Általános Üzleti Feltételek - BNP Paribas

wcorporate.bnpparibas.com
  • No tags were found...

Általános Üzleti Feltételek - BNP Paribas

Az Üzletágak által nyújtott szolgáltatásokra a Fióktelep általmegkötött szerzıdések a BNP PARIBAS-t és Fióktelepétkötelezik.2. Üzletfél és Fióktelep1. Jelen Általános Üzleti Feltételek alkalmazásábanszerzıdı felek az Üzletfél és a BNP PARIBASMagyarországi Fióktelepe.Az Üzletfél az a belföldi vagy külföldi székhelyő(lakóhelyő) jogi személy, jogi személyiséggel nemrendelkezı gazdasági társaság, egyéb jogi személy,egyéni cég vagy magánszemély, amely (aki) részére aFióktelep a tevékenységi körében szolgáltatást nyújt.A Fióktelep hitelintézet, a BNP PARIBASszervezetének része, jogi személyiséggel nemrendelkezik, de pénzügyi függetlenséget élvez. AFióktelep Magyarországon cégbejegyzésselrendelkezik.2. A jelen Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivonatkoznak a Fióktelep és az Üzletfél közöttimindennemő üzleti kapcsolatra.3. A Bank és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmátszerzıdések állapítják meg.A Fiókteleppel kötött megállapodások irányadó jogaáltalában a magyar jog, ha a szerzıdı felek ettıleltérıen nem állapodnak meg. A BNP PARIBASközpont közvetlen közremőködésével létrejöttmegállapodások irányadó joga általában (a szerzıdıfelek megállapodása szerint) nem a magyar jog. Azegyes megállapodásokra vonatkozó SzerzıdésiFeltételek rögzítik az általában irányadó jogot.A jelen Általános Üzleti Feltételek, az Üzletág ÜzletiFeltételei, a vonatkozó Szerzıdési Feltételek és aFióktelep által kiadott Kondíciós Lista(Listák)irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyekrıl azadott esetre vonatkozó szerzıdés kifejezetten nemrendelkezik.4. Az egyes bankügyletekre vonatkozó nemzetköziszerzıdéseket, szabályzatokat (szokványokat),különösen a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara általkiadott, “A beszedésre vonatkozó egységesszabályok” (Uniform Rules for Collections) és “Azokmányos meghitelezésre vonatkozó egységesszabályok és szokványok” (Uniform Customs andPractice for Documentary Credits) címő szokványokat,valamint nemzetközi garanciák tekintetében aNemzetközi Kereskedelmi Kamara garanciaszokványait(Uniform Rules for Demand Guarantees)is alkalmazni kell a felek üzleti kapcsolatára. Ha ezekeltérnek az Általános Üzleti Feltételektıl, a nemzetközimegállapodások az irányadóak.5. Az Üzletfél érdeke, hogy még a Fiókteleppel létrejövıkonkrét szerzıdése megkötése elıtt megismerje azÁltalános Üzleti Feltételeket (és mellékleteit), aFiókteleppel létrejövı üzleti kapcsolatra vonatkozóSzerzıdési Feltételeket és a Kondíciós Listá(ka)t. AzÁltalános Üzleti Feltételeket (és mellékleteit), aSzerzıdési Feltételeket és a Kondíciós Listá(ka)t azÜzletfelek megtekinthetik és megismerhetik aFióktelep Üzletfelek számára nyitva álló helyiségeiben.A Fióktelep, kívánságra az Üzletfélnek díjtalanulmegküldi az Általános Üzleti Feltételeket ésmellékleteit.6. Az Általános Üzleti Feltételek, a Szerzıdési Feltételekés a Kondíciós Lista(Listák) Üzletfél számárahátrányos módosításai kihatnak a már megkötöttjogügyletekre, ha ezt a megkötött szerzıdés lehetıvéteszi.A módosított Általános Üzleti Feltételek automatikusalkalmazását lehetıvé nem tevı szerzıdéseket aszerzıdések elsı módosításakor (ha van) a Fióktelepfelülvizsgálja, vagy a BNP PARIBAS HUNGÁRIABANK Rt. Általános Üzleti Feltételei vonatkoznakezekre a szerzıdésekre lejáratig/felmondásig.Kizárólag ebbıl a célból a BNP PARIBAS HUNGÁRIABANK RT. Általános Üzleti Feltételei megtalálhatóak amellékletben.Amennyiben a BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT.által a Fióktelepre történı átruházás , illetve a jelenÁltalános Üzleti Feltételek hatályba lépéseeredményeként a jelen Általános Üzleti Feltételekrendelkezései kedvezıtlenebbek lennének az Üzletfélszámára, a kedvezıtlen rendelkezéseket a szerzıdıfelek figyelmen kívül hagyják az adott megállapodásvonatkozásában.Az Általános Üzleti Feltételek és más üzleti feltételekettartalmazó hirdetmények mint a Kondíciós Listamódosításáról a Fióktelep Üzletfeleit értesíti.Az Általános Üzleti Feltételeket, más hirdetményt,illetve az aktuális Kondíciós Listát a Fióktelep jogosultegyoldalúan, az egyes szerzıdések külön módosításanélkül megváltoztatni. Amennyiben az ilyen módosításaz Üzletfélre kedvezıtlen, akkor a Fióktelep az ilyenmódosítást fıszabályszerően a módosításhatálybalépését tizenöt (15) nappal megelızıenhirdetményben közzé teszi, az ügyfélforgalom elıttnyitva álló üzleti helyiségeiben.A Fióktelep a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozóúj szerzıdéses feltételek életbe lépése elıtt tizenöt(15) nappal , illetıleg amennyiben az fogyasztó vagymikrovállalkozás Üzletfelet érint, kettı (2) hónappalértesíti az Üzletfeleket. A fogyasztó vagymikrovállalkozás Üzletfél vonatkozásában csak abbanaz esetben tekinthetı elfogadottnak a pénzforgalmiszolgáltatásokra vonatkozó új szerzıdéses feltétel,amennyiben a változások hatálybalépése elıtt nemtájékoztatja Fióktelepet arról, hogy a változásokat nemfogadja el. A pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozóváltozások hatálybalépése elıtti napig a fogyasztóvagy mikrovállalkozás Üzletfél jogosult aBNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 2/11


ankszámlaszerzıdés azonnali és díj-, költség- vagyegyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.3. A Fióktelep felelısségeA Fióktelep tevékenysége során mindenkor az Üzletfélérdekeinek legteljesebb figyelembe-vételével és a lehetılegnagyobb gondossággal jár el. A Fióktelep nem felel azolyan károkért, amelyek erıhatalom, belföldi vagy külföldihatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedélymegtagadása vagy késedelmes megadása folytánkövetkeztek be. A Fióktelep felelıs az általa igénybevettközremőködı eljárásáért. Ha a közremőködı felelısségétjogszabály vagy az Általános Üzleti Feltételek korlátozzák,a Fióktelep felelıssége a közremőködı felelısségéhezigazodik. Ha a Fióktelep a megbízás teljesítése soránkülföldi felet vesz igénybe, a külföldi közremőködıért valófelelısségére a nemzetközi szerzıdések, szabályzatok ésszokványok az irányadók.A Fióktelep a szerzıdés létrejötte elıtt értesíti Üzletfelet, haközremőködı igénybevétele miatt a Fióktelep teljesítésetovább tart és / vagy a szokásosnál nagyobb költséggel járÜzletfél számára. Fentiekrıl szerzıdı felek a vonatkozószerzıdésben megállapodnak az ügylet létrejötte elıtt.A Fióktelep az Üzletféllel kötött szerzıdések teljesítéséértfelelısségét nem korlátozhatja. A Fióktelep azonban nemfelel a szerzıdések teljesítéséért, ha azok teljesítéseÜzletfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezettszerzıdésszegése miatt került veszélybe. Fióktelep nemfelel az erıhatalomra, Fióktelepen kívül esı okravisszavezethetı nem teljesítésért sem.4. Titoktartási kötelezettség1. A Fióktelep az Üzletféllel való kapcsolata sorántudomására jutott tényeket és adatokatbank/értékpapír-titokként kezeli.Banktitoknak minısül az Üzletfél személyére, adataira,gazdálkodására, vagyoni helyzetére, szervezetére,üzleti tevékenységére, mőködésére, tulajdonosi, üzletikapcsolataira, továbbá fejlesztési és üzleti terveire,számlájának egyenlegére, forgalmára, a Bankkal kötöttszerzıdéseire vonatkozó minden olyan tény,információ, megoldás, adat és ismeret, amitcégbírósági vagy egyéb, bárki számára hozzáférhetınyilvántartás nem tartalmaz, és amit az Üzletfél nemhozott nyilvánosságra.Amennyiben a Fióktelep jogszabályi elıírás, jogerısbírói vagy hatósági határozat alapján kötelezett abanktitoknak minısülı adat kiszolgáltatására, az ebbıleredı következményekért a Fióktelep nem felel. AFióktelep az Üzletfélrıl kizárólag a HitelintézetiTörvényben meghatározottak szerint szolgáltatbanktitoknak minısülı adatot.A Fióktelep az általa igénybevett közremőködıktitoktartásáért is felelıs. A Fióktelep az Üzletfélrıl azelıbbiekben említett esetet kivéve információt kizárólagaz Üzletfél kifejezett írásbeli felhatalmazása alapján, azabban megjelölt keretek között nyújt (bankinformáció).Értékpapír-titoknak minısül az Üzletfél személyére,adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetésitevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi és üzletikapcsolataira, Fiókteleppel kötött ügyleteire,számlájának egyenlegére, forgalmára vonatkozóminden olyan adat és ismeret, amely a Fióktelepszámára ismert.A Fióktelep kizárólag az alábbiakban meghatározottesetekben adhat ki értékpapír-titkot harmadikszemélyeknek:• Üzletfél vagy jogi képviselıje kifejezett -közokiratba vagy teljes bizonyító erejőmagánokiratba foglalt - írásbeli felhatalmazásaalapján, az abban megjelölt keretek között,;• ha a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdeiszolgáltatókról valamint az általuk végezhetıtevékenységek szabályairól szóló 2007. éviCXXXVIII. törvény („Bszt.”) felmentést ad azértékpapír-titok megırzése alól;• ha az értékpapír-titok kiadása a Fióktelepérdekében szükséges az Üzletféllel szembenfennálló követelések értékesítéséhez vagy azÜzletfél tartozásának érvényesítéséhez.• a Bszt-ben meghatározott esetekben azértékpapír-titok megırzésének kötelezettségenem áll fenn a hatáskörében eljáró Felügyelet,Befektetıvédelmi Alap, Országos BetétbiztosításiAlap, Magyar Nemzeti Bank, ÁllamiSzámvevıszék, Gazdasági Versenyhivatal, ajogszabályban meghatározott tevékenységikörében eljáró szabályozott piac, multilateráliskereskedelmi rendszer mőködtetıje, azelszámolóházi tevékenységet végzı szervezet, aközponti értéktár, valamint a központiköltségvetési pénzeszközök felhasználásánakszabályszerőségét és célszerőségét ellenırzı, aKormány által kijelölt belsı ellenırzési szervrészére, valamint az európai uniós támogatásokfelhasználásának szabályszerőségét ellenırzıEurópai Csalásellenes Hivatal (OLAF) részére ;• a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzı, valamint afeladatkörében eljáró gyámhatóság részére ;• csıdeljárás, felszámolási eljárás,önkormányzatok adósságrendezési eljárása,bírósági végrehajtási eljárás, illetvevégelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelı,felszámoló, pénzügyi gondnok, végrehajtó, illetvevégelszámoló részére;• a folyamatban lévı büntetıeljárás keretébeneljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytatónyomozó hatósággal, valamint a feladatkörébeneljáró ügyészséggel szemben;BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 3/11


• a büntetı-, valamint polgári ügyben, továbbácsıd-, felszámolási eljárás, illetve azönkormányzatok adósságrendezési eljárásakeretében a bíróság részére;• a külön törvényben meghatározott feltételekmegléte esetén a titkosszolgálati eszközökalkalmazására, titkos információgyőjtésrefelhatalmazott szerv részére;• a fıigazgató eseti engedélye alapján atörvényben meghatározott feladatkörében eljárónemzetbiztonsági szolgálat részére;• az adó-, vám- és társadalombiztosításikötelezettség teljesítésének ellenırzése, valamintaz ilyen tartozást megállapító végrehajtható okiratvégrehajtása érdekében folytatott eljáráskeretében eljáró adóhatóság, vámhatóságrészére;• a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztosrészére; és• a feladatkörében eljáró fogyasztóvédelmi hatóságrészérea fenti szerveknek a Fióktelephez intézett írásbelimegkeresése esetén, az írásbeli megkeresésbenfoglaltaknak megfelelıen.Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem állfenn• abban az esetben sem, ha az állami adóhatóságnemzetközi szerzıdés alapján külföldi államiadóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítéseérdekében írásban kér adatot a Fiókteleptıl,amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldihatóság által aláírt titoktartási nyilatkozatot;• abban az esetben sem, ha a Felügyelet kér vagyszolgáltat adatot külföldi felügyeleti szervvel kötöttegyüttmőködési megállapodás alapján, ha azegyüttmőködési megállapodás vagy a külföldifelügyeleti szerv megkeresése tartalmazza akülföldi felügyeleti szerv által aláírt titoktartásinyilatkozatot;• abban az esetben sem, ha magyar bőnüldözıszerv kér adatot, ha a megkeresés tartalmazza akülföldi bőnüldözı szerv által aláírt titoktartásinyilatkozatot;• abban az esetben sem, ha a Befektetı-védelmiAlap kér adatot külföldi befektetıvédelmi rendszervalamint külföldi felügyeleti hatósággal kötöttegyüttmőködési megállapodás alapján az abbanrögzített módon kerül sor adattovábbításra, ha azadatok kezelésére, illetve felhasználásáravonatkozóan a magyar szabályozással legalábbegyenrangú védelem biztosított;• a Fióktelep által az adózás rendjérıl szóló 2003.évi XCII. törvény 52. paragrafusának (8)bekezdése értelmében történı adatszolgáltatásesetében.A banktitok/értékpapír-titok megırzésének kötelezettségenem áll fenn a hitelintézetekrıl és pénzügyivállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény és/vagy abefektetési vállalkozásokról és az árutızsdeiszolgáltatókról valamint az általuk végezhetıtevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.törvény („Bszt.”) által mindenkor meghatározott egyébesetekben sem.Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét• az olyan összesített adat szolgáltatása, amelybılaz egyes ügyfelek személye vagy üzleti adatanem állapítható meg;• az értékpapírszámla-tulajdonos nevére,értékpapírszámlájának számára vonatkozóadatszolgáltatás;• a Fióktelep részérıl a központi hitelinformációsrendszernek, illetve e rendszerbıl a rendszertagja részére a rendszer szabályainak megfelelıadatszolgáltatás;• a Fióktelep által felhatalmazott könyvvizsgálónak,jogi vagy egyéb szakértınek, valamint a fentmegnevezetett szervezeteknek biztosításifedezetet nyújtó biztosító intézetnek a biztosításiszerzıdés tejesítéséhez szükséges mértékbentörténı adatátadás;• a befektetési szolgáltató, az árutızsdeiszolgáltató, a befektetési alapkezelı, a kockázatitıke alapkezelıje, a tızsde és az elszámolóházitevékenységet végzı szervezet, a központiértéktár egymás közötti, feladatkörükhöz kötöttadatátadása, kivéve a befektetési szolgáltatók,árutızsdei szolgáltatók és befektetésialapkezelık egymás közötti adatátadását;• a Fióktelep által a külföldi befektetési szolgáltatóilletıleg árutızsdei szolgáltató, számára történıadattovábbítás, abban az esetben, ha az Üzletfél(adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és amagyar jogszabályok által támasztottkövetelményeket kielégítı adatkezelés feltételeiminden egyes adatra nézve biztosítottak a külföldifélnél, valamint az annak székhelye szerinti államrendelkezik a magyar jogszabályok általtámasztott követelményeket kielégítı adatvédelmijogszabállyal;• a BNP PARIBAS igazgatóságának írásbelihozzájárulásával a BNP PARIBAS-banbefolyásoló részesedéssel rendelkezıtulajdonosnak, vagy ezekben befolyásolórészesedést szerezni kívánó személynek vagyszervezetnek a szerzıdéses kötelezettségekállományának átruházásáról szóló megállapodásszerinti átvevı társaságnak illetve ezektulajdonosa vagy esetleges jövıbeni tulajdonosaáltal felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagymás szakértınek történı adatátadás;• a bíróság megkeresése esetén a peres félszámlája felett rendelkezésre jogosultakaláírásmintájának bemutatása;BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 4/11


• a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozószabályok betartásával - a befektetésivállalkozásokról ill. az árutızsdei szolgáltatókról,egyedi azonosításra alkalmas adatokszolgáltatása:o statisztikai célból a Központi StatisztikaioHivatal;a pénz- és tıkepiaci folyamatok elemzése,illetve a központi költségvetés tervezésecéljából a minisztérium részére;• a Fióktelep által kiszervezett tevékenységvégzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezetttevékenységet végzı részére;• a jogsértés elkövetıjével szemben a bennfenteskereskedés illetve piacbefolyásolás tárgyában hozottfelügyeleti határozat indokolási részénekközzététele;• a Tıkepiaci Törvény 205. paragrafusa szerintibejelentési kötelezettség teljesítése;• a Pénzmosás elleni törvény 22.§-ának (2)bekezdése alapján történı adatátadás;• a pénzátutalásokat kísérı megbízói adatokról szóló,2006. november 15-i, 1781/2006/EK európaiparlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkébenmeghatározott adatoknak a rendelet hatálya alátartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója ésközvetítı fizetési szolgáltató számára a rendelet általmeghatározott esetekben történı továbbítása.2. A banktitokra/értékpapír-titokra vonatkozóan aFióktelep kizárólag írásbeli megkeresésekre válaszolés mindenkor csak az ilyen írásbeli megkeresésbenpontosan körülírt adatokat szolgáltatja.3. Üzletfél tudomásul veszi, hogy Fióktelep ahitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. és a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX.törvényekben foglalt kötelezettsége alapjáncsatlakozott a BISZ Központi HitelinformációsZártkörően Mőködı Részvénytársaság általmőködtetett Központi Hitelinformációs Rendszerhez(KHR). A Fióktelep a vonatkozó törvényi elıírásokszerint rögzíti Üzletfél adatait a rendszerben. Arendszer a referenciaadat-szolgáltatók részérıl azadósokról, hitelfelvevıkrıl és egyéb, a jogszabálybanmeghatározott személyekrıl szolgáltatott adatokattárolja. Bármelyik, a rendszerhez kapcsolódottreferenciaadat-szolgáltató ellenırzött kérésére ésdíjfizetés ellenében a rendszerben tárolt, az adósokravonatkozó adatokról információt szolgáltat.4. A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörően MőködıRészvénytársaság mint a Központi HitelinformációsRendszer üzemeltetıje a hitelintézeti tv. hatálya alátartozik, a részére szolgáltatott adatokvonatkozásában a banktitok köti.5. Az Általános Üzleti Feltételek mellékletében találhatóa rendszer részletes leírása, az Üzletfelek rendszermőködésével kapcsolatos jogai.6. Fióktelep az Üzletfelek általa nyilvántartott adataitnyilvántartásra átadja a BNP PARIBAS által annakvilághálózatában használt banki rendszereknek. Azadatok BNP PARIBAS adatbázisai/rendszerei felétörténı átadása, illetve az adatbázisok és rendszerekmegfelelnek a nemzetközi adatvédelmikövetelményeknek.5. Fióktelep és Üzletfél együttmőködése1. Fióktelep és Üzletfél a kölcsönös együttmőködéskövetelményeinek megfelelıen, egymást késedelemnélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentıstényekrıl és körülményekrıl, haladéktalanul felhívjákegymás figyelmét az esetleges változásokra,tévedésekre és mulasztásokra.2. Az Üzletfél harminc (30) napon belül köteles értesítenia Bankot, ha nem érkezett meg idıben valamely, aBanktól várt küldemény vagy értesítés. E kötelezettségelmulasztásának következményei az Üzletfeletterhelik.3. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik féltudomásul vette és elfogadta az értesítésbenfoglaltakat, ha arra harminc (30) napon belül nemérkezett észrevétel vagy kifogás.4. A Fióktelep haladéktalanul értesíti Üzletfelét,amennyiben külföldi és / vagy magyar hatóságiintézkedés várható, amely bármilyen szempontbólérintheti az Üzletfél Fiókteleppel kötött ügyleteit, illetvea Fióktelepnél elhelyezett értékpapírjait.5. Állomány-átruházáshoz a Fióktelepet felügyelıhatóságok engedélye szükséges. A Fióktelepelızetesen értesíti Üzletfeleit a szándékolt állományátruházásról.6. Üzletfél és Fióktelep képviselete1. A Fióktelep az üzleti kapcsolat létesítését megelızıenminden esetben ügyfél-azonosítást végez. Az ügyfélazonosítássorán a jelen Általános Üzleti Feltételek II.sz. Mellékletében foglaltak szerint jár el. Azazonosítás során az Üzletfél által közölt adatokbanbekövetkezett bármely változásról Üzletfélnek aFióktelepet 5 (öt) munkanapon belül, írásbanértesítenie kell. Az ilyen értesítés késedelmesteljesítésébıl, illetve elmulasztásából eredıfelelısség, keletkezett kár Üzletfelet terheli.2. A Fióktelep köteles meggyızıdni az Üzletfélképviseletében eljáró személyek képviseletijogosultságáról. Fióktelep ugyanakkor nem vizsgálja,hogy az Üzletfél által bankszámla felettirendelkezésre bejelentett személy az egyébjogszabályokban elıírt feltételeknek megfelel-e.3. A Fióktelep nevében a cégjegyzékbe felvett és/vagy amindenkor hatályos aláírólistáján szereplıBNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 5/11


cégjegyzésre jogosult személyek az aláírásrafelhatalmazottak.4. A felek a másik fél hozzá bejelentett képviselıit és azı aláírásaikat jogosultak mindaddig érvényesnektekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szólóírásos értesítés nem érkezik meg.5. A Fióktelep az Üzletfelek képviselettel megbízottalkalmazottainak aláírását aláírás-bejelentı kartonokalapján vizsgálja.6. A Fióktelep az Üzletfél megbízásain szereplıaláírásokat gondosan köteles megvizsgálni, és ha azttapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy aláírásaa bejelentett mintától eltérı, a Fióktelep az okmegjelölésével a megbízást teljesítés nélkülvisszaküldi az Üzletfélnek.7. A Fióktelep nem felel az olyan megbízásokteljesítéséért, amelyeknél a megbízás jogosulatlanvagy hamisított voltát az elvárhatóan gondos vizsgálatalapján sem lehetett felismerni.7. Az értesítés módja1. A Fióktelep és az Üzletfél az egymásnak szólóértesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint aszerzıdéseket általában írásba foglalják, illetveírásban megerısítik.2. A telefonon vagy más nem írásos formában kapottközlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnalköteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolásközötti eltérést.3. A Fióktelep a megbízások teljesítésérılbankszámlakivonattal értesíti az Üzletfelet.Amennyiben a megbízás teljesítése valamely ok miattakadályba ütközik, a Bank errıl haladéktalanul értesítiaz Üzletfelet.A Fióktelep a bankszámlaszerzıdésben rögzítettidıpontokban, de, ellenkezı megállapodáshiányában, legalább havonta, utólag készítbankszámlakivonatot, ha és amennyiben történt azilyen bankszámlán terhelés, illetve jóváírás avonatkozó idıszakban.A Fióktelep – az Üzletféllel kötött külön megállapodásalapján, külön díjazás mellett - a pénzforgalmibankszámlán történt terhelésrıl, illetıleg jóváírásról -az Üzletféllel megállapodott részletezéssel ésformátumban - minden olyan munkanaponbankszámlakivonatot készít és küld Üzletfele részére,amely munkanapon az ilyen számlán terhelés, illetvejóváírás történt.A Fióktelep a bankszámlakivonatot az Üzletféllelkötött írásos megállapodás szerinti (i) címre, (ii)értesítési helyre küldi meg, vagy (iii) Fióktelep letétbehelyezi, illetve tárolja.4. Az Üzletfél hatvan (60) napon belül jogosult kifogástemelni a számlakivonat tartalmával kapcsolatban.Kifogás hiányában a Fióktelep úgy tekinti, hogy azÜzletfél tudomásul vette a számlakivonat tartalmát.5. A Fióktelep az Üzletfél részére szóló szerzıdésesajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket ésokmányokat arra a címre küldi meg, amelyet azÜzletfél levelezési címként megadott. Ilyen címmegjelölésének hiányában az iratokat a Fióktelep azÜzletfél székhelyére (lakhelyére), telephelyére vagyegyéb általa ismert címére, értesítési helyére küldimeg, helyezi letétbe, illetve az Üzletféllel kötött külön,írásos szerzıdés alapján a Fióktelep tárolja.6. A Fióktelep az Üzletfél részére szóló iratokat ésértesítéseket általában nem köteles ajánlottan, illetvetértivevénnyel adni postára. Az elküldéstmegtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti iratmásolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya aFióktelep birtokában van, vagy pedig ha az elküldéstkézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevényigazolja. Ez a szabály nem alkalmazhatóértékpapírokra, szerzıdésekre (ajánlatokra) és olyanüzleti levelekre, amelyeket jellegüknél fogva fokozottbiztonsággal kell kezelni.7. A szokásos postai idı elteltével a Fióktelep jogosultúgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfélmegkapta.8. A Fióktelep a küldemények vagy információktovábbításának módját (közönséges, ajánlott vagytértivevényes levélpostai küldemény, távirat, telex,telefax stb.) eltérı megállapodás hiányában magaválasztja meg. A továbbítás az Üzletfél költségére ésveszélyére történik.8. A Fióktelep és az Üzletfél közötti kapcsolattartásnyelve eltérı megállapodás hiányában a magyar.8. A Fióktelep szolgáltatásaiért fizetendı díjak,jutalékok és költségtérítések1. A Fióktelep szolgáltatásaiért felszámított kamat,jutalék, díj és költségtérítés (a továbbiakban együtt:térítés) mértékét a Kondíciós Lista / Listák és aFióktelep és az Üzletfél között megkötött szerzıdésektartalmazzák. Az olyan térítést és annak számításimódját, amelyrıl a szerzıdés nem rendelkezik, aFióktelep üzleti helyiségeiben megtekinthetıhirdetményben, illetve a jelen Általános ÜzletiFeltételekhez mellékletként csatolt aktuális KondíciósListájában teszi közzé.2. Az egyes szerzıdésekben rögzített térítésekmegváltoztatásának feltételeit a Fióktelep és azÜzletfél a szerzıdésben határozzák meg. A térítés aváltoztatás idıpontjában módosul. Megváltoztatásáróla Fióktelep a szerzıdésben meghatározott módonértesíti az Üzletfelet.BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 6/11


3. A Felek pénztartozásuk késedelmes teljesítése eseténa másik Félnek késedelmi kamatot fizetnek. Akésedelmi kamatot - ha a szerzıdés nem határozzameg - a jogszabály szerinti mértékben kell a Feleknekmegfizetniük.9. A fizetési megbízások szabályai1. A meghatározott idıben teljesítendı megbízásokat azÜzletfélnek a mindenkor hatályos vonatkozó KondíciósLista szerint megjelölt végsı benyújtási határidıkszerinti idıpontban kell benyújtania a Fióktelephez,hogy a teljesítéshez szükséges idı a Fiókteleprendelkezésére álljon.2. A Fióktelep a megbízások átvételére szolgálóidıpontokról, valamint a fizetési megbízásokteljesítésének rendjérıl a jelen Általános ÜzletiFeltételek melléklete szerinti Kondíciós Listáiban(melyek a Fióktelep üzleti helyiségeiben ismegtekinthetık) tájékoztatja Üzletfeleit és mindezekváltozásáról megelızıen értesíti az Üzletfeleket.3. Fax megbízásokat a Fióktelep csak az Üzletfél írásosfelelısségvállalása alapján fogad el. Afelelısségvállalás megadása a Fióktelep általbiztosított formanyomtatványon történik.A Fióktelep fenntartja a jogot, hogy a biztonságérdekében újabb ellenırzési pontokat iktasson be.Az Electronic Banking rendszer használatáról azügyfélreferenssel lehet megállapodni, és errevonatkozó szerzıdést kell kötni.4. Minden megbízásnak és rendelkezésnekegyértelmően tartalmaznia kell a teljesítéshezszükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezésmódosításáról, vagy megismétlésérıl van szó, aztkifejezetten ilyenként kell megjelölni.A nemzetközi fizetési forgalmat is érintı megbízásokesetén Fióktelep, statisztikai okokból, a vonatkozójogszabályi elıírásokkal összhangban megkívánja,hogy az Üzletfél jelölje meg az ilyen megbízásjogcímét.5. A Fióktelep értéknapos átutalási megbízást kizárólag“Electronic Banking“ rendszerén keresztül fogad el.6. A Fióktelep a megbízások teljesítéséhez szükségesátváltásoknál, mindenkori, saját árfolyamaitalkalmazza mint referencia árfolyamot. A referenciaárfolyamra, illetve annak közzétételére vonatkozórészletes tájékoztatást az irányadó Kondíciós Listatartalmazza. A Fióktelep részérıl az árfolyam mintpiaci változásoktól függı referencia árfolyammódosítására azonnal, elızetes értesítés nélkül is sorkerülhet.7 Ha az Üzletfél a megbízás teljesítéséhez szükségesadatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebbıleredı kárért a Fióktelep nem felel.8. A Fióktelep visszaküldi a megbízást, ha azt tévesenvagy hiányosan állították ki. A visszautasítás tényérıl,okáról (amennyiben jogszabály ezt nem tiltja) és ahelyesbítéshez szükséges eljárásról a Fióktelep azÜzletfelet írásban értesíti. Visszautasítás esetén aFióktelep a visszautasítással összefüggésben felmerültköltségeivel arányos díjat számít fel Üzletfél számára avonatkozó Kondíciós Listában foglaltak szerint.9. A Fióktelep minden esetben teljesíti az Üzletfélhibátlan és hiánytalan fizetési megbízását, ha ennekfedezete biztosított.10. A Fióktelep Üzletfél ilyen tartalmú rendelkezése, vagyjogszabály alapján legfeljebb harmincöt (35) napidıtartamra sorba állítja azon megbízásokteljesítését, amelyekhez a szükséges fedezet azÜzletfél számláján a fedezetvizsgálat idıpontjábannem áll rendelkezésre, de ez nem akadályozza afüggıben tartott megbízás elıtt vagy után érkezettmegbízások teljesítését, ha ezekre a fedezetvizsgálatidıpontjában megfelelı fedezet áll rendelkezésre.A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportosbeszedési megbízás külön megállapodás alapjánlegfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanapidıtartamra állítható sorba.11. Amennyiben az Üzletféllel a fizetés teljesítésérıl mégismegállapodás születik, Fióktelep az ily módonfolyósított hitelre kamatot jogosult felszámolni,melynek mértéke 360 napos év alapulvételével, aténylegesen eltelt napokra számolva a jelen ÁltalánosÜzleti Feltételek mellékletében meghatározott kamat.12. A megbízás teljesítése során a Fióktelep jogosultharmadik személy közremőködését igénybe venni, haez szükséges. A Fióktelep a harmadik személyért úgyfelel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közremőködıfelelısségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza,a Fióktelep felelıssége is ehhez igazodik.13 A megbízás teljesítésérıl vagy akadályba ütközésérıl aFióktelep értesíti az Üzletfelet.Nemzetközi, nem EGT tagállamokon belüli átutalásokesetén az Üzletfélnek , a Fióktelep Hirdetményeszerint, javasolt, kellı idıben elıre tájékozódnia azügyfélreferensnél az esetleges embargós, vagy máskorlátozó intézkedésekrıl, melyek az ilyen átutalásokFióktelep általi végrehajtását a nemzetközikötelezettségek elsıdlegessége miattmegakadályozhatják. A Fióktelep fenntartja a jogotarra, hogy az ilyen átutalás részleteirıl, az azzalösszefüggı körülményekrıl az Üzletféltıl részletesinformációt kérjen.14. Fizetési mővelet teljesítésére – jogszabály eltérırendelkezése hiányában - akkor kerülhet sor, ha azt azÜzletfél a fizetési megbízásra irányadó módonelızetesen jóváhagyta. A fizetésre vagy elszámolásravonatkozó megbízást Üzletfél, a vonatkozó KondíciósListában meghatározott idıpontig, az ott meghatározottBNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 7/11


díj ellenében módosíthatja, vagy visszavonhatja, ha ésamennyiben a Fióktelep még nem adott ki teljesítésiigazolást az adott megbízásról az Üzletfélnek és/vagy afizetı bank felé. Olyan fizetési megbízás esetén,amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajtakeresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásvisszavonásához a kedvezményezett hozzájárulásaszükséges.A beszedési megbízások esetén az Üzletfél által azelızetes felhatalmazás/jóváhagyás megadásakormegjelölt felsı összeghatár alatti fizetések mindenesetben adott helyzetben ésszerően elvárhatómértékőnek tekintendık. Összeghatár megjelöléshiányában a Fióktelep jogosult az Üzletféltıl esetimegerısítést kérni az adott beszedésre. Az Üzletféleseti megerısítésének hiányában az adott beszedésteljesítését a Fióktelep megtagadhatja.Fogyasztónak, vagy mikrovállalkozásnak nemminısülı Üzletfél vonatkozásában a Fióktelep kizárjaa teljesített beszedés összegére vonatkozó,Fiókteleppel szembeni visszatérítési jogot, tekintettelarra, hogy nagyvállalati Üzletfél vonatkozásában aFióktelepnek különösen nem áll lehetıségében, hogymegítélje a beszedés összegének ésszerő mértékét.A VIBER rendszerben teljesítendı megbízásokra aVIBER szabályzat rendelkezései is megfelelıenirányadóak.15. Fizetési megbízás visszavonásának vagymódosításának nem írásbeli formában való közléseesetén a Fióktelep az írásbeli megerısítésig ateljesítést függıben tartja, amennyiben az a fentiekfigyelembevétele mellett lehetséges.10. Befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésekmegkötése, mőveletek végrehajtásaA Fióktelep befektetési szolgáltatásra megbízást kizárólagaz Üzletfelek részére nyitva álló helyiségeiben, kizárólagüzleti órák alatt fogad el, és általában az Üzletfél ésFióktelep között létrejött egyedi és/vagy keretmegállapodásokalapján hajt végre.Fióktelep a szerzıdés megkötését és/vagy a mőveletvégrehajtását megtagadja, ha• azzal bennfentes kereskedelmet vagypiacbefolyásolást valósítana meg;• a megbízás jogszabályba vagy a szabályozottpiac, a szabályozott piacra vonatkozófeltételeknek megfelelı harmadik országbelitızsde, elszámolóház, elszámolóházitevékenységet végzı szervezet központiszerzıdı fél vagy a központi értéktárszabályzatának rendelkezésébe ütközik;• a leendı szerzıdı fél illetıleg Üzletfél aszemélyazonosságának igazolását vagy azazonosítást megtagadja, valamint ha aszemélyazonosság vagy az azonosítás másokból sikertelen volt;• a Bszt. 44.§ (1)-(5) bekezdésében foglaltakszerint végrehajtandó alkalmassági teszthezszükséges, e bekezdésekben megjelöltinformációkhoz nem jutott hozzá; vagy• a Bszt. 44.§ (1) bekezdése szerintialkalmassági teszt eredménye nem teszilehetıvé az adott pénzügyi eszköz tekintetébenkért szolgáltatás nyújtását az Üzletfél számára.A Fióktelep egy üzleti napon belül értesíti a felügyelıhatóságot, ha a szerzıdéskötést vagy a megbízásteljesítését visszautasította.A szerzıdés(ek) megkötését/mőveletek végrehajtásátmegelızıen Fióktelep tájékoztatja Üzletfelét az adottbefektetési eszköz, illetve a tızsdei termék árfolyamáról,az ügyletkötést megelızı idıszak árfolyam alakulásáróltendenciájáról, piaci helyzetérıl, a nyilvánosinformációkról, az ügylet kockázatáról, az Üzletfélrendelkezésére álló befektetıvédelmi rendszerrıl, díjakról,költségekrıl és minden más lényeges tényrıl éskörülményrıl, mely a szerzıdés megkötése és teljesítéseszempontjából lényeges lehet.A Fióktelep köteles megvizsgálni, hogy az ajánlottbefektetési eszköz, befektetési konstrukció, tızsdeitermék, ügylettípus megfelelı-e az Üzletfél piaci ismereteiés kockázatviselı képessége szempontjából.Az Üzletfélre vonatkozó alkalmassági teszt eredményétılés az Üzletfél által választott ügylet típusától függıen azügylet megkötése elıtt az Fióktelep megkívánja, hogy azÜzletfél külön kockázatfeltáró nyilatkozatot tegyen, a Bankáltal megkívánt formában.Megbízások postán, telefaxon, SWIFT-en, telefononadhatók.Telefaxon adott megbízások kizárólag akkor fogadhatók el,ha Üzletfél és Fióktelep között telefax-megállapodás islétrejött.A Fióktelep az üzletkötésre irányulótelefonbeszélgetéseket digitálisan rögzíti. A felvételekhitelességét felek késıbb nem vonhatják kétségbe.Fióktelep a felvételeket a megbízás megadásának napjátólszámított 6 (hat) évig megırzi. Ez alatt az idıtartam alatt -felek ellenkezı megállapodása hiányában - Üzletfélkifogással, illetve arra alapított igénnyel élhet. E határidıjogvesztı, elmulasztása esetén az Üzletfél kimentésselnem élhet. Igénybejelentés esetén az azzal érintett felvételta Bank a vita lezárásáig köteles megırizni, az Üzletfélkérésére arról részére másolatot adni.A hangfelvételek az Üzletfél, illetve a Bank írásbelikezdeményezésére játszhatók le. Minden egyesvisszajátszást dokumentálni kell.Az alábbi személyek jogosultak jelen lenni avisszajátszáskor:BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 8/11


• az érintett terület vezetıje/munkatársai a Kínai Fal(pénzügyi és befektetési szolgáltatásokelkülönítésének szabályai) szabályok figyelembevételével,• a Banküzem igazgatója,• a Rendszerüzemeltetés munkatársai,• az Üzletfél és annak jogi képviselıje a fent említettmunkatársakkal együttesen.A visszajátszást csak a Fióktelep hivatalos helyiségeibenlehet lebonyolítani.A hangfelvételek felhasználóinak a telefonbeszélgetésekvisszahallgatásával nem szabad visszaélni. Ennekbetartásáért minden felhasználó egyaránt felelıs.A jogvesztı határidıre figyelemmel a megbízásmegadásának napjától számított 6 (hat) éven túl aFióktelep a felvételt tovább megırizni nem köteles, aztmegsemmisítheti. A felek kölcsönösen elfogadják, hogy anem törölt felvételeknek a kifogással érintett részétbármelyikük felhasználhatja, de kizárólag olyan bíróságieljárás során, amely az adott ügylettel, az adottszerzıdésben foglaltakkal összefüggı vitával kapcsolatbankeletkezik. Egyébként a nem törölt felvétel, vagy annak azügylettel össze nem függı bármely része nyilvánosságrahozatalára egyik fél sem jogosult.Telefonos üzletkötés/megbízás esetén a Fióktelep nemvizsgálja a megbízások eredetiségét, azaz úgy tekinti,mintha azok az arra jogosulttól származnának. Fióktelepnem köteles Üzletfele instrukcióit ellenırizni,következésképpen Fióktelep az Üzletfél által adottutasításokért nem felel.A Fióktelep nem felel a megbízások, utasítások késedelmesés vagy nem megfelelı végrehajtásáért, amennyiben a hibakommunikációs hibára vezethetı vissza, - ideértve aFióktelep kommunikációs rendszerének meghibásodását is -vagy a késedelem, illetve hiba olyan okra vezethetı vissza,mely a Fióktelep hatókörén kívül esik.A Fióktelep felszólítására Üzletfél köteles amegállapodásokat/mőveleteket haladéktalanul, illetve azadott szerzıdésben meghatározott határidın belül,írásban, illetve telefaxon visszaigazolni.Az Üzletfél által telefonon adott, befektetési szolgáltatásravonatkozó megbízáson kívüli egyéb megbízásra,utasításra illetıleg valamely más típusú üzletkötésreirányuló telefonbeszélgetések digitális rögzítésére, afelvételek felhasználására, kezelésére és törlésérevonatkozóan is a fenti szabályok alkalmazandók.11. Biztosítékok1. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Fióktelep bármikorjogosult megfelelı jogi biztosítékok nyújtását, vagy amár adott biztosítékok kiegészítését kérni az Üzletféltıl,olyan mértékben, amilyen mértékben az a követeléseimegtérülésének biztosításához szükséges.2. A Fióktelep az Üzletfél bármely bankszámlája terhérejogosult követeléseit érvényesíteni, illetvebeszámítani. Az ügyfélszámlákat és / vagy értékpapírszámlákatazonban csak az Üzletfél felhatalmazásaalapján terhelheti meg Fióktelep. A Fióktelepnélvezetett bankszámla a Fióktelep követeléseinekfedezetére óvadékul szolgál. A Fióktelep jogosult arra,hogy saját esedékes követelése erejéig függıbentartsa az Üzletfél terhére szóló fizetési megbízásokteljesítését, amennyiben megítélése szerintkövetelésének megtérülése egyébként bizonytalan. AFióktelep az Üzletféllel szembeni csıdnyitásbejelentésérıl, vagy felszámolás elrendelésérıl,végelszámolás iránti eljárásról, adósságrendezésrıltörténı tudomásszerzéséig gyakorolhatja beszámításijogát. Ezt követıen a számláról kifizetést csak avonatkozó határozatban megjelölt képviselırendelkezésére teljesít. A képviselı (vagyonfelügyelı,pénzügyi gondnok, felszámoló, végelszámoló)kirendeléséig a Fióktelep a számlákat (bankszámlák,ügyfélszámlák, értékpapír-számlák) letétként kezeli.3. Amennyiben a biztosítékul adott vagyontárgyak, egyébbiztosítékok, fedezetek értéke és az Üzletfél tartozásaközötti arány a szerzıdéskötés idıpontjában fennállottarányhoz képest megváltozik, a Felek kötelesek azeredeti arányt - a biztosítékok kiegészítésével, illetvefeloldásával, vagy más módon – helyreállítani.4. Az Üzletfél köteles gondoskodni a Fióktelepbiztosítékául szolgáló valamennyi vagyon, jog éskövetelés fenntartásáról, értéke megırzésérıl. Kötelestovábbá gondoskodni a Fióktelep felé fennállókötelezettségei fedezetének kellı idıben történıbiztosításáról, valamint arról hogy a fizetés a Fiókteleprészére megtörténjék. Fióktelep felszólítására Üzletfélköteles fizetési kötelezettségének eleget tenni. Habiztosítékul a termelésben, illetve a kereskedelembenrésztvevı, egyedileg nem meghatározott,elhasználható vagy helyettesíthetı dolog szolgál,akkor az Üzletfél köteles az elhasználódott, vagyértékesített vagyontárgyakat pótolni.5. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagykövetelés érvényesítése a lekötés idıtartama alattesedékessé válik, a Fióktelep jogosult a jogotgyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Azérvényesítés során befolyt összegeket a Fióktelepjogosult biztosítékként kezelni, ha pedig ez nemszükséges, jóváírja az Üzletfél bankszámláján, illetveátutalja az Üzletfél által megjelölt bankszámlára. A joggyakorlása, illetve a követelés érvényesítése aFióktelepnek akkor kötelessége, ha annakelmulasztása a jog, illetve a követeléselenyészéséhez, vagy érvényesíthetetlenné válásáhozvezetne, vagy érvényesítését a továbbiakbanlényegesen nehezítené.6. Ha az Üzletfél esedékességkor nem teljesítikötelezettségeit, a Fióktelep jogosult érvényesíteniBNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 9/11


ármely biztosítékból fakadó jogát a jogszabályielıírásoknak megfelelı módon, úgy, ahogy az afióktelepi követelések kielégítését alegeredményesebben szolgálja, lehetıség szerint azÜzletféllel való elızetes egyeztetést követıen és azÜzletfél érdekeinek figyelembevételével.7. Az Üzletfél köteles a biztosítékul lekötöttvagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékbenbiztosítani, és a biztosítási szerzıdésben, illetvekötvényen feltüntetni, hogy a biztosítási összeget aFióktelepre engedményezte. Az Üzletfél a biztosításiszerzıdést - amíg a vagyontárgyak hitel, kölcsön,egyéb hitelmővelet visszafizetésének biztosítékáulszolgálnak - a Fióktelep hozzájárulása nélkül nemmódosíthatja, és nem szüntetheti meg. Az Üzletfél aFióktelep felhívására köteles a biztosítási kötvénytrészére átadni. A Fióktelep a befolyó biztosításiösszeget esedékesség elıtt is az Üzletféltartozásának csökkentésére fordíthatja, ha az Üzletféla vagyontárgyakat nem pótolja.12. AdólevonásA Fióktelep, amennyiben az ügyletek teljesítése soránaz adójogszabályok szerint, mint kifizetıhely kelleljárnia, akkor a mindenkor hatályosadórendelkezések szerinti adót megállapítja és azÜzletfél részére járó összegbıl levonja.A Fióktelep az Üzletfelet mindaddig belföldiadóilletıségőként kezeli, amíg Üzletfél ennekellenkezıjérıl nem nyilatkozik. A magát külföldiadóilletıségőként bejelentı Üzletfél kötelesFiókteleppel haladéktalanul közölni, amennyibenadóilletısége belföldire változik. Az adóilletıséggelkapcsolatos nyilatkozat megtételével, tartalmával és anyilatkozattétel elmaradásával kapcsolatos bármifélefelelısség kizárólag Üzletfelet terheli.A Fióktelepnél kizárólag letétbe helyezett értékpapírokvonatkozásában Fióktelep nem kifizetıhely, azaz azadót a hozam/osztalék fizetıje vonja le.A Fióktelep az ilyen levonással csökkentett összegetbocsátja Üzletfél rendelkezésére amennyiben ahozamot/osztalékot Üzletfél megbízása alapjánFióktelep szedi be.A Fióktelep Üzletfél részére adótanácsot nem ad,Fióktelep adólevonással kapcsolatos nyilatkozataiadótanácsadásként nem értékelhetık.13. A Fióktelep felmondási joga1. Ellenkezı megállapodás hiányában a Fióktelep a teljesüzleti kapcsolatot vagy az egyes ügyletekre vonatkozókapcsolatait, az adott szolgáltatás, illetve ügylettípusrairányadó felmondási idı mellett, illetve kikötöttfelmondási idı hiányában, méltányos felmondási idımellett, bármikor felmondhatja. A felmondási idımértékének meghatározásánál a Fióktelep tekintetbeveszi az Üzletfél jogos szempontjait.2. Azon hiteleket és hitelígérvényeket, melyeket illetıensem a lejárati idıre, sem az eltérı felmondásiszabályozásra vonatkozó megállapodás nem történt, aFióktelep felmondási idı betartása nélkül bármikorfelmondhatja. A Fióktelep e felmondási jogagyakorlásánál figyelembe veszi az Üzletfél jogosszempontjait.3. A teljes üzleti kapcsolat vagy egyes ügyletekrevonatkozó kapcsolatok azonnali hatályú felmondásaabban az esetben megengedett, ha olyan alapos indokmerült fel, mely a Fióktelep részérıl még az Üzletféljogos szempontjainak figyelembevétele mellett semteszi lehetıvé annak folytatását. Ilyen ok lehetelsısorban, ha az Üzletfél nem tesz eleget a Fióktelepvagy jogszabály által megkívánt adatszolgáltatásikötelezettségeinek, a vagyonáról valótlan adatokatszolgáltat a Fióktelep részére a Fióktelepszempontjából olyan nagy jelentıségő ügyletek, mint ahitelnyújtás, vagy más, Fióktelepet érintı kockázatosügyletek (pl. csekk-kártyák kiszolgáltatása)elbírálásához, vagy ha az Üzletfél vagyoniviszonyának lényeges romlása következik be, ill. ilyenfenyeget, és ez a Fiókteleppel szembenikötelezettségei teljesítését veszélyezteti. A Fióktelepazonnali hatállyal felmondhat abban az esetben is, haaz Üzletfél garanciák, biztosítékok kiállításával vagyazok megerısítésével kapcsolatos, ill. különmegállapodás szerinti kötelezettségeinek a Fióktelepáltal megszabott határidın belül nem tesz eleget.4. Azonnali hatályú felmondás esetében a Fióktelep alebonyolításhoz méltányos idıt állapíthat meg.14. Az Üzletfél felmondási jogaiAz Üzletfél a teljes üzleti kapcsolatot, vagy egyesügyleteire vonatkozó kapcsolatait, melyeket illetıensem a futamidırıl, sem eltérı felmondásiszabályozásról nem történt megállapodás, afelmondási határidı betartásával bármikorfelmondhatja.15. Üzletfelek védelmeA Fióktelep betétesei és befektetıi közvetlenül a BNPPARIBAS által csatlakozott betétvédelmi ésbefektetıvédelmi rendszerek által biztosítottak.16. Jogviták rendezéseFelek a közöttük a szolgáltatásokkal összefüggésbenfelmerülı jogvitákat elsısorban egyeztetés útjánrendezik. Amennyiben ez az eljárásuk nem vezetneeredményre, akkor jogvitájukban a rendes bíróság,BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 10/11


illetve, a felek ilyen külön megállapodása eseténelsısorban a Pénz- és Tıkepiaci ÁllandóVálasztottbíróság, illetve más választottbíróság dönt.17. Záró rendelkezésekMiután Magyarország az Európai Gazdasági ésPénzügyi Unió (EMU) tagja lesz, sem az euróbevezetése Magyarországon, sem a hivatalos átváltásrögzítése, sem bármely, a fenti említett eseménybılszármazó vagy az EMU-val kapcsolatosan felmerülıgazdasági következmény nem szünteti meg aFióktelep és Üzletfél között létrejött szerzıdéseket,illetve nem ad jogot azok lejárat elıttimegszüntetésére, vitatására, hatálytalanítására,megsemmisítésére, módosítására vagyújratárgyalására vagy bármely rendelkezésénekkifogásolására vagy bármely kártérítés követelésére.Jelen Általános Üzleti Feltételek irányadó joga a magyarjog.Budapest, 2009. november 1.BNP PARIBAS Magyarországi FióktelepeBNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe 11/11

More magazines by this user
Similar magazines