Teknologi Mega Sains - Portal Rasmi Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my
  • No tags were found...

Teknologi Mega Sains - Portal Rasmi Akademi Sains Malaysia

ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASIKementerian Sains,Teknologi dan InovasiSAINS DAN INOVASI PEMACU TRANSFORMASIUTUSAN MALAYSIA F RABU 29 OGOS 2012 F EDISI 109 F TAHUN KE-10 F PP362/12/2012KepelbagaianBiologiSumberKekayaanPertanianVertikalUntuk MasaDepanMars RoversPERCUMA Bersama


2Ogos2012Kandungan Ogos 2012FokusMajalah kesayangananda keluaran bulanOgos ini memberifokus terhadap teknologiteknologimega yang mampumengubah dunia di alaf akand a t a n g . B a g a i m a n a p u n ,pengisian kali ini lebih ringkasdan santai bagi memudahkanpembaca memahami apakahbentuk sains dan teknologiyang dimak sudkan, antaranyanano teknologi, pertanianvertikal dan biodiversiti.Selain itu, pembaca jugadisajikan dengan pelbagai isumenarik berkaitan denganperkembangan dunia sainsdan teknologi semasa danmasa akan datang.1. Nanoteknologi kecil tapi berkuasamuka 4 & 52. Pertanian vertikal transformasiperladangan berdepan sumbersemakin terhad muka 6 & 73. Memelihara kepelbagaian biologimuka 8 & 94. ASM’s Standpoint muka 10 & 115. Kalendar SGI2012muka 12 , 13 & 146. God Particle muka 157. Chit-chat: Perjuangan mencaripenawar penyakit golongan miskin- Dr. Ramachandranmuka 16 & 178. Info Esti muka 18 & 199. Dunia Sains muka 20 & 2110. Science Facts muka 22 & 2311. Fakta Menarik muka 24 & 2512. Saintis Islam muka 2613. Dunia Saintis muka 2714. Kerjaya muka 2815. Bicara IT muka 2916. ScienceBuzz muka 3017. Peristiwa muka 3118. Fun in Science muka 3219. Rakan Esti muka 3320. Surat Pembaca muka 3421. Poster muka 35Fokus Info esti Saintis IslamM e n ye d a r i t e n t a n g ke i s t i m e wa a nNanoteknologi yang merupakan penyatuansemua ilmu sains dan merentasi bidangserta sektor, kerajaan...muka 4 dan 5Kadar penembusan jalur lebar mengikutisi rumah telah melepasi sasaran 50%seperti yang ditetapkan ...muka 18 dan 19Ibnu Al-Nafis atau nama penuhnyaAlaiuddin Abu al-Hasan berketurunanQuraisy terkenal kerana kepakarannyadalam bidang pembedahan jantung,pernafasan dan peredaran darah...muka 26


4Ogos2012fokusNanoteknologiKecil tapi berkuasaOleh LAUPA JUNUSSaintis tempatan telah lama berjinakjinakdengan penyelidikan dalam bidangnanoteknologi, satu bidang yangdianggap akan memberi wajah baru kepadadunia khususnya industri berteknologi tinggi.Teknologi ini melibatkan komponen kecilmalah terlalu seni untuk dilihat dengan matakita kerana saiz satu bilion lebih kecilberbanding sebarang benda bersaiz satumeter tetapi lebih berkuasa daripada yang kitabayangkan.Justeru ia bukan sekadar benda bersaizkecil, tetapi ia membincangkan tentang kuasa,keupayaan dan kemampuan satu inovasi yangmemberi anjakan kepada sistem, teknologidan inovasi manusia pada masa akan datang.Sekadar contoh mudah, ramai orang telahmembincangkan tentang karbon nanotiub,sensor malah ubat bersaiz nano yang dihantarke sistem peredaran darah untuk rawatanorgan manusia.Menyedari tentang keistimewaannanoteknologi yang merupakan penyatuansemua ilmu sains dan merentasi bidang dansektor, kerajaan juga tidak mahu terlepaspeluang memanfaatkan sains untuk semua iniuntuk membantu dalam penjanaan ekonomidan kesejahteraan sosial.Sokongan kerajaan dalam bidangnanoteknologi direalisasikan melaluipelancaran Inisiatif Nanoteknologi Kebangsaan(NNI) pada tahun 2006 dan komitmenitu diperkukuhkan lagi dengan penubuhanDirektorat Nanoteknologi Kebangsaan (NND).NND yang merupakan sebuah lagi agensiKementerian Sains, Teknologi dan InovasiDr. HalimatonHamdan(MOSTI), akanmelaksanakanp r o g r a mNa noMalaysia,menggubal dasar,merangka strategidan menyelarasaktiviti penyelidikandan pembangunan(R&D).Pada masa sama,NND juga bertanggungjawabme ngukuhkanpusat penyelidikannanoteknologi sedia ada dengan penyokongkemudahan penyelidikan yang terkini sertamerangsang pembangunan modal insandalam nanosains dan nanoteknologi sekali gusmewujudkan rangkaian bersama pihakindustri.Sebagai jentera pertumbuhan ekonominegara, nanoteknologi perlu terlibat dalamagenda inovasi negara, Model Ekonomi Baru(MBE) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA).Oleh itu, teknologi berkenaan dilihatmempunyai keupayaan dalam menanganipermasalahan teknologi masa kini yang manabanyak penyelidikan dan penghasilan produkberasaskan nanoteknologi merupakan inovasidaripada teknologi sedia ada.Oleh itu secara amnya, nanoteknologiberupaya memacu inovasi bagi meningkatkankeupayaan produk-produk masakini disamping menghasilkan produk-produk baruyang belum wujud sebelum ini.Antara tindakan utama yang sedangdilaksanakan ialah menaik taraf infrastrukturpusat kecemerlangan nanoteknologi sediaada, merangka dan melaksanakan programbagi membolehkan kemudahan di pusatkecemerlangan di guna sama antara universiti,institusi penyelidikan, usahawan teknologidan penggiat industri.Setiausaha Bahagian NND, Prof Datuk. Dr.Halimaton Hamdan FASc. berkata,nanoteknologi kini dianggap teknologi abadke-21 yang dijangka memberi impak yangketara kepada kehidupan manusia.Menurutnya, selepas kejuruteraan genetik,jelas nanoteknologi merupakan satu lagibidang yang akan berkembang dengan pesatdalam abad ini.Nanoteknologi sememangnya telah lamawujud, hanya manusia tidak mampumengkajinya dalam skala yang terlalu keciluntuk diolah dengan deria yang ada padamanusia,’’ ujarnya.Kata beliau, meskipun bidang berkenaanbelum begitu difahami oleh masyarakat, ilmunano atau nanosains adalah penyatuan ilmusains kimia, fizik dan biologi yang telah lamawujud.Asasnya sama, cuma kesannya pada skalanano berbeza dan luar biasa.Dengan berasaskan ilmu sains fundamental;fizik, kimia, biologi dan matematik danbantuan kemajuan peralatan sepertimikroskop yang sensitif, manusia kini mampumenyusun, mengubahsuai atom dan molekuldan membina sistem, bahan dan fenomenabaru dengan sifat yang menakjubkan yangtidak pernah ditunjukkan sebelumnya.Sebagai langkah awal, NND kata Dr.Halimaton banyak aktiviti dan programPenyelidikan Mimos berkenaan nano


5Ogos2012Nanoteknologisedang dirangka melibatkan penyediaan danpemantapan infrastruktur, perundangan,dasar dan akta yang akan berfungsi sebagaipenentu hala tuju bidang nanoteknologinegara.Penyelidikan nanoteknologi di Malaysiadalam pelbagai bidang sudah berjayamenunjukkan hasil.Antaranya ialah produk berasaskan silikaseperti aerogel, mangkin dan bahan nanoliangyang dihasilkannya.Penyelidikan lain termasuk proses rawatanair buangan oleh Prof. Fakhrul-Razi Ahmadundan Pendashteh Ali Reza dari Universiti PutraMalaysia (UPM), pengesan pantas kaedahbioassay mengesan racun makhluk perosakmenggunakan matriks gel sol oleh Dr. ZamriIshak dari Institut Penyelidikan dan KemajuanPertanian Malaysia (MARDI) dan Salmah AbdulAziz dari (UPM).Penyelidikan lain seperti peralatan ciptindak balas berangkai polimerasi (PCR)pelbagai guna mudah urai oleh DharmalingamSugumar dan Kong Lingxue (USM), prosesuntuk menghasilkan nanotiub karbon olehMohamed Abdul Rahman dan Chai Siang Piaodari USM dan kaedah pengekstrakan danpenulenan bioplastik polihidroksi alkanoates(PHA) oleh Prof. Mohd Ali Hassan (UPM).Sebuah lagi agensi tempatan yang giatdalam penyelidikan nanoteknologi ialahSistem Mekanikal Nanoelektro (NEMS)/Sistem Mekanikal Mikroelektro (MEMS)MIMOS yang membangyunkan bidangtersebut berdasarkan kluster.Kluster nanoelektronik sebagai contohmemfokuskan kepada nanomaterial berfungsi,nanofotonik, serta integrasi bahannano dengan pelbagai sensor dan sistemperalatan tenaga mikro.Malah sejak penubuhannya pada 2004antara produk inovasi yang berjaya diha sil kanialah pelbagai nanopartikel, nano tiub,nanowayar dan nanokomposit serta alatpenderia atau sensor untuk pelbagaikegunaan.Ia termasuk sistem tuaian tenaga mikrountuk kegunaan dalam pertanian, akuakultur,pemantauan kualiti air dan alam sekitar,pemantauan kesihatan dan perubatan,keselamatan awam .Antara kejayaan yang dicatatkan setakat iniialah penggunaan rangkaian sensor wayarles(WSN) yang menggunakan teknologi sensoruntuk aplikasi pertanian berteknologi tinggi.Teknologi berkenaan dimanfaatkan olehMalaysian Agrifood Corporation (Mafc) diCameron Highlands untuk penanaman tomatodan beberapa lokasi di Sabah dan Terengganumanakala teknologi pendebungaan sawit olehFelda juga memanfaatkan penggunaanteknologi sensor tersebutSecara global, nanoteknologi dilihat mampumemberi sumbangan terhadap usahapenjimatan dan peningkatan kecekapantenaga.Menurut Dr. Halimaton Dialog InovasiTeknologi APEC yang diadakan di Kazan barubaruini, nanoteknologi telah dikenalpastimampu memberikan impak kepada kecekapantenaga. Panel perbincangan menyedarihakikat yang nanoteknologi mampumenyumbang kepada penggunaan tenagadengan lebih cekap melalui bahan penebathaba, tenaga boleh diperbaharui, LED,nanomangkin, mem–bran, tenaga solar, selbahanapi dan penghasilan tenaga alternatif.Dalam pada itu, beliau memberitahu,terdapat penyelidikandalam bidang tersebutyang sedang giatdilaksanakan di pusatkecemerlanganNegara dan bila–ngannya dijangkaakan meningkat.Sensormenjejakkualiti airProduk nanoteknologi Mimosl Perkataan `nano’ adalah dalambahasa Greek bermakna kerdilatau tersangat kecil.l Nanoteknologi adalah teknologiyang berkaitan dengan saiz iaitudalam skala nano (1-100 nm) atausatu billion lebih kecil daripadasebarang benda yang bersaizsatu meter.l Feynman membentangkankertas kerjanya There’s Plentyof Room at the Bottom dan TheFeynman Lectures on Physics.Kandungan kertas kerja tersebutmerintis kepada penerokaanbidang nano.l Eric Drexler pada 1986 pulamenulis buku bertajuk, Enginesof Creation yang mengandungiwawasannya dalam nanomanakala saintis Jepun, NorioTaniguchi, yang telah menciptaperkataan nanotechnology pada1974 bagi proses menggunakanalat dengan had kurang daripadasaiz mikrometer (satu per jutameter).l Graduan doktor falsafah (PhD)dalam bidang nanoteknologi 250orang pada tahun 2015.l Beberapa hasil penyelidikantempatan dalam bidangnanoteknologi sepertiaerogel, tiub nano karbon dannanocatalyst yang mana 100%buatan negara bermula padatahun ini dan 2013.l Penjanaan sektor ini dijangkamemberikan pulangan RM100juta hingga 150 juta dalam masadua tahun tersebut dan RM300juta pada tahun 2015.


6Ogos2012fokusPertanian vertikalTransformasi perladanganberdepan sumber semakin terhadoleh LAUPA JUNUSMenjelang t a h u n 2 0 5 0 ,penduduk dunia dianggarkanmencecah 9 bilion manakalapenduduk Malaysia mencecah 37 jutaberbanding 28 juta pada masa ini.Dalam tempoh yang sudah semakinhampir itu, adakah kita sudahbersedia berdepan denganmasalah menangani perebutankeperluan asas manusia, ruang airudara malah makanan sekali pun.Satu daripada keperluanpenting tersebut yang mesti bagimemastikan manusia hidup ialahmakanan.Dengan mengambil kira cuacadan iklim tidak mengalamiperubahan drastik, apakah kitaboleh memberi jaminan bahawamakanan sentiasa mencukupiuntuk keperluan manusia,Bayangkan jika cuaca berubahyang memberi kesan kepada iklim, sekaligus memberi kesan jangka panjangterhadap pengeluaran makanan.Ini kerana pengeluaran makanan hampirkeseluruhannya dibekalkan oleh sektorpertanian dan ini input pertanian banyakbergantung sumber sumber lain termasukair, tenaga dan cuaca.Dengan sebab itu, tidak dapat tidakmanusia perlu bergantung kepada sektorpertanian sebagai pembekal utamamakanan untuk mereka.Malangnya, pertambahanpenduduk dunia bukans a h a j a b e r l a k u n y apersaingan dalam keperluanmenda patkan makanan,tetapi pada masa sama,manusia juga berebut ataub e r s a i n g r u a n g a t a upenempatan terutama dikawasan bandar.L a p o r a n m e n y e b u tbahawa kadar pengeluaranm a k a n d u n i a p a d akeseluruhannya meningkattetapi menurut PertubuhanPertanian dan MakananBangsa-Bangsa Bersatu (FAO), pada masaini hampir 1 bilion orang penduduk duniamenghadapi masalah kekurangan makanandan zat .MakhdzirMardanPERTANIAN tanpa tanah merupakan asas kepada pertanian vertikal.Apakah yang bakal berlaku pada 2050apabila penduduk dunia bertambah kepadakira-kira 9 bilion jika pengeluaran makanantidak bertambah dengan pantas. Ini akanmenyebabkan berlakunya krisis makanandan seterusnya boleh membawa kepadamasalah kebuluran.Malah menurut FAO pada tahun lalu,petani perlu menghasilkan makanansehingga 70 peratus lebih pada 2050 bagimemenuhi keperluan penduduk ketika itudengan anggaran satu bilion lebih gandum,beras dan bijirin lain dan tambahan 200juta tan daging .Justeru, meningkatkan pengeluaranmakanan menjadi satu cabaran pada masaini .Penyelidikan perlu dipertingkatkan samaada untuk menghasilkan tanaman atau bakayang mengeluarkan hasil tinggi, tahanpenyakit, kadar nutrisi yang tinggi dan tahankepada cuaca melampau.Dengan proses urbaniasi yang meningkat,banyak kawasan tanah dibangunkan untukperumahan dan lot komersial, menjadikankawasan pertanian juga semakin terhad.Senario terkini menunjukkan prosesurbanisasi yang berlaku kini membawakepada pertambahan penduduk di kawasanbandar yang mana 80% penduduk duniaakan menetap di kawasan tersebutmenjelang 2050.Perkara itu diakui seorang pakarpertanian tempatan, Prof. Datuk MakhdzirMardan FASc. bahawa dunia akanberhadapan dengan krisis makanan jika isupertanian tidak diberi perhatian segera.Malah menurut beliau, terdapat limacabaran utama yang menjadi kekangankepada pertumbuhan sektor pertanianmasa kiniKekurangan dan kekangan kawasanpertanian, serta penghijrahan penduduk kebandar dan keprihatinan carbon footprintstelah mengilhamkan Prof. DicksonDespommier untuk membangunkan rumahpertanian berkonsepkan vertical farmingatau pertanian vertikal yang melibatkansebuah bangunan setinggi 32 tingkat.Bangunan tersebut dibina tertutup danmenggunakan sumber tenaga suria,m e n g i t a r s e m u l a a i r , b a j a d a nmenghindarkan racun perosak dan penyakit


7Ogos2012dan pelbagai lagi dijangka akan menyediakawasan ternakan termasuk ikan dan ayam sertatanaman lain khususnya yang berdaun sertatomato.Sistem tersebut mampu membekalkanmakanan kepada 70 000 orang penduduk diNew York.Hasil pertanian nya nanti adalah segar, kurangmemerlukan tenaga untuk pengangkutan (dancarbon footprints), mudah dikesan (traceability)dan cepat dibekalkan untuk pengguna dimetropolis yang penh dengan penduduk melebihi5 juta. Idea ini kini sedang dipertimbangkan untukdibangunkan di negeri China.Despommier merupakan seorang profesor diUniversiti Columbia di Amerika Syarikat.Beliau telah mengenengahkan idea konseppertanian vertical itu dalam bukunya THEVERTICAL FARM: Feeding the World in the 21stCentury.“Dengan cabaran yang kita hadapi sepertikadar pertumbuhan penduduk yang semakinpantas perubahan iklim, dan sumber yangsemakin terhad adalah jelas bahawa kita perlumencari sumber alternatif sumber makanan, air,dan tenaga untuk memenuhi permintaan yangsemakin meningkat“Membangunkan sistem pertanian di dalamkonsep sebuah bangunan. mentransformasikankaedah kita menanam buah-buahan, sayursayuran, penternakan dan ikan, mengurangkanmasalah alam sekitar yang kita hadapi sekarang,ujarnya.Dalam pada itu, Menurut Dr. Makhdzir, duaaspek penting yang perlu diberi perhatian dalampembangunan pertanian vertikal ialah amalanpertanian tepat dan kedua pertanian terkawal. Inibagi membolehkan sistem berfungsi bagimemantau penggunaan input pertanian secaraoptimum.l Cabaran pertamaPerubahan iklim-Peralihanmusim, banjir dan kemarauyang menyebabkan kurangpenghasilan makanan(kemusnahan tanaman) danperpindahan manusia darisatu tempat ke satu tempatuntuk mencari perlindungan.l Cabaran keduapergantungan kepadasumber petroleum ataubahan hidrokarbon.Masyarakat dunia kini sedangmempelbagaikan sumbertenaga supaya pergantunganterhadap petroleumdikurangkan dan diagihkankepada sumber-sumberyang renewable.l Cabaran ketigabagaimana tamadunmanusia dapatmemanfaatkan teknologimaklumat dan komunikasi(ICT) serta bioteknologimemainkan peranan dalammeningkatkan produktivitisektor pertanian dan industrihiliran.l Cabaran keempatbagaimana teknologipertanian tepat memainkanperanan dalam era pertanianbaru pada masa akan datang.l Cabaran kelimamerujuk kepada masalahpenghijrahan pendudukdari luar bandar ke kawasanbandar.Konsep pertanian vertikalatau pertanian bertingkatl Membincangkan mengenai konseppenanaman dan penternakan dalamsatu bangunan bertingkat yangekonomik dan mesra alam.l Idea mula diperkenalkan awal 1950andan disebut dalam tulisan oleh JohnHix, The Glass Housel Terdapat tiga pengelasan yangdiperdebatkan iaitu:1. Frasa pertanian vertikal dinyatakandalam buku Gilbert Ellis Bailey pada1915 mengenai maksud pertaniantersebut.2. Kategori kedua dicadangkan olehseorang arkitek Ken Yeang.Versi ini berdasarkan kepada pertanianuntuk individu atau komuniti, bukanuntuk besar-besaran3. Kategori ini diperkenalkan oleh ahliekologi Amerika Syarikat, Dr. DicksonDespommier pada 1999 yang lebihmenekankan kepada faktor alamsekitar.Spesifikasi pertanian verticalmembolehkan kita :l Menanam sehingga 24 jam sehari dansepanjang tahun.l Melindungi tanaman daripada cuacatidak menentu dan ekstrem.l Penggunaan semula sumber air yangdikumpul.l Menyediakan peluang pekerja kepadapenduduk sekitar.l Tidak melibatkan penggunaan racun danbaja.l Mengurangkan penggunaan bahanbakar berasaskan fosil secara drastik.


8Ogos2012fokusMemeliharakepelbagaianbiologiOleh NAZRUL AZIM SHARUDDINKIRA-KIRA 55 peratus permukaanbumi Malaysia dilitupikehijauan yang kaya denganpelbagai biologi dan sumber asli tidakternilai.Ia merangkumi julat variasi sertakepelbagaian organisma hidup yangwujud di muka bumi merangkumi floradan fauna.Menerusi kelebihan itu, Malaysia telahdiiktiraf sebagai salah satu daripada 14buah negara yang mempunyai mega biodiversiti didunia.Menurut Pakar Botani, Jabatan Alam Sekitardan Sumber Sains Asli, Universiti KebangsaanMalaysia (UKM), Prof. Emeritus Datuk Abdul LatiffMohamad FASc., di Malaysia juga terdapat banyakspesies endemik iaitu spesies yang hanya wujuddi negara ini dan tiada di negara lain.“Ketika ini, dianggarkan terdapat lebih kurang15,000 spesies tumbuhan berbunga, 1,167tumbuhan paku-pakis dan 526 lumut di sekitarSemenanjung Malaysia,“Untuk haiwan pula, antara spesies yangpopular adalah seperti mamalia, burung, amfibia,PROF. AbdulLatiff Mohamadreptilia dan ikan air tawar,” katanya.Beliau memberitahu lagi, untuk setiapkepelbagaian biologi itu, ia hadirbersama keunikan genetik, spesies danekosistem yang setara dengan tahapasas organisasi biologi.Genetik diwakili oleh variasi yangboleh diwariskan daripada populasiorganisma utama sebagai komponenasid nukleik untuk membentuk kodgenetik.Sementara itu spesies pula merujukkepada kekayaan bilangan yang wujudpada sesuatu habitat selain boleh diambil kirasebagai kumpulan taksonomi seperti famili.Bagi ekosistem, ia boleh dinilaikan daripada segikepelbagaian komponen yang terdapat dalamsesuatu kawasan atau tapak.Melihat keistimewaan kepelbagaian biologi ini,penggunaan sumbernya juga mestilah dilaksanasecara terkawal bagi mengelakkan sebarang aktivitieksploitasi secara berleluasa.“Di negara ini, antara kerosakan yang seringterjadi adalah seperti penerokaan hutan tanpa izinyang boleh menyebabkan kehilangan sumberbiodiversiti.“Selain itu, terdapat juga kesalahan penerokaan


9Ogos2012marin, penangkapan beberapa spesies haiwan sepertiharimau, Badak Sumatera, tenggiling dan biawak untukdiniagakan ke luar negara,” jelasnya.Justeru, aktiviti pemeliharaannya mestilah dilaksanakansecara lestari di samping pihak bertanggungjawab perlulahmemantau sumber berkenaan secara lebih kerap.“Dalam menguruskan sumber ini, pertama sekali kita mestitahu apa dan berapa banyak yang kita ada.“Kemudian barulah kita boleh merancang secara lebihteratur seperti melakukan pelaburan untuk mendapatkeuntungan lebih baik selain mempelbagai genetikbioteknologi bagi merancakkan bidang seperti industripelancongan, farmaseutikal dan sebagainya,” katanya.Bagi tujuan itu, di Malaysia terdapat banyak inisiatifpemuliharaan dan pemeliharaan kepelbagaian biologitersebut.Antara organisasi yang terlibat dalam usaha itu adalah sepertiJabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) , Sabah danSarawak yang berperanan memastikan hutan simpan kekal dibawah penyeliaan mereka dipelihara dengan baik.Selain itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan TamanNegara (PERHILITAN) dan Jabatan Hidupan Liar Sabah danSarawak turut perlu memainkan peranan memelihara haiwanhaiwanterancam yang berada di bawah jagaan mereka.“Dalam menangani masalah seumpama ini, pihak berkuasaperlu memandangnya serius dan mengambil tindakan tegaskepada individu yang terlibat.Di samping itu, mereka juga harus sentiasa memastikansumber hutan terus dipelihara menerusi pelaksanaan programpemuliharaan semula,” jelasnya.Bagi mendidik golongan muda tentang kepentinganmenjaga kepelbagaian biologi ini pula, mereka perlu diberipendedahan sejak di peringkat sekolah dan universiti.Pihak kerajaan menurutnya perlu bekerjasama denganpertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dalammenyediakan program-program kededaran berkaitannya.Kekayaan flora danfauna Malaysia:l Terdapat empat spesies Rafflesia di Semenanjung Malaysia,tiga spesies di Sabah dan tiga lagi di Sarawak.l Mempunyai sepuluh spesies burung enggang.l Harimau yang wujud di Semenanjung Malaysia adalah salahsatu daripada enam spesies yang wujud di dunia.l Populasi Badak Sumbu di Sabah merupakan satu-satunyaspesies yang boleh bertahan di Malaysia.l Terdapat 377 spesies alga makroskop.l Dianggarkan 2,500 spesies kulat bakau direkodkan diSemenanjung Malaysia.l Terdapat 297 spesies mamalia darat di Malaysia.l Sebanyak 22 mamalia laut direkodkan di Malaysia termasukikan lumba-lumba, ikan paus dan dugong.l Malaysia menjadi tempat tinggal hampir 742 spesiesburung di mana 522 spesies tempatan dan 192 spesiesbermigrasi.l Bnyak spesies herpetofauna yang merupakan endemik diBorneo seperti 110 spesies katak, ular dan cicak hanyaditemui di Sabah.l 1,500 spesies ikan laut boleh didapati di Malaysia.l Terdapat kira-kira 10 spesies ketam komersial dan 53spesies udang.l Dianggarkan 15,000 spesies tumbuhan berbunga, 600spesies burung, 286 spesies mamalia, 140 spesies ular dan80 spesies cicak.KEPELBAGAIAN hidupan flora dan fauna di Malaysia melayakkannyatersenarai antara 14 buah negara yang mempunyai mega biodiversitidi dunia.


10Ogos2012ASM’s StandpointMega ScienceFramework StudyFor Sustained National Development 2010–2050By TAN SRI Dr. AHMADMUSTAFFA BABJEE FASc.The Academy of Sciences Malaysia(ASM) believes that the science,engineering and technology (SET)industries can contribute to a great extendto the future development of Malaysia. It iswith this belief that ASM had started since2009 on a study entitled Mega ScienceFramework Study for Sustained NationalDevelopment 2010–2050. Through themaximum use of SET in getting the country’sdevelopment in the next 50 years, thedream to have a prosperous, peaceful andprogressive country and for its people canbe successfully completed.It is noted that by taking the NationalInnovation Model at the Second NationalInnovation Council in November 2007,wealth-creation and social well-being of thecountry has been taken care of. However, toensure that the five-thrust National Missionis fulfilled, a national model for maintainingcontinued development with minimumlong-term effects on the environment as itsguiding principle, and supported by SET,need to be considered for overall nationaldevelopment.The Mega Science Study will establish themodel or guideline and identify the type andquantity of SET, and the areas ofdevelopment in which these SET will beu s e d t o g i ve m a x i m u m c o n t i n u e ddevelopment of economic growth andprosperity for the country, with minimumlong-term effect on the environment. Foreach identified growth sector, we need toidentify the technology gaps and technologyareas of study and related requirements todevelop the sector into our engine ofgrowth. For each growth sector, we need toidentify the various areas in technology andrelated requirements to develop the aspectof life or activity into our engine of growth.ASM has initially identified five major sectorssuch as Water, Energy, Health, Agricultureand Biodiversity to concentrate on, and lateron, other sectors such as ICT, Transportation,Advanced Materials, Tourism and Housing.The studies and report of the first fivesectors have been completed.The overall objectives of the Study is to beachieved by: (1) assessing and analyzing theglobal drivers involved in maintainingcontinuous development with minimumlong-term effects on the environment, andthe critical role of technology and innovationin national development programmes; (2) toundertake a review and analysis of thevarious government policies and 5-yearplans; (3) to assess and determine the social,economic and environmental targets toshow the extend of continuous developmentwithout affecting the environment, includingeverything and high income wealth creation;(4) to seek the views of relevant individualsand organizations on the sectors. The Studywill establish the plan and identify the STI tobe adopted to generate maximum andcontinuous development with minimumlong-term effects on the environment forthe prosperity and welfare of the country.It is important to be reminded that thecompetition for S&T innovations anddevelopment is not coming just from theCost of Action vs Inaction inThe Short and Long Term(adapted from TheMillenium EcosystemAssesment EcosystenAssessment by UnitedNations DevelopmentProggrame (UNDP) in 2011.developed nations butfrom all nations of theworld today― the dif–ference is only amatter of degrees.Thus it is essentialthat we need to beconcentrate and makeuse of the ability andadvantage the countrypossesses to producegoods and services ata l o w e r p r i c ecompared to othercountries. This will not be an easy task astechnology has erased national boundariesand cultures―what were national problemsare today global issues―climate change,infectious diseases, pollution, free trade andbiodiversity loss. On the other hand,solutions to these also provide global scaleopportunities.In terms of competitiveness, taking forexample eco-tourism, we are surrounded bycountries that offer eco-tourism. So what isour attractive factor from the S&T areas? Itwill not be purely biological sciences alonebut perhaps by demonstrating the higheststandard of ethics in hospitality practice, faircosts and immigration facilities. The point tobe stressed is how we use our limitedresources to the best advantage and plan tobetter our S&T capabilities in the biodiversitysector so that they will play significant rolesin maintaining continuous developmentwith minimum long-term effects on theenvironment for development of thecountry and well-being of its people andalso planet Earth.The question in readers mind will probablybe what is different in this study or report?


11Ogos2012Firstly it looks at a longer period that is still2050. We are aware that projection beyondfive years is difficult but some of the basicsaspects like R&D and training should belooked at over a longer term. Secondly, it isfocused on opportunities of emerging S&Tas the drivers for the transition to a betterworld. Where do we fit remote sensing,genomics, nanotechnology, biomimetics,and ICT into the biodiversity conservationand in using the process to maintaincontinuous development with minimumlong-term effects on the environment.Thirdly, it adopts an interdisciplinaryapproach cutting across sectors anddisciplines (one-science concept) andfourthly, to influence all sectors to look atnature for solutions (Biomimicry) like closeloopsystems (animal waste), superiornitrogen-fixing organisms, biological pestcontrol (owl/rodent), more efficientbreakdown of lignin/cellulose by bacteria forbetter feed conversion.Malaysia’s economic growth had itsfoundation on industrial agriculture cropsthat had engaged STE which made hercompetitive in the global market.Till today the investments by thegovernment and corporate sectors on OilPalm R&D continues to pay dividends.Though oil palm has been blamed for theloss of biodiversity it is the least damagingcompared to other industrial temperatecrops grown on millions of acres. (In the USAthe principal crops grown in 2009 occupied320.9 million acres of which corn andsoybean took up 87.9 and 77.5 million acres,respectively). The modern practices in theoil palm plantations to recycle biomass asfuel, fiber, fertilizer, animal feed andfurniture and at the same time provide theworld with the most affordable calories arepositive contributions to the continueddevelopment of the country, with minimumlong-term effect on the environment. Thefuture development of palm oil is not inplanting more acreage but in bioengineering,further processing of the oil and innovatingnew value-added products.The warm wet climate of the countryprovides many niche opportunities thatrequire tropical STE inputs to helpdevelop new food crops,spices, flowers,n u t r i c e u t i c a l s ,p h a r m a c e u t i c a l s ,wood and f iberwithin sustainablesystems. The STEo p p o r t u n i t i e spresented in bothc o n v e n t i o n a l a n ds o p h i s t i c a t e db i o t e c h n o l o g y a r ee n o r m o u s .Biotechnology willThe linkages between Biodiversity & Ecosystem Services, Well-being and itsConsequences (A, B, C & D) [source: The Millenium Ecosystem Assessment by UNDP(2004)].play the major role in increasing yields,improvement of selected qualities,decreasing crop inputs such as water andfertilizer and engagement of biological pestand disease control or by methods morecompatible with the environment. Wildspecies of livestock like the Gaur/Benteng(Bos gaurus/Bos javanicus) and deer (Cervusunicolor) and selected species of wild fishlike Sebarau/Kelah (Hampala macrolepidota/Tor sp.) have potential to be domesticatedand bred to provide high quality protein.These moves if done strategically will alsohelp conserve the wild species in situ. Theimprovements and adoption of artificialinsemination, artificial spawning, embryotransfer, embryo sexing,i m p r o v e d v a c c i n e s(terrestrial and aquaticanimals) and innovativeformulated feedswould accelerated e v e l o p m e n t s i na n i m a l a n d f i s hp r o d u c t i o n i nsustainable ways.Malaysia’s vast marineareas and resourcespresent even greateropportunities forSTE in fisheriesmanagement ands c h e d u l e dh a r v e s t i n g .challenger e p l e n i s h i n gT h eofw i l dcommercial fishes for inshore fishing can beachieved by improving artificial reefs,satellite monitoring, rotational harvestingand social engineering of small fisherman.Collaborative data collection on marinebiota, currents, terrain, pollutants, and othernecessary data through ASEAN would allowfor sustainable and consistent annualcatches of deep sea fishes benefiting all thecountries. In the future food productionwould come primarily from the sea if weallow it.The linkages between Biodiversity &Ecosystem Services, Well-being and itsConsequences (A, B, C & D) [source: TheMillennium Ecosystem Assessment (2004)]Currently, the world is utilizing only 1% ofliving organisms for our own benefit. Amongplants only 7000 species out of 75 000known edible plants are utilized. Malaysiawith its rich plant diversity should not beallowed to be lacking in knowledge of theirpotentials. As an example of Malaysia’sgenetic diversity of edible fruits 49 speciesof mangosteen; 25 species of durians; 22species of mangoes. This is an example ofthe contribution of the biodiversity potentialto the food sector.Academician Tan Sri Dr. AhmadMustaffa Babjee FASc. is the ProjectDirector of the Mega ScienceFramework Study Academy of SciencesMalaysia.


12Ogos2012kalendar SGI2012September 2012PROGRAM/ AKTIVITISains dan Matematik11-14 SeptemberScience Camp anjuran Bahagian Pendidikan Menengah (BPM),Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Universiti Teknologi Petronas(UTP) bertempat di UTP Tronoh, Perak.12 SeptemberNational Science Challenge 2012 (National Final Level) anjuranAkademi Sains Malaysia (ASM)22-23 SeptemberAngkasawan Space Camp anjuran Yayasan Angkasawan Malaysia(YAM) di Kuching, Sarawak22-23 SeptemberPertandingan Roket Air anjuran(YAM) di Kuching, SarawakSeptember*Pertandingan Robotik Kebangsaan anjuran Pusat Sains Negara(PSN)Kesedaran dan Pembudayaan Inovasi3-7 SeptemberKnowledge Technlogy Week 2012 (KTW2012) anjuran MIMOSdi Kuching, Sarawak5-7 SeptemberMake Weekend Perlis anjuran KakiSeni dan Tandemicdi Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)6-8 SeptemberKidsInvent anjuran Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) di Melaka8 SeptemberLarian Inovasi Kementerian Kewangan 2012 anjuranKementerian Kewangan di Putrajaya8-10 SeptemberKidsInvent anjuran YIM di Negeri Sembilan18-21 SeptemberSeminar R&D 2012 anjuran Agensi Nuklear Malaysia (ANW)RINGKASAN PROGRAMProgram kolaborasi antara Bahagian Pendidikan Menengah (BPM),MARA dan Universiti Putra Malaysia (UPM) memberi penekananterhadap pembelajaran sains Inquiry Based in Science Education(IBSE) kepada pelajar tahap menengah. Program ini memfokuskepada program-program kejuruteraan UTP.Program ini berbentuk pertandingan, memerlukan pesertamenjawab soalan objektif, subjektif dan kuiz. Program merangkumiaktiviti seperti perkampungan sains ini dijalankan dalam empatperingkat iaitu peringkat awal, negeri, separuh akhir dan kebangsaan.Program pendidikan berkaitan sains angkasa ini menggunakankaedah experiential learning menerusi sesi perbincangan,pembentangan, soal jawab, kerja berkumpulan serta membuatrumusan.Pertandingan teknologi pelancaran roket ini melibatkan penggunaandan aplikasi bidang sains angkasa kepada masyarakat.Pertandingan ini bertujuan mencungkil bakat reka cipta dan inovasidalam bidang sains dan teknologi khususnya bidang robotik dikalangan peserta.Program ini merupakan platform perkongsian ilmu untuk penyelidikdan pengamal Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Semantik diMalaysia dan Asia Pasifik.Program ini bertujuan mempersembahkan idea, membentukkumpulan berdasarkan idea tersebut dan seterusnya membinaprototaip. prototaip tersebut akan dipersembahkan kepada pakarpakardari industri bagi tujuan penambahbaikan.Program ini memberi tumpuan khusus untuk mendidik kanak-kanak(6-12 tahun) mengenai pemikiran kreatif dan inovatif.Program pengisian ini merangkumi sesi pembelajaran dan permainansecara hands-on kepada kanak-kanak dengan tumpuan kepadaaktiviti kreativiti dan inovasi.Larian ini sempena sambutan Hari Inovasi Kementerian Kewangan disekitar kawasan Putrajaya.Program ini memberi tumpuan khusus mendidik kanak-kanak (6-12tahun) mengenai pemikiran kreatif dan inovatif. Pengisian programmerangkumi sesi pembelajaran dan permainan secara hands-on kepadakanak-kanak dengan tumpuan kepada aktiviti kreativiti dan inovasi.Seminar ini merupakan platform untuk para penyelidikmembentangkan kemajuan dan hasil R&D yang dijalankandi ANM.


13Ogos201219 SeptemberSambutan Hari Inovasi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa(JPBD) 2012 dianjurkan bersama Kementerian Perumahan danKerajaan Tempatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM),Kuala Lumpur .20-22 SeptemberKidsInvent anjuran YIM di Selangor21-23 SeptemberMindset Change Programme anjuran Perbadanan ProduktivitiMalaysia (MPC) di Johor BahruSambutan Hari Inovasi ini diadakan setiap tahun untuk menilai danmenggalakkan penyertaan projek-projek inovasi dan kreativiti darisemua bahagian di JPBD Semenanjung Malaysia dan JPBD Negeri.Program ini memberi tumpuan khusus untuk mendidik kanak-kanak(6-12 tahun) mengenai pemikiran kreatif dan inovatif. Pengisianprogram merangkumi sesi pembelajaran dan permainan secara handsonkepada kanak-kanak dengan tumpuan kepada aktiviti kreativiti daninovasi.Program ini bertujuan mengubah pemikiran warga kerja syarikat agarmenjadi lebih inovatif dan kreatif dengan penekanan terhadap elemenkepimpinan dan kerja berkumpulan di setiap peringkat pengurusan.22-23 SeptemberKarnival Sains dan Inovasi Zon Sarawak anjuran KementerianSains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Kerajaan NegeriSarawak di Kuching, SarawakKarnival ini adalah karnival kelima daripada enam siri karnivalsepanjang tahun 2012. Pengisian programnya berasaskan empatsegmen inovasi. Program dan aktiviti yang disediakan bertujuanmenyemarakkan sains dan inovasi untuk semua lapisan masyarakat.22-23 SeptemberCeramah .my Domain Registry dan Internationalised DomainName (IDN) anjuran .my Domain Registry di Kuching, Sarawak22-23 SeptemberBengkel 1nita anjuran .my Domain Registry di Kuching, Sarawak22-24 SeptemberKidsInvent anjuran YIM di SarawakSeptember*MSC Malaysia Cloud Computing Enablement Initiative Awarenessand Adoption Programme anjuran MOSTI dan MDeC di PerakSeptember*Anugerah Khas Menteri Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan (KPKT) anjuran KPKTSeptember*Anugerah Inovasi Ketua Setiausaha KPKT (AIKSU) anjuran KPKTSeptember*Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) anjuran KPKTCeramah ini memberi kesedaran mengenai perkhidmatan dan produk.my Domain Registry serta IDN khusus untuk bakal-bakal usahawan.Bengkel ini bertujuan melatih usahawan Industri Kecil dan Sederhana(IKS) wanita untuk mempunyai kehadiran atas talian (online presence).Peserta akan diajar mengenai pembangunan website perniagaan danpendaftaran nama domain.Program ini memberi tumpuan khusus untuk mendidik kanak-kanak (6-12tahun) mengenai pemikiran kreatif dan inovatif. Pengisiannyamerangkumi sesi pembelajaran dan permainan secara hands-on kepadakanak-kanak dengan tumpuan kepada aktiviti kreativiti dan inovasi.Program ini memberi kesedaran dan mempromosikan penggunaanaplikasi Cloud Computing kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS).Program ini bertujuan mengiktiraf hasil inovasi warga KPKT yang telahmendapat pengiktirafan peringkat negeri, kebangsaan dan luar negara,dibentang untuk Anugerah Khas Menteri Perumahan dan KerajaanTempatan 2012.Pertandingan projek inovasi ini melibatkan bahagian dan jabatan bagitahun 2011. Hasil Inovasi terbaik akan diberi Anugerah Inovasi KetuaSetiausaha KPKT (AIKSU).Konvensyen ini bertujuan menyediakan platform kepada KIK bagimempersembahkan projek mereka dengan menggunakan alat-alat sertateknik kreativiti dan inovasi serta memberikan peng iktirafan kepadakumpulan KIK yang telah mencapai tahap kecemerlangan.


14Ogos2012kalendar SGI2012September*Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) anjuranKementerian Dalam Negeri di LangkawiKonvensyen ini bertujuan menyediakan platform kepada KIK bagimempersembah projek mereka dengan menggunakan alat-alat sertateknik kreativiti dan inovasi serta memberikan pengiktirafan kepadakumpulan KIK yang telah mencapai tahap kecemerlangan.September*Hari Inovasi Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) 2012 anjuran JabatanInsolvensi Malaysia (MdI)Pameran ini mempamerkan produk inovasi dan penyampaian sijilpemenang anugerah inovasi 2012 bagi warga dan orang awam terpilihdalam IISM dan PIIN.Pengkomersialan dan Pameran (R&D dan Akar Umbi)6-8 SeptemberJejak Inovasi anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi(MOSTI) dan YIM di Melaka8-10 SeptemberJejak Inovasi anjuran MOSTI dan YIM di Negeri Sembilan20-22 SeptemberJejak Inovasi anjuran MOSTI dan YIM di SelangorJejak Inovasi ini bertujuan menjejak dan menonjolkan pelbagai idea,kreativiti dan inovasi hasil masyarakat akar umbi serta merangsangsemangat mengenai kepentingan budaya inovasi dalam kehidupanharian di samping memberi pengiktirafan terhadap sumbangankreativiti dan inovasi yang dihasilkan.Jejak Inovasi ini bertujuan menjejak dan menonjolkan pelbagai idea,kreativiti dan inovasi hasil masyarakat akar umbi serta merang sangsemangat mengenai kepentingan budaya inovasi dalam kehidupanharian di samping memberi pengiktirafan terhadap sumbangankreativiti dan inovasi yang dihasilkan.Program interaktif ini bermatlamat memupuk kefahaman dan minatmasyarakat khususnya belia terhadap inovasi reka bentuk.22-23 SeptemberDesign Innovation Exploration (DIX) anjuran Majlis RekabentukMalaysia (MRM) di Kuching, Sarawak22-24 SeptemberJejak Inovasi anjuran MOSTI dan YIM di Sarawak29-30 SeptemberPertandingan Kreativiti dan Inovasi Jabatan Tenaga Manusia (JTM)anjuran Kementerian Sumber Manusia29 SeptemberPameran Hasil R&D dan Mekanisasi agensi di bawah KementerianPerusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) di Mersing, Johor29 SeptemberPameran Kerjaya dan Keusahawanan Komoditi anjuran MPIC) diMersing, Johor29 SeptemberPameran mengenai skim galakan dan insentif yang diberikan olehagensi di bawah MPIC anjuran MPIC di Mersing, JohorJejak Inovasi ini bertujuan untuk menjejak dan menonjolkan pelbagaiidea, kreativiti dan inovasi hasil masyarakat akar umbi sertamerangsang semangat masyarakat mengenai kepentingan budayainovasi dalam kehidupan harian di samping memberi pengiktirafanterhadap sumbangan kreativiti dan inovasi yang dihasilkan.Jejak Inovasi ini bertujuan untuk menjejak dan menonjolkan pelbagaiidea, kreativiti dan inovasi hasil masyarakat akar umbi sertamerangsang semangat masyarakat mengenai kepentingan budayainovasi dalam kehidupan harian di samping memberi pengiktirafanterhadap sumbangan kreativiti dan inovasi yang dihasilkan.Pertandingan ini diadakan untuk memupuk daya kreatif, ciptaan daninovasi di kalangan pensyarah dan pelajar Institut Latihan JTM bagimencapai tahap reka cipta terkini.Pameran ini mempamerkan hasil R&D berkaitan komoditi iaitu sawit,getah, kok, lada, kenaf dan kayu. Sebagai platform untuk memberikesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai teknologiterkini dalam sektor komoditi yang dihasilkan oleh agensi di bawahMPIC.Pameran ini merupakan platform untuk memberi kesedaran danpengetahuan kepada masyarakat mengenai teknologi terkini dalamsektor komoditi yang dihasilkan oleh agensi di bawah MPIC.Pameran ini merupakan platform untuk memberi kesedaran danpengetahuan kepada masyarakat mengenai teknologi terkini dalamsektor komoditi yang dihasilkan oleh agensi di bawah MPIC.Inovasi Perkhidmatan dan PengurusanSeptember*Malaysia Digital Enterprise Exchange Recruitment and TrainingProgramme anjuran MOSTI dan MDeC di Perak/ Pulau Pinang/Kedah/ PerlisProgram ini bertujuan menggalakkan penggunaan platforme-Dagang B2B kepada PKS.


15Ogos2012God particleBy SYAHIDI BAKARThe Higgs boson is often referred to asthe “God particle” by individualsoutside the scientific community.TheHiggs boson is named after Peter Higgswho, along with two other team members,proposed the mechanism that suggestedsuch a particle in 1964 and was the only oneto explicitly predict the massive particle andidentify some of its theoretical properties.In mainstream media it is often referred toas “the God particle”, after the title of LeonLederman’s book on the topic (1993).Although the proposed particle is bothimportant and elusive, the epithet is stronglydisliked by many physicists, who regard it asinappropriate sensationalism since theparticle has nothing to do with God nor anymystical associationsand because the termis misleading: the crucial focus of study is tolearn how the symmetr y breakingmechanism takes place in nature the searchfor the boson is part of, and a key steptowards, this goal.According to the Standard Model, theHiggs particle is a boson, a type of particlethat allows multiple identical particles toexist in the same place in the same quantumstate. It has no spin, electric charge, orcolour charge. It is also very unstable,decaying into other particles almostimmediately. Some extensions of theStandard Model predict the existence ofmore than one kind of Higgs boson.In the world of science, the excitementdoesn’t mount much higher than the frenzyWednesday around the announcement thatscientists at the world’s biggest atomsmasher may have found the “God particle.”On 4 July 2012, the CMS and the ATLASe x p e r i m e n t a l t e a m s a t t h e L H Cindependently announced that they eachconfirmed the formal discovery of apreviously unknown boson of mass between125-127 GeV/c2, whose behaviour so far hasbeen “consistent with” a Higgs boson.Proof of the Higgs field (by observing theassociated particle), and evidence of itsproperties, is likely to greatly affect humanunderstanding of the universe, validate thefinal unconfirmed part of the StandardModel as essentially correct, indicate whichof several current particle physics theoriesare more likely correct, and open up “new”physics beyond current theories. If the Higgsboson were shown not to exist, otheralternative sources for the Higgs mechanismwould need to be considered.While there are still questions to ask andresearch to do to confirm if it is indeed theHiggs boson, physicists see massiveimplications to the discovery. Firstly, Itshelping us understand the big universalquestion, which is what are we made out of.Secondly, a solution for the energy problemor climate warming.The best part is, Higgsparticle is even more exciting as it providesus with a window to new physics even, it willchange how the physics are define in theschool. This will be a tool for the explorationof the truly unknown to uncovering newphysics, explaining dark matter and othermysteries of the universe.Name : Peter HiggsDate of birth : 29 May 1929 in the Elswick Newcastle upon Tyne, UK.lllGraduated with 1st class Honours inPhysics from King’s College, Universityof London, in 1950.A year later, he was awarded an MScand started research, initially under thesupervision of Charles Coulson and,subsequently, Christopher Longuet-Higgins.In 1954, he was awarded a PhD for athesis entitled ‘Some Problems in theTheory of Molecular Vibrations’, workwhich signalled the start of his life-longinterest in the application of the ideasof symmetry to physical systems.lllIn 1954, Peter Higgs moved to theUniversity of Edinburgh for his secondyear as a Royal Commission for theExhibition of 1851 Senior Student, andremained for a further year as a SeniorResearch Fellow.He returned to London in 1956 totake up an ICI Research Fellowship,spending a year at UniversityCollege and a little over a year atImperial College, before taking up anappointment as Temporary Lecturer inMathematics at University College.In October 1960, Peter Higgs returnedllllto Edinburgh, taking up a lectureshipin Mathematical Physics at the TaitInstitute.Promoted to Reader in 1970, becamea Fellow of the Royal Society ofEdinburgh in 1974.Promoted to a Personal Chair ofTheoretical Physics in 1980.Elected Fellow of the Royal Societyin 1983 and Fellow of the Institute ofPhysics in 1991.Retired in 1996, becoming ProfessorEmeritus at the University ofEdinburgh.


16Ogos2012Chit-chatJika diperhatikan kajian berkenaanperubatan masa kini banyak tertumpukepada penyakit yang melandagolongan berada atau negara-negaramaju.Kita ambil contoh penyakit yangberkaitan diabetes, jantung dan tekanandarah tinggi yang mencatatkan penerbitanjurnal akademik terbanyak berbandingpenyakit-penyakit lain.Dalam dunia mencari jalan penyelesaianuntuk mengatasi penyakit golongan ‘kelasatasan’ tersebut, penyelesaian dan kajianberkenaan penyakit yang melandagolongan miskin semakin terpinggir.Antara penyakit yang seiring melandanegara-negara miskin dan mundur adalahseperti malaria, taun, denggi dan pelbagailagi.Justeru, untuk mengetahui lebihmendalam berkenaan perjuangan mencarijalan penyelesaian kepada penyakitpenyakittersebut, wartawan ASHRIQFAHMY AHMAD telah berkesempatanbertemu dengan pakar Perubatan Tropikadan Parasitologi, Profesor Emeritus DatukC.P. Ramachandran FASc.Ikuti wawancara bersama AcademicianDatuk C.P. Ramachandran FASc. yang telahmendedikasikan hampir 50 tahunhidupnya dalam usaha membangunkankajian dan pengembangan dalam bidangParasitologi dan Ubatan Tropika.Perjuangan mencaripenawar penyakitgolonganmiskin- Dr. RamachandranApakah jawatan Datuk sekarang?Datuk C.P. Ramachandran: Sayasekarang merupakan pengerusi KumpulanP e m e r h a t i , P r o g r a m P e n g h a p u s a nLymphatic Filariasis Negara-negaraKepulauan Pasifik Antarabangsa (GPELF)(penyakit untut), Pertubuhan KesihatanSedunia (WHO), Rantau Pasifik Barat.Bolehkah Datuk berkongsi bersamapembaca tentang perjalanan akademikDatuk?C.P. Ramachandran: Saya telahmendapatkan ijazah dan ijazah kedoktorandi Sekolah Perubatan Tropika di UniversitiLiverpool di London, Universiti Madras,Universiti Tulane dan juga Universiti Tokyo.Bolehkah Datuk bercerita tentangbidang kerjaya yang diceburi?C.P. Ramachandran: Saya mulaberminat dengan bidang Perubatan Tropikadan Parasitologi sejak mula menjejakkan


17Ogos2012kaki di universiti lagi.Setelah tamat pengajian saya memulakankerjaya sebagai pensyarah di FakultiPerubatan, Universiti Malaya (UM) padatahun 1963 dan pada tahun 1967 sayaditugaskan sebagai Ketua Kajian danKawalan Filariasis di Institut penyelidikanPerubatan (IMR) di Kuala Lumpur.Manakala pada tahun 1970, saya telahditugaskan sebagai Profesor PerubatanParasitologi dan Dekan Sekolah SainsBiologikal di Universiti Sains Malaysia (USM).Bermula pada tahun 1979, saya telahmenyertai WHO di Geneva sebagai wakilUSM di bawah Program Kajian dan LatihanPenyakit Tropika (TDR) dan telah menjadiketua kepada Kajian dan Kawalan FilariasisWHO.Pada hujung tahun 1970an, penyakitFilariasis boleh ditemui hampir di 83 buahnegara dan hampir 120 juta penduduk duniatelah dijangkiti.Pelbagai kajian dilakukan untuk mengawalpenyebaran penyakit tersebut dan kinisetelah hampir 50 tahun kajian dilakukan,jangkitan penyakit Filariasis dapatdikurangkan sehingga 50 peratus.Pada peringkat awal kajian dijalankantiada siapa yang berminat kerana ia hanyamelanda negara-negara miskin.Namun saya tetap mencuba pelbagaikaedah antaranya kaedah chemotherapeuticclinic trials untuk mengawal Onchocerciasisdan Lymphatic Filariasis.Saya juga berjaya memperkenalkanIvermectin dan lbendazole sebagai ubatAnti-filariasis dengan menggabungkanDiethylcarbamazine dan TherapeuticArmamentarium.Malah saya juga bertanggungjawabmelancarkan Program PenghapusanLymphatic Filariasis (GPELF) di peringkatantarabangsa di bawah WHO pada tahun2000.Jadi bagaimanakah Datuk melihatbidang yang Datuk ceburi tersebut dapatmembantu dalam pembangunan negaradan bermanfaat kepada negara?C.P. Ramachandran: Pakar PerubatanTropika dan Parasitologi di negara ini masihkurang jika dibandingkan dengan kepakarandalam bidang perubatan yang lain.Namun, setiap kajian dan kejayaan yangdiperolehi dalam bidang Perubatan Tropikadan Parasitologi bukan sahaja dapatdimanfaatkan oleh negara malah duniasecara amnya.Justeru, kerjaya di bidang ini masih luasterbuka kepada golongan belia di negara iniyang berminat.B o l e h k a h D a t u k b e r k o n g s ipengalaman menarik dan manis yangdilalui sepanjang berada di dalam bidangPerubatan Tropika dan Parasitologi?C.P. Ramachandran: Pengalamanpaling berharga buat saya adalah kejayaanprogram kajian yang dijalankan kini mampumengurangkan penyebaran Filariasis.Seperti saya katakan pada awal tadi, jika20 tahun dahulu pesakit yang diserangpenyakit ini adalah seramai 120 juta orangkini telah menurun sebanyak 50 peratus, ituadalah kejayaan paling manis buat saya.A p a k a h r a h s i a k e j a y a a n D a t u ks e h i n g g a m a m p u b e r a d a p a d akedudukan sekarang?C.P. Ramachandran: Rahsia sayamudah, berusaha keras dan jangan sesekaliberputus asa.J i k a d i d u n i a b a r a t , p e n y e l i d i kmenghabiskan sebahagian besar masamereka di makmal di mana kita boleh lihatbetapa bersungguh-sungguhnya mereka.Apa saranan atau nasihat Datuk untukpembaca yang berminat dalam bidangini?C.P. Ramachandran: Apa yang inginsaya katakan di sini adalah, teruskan minattersebut, kuatkan azam dan berusahabersungguh-sungguh serta berikankomitmen sepenuhnya dalam menceburibidang ini. Pasti kejayaan akan menantianda.Apakah harapan Datuk terhadapbidang Perubatan Tropika danParasitologi di masa akan datang?C.P. Ramachandran: S a y amengharapkan lebih ramai golongan mudabelia di Malaysia menceburi bidangPerubatan Tropika, sekali gus dapatmembantu mereka yang memerlukan dalammenangani penyakit yang sering menyeranggolongan miskin di seluruh dunia.Biarpun bidang ini tidak sepopular bidangperubatan yang lain, namun anggaplahusaha tersebut sebagai sebahagian daripadabakti anda kepada negara khususnya dandunia secara amnya.Biodata:Nama:Academician Profesor EmeritusDatuk C.P. Ramachandran FASc.Jawatan Terkini:Pengerusi Kumpulan Pemerhati,GPELF (penyakit untut), WHO,Rantau Pasifik Barat.Pencapaian AkademikProfesional:Pencapaian Akademik:l 1957: B.Sc. Biology - ChristianCollege, Universiti Madras , India.l 1 9 5 9 : D A P & E , M e d i c a lParasitology, Universiti London.l 1962: M.Sc. Medical Parasitology,Univerisiti Liverpool.l 1968: Doc. Med. Sc. MedicalParasitology, Universiti Tokyo.Pengalaman dan Pencapaian:l 1967 - 1970: Ketua Jabatan KajianFIlariasis, Institut Kajian Perubatan(IMR), Kuala Lumpur.l 1970-1979: Profesor dan Dekan,Sekolah Sains Biologi, UniversitiSains Malaysia (USM), PulauPinang.l 1979-1987: Setiausaha danPegawai Bertanggungjawab,Research Strengthening Group,Tropical Disease Reasearch, WHO,Geneva.l 1987-1991: Setiausaha, Ahlijawatan Kuasa Filariasis (TDR),WHO, Geneva.l 1991-1996: Ketua Kajian danKawalan Filariasis (TDR), WHO,Geneva (D-1 Post).l 1996 sehingga kini: PengerusiKumpulan Pemerhati, GPELF(penyakit untut), WHO, RantauPasifik Barat.


18Ogos2012info EstiSusunan NOOR DIANA AZISRM15 juta sehariuntuk rokokKira-kira tiga juta rakyatMalaysia membelanjakan kirakiraRM15 juta sehari bagimembeli rokok dan dijangka akanmeningkat berikutan semakin ramairemaja mula merokok.Mengikut statistik BahagianKawalan Penyakit KementerianKesihatan, jumlah perokok di negaraini diramal meningkat kepada 3.8 jutaorang pada tahun 2015 dan lebihempat juta menjelang 2020.Peningkatan tersebutmenyebabkan lebih 10,000 keskematian di kalangan perokokdirekodkan setiap tahun.Statistik menunjukkan lebih 90%daripada mereka yang ketagihmerokok akan kekal menjadi perokoksepanjang hayat.Mengenai Infoline BerhentiMerokok pula, sehingga Septembertahun lalu hanya 373 orang pemanggilsahaja yang menggunakan taliantersebut.Daripada jumlah itu, 238 adalahpemanggil Melayu (63.8%), 109 Cina(29.2%) dan 19 pemanggil India(5.1%) dan selebihnya kaum lain.Pada masa akan datang dijangkajumlah pemanggil akanbertambah setelahperkhidmatandipelbagaikan danmenjadi satuperkhidmatan kekaldi 300 klinik kerajaan.Kadar penembusan jalur lebarKadar penembusan jalur lebar mengikutisi rumah telah melepasi sasaran 50%seperti yang ditetapkan pada hujungtahun ini.Sehingga pertengahan Oktober, kadarpenembusannya melepasi 53.5% dankerajaan optimis menjelang 2015jumlahnya akan mencapai 75 %.Pencapaian itu adalah hasil kerjasamaserta usaha pihak swasta dan kerajaanmelalui program yang dirancang di bawahInisiatif Jalur Lebar (NBI) bagimemperluaskan liputan ke seluruh negaradengan menggunakan pelbagai teknologi.Selain itu, sebanyak 3,100 projekKampung WiFi akan dibangunkan sehingga2014 di seluruh negara dan sehingga kinienam projek perintis telah dilaksanakanBagi merapatkan jurang digital antarabandar dan luar bandar termasuk Sabahdan Sarawak, pengagihan satu jutakomputer riba berserta pakej langgananjalur lebar telah mula diagihkan kepadapelajar serta golongan berpendapatanrendah seluruh negara.Melalui program tersebut, lebih100,000 komputer riba telah diagihkanmanakala 300,000 lagi akan diberikansebelum akhir tahun ini kepada merekayang layak.Dalam usaha memastikan kadarpenembusan jalur lebar terus meningkat,Program Kesedaran dan Promosi JalurLebar kepada semua lapisan masyarakatsecara intensif akan terus dilaksanakansehingga akhir tahun ini.Ini termasuk mengiktiraf RangkaianSensor Tanpa Wayar (WSN) sebagaisumber pertumbuhan baru yang mampumenjana aktiviti ekonomi dalam beberapasektor seperti pertanian, elektronik,elektrik dan pengangkutan.Menurut Timbalan Perdana Menteri, TanSri Muhyiddin Yassin, jawatankuasatersebut akan memantau KandunganKomunikasi dan Infrastruktur (CCI) daripenjanaan kandungan kepada rangkaian,perkhidmatan dan peralatan.Sehingga kini sebanyak 10 projekpermulaan (EPP) telah dikenal pasti untukmengembangkan ekonomi di bawah CCIyang bakal menjana lebih 43,000 peluangpekerjaan dan menyumbang kira-kiraRM49.83 bilion kepada PendapatanNegara Kasar (GNI).


19Ogos2012Internet: Rakyat Malaysia belanja RM46 sebulanRakyat Malaysia membelanjakan purataRM46 sebulan bagi Internet mudah alihiaitu lebih daripada sekali ganda sejaktahun lalu dengan pertumbuhan dijanaoleh pengguna dalam lingkungan usia 15 -25 tahun.Empat aktiviti utama yang kerapdigunakan oleh pengguna internet mudahalih ialah menghantar e-mel, mengakseslaman rangkaian sosial, memuat turun nadadering dan menghantar mesej segera.Menurut kaji selidik tahunan yangdijalankan Indeks Net 2011 Yahoo!,penggunaan telefon bimbit pintar, pelandata mampu milik serta ciri-ciri multimediamenjadi pilihan pengguna masa kini.Sementara itu, syarikat telekomunikasiDiGi dinobatkan sebagai penyediaperkhidmatan telefon pintar dan mudahalih terkemuka di Malaysia apabilamenguasai 47% dari pasaran, diikuti olehMaxis (32 %) dan Celcom (8 %).Selain itu, kaji selidik juga turutmendedahkan lebih daripada 60%pengguna mudah alih di negara ini memilikitelefon bimbit bernilai RM312 dan hampirsatu per empat daripadanya pula memilikitelefon bimbit yang berharga lebih RM937berbanding telefon berciri harga rendahyang digunakan di Indonesia, Vietnam danFilipina.Di Malaysia pula, Sony Ericsson mendominasipengeluaran telefon bimbit denganpenguasaan pasaran sebanyak 39 % diikutiNokia (26 %) serta Blackberry dan Apple(masing-masing 6 %).Persaingan telefon pintarSamsung masih mengekalkanpenguasaan telefon bimbit pintarmengatasi Apple melalui rangkaianGalaxy baru yang diperkenalkan sebelumpencabarnya mengemas kiniiPhone.Samsung Galaxy S3mendapat ulasan baik semenjakdiperkenalkan lewat sukukedua lalu sekaligus menepaticiri-ciri kerja generasi keempatatau 4G dengan lebih pantas.Menurut International DataCorporation, SamsungElectronics Co. mengedar50.2 juta telefon pintar keseluruh dunia dalam sukukedua dan mempunyai syerpasaran sebanyak 33%,berbanding 17 % tahun lalu.Manakala bagi Apple Inc., sahamnyamerosot kepada 17 % dari 19% tahun laludan hanya terjual sebanyak 26 jutaiPhone dalam masa dua bulan.Secara keseluruhan, pengilang telefonbimbit mengeluarkan 154 juta telefonpintar dalam suku tahun kedua iaitupeningkatan sebanyak42 % dari 108 juta tahunlalu.Bagaimanapun,jumlah tersebut dibawah sasaran IDC yangmeramalkan 43% pe -ningkatan sekali gusmenunjukkan pertumbuhanpaling perlahansejak suku keempattahun 2009.Bagi syarikat NokiaCorp., ia berada di tanggake tiga dengan pasaransaham sebanyak 6.6%,jatuh lebih daripada 15 % tahun lalu.Berdasarkan sistem Windows Microsoft,Nokia melakar kejayaan de nganrangkaian telefon bimbit Lumiamanakala HTC Corp. di tangga keempatdengan 5.7 %, jatuh hampir 11 %.Pembuat telefon China, ZTE Corp. ditempat kelima buat kali pertama, denganpasaran saham sebanyak 5.2 %, naik dari1.8 % tahun dahulu.Kemerosotan pengeluaran telefonbimbit Blackberry yang berterusan sejaksuku terakhir tahun lalu adalah palingburuk sejak 2009.Sebagai sebuah syarikat yang sedangdalam proses peralihan seperti Nokia,Research In Motion (RIM) menjangkakanproduk terbaru iaitu Blackberry 10 (BB10) akan diperkenalkan akhir tahun ini.Melihat perkembangan tersebut,syarikat itu juga telah mengubahoperasinya selepas melihat pasaransaham mula dikuasai oleh popularitiiPhone keluaran Apple serta telefonbimbit pintar lain yang mengoperasikansistem pengendalian Android Google.


20Ogos2012Dunia SainsApakah binaantopi keledar?Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDINTOPI keledar merupakan alatterpenting bagi penunggangmotosikal bagi mengelakkansebarang hentakan atau kecederaan padakepala sekiranya berlaku kemalangan.Secara umumnya, terdapat beberapajenis topi keledar dijual di pasaran sepertitopi keledar penuh, topi keledar tigaperempat dan topi keledar separuhdengan semuanya mempunyai hargayang berbeza.Melihat struktur binaan topi keledar, iabiasanya diperbuat daripada materialplastik bersama gentian karbon yangsangat kukuh.Tujuan pembinaan cengkerang kerasitu adalah untuk menghalang topikeledar daripada ditembusi objek tajam.Bahagian dalamnya pula dilengkapifabrik dan gabus tebal berfungsi untukmemberi perlindungan serta keselesaankepada pengguna.Topi keledar juga dibangunkan dengankeupayaan untuk pecah setiap kali berlakukemalangan bagi menyingkirkan tenagayang mungkin boleh memberi gegarankepada tengkorak kepala pengguna.Di seluruh dunia, keba nyakan topikeledar menggunakan piawaianhentakan pada kelajuan empathingga tujuh meter sesaat.Bagi memastikan topikeledar sentiasa beradad a l a m k e a d a a n b a i k ,p e n g g u n a d i s a r a n k a nsupaya menukarnya setiaptiga tahun.Bagaimanakah alergi terjadi?A L E R G I a t a u a l a h a nmerupakan situasi di manab a d a n m e m b e r i k a nrespons kurang selesaterhadap benda asingtertentu selain keadaanpersekitaran.Reaksi tersebut yangberlaku dalam sistemimuniti badan manusiaa k a n m e n y e b a b k a nberlakunya keadaansensitif dan akhirnyamenjadi sensitifmelampau.Hiper sensitifboleh berlakud a l a m e m p a tkeadaan yang mana jenis anafilaktikhanya terjadi dalam sel darah dan selotot lembut pada badan manusia dalamtempoh yang cepat seperti sengatanlebah.Jenis sitotoksid pula berlaku apabilasel atau tisu seseorang diserang olehagen alergi dan contoh kejadiantersebut adalah seperti transfusi darah.Untuk jenis kompleks imuniti pulaterjadi apabila agen alergi dan antibodibercantum sebelum mendap ke dalamsalur darah untuk merosakkannya.Contoh alergi tersebut adalah sepertisuntikan serum asing.Akhir sekali untuk alahan jeniskawalan sel, antibodi akan mengesanagen alergi dan terus menyerangnya.


21Ogos2012Apakah paten?DALAM dunia inovasi, seseorangpencipta pasti akan mendaftarkan patenuntuk produk-produk yang merekahasilkan.Ini kerana, menerusi paten, ia memberihak eksklusif terhadap sesuatu produkreka cipta merangkumi barangan, ideaatau kaedah penyelesaian.Biasanya, hak paten akan diberisepenuhnya kepada individu yangmenghasilkan sesuatu rekaan untukmembangun, mengguna danmenjualnyadalam tempoh masa tertentu.Sekiranya dalam jangka masa ituterdapat pihak lain melanggar haktersebut, pemilik paten boleh mengambiltindakan undang-undang.Di Malaysia, paten dilindungi selama20 tahun dari tarikh ia difailkan.Sebagai syarat penerimaan paten,rekaan yang dihasilkan mestilah sesuatuya n g b a r u d a nbelum digunakanoleh sesiapa sahajadi dunia.S e l a i n i t u ,i m p l e m e n t a s irekaan tersebutj u g a m e s t i l a hboleh dilaksanakandalam industriindustriyangbersesuaian.Bagaimanakah endoskopidijalankan?ENDOSKOPI merujuk kepada prosedur perubatan untuk melihat keadaanorgan dalam tubuh manusia menggunakan peralatan yang dikenali sebagaiendoskop.Untuk menggunakannya, tiub mudah lentur pada endoskop akandimasukkan ke dalam tubuh bagi memantau sebarang masalah.Sesuatu yang menarik, pelaksanaan teknik endoskopi dikatakan kurang sakitdan hanya menyebabkan pesakit berasa kurang selesa.Bagi memastikan kawasan yang dirawat menerima pencahayaansecukupnya, tiub tersebut dilengkapi dengan sistem gentian optik untukmenyalurkan cahaya.Selain itu, menerusi saluran kanta optikpula, ia digunakan untuk menghantar imejkepada sistem endoskopi.Sekiranya terdapat keperluan untukmemasukkan perkakasan perubatan atauubat, saluran tambahan akan digunakan.Perubatan endoskopi biasanya akanmelibatkan saluran penghadaman,pencernaan, perut, usus kecil,kolon, saluran pernafasan, salurankencing dan uterus.Siapapenciptakalkulus?KETIKA belajar di sekolah danuniversiti, ramai pelajar yangmerungut mengatakan subjek inisangat susah dan kurang difahami.Kalkulus atau lebih dikenalisebagai matematik tambahansebenarnya merupakan cabangilmu yang mengkaji tentangperubahan, persamaan, geometridan algebra dalam matematik.Ia telah dicipta oleh Sir IsaacNewton dan Gottfried WilhelmLeibniz pada kurun ke-17 danmemberi sumbangan cukupb e s a r d a l a m k a j i a ntersebut.Aplikasinya sangatluas di mana di -g u n a k a n d a l a mb i d a n g - b i d a n gs e p e r t i t e k n i ka l ,ekonomi dan jugasains.Ilmu kalkulus bo -l e h d i b a h a g i k a nkepada dua pe -ngajian utama iaitupembezaan dan pengamiran.Menerusi teori-teori yangdipelajari dalam kajian tersebut,seseorang itu dapat melengkapkandiri mereka dengan ilmu matematikdi peringkat tinggi.


22Ogos2012Science FactsExploring NewFrontiersCompiled by KHAIRUNNISASULAIMANWhen most people thinkof James Cameron,they first think of hismovies: Aliens, Titanic, Avatar,The Terminator.Then they might reflect onhow his films have pushed majortechnological advances in theentertainment industry, from thestate-of-the-art visual effectsthat created the water tentacle inThe Abyss to the high-techSimulCam system used to filmAvatar.But for Cameron, Hollywood isjust the beginning. Hisinnovations are also expandinghuman knowledge by exploringnew frontiers.‘Exploring is, in many ways, myfirst love,’ said the director.He has led an expedition toprobe the wreck of the Germanbattleship Bismarck and helpeddesign 3D cameras for NASA’snext Mars rover.“We let Jim shoot pictures withour cameras in Mars orbit,” saysM i c h a e l R a v i n e , a d v a n c e dprojects manager at Malin SpaceScience Systems.“When I brought him the12-foot-long prints, he halted ameeting and came out to sweepthe floor so we had a big enougharea to unroll them.He was asking questions aboutcollapsed lava tubes while allthese movie folks stood around,wondering what was going on.“Cameron not a scientist, thinkof myself more as a sciencegroupie,” he said but there’s notelling how many have beeninspired by his work.How electrical pulses can defeat paralysisa hit-and-run accident in 2006 left RobSummers paralyzed from the chest down,shattering the college baseball player’sMajor League prospects.But his injury and his athlete’sdedicationómade him the ideal candidatefor a one-of-a-kind experiment led by ascientific dream team.UCLA researchers V. Reggie Edgertonand Yury Gerasimenko had been studyingthe effects of electrical stimulation on thespinal cord in animals for decades.To test their theories in a human, theyteamed with Susan Harkema, rehabilitationdirector at the Kentucky Spinal Cord InjuryResearch Center, and Joel Burdick, aCalTech bioengineer.After preparing Summers with two yearsof physical therapy, the scientistsimplanted an electrode array over hislumbosacral spine, enabling them to sendpulses of electricity directly to his spinalcord. The spinal cord is “smart, and it’splastic,” Edgerton says. “That is, it canchange. It can even learn motor tasks.”“This can happen without any input fromthe brain,” he says.One of more than 1.3 million Americanswho live with spinal cord injuries,recovered unprecedented voluntarymovement for someone with completeparalysis.“The third day they turned it on, I stoodindependently after not moving anythingin four years,” he says.With stimulation, Summers can nowbear his own weight for 4 to 25 minutes,move his toes, ankles, knees and hips oncommand and take a few steps on atreadmill.According to research published in TheLancet, he also resumed some bodilyfunctions including the ability to sweatwhich enabled him to work as a guestpitching coach at a baseball camp inFlorida.


23Ogos2012Mars roversfor six-wheeled, 400-pound mechanicalgeologists, Mars rovers Spirit and Opportunityhave really turned on the charm, workingtheir way into the hearts of an admiring publicand, most powerfully, those of theirengineers.“We just couldn’t be prouder of those littlerovers,” says NASA’s deputy administrator,Lori Garver.After landing on Mars in 2004, each roverwas meant to operate for 92 days and travelabout three-quarters of a mile.Nearly seven years and 20 miles later,Opportunity still motors on. Spirit performed afeat of Martian mountaineering before finallyrunning out of power on the darker, harsher side of theplanet last year.To observers such as Daniel Wilson, author ofRobopocalypse and a PM adviser, “they’re a great example ofthe resiliency of robots and the ingenuity of humankind.”If the rovers’ stamina wildly exceeded expectations, sohave their discoveries: picture-postcard images from thesurface of Mars, evidence that the planet once held water,footage of dust devils that offers insights into Martian wind.They also inspired the next generation of space explorers.This November, a new vehicle named Curiosity will be sentto the Red Planet to continue NASA’s Mars ExplorationProgramme, which began in 1976 with the two Vikinglanders.It will drill into soil and fire lasers at rocks, analyze mineralsamples and search for life’s carbon-based building blockswork made possible by its intrepid twin predecessors.As John Callas wrote in a heartfelt goodbye to Spirit: “Shehas also given us a great intangible. Mars is no longer astrange, distant and unknown place. Mars is now ourneighborhood.” For all that, brave rovers, we salute you.Cell Tower Smaller Than Bread BasketWITH predictions of a thirty-fold increase inmobile data demand by 2015, Tod Sizer, headof wireless research at Bell Labs, knewsomething had to give.“There’s no way we can putup 30 times as many celltowers as there are today,”he says. So he did what anyhigh-tech engineer would dohe went to his wood shop.Sizer cut a 60-mm cube,attached an aluminum plateto represent an antenna andhanded it to his team, tellingthem to rethink everything.Their solution, thelightRadio cube, drasticallyshrinks the antenna andcombines it with an amplifierto boost the signal.Digital-processing functions,which currently hunker in a building at acell tower’s base, will be consolidated infacilities up to 25 miles away.Sizer compares this Lego-block approach tomulticore computer processors. “The future,”he says, “is not about higher- and higherpowersolutions.It’s about lower-power solutions serving asmaller number of people with the sameamount of data.”According to the company, arrays of thecubes affixed to skyscrapers, airport terminals,bus stops can increase broadband capacity by30 percent while cutting operation costs andenergy consumption in half.The lightRadio cube won’t topple all towersthey’ll still be needed along roadways and inrural areasóbut it should greatly reduce theirproliferation.It should also revolutionize cellphoneservice in the cities of resource-strappeddeveloping countries.http://www.popularmechanics.com


24Ogos2012Fakta Menarik40 spesies ikanlumba-lumbaOleh NAZRUL AZIM SHARUDDINSEBUT sahaja pasal ikan lumba-lumba, terlintasdi fikiran kita tentang telatah dan kelucuan yangsering ditunjukkan oleh spesies ikan jinak itu.Memang cukup unik dan menarik apabila di negaranegaratertentu, pelancong boleh berenang bersamasamaikan lumba-lumba dan dibenarkan memberimereka makan.Ikan berkenaan merupakan sejenis mamalia lautyang mempunyai berat antara 40 kilogram dan bolehmencecah sehingga satu tan.Panjangnya pula boleh adalah antara 1.2 meter (m)sehingga 9.5 m.Di seluruh dunia, terdapat hampir 40 spesies ikanlumba-lumba dan ia mudah dijumpai terutama dikawasan-kawasan perairan cetek.Ia merupakan haiwan karnivor yang memakan ikandan sotong.Perangainya yang cerdik dan ramah membuatkanikan lumba-lumba sangat popular di kalanganmanusia.Apakah metropolis?METROPOLIS merupakan istilah yangdigunakan untuk menggambarkan kawasanatau bandar besar yang berpengaruh danlengkap dengan pelbagai pembangunan.Biasanya, penduduk di kawasanmetropolis pula mempunyai bilanganmelebihi satu juta orang.Sebuah metropolis mempunyaisignifikan dengan kemajuan ekonomi,politik dan budaya yang sangat kukuh.Ia turut mempunyai hubungan pentingdan baik dengan negara-negara serantaud a l a m m e n j a g a ke a m a n a n s e r t akepentingan masing-masing.Penduduk di kawasan metropolis pulabiasanya akan terlibat dengan sangat aktifdalam aktiviti perniagaan dan perdagangan.Untuk kemudahan pengangkutan pula,bandar metropolis lengkap tersediadengan lebuh raya yang sempurna dansistem kenderaan rel moden.


25Ogos2012Bagaimana taufan berlaku?TAUFAN merupakan kejadian ribut yang berlaku pada situasi di mana haba daripadaudara panas akan naik dan wap di dalamnya pula menjadi meluap.Biasanya, taufan akan berlaku pada putaran melawan arah jam di Hemisfera Utaramanakala mengikut jam di Hemisfera Selatan.Kekuatan taufan boleh diklasifikasikan mengikut kelajuan angin kencang yangmelebihi 120 kilometer sejam.Biasanya, kejadian taufan boleh dikesan melalui imej yang dirakamkan daripadateknologi satelit.Antara kesan buruk taufan adalah seperti hujan lebat, angin kencang, ombak besardan menjejaskan aktiviti perkapalan.Di darat pula, ia boleh merosak dan memusnahkan harta benda selain banjir besaryang akan mengorbankan banyak nyawa.Lapan kawasan utama yang menjadi tempat pembentukan taufan adalah di LautanAtlantik, Timur Lautan Pasifik, Barat Lautan Pasifik, Tenggara Lautan Pasifik, Utara LautanHindi, Timur Laut Lautan Hindi, Tenggara Lautan Hindi dan Tengah Lautan Pasifik.Gabus diperbuatdaripada kulitpokokMATERIAL gabus atau polisterina sering digunakan sebagaipembungkus pelbagai barangan seperti perkakasan elektrikdan juga produk makanan.Di bidang industri, ia digunakan sebagai agen lampungdalam pembangunan produk-produk seperti jaketkeselamatan dan berfungsi sebagai penebat.Untuk negara-negara empat musim pula, gabusdigunakan dalam pembinaan dinding rumah untukmenahan haba daripada tersebar keluar ketika musimsejuk.Melihat kepada asal-usul gabus, ia sebenarnya berasaldaripada kulit pokok Alstonia scholaris.Gabus mempunyai keunikan bersifat mesra alam, mudahterurai dan tidak beracun.Melihat kelebihannya itu, penggunaan gabus kinisemakin diaplikasi secara meluas bagi menggantikan bahansukar terurai seperti plastik.Apakah beg udara?BEG udara yang turut dikenali sebagai Sistem Sekatan KusyenUdara (ACRS) atau Sistem Sekatan Tambahan (SRS) semakinbanyak dipasang pada kereta moden hari ini.Ia merupakan sejenis membran atau sarung yang bolehdilentur berfungsi untuk menghalang penumpang daripadamengalami kecederaan serius sekiranya berlaku kemalangan.Perekanya, Patrick W. Hetrick telah mencipta beg udara padatahun 1951 dengan mengambil idea daripada beg udara yangdigunakan di dalam pesawat ketika itu.Pada tahun 1967 pula, Allen K. Breed telah menambah baikkomponen beg udara bagi kegunaan bidang automotif dengandilengkapi pengesan pelanggaran.Secara teknikal, beg udara diperbuat daripada fabrik nilonyang nipis di mana ia akan dilipat dan dimasukkan ke dalamstereng serta beberapa ruang lain seperti papan pemuka danpintu.Penderia pula merupakan peranti yang akan mengesanpelanggaran pada kadar kelajuan 10 hingga 15 batu sejamsebelum menyebabkan beg udara menggelembung.Pelanggaran akan menggerakkan suis mekanikal sekaligusmenghasilkan tindak balas natrium azid serta kalium nitrat bagimengeluarkan gas nitrogen yang akan mengembungkan begudara.


26Ogos2012Saintis IslamIbnu Al-NafisPakar bedah jantungOleh KHAIRUNNISA SULAIMANBeliau dikenali kerana kepakarannyadalam bidang pembedahan jantung,pernafasan dan peredaran darah.Nama penuhnya Ala’uddin abu al-Hasanali ibn abi al-Hazam al-Qrasyi bangsa Arabketurunan Quraisy dilahirkan di pinggirbandar Damsyik, Syria pada tahun 607H(1210 M).Di sana beliau berguru dengan ahliperubatan seperti al-Syeikh Radhiuddin Abual-Hajjaj Yusuf Ibn Hidrah al-Rahibi sertaal-Hakim Muhazzibuddin Abu MuhammadAbdul Rahim ibn Ali al-Dakhwar dan ‘Imranal-Isra’ili.Ibnu a-Naf is bersahabat denganMaufiquddin qabu AL-Abbas Ahmad Iibnal-Qasim seorang penulis buku masyhurmengenai ahli perubatan.Kemudian mereka berpindah ke Kaherah,Mesir dan bekerja di al-Nasiri dan di hospitalinilah Ibnu al-Nafis menjadi ketua hospitaldan menetap di Kaherah sehinggameninggal dunia pada 686 H (1288 M)sewaktu berusia 80 tahun.Meskipun bidang utama beliau adalahperubatan, namun Ibnu al-Nafis tetapmendalami ilmu bahasa, fiqh, falsafah danilmu kalam.Dalam bidang perubatan, ada yangmenyamakan beliau dengan Ibnu Sina.Malah, ada yang berpendapat bahawabeliau lebih menyerlah dan terkemuka dikalangan sarjana islam.Secara khusus Ibnu al-Nafis mempunyaikepakaran yang tinggi dalam bidangpembedahan.Penemuan sistem peredaran darah keciltelah membuatkan Ibnu al-Nafis terkenalsebagai tokoh sarjana islam terkenal.Beliau juga melancarkan kempenmemerangi wabak dan sebelum meninggaldunia, beliau telah membina sebuahhospital.Dalam bidang pembedahan, beliau sangatberminat dengan pembedahan jantung dankerongkong, kerana beliau percaya wujudpertalian rapat antara pernafasan dandenyutan jantung.B a g i m e m a j u k a n l a g i b i d a n gpembedahan, Ibnu al-Nafis menyarankanpembedahan perbandingan dibuat ke atasbinatang.Langkah ini katanya boleh membantumemahami dengan lebih mendalam tentangtubuh dan fungsi organ dalam manusia.Ibnu al-Nafis juga telah melancarkankempen memerangi wabak yang menyerangsama ada kanak-kanak mahupun kaumdewasa.Wabak yang merebak selama enam bulanberjaya dikawal oleh Ibnu al-Nafismenyebabkan beliau digelar al-Misri olehpenduduk Mesir.Perkara baru dan penting diajukan olehIbnu al-Nafis dalam syarahannya dalamkitab anatomi ibn Sina ialah pergerakandarah dalam kitaran yang dikenali padazaman modem sebagai ‘sistem pengedaranpulmonari’.Katanya, aliran edaran darah bermuladaripada ventrikel kanan jantung kepadaparu-paru dan di dalamnya udara bertemudengan darah.Darah kemudian meninggalkan paru-parudengan mengikuti arteri paru-paru lalumasuk ke dalam ventrikel kiri jantung dandari sini darah disebar ke seluruh badan.Pendapat yang diajukan oleh Ibnu al-Nafiskepada ilmu perubatan adalah teori yangbaru. Teori ini menegaskan bahawa wujudperedaran darah dari jantung ke paru-parudan sebaliknya.Biarpun Ibnu al-Nafis mengasaskan teoripengedaran pulmonari tetapi beliau tidaksempat mengkaji sistem peredaran darahke seluruh tubuh dalam waktu yang sama.Semasa usianya mencecah 74 tahun,beliau ditugaskan oleh Sultan Qalawununtuk membina sebuah hospital baru diKaherah.Beliau menyelia pembinaan bahagianhospital tersebut seperti wad, farmasi,perpustakaan, ruang menunggu dan bilikkhas untuk doktor.Hospital yang berkonsepkan pengajarantelah dirasmikan oleh Sultan Qalawun dandinamakan ‘al-Mansuri’.Seperti sarjana islam lain, Ibnu al-Nafistelah menulis banyak buku-buku danrencana malangnya kebanyakan buku telahhilang.Ibnu al-Nafis adalah seorang tokohkesarjanaan Islam yang mewakili zamannya.Beliau mempunyai pandangan yang luasserta berfikiran kreatif.Dalam kerjayanya sebagai doktor, beliausering dilantik sebagai doktor peribadipemerintah.Beliau banyak menguasai bidang ilmuagama iaitu meskipun bidang kepakarannyaadalah perubatan dan beliau juga seorangahli fizik terkemuka di Mesir dan dunia Islamlain.Sumbangannya kepada pembangunanilmu dan tamadun manusia sangat besarkepada dunia Islam pada zaman dahulu dansekarang.InfoNama penuh:Ala’uddin Abu Al-Hasan Ali Ibn AbiAl-Hazam Al-QurasyiAntara buku beliau yangmasih disimpan:l al-Kitab al-Syamil Fi al-Tibbsebuah ensiklopedia perubatan.l Kitab Al-Muhadhdhab fi al-Kuhlmengenai ofthamologi.l al-Muhazzab berkenaanperubatan mata, al-Mukhtartentang pemakanan.lSyarh al-Hidayah ulasan terhadapkarangan Ibnu Sina tentangperubatan.l al-Risalah al-Kamiliyyah fi al-Sirahal-nobawiyyah pula tentangkisah hidup Nabi Muhammad.l Kitab Al-Mujaziaiti pula adalahringkasan kitab Ibnu Sina,Al-Qanun, Fi ‘I-Tahibbi danbeberapa kritikan terhadapkarya Hipokrotes, Ibnu Sina danHumaym Ibnu Ishaq.l Menulis buku ringkas karyaAristotles tentang logik.


Dunia Saintis27Ogos2012Holland 1 kapal selam pertamaOleh NOOR DIANA AZISKapal selam adalah kenderaan yangbergerak di bawah air, selalunyauntuk tujuan ketenteraan.Namun tidak pernah terfikir oleh kitabagaimana sebuah kapal selam yang besardan berat itu berfungsi di bawah permukaanair.Kapal selam dapat timbul kerana ia berisiudara, elemen yang lebih ringan berbandingair.Dalam sejarah pembinaan kapal selam,ada beberapa nama yang boleh disebut.Sekadar contoh, sepanjang tempohantara tahun 1580 hingga 1869 beberapanama antaranya William Bourne, wargaBelanda Cornelius Drebbel Giovanni Borelli(Itali) malah seorang profesor matermatikDenis Papin juga tersenarai.Nathaniel Symons Lodner D. Philips danBrutus De Villeroi juga antara pencetus awalpembinaan kapal selam.Namun bagi pencipta kapal selam moden,John P. Holland, ia merupakan antaraciptaannya yang agung kerana sehingga kiniia digunakan oleh pasukan tentera.Pa d a 1 87 5, r e ka a n ka p a l s e l a mp e r t a m a n ya t e l a h d i s e r a h u n t u kdipertimbangkan oleh Tentera Laut AmerikaSyarikat namun di tolak kerana dikatakantidak praktikal untuk kegunaan tentera laut.Nasib tertanya menyebelahi Hollandapabila abangnya, Michael telahdiperkenalkan kepada Fenian Movementiaitu sebuah organisasi yang menganjurkan‘dana bertempur’ ditadbir olehJohn Devoy.M e n g g u n a k a n d a n apembiayan , Holland padamulanya membina sebuahkapal selam bersaiz kecil(Holland 1) yang hanyaboleh memuatkan seorangindividu sahaja sebelummereka sebuah lagi kapalselam bersaiz besar yangdinamakan Fenian Ram.Berukuran 14 kaki panjangdan kuasa enjin 4 kuasa kuda,Holland 1 pertama kali diuji di PantaiPassaic namun percubaan tersebut gagalapabila ia tenggelam kerana kecuaianpekerja yang memasangnya.Setelah beberapa kali gagal, Holland 1akhirnya berjaya berfungsi di dalam air danFenian mencadangkan untuk membinasebuah kapal selam yang sesuai untukkegunaan ketika perang.Holland mengambil keputusan untukmenggunakan beberapa bahagian dariHoland 1 dalam usaha mengurangkan kospembuatan.Setelah Fenian Ram siap dan dilancarkan,isu pembayaran dalam organisasi Fenianmengakibatkan kapal selam tersebut kinidipamerkan di Muzium Paterson NewJersey.Holland terus memperbaiki rekaanrekaannyasekali gus mengusahakanbeberapa buah bot percubaan, akhirnyabeliau berjaya melancarkan sebuah kapalselam secara rasmi pada 17 Mei 1897.Kapal selam tersebut merupakan yangpertama mempunyai kuasa tenggelamuntuk mana jarak jauh serta yang pertamamenggabungkan motor elektrik dan enjingasolin untuk digunakan apabila berada diatas permukaan air.Ia telah dibeli oleh Tentera LautAmerika Syarikat pada 11 April1900, selepas beberapa ujiandisiplin yang ketat dijalankankeatasnya.Pada 12 Oktober 1900, kapalselam tersebut digelar secararasmi sebagai ‘USS Holland’bagi memperingati jasa John P.Holland .Info John Philip Hollandl Dilahirkan pada 24 Februari 1841di Liscannor, Co. Clare, Ireland.l Pendidikan awal beliau bermuladi Sekolah Antarabangsa St.Macreehy dan Sekolah ChristianBrothers di bandar Ennistymon.l Selepas bapanya meninggal pada1840, Holland dan keluarganyaberpindah ke bandar Limerickpada 1853.l Di awal pembabitannya dalamdunia pendidikan sebagaipengajar, Holland memulakankariernya di Christian Brothersserta beberapa pusat lain.l Beliau berhijrah ke AmerikaSyarikat pada 1873 dan bekerjadi salah sebuah syarikatkejuruteraan sebelum kembalimengajar semula di SekolahUmum St. John di Paterson, NewJersey.l Melancarkan sebuah kapal selamsecara rasmi pada 17 Mei 1897.


28Ogos2012KerjayaProspek luasjurutera elektronikOleh NAZRUL AZIM SHARUDDINKEJURUTERAAN merupakan antaracabang ilmu pengetahuan yang banyakdiaplikasi dalam pelbagai projekpembangunan di seluruh dunia.Pendek kata, apa sahaja aktiviti berkaitanperluasan teknologi untuk kemudahanmanusia, bidang kejuruteraan memainkanperanan cukup penting.Malah, banyak kemajuan yang telah dikecapiMalaysia ketika ini sebenarnya disokong olehimplementasi pengetahuan dalam bidangkejuruteraan.Melihat skop yang lebih kecil, kejuruteraanboleh dibahagikan kepada beberapa cabangyang lebih spesifik dan fokus.Salah satu cabang popular adalahkejuruteraan elektronik yang tidak kurangpenting dalam memberi sumbangan bermaknakepada dunia.Hari demi hari, semakin ramai yangmenyertai kerjaya dalam bidang kejuruteraanelektronik kerana mendapat permintaan yangtinggi selain pendapatan juga lumayan.Melihat sejarah kejuruteraan elektronik,teknologinya mula diaplikasikan pada lewatabad ke-19 selepas telegraf elektrik dan bekalanelektrik mula dikomersial.Tidak dapat dinafikan, kejuruteraanelektronik memang mempunyai kaitan sangatrapat dengan kejuruteraan elektrik.Antara sektor utama yang banyak mengaplikasiilmu kejuruteraan elektronik adalah sepertipembangunan bidang telekomunikasi,pengurusan operasi pusat penjanaan elektrik dansistem komunikasi satelit.Individu yang bertugas sebagai juruteraelektronik memainkan peranan sangat pentingdalam pembangunan operasinya keranamemerlukan penelitian serta kepakaran khususuntuk memantau kelancaran projek mengikutmasa ditetapkan.Untuk itu, mereka perlu menyiapkan diridengan penguasaan ilmu asas utama bidang ituseperti bidang fizik dan matematik.Bagi merealisasikan matlamat itu pula,terdapat banyak institusi pengajian tinggi (IPT)awam dan swasta menawarkan pendidikandalam bidang tersebut.Antaranya seperti Politeknik, UniversitiTeknologi Mara (UiTM), Universiti TeknologiMalaysia (UTM), Universiti Sains Malaysia(USM) dan Institut Kemahiran Malaysia (IKM).Penyediaan program-program berkenaanbermatlamat mendedahkan para pelajardengan ilmu asas kejuruteraan elektroniksecara menyeluruh dan komprehensif.Para graduan bidang tersebut juga akandibentuk dan dididik untuk membangun,mereka bentuk menguji serta menyeliapelbagai projek berlandaskan etika profesional.Pendidikan bidang kejuruteraan elektronikbiasanya merangkumi pengenalan kepadabeberapa pengetahuan seperti matematikasas, undang-undang dan kejuruteraan, asaskalkulus kejuruteraan, asas algebrakejuruteraan, analisis litar, fizik elektronik,sistem digital dan kejuruteraan mekanikal.Para pelajar turut akan diajar tentang caraberfikir secara lebih kreatif dalammenyelesaikan masalah berkaitannya.Cara itu secara tidak langsung mampumenarik minat pelajar untuk terus meningkatkanilmu dan kemahiran dalam bidang berkenaan.Daripada segi peluang kerjaya, para graduankursus tersebut berpeluang bertugas disya r i ka t- sya r i ka t p e nye l i d i ka n d a npembangunan (R&D), syarikat penerajuteknologi serta menjadi tenaga pengajar diinstitusi pengajian tinggi selepas menamatkanpengajian.Syarat kemasukan aml Diplomal Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)l Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)Syarat kemasukanprogram Diplomal Lulus dalam peperiksaan SPM atausetaraf dengan mendapat sekurangkurangnyalima kepujian termasukBahasa Melayu.Syarat khas programMendapat sekurang-kurangnyasatu kepujian dalam salah satu matapelajaran Fizik, Sains, Sains Tambahan,Matematik dan lulus Bahasa Inggeris.Skop Kursusl Etika Kejuruteraan.l Pengurusan Projek.l Perkakas Elektronik.l Rekaan Digital.l Pengenalan Sistem Komunikasi.l Komputer dan Program.l Teori Elektromagnet.l Sistem Kuasa.l Pertukaran dan Pengurusan Tenaga.l Analisis Kejuruteraan.PENGUJIAN dan pembangunan merupakan antara fasa penting dalam bidang kejuruteraanelektronik


Bicara IT29Ogos2012Data besar:Gergasi baru teknologi maklumatoleh FIRKHAN ALI HAMID ALIKETIKA zaman penggunaan sistemmaklumat, data-data terhad kepadalingkungan sistem maklumat itu sendiri.Apabila keperluan untuk mendapatkan datadaripada pelbagai sumber sistem-sistemmaklumat yang sedia ada, diwujudkan kaedahpenyimpannya yang dikenali sebagai gudangdata (data warehouse).Ia bertujuan untuk mengumpul data-datayang diperlukan daripada pelbagai sumber.S e t e r u s n ya , w u j u d p u l a k a e d a hperlombongan data (data mining) untukmemilih data-data yang diperlukan sahajadaripada lombokan data yang banyakterutama daripada gudang data.Kini, data-data tidak lagi terhad kepadasistem pangkalan data atau sistem maklumatyang mengoperasikannya.Malah, data-data yang diperlukan juga adayang tidak berstruktur seperti meta data,data-data yang diperoleh daripada fail-fail logseperti log web, data-data daripada sumberlaman web sosial, blog, peranti elektronikseperti peranti Radio Frequency Identification(RFID), Wi-Fi dan sebagainya.Saiz keseluruhan data-data ini sangat besarsehingga boleh mencapai kepada unit Terabait(TB), Pentabait (PB), Exabait (EB) atauZettabait (ZB). Jadi, disebabkan saiz datadataini terlalu besar sehinggakan kadang kalaagak sukar untuk menjangkakan saiznya, iadikenali sebagai Data Besar (Big Data).Data besar ini bukan sahaja bolehdiklasifikasikan ciri-cirinya dari segi saiz ataujumlahnya (volume) tetapi berdasarkankepada kadar kelajuan aliran data (velocity)dan pelbagai jenis data (variety).Kebanyakan data besar ini bertransaksimelalui talian internet sama ada berwayaratau tanpa wayar daripada pengguna akhiratau pelanggan ke organisasi.Jadi, organisasi perlu pastikan kemudahaninfrastruktur untuk aliran data bagi data besarini adalah terbaik.Sumber-sumber data besar ini berpuncadaripada pelbagai jenis seperti web, perantielektronik, telefon pintar dan sebagainya.Jadi, jenis data bagi data besar ini jugaterdiri daripada pelbagai jenis data danintegrasi di antaranya yang perlu diambilperhatian.Biasanya antara format yang terbaik untukmengintegrasikan data besar ini adalah formatXML atau menggunakan aplikasi NoSQL,Hadoop dan lain-lain.Antara kelebihan utama kepada organisasiyang menjalankan proses analisis terhadapdata besar ini adalah akan ada data ataumaklumat penting yang tersirat akan diperolehiseperti pengaruh rakan-rakan terhadapseseorang pelanggan dan sebagainya.Data-data ini sangat mahal untuk diprosesatau diperolehi daripada pihak ketiga dengancara dapatan yang biasa.Dengan data-data yang diperolehi daripadapara pelanggan bersama-sama dengan rakanrakanmereka, pengiklanan boleh dibuatsecara mengikut kehendak dan keperluanindividu tertentu dan berkemungkinan akanmembina satu jenis perniagaan yang lain.Di pihak industri teknologi maklumat, pihakpenyedia penyelesaian masalah bagi databesar ini menyediakan tiga bentuk aplikasiiaitu secara perisian, perkakasan atauberasaskan awanan (cloud).Bagi menentukan bentuk pelantar apa yangakan digunakan untuk menangani data besarini, ia bergantung kepada data itu sendiri darisegi penempatannya, kerahsiaannya,keselamatannya dan perundangan.Terdapat beberapa perkara yang perludiambil kira untuk menangani penggunaandata besar ini dalam sesebuah organisasi.Antaranya adalah seperti yang dibincangkanseterusnya1. Isu-isu yang berkaitan dengan data besar darisegi kerahsiaan, keselamatan, perundangandan implikasinya kepada sesebuah organisasi.2. Aplikasi data besar dan perkembangannyayang merangkumi segala-galanya daripadapemula data (start–ups) sesebuahperniagaan ditubuhkan untuk bidangmedia, kewartawanan, pendidikan,penyelidikan dan lain-lain. Produk data iniboleh ada bagi kesemua bidang perniagaan.3. Metodologi dan peralatan yang digunakanuntuk menganalisis, memahami danmengunakan data besar ini.4. Pemprosesan data besar iaitu segalatindakan yang dilakukan terhadap dataseperti proses mencari, menyusun, danmenganalisis data yang membolehkanorganisasi terus maju dan berinovasi.Penggunaan data besar akan menjadi asasutama persaingan dan pertumbuhan bagisesebuah organisasi.Daripada sudut pandang daya saing danpotensi nilai, semua organisasi perlu mengambilperhatian penting terhadap data besar ini.Dalam kebanyakan bidang perniagaan, parapesaing-pesaing perniagaan akan bersamasamamemanfaatkan kelebihan data besar ini.Ia akan menjadi satu strategi untukpembaharuan, bersaing perkembangan danmenguasai nilai daripada maklumat yangmendalam sehingga yang terkini.Penggunaan data besar menjadi asasgelombang baru pertumbuhan produktivitidan pertambahan bilangan pengguna.Sesebuah perniagaan yang menggunakandata besar mempunyai potensi untukpeningkatan keuntungan yang lebih tinggi.Data besar menawarkan manfaat yangbesar kepada pengguna dan organisasi.Sebagai contoh, perniagaan yangmenggunakan data peribadi – lokasi penggunamembolehkan para pengguna selesa denganperkhidmatan yang dibeli dan seterusnyaakan meningkatkan keuntungan bagisesebuah organisasi perniagaan.Beberapa isu perlu ditangani untukpenggunaan data besar yang lebih berjaya.Dasar-dasar yang berkaitan dengankerahsiaan, keselamatan, harta intelek danliabiliti perlu ditangani dengan cekap bagipenggunaan data besar ini. Organisasi perlumendapatkan pakar dan teknologi yang sesuaidengan keperluan organisasi. Di samping itu,struktur aliran kerja dan insentif untukmengoptimumkan penggunaan data besarjuga diperlukan.Capaian kepada data adalah suatu perkarakritikal yang memerlukan segala maklumatdiintegrasi daripada pelbagai sumber datasama ada ia memerlukan pihak ketiga untukmenguruskannya atau ada insentif lain untukperkara tersebut.


30Ogos2012ScienceBuzz


saintis muda31Ogos20121MPAC uji kreativiticipta kapal terbang kertasOleh NOOR DIANA AZISDALAM usaha memupuk minat generasim u d a t e r h a d a p b i d a ng s a i n saerodinamik, kejuruteraan dan origami,satu Pertandingan Kapal Terbang Kertas1Malaysia (1MPAC) bakal diadakan padaSeptember ini.Pertandingan yang hanya dibuka kepada500 penyertaan terawal sahaja ini memerlukanpeserta yang kreatif melalui seni lipatan kertas.Menurut Ketua Setiausaha KementerianSains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Datuk Dr.Madinah Mohamad, pertandingan yangterbuka kepada pelajar sekolah rendah danmenengah serta umum ini akan diadakan diPusat Sains Negara pada 22 September.Katanya, hanya penyertaan terawal untuksemua kategori serta bagi mereka yangmembuat bayaran penyertaan terawal, dapatmenyertai pertandingan ini.“Pada pendapat saya, 1MPAC ialah satupermulaan yang baik untuk merangsang pelajarsekolah.“Melalui penglibatan pelajar sekolah dankolej, penaja 1MPAC dapat menyemaisemangat suka mencipta, mencapai danberjaya merealisasikan semua usaha mereka.“MOSTI, selalu peka, kepada kegiataninovatif yang boleh memupuk budayapemikiran kreatif dan inovatif di kalangan belia“Antara aktiviti yang dikenal pasti ialahpameran blocbuster iaitu 101 Inventions-Discover The Wonderfull Muslim Heritage in OurWorld yang akan dilancarkan pada akhir tahunini,’ ujarnya.Beliau menyatakan demikian semasamerasmikan pertandingan kapal terbang kertas1Malaysia di Pusat Sains Negara (PSN) barubaruini.Pada majlis tersebut beliau diwakili olehSetiausaha Bahagian, Bahagian Angkasa, Lautdan Atmosfera MOSTI, Chong Poon Chai.Turut hadir pada majlis tersebut ialahPemangku Ketua Pegawai Eksekutif YayasanInovasi Malaysia (YIM), Muhammad AziphMustapha, Timbalan Pengarah Pusat SainsNegara Phyllis Lam, Pengarah Eksekutif WellAdCommunications, Sabariah Daud dan PengarahOperasinya, David Oh.Pertandingan tersebut dianjurkan olehWellAd Communications Sdn. Bhd. dengankerjasama MOSTI dan YIM.Sementara itu Sabariah Daud , pertandinganitu bertujuan mempromosikan semulapermainan tradisi tersebut yang seringdimainkan ketika zaman kanak-kanak.“Selain itu, 1MPAC juga bertujuan menyemaiinovasi dan kejuruteraan kreatif di sampingmempromosikan kefahaman tentangaerodinamik dan origami.“Cabaran terbesar adalah untuk memastikankapal terbang kertas berada di udara selamayang mungkin,” katanya.Matlamat utama pertandingan ini adalahuntuk mempromosikan permainan lama yangringkas, sihat sekali gus memupuk keceriaan dikalangan peserta.Selain itu, 1MPAC juga merupakan platformuntuk menguji semangat inovatif peserta yangperlu mencipta kapal terbang daripada sehelaikertas A4 seberat 80 gram.Peserta perlu memastikan kapal terbangkertas berada di udara selama yang mungkinselain tahap kreativiti, lipatan serta reka bentukcantik juga turut diambil kira.Peserta akan membaling ciptaan mereka darisatu sudut tertentu dan kapal terbang kertasyang paling lama di udara sehingga menyentuhlantai akan dikira sebagai pemenang.Secara keseluruhan, pertandingan yangjulung kali diadakan ini menawarkan hadiahhadiahlumayan bernilai RM20,000 bagi parapemenang.Sementara itu, rekod dunia bagi tempohpenerbangan paling lama telah dicipta olehseorang jurutera Jepun, Takuo Toda dalamPertandingan Kapal Terbang Kertas Sedunia2009 di Salzburg, Austria dengan catatanmasa 27.9 saat.Toda yang merupakan pengamal seni lipatankertas atau origami melakukan 10 cubaanmenerbangkan kapal terbang kertas itu yangsepanjang 10 sentimeter.Bagi mereka yang berminat untuk menyertaipertandingan 1MPAC, boleh mendapatkanInfo 1MPACDianjurkan bersama oleh YIM, PSN danWellad Communications Sdn Bhd.* Disokong oleh MOSTIObjektif: Memupuk minat sainsaerodinamik dan kejuruteraan sertaorigami iaitu seni melipat kertas.Tiga kategori pertandingandan yuran penyertaanKumpulan A: Sekolah rendah - RM3Kumpulan B : Sekolah Menengah - RM3Kumpulan C: Awam - RM3l Setiap kumpulan lima orang ahlidengan setiap peserta sekali balinganl Rekod dunia penerbangan; palinglama: 27.9 saat yang dipegang olehTakuo Toda pada 2009.SETIAUSAHA Agung Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Chong Poh Vhai (tengah)bersama Pengarah Eksekutif Wellad Comunication Sdn.Bhd Sabariah Daud pada majlispelancaran maklumat di 1MPAC laman web baru-baru www.1mpac.com.myini.


32Ogos2012Fun in ScienceContributed by:Questacon - The NationalScience and Technology CentreSalt, Soil and Seeds1) Objective2) What You Need3) To Do and Observe4) What’s Going On5) Parent/Teacher TipsObjectiveTo compare the growth of seeds planted in ‘soil’ with different salinity (or saltiness).What You Needl 2 plastic or paper cupsl Cotton wool (cotton balls)l 10 wheat seeds (or bean seeds)l Saltl Clear plastic wrap (optional).To Do and Observe1. Cover the bottom of two cups withcotton wool.2. Sprinkle some salt over the bottom ofone cup. Label this cup ‘salt added’.3. Place five seeds in each cup. It helps ifyou place the seeds with their groovedside upwards.4. Wet the cotton wool in both cups andput in a light place.5. Keep the seeds moist - you can cover thecups with clear plastic wrap to preventthe seeds from drying out.6. Within four or five days, the seedsshould begin to grow. Which seeds beginto grow first - the seeds with or withoutsalt? Observe the seeds growing for afew more days. What difference do yousee?What’s Going OnThe increasing amount of salt in the soil(salination) is one of Australia’s biggestenvironmental problems. In 1990, 50 000square kilometres of land were affected bysalinity. This area is almost the same as thewhole state of Tasmania! Salts occurnaturally in the soil and are carried by water.If the underground water level is closeto the surface, the soil becomes too saltyfor many plants to grow. Tree plantingprogrammes can help reduce thisproblem.So too can the planting of crops whichgrow well in salty soils (salt tolerant).Parent / Teacher TipsExperiment with different amounts of saltto find out how much will stop wheat fromgrowing. Try putting salt on the wheatseeds after they have sprouted. Trygrowing different types of seeds. Whichplants will grow in salty soil?


33Ogos2012Ahmad SyahiranMohamadAlamat: 4629-B Kg.Telaga Daing, SeberangTakir, 21300 KualaTerengganu,Terengganu.Sekolah: Sek. Men. Keb.Ibrahim Fikri, 21300K. Terengganu,Terengganu.Umur: 14 tahun.Bidang sains yangdiminati: SainsPerubatan, AngkasaLepasDavendra Giri ChinniaAlamat: PT 5293, JalanBBN 9/1E, DesaAnggerik, 71800Bandar Baru Nilai,Negeri Sembilan.Sekolah: Sek. Men.Keb. Bandar BaruSalak TinggiUmur: 13 tahun.Bidang sains yangdiminati: Sainskomputer, Rekacipta.Siti NoraisahMohd. NuriAlamat: 204 (F) PutriMalu Jengka 13, 26400Bandar Jengka, Pahang.Sekolah: SMK Jengka12, 26400 BandarJengka, Pahang.Umur: 16 tahun.Bidang sains yangdiminati: SainsPertanian dan Alamsekitar.Suziyati SapinAlamat: KampungSaga, Peti surat Bil 262,89908 Tenom, Sabah.Sekolah: SMKKemabong, Sabah.Umur: 19 tahun.Bidang sains yangdiminati: Biologi,psikologi dan teknologimaklumat.VasanthanKumar SaylanAlamat: No.73 A,Kampung Pegawai Baru,05400 Alor Setar,Kedah.Umur: 19 tahun.Bidang sainsyang di minati: Sainskomputer.Marini MohamedAlamat: Km. 17 JalanUjung Tanjung,Kg. Pulai, 77300Merlimau, Melaka.Umur: 23 tahunBidang sainsyang di minati: SainsKomputer, SainsPerubatan.Siti Nur AisyahKamaruzamanAlamat: A26-2-21,Jalan Permai 1/13,Taman PuchongPermai, 47100Puchong, SelangorSekolah: Sek. Men.Keb. Puchong Perdana.Umur: 17 tahun.Bidang sainsyang diminati:Perubatan,Bioteknologi dansains marin.Nurul Najwa JohariAlamat: 4, Lorong 3,Jalan Rantai 1, TamanKobena, 81200Tampoi, Johor.Sekolah: Sek. Men.Agama Arab Al-QuranWaddin, KampungMelayu, Majidee, JohorBaharu.Umur: 13 tahun.Bidang sains yangdiminati: Rekaciptadan Perubatan.Khalil Khusairi ZainolAlamat: 3058, Jln.Dewan, Kampung AlorARA, 01000 Kangar,PerlisSekolah: Sek. Men. KebAgama Arau, 02600Arau, Perlis.Umur: 15 tahun.Bidang sains yangdi minati: Rekaciptadan Sains ForensikOng Tien BoonAlamat: Lot 265, Kg.Batu Dua, 43900Sepang, Selangor.Sekolah: Sek. Men.Keb. Sungai Pelek.Umur: 17 tahun.Bidang sains yangdi minati: Teknologimaklumat.Borang penyertaanLekatkangambar andadi sini.Nama:Alamat:Sekolah:Umur: E-mel: Tarikh:Bidang sains yang diminati:Alamatkan borang anda kepada: Akademi Sains Malaysia (ASM), 902-4, Jalan Tun Ismail,50480 Kuala Lumpur. Anda juga boleh e-melkan penyertaan anda kepada: estidotmy@akademisains.gov.my


34Ogos2012Surat PembacaBahaya radiasi telefon bimbitTerbaikAssalamualaikum dansalam sejahtera saya ingintujukan kepada pengarangdan pembaca setia estidotmy.Saya amat berbesar hati kerana KeranaKementerian Sains, Teknologi dan Inovasi(MOSTI) dan Utusan Melayu menerbitkankembali majalah estidotmy ini yangsememangnya mengandungi pelbagaimaklumat penting mengenai ilmu sains.Seperti yang kita ketahui, ilmu sainsmerupakan satu bidang yang amat luas dantelah banyak memudahkan kehidupanseharian kita seperti penciptaan teknologiyang amat canggih.Namun begitu, saya cenderung untukberfikir mengenai keburukan alat teknologiseperti telefon bimbit dan gajet lain yangdiketahui boleh mengeluarkan radiasi disekeliling penggunanya .Sememangnya kita tidak berupaya untukmelihat radiasi ini dengan mata kasar.Bagaimanakah radiasi tersebar? Apakahlangkah- langkah untuk kita mengatasi daripadaterdedah dengan bahaya radiasi ini ? Masyarakatkita termasuk saya sendiri mungkin tidak begitupeka dan mungkin kurangnya pendedahanmenyebabkan isu ini dipandang sebelah matasahaja dari semua pihak.Saya berharap pihak pengarang dapatmenyiarkan info lanjut mengenai bahayaradiasi ini.Semoga estidotmy terus kekal untuk menjadimajalah sains dan inovasi yang baik di Malaysia.Rahimah M. HalilJln Gambang, Kuantan, Pahang.Pengarang: Terima kasih kerana terusmemberi sokongan kepada estidotmy. Pihakkami tertarik dengan keprihatinan saudaramengenai kesan bahaya radiasi telefonbimbit. Memang ada bahayanya terdedahkepada radiasi tetapi sejauhmana syarikatpengeluar ingin berkongsi perkara tersebutadalah satu perkara lain. Pihak kami akancuba mencari fakta fakta tersebut untukfaedah pembaca.Sokong penambahbaikan estidotmySediakan ruangan inovasiAssalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengarangestidotmy.Pertama kali saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasihkepada pihak estidotmy kerana telah kembali dengan majalah yangpenuh maklumat sains ini.Saya telah mengikuti majalah ini sejak beberapa tahun lalu dan iasangat membantu saya dalam sesi pembelajaran kerana menyediakanpelbagai informasi berguna terutama untuk golongan pelajar.Di sini, saya ingin mencadangkan dan berharap supaya pihakestidotmy tidak berhenti mengeluarkan majalah ini dan terusmenerbitkannya sampai bila-bila.Saya dan kawan-kawan akan menyokong 100 peratuspembaharuan dan penambahbaikan untuk keluaran-keluaranmajalah estidotmy akan datang. Terima kasih,Nurziehanani SharuddinNo. 5, Jalan Kepuk Satu,19/2A, Seksyen 19,40300, Shah Alam, Selangor.Pengarang: Terima kasih atas sokongan semua, Kami berharapkesetiaan pembaca tidak akan luntur walaupun majalah estidotmyterhenti pengeluarannya buat seketika.Anda mungkin telahkehilangan sesuatu tetapi kami lebih berasa kecewa kalauestidotmy kehilangan pembaca.Salam sejahtera saya ucapkankepada warga kerja estidotmydan salam 1 Malaysia, terlebihdahulu ribuan terima kasih sayaucapkan kerana sudi menyiarkansurat saya ini.Kesungguhan estidomtymerupakan sebuah majalah yangberunsurkan sains dan teknologiyang amat mengagumkan saya.Saya merupakan salah seorangpembaca baru estidotmy dansetiap keluaran akan datang pastiakan saya tunggu.Di sini saya ingin mencadangkanagar warga estidotmy memuatkanbeberapa ruangan untuk me maparkaninovasi daripada golonganremaja di dalam majalah ini.Ia bertujuan agar pembacadapat berkongsi idea danmaklumat berkenaan inovasi danreka cipta dari seluruh negarayang dilakukan oleh golongantersebut.Setiap inovasi yang dihasilkanperlulah menerapkan ciri-cirisains dan teknologi serta ber -kaitan dengan tema-tema yangsering dikeluarkan di estidotmy.Akhir kata, moga estidotmydapat terus menghasilkan bahanbacaan sains dan teknologi yangmantap dan bermanfaat kepadapembaca serta cadangan sayadapat diterima oleh sidangpengarang estidotmy. Sekian,terima kasih.Aisyah Ahmad104 B Felda Lasah,31120 Sungai Siput (U), Perak.Pengarang: Tahniah menjadipembaca setia majalah comel ini.Kami juga sependapat dengansaudari memandangkan inovasimenjadi semakin penting ketikaera ini. Semoga harapan saudaritertunai.Hantarkan sebarang pendapat atau teguran sama ada melalui surat kepada Akademi Sains Malaysia (ASM),902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur ataupun menerusi e-mel: estidotmy@akademisains.gov.myl Tiga surat tersiar akan menerima hadiah misteri daripada estidotmy.l Satu surat akan terpilih sebagai surat terbaik dan dua surat lagi me nerima hadiah penghargaan.l Maka, penulis surat hendaklah menyertakan nama penuh, alamat lengkap dan nombor telefon untuk dihubungi. Surat hendaklah pendek danpadat serta mempunyai idea bernas. Keputusan adalah muktamad dan pihak estidotmy tidak bertanggungjawab ter hadap mana-mana surat yangdikirim tetapi tidak diterima.


Poster35Ogos2012Anil K. Guptaexperts on strategy and globalizationANIL K. Gupta is widely recognizedas one of the world’s leadinge x p e r t s o n s t r a t e g y a n dglobalization.He is the Michael Dingman Chair inGlobal Strategy & Entrepreneurship at theSmith School of Business, The Universityof Maryland at College Park.Gupta is the author, co-author, orco-editor of over seventy papers and fourbooks and Gupta serves as a regularcolumnist on Getting China and India Rightfor BusinessWeek.His opinion pieces have also beenpublished in The Wall Street Journal,Financial Times, Chief Executive Magazine,The Daily Telegraph, China Daily, EconomicTimes, and other outlets.He has also been quoted by TheEconomist, The Wall Street Journal, TheW a s h i n g t o n P o s t , U S A To d a y,BusinessWeek, BBC, CNBC as well as otherleading media in the U.S., China, India, andEurope.The recipient of numerous awards forexcellence in research and teaching, Guptahas been recognized by Business Week asan Outstanding Faculty in its Guide to theBest B-Schools, inducted into theAcademy of Management Journal’s Hall ofFame.It’s ranked by Management InternationalReview as one of the ‘Top 20 NorthAmerican Superstars’ for research instrategy and organization.Gupta serves regularly as a keynotespeaker at major conferences andcorporate forums in the United States,Europe, China, and India – including theBusinessWeek CEO Forum, the GlobalPartnership Summit organized byConfederation of Indian Industry, theCEO2CEO Summit.This forum was organized by ChiefExecutive magazine, the Yale CEO Summit,and the Global Leadership Conference,Shanghai.He has also served as a consultant,adviser, keynote speaker and executiveeducation faculty on strategy andglobalization with some of the largestcorporations in the world.It’s including IBM, Astra Zeneca,National Semiconductor, Marriott, FirstData, Jacobs Engineering, Monsanto, ABB,Lockheed Martin, McGraw–Hill, Indian Oil,Huawei Technologies, McCormick,TeliaSonera, Metso, UPM’s-Kymmene,Finnair, Cemex, Penoles, and the IRIGroup.Gupta has also served as a visitingprofessor at Stanford University,Dartmouth College, Bocconi BusinessSchool (Italy), Helsinki University ofTechnolog y (Finland), and IPMI(Indonesia).He received a doctorate from HarvardBusiness School, an M.B.A. from theIndian Institute of Management atAhmedabad, and a B. Tech. from theIndian Institute of Technology at Kanpur.


SAINS DAN INOVASIPEMACU TRANSFORMASIBagi mereka yang mencintaidunia ilmu sains,teknologi dan inovasi,inilah masanya untuk memilikitiga buah buku yang amatberguna sebagai sumberpengetahuan dan rujukandalam bidang tersebut.Pada harga yang berpatutan,harganya tidakmungkin dapat menandingiisi kandungan buku-bukuberke naan yang menghimpunkankhazanah ilmu sains.Dapatkan set CD kompilasi estidotmybagi tahun 2002-2010 pada hargaRM45.00 (termasuk bayaran pos)ASM Nobel LaureateLectureWhy Study Science?(2007)Richard Roberts(Nobel Laureate,1993)ISBN:978-983-9445-22-0Price: RM40.00A Nobel Trip toLindau, Germany:Once in a LifetimeOpportunityThe MalaysianExperience ASMLindau Programme2011 (2012)Edited by: KhalidYusoff, Ling King Hwa,Jayanthi Maniam,Mohd. IzzuddinHairol, Loh HanChern, Wee Siang Teoand Nitia K. SamuelISBN:978-983-9445-85-5ASM Advisory Report2/2011- Vol 1Teaching and Learningof Science andMathematics in Schools-Towards a More“Creative and InnovativeMalaysia” (2011)ISBN978-983-9445-75-6Price: RM40.00Sains dan InovasiPemacu TransformasiWhy Study Science?A Nobel Trip To Lindau, GermanyTeaching and Learning of Scienceand Mathematics in SchoolsBayaran pos per buku: RM8Set CD Kompilasi2002-2010Sila layari laman web Akademi Sains Malaysia di www.akademisains.gov.my

More magazines by this user
Similar magazines