte volt, és<br />

sokat megtudtunk hirtelen egymásról. Aztán<br />

múltak a hetek, és már vártuk, hogy jöjjön a<br />

péntek. Közben ismeretségek szövõdtek, és<br />

nagyon sokat tanultunk. Érsek atya is tartott<br />

elõadást a keresztény házasságról, nagyon jól<br />

megtalálta azt az elõadói stílust, amivel a fiatalokat<br />

szinte elbûvölte. Humoros, izgalmas és<br />

tartalmas elõadását még sokáig emlegettük<br />

utána is.<br />

Sokáig - ez nem csak azt a hat hetet jelenti,<br />

amíg a jegyesoktatás tartott. A jegyesoktatás<br />

utolsó alkalmakor ugyanis a szervezõk ren-<br />

deztek egy kis batyus bált, finom sütikkel és jóféle borral.<br />

Ekkor született meg az ötlet a Bodrogi házaspár által vezetett<br />

csoport tagjainak fejében, hogy keresztény borbarát társaságot<br />

szerveznek. Azóta is találkozunk havonta egyszer, illetve<br />

mostanában sûrûbben, mert megnõtt az igényünk egymás társaságára.<br />

Egy olyan társaságra, ahol elbeszélgetünk az élet<br />

dolgairól, mindennapi eseményekrõl, álmainkról és terveinkrõl.<br />

Nem telik el úgy alkalom, hogy, csoportunk egykori<br />

vezetõje ne mondaná el, hogy milyen fontos a közösség összetartó<br />

ereje. Megfogadtuk és gyakoroljuk ezt. Közben tapasztalatot<br />

cserélünk az esküvõ szervezési tennivalóiról, lelki<br />

életünkrõl.<br />

A jegyesoktatásnak tehát sokféle eredménye, haszna,<br />

mondhatnánk: gyümölcse lett. Nemcsak lelki életünk mélyítése,<br />

más vélemények megismerése, hanem egy új közösség<br />

teremtése is, amely mai egyre individualizálódó világunkban<br />

nagyon fontos és nélkülözhetetlen. Közösségi életünk alapja<br />

az egymás iránti odafigyelés, egymás elfogadása, segítése és<br />

szeretete, vagyis a katolikus vallás alappillérei.<br />

A szervezõknek további sikeres munkát és sok hozzánk<br />

hasonló lelkes jegyespárt kívánunk!<br />

6<br />

Érsek úr a jegyesekkel<br />

Tusa Cecília


- Mikor házasodtatok<br />

össze?<br />

Dani: Éppen tíz éve. Akkor<br />

még Budapesten laktunk. Körülbelül<br />

egy évi ismeretség<br />

után mentünk el az anyakönyvvezetõhöz,<br />

hogy összeházasodjunk.<br />

Hiába éreztük<br />

mind a ketten, hogy a templomi<br />

esküvõ az igazi, akkor erre<br />

nem volt lehetõségünk, megkeresztelve<br />

sem voltunk.<br />

Ági: Csak azért, hogy zúgjon<br />

a harang, nem akartunk<br />

templomba menni. Hallottuk másoktól,<br />

hogy a szükséges szentségeket<br />

rövid idõn belül fel lehet venni, de mi<br />

végig akartuk járni az állomásokat.<br />

- Melyek voltak ezek az állomások?<br />

Ági: Mind a kettõnkben fejlõdött a<br />

hit valamilyen módon, de ez még nagyon<br />

külön úton járt. Voltak élményei<br />

Daninak is, nekem is. Amikor<br />

elsõ gyermekünk, Bori megszületett,<br />

Dani szülei megkérdezték: ugye,<br />

szeretnétek a kisbabát a társadalomba<br />

bevezetni? Elõször nem értettem,<br />

miért mondják. Mint kiderült, a keresztelésre<br />

gondoltak.<br />

- Ti mikor keresztelkedtetek meg?<br />

MMMM iiii tttt öööö rrrr tttt éééé nnnn tttt vvvv eeee llll üüüü kkkk ????<br />

Beszélgetés a Vásárhelyi házaspárral<br />

Dani: Három éve húsvétkor.<br />

Piroskával, második kislányunkkal<br />

Ági akkor már áldott állapotban volt.<br />

Õ tulajdonképpen kétszer lett megkeresztelve,<br />

elõször az édesanyja testében.<br />

- Ekkor már nem Budapesten laktatok.<br />

Dani: Egy évvel házasságkötésünk<br />

után Balatonalmádiba költöztünk. Ameddig<br />

a szentségekhez vezetõ úton<br />

eljutottunk, abban a helyi közösségnek,<br />

és a plébánosnak, János atyának<br />

jelentõs szerepe volt.<br />

- Milyen közösségi élményeitek<br />

voltak Balatonalmádiban?<br />

Dani: János atya elfogadott minket<br />

minden feltétel nélkül.<br />

A kezdetektõl<br />

fogva segített, hogy<br />

ne érezzük magunkat<br />

idegennek. Hetente<br />

egyszer eljött hozzánk,<br />

otthonunkban<br />

tartotta nekünk a katekézist.<br />

Már ez egyfajta<br />

közösségbe vezetés.<br />

A tihanyi cursillo<br />

elvégzésére is itt<br />

kaptam indíttatást.<br />

- 7 -<br />

HÁZASSÁG<br />

Ági és Dani az idén nyáron kétszer is házassági évfordulót ünnepeltek. Ági logopédus, hat éve gyermekeinek<br />

szenteli életét. Dani fényképész-grafikus, õ tervezte a Mária Rádió arculatát. Üzlete és lakhelyük<br />

Veszprémben van. Szívük Balatonalmádié.<br />

Ági: Balatonalmádiban<br />

valahogy természetes<br />

közeg a templom, ahová<br />

bármikor elmehet<br />

az ember. Teljesen megváltozott<br />

az oltárról alkotott<br />

képem. Addig úgy<br />

éreztem, oda sem szabad<br />

nézni rá. Azóta hívogat<br />

magához, mint ahogy a<br />

gyerekek leülnek szüleik<br />

köré.<br />

- Ilyen elõzmények<br />

után meséljetek szentségi<br />

házasságotokról!<br />

Ági: Elõbb térjünk vissza a<br />

kezdetekhez. Dani így kérte meg a<br />

kezemet: szeretném, ha Te szülnéd<br />

meg a gyerekeimet! Lelki szemeim<br />

elõtt megjelent egy vitorlás hajó,<br />

amelyik éppen megérkezik a kikötõbe.<br />

Onnantól kezdve bizonyosság<br />

bennem, hogy nekem Dani a párom.<br />

Dani: Isten elõtt tavaly nyáron<br />

az almádi templomünnep alkalmából<br />

fogadtunk örök hûséget. Ez<br />

aztán igazi közösségi élmény volt.<br />

Annak a templomnak a közössége<br />

vett minket körül, ahol mi Istent<br />

megismertük és megszerettük. Aznap<br />

kiáradt a kegyelem, megfogant<br />

harmadik gyermekünk, Szabolcs.<br />

- Ma már Veszprémben éltek.<br />

Miért?<br />

Dani: Jobb volt így. Sokkal praktikusabb<br />

a munka, a gyermekek, az<br />

életünk rendezése szempontjából.<br />

Úgy tervezzük, majd egyszer visszaköltözünk<br />

Balatonalmádiba. Ha<br />

kérik, mutatkozzam be, el szoktam<br />

mondani: Budapesten születtem,<br />

Veszprémben lakom, de a szívem<br />

Balatonalmádié.<br />

Gerstmár Ferenc


CSALÁD ÉLD ÉS ADD TOVÁBB A HITET!<br />

"A hit továbbadása a családban" címmel a katalán nagyvárosban, Valenciában szervezte meg a Családok Pápai<br />

Tanácsa és a Valenciai Egyházmegye közösen a Családok V. Világtalálkozóját <strong>2006</strong>. július 4. és 9. között, melynek<br />

csúcspontja XVI. Benedek pápa látogatása volt.<br />

A <strong>Veszprémi</strong> Fõegyházmegye<br />

képviseletében Mód Miklós atya, valamint<br />

Sötét Béla és felesége, Csilla,<br />

az egyházmegye családreferensei<br />

vettek részt a találkozón. A rendezvény<br />

célja az volt, hogy a világ minden<br />

részérõl érkezõ családok erõsítsék<br />

egymást a családról alkotott<br />

felfogásukban, és megerõsítést kapjanak<br />

hivatásukról a Szentatyától,<br />

hogy az élet szentélyeivé váljanak.<br />

A programok négy központi<br />

esemény köré rendezõdtek:<br />

- a Nemzetközi Pasztoráteológiai<br />

Kongresszus,<br />

- péntek este a Földközi-tenger<br />

partján megtartott családok rózsafüzére,<br />

- a tanúságtételeket magában<br />

foglaló szombat esti imavirrasztás<br />

- a záró pápai szentmise.<br />

A családok nagy fesztiválját július<br />

4. és 7. között tudományos konferencia<br />

elõzte meg. A Pasztorálteológiai<br />

Kongresszus társadalmi, nevelési,<br />

törvényhozási, demográfiai és bioetikai<br />

szempontból vizsgálta, hogyan<br />

lehet továbbadni a hitet a családban.<br />

A konferencia 1oooo résztvevõje<br />

között ott volt Bíró László a MKPK<br />

családreferens püspöke, Radnai Jenõ<br />

a Magyar Katolikus Családegyesület<br />

/MAKACS/ alelnöke és felesége Kati,<br />

illetve Tóth Pál, a P.P.K.E.-B.T.K.<br />

Kommunikációs Tanszékének tanszékvezetõ<br />

helyettese feleségével, Judittal.<br />

Bíró püspök atya így foglalta össze<br />

a konferencián hallottakat:<br />

Ezekben a napokban megtapasztaltuk<br />

azt, hogy van keresztény család,<br />

ennek vitalitása van és a család ezt a<br />

vitalitását a hitbõl, Istennel és egymással<br />

való találkozásból meríti.<br />

A hit továbbadásában legfontosabb<br />

a megtérésre való készség. Megtérés<br />

Isten felé, egymás felé, megtérés<br />

szülõnek a gyerek felé és viszont. Az<br />

egymás felé fordulásból születik meg<br />

az az atmoszféra, ahol a hit továbbadható.<br />

Ha a hit légköre adott és a<br />

család nyitott az élet és szeretet felé,<br />

ott szinte automatikus a hit továbbadása.<br />

Hangsúlyos mondata volt a konferenciának,<br />

hogy a hit továbbadása<br />

nem külön tevékenység, hanem hitben<br />

való élet.<br />

Alkalmassá kell tenni a szülõket a<br />

hit továbbadására azáltal, hogy hiszünk<br />

az öntudatos, a másikért felelõsséget<br />

vállaló házaspárban, akik a<br />

házasság szentségében egyedülálló<br />

kegyelmeket kapnak Istentõl.<br />

A családkongresszussal párhuzamosan<br />

a nagyszülõknek is volt konferenciája.<br />

A záródokumentumban a<br />

- 8 -<br />

nagyszülõk arra tettek ígéretet, hogy<br />

hitelesebb mintát adnak az elkövetkezõ<br />

nemzedéknek a keresztény<br />

értékek továbbszármaztatására.<br />

A konferencián résztvevõkhöz<br />

csatlakozott a magyar delegáció további<br />

36 tagja, papok és házaspárok,<br />

akik a családpasztorációval foglalkoznak<br />

az egyes egyházmegyékben.<br />

Július 7-én, pénteken a világ minden<br />

tájáról érkezõ családok, papok és<br />

szerzetesek gyertyákkal a kezükben<br />

imádkozták a Családok Rózsafüzérét<br />

a Földközi-tenger partján a Malvarrosa-parti<br />

sétányon. A külön erre az<br />

alkalomra összeállított öt titok a<br />

Szent Család életébe vezetett be bennünket<br />

- Jézus születésétõl a haláláig<br />

- melyet valenciai iskolások öt színpadon<br />

jelenítettek meg.<br />

Szombaton a város különbözõ<br />

templomaiban nyelvi csoportokban<br />

voltak a szentmisék. A magyarok<br />

számára a Szent Mihály templomban<br />

Bíró László püspök atya vezette a<br />

liturgiát.<br />

Este 9 órakor kezdõdött a családok<br />

közös imavirrasztása, melyre a<br />

"Mûvészetek és Tudományok Városában",<br />

Valencia futurisztikus, ugyanakkor<br />

harmonikusan megépített<br />

komplexumában állították fel a


szabadtéri pápai szentmise oltárát,<br />

amely egyben a találkozó<br />

központja is volt.<br />

Egy fából készült, laminált aranynyal<br />

bevont Szent Családot ábrázoló<br />

ikon, kegykép volt a találkozó jelképe,<br />

amely 1997 óta, a háromévente<br />

megrendezésre kerülõ családtalálkozón<br />

mindig ott volt.<br />

Az éjszakába nyúló családfesztivált<br />

több tucat kivetítõn kísérte végig<br />

a majdnem egymillió<br />

résztvevõ. A<br />

Szentatya jelenlétében<br />

a világ különbözõ<br />

pontjairól érkezett<br />

családok tettek<br />

tanúságot arról, hogyan<br />

gazdagítja õket<br />

és környezetüket<br />

a hitelesen megélt<br />

keresztény családi<br />

élet.<br />

A tapasztalatok a<br />

családi élet szinte<br />

minden területét érintették.<br />

Egy örökbefogadott<br />

felnõtt<br />

lány a pápa elõtt<br />

meghatottan köszönte meg azt a sok<br />

szeretetet, amit nevelõszüleitõl kapott.<br />

Egy beteg gyereket nevelõ<br />

család arról tett tanúságot, hogy a<br />

Jézusba vetett hit hogyan segíti õket a<br />

mindennapi kereszthordozásban. A<br />

tanúságtételek sorát egy olasz színész<br />

zárta, aki több mint 3o éve él boldog<br />

házasságban a feleségével és most<br />

közösen készülnek arra az idõre, amikor<br />

valamelyiküknek egyedül kell<br />

maradnia.<br />

Az anglikán, az etióp-szír ortodox<br />

egyházak képviselõi is köszöntötték<br />

XVI. Benedek pápát, vázolták a családok<br />

életét saját közösségeikben.<br />

Muzulmán környezetben a családon<br />

belüli és családok közötti szereteten<br />

keresztül tudjuk felmutatni Isten<br />

szeretetét - mondta egy családapa.<br />

A beszámolók között táncok, énekek<br />

mûvészien megkomponált sora<br />

gazdagította az estét. A világhírû<br />

katalán énekesnõ, Monserrat Caballé<br />

fellépése igazi ajándék volt mindenki<br />

számára.<br />

"A család az a kiváltságos közeg,<br />

ahol minden ember megtanul szeretetet<br />

adni és kapni, az Egyház ezért<br />

nem szûnik meg gondoskodó szeretettel<br />

védelmezni ezt az alapvetõ közeget.<br />

A család köztes intézmény az<br />

egyén és a társadalom között, és semmi<br />

sem helyettesítheti - hangzott a<br />

pápa üzenete.<br />

A Szentatya arra kérte a törvényhozókat<br />

és kormányokat, gondolkozzanak<br />

azon a nyilvánvaló áldáson,<br />

amit a családok biztosítanak az embereknek.<br />

A pápa külön köszöntötte a<br />

nagyszülõket, akik olyan kincset jelentenek,<br />

amelytõl soha nem szabad<br />

megfosztani az új nemzedékeket.<br />

Az esti virrasztás után sokan a<br />

szabadban töltötték az éjszakát, várva<br />

a vasárnap reggeli pápai szentmisét,<br />

melyen egymilliónál több hívõ vett<br />

részt.<br />

XVI. Benedek pápa spanyolul elmondott<br />

homíliáját a jelenlévõk egyetértésük<br />

jeleként többször szakították<br />

félbe tapssal.<br />

Az ószövetségi olvasmányban<br />

Eszter királynõ úgy jelenik meg, mint<br />

aki hûségesen õrzi az õsöktõl kapott<br />

hitet. Szent Pál is követi õsei hagyományát.<br />

A történelmi példákon keresztül<br />

a pápa levezette, hogy a hit<br />

9<br />

AMIT HALLOTTUNK<br />

továbbadásában milyen fontos szerepe<br />

van a generációk közösségének.<br />

Az Egyház Eszterben, az imádkozó<br />

királynõben Mária elõképét látja.<br />

A pápa hangsúlyozta, hogy az apa<br />

és az anya arra kaptak meghívást,<br />

hogy elsõsorban ne külsõ formákban<br />

éljék meg a hitüket, hanem mélyen, a<br />

Szentháromságos életbõl merítve.<br />

Nyomatékosan szólt arról, hogy a<br />

szülõk joga és kötelessége a gyerekek<br />

nevelése és a társadalmi életbe<br />

való bevezetése. Minden<br />

apaságban és anyaságban jelen<br />

van Isten és a gyermekek<br />

olyan mértékben növekednek,<br />

amilyen mértékben õket<br />

befogadják<br />

A Szentatya meghívta a<br />

szülõket arra, hogy hitükrõl<br />

és keresztény reményükrõl<br />

tegyenek tanúságot és külön<br />

kiemelte azokat az intézményeket,<br />

akik összefogják a<br />

családokat. Bátorította õket<br />

és kérte, hogy folytassák a<br />

megkezdett utat.<br />

A valenciai családtalálkozót<br />

lezáró szentmise után<br />

Benedek pápa a hívekkel együtt<br />

elimádkozta az Úrangyalát, Máriához<br />

fordulva, az Õ segítségét kérve a<br />

családokra: "A Szûzanya segítségével<br />

nyissátok meg otthonaitokat és szíveteket<br />

Krisztusnak, hogy Õ legyen<br />

erõtõk és örömetek, és segítsen nektek<br />

egységben élni és az igaz szeretet<br />

legyõzhetetlen erejét hirdetni a világnak."<br />

A világtalálkozó légköre, a<br />

Szentatya eredetisége mély<br />

nyomot hagyott bennünk.<br />

Szeretnénk továbbadni a pápának<br />

azt az üzenetét, hogy a<br />

családnak van helye és szerepe<br />

a mai világban! A sok<br />

negatív példa ellenére is hiszünk<br />

a házasság szentségében<br />

és a családi közösségek<br />

erejében.<br />

Sötét Béla és Csilla


AMIT HALLOTTUNK<br />

A VVilágtalálkozó mmagyar rrésztvevõinek<br />

tapasztalataiból<br />

- Ami engem megfogott a találkozón, az a családegyház<br />

hangsúlyozása volt. Ezen kívül az új parancsolat nagysága<br />

és felelõssége, hogy szeressek, elsõsorban a<br />

feleségemet, és ennek a kölcsönös szeretetnek a légkörét<br />

biztosítsuk a családban. Felelõsséget éreztem, amikor azt<br />

mondta a pápa, hogy nem lehet a családok pasztorációját<br />

családok nélkül végezni. Ne várjuk csak az egyháztól, a<br />

papjainktól a családok helyzetének a megoldását, mi is<br />

tegyük meg a mi részünket. Azt is láttam, nagyon sok<br />

helyen nagy céltudatossággal, szervezetten dolgoznak,<br />

tesznek a családokért az Egyházban papok, világiak<br />

együtt. Kellene új lépéseket tenni ennek a<br />

tudatosításában még több helyen, nem kapkodva, megfontoltan.<br />

(T.P.)<br />

- Személyes zarándoklatként is szerettem volna megélni<br />

ezt az utat. Szép emlékekkel, élményekkel térek haza.<br />

A környezetemben nem sok jól mûködõ családot láttam,<br />

így vágtam bele a saját házasságomba. Most<br />

találkoztam sok olyan házaspárral, akiktõl megerõsítést<br />

kaptam, lehet szépen élni egy életen keresztül<br />

a házastársammal. (SzA.)<br />

Valenciában kétmillió ember tett tanulságot arról a jövõrõl, ami elválaszthatatlan a családtól, és arról, hogy a család<br />

az emberiség boldogulásának az útja. Amikor az ember kihagyja életébõl szándékosan az Isten szeretetét, egy torz világ<br />

születik. A Terror Háza mutatja, milyen a világ, ha kiszorítjuk belõle az Istent. Eszembe jut egy pannonhalmai<br />

freskókép a hordóról. A hordó szabad akar lenni, azt akarja tenni, ami éppen jólesik, kényelmesen akar élni. Azért,<br />

hogy ne szorítsa az abroncs, ledobja azt. Dongáira hull, megsemmisül. A család és az emberiség élete akkor lehet tartalmas,<br />

szép és boldog, ha ezt az jelképes abroncsot hordozza, ha elkötelezi magát a Jóisten szeretetével. Ha<br />

végigkíséri életünket Isten szeretete, nem lesz több Terror Háza és Gulág, életünk megszentelõdik.<br />

Feladatot is ad nekünk az együtt töltött egy hét, tudjunk só és világosság lenni, ahol élünk. (Ft.G.S.)<br />

(A találkozóról DVD film kapható)<br />

10


D i a k o n á t uu s r a kk é s z ü l v e<br />

"…úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok volnék."<br />

(Lk 22,27)<br />

A <strong>Veszprémi</strong> Egyházmegyében ez év tavasza óta tíz, " lélekkel eltelt bölcs férfi" (Apcsel<br />

6,3) készül hónapról hónapra arra, hogy reményeink szerint jövõ év nyarán Márfi<br />

érsek atya a képzési idõ lejártával állandó diakónussá szentelje õket. A képzés egyik<br />

résztvevõje vezet be most bennünket a diakonátus itézményébe.<br />

Mit is jelent a diakonátus, ki a<br />

diakónus, mi a szerepe, feladata?<br />

Jézus Krisztus küldetése megkívánja<br />

minden egyes kereszténytõl, hogy az<br />

embert és a közösséget szolgálja, és<br />

megköveteli minden tisztségtõl, hogy az<br />

szolgálat legyen. Erre a szolgálatra<br />

maga Jézus Krisztus adott példát. Õ az,<br />

aki megmosta tanítványai lábát, lehajolt<br />

az emberhez, s ezzel a szolgálattal az<br />

Ószövetség "szenvedõ szolgájának"<br />

küldetését teljesítette, s így Jézus Krisztus<br />

tekinthetõ az elsõ diakónusnak.<br />

Ebben az értelemben a diakónus<br />

kifejezetten és látható módon a szolgáló<br />

Krisztus megjelenítõje, reprezentánsa az<br />

Egyházban, s így az Apostolok Cselekedeteiben<br />

olvasott egyszerû asztalszolgálat<br />

új, mélyebb értelmet kap, mert<br />

részesedik Isten Szolgája megváltó<br />

küldetésében, aki vérét ontotta az emberekért.<br />

A diakónia átfogó értelemben Krisztus<br />

diakóniáján alapul, arra adott válasz,<br />

annak követése és megvalósítása: az<br />

Isten és az ember szolgálata, ami a<br />

gyakorlati életben elsõsorban az<br />

embertárs szolgálatában valósul meg. A<br />

diakónia az egyházi közösségben megélt<br />

szeretetszolgálat, mivel azonban a<br />

keresztény felebaráti szeretet egyetemes,<br />

az Egyház diakóniája alapvetõen<br />

mindenkire irányul.<br />

A diakonátusban három alapfeladat<br />

egysége valósul meg: az igehirdetés, a<br />

liturgia és a szeretetszolgálat közösségi<br />

diakóniája. Ebben az értelemben a diakónus<br />

az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek,<br />

a Szolgáló Krisztusnak<br />

megjelenítõje az Egyházban és a világban.<br />

A diakónus sajátos feladata az Egyház<br />

közösségében az összegyûjtés és a<br />

szétosztás dinamizmusában jellemezhetõ.<br />

Tevékenységével egyfelõl az<br />

Egyházba gyûjti a híveket, szolgálata<br />

révén különösen is a peremre szorultakat,<br />

aktívan közremûködik az egyházi<br />

közösség integrálásában; másfelõl<br />

pedig az egyházi rend szentségében részesülve<br />

közremûködik a szentségi kegyelmek<br />

kiosztásában.<br />

A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium<br />

kezdetû dokumentuma szerint "a<br />

diakónus feladata, ha az illetékes hatóság<br />

megbízza vele, hogy ünnepélyesen<br />

kiszolgáltassa a keresztséget,<br />

õrizze és kiossza az Oltáriszentséget;<br />

az Egyház nevében eskessen és<br />

megáldja a házasulandókat; elvigye a<br />

szent Útravalót a haldoklóknak; Szentírást<br />

olvasson a híveknek; oktassa és<br />

buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét<br />

és imádságát, kiszolgáltassa<br />

a szentelményeket és temessen" (LG<br />

29.)<br />

- 11 -<br />

ÉLETÜNKBÕL<br />

Az áldozópapsághoz képest a diakónus<br />

nem mutat be szentmiseáldozatot, nem<br />

gyóntathat, és nem szolgáltathatja ki a betegek<br />

kenetét. A diakónus a püspöki teljhatalomból<br />

a szolgálatra koncentráltan részesedik,<br />

teológiailag nem annyira az<br />

áldozópapság alá, mint inkább mellé rendelten.Tevékenysége,<br />

szolgálata ugyanakkor<br />

kimeríthetetlen, hiszen a pasztoráció<br />

valamennyi területét átöleli.<br />

Ki lehet diakónus?<br />

Az ún. átmeneti diakonátusban az áldozópapságra<br />

készülõ kispapok részesülnek,<br />

míg az állandó diakónátusra készülõ<br />

nõtlen férfit csak betöltött 25, házasembert<br />

pedig legalább 35. életéve és feleségének<br />

beleegyezése után lehet diakónussá szentelni.<br />

Szükséges hozzá a bérmálás szentsége,<br />

az akolitusi és lektori szolgálatok elõzetes<br />

felvétele és legalább fél évig való<br />

gyakorlása, valamint kellõ teológiai felkészültség<br />

és a folyamatos képzés.<br />

A <strong>Veszprémi</strong> Egyházmegyében jelenleg<br />

dr. Szathmáry László állandó diakónus<br />

lát el szolgálatot, és õ végzi annak a tíz<br />

jelöltnek a felkészítését is, akik jövõ nyáron<br />

szeretnének csatlakozni az országban<br />

mûködõ mintegy nyolcvan, és a világban<br />

szolgáló mintegy 25.000 diakónus közösségéhez.<br />

Gyümölcsözõ tevékenységükre kérjük<br />

a Jóisten áldását és kegyelmét, valamint a<br />

hívõ közösség imádságát.<br />

dr. Munkácsi János


ÉLETÜNKBÕL<br />

Juniális<br />

Veszprémben<br />

A gazdag programsorozat Michl<br />

Miklós, egy Tatáról érkezett nagycsaládos<br />

édesapa elõadásával indult<br />

amelyben megosztotta velünk gondolatait<br />

a magyarságról és a hitrõl.<br />

Az elõadó maga is egy nagy család<br />

tagja, hívõ ember, édesapa, lelkipásztori<br />

segítõ. Fontosnak érzi minden<br />

fórumon hirdetni hitünket, magyarságunkat.<br />

Elõadásában kihangsúlyozta: egész<br />

életünkben folyamatosan kérnünk kell<br />

Isten segítségét, hogy erõsödjünk Általa,<br />

hiszen minden lehetséges annak, aki<br />

hisz. Képesek vagyunk szép életet élni,<br />

higgyünk benne! Nagy örökséget kaptunk<br />

õseinktõl, adjuk tovább a<br />

szeretetet, tápláljuk, növekedjünk általa,<br />

és másokat is segítsünk ehhez<br />

hozzá. Isten szeretete feltétel nélküli, ez<br />

a szeretet éljen a családunkban is,<br />

emeljük fel egymást.<br />

Ne hagyjuk õseink erkölcsi normáit<br />

elveszni, tegyünk érte, hogy tovább éljenek<br />

bennünk, általunk, leszármazottainkban.<br />

Szent István király és családjának<br />

hite vezessen bennünket.<br />

Szkíta örökségünk a Boldogaszszony<br />

tisztelete. Õ legyen példája az<br />

édesanyáknak, tõle tanulják a család<br />

belsõ melegének a biztosítását. Az<br />

édesapa tartsa vállaival a világot,<br />

tudja, mi a feladata, vezesse a családját.<br />

Lássa jól a világ dolgait, tegye a<br />

dolgát.<br />

Õseid szent hitét és nemzetséged<br />

gyökereit soha ne feledd!<br />

A <strong>Veszprémi</strong> Fõegyházmegye családos juniálisa az idén június 10én<br />

került megrendezésre Veszprémben a Davidikumban. Az esõs idõ<br />

ellenére is szép számban vettek részt a programon az egész egyházmegyébõl<br />

érkezett családok.<br />

A kegyelmes Úristen a családokat<br />

nem hagyja magukra, Isten védelme<br />

alatt állunk. - fejezte be elõadását<br />

vendégünk.<br />

A további programok jókedvre és<br />

vidámságra derítettek mindenkit. Az<br />

elõadás után nagy érdeklõdéssel hallgatták<br />

a mesemondó Mihálykó testvérek<br />

és Mód Marcell meséit. Ezután<br />

az elõadóterem kisebb táncteremmé<br />

változott, ahol Szabó Sándor és néptáncosai<br />

szórakoztatták a közönséget. A<br />

táncbemutatót tánctanítás és játék<br />

követte, öröm volt látni a kis táncos<br />

lábú "utánpótlásokat". Ezután a Szent<br />

Margit plébánia családos közössége<br />

gondoskodott arról, hogy egy szerény<br />

ebéddel és itallal mindenki egyaránt<br />

csillapíthatta éhségét és szomját egyaránt.<br />

- 12 -<br />

A nap folyamán kézmûves foglalkozások<br />

várták az érdeklõdõket. A<br />

különbözõ szakmák mesterei bemutatták<br />

a családoknak tudásukat, és tanították<br />

a fortélyokra a résztvevõket. Betekinthettünk<br />

a fazekas szakma, a csuhézás<br />

és mézeskalács készítés rejtelmeibe.<br />

Délutánra úgy kisütött a nap, hogy<br />

a közös játékot az udvaron tartottuk<br />

meg. Ennek során különbözõ népszokásokat<br />

elevenítettünk fel.<br />

Programunk lehetõséget adott arra,<br />

hogy a családok kikapcsolódjanak<br />

mindennapi gondjaikból, szülõk és<br />

gyermekek együtt, közösen játszanak.<br />

Hálát adtunk az Úrnak, hogy<br />

megadta családjaink számára az együttlét<br />

örömét.<br />

Gelencsér Károly és Betti<br />

(A napról DVD film kapható)


Családtábor a Bakonyban<br />

A tapolcai c s a l á d kö z ö s s é g tábora<br />

B a ko nyo s z l o p o n<br />

A <strong>Veszprémi</strong> Fõegyházmegyében hagyomány, hogy nyaranta váltakozva<br />

szervezõdnek a családtáborok. Egyik évben közösen táboroznak az egyházmegyében<br />

élõ családok - így volt ez tavaly Gyõrben -, a közbensõ években a<br />

családközösségek szervezik saját közös nyaralásukat.<br />

Tulajdonképpen mi is a családtábor?<br />

Nehéz pontosan meghatározni,<br />

talán egyszerûbb úgy megközelíteni,<br />

hogy mi nem. Nem kifejezetten lelkigyakorlat,<br />

nem továbbképzés, nem<br />

nyaralás, nem kalandtúra, nem "csapatépítés",<br />

nem család-, vagy párterápia.<br />

De mindezekbõl van benne<br />

egy-egy csipetnyi, ezeknek, és még<br />

sok minden másnak az egyedi, meghatározhatatlan<br />

egyvelege. Olyan,<br />

mint egy ritka, különlegesen finom<br />

eledel.<br />

Idén a tapolcai<br />

plébánia családközössége<br />

Bakonyoszlop-<br />

Sövénykúton táborozott.<br />

A Bakony oldalában,<br />

vadregényes környezetben<br />

levõ helyszín<br />

néhány kilométernyire<br />

a tulajdonképpeni<br />

településtõl,<br />

festõi kilátással a<br />

cseszneki várra és környékére<br />

ideális volt a<br />

kikapcsolódásra.<br />

A tábor célkitûzése<br />

a lelki, szellemi töltõdés<br />

volt. A témát<br />

<strong>2006</strong>. évi mottónkkal<br />

összhangban választottuk:<br />

"Veled több vagyok." Az elsõ<br />

két nap elõadója Takáts István<br />

plébános atya volt, aki a tábor ideje<br />

alatt lelki vezetésünket is biztosította.<br />

Elsõ elõadását a fõ téma fényében az<br />

Isten és az egyén kapcsolatának, a<br />

másodikat az egyház és az egyén<br />

kapcsolatának szentelte. Az elõadások<br />

után közös beszélgetés formájában<br />

dolgoztuk fel a hallottakat,<br />

ízelítõül néhány kiragadott gondolat,<br />

amit érdemes megfontolni:<br />

Az ember önmagában törékeny,<br />

múlandó teremtmény, ami sokszor<br />

csak valamilyen súlyos tragédia folytán<br />

tudatosul bennünk. Csak Teremtõnkkel,<br />

a bele vetett hittel vagyunk<br />

képesek elfogadni, elviselni, túlélni a<br />

különbözõ nehézségeket.<br />

A szeretet (egyik) mértéke, hogy<br />

mennyi idõt adunk az életünkbõl a<br />

másiknak. Ez igaz a mennyei és a<br />

földi kapcsolatainkra is. Mennyire<br />

tudunk türelmesek lenni, mennyit<br />

tudunk várni valamire, valakire.<br />

A mi feladatunk, hogy tegyük a<br />

dolgunkat lehetõ legjobb lelkiismeretünk<br />

szerint, még ha ez sokszor<br />

kilátástalannak, feleslegesnek, esetleg<br />

nevetségesnek tûnik is. "Építsük<br />

az utat", amit majd bejár az, akinek<br />

be kell járnia, akkor, amikor itt lesz az<br />

ideje.<br />

Az egyház a hívõ emberek<br />

összessége - mi vagyunk. Ezt idõnként<br />

elfelejtjük. Mindenkinek megvan<br />

benne a maga helye és feladata.<br />

13<br />

ÉLETÜNKBÕL<br />

A harmadik napon a hatgyerekes<br />

Vértesaljai házaspár, János és Vali<br />

szólt a házaspár kapcsolatáról, ezen<br />

belül is kifejezetten a párkapcsolatra,<br />

szexualitásra fókuszálva. Az elõadás<br />

gerincét Pál apostol levelei képezték.<br />

Arról beszéltek, hogy a házastársak a<br />

legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel<br />

forduljanak egymáshoz. Ezt<br />

az alapelvet szem elõtt tartva mindent<br />

meg lehet egymással beszélni és<br />

tenni…<br />

A szentmisék,<br />

elõadások és azok<br />

feldolgozása lelkünk<br />

épülését szolgálták.<br />

Ezen kívül<br />

sokat játszottunk,<br />

sportoltunk, kirándultunk<br />

a cseszneki<br />

várba. Akadályverseny,kürtõskalács<br />

sütés tették<br />

emlékezetessé együttlétünket.<br />

A búcsúest elmaradhatatlankelléke<br />

volt a tábortûz,<br />

aminek misztikumát<br />

most különösenkihangsúlyozta,<br />

hogy éppen<br />

Szent Iván éjjelére esett. Családonként<br />

rögtönzött színdarabokat<br />

adtunk elõ egymásnak, aminek mûfaja<br />

- a sok apróságra tekintettel - a<br />

mese volt.<br />

A kölcsönös szeretetrõl nem csak<br />

beszéltünk, élni is akartuk az együtt<br />

töltött napok folyamán, és egymást<br />

segítve tettünk érte folyamatosan.<br />

A táborban szerzett élményekért<br />

köszönet és hála elsõsorban a Jóistennek<br />

- úgy éreztük, Õ is ott volt velünk!<br />

Zsikla János


ÉLETÜNKBÕL<br />

Szeretnék beszámolni elsõ hittanos<br />

kirándulásunkról, melyet június<br />

elején tartottunk meg és remekül sikerült.<br />

Igyekeztünk elõre megbeszélni<br />

és elosztani a feladatokat hittanos<br />

gyermekeink szüleivel. Egyik apuka<br />

a tábortûzért vállalt kezességet,<br />

mások pedig finomságok készítésével<br />

gondoskodtak rólunk. Ákos atyánk az<br />

akadályverseny állomásain teljesített<br />

szolgálatot néhány édesanyával és<br />

édesapával együtt, hõsiesen ellenállva<br />

a szúnyoghadak "csípõs" támadásainak.<br />

Az érkezéskor mindenki kapott<br />

egy kis emblémát, amelyre ráírta a<br />

nevét. Ez a nyakbavaló sokat segített<br />

abban, hogy néven tudjuk szólítani<br />

egymást és merjünk beszélgetést<br />

kezdeményezni.<br />

Három generáció együtt<br />

A gyenesdiási Nagymezõre várták a vonyarcvashegyi, balatongyöröki és a<br />

helybeli hittanosokat, szüleiket és nagyszüleiket egy közös kikapcsolódásra <strong>2006</strong>.<br />

június 9-én. A három generáció együtt vett részt a programon.<br />

A lelkes gyerekhadak öt csoportra<br />

osztva indulhattak el a kihívást jelentõ<br />

akadálypályán. Ügyességi és<br />

agytekervényeket megmozgató fela-<br />

datok várták õket, melyeken magukat<br />

átverekedve jutottak el a hétfejû sárkányig.<br />

Sárkányunkat, melyet<br />

a bo<strong>korr</strong>a tûzve keltettünk életre,<br />

egy ügyes leányzó készítette.<br />

A fenevad hét feje a<br />

fõbûnöket szimbolizálta, amelyekkel<br />

nap mint nap<br />

szembe kell néznünk. Vízzel<br />

félig megtöltött pillepalackokat<br />

fölcímkéztünk a bûnök<br />

neveivel és az a csapat kapta<br />

a legtöbb pontot, aki a kislabdával<br />

többet tudott kidobni a<br />

helyérõl, semmisített meg.<br />

- 14 -<br />

A jól megérdemelt munka után<br />

pihenés és terített asztal várta ifjú<br />

bajvívóinkat. A csemegézést követõen<br />

eredményhirdetésre és jutalomosztásra<br />

tereltük össze a lurkókat.<br />

Ezután a fiúk labdarúgással,<br />

a lánykák pedig<br />

szelídebb játékokkal múlatták<br />

a hátralévõ idõt.<br />

Amíg a gyerekek játszottak,<br />

gitárosunk is megérkezett<br />

és a húrok közé<br />

csapott. Három generáció<br />

- ugyanis a szülõkön kívül<br />

a nagyszülõk is megtisztelték<br />

az eseményt - dalolt<br />

együtt és tanult új énekeket<br />

Gábortól. Nagyon élveztük<br />

az együttlétet.<br />

Sötétedéskor a tûz is fellobbant, s<br />

ennek barátságos melegében pakoltuk<br />

össze a játékokat és az egyéb<br />

kellékeket.<br />

Kicsit fáradtan, de boldogan és<br />

hálatelt szívvel köszöntük meg Mennyei<br />

Atyánknak a kapott kegyelmeket,<br />

az esõvel fenyegetõ elõrejelzés<br />

ellenére a jó idõt, a gyerekeket és<br />

szüleiket, akik tennivágyásukkal és<br />

tevékeny szeretetükkel tették élõvé<br />

közösségünket.<br />

<strong>Veszprémi</strong> <strong>Érsekség</strong> Lelki Egészség Szolgálata, Devecser<br />

Dr. Sallai János klinikai gyermekpszichológus kéthetente csütörtöki<br />

napokon várja azokat, akiknek segítségre, tanácsra van szüksége.<br />

Dr. Széplaky Annamária minden hónap második és negyedik keddjén<br />

családterápiás rendelést tart.<br />

Dr. Folly Éva a hónap elsõ és harmadik szerdáján segítõ beszélgetésre<br />

hívja a lelki problémákkal küzdõket.<br />

A rendelésekre elõzetes bejelentkezés, idõpontkérés szükséges.<br />

Folly Eszter<br />

Címünk:<br />

<strong>Veszprémi</strong> <strong>Érsekség</strong> Családpasztorációs<br />

Irodája<br />

8460 Devecser<br />

Miskei út 47.<br />

Tel.: 88/223-960, 30/436-2449,<br />

E-mail:<br />

csaladiroda@somlo.hu


Emlékeim 1956-ról<br />

Az írás szerzõje kislányként élte meg 1956-ot egy faluban.<br />

Az alábbiakban az õ benyomásait olvashatjuk.<br />

1956-ban második osztályos voltam.<br />

Egy õszi reggel azt vettük észre<br />

belépve az osztályba, hogy a címer<br />

helyett egy feszület van a falon. A<br />

tanító nénink sírva jött be, elimádkoztuk<br />

a Miatyánkot, aztán elkezdõdött<br />

a tanítás. Nem értettük sehogy<br />

sem, mert addig csak a hittanórákon<br />

imádkoztunk. A tanítás végeztével<br />

ismét ima, az Üdvözlégy<br />

Mária. Otthon a szüleim izgatottak<br />

voltak, de nem tudtam miért. Aztán<br />

egyszer csak megszólalt a hangosbemondón<br />

a rádió hangja: "hazudtunk<br />

nappal, hazudtunk éjjel, hazudtunk<br />

minden hullámhosszon".<br />

Egyik nap a káplán sietõsen jött<br />

hozzánk - édesapám volt a sekrestyés<br />

- , kérte a szüleimet, ha jönnek<br />

emberek a faluból, tagadjuk le.<br />

Felkelõk voltak, akik szerették volna,<br />

ha a káplán a csoport élére áll.<br />

Õ ezt nem vállalta, s amint kivettem<br />

a felnõttek beszélgetésébõl, politikai<br />

fogolyként szabadult nemrégiben.<br />

Másnap nagyanyám<br />

és édesanyám<br />

kamrát meszelt, mi a<br />

barátnõmmel nagy<br />

tettet hajtottunk<br />

végre. Õ lesett, én<br />

meg mésszel rámázoltam<br />

a falra egy<br />

nagy F betût az<br />

"éljen a párt" felirat<br />

elé.<br />

A felnõttek izgatottan<br />

tárgyalták,<br />

hogy ez a fiú, meg<br />

az a fiú is eltûnt a<br />

faluból, disszidáltak<br />

mondták. Sehogy<br />

sem értettem a szüleimet,<br />

mi miért nem<br />

kelünk útra.<br />

Hallottuk azt is, hogy az adószedõnek<br />

beverték kõvel az ablakait<br />

keresetlen szavak kíséretében .<br />

Egyik este hatalmas hangzavar<br />

volt a faluban. A húgomat a szüleim<br />

lefektették, engem pedig felöltöztettek,<br />

kézenfogtak, és mentünk a tanácsháza<br />

felé, ahonnan a hangok<br />

jöttek. Tisztes távolban megálltunk.<br />

A tanácsháza udvarán rengeteg<br />

ember, erõs hangok, egy a falunak<br />

sokat ártó alkalmazottat vertek. Fel<br />

akarták akasztani. A párttitkárnak<br />

sikerült õt kimenekíteni és az erdõn<br />

át valahogy a saját falujába juttatni.<br />

(Ezt csak mostanában tudtam meg<br />

az egykori párttitkár lányától).<br />

Szüleim nem sokáig ácsorogtak ott,<br />

hazamentünk.<br />

Aztán egyszer csak nagyon<br />

csendes lett a falu. Elmaradt az ima<br />

is az iskolában. A felnõttek komor<br />

arccal jártak. Késõbb hallottuk,<br />

hogy éjszakánként megjelent egy<br />

nagy fekete autó, és összeszedte a<br />

15<br />

CSALÁDOK VIDÉKEN<br />

1 9 5 6<br />

2 0 0 6<br />

hangadókat. Az egyikük felesége<br />

megkérdezte a letartóztatáskor: Mit<br />

csomagoljak a férjemnek? Törülközõt<br />

és szappant. - hangzott a felelet.<br />

Évek múlva megtört öregemberként<br />

jött haza ez az ember.<br />

Szüleim nem beszéltek elõttem,<br />

arról mi történt. Én éltem a gyerekek<br />

boldog életét. Fiatalkoromban<br />

jóapám sokat politizált, de 56-ról<br />

nem esett szó. A 90-es évek fordulóján,<br />

szemem-szám nyitva maradt a<br />

hírek hallatán. Én nem tudtam hol<br />

éltem. Azt hiszem, ezzel nem voltam<br />

és nem vagyok egyedül.<br />

Számomra az a legborzasztóbb,<br />

hogy úgy nõttünk fel, hogy errõl<br />

semmit nem tudtunk. A szocializmus<br />

éveiben tilos volt 1956-ról nyíltan<br />

beszélni. Nem szólhattak a túlélõk, a<br />

szabadultak sem. Nagyon igaza van<br />

Illyés Gyulának, valóban úgy érzem<br />

ebben az országban a zsarnokság<br />

térnyerése által "mindenki szem a<br />

láncban". (Igaz nem mindenki önkéntes<br />

alapon.)<br />

Mit tehetek én személy<br />

szerint, kérdezi magától<br />

az ember. Szerintem<br />

a megismert igazságot<br />

nem lehet elhallgatni.<br />

Ha méltón ünnepeljük<br />

március 15-ét, október<br />

23-át is ugyanúgy<br />

kell megünnepelnünk.<br />

Tudatosítani kell magunkban,<br />

hogy nemcsak<br />

egy országban élünk,<br />

hanem egy nemzet életének<br />

aktív részesei vagyunk,<br />

és felelõsséggel<br />

tartozunk egymásért.<br />

Marosszékyné Csósza Mária


ÉLETÜNKBÕL<br />

Néhány baráti házaspárral már<br />

évek óta dédelgettük az álmot, hogy<br />

családos közösséget szervezzünk.<br />

Régebben is résztvettünk már különbözõ<br />

imacsoportokban, de annyira<br />

jól éreztük magunkat az egyházmegyei<br />

családi napokon, hogy szerettük<br />

volna nálunk is hasonlóan megélni a<br />

találkozásokat.<br />

Jó az egyéni részvétel is a lelki<br />

épülésünket szolgáló eseményeken,<br />

de szerintünk fontos, hogy a házaspárnak<br />

együtt is legyenek ilyen élményei.<br />

Közösségünk tagjai számára<br />

az is fontos, hogy gyermekeink<br />

megfelelõ társaságra találjanak.<br />

Kis csoportunkkal 2005. õsze óta<br />

havonta egyszer találkozunk, vasárnaponként<br />

a 9 órai szentmise után a<br />

plébánia közösségi termében.<br />

Egyelõre öt család tartozik a<br />

közösséghez: az Ay, Bruckner, Gubicza,<br />

Munkácsi és a Szabó családok.<br />

Nyitottak vagyunk újabb családok<br />

befogadása felé is.<br />

Összejöveteleinken általában<br />

Gabriel Calvo: Szemtõl szemben c.<br />

könyve alapján beszélgetünk, gyermekeink<br />

pedig a szomszédos teremben<br />

játszanak, esetenként gyerekvi-<br />

- 16 -<br />

gyázó felügyelete alatt, máskor pedig<br />

egymást szórakoztatva. A nagyobbacskák<br />

ilyenkor igen ügyesen terelgetik<br />

a kisebbeket.<br />

Fontosak a közösen átélt kötetlen<br />

programok is. Iyenek voltak például a<br />

kirándulások sora, a születésnapi<br />

zsúrok, és a nagyon jól sikerült szilveszteri<br />

buli is.<br />

Sajnos a nyáron nem sikerült<br />

igazán összehozni a csapatot, de azért<br />

Füreden - kisváros lévén - gyakran<br />

összefutunk a strandon vagy séta<br />

közben is valahol.<br />

Munkácsiné Bea<br />

Fiaataal ppárok kközösségee VVeeszprémbeen<br />

Miután mindketten gyakorló<br />

keresztény családból származunk, egyértelmû<br />

volt számunkra, hogy egyházi<br />

esküvõt szeretnénk tartani. Így kerültünk<br />

a <strong>2006</strong>. februárjában elindult<br />

oktatás "jegyescsapatába".<br />

Az elsõ alkalommal már az is meglepetés<br />

volt, hogy az elõadásokat házaspárok<br />

tartják. Nagy hasznát vettük<br />

ennek, hiszen õk nemcsak a házasság<br />

lelki oldalát mutatták be nekünk, hanem<br />

igen sok gyakorlati "tudnivalóra" is felhívták<br />

a figyelmünket. Sok olyan<br />

témáról volt szó, amit az ember ismer<br />

ugyan (pl. fontos az egymással eltöltött<br />

minõségi idõ, a kommunikáció stb.), de<br />

nem árt a házasság elsõ percétõl - sõt, a<br />

jegyesség idején is - odafigyelni arra,<br />

hogy kapcsolatunk igazán értékes<br />

legyen, és az is maradjon.<br />

A beszélgetés eleinte nehezen indult,<br />

de csoportvezetõink segítettek, hogy<br />

megnyíljunk egymás elõtt. A késõb-<br />

CC ss aa ll áááá dd kk öö zz öö ss ss éé gggg<br />

BB aa ll aa tt oo nn ff üü rr ee dd ee nn<br />

biekben már meg mertük osztani egymással<br />

gondolatainkat egy-egy témában,<br />

felszabadult, vidám hangulatban<br />

folytak az eszmecserék. A mi "kiscsoportunk"<br />

olyannyira összerázódott,<br />

hogy 5-6 párral azóta is összejárunk<br />

havonta egyszer "önszorgalomból"<br />

további témák megbeszélésére.<br />

A nyár elején egy kirándulást is<br />

szerveztünk. A gyalogtúra<br />

Vinyén indult, a Cuhapatak<br />

völgyében sétáltunk,<br />

a megduzzadt patakon<br />

való híd nélküli átkelések<br />

alaposan próbára tették ügyességünket.<br />

A délutáni<br />

hazaindulás elõtt még pár<br />

órás pihenõt tartottunk, ahol<br />

szalonnasütéssel, közös<br />

játékkal mulattunk az<br />

idõt, így a csapat még jobban<br />

összekovácsolódott.<br />

A kurzus azért is<br />

hasznos volt számunkra, mert hasonló<br />

gondolkodású párokat ismertünk meg,<br />

új barátokra tettünk szert, akikkel az<br />

oktatás után is találkozunk.<br />

A nyári szünet után, szeptembertõl<br />

folytatódnak összejöveteleink és további<br />

közös programokat is tervezünk.<br />

Hrabovszki Cecília és Keszthelyi Kristóf


CSALÁDTÁBOR<br />

A veszprémi Regina Mundi plébánia idei családos táborát <strong>2006</strong>. augusztus<br />

24-27. között tartották Iszkaszentgyörgyön 6 család és a segítõik részvételével.<br />

Táborunk lelki hátterét a MÉCS<br />

füzetek anyagai szolgáltatták.<br />

Elsõ témánk a családi ima volt. A<br />

beszélgetés alapját az eltérõ imamódokon<br />

kívül fõleg a gyerekekkel való<br />

ima adta. Sok téma elõjött, ami aztán<br />

még visszaköszönt a késõbbi beszélgetések<br />

alatt is.<br />

Az elõadás után érkezett meg hozzánk<br />

Tóth Gyula atya, õ tartotta aznapi<br />

szentmisénket.<br />

Pénteken a reggeli imát a gyerekek<br />

nagyon élvezték: ütemre rázták<br />

a rizses ping-pong labdákat, énekeltek,<br />

meg az álmaikról beszéltek. Ezután<br />

a családon belüli kommunikációval<br />

foglalkozó beszélgetés következett<br />

Megtudtuk, hogy a férfiakat a váratlan<br />

helyzetek okozta alkalmazkodás<br />

kényszere visszahúzódásra,<br />

magukba zárkózásra és erõs összpontosításra<br />

készteti, míg a nõket feldúlja,<br />

kiborítja és érzelmileg megviseli.<br />

A délutáni elõadás témája a családi<br />

szokásokkal foglalkozott. Itt ért<br />

össze igazából az eddig elhangzott<br />

két téma: az imádkozás rendje és az<br />

egymással való egyeztetés folyamatos<br />

és szükséges eleme annak, hogy<br />

saját szokásai legyenek<br />

egy családnak. Igazából<br />

már az imarend is egyfajta<br />

szokás, amiben sajnos<br />

sokunknak semmilyen<br />

használható tapasztalata<br />

nincsen a szülõi házból,<br />

ezért saját magára van<br />

utalva.<br />

A beszélgetés után tettünk<br />

egy nagy kört táborhelyünk<br />

körül, megmásztunk<br />

kisebb dombokat, a<br />

bátrabbak még sziklát is.<br />

Az esõ utáni erõs szél<br />

gyönyörû tisztára fújta az<br />

idõt, messze el lehetett<br />

látni. Nagyon szép volt a környék!<br />

Vacsora után begyújtottuk a professzionálisan<br />

összerakott tábortüzet.<br />

Az altatás után diameditáció<br />

következett.<br />

Szombaton a reggeli ima után<br />

érkezett meg Halmágyi Zoltán atya<br />

Jásdról, és a Ménesi házaspár, Krisztina<br />

és Balázs, a MÉCS családmozgalom<br />

magyarországi elindítói, jelenlegi<br />

vezetõi. Közös szentmisénk után<br />

az õ elõadásukat hallgathattuk meg.<br />

Témájuk a család külsõ hivatásának<br />

bemutatása volt saját példájukon keresztül.<br />

Az elõadás elsõ harmada<br />

arról a sok pozitív élményrõl szólt,<br />

amit Krisztináék átéltek a MÉCS<br />

mozgalom elindítása által. Ezen kívül<br />

beszéltek még a vezetéssel járó kísértésekrõl<br />

illetve a saját családi élettel<br />

való összeegyeztethetõségrõl is.<br />

Ebéd után amíg a gyerekek aludtak<br />

számos segédanyaggal kísért elõadást<br />

hallgattunk a Szentlélek adományairól.<br />

Este vacsora után megint tábortüzet<br />

gyújtottunk, a gyerekek medvére<br />

sõt még fókára is vadásztak!<br />

Este egy rövid Taizé-i imaestet<br />

17<br />

ÉLETÜNKBÕL<br />

tartottunk. A bensõséges dallamok<br />

alól kinyúló csend és a mécsesek fénye<br />

szép befejezése volt a napnak. A<br />

gyertyák meleg fényében elmondott<br />

csendes imáknak nem nagyon akart<br />

vége szakadni, hirtelen nehezen akartunk<br />

kimenni a kápolnából. Egyikünk<br />

ezt így fogalmazta meg:<br />

"Soha nem csengtek-zengtek még<br />

az Üdvözlégyek így, ilyen lágyan,<br />

ilyen kedvesen, ilyen félve , tisztelettel,<br />

szeretettel, és remélve, mint most.<br />

Világosodik a hivatásunk ...?! Hát<br />

világosítsuk, ragyogjunk, váljunk egy<br />

nagy engesztelõ lánggá ... mindanynyian<br />

együtt. Gyûjts egybe magadnál<br />

mindnyájunkat a Te fölséged színe<br />

elõtt mindörökké. Amen."<br />

Az utolsó nap is tartalmasan telt,<br />

szentmisén vettünk részt majd egy<br />

Salkaházi Sára életérõl szóló totót<br />

töltöttünk ki, ezzel is kicsit talán jobban<br />

megismerve a legújabb magyar<br />

boldoggá avatott életét. Hazafelé még<br />

egy rövid, fél órás túra keretében<br />

megálltunk a római fürdõnél.<br />

Összességében egy nagyon jó<br />

tábort tudhatunk magunk mögött.<br />

Örültünk, hogy Olgi néni is el<br />

tudott jönni velünk. Az<br />

elõadások alatt a gyerekek<br />

vele játszottak, ragasztottak,<br />

festettek,<br />

szineztek, olvasgattak.<br />

Mi, szülõk, örömmel tapasztaltuk,<br />

hogy nem<br />

csak számunkra szolgált<br />

feltöltõdéssel a tábor,<br />

munkáik alapján gyerekeink<br />

is sokat fejlõdtek,<br />

ügyesedtek. Külön köszönjük<br />

Olgi néninek a<br />

sok segítségét és a gyerekek<br />

iránti szeretetét,<br />

amivel körülvette õket.<br />

Tátrai család


ÉLETVÉDELEM<br />

Minden ember egyszeri és megismételhetetlen<br />

csoda. Csoda, hogy én<br />

vagyok, hogy te vagy és mégis az<br />

emberi élet kezdetétõl a végéig védelemre<br />

szorul. Védeni azt kell, akit<br />

támadnak, létét óvni kell, ha rendkívül<br />

becses. Van-e az embernek<br />

életénél nagyobb kincse? Nincs, mert<br />

"az ember élete Istentõl van, az Õ<br />

ajándéka, az Õ képmása és hasonmása,<br />

életleheletébõl való részesedés”<br />

(Evangélium vitae, II. János Pál<br />

pápa). A keresztény testvérek számára<br />

ez bizonyosság, az élet értelmét<br />

õszintén, igaz szívvel keresõk tudják<br />

becsülni és védeni az életet.<br />

A világi tapasztalat rádöbbent<br />

arra, hogy a súlyos társadalmi és<br />

erkölcsi válság "haláldemokráciát"<br />

hoz létre, ahol megkérdõjelezhetõ az<br />

... az élet súlyos,<br />

de nagyon szép!<br />

emberi élet kezdete, "abortuszkultúrának"<br />

nevezhetõ a magzatgyilkosság.<br />

Az eutanázia emberi jogként<br />

Azz Azz ééllet nnagysáága<br />

Életvédelem aa ffooggantatástól aa ttermészetes hhaláligg<br />

létezhet, holott a gyógyíthatatlan<br />

betegeknek fizikai fájdalmaik<br />

enyhítéseként gondoskodásra<br />

és határtalan szeretetre<br />

van szükségük.<br />

A természetjogot alapkõnek<br />

tekintõ ember számára az<br />

abortusz és az eutanázia fõbûn,<br />

mert gyilkosság, a sterilizálás<br />

csonkítás, az egynemûek "házassága"<br />

és a drogliberalizáció<br />

elvetendõ utálatos dolog. Az élet<br />

minõségének rontására,<br />

végsõ soron kioltására irányul.<br />

Az élet egyedüli ura Isten,<br />

az ember nem rendelkezhet<br />

vele életellenesen, és az isteni<br />

törvényekkel szemben. Történelmi és<br />

tapasztalati tény, hogy ha az ember<br />

mégis megteszi, súlyos árat kell fizetnie<br />

érte.<br />

Én úgy látom, és közel hatvan és<br />

távlatából belátom, hogy az élet súlyos,<br />

de nagyon szép. Bánat és fájdalom<br />

nélkül nem láthatnám az élet<br />

szépségét "nagyon"-nak. Az élet<br />

csoda voltát mindig tanúsítják gyermekeink<br />

és unokáink ragyogó létükkel,<br />

hogy "az élet él és élni akar".<br />

- 18 -<br />

Szent Pál az emberi élet titkának<br />

hármas megnyilvánulásáról beszél.<br />

(Tessz. 5,23) Megkülönböztet testi,<br />

lelki (psyché) és szellemi (pneuma)<br />

életet. Az emberi élet mindhármat<br />

egységbe foglalja. Óvnunk kell tehát<br />

mindhármat külön-külön és együttesen,<br />

hogy életünk teljes legyen, és<br />

bõségben legyen.<br />

Csné dr. Király Beáta


ÉÉ ll ee ee tt üü nn k k bb bb áá ll vv áá nn yy yy aa aa ii<br />

A tízparancsolatban azt olvashatjuk,<br />

hogy ne készíts magadnak<br />

faragott bálványokat. Majd késõbb a<br />

115. zsoltár arról ír, a pogányok azok,<br />

akik így tesznek. Vajon mi, akik<br />

magunkat megtért kereszténynek<br />

tartjuk, nem viselkedünk-e<br />

néha úgy, mint a pogányok?<br />

Valószínûleg megnyugtatjuk<br />

magunkat azzal,hogy nem, mi<br />

nem vagyunk ilyenek, hiszen<br />

szobánk falán ott függ a kereszt<br />

és más vallások jelképeit sem<br />

tesszük ki az asztalunkra. De<br />

valóban nincsenek életünkben<br />

bálványok?<br />

Egy gyermek ha gyerekkorában<br />

nem kap elég szeretetet,vagy<br />

ha nem úgy szeretik<br />

ahogyan az számára jó lenne,<br />

akkor elkezd fantáziálni. Ha<br />

kislány, akkor beöltözik királykisasszonynak,<br />

és elképzeli<br />

magát ebben a szerepben. Elképzeli<br />

a leendõ férjét, az álomherceget,<br />

aki a fehér lovon<br />

belovagol az életébe, feleségül<br />

veszi õt, kényezteti, állandóan vele<br />

van, és mindennél, mindenkinél jobban<br />

szereti. A herceg valóban meg is<br />

érkezik, és minden úgy történik, mint<br />

a mesében. De egyszer csak eljön a<br />

pillanat, mikor a férj egy este közli:<br />

"Drágám, ma elmegyek a barátaimmal<br />

a focimeccsre." A feleség nem<br />

érti a helyzetet: "De hogy mehetsz el?<br />

Hát nem szeretsz engem?" "Dehogynem<br />

- válaszolja a férj. A meccs<br />

után jövök, és akkor veled leszek."<br />

De a feleség csalódott, hiszen a<br />

hercege leesett a lóról. Õ elképzelt<br />

magának egy férjet, felépített egy<br />

bálványt, hogy milyen is egy férj, aki<br />

szereti õt, aki csak érte él. De ez a<br />

bálvány most hirtelen ledõlt és ráesett.<br />

Valahogy így vagyunk mi is,<br />

bálványokat építünk, a szeretet<br />

bálványait. A szeretet éltetõ elemünk,<br />

szükségünk van rá, nélküle szinte<br />

képtelenek vagyunk élni. Gyermekkorunkban<br />

természetesen valamenynyien<br />

kapunk szeretetet, ki így, ki úgy.<br />

Ha ez kevés volt számunkra, akkor mi<br />

magunk álmodjuk meg, hogy milyennek<br />

kellene lennie a szeretetnek, ami<br />

után vágyakozunk, vagy egyszerûen<br />

azt tesszük bálvánnyá, amit addigi<br />

életünkben megtapasztaltunk.<br />

Mindannyiunknak vannak ilyen<br />

bálványai. Azt gondoljuk, ha szeret a<br />

másik, akkor úgy viselkedik, ahogy<br />

mi szeretnénk. Ha szeret a gyerekem,<br />

akkor nem járat le mások elõtt. Ha<br />

szeretne a férjem, akkor nem kívánna<br />

tõlem ilyen rendet.<br />

Ha szeretne az anyósom,<br />

nem beszélne<br />

velem így. Ilyen<br />

és ehhez hasonló<br />

gondolatok mindannyiunk<br />

fejében<br />

keringenek. Ennek<br />

az a veszélye azontúl,<br />

hogy csalódunk,<br />

és nem kapjuk meg<br />

azt, amit várunk,<br />

hogy másokat viszont<br />

manipulálni<br />

- 19 -<br />

ÚJ ÉLETET A CSALÁDOKNAK<br />

kezdünk, feltételeket szabunk számukra,<br />

hogy hogyan szeressenek<br />

minket.<br />

De ez nem az a szeretet, amirõl a<br />

Szeretet himnusz beszél, ez már a mi<br />

emberi, bálványszeretetünk, ami manipulál,<br />

és feltételeket szab. Pedig<br />

Jézus arra hív minket, hogy úgy<br />

szeressük egymást, ahogyan Õ<br />

szeretett minket (Jn.13,34). Az Õ<br />

szeretete pedig az Atyától való, aki<br />

maga a szeretet, és akinek a szeretete<br />

feltétel nélküli.<br />

Erre az útra hív minket az Úr.<br />

Nézzünk magunkba, vizsgáljuk<br />

meg, vannak-e a mi életünkben,<br />

szeretetünkben is bálványok! Vannak-e<br />

dolgok, amiket elvárunk<br />

gyermekünktõl, házastársunktól,<br />

felebarátunktól? Ha igen, álljunk az<br />

Úr elé, és tartsunk bûnbánatot!<br />

Könnyedén megtehetjük ezt, hiszen<br />

biztosak lehetünk a bocsánatában,<br />

mivel Õ megígérte ezt nekünk, és<br />

megtartja az Ígéreteit.<br />

Ha meg tudunk szabadulni<br />

ezektõl a bálványoktól, szabadokká<br />

válhatunk arra, hogy elfogadjuk Isten<br />

feltétel nélküli szeretetét úgy, ahogy<br />

Õ küldi számunkra. És továbbadhatjuk<br />

azt, áldássá válva így mások<br />

számára. Ehhez kérjük az Úr áldását<br />

mindannyiunk számára!<br />

Erdõssy Krisztina


SCHSÖNSTA SCHSÖNST TT<br />

- 1956-ban egy tizenhét éves fiatalember<br />

átszökött Ausztriába, majd 24 év után<br />

1980-ban legálisan hazatelepült Magyarországra.<br />

Mi történt a két dátum között?<br />

Róbert: Érettségi, egyetemi tanulmányok,<br />

teológia, hitoktatói munka. Szerencsére<br />

már korán, 1957-ben találkoztam<br />

Õry Miklós jezsuita professzorral, aki<br />

segített tisztázni az akkor még fennálló világnézeti<br />

kételyeimet. A kommunizmusban<br />

nõttem föl. Az iskolában az ateista materializmust<br />

tanították, és ezt én elfogadtam.<br />

Õ volt az elsõ az életemben, aki felfedte<br />

elõttem, hogy azok az istenellenes érvek,<br />

amelyeket belém oltottak az iskolában,<br />

hamisak. Neki sokat köszönhetek<br />

azért, hogy hívõ ember lettem.<br />

Kamaszos vagányságból mentem el. A<br />

határátlépés után hamarosan Grazba kerültem.<br />

Az egyetem épületében hangosbemondón<br />

hirdették, hogy jelentkezzen, aki<br />

tanulni akar. December közepén már Tirolban<br />

voltam, Innsbruckban, egy magyar<br />

iskolában. Ott azonban már nem fértünk<br />

el, ezért rövid idõ után egy közeli faluban,<br />

Gnadenwaldban egy használaton kívüli<br />

szállodát rendeztek be iskolának és diákotthonnak.<br />

- Ön azonban valójában nem tanulni<br />

akart, hanem hazajönni…<br />

Róbert: Néhány hónap után eszméltem<br />

rá arra, hogy én tulajdonképpen nem<br />

akartam a hazámat elhagyni. Olyan erõsen<br />

éreztem az ellentmondást ezen belsõ beállítottságom<br />

és azon tény között, hogy külföldön<br />

vagyok, hogy lépnem kellett.<br />

Jeleztem szándékomat az iskola vezetõségének.<br />

Kitûzték az indulás napját. El is<br />

készültem, és vártam a rendõrautót, amivel<br />

bevisznek Innsbruckba. Eközben szólt az<br />

egyik iskolatársam, hogy menjek az irodába,<br />

postám érkezett. Egy levél és két lap<br />

AKIK A SZERETETÁRAMLATOT<br />

BEFOGADTÁK I.<br />

Gódány Róberttel és Ritával, a Schönstatti Családmozgalom magyarországi<br />

vezetõivel az Adja tovább a mikrofont! c. rádiómûsorban a<br />

szerkesztõ, Mezei Károly beszélgetett. A riport rövidített változatának elsõ<br />

részét közöljük most, a folytatás következõ számunkban lesz olvasható.<br />

várt a már régen meghalt édesanyám<br />

húgától és a gimnáziumi osztálytársaimtól.<br />

Mindegyikben az állt, nehogy haza menjek,<br />

mert veszélybe kerülök. 1957 elején már<br />

világossá vált számukra, hogy a forradalomban<br />

való részvételem miatt megtorlásban<br />

lenne részem, ha az úgynevezett pufajkások<br />

kezei közé kerülnék.<br />

- Elkezdõdtek a hosszú külországbeli<br />

évek. Rita asszony, mikor, milyen körülmények<br />

között találkozott Róberttel?<br />

Rita: Szegeden német szakos voltam<br />

az egyetemen. 1965 nyarán Bécsbe mentem<br />

a nyári szünetben, ahol rokonaim laktak,<br />

hogy gyakoroljam a nyelvet. Egy magyarok<br />

lakta házban,<br />

a Pázmáneumban találkoztunk<br />

Róberttel,<br />

aki közben osztrák<br />

állampolgár lett. Egy<br />

év múlva házasságot<br />

kötöttünk Magyarországon,<br />

és konzuli<br />

útlevéllel hivatalosan<br />

kivándorolhattam…<br />

- Ezt megelõzõen<br />

Ön már három-négy<br />

évvel korábban találkozott<br />

Joseph Kentenich<br />

atyával, ugye?<br />

Róbert: Mielõtt<br />

errõl a találkozásról beszélnék, meg kell<br />

említenem, hogy 1959-ben egyetemi hallgatóként<br />

Német-országban megismertem a<br />

Schönstatt mozgalmat. A nyári szünetben<br />

töltöttem ott néhány napot, s ez meghatározta<br />

további életemet. Megtaláltam azt<br />

a kereszténységet, melyet kerestem, és<br />

amelyet a mai napig igazinak tartok.<br />

Érdekelt természetesen az az ember, aki<br />

egy ilyen jelentõs mû létrehozásában lehetett<br />

a Gondviselés eszköze. 1962 novemberében<br />

és decemberében voltam nála az<br />

Egyesült Államokbeli Milwaukeeban.<br />

Kentenich atya ekkor 77 éves volt, és már<br />

- 20 -<br />

több mint tíz éve élt ott számûzetésben.<br />

Errõl a nagy nyilvánosság semmit sem<br />

tudott, mert õ csendben, zokszó nélkül<br />

viselte el az egyházi vezetõk döntését.<br />

- Ha Kentenich atya egyházi<br />

számûzetésbe került, akkor feltételezhetõ,<br />

hogy tevékenysége nem tetszett az akkori<br />

vezetõségnek.<br />

Róbert: Nem voltak hozzászokva<br />

ahhoz, hogy öntevékeny, élõ közösségek<br />

jönnek létre az egyházon belül. A II. Vatikáni<br />

Zsinat megújult egyházképére volt<br />

szükség, hogy megértsék Schönstattot.<br />

- Az 1962-es találkozás Kentenich<br />

atyával az Ön jövõjét is<br />

kijelölte. Milyen feladatot<br />

kapott tõle?<br />

Róbert: Beszélgetéseink<br />

során elhangzottak<br />

olyan dolgok, amelyeknek<br />

az értelmét csak<br />

évtizedekkel késõbb fogtam<br />

föl. Azt mondta:<br />

"Csak be kell fogadnia a<br />

szeretetáramlást és hagynia,<br />

hogy az átjárja, és<br />

keresni embereket, akik<br />

képesek ezt befogadni.<br />

És aztán majd, ha egy<br />

kis csapatot alkotnak -<br />

nem kell, hogy sokan<br />

legyenek - akkor majd vezessék a<br />

folyamot Magyarországra, Magyarországról<br />

Oroszországba…" - (tudta,<br />

hogy hat éven keresztül oroszul is<br />

tanultam).<br />

Én ezt magnetofonra rögzítettem,<br />

de a további években nem foglalkoztam<br />

a szalaggal. Amikor már Magyarországon<br />

voltunk, elõvettük és<br />

meghallgattuk a régi felvételt. Megdöbbenve<br />

állapítottuk meg, hogy amit<br />

akkor mondott, az beteljesült anélkül,<br />

hogy ez bennem valaha is<br />

tudatosult volna…


A program péntek este kezdõdött, Radványi Balázsnak<br />

(a Kaláka együttes tagja) és zenész barátainak színvonalas<br />

koncertjét hallgathattuk meg. A résztvevõk nagyon<br />

õszintén tettek tanúságot arról, hogy számukra mit<br />

jelent a MÉCS-hez való tartozás.<br />

Másnap reggel zsolozsmával kezdtünk, majd Bíró<br />

László püspök atya és Mészáros Domonkos atya bevezetõ<br />

elõadásait hallgattuk meg arról, hogy mit jelent<br />

keresztényként "só"-nak, "a világ világosságának" és<br />

"hegyre épült város"-nak lenni. Az elõadásokat minden<br />

alkalommal egy-egy pap (Czap Zsolt, Butsy Lajos és<br />

Szláby Tibor atya) és egy család személyes tanúságtétele<br />

követte (Simon, Tátrai<br />

és Orbán család). A<br />

Jubileum lelki ívének<br />

mindhárom témájához<br />

látókör-bõvítõ,<br />

vagy aktuális kérdéseket<br />

bemutató elõadások<br />

is kapcsolódtak.<br />

Lisztóczky László<br />

irodalomtörténésztõl<br />

áttekintést és iránymutatást<br />

kaptunk,<br />

hogy a magyar irodalom,<br />

a magyar nyelv<br />

ismeretén és szeretetén<br />

keresztül miként<br />

erõsödhet közösségi,<br />

nemzeti identitásunk.<br />

Dabóczi Rita szerzetes, gyermekpszichológus a kamaszok<br />

neveléséhez adott hiteles támpontokat, figyelmeztetve<br />

a személyes példamutatás és az ima erejére.<br />

Márki László az Európai Nagycsaládos Szövetség alelnökeként<br />

matematikusi hivatásához hû precizitással<br />

vezette le, hogy a MÉCS Családközösségek milyen társadalmi<br />

küldetés elõtt állnak.<br />

A felnõtteket, szülõket megszólító elõadások alatt<br />

korcsoportonként minden gyerek és fiatal tartalmas<br />

programokkal gazdagodhatott, ahol a kézmûves és lelki<br />

programok (beszélgetések) kiegyensúlyozott arányban<br />

álltak a játékkal, sporttal. A szombat esti "jubileumi<br />

mulatság" egyszerre volt forgószélszerûen magával<br />

MM ÉÉ CC SS JJ UU BB II LL LL EE UU MM<br />

- 21 -<br />

MÉCS<br />

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szervezõdõ, szentségi házasságban élõ házaspárokból álló csoportok.<br />

Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és<br />

megerõsödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban. Házascsoportjaik jelenléte erõsíti a plébániai<br />

közösséget, és a házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.<br />

Magyarországon az elsõ MÉCS Családközösségek 1996-ban indultak. Jelenleg mintegy 50 családközösség mûködik az<br />

országban. A MÉCS Családközösségek magyarországi vezetõi Ménesi Balázs és Krisztina. A közösségek alakulásának 10<br />

éves jubileumát május utolsó hétvégéjén Balinkán szervezték meg. Veszprémbõl a Tátrai család vett részt a programon, az<br />

alábbiakban az õ beszámolójuk következik.<br />

ragadó és sallangmentesen ünnepélyes. Ebben nagy<br />

szerepet játszott a MÉCS jubileumi torta, a fotópályázat<br />

eredményhirdetése és a MÉCS fényei címû esti paraliturgia.<br />

De legalább ennyire emelte az ünneplés hangulatát a<br />

Bohém Ragtime Jazz Band koncertje, a Szárma népi<br />

zenekar táncháza vagy az éjszakai tûzijáték.<br />

A vasárnapi programban két külföldi elõadó házaspár<br />

is szerepelt. Tony és Lily Gauci a Keresztény Családközösségi<br />

Mozgalom korábbi európai vezetõi Máltáról,<br />

Nop és Elma Muangkroot, a MÉCS világszervezete, a<br />

különbözõ kontinenseken mûködõ ICCFM vezetõi Thaiföldrõl<br />

érkeztek Magyarországra.<br />

A hálaadó szentmisére a<br />

legnagyobb terem - ahol az<br />

elõadásokat hallgattuk -<br />

már teljesen otthonossá<br />

vált. Az érkezéskor üres<br />

tornateremként birtokba<br />

vett helyiség falait a családközösségek<br />

által készített<br />

színes, fényképes tablók,<br />

beszámolók és vallomások<br />

díszítették. A MÉCS<br />

Napok pillanatokba sûrített<br />

képi élményeit bibliai idézetekkel<br />

elmélyítõ fotókiállítás<br />

pedig abban segített,<br />

hogy a terem liturgikus térré<br />

változzon. Az oltárként<br />

használt asztal is virágdíszbe<br />

öltözött, s az oltár elõtt a gyerekek kézmûves<br />

alkotásai álltak. A vizuális élményt a közös éneklés, dicsõítés<br />

odaadottsága és színvonala csak tovább fokozta.<br />

Összességében nagyon-nagyon jól éreztük magunkat!<br />

A csapat nagyon barátságos volt, jó volt az ismerõs<br />

arcokat is látni, beszélni velük. Mindannyiunknak meghatározó<br />

élmény volt ez a hétvége.<br />

Örülnénk, ha ezekben a megerõsítõ élményekben mind<br />

többen részesedhetnének. Minden érdeklõdõ kérdésére<br />

szívesen válaszolunk.<br />

Tátrai József és Tátrainé Radics Rita<br />

E-mail: ovismise@freemail.hu


GYEREKNEVELÉS<br />

AAAA cccc ssss aaaa llll áááá dddd ssss zzzz eeee rrrr eeee pppp eeee<br />

aaaa kkkk eeee rrrr eeee ssss zzzz tttt éééé nnnn yyyy hhhh iiii tttt mmmm eeee gggg éééé llll éééé ssss éééé bbbb eeee nnnn<br />

Nagyon gyakori tapasztalat, hogy sokan csak a bérmálásig<br />

katolikusok, s ez esetben a legtöbb kritika a hitoktatókat éri. Jogos<br />

e ez a kritika? A szülõk elküldik a gyermeküket -jó esetben õk is<br />

vele tartanak- vasárnaponként misére, járatják hittan oktatásra, és<br />

közben sulykolják a gyermekbe, hogy a bérmálásig hittanra kell<br />

járni. Ahitoktatóktól pedig azt hallják a gyerekek, hogy vasárnapi<br />

mise részvétel nélkül nincs elsõáldozás, nincs bérmálkozás. De ha<br />

az igazi belsõ tartalom és elkötelezettség hiányzik, akkor a felnõtt<br />

keresztény nagykorúság szentségének felvétele végsõ állomás is<br />

lehet, pedig ez lenne az igazi kezdet.<br />

Ha a családi környezet nem ad helyet a kereszténység<br />

megélésére, akkor sajnos a bérmálás után elhamvad az addig nyiladozó<br />

hit. Természetesen vannak kivételek, hiszen a "szél ott fúj,<br />

ahol akar", a kegyelem áradásának nem lehet ellenállni. Az emberi<br />

okoskodás sem fogja gátját szabni az Isten gondviselésének.<br />

De ha otthon is úgy éli meg a gyermek, hogy ezek csak külsõségek,<br />

akkor nem lesz meg számukra felnõttként a folytatás és<br />

csak egy emlék marad, hogy valaha bérmálkoztak. Sok gyermekben<br />

már ott van az általános gyakorlat, hogy csak addig lesz<br />

õ is katolikus, míg le nem zajlik a bérmálkozás.<br />

A II. Vatikáni Zsinat ugyan feladta a leckét: újarcú<br />

keresztényekre van szüksége a világnak. De sokan ma is úgy õrzik<br />

a kereszténységüket, mint valami becses mûemléket. Nem<br />

tudnak vele mit kezdeni. Vasárnapokon vagy ünnepnapokon<br />

lefújják róla a port, megszellõztetik, de a hétköznapi életükben<br />

nincs közük hozzá. Vannak, akik ragaszkodnak gyermekük megkeresztelkedéséhez,<br />

bérmálkozásához, a templomi esküvõhöz és<br />

temetéshez, de ennyi elég is nekik.<br />

A zsinat tiszta vizet öntött a pohárba. Keresztény az, aki vállalja<br />

Krisztus evangéliumi programját. Keresztény az, aki teljes<br />

életét ráteszi Jézus Krisztusra. Van egy kissebségben lévõ réteg,<br />

aki ezt megértette. A keresztények egyre inkább kisebbségben<br />

lesznek. Nem feltétlenül baj ez, de tudnunk kell, hogy ez napjaink<br />

valósága. A hit ajándék, el lehet fogadni, és lehet vele élni. Az<br />

ajándék mindenki számára fel van ajánlva, de pörgõs életünkben<br />

sokan elmennek mellette és otthagyják ezt az ajándékot "kicsomagolatlanul".<br />

A bérmálkozás szentségében megtörténik a<br />

Szentlélek kiáradása, de Isten nem fogja helyettünk elvégezni azt,<br />

amit nekünk kell elvégezni. És akkor szokott ott maradni az<br />

ajándék kicsomagolatlanul. Szabad akarat adatott meg az<br />

embernek és ezt Isten nem hagyja figyelmen kívül.<br />

Nagyon fontos kérdés, hogy a gyermek, akit beírattak hittanra<br />

és felveszi a szentségeket, tovább fog e menni az úton? Legtöbb<br />

esetben ez akkor történik meg, ha a szülei is keresztény értékrend<br />

szerint élnek, nem csak vasárnap 1 órára, hanem éjjel-nappal és<br />

mindig. Ha az ember minél teljesebben ember, akkor lesz igazán<br />

keresztény is! Nincs külön lelki élet és testi élet. Az embernek<br />

egyetlen, megismételhetetlen saját élete van. A keresztény ember<br />

számára ez az élet Istennek odaadott élet. Benne Isten fénye ég. Ha<br />

bensõséges és mély kapcsolatot tartunk fenn Istennel, és ez járja át<br />

a hétköznapi tevékenységeinket is, a gyermekünkben is ez válik<br />

természetessé és a hit ajándéka is ekkor lesz igazán elérhetõ és<br />

gyümölcsözõ. A hitben való életre elsõsorban a családi otthon<br />

neveli a gyermeket, a hitoktatás ezt csak kiegészíti. Annak a<br />

szülõnek, aki hite szerint él, akinek Isten léte mindennapjait átjáró<br />

nagy élmény, nem lesz nehéz ebbõl az élménybõl a gyermeke<br />

korának, fejlõdésének megfelelõen újabb élményeket átadni.<br />

Minél egyszerûbben formálja életét a szülõ, minél nagyobb a<br />

házastársak egymás, és a gyermeke iránti szeretete, minél nyitottabbak<br />

a világ felé természetes emberi jóságban, annál gazdagabb<br />

lesz bennük Isten élete, annál sugárzóbb, mélyebb lesz keresztény<br />

mivoltuk. Az újarcú keresztények nevelése a családban kezdõdik<br />

el, ezt nem várhatja el senki csupán csak a hitoktatóktól, és nem<br />

teheti õket felelõssé senki, ha a családban a gyermek nem Isten<br />

szeretetének, megélt jelenlétének légkörében éli meg mindennapjait.<br />

A családnak, a maga egészében kell magán viselnie azokat a<br />

vonásokat, amelyekre a világnak soha nem volt akkora szüksége,<br />

mint napjainkban: Jézus emberiességének és jóságának vonásait.<br />

C.K.Edina<br />

- 22 -


Hitre nevelés aa<br />

családban<br />

A hitre nevelés alapja, hogy a<br />

szülõnek legyen igazi, hiteles, megélt<br />

hite. A felszínes, látszatra törekvõ hiten<br />

a gyermek átlát, megérzi a hamisságot.<br />

Sajnos, a hit területén komoly<br />

hiányosságok tapasztalhatók a keresztények<br />

között is. Olvastuk például,<br />

hogy a keresztények mintegy fele nem<br />

hisz a feltámadásban. Egy plébános<br />

szerint még ennél is többen kételkednek<br />

benne. Nos, gondoljuk meg, már<br />

Szent Pál megmondta, hiábavaló a<br />

hitünk, ha nem hiszünk a feltámadásban.<br />

Igen fontos tudatában lenni, hogy a<br />

gyermek anyján, apján keresztül érzi<br />

meg Isten szeretetét, gondviselését. A<br />

kereszténnyé válást segíti, ha a szülõ<br />

kielégíti a gyermek alapigényeit:<br />

- a védettség- és fészekmeleg érzetet,<br />

tudni, hogy a szülõk mellette állnak;<br />

- biztonság igényét (ez inkább apai<br />

feladat);<br />

- szeretetet - olyannak fogadnak el,<br />

amilyen vagyok.<br />

Fontos az, hogy a gyerek lássa, a<br />

szülõk szeretik egymást. Érezze a<br />

gyermek, hogy a szülõknek hiányozna,<br />

ha õ nem lenne, pl. várják, amikor<br />

nincs otthon. A szülõ teremtsen kedvet<br />

az élethez, sugározzon optimizmust<br />

(jó kezekben vagyunk, a dolgok végül<br />

jóra fordulnak).<br />

Kiemelkedõen jelentõs, hogy<br />

milyen képe van a szülõnek Istenrõl.<br />

Nagyon negativ hatású, ha Istent félelmetes,<br />

büntetõ hatalomnak tartja, aki<br />

azt lesi, sõt várja, hogy valami rosszat<br />

tegyünk s akkor lecsaphat ránk. Ennek<br />

egyik változata, ha Istenbõl mumust,<br />

fegyelmezõ eszközt csinálunk s ezzel<br />

akarjuk sakkban tartani a gyermeket.<br />

A másik véglet sem szerencsés,<br />

amikor a gyermek kedvéért valamilyen<br />

olcsó Jóistent faragunk, esetleg<br />

egy nagy varázslót. Ekkor az imád-<br />

kozás szinte csak utasítás Istennek,<br />

hogy mit tegyen számunkra<br />

(mintha egy üzletben vásárolnánk).<br />

A hitre nevelés elõfeltétele,<br />

hogy egy végtelenül szeretõ, szabadságunkat<br />

tisztelõ, nekünk drukkoló,<br />

minket segítõ Istenképünk legyen.<br />

Ennek tükörképe a gyermek számára<br />

a szülõk viselkedése, beszélgetése a<br />

gyermekkel. Istenrõl nem elvont magyarázatok<br />

kellenek. A gyermek színvonalán<br />

beszéljünk Róla, számára<br />

életszerû, érthetõ szavakkal. Segítheti<br />

a megértést hasonlatok használata,<br />

mint pl. Isten olyan jó, mint egy jó<br />

apa, jó anya, csupa szeretet. Jézus is<br />

alkalmazta a hasonlatokat, amikor<br />

magyarázott az embereknek. Olyan<br />

Istent mutassunk, aki szereti az embereket,<br />

közel van hozzájuk.<br />

A szülõ folyamatosan mélyítse<br />

saját hitét, így tud csak helytállni a<br />

gyerekkel való beszélgetésekben.<br />

Optimális esetben a gyermek nyitott,<br />

sokat kérdez. Ezért is legyünk felkészültek.<br />

Vigyázzunk viszont, hogy<br />

olyat ne mondjunk, amit késõbb viszsza<br />

kell vonnunk, módosítanunk kell.<br />

Ha pedig valamit nem tudunk, ne<br />

tegyünk úgy, mintha tudnánk. Néz-<br />

- 23 -<br />

A PSZICHOLÓGUS GONDOLATAI<br />

GONDOLA AI<br />

zünk utána a dolognak s térjünk vissza<br />

a témára.<br />

Az imádkozást is a szülõktõl tanulja<br />

meg a gyermek. Lássa, tudja, hogy a<br />

szülõk imádkoznak - az apa is ! Érezze<br />

a gyermek, hogy milyen nagy ajándék,<br />

hogy Istennel mindig lehet beszélni, Õ<br />

mindig ráér, amikor beszélni akarunk<br />

vele. Az imádkozás köre bõvül a gyermekkel<br />

- az együtt imádkozó család<br />

nagyon lényeges része a hitre nevelésnek.<br />

A gyermek is egyre inkább<br />

bekapcsolódik. Nem a kötött szövegû<br />

imákat kell erõltetni. Hadd mondja a<br />

gyermek saját szavaival, amit gondol,<br />

érez.<br />

A szervezett hitoktatásnak az<br />

otthoni hitre nevelésre kell épülnie. A<br />

hitre nevelés nem hoz automatikusan<br />

hitet. A hit ajándék. Ha gyermekünk elkanyarodik<br />

hitünktõl, ne essünk kétségbe.<br />

Imádkozzunk érte s bízzunk Istenben,<br />

hogy Õ megtalálja a módját annak,<br />

hogyan szólítsa meg gyermekünket,<br />

ez lehet, hogy csak felnõtt korában<br />

következik be.<br />

Dr. Sallai János és Anikó


TERMÉSZET<br />

Nekünk,<br />

Veszprém megyeiembereknekkülönösen<br />

fontos a<br />

szõlõ- és bortermelés,<br />

hiszen az ország több híres<br />

szõlõtermõ vidéke is gyönyörû megyénkben<br />

található. Hiszen ki ne ismerné<br />

nemcsak kis hazánkban, hanem<br />

határainkon túl is a badacsonyi,<br />

a somlói és a jó füredi-csopaki borokat?<br />

Környékünk táji-természeti<br />

adottságai nagyon kedveznek a<br />

szõlõtermesztésnek.<br />

A bibliai kétezer éves tájban a<br />

füge, a gránátalma és a gabonanövények<br />

mellett az egyik legfontosabb<br />

- ha nem a legfontosabb! - gazdasági<br />

növény a szõlõ volt. Több ezer éve<br />

termesztik azon a vidéken is, hiszen<br />

már az Ószövetségben számos említése<br />

történik. A Biblia legvirágdúsabb<br />

fejezete, az Énekek éneke már szinte<br />

nem is gazdasági növényként, hanem<br />

dísznövényként említi: …menjünk ki<br />

a szõlõhegyre, nézzük meg, fakad-e a<br />

szõlõ vesszeje. Vajon kifeslettek-e<br />

virága bimbói…(Én 7.13)<br />

A szõlõ a legismertebb kúszónövény,<br />

melynek termesztésbe vonása<br />

homályba vész. Bizonyos azonban,<br />

hogy Krisztus Urunk elõtt már<br />

évezredekkel mûvelték, hiszen a Mózes<br />

által küldött kémek az Ígéret<br />

Földjén lemetszett szõlõfürtökkel tértek<br />

vissza bizonyítva a föld gaz-<br />

A s z õ l õ<br />

Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk (Jn 15,5)<br />

dagságát (Szám. 13,24). Mózes<br />

törvényei a szõlõre is kiterjedtek: Ha<br />

embertársad szõlõjében jársz, annyi<br />

szõlõt ehetsz, amennyit akarsz, egészen<br />

a jóllakásig. De kosaradba ne<br />

szedj belõle! (MTörv 23,24.)<br />

A szõlõket általában sorba ültették<br />

a domboldalakba. Érés idején tornyokból<br />

gondosan õrizték az állatok<br />

kártétele és a<br />

lopások viszszaszorítása<br />

miatt.<br />

Szüret után<br />

a termést<br />

nagy kádakban<br />

taposták.<br />

Egy részébõl<br />

mazsolapogácsát<br />

préseltek.<br />

Az erjedõ<br />

szõlõlevet új<br />

bõrbõl készült<br />

tömlõkbe (Mt<br />

9,17) vagy<br />

agyagkorsókba<br />

töltötték, így érlelték.<br />

Szüret idején a must, máskor a bor<br />

volt a legkedveltebb ital. A szõlõ<br />

Izrael nemzeti emblémái között a<br />

béke és a jólét jelképe volt. És melyik<br />

nemzet az, mely nem békét és jólétet<br />

kíván? Ezért is fontos kihangsúlyozni<br />

a szõlõ, mint szimbólum jelentõségét!<br />

Az evangéliumban gyakran hallhatunk<br />

Jézus szájából is a szõlõrõl.<br />

- 24 -<br />

Az egyik legismertebb a szõlõmûvesekrõl<br />

szóló példázata. Ebben a szõlõ<br />

az emberiséget, a híveket jelképezi.<br />

Bennünket ugyanúgy kell gondozni,<br />

lelkünket ápolni, védeni, mint a példázatban<br />

a szõlõt. A másik evangéliumi<br />

részben Jézus egyenesen a szõlõtõhöz<br />

hasonlítja magát. Nem véletlen,<br />

hiszen hallgatósága jól ismerte a<br />

szõlõt és annak mûvelési<br />

formáját, így még a tudatlanabbaknak<br />

sem esett<br />

nehezére megérteni a<br />

mondanivalót. A szõlõ és a<br />

szõlõmûvelés, szõlõmunkák<br />

összefonódása gyakori<br />

eleme az evangéliumnak.<br />

Megyénk útjait, hegyeit<br />

járva jusson eszünkbe a<br />

mottóban olvasható evangéliumi<br />

mondat! Mi a szõlõvesszõk<br />

vagyunk. A szõlõtõbõl<br />

hajtunk és életünk<br />

tõle függ. Különben lemetszenek<br />

és tûzre vetnek<br />

bennünket is, mint a<br />

szõlõsgazdák a venyigét megyénk<br />

szõlõterületein is. Ki szeretne erre a<br />

sorsra jutni? Inkább hozzunk mi is<br />

újabb és újabb szõlõvesszõket és<br />

nevelgessük, ápoljuk õket illetve<br />

vagdaljuk le vad hajtásaikat, hogy<br />

felnövekedve a szeretet gyümölcsét<br />

hozzák!<br />

Bruckner Attila<br />

REMÉNYFORRÁS EMBERTÁRS SEGÍTÕ EGYESÜLET<br />

A Családunk újság a <strong>Veszprémi</strong> <strong>Érsekség</strong> és a Reményforrás Egyesület közös kiadásában készül.<br />

Egyesületünk olyan gyerekeknek és családoknak nyújt elsõsorban segítséget, akik szociálisan hátrányos helyzetben élnek.<br />

Feladatunknak tekintjük a lelki gondokkal küszködõk gondozását és a családi élet támogatását is.<br />

Különbözõ családos programok szervezésével segítjük a családokat, hogy tudatosítsák értékeiket és felelõsségüket saját<br />

maguk és mások javára. Különbözõ kiadványokkal is szeretnénk segítséget nyújtani a családoknak, lelki problémákkal<br />

küszködõknek gondjaik megoldásában, belsõ életük erõsítésében.<br />

Kérjük amennyiben lehetõségében áll, adományával támogassa közhasznú egyesületünket!<br />

Az Ön segítségével tovább tudnánk szélesíteni azt a területet, ahol hatékonyan támogathatjuk a rászorulókat!<br />

Bankszámlaszámunk: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet, Tapolca<br />

72800054 - 10002261


SS zzzz üü rr ee tt aa cc ss aa ll áá dd bb aa nn<br />

Jó lenne, ha a szüret szó vidámságban,<br />

beszélgetésben együtt töltött,<br />

munkával járó közös tevékenységet<br />

jelentene. A szüret a XVI. és XVII.<br />

században igazi sátoros ünnep volt,<br />

melyre még a hadviselõ vitézek is<br />

hazasiettek. Városaink hajdani elõírásai<br />

szerint szüret idején még a törvénykezés<br />

is szünetelt. A vidámság és<br />

a jókedv ütött tanyát ilyenkor a szõlõkoszorúzta<br />

hegyeken és szõlõskertekben.<br />

A szüret általában zajkeltéssel<br />

indult, pisztolydurrogtatással,<br />

vagy riogatással.<br />

Ezt követõen indulhatott a<br />

munka. A szedõk (lányok, aszszonyok)<br />

görbe késsel, kacorral<br />

(szõlõmetszõ kés), vagy<br />

metszõollóval vágták le a fürt<br />

nyelét. Gyûjtõedénybe tették a<br />

fürtöket. Ez vidékenként változott.<br />

Lehetett vödör, kézi<br />

puttony, sajtár, szedõkosár stb.<br />

Amikor az edény megtelt, a<br />

szedõ kiáltott a puttonyosnak,<br />

aki a hátára vette - a régen fa, ma már<br />

inkább alumínium - edényt, puttonyt,<br />

begyûjtötte a szõlõt, s vitte a présházhoz.<br />

Préselés elõtt összezúzták a szemeket,<br />

régen taposva, manapság<br />

darálóval. Ezután kezdõdhetett a borkészítés.<br />

Sok helyen már elmúlt ennek<br />

a varázsa. Mindent gyorsan,<br />

rohanással kell elvégezni és idõben,<br />

hiszen "az idõ pénz", mondják-gondolják<br />

sokan.<br />

Családunkban a szüret leginkább<br />

a szõlõszüretet jelenti és nem rohanást.<br />

Kicsi a szõlõ, éppen annyi, amennyit<br />

Édesapám évrõl-évre egymaga<br />

megmûvel. Jó levegõn eltöltött<br />

munkát ad neki.<br />

A tavalyi szõlõszüret csodás volt,<br />

hiszen összegyûltünk mindannyian:<br />

kicsik, nagyok, gyerekek, unokák.<br />

Leszedtük a szõlõt és közben beszélgettünk.<br />

Mindenkinek akadt feladat.<br />

A mi gyermekeink nem a szüreti eszközök<br />

között nõttek fel, ezért Máténak<br />

a darálás és a préselés is nagy újdonság<br />

volt. Ha még ma is lenne olyan,<br />

hogy a lányok mezítláb tapossák<br />

a leszedett szõlõt, akkor a mi lányaink<br />

biztosan részt vennének<br />

HÍREINK<br />

- 25 -<br />

ÜNNEPEINK<br />

ebben és élvezetteltáncolnának<br />

a<br />

szõlõszemeken.<br />

A szõlõszedéshez<br />

a kicsik is<br />

használhattak kést vagy metszõollót,<br />

amit eddig ritkán adtunk a kezükbe.<br />

Együtt szüreteltünk. Nem csak a<br />

közös munka gyümölcsét gyûjtöttük,<br />

hanem újabb emlékeket, amelyek elsõsorban<br />

Édesapámnak adtak nagy<br />

erõt a magányban eltöltött napokra.<br />

Hálát adhattunk a Jóistenek,<br />

hogy erre a két napra a<br />

teljes család együtt lehetett.<br />

A szüret utáni idõ újabb feladatokat<br />

ad és a jó munka meghozza<br />

az újabb "gyümölcsöt",<br />

azaz a jó bort. "A bor Isten ajándéka!"<br />

- hallottuk egyszer egy<br />

rendkívül lehengerlõ elõadótól.<br />

Mi csak ritkán fogyasztunk bort,<br />

de azt tudom, hogy Édesapám<br />

bora jó ízû és mindenki dicséri. Szívétlelkét<br />

beleadja.<br />

Hamarosan itt a szõlõszüret ideje!<br />

Használjuk ki ezt az idõt is a családi<br />

összejövetelekre! Hívjuk meg rég nem<br />

látott vagy távoli rokonainkat a szüretre,<br />

elevenítsük fel, újítsuk meg szeretetkapcsolatainkat!<br />

Bruckner Zsuzsanna<br />

Várjuk azoknak a közösségeknek, iskoláknak, óvodáknak a jelentkezését, akik szeretnék a Családiskolát beindítani, ahol<br />

gyermeknevelési kérdésekben kaphatnak nevelési tanácsokat a szülõk.<br />

A kamaszoknak nyújt nagy segítséget gondjaik megoldásában a Társ-suli, befogadó iskolák, plébániák jelentkezését várjuk.<br />

A jegyesoktatásban szerzett tapasztalatainkat szívesen megosztjuk az érdeklõdõkkel, újabb kurzusok megszervezésében is<br />

segítséget nyújtunk.<br />

Õszi lelkinapunk <strong>2006</strong>. október 7-én lesz Veszprémben a Hittudományi Fõiskolán.<br />

<strong>2006</strong>. november 9-11. között szervezi a MAKACS a XIII. Családkongresszust Máriabesnyõn.<br />

<strong>2006</strong>. december 3. lelkigyakorlat lesz életvédõknek Máriabesnyõn.<br />

Az adventi regionális lelkinapok szervezésére ösztönözzük családközösségeinket.<br />

Családpasztorációs Iroda


FALUDI ALUDI AKADÉMIA<br />

A közel 450 éves, jezsuiták által<br />

képviselt képzési modell világszerte<br />

számos oktatási intézményben mûködik.<br />

A jezsuiták magyarországi rendtartománya<br />

1994-ben Budapesten alapította<br />

az Akadémiát, amely ebbe a<br />

komplex, világszerte eredményesen<br />

mûködõ oktatási modellbe és hagyományba<br />

illeszkedik ifjúság- és felnõttképzési<br />

tudományos intézetként.<br />

Képzési programjaink a modern kultúra<br />

közegében elõtérbe helyezik az<br />

egyén és a társadalom, a hit és ateizmus,<br />

az önzés és szolidaritás problémaköreinek<br />

tárgyalását. A társadalomtudomány,<br />

a kultúra-kommunikáció<br />

és a teológia-lelkiség területén a<br />

magyarországi tudományos és kulturális<br />

közélet számos személyiségével<br />

együttmûködve kutatásokat folytatunk,<br />

képzéseket szervezünk, kiadunk<br />

könyveket, ösztöndíjakat hirdetünk.<br />

Kiemelten törekszünk fiatal oktatók,<br />

kutatók támogatására, akik hosszú távon<br />

kívánnak felelõsséget és feladatot<br />

vállalni a hazai oktatásban, kutatásban,<br />

nevelésben. Programjaink<br />

átalakuló magyar társadalmunk kérdéseinek<br />

keresztény szemléletû megvitatását<br />

tekintik céljuknak - mindezt<br />

a Katolikus Egyház társadalmi tanításának<br />

szellemében.<br />

Rendezvényeink, képzési programjaink<br />

típusai: akkreditált tanártovábbképzések<br />

(filmesztétika, médiaismeret,<br />

drámapedagógia), civilszervezeti<br />

munkatárs- és vezetõképzés,<br />

kutatómûhelyek (társadalomelmélet,<br />

ifjúság- és szociálpolitika, vallás-<br />

és értékszociológia) és szemináriumok,<br />

konferenciák és elõadássorozatok<br />

(teológia, társadalomtu-<br />

Bemutatkozik a Faludi Akadémia<br />

domány, filmelmélet), tudományos<br />

csereprogramok, filmklubok és filmszemle,<br />

posztgraduális ösztöndíjak<br />

itthon és külföldön.<br />

Az Akadémia Társadalomtudományokkal<br />

foglalkozó részlegének<br />

munkájába bárki bekapcsolódhat, a<br />

mûhelyvezetõkkel való személyes<br />

találkozás után.<br />

A kultúra-kommunikáció terület<br />

számos programja közül a tematikus<br />

amatõrfilm-szemle iránt évrõl-évre<br />

nõ az érdeklõdés. Kísérleti-, dokumentum-,<br />

és kisjátékfilm formájában<br />

dolgozhatják fel az alkotók a megadott<br />

bibliai témát. Az idei szemle<br />

címe 'Vízenjárás'; a pályázati kiírás<br />

és a részletes információk megtalálhatók<br />

a honlapon.<br />

Játékfilmes filmklubunk, a '6.45',<br />

ami a vetítések kezdõidõpontjáról<br />

kapta a nevét, immár 3 éve mûködik<br />

az Uránia Nemzeti Filmszínházban.<br />

A filmek és a beszélgetések - változatlan<br />

makacssággal - azt a kérdést<br />

vizsgálják: hogyan jelenik meg,<br />

hogyan értelmezõdik a film nyelvén<br />

életünknek az a távlata, amely érzéki<br />

módon többnyire megragadhatatlan.<br />

Ugyanott dokumentumfilmes klubot<br />

is mûködtetünk.<br />

Induló vállalkozásunk az a mûvelõdéstörténeti<br />

mûhely, amelyet Bálint<br />

István János levéltáros kutató<br />

tevékenysége határoz meg, aki tizenöt<br />

éve dolgozik a történelmi Magyarország<br />

1870-1919 közötti színházés<br />

filmmûvészetének törté-neti<br />

feltárásán.<br />

A teológia-lelkiség területén a Faludi<br />

Akadémia szervezésében minden<br />

hónap harmadik szerdáján jezsuiták<br />

26<br />

tartanak elõadásokat korunk tudományos,<br />

bölcseleti, kulturális és társadalmi<br />

kérdéseirõl. Ugyanezen tudományos<br />

területhez tartozik a Faludi Akadémia<br />

együttmûködése a Katolikus<br />

Pszichológusok Baráti Körével, a teológusok<br />

és pszichológusok szakmai<br />

párbeszédének elõsegítésében. Ennek<br />

eredményeképpen eddig négy konferenciát<br />

és egy tanfolyamot szerveztünk.<br />

Intézetünk évente hirdet posztgraduális<br />

ösztöndíjpályázatot, elsõsorban<br />

a kultúra, a kommunikáció, a<br />

média és társadalomtudományok területén<br />

tevékenykedõ hallgatók, doktorálók,<br />

fiatal oktatók számára. Ösztöndíjainkkal<br />

az evangéliumi értékeket<br />

integrálni képes Európa építését kívánjuk<br />

támogatni.<br />

Akadémiánk 2004-ben az MTA Irodalomtudományi<br />

Intézetével közö-sen<br />

Faludi Ferenc születésének 300. évfordulóján<br />

irodalmi díjat alapított a<br />

XVIII. századi irodalommal kapcsolatos<br />

kiemelkedõ kutatások elismerésére.<br />

A díjat kétévente egyszer, egy<br />

személynek ítéli oda a kuratórium.<br />

Ezen a bemutatkozáson túl az<br />

Akadémia tevékenységérõl, és programjairól<br />

részletes információt találnak<br />

az érdeklõdõk a honlapunkon<br />

www.faludiakademia.hu<br />

Az alábbi címen érnek el minket:<br />

Faludi Ferenc Akadémia,<br />

a magyar jezsuiták ifjúság-<br />

és felnõttképzési intézete<br />

H-1085 Budapest, Horánszky u. 20.<br />

postai cím: H-1447 Budapest, Pf. 462.<br />

tel: 411-0825 fax: 327-4056,<br />

e-mail: iroda@faludiakademia.hu<br />

Babarczy Veronika


SZELLEMI KÖRNYEZET<br />

ÉS A LELKI EGÉSZSÉG<br />

A Fejér megyei Nádasdladányban található Európa egyik büszkesége, a XIX.<br />

században Tudor- stílusban épített Nádasdy kastély. A kastély kiemelt mûemlék, a<br />

magyar nemzet tulajdona. ANádasdy Alapítvány l993-tól fõleg itt tartja mûvészeti programjait,<br />

képzéseket, konferenciákat, komolyzenei koncerteket. l997. évtõl rendszeresen<br />

szerveznek szimpóziumokat, ahol a szellemi élet és természeti környezetünk másmás<br />

területeit emelik ki.<br />

Idei nyári programjuknak jeles<br />

rendezvénye volt "A tömegtájékoztatási<br />

eszközök befolyásoló hatásai<br />

szellemi környezetünkre és lelki<br />

egészségünkre" címet viselõ konferencia.<br />

Különösen izgalmas volt,<br />

hogy ezt a rendkívül aktuális kérdést<br />

hogyan értékelték a tudós társadalom<br />

jeles képviselõi: pszichológus, gyermekpszichiáter,<br />

jogász-orvos, reklámszakember,tömegtájékoztatási<br />

szakember, reumatológus<br />

orvos, tanár-nyelvész<br />

doktor.<br />

Mit teszünk, és mit tehetünk<br />

a fiatalok helyes médiahasználatáért?<br />

- tette fel a<br />

kérdést Dr. Kósa Éva pszichológus.<br />

Ma már természetesnek<br />

vesszük, hogy<br />

gombnyomásra belepillanthatunk<br />

a föld másik részén<br />

zajló eseményekbe, azzal<br />

egyidejûleg. Az információ<br />

zúdul ránk, fontos ezért, hogy<br />

már fiatal korban megtanuljuk helyesen<br />

használni a médiát. Rendkívüli<br />

elõnye mellett komoly károsodást is<br />

okozhat. Befolyásolja véleményünket,<br />

teljes ráhagyatkozás esetén<br />

leszoktat az önálló gondolkodásról,véleményalkotásról.<br />

Dr. Bálint Géza reumatológus<br />

fõorvos szemléletesen mutatta be,<br />

hogy az ember fejlõdésében milyen<br />

jelentõsége volt a felegyenesedésnek,<br />

de nagyobb dolog volt a járás megtanulása,<br />

a térdek behajlítása. Nos a<br />

mai ember nagyon sokat ül, fõleg<br />

számítógép elõtt. Ülõhelyzetben gerincoszlopunk<br />

nagyobb terhelésnek<br />

van kitéve, mint álló, vagy fekvõ<br />

helyzetben. Az ember egyszer már<br />

felegyenesedett, most kezd visszagörbülni,<br />

jegyzi meg tréfás iróniával.<br />

Gyakorlati jó tanácsot is ad azoknak,<br />

akiknek állva kell pl. hosszan elõadniuk:<br />

helyezzék egyik lábukat kis<br />

dobogóra.<br />

Dr. Mogyorósi Dorottya orvosjogász<br />

a média nagyhatalmi, befolyásoló<br />

jellegét emeli ki. Jogszabályok<br />

úgy is létrejöhetnek, hogy pl. a sza-<br />

bályozandó kérdést elõször a média<br />

veti fel. Sokan hozzászólnak végül<br />

társadalmi igény lesz a szabályozás.<br />

Tehát adott esetben a média gerjeszti<br />

ezt a folyamatot. Az ember által alko-<br />

"HAGYOMÁNY - BECSÜLET - JÖVÕKÉP"<br />

tott törvények közmegegyezésen alapulnak,<br />

a természettörvények isteni<br />

törvények. A kettõ között meg kell<br />

lenni az összhangnak.<br />

Kondor Katalin a Magyar Rádió<br />

ismert szakembere a tõle megszokott<br />

határozottsággal áll ki amellett, hogy<br />

az erkölcsi mércét nem lehet tologatni.<br />

Napjainkban, a tömegtájékoztatásban<br />

is befolyásoló, sok esetben<br />

döntõ szerepe van a pénznek.<br />

27<br />

AMIT MEGHALLOTTUNK<br />

Büntetlenül lehet embereket lejáratni,<br />

rágalmazni. A bírósági ítélet alapján<br />

- ha az marasztaló- az elkövetõ nagyvonalúan<br />

fizet, de az erkölcsi hátrány<br />

marad, hisz a közvélemény a jogorvoslatról<br />

már nem is értesül. Optimizmusát<br />

nem veszti el, bízik a tisztulásban.<br />

Dr. Pócik Ilona reklámszakember, a<br />

reklám gyermekekre való hatását emeli<br />

ki. A reklámszövegek pont<br />

olyan hosszúságúak, amit a<br />

gyermek gond nélkül szinte<br />

elsõ hallásra meg tud jegyezni.<br />

A reklám pozitív szerepe<br />

mellett látnunk kell hatásának<br />

természetét. Gyakorlatilag<br />

kikerülhetetlen, akaratunk<br />

ellenére is ki tudja fejteni<br />

hatását.<br />

Dr. Börzsöny Ferenc hoszszú<br />

ideig a Magyar Rádió<br />

bemondója volt. Összetéveszthetetlen<br />

bársonyos, meleg<br />

hangjának sokak szerint<br />

gyógyító hatása van. Tudását, tapasztalatát<br />

most megjelenõ könyvében<br />

összegezte.<br />

Az elõadások végén a Sály András<br />

által vezetett kerekasztalbeszélgetésbe<br />

a jelenlévõk is bekapcsolódtak.<br />

A rendezvény színvonalát tovább<br />

emelte Lajkó László zongorahangversenye.<br />

A kastély kiállítótermében<br />

Nádasdy Ferenc festményeit<br />

láthattuk. A nyár közepén, ragyogó<br />

kánikulában a "szellem napvilága"<br />

ragyogta be a csodálatos kastélyt<br />

és környezetét.<br />

Gróf Nádasdy Ferenc volt a rendezvény<br />

házigazdája, köszöntõ és<br />

zárszavának lényege: HAGYOMÁNY<br />

- BECSÜLET - JÖVÕKÉP."<br />

Csontosné Király Beáta


Svájc<br />

A Megyei Közgyûlés Vallási Kulturális<br />

és Kisebbségi Bizottságával vállalkoztunk<br />

egy ökumenikus kaland-ra.<br />

Genf volt az uticélunk, hogy jobban<br />

megismerjük a reformáció központját.<br />

Az út egy tapasztalat volt az emberi<br />

barátságról, kultúrák és vallások szeretetben<br />

való létérõl. Salzburg volt az elsõ<br />

állomásunk. Ki-ki kedve szerint tallózhatott<br />

a gyönyörû óvárosban.<br />

Innsbruck melletti Tellfs felé vettük<br />

az irányt, ahol a szállásunk volt. Útközben<br />

nagyszerû úti ismertetõket hallgattunk<br />

és csodáltuk a hegyeket.<br />

Másnap irány Zürich, a gyönyörû<br />

óváros, Grossmünster. Majd Bern óvárosába<br />

érkeztünk, az Aare folyótól körülölelt<br />

kis ékszerdobozba. Igyekeztünk<br />

az óratoronyhoz, hogy megcsodáljuk<br />

figuráit és meghallgassuk harangjátékát.<br />

Lausanne mellett a Genfi tó partján<br />

volt a következõ szállásunk<br />

Harmadnap Genfben, az Egyházak<br />

Világtanácsának székházában, (mely<br />

helyt ad a LVSZ-nek, a RVSZ-nek) gazdag<br />

panorámát kaptunk mûködésükrõl<br />

dr. Setri Nyomi fõtitkártól. Aztán fõ<br />

uticélunkhoz értünk, a reformáció emlékmûvéhez.<br />

Itt hangzott el Illyés Gyula<br />

verse a reformációról Gyula bátyám<br />

komoly tekintélyt parancsoló elõadásában.Majd<br />

Luzernben és Vaduzban<br />

sétáltunk. Közben megcsodáltuk a hatalmas<br />

robaju, Európa legbõvízûbb schaffhauseni<br />

vízesését. Kufstein várát - ahol<br />

Rózsa Sándorral az élen sok magyar<br />

raboskodott - és Hallstadtot néztük meg<br />

még hazafelé.<br />

Ez a szép tanulmányút sok gondolatot<br />

idézett fel bennem személyes és egyházaink<br />

kapcsolatáról. Az igaz emberi<br />

barátság, ami köztünk van, alapot ad a<br />

dialógusra. Kicsiben, akik együtt voltunk<br />

szép egységet éltünk meg, de ez<br />

hiányzik még a nagy egészbõl. Igen, ott<br />

van ez a fájdalmas tapasztalat, hogy a<br />

megszakadt egység nehezen állítható<br />

helyre. Megvalósult köztünk az eredeti,<br />

a valós szeretet, ami Istentõl jön, mert ez<br />

a létállapot mindent visz, minden mást<br />

überel. Itt már szó sincs a "szeressük<br />

egymást gyerekek" haverságáról. A<br />

kapcsolatok itt már elõbb, a létezés<br />

szintjén dõltek el.<br />

28<br />

ÉLETÜNKBÕL<br />

Ha valakinek van tapasztalata arról a<br />

jelenségrõl, aki Isten, az tudja, hogy Õ<br />

Személyben létezik, mégpedig korlátlan<br />

és szuverén módon. Az imádkozó ember<br />

naponta megéli ennek valóságát. Véges<br />

személyünk értékét is a végtelen személy<br />

fényében tudjuk értelmezni és felfedezni.<br />

Az ökumené jövõje a személy újrafelfedezésében<br />

áll. Mégpedig annak a<br />

konkrétan jelen lévõ személynek a<br />

bûvkörében, akinek a neve Jézus Krisztus.<br />

Így egyesíthetõ a protestáns világ<br />

biblikus tudása, Ige szeretete, szociális<br />

érzékenysége, evilági ügyessége a katolikus<br />

jelenlévõ Jézust imádó, áldozatot<br />

bemutató és hozó szeretetével.<br />

Kicsi mérföldkõ volt ez a svájci<br />

kaland az ökumenizmus nagy útján. De<br />

már ebben a kicsiben is megélhettük<br />

Mesterünk igéjét: "Én vagyok az út, az<br />

igazság és az Élet".<br />

Sok szép beszélgetés tette mélyebbé<br />

ezt a kapcsolatot és érett egy itthon<br />

is használható tapasztattá.<br />

mm


DVD AJÁNLÓ<br />

LEGYETEK JÓK,<br />

HA TUDTOK…<br />

TUDTOK…<br />

(State buoni, se potete; 1983 - Rendezte: Luigi Magni)<br />

"Isten bohóca" - ezt a gúnynevet érdemelte ki kortársaitól Fülöp<br />

atya, akit Loyolai Szent Ignác már életében Néri Szent Fülöpként<br />

emlegetett. A film a reneszánsz Rómába kalauzol el bennünket, ahol<br />

egyébként is hemzsegnek a szentek. Közülük Fülöp és Ignác, a két<br />

fõszereplõ két lehetséges utat mutat meg az üdvözülésre. Fülöp a<br />

cselekvõ szeretet, a szociális gondoskodás mintaképe, aki a mindennapokban<br />

is képes meglátni, és megláttatni a maga köré gyûjtött árva<br />

gyerekekkel az élet vidámságait. Ignác a szigorú életvitel, az elmélyült<br />

gondolkodás embere. Párosuk a filmben nem kioltja, hanem felerõsíti<br />

egymást, köszönhetõen a két kitûnõ színész játékának.<br />

Az eddigieket olvasva talán sokan úgy emlékeznek, õk nem ilyen komoly filmet láttak annak idején. Igaz, a<br />

"Legyetek jók, ha tudtok…" nézhetõ akár vígjátéknak is. A jelenetek többsége a komikumra épít. Johnny Dorelli ezekben<br />

is remekel. Kaka Matyi néhány perces epizódszerepével pedig a mai harmincas generáció sokat emlegetett figurája.<br />

Mit mondhatnánk még a további gyermek/ifjú szereplõkrõl? Leonetta és Cirifischio sorsa, romantikus szerelme<br />

úgy forr össze, hogy elõbbi Jézus, utóbbi a Sátán szolgálatába áll.<br />

Hogy mégis van remény, ez a film legfontosabb üzenete: "Szent Péter háromszor tagadta meg Jézust. Szent Pál<br />

addig üldözte a keresztényeket, amíg le nem esett a lováról. Ha õk megmenekültek, mindannyian megmenekülhetünk."<br />

- mondja Fülöp atya. Akár még Cirifischio is, ott az akasztófa alatt.<br />

Nem szóltam még a felejthetetlen zenérõl. Aki egyszer hallotta, soha el nem felejti Angelo Branduardi dallamait. A<br />

többször visszatérõ betétdalt a Napoleon Boulevard is feldolgozta, örökre emlékezetünkbe vésve:<br />

"Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít."<br />

OTTHON SEGÍTÜNK KÉPZÉS AJKÁN AJKÁ<br />

Az Otthon Segitünk mozgalom ismet szervez egy<br />

önkénteskepzõ tanfolyamot.<br />

Az oktatás szeptember végén Ajkán indul,<br />

hetente egyszeri találkozásokkal, és kb két hónapig tart.<br />

Jelentkezhetnek hölgyek és urak is, korhatár nélkül. Várjuk mindazokat,<br />

akik úgy erzik, van szabad idejük arra, hogy a tanfolyam elvégzése után<br />

segitsenek egy kisgyermekes családban az életet könnyebbé, szebbé varázsolni.<br />

Az érdeklõdõknek ajánljuk, hogy olvassak el az Otth on Segítünk<br />

mozgalomról szóló cikkeinket a Családunk újság <strong>2006</strong>.1 és 2. számában.<br />

Jelentkezni lehet a tanfolyam szervezõjénél,<br />

Györgyné Kollár Gabriellánál<br />

az alábbi telefonszámokon:<br />

88/ 282-444 vagy 06-70-6115280.<br />

29<br />

E z t n é z d m e g !<br />

Az áruházak polcait elárasztották a DVD-k. Most induló sorozatunkban<br />

a keresztény családoknak segítünk a válogatásban.<br />

Gerstmár Ferenc


CSALÁDI OLDAL<br />

Amikor az ember felneveli gyermekeit,<br />

meglátja az unokáit, elérkezik<br />

abba a korba, hogy végignézve élete<br />

útját azt látja, közelebb a vége mint a<br />

kezdete, óhatatlanul készíteni próbál<br />

valamiféle számvetést. Hogyan éltünk<br />

idáig? Hogyan sáfárkodtunk azokkal a<br />

javakkal, amiket a Teremtõtõl kaptunk?<br />

Hiszen feladatunk az élet, a<br />

megszerzett anyagi és szellemi javak<br />

továbbadásán túl a hit mustármagjának<br />

elültetése és gondozása a gyermekek,<br />

majd az unokák lelkében.<br />

A gyermekek esetében a felelõsség<br />

közvetlenebb, a nagyszülõ-unoka kapcsolatában<br />

közvetettebb, hiszen a nevelés<br />

jó része ekkor már a szülõkre<br />

hárul. Talán ez okozza azt a majd minden<br />

családban tapasztalható tényt,<br />

hogy a gyerekekhez a szülõ szigorúbb,<br />

a nagyszülõ megengedõbb.<br />

Mi nagyszülõk több nevelési tapasztalattal<br />

talán már jobban különbséget<br />

tudunk tenni lényeges és lényegtelen,<br />

azonnali és halasztható dolgok<br />

között. Persze a módszereink is<br />

mások, mint a saját gyermekeink ne-<br />

T õ n õ d é s e k<br />

Mit tehet a nagyszülõ unokáiért? Erre a kérdésre kapunk most választ egy<br />

veszprémi házaspártól. A kezdetektõl tagjai családpasztorációs munkacsoportunknak,<br />

és segítõ szeretüket sokan megtapasztalhatták.<br />

velésénél voltak. Nagyszülõként<br />

nagyfokú tapintatra, diplomáciai<br />

érzékre van szükség. A direkt beavatkozás<br />

sértheti a szülõi önállóságot<br />

és diszharmóniát okozhat a<br />

nevelésben. Ez problémákat forrása<br />

lehet.<br />

Csodálatos ajándék a Teremtõtõl,<br />

hogy kapunk még egy lehetõséget<br />

arra, hogy amit esetleg a saját gyerekeink<br />

nevelésénél elmulasztottunk,<br />

az unokáknál megtegyük. Türelmes<br />

tanítással is persze, de elsõsorban<br />

a példa erejével, a hiteles életminta<br />

felmutatásával és a közös,<br />

együtt megszerzett élményekkel.<br />

A közös imán, a közös szentmisehallgatáson<br />

túl egészen a közös<br />

cserkész élményekig minden segíthet<br />

a cél elérésében.<br />

Hogy mindezeket jól csináljuk-e,<br />

hogy az elültetett mag fává terebélyesedik-e,<br />

arra észre kell vennünk<br />

családon belül a Szentlélek által<br />

küldött jelzéseket<br />

- azt, hogy a gyermekeink vallásukat<br />

rendszeresen gyakorló, hívõ<br />

- 30 -<br />

keresztény életet élnek,<br />

- azt, hogy a végzõs egyetemista<br />

fiunk még majd minden hétvégén<br />

ministrál és felolvas a szentmisén,<br />

- azt, hogy a 13 éves András<br />

unokánk a saját plébániánkon végzett<br />

ministrálás mellett feljár a Székesegyházba<br />

is, mert ott hét közben nincs<br />

ministráns,<br />

- azt, hogy a két kisebb unokánk<br />

Virág és Annamária a misézõ idõs<br />

atyát a Papi Otthon ajtajáig kísérik,<br />

- azt, hogy a két nagyobb unoka a<br />

cserkészetben kap sok-sok élményt,<br />

- azt, hogy a gyerekek a saját<br />

családjukban a nyolc boldogság<br />

mintájára saját "nyolc boldogságot"<br />

hoztak létre (pl. szófogadás, türelem,<br />

szorgalom, stb.) és ennek igyekeznek<br />

nap mint nap megfelelni.<br />

Az ilyen és az ehhez hasonló jelekbõl<br />

tudjuk újból és újból megérezni,<br />

hogy milyen nagy az Úr kegyelme,<br />

melyet minden keresztény családnak<br />

szívbõl kívánunk!<br />

Varju Zsuzsa és István


Megszülettem<br />

Simon Zoltán András<br />

Szolnok, <strong>2006</strong>. augusztus 2.<br />

Patkó Bertalan<br />

Budapest, <strong>2006</strong>. augusztus 20.<br />

A kis Ritácska az unokatestvéreknél<br />

mûanyag szélû pancsolóban fürdött.<br />

Másnap így számol be élményeirõl:<br />

- A szatyorban fürödtünk.<br />

Ritácska nagy lelkesedéssel érdeklõdik a<br />

hangszerek után, meg is tanulja a nevüket<br />

az egyik a gitár, a másik a mandolin.<br />

Késõbb mikor kérdezem a hangszerek<br />

nevét, ezt mondja:<br />

- Az ott a gitár.<br />

- Az pedig - majd tûnõdik egy kicsit - a<br />

narancs.<br />

Rita étrendje<br />

- Rántott tojás ( tojás rántotta)<br />

- Körte fõtt be ( körtebefõtt)<br />

Gyerekszáj<br />

Véleményeket, cikkeket, keresztelési és családos<br />

fényképeket, újabb elõfizetéseket az alábbi címre várjuk:<br />

Családpasztorációs Iroda,<br />

8460 Devecser, Miskei u. 47.<br />

Tel.: 30/436-2449, 88/223-960<br />

E-mail: csaladiroda@somlo.hu<br />

Ugyanitt kapható bõvebb felvilágosítás az újságban<br />

olvasható cikkek témájával kapcsolatban felmerült<br />

kérdésekre.<br />

Kovács Kende Bálint<br />

Veszprém <strong>2006</strong>. május 29.<br />

Fekete Júlia<br />

Veszprém, <strong>2006</strong>. július 12.<br />

Rituska mondja:<br />

-Lacóka ne beszélj butaságokat, mert<br />

anyával begurulunk a méregbe!<br />

Gyarmati család<br />

- Nincs sötét ott hátul a teremben? -<br />

kérdezi a tanár az osztályban.<br />

- Ha elõremegyek, akkor nem lesz! -<br />

feleli Sötét Máté.<br />

- Gyerekek, lóg az esõ lába, nem<br />

megyünk ki az udvarra ma. - mondja édesanya<br />

a gyerekeknek.<br />

- Ha az esõ visszahúzza a lábát, akkor<br />

kimegyünk? - kérdi Áron reménykedve.<br />

Sötét család<br />

31<br />

ISTEN GYERMEKE LETTEM<br />

Orsós Kevin<br />

Devecserben, <strong>2006</strong>. augusztus 13.<br />

Orsós Anasztázia<br />

Devecserben, <strong>2006</strong>. augusztus 13.<br />

Ihász Brigitta<br />

Kolontáron, <strong>2006</strong>. augusztus 27.<br />

Kiadja a Reményforrás Egyesület és a<br />

<strong>Veszprémi</strong> Fõegyházmegye Családpasztorációs Irodája<br />

Fõszerkesztõ: Mód Miklós<br />

Munkatársak: Bruckner Attila és Zsuzsa, Bodrogi Szilvia, Csontosné<br />

dr. Király Beáta, Czaun Edina, Fekete Gyöngyi, Folly Eszter,<br />

Gelencsér Károly és Betti, Gerstmár Ferenc, Gulyás Ibolya,<br />

Karikó Éva, Marosszékyné Csósza Mária, dr. Munkácsi János és<br />

Bea, dr. Sallai János és Anikó, Sinka Bálint és Heni, Sötét Béla és<br />

Csilla, Tátrai József és Rita, Vásárhelyi Dániel, Wéber Tünde<br />

Készült a TRADEORG Nyomdában, Fûzfõgyártelepen


"Istenünk, Te a Szent Családban a hitben és az akaratod iránti<br />

engedelmességben élt családi élet tökéletes példáját hagytad ránk.<br />

Segíts nekünk, hogy a hit és a parancsolataid iránti szeretet példái<br />

legyünk. Siess segítségünkre abban a küldetésünkben, hogy továbbadjuk<br />

a hitet gyermekeinknek. Nyisd meg szívüket, hogy növekedjék<br />

bennük a hit magja, amelyet a kereszténységben kaptak.<br />

Erõsítsd meg fiataljaink hitét, hogy növekedjenek Jézus ismeretében.<br />

Növeld minden házasságban a szeretetet és a hõséget, különösen<br />

azokban, amelyek szenvedésen és nehézségeken mennek keresztül.<br />

Józseffel és Máriával együtt Jézus Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk által<br />

kérünk téged. Ámen."<br />

((((BBBBeeeennnneeeeddddeeeekkkk ppppááááppppaaaa vvvvaaaalllleeeennnncccciiiiaaaaiiii iiiimmmmáááájjjjaaaa)<br />

Sagrada Familia templom Barcelonában

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!