Terma dan Syarat UOB ONE Card - United Overseas Bank Malaysia

www1.uob.com.my

Terma dan Syarat UOB ONE Card - United Overseas Bank Malaysia

Terma dan Syarat UOB ONE CardUmumTerma dan Syarat ini (“Terma dan Syarat”) akan digunakan untuk UOB ONE Card UnitedOverseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) (“UOBM”) yang dikeluarkan oleh UOBM kepadaPemegang Kad [Peringatan: Di dalam Terma dan Syarat ini, “UOB ONE Card” bermakna keduaduaUOB ONE Classic Card dan UOB ONE Platinum Card, kecuali dinyatakan sebaliknya] danharus dibaca bersama dengan Perjanjian Pemegang Kad UOBM VISA/MASTERCARD(“Perjanjian Pemegang Kad”) [Peringatan: Untuk mengelakkan keraguan, "Pemegang Kad"bermaksud kedua-dua pemegang kad utama dan tambahan.]Melainkan ia ditakrifkan secara berlainan dalam Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapanyang digunakan dalam Terma dan Syarat ini akan mempunyai makna yang sama seperti dalamPerjanjian Pemegang Kad.UOB mengekalkan hak pada budi bicara tunggal dan mutlaknya pada bila-bila masa untukmenentukan setiap perkara berkaitan dengan pemberian atau penggunaan sebarang ataukesemua manfaat dan keistimewaan yang dinyatakan di bawah dan keputusan UOBM adalahmuktamad dan akan dipatuhi oleh Pemegang Kad. Manfaat dan keistimewaan yang dihuraikan dibawah mungkin akan dipinda, ditambah atau dibatalkan oleh UOBM pada bila-bila masa padabudi bicara tunggal dan mutlak UOBM.Program Rebat Tunai UOBM ONE Card1. Rebat Tunai berikut akan diberikan untuk sebarang perbelanjaan yang menggunakan UOBONE Card dalam kategori di bawah:a. Rebat Tunai 5% untuk semua perbelanjaan petrol;Peringatan: Bagi kategori rebat petrol, Rebat Tunai maksimum yang diberikan untukpembelian yang dilakukan oleh Pemegang Kad utama dan tambahan akan dihadkanpada RM600 untuk UOB ONE Platinum card dan RM400 untuk UOB ONE Classic cardsetiap bulan.b. Rebat Tunai 5% untuk semua perbelanjaan di kaunter tiket Golden Screen Cinemas(“GSC") untuk pembelian tiket wayang;c. Rebat Tunai 2% untuk semua perbelanjaan di farmasi Guardian, Caring Pharmacy danWatsons;d. Rebat Tunai 2% untuk semua perbelanjaan barangan runcit di Aeon Big/Carrefour,Tesco, Cold Storage, Pasar Raya Jaya Grocer dan Giant;Peringatan: Bagi kategori rebat barangan runcit, Rebat Tunai maksimum yang diberikanuntuk pembelian yang dilakukan oleh Pemegang Kad utama dan tambahan akandihadkan pada RM1,500 untuk UOB ONE Platinum card dan RM1,000 untuk UOB ONEClassic card setiap bulan.e. Rebat Tunai 2% untuk semua bayaran yang dilakukan kepada semua pembekalperkhidmatan talian mudah alih utama (Maxis, Digi dan Celcom);Peringatan: Bagi kategori rebat untuk telekomunikasi, Rebat Tunai maksimum yangdiberikan untuk bayaran yang dilakukan oleh Pemegang Kad utama dan tambahan akandihadkan pada RM300 untuk UOB ONE Platinum card dan RM200 untuk UOB ONEClassic card setiap bulan.f. Rebat Tunai 0.3% untuk semua perbelanjaan lain.


2. Nama-nama peniaga di atas dan kadar untuk Rebat Tunai adalah tertakluk kepada perubahandan akan dikaji semula secara berkala dari masa ke semasa pada budi bicara tunggalUOBM.Pengecualian3. Rebat Tunai harus dikumpul melalui pembelian yang dilakukan dengan UOB ONE Cardsahaja. Sebab-sebab berikut tidak termasuk untuk tujuan pengumpulan Rebat Tunai:a. Pemindahan Baki;b. Pembelian Pelan Pembayaran Mudah;c. Transaksi runcit yang dibayar balik, dipertikaikan, tidak sah atau palsu;d. Pengeluaran wang tunai;e. Pembayaran fi tahunan keahlian kad, pembayaran faedah, fi pembayaran lewat, cajuntuk pengeluaran wang tunai, Cukai Perkhidmatan Kerajaan dan apa-apa bentuk fiperkhidmatan/pelbagai lain yang menggunakan UOB ONE Card. Untuk mengelakkankeraguan, kategori transaksi yang dinyatakan dalam klausa 1 di atas adalah muktamaddan terikat pada Pemegang Kad.4. Sebarang Rebat Tunai yang terkumpul termasuk rebat yang masih belum dikreditkan kedalam Akaun Kad Kredit Pemegang Kad UOB ONE Card akan dibatalkan dengan sertamertasekiranya salah satu daripada kejadian berikut berlaku:a. Sebarang pembatalan kad kredit UOB ONE Card; ataub. Sebarang pertukaran daripada UOB ONE Card kepada Kad Kredit UOBM lain dan tiadapembayaran balik, perlanjutan atau pampasan akan diberikan oleh UOBM; atauc. Akaun Kad Kredit UOB ONE Card tertunggak dan tiada pembayaran balik, perlanjutanatau pampasan akan diberikan oleh UOBM.5. Jumlah Rebat Tunai yang diperoleh setiap bulan akan dikreditkan secara automatik ke dalamPenyata Akaun bulanan Pemegang Kad. Sekiranya sistem yang menyediakan prosesautomatik tidak dapat dijalankan pada bila-bila masa, proses manual akan digunakan olehUOBM untuk mengkreditkan Rebat Tunai yang diperoleh setiap bulan ke dalam PenyataAkaun bulanan Pemegang Kad yang seterusnya. Dengan menggunakan UOB ONE Card,Pemegang Kad akan dianggap telah menerima dan bersetuju dengan cara pengkreditantersebut.6. UOBM mengekalkan hak pada budi bicara mutlaknya untuk membatalkan, menamatkan ataumenggantung program ini secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa denganpemberian notis terdahulu. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan ataupenggantungan program ini oleh UOBM tidak akan membenarkan Pemegang Kad untukmelakukan sebarang tuntutan atau pampasan terhadap UOBM ke atas sebarang dan semuakerugian atau ganti rugi yang dialami atau ditanggung oleh Pemegang Kad sama ada secaralangsung atau tidak langsung akibat daripada pembatalan, penamatan atau penggantungansedemikian.7. Akaun Kad Kredit UOB ONE Card mesti berada dalam kedudukan baik dan Pemegang Kadtelah membayar Bayaran Minimum yang Perlu Dibayar tidak lebih daripada enam puluh (60)hari dari Tarikh Perlu Dibayar supaya dapat menikmati Rebat Tunai di bawah program ini.


8. Rebat Tunai yang dikumpulkan oleh Pemegang Kad utama dan tambahan di bawah programini akan dikreditkan ke dalam Akaun Kad Kredit Kad UOB ONE Card Pemegang Kad utamadan ini akan dinyatakan dalam penyata bil bulanan Akaun Kad Kredit Kad UOB ONE CardPemegang Kad utama.9. Tanpa menjejaskan keluasan makna perkara di atas, sekiranya Rebat Tunai di bawahprogram ini diberikan kepada atau diterima oleh seseorang yang telah melakukan ataudisyaki melakukan sebarang tindakan penipuan atau kesalahan yang berkaitan denganpenggunaan UOB ONE Card mereka dan/atau melakukan sebarang transaksi menggunakanUOB ONE Card mereka, UOBM berhak untuk membatalkan kelayakan individu tersebutdaripada memperolehi atau menggunakan Rebat Tunai.Program Rebat SMART$ UOBM10. Pemegang Kad adalah layak untuk memperoleh SMART$ dengan pembelian yang dilakukandengan UOB ONE Card yang dilaksanakan di mana-mana kedai peniaga SMART$ melaluiterminal UOBM pada kadar yang ditentukan di antara UOBM dan peniaga SMART$.Kelayakan Pemegang Kad untuk menyertai Program Rebat SMART$ UOBM adalah tertaklukkepada dan selaras dengan Terma dan Syarat Program Rebat SMART$. Untukmengelakkan keraguan, setiap rujukan nilai untuk sebarang transaksi UOB ONE Card akandianggap sebagai rujukan kepada amaun terakhir yang dicaj ke dalam UOB ONE Carddengan mengambil kira penebusan SMART$ (jika ada) di bawah Program Rebat SMART$UOBM.Terma dan Syarat Umum11. UOBM tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menerima sebarang liabiliti dalam apajua bentuk dan bagaimana sekalipun yang timbul atau ditanggung oleh Pemegang Kaddiakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh penyertaan Pemegang Kad dalamprogram ini.12. Jika terdapat sebarang percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan PerjanjianPemegang Kad, Terma dan Syarat ini akan mengatasi semua perkara yang berhubungdengan program ini.13. Keputusan UOBM untuk semua perkara yang berkaitan dengan program ini, termasukpenentuan Rebat Tunai dan kategori Rebat Tunai adalah muktamad dan terikat pada semuaPemegang Kad. Perutusan lanjutan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusansedemikian tidak akan dilayan.14. UOBM mengekalkan hak pada bila-bila masa untuk menambah, mengeluarkan,menggantung atau mengubah Terma dan Syarat Promosi, secara keseluruhan atausebahagian pada budi bicara mutlaknya melalui pengeposan pada laman web UOBM ataudalam apa-apa cara yang dianggap sesuai oleh UOBM dengan pemberian notis dua puluhsatu (21) hari terlebih dahulu. Pemegang Kad bersetuju untuk melayari laman web secaraberkala untuk melihat Terma dan Syarat serta memastikan bahawa mereka mendapatmaklumat terkini mengenai sebarang perubahan dan variasi kepada Terma dan Syarat.15. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysiadan Pemegang Kad bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusifmahkamah Malaysia.

More magazines by this user
Similar magazines