UOB SPEND BIG WIN BIGGER CAMPAIGN TERMA DAN SYARAT ...

www1.uob.com.my
  • No tags were found...

UOB SPEND BIG WIN BIGGER CAMPAIGN TERMA DAN SYARAT ...

UOB SPEND BIG WIN BIGGER CAMPAIGNTERMA DAN SYARATKAD KREDIT DAN DEBIT UOBM (“KAD-KAD”)KELAYAKAN PERADUAN1. UOB Spend Big Win Bigger Campaign (“Peraduan”) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd(271809-K) (“UOBM”) terbuka kepada semua Ahli Kad Kredit dan Debit UOBM (“Ahli Kad”)yang mempunyai akaun(-akaun) yang wujud, kemaskini dan dalam keadaan kredit yang baikyang ditentukan oleh UOBM dengan budi bicara mutlaknya.2. Hanya Kad Kredit dan/atau Kad Debit UOB yang dikeluarkan di Malaysia layak untukPeraduan ini.3. Berikut adalah mereka yang tidak layak untuk Peraduan ini :-a. Ahli Kad yang akaun(-akaun)nya telah dihentikan, digantung atau ditamatkan dalamTempoh Peraduan ini;b. Semua Ahli Kad Korporat, Pembelian dan Label Peribadi UOBM;c. Akaun dengan UOBM yang dikira delinkuen atau dikendalikan dengan cara yang tidakmemuaskan yang ditentukan oleh UOBM dengan budi bicara mutlaknya;d. Mereka yang tidak siuman, telah meninggal, bankrap atau mereka yang mempunyaisebarang kes guaman terhadapnya.4. Untuk mengelakkan sebarang keraguan:-a. Kesemua ganjaran yang dicaj kepada Ahli Kad Utama berkaitan dengan Peraduan ini(penyertaan) akan dikumpul kepada Ahli Kad Utama selagi akaun Ahli Kad Utamadikemaskini, sah, wujud dan dalam keadaan kredit yang baik.b. Kesemua ganjaran yang dicaj kepada Ahli Kad Tambahan berkaitan dengan Peraduanini (penyertaan) akan dikumpul kepada Ahli Kad Tambahan selagi akaun Ahli KadTambahan dikemaskini, sah, wujud dan dalam keadaan kredit yang baik.TEMPOH PERADUAN5. Tempoh Peraduan adalah dari 28 June 2013 sehingga 26 September 2013 (kedua-dua tarikhtermasuk) (“Tempoh Peraduan”) kecuali jika diberitahu.MEKANISME PERADUAN6. Ahli Kad mesti memenuhi kriteria yang berikut supaya layak untuk Peraduan ini (“KriteriaKelayakan):-a. Transaksi Dalam Negara (kecuali transaksi di Saudagar SMART$ UOBM) :Setiap gandaan RM50 untuk setiap Perbelanjaan Yang Layak Kad Kredit danDebit dalam satu resit akan mendapat satu (1) penyertaan;b. Transaksi Luar Negara : Setiap gandaan RM50 untuk setiap Perbelanjaan YangLayak Kad Kredit dan Debit dalam satu resit akan mendapat sepuluh (10)penyertaan;c. Permohonan Kad Baru : Setiap permohonan Kad Kredit baru yang diluluskandengan sekurang-kurangnya tiga (3) Transaksi Layak dalam tempoh peraduanakan mendapat sepuluh (10) penyertaan;


d. Program Pemindahan Baki : Setiap gandaan RM1000 untuk setiap amaunPemindahan Baki yang diluluskan akan mendapat satu (1) penyertaan;e. Pelan Flexi-Credit : Setiap gandaan RM1000 untuk amaun Pelan Flexi-Credityang diluluskan (“Amaun FCP”) akan mendapat satu (1) penyertaan.f. Pelan Pembayaran Ansuran (IPP) : Setiap gandaan RM500 untuk setiapPerbelanjaan Yang Layak Kad Kredit dan Debit dalam satu resit yang ditukarkepada IPP akan mendapat dua puluh (20) penyertaan;g. Transaksi Dalam Negara di Saudagar SMART$ UOBM: Setiap gandaan RM50untuk setiap Perbelanjaan Yang Layak Kad Kredit dan Debit dalam satu resit diSaudagar SMART$ UOBM yang disenaraikan dihttp://www1.uob.com.my/webpages/SmartCash/merchant.htm akanmendapat lima (5) penyertaan;h. Pendaftaran Servis eStatement : Setiap Ahli Kad yang mendaftar untuk serviseStatement dalam Tempoh Peraduan dan mengekalkan pendaftaran sehinggatamat Tempoh Peraduan akan mendapat lima (5) penyertaan untuk setiapMinggu Transaksi yang di senaraikan dalam butir 14 dibawah dari tarikhpendaftaran sehingga tamat Tempoh Peraduan.i. Pendaftaran Peraduan : Setiap Ahli Kad yang mendaftar untuk Peraduanmelalui Short Message System (“SMS”) akan mendapat lima (5)penyertaan._Ahli Kad dikehendaki untuk memilih bahasa pilihan denganmenghantar E untuk Bahasa Inggeris atau C untuk Bahasa Cina bersama denganalamat e-mail mereka kepada 66300.Contoh: UOBEALAMATEMAILNota:- Satu Transaksi Layak mungkin berhak untuk penyertaan berganda. Contohnya,satu Transaksi Layak dalam negara sebanyak RM150 dalam satu resit akanberhak untuk tiga (3) penyertaan.- Jika Amaun Pemindahan Baki anda sebanyak RM20,000 diluluskan, anda akanlayak untuk mendapat dua puluh (20) penyertaan.- Jika Amaun FCP anda sebanyak RM20,000 diluluskan, anda akan layak untukmendapat dua puluh (20) penyertaan.- Jika amaun pembelian anda adalah RM1,000 dan keseluruhan amaun tersebutdiluluskan untuk ditukar kepada IPP, anda akan layak untuk mendapat empatpuluh (40) penyertaan- Untuk Pendaftaran Peraduan, caj telekomunikasi tempatan akan dikenakan dansetiap Ahli Kad hanya berhak menerima maksimum lima (5) penyertaan7. Untuk objektif Peraduan ini, Transaksi Layak merangkumi pembelian runcit tempatan danantarabangsa serta pembelian secara online, Pendahuluan Tunai, pembelian melalui PelanPembayaran Balik Ansuran, Pemindahan Baki dan Pelan Flexi-Credit, pembayaran yangberulang dan transaksi internet UOBM. Pengiraan Transaksi Layak untuk transaksiantarabangsa adalah berdasarkan penukaran kepada Ringgit Malaysia (RM) denganmenggunakan kadar penukaran yang ditetapkan oleh UOBM dan akan berdasarkan rekodtransaksi UOBM dalam Tempoh Peraduan.


8. Transaksi Tidak Layak merangkumi pembelian melalui Pelan Easi Payment, Caj Kewangan,Caj Lewat, Yuran Tahunan, transaksi berpecah dan/atau dibatalkan,Pembalikan atauBayaran Balik, Cukai Perkhidmatan Kerajaan dan lain-lain transaksi yang mungkin ditentukanoleh Bank dan Transaksi seperti ini tidak layak untuk Peraduan ini.9. Transaksi berpecah tidak dibenarkan dan akan hilang kelayakannya. Untuk mengelakkankeraguan, “Transaksi Berpecah” merupakan transaksi yang dibuat dengan rakan dagangbank yang sama dalam masa enam puluh (60) minit pada hari yang sama.10. Sekiranya Ahli Kad menarik balik pendaftaran beliau untuk Servis eStatement sebelumtamat Tempoh Peraduan, kesemua penyertaan yang terakru sebelum pendaftaran ditarikbalik akan dibatalkan.11. Untuk menjadi layak untuk Peraduan ini :(i) semua Transaksi Layak mesti direkod oleh sistem Kad Kredit UOBM dalam TempohPeraduan;(ii) Amaun Pemindahan Baki yang diluluskan mesti didebitkan ke dalam Akaun Kad KreditUOBM dalam Tempoh Peraduan; dan(iii) Amaun FCP yang diluluskan mesti dikreditkan ke dalam akaun simpanan atau akaun(iv)semasa Ahli Kad yang dikekalkan dengan bank yang berlesen di Malaysia dalamTempoh Peraduan.Amaun IPP yang diluluskan mesti didebitkan ke dalam Akaun Kad Kredit UOBM dalamTempoh Peraduan;12. Penyertaan adalah secara automatik dan tertakluk kepada memenuhi Kriteria Kelayakanseperti yang disebut di Butir 6 di atas.13. Setiap Ahli Kad yang dipilih sebagai pemenang mingguan bertuah dalam Tempoh Peraduan(“Pemenang”) akan layak untuk menerima hadiah-hadiah berikut (“Hadiah”):-a. Satu (1) TV LED Samsungb. Satu (1) Samsung Surround Sound Systemc. Satu (1) mesin basuh Samsung; dand. Satu (1) peti sejuk Samsung14. Terdapat jumlah tiga belas (13) Hadiah untuk dimenangi oleh tiga belas (13) Pemenangdalam Tempoh Peraduan. Satu (1) Pemenang (-pemenang) untuk setiap minggu transaksiakan dipilih seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah :Minggu TransaksiMinggu 1 28 Jun 2013 - 4 Julai 2013Minggu 2 5 Julai 2013 - 11 Julai 2013Minggu 3 12 Julai 2013 - 18 Julai 2013Minggu 4 19 Julai 2013 - 25 Julai 2013


Minggu 5 26 Julai 2013 - 1 Ogos 2013Minggu 6 2 Ogos 2013 - 8 Ogos 2013Minggu 7 9 Ogos 2013 - 15 Ogos 2013Minggu 8 16 Ogos 2013 - 22 Ogos 2013Minggu 9 23 Ogos 2013 - 29 Ogos 2013Minggu 10 30 Ogos 2013 - 5 September 2013Minggu 11 6 September 2013 - 12 September 2013Minggu 12 13 September 2013 - 19 September 2013Minggu 13 20 September 2013 - 26 September 201315. Setiap Ahli Kad hanya berhak untuk menang sekali sahaja dalam masa Tempoh Peraduandan menerima satu (1) Hadiah sahaja.16. UOBM tidak mempunyai kaitan dengan Samsung (“Penjual”) dan tidak mewakili ataumembuat jaminan terhadap kualiti Hadiah atau kesesuaiannya untuk sebarang pengunaan.PEMILIHAN PEMENANG DAN HADIAH17. Ahli Kad yang terpilih untuk menerima Hadiah akan dipilih daripada Ahli-Ahli Kad yangmemenuhi Kriteria Kelayakan melalui proses pemilihan secara rambang.18. Ahli Kad yang terpilih untuk Peraduan ini akan dihubungi melalui telefon oleh wakil PusatKad UOBM dalam masa enam (6) hingga lapan (8) minggu dari tarikh tamat TempohPeraduan dengan menggunakan nombor telefon terkini yang diberi kepada UOBM sepertiyang terdapat dalam rekod UOBM pada Hari Bekerja (Isnin hingga Jumaat dari pukul 9.00pagi – 6.00 petang) untuk menjawab satu (1) soalan yang berkenaan dengan Peraduansebelum disahkan sebagai Pemenang. Jika wakil Pusat Kad UOBM tidak dapat menghubungiAhli Kad terpilih selepas dua (2) percubaan dan/atau Ahli Kad yang terpilih tidak bersetujuuntuk menyertai Peraduan pada masa dihubungi oleh wakil UOBM, Ahli Kad yang terpilihakan dianggap sebagai mengundur diri daripada Peraduan dan UOBM berhak memilih AhliKad yang lain untuk memenangi Hadiah itu.19. Semua Pemenang akan dimaklumkan kemenangannya setelah memberi jawapan yang betulseperti yang dinyatakan di butir 18 di atas dan cara menuntut Hadiah sama ada melaluisurat atau melalui telefon dalam masa enam (6) hingga lapan (8) minggu dari tarikh tamatTempoh Peraduan.20. Hadiah yang diberi tidak boleh dipindahmilik kepada mana-mana pihak kecuali Pemenangdan tidak boleh ditukar kepada tunai atau lain-lain produk.21. Semua Pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak yangmengatur dan/atau menyediakan Hadiah serta terma dan syarat yang disertakan dengan


Hadiah. Selain daripada menyediakan Hadiah, pihak tersebut tidak bertanggungjawab untukmenanggung kos-kos tambahan yang termasuk dan tidak terhad kepada penghantaransemula dan cukai. Kos ini akan ditanggung oleh Pemenang semata-mata.22. Pada masa penganugerahan hadiah, akaun (-akaun) Kad Kredit dan/atau Debit Pemenangmesti dikemaskini, sah, wujud dan dalam keadaan kredit yang baik yang ditentukan olehUOBM dengan budi bicara mutlaknya dan tidak bercanggah dengan mana-mana terma dansyarat yang termasuk dalam Perjanjian Ahli Kad Visa/MasterCard UOB, Perjanjian Ahli KadVisa Infinite Card, Perjanjian Ahli Kad UOB Lady’s Solitaire, Terma dan Syarat DebitMasterCard UOB, Terma dan Syarat Pemindahan Baki UOB, Terma dan Syarat Pelan Flexi-Credit UOB dan Terma dan syarat Pelan Pembayaran Ansuran Tanpa Faedah 0%.23. UOBM tidak bertanggungjawab untuk sebarang interpretasi yang tidak tepat atauperwakilan fakta yang tidak tepat berkenaan Hadiah yang ditawarkan dan diterbitkan dimana-mana media massa, bahan pemasaran atau pengiklanan.24. UOBM tidak akan menanggung sebarang tanggungjawab untuk Hadiah yang ditawarkan dibawah Peraduan ini. Hadiah adalah ditawarkan dan/atau disediakan oleh Penjual sematamatadi bawah terma dan syarat yang ditentukan oleh Penjual dan UOBM tidakbertanggungjawab dan tidak akan melayani sebarang aduan berkenaan dengan Hadiah.Hadiah tidak disahkan oleh UOBM dan tidak dalam apa-apa keadaan Hadiah yang disertakandi dalam Peraduan ini dianggap sebagai pengesahan atau pengesyoran Hadiah oleh UOBM.Jika Ahli Kad tidak berpuas hati dengan Hadiah yang ditawarkan, Ahli Kad tersebutdigalakkan untuk membuat aduan dengan Penjual secara terus25. UOBM tidak wajib untuk menggantikan Hadiah(-hadiah) yang rosak atau dicuri.26. UOBM tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti yangtimbul atau dialami oleh Ahli Kad dan/atau pihak lain hasil daripada Peraduan dan/atauHadiah.27. UOBM berhak untuk:(a) Mengambil balik Hadiah jika terdapat pembalikan transaksi runcit atau penamatan KadKredit dan/atau Debit Ahli Kad dalam Tempoh Peraduan atau percanggahan denganterma dan syarat atau perlanggaran terma dan syarat atau Perjanjian Ahli KadVisa/MasterCard UOB, Perjanjian Ahli Kad Visa Infinite Card, Perjanjian Ahli Kad UOBLady’s Solitaire, Terma dan Syarat Debit MasterCard UOB, Terma dan SyaratPemindahan Baki UOB, Terma dan, Syarat Pelan Flexi-Credit UOB dan Terma dan syaratPelan Pembayaran Ansuran Tanpa Faedah 0% dengan notis terlebih dahulu tanpasebarang sebab.(b) Menggantikan Hadiah dengan produk lain dengan notis terlebih dahulu.(c) Menarik balik,penggantungan, melanjutkan atau membatalkan Peraduan sebelum tarikhtamat Tempoh Peraduan secara keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masadengan notis terlebih dahulu dan mengikut budi bicaranya.


TERMA DAN SYARAT AM28. Dengan menyertai Peraduan ini, Ahli Kad bersetuju untuk mematuhi terma dan syaratberikut, Perjanjian Ahli Kad Visa/MasterCard UOBM, Perjanjian Ahli Kad Visa Infinite Card,Perjanjian Ahli Kad UOB Lady’s Solitaire, Terma dan Syarat Pemindahan Baki UOB, Termadan Syarat Pelan Flexi-Credit UOB dan Terma dan syarat Pelan Pembayaran Ansuran TanpaFaedah 0%.29. UOBM tidak bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan atau kelewatan dalampenghantaran transaksi penjualan oleh Visa International Incorporated, MasterCardWorldwide, syarikat rakan dagang, pihak berkuasa pos atau telekomunikasi atau lain-lainpihak yang mungkin mengakibatkan Ahli Kad dikecualikan daripada Peraduan ini.30. Keputusan UOBM dalam semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalahmuktamad, tidak dapat dipertikaikan dan terikat. UOBM tidak wajib untuk memberisebarang sebab atau surat-menyurat dengan sesiapa pihak berkenaan sebarang perkarayang berkaitan dengan Peraduan.31. Dengan menyertai Peraduan ini, Ahli Kad memberi kebenaran kepada UOBM untukmenggunakan maklumat peribadi dan gambar-gambar Ahli Kad untuk penerbitan dalammedia massa atau bahan pemasaran bagi tujuan pengiklanan atau publisiti dalam apa-apacara pada bila-bila masa yang dianggap perlu oleh UOBM dengan kebenaran bertulis dariAhli Kad.32. Jika terdapat sebarang ketidaksejajaran antara terma dan syarat ini dan sebarang bahanpengiklanan, promosi, publisiti dan bahan lain yang berkenaan atau berkaitan denganPeraduan ini, terma dan syarat ini akan digunakan.33. UOBM berhak untuk menambah, memotong , menggantung atau mengubah terma dansyarat peraduan, dari semasa ke semasa, secara keseluruhan atau sebahagian, mengikutbudi bicara mutlaknya, dengan memberi dua puluh (21) hari notis terlebih dahulu kepadaAhli Kad melalui laman web UOBM, memaparkan notis di mana-mana cawangan UOBM dan/ atau memasukkan pernyataan ke dalam penyata Akaun.34 Terma dan syarat ini adalah ditadbir dan ditafsirkan selari dengan undang-undang Malaysiadan Ahli Kad bersetuju untuk berserah kepada bidang kuasa yang tidak eksklusif mahkamahMalaysia.- Tamat -

More magazines by this user
Similar magazines